Views
9 months ago

دانلود جزوه ی قرن زمین شناخت یازدهم

عنوان : دانلودجزوه ی قرن زمین شناخت یازدهم . شماره ویرایش : 1 / 2 . تاریخ ویرایش : 14 اسفند 1396 . مورد استفاده : کنکوری و امتحانی . تعداد صفحات : 192 عدد .

www.geology2017.click َ

www.geology2017.click َ رن َ زمین شِ‏ ناخت یازدهم ( ویرایش 2 / 1 ِ ِ ی ق جُ‏ زوه ) کنکوری و امتحانی 4 5 6 7 ) خاصیت جذب آب از هوای اشباع از رطوبت داشته و حدود – 80 90 درصد وزن خود آب از هوای اشباع جذب می کند ؛ رس ها در این شرایط فقط 15 تا 20 درصد آب جذب می کند . ) شکل پذیری در هوموس کم است . ) رنگ آن تیره است . ) عناصر اصلی سازنده ی آن : کربن ، اکسیژن و هیدوروژن بوده و حاوی مقدار کمی ازت ، فسفر و گوگرد نیز می باشد . 8 ) ذرات کلوییدی هوموس مانند اسید عمل کرده و باعث آزاد شدن عناصر غذایی کانی ها می شود . ------------------------------------------------------------- دانستنی معلم : ( بر گرفته از دانش نامه ی آزاد ویکی پدیا ) ( همه ی این مورد ها در دانشنامه ی رشد هم موجود می باشند . ) در فیزیک ماده چگال و علم مواد جامد آمورف یا َ اریخت اتمها ، جامدی / مولکولها است که در آن اجزای تشکیلدهنده ( ) برخالف مواد بلورین نظم بلند دامنه نداشته و فقط نظم کوتاه برد دارند . همه ٔ مواد را میتوان با جلوگیری از تبلورشان بهصورت آمورف درآورد،‏ به این صورت که باید سرعت سرمایش برای تبدیل فاز مایع به جامد به قدری باال باشد که اتمها فرصت حرکت و چیده شدن به صورت بلوری در کنار یکدیگر را نداشته باشند . از شیشهها میتوان به عنوان نمونه ی مناسبی در این زمینه اشاره کرد . در مواد کریستالی به هنگام گرم کردن ، جامد مستقیماً‏ به فاز مایع تبدیل میشود،‏ اما در مواد آمورف ، در میانه ی گرمایش ، ابتدا جامد ترد ( جامد ترد : جامد شکننده ) تبدیل به جامد نرم میشود و سپس با ادامه ی گرمایش ذوب رخ میدهد . دمایی که در آن جامد ترد به نرم تبدیل میشود را دمای انتقال شیشه مینامند . ------------------------------------------------------------- زمان تست : ( قلم چی – 22 دی ) 1396 ( ص ) 53 ( سراسری – خارج ) 1388 تست : منطقه ای .......... که پس از هر بارندگی ، فضا های خالی آن با .......... پر می شود را )) منطقه ی تهویه (( می نامند . ) 2 4 1 ) زیر سطح زمین – آب زیر سطح ایستابی – آب 3 ) روی سطح ایستابی ) بین سطح زمین و سطح ایستابی آب و هوا – – هوا جواب تست : ( گزینه ی 4 ) زمین شناخت یازدهم رضا علیاری 09211796125 geology2017@yahoo.com 134

