Views
5 months ago

دانلود جزوه ی قرن زمین شناخت یازدهم

عنوان : دانلودجزوه ی قرن زمین شناخت یازدهم . شماره ویرایش : 1 / 2 . تاریخ ویرایش : 14 اسفند 1396 . مورد استفاده : کنکوری و امتحانی . تعداد صفحات : 192 عدد .

www.geology2017.click َ

www.geology2017.click َ رن َ زمین شِ‏ ناخت یازدهم ( ویرایش 2 / 1 ِ ِ ی ق جُ‏ زوه ) کنکوری و امتحانی تست : در کدام یک از گروه کاستروپودا چرخش دستگاه گوارش نسبت به سر و پا 180 درجه می باشد و منافذ ورودی آب و قسمت دفع مواد زائد کنار یک دیگر واقع شده اند ؟ ( دانشگاهی – پیام نور و ... ) 4 3 ) پول موناتا ) گاستروپودای خشکی ) 1 پروزوبرانشیاتا ) 2 اپیستوبرانشیاتا جواب تست : ( گزینه ی ) 1 ------------------------------------------------------------- تست : به ترین ابزار برای تعیین جهت تنش دیرینه کدام است ؟ ( دانشگاهی – پیام نور و ... ) 2 4 1 3 ) ساختار های شکننده ) روش های ژئو فیزیکی ) ساختار های شکل پذیر ) اندازه گیری های برجا جواب تست : ( گزینه ی ) 1 ------------------------------------------------------------- تست : دوپلکس رانده چه نوع پدیده ای است و چگونه تشکیل می شوند ؟ ( دانشگاهی – ) 1 . 2 3 . 4 جواب پیام نور و ... ) یک سیستم از گسل های راستالغز رانده هستند که در عقب راندگی کف و راندگی سقف قرار دارند ) یک سیستم از گسل های راستالغز رانده هستند که بین راندگی کف و راندگی سقف قرار دارند . ) یک سیستم از گسل های رانده فلسی شکل است که در جلوی راندگی کف و راندگی سقف قرار دارند ) یک سیستم از گسل های رانده فلسی شکل است که بین راندگی کف و راندگی سقف قرار دارند . تست : ( گزینه ی ) 4 ------------------------------------------------------------- تست : ؟ کدام یک از سلول های زیر در اسفنج ها در الیه ی مزانشیم قرار گرفته و سازنده ی اسکلت است ( دانشگاهی – پیام نور و ... ) ) 3 پیناکوسیت ) 4 ) 2 کوانوسیت آمبوسیت ) 1 اسکلروبالست جواب تست : ( گزینه ی ) 4 ==================================================================== زمین شناخت یازدهم رضا علیاری 09211796125 geology2017@yahoo.com 190

