Views
8 months ago

amanpath

C M Y K 12 06

C M Y K 12 06 ¸ff¨fÊXX 2018 ¸fa¦f»f½ffSX LXf»fe½fbO/ ½ff»fe½fbO dWX³ff ´ffÔ¨ff»f ³fZ EZÀfZ ¸f³ffBÊ WXû»fe °fZ»fb¦fb E¢MÑ`Àf AüSX AfBMX¸f OXfÔÀfSX dWX³ff ´ffÔ¨ff»f ³fZ ·fe WXû»fe IYf °¹fûWXfSX ÀfZ»fefiZMX dIY¹ff WX` AüSX A´f³fe °fÀUeSXZÔ VfZ¹fSX IYe WXǛ UWX SXÔ¦fûÔ ¸fZÔ SXÔ¦fe dQJfBÊ QZ SXWXe WXỒÜ B³f °fÀUeSXûÔ ¸fZÔ dWX³ff ³fZ ÀfRZYQ IY»fSX IYf IbYSX°ff AüSX »fc IY»fSX IYe þeÔÀf ´fWX³fe WXbBÊ WX`Ü f°ff QZÔ ffg»feUbOX IYe ÀffÀfZ WXfgMX E¢MÑ`Àf ¸f»ffBIYf ASXûOÞXf ÀfZ IYfRYe Vf¢»f d¸f»f°fe WX`Ü 2015 ¸fZÔ RYûÀfÊ BÔdOX¹ff IYe MXfǵ f-100 ÀfZ»fZdfiMXe ¸fZÔ ·fe dWX³ff IYû þ¦fWX d¸f»fe ±feÜ dWX³ff ³fZ Af °fIY IYBÊ dRY»¸fûÔ ¸fZÔ AfBMX¸f Àffg³¦f dIYE WXỒÜ AfgÀIYSX ´fbSXÀIYfSX Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ ßfeQZUe AüSX VfdVf IY´fcSX IYû Qe ßfðfÔþd»f WXfg»feUbOX IZY OXfg»fe d±fEMXSX ¸fZÔ AfgÀIYSX ´fbSXÀIYfSX Àf¸ffSXûWX IYe ²fç f þfSXe WXǛ BÀf fe¨f ¸fZ¸fûdSX¹f¸f ÀfZ¢Vf³f ¸fZÔ ffg»feUbOX IZY dQ¦¦fþ E¢MXSX VfdVf IY´fcSX AüSX ßfeQZUe IYû ·fe ¹ffQ dIY¹ff ¦f¹ff AüSX CX³WXZÔ dMѹfcMX dQ¹ff ¦f¹ff WXǛ f°ff QZÔ dIY VfdVf IY´fcSX ·ffSX°f IZY CX³f ¨fbd³fÔQf Ad·f³fZ°ffAûÔ ¸fZÔ ÀfZ SXWXZ WXỒ dþ³WXûÔ³fZ WXfg»feUbOX ¸fZÔ ·fe IYf¸f dIY¹ff WX` AüSX fe°fZ Àff»f CX³fIZY d³f²f³f ÀfZ EIY ¹fb¦f IYf AÔ°f WXbAfÜ AfgÀIYSX IZY AIYfQ¸fe AUfOXÊ IZY QüSXf³f VfdVf IY´fcSX IYû ·fe ¹ffQ IYSX CX³WXZÔ dMѹfcMX Qe ¦fBÊÜ VfdVf IZY A»ffUf WXf»f WXe ¸fZÔ BÀf Qbd³f¹ff ÀfZ dUQf »fZ³fZ Uf»fe dQ¦¦fþ Ad·f³fZÂfe ßfeQZUe IYû ·fe dMѹfcMX dQ¹ff ¦f¹ff WXǛ SXfþIYe¹f Àf¸¸ff³f IZY Àff±f CX³fIYe AÔd°f¸f dUQfBÊ WXbBÊÜ CX³fIZY þf³fZ ÀfZ ´fdSXUfSX IZY Àff±f-Àff±f ´fcSXf QZVf ¦f¸f ¸fZÔ OXcff WXbAf WXǛ dÀf»USX ÀIiYe³f ´fSX ¦fb»fVf³f IbY¸ffSX IYf dIYSXQfSX d³f·ffEÔ¦fZ Àf»f¸ff³f Jf³f ffg»feUbOX Ad·f³fZ°ff AÃf¹f IbY¸ffSX Af ¦fb»fVf³f IbY¸ffSX IYe ff¹ffgd´fIY ¸fZÔ ³fþSX ³fWXeÔ AfEÔ¦fZÜ ¹fWX dRY»¸f ·fc¿f¯f IbY¸ffSX ´fiOXйfcÀf IYSX SXWXZ WXỒÜ ÀfcÂfûÔ IZY ¸fb°ffdfIY dJ»ffOÞXe IbY¸ffSX ³fZ BÀf dRY»¸f IYû IYSX³fZ ÀfZ JbQ IYû ´feLZ JeÔ¨f d»f¹ff WXǛ Af JfSX WX` dIY ¦fb»fVf³f IbY¸ffSX IYe ff¹fûd´fIY, dþÀfIYf ¸fbWXb°fÊ AÃf¹f IbYSX ¨fbIZY ±fZ, CXÀf¸fZÔ Àf»f¸ff³f Jf³f IYe EÔMÑe WXû ¨fbIYe WXǛ ¦füSX°f»ff WX` dIY BÀf UöY AÃf¹f IbY¸ffSX IZY ´ffÀf ´fiûþZ¢MXÐÀf IYe ·fSX¸ffSX WXǛ UWXeÔ CX³WXZÔ ¸fb¦f»f ÀfZ IbYL dQ¢IY°fZÔ WXû³fZ »f¦fe ±feÔÜ WXf»ffÔdIY AÃf¹f IbY¸ffSX AüSX MXeÀfeSXeþ IYf Àff±f IYfRYe ´fbSXf³ff WXǛ BÀfd»fE B³f ARYUfWXûÔ ´fSX dUV½ffÀf IYSX³ff ±fûOÞXf ¸fbdVIY»f WX` »fZdIY³f ¸ff³ff ¹fWXe þf SXWXf WX` dIY Af ¸fb¦f»f IYe IY¸ff³f ÀfÔ·ff»fZÔ¦fZ Àf»f¸ff³f Jf³fÜ AÃf¹f IbY¸ffSX IYe Af³fZ Uf»fe dRY»¸f 'IZYÀfSXe' ¸fZÔ ´fWX»fZ Àf»f¸ff³f IYû d»f¹ff þf³ff ±ff »fZdIY³f Àf»f¸ff³f ³fZ ffQ ¸fZÔ BÀf dRY»¸f IYû LûOÞX dQ¹ff ±ffÜ BÀfIZY ffQ dRY»¸f ¸fZÔ AÃf¹f IbY¸ffSX IYû d»f¹ff ¦f¹ff ±ffÜ Afd¸fSX IZY '·ffBÊ' ³fZ SXf¸ff³fÔQ Àff¦fSX IYe ´fû°fe ÀfZ IYe Àf¦ffBÊ, 20 Àff»f IYe WX` fZMXe SXf¸ff³fÔQ Àff¦fSX IYe ´fû°fe ¸fe³ffÃfe Àff¦fSX ³fZ E¢MXSX ¸ffd¸fIY dÀfÔWX ÀfZ WXû»fe Uf»fZ dQ³f Àf¦ffBÊ IYSX »fe WX`Üþf³fIYfSXe IZY ¸fb°ffdfIY Qû³fûÔ 18 Àff»f ÀfZ EIY-QcÀfSXZ IYû OXZMX IYSX SXWXZ ±fZÜ f°ff QZÔ dIY ¸fe³ffÃfe IYe 20 Àff»f IYe fZMXe ÀffÃfe ¨fû´fOÞXf ·fe WXǛ ÀffÃfe A´f³fe ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX ¦»f`¸fSXÀf °fÀUeSXûÔ IZY IYfSX¯f ¨f¨ffÊ ¸fZÔ SXWX°fe WXỒÜ Af´fIYû f°ff QZÔ dIY ¸ffd¸fIY dÀfÔWX UWXeÔ WXỒ, þû dRY»¸f 'þû þe°ff UWXe dÀfIÔYQSX' ¸fZÔ Afd¸fSX Jf³f IZY fOÞXZ ·ffBÊ f³fZ ±fZÜ E¢MXSX ¸ffd¸fIY dÀfÔWX 'þû þe°ff UWXe dÀfIÔYQSX' IZY A»ffUf '¢¹ff IYWX³ff' ¸fZÔ ·fe ³fþSX Af ¨fbIZY WXỒÜ ¸fe³ffÃfe ³fZ BÔÀMXf¦fif¸f ´fSX Àf¦ffBÊ IYe °fÀUeSXZÔ AüSX UedOX¹fû VfZ¹fSX dIYE WXỒÜ WXf»ffÔdIY A¨Le dRY»¸fûÔ IZY ffUþcQ CX³fIYf IYdSX¹fSX A¨Lf ³fWXeÔ ¨f»ffÜ CX³WXZÔ OѦÀf IYe »f°f »f¦f ¦fBÊ ±fe, »fZdIY³f Af Uû BÀfÀfZ ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ffWXSX d³fIY»f ¨fbIZY WXỒÜ ¸fe³ffÃfe ³fZ BÔÀMXf¦fif¸f ´fSX Àf¦ffBÊ IYe °fÀUeSXZÔ AüSX UedOX¹fûþ VfZ¹fSX dIYE WXỒÜ ¸fe³ffÃfe MXeUe ´fiûOXйfcÀfSX WXỒ AüSX dÀfÔ¦f»f ¸fQSX WXỒÜ CXUÊVfe SXü°fZ»ff IYû d¸f»fe þf³f ÀfZ ¸ffSX³fZ IYe ²f¸fIYe ffg»feUbOX E¢MÑ`Àf CXUÊVfe SXü°fZ»ff BÀf Àf¸f¹f fWXb°f fOÞXe ¸fbdVIY»f ¸fZÔ ´fOÞX ¦fBÊ WXỒÜ f°ff¹ff þf SXWXf WX` dIY d´fL»fZ IbYL dQ³fûÔ ÀfZ CX³fIYû þf³f ÀfZ ¸ffSX³fZ IYe ²f¸fdIY¹ffÔ d¸f»f SXWXe WXỒÜ JfSXûÔ IZY ¸fb°ffdfIY WXZMX ÀMXûSXe 4 IZY MÑZ»fSX ¸fZÔ ¸fWXf·ffSX°f IZY EIY ¨fdSXÂf Qiü´fQe ´fSX ÀfÔUfQ SXJf ¦f¹ff WX`, dþÀfIYe UþWX ÀfZ CXUÊVfe IYû þf³f ÀfZ ¸ffSX³fZ IYe ²f¸fdIY¹ffÔ d¸f»f SXWXe WXỒÜ þû »fû¦f CXUÊVfe IYû EZÀfe ²f¸fdIY¹ffÔ QZ SXWXZ WXỒ, CX³fIYf IYWX³ff WX` dIY dRY»¸f WXZMX ÀMXûSXe 4 ¸fZÔ Qiü´fQe IYf A´f¸ff³f dIY¹ff þf SXWXf WXǛ dRY»¸f IZY MÑZ»fSX ¸fZÔ CXUÊVfe IYWX°fe WXbBÊ dQJ°fe WXỒ dIY, ‘Qiü´fQe IZY °fû 5 ´ffÔOXU ±fZ, ¹fWXfÔ °fû IZYU»f 2 WXỒÜ CXUÊVfe SXü°fZ»ff EZÀfe ²f¸fdIY¹ffÔ d¸f»f³fZ IZY ffQ IYfRYe WX`SXf³f AüSX ´fSXZVff³f WXỒÜ CX³WXZÔ BÀfÀfZ ´fWX»fZ IY·fe ·fe BÀf °fSXWX IYe ²f¸fdIY¹fûÔ IYf Àff¸f³ff ³fWXeÔ IYSX³ff ´fOÞXf WXǛ f°ff QZÔ dIY dRY»¸f WXZMX ÀMXûSXe 4 ¸fZÔ CXUÊVfe SXü°fZ»ff EIY Q¸f fû»OX AÔQfþ ¸fZÔ ³fþSX Af³fZ Uf»fe WXỒÜ dRY»¸f ¸fZÔ CX³fIZY Àff±f IY»ffIYfSX IYSX¯f UfWXe, dUUf³f ·fMXZ³ff AüSX ¦fb»fVf³f ¦fiûUSX þ`ÀfZ IY»ffIYfSX ·fe dQJfBÊ QZÔ¦fZÜffg»feUbOX d³fQZÊVfIY dUVff»f ´ffÔOXйff õfSXf f³ffBÊ ¦fBÊ ¹fWX dRY»¸f 9 ¸ff¨fÊ IZY dQ³f dÀf³fZ¸ff§fSXûÔ ¸fZÔ QÀ°fIY QZ¦feÜ ¹fWX WXZMX ÀMXûSXe ÀfeSXeþ IYe ¨fü²fe dRY»¸f WXǛ BÀfÀfZ ´fWX»fZ IYe °fe³fûÔ dRY»¸fûÔ IYû QVfÊIYûÔ ³fZ Jcf ´fÀfÔQ dIY¹ff WXǛ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ dU²ff³fÀf·ff A²¹fÃf Vffd¸f»f WXbE °fe³f dQUÀfe¹f ÀfÔ°f Àf¸ff¦f¸f EUÔ IYfeSX ´fbSXf¯f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX dU²ff³fÀf·ff A²¹fÃf ßfe ¦füSXeVfÔIYSX A¦fiUf»f ´f»ffSXe dUIYfÀf JÔOX IZY ¦fif¸f Àfû³ffSXQZUSXe ¸fZÔ °fe³f dQUÀfe¹f Àfíb÷Y IYfeSX dQ½¹f ª¹fûd°f Äff³f Afßf¸f IZY ÀfÔ°f Àf¸ff¦f¸f EUÔ IYfeSX ´fbSXf¯f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ Vffd¸f»f WXbEÜCX³WXûÔ³fZ Àf¸ffSXûWX IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY þWXfÔ- þWXfÔ ÀfÔ°fû IZY Àf¸ff¦f¸f WXû°fZ WX`Ô CX³fIYe Uf¯fe ÀfZ Äff³f IYe ´fifd~ WXû°ff WX`ÔÜdþÀfÀfZ WX¸fZÔ ´fiZSX¯ff IZY Àff±f Af´fÀfe ·ffBʨffSXf, ÀfüWXfQi EUÔ ÀfWXe ¸ff¦fÊ d¸f»f°fe WX`ÜBÀf ÀfÔÀffSX ¸fZ AfIYSX IbYL IYSX³fZ IYe QVff ¸fZÔ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ LØfeÀf¦fPÞX SXf¸fSXfª¹f Ad·f¹ff³f Àfd¸fd°f SXf¹f´fbSX õfSXf SXfþ²ff³fe ¸fZÔ Af²¹ffd°¸fIY ´f±f IZY ´fd±fIY ßfe ¦fb÷Y ´fU³f þe IYf Af²¹ffd°¸fIY ´fiU¨f³f 'SXf¸fSXfª¹f IYe ½¹ffUWXfdSXIY°ff' dU¿f¹f ´fSX dQ³ffÔIY 07 ¸ff¨fÊ 2018 IYû SXÔ¦f ¸fÔdQSX ·fU³f, ¦ffÔ²fe ¸f`Qf³f ¸fZÔ Qû´fWXSX 1 fþZ ÀfZ dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü Àfd¸fd°f IZY A²¹fÃf SXf²ffIÈY¿¯f ¦fb~f ³fZ IYf¹fÊIiY¸f IYe þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE f°ff¹ff dIY Efe´fe ³¹fcþ ¨f`³f»f ´fSX ´fid°fdQ³f ÀfbfWX ´fiÀffdSX°f WXû³fZ Uf»fZ IYf¹fÊIiY¸f '¦fb÷Yþe' IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ »fû¦fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf Af²¹ffd°¸fIY WX»f f°ff³fZ Uf»fZ Àff²fIY ßfe ¦fb÷Y ´fU³f þe IYf þ³¸f CXØfSX ´fiQZVf IZY ³f¦fSX ¸fbSXfQfffQ ¸fZÔ WXbAfÜ ¸ffh Qb¦ffÊ IZY CX´ffÀfIY ßfe IÈY¿¯f IZY A³fb¦ff¸fe °f±ff ÀUf¸fe dUUZIYf³fÔQ IYû A´f³ff ¦fb÷Y ²ffSX¯f IYSX³fZ Uf»fZ ßfe ¦fb÷Y ´fU³f þe dIiY¹ff°¸fIY A²¹ff°¸f °f±ff IY¸fʹfû¦f IYe ´fiZSX¯ff À°f¸·f WX`Ü dÀf°fÔfSX 1997 ÀfZ dQ»»fe IZYU»f A´f³fe EUÔ ´fdSXUfSX IYe d¨fÔ°ff WXû°fe WX`Ü IbYL »fû¦f EZÀfZ WXû°fZ WX`Ô þû Àf¸ffþ IYe d¨fÔ°ff IYSX°fZ WX`ÜÀffd²U¹ffÔ þû Àfíb÷Y IYfeSX þe IZY ÀfÔQZVf IYû þ³f- þ³f °fIY ´fWXb¨ff°fe WX`ÔÜÀfíb÷Y dUV½fdUôf»f¹f ¸fZÔ SXfþ³fed°f dUÄff³f IZY ´fif²¹ff´fIY ßfe ¦fb÷Yþe ¸ff³fUfd²fIYfSX ³fZVf³fd»fÀ¸f EÔOX ¢»fûd³fAd»fª¸f BÔMXSX³fZVf³f»f dSX»fZVf³f, ¦fU³fʸfZÔMX EÔOX ´ffgd»fdMX¢Àf B°¹ffdQ ¸fZÔ dVfdÃf°f IYSX°fZ WXbE UZ ÀU¸ dVfÃff AüSX ¸ff³fUfd²fIYfSX dU¿f¹f ¸fZ Vfû²fSX°f WX`Ü UZ ´fePÞXe d³f¸ffʯf IYû ¹fb¦f d³f¸ffʯf IYf ÀfUÊßfZâ ¸ff²¹f¸f ¸ff³f°fZ WX`Ô AüSX f¨¨fûÔ IYû SXf¿MÑXe¹f ÀfÔ´fdØf §fûd¿f°f IYSXUf³fZ IZY d»fE ´fi¹ffÀfSX°f WX`Ü dVfÃff ¹fbUf ÀfQ¦fb÷Y IYfeSXQfÀf IZY ÀfÔQZVf IYû Af°¸fÀff°f IYSXZÔ: ¦füSXeVfÔIYSX A¦fiUf»f IYfeSXQfÀf þe ³fZ þf°f-´ff°f ,LbAf - Lc°f AÔ²fdUV½ffÀf °f±ff Àff¸ffdþIY IbYøYd°f¹fûÔ IYû d¸fMXf³fZ IYf IYf¹fÊ dIY¹ffÜßfe A¦fiUf»f ³fZ IYWXf dIY IYfeSXQfÀf þe ³fZ Àf¸ffþ IZY ÃfZÂf ¸fZÔ 2013-14 IYf ¸fWXd¿fÊ UZQ ½¹ffÀf SXf¿MÑXe¹f Àf¸¸ff³f ª¹fûd°f¿f dU·fc¿f¯f Àf¸¸ff³f (2016) , ¹fbUf ´fb÷YÀIYfSX (1995), þfdIYSX WXbÀf`³f ´fb÷YÀIYfSX AfdQ A³fZIYû Àf¸¸ff³f U ´fb÷YÀIYfSXûÔ ÀfZ A»fÔIÈY°f ßfe ¦fb÷Y ´fU³f þe ÀfSX»f U WXÀf¸fbJ ½¹fdöYU IZY ÀUf¸fe WX`ÔÜ FYd¿f IbY»f ´fSX¸´fSXfAûÔ, SXf¿MÑX,²f¸fÊ,Àff²f³ff IZY ´fidVfÃf¯f °f±ff ÀfZUf IZY ´fi¨ffSX ´fiÀffSX IZY d»fE Af´f³fZ ´fU³f d¨fÔ°f³f ²ffSXf Afßf¸f IYe À±ff´f³ff IYû ¸ff³fU°ff IYe ÀfZUf WXe Àf¨¨fe ÀfZUf IYf ÀfÔQZVf dQ¹ffÜ WX¸f Àff IYû EIY QcÀfSXZ IZY dU¿f¹f ¸fZ A¨Lf Àfû¨f³ff ¨ffdWXE Ü ßfe A¦fiUf»f ³fZ dUV½ffÀf ½¹föY dIY¹ff dIY BÀf '¦fb÷Yþe' ´fU³f IYf 7 ¸ff¨fÊ IYû SXf¹f´fbSX ¸fZÔ ´fiU¨f³f AfÔ¦f³fffOÞXe IZY³QiûÔ ¸fZÔ ³fBÊ ´fePÞXe IYf d³f¸ffʯf: dU²ff¹fIY SXf¹f¦fPÜ dU²ff¹fIY SXûVf³f »ff»f A¦fiUf»f ³fZ Afþ fûBÊSXQfQSX dÀ±f°f þ»fÀff ¸fZÔ ´fifSXÔd·fIY ff»¹ffUÀ±ff QZJSXZJ EUÔ dVfÃff IYû »ff¦fc IYSX³fZ WXZ°fb AfÔ¦f³fffOÞXe IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IZY 6 dQUÀfe¹f Àf§f³f ´fidVfÃf¯f IYf Vfb·ffSXÔ·f dIY¹ffÜ A´f³fZ CXífSX ½¹föY IYSX°fZ WXbE dU²ff¹fIY ßfe SXûVf³f »ff»f A¦fiUf»f ³fZ IYWXf