www.geology2017.click َ رن َ زمین شِ‏ ناخت یازدهم ( ویرایش 2 / 1 ِ ِ ی ق جُ‏ زوه ) کنکوری و امتحانی توضیح تست : منطقه ی تهویه منطقه ای روی سطح ایستابی ( بین سطح زمین و سطح ایستابی ) است که در آن فضا های خالی هم با آب و هم با هوا پر شده است . ------------------------------------------------------------- زمان تست : ( سراسری – 1393 ) تست : در یک الیه ی آبدار آزاد ، هر چه از محل تغذیه به طرف محل تخلیه ی طبیعی آن نزدیک شویم ، .......... کم تر می شود . ) 2 ضخامت منطقه ی تهویه ) 3 ارتفاع سطح پیزومتریک ) 4 فشار هوا بر سطح ایستابی ) 1 شوری آب جواب تست : ( گزینه ی ) 2 ------------------------------------------------------------- تست : آغاز یک دوره ی فرسایش با کدام عمل آغاز می گردد ؟ ( دانشگاهی ) 4 ) 1 حفر ) 2 حمل ) 3 تراکم ) حمل و تراکم جواب تست : ( گزینه ی 1 ) P ′ توضیح تست : در آغاز یک دوره ی فرسایش ، به علت قدرت نیروی اولیه ی جریان ( جریان آب ) ، نیروی خالص ( ) مثبت می باشد ، بنا بر این فرسایش به مفهوم خاص ، یعنی به صورت حفر بستر جریان آب عمل کننده می باشد ( عمل می کند . ) ------------------------------------------------------------- زمان تست : ( قلم چی – 6 بهمن ) 1396 ( ص ) 53 ( روزبه اسحاقیان ) تست : عمق سطح ایستابی در زیر تپه ها و داخل دره ها به ترتیب ، چگونه است ؟ ) 1 کم – زیاد ) 2 زیاد – زیاد ) 3 زیاد – کم ) 4 کم – کم جواب تست : ( گزینه ی 3 توضیح ) تست : عمق سطح ایستابی در مناطق مختلف ، متفاوت است . سطح ایستابی تقریبا"‏ از توپوگرافی ( پستی و بلندی ) سطح زمین تبعیت می کند ، سطح ایستابی در نقاط مرتفع و دامنه ی کوه ها در عمق بیش تر و در دره ها و مناطق پست تر در عمق کم تر قرار دارد . ------------------------------------------------------------- زمان تست : ( قلم چی – 22 دی ) 1396 ( ص ) 63 ( لیلی نظیف ) تست : مشخصات زیر مربوط به کدام یک از افق های خاک می باشد ؟ زمین شناخت یازدهم رضا علیاری 09211796125 geology2017@yahoo.com 135

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 14-4 14-5 14 ...
Page 1 Page 2 10. 11. '12. 13. 14. 15. 16. 17. '18. 19. 20. 21 ...
Σ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
Page 1 Page 2 . ا هكطخاي و ا ا اع . . هل رل ،هره هسلع اسمل ا هلاه رهاهعسنت ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 ___ ___-«___- 14 .-1, K ...
Page 1 Page 2 14/Wa/lage #aw Joseph E. Baudino General ...
Page 1 Page 2 38 легк'н-х -|2-,1% -2006т., 14„3% - 200911 ...
Page 1 Page 2 8 '1' 8 9 10 11 12 13 14 15 18 1'1' 18 19 20 21 22 23 ...
Page 1 Page 2 GEU Emakumeok. 14. atea 92. ako. Martxoa EZ. dira ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Nov-Dec, 2011 12 92lfJ13 14 Qq QC ...
1 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10 12 13 15 17 19 21 23 14 16 18 20 22 24 25 ...
QQ微信987739625办理澳洲新南威尔士大学UNSW毕业证成绩单学历认证文凭真实可查学位认证The University of New South Wales
QQ微信987739625办理澳洲昆士兰大学UQ毕业证成绩单学历认证文凭真实可查学位认证The University of Queensland
Unit 2 discussion 1 Website Search [[NEW]]
n1:rinu1:vu0{ LlJFI 2 frrfrri.urd'ru 1. drturuf.tfrorirrinnr:anrao q ...
gazetta raciaz 225-1.QXD_gazetta raciaz nr 6-192 - 2.QXD
2 و 1 فصل 3 فصل 4 فصل ترمیم ژنوم 7 و 6 فصل
2003 14 16.00 19.00 2003 14 : 1. 2002 2 . : , : 2. „ “ . : 3. , : 1. . 2.
CJA 483 Week 5 Individual Assignment Website Handout
IV /1 /- 14 1 6 11 2 7 12 3 ( ) 8 13 4 9 14 5 10
1 TUS Helpup 14 14 0 0 89 121 32 42 2 TUS Ahmsen II 14 11 1 2 71 ...
1 ILI/CL/14/1 Mohit Singhal 17 14 16 2 ILI/CL/14/2 Nilotpal Goswami ...
suyjy j y.. .yv.y, awy.js 1*2 a=' #14 + a1- u.
AQ75(2)Railey_Layout 1 3/16/10 4:04 PM Page 14@ REDUCED ...
BUSN379 BUSN/379 BUSN 379 Week 1 HOMEWORK Chapter 2 8, 14, and 19 -DEVRY
2 BCA 2011 Date: 14/6/2011 SET ID Name Category Total 1 4121
Page 1 Page 2 و يضرعلا زازتهالل ةيليصفت ةسارد مدقت متيو «ا١ل٢ق ...
Januar 1 53 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... - Printcarrier.com
alias KS 1 KS 2 10 3 6 11 9 4 12 2 13 3 14 2 4 15 4 0 16 8 12 17 7 ...
abcdefghijklmnopqrstu vwxyz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...