Issue 253

theasianindependent

08/03/2018

«ÂzÍπapple≈ ”⁄ ‘Ò≈ Ï∂’≈Ï»

ÒÀ«ÈÈ ÂØ∫ Ï≈¡Á Í∂«apple¡≈apple, «√¡≈Ó≈ Íz√≈Á Ó∞÷apple‹Δ Â∂ ¡ßÏ∂‚’apple Á∂ Ï∞μ ÂØÛ∂

’ØÒ’≈Â≈/⁄∂ȬΔÕ «ÂÃÍ∞apple≈ ”⁄ «ÚÙÚ ÍμËappleΔ apple±√ Á∂

Ó≈apple’√Ú≈ÁΔ È∂Â≈ ÚÒ≈ÁΔÓΔapple ÒÀ«ÈÈ Á∂ Ï∞μ ÂØÛÈ ÁΔ

ÿ‡È≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á ⁄∂È¬Δ ”⁄ Áz≈«ÚÛ È∂Â≈ ¬Δ. ÚΔ.

apple≈Ó≈√Ú≈ÓΔ, «‹È∑≈∫ 鱧 Í∂«apple¡≈apple Á∂ Ȫ¡ È≈Ò ÚΔ

‹≈«‰¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À, Á∂ Ï∞μÂ È±ß ÂØ«Û¡≈ «◊¡≈ Õ «¬√ ÂØ∫

«¬Ò≈Ú≈ ’∞fi Ùapple≈appleÂΔ ¡È√appleª È∂ ’ØÒ’≈Â≈ ”⁄ ‹È √ßÿ

Á∂ √ß√Ê≈Í’ «√¡≈Ó≈ Íz√≈Á Ó∞÷apple‹Δ Â∂ ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù Á∂

Ó∂apple· ”⁄ √ß«ÚË≈È «ÈappleÓ≈Â≈ ‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡ßÏ∂‚’apple Á∂

Ï∞μÂ È±ß È∞’√≈È Í‘∞ß⁄≈«¬¡≈ Õ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple

ÓØÁΔ È∂ ¿∞’ ÿ‡È≈Úª ÁΔ √ı «ÈßÁ≈ ’apple«Á¡ª «¬È∑ª

Ò¬Δ «˜ßÓ∂Ú≈apple ÒØ’ª «ıÒ≈¯ √ı ’≈appleÚ≈¬Δ ’appleÈ È±ß

«’‘≈ ‘À ‹Á«’ ◊z«‘ ÓßÂapple≈Ò∂ È∂ ÚΔ «¬È∑ª ÿ‡È≈Úª ȱß

appleØ’‰ Á∂ Ò¬Δ √±«Ï¡ª ¡Â∂ ’∂∫ÁappleΔ Ù≈«√ ÍzÁ∂Ùª 鱧 √ıÂ

’ÁÓ ⁄∞μ’‰ ÁΔ¡ª ‘Á≈«¬Âª ‹≈appleΔ ’ΔÂΔ¡ª ‘È Õ

«√¡≈Ó≈ Íz√≈Á Ó∞÷apple‹Δ Á≈ Ï∞μ ÂØ«Û¡≈, Ó«‘Ò≈ √Ó∂Â

G «◊ïÂ≈apple : ’ØÒ’≈Â≈ ”⁄ ‹È √ßÿ Á∂ √ß√Ê≈Í’

«√¡≈Ó≈ Íz√≈Á Ó∞÷apple‹Δ Á≈ Ï∞μ ÂØÛÈ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄

«¬’ Ó«‘Ò≈ √Ó∂ G ÒØ’ª 鱧 «◊ïÂ≈apple ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ

Í∞«Ò√ È∂ Áμ«√¡≈ «’ Ï∞μÂ È±ß ¡ß«Ù’ apple±Í È≈Ò È∞’√≈È

Í‘∞ß⁄≈«¬¡≈ «◊¡≈ ¡Â∂ Ï∞μ ”Â∂ ’≈Òı ÚΔ Ò◊≈¬Δ

◊¬ΔÕ ÓΩ’∂ ÂØ∫ «¬’ ÍØ√‡apple ÚΔ «Ó«Ò¡≈ «‹√ ”Â∂

“’μ‡ÛÍßÊΔ” «Ò«÷¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √Δ Õ Ó∞÷apple‹Δ Á∂ «‹√ Ï∞μÂ

’À∫√apple ÂØ∫ ÍΔÛ ÓÈØ‘apple

Í≈appleΔ’apple «¬Ò≈‹ Ò¬Δ

¡ÓappleΔ’≈ ◊¬∂

Ó∞ßϬΔÕ ◊Ø¡≈ Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÓÈØ‘apple

Í≈appleΔ’apple Ï≈apple∂ Áμ«√¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À «’ ¿∞‘

¿∞μ⁄ √‡∂‹ Á∂ “ÍÀ∫«’z¡≈«‡’ ’À∫√apple” È≈Ò

‹±fi apple‘∂ ‘È Õ ¿∞‘ ¡μ‹ ÂÛ’∂ «¬Ò≈‹

Ò¬Δ Ó∞ßÏ¬Δ ÂØ∫ ¡ÓappleΔ’≈ Ò¬Δ appleÚ≈È≈ ‘Ø

◊¬∂ Õ Ó∞ßÏ¬Δ Á∂ ÒΔÒ≈ÚÂΔ ‘√ÍÂ≈Ò Â∂

◊Ø¡≈ ÓÀ‚Δ’Ò ’≈Ò‹ Á∂ √±Âappleª È∂

Í≈appleΔ’apple 鱧 ’À∫√apple ‘؉ ÁΔ Í∞Ù‡Δ ’ΔÂΔ ‘À

Õ «¬È∑ª ÁØȪ ‘√ÍÂ≈Òª “⁄ AE ÎappleÚappleΔ

ÂØ∫ ¿∞È∑ª Á≈ «¬Ò≈‹ ⁄μÒ «apple‘≈ √Δ Õ

Í≈appleΔ’apple 鱧 Óß◊ÒÚ≈apple Á∂apple apple≈Â

ÒΔÒ≈ÚÂΔ ‘√ÍÂ≈Ò ÂØ∫ ¤∞μ‡Δ «ÁμÂΔ

◊¬Δ √Δ Â∂ ¿∞‘ ¡◊Ò∂ «¬Ò≈‹ Ò¬Δ

¡ÓappleΔ’≈ ⁄Ò∂ ◊¬∂ Õ ◊Ø¡≈ ‘√ÍÂ≈Ò Á∂

«¬’ √±Âapple È∂ Áμ«√¡≈ «’ ¿∞È∑ª Á∂

ÍÀ∫«’z¡≈‹ ”⁄ ¿∞μ⁄ √‡∂‹ Á∂ ’À∫√apple ‘؉ Á≈

ÍÂ≈ Òμ◊≈ ‘À Õ Í≈appleΔ’apple È∂ AD ÎappleÚappleΔ

鱧 «„μ‚ ”⁄ ÁappleÁ ÁΔ «Ù’≈«¬Â ’ΔÂΔ

√Δ, «‹√ Á∂ Ï≈¡Á ¿∞È∑ª 鱧 √±Ï∂ Á∂

‹Δ.¡ÀÓ.√Δ.¡À⁄. ‘√ÍÂ≈Ò «Ò‹≈«¬¡≈

«◊¡≈, «‹ÊØ∫ ¿∞È∑ª 鱧 Ó∞ßÏ¬Δ Á∂ ÒΔÒ≈ÚÂΔ

‘√ÍÂ≈Ò Ì∂‹ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ √Δ Õ

鱧 È∞’√≈È Í‘∞ß⁄≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À, ¿∞‘ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÓÓÂ≈

ÏÀÈapple‹Δ Á∂ ◊z«‘ È∂Û∂ √«Ê ‘ÀÕ ’ØÒ’≈Â≈ Á∂ Í∞«Ò√

’«ÓÙÈapple apple≈‹ΔÚ ’∞Ó≈apple È∂ Áμ«√¡≈ «’ «¬’ ıμÏ∂Íμ÷Δ

√Ó±‘ È≈Ò √Ïß«Ë G ÒØ’ª È∂ Ó∞÷apple‹Δ Á∂ Ï∞μ ȱß

ÂØ«Û¡≈ ‘À Õ «¬’ Ó«‘Ò≈ √Ó∂ √≈apple∂ G ÒØ’ª 鱧 «◊ïÂ≈apple

’apple «Ò¡≈ «◊¡≈ ‘À Õ Ì≈‹Í≈ Á∂ ’ΩÓΔ √’μÂapple apple≈‘∞Ò

«√È‘≈ È∂ ÿ‡È≈ ”Â∂ ÍzÂΔ’appleÓ «Áß«Á¡ª «’‘≈ «’ ‹Á

ÚΔ ıμÏ∂Íμ÷Δ ÁÒ √μÂ≈ ÂØ∫ Ï≈‘apple ‘∞ßÁ∂ ‘È Âª ¡«‹‘∂

«ÏÒ ◊∂‡√ 鱧 «Íμ¤∂ ¤μ‚ ‹À¯ Ï∂‹Ø√ ω∂ Á∞ÈΔ¡≈ Á∂ √Ì ÂØ∫ ¡ÓΔapple «Ú¡’ÂΔ

«È¿±Ô≈apple’Õ ÎØappleÏ√ ÚÒØ∫ ‹≈appleΔ ’ΔÂΔ ◊¬Δ

√±⁄Δ ¡È∞√≈apple Ó∞’∂Ù ¡ßÏ≈ÈΔ D@.A «ÏÒΔ¡È

¡ÓappleΔ’Δ ‚≈Òapple ÁΔ √ßÍÂΔ È≈Ò Ò◊≈Â≈apple

AAÚ∂∫ √≈Ò Ì≈apple Á∂ √Ì ÂØ∫ ¡ÓΔapple «Ú¡’ÂΔ

ω∂ ‘È ‹ÁØ∫ «’

¡ÀÓ≈˜ØÈ Á∂ Ï≈ÈΔ ‹À¯

Ï∂‹Ø√ «ÏÒ ◊∂‡√ ȱß

«Íμ¤∂ ¤‚Á∂ ‘ج∂

Á∞ÈΔ¡≈ Á∂ √Ì ÂØ∫

¡ÓΔapple «Ú¡’ÂΔ Ï‰

◊¬∂ ‘È Õ

ÎØappleÏ√ ÁΔ “B@AH «ÚÙÚ Á∂

¡appleÏÍÂΔ¡ª ÁΔ √±⁄Δ” ¡È∞√≈apple «appleÒ≈«¬ß√

«¬ß‚√‡appleΔ˜ Á∂ ⁄∂¡appleÓÀÈ Ó∞’∂Ù ¡ßÏ≈ÈΔ ÁΔ

√ßÍÂΔ ”⁄ GB.HD ¯Δ√ÁΔ Á≈ Ú≈Ë≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À

Â∂ «¬‘ D@.A ¡appleÏ ‚≈Òapple (BF@FBB ’appleØÛ

apple∞ͬ∂) ”Â∂ Í‘∞ß⁄ ◊¬Δ ‘À Õ «‹È∑ª 鱧 √±⁄Δ ”⁄

«ÚÙÚ ÍμËapple ”Â∂ AIÚ∂∫ √Ê≈È ”Â∂ appleμ«÷¡≈

«◊¡≈ ‘À Õ ÎØappleÏ√ ¡È∞√≈apple ¡ÀÓ≈˜ØÈ Á∂

√Δ.¬Δ.˙. ‹À¯ Ï∂‹Ø√ AAB ¡appleÏ ¡ÓappleΔ’Δ

‚≈Òapple ÁΔ √ßÍÂΔ È≈Ò √±⁄Δ «Ú⁄ √Ì ÂØ∫

¿∞μÍapple ‘È Õ √±⁄Δ «Ú⁄ ¿∞‘ «¬’Ø «¬’ ¡«‹‘∂

«Ú¡’ÂΔ ‘È «‹È∑ª ÁΔ √ßÍÂΔ AB ¡ß’ª ”⁄

‘À Õ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’ √≈Ò AIHG ‹ÁØ∫ ÂØ∫

ÎØappleÏ√ È∂ ¡ÓΔappleª ÁΔ √±⁄Δ ‹≈appleΔ ’appleÈ ÁΔ

Ù∞apple±¡≈ ’ΔÂΔ ‘À «¬‘ √ßÍÂΔ ”⁄ «¬’ √≈Ò

ÁΩapple≈È ¿∞ÁØ∫ ÂØ∫ ‘∞‰ Âμ’ Á≈ √Ì ÂØ∫ Úμ‚≈

¿∞¤≈Ò ‘À Õ ¡ÀÓ≈˜ØÈ Á∂ √ß√Ê≈Í’ È∂ «ÏμÒ

◊∂‡√ 鱧 «Íμ¤∂ ¤μ«‚¡≈ ‘À ‹Ø «’ ‘∞‰ I@

«ÏÒΔ¡È ¡ÓappleΔ’Δ ‚≈Òapple ÁΔ √ßÍÂΔ È≈Ò

Á∞ÈΔ¡≈ Á∂ Á±‹∂ √Ì ÂØ∫ ¡ÓΔapple «Ú¡’ÂΔ ‘È Õ

ÎØappleÏ√ ¡È∞√≈apple Ì≈apple «Ú⁄ AAI ¡appleÏÍÂΔ

‘È ‹Ø «’ «Í¤Ò∂ √≈Ò Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ AH ÚμË

‘È Õ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’ «¬√ √≈Ò ¡ÓΔappleª ÁΔ

√±⁄Δ «Ú⁄ B@DC ÒØ’ª

鱧 Ù≈«ÓÒ ’ΔÂ≈ «◊¡≈

‘À Õ «¬È∑ª ¡ÓΔappleª ÁΔ

’∞μÒ √ßÍÂΔ «Í¤Ò∂ √≈Ò

Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ AH ¯Δ√ÁΔ

Ú≈Ë∂ È≈Ò I.A

«‡ÃÒΔ¡È ‘Ø ◊¬Δ ‘À Õ

¡˜ΔÓ Íz∂Ó‹Δ Á±‹∂ √Ì ÂØ∫ ¡ÓΔapple Ì≈appleÂΔ ‘È

«‹È∑ª 鱧 «ÚÙÚ Á∂ ¡ÓΔappleª Á∂ √±⁄Δ «Ú⁄ AH.H

«ÏÒΔ¡È ‚≈Òapple ÁΔ √ßÍÂΔ È≈Ò EHÚ∂∫ √Ê≈È

”Â∂ appleμ«÷¡≈ «◊¡≈ ‘À Õ AH.E «ÏÒΔ¡È ‚≈Òapple

ÁΔ √ßÍÂΔ È≈Ò Ò’ÙÓΔ «ÓμÂÒ ÂΔ‹∂ √Ì ÂØ∫

¡ÓΔapple Ì≈appleÂΔ ‘È ‹ÁØ∫ «’ «ÙÚ Èμ‚apple AD.F

«ÏÒΔ¡È ¡ÓappleΔ’Δ ‚≈Òapple È≈Ò ⁄ΩÊ∂ ¡Â∂

«ÁÒΔÍ Ù≈ÿÚΔ AB.H «ÏÒΔ¡È ‚≈Òapple ÁΔ

√ßÍÂΔ È≈Ò Íß‹Ú∂∫ √Ê≈È ”Â∂ ‘È ‹Ø «’ «ÚÙÚ

Á∂ ¡ÓΔappleª ÁΔ √±⁄Δ «Ú⁄ ’zÓÚ≈apple FBÚ∂∫, IHÚ∂∫

¡Â∂ AAEÚ∂∫ √Ê≈È ”Â∂ ‘È Õ «¬μÊ∂ Áμ√‰ÔØ◊

‘À «’ ‚ØÈ≈Ò‚ ‡appleßÍ ‹Ø «’ ¡ÓappleΔ’Δ «¬«Â‘≈√

«Ú⁄ Í«‘Ò∂ ¡appleÏÍÂΔ apple≈Ù‡appleÍÂΔ ‘È È±ß

ÎØappleÏ√ È∂ ¡ÓΔappleª ÁΔ √±⁄Δ «Ú⁄C.A «ÏÒΔ¡È

‚≈Òapple È≈Ò GFFÚ∂∫ √Ê≈È ”Â∂ appleμ«÷¡≈ ‘À ‹Ø

«’ «Í¤Ò∂ √≈Ò Á∂ EDDÚ∂∫ √Ê≈È ÂØ∫ ’≈¯Δ

‘∂·ª ¡≈ ◊¬∂ ‘È Õ ¿∞È∑ª ÁΔ √ßÍÂΔ «Ú⁄

√≈Ò B@AG ”⁄ D@@ «ÓÒΔ¡È ‚≈Òapple ÁΔ

«◊apple≈Ú‡ ¡≈¬Δ ‘À Õ

‘Ê’ß‚∂ ¡ÍÈ≈¿∞∫Á∂ ‘È Õ ¿∞‘ apple≈Ù‡apple«ÚappleØËΔ ‘È Õ

⁄∂È¬Δ ”⁄ Ï∞μÂ È±ß Í‘∞ß⁄≈«¬¡≈ È∞’√≈È : Â≈«ÓÒÈ≈‚±

Á∂ Ú∂Ò±apple ”⁄ Áz≈«ÚÛ È∂Â≈ ¬Δ. ÚΔ. apple≈Ó≈√Ú≈ÓΔ ‹Ø

Í∂«apple¡≈apple Á∂ Ȫ¡ È≈Ò ‹≈‰∂ ‹ªÁ∂ √È, Á∂ Ï∞μÂ È±ß ÚΔ

ÂØ«Û¡≈ «◊¡≈ Õ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ B ÒØ’ª 鱧 «◊ïÂ≈apple

’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ Â≈«ÓÒÈ≈‚± Ì≈‹Í≈ «¬’≈¬Δ È∂ Í≈apple‡Δ

Á∂ Úapple’apple ¡≈apple. Ó∞μʱappleÓÈ, «‹√ 鱧 Í∂«apple¡≈apple Á∂ Ï∞μÂ

ÂØÛÈ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ «◊ïÂ≈apple ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ, 鱧 Í≈apple‡Δ

”⁄Ø∫ Ï≈‘apple ’μ„ «ÁμÂ≈ ‘À Õ «¬√ ÿ‡È≈ Á∂ «ÚappleØË ”⁄ √±Ï∂

”⁄ ’≈¯Δ «ÚappleØË ÍzÁappleÙÈ ‘Ø«¬¡≈ Õ Í∞«Ò√ È∂ ’¬Δ

ÍzÁappleÙÈ’≈appleΔ¡ª 鱧 «‘apple≈√ ”⁄ ÒÀ «Ò¡≈Õ

Ó∂apple· ”⁄ ¡ßÏ∂‚’apple Á≈ Ï∞μ ÂØ«Û¡≈ : ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù Á∂

Ó∂apple· «˜Ò∑∂ ”⁄ Ï∞μËÚ≈apple 鱧 ’∞fi ¡‰Í¤≈Â∂ ÒØ’ª È∂

√ß«ÚË≈È «ÈappleÓ≈Â≈ ‚≈. ¡ßÏ∂‚’apple Á≈ Ï∞μ ÂØÛ «ÁμÂ≈ Õ

Í∞«Ò√ È∂ Áμ«√¡≈ «’ «¬‘ ÿ‡È≈ «Íß‚ ı∞appleÁ ”⁄ ÂÛ’∂

Ú≈ÍappleΔ Õ «˜Ò∑∂ Á∂ √ΔÈΔ¡apple ¡«Ë’≈appleΔ ÿ‡È≈ √Ê≈È ”Â∂

Í‘∞ß⁄∂ Õ ¿∞μÊ∂ Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ ”⁄ √∞appleμ«÷¡≈ ÏÒ Â≈«¬È≈Â

’ΔÂ∂ ◊¬∂ ‘È Õ

ÒÀ«ÈÈ Á∂ ÂØÛ∂ ◊¬∂ Ï∞μÂ È±ß «Ó¿±∫√ÍÒ ’Ω∫√Ò ÁΔ

«¬Ó≈apple ”⁄ appleμ«÷¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ : ÏΔÂ∂ ’μÒ∑ «ÂÃÍ∞apple≈ Á∂

Ï∂ÒØÈΔ¡≈ ’√Ï∂ ”⁄ ÚÒ≈ÁΔÓΔapple ÒÀ«ÈÈ Á∂ ÂØÛ∂ ◊¬∂ Ï∞μÂ

鱧 «Ó¿±∫√ΔÍÒ ’Ω∫√Ò ÁΔ «¬Ó≈apple ”⁄ appleμ«÷¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ Õ

√Δ.ÏΔ.¡≈¬Δ. ÚÒØ∫

ÈΔappleÚ ÓØÁΔ «ıÒ≈¯

Â≈˜≈ Ó≈ÓÒ≈ Áapple‹

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ √Δ.ÏΔ.¡≈¬Δ. ÚÒØ∫ Íß‹≈Ï

ÈÀÙÈÒ ÏÀ∫’ È≈Ò ’apple˜∂ ÁΔ √‘±Ò ”⁄

ËØ÷≈ËÛΔ ’appleÈ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ¡appleÏÍÂΔ

‘Δ«apple¡ª Á∂ ÚÍ≈appleΔ ÈΔappleÚ ÓØÁΔ «ıÒ≈¯

Â≈˜≈ Ó≈ÓÒ≈ Áapple‹ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ «¬‘

Ó≈ÓÒ≈ CBA ’appleØÛ Á∂ È∞’√≈È Á∂

⁄Ò«Á¡ª ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ «¬‘ ’≈appleÚ≈¬Δ

ÏÀ∫’ Á∞¡≈apple≈ D Ó≈apple⁄ 鱧 Áapple‹ ’appleÚ≈¬Δ

◊¬Δ «Ù’≈«¬Â Á∂ ¡≈Ë≈apple ”Â∂ ¡ÓÒ ”⁄

«Ò¡ªÁΔ ◊¬Δ ‘À Õ √Δ.ÏΔ.¡≈¬Δ. È∂ «¬‘

«Ù’≈«¬Â ÈΔappleÚ ÓØÁΔ, «ÚÍ∞Ò ¡ßÏ≈ÈΔ,

Ó∞μ÷ Î≈¬ΔȪ√ ¡¯√apple appleÚΔ ◊∞ÍÂ≈ Â∂

’ßÍÈΔ Á∂ ‘Øapple ‚≈«¬appleÀ’‡appleª, ¡¯√appleª ¡Â∂

ÏÀ∫’ Á∂ ¡«◊¡≈ ¡«Ë’≈appleΔ¡ª «ıÒ≈¯

Áapple‹ ’ΔÂΔ ‘À Õ ÈΔappleÚ ÓØÁΔ «ıÒ≈¯ «¬‘

Á±√apple≈ Ó≈ÓÒ≈ Áapple‹ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ

VETERAN

AMBEDKARITE

MR. SOM NATH BIRDI

PASSED AWAY

A Buddhist in true sense , the sincere

follower of Baba Saheb

Ambedkar and dedicated supporter

of Bahujan Samaj Party Mr. Som

Nath Birdi passed away on 22nd

February, 2018 after a brief illness.

He came to United Kingdom in the

year 1963. He worked hard in different

foundries for more than 40 years.

He belonged to the first generation

of immigrants from India who started

the movement of Baba Saheb in UK.

He supported the mission from the

core of his heart. He dedicated his

entire life for Dhamma and the mission

of Dr. Ambedkar. Mr. Som Nath

Birdi was a firm supporter of Bahujan

Samaj Party and had true respect for

its founder Manyavar Kanshi Ram ji.

He had the dream to see Bahen

Kumari Mayawati to see her as the

Prime Minister of India for which he

always supported BSP. The local

unit of BSP Supporters UK had great

respect for him. He always encourages

its members to work hard for

the party. His death is really a great

loss for the society and the mission.

His cremation was done on Saturday

3rd March at Telford Crematorium

with eyes full of tears. He will always

be remembered for his services and

contribution towards Dhamma and

the mission of Baba Saheb and

Manyavar Kanshi Ram ji.

The management and staff of

Samaj Weekly pays sincere tribute

and respect to this great missionary

late Som Nath Birdi


2 08/03/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

CHANGE OF NAME

I, Tarlochan Singh Rana

S/O Mr. Jaswant Singh whose

permanent address in India is

VPO Sagnewal, Teh. Phillaur,

Diss. Jalandhar, Punjab and is

now living at 5 Giles Road,

Oldbury, Birmingham, B68 8JJ

hereby gives notice of my

intention to change my name to

SATPAL SINGH subject to the

approval of The High

Commission of India, London.

I, Balwinder Kaur W/O Mr.

Tarlochan Singh Rana whose

permanent address in India is

VPO Sagnewal, Teh. Phillaur,

Diss. Jalandhar, Punjab and is

now living at 5 Giles Road,

Oldbury, Birmingham, B68 8JJ

hereby gives notice of my intention

to change my name to

SUKHWINDER KAUR

subject to the approval of The

High Commission of India,

London.

I, Pinky Gill W/O Mr.

Gurmukh Singh whose permanent

address in India is B14/595

Hisar Road, Guru Nanak Nagar,

Sirsa. Haryana and is now living

at 102 White Road, Smethwick,

Birmingham B67 7PG hereby

gives notice of my intention to

change my name to HARJIT

KAUR subject to the approval

of The High Commission of

India, London.

Samaj

Weekly

√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ

Editor-in-chief

Devinder Chander

+44 7878 456 484

Editor

Manohar Birdi

+44 7411 251 804

Managing Editor

Rajveer Samra

+44 7412 970 999

Bedford

Binder Bhroli

+44 7723 402 335

Luton

Ramesh Sondhi

+44 7960 773 838

Manchester

Jagtar Singh Shehri

+44 7533 037 640

Kent

Hans Raj Sampla

+44 7778 843 185

Editorial Office

Samaj Weekly

46 Summer Rd, Erdington

Birmingham, B23 6UR.

+44 7878 456 484

+44 121 246 5323

info@samajweekly.com

samajweekly@gmail.com

‘apple ÍÃ’≈apple Á∂ ÚÍ≈apple’ ¡Â∂

’Ò≈√ΔÎ≈¬Δ‚ «¬Ù«Â‘≈apple

Á∂‰ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØÕ

Á«ÒÂ≈∫ Á∂ Ó√Δ‘≈ Ï≈Ï» ’≈∫ÙΔ apple≈Ó ‹Δ

Ó≈apple⁄ Ó‘ΔÈ∂ ÁΔ AE ÂappleΔ’ 鱧 appleØÍÛ

«˜Ò∑∂ Á∂ «Íß‚ ı∞¡≈√Í∞apple «Ú⁄ Ó≈Â≈

«ÏÙÈ Á∂ÚΔ ¡Â∂ «ÍÂ≈ Ù ‘appleΔ «√ßÿ

Á∂ ÿapple «‹√ Ï≈Ò’ È∂ ‹ÈÓ «Ò¡≈,

¿∞‘ ‘Δ √Óª Í≈ ’∂ ’ªÙΔ apple≈Ó È≈ÓΔ

Á«Ò ‹ΔÚÈ «Ú⁄ «¬’ Ó‘≈È

apple≈‹ÈΔÂΔÚ≈È Ï«‰¡≈ Â∂ Ï≈Ï≈

√≈«‘Ï ÂØ∫ Ï≈¡Á Á«Òª Á≈ Á±‹≈

Ó√Δ‘≈ Ï«‰¡≈¢ appleØÍÛ √apple’≈appleΔ

’≈Ò‹ ÂØ∫ ÏΔÊ ¡ÀÙ √ΔÊ Í≈√ ’apple’∂,

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ÁΔ Ó∞„ÒΔ ’appleÓ̱ÓΔ

Ó‘≈apple≈Ù‡apple,ͱÈ∂ «Ú⁄ ¡≈apple‚ΔÈÀ∫√

ÎÀ’‡appleΔ «Ú⁄ √≈«¬ß√Á≈È Á∂ ¡‘∞Á∂

Â∂ ‹≈ Òμ◊∂¢ ¿∞Ê∂ ’ßÓ ’apple«Á¡ª

Í«‘ÒΔ Ú≈appleΔ ‚≈Ê¡ßÏ∂‚’apple Á≈ Ȫ

√∞«‰¡≈¢ «¬‘ Ú’Â ÁΔ¡ª √apple’≈appleª

¡Â∂ ¿∞‘Ȫ «Íμ¤∂ ’ßÓ ’apple apple‘Δ

«ÏÓ≈apple Ó≈È«√’Â≈ √Δ «’ Á«Òª

Ò¬Δ Óapple «Ó‡ ’∂ Íz≈ÍÂΔ¡ª ’appleÈ

Ú≈Ò∂ Á≈ Ȫ, √’±Òª ’≈Ò‹ª «Ú⁄Ø∫

◊∞˜apple«Á¡ª ÈΩ’appleΔ Íz≈Í ’appleÈ Âμ’

Í‘∞ß⁄∂ «¬’ Á«Ò Âμ’ È‘Δ∫

Í‘∞ß⁄‰ «ÁμÂ≈¢ Íapple «¬‘ ‘Ø ’∂

«apple‘≈¢ ’ªÙΔ apple≈Ó ‹Δ È∂ Ï≈Ï≈

√≈«‘Ï Á≈ Ȫ √∞«‰¡≈, «¬’

‹«◊¡≈√≈ ¿∞μ·Δ Â∂ ÚËÁΔ ‘Δ ⁄ÒΔ

◊¬Δ¢ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ÁΔ¡ª «Ò÷ª Á∂

√ÓπøÁapple «Ú⁄ ◊ØÂ∂ Ò≈¬∂¢ «Îapple «¬’

«ÁÈ ¡«‹‘Δ apple⁄È≈ ‘μÊ ¡≈ ◊¬Δ,

«‹√ È∂ ’ªÙΔ apple≈Ó ÁΔ «¬’

√≈«¬ß√Á≈È ÂØ∫ ’≈«¬¡≈ ’ÒÍ ’apple’∂

Á«Òª ÁΔ «¬’ ͱappleΔ √±⁄Δ √ß√Ê≈ Á≈

ÈΔ∫‘ ÍμÊapple appleμ÷ «ÁμÂ≈¢ «¬‘

«¬È’Ò≈ÏΔ «’Â≈Ï “‹≈ÂÍ≈ Á≈

ÏΔ‹È≈Ù” «¬’ Ô∞μ◊ ÍÒ‡≈¿± apple⁄È≈

‘Ø «ÈμÏÛΔ¢ ’ªÙΔ apple≈Ó È∂ «¬‘Δ

«’Â≈Ï Ò◊≈Â≈apple ¤∂ Ú≈appleΔ ÍÛ∑Δ Â∂

Ïμ√ «¬’ Úμ÷apple≈ ‘Δ ÓÈ∞μ÷ ω

¿∞Ìapple∂¢ÈΩ’appleΔ ¤μ‚ «ÁμÂΔ, «Ú¡≈‘

ÁΔ¡ª «Â¡≈appleΔ¡ª √È, Óß◊‰Δ ¤μ‚

Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ¡Á≈’≈apple≈

ÙßÓΔ Á≈ «Á‘≈∫Â

Ó∞ßϬΔÕ √Ì È±ß ‘√≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ Íz«√μË Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ¡Á≈’≈apple≈

ÙßÓΔ Á≈ HI √≈Ò ÁΔ ¿∞Óapple «Ú⁄ ÒßÏΔ «ÏÓ≈appleΔ ÂØ∫ Ï≈¡Á

√ØÓÚ≈apple apple≈Â È±ß «Á‘≈∫ ‘Ø «◊¡≈ Õ ¿∞È∑≈∫ È∂ B@@ ÂØ∫

«˜¡≈Á≈ «¯ÒÓ≈∫ «Ú⁄ ’ßÓ ’appleÈ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ’¬Δ «‘μ‡

ÒÛΔÚ≈apple≈∫ «Ú⁄ ÚΔ ’ßÓ ’ΔÂ≈ √Δ Õ “Á∂÷ Ì≈¬Δ Á∂÷“, “˜∞Ï≈È

√ßÌ≈Ò ’∂“, √zΔÓ≈È ÙzΔÓÂΔ“, “’ÌΔ Ô∂

B@@ ÂØ∫ ÚμË

«¯ÒÓ≈∫ ”⁄

’ΔÂ≈ ’ßÓ

’ÌΔ ÚØ“ ¡Â∂

“«¯ÒÓΔ ⁄μ’apple“

ÒÛΔÚ≈apple ÒØ’≈∫

鱧 ¡μ‹ ÚΔ Ô≈Á

‘È Õ «¬’

«ÁμÂΔ, ÿapple-Ï≈apple «Â¡≈◊ «ÁμÂ≈,

√∞÷ ¡≈apple≈Ó «Â¡≈◊ «ÁμÂ∂ Â∂ √ÁΔ¡ª

ÂØ∫ ÒÂ≈«Û¡ª Ò¬Δ ’ßÓ ’appleÈ ÷≈Âapple

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï, ‹ØÂΔÏ≈ αÒ∂, Ù≈‘± ‹Δ

Ó‘≈apple≈‹, Èapple≈«¬‰≈ ◊∞apple± Â∂ Í∂appleΔ¡apple

Ú≈Ò≈ apple≈‘ ÎÛ∑ «Ò¡≈¢ ¡≈͉∂ ¡≈Í

鱧 Ú≈¡Á≈ ’ΔÂ≈ «’ «Ú¡≈‘ È‘Δ∫

’appleÚ≈Úª◊≈, ‹≈«¬Á≈Á

È‘Δ∫ ω≈Úª◊≈, ÿapple-Ï≈apple

¡Óapple‹ΔÂ ⁄øÁapple

È‘Δ∫ ω≈Úª◊≈¢ ¡μ‹ ÂØ∫

Ï≈¡Á √≈apple≈ Á∂Ù Ó∂apple≈ ÿapple

‘À, «¬‘ Ú’Â Á∂ Ó≈apple∂ Â∂ ÒÂ≈Û∂ ‘ج∂

‘Δ Ó∂apple≈ Í«appleÚ≈apple ‘È, «‹‘Ȫ Ò¬Δ

ÓÀ∫ ‹Δ‰≈ ‘À Â∂ ÓappleÈ≈ ‘À¢ «¬√ Âapple∑ª

ÁΔ Ì≈ÚÈ≈ Ú≈ÒΔ BD √«Î¡ª ÁΔ

«⁄μ·Δ ¡≈Í‰Δ Óª 鱧 «Ò÷ ’∂ Óª-

Ï≈Í, ÿapple-Ï≈apple ÂØ∫ ¡≈÷appleΔ ¡Ò«ÚÁ≈

ÒÀ Ò¬Δ ¡Â∂ ÓÀÁ≈È «Ú⁄ «Èμÿapple

ͬ∂¢ ¿∞‘Ȫ ÁΔ √Ø⁄, ¿∞‘Ȫ ÁΔ

ÿ≈Ò‰≈ È∂ appleß◊ Í’ÛÈ≈ Ù∞apple± ’ΔÂ≈¢

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ¡≈͉∂ ¡÷ΔappleÒ∂

Ú«apple∑¡ª «Ú⁄ ¡≈͉∂ √Ó≈‹ Á∂ ÍÛ∑∂-

«Ò÷∂ ÈΩ’appleΔ¡ª ’apple apple‘∂ ÒØ’ª ÂØ∫

Ï‘∞ «Èapple≈Ù ‘ج∂ √È¢ ¿∞‘Ȫ Á≈

Í≈apple√Δ Í«appleÚ≈apple «Ú⁄ Èapple«◊√

appleÏ≈ÁΔ Á∂ apple±Í «Ú⁄ ‹ÈÓΔ ÙßÓΔ È∂

“¿∞√Â≈Á Í∂‚appleØ“, “Ì≈¬Δ-Ï«‘È“,

“«ÁÒ ¡≈͉≈ ˙apple ÍzΔ Íapple≈¬Δ“, “‘≈¯ «‡’‡“, “‹Ï ‹Ï

¯±Ò «÷Ò∂“, “«¬Â¯≈’“, “Á Ïapple«Èß◊ ‡apple∂È“, “’∞Áapple“,

“¡Ú≈apple≈ Ï≈Í“, “√Úapple◊“, “√ΔappleΔ ¯apple‘≈Á ’Δ ÂØ∫ «È’Ò ÍÛΔ“

¡Â∂ ‘Øapple ’¬Δ «¯ÒÓ≈∫ «Ú⁄ ’ßÓ ’ΔÂ≈ √Δ Õ Íz«√μË ¡Á≈’≈apple

¡«ÓÂ≈Ì Ïμ⁄È √Ó∂ ÍzÓ∞μ÷ ‘√ÂΔ¡≈∫ È∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂ «Á‘≈∫Â