dIY AfÔ¦f³fffOÞXe IZY³QiûÔ ¸fZÔ AfÔ¦f³fffOÞXe IYf¹fÊIY°ffEÊÔ EIY ³fBÊ ´fePÞXe IYf d³f¸ffʯf IYSX°fZ WX`ÔÜ AfÔ¦f³fffOÞXe IZY³Qi ¦fSXef EUÔ þøYSX°f¸fÔQ Ad·f·ffUIYûÔ IZY f¨¨fûÔ IZY d»fE ´»fZ ÀIcY»f IZY Àf¸ff³f WX` þWXfÔ f¨¨fZ ÀfeJ°fZ WX`Ü AfÔ¦f³fffOÞXe IZY³QiûÔ ¸fZÔ f¨¨fûÔ IYû ´füdáIY ·fûþ³f d¸f»f°ff WX` dþÀfÀfZ IbY´fû¿f¯f °fû QcSX WXû°ff WX` UWXeÔ dVfÃff EUÔ A³fbVffÀf³f ·fe dÀfJf¹ff þf°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸fZSXf ¹fWX ´fi¹ffÀf WX` dIY Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY AfÔ¦f³fffOÞXe ·fU³f f³fZÔÜ ´fiQZVf ¸fZÔ Vf°f-´fid°fVf°f f¨¨fZ ÀIcY»f þf SXWXZ WX`ÔÜ ÀfSXÀU°fe ÀffBdIY»f ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ÀffBdIY»f d¸f»f³fZ ÀfZ ffd»fIYfAûÔ IYf ÀIcY»f þf³ff AfÀff³f WXbAf WX`Ü A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ff»fIYû³f¦fSXÜ ·ffSX°f E»¹fcd¸fd³f¹f¸f IÔY´f³fe d»fd¸fMXZOX (ff»fIYû) IZY Àff¸fbQfd¹fIY dUIYfÀf IYf¹fÊIiY¸f IYe dQVff ´fdSX¹fûþ³ff IZY AÔ°f¦fÊ°f IYûSXff dþ»fZ IZY ´fi±f¸f dOXdþMX»f À¸ffMXÊ ¢»ffÀf IYe VfbøYAf°f ¦fif¸f ·fMX¦ffÔU ¸fZÔ WXbBÊÜ IYûSXff ÀffÔÀfQ OXfg. fÔVfe»ff»f ¸fWX°fû ³fZ VffÀfIYe¹f ´fif±fd¸fIY ÀIcY»f ¸fZÔ À¸ffMXÊ ¢»ffÀf IYf CXîfMX³f dIY¹ffÜ BÀfIZY Àff±f WXe ´fdSX¹fûþ³ff þ»f¦fif¸f IZY AÔ°f¦fÊ°f OXfg. ¸fWX°fû ³fZ ·fMX¦ffÔU ¸fZÔ ³fUd³fd¸fÊ°f ¨fZIY OXZ¸f, Qû ³fUd³fd¸fÊ°f °ff»fffûÔ °f±ff Qû ³fUe³feIÈY°f °ff»fffûÔ IYf »fûIYf´fʯf dIY¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ff»fIYû IYe CX³³f°f IÈYd¿f ´fiû°ÀffWX³f ¹fûþ³ff IZY AÔ°f¦fÊ°f dIYÀff³fûÔ IYû dÀ´fiÔIY»fSX, Q»fWX³f JZ°fe ´fiû°ÀffWX³f IZY d»fE CX¨¨f ¦fb¯fUØff IZY feþ AüSX JfQ dU°fdSX°f dIYE ¦fEÜ IYf¹fÊIiY¸f IYe A²¹fÃf°ff ff»fIYû IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊIYfSXe Ad²fIYfSXe EUÔ d³fQZVfIY ßfe dUIYfÀf Vf¸ffÊ ³fZ IYeÜ IYf¹fÊIiY¸f ·fMX¦ffÔU IZY ´fif±fd¸fIY ÀIcY»f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ Af¹fûdþ°f WXbAfÜ OXfg. ¸fWX°fû ³fZ ff»fIYû IYe ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IYe ´fiVfÔÀff IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ff»fIYû IZY d³f¸ffʯf QZVf ¸fZÔ IYf³fc³f ÀfUûÊ©f W`X, Àf·fe IYû IYf³fc³f IYe Àf¸ff³¹f ªff³fIYfSXe WXû³ff ªf÷YSXe A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ ·ffSX°f ¸fZÔ ÀfadU²ff³f ÀfUûÊ©f W`X AüSX QZV ¸fZÔ dUd²f IYf VffÀf³f ¨f»f°ff W`XÜ QZVf IYe ³¹ffd¹fIY ½¹fUÀ±ff ¸fZÔ ´fi°¹fZIY ½¹fd¢°f IYZ ffSZX ¸fZÔ ¹fWX ¸ff³ff ªff°ff W`X dIY, CXÀfZ QZV ¸fZÔ ´fi¨fd»f°f dUd²f IYf Äff³f W`X AüSX EZÀfZ ¹fdQ dIYÀfe ½¹fd¢°f õfSXf dIYÀfe dUd²f IZY CX»»fa²f³f IYf¹fûÊÔ ÀfZ ·fMX¦ffÔU IZY dIYÀff³fûÔ IYû IÈYd¿f þ»f IYe CX´f»f²f°ff Àfbd³fd›°f WXbBÊ WX`Ü UZ A´f³fZ JZ°fûÔ ¸fZÔ Jcf ¸fZWX³f°f IYSXZÔ AüSX Àfdþ¹fûÔ °f±ff ¦fZWXcÔ EUÔ Q»fWX³f IYe ´f`QfUfSX ÀfZ Àf¸fÈð f³fZÔÜ OXfg. ¸fWX°fû ³fZ dþ»fZ IZY ´fWX»fZ dOXdþMX»f À¸ffMXÊ ¢»ffÀf IZY ÀfÔ¨ff»f³f IYe dQVff ¸fZÔ ff»fIYû IZY IYf¹fûÊÔ IYû CX°IÈYá f°ff¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ ³ff¦fdSXIYûÔ IZY IY»¹ff¯f IZY d»fE ÀfSXIYfSX ÀfÔ¨ffd»f°f A³fZIY ¹fûþ³ffAûÔ IYe þf³fIYfSXe QeÜ IYf¹fÊIiY¸f IYe dUdVfá Ad°fd±f ¦fif¸f ¨fbBʹff IYe ÀfSX´fÔ¨f ßfe¸f°fe A¸fÈ°ff IÔYUSX AüSX Àfû³f¦fbPÞXf ÀfSX´fÔ¨f ßfe¸f°fe A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¸fdWX»ff dQUÀf IZY AUÀfSX ´fSX Àf¸ffþÀfZUe ÀfÔ¦fNX³f þ³fÀfb³fUfBÊ RYfCXÔOXZVf³f IYe AûSX ÀfZ ´fbd»fÀf IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ Àff°f ¸ff¨fÊ IYû 'IYfgd³RYOXZÔMX Uc¸fZ³f' ffBIYÀfÊ SX`»fe IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü RYfCXÔOXZVf³f IZY SXfª¹f Àf¸f³¹fUIY ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX d¸fßff ³fZ CXöYfVf¹f IYe þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE f°ff¹ff dIY BÀf SX`»fe IYf CXïZV¹f ¹fbUd°f¹fûÔ IYû Af°¸fd³f·fÊSX, d³f·feÊIY AüSX IYfgd³RYOXZÔMX ¹ff³fe Af°¸fdUV½ffÀf ÀfZ ´fdSX´fc¯fÊ WXû³fZ IYf AWXÀffÀf IYSXf³ff WX`Ü BÀf SX`»fe IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ Qb¦fÊ ÀfÔ·ff¦f IZY VfWXSXe U ¦fif¸fe¯f Àf¸ffþ ¸fZÔ ³f IZYU»f fd¨¨f¹fûÔ Àf³f 2010 ¸fZÔ ¦ffdþ¹ffffQ ¸fZÔ IYe, dþÀf¸fZÔ »f¦f·f¦f 1200 ÀfQÀ¹f ÀfZUfSX°f WX`ÔÜ A³fZIYûÔ ²f¸fûÊÔ AüSX dU¿f¹fûÔ IZY þf³fIYfSX ßfe ¦fb÷Y ´fU³f þe IYf ¸ff³f³ff WX` dIY ÀU¹fÔ IZY ´fdSXU°fʳf dIYE df³ff dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYe ½¹fUÀ±ff ¸fZÔ ´fdSXU°fʳf ³fWXe »ff¹ff þf ÀfIY°ff WX` Ü BÀfd»fE CX³fIYf ´fidÀfï ³ffSXf WX`Ü ´fdSXUd°fÊ°f WXû, ´fdSXU°fʳf IYSXûÜ A²¹fÃf SXf²ffIÈY¿¯f ¦fb~f ³fZ Àfd¸fd°f IZY IYf¹fûÊÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ f°ff¹ff dIY ·f¦fUf³f ßfe SXf¸f IZY U³f¦f¸f³f ¸ff¦fÊ LØfeÀf¦fPÞX IZY Àfe°ff¸fPÞXe WXSX ¨füIYf ´fiUZVf õfSX ÀfZ IYûÔMXf d³fIYfÀf õfSX °fIY d¨f³WXfÔIY³f U Jûþ Àfd¸fd°f IZY ´fi¹ffÀfûÔ ÀfZ WXe WXû ´ff¹ff WX`, dþÀfZ ·ffSX°f ÀfSXIYfSX õfSXf SXf¿MÑXe¹f ¸ff³¹f°ff Qe ¦fBÊ WX`Ü Àff±f WXe SXf¸ff¹f¯f ÀfdIYÊMXþ¦fQ»f´fbSX, ³f¦fSXe dÀfWXfUf, SXfdþ¸f,dVfUSXe³ffSXf¹f¯f IYû §fûd¿f°f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü LØfeÀf¦fPÞX SXf¸fSXfª¹f Ad·f¹ff³f Àfd¸fd°f õfSXf Vfû²f´fSXIY LØfeÀf¦fPÞX IYe SXf¸ff¹f¯f AüSX QÔOXIYfSX¯¹f SXf¸ff¹f¯f, ·ffÔþf SXf¸f AdV¸f°ff JÔOX EIY AfdQ ¦fiÔ±fûÔ IYf ´fiIYfVf³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü AüSX ¹fbUd°f¹fûÔ fd»IY ´fdSXþ³fûÔ AüSX Af¸f »fû¦fûÔ ¸fZÔ ´fi·ffUe ÀfÔQZVf þfE¦ffÜ d¸fßff ³fZ f°ff¹ff dIY ³ffSXe Àf¸¸ff³f-¸fZSXf Ad·f¸ff³f I`YÔ´fZ³f IZY °fWX°f ¸fdWX»ff dQUÀf IZY AUÀfSX ´fSX RYfCXÔOXZVf³f IYe AûSX ÀfZ ³ffSXe ÀfVföYeIYSX¯f ´fSX IZYÔdQi°f dUdU²f IYf¹fÊIiY¸fûÔ IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þf°ff WX`Ü BÀf Àff»f BÀfIYe ±fe¸f WX`- VfdöY ´fUÊÜ VfdöY ´fUÊ IZY Qû dQUÀfe¹f Af¹fûþ³f ¸fZÔ Àff°f ¸ff¨fÊ IYû 'IYfgd³RYOXZÔMX Uc¸fZ³f' ffBIYÀfÊ SX`»fe IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þfE¦ff, þfdIY AfNX ¸ff¨fÊ IYû d·f»ffBÊ ³fZWX÷Y ÀffÔÀIÈYd°fIY ·fU³f ÀfZ¢MXSX 1 d·f»ffBÊ ¸fZÔ -Qû´fWXSX 2 fþZ ÀfZ Vff¹fÔ 5 fþZ °fIY '´fiZSX¯ff' ³ffSXe Àf¸¸fZ»f³f IYf¹fÊIiY¸f IYf Af¹fûþ³f Af¹fûþ³f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXûIYSX WX¸f IYfeSXQfÀf þe IZY ÀfÔQZVfûÔ IYû AüSX Ad²fIY ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ Af°¸fÀff°f IYSX A´f³fZ þeU³f IYû ²f³¹f IYSXZÔÜÀf¸ffSXûWX ¸fZÔ Àff²Ue ßfðf WXû¦ffÜ d¸fßff ³fZ f°ff¹ff dIY þ³fÀfb³fUfBÊ RYfCXÔOXZVf³f IZY °f°UfU²ff³f ¸fZÔ Af WXSX U¿fÊ ¸fdWX»ff dQUÀf IYû 'VfdöY ´fUÊ' IZY øY´f ¸fZÔ ¸f³ff³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIZY °fWX°f WXSX U¿fÊ Àff°f ¸ff¨fÊ IYû 'IYfgd³RYOXZÔMX Uc¸fZ³f' ffBIYÀfÊ SX`»fe IYf Af¹fûþ³f AüSX AfNX ¸ff¨fÊ IYû '´fiZSX¯ff; ³ffSXe Àf¸¸fZ»f³f' IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þfE¦ffÜ Af¹fûþ³f À±f»f AüSX Àf¸f¹f: SX`»fe IYf Af¹fûþ³f Àff°f ¸ff¨fÊ IYû IY¯MÑû»f øY´f ÀfZ¢MXSX 6 ÀfZ °f¹f dIY¹fZ ¦fE Àf¸f¹f ÀfbfWX 10 fþZ ÀfZ °f¹f dIY¹fZ ¦fE ÷YMX A³fbÀffSX dþÀf¸fZ ´fc¯fÊ ÀfbSXdÃf°f ¹ff°ff¹ff°f UfWX³f IYe A¦fbUfBÊ ¸fZÔ SXf¹f´fbSX ÀffWXZf,Àff²Ue Àf¸fÀ°fe,Àff²Ue Àf¸f°ff, Àff²Ue ÀffÃfe,Àff²Ue À¸fÈd°f , Àff²Ue ´fb¿´ff IYf Àf¸¸ff³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IYû A²¹fÃf dþ»ff ÀfWXIYfSXe IZYÔQie¹f f`ÔIY ¹fû¦fZVf ¨fÔQifIYSX,Àfíb÷Y IYfeSX dQ½¹f ª¹fûd°f Äff³f Afßf¸f Àfû³ffSXQZUSXe IYe Àff²Ue Àfbßfe ¨fÔQiIY»ff ÀffWXZf ³fZ ·fe ÀfÔfûd²f°f dIY¹ffÜBÀfAUÀfSX ´fSX þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f A²¹fÃf ´f»ffSXe øYJ¸f¯fe ÀffWXc,´fÔ¨f ´fid°fd³fd²f ÀfUÊßfe ÀfSXûþ U¸ffÊ,Àfb³fWXSX ÀffWXc, WXZ¸f»ff»f ÀffWXc Qb¦ffÊ ¸fWXZV½fSX, Vf¸·fc OXWXdSX¹ff, Aû¸f´fiIYfVf ¨fÔQiUÔVfe ÀfZUIY U¸ffÊ, ³f³Q U¸ffÊ, d°f»fIY U¸ffÊ, ³fSXûØf¸f f§fZ»f, ´fU³f U¸ffÊ,ßfe ·fSX°f ÀffWXc, Vfe°f»f ÀffWXc ¨fÔ¨f»ff ¨füfZ, WXZ¸fÔ°f U¸ffÊ EUÔ ¦fif¸fe¯fþ³f ·fe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ ffBIYÀfÊ SX`»fe ¸fZÔ þ»fUf dfJZSXZÔ¦fe 'IYfgd³RYOXZÔMX Uc¸fZ³f' ■ þ³fÀfb³fUfBÊ RYfCXÔOXZVf³f IZY °f°UfU²ff³f ¸fZÔ 'VfdöY ´fUÊ' IYf Qû dQUÀfe¹f Af¹fûþ³f ■ Àff°f ¸ff¨fÊ IYû 'IYfgd³RYOXZÔMX Uc¸fZ³f' ffBIYÀfÊ SX`»fe, AfNX IYû '´fiZSX¯ff' ³ffSXe Àf¸¸fZ»f³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ dþ»ff IY»fZ¢MXûSXZMX IZY Àf·ffIYÃf ¸fZÔ Afþ ¹fWXfÔ Af¹fûdþ°f Àff~fdWXIY þ³fQVfʳf ¸fZÔ IY»fZ¢MXSX ßfe Aû.´fe. ¨fü²fSXe ³fZ dþ»fZ IZY dUd·f³³f dWXÀÀfûÔ ÀfZ AfE »fû¦fûÔ ÀfZ øY-f-øY WXû°fZ WXbE CX³fIYe dUd·f³³f ¸ffÔ¦fûÔ AüSX dVfIYf¹f°fûÔ IYû Àfb³ff °f±ff ´fif~ AfUZQ³fûÔ IYf ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ °UdSX°f d³fSXfIYSX¯f IZY d»fE ÀfÔfÔd²f°f dU·ff¦fe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû d³fQZÊVf dQEÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Ad²fIYfSXe ´fi¹ffÀf IYSXZÔ dIY ff»fIYû IYe ´fWX»f ÀfZ ·fMX¦ffÔU ¸fZÔ dþ»fZ IYf ´fWX»ff dOXdþMX»f À¸ffMXÊ ¢»ffÀf ´fifSXÔ·f ¸fZÔ IYûBÊX IYf¹fÊ dIY¹ff ªff°ff W`X °fû EZÀff ½¹fd¢°f dUd²f IYe AÄff³f°ff IYf °fIÊY A´f³fZ f¨ffU ¸fZÔ ³fWXe »fZ ÀfIY°ff BXÀfd»fE ¹fWX ªf÷YSXe W`X dIY, QZVf IZY ´fi°¹fZIY ½¹fd¢°f IYû QZVf ¸fZÔ ´fi¨fd»f°f IYf³fc³f IYe Àf¸ff³¹f ªff³fIYfSXe WXû dªfÀfÀfZ UWX ÀU¹fa IYf³fc³f IYf CX»»f§fa³f IYSX³fZ ÀfZ f¨ff SXWZX AüSX ÀU¹fa WXe dIYÀfe A´fSXf²f IYf dVfIYfSX WXû³fZ ÀfZ f¨f ÀfIZYÜ IÈY¿¯ff ffBÊ IÔYUSX ³fZ d³f¸ffʯf IYf¹fûÊÔ IZY d»fE ff»fIYû IYû Àff²fbUfQ dQ¹ffÜ dUIYfÀf Vf¸ffÊ ³fZ dIYÀff³fûÔ IYû þ`dUIY JZ°fe IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ dUd·f³³f RYÀf»fûÔ IYe CX´fþ fPÞXf³fZ IZY d»fE ´fiû°ÀffdWX°f dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¹fWX ·fe IYWXf dIY dIYÀff³fûÔ IYe ¸fþfc°fe IZY Àff±f WXe ¸fdWX»ffAûÔ AüSX f¨¨fûÔ IYe ÀfVfdöYIYSX¯f IZY