Views
8 months ago

התנגדות המשרד להגנת הסביבה להארכת חוק הותמל

בעיות

בעיות סביבתיות ותכנוניות בתוכניות שקודמו בותמ"ל תוכניות הותמ"ל מקודמות בלוח זמנים בהול,‏ כאשר מיום קליטת התכונית ועד לדיון בהפקדה בה חולפים רק 45 ימים,‏ ומהגשת התוכנית ועד הפקדתה חולפים כחודשיים וחצי בלבד.‏ לוח זמנים זה,‏ שאינו מאפשר עבודת עומק מקצועית;‏ העובדה שהמשרד להגנת הסביבה אינו משמש כיועץ הסביבתי של הותמ"ל ‏)בניגוד ליתר מוסדות התכנון למעט הות"ל(;‏ והעובדה שרוב שטח התוכניות שקודמו בותמ"ל הן בשטחים פתוחים הובילו לבעיות סביבתיות חמורות:‏ פגיעה בשטחים פתוחים – הקרקע במדינת ישראל הינה משאב מתכלה חשוב ביותר,‏ על כן תכנון יעיל מצמצם קודם כל את השימוש במשאב הקרקע.‏ ממחקר שבוצע על-ידי משרד החקלאות נמצא שכ-‏ 60% משטח תוכניות הותמ"ל הינו על קרקע חקלאית.‏ מנתוני הותמ"ל עצמה עולה כי עד היום נגרעו על-ידי תוכניות ותמ"ל כ 40,000 דונם של קרקע חקלאית לטובת הפיתוח.‏ מדובר בהיקף משמעותי ביותר של שטחים פתוחים שנגרע ממערך השטחים הפתוחים המדינה.‏ גריעה זו מובילה לפגיעה במערכות אקולוגיות,‏ בנוף,‏ בסביבה ובאפשרות שלנו לספק את צרכי הדורות הבאים בהיבטי שמירת טבע,‏ עתודות לפיתוח וכו'.‏ עידוד פיתוח פרברי בשטחים פתוחים ובשולי הערים – הרוב המכריע של התוכניות מאופיין במתחמי פיתוח מחוץ לערים הקיימות,‏ שלעיתים אף מנותקים מהן,‏ כגון בעפולה,‏ מעלות,‏ אופקים,‏ יבנה,‏ לוד ועוד,‏ ולעיתים גם בבניה צמודת קרקע בהיקף ניכר,‏ כגון בבת חפר,‏ רובע מנחם בבאר שבע,‏ נווה שרון בנתיבות ועוד.‏ פיתוח מסוג זה מגדיל באופן משמעותי את הנסּועה ברכבים פרטיים ומוסיף זיהום אויר,‏ גודש תחבורתי ודורש תוספת צירי תחבורה,‏ כיוון שלא ניתן לשרת על-ידי תחבורה ציבורית באופן יעיל מתחמים שמרוחקים מפיתוח קיים,‏ או שהינם בצפיפות נמוכה.‏ העדר ראייה תכנונית כוללת – תכנון עירוני נכון ויעיל סביבתית הינו תכנון שבוחן את כלל צרכי העיר ומייצר מענה איכותי לכלל התושבים הקיימים והעתידיים.‏ שכונות מרוחקות דורשות משיכת תשתיות,‏ התארגנות כלכלית שונה,‏ והן אף פוגעות בפיתוח וחיזוק מרכזי ערים,‏ שכן התושבים החזקים נודדים מהחלק הוותיק של העיר לחלק החדש.‏ חלק גדול מתוכניות הותמ"ל שקודמו אינו מתאים לתכנון הכולל של הערים ‏)שלעיתים אושר רק לאחרונה(,‏ כגון ביוקנעם ‏)מתחם מוצע(,‏ אבו גוש,‏ עפולה,‏ אשקלון ועוד.‏

לאור האמור עמדתי היא שאין להאריך את חוק הותמ"ל במתכונת הנוכחית לאור הניסיון שנצבר במשרד להגנת הסביבה בשנים האחרונות כפי שמפורט לעיל.‏ לכן,‏ אני מבקש לקיים דיון על תיקוני חקיקה עם גורמי המקצוע של המשרד להגנת הסביבה במקום הארכת הצו עוד לפני שדנים בנושא בכנסת.‏ אני שוב מדגיש,‏ כי אני סבור שניתן עדיין לממש את היעדים הנדרשים גם לאחר תיקוני חקיקה.‏ ‏,בברכה חה"כ זאב אלקין השר להגנת הסביבה שר ירושלים ומורשת , העתקים:‏ ח"כ בנימין נתניהו – ראש ממשלת ישראל חה"כ יואב קיש – יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה מר אביגדור יצחקי – ראש מטה הדיון במשרד האוצר מר ישראל דנציגר – מנכ"ל עו"ד דלית דרור – יועמ"ש גב'‏ גלית כהן – סמנכ"לית תכנון,‏ מדיניות ואסטרטגיה

חוק ותקנות צער בעלי חיים
חוק השתלת אברים, התשס"ח-2008 - משרד המשפטים
חוק החולה הנוטה למות - משרד הבריאות
מכתב רל"א - הצעת חוק האכלה בכפייה של שובתי רעב - רופאים לזכויות אדם
חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התש"ע-2010 - נוסח ...
הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 - פטור ממס על מלגה ...