Views
9 months ago

amanpath

4 Àfa´ffQIYe¹f

4 Àfa´ffQIYe¹f ·ffþ´ff IYf U¨fÊÀU dÂf´fbSXf AüSX ³f¦ff»f`ÔOX ¸fZÔ ¦fNXfÔ²f³f f³ff³fZ, AfIiYf¸fIY ´fi¨ffSX IYSX³fZ AüSX dU´fÃf IYe Jfd¸f¹fûÔ ´fSX ´fiWXfSX IYe Vf`»fe EIY ffSX dRYSX WbXBÊX IYf¸f¹fff ¸f 06 ¸ff¨fÊ 2018 ¸fa¦f»fUfSX VfWXcSX IYWXfU°f WX` dIY SXfþ³fed°f ÀfÔ·ffU³ffAûÔ IYe IY»ff WXǛ ¹fWX ff°f ·ffþ´ff IZY fPÞX°fZ U¨fÊÀU ´fSX ÀfMXeIY fǸX°fe WXǛ ´fcUûÊØfSX IZY SXfª¹fûÔ ¸fZÔ IbYL Àf¸f¹f ´fWX»fZ °fIY Jf°ff Jû»f³fZ IYû °fSXÀf°fe ·ffþ´ff CXÀf dWXÀÀfZ IZY Àff°f ¸fZÔ ÀfZ ´ffÔ¨f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ÀfØffÀfe³f WXǛ dÂf´fbSXf ¸fZÔ PXfBÊ QVfIY ÀfZ ÀfSXIYfSX ¨f»ff SXWXZ Uf¸f ¸fû¨fZÊ IYû ´fSXfÀ°f IYSX CXÀf³fZ ³f dÀfRYÊ SX¯f³fed°fIY þe°f WXfdÀf»f IYe WX`, fd»IY A´f³fe dU¨ffSX²ffSXf°¸fIY fPÞX°f IYû ·fe QþÊ dIY¹ff WXǛ dÂf´fbSXf AüSX ³f¦ff»fỒOX ¸fZÔ ¦fNXfÔ²f³f f³ff³fZ, AfIiYf¸fIY ´fï ffSX IYSX³fZ AüSX dU´fÃf IYe Jfd¸f¹fûÔ ´fSX ´fiWXfSX IYe CXÀfIYe Vf`»fe EIY ffSX dRYSX IYf¸f¹fff WXbBÊ WXǛ ¸fZ§ff»f¹f IYe ÀfÔ·ffdU°f ÀfSXIYfSX ¸fZÔ A´f³fe þ¦fWX f³ff³fZ IYe ·fe CXÀf³fZ ¦fÔ·feSX IYûdVfVfZÔ VfbøY IYSX Qe WXỒÜ QZVf IZY 29 ¸fZÔ ÀfZ 21 SXfª¹fûÔ IYe ÀfSXIYfSXZÔ ¹ff °fû ·ffþ´ff IYe WXỒ ¹ff dRYSX CXÀfIZY ÀfWX¹fû¦fe Q»fûÔ IYeÜ ÀfÔÀfQ ÀfZ »fZIYSX ÀfOÞXIY °fIY ·ffþ´ff IYû NXûÀf dUSXû²f IYf ·fe Àff¸f³ff ³fWXeÔ IYSX³ff ´fOÞXf WXǛ ´fSXÔ°fb, EZÀff ³fWXeÔ WX` dIY 2014 IZY »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY ffQ ÀfZ Af °fIY CXÀfIYe þe°f IYf dÀf»fdÀf»ff d³fffʲf SXWXf WXǛ fe¨f-fe¨f ¸fZÔ ÓfMXIZY ·fe »f¦fZ WXỒ AüSX J°fSX³ffIY ¨fb³füd°f¹ffÔ ·fe Àff¸f³fZ Af¹fe WXỒ, ´fSX CXÀfIZY SXfþ³fed°fIY dUSXû²fe ³f °fû ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYe »fûIYd´fi¹f°ff IYe IYfMX Jûþ ´ff¹fZ WXỒ AüSX ³f WXe ·ffþ´ff A²¹fÃf Ad¸f°f VffWX IZY SX¯f³fed°fIY IYüVf»f IYeÜ ÀfÔ¦fNX³f IZY ÀfMXeIY BÀ°fZ¸ff»f ¸fZÔ ·fe ·ffþ´ff IYf ¸fbIYff»ff CXÀfIZY dUSXû²fe ³fWXeÔ IYSX ÀfIZY WXỒÜ Af A¦fSX IYWXeÔ ·ffþ´ff IY¸fþûSX dQJ SXWXe WX`, °fû UWX QdÃf¯f ·ffSX°f WX`, ´fSX UWXfÔ CXÀfIYe CX´fdÀ±fd°f ·fe WX` AüSX CXÀfIYe ÀfdIiY¹f°ff ·fe °fZþ WXbBÊ WXǛ EZÀfZ ¸fZÔ QZVf IZY IbYL SXfª¹fûÔ ¸fZÔ þWXfÔ dUSXû²fe Q»f ÀfØfføYPÞX WXỒ, CX³fIYf ·ffþ´ff IZY fPÞX°fZ U¨fÊÀU ÀfZ d¨fÔd°f°f WXû³ff ÀUf·ffdUIY WXǛ Af dUSXû²fe Q»fûÔ IYû ³f¹fZ dÀfSXZ ÀfZ Af°¸ffU»fûIY³f IYSX ·ffþ´ff IZY fSX¢Àf JOÞXf WXû³fZ IYe IYûdVfVf IYSX³fe WXû¦fe, »fZdIY³f dU´fÃf IYe IY¸fþûdSX¹fûÔ IYû QZJ°fZ WXbE ¹fWX IYWX ´ff³ff ¸fbdVIY»f WX` dIY UWX IYf ¸fþfc°f ¨fb³fü°fe IZY øY´f ¸fZÔ JOÞXf WXû ÀfIZY¦ffÜ ·ffþ´ff IZY SXfþ³fed°fIY dUÀ°ffSX IZY Àff±f CXÀfÀfZ þbOÞXe »fû¦fûÔ IYe A´fZÃffEÔ ·fe fPÞX SXWXe WXỒ AüSX ´ffMXeÊ IYû BÀfIYf ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ ÀfÔÄff³f »fZ³ff ¨ffdWXEÜ ¹fWX NXeIY WX` dIY CXÀfIYf þ³ff²ffSX ½¹ff´fIY WXbAf WX`, ´fSX »fûIY°fÔÂf ¸fZÔ ´ffdMXʹfûÔ IYû ¸f°fQf°ffAûÔ IZY QSXUfþZ ffSX-ffSX JMXJMXf³fZ WXû°fZ WXỒÜ EZÀfZ ¸fZÔ ¨ffWXZ UWX QZVf IYf ´fd›¸fe ÃfZÂf WXû, ¸f²¹f ·ffSX°f WXû ¹ff dRYSX ´fcUûÊØfSX, ·ffþ´ff IYû A´f³fZ ¨fb³ffUe UfQûÔ IYû ´fcSXf IYSX³fZ IYe ¦fÔ·feSX IYûdVfVf IYSX³fe WXû¦feÜ IZYÔQi AüSX IYBÊ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ÀfØff÷YPÞX WXûIYSX CXÀfIZY ´ffÀf A´f³fe ³ffIYf¸f¹ffdf¹fûÔ IZY d»fE IYûBÊ fWXf³ff f³ff³fZ IYe ¦fbÔþfBVf ³fWXeÔ WXǛ ´ffMXeÊ IYû ·fe d³fd›°f WXe BÀfIYf ·ff³f WXû¦ffÜ ´fcUûÊØfSX fZWXQ d´fLOÞXf WXû³fZ IZY Àff±f QVfIYûÔ ÀfZ A»f¦ffUUfQ AüSX dWXÔÀff ÀfZ ·fe ´fedOÞX°f SXWXf WXǛ IZYÔQi ÀfSXIYfSX IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ CX³f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ dUIYfÀf IYe ³f¹fe BffSX°f d»fJe þf ÀfIY°fe WXǛ Af Àf¸f¹f WX` dIY ·ffþ´ff A´f³fZ UfQûÔ IYû A¸f»feþf¸ff ´fWX³ffIYSX A´f³fZ U¨fÊÀU IYû Àff±fÊIY dÀfð IYSXZÜ ¸fbQÐQZ IYe ff°f AU²fZVf IbY¸ffSX, UdSX¿NX ´fÂfIYfSX ¢¹ff ÀfOÞXIYûÔ ÀfZ IY·fe WXMX ´ffEÔ¦fZ ²ffd¸fÊIY À±f»f Àf OÞXIYûÔ ´fSX ²ffd¸fÊIY À±f»fûÔ IYf d³f¸ffʯf EIY fOÞXe Àf¸fÀ¹ff IZY øY´f ¸fZÔ QZVf IZY Àff¸f³fZ JOÞXf WXǛ A»f¦f-A»f¦f Àf¸f¹f ´fSX IbYL ÀfSXIYfSXûÔ ³fZ ¹ff dRYSX IYWXeÔ-IYWXeÔ ³¹ff¹ff»f¹fûÔ IZY AfQZVfûÔ ÀfZ BÀfZ WXMXf³fZ IYe IYûdVfVfZÔ WXbBÊÔ, »fZdIY³f Afþ °fIY BÀf¸fZÔ IY·fe fOÞXe ÀfRY»f°ff ³fWXeÔ d¸f»feÜ BÀf Àf¸f¹f B»ffWXfffQ WXfBÊ IYûMXÊ õfSXf dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IZY ÀfOÞXIY ´fSX f³ffE ¦fE ²ffd¸fÊIY À±f»f IYû WXMXf³fZ IZY AfQZVf ÀfZ ¹fWX Àf¸fÀ¹ff dRYSX ÀfZ SXf¿MÑXe¹f ¨f¨ffÊ IYf dU¿f¹f f³f ¦fBÊ WXǛ dþ³f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ dÀ±fd°f ª¹ffQf dUIYMX WX` CX³f¸fZÔ CXØfSX ´fiQZVf Vff¹fQ ÀffÀfZ DY´fSX WXǛ ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ BÀfIZY d»fE LWX ¸fWXe³fZ IYf Àf¸f¹f dQ¹ff WXǛ ³¹ff¹ff»f¹f IYf ÷YJ dIY°f³ff IYOÞXf WX` BÀfIYf AÔQfþf BÀfe ff°f ÀfZ »f¦f°ff WX` dIY ¸fb£¹f Àfd¨fU IYû ÀffRY VfQûÔ ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY Àf·fe dþ»ffd²fIYfdSX¹fûÔ EUÔ ´fbd»fÀf A²feÃfIYûÔ IYû BÀfIYf IYOÞXfBÊ ÀfZ ´ff»f³f IYSX³fZ IYf d³fQZÊVf þfSXe dIY¹ff þfE AüSX þû BÀf¸fZÔ IYû°ffWXe fSX°fZ¦ff UWX Af´fSXfd²fIY AU¸ff³f³ff IYf Qû¿fe ´ff¹ff þfE¦ffÜ ¸fb£¹f Àfd¨fU IYû 28 ¸fBÊ IYû ³¹ff¹ff»f¹f IYû BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ´fi¦fd°f dSX´fûMXÊ QZ³fe WXǛ BÀfd»fE dþ»ffd²fIYfdSX¹fûÔ IYû AfQZVf WX` dIY Qû ¸fWXe³fZ ¸fZÔ IYfSXÊUfBÊ IYSX UZ dU·ff¦f IYû dSX´fûMXÊ ÀfüÔ´f QZÔÜ IYûMXÊ IZY AfQZVf IYf d³fdWX°ff±fÊ ¹fWXe WX` dIY Àf·fe ´fiIYfSX IYe ÀfOÞXIZYÔ dþ³f¸fZÔ SXfþ¸ff¦fûÊÔ ÀfZ »fZIYSX ¦fd»f¹ffÔ, ÀfdUÊÀf »fZ³f AfdQ Af°fe WXỒ, ¸fZÔ IYWXeÔ IYûBÊ AUSXû²f ³fWXeÔ WXû³ff ¨ffdWXEÜ CXÀf³fZ ¹fWX ·fe IYWX dQ¹ff WX` dIY A¦fSX Af¦fZ ÀfZ EZÀff WXû°ff WX` °fû BÀfIYe þUffQZWXe dþ»ffd²fIYfSXe, EÀfOXeE¸f, EÀfEÀf´fe AüSX ´fbd»fÀf ÃfZÂffd²fIYfSXe IYe WXû¦feÜ ²¹ff³f SXdJE, ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ BÀf¸fZÔ SXfþ³fed°fIY ³fZ°fÈ°U IZY ffSXZ ¸fZÔ IbYL ³fWXeÔ IYWXf WX` ³f CXÀfIZY d»fE IYûBÊ dþ¸¸fZUfSXe °f¹f IYe WXǛ BÀf¸fZÔ IZYU»f ´fiVffÀf³f IYû Qfd¹f°U dQ¹ff WX` AüSX þUffQZWXe °f¹f IYe WXǛ SXfþ³fed°fIY Q»f IYûBÊ ·fe WXû, CXÀfIZY d»fE UûMX IYe d¨fÔ°ff ´fi¸fbJ WXû°fe WX`, BÀfd»fE UZ ´fif¹f: ²ffd¸fÊIY ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ WXÀ°fÃfŹ f IYSX³fZ ÀfZ f¨f°fZ WXỒÜ þf SXfþ³fed°fIY ³fZ°fÈ°U BÀf¸fZÔ ÷Yd¨f ³fWXeÔ dQJf°ff °fû dRYSX CXÀfIZY ¸ff°fWX°f IYf¸f IYSX³fZ Uf»fZ Ad²fIYfSXe ¢¹fûÔ þûdJ¸f ¸fû»f »fZ³fZ þfEÔÜ BÀfed»fE Ad·f¹ff³f ÀfRY»f ·fe ³fWXeÔ WXû°ffÜ IYWXeÔ-IYWXeÔ IbYL Ad²fIYfSXe LûMXZ À°fSX ´fSX Ad°fIiY¸f¯f IYe dVfIYf¹f°f Af³fZ ´fSX IYfSXÊUfBÊ IYSX°fZ WXỒ »fZdIY³f fOÞXZ À°fSX ´fSX EZÀff IY¸f WXe WXbAf WXǛ IYBÊ ffSX ¸ff¸f»ff B°f³ff °fc»f ´fIYOÞX³fZ »f¦f°ff WX` dIY ÀfÔfÔd²f°f ²f¸fÊ IZY »fû¦f AüSX ³fZ°ff ´fiVffÀf³f IZY d»fE IYdNX³ffBÊ ´f`Qf IYSX QZ°fZ WXỒÜ WX¸f³fZ QZJf WX` dIY CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ d´fL»fe ÀfSXIYfSX IZY QüSXf³f EIY ¸fdWX»ff Ad²fIYfSXe IYû dIYÀf ´fSXZVff³fe IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXfÜ »fZdIY³f BÀf ffSX WXfBÊ IYûMXÊ IYf AfQZVf IYfRYe Àf£°f WXǛ AfQZVf CXØfSX ´fiQZVf °fIY Àfed¸f°f AUV¹f WX`, ´fSX BÀfIYf AÀfSX QZVf½¹ff´fe WXû ÀfIY°ff WXǛ ¹fć fe ¸fZÔ ¹fdQ UfIYBÊ IbYL NXûÀf IYfSXÊUfBÊ WXbBÊ, ´fiVffÀf³f ³fZ Bʸff³fQfSXe, ÀffWXÀf AüSX IYNXûSX°ff dQJfBÊ °f±ff CXÀfIZY IYf¸f ¸fZÔ SXfþ³fed°fIY WXÀ°fÃfŹ f ³fWXeÔ WXbAf ¹ff SXfþ³fed°fIY ÀfØff ÀfZ A³fbIcY»f ÀfWX¹fû¦f d¸f»ff °fû Vff¹fQ IbYL fZWX°fSX ´fdSX¯ff¸f AfEÜ kSXfWXel IZY ´fiZ¸f ´fb¿´f ÷YÀfUfBÊX ¸fZSZX dWXÀÀfZ ¸fZÔ, °fZSXf ÀffRY ¸fbIYSX ªff³ffÜ ¹ffQ ³fWXeÔ °fb¸fIYû Uû ¦fd»f¹ffa, dUÀ¸fÈ°f WbXAf CX²fSX ªff³ffÜÜ ffÀfa°fe ´fiÀ°ffU °fb¸WXfSZX, ´f°fÓfOÞX ¸fZÔ °fQe»f WbXEÜ ¸fZSZX Àf´f³fûÔ IYe dIYÀ¸f°f ¸fZÔ, SXf°fûÔSXf°f dfJSX ªff³ffÜÜ [ ³fªfdSX¹ff ] ÃfZÂfe¹f Q»fûÔ IZY ·fSXûÀfZ ·ffþ´ff dÂf´fbSXf ¸fZÔ ·ffþ´ff ³fZ BÔdOXþZd³f¹fÀf ´fe´fb»Àf ´ffMXeÊ AfgRY dÂf´fbSXf IZY Àff±f d¸f»fIYSX ¨fb³ffU »fOÞXf AüSX A·fc°f´fcUÊ þe°f WXfdÀf»f IYeÜ ·ffþ´ff ³fZ ³ff¦ff»f`ÔOX ¸fZÔ ³fZµ¹fc dSX¹fû IYe ´ffMXeÊ E³fOXe´fe´fe IZY Àff±f ¨fb³ff »fOÞXf AüSX ÀfØff IYe QWX»feþ °fIY ´fWXbÔ¨f ¦f¹feÜ ·ffþ´ff IYû ·fe ffSXWX ÀfeMXZÔ d¸f»feÔÜ »fZdIY³f, CXÀf³fZ ¸fZ§ff»f¹f ¸fZÔ AIZY»fZ ¨fb³ffU »fOÞXf AüSX ¸ffÂf Qû ÀfeMX þe°f ´ff¹feÜ þfdIY BÊÀffBÊ fWXb»f BÀf SXfª¹f ¸fZÔ þe°f IZY d»fE CXÀf³fZ IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe A»RYûÀf IY³³ff³f±f³f¸f IYû BÀfd»fE dVf»fûÔ¦f ¸fZÔ f`NXfIYSX SXJf dIY UZ BÊÀffBÊ WX`ÔÜ »fZdIY³f, ·ffþ´ff IYe ¹fWX ¨ff»f ÀfRY»f ³fWXeÔ WXû ´ff¹fe AüSX CXÀfZ Qû ÀfeMXûÔ ÀfZ ÀfÔ°fû¿f IYSX³ff ´fOÞXfÜ Af ·ffþ´ff IYSX³ffOX ÀfÔ¦f¸ff IZY ³fZ°fÈ°U Uf»fe ³fZVf³fd»fÀMX ´fe´fb»Àf ´ffMXeÊ IZY Àff±f d¸f»fIYSX ÀfSXIYfSX f³ff³fZ IYe þb¦f°f ¸fZÔ »f¦fe WX`Ü WXf»ffÔdIY, IYfÔ¦fiZÀf ÀffÀfZ fOÞXe ´ffMXeÊ f³fIYSX CX·fSXe WX`Ü »fZdIY³f, ¸fbdVIY»f ¹fWX WX` dIY CXÀfIZY ´ffÀf ´f¹ffÊ~ fWXb¸f°f ³fWXeÔ WX`Ü ·ffþ´ff IYe IYûdVfVf ´fcUûÊØfSX IZY Àf·fe SXfª¹fûÔ ¸fZÔ A´f³fZ d¸fÂfQ»fûÔ IZY Àff±f d¸f»fIYSX ÀfSXIYfSX f³ff³ff WX`Ü A÷Y¯ff¨f»f ´fiQZVf ¸fZÔ ´fWX»fZ ÀfZ ·ffþ´ff IYe ÀfSXIYfSX WX`Ü ¹fWX ÀfSXIYfSX CXÀfZ Àfü¦ff°f ¸fZÔ d¸f»fe, ¢¹fûÔdIY A÷Y¯ff¨f»f ´fiQZVf ´fe´fb»Àf ´ffMXeÊ IZY ª¹ffQf°fSX dU²ff¹fIY ·ffþ´ff ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû ¦f¹fZÜ Af CXÀfIYe ³fþSX d¸fþûSX¸f IZY dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ´fSX WX`Ü d¸fþûSX¸f ¸fZÔ ·ffþ´ff A´f³ff þ³ff²ffSX f³ff³fZ IYe IYûdVfVf IYSX SXWXe WX`, »fZdIY³f CXÀfIYe ³fþSX þûSXf¸f±ffÔ¦ff ³fZ°fÈ°U Uf»fe d¸fþûSX¸f d¸fþû ³fZVf³f»f RiYÔMX IZY Àff±f d¸f»fIYSX ¨fb³ffUe °ff»f¸fZ»f IYSX³fZ IYe WX`Ü A ³fb·fU f°ff°fZ WXỒ dIY ´fcUûÊØfSX SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IZY d»fE AIZY»fZ ÀfØff °fIY ´fWXbÔ¨f³ff ÀfÔ·fU ³fWXeÔ WX`, »fZdIY³f ÃfZÂfe¹f Q»fûÔ IZY Àff±f d¸f»fIYSX ¨f»f³ff »ff·fQf¹fIY WXǛ °fe³f SXfª¹fûÔdÂf´fbSXf, ¸fZ§ff»f¹f AüSX ³ff¦ff»fỒOX ¸fZÔ ·ffþ´ff IYf ÃfZÂfe¹f Q»fûÔ IZY Àff±f °ff»f¸fZ»f IYSX³ff »ff·fQf¹fIY SXWXf WXǛ BÀfÀfZ ´fWX»fZ AÀf¸f ¸fZÔ ·ffþ´ff ³fZ AÀf¸f ¦f¯f ´fdSX¿fQÐ AüSX fûOXû»fỒOX ´fe´fb»Àf ´ffMXeÊ IZY Àff±f d¸f»fIYSX ¨fb³ffU »fOÞXf ±ff AüSX IYfÔ¦fiZÀf dUSXû²fe ¸f°fûÔ IZY EIYþbMX IYSX ÀfØff ´fSX IYþf þ¸ff d»f¹ff ±ffÜ dÂf´fbSXf ¸fZÔ ·ffþ´ff ³fZ BÔdOXþZd³f¹fÀf ´fe´fb»Àf ´ffMXeÊ AfgRY dÂf´fbSXf IZY Àff±f d¸f»fIYSX ¨fb³ffU »fOÞXf AüSX A·fc°f´fcUÊ þe°f WXfdÀf»f IYeÜ ·ffþ´ff ³fZ ³ff¦ff»fỒOX ¸fZÔ ³fZµ¹fc dSX¹fû IYe ´ffMXeÊ E³fOXe´fe´fe IZY Àff±f ¨fb³ff »fOÞXf AüSX ÀfØff IYe QWX»feþ °fIY ´fWXbÔ¨f ¦f¹feÜ ·ffþ´ff IYû ·fe ffSXWX ÀfeMXZÔ d¸f»feÔÜ »fZdIY³f, CXÀf³fZ ¸fZ§ff»f¹f ¸fZÔ AIZY»fZ ¨fb³ffU »fOÞXf AüSX ¸ffÂf Qû ÀfeMX þe°f ´ff¹feÜ þfdIY BÊÀffBÊ fWXb»f BÀf SXfª¹f ¸fZÔ þe°f IZY d»fE CXÀf³fZ IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe A»RYûÀf IY³³ff³f±f³f¸f IYû BÀfd»fE dVf»fûÔ¦f ¸fZÔ fǸXfIYSX SXJf dIY UZ BÊÀffBÊ WXỒÜ »fZdIY³f, ·ffþ´ff IYe ¹fWX ¨ff»f ÀfRY»f ³fWXeÔ WXû ´ff¹fe AüSX CXÀfZ Qû ÀfeMXûÔ ÀfZ ÀfÔ°fû¿f IYSX³ff ´fOÞXfÜ Af ·ffþ´ff IYSX³ffOX ÀfÔ¦f¸ff IZY ³fZ°fÈ°U Uf»fe ³fZVf³fd»fÀMX ´fe´fb»Àf ´ffMXeÊ IZY Àff±f d¸f»fIYSX ÀfSXIYfSX f³ff³fZ IYe þb¦f°f ¸fZÔ »f¦fe WXǛ WXf»ffÔdIY, IYfÔ¦fiZÀf ÀffÀfZ fOÞXe ´ffMXeÊ f³fIYSX CX·fSXe WXǛ »fZdIY³f, ¸fbdVIY»f ¹fWX WX` dIY CXÀfIZY ´ffÀf ´f¹ffÊ~ fWXb¸f°f ³fWXeÔ WXǛ ·ffþ´ff IYe IYûdVfVf ´fcUûÊØfSX IZY Àf·fe SXfª¹fûÔ ¸fZÔ A´f³fZ d¸fÂfQ»fûÔ IZY Àff±f d¸f»fIYSX ÀfSXIYfSX f³ff³ff WXǛ A÷Y¯ff¨f»f ´fiQZVf ¸fZÔ ´fWX»fZ ÀfZ ·ffþ´ff IYe ÀfSXIYfSX WXǛ ¹fWX ÀfSXIYfSX CXÀfZ Àfü¦ff°f ¸fZÔ d¸f»fe, ¢¹fûÔdIY A÷Y¯ff¨f»f ´fiQZVf ´fe´fb»Àf ´ffMXeÊ IZY ª¹ffQf°fSX dU²ff¹fIY ·ffþ´ff ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû ¦f¹fZÜ Af CXÀfIYe ³fþSX d¸fþûSX¸f IZY dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ´fSX WXǛ d¸fþûSX¸f ¸fZÔ ·ffþ´ff A´f³ff þ³ff²ffSX f³ff³fZ IYe IYûdVfVf IYSX SXWXe WX`, »fZdIY³f