“Â∂ Á∞μ÷ Á≈ Íz◊‡≈Ú≈ ’ΔÂ≈ ‘À Õ ¡«ÓÂ≈Ì Ï⁄È È∂ ‡«Úμ‡apple

“Â∂ «Ò«÷¡≈ ‘À «’ Ù≈ÈÁ≈apple ¡Á≈’≈apple≈ Â∂ Í«appleÚ≈apple’ ÁØ√Â

«‹È∑≈∫ Á≈ «¯ÒÓ ¿∞ÁÔØ◊ “⁄ ’¬Δ √≈Ò≈∫ Á≈ ÔØ◊Á≈È √Δ

ÒßÏΔ «ÏÓ≈appleΔ ÂØ∫ Ï≈¡Á ⁄μÒ Ú√Δ Õ «¬‘ Ï‘∞ Á∞ıÁ ‘À Õ

‘ΩÒΔ-‘ΩÒΔ √≈apple∂ Á±apple ‹≈ apple‘∂ ‘È Õ √≈Ï’≈ ’≈∫◊apple√Δ √ß√Á

ÓÀ∫Ïapple «ÍÕ¡≈ Áμ È∂ ÚΔ ¿∞È∑≈∫ Á∂ «Á‘≈∫ “Â∂ Á∞μ÷ Íz◊‡

’ΔÂ≈ ‘À Õ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’ “ÙßÓΔ ¡≈∫‡Δ“ È∂ ÓÙ‘±apple «¯ÒÓ

«ÈappleÓ≈Â≈ √∞ÒÂ≈È ¡«‘ÓÁ È≈Ò «Ú¡≈‘ ’ΔÂ≈ √Δ Íapple «¬‘

«Ú¡≈‘ «√apple¯ G √≈Ò Âμ’ ⁄μ«Ò¡≈ Õ ¿∞‘ ÓÙ‘±apple ¯ÀÙÈ

«‚˜≈¬ΔÈapple ÓÈΔ appleÏ≈ÁΔ ÁΔ ¤Ø‡Δ ÌÀ‰ √Δ Õ

’«‘‰≈ √Δ «’ T«¬‘Ȫ ÒØ’ª È∂ ÓÀȱß

ËØ÷≈ «ÁμÂ≈ ‘À ¢ ÓÀ∫ √Ø⁄Á≈ √Δ «¬‘

ÍÛ∑-«Ò÷ ’∂ √Ó≈‹ Ò¬Δ, ¡≈͉∂

ÒØ’ª Ò¬Δ ÚΔ ’∞fi √Ø⁄‰◊∂ Íapple «¬‘

ª ¡≈Í‰Δ ‘Δ appleØ‡Δ appleØ˜Δ Á∂ ⁄μ’appleª

«Ú⁄ ¿∞Òfi ◊¬∂ ‘È¢ ““’ªÙΔ apple≈Ó È∂

«¬‘Ȫ ‘Δ ÒØ’ª 鱧 ¡≈͉∂ √ßÿappleÙ

ÁΔ ÍΩÛΔ Á≈ Í«‘Ò≈ ‚ß‚≈ ω≈«¬¡≈¢

F Á√ßÏapple AIGH 鱧 ÍÛ∑∂-«Ò÷∂ ÒØ’ª

ÁΔ √appleÏ Ì≈appleÂΔ √ß√Ê≈ ω≈¬Δ «‹√

Á≈ Ȫ Ï≈Ó√∂Î appleμ«÷¡≈¢ «¬√ «Ú⁄

¡ÀÙ √ΔÊ, ¡ÀÙ‡ΔÊ, ÏÀ’Ú≈apple‚ Â∂

Ë≈apple«Ó’ ÿμ‡ «◊‰ÂΔ¡ª Á∂ ÈΩ’appleΔ

Í∂Ù≈ ÒØ’ √ß◊«·Â ’ΔÂ∂¢ «¬√ √ß√Ê≈

ÁΔ «¬‘ ÷±ÏΔ √Δ «’ «¬√Á≈ ÓÀ∫Ïapple

√ß√Ê≈ 鱧 ¡≈͉∂ Á¯Âapple Á∂ ’ßÓª

Ò¬Δ È‘Δ∫ √◊Ø∫ √Ó≈«‹’ ’ßÓª Ò¬Δ

ÚappleÂÁ≈ √Δ¢ √≈apple∂ Á∂Ù «Ú⁄,Ï‘∞Â≈

’apple’∂ Ó‘≈apple≈Ù‡apple ¡Â∂ ¿∞μÂappleΔ Ì≈appleÂ

«Ú⁄ «¬√Á∂ Òμ◊Ìμ◊ ÁØ

Òμ÷ ÓÀ∫Ïapple «Â¡≈apple ’ΔÂ∂

◊¬∂¢ «¬‘ ¿∞‘Δ ÒØ’Δ √È,

«‹‘Ȫ 鱧 ’ªÙΔ apple≈Ó È∂

fiß‹Ø«Û¡≈ √Δ Â∂ «¬‘

¡«‘√≈√ ’appleÚ≈«¬¡≈ √Δ «’

“Â∞√Δ∫ ¡≈͉∂ √Ó≈‹ Á∂ Ȫ

Â∂ apple≈÷Ú∂∫’appleÈ Á∂ Ȫ Â∂

ÍÛ∑≈¬Δ ‹ª ÈΩ’appleΔ «Ú⁄ «’Â∂ È≈

«’Â∂ ’Ø¬Δ Ò≈Ì «Ò¡≈ ‘À, «‹√Á∂

«¬Ú˜ «Ú⁄ ‘∞‰ Â∞‘≈鱧 ¡≈͉∂

√Ó≈‹ Ò¬Δ ˜apple±apple ’∞fi ’appleÈ≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢“ ¿∞‘Ȫ Á≈ ’«‘‰≈ √Δ

«’ ÓÀ鱧 «ÂßÈ ⁄Δ˜ª ⁄≈‘ΔÁΔ¡ª ‘È,

«ÁÓ≈◊, √Óª ¡Â∂ ÍÀ√≈¢ «¬‘Ȫ

«Ú⁄Ø∫ «‹ßÈΔ¡ª ÚΔ «‹ßÈΔ Ó≈Âapple≈

«Ú⁄ ’Ø¬Δ Á∂ √’Á≈ ‘À «Á˙¢ ÓÀ∫

«¬È∑ª È≈Ò «¬’ ˜ÏappleÁ√ ҫ‘apple

«Â¡≈apple ’apple’∂ Á∂Úª◊≈, «‹√ È∂ √≈‚∂

Íμ¤Û∂ √Ó≈‹ ÁΔ ’≈«¬¡≈ ’ÒÍ

’appleÈΔ ‘À¢ (Ï≈’Δ √Î≈ B@ ”Â∂)

Ó≈«Ò¡≈ Á≈ Ò◊˜appleΔ √Ó∞ßÁappleΔ

‹‘≈˜ Ó≈Ò‡≈ ”⁄ ˜ÏÂ

Òß‚È/ÒÀ√‡appleÕ «Ú‹À Ó≈«Ò¡≈ Á∂

√Ó∞ßÁappleΔ ‹‘≈˜ «¬ß‚Δ¡È Ó‘≈apple≈‰Δ ȱß

Óß◊ÒÚ≈apple 鱧 Ó≈Ò‡≈ ÁΔ ÏßÁapple◊≈‘ ”Â∂

√Ê≈È’ ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ ÚÒØ∫ ˜Ï ’apple

«Ò¡≈ «◊¡≈ Õ «¬ß◊ÒÀ∫‚ Á∂ ◊≈apple‚Δ¡È

¡ıÏ≈apple Ó∞Â≈«Ï’ «¬’ √≈Ò ÂØ∫

«˜¡≈Á≈ √Ó∂∫ Âμ’ ⁄≈Ò’ ÁÒ Á∂ ÓÀ∫Ïapple≈∫

鱧 ÂÈ÷≈‘ È≈ Á∂‰ ’≈appleÈ ¡«‹‘≈

’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ «¬√ √∞Íapple √Ó∞ßÁappleΔ

‹‘≈˜ Á≈ Ó∞μÒ Ò◊Í◊ IC@ Òμ÷

¡ÓappleΔ’Δ ‚≈Òapple ‘À Õ «¬‘ Á∞ÈΔ¡≈ Á≈

√Ì ÂØ∫ Ó«‘ß◊≈ ¡Â∂ Ù≈ÈÁ≈apple √∞Íapple

√Ó∞ßÁappleΔ ‹‘≈˜ Óß«È¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À Õ «’‘≈

‹≈ «apple‘≈ ‘À «’ Ò◊Í◊ FAE@@@

‚≈Òapple Ï’≈«¬¡≈ ‡À’√ È≈ Á∂ √’‰

’≈appleÈ ÚΔ «¬‘ ’ÁÓ ⁄∞μ«’¡≈ ‘À Õ Á∂Ù

“⁄Ø∫ Ìμ‹∂ ’≈appleØÏ≈appleΔ «Ú‹À Ó≈«Ò¡≈ Á∂

¿∞’ √Ó∞ßÁappleΔ ‹‘≈˜ “⁄ ’ßÓ ’appleÈ

Ú≈Ò∂ ⁄≈Ò’ ÁÒ Á∂ ÓÀ∫Ïapple≈∫ 鱧 ÏΔÂ∂ ’∞fi

Ó‘Δ«È¡≈∫ ÂØ∫ ÂÈ÷≈‘ È‘Δ∫ «ÓÒΔ Õ

Ó≈ÒΔ¡≈ È∂ «¬√ √Ó∞ßÁappleΔ ‹‘≈˜ ÁΔ

¡÷ΔappleΔ Ú≈appleΔ ÚappleÂØ∫ ÏΔÂ∂ √≈Ò √ÂßÏapple

«Ú⁄ ’ΔÂΔ √Δ Õ «¬√ ”Â∂ Ò◊Í◊ D@

⁄≈Ò’ ÁÒ Á∂ ÓÀ∫Ïapple ‘È Õ ‘apple ÓÀ∫Ïapple Á≈

Ò◊Í◊ FBE@ ÂØ∫ IB@@@ ‚≈Òapple Âμ’

Á≈ Ï’≈«¬¡≈ Á∂‰≈ Ï≈’Δ ‘À Õ

ͺÂapple’≈appleª ÁΔ ÒØÛ

«¬ø◊ÒÀ∫‚ Á∂ ‘apple «¬Ò≈’∂ ”⁄ ͺÂapple’≈appleª ÁΔ ÒØÛ ˛,

ͺÂapple’≈appleÂ≈ Á≈ ÙΩ’ appleº÷‰ Ú≈Ò∂ ¡≈Í‰Δ C.V.

