Views
7 months ago

התנגדות המשרד להגנת הסביבה להארכת חוק הותמל

התנגדות המשרד להגנת הסביבה להארכת חוק

השר להגנת הסביבה י"ח אדר תשע"ח 05 מרץ 2018 לכבוד ח"כ משה כחלון שר האוצר הנדון:‏ התנגדות המשרד להגנת הסביבה להארכת חוק הותמ"ל שלום רב,‏ לאחרונה הועברה בקשתך ליו"ר וועדת הפנים להאריך בשנה את תוקפו של החוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור ‏)הוראת שעה(,‏ תשע"ד–‏‎2014‎ שמכוחו פועלת הותמ"ל.‏ לפי החוק הארכת התוקף נעשית בצו שלך ושל רוה"מ ומחייבת המלצה של וועדת הפנים ואישור מליאת הכנסת.‏ נוכח הבעייתיות בפעילותה של הותמ"ל ולאור הניסיון שהמשרד להגנת הסביבה צבר בנושא – אני סבור כי אין מקום להארכה במתכונת המבוקשת וכי במקומה יש לבצע תיקוני חקיקה תוך כדי הידברות עם גורמי המקצוע של המשרד להגנת הסביבה לפני הדיון בוועדת הפנים.‏ אני מאמין כי גם עם תיקני חקיקה ניתן להגיע ליעדים הנדרשים.‏ רקע חוק הותמ"ל אושר בשנת 2014 כהוראת שעה בתוקף לארבע שנים,‏ עם אפשרות להארכה בשתי תקופות נוספות של שנה.‏ מטרת החוק היתה להגדיל באופן מיידי את ההיצע לדירות למגורים.‏ על-מנת שהמענה יהיה מיידי,‏ הוקם מוסד תכנון חדש ‏)הותמ"ל(‏ עם הסדרים יוצאי דופן שקבעו קיצור לוחות הזמנים,‏ הפרטת הייעוץ המקצועי לוועדה,‏ כולל הייעוץ הסביבתי,‏ והרכב הועדה שּונה כך שהופר האיזון בין האינטרסים השונים המיוצגים במוסדות התכנון הארציים,‏ ונקבע לממשלה רוב מוחלט.‏ כמו כן לוועדה הוקנו מרבית סמכויותיה של המועצה הארצית,‏ וניתנה לה הסמכות לאשר תכניות הגוברות על כל התמ"אות,‏ למעט תמ"א .35 בשל דורסנותם של ההליכים המוצעים,‏ הותמ"ל הוצגה כמענה זמני בלבד בשל צורך השעה.‏ המשרד להגנת הסביבה התנגד בשעתו להסדרים המוצעים,‏ וסבר כי יש להשקיע את המשאבים בחיזוק מוסדות התכנון הקיימים,‏ בפתרון חסמים ביישום,‏ ובביצוע מהיר של תכניות מאושרות,‏ אולם עמדתו לא התקבלה.‏

חוק ותקנות צער בעלי חיים
חוק החולה הנוטה למות - משרד הבריאות
מכתב רל"א - הצעת חוק האכלה בכפייה של שובתי רעב - רופאים לזכויות אדם
חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התש"ע-2010 - נוסח ...
הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 - פטור ממס על מלגה ...