CXÀfIYe ³fþSX þûSXf¸f±ffÔ¦ff ³fZ°fÈ°U Uf»fe d¸fþûSX¸f d¸fþû ³fZVf³f»f RiYÔMX IZY Àff±f d¸f»fIYSX ¨fb³ffUe °ff»f¸fZ»f IYSX³fZ IYe WXǛ IYWX³fZ IYû ·ffþ´ff ´fcUûÊØfSX IZY BÊÀffBÊ fWXb»f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ´fiUZVf IYSX ¨fbIYe WX`, »fZdIY³f BÀfIZY ´feLZ ·ffþ´ff IYe ³fWXeÔ, À±ff³fe¹f CX¸¸feQUfSX IYf ¨fZWXSXf WXǛ IYfÔ¦fiZÀf BÀf ff°f ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXe WX` dIY ·ffþ´ff BÊÀffBÊ dUSXû²fe ´ffMXeÊ WXǛ ¸fZ§ff»f¹f ¨fb³ffU ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ BÀf ff°f IYû ·fb³ff¹ff WXǛ ´fcUûÊØfSX IZY BÊÀffBÊ fWXb»f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ·ffþ´ff dRY»fWXf»f Àfe²ff ¸fbIYff»ff IYSX³fZ IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ ³fWXeÔ WXǛ ¸f SXdUVfÔIYSX SXdU X UdSX¿NX ´fÂfIYfSX dWX»ffAûÔ IZY d»fE ³fSXZ³Qi ¸fûQe ÀfSXIYfSX ³fZ ¢¹ff dIY¹ff? BÀfIZY þUff ¸fZÔ ·ffþ´ff A²¹fÃf Ad¸f°f VffWX ³fZ ÀfÔÀfQ ¸fZÔ Qû ÀfRY»f°ffAûÔ IYf CX»»fZJ dIY¹ff WX` EIY-CXªþU»ff ¹fûþ³ff IZY °fWX°f Jf³ff ´fIYf³fZ IYe ¦f`Àf °f±ff QcÀfSXf- ÀU¨L ·ffSX°f ¹fûþ³ff IZY °fWX°f Vfü¨ff»f¹fÜ ÀfSXIYfSXe AfÔIYOÞXû IZY A³fbÀffSX °fe³f IYSXûOÞX ¦fSXef §fSXûÔ ¸fZÔ ¦f`Àf ´fiQf¹f dIY¹ff ¦f¹ff WXǛ BÀf Àff»f ÀfSXIYfSX IYf »fùf WX` 8 IYSXûOÞX §fSXûÔ ¸fZÔ ¦f`Àf ´fiQf¹f IYSX³ffÜ Vfü¨ff»f¹f ·fe IYfRYe f³fZ WXỒÜ 2022 °fIY Àf·fe §fSXûÔ ¸fZÔ Vfü¨ff»f¹f WXû EZÀff ÀfSXIYfSX IYf »fùf WXǛ ¸f¦fSX, Qû³fûÔ Uf¹fQûÔ ¸fZÔ IYfRYe LZQ WXǛ ¦f`Àf dÀfÔd»fÔOXSX IYe IYe¸f°f fWXb°f Ad²fIY WX`, AüSX d¸f»f°ff ·fe IYfRYe QZSX ÀfZ WXǛ Qû³fûÔ IYfSX¯fûÔ ÀfZ IYBÊ ¦fSXef ´fdSXUfSX ¸fZÔ ¸fdWX»ffEÔ dÀfd»fÔOXSX IYf IY³fZ¢Vf³f d¸f»f³fZ IZY °fbdWX³f QZf ÀU°fÔÂf ´fÂfIYfSX ffUþcQ ¦f`Àf IYf CX´f¹fû¦f ³fWXeÔ IYSX°fe WX`ÔÜ Vfü¨ff»f¹f fWXb°f þøYSXe WX` °f±ffd´f ÀfSXIYfSXe AfÔIYOÞXû IZY A³fbÀffSX ¦fif¸fe¯f ·ffSX°f ¸fZÔ Af²fZ ÀfZ ·fe Ad²fIY »fû¦fûÔ IZY Jb»fZ ¸fZÔ Vfü¨f IYe AfQ°f IYû fQ»ff ³fWXeÔ þf ÀfIYf WX`Ü »fZdIY³f IZYU»f ¹fûþ³ffAûÔ IYe Àfe¸ffAûÔ ÀfZ ÀfSXIYfSX IZY IYf¸fIYfþ IYf ¸fc»¹ffÔIY³f IYSX³ff ÀfWXe ³fWXeÔ WXû¦ffÜ dIY³f ¹fûþ³ffAûÔ ´fSX ÀfSXIYfSX ª¹ffQf þûSX QZ°fe WX` dU¨ffSX¯fe¹f ¸fbïf UWXe WXǛ ¹fWXfÔ WX¸f QZJ°fZ WXỒ dIY ÀfSXIYfSX SXÀfûBÊ ÀfZ þbOÞXe ¹fûþ³ffAûÔ IYû WXe ¸fdWX»ffAûÔ IYe CX³³fd°f IYf ¸ff¦fÊ ¸ff³f°fe WXǛ ¢¹fûÔdIY ÀfSXIYfSXe ´fif±fd¸fIY°ff ¸fdWX»ffAûÔ IYe þ¦fWX, §fSXZ»fc IYf¸fIYfþ IZY BQÊd¦fQÊ WX` EZÀff BÔd¦f°f IYSX°fZ WXỒÜ ¢¹ff Vf°f ´fid°fVf°f ¸fdWX»ffAûÔ õfSXf Jb»fZ ¸fZÔ Vfü¨f IYSX³ff fÔQ IYSX Vfü¨ff»f¹f IYf CX´f¹fû¦f IYSX³ff ¸fdWX»ff ÀfVfdöYIYSX¯f IYf ´f¹ffʹf WX` ¸ff³ff þfE¦ff ? AüSX °fû AüSX ³fUCXQfSXeIYSX¯f IZY °fWX°f þbAfOÞXe ´fcÔþeUfQ IYe ´fif»f ´f`SXûIYfSX ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IZY CXÀfZ ÃfZÂfe¹f Q»f IYû Af¦fZ SXJ³ff WXû¦ff AüSX °f·fe UWX ÀfØff ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû ÀfIY°fe WXǛ dþÀf E³f´fe´fe IZY Àff±f d¸f»fIYSX ·ffþ´ff ¸fZ§ff»f¹f ¸fZÔ ÀfSXIYfSX f³ff³fZ ¸fZÔ »f¦fe WX`, ¨fb³ffU ¸fZÔ Qû³fûÔ ³fZ EIY-QcÀfSXZ IZY dJ»ffRY CX¸¸feQUfSX CX°ffSXf ±ffÜ dÂf´fbSXf IYe þe°f IZY QcSX¦ff¸fe AÀfSX ´fd›¸f fÔ¦ff»f ´fSX ´fOÞXZ¦ff, EZÀff ·ffþ´ff IZY SX¯f³fed°fIYfSX ¸ff³f°fZ WXỒÜ dÂf´fbSXf ¸fZÔ BÔdOXþZd³f¹fÀf ´fe´fb»Àf ´ffMXeÊ AfgRY dÂf´fbSXf (AfB´fe´feMXe) IZY Àff±f QûÀ°fe ·ffþ´ff IYe SX¯f³fed°f IYf ÀffÀfZ ¸fWX°U´fc¯fÊ dWXÀÀff SXWXfÜ BÀfÀfZ CXÀfZ A´f³ff þ³ff²ffSX fPÞXf³fZ AüSX ¸ffIY´ff ´fSX WX¸f»ff IYSX³fZ IYf Af²ffSX d¸f»f ¦f¹ffÜ U`ÀfZ ·ffþ´ff ³fZ d´fL»fZ »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY ffQ WXe dÂf´fbSXf ´fSX dUVfZ¿f SX¯f³fed°f f³ff³ff AfSXÔ·f IYSX dQ¹ff ±ffÜ BÀfd»fE A¦fSX°f»ff ÀfZ SXfþ²ff³fe E¢Àf´fiZÀf ¨f»ff¹fe ¦f¹fe AüSX IYû»fIYf°ff IZY d»fE Àfe²fe MÑZ³f ÀfZUf þ»Qeffþe ¸fZÔ AfSXÔ·f WXbBÊÜ ¢¹fûÔdIY dÂf´fbSXf IZY »fû¦fûÔ IZY d»fE ¹ff°ff¹ff°f EIY fOÞXe Àf¸fÀ¹ff WXǛ AÀf¸f ¸fZÔ d¸f»fe ·ffSXe þe°f IZY ffQ ³ff±fÊ BÀMX OXZ¸fûIiYZdMXIY E»ff¹fÔÀf (³fZOXf) IYf ¦fNX³f CXÀfe SX¯f³fed°f IYf dWXÀÀff ±ffÜ dþÀf¸fZÔ ´fcUûÊØfSX IYe Ad²fIYfÔVf ÃfZÂfe¹f Q»fûÔ IYû Vffd¸f»f IYSX d»f¹ff ¦f¹ff ±ffÜ WXf»ffÔdIY, AfB´fe´feMXe CXÀf¸fZÔ Vffd¸f»f ³fWXeÔ ±feÜ AfSXÔ·f ¸fZÔ ·ffþ´ff IYû »f¦f°ff ±ff dIY A»f¦ffUUfQe AfB´fe´feMXe IZY Àff±f QûÀ°fe IYSX³fZ IYf fÔ¦ff»fe ¸f°fQf°ffAûÔ ´fSX CX»MXf AÀfSX ´fOÞX ÀfIY°ff ±ffÜ »fZdIY³f, ·ffþ´ff IZY SX¯f³fed°fIYIYfSX Uf¹fQf °fZSXf Uf¹fQf õfSXf kfZMXe f¨ffAû fZMXe ´fPÞXfAûl IYf PXû»f ´feMX³fZ IZY ffUþcQ IYf¹fÊ ÃfZÂf ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYe dWXÀÀfZQfSXe IZY ÃfZÂf ¸fZÔ ·ffSX°f dUV½f ¸fZÔ AÔd°f¸f ´fÔdöY ¸fZÔ WXǛ CX¨¨f dVfÃff IZY RỲ»ffU IZY ffUþcQ IYf¹fÊ À±f»f ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYf ¹fû¦fQf³f fPÞXf ³fWXeÔ WX`, IY¸f WXe WXbAf WXǛ UfÀ°fU ¸fZÔ dþ³f ¹fûþ³ffAûÔ /´fiIY»´fûÔ ÀfZ dIYVfûdSX¹fûÔ U ¹fbUd°f¹fûÔ IYe Àff¸ffdþIY þeU³f ¸fZÔ ·ff¦feQfSXe fPÞX°fe ¹ff CX³fIYe fZWX°fSXe WXû°fe UZ ¹fWXfh CX´fZdÃf°f WXỒÜ Àfb»f·f Àf`d³fMXSXe ³f`´fdIY³fûÔ IYe CX´f»f²f°ff IYe ¹fûþ³ff CX³f¸fZÔ CX»»fZJ³fe¹f WXǛ ÀfÔ´fid°f EIY A²¹f¹f³f ÀfZ ´f°ff ¨f»ff WX` dIY Ad³f¹fd¸f°f Af´fcd°fÊ IZY IYfSX¯f WXe ¹fWX ¹fûþ³ff AÀfRY»f WXbBÊ WXǛ ¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ IYe ¸ffÂf 30 ´fid°fVf°f »fOÞXdIY¹fûÔ IYû WXe Àf`d³fMXSXe ³f`´fdIY³f d¸f»f ´ff°ff WXǛ ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IZY EIY ÀfZ Ad²fIY ¸fÔÂff»f¹f BÀf ¹fûþ³ff IZY A¸f»feIYSX¯f ¸fZÔ þbMXZ WXỒ ¸f¦fSX dIYÀfe ³fZ ·fe BÀfZ ¸fWX°U ³fWXeÔ dQ¹ffÜ IYf¹fÊVfe»f ¸fdWX»ffAûÔ IYe ÀfbSXÃff IYe ff°f ·fe BÀfe °fSXWX ÀfZ CX´fZdÃf°f WXỒÜ ¸fdWX»ff ¹ffdÂf¹fûÔ IYe ÀfbSXÃff IZY d»fE ·ffSX°fe¹f SXZ»UZ IYû d³f·fʹff RÔYOX ÀfZ 500 IYSXûOÞX ÷Y dQE ¦fE ±fZÜ CXÀf ¸fQ ÀfZ SXZ»UZ IYû Àfe.Àfe.MXe.