email: samajweekly@gmail.com ¿πμÂ∂ Ì∂‹ √’Á∂ ‘ÈÕ

Editor-in-chief : Devinder Chander

Mob: 07878 456 484

È؇ : ͺÂapple’≈appleÂ≈ Á≈ ‹πappleÏ≈ appleº÷‰ Ú≈Ò∂ ˘ Í«‘Ò «ÁÂΔ ‹≈Ú∂◊ΔÕ


3 08/03/2018 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com

ÚπÒÚapple˛∫͇È

Á∂ ⁄‘∂Â∂ Ó∂¡apple

’Ω∫√Òapple «¬«Ò¡≈√ Ó懻 √ÁΔÚΔ «Ú¤ØÛ≈ Á∂ ◊¬∂

’Ω∫√Òapple «¬«Ò¡≈√-Ó懻 ÚπÒÚapple˛∫Í‡È Á∂

⁄‘∂Â∂ Ó∂¡apple EI √≈Ò ÁΔ ¿πÓapple ÌØ◊ ’∂ «¬√

ÁπÈΔ¡≈ ˘ √Á≈ Ò¬Δ ¡Ò«ÚÁ≈ ’«‘ ◊¬∂Õ

¿π‘ «Í¤Ò∂ ÁØ √≈Òª ÂØ∫ ’À∫√apple ÁΔ È≈Óπapple≈Á

«Ì¡≈È’ ÏΔÓ≈appleΔ È≈Ò ÏÛΔ ÁÒ∂appleΔ È≈Ò

ÒÛÁ∂ ‘ج∂ ¡÷Δapple BB ÎappleÚappleΔ apple≈ Á∂ AA

Ú‹∂ ¡≈÷appleΔ √≈‘ ÒÀ’∂ ÁÓ ÂØÛ ◊¬∂Õ ’Ω∫√Òapple

«¬«Ò¡≈√ Ó懻 I √≈Ò ÁΔ ¿πÓapple «Úæ⁄ Ì≈appleÂ

ÂØ∫ ¡≈͉∂ Í«appleÚ≈apple ’ØÒ ÚπÒÚapple˛∫͇È

¡≈¬∂Õ «¬Ê∂ ¡≈’∂ ¿π‘ ◊apple∂‹ÒΔ ÍÃ≈«¬ÓappleΔ

√’»Ò «Úæ⁄ ¡≈Í‰Δ Óπ„ÒΔ «Ú«Á¡≈ Ùπapple»

’ΔÂΔÕ ¿π√ ÂØ∫ Ï≈Á ÚπÒÎappleøÈ ’≈Ò‹ «Úæ⁄

’≈Óapple√ ¡Â∂ ‡À’ÈØÒØ‹Δ ÁΔ ÍÛ∑≈¬Δ ’ΔÂΔÕ

«¬√ ÂØ∫ Ï≈Á ¿πÈ∑ª È∂ ÚπÒÚapple˛∫͇È

Ô»ÈΔÚapple«√‡Δ ÂØ∫ ’≈˘ÈΔ «Ú«Á¡≈ ÍÃ≈ÍÂ

’ΔÂΔÕ Ú≈«apple’ Ô»ÈΔÚapple«√‡Δ ÂØ∫ ¿πÈ∑ª È∂

ÓÀÈ∂‹ÓÀ∫‡ ¡Â∂ ÒΔ‚apple«ÙÍ Á≈ «‚ÍÒØÓ≈

’ΔÂ≈Õ Ùπapple» ÂØ∫ ‘Δ ¿πÈ∑ª ÏΩ‚Δ-«ÏÒ‚apple Á≈

Ï‘π ÙΩ’ √Δ ¡Â∂ ÷∂‚ª «Úæ⁄ ’≈ÎΔ

«ÁÒ⁄√ÍΔ apple÷Á∂ √ÈÕ Ó≈appleÙÒ ¡≈apple‡ ¡Â∂

’apple≈‡∂ «Úæ⁄ ¿πÈ∑ª È∂ ÏÒÀ’-ÏÀÒ‡ ‘≈√Ò

’ΔÂΔ √ΔÕ ¿πÈ∑ª ¡≈Í‰Δ ’ÒÏ ÚΔ ÷ØÒ∑Δ √Δ

¡Â∂ Ï«⁄¡ª ˘ ÏΩ‚Δ «ÏÒ‚apple, Ó≈appleÙÒ

¡≈apple‡ ¡Â∂ ’apple≈‡∂ «√÷≈¿π‰ Á≈ ’øÓ ’ΔÂ≈Õ

¿πÈ∑ª ˘ AG √≈Ò ÁΔ ¿πÓapple «Úæ⁄ ‘Δ

ÒØ’-ÌÒ≈¬Δ Á∂ ’øÓ≈ ¡Â∂ «√¡≈√ «Úæ⁄

«ÁÒ⁄√ÍΔ ¡≈¿π‰Δ Ùπapple» ‘Ø ◊¬Δ √ΔÕ ¿πÈ∑ª Á≈

Í«appleÚ≈apple «¬ø‚Δ¡≈ ÂØ∫ ‘Δ ’«apple√«⁄¡È Óæ ˘

Óøȉ Ú≈Ò≈ √ΔÕ ÈΩ‹Ú≈È «¬«Ò¡≈√ Ó‡» È∂

’«apple√«⁄¡È Ó ÁΔ¡ª ’Áappleª ’ΔÓª ˘

Ò∂Ïapple Í≈apple‡Δ Á∂ ¡√»Ò≈ Á∂ È‹ÁΔ’ √Ó«fi¡≈

¡Â∂ AIIF «Úæ⁄ Ò∂Ïapple Í≈apple‡Δ Á∂ ÓÀ∫Ïapple ω

◊¬∂Õ ¿π‘ √≈Ò B@@@ «Ú⁄ ◊apple∂‹ÒΔ Ú≈apple‚

ÂØ∫ ’Ω∫√Òapple ¸‰∂ ◊¬∂Õ ’Ω∫√Ò Á≈ «¬‘ «¬Ò≈’≈

¡≈Ó ÂΩapple Â∂ ‡ØappleΔ ’ø‡appleØÒ √Δ Íappleø» ’Ω∫√Òapple

«¬«Ò¡≈√ Ó‡» ÁΔ Ò◊≈Â≈apple Ó∂‘È √Á’≈

¡Â∂ ÒØ’ª È≈Ò Ó∂Ò «ÓÒ≈Í ¡Â∂ ¿πÈ∑ª ÁΔ

‘apple ‘πøÁΔ ÓÁÁ ’appleÈ È≈Ò ¡‹ ◊apple∂‹ÒΔ

Ú≈apple‚ Í’≈ Ò∂Ïapple ω «◊¡≈ ˛Õ ¿πÈ∑ª È∂

’Ω∫√Ò ÁΔ¡ª ’¬Δ ’Ó∂‡Δ¡ª Á∂ ⁄∂¡appleÓÀÈ ¡Â∂

’À«Ïȇ ÓÀ∫Ïapple Á∂ ¡≈‘π«Á¡ª ÁΔ¡ª

«‹Ó∂Ú≈appleΔ¡ª ˘ ÏÛΔ «Ò¡≈’ È≈Ò

«ÈÌ≈«¬¡≈Õ ÓÀ˘ Ô≈Á ˛ «¬’ Ú≈appleΔ ¿πÈ∑ª ˘

Ï‘π ‘Δ ÓπÙ’Ò ¡Â∂ Ú‚∂ Ó«‘’Ó∂∫ Á≈

’À«Ïȇ ÓÀ∫Ïapple ω≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ ¡≈Ó ÂΩapple

Â∂ «Ú⁄≈apple ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ √Δ «’ «¬‘

Ó«‘’Óª Ó懻 ˘ Î∂‘Ò ¡Â∂ ¡ø‚appleÓ≈¬Δ∫È

¿πÈ∑ª ˘ AG √≈Ò ÁΔ ¿πÓapple «Úæ⁄ ‘Δ ÒØ’-ÌÒ≈¬Δ Á∂ ’øÓ≈ ¡Â∂ «√¡≈√ «Úæ⁄ «ÁÒ⁄√ÍΔ ¡≈¿π‰Δ Ùπapple» ‘Ø

◊¬Δ √ΔÕ ¿πÈ∑ª Á≈ Í«appleÚ≈apple «¬ø‚Δ¡≈ ÂØ∫ ‘Δ ’«apple√«⁄¡È Óæ ˘ Óøȉ Ú≈Ò≈ √ΔÕ ÈΩ‹Ú≈È «¬«Ò¡≈√ Ó‡»

È∂ ’«apple√«⁄¡È Ó ÁΔ¡ª ’Áappleª ’ΔÓª ˘ Ò∂Ïapple Í≈apple‡Δ Á∂ ¡√»Ò≈ Á∂ È‹ÁΔ’ √Ó«fi¡≈ ¡Â∂ AIIF

«Úæ⁄ Ò∂Ïapple Í≈apple‡Δ Á∂ ÓÀ∫Ïapple ω ◊¬∂Õ ¿π‘ √≈Ò B@@@ «Ú⁄ ◊apple∂‹ÒΔ Ú≈apple‚ ÂØ∫ ’Ω∫√Òapple ¸‰∂ ◊¬∂...

’appleÈ Ò¬Δ «ÁÂ≈ «◊¡≈ ˛Õ ÍÃø» «‹√

’≈ÚÒΔ¡Â È≈Ò ¿π√ È∂ «¬√ Ó«‘’Ó∂ ÁΔ

√øÌ≈Ò ’ΔÂΔ ¡Â∂ C √≈Ò ⁄Ò≈«¬¡≈Õ ¿π√

ÁΔ¡ª ¡æ‹ ÚΔ ÒØ’ª «Úæ⁄ ◊Ò∑ª ‘Ø apple‘Δ¡ª

‘ÈÕ ’Ω∫√Òapple ÁΔ¡ª Ò≈¬∂Ïapple∂appleΔ¡ª ÁΔ ¡ÁØ-

ÏÁÒΔ ’apple’∂ ’«Ó¿π«È‡Δ ‘æÊ √Ê≈«Í ’appleÈ∂

¡Â∂ √À∫‡appleÒ Ï≈ʪ ˘ ⁄Ò≈È≈ Ï‘π ‘Δ

¡«‘Ó ’øÓ √È «‹È∑ª ˘ Ï‘π ‘Δ «Ò¡≈’Â

¡Â∂ Â√ÒΔÚ’√ ÂappleΔ’∂ È≈Ò «ÈÌ≈«¬¡≈Õ

¿πÈ∑ª È∂ ’¬Δ Ú≈appleΔ ’Ω∫√Ò ÁΔ ÈπÓ≈«¬øÁ◊Δ

Á»√appleΔ¡ª ¡ÊØapple‡Δ¡ª «Úæ⁄ ÚΔ ’ΔÂΔ «‹Ú∂,

ÚÀ√‡ «Ó‚ÒÀ∫‚ Íπ«Ò√ ¡Â∂ ¥≈¬ΔÓ ÍÀÈÒ,

ÚÀ√‡- «Ó‚ÒÀ∫‚ ‡appleª√ÍØapple‡ ¡Ê≈appleΔ‡Δ

¬Δ’π¡«Ò‡Δ ¡À∫‚ ‚≈¬ΔÚapple«√‡Δ ÏØapple‚ ¡Â∂

√’»Ò ◊Ú«Èø◊ ÏØapple‚ ¡≈«ÁÕ

’Ω∫√Òapple «¬«Ò¡≈√ Ó懻 ¡Â∂ Ó∂apple≈

¡≈Í√Δ Ó∂Ò «ÓÒ≈Í Ï‘π ȋÁΔ’Δ Á≈ √ΔÕ

¡√Δ∫ ’Ω∫√Ò Á∂ ¡øÁapple ¡Â∂ Ï≈‘apple Ï‘π ‘Δ

«ÓÒ ‹πÒ ’∂ ’øÓ ’appleÁ∂ √ΔÕ ’¬Δ √≈Ò

√ΔÈΔ¡apple ‘؉ ’apple’∂ ¿π‘ Ó∂apple≈ Ï‘π √«Â’≈apple

’appleÁ∂ √È ¡Â∂ ‘Ó∂Ù≈ √Ò≈‘ ÓÙÚapple≈ ÒÀ

«Ò¡≈ ’appleÁ∂ √ÈÕ ¡√ƒ ‘Ó∂Ù≈ ‘Δ ÓΔ«‡ø◊

«Úæ⁄ «¬’·∂ Ï«‘øÁ∂ √Δ ¡Â∂ ‘apple«¬’ ¡«‘Ó

Ó√Ò∂ Ï≈apple∂ «Ú⁄≈apple ’apple’∂ ÏØ«Ò¡≈ ’appleÁ∂ √ÈÕ

ÓÀ∫ ‘Ó∂Ù≈ ¿πÈ∑ª ˘ ¡◊∂ Úæˉ ÁΔ ‘Ò≈Ù∂appleΔ

«Á¡≈ ’appleÁ≈ √ΔÕ «’¿π∫«’ ÓÀ∫ «‹¡≈Á≈ Á∂apple

‘Øapple ’Ω∫√Ò «Úæ⁄ apple«‘‰≈ È‘ƒ √Δ ⁄≈‘πøÁ≈ ÍÃø»