www.geology2017.click َ رن َ زمین شِ‏ ناخت یازدهم ( ویرایش 2 / 1 ِ ِ ی ق جُ‏ زوه ) کنکوری و امتحانی منابع رایگان اینترنتی مورد استفاده در این جزوه : ==================================================================== ) 1 کلیه ی آزمون ها و آموزش های رایگان دانشگاه علمی پیام نور که در وب سایت ها و پیج های اینترنتی این دانشگاه علمی به صورت رایگان قرار گرفته است . ( بیش تر روی مبحث زمین شناسی ) WWW.PNU.AC.IR : WEBSITE ------------------------------------------------------------- 2 ) کلیه ی آزمون ها و آموزش های برگزار شده توسط مؤسسه آموزشی گزینه ی )) 2 (( سر آمد در آزمون های آزمایشی . ( که در اینترنت به صورت رایگان مورد استفاده ی عموم می باشد . ) ( بیش تر روی مبحث زمین شناسی ) WWW.GOZINE2.IR : WEBSITE ------------------------------------------------------------- ) 3 کلیه ی آزمون ها و آموزش های بر گزار شده توسط بنیاد علمی و آموزشی )) قلم چی (( ( کانون فرهنگی آموزش ) . پایه گذار آزمون های آزمایشی و آماده کن دانش آموزان برای کنکور . ( که در اینترنت به صورت رایگان مورد استفاده ی عموم می باشد . ) ( بیش تر روی مبحث زمین شناسی ) WWW.KANOON.IR : WEBSITE ------------------------------------------------------------- ) 4 کلیه ی آزمون ها و آموزش های برگزار شده تا سال تحصیلی - 1396 1395 توسط انتشارات بین المللی (( گاج )) ) ( ناشر کتاب های آموزشی با رویکرد متفاوت و برگزار کننده ی آزمون های آزمایشی متفاوت ) ( که در اینترنت به صورت رایگان مورد استفاده ی عموم می باشد . ) ( بیش تر روی مبحث زمین شناسی WWW.GAJ.IR : WEBSITE ------------------------------------------------------------- 5 ) نمونه نسخه های الکترونیک کتاب های خیلی سبز ( از وب سایت انتشارات آموزشی خیلی سبز ، ناشر خیلی متفاوت کتاب های آموزشی ) ( که در اینترنت به صورت رایگان مورد استفاده ی عموم می باشد . ) ( بیش تر روی مبحث زمین شناسی ) WWW.KHEILISABZ.COM : WEBSITE زمین شناخت یازدهم رضا علیاری 09211796125 geology2017@yahoo.com 191

 • Page 1 and 2:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 3 and 4:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 5 and 6:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 7 and 8:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 9 and 10:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 11 and 12:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 13 and 14:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 15 and 16:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 17 and 18:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 19 and 20:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 21 and 22:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 23 and 24:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 25 and 26:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 27 and 28:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 29 and 30:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 31 and 32:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 33 and 34:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 35 and 36:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 37 and 38:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 39 and 40:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 41 and 42:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 43 and 44:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 45 and 46:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 47 and 48:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 49 and 50:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 51 and 52:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 53 and 54:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 55 and 56:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 57 and 58:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 59 and 60:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 61 and 62:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 63 and 64:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 65 and 66:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 67 and 68:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 69 and 70:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 71 and 72:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 73 and 74:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 75 and 76:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 77 and 78:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 79 and 80:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 81 and 82:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 83 and 84:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 85 and 86:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 87 and 88:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 89 and 90:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 91 and 92:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 93 and 94:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 95 and 96:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 97 and 98:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 99 and 100:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 101 and 102:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 103 and 104:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 105 and 106:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 107 and 108:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 109 and 110:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 111 and 112:

  www.geology2017.click ) َ رن َ

 • Page 113 and 114:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 115 and 116:

  www.geology2017.click ) َ رن َ

 • Page 117 and 118:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 119 and 120:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 121 and 122:

  ص((‏ www.geology2017.click َ ر

 • Page 123 and 124:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 125 and 126:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 127 and 128:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 129 and 130:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 131 and 132:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 133 and 134:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 135 and 136:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 137 and 138:

  www.geology2017.click َ رن َ ز

 • Page 139 and 140: www.geology2017.click َ رن َ ز
 • Page 141 and 142: www.geology2017.click َ رن َ ز
 • Page 143 and 144: www.geology2017.click َ رن َ ز
 • Page 145 and 146: www.geology2017.click َ رن َ ز
 • Page 147 and 148: www.geology2017.click َ رن َ ز
 • Page 149 and 150: www.geology2017.click َ رن َ ز
 • Page 151 and 152: www.geology2017.click َ رن َ ز
 • Page 153 and 154: www.geology2017.click َ رن َ ز
 • Page 155 and 156: www.geology2017.click َ رن َ ز
 • Page 157 and 158: www.geology2017.click َ رن َ ز
 • Page 159 and 160: www.geology2017.click َ رن َ ز
 • Page 161 and 162: www.geology2017.click َ رن َ ز
 • Page 163 and 164: www.geology2017.click َ رن َ ز
 • Page 165 and 166: www.geology2017.click َ رن َ ز
 • Page 167 and 168: www.geology2017.click َ رن َ ز
 • Page 169 and 170: www.geology2017.click َ رن َ ز
 • Page 171 and 172: www.geology2017.click َ رن َ ز
 • Page 173 and 174: www.geology2017.click َ رن َ ز
 • Page 175 and 176: www.geology2017.click َ رن َ ز
 • Page 177 and 178: www.geology2017.click َ رن َ ز
 • Page 179 and 180: www.geology2017.click َ رن َ ز
 • Page 181 and 182: www.geology2017.click َ رن َ ز
 • Page 183 and 184: www.geology2017.click َ رن َ ز
 • Page 185 and 186: www.geology2017.click َ رن َ ز
 • Page 187 and 188: www.geology2017.click َ رن َ ز
 • Page 189: www.geology2017.click َ رن َ ز
UQ diploma微信987739625办理昆士兰大学毕业证成绩单
UQ diploma微信987739625办理昆士兰大学毕业证成绩单办理澳洲文凭真实教育部认证The University of Queensland
UNSW diploma微信987739625办理澳洲文凭新南威尔士大学毕业证成绩单学历认证The University of New South Wales
Ebook Dowload The Essential Oils of The Mind Body Spirit: The Holistic Medicine of Clinical Aromatherapy: Volume 2 (The Secret Healer) Free Online
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 14-4 14-5 14 ...
Page 1 Page 2 10. 11. '12. 13. 14. 15. 16. 17. '18. 19. 20. 21 ...
Σ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
Page 1 Page 2 . ا هكطخاي و ا ا اع . . هل رل ،هره هسلع اسمل ا هلاه رهاهعسنت ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 ___ ___-«___- 14 .-1, K ...
Page 1 Page 2 14/Wa/lage #aw Joseph E. Baudino General ...
Page 1 Page 2 8 '1' 8 9 10 11 12 13 14 15 18 1'1' 18 19 20 21 22 23 ...
QQ微信987739625办理澳洲新南威尔士大学UNSW毕业证成绩单学历认证文凭真实可查学位认证The University of New South Wales
Page 1 Page 2 38 легк'н-х -|2-,1% -2006т., 14„3% - 200911 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Nov-Dec, 2011 12 92lfJ13 14 Qq QC ...
Page 1 Page 2 GEU Emakumeok. 14. atea 92. ako. Martxoa EZ. dira ...
1 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10 12 13 15 17 19 21 23 14 16 18 20 22 24 25 ...
QQ微信987739625办理澳洲昆士兰大学UQ毕业证成绩单学历认证文凭真实可查学位认证The University of Queensland
Unit 2 discussion 1 Website Search [[NEW]]
2 و 1 فصل 3 فصل 4 فصل ترمیم ژنوم 7 و 6 فصل
gazetta raciaz 225-1.QXD_gazetta raciaz nr 6-192 - 2.QXD
CJA 483 Week 5 Individual Assignment Website Handout
n1:rinu1:vu0{ LlJFI 2 frrfrri.urd'ru 1. drturuf.tfrorirrinnr:anrao q ...
2003 14 16.00 19.00 2003 14 : 1. 2002 2 . : , : 2. „ “ . : 3. , : 1. . 2.
UOP CJA 483 Week 5 Individual Assignment Website Handout
1 TUS Helpup 14 14 0 0 89 121 32 42 2 TUS Ahmsen II 14 11 1 2 71 ...
1 ILI/CL/14/1 Mohit Singhal 17 14 16 2 ILI/CL/14/2 Nilotpal Goswami ...
Page 1 Page 2 و يضرعلا زازتهالل ةيليصفت ةسارد مدقت متيو «ا١ل٢ق ...
IV /1 /- 14 1 6 11 2 7 12 3 ( ) 8 13 4 9 14 5 10
suyjy j y.. .yv.y, awy.js 1*2 a=' #14 + a1- u.