½WXe IỲ¸fSXf »f¦ff³fZ AüSX IÔYMÑû»f øY¸f IYû ¸fbÀ°f`Q IYSX³ff ±ffÜ »fZdIY³f BÀf ¸fQ ¸fZÔ ¸ffÂf 10 ´fid°fVf°f WXe J¨fÊ WXbAf WXǛ¸fdWX»ffAûÔ IZY dUøYð WXû³fZ Uf»fZ ÀffBfSX A´fSXf²fûÔ IYe SXûIY±ff¸f IZY d»fE AfÔfdMX°f ´f`ÀfûÔ IYf Af²ff ·fe J¨fÊ ³fWXeÔ WXû ´ff¹ff WXǛ ¦fÈWX¸fÔÂff»f¹f ³fZ ¸fdWX»ffAûÔ IZY dUøYð WXû³fZ Uf»fZ A´fSXf²fûÔ IYe þfÔ¨f IZY d»fE EIY A»f¦f dU·ff¦f f³ff¹ff ±ffÜ CXÀfIZY d»fE °fe³f Àfü IYSXûOÞX ÷Y´fE AfÔfdMX°f dIYE ¦fE ±fZÜ »fZdIY³f AfÔfdMX°f SXfdVf IZY J¨fÊ ³f WXû³fZ IZY IYfSX¯f dU·ff¦f IYû dU»fûd´f°f IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ d³f·fʹff RÔYOX IYe SXfdVf ³f °fû ÀfÔ´fi¦f ÀfSXIYfSX J¨fÊ IYSX ´ffBÊ AüSX ³fWXeÔ U°fʸff³f ·ffþ´ff³fe°f SXf þ ¦f ÀfSXIYfSX ÀfQb´f¹fû¦f IYSX ´ffBÊÜ ¹fWX ff°f BÀfd»fE ·fe CX»»fZJ³fe¹f WX` ¢¹fûÔdIY IZY³Qie¹f ßf¸f EUÔ SXûþ¦ffSX ¸fÔÂff»f¹f õfSXf Af¹fûdþ°f 46 UZÔ SXf¿MÑXe¹f ßfd¸fIY Àf¸¸f»fZ³f IYf CXîfMX³f ÀU¹fÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe ³fZ dIY¹ff ±ffÜ dþÀf Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ ßfd¸fIYûÔ IYe 3 ¸ffÔ¦f ÀfUÊÀf¸¸fd°f ÀfZ ´ffdSX°f IYe ¦fBÊ ±feÜ EIY - ³¹fc³f°f¸f ¸fþQcSXe IYe QSX °f¹f IYSX³fZ IZY d»fE ´ffSXQVfeÊ ´fðd°f ´fi¹fböY WXû¦feÜ Qû - ÀfÔdUQf d³f¹fbdöY Uf»fZ ßfd¸fIYûÔ IYû Àf¸ff³f IYf¸f IZY d»fE d³f¹fd¸f°f IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY Àf¸ff³f UZ°f³f QZ³ff ´fOÞXZ¦ffÜ AüSX °feÀfSXf- AfÔ¦f³fffOÞXe IYf¹fÊIY°ffÊ U dUd·f³³f ÀfSXIYfSXe ¹fûþ³ffAûÔ ¸fZÔ IYf¹fÊSX°f A³¹f IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû OXfg dWX¸fÔ°f dfÀU Vf¸ffÊ IYe Àf»ffWX ´fSX ·ffþ´ff IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf Ad¸f°f VffWX AfB´fe´feMXe IZY Àff±f ¦fNXfÔ²f³f IYû °f`¹ffSX WXû ¦f¹fZÜ dÂf´fbSXf ¸fZÔ ·ffþ´ff IZY d»fE ¸f`Qf³f °f`¹ffSX IYSX³ff AfÀff³f ³fWXeÔ ±ffÜ CXÀfIZY ´ffÀf A´f³fZ IỲOXSX ª¹ffQf ³fWXeÔ ±fZ, þû ±fZ CX³WXZÔ ¸ffIY´ff IỲOXSXûÔ IZY AfIiY¸f¯f IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXf SXWXf ±ffÜ BÀfd»fE ·ffþ´ff ³fZ A´f³fe °ffIY°f fPÞXf³fZ IZY d»fE IYfÔ¦fiZÀf AüSX °fȯf¸fc»f IYfÔ¦fiZÀf IZY dU²ff¹fIYûÔ IYû A´f³fZ Àff±f IYSX d»f¹ffÜ BÀfÀfZ CX³f dU²ff¹fIYûÔ IZY Àf¸f±fÊIYûÔ IYe °ffIY°f ·fe ·ffþ´ff IYû d¸f»feÜ BÀfIZY ffQ dUIYfÀf AüSX fZSXûþ¦ffSXe IZY ÀfUf»f ´fSX ·ffþ´ff ³fZ A´f³fe ¦fd°f ´fIYOÞXeÜ QSXAÀf»f, dÀfd¢IY¸f Àf¸fZ°f ÀfÔ´fc¯fÊ ´fcUûÊØfSX SXfª¹fûÔ ´fSX IYþf IYSX- IZY E³fOXeE 25 ÀffÔÀfQûÔ IYû »fûIYÀf·ff °fIY ´fWXbÔ¨ff³ff ¨ffWX°ff WX`, °ffdIY ·ffþ´ff VffdÀf°f ´fiQZVfûÔ ¸fZÔ E³fOXeE IZY ÀffÔÀfQûÔ IYe IY¸fe IYû ´fcUûÊØfSX ÀfZ ´fcSXf IYSX d»f¹ff þf¹fZÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe AfdÀf¹ff³f QZVfûÔ IZY Àff±f fZWX°fSX ½¹ff´ffdSXIY ÀfÔfÔ²f f³ff³ff ¨ffWX°fZ WXỒÜ CXÀf¸fZÔ ´fcUûÊØfSX ¸fb£¹f ·fcd¸fIYf d³f·ff¹fZ¦ffÜ EZÀff °f·fe WXû¦ff, þf Àf·fe ´fcUûÊØfSX SXfª¹fûÔ ¸fZÔ Àf¸ff³f dU¨ffSX²ffSXf IYe ÀfSXIYfSX WXûÜ EZÀfZ ¸fZÔ ¹fZ ¨fb³ffU CXØfSX ´fcUÊ IYe °fÀUeSX fQ»f³fZ ¸fZÔ AWX¸f Àffdf°f WXû ÀfIY°fZ WXỒÜ »fZdIY³f, ³f¦ff Àf¸fÀ¹ff IZY Àf¸ff²ff³f ´fSX fWXb°f IbYL d³f·fÊSX WXǛ ¹fdQ ¹fWX Àf¸fÓfü°ff UfÀ°fdUIY ²fSXf°f»f ´fSX Af ¦f¹ff, °fû ´fcUûÊØfSX ¸fZÔ VffÔd°f IYe ³f¹fe IYWXf³fe f³f þf¹fZ¦feÜs AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¸fdWX»ff dQUÀf IZY AUÀfSX ´fSX dUVfZ¿f ³¹fc³f°f¸f UZ°f³f QZ³ff ´fOÞXZ¦ff AüSX CX³fIZY d»fE Àff¸ffdþIY ÀfbSXÃff IYe ½¹fUÀ±ff IYSX³fe WXû¦feÜ »f¦ff°ffSX 4 SXf¿MÑXe¹f ßf¸f Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ ¹fWXe ¸ffÔ¦fZ CXNXe WXỒÜ »fZdIY³f ´fi²ff³f¸fÔÂfe dþÀf ßf¸f Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f ±fZ AüSX CX³WXûÔ³fZ dþÀfIYf CXîfMX³f dIY¹ff CXÀfe Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ ´ffdSX°f dÀfRYfdSXVfûÔ IYû IZYÔQi ÀfSXIYfSX ³fWXeÔ ¸ff³f SXWXe WXǛ BÀfd»fE 47 UZÔ SXf¿MÑXe¹f ßf¸f Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ dþÀfIYf Af¹fûþ³f IZY³Qie¹f ßf¸f U SXûþ¦ffSX ¸fÔÂff»f¹f IYSX SXWXe WX` IYf fdWX¿IYfSX QZVf IZY ´fi¸fbJ 12 ßfd¸fIY ÀfÔ¦fNX³fûÔ ³fZ dIY¹ff WXǛ CX³fIYf IYWX³ff WX` dIY ¹fWX Àf¸¸fZ»f³f EIY ´fiWXÀf³f WX` ¢¹fûÔdIY ¹fWX ÀfSXIYfSX, ßfd¸fIY IY¸fʨffSXe dUSXû²fe WXǛ IZYÔQi ÀfSXIYfSX õfSXf BÀf U¿fÊ IYe Afd±fÊIY Àf¸feÃff ¸fZÔ IYf¹fÊÃfZÂf ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IZY ¹fû¦fQf³f ´fSX ÀfUfÊd²fIY þûSX dQ¹ff ¦f¹ff WXǛ »fZdIY³f fþMX ¸fZÔ BÀfIYe Lf´f ³fWXeÔ dQJ°feÜ dÀIY»f BÔdOX¹ff ¹ff ¸fZIY B³f BÔdOX¹ff IYûBÊ ·fe IZYÔQie¹f ¹fûþ³ff SXûþ¦ffSX ³fWXeÔ fPÞXf ÀfIYe WXǛ ¸fþQcSXûÔ IZY AfIiYûVf IYf ¹fWXe IYfSX¯f WXǛ ´fi°¹fZIY fþMX ¸fZÔ IZYÔQi ÀfSXIYfSX EZÀfe WXe JûJ»fZ UfQZ IYSX°fZ Af SXWXe WXǛ ¸fdWX»ffAûÔ IYû ´fidVfdÃf°f IYSX SXûþ¦ffSX ´f`Qf IYSX³fZ IZY CXïZV¹f ÀfZ ¸fdWX»ff fỒIY IYe VfbøYAf°f WXbBÊÜ dRYSX J°¸f ·fe IYSX Qe ¦fBÊÜ ¢¹fûÔdIY IbYL IYf¸f ³fWXeÔ WXbAfÜ ·fdU¿¹f d³fd²f ¸fZÔ ¸fdWX»ff IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY d»fE QZ¹f SXfdVf ¸fZÔ d¸f»fe IbYL LbMX IYû »fZIYSX PXfIYPXû»f ´feMXIYSX ·fe¿f¯f ´fï ffSX dIY¹ff þf SXWXf WXǛ »fZdIY³f 100 dQ³f IZY IYf¸f IYe ¹fûþ³ff ¸fZÔ ·fe AffÔMX³f d´fL»fZ U¿fÊ IYe °fSXWX WXe WX` IbYL ·fe ³fWXeÔ fPÞXf WXǛ ´fSX BÀf ´fSX ff°f ³fWXe WXû SXWXe WXǛ þfdIY BÀf ¹fûþ³ff ¸fZÔ 56 ´fid°fVf°f ¸fdWX»ffEÔ IYf¹fÊSX°f WXỒÜ ¦fSXef ¸fdWX»ffAûÔ IZY d»fE ¹fWX ¹fûþ³ff EIY SXfWX°f ´fiQf³f IYSX³fZ Uf»fe ¹fûþ³ff Àffdf°f WXbBÊ WXǛ BÀfIZY A»ffUf SXf¿MÑXe¹f ÀUfÀ±¹f d¸fVf³f IZY AffÔMX³f ¸fZÔ ·fe IYMXü°fe WXbBÊ WXǛ AfÔ¦f³fffOÞXe ¹fûþ³ff ¸fZÔ ³ff¸f ¸ffÂf fPÞXû°fSXe WXbBÊ WXǛ ¦fif¸fe¯f ·ffSX°f ¸fZÔ AfVff IYf¹fÊIY°ffÊ, AfÔ¦f³fffOÞXe IYf¹fÊIY°ffÊ /ÀfWXfd¹fIYf AfdQ ´fidVfdÃf°f, IYf¹fÊSX°f ¸fdWX»ffEÔ WXe °fû Àf¸ffþ IY»¹ff¯fIYfSXe ¹fûþ³ffAûÔ IYû §fSX-§fSX ´fWXbÔ¨ff°fe WXỒÜ SXf¹f´fbSX Afªf IYf SXfdVf RY»f ¸fZ¿f ½fÈ¿f·f d¸f±fb³f IYIÊY dÀfaWX IY³¹ff ÀUfÀ±¹f IZY ´fid°f Àf¨fZ°f SXWXZÔÜ ´ffdSXUfdSXIY Àf¸fÀ¹ffEÔ fPÞX ÀfIY°fe WX`ÔÜ SXWX³f-ÀfWX³f ¸fZÔ AÀfWXþ SXWXZÔ¦fZÜ Af¹f IZY Àff²f³f fPÞX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ IiYû²f IZY Ad°fSXZIY ÀfZ f¨fZÔÜ ´fdSXUfSX ¸fZÔ ÀfbJ- Vffd³°f SXWXZ¦feÜ dIYÀfe d¸fÂf IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ Af¹f IZY pû°f dUIYdÀf°f WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ¸f³f AVff³°f SXWXZ¦ffÜ ¸ff³fdÀfIY IYdNX³ffB¹ffÔ fPÞX ÀfIY°fe WX`ÔÜ ²f¸fÊ-IY¸fÊ ¸fZÔ ÷Yd¨f fPÞXZ¦feÜ ¸ff°ff IYf Àffd³f²¹f d¸f»fZ¦ffÜ ²f³f IYe IY¸fe WXû ÀfIY°fe WX`Ü Àf³°ff³f ÀfbJ ¸fZÔ UÈdð WXû¦feÜ ³füIYSXe ¸fZÔ IYf¹fÊÃfZÂf ¸fZÔ ´fdSXU°fʳf IZY ¹fû¦f f³f SXWXZ WX`ÔÜ þeU³fÀff±fe IYû ÀUfÀ±¹f dUIYfSX WXû ÀfIY°ff WX`Ü Af°¸fdUV½ffÀf ÀfZ »ffSXZþ SXWXZÔ¦fZÔÜ ´fdSXUfSX ¸fZÔ ÀfbJ-Vffd³°f SXWXZ¦fe, »fZdIY³f d´f°ff IYû ÀUfÀ±¹f dUIYfSX WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ¸ff³fdÀfIY Vff³°fe SXWXZ¦feÜ ·ffB¹fûÔ IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ IYfSXûffSX IYû ¦fd°f d¸f»f ÀfIY°fe WX`Ü »ff·f IZY AUÀfSX d¸f»fZ¦fZÔÜ ´fNX³f-´ffNX³f ¸fZÔ ÀfbÀ°fe fPÞXZ¦feÜ IiYû²f EUÔ AfUZVf IZY Ad°fSXZIY ¸fZÔ f¨fZÔÜ ÀUfÀ±¹f IZY ´fid°f Àf¨fZ°f °fb»ff SXWXZÔÜ ff°f¨fe°f ¸fZÔ ÀfÔ¹f¸f SXJZÔÜ Af°¸fdUV½ffÀf ÀfZ »ffSXZþ SXWXZÔ¦fZÜ ¸ff³fdÀfIY Vffd³°f SXWXZ¦feÜ §fSX-´fdSXUfSX ¸fZÔ ¸ffÔ¦fd»fIY IYf¹fÊ WXû ÀfIY°fZ UÈdV¨fIY WX`ÔÜ ¸ff°ff-d´f°ff IYf ÀfWX¹fû¦f d¸f»fZ¦ffÜ ²f³fb ¸fIYSX IbaY·f ¸fe³f A²¹f¹f³f ¸fZÔ ÷Yd¨f fPÞXZ¦feÜ ³füIYSXe ¸fZÔ IYûBÊ Ad°fdSXöY dþ¸¸fZQfSXe d¸f»f ÀfIY°fe WX`Ü ´fdSXßf¸f IYe AfUV¹fIY°ff SXWXZ¦feÜ ÀfÔd¨f°f ²f³f ¸fZÔ IY¸fe Af ÀfIY°fe WX`Ü IiYû²f IYe Ad²fIY°ff SXWXZ¦feÜ dIYÀfe d¸fÂf IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ ³füIYSXe IZY AUÀfSX d¸f»f ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ²f`¹fÊVfe»f°ff ¸fZÔ IY¸fe AfE¦feÜ ¸ff°ff ÀfZ U`¨ffdSXIY ¸f°f·fZQ WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ÀUfÀ±¹f IZY ´fid°f Àf¨fZ°f SXWXZÔÜ U`ÀfZ ¸ff³fdÀfIY Vffd³°f °fû SXWXZ¦fe, »fZdIY³f J¨fûÊÔ IYe Ad²fIY°ff ÀfZ d¨fd³°f°f ·fe SXWXZÔ¦fZÔÜ ³füIYSXe ¸fZÔ ´fdSXU°fʳf IYe Àf¸·ffU³ff f³f SXWXe WX`Ü ´fÔ. SXf²fff»»f·f d¸fßff A¹¹ffSXe Aafcªff ¸ffg»f- 0771-4028480 AfBʳffg¢Àf (¸f`¦³fZMXû ¸ffg»f) 9.30 ,10.40, 12.00, 2.35, 5.10, 7.45,9.45,10.20 fþZÜ d¦»fMXÐþ(´f¨f´fZOÞXe ³ffIYf) 10.00, 12.15, 2.30, 4.50, 7.10, 9.40 fþZ dÀf³fZ¸f`¢Àf (dÀfMXe ÀfZÔMXSX ¸ffg»f)-9.00, 10.20, 12.00, 1.30, 3.00,4.30, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 fªfZÜ ´f`OX ¸f³f dÀf³fZ¸f`¢Àf (dÀfMXe ÀfZÔMXSX ¸ffg»f) 0771-6538111 9.30 ,10.40, 12.00, 2.35, 5.10, 7.45,9.45,10.20 fþZÜ d¦»fMXÐþ(´f¨f´fZOÞXe ³ffIYf) 10.00, 12.15, 2.30,4.50, 7.10, 9.40 fþZ dÀf³fZ¸f`¢Àf (dÀfMXe ÀfZÔMXSX ¸ffg»f)-9.00, 10.20, 12.00, 1.30, 3.00,4.30, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 fªfZÜ ´fôfU°f AfBʳff¢Àf(dÀfMXe ¸ffg»f36) 0771 4028482 9.50, 12.45, 3.45, 6.45, 9.45 fªfZÜ d¦f»fMXÐÀf (´f¨f´fZOÞXe ³ffIYf) 10.40, 4.00, 9.45, fªfZÜ ´feUeAfS X(¸f`¦³ûMû ¸ffg»f) (0771 4241919)10.05, .1.10, 4.10, 7.10, 10.10 fªfZÜ dÀf³fZ¸f`¢Àf 9.45, 3.45, 6.45, 9.45 fªfZÜ

SX¸fZVf ·ffBÊX AûÓff LØfeÀf¦fPÞX IZY ´fi¹ffÀf dUôf»f¹f f³fZÔ¦fZ QZVf IZY d»fE ¸ffgOX»f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ IYWXf WX` dIY ´fiQZVf IZY AfdQUfÀfe fWXb»f ÃfZÂfûÔ AüSX ³f¢Àf»f dWXÔÀff ´fedOÞX°f dþ»fûÔ IZY f¨¨fûÔ IYe dVfÃff IZY d»fE LØfeÀf¦fPÞX ÀfSXIYfSX IYe ´fi¹ffÀf AfUfÀfe¹f dUôf»f¹f ´fdSX¹fûþ³ff ´fcSXZ QZVf IZY d»fE EIY A³fbIYSX¯fe¹f ¸ffgOX»f Àffdf°f WXû¦feÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe SXdUUfSX IYe Vff¸f SXfþ²ff³fe SXf¹f´fbSX IZY ³fþQeIY ÀfOÐXOcX ¸fZÔ »f¦f·f¦f 18 EIYOÞX ¸fZÔ d³f¸ff¯ffʲfe³f EþbIZYVf³f dÀfMXe ¸fZÔ »f¦f·f¦f 40 IYSXûOÞX ÷Y´fE IZY d³f¸ffʯf IYf¹fûÊÔ IYf ·fcd¸f´fcþ³f AüSX »fûIYf´fʯf IYSX³fZ IZY ffQ Àf¸ffSXûWX IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX SXWXZ ±fZÜ OXfg. dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY SXfª¹f IZY EZÀfZ QcSX-QSXfþ IZY d´fLOÞXZ B»ffIYûÔ IZY ´fiUfÀf AüSX UWXfÔ SXfdÂf dUßff¸f IZY QüSXf³f À±ff³fe¹f »fû¦fûÔ ÀfZ þf ¸f`Ô³fZ f¨¨fûÔ IYe dVfÃff IZY ffSXZ ¸fZÔ ´fcLf °fû CX³WXûÔ³fZ ÀfbdU²ffAûÔ IYe A·ffU f°ff¹ff ±ffÜ BÀfZ ²¹ff³f ¸fZÔ SXJIYSX ¸f`Ô³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ff»f ·fdU¿¹f ÀfbSXÃff ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ´fi¹ffÀf dUôf»f¹fûÔ IYe VfbøYAf°f IYSXUfBÊÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY d´fL»fZ Àff°f U¿fûÊÔ ¸fZÔ B³f dUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ d³f¹fd¸f°f AüSX d³f:Vfb»IY ´fPÞXfBÊ °f±ff IYûd¨fÔ¦f ÀfbdU²ff IZY RY»fÀUøY´f »f¦f·f¦f Àff°f Àfü f¨¨fûÔ ³fZ QZVf IZY ´fid°fdâ°f CX¨¨f dVfÃff ÀfÔÀ±ff³fûÔ AfBÊ.AfBÊ.MXe., E³f.AfBÊ.MXe. BÔþed³f¹fdSXÔ¦f IYfg»fZþûÔ AüSX ¸fZdOXIY»f IYfg»fZþûÔ ¸fZÔ ´fiUZVf d»f¹ff WX`Ü OXfg. dÀfÔWX ³fZ IYWXf-WX¸f ÀffIYf ¹fWX Àf´f³ff WX` dIY ´fi¹ffÀf dUôf»f¹fûÔ IZY f¨¨fZ A´f³fe ¸fZWX³f°f AüSX ´fid°f·ff ÀfZ QZVf AüSX Àf¸ffþ IZY dUd·f³³f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ IYf¸f¹fffe IYe fb»fÔdQ¹fûÔ °fIY ´fWXbÔ¨fZ, A¨LZ ³ff¦fdSXIY f³fZÔ AüSX ÀfSXIYfSXe Ad²fIYfSXe f³fIYSX ·fe SXf¿MÑX IYe ÀfZUf IYSXZÔÜ Àf¸ffSXûWX IYe A²¹fÃf°ff »fûIYÀf·ff ÀffÔÀfQ SX¸fZVf f`Àf ³fZ IYeÜ IÈYd¿f EUÔ þ»f ÀfÔÀff²f³f ¸fÔÂfe fÈþ¸fûWX³f A¦fiUf»f, LØfeÀf¦fPÞX ´ffNXйf ´fbÀ°fIY d³f¦f¸f IZY A²¹fÃf QZUþe ·ffBÊ ´fMXZ»f, dU²ff¹fIY Àf°¹f³ffSXf¹f¯f Vf¸ffÊ AüSX ³fUe³f ¸ffIYʯOXZ¹f, LØfeÀf¦fPÞX SXfª¹f AÔ°¹ffUÀff¹fe ÀfWXIYfSXe dUØf EUÔ dUIYfÀf d³f¦f¸f IZY A²¹fÃf d³f¸fÊ»f dÀf³WXf AüSX Ad¸fIYf´fbSX ³f¦fSX d³f¦f¸f IZY ´fcUÊ ¸fWXf´füSX ´fifû²f d¸fÔþ dUVfZ¿f Ad°fd±f IZY ÷Y´f ¸fZÔ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ Àff¸ff³¹f Äff³f ¦fbÀÀff IYSX³ff A´f³fZ ´f`SXûÔ ´fSX IbY»WXfOÞXe ¸ffSX³fZ þ`Àff WXe WX` , ¢¹fcÔdIY Af´f dþÀf´fZ ¦fbÀÀff IYSX°fZ WX`Ô CXÀfÀfZ ª¹ffQf Af´fIYf JbQ IYf ³fbIYÀff³f WXû þf°ff WX`Ü ´fiV³f--¸f³fe »ffCXdOÑÔ¦f df»f IYf CXïZV¹f W` ? CXØfSX-- AU`²f øY´f ÀfZ ´fif~ dIYE ¦fE ²f³f IYe AfUfþfWXe ´fSX d³f¦fSXf³fe SXJ³ff ´fiV³f-- Jfô EUÔ IÈYd¿f ÀfÔ¦fNX³f IYf ¸fb£¹ff»f¹f IYWXfÔ WX`? CXØfSX-- SXû¸f ¸fZÔ ´fiV³f-- ¸fbQif ÀfÔIbY¨f³f IYf IYfSX¯f WXû°ff