¿πÈ∑ª ˘ Ó∂apple≈ «apple‡≈«¬apple ‘؉≈ Í√øÁ È‘ƒ

Ò◊Á≈ √ΔÕ ¿π‘ Ó∂appleΔ Âapple∑ª Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ÌΔÓ

apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple ÁΔ «ÎÒØ√ÎΔ Á∂ Ï‘π ÙappleË≈¨

√È ¡Â∂ ¡≈͉∂ ’Ω∫√Ò Á¯Âapple «Úæ⁄ Ï≈Ï≈

√≈«‘Ï Á≈ ÎØ‡Ø ÚΔ Ò◊≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ

¿π‘ Ï⁄ÍÈ ÂØ∫ ‘Δ ’«apple√⁄Δ¡È Óæ ÁΔ

«Ú⁄≈appleË≈apple≈, Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ÁΔ «ÎÒØ√ÎΔ ¡Â∂

Ò∂Ïapple Í≈apple‡Δ Á∂ ¡√»Òª ˘ «¬’ ÒÛΔ ”⁄ ÍappleØ

’∂ ¿πÈ∑ª Â∂ ¡ÓÒ ’appleÈ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’appleÁ∂ √ÈÕ

¿π‘ ÿæ‡ «◊‰ÂΔ Á∂ ÒØ’ª Á∂ ‘æ’ª Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈

‘Δ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ √Ì ÂØ∫ ¡◊∂ ÷Û∑≈ ’appleÈ

ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’appleÁ∂ √ÈÕ ÒØ’ª Á∂ È≈Ò ¿πÈ∑ª Á≈

¡Ê≈‘ «Í¡≈apple, Ó∂Ò-«ÓÒ≈Í, ÏØÒ-⁄≈Ò,

ÒØ’ª Á∂ ’øÓ≈ «Úæ⁄ ‘Ó∂Ù≈ ÓÁÁ ’appleÈΔ ¡Â∂

√Ì≈ √π√≈«¬‡Δ¡ª «Úæ⁄ «‘√≈ ÒÀ‰≈ ¡≈«Á

Ï‘π √≈apple∂ ◊π‰ª ’apple’∂ ¿π‘ ÒØ’ª Á∂ Ï‘π ‘Δ

‘appleÓÈ «Í¡≈apple∂ ω ◊¬∂ √ÈÕ ¿πÈ∑ª È∂ √≈appleΔ

¿πÓapple ÒØ’ ÌÒ≈¬Δ Á∂ ’øÓ≈ «Úæ⁄ Ò◊≈ «ÁÂΔ

«¬‘Ø Ú‹∑≈ √Δ ’∂ ‹Á ¿π‘ Ù«‘apple Á∂ Ó∂¡apple ω∂

ª ÒØ’ª «Úæ⁄ «¬’ ÷πÙΔ ÁΔ Ò«‘apple ¡≈ ◊¬Δ

√ΔÕ Ó∂¡apple Ï‰È ÂØ∫ Ï≈Á ¿πÈ∑ª È∂ ¡Í≈‰∂

÷apple⁄∂ Â∂ «¬’ Ù≈ÈÁ≈apple Í≈apple‡Δ appleΩ«¬Ò

ÏÀ’π«‡ø◊ ‘≈Ò «Úæ⁄ ’ΔÂΔ «‹√ «Úæ⁄ H@@ Á∂

’appleΔÏ √≈appleΔ¡ª ‘Δ ’π«Ó«È‡Δ¡ª Á∂ ÒØ’

Ù≈ÓÒ ‘ج∂Õ «¬‘ ¿πÈ∑ª ÒØ’ª ÍÃÂΔ ÷πÒ∑ «ÁÒΔ

¡Â∂ «Í¡≈apple ÁΔ «¬’ ¿πÓÁ≈ «Ó√≈Ò √ΔÕ ¿π‘

Ï‘π √≈apple≈ Ú’Â ’Ω∫√Ò Á∂ ’øÓ≈ ¡Â∂

’«Ó¿π«È‡Δ ÁΔ¡ª ÓΔ«‡ø◊≈ «Úæ⁄ ◊π‹≈appleÁ∂

√ÈÕ ÓÀ∫ ¿πÈ∑ª ˘ «’‘≈ ’appleÁ≈ √Δ ’ÁΔ

’Á≈¬Δ ÿapple «Úæ⁄ ¡≈͉∂ Ïæ«⁄¡ª Ò¬Δ ÚΔ

Ú’Â ’æ„ «Ò¡≈ ’appleÕ ¿π‘ √◊Ø∫ ‘√ ’∂ ◊Ò

‡≈Ò «ÁøÁ∂ √ÈÕ

Ó∂¡apple Á≈ ¡≈‘πÁ≈ √øÌ≈Ò‰ ¿πÍappleø ¿πÈ∑ª

È∂ «ÏÓ≈apple ‘πø«Á¡≈ ‘Ø«¬¡ª ÚΔ ¡≈͉∂ ¡≈‘πÁ∂

ÁΔ¡ª «‹Ó∂Ú≈appleΔ¡ª ˘ Ï≈÷»ÏΔ È≈Ò

«ÈÌ≈«¬¡≈Õ ¡ø «Úæ⁄ ÓΩ Á∂ «ÈappleÁ¬Δ Ú≈apple

È∂ ¿πÈ∑ª ˘ Ï∂Ú√ ¡Â∂ Ò≈⁄≈apple ’apple «ÁÂ≈ ¡Â∂

¿π‘ √≈‚∂ Í≈√Ø∫ ‘Ó∂Ù≈ Ò¬Δ «Ú⁄Û ◊¬∂Õ ¿πÈ∑ª

ÁΔ ÓΩ ÁΔ ÙØ’Ó¬Δ ıÏapple ÒØ’ª «Úæ⁄ ¡æ◊ ÁΔ

Âapple∑ª ÎÀÒ ◊¬ΔÕ ¡ıÏ≈appleª, apple∂‚Δ˙,

‡ÀÒΔÚΔ‹È≈ ¡Â∂ √ØÙÒ ÓΔ‚Δ¡≈ Â∂ ÒØ’ª È∂

appleØ-appleØ ’∂ Ùapple˪‹ÒΔ¡ª Ì∂∫‡ ’ΔÂΔ¡ª ¡Â∂

¿πÈ∑ª Á∂ «Ú¤ØÛ∂ Á≈ Áπ÷ ‹≈‘apple ’ΔÂ≈Õ

ÚπÒÚapple˛∫Í‡È Á∂ ’Ω∫√Ò ÒΔ‚apple ’Ω∫√Òapple appleΩ‹apple

Ò≈appleÀ∫√ È∂ «’‘≈ «’ ’Ω∫√Òapple Ó‡» È∂ Â’appleΔÏÈ

ÁØ Á‘≈’∂ Ù«‘apple ÁΔ √∂Ú≈ ’ΔÂΔÕ ¿πÈ∑ª È∂

«’‘≈ ¿π‘ Ó∂apple∂ Ï‘π ¡æ¤∂ ÁØ√Â, ÚÎ≈Á≈appleΔ

È≈Ò ’øÓ ’appleÈ Ú≈Ò∂ ¡Â∂ ÒØ’ª Á∂ Ï‘πÂ

‘appleÓÈ «Í¡≈apple∂ √ÈÕ «¬«Ò¡≈√ Ó懻 Í≈√

ÒØ’ª Ú≈√Â∂ ‘Ó∂Ù≈ ‡≈¬ΔÓ √Δ «¬√ ’apple’∂ ¿π‘

ÒØ’ª «Úæ⁄ Ï‘π ÓÙ‘»apple √ÈÕ ÚπÒÚapple˛∫͇È

Á∂ ¡ÀÓ.ÍΔ. ÍÀ‡ ÓÀ’ÎÀ‚È È∂ «’‘≈ «’ ’Ω∫√Òapple

Ó懻 Ù«‘apple Ò¬Δ Ï‘π √ÍÀÙÒ √Δ ¡Â∂

¿πÈ∑ª Á∂ «Ú¤ØÛ∂ È≈Ò Ï‘π ÿ≈‡≈ «Í¡≈ ˛Õ

¿π‘ Ï‘π ÷πÒ∑∂ «ÁÒ Ú≈Ò∂ ¡Â∂ Ó∂‘ÈÂΔ

«¬È√≈È √ÈÕ ÚπÒÚapple˛∫Í‡È ÁΔ ¡ÀÓª

appleÀÈØÒ‚ ¡ÀÓ.ÍΔ È∂ «’‘≈ «’ «¬«Ò¡≈√ Ó懻

«¬’ Ï‘π ‘Δ ¡æ¤∂ ÁØ√Â, √≈Î «ÁÒ È≈Ò

’øÓ ’appleÈ Ú≈Ò∂ √≈ÊΔ √È «‹È∑ª ÁΔ ÿ≈‡

‘Ó∂Ù≈ Ó«‘√»√ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊ΔÕ

ÚπÒÚapple˛∫Í‡È Á∂ ’¬Δ ‘Øapple ’Ω∫√Òappleª È∂

¡≈ÍÈ∂ «Ï¡≈È≈ «Úæ⁄ «’‘≈ ˛ «’ ’Ω∫√Òapple

Ó懻 «¬’ «È‘≈«¬Â ¡æ¤∂ ’Ω∫√Òapple, Ó∂¡apple ¡Â∂

Ï‘π Ó∂‘ÈÂΔ «¬øÈ√≈È √ÈÕ ¿πÈ∑ª ˘ ÷πÒ∑

«ÁÒΔ, «Á¡≈¨ ÓÈ ¡Â∂ Ò◊È ‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á

’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ÚÀ√‡ «Ó‚ÒÀ∫‚ Á∂ ÍØÒΔ√

¡Â∂ ’apple≈¬ΔÓ ’«ÓÙÈapple ‚∂«Ú‚ ‹∂ÓΔ√È È∂

«’‘≈ «’ ’Ω∫√Òapple Ó‡» «¬’ Ï‘π ‘Δ Ò◊È

¡Â∂ ÍÏ«Ò’-√appleÚÀ∫‡ √ÈÕ ¿πÈ∑ª È∂

ÚπÒÚapple˛∫Í‡È ÁΔ ‘Ó∂Ù≈ Ï∂‘ÂappleΔ ⁄≈‘Δ ˛

¡Â∂ ‘Ó∂Ù≈ ‘Δ ÒØ’ª ÁΔ ÓÁÁ ’appleÈ Ò¬Δ

«Â¡≈apple apple«‘øÁ∂ √ÈÕ ÙÃΔ «¥ÙȪ ÓøÁapple

ÚπÒÚapple˛∫Í‡È Á∂ ÍÃË≈È ÓØ‘È Ò≈Ò ÙappleÓª È∂

«’‘≈ «’ ’Ω∫√Òapple Ó懻 √≈‚∂ «‹◊appleΔ ÁØ√ √Ì

Á∂ ‘appleÓÈ «Í¡≈apple∂ ¡Â∂ «¬’ ‘Δapple≈ «¬øÈ√≈È

√ÈÕ ÚπÒÚapple˛∫Í‡È È∂ «¬’ ‘Δapple≈ ÷Ø‘ «ÁÂ≈

˛Õ ÚπÒÚapple˛∫Í‡È «√÷ ’Ω∫√Ò Á∂ ÍÃË≈È ¡Â∂

’ÀÈ’ appleØ‚ ◊πappleÁÚ≈apple≈ ÍÃÏøË’ ’Ó∂‡Δ Á∂

⁄∂¡appleÓÀÈ √. ÏÒapple≈‹ «√øÿ ¡‡Ú≈Ò È∂ Áπæ÷Δ

ÓÈ È≈Ò Ùapple˪‹ÒΔ Ì∂∫‡ ’apple«Á¡ª «’‘≈ «’