d»fE ff»fIYû IYdMXfð WX`Ü ßfe Vf¸ffÊ ³fZ IYWXf dIY dIYÀff³fûÔ IYû AfþedUIYf IZY U`IYd»´fIY pû°f ¸fbWX`¹ff IYSXf³fZ IYe dQVff ¸fZÔ ¦ffÔU ¸fZÔ ¸fL»fe ´ff»f³f IYû fPÞXfUf QZ³fZ IYe ¹fûþ³ff WX`Ü SX`»fe ¸fZÔ ·ff¦f »fZÔ AüSX f³fZ 'IYfgd³RYOXZÔMX »fZOXe' 'IYfgd³RYOXZÔMX Uc¸fZ³f' ffBIYÀfÊ SX`»fe ¸fZÔ 18 U¿fÊ ÀfZ Ad²fIY Af¹fb IYe ¹fbUd°f¹ffÔ ·ff¦f »fZ ÀfIY°fe WX`ÔÜ BÀfIZY d»fE ¸fûffB»f IiY¸ffhIY -07581999888 EU¸ ³f¦fSX ´fbd»fÀf A²feÃfIY d·f»ffBÊ UeSXZÔQi Àf°f´f±fe IZY ¸fûffB»f ³f¸fSX 9479192008 ´fSX ÀfÔ´fIYÊ IYSX d³fVfb»IY SXdþÀMÑZVf³f IYSXf¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü ´fid°f·ff¦fe IZY ´ffÀf WXZ»f¸fZMX WXû³ff AfUV¹fIY WX`Ü OÑZÀf IYûOX WXû¦ff þeÔÀf, MXe-VfMXÊ, þ`IZYMX, ²fc´f IYf IYf»ff ¨fV¸ff, WXZ»f¸fZMX, VfcþÜ UfWX³f- ffBIY A±fUf ÀIcYMXeÜ OÑZÀf IYûOX IYû OÑfBdUÔ¦f ¸fZÔ ÀfWXcd»f¹f°f AüSX ÀfbSXÃff IZY ¸fïZ³fþSX SXJf ¦f¹ff WX`, »fZdIY³f ¹fdQ Af´f ÀffOÞXe ¹ff Àf»fUfSX ¸fZÔ ·fe ÀfbSXdÃf°f AüSX ÀfbdU²ffþ³f OÑfBU IYSX ÀfIY°fe WX`Ô, °fû Af´f ÀUZ¨Lf³fbøY´f OÑZÀf ²ffSX¯f IYSX ´fid°f·ff¦f IYSX ÀfIY°fe WX`ÔÜ ´ffÂf dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû d¸f»fZ VffÀfIYe¹f ¹fûþ³ffAûÔ IYf »ff·f:IY»fZ¢MXSX ´ffÂf dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû Àf·fe VffÀfIYe¹f ¹fûþ³ffAûÔ IYf Ad²fIYfd²fIY »ff·f d¸f»fZÜ þ³fQVfʳf ¸fZÔ SXf¹f´fbSX d³fUfÀfe Aû¸f´fiIYfVf ¦fb~f ³fZ ·fcd¸f AffÔMX³f ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f AfUZQ³f ´fiÀ°fb°f dIY¹fZÜ IbYVff»f´fbSX d³fUfÀfe ßfe¸f°fe AÔþ»fe ´ff³OXZ ³fZ À¸ffMXÊ IYfOXÊ Àfc¨fe ¸fZ ³ff¸f þûOX³fZ °f±ff ¦fif¸f IY³WXZSXf d³fUfdÀf¹fûÔ ³fZ ´ff³fe IYe Àf¸fÀ¹ff ÀfZ d³fþf°f dQ»ff³fZ ¦fif¸f ¸fZ fûSX J³f³f IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ ¦fif¸f ¦fb¸fSXf·ffÔNXf d³fUfÀfe ßfe ÀfbJSXf¸f ffÔ²fZ ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ffÔ°f¦fÊ°f AfUfÀf AffÔMX³f IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ Àfb´fSX OXfaÀfSX Vf¦fb³f dÀfaWX Afªf SXf¹f´fbSX ¸fZÔ SXf¹f´fbSXÜ LXØfeÀf¦fPÞX IYe fZMXe Vf¦fb³f dÀfaWX IYf ¨f¹f³f Àfû³fe MXeUe IZY Àfb´fSX OXfaÀfSX ¨f`´MXSX-2 IYf¹fÊIiY¸f IZY RYfBX³fd»fÀMX ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ ¸fZÔ WbXAf W`XÜ ³f³WXe ´fid°f·ff¦fe Vf¦fb³f ¸fa¦f»fUfS IYû SXf¹f´fbSX AfE¦feÜ ¹fWXfa Vff¸f Àff°f fªfZ °fZ»feffa²ff dÀ±f°f ¸fSXe³f OÑXfBXU ´fdSXÀfSX ¸fZÔ CXÀfIYf IYf¹fÊIiY¸f Af¹fûdªf°f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ BXÀf IYf¹fÊIiY¸f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ UWX »fû¦fûÔ ÀfZ Àf¸f±fʳf IYe A´fe»f IYSZX¦feÜ ¸fb£¹fAd°fd±f IZY õfSXf ffBIYÀfÊ SX`»fe IYû WXSXe ÓfÔOXe dQJfIYSX ´fifSX¸·f IYe þf¹fZ¦fe Ü ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ IYû Af¹fûþ³f À±f»f ´fSX d³f²ffÊdSX°f Àf¸f¹f ÀfbfWX 10 fþZ ÀfZ Af²ff §fÔMXf ´fcUÊ EIYÂf WXû³ff WX`Ü SX`»fe ¸fZÔ Àff¸f³fZ EU¸ Àff±f ¸fZÔ ´fbd»fÀf IYe ´fc¯fÊ ½¹fUÀ±ff SXWXZ¦fe Ü ´fbd»fÀf ´fiVffÀf³f U MÑ`dRYIY ´fbd»fÀf ÀfZ AfUV¹fIY ÀfWX¹fû¦f IYe A´fZÃff IYe ¦fBÊ WX`Ü ÀfÔþ¹f d¸fßff ³fZ Qb¦fÊ-d·f»ffBÊ IZY ³ff¦fdSXIYûÔ ÀfZ A´fe»f IYe WX` dIY SX`»fe ¸ff¦fÊ IZY Qû³fûÔ AûSX CX´fdÀ±f°f WXû fZdMX¹fûÔ IYf WXüÀf»ff fPÞXfEÔ AüSX CX³fIYf CX°ÀffWXU²fʳf IYSXZÔÜ 'IYfgd³RYOXZÔMX »fZOXe' AUfOXÊ, ´fbSXÀIYfSX U ÀfdMXÊdRYIZYMX: AfNX ¸ff¨fÊ IYû '´fiZSX¯ff' IYf¹fÊIiY¸f IZY QüSXf³f ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ IYû 'IYfgd³RYOXZÔMX »fZOXe' AUfOXÊ U ÀfdMXÊdRYIZYMX ´fiQf³f dIYE þfEÔ¦fZÜ ´fi±f¸f, dõ°fe¹f AüSX °fÈ°fe¹f ´fbSXÀIYfSX CX³f °fe³f ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ IYû d¸f»fZ¦ff, þû ffBIY, ÀIcYMXe ÀfUfSXe IYSX°fZ WXbE ÀffÀfZ ª¹ffQf IYfgd³RYOXZÔMX ¹ff³fe Af°¸fdUV½ffÀf ÀfZ C ·fSXe WXbBÊ dQJfBÊ QZÔ¦feÜ Àf·fe M ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ IYû 'IYfgd³RYOXZÔMX »fZOXe' Y ÀfdMXÊdRYIZYMX ´fiQf³f dIY¹ff þfE¦ffÜ K Sßæ×è, ×é¼ý·¤ ß Âý·¤æàæ·¤ ÚUæçàæ¼ ÁæȤÚUè mæÚUæ ¥â×æ¢ ÂçÜàæâü §¢çÇUØæ Œæýæ§UßðÅ çÜç×ÅðUÇU Âè°ÙÕè ·ð¤ âæ×Ùð ÁØ SÌ¢Ö ¿õ·¤ ÚUæØÂéÚU âð ×éç¼ýÌ °×Áè-·ð¤·ð¤ ÚUæðÇU, ÁØ SÌ¢Ö ¿õ·¤, ÚUæØÂéÚ (ÀUæèâ»É¸U) âð Âý·¤æçàæÌÐ â¢Âæ¼·¤Ñ ÚUæçàæ¼ ÁæȤÚUèÐ SÍæÙèØ â¢Âæη¤ ✩ ÚU×ðàæ ¿¢Îý ȤôÙÑ ®||v-y®v|}}® email: amanpathraipur@gmail.com

C M Y K SXfªf²ff³fe A¸f³f ´f±f SXf¹f´fbSX, ¸fa¦f»fUfSXX, 06 ¸ff¨fÊ 2018 www.amanpath.com TODAY 100 dfÀ°fSX AÀ´f°ff»f ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ dIY¹ff ªff SXWXf ·fZQ·ffU : IY³WX`¹ff SXf¹f´fbSXÜ SXf¹f´fbSX QdÃf¯f dU²ff³fÀf·ff IYe §fûd¿f°f ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IZY ´fifSXÔ·f ³fWXeÔ WXû³fZ IZY IYfSX¯f ÃfZÂf IYf dUIYfÀf AU÷Yð WXû³fZ IZY Àff±f WXe ÀfbdU²ff IZY A·ffU ¸fZÔ ³ff¦fdSXIY ´fSXZVff³f WXû SXWXZ WX`Ô Ü ÃfZÂf IZY dUIYfÀf IYf¹fûÊÔ ¸fZÔ dVfd±f»f°ff AüSX ·fZQ·ffU ÃfZÂfe¹f dU²ff¹fIY ÀfdWX°f ·ffþ´ff IYe AfÔ°fdSXIY SXfþ³fed°f IYf ´fdSX¯ff¸f WX` Ü ´fiQZVf IYfÔ¦fiZÀf IY¸fZMXe ½¹ff´ffSX ´fiIYûâ IZY A²¹fÃf IY³WX`¹ff A¦fiUf»f ,´fbSXf³fe fÀ°fe »ffIY IYfÔ¦fiZÀf IY¸fZMXe IYe A²¹fÃf ßfe¸f°fe Àfb³fe°ff Vf¸ffÊ AüSX ÀfQSX ffþfSX »ffgIY IYfÔ¦fiZÀf IY¸fZMXe IZY A²¹fÃf Àfbd¸f°f QfÀf ,´ff¿fÊQ SXfþZVf NXfIbYSX , Àf¸feSX A£°fSX , fÔVfe IY³³füþZ , ¸f³fûWXSX Àfû³fIYSX AüSX fi¸WXf Àfû³fIYSX ³fZ CXöYfVf¹f IYf f¹ff³f þfSXe IYSX°fZ WXbE IYWXf IYe ÃfZÂf IYe þ³f°ff IYe ¸ffÔ¦f AüSX AfUV¹fIY°ff IZY ¸fïZ³fþSX SXJ°fZ WXbE ¸fNX´fbSX`³ff AüSX ¦fbdPÞX¹ffSXe ¸fZÔ 100 dfÀ°fSX AÀ´f°ff»f IYe §fû¿f¯ff Àff±f Àff±f IYe ¦fBÊ ±feÜ ¦fbdPÞX¹ffSXe ¸fZÔ AÀ´f°ff»f IYe dfd»OXÔ¦f IYf IYf¸f ¨ff»fc WXû ¨fbIYf WX` ´fSX ¸fNX´fbSX`³ff ¸fZÔ AÀ´f°ff»f IZY d»fE RÔYOX °fû QcSX þ¸fe³f °fIY ³fWXeÔ d¸f»fe WX`Ü ¹ffQU ¸fWXfÀf·ff ³fZ CXNXfBÊX U³f Ad²fIYfSX ´fMÐXMXf dQ¹fZ ªff³fZ ¸ffa¦f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ AdJ»f ·ffSX°fU¿feʹf ¹ffQU ¸fWXfÀf·ff ÀfZ Àffð LØfeÀf¦fPÞX SXfª¹f ¹ffQU ¸fWXfÀf·ff IZY ´fif³°fe¹f IYf¹fÊIYfdSX¯fe IYe f`NXIY IY¸fʨffSXe ·fU³f SXf¹f´fbSX ¸fZÔ ´fifÔ°ff²¹fÃf fÈÔQfU³f »ff»f ¹ffQU IYe A²¹fÃf°ff EU¸f SXf¿MÑXe¹f Àfd¨fU OXe AfSX ¹ffQU IZY dUVfZ¿f CX´fdÀ±fd°f ¸fZÔ Àf¸´f³³f WXbAfÜ ´fif³°fe¹f IYf¹fÊIYfdSX¯fe IYe f`NXIY ¸fZÔ ¹fbUf ¹ffQU ¸fWXfÀf·ff IZY ´fifÔ°ff²¹fÃf þ¦fd³fIY ¹ffQU U ¹ffQU ¸fWXfÀf·ff IZY SXf¹f´fbSX ¸fWXf³f¦fSX A²¹fÃf õfSXf Àfa¦fNX³f IYû ÀfdIiY¹f IYSX³fZ ¦fdNX°f IYe ¦fBÊX Àfd¸fd°f dU¦f°f U¿fÊ 24 dÀf°f¸fSX IYû SXf¹f´fbSX ¸fZÔ Àf¸´f³³f WXbBÊ SXf¿MÑXe¹f IYf¹fÊIYfdSX¯fe AdJ»f ·ffSX°f U¿feʹf ¹ffQU ¸fWXfÀf·ff LØfeÀf¦fPÞX ¸fZ EIY Àfd¸fd°f U ¹ffQU ¸fWXfÀf¸¸fZ»f³f IZY Af¹f IYf ¦fNX³f dIY¹ff WX` dþÀfIYf ´fi¸fbJ CXïZV¹f ¹ffQU ¸fWXfÀf·ff ½¹f¹f IYf ¹füSXf IYf¹fÊÀfd¸fd°f IZY LØfeÀf¦fPÞX ¸fZ IYÀffUMX EUÔ ÀfÔ¦fNX³f IYû ¸fþfc°fe ´fiQf³f IYSX³fZ IZY Àf¸fÃf ´fiÀ°fb°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀfIZY A»ffUf Af¦ff¸fe EIY A´fi`»f IYû ¸fWXfÀf¸fb³Q dþ»ff ¹ffQU ¸fWXfÀf·ff õfSXf ff¦fffWXSXf ¸fZÔ ´fiÀ°ffdU°f ¹ffQU Àf¸¸fZ»f³f U ´fid°f·ff Àf¸¸ff³f Àf¸ffSXûWX IYû ´fc¯fÊ øY´fZ¯f ÀfRY»f f³ff³fZ IZY d»fE IYf¹fÊ ¹fûþ³ff d»fE WX`Ü Àfd¸fd°f IZY ÀfQÀ¹fûÔ IYf ³ff¸f BÀf ´fiIYfSX ÀfZ WX` þ¦f³feIY ¹ffQU ´fiQZVf A²¹fÃf ¹fbUf ¹ffQU ¸fWXfÀf·ff LØfeÀf¦fPÞX Aþ¹f ¦fû´ff»f ¹ffQU ¸fWXfÀfd¨fU EÀf OXe ¹ffQU CX´ff²¹fÃf IY¸f»f ¹ffQU Àfd¨fU ÀfbSXZVf ¹ffQU ÀfÔ¦fNX³f Àfd¨fU EUÔ þ°feSXf¸f ¹ffQU IYû¿ff²¹fÃf IYû Vffd¸f»f dIY¹ff ¦f¹ff WX`, ³fU ¦fdNX°f IYûSX IY¸fZMXe IZY IYf¹fÊ ÃfZÂf IYf d³f²ffÊSX¯f ´fifÔ°ff²¹fÃf õfSXf Vfe§fi WXe dIY¹ff þfUZ¦ff Ü f³ffIYSX IYf¹fÊ IYSX³fZ ´fSX ¨f¨ffÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ f`NXIY ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f dUd·f³³f dþ»fûÔ ÀfZ Af¹fZ WXbE ÀfQÀ¹fûÔ IYû ¨f³Qc PXû»f E½fa ²fb¸ff»f VffQe, ´ffMXeÊ E½fa A³¹f Vfb·f A½fÀfSXûÔ ´fSX AfOÊXSX d»fE ªff°fZ W`ÔXÜ WX³fb¸ff³f ¸fadQSX IZY ´ffÀf Vffad°f ¨füIY, ·fûBÊ´ffSXf, ´fbSXf³fe fÀ°fe SXf¹f´fbSX (LX.¦f.) ¸fûffB»f : 98271-85539, 93004-07070 93015-46845, 98279-06182 TM Kiraya Bhandar MARRIAGE DECORATION EVENT MANAGMENT GOVT. CONTRACTOR KALIBADI, NEHRU NAGAR, RAIPUR-492001 (C.G.) Email : shantidmr@gmail.com H.O. DHAMTARI (C.G.) Mo : 098271-40068, 0771-2272456 Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY ´fi¨ffSX ´fiÀffSX IYSX³fZ IYe dþ¸¸fZQfSXe Qe ¦fBÊXÜ BÀfIZY A»ffUf LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ d³fUfÀfSX°f 30 »ffJ ¹ffQUûÔ IZY dWX°fûÔ IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJIYSX OXZ¹fSXe EUa Qb¦²f ½¹fUÀff¹f ¸fZÔ 80 ´fid°fVf°f IYf FY¯f A³fbQf³f dQE þf³fZ IZY Àff±f U³ffÔ¨f»f ¸fZÔ d³fUfÀfSX°f ¹ffQUûÔ ´fdSXUfSXûÔ IYf U³f Ad²fIYfSX ´fMÐXMXf dQE þf³fZ IYe ¸ffÔ¦f ´fSX IYf¹fÊ Àfd¸fd°f õfSXf ÀfUÊ Àf¸¸fd°f ÀfZ d³f¯fʹf »fZIYSX ´fiÀ°ffU ´ffdSX°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ Àff±f WXe ¹fbUf ¹ffQU ¸fWXfÀf·ff IZY ´fifÔ°ff²¹fÃf IZY ´fiÀ°ffU ´fSX IYf¹fÊ Àfd¸fd°f ³fZ ¹ffQU ¸fWXfÀf·ff IYf ÀfQÀ¹f°ff Ad·f¹ff³f ¨f»ffIYSX Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY ÀUþf°fe¹f f³²fbAûÔ IYû ¹ffQU ¸fWXfÀf·ff ÀfZ þûOÞX³fZ U ¹ffQU ¸fWXfÀf·ff IZY EZÀfZ ´fcUÊ ´fQfd²fIYfSXe U ÀfQÀ¹f þû dIY³WXe IYfSX¯fûÔ ÀfZ ¹ffQU ¸fWXfÀf·ff ¸fZÔ ÀfdIiY¹f ³fWXe WX` °f±ff A·fe °fIY ¹ffQUûÔ IZY dIYÀfe A³¹f ÀfÔ¦fNX³f ÀfZ ³fWXe þbOÞXZ WX`Ô EZÀfZ ÀfQÀ¹fûÔ U ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IZY dRYSX ÀfZ ÀfQÀ¹f°ff ´fSX dU¨ffSX dIY¹fZ þf³fZ IYf ´fiÀ°ffU ´ffdSX°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ AÔ°fÊSXf¿MÑXe¹f ¸fdWX»ff dQUÀf ´fSX »f¦fZ¦fe ¸fdWX»ff ¸fWXf´fÔ¨ff¹f°f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSÜ ¦ffÔOÞXf ¸fWXfÀf·ff ¸fdWX»ff dU·ff¦f IZY õfSXf Àf¸ffþ IYe ¸fdWX»ffAûÔ IYû þf¦f÷YIY IYSX³fZ AüSX CX³fIZY Ad²fIYfSXûÔ IYû f°ff³fZ IZY d»fE 8 ¸ff¨fÊ AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f ¸fdWX»ff dQUÀf IZY AUÀfSX ´fSX ¸fdWX»ff ¸fWXf´fÔ¨ff¹f°f IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þf SXWXf WX` AüSX BÀf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYe QVff AüSX dQVff ´fSX ´fdSX¨f¨ffÊ ·fe SXJf ¦f¹ff WX`Ü ¸fdWX»ff ´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ ¸fdWX»ff Ad²fIYfSXû IYe ff°f WXû¦feÜ Äff°f WXû dIY ¦ffÔOÞXf ¸fWXfÀf·ff ¸fdWX»ff dU·ff¦f IYe A²¹fÃf ßfe¸f°fe ÀffdUÂfe þ¦f°f A´f³fe ¸fdWX»ff MXe¸f, fWX³fûÔ IZY Àff±f SXfþ²ff³fe IYe Ófb¦¦fe ffWXb»¹f ÃfZÂf ¸fZÔ d³fUfÀfSX°f »ffJûÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYû CX³fIZY Ad²fIYfSXûÔ IYe »fOÞXfBÊ »fOÞX SXWXe WX` AüSX CX³WXZÔ þf¦føYIY IYSX³fZ, ³¹ff¹f dQ»ff³fZ ¸fdWX»ff dWX°f ÀfZ þbOÞXe A³fZIY IYf¹fÊIiY¸f IYSX°fZ SXWX°fZ WX`Ü ¹fWX þf³fIYfSXe ´fiZÀf Àf¸ff¨ffSX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ QZ°fZ WXbE ¸fdWX»ff dU·ff¦f IYe ³f¦fSX Àfd¨fU ßfe¸f°fe ¦fe°ff Qb¦ffÊ ³fZ f°ff¹ff Ófb¦¦fe ¸fZÔ d³fUfÀfSX°f ¸fdWX»ffEÔ AdVfÃff AüSX þf¦føYIY°ff IZY A·ffU ¸fZÔ A´f³fZ Ad²fIYfSXûÔ IYû ³fWXeÔ þf³f³fZ IZY IYfSX¯f CX³fIZY Àff±f A³¹ff¹f AüSX A°¹ff¨ffSX WXû°ff WX`, §fSXZ»fc dWXÔÀff IYf dVfIYfSX WXû°fe WX`Ü EZÀfe ¸fdWX»ffAûÔ IYû þf¦f÷YIY IYSX³fZ IZY d»fE CX³fIZY Ad²fIYfSX IYû f°ff³fZ IZY d»fE AüSX CX³WXZÔ ³¹ff¹f dQ»ff³fZ IZY d»fE ¦ffOÞXf ¸fWXfÀf·ff ¸fdWX»ff dU·ff¦f IZY õfSXf ¸fdWX»ff A²¹fÃf ßfe¸f°fe ÀffdUÂfe þ¦f°f IZY A¦fbUfBÊ ¸fZÔ ¹fWX Af¹fûþ³f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü 8 ¸ff¨fÊ IYû Àff¸fbQfd¹fIY ·fU³f IYf»feffOÞXe ¸fZÔ Af¹fûdþ°f ¸fdWX»ff ´fÔ¨ff¹f°f IYe A²¹fÃf°ff ßfe¸f°fe ÀffdUÂfe þ¦f°f IYSXZ¦fe °f±ff ¸fdWX»ff ¸fWXf´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ ´fi¸fbJ ¸fdWX»ff ÀfQÀ¹fûÔ õfSXf A´f³fe ¸fdWX»ffAûÔ ÀfZ þbOÞXe ff°f SXJZÔ¦fZÜ °¹füWXfSXû ÀfZ WXû°ff WX` CX°ÀffWX IYf ÀfÔ¨ffSX: ÀfÔþ¹f ßfeUfÀ°fU SXf¹f´fbSXÜ °¹füWXfSXû ÀfZ WX¸f Àf·fe ¸fZÔ CX°ÀffWX IYf ÀfÔ¨ffSX WXû°ff WX`Ü ¹fWX ff°fZÔ SXf¹f´fbSX dUIYfÀf ´fifd²fIYSX¯f A²¹fÃf EUÔ ·ffþ´ff ´fiQZVf ´fiUöYf ÀfÔþ¹f ßfeUfÀ°fU ³fZ WXû»fe d¸f»f³f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ IYWXeÜ ßfe ßfeUfÀ°fU õXfSXf d³fªf AfUfÀf ´fSX WXû»fe d¸f»f³f Àf¸ffSXûWX IYf Af¹fûªf³f dIY¹ff ¦f¹ff ±ff dªfÀf¸fZÔ Àf·fe Q»fûÔ IZY »fû¦f CX´fdÀ±f°f WbXEÜ BXÀf¸fZÔ ´fi¸fbJ ÷Y´f ÀfZ U³fü¿fd²f fûOXÊ IZY A²¹fÃf SXf¸f ´fi°ff´f dÀfÔW,X dUØf Af¹fû¦f IZY A²¹fÃf ¨f³QiVfZJSX ÀffWXc, feþ dUIYfÀf d³f¦f¸f IZY A²¹fÃf V¹ff¸f f`Àf, ´f¹fÊMX³f ¸fÔOX»f IZY CX´f²¹fÃf IZYQfSX ¦fb~f, dU²ff¹fIY ßfe¨f³Q Àfb³QSXf³fe, ¸fWXf´füSX ´fi¸fûQ QbfZ, ·ffþ´ff CX´ff²¹fÃf Àfd¨¨fQf³fÔQ CX´ffÀf³fZ, Àfb³fe»f Àfû³fe, d¸fþfÊ Eþfþ fZ¦f, ·ffþ´ff A»´fÀfÔ£¹fIY ¸fû¨ffÊ IZY A²¹fÃf OXfg Àf»fe¸f SXfþ, þû¦fe IYfÔ¦fiZÀf ¸fedOX¹ff dU·ff¦f IZY ´fi¸fbJ BIYff»f AWX¸fQ dSXþUe, ´fiUöYf d³fd°f³f ·fÔÀff»fe Vfd¸f»f SXWZXÜ IZ ZY.IZ ZY. OXe.ªfZ. dÀfÀMX¸f EaOX ªf³fSmXMXSX IÈY¿¯ff :- 98274-01620 ¨faQc :- 99261-53912 »ffBÊMX OZXIYûSmXVf³f, ÀffCX¯OX dÀfÀMX¸f E½fa MZX³MX WXfDYÀf fªffªf ¨füIY d½f²ff³fÀf·ff SXûOX, ¸fû½ff SXf¹f´fbSX (LX.¦f.) ·ffªf´ff IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ IYf¹fÊIY°ffÊ Àfa¦f RYf¦f ¦fe°f ´fSXX d±fSXIZY ¸faÂfe SXf¹f´fbSXÜ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ dþ»ff SXf¹f´fbSX õfSXf EIYf°¸f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ WXû»fe d¸f»f³f Àf¸ffSXûWX ¸f³ff¹ff ¦f¹ffÜ BÀf Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ ´fiQZVf IZY IÈYd¿f, dÀfÔ¨ffBÊ ¸fÔÂfe fÈþ¸fûWX³f A¦fiUf»f Vffd¸f»f WXbEÜ dþ»ff ·ffþ´ff A²¹fÃf SXfþeU A¦fiUf»f ÀfdWX°f Àf¸fÀ°f dþ»ff ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ CX³WXZÔ ¦fb»ff»f »f¦ffIYSX WXû»fe IYe f²ffBÊ QeÜ BÀf AUÀfSX ´fSX CX´fdÀ±f°f VfWXSX IZY ·ffþ´ff IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ IYe ßfe A¦fiUf»f ³fZ ÀfÔfûd²f°f dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYf¹fÊIYIY°ffAûÊÔ IYû WXû»fe IYe Vfb·fIYf¸f³ffEÔ QZ°fZ WXbE IYWXf dIY ¹fWX WXû»fe IYf ´fUÊ ´fcUûÊØfSX ¸fZÔ ·ffþ´ff IZY d»fE þe°f »fZIYSX Af¹ff WX`Ü ¹fWX WX¸f ·ffþ´ffBʹfûÔ IZY d»fE Qb¦fb³fe JbVfe IYf ¸füIYf WX`Ü A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ LØfeÀf¦fPÞX þ³fÊd»fÀMX ¹fcd³f¹f³f õfSXf d·f»ffBÊX ¸fZÔ WXû»fe d¸f»f³f IYf Af¹fûþ³f AfIYfVf¦fÔ¦ff ´fdSXÀfSX ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ ¸fb£¹f Ad°fd±f ´fcUÊ dU²ff¹fIY OXf. Q¹ffSXf¸f ÀffWXc EUÔ A²¹fÃf°ff ´fiQZVff²¹fÃf BÊV½fSX QbfZ ³fZ IYeÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ dUVfZ¿f øY´f ÀfZ ¸fWXf´füSX QZUZ³Qi ¹ffQU, d·f»ffBÊ ¨fSXûQf ¸fWXf´füSX ßfe¸f°fe ¨fÔQiIYfÔ°ff ¸ffÔOX»fZ, UdSXá ´fÂfIYfSX dVfU ßfeUfÀ°fU, ÀfZUIYQfÀf À½fÀ±f ½¹fd¢°f¹fûÔ IZY d»fE A¸fÈ°f E½fa SXûd¦f¹fûÔ IZY d»fE ½fSXQf³f ßfe °fb»fÀfe ¸fSXe³f OÑfBU IYfg»fû³fe ¸fZÔ ¹fbUfAû ³fZ ¨f»ff¹ff ÀfRYfBÊ Ad·f¹ff³f °fZ»feffÔ²ff °ff»fff dIY³ffSXZ feEÀf¹fc´fe IYf»fû³fe ¸fZÔ ¸fQQ þ³fÀfZUf ÀfÔÀ±ff EUÔ IYf»fû³fe IZY ¹fbUfAûÔ ³fZ ´fcUÊ ¸fZÔ WXe ÀfÔIY»´f d»f¹ff ±ff dIY SXf¿MÑXd´f°ff ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe IYû AfQVfÊ ¸ff³f°fZ WXbE CX³fIZY f°ffE SXfÀ°fZ ¸fZÔ ¨f»fIYSX ¸fSXe³f OÑfBU IYfg»fû³fe IYû AdWXÔÀff, ³fVff ¸fböY EUÔ ÀU¨L IYfg»fû³fe IZY ÷Y´f ¸fZÔ À±ffd´f°f IYSXZÔ¦fZ BÀfe IYOÞXe ¸fZÔ WXû»fe IZY QcÀfSXZ dQ³f ¹fbUfAûÔ ³fZ EIY Ad·f¹ff³f ¨f»ffIYSX ¸fû¨ffÊ ÀfÔ·ff»ff EUÔ AfÀf´ffÀf IYe ¦fÔQ¦fe IYû CXNXfBÊÜ ³ffd»f¹fûÔ IYû IY¨fSXZ ÀfZ d³fIYf»ff, ÀffRY-Àfb±fSXf dIY¹ff EUÔ A´f³fe dþ¸¸fZQfdSX¹fûÔ IYû ´fcSXf dIY¹ffÜ CXöY AfVf¹f IYe þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE Àff¸ffdþIY ÀfÔÀ±ff ¸fQQ þ³fÀfZUf IZY A²¹fÃf fÔMXe d³fWXf»f ³fZ f°ff¹ff IYe SXfþ²ff³fe ¸fZÔ ¸fûSX SXf¹f´fbSX ÀU¨L SXf¹f´fbSX IYe °fþÊ ´fSX IYf¸f IYSXZÔ¦fZÜ ¸fSXe³f OÑfBU IYfg»fû³fe IYû SXf¹f´fbSX VfWXSX ¸fZÔ EIY ³fBÊ ´fWX¨ff³f QZ³fZ IYf WX¸ffSXe ¹fbUfAûÔ ³fZ ÀfÔIY»´f d»f¹ff WX`Ü SXf¿MÑXd´f°ff ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe þe IZY ¸fc»f ¸fÔÂf AdWXÔÀff ¸fô d³f¿fZ²f EUÔ ÀU¨L°ff IYû WX¸f³fZ A´f³fZ þeU³f ¸fZÔ CX°ffSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff WX` AüSX BÀf dQVff ¸fZÔ WX¸f »f¦ff°ffSX IYf¸f IYSX SXWXZ WX`Ô Af³fZ Uf»fZ Àf¸f¹f ¸fZÔ ¸fSXe³f OÑfBU IYû EIY ³fBÊ ´fWX¨ff³f SXfþ²ff³fe ¸fZÔ d¸f»fZ¦fe EZÀff ÀfÔIY»´f ¹fbUfAûÔ IZY õfSXf d»f¹ff ¦f¹ffÜ BÀf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ´fi¸fbJ ÷Y´f ÀfZ þû¦fZÔQi dWX¹ff»f, ¸f³fûþ ¦fûÔOX, Lfe»ff»f ³ff¹fIY, ¦fü°f¸f ff¦f, SXfþc Àfû³ff, ·fSX°f ff¦f, ³fUe³f d³fWXf»f, ¦fû´ff»f Àfû³ff, ¸fÔ¦f»f Àfû³ff, dþ°fZÔQi ff¦f, ³fe¸fÊ»f ³ff¦f, ¸f³fc ¸fWXf³fÔQ, dIYVfûSX ³ff¹fIY,dWXSXf»ff»f °ffÔOXe, dUVfU³ff±f ff¦f, VfÔIYSX ¸fWXf³fÔQ, AfdQ ¹fbUf CX´fdÀ±f°f ±fZÜ WXû»fe °¹füWXfSX ÀfZ þf¦fÈ°f WXû°fe WX` Àff¸fbQfd¹fIY ·ffU³ff : OXfg. ÀffWXc QeUf³f, NXfIbYSX ¦fü°f¸f dÀfÔWX, UdSXâ ·ffþ´ff ³fZ°ff »fd»f°f ¨fÔQifIYSX, ·ffþ´ff ¸fÔOX»f A²¹fÃf »f°ff ¦ff¹fIYUfOÞX, AVfûIY ´fÔOXf Vf¸fVfeSX dÀfUf³fe, ´fiQe´f dUV½fIY¸ffÊ, E¸f.¨f³QiVfZJSX SXZçe, UZ¯fb ¦fû´ff»f, VfdVf dÀfÔWX, Àfc¹ffÊ, VfÔIYSX»ff»f QZUfÔ¦f³f, A³³fc ÓffdSX¹ff, Jb¸ff³f, ·fc´fZ³Qi ÀffWXc, Vf¸fVfbïe³f Jf³f AfdQ UdSXâ ´fÂfIYfSX¦f¯f ÀfdWX°f fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¦f¯f¸ff³¹f ³ff¦fdSXIY CX´fdÀ±f°f ±fZÜ BÀf AUÀfSX ´fSX OXfg. Q¹ffSXf¸f ÀffWXc ³fZ WXû»fe IZY Af¹fûþ³f ´fSX f²ffBÊ QZ°fZ ´ffa¨f °fSXWX IYe °fb»fÀfe IZY ´fü²fûÔ IYf AIÊY 200 ÀfZ Ad²fIY SXû¦fûÔ ¸fZÔ »ff·fQf¹fIY ªf`ÀfZ µ»fc, OZÔX¦fc, fbJfSX, ªfbIYf¸f, JfaÀfe, ªfûOÞXûÔ IYf QQÊ, ¸fûMXf´ff, »fOX ´fiZVfSX, »fOX Vfb¦fSX, Q¸ff, E»f»fªfeÊ, W`X´fZMXfBMXÀf, ªf»f³f, ¸fcÂf Àfafad²f°f SXû¦f, ¦fdNX¹ff, ¸fSXûOX, f½ffÀfeSX, ´ff¹fdSX¹ff, ³fIYÀfeSX, RZYRYOÞXûÔ IYe Àfcªf³f, A»ÀfSX, ÀMÑX`Àf, ±fIYf³f, ·fcJ ³fWXeÔ »f¦f³ff, CX»MXe, dWX¨fIYe, ´fZMXQQÊ, ´fZMX IZY IYeOÞZX B°¹ffdQÜ ´ff³fe IYû VfbQвf IYSX°fe W`XÜ 100% Af¦fZÊd³fIY °f±ff W.H.O. QнffSXf ´fi¸ffd¯f°f EIY d¦f»ffÀf ´ff³fe ¸fZÔ EIY fcaQ, WXSX SXûªf 4 ÀfZ 5 fbaQZ d³fSXû¦fe SXWX³fZ IZY d»fE A½fV¹f ´fe¹fZÔ WX¸ffSmX IbYLX A³fûJZ CX°´ffQ QbIYf³f Jû»f³fZ WZX°fb Àfa´fIÊY IYSmÔX :- ²f³f»føfe WXfÊ»f °ff°¹ff´ffSXf SXf¹f´fbSX (LX.¦f.) 492001-¸fû. 98274-06573 WXbE IYWXf dIY ¹fWX °¹füWXfSX Af´fÀf ¸fZÔ d¸f»f³f IYf °¹füWXfSX WX`Ü Àf·fe ·fZQ·ffU ·fc»fIYSX U`¸f³fÀ¹f °¹ff¦fIYSX þeU³f IYf Af³fÔQ »fZ°fZ WX`ÔÜ WXû»fe °¹füWXfSX ÀfZ Àff¸fbQfd¹fIY ·ffU³ff þf¦fÈ°f WXû°fe WX`Ü ¸fWXf´füSX QZUZ³Qi ¹ffQU ³fZ ´fÂfIYfSXûÔ õfSXf Af¹fûdþ°f WXû»fe d¸f»f³f ´fSX f²ffBÊ QZ°fZ WXbE IYWXf dIY CX³fIYf ´fÂfIYfSXûÔ IZY fe¨f IYSXef L: Àff°f Àff»f ¦fbþSXZ WX`Ô AüSX CX³fIZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ Afþ ¸f`Ô ¸fWXf´füSX IZY ´fQ ´fSX dUSXfþ¸ff³f WXcÔÜ CX³WXû³fZÔ IbYL Ãf¯f IZY d»fE RYf¦f ¦fe°f ·fe ¦ff¹ffÜ Àf½fÊ SXû¦f ³ffVfIY 1. Àfü³Q¹fÊ IYe QZJ·ff»f CX°´ffQ 2. d½fSXû²fe 3. À½ffÀ±¹f QZJ·ff»f CX°´ffQ ■ d½fdIYSX¯f CX°´ffQ ■ E»fû½fZSXf ªfcÀf ■ WXfÊ»f ff»fûÔ IZY °fZ»f ■ ff¹fû E³fªfeÊ ■ Àfaªfe½f³fe fcMXe ■ I`YVf½fe³f Vf`¸´fc VfMÊX ■ ªfe½f³f Vfd¢°f SXÀf ■ RZY¸fe MXfBÊMX (½fZªfe³f»f ªfZ»f) ■ WX»Qe WXfMÊX ■ WXfÊ»f ¦fie³f ¸fZ³¦fû ªfcÀf ■ WXfÊ»f ¦fû»OX RZYdVf¹f»f IiYe¸f IYfOÊX ■ ¦fSX¸f ¸fÀff»ff ■ E»fû ªfZ»f, E»fû IiYe¸f ■ ff¹fû E³fªfeÊ ■ WX»Qe, »ff»f d¸f¨fÊ ■ AfBÊ ¸ffÀIY, RZYÀf ¸ffÀIY VfMÊX ■ WZX»Qe Afg¹f»f ■ Af¹fb½fZÊdQIY °½f¨ff IYe ■ ff¹fû E³fªfeÊ ■ E»fû ¸faªf³f ■ QZJ·ff»f Àfffb»f ■ ¦fû»OX³f ■ ¸ff»feVf °fZ»f ■ WXfÊ»f °½f¨ff MXû³fSX Àfffb³f ■ fiZÀf»fZMX ■ ¸fûMXf´ff IY¸f IYSX³fZ IYe Q½ffBʹffa ³fûMX : EIY ³f¦f OXe´fdRiYªfSX fZ¨f³ff W`XÜ C M Y K