WX` ? CXØfSX--UÀ°fbAûÔ EUÔ ÀfZUfAûÔ IYe ´fcd°fÊ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ ¸fbQif IYe ´fcd°fÊ ¸fZÔ IY¸fe ´fiV³f-- SXf¿MÑXe¹f IYû¿f ¸fZÔ ÀfUfÊd²fIY ²f³f dIYÀf ¸ff²¹f¸f ÀfZ þ¸ff WXû°ff WX` ? CXØfSX-- CX°´ffQ Vfb»IY ´fiV³f-- ³ffffOXÊ IYf °ff°´f¹fÊ WX`? CXØfSX-- ³fZVf³f»f f`ÔIY RYfgSX E¦fieIY»¨fSX»f EÔOX øYSX»f OXZU»f´f¸fZÔMX ´fiV³f-- dIYÀf SXfª¹f IYe A±fʽ¹fUÀ±ff IYû ¸f³feAfgOXÊSX A±fʽ¹fUÀ±ff IYWXf þf°ff WX`? CXØfSX-- CXØfSXfJÔOX ´fiV³f-- ¦fif¸fe¯f dUôb°feIYSX¯f d³f¦f¸f IYe À±ff´f³ff dIYÀf U¿fÊ IYe ¦fBÊ ±fe? CXØfSX-- 1969 ´fiV³f-- ¸fÔ¦f»ff ¢¹ff WX`? CXØfSX-- SXfþÀ±ff³f ¸fZÔ EIY °fZ»f IbYAfÔ ´fiV³f-- EdVf¹ff IYf UWX ´fi±f¸f ½¹fdöY IYü³f WX`, dþÀf³fZ A±fÊVffÀÂf IYf ³fûfZ»f ´fbSXÀIYfSX ´fif~ dIY¹ff? CXØfSX-- ´fiû. A¸f°¹fÊ ÀfZ³f (·ffSX°f) ´fiV³f-- Àfc°fe UÀÂf CXôû¦f IZY ÃfZÂf ¸fZÔ ·ffSX°f IYf fûÀMX³f dIYÀf ³f¦fSX IYû IYWXf þf°ff WX` ? CXØfSX-- AWX¸fQfffQ ´fiV³f-- dIYÀf f`ÔIY ³fZ ÀfUÊ´fi±f¸f ¨fe³f ¸fZÔ A´f³fe VffJf Jû»fe? CXØfSX-- EÀffeAfBÊ ´fiV³f-- ·ffSX°f ¸fZÔ RZYSXf IYf À±ff³f »fZ d»f¹ff WX`? CXØfSX-- RZY¸ff ³fZ ´fiV³f-- EdVf¹f³f OXZU»f´f¸fZÔMX f`ÔIY IYf ¸fb£¹ff»f¹f dÀ±f°f WX`? CXØfSX-- ¸f³fe»ff ¸fZÔ ´fiV³f-- dIYÀf f`ÔIY IYf dU»f¹f ·ffSX°fe¹f ÀMXZMX f`ÔIY ¸fZÔ ÀfUÊ´fi±f¸f dIY¹ff ¦f¹ff? CXØfSX-- ÀMXZMX f`ÔIY AfgRY ÀfüSXf¿MÑX ´fiV³f--EÀfBÊXªfZOX IYf ´fcSXf ³ff¸f ¢¹ff WX`? CXØfSX-- À´fZVf»f BIYfg³fûd¸fIY þû³f Aû´f³f IZY LfÂf ·fe IYSX ÀfIZYÔ¦fZ ³feMX IZY d»fE AfUZQ³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ Af E³fAfBÊAûEÀf AüSX Aû´f³f ÀIcY»f IZY ÀMXcOXZÔMXÐÀf ·fe ÀfefeEÀfBÊ ³feMX 2018 IZY d»fE AfUZQ³f IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ dQ»»fe WXfBÊ IYûMXÊ ³fZ BÀfÀfZ þbOÞXZ EIY ¸ff¸f»fZ ´fSX Àfb³fUfBÊ IYSX°fZ WXbE ¹fWX R`YÀf»ff Àfb³ff¹ff WX`Ü A³ffSXdÃf°f ßfZ¯fe AüSX 25 Àff»f ÀfZ ª¹ffQf CX¸fi IZY I`YÔdOXOXZMXÐÀf ·fe Af ´fSXeÃff QZ ÀfIZYÔ¦fZÜ dþ³f LfÂfûÔ ³fZ ´fifBUZMX I`YÔdOXOXZMX IZY °füSX ´fSX 12UeÔ IYe ´fSXeÃff ´ffÀf IYe WX`, UZ ³f`Vf³f»f Ed»fdþdfd»fMXe IY¸f EÔMÑZÔÀf MXZÀMX QZ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ fûOXÊ E¦þf¸f : ¨ffdWXE A¨LZ ¸ff¢ÀfÊ °fû LûOÞXZÔ dSXþ»MX IYe MXZÔVf³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ ÀfefeEÀfBÊ 10UeÔ AüSX 12UeÔ IZY fûOXÊ E¦þf¸f Afþ ÀfZ VfbøY WXû SXWXZ WX`ÔÜ IYBÊ ÀMXcOXZÔMXÐÀf IYû ¹fWX MXZÔVf³f WXû³fZ »f¦fe WXû¦fe dIY ¸ff¢ÀfÊ IY¸f AfE °fû ¢¹ff WXû¦ffÜ IYBÊ ÀMXcOXZÔMXÐÀf AfdJSXe UöY ¸fZÔ ¹ffQ dIY¹ff WXbAf ·fc»f þf°fZ WX`ÔÜ IbYL IYWX°fZ WX`Ô dIY CX³fIYf dQ»f þûSXûÔ ÀfZ ²fOÞXIY SXWXf WX`Ü E¢Àf´fMXÐÀfÊ IYf IYWX³ff WX` dIY A¦fSX EZÀfZ £¹ff»f Af´fIYû ·fe Af SXWXZ WX`Ô °fû ¦fWXSXe ÀffÔÀf »fZÔ AüSX dMX´Àf Afþ¸ffEÔÜ EZÀff ³fWXeÔ dIY¹ff °fû ÀfWXe °fSXeIZY ÀfZ E¦þf¸f IYe °f`¹ffSXe ³fWXeÔ WXû ÀfIZY¦feÜ ´fZ´fSX ·fe A¨LZ ÀfZ ³fWXeÔ QZ ´ffEÔ¦fZÜ E¢Àf´fMXÐÀfÊ ÀMÑZÀf QcSX IYSX³fZ IZY d»fE ¹fû¦f IYSX³fZ, UfgIY IYSX³fZ, WXZ»Qe OXfBMX AüSX ´fcSXe ³feÔQ »fZ³fZ IYe Àf»ffWX QZ SXWXZ WX`ÔÜ ÀffBIYfg»fdþÀMX A÷Y¯ff ficMXf IYf IYWX³ff WX` dIY ¸ffBÔOX IcY»f SXJ³fZ IZY d»fE UfgIY fdPÞX¹ff °fSXeIYf WX`Ü A¦fSX ÀMXcOXZÔMX 35 d¸f³fMX ÀfbfWX AüSX 35 d¸f³fMX Vff¸f UfgIY IYSXZÔ¦fZ °fû ff¹fû IZYd¸fIY»Àf B³fOXfgdRYʳf ´f`Qf WXûÔ¦fZÜ B³WXZÔ WX`´fe WXf¸fûÊÔ³Àf ·fe IYWX°fZ WX`ÔÜ ¹fZ ½¹fdöY IYû ´ffgdþdMXU RYed»fÔ¦f QZ°fZ WX`Ô AüSX °f³ffU ÀfZ »fOÞX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ IYSX°fZ WX`ÔÜ AfÀf¸ff³f IZY ³fe¨fZ §ffÀf ´fSX UfgIY IYSXZÔ, ¢¹fûÔdIY ´fifIÈYd°fIY SXÔ¦fûÔ IYf ¸fcOX ´fSX ¦fWXSXf AÀfSX ´fOÞX°ff WX`Ü ´fif¯ff¹ff¸f QcÀfSXf Afg´Vf³f WX`Ü A÷Y¯ff IYWX°fe WX`Ô dIY IYBÊ °fSXWX IZY ´fif¯ff¹ff¸f WX`Ô, dþ³WXZÔ MXZÔVf³f QcSX IYSX³fZ IZY d»fE dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü ffff SXf¸fQZU ·fe 7 °fSXWX IZY ´fif¯ff¹ff¸f IYSXUf°fZ WX`ÔÜ B³WXZÔ ·fe RYfg»fû IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ A÷Y¯ff ³fZ f°ff¹ff dIY E¦þf¸f IZY dQ³fûÔ ¸fZÔ ÀMXcOXZÔMXÐÀf IYû PXfBÊ §fÔMXZ ÀfZ ª¹ffQf IYûMXÊ IZY R`YÀf»fZ IYe Àf·fe Vf°fÊ ´fcSXf IYSX³fZ Uf»fZ Àf·fe I`YÔdOXOXZMXÐÀf Af A´f³ff Afg³f»ffB³f EZd´»fIZYVf³f AfdJSXe °ffSXeJ ÀfZ ´fWX»fZ þ¸ff IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ dþ³f LfÂfûÔ ³fZ 12UeÔ ¸fZÔ ff¹ffg»fþe Ad°fdSXöY dU¿f¹f IZY °füSX ´fSX »fZ SXJf ±ff, UZ ·fe BÀfIZY d»fE AfUZQ³f IYSX ÀfIZYÔ¦fZÜ ¦füSX°f»ff WX` dIY ³feMX IYe Vf°fûÊÔ IYû »fZIYSX dQ»»fe WXfBÊ IYûMXÊ ¸fZÔ ¹ffd¨fIYf QfdJ»f IYe ¦fBÊ ±fe dþÀf ´fSX Àfb³fUfBÊ IZY ffQ dQ»»fe WXfBÊ IYûMXÊ ³fZ ¹fWX R`YÀf»ff dQ¹ff WX`Ü ³feMX 2018 IZY d»fE 9 ¸ff¨fÊ °fIY ´fÔþeIYSX¯f IYSXf¹ff þf ÀfIY°ff WX` AüSX ´fSXeÃff IYf Af¹fûþ³f 6 ¸fBÊ, 2018 IYû WXû¦ffÜ ¸fb£¹f¸faÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfaWX ³fZ ÀfOÐXOcX ¸fZÔ dIY¹ff EªfbIZYVf³f dÀfMXe IYf Vfb·ffSXa·f Af°¸fdUV½ffÀf IZY Àff±f ¸fû¨fÊ ´fSX OXMZX SXW³fZ IYe ³fÀfeWX°f Qe ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ dUôfd±fʹfûÔ IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY þû AÀfRY»f°ff ÀfZ ÀffIY »fZIYSX Af°¸fdUV½ffÀf IZY Àff±f ¸fû¨fÊ ´fSX OXMXf SXWX°ff WX`, Uû ·ffSX°f SX} ´fcUÊ SXf¿MÑX´fd°f AüSX ¸fWXf³f U`Äffd³fIY OXfg. E.´fe.þZ. AQb»f IY»ff¸f þ`Àff ¸fWXf³f f³f°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ f¨¨fûÔ IYû ¸fZWX³f°f AüSX »f¦f³f IZY Àff±f ´fPÞXfBÊ IYSX³fZ IYe ³fÀfeWX°f QeÜ OXfg. dÀfÔWX ³fZ ´fcUÊ SXf¿MÑX´fd°f OXfg. IY»ff¸f AüSX ÀfÔdU²ff³f dVf»´fe OXfg. ·fe¸fSXfU A¸fZOXIYSX IYf CXQfWXSX¯f dQ¹ffÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ AfdQ¸f þfd°f AüSX A³fbÀfcd¨f°f þfd°f dUIYfÀf dU·ff¦f õfSXfÔ ÀfÔ¨ffd»f°f ´fi¹ffÀf dUôf»f¹fûÔ IZY f¨¨fûÔ IZY Vff³fQfSX ´fiQVfʳf IYe þ¸fIYSX °ffSXeRY IYeÜ AfdQ¸f þfd°f AüSX A³fbÀfcd¨f°f þfd°f dUIYfÀf dU·ff¦f IYe dUVfZ¿f Àfd¨fU ßfe¸f°fe SXe³ff ffff ÀffWXZf IÔY¦ff»fZ ³fZ ´fid°fUZQ³f ´fiÀ°fb°f dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ ´fi¹ffÀf dUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ IYûd¨fÔ¦f IZY ffQ dUd·f³³f ´fid°f¹fû¦fe ´fSXeÃffAûÔ ¸fZÔ ÀfRY»f WXûIYSX AfBÊAfBÊMXe AüSX A³¹f dVfÃff ÀfÔÀ±ff³fûÔ ¸fZÔ ´fPÞXfBÊ IYSX SXWXZ f¨¨fûÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ f°ff¹ffÜ ·fcJf ³fWXeÔ SXWX³ff ¨ffdWXEÜ WXZ»Qe OXfBMX »fZ³fe ¨ffdWXEÜ RYfÀMX RcYOX, þÔIY RcYOX AüSX ¸f`Qf IYe f³feÔ ¨feþZÔ ³fWXeÔ Jf³fe ¨ffdWXEÜ ¸f`Qf fiZ³f IYe B³RY¸fZÊVf³f ´fiûÀfZÀf ²fe¸ff IYSX°ff WX`Ü IY»fZ¢MXSX ³fZ SXJe ¹fûªf³ff IYe dUÀ°fÈ°f ÷Y´fSZXJf IY»fZ¢MXSX SXf¹f´fbSX Aû.