’Ω∫√Òapple Ó懻 È∂ √≈‚Δ ‘Ó∂Ù≈ ÓÁÁ ’ΔÂΔ ˛Õ

¿π‘ ‘Ó∂Ù≈ ‘Δ √≈‚∂ È≈Ò ¡Â∂ √≈apple∂ ÒØ’ª

È≈Ò Ó∂Ò «ÓÒ≈Í ¡Â∂ Ó∂Ò ‹ØÒ appleæ÷‰ Ú≈Ò∂

Á«apple¡≈ «ÁÒ «¬øÈ√≈È √ÈÕ Ù«‘apple Á∂ ÒØ’ª

˘ ¿πÈ∑ª ÁΔ ÿ≈‡ ’ÁΔ Í»appleΔ È‘ƒ ‘Ø √’ÁΔÕ

«¬È∑ª ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‘˜≈appleª ‘Δ ÒØ’ª Á∂

Ùapple˪‹ÒΔ Á∂ ÓÀ√‹ ¡≈ apple‘∂ ‘ÈÕ ’Ω∫√Ò ÁΔ

«ÏÒ«‚ø◊ «√«Ú’- √À∫‡apple Â∂ fiø‚≈ ¡æË≈

Ò«‘apple≈«¬¡≈ «◊¡≈ ¡Â∂ «√«Ú’ √À∫‡apple «Úæ⁄

’ø‚ØÒÀ√ Ïæπ’ ÒØ’ª ÚÒØ∫ √≈¬ΔÈ ’appleÈ Ò¬Δ

appleæ÷Δ ◊¬Δ ˛Õ ’Ω∫√Òapple Ó懻 ¡≈͉∂ «Íæ¤∂ ËappleÓ

ÍÂÈΔ ¡≈Ù≈ Ó懻 ¡Â∂ «ÂøÈ Ïæ⁄∂ ¤æ‚ «◊¡≈

˛Õ ¡√ƒ √≈apple∂ ÍÃ≈ÊÈ≈ ’appleÁ∂ ‘ª «’ ÍÃÓ≈ÂÓ≈

¿πÈ∑ª ˘ ÂøÁappleπ√ÂΔ ¡Â∂ ÒøÓΔ ¿πÓapple ÏıÙ∂ ,

«¬√ Áπ÷Ó¬Δ √ÁÓ∂∫ ˘ √«‘‰ Á≈ ÏÒ Ï÷Ù∂Õ

¡ÀÒ‚appleÓÀÈ «ÏÙÈ Á≈√- √≈Ï’≈ Ó∂¡apple

ÚπÒÚapple˛∫͇È


4 08/03/2018 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com

«’√∂ «Ú⁄≈appleË≈apple≈ ˘ Óπæ÷ appleæ÷ ’∂ «Ò÷‰≈ «√˪’ ◊Ò ÓøÈΔ ‹ªÁΔ

˛ Íapple ÚÀ√∂ ‘Δ ’ÒÓ ÷√≈¬Δ ’appleÈ≈ Ìπæ√ Í»apple≈ ’appleÈ ÂπæÒ ‘πøÁ≈ ˛

• ÁΩÒÂ≈ Ï≈ÒΔ (ÏëÓøÿÓ)

ÓØÏ≈: @GCII IIE DEG

’Ø¬Δ ÚΔ Ò∂÷’ ‹Á √Ófi √Ø⁄ ’∂ ’ÒÓ

¸æ’Á≈ ˛ ª ¿π‘ «’√∂ ÷≈√ «Ú⁄≈appleË≈apple≈ ˘

Óπæ÷ appleæ÷ ’∂ ¡≈͉∂ «Ú⁄≈apple ÍÃ◊‡≈¿π‰ Ò¬Δ

’Ø«ÙÙ ’appleÁ≈ ˛, ‹ª «Îapple «’√∂ Ò∂÷’ Á∂

«Ú⁄≈appleª Á∂ «ÚappleØË ‹ª «Îapple ‘æ’ «Úæ⁄ «Ò÷‰

Ò¬ΔÕ Íapple Ï‘π √≈apple∂ «Ú¡’ÂΔ ¡≈͉∂ ¡≈Í

˘ Ò∂÷’ Ï‰È Á≈ Ìπæ√ Í»apple≈ ’appleÈ Ò¬Δ

«ÏÈ≈ «¬«Â‘≈√’ Âæʪ ÂØ∫ «ÈappleØÒ ’Øapple∂

‘πø«Á¡≈ ÚΔ «¬«Â‘≈√’ «ÚÙ∂ Ú≈apple∂ «Ò÷ ’∂

¡≈Í‰Δ «ÚappleØËÂ≈ Á≈ apple≈‘ ÷ØÒ ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ

«Ò÷‰ Â∂ ÏØÒ‰ ÁΔ ‘apple∂’ «Ú¡’ÂΔ ˘ ÷πÒ∑

˛ ‹Ø ⁄≈‘∂ «Ò÷∂ Íapple Íπ¡≈Û≈ ¿πÁØ∫ ÍÀ∫Á≈ ˛

‹Á «¬«Â‘≈√’ Âæʪ ÂØ∫ ¡‰‹≈‰ ‘πø«Á¡ª

ÚΔ «¬Â‘≈√ ˘ ‹≈ȉ Á≈ ÌπÒ∂÷≈ ÷≈ ÏÀ·Á≈

˛Õ «Îapple «’√∂ È≈ «’√∂ «√¡≈‰∂ Í≈·’ ‹ª

ÙπÌ«⁄øÂ’ ÚæÒØ∫ ¿π√ ÌπæÒ ˘ √‘Δ ’appleÈ Á≈

ÔÂÈ ’appleÈ≈ ª ωÁ≈ ‘Δ ˛, ‹∂’apple ¿π‘

¡«‹‘≈ È‘ƒ ’appleÁ≈ ˛ ª ¿π‘ ¡≈͉∂ ¡≈Í

È≈Ò ‘Δ È‘ƒ ÏÒ«’ ¿π√ «Ò÷‰ Ú≈Ò∂ Ù÷Ù

È≈Ò ÚΔ Ï∂«¬È√≈ÎΔ ’apple «apple‘≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ

Í≥‹≈Ï ‡≈¬ΔÓ‹ ¡ıÏ≈apple Á∂ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√

‹Δ «ÚÙ∂Ù ¡ø’ (A-B-AH) √Î≈ DE ¿πÍapple “

’Δ ËappleÓ ÁΔ ‘≈ÈΔ ‘Ø √’ÁΔ ˛?” «√appleÒ∂÷

‘∂· ÙÃΔ Ó≈È ÓØ‘È Ò≈Ò ‘Óapple≈‹ √‡apple»‚ ’À∫‡

ÂØ∫ Á≈ Ò∂÷ Í«Û¡≈Õ «¬√ Ò∂÷ Ú≈apple∂ ÓÀ∫ ¡≈͉∂

Âπæ¤ «‹‘∂ «Ú⁄≈apple √ø÷∂Í «Úæ⁄ «Ò÷‰≈

⁄≈‘πøÁ≈ ‘ªÕ ¿πÓΔÁ ’appleÁ≈ ‘ª ÓØ‘È Ò≈Ò

‘Óapple≈‹ ‹Δ Á∂ Ò∂÷ ˘ Áapple»√ «ÁÙ≈ ÍÃÁ≈È

’appleÈ◊∂Õ Ò∂÷ Á∂ È≈Ò ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ ‹Δ ÁΔ

ÎØ‡Ø Ò◊Δ ‘؉ ’apple’∂ ÌπÒ∂÷≈ ª «¬‘ ÍÀ∫Á≈ ˛

«’ «¬‘ Ò∂÷ «ÈappleØÒ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ ‹Δ Ú≈apple∂

‘Δ ‘ØÚ∂◊≈ Íapple √≈apple≈ Ò∂÷ ÍÛ∑È

¿πÍappleø ‹Á ÍappleÁ≈ ¸æ’ ‘πøÁ≈ ˛ ª ÍÂ≈

Ò◊Á≈ ˛ Ò∂÷’ ÍÛæπÒ Âª «‘øÁ» ËappleÓ Á≈

ÏøÈÁ≈ Șapple ¡≈¿π∫Á≈ ˛Õ Ò∂÷’ ˘ «‘øÁ»

ËappleÓ È≈Ò «Í¡≈apple ’πæfi «‹¡≈Á≈ ‘Δ Ò◊Á≈

˛Õ ÓÀ∫ Í«‘Òª ÚΔ apple≈‘∂-Ï◊≈‘∂ «‘øÁ» ËappleÓ

Ú≈apple∂ «¬È∑ª Á∂ «Ú⁄≈apple ÍÛ∑∂ ‘ÈÕ «’√∂ ÚΔ

«Ú¡’ÂΔ ÁΔ «Èæ‹Δ √Ø⁄ «’√∂ ÚΔ ËappleÓ È≈Ò

√ÏøË ‘Ø √’ÁΔ ˛, «¬√ È≈Ò «’√∂ ˘ ’Δ

«¬Âapple≈‹ ‘Ø √’Á≈ ˛Õ Íapple ¡√ƒ «¬Ê∂ ÓØ‘È

Ò≈Ò ‘Óapple≈‹ Á∂ Ò∂÷ ˘ Á«Ò √Ó≈‹ ‹ª

◊πapple» apple«ÚÁ≈√ ‹Δ Á∂ ÍappleΔÍ∂÷ «Úæ⁄ Á∂÷‰≈ ˛Õ

“ ’Δ Ò∂÷’ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ ‹Δ ÁΔ ¿πÍÓª ‹ª

«Ú⁄≈apple Ë≈apple≈ Ú≈apple∂ «Ò÷«Á¡ª «‘øÁ» ËappleÓ

ÁΔ¡ª ÂappleΔΪ Á∂ ÍπæÒ Âª È‘ƒ ÏøÈ «apple‘≈, ‹ª

«Îapple ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ ‹Δ ÁΔ ˙‡ ÒÀ ’∂ «‘øÁ»

ËappleÓ ˘ Ê≈ÒΔ «Úæ⁄ ÍappleØ√ ’∂ Á«Ò √Ó≈‹

È»ø ¤’≈¿π‰ ÁΔ «Â¡≈appleΔ Âª È‘ƒ ’apple «apple‘≈?

‹Á «’ √≈apple≈ Á«Ò √Ó≈‹ ‹≈‰Á≈ ˛ «’