´fe. ¨fü²fSXe ³fZ ÀfOÐXOc ¸fZÔ dUIYdÀf°f IYe þf SXWXe EþbIZYVf³f dÀfMXe IZY ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYfSXe QeÜ ßfe ¨fü²fSXe ³fZ f°ff¹ff dIY BÀfIYf d³f¸ffʯf dþ»ff Jd³fþ ³¹ffÀf d³fd²f (OXeE¸fERY) AüSX AfdQ¸f þfd°f dUIYfÀf dU·ff¦f IYe SXfdVf ÀfZ dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀf¸fZÔ ÀfZ 20 IYSXûOÞX IYe »ff¦f°f ÀfZ f³f³fZ Uf»fZ 500 ÀfeMXSX ·fU³f IYf ·fcd¸f´fcþ³f ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX õfSXf dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIZY A»ffUf BÀf EþbIZYVf³f dÀfMXe ¸fÔZ 400 ÀfeMXSX LfÂffUfÀf ·fU³f IYf d³f¸ffʯf ·fe ´fc¯fÊ WXû ¦f¹ff WX`Ü I`Y¸´fÀf ¸fZÔ LWX IYSXûOÞX 14 »ffJ øY´fE IYe »ff¦f°f ÀfZ 300 ÀfeMXSX ´fûÀMX ¸f`dMÑIY AfdQUfÀfe IY³¹ff LfÂffUfÀf AüSX EIY IYSXûOÞX 74 »ffJ øY´fE IYe »ff¦f°f ÀfZ 50 ÀfeMXSX ´fûÀMX ¸f`dMÑIY A³fbÀfcd¨f°f þfd°f IY³¹ff LfÂffUfÀf °f±ff EIY IYSXûOÞX 05 »ffJ øY´fE IYe »ff¦f°f ÀfZ A»´f ÀfÔ£¹fIY ffd»fIYfAûÔ IZY d»fE 50 ÀfeMXSX LfÂffUfÀf IYf d³f¸ffʯf dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü ´fdSXÀfSX ¸fZÔ EIY WXþfSX ÀfeMXûÔ IYf AfgdOXMXûdSX¹f¸f ·fe f³fUf¹ff þf SXWXf WX`Ü ´f`SXÔMXÐÀf IYf ·fe VffÔ°f SXWX³ff þøYSXe E¦þf¸f ¦f`´f IZY QüSXf³f IcY»f SXWX³ff fWXb°f þøYSXe WX`Ü ÀMXcOXZÔMXÐÀf IZY Àff±f CX³fIZY ´f`SXÔMXÐÀf IYû ·fe ¸f³f VffÔ°f SXJ³ff ¨ffdWXEÜ A÷Y¯ff IYf IYWX³ff WX` dIY f¨¨fûÔ IYû E¦þf¸f ÀfZ ´fWX»fZ CX»MXe, ´fZMX QQÊ, »fcþ ¸fûVf³f, dÀfSX QQÊ, §ffSXfWXMX IYe dVfIYf¹f°f WXû°fe WX`, þû IYBÊ ffSX ´f`SXÔMXÐÀf IYe AûSX ÀfZ Af³fZ Uf»fZ QffU IZY IYfSX¯f WXû°fe WX`Ü IYBÊ ´f`SXÔMXÐÀf ·ffBÊ-fWX³f, dSXV°fZQfSX ¹ff ´fOÞXûdÀf¹fûÔ IZY f¨¨fûÔ ÀfZ °fb»f³ff IYSX°fZ WX`ÔÜ ¹fWX ÀfWXe ³fWXeÔ WX`Ü f¨¨fûÔ ÀfZ k´fPX »fZ, MXeUe ¸f°f QZJ, QûÀ°f IZY Àff±f ¸f°f §fc¸f, °fZSXf IbYL ³fWXeÔ WXû¦ffl þ`Àfe ff°fZÔ IYWX³ff fÔQ IYSXZÔÜ fZOX ¹ff ÀfûRZY ´fSX ³f IYSXZÔ ´fPÞXfBÊ ´fPÞX°fZ UöY ´fûdþVf³f AüSX Àf¸fÓf³fZ IYf 10Uea ´fSXeÃff IZY ´fWX»fZ WXe dQ³f d¸f»fZ 50 ÀfZ ª¹ffQf ¸fb³³ff·ffBÊ ³fBÊ dQ»»feÜ ¸f²¹f´fiQZVf IZY ¸fbSX`³ff dþ»fZ ¸fZÔ Afþ ¸ff²¹fd¸fIY dVfÃff ¸fÔOX»f IYe 10UeÔ IYe ´fSXeÃff IZY ´fWX»fZ WXe dQ³f þfÔ¨fIY°ffAûÊÔ ³fZ dUd·f³³f IZYÔQiûÔ ÀfZ 50 ÀfZ ª¹ffQf ³fIY»f ´fiIYSX¯f QþÊ dIYE WX`ÔÜ ¸fbSX`³ff ´fbd»fÀf ³fZ ÀfbfWX ff¦f¨fe³fe ÃfZÂf ¸fZÔ ´ffÔ¨f LfÂfûÔ IYû QcÀfSXZ ´fSXeÃffd±fʹfûÔ IZY À±ff³f ´fSX ´fSXeÃff QZ°fZ WXbE ´fIYOÞXfÜ UWXeÔ dQ¸f³fe ÃfZÂf ¸fZÔ EIY d³fþe ÀIcY»f IZY dVfÃfIY IYû A´f³fZ ÀIcY»f IZY f¨¨fûÔ IYû ³fIY»f IYSXf°fZ WXbE d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff ¦f¹ffÜ ³fIY»f IZY ¸ff¸f»fûÔ IZY fe¨f IY»fZ¢MXSX ·ffÀIYSX »ffÃffIYfSX ³fZ ³fIY»f ´fIYOX?Z Uf»fZ ´f¹fÊUZÃfIYûÔ IYû ´ffÔ¨f WXþfSX ÷Y´fE IYf B³ff¸f QZ³fZ IYe §fû¿f¯ff IYe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dIY ff¦f¨fe³fe ÃfZÂf ¸fZÔ ´ffÔ¨f LfÂfûÔ IYû A³¹f LfÂfûÔ IZY À±ff³f ´fSX ´fSXeÃff QZ°fZ dþÀf MXe¸f ³fZ ´fIYOÞXf, CXÀfZ ´ffÔ¨f WXþfSX ÷Y´fE IYf B³ff¸f dQ¹ff þfE¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fSXeÃff IZY QüSXf³f þû ·fe ´f¹fÊUZÃfIY dIYÀfe LfÂf IYû ³fIY»f IYSX°fZ WXbE ´fIYOÞXZÔ¦fZ, CX³WXZÔ ·fe ´ffÔ¨f WXþfSX ÷Y´fE IYf B³ff¸f dQ¹ff þfE¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY dþ»fZ ¸fZÔ Afþ dUd·f³³f IZYÔQiûÔ ´fSX 50 ÀfZ ª¹ffQf ³fIY»f ´fiIYSX¯f QþÊ dIYE ¦fE WX`ÔÜ dQ¸f³fe ´fbd»fÀf ÀfcÂfûÔ ³fZ f°ff¹ff dIY EIY d³fþe ÀIcY»f IZY dVfÃfIY dVfVfb´ff»f dÀfÔWX ¨füWXf³f IYû þüWXfÔ ¦ffÔU ¸fZÔ f³ffE ¦fE IZYÔQi ´fSX ´fSXeÃff QZ³fZ ¦fE A´f³fZ ÀIcY»f IZY LfÂfûÔ IYû ³fIY»f IYSXf°fZ ´fIYOÞXf ¦f¹ffÜ CXÀfZ d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü dVfÃfIY A´f³fZ f¨¨fûÔ IYû ÀfÔÀIÈY°f IYe ´fSXeÃff ¸fZÔ ¸fQQ IYSX SXWXf ±ffÜ ´fiQZVf ¸fZÔ Afþ WXe 10UeÔ fûOXÊ IYe ´fSXeÃffEÔ VfbøY WXbBÊÔ WX`ÔÜ BÀfIZY ´fWX»fZ EIY ¸ff¨fÊ IYû ´fiQZVf ¸fZÔ ffSXWXUeÔ fûOXÊ IYe ´fSXeÃffEÔ VfbøY WXbBÊÔ ±feÔÜ CXÀf dQ³f ¸fbSX`³ff dþ»fZ ¸fZÔ ´f¨ffÊ »feIY WXû³fZ IYe JfSX Àff¸f³fZ AfBÊ ±fe, WXf»ffÔdIY ffQ ¸fZÔ ´f°ff ¨f»ff ±ff dIY »feIY WXbAf ´f¨ffÊ UfÀ°fdUIY ´f¨ffÊ ³fWXeÔ ±ffÜ ¸f²¹f´fiQZVf IZY ¨fÔf»f ÀfÔ·ff¦f IZY d·fÔOX AüSX ¸fbSX`³ff dþ»fZ ³fIY»f IZY d»fE IbY£¹ff°f WX`ÔÜ °fSXeIYf ·fe AWXd¸f¹f°f SXJ°ff WX`Ü E¦þf¸f ¦f`´f IZY QüSXf³f dSXdUþ³f ´fSX ´fcSXf þûSX QZÔÜ A÷Y¯ff IYWX°fe WX`Ô dIY fZOX ¹ff ÀfûRZY ´fSX f`NXIYSX ³ff ´fPÞXZÔ, ¢¹fûÔdIY þf ·fe À´ffB³f ÓfbIZY¦fe, ´fPÞX³fZ IYf ¸fcOX J°¸f WXû þfE¦ffÜ fû»f-fû»fIYSX, CXÔ¦f»fe dIY°fff ´fSX ¨f»ff°fZ WXbE ´fPÞXZÔÜ ´fi°¹fZIY ´f`SXf ´fPÞX³fZ IZY ffQ JbQ ÀfZ ff°f IYSXZÔÜ Àf¸fÓfZÔ dIY Af´f ¢¹ff Àf¸fÓf SXWXZ WX`ÔÜ ÀffBIYfg»fdþÀMX A÷Y¯ff IYWX°fe WX`Ô dIY ÀMXcOXZÔMXÐÀf IYû ¹fWX ·fe Àf¸fÓf³ff WXû¦ff dIY WXSX IYûBÊ MXfg´f ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°ffÜ A´f³ff 100% QZÔ AüSX A¨Lf ÀIYûSX ´ffEÔÜ ¸ff¢ÀfÊ UZMXZþ IZY dWXÀfff ÀfZ MXfgd´fIY ´fPÞXZÔÜ 06 ¸ff¨fÊ 2018 5 ¸fa¦f»f½ffSX ´fSXeÃff dþÔQ¦fe IYf k´fdSX¯ff¸fl °f¹f ³fWXeÔ IYSX°fe ´fSXeÃff IZY QüSXf³f ³f IZYU»f dUôfd±fʹfûÔ IYe Q`d³fIY dQ³f¨f¹ffÊ ´fi·ffdU°f WXû°fe WX`, fd»IY CX³fIYf ¸ff³fdÀfIY °f³ffU ·fe fPÞX°ff WX`Ü Ad·f·ffUIYûÔ IYe CX¸¸feQûÔ ´fSX JSXf CX°fSX³fZ AüSX Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY AÔIY WXfdÀf»f IYSX³fZ IYe WXûOÞX ¸fZÔ A¢ÀfSX ´fSXeÃff IZY Àf¸f¹f dUôfd±fʹfûÔ IYû dQ¢IY°fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX°ff WX`Ü IYBÊ ffSX °fû dUôf±feÊ »f`IY AfCXMX °fIY WXû þf°fZ WX`ÔÜ BÀfÀfZ ³f IZYU»f CX³fIYe ´fSXeÃff ´fi·ffdU°f WXû°fe WX`, fd»IY CX³fIZY ½¹fdöY¦f°f þeU³f ´fSX ·fe AÀfSX ´fOÞX°ff WX`Ü ´fSXeÃff IZY QüSXf³f °f³ffU ÀfZ CXfSX³fZ IZY d»fE d³f¸³f ÀfbÓffUûÔ ´fSX A¸f»f IYSZÔX :- dUôf±feÊ ´fPÞXfBÊ IZY A³ffUV¹fIY QffU ÀfZ I`YÀfZ f¨fZÔ? ´fPÞXfBÊ IYf ÀfIYfSXf°¸fIY QffU WXû³ff ¨ffdWXEÜ QffU A´f³fe Ãf¸f°ff³fbÀffSX fZWX°fSX IYSX³fZ IYf WXû³ff ¨ffdWXE, ³f dIY QcÀfSXûÔ ÀfZ JbQ IYe °fb»f³ff IYSXIZY JbQ IYû WX°ffVf IYSX³fZ IYfÜ Ad²fIY QffU ¸fZÔ Af³fZ ÀfZ ÀMXcOXZÔMXÐÀf IYû VffSXedSXIY AüSX ¸ff³fdÀfIY Qû³fûÔ Àf¸fÀ¹ffEÔ WXû ÀfIY°fe WX`Ô, dþÀfIYf Qb¿´fi·ffU ´fSXeÃff ´fSX ´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü ÀMXcOXZÔMXÐÀf IYû BÀf ff°f IYf ²¹ff³f SXJ³ff ¨ffdWXE dIY ¹fWX IZYU»f EIY Vf`Ãfd¯fIY ´fSXeÃff WX`, þeU³f IYe ÀfRY»f°ff-AÀfRY»f°ff BÀf ´fSX d³f·fÊSX ³fWXeÔ IYSX°feÜ ³f WXe ¹fWX ´fSXeÃff Af´fIYe ´fcSXe dþÔQ¦fe d³f²ffÊdSX°f IYSXZ¦feÜ ´fSXeÃff IZY QüSXf³f Ad³fQif IYe Àf¸fÀ¹ff Af¸f WX`, BÀfÀfZ I`YÀfZ f¨ff þf ÀfIY°ff WX`? ³feÔQ fWXb°f WXe ¸fWX°U´fc¯fÊ WX`Ü ¨ffWXZ ´fSXeÃff IYf Àf¸f¹f WXû ¹ff Àff¸ff³¹f dQ³f, d³f¹fd¸f°f øY´f ÀfZ ³feÔQ »fZ³ff fZWXQ AfUV¹fIY WX`Ü ³feÔQ ¸fZÔ AÀfÔ°fb»f³f VfSXeSX IZY ff¹ffg»ffgdþIY»f dÀfÀMX¸f IYû ´fi·ffdU°f IYSX°ff WX`Ü ´fSXeÃff IZY QüSXf³f ÀMXcOXZÔMXÐÀf IYû 6-8 §fÔMXZ IYe ³feÔQ »fZ³fe WXe ¨ffdWXEÜ WX¸f þf IbYL ´fPÞX°fZ WX`Ô °fû ¹fWX dQ¸ff¦f IZY dIYÀfe IYû³fZ ¸fZÔ þfIYSX f`NX þf°ff WX`, dQ¸ff¦f IYû AfSXf¸f QZ³ff fZWXQ þøYSXe WX`Ü ³feÔQ IZY QüSXf³f dQ¸ff¦f VffÔ°f WXû°ff WX` AüSX ´fPÞXe WXbBÊ ¨feþZÔ ÀfbSXdÃf°f WXû°fe WX`ÔÜ BÀfIZY A»ffUf ³feÔQ ÀfZ CXNX³fZ IZY ffQ WX¸f Ad²fIY °ffþf AüSX ÀfdIiY¹f ¸fWXÀfcÀf IYSX°fZ WX`ÔÜ IY¸f Àf¸f¹f ¸fZÔ Ad²fIY dÀf»fZfÀf IYUSX IYSX³fZ ÀfZ f¨f³fZ IYf ¢¹ff CX´ff¹f WX`? ´fSXeÃff IZY d»fE fWXb°f þøYSXe WX` dIY Af´f ´fWX»fZ ÀfZ WXe BÀfIYe °f`¹ffSXe IYSXZÔÜ A¦fSX ´fSXeÃff VfbøY WXû ¦fBÊ WX` AüSX Af´fIYe °f`¹ffSXe dÀf»fZfÀf IZY d»fWXfþ ÀfZ ffIYe WX`, °fû Af IbYL ·fe ³f¹ff ³f ´fPÞXZÔÜ þû ·fe ¸fWX°U´fc¯fÊ AüSX þdMX»f ¨feþZÔ WX`Ô, CX³f ´fSX Ad²fIY ²¹ff³f QZÔ, EIY WXe MXfgd´fIY ¸fZÔ ³f CX»fÓfZ SXWXZÔÜ A¢ÀfSX EZÀff WXû°ff WX` þf dUôf±feÊ BÀfIZY dU´fSXe°f IYSX°fZ WX`ÔÜ BÀfÀfZ AfdJSXe Àf¸f¹f ¸fZÔ ·fe CX³fIYe °f`¹ffSXe ´fcSXe ³fWXeÔ WXû ´ff°feÜ ´fPÞXfBÊ IZY d»fE ÀfbfWX IYf UöY CX´f¹fböY WXû°ff WX`Ü IbYL f¨¨fZ Ad²fIY ÀfÔUZQ³fVfe»f WXû°fZ WX`Ô, CX³WXZÔ dIY³f ff°fûÔ ´fSX ²¹ff³f QZ³ff ¨ffdWXE? EZÀfZ ÀMXcOXZÔMXÐÀf dþ³WXZÔ °f³ffU, AUÀffQ ¹ff dIYÀfe ·fe °fSXWX IYe ¸ff³fdÀfIY dVfIYf¹f°f WX` °fû CX³WXZÔ AüSX CX³fIZY Ad·f·ffUIYûÔ IYû Ad²fIY Àf°fIYÊ SXWX³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü A¦fSX CX³fIYe QUf ¨f»f SXWXe WX` °fû d³f¹fd¸f°f øY´f ÀfZ QUfEÔ »fZ°fZ SXWX³ff ¨ffdWXEÜ Ad·f·ffUIY EZÀfZ f¨¨fûÔ ÀfZ ´¹ffSX ÀfZ ´fZVf AfEÔÜ ¢¹fûÔdIY LûMXe-LûMXe ff°fûÔ IYf AÀfSX EZÀfZ f¨¨fûÔ ´fSX Ad²fIY WXû°ff WX`Ü ¸ffÔ-ff´f IYû f¨¨fûÔ IYû fZWX°fSX IYSX³fZ IZY d»fE ´fiû°ÀffdWX°f IYSX³ff ¨ffdWXEÜ CX³f ´fSX A´f³fe CX¸¸feQûÔ IYf fZUþWX IYf fûÓf ³fWXeÔ »ffQ³ff ¨ffdWXEÜ ´fZ´fSX ¸f³f ¸fb°ffdfIY ³f þf³fZ ´fSX ÀMXcOXZÔMXÐÀf °f³ffU ¸fZÔ Af þf°fZ WX`Ô... QZdJE ´fWX»fZ dQ³f ÀfZ WXe f¨¨fûÔ IYû BÀf ff°f IYf AWXÀffÀf IYSXf³ff ¨ffdWXE dIY A´f³fe Ãf¸f°ff IZY A³fbÀffSX UWX fZWX°fSX IYSXZÔÜ WXSX f¨¨fZ IYe Ãf¸f°ff, ÷Yd¨f AüSX °f`¹ffSXe A»f¦f WXû°fe WX`Ü A¦fSX EIY ´fZ´fSX JSXff þf°ff WX` AüSX ÀMXcOXZÔMXÐÀf CXÀfIYf ARYÀfûÀf ¸f³ffE¦ff °fû ffIYe IZY ´fZ´fSX ·fe JSXff WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ EZÀfZ ¸fZÔ ¸ffÔ-ff´f IYe dþ¸¸fZQfSXe fPÞX þf°fe WX`Ü CX³WXZÔ EZÀfZ ¸fZÔ f¨¨fûÔ IYf WXüÀf»ff fPÞXf³ff ¨ffdWXEÜ ÀMXcOXZÔMXÐÀf IYû ·fe »f¦f°ff WX` dIY ´fZ´fSX ¸f³f ¸fb°ffdfIY ³fWXeÔ WXbAf WX` °fû BÀf ffSXZ ¸fZÔ fWXb°f Ad²fIY ¨f¨ffÊ IYSX³fZ AüSX ´fiV³fûÔ IYf ÀfWXe CXØfSX QZJ³fZ ÀfZ f¨f³ff ¨ffdWXEÜ BÀfÀfZ fZUþWX IYe §ffSXfWXMX fPÞX°fe WX` AüSX Af¦fZ IYe ´fSXeÃffEÔ ´fi·ffdU°f WXû°fe WX`ÔÜ ´fSXeÃff IZY Àf¸f¹f dQ³f¨f¹ffÊ I`YÀfe WXû³fe ¨ffdWXE? BÀf¸fZÔ Af´fIYû fWXb°f ´fdSXU°fʳf IYSX³fZ IYe þøYSX°f ³fWXeÔ WX`Ü dþÀf °fSXWX ffIYe dQ³fûÔ ¸fZÔ Jf³ff Jf°fZ WX`Ô, CXÀfe Àf¸f¹f JfEÔÜ Àfû³fZ IZY Àf¸f¹f ¸fZÔ ·fe ª¹ffQf fQ»ffU ³f IYSXZÔÜ °f`¹ffSXe IZY QüSXf³f IYûdVfVf IYSXZÔ dIY ´fPÞXfBÊ LûMXZ-LûMXZ fiZIY ¸fZÔ WXûÔÜ ÀfÔ·fU WXû °fû 45 d¸f³fMX ´fPÞXfBÊ IYSXZÔ AüSX 15 d¸f³fMX IYf fiZIY »fZÔÜ Jf³fZ ¸fZÔ Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY ´fiûMXe³f Uf»fe ¨feþZÔ »fZÔÜ Jf»fe ´fZMX ´fSXeÃff QZ³fZ ³f þfEÔ, BÀfÀfZ EdÀfdOXMXe CX»MXe þ`Àfe Àf¸fÀ¹ff WXû ÀfIY°fe WX`Ü A¦fSX Af´f ¸¹fcdþIY IZY VfüIYe³f WX`Ô °fû §fSX ´fSX °f`¹ffSXe IZY QüSXf³f fe¨f-fe¨f ¸fZÔ ¸¹fcdþIY þøYSX Àfb³fZÔÜ ¦fif¸fe¯f ·ffSX°f ¸fZÔ IYSXef 24 RYeÀfQe À³ff°fIY ¹fbUf fZSXûþ¦ffSX ³fBÊ dQ»»feÜ QZVf IZY ¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ 29 U¿fÊ IYe Af¹fb °fIY IZY 23.9 RYeÀfQe EZÀfZ ¹fbUf fZSXûþ¦ffSX WX`Ô dþ³WXûÔ³fZ À³ff°fIY ¹ff BÀfÀfZ DY´fSX IYe dVfÃff WXfdÀf»f IYSX SXJe WX`Ü »fûIYÀf·ff ¸fZÔ ÀfQfdVfU »fûJÔOXZ IZY ´fiV³f IZY d»fdJ°f CXØfSX ¸fZÔ ßf¸f EUÔ SXûþ¦ffSX ¸fÔÂfe ÀfÔ°fû¿f ¦fÔ¦fUfSX ³fZ Afþ ¹fWX þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE A´f³fZ ¸fÔÂff»f¹f IYe A²fe³fÀ±f ÀfÔÀ±ff ßf¸f ¹fcSXû IYe AûSX ÀfZ 2015-16 ¸fZÔ ¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ IYSXfE ¦fE ÀfUZÊÃf¯f IZY AfÔIYOÞXZ ´fZVf dIYEÜ B³f AfÔIYOÞXûÔ IZY ¸fb°ffdfIY 18 ÀfZ 29 U¿fÊ °fIY IZY 2.3 RYeÀfQe AdVfdÃf°f ¹fbUf fZSXûþ¦ffSX WX`Ô °fû QcÀfSXe °fSXRY À³ff°fIY ¹ff CXÀfÀfZ DY´fSX °fIY IYe ´fPÞXfBÊ IYSX³fZ Uf»fZ ¹fbUfAûÔ ¸fZÔ 23.8 RYeÀfQe fZSXûþ¦ffSX WX`ÔÜ ¸fÔÂfe ³fZ BÀf ÀfUZÊÃf¯f IZY WXUf»fZ ÀfZ IYWXf dIY ´fif±fd¸fIY À°fSX IYe ´fPÞXfBÊ IYSX³fZ Uf»fZ 3.3 RYeÀfQe AüSX ¸ff²¹fd¸fIY/CX¨¨f°fSX ¸ff²¹fd¸fIY IYe ´fPÞXfBÊ IYSX³fZ Uf»fZ 3.7 RYeÀfQe ¹fbUf fZSXûþ¦ffSX WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ SXfª¹fUfSX ¹füSXf ·fe ´fZVf dIY¹ffÜ