◊πapple» apple«ÚÁ≈√ ‹Δ È∂ «‘øÁ» ËappleÓ ˘

«È’≈apple«Á¡ª √Óπæ⁄Δ ÓÈπæ÷Â≈ Á∂

’«Ò¡≈‰ Ò¬Δ ¡≈Í‰Δ ¡≈Ú≈‹ ÏπÒøÁ

’ΔÂΔ √Δ ¡Â∂ ‘apple∂’ Âapple∑ª ÁΔ¡ª Ëæ’∂Ù≈‘Δ¡ª

Â∂ Ï∂«¬È√≈ÎΔ¡ª «ÚappleπË Ï∂÷ΩÎ ‘Ø ’∂ ‚‡ ◊¬∂

√ÈÕ «¬√∂ «‘øÁ» ËappleÓ Á∂ ’≈appleÈ ‘Δ Á«ÒÂ

√Ó≈‹ √ÁΔ¡ª ÂØ∫ ¡æ‹ Âæ’ ¡ÈÍÛ∑Â≈,

◊appleΔÏΔ, ’ø◊≈ÒΔ, ‹≈ Í≈Â, ¤»Â-¤≈Â

¡Â∂ ÏÁ‘≈ÒΔ ‘ø„≈¿π∫Á≈ ¡≈ «apple‘≈ ˛Õ Íapple

Ò∂÷’ «Ò÷Á≈ ˛ ““ «¥ÙÈ ‹Δ ’«‘ apple‘∂ ‘È

¡À ¡apple‹È ‹ÁØ∫ ÚΔ √ø√≈apple Â∂ ’Ø¬Δ ÓÈπæ÷ ‹ª

«¬’ Úapple◊ Á»√apple∂ Úapple◊ ˘ ¡≈͉∂ ‘æ’ª ÂØ∫

¿π√ ˘ Ú≈«fi¡ª appleæ÷Á≈ ˛ ÂÁØ∫ ÂÁØ∫ ÓÈπæ÷Â≈

Á∂ ‘æ’ª ÁΔ apple≈÷Δ ’appleÈ Ò¬Δ ÓÀ∫ ¡≈͉∂ ¡≈Í

˘ ÍÃ◊‡ ’appleÁ≈ ‘ªÕ «¬‘ ’øÓ ÓÀ∫ Ôπæ◊ª-

Ôπæ◊ª ÂØ∫ ’appleÁ≈ ¡≈ «apple‘≈ ‘ªÕ ¡√Ò «Úæ⁄

«¬‘ ◊Ò √ÃΔ «¥ÙÈ ÁΔ ÏØÒΔ «Úæ⁄ ÷πÁ

ÍappleΔÍ»appleÈ ÍÃÓ≈ÂÓ≈ ÏØÒ «apple‘≈ ˛Õ «¬√∂ Ò¬Δ

Ì◊ÚÁ ◊ΔÂ≈ ˘ √Ófi‰≈ ‹apple≈ ’·È ˛””Õ

’Δ Ò∂÷’ Á√ √’Á≈ ˛ «’ Á«Ò √Ó≈‹

È≈Ò √ÁΔ¡ª ÂØ∫ ‘Ø apple‘Δ ‹Øapple ‹ÏappleÁ√ÂΔ Â∂

«ÿÈΩ‰Δ Ï∂«¬È√≈ÎΔ ˘ Á∂÷ ’∂ ÚΔ ¡≈Í ‹Δ

Á∂ «¥ÙÈ ‹Δ «’¿π∫ È‘ƒ Ï‘π«Û¡≈? ‹ª ’Δ

¿π‘ «¬√ √Ó≈‹ Á∂ Áπæ÷ª ˘ Áπæ÷ ‘Δ È‘ƒ

√ÓfiÁ≈Õ «¥ÙÈ ‹Δ È∂ «¬√ Úapple◊ Á∂ ‘æ’ª

Ò¬Δ «’‘Û∂ Â∂ «’Ê∂ ÔπæË ÒÛ∂ √È? «¥ÙÈ

È∂ ’ÁΔ ÚΔ ÓÈπæ÷Â≈ Á∂ ÌÒ∂ Ò¬Δ ’Ø¬Δ ÚΔ

’øÓ È‘ƒ ’ΔÂ≈ «¬√ Á∂ ¿πÒ‡ «¥ÙÈ È∂

Ì≈appleÂΔ √Ó≈‹ ˘ ÒΔappleØ ÒΔapple ’appleÈ «Úæ⁄ ’جΔ

ÚΔ ’√apple È‘ƒ ¤æ‚Δ √ΔÕ ÚÀ√∂ Ò∂÷’ Á∂

«◊¡≈È Ò¬Δ «¬‘ Á√‰≈ ωÁ≈ ˛ «¥ÙÈ

’Δ ’«‘øÁ≈ ˛Õ ““ «¥ÙÈ ’«‘øÁ≈ ˛ Úapple‰

«ÚÚ√Ê≈ Â∂ ‹≈ Í≈ ÓÀ∫ ‘Δ Ï‰≈¬Δ ˛””Õ

apple‘Δ ◊æÒ ◊ΔÂ≈ ˘ √Ófi‰≈ Ï‘π ’·È ˛

«¬’ ’øÓ ÚΔ ¡æ‹-’æÒ ’Ø¬Δ Ï‘πÂ≈ ¡Ω÷≈

È‘ƒ «apple‘≈ ˛Õ Ï‘π ڂ∂ Ú‚∂ «ÚÁÚ≈Ȫ È∂

◊ΔÂ≈ ¿πÍapple √À∫’Û∂ Íπ√Â’ª «Ò÷ ’∂ “ ◊ΔÂ≈

Á∂ ◊πæfi∂ Ì∂Áª Á≈ ’≈Ò≈ «⁄æ·≈ ¡Â∂ Ó’≈appleΔ¡ª

Á∂ ÍØÒ ÷ØÒ ’∂ appleæ÷ «ÁÂ∂ ‘È” ◊ΔÂ≈ «Úæ⁄

¡À√≈ ’Ø¬Δ ÚΔ “apple≈’∂‡ «Ú«◊¡≈È” Áapple‹ È‘ƒ

˛ «‹‘Û≈ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ ˘ √Ófi È≈ ¡≈ √’∂Õ

ÚÀ√∂ ‘Óapple≈‹ ‹Δ ˘ ÍØÒ∂-ÍØÒ∂ ÍÒØÍ∂ Í≈¿π‰

ÁΔ ’Ò≈ Ò¬Δ Á≈Á Á∂‰Δ ª ωÁΔ ‘Δ ˛Õ

«¬√ Ò∂÷ «Úæ⁄ Ò∂÷’ È∂ ÁØ Ï‘πÂ

¡«‘Ó ◊øÌΔapple Èπ’«Â¡ª ˘ ¸æ’‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ

’ΔÂΔ ˛Õ Í«‘Ò≈ «¬‘ ““ ¡æ‹ Í≥‹ ‘‹≈apple

√≈Ò ÂØ∫ ¿πÍapple ‘Ø ◊¬∂ ‘È ‹≈Â-Í≈ «‘

’ΔÂΔ ˘Õ Á»‹≈ ¡«Â «Ë¡≈È Óø◊Á≈ Èπ’Â≈

˛ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ ‹Δ Á∂ Ï∂◊Ó Íπapple∂ Á≈ È’Ù≈

¿π‘Δ˙ È‘ƒ ˛ «‹‘Û≈ apple≈Ó apple≈‹ Á≈ ˛ ¡Â∂

«‹√ ÁΔ √Ê≈ÍÈ≈ Ò¬Δ ¡√ƒ Ó‘≈ÂÓª

◊ªËΔ, ‹Ú≈‘apple Ò≈Ò È«‘apple», ‚≈. ÌΔÓ apple≈˙

¡øÏ∂‚’apple ¡Â∂ ¡‰«◊‰Â Ù‘ΔÁª ÁΔ

¡◊Ú≈¬Δ ‘∂·ª Ò◊≈Â≈apple √øÿappleÙ ’appleÁ∂ apple‘∂

‘ª ¡Â∂ ¡æ‹ ÚΔ ÔÂȪ «Úæ⁄ Ò◊∂ ‘ج∂ ‘ª””

Ò∂÷’ ÚÒØ∫ ¿πÍappleØ’Â ’‘Δ¡ª ÁØÚª ◊Òª ˘

«¬’-«¬’ ’apple’∂ ÒÀ∫Á∂ ‘ªÕ Í«‘ÒΔ «¬‘ «’ “

Í≥‹ ‘‹≈apple √≈Ò ÂØ∫ ¿πÍapple ‘Ø ◊¬∂ ‘È ‹≈Â

Í≈ «‘ ’ΔÂΔ ˘”Õ «¬‘ ÂæÊ «¬«Â‘≈√’

Íæ÷ ÂØ∫ «ÏÒ’πÒ √‘ƒ È‘ƒ ‘ÈÕ ÚÀ√∂ ª «‘øÁ»

«¬«Â‘≈√ -«¬«Â‘≈√ ˛ ‘Δ È‘ƒ ÏÒ«’

«ÓÊ‘≈√ ˛Õ Ï‘π √≈apple∂ «ÚÁÚ≈Ȫ Á≈ Ú∂Áª

Ú≈apple∂ Ó ˛ «’ «¬‘ ⁄≈apple ’π ‘‹≈apple √≈Ò

Íπapple≈‰∂ ‘ÈÕ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ¡øÏ∂‚’apple ÚΔ «¬√

È≈Ò √«‘Ó Șapple ¡≈¿π∫Á∂ ‘ÈÕ Ï≈Ï≈

√≈«‘Ï ¡øÏ∂‚’apple ¡≈Í‰Δ¡ª «Ò÷ª «Úæ⁄

«Ò÷Á∂ ‘È Ú∂Áª «Ú⁄ «’Ëapple∂ ‹≈Â-Í≈ Á≈

«‹’apple Âæ’ È‘ƒ ˛Õ ⁄≈apple Úapple‰ ª ‘Ø∫Á «Ú⁄

√È

Íapple ‹≈Â-Í≈ ¤»Â-¤≈ ȑƒ √ΔÕ «¬√

’apple’∂ ¡‹∂ «Ìæ‡ ÚΔ ‘Ø∫Á «Úæ⁄ È‘ƒ ¡≈¬Δ

√ΔÕ «Îapple √Ú≈Ò ¿πμ·Á≈ ˛ ‹≈Â-Í≈ ’ÁØ∫

‘Ø∫Á «Úæ⁄ ¡≈¬Δ? Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ¡øÏ∂‚’apple

¡Í≈‰Δ¡ª «Ò÷ª «Úæ⁄ «Ò÷Á∂ ‘ÈÕ

ÏÃ≈‘Ó‰Ú≈Á ¡Â∂ ÏπæËÚ≈Á «Ú⁄’≈apple ÏÛ≈

‘Δ «Ì¡≈È’ ÷»ÈΔ √øÿappleÙ ⁄«Ò¡≈Õ «’¿π∫«’

ÏÃ≈‘Ó‰Ú≈Á ¡≈Í‰Δ ¿πμ⁄Â≈ ’≈«¬Ó

apple÷«Á¡ª ¡≈͉≈ ÎÒ√Î≈ ÓøÈÚ≈¿π‰≈

⁄≈‘πÁ≈ √Δ Â∂ Ú∂Áª ˘ ¬ΔÙÚapple ÁΔ apple⁄È≈

Á√Á≈ √ΔÕ ‹Á «’ ÏπæËÚ≈Á Ú∂Áª ˘ ¬ΔÙÚapple

ÁΔ apple⁄È≈ Óøȉ ÂØ∫ «¬È’≈appleΔ ¡Â∂ ÏπæËΔÚ≈Á

Á≈ Íπ‹≈appleΔ √ΔÕ «¬√ √øÿappleÙ «Ú⁄Ø∫ ‘Δ ‹≈Â-

Í≈ Á≈ ‹ÈÓ ‘Ø«¬¡≈Õ «Ú√Ê≈apple «Ú⁄

‹≈ȉ Ò¬Δ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ¡øÏ∂‚’apple Áπ¡≈apple≈

apple«⁄ Íπ√Â’ “ ¡¤»Â ’؉ ¡Â∂ «’Ú∂∫””

ÍÛΔ

◊πapple» apple«ÚÁ≈√ ‹Δ √Ó≈‹ ¡øÁapple Ïapple≈ÏappleÂ≈ Ú≈Ò≈ ¡Â∂ ¡ÓΔappleΔ ◊appleΔÏΔ

ÂØ∫ apple«‘ √Ó≈‹ ÁΔ ’ÒÍÈ≈ ’appleÁ∂ ‘ÈÕ «‹Ê∂ ’Ø¬Δ ¿πμ⁄≈ ÈΔÚª ¡Â∂ «’√∂ È≈Ò

’Ø¬Δ Ì∂Á-Ì≈Ú È≈ ‘ØÚ∂ ¡Â∂ √Ì Ïapple≈Ïapple ‘Ø‰Õ ‘π‰ «¬‘ Ò∂÷’ ‘Δ Áæ√∂ ◊πapple» ‹Δ apple≈Ó

apple≈‹ ÁΔ ’ÒÍÈ≈ «’Ú∂∫ ’apple √’Á∂ √È? ‹Á«’ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ ‹Δ Á≈ ¡’ΔÁ≈

Ï∂◊ÓÍπapple∂ ˘ «√apple‹‰ Á≈ √ΔÕ

«‹‘Û∂ ÚΔ ÒØ’ “apple≈Ó apple≈‹” √Ê≈Í ’appleÈ≈ ⁄≈‘πøÁ∂ ‘È ¿πÈ∑ª ˘ √Ì ÂØ∫

Í«‘Ò≈ apple≈Ó apple≈‹ Á∂ ÁappleÙÈ ’apple≈¿π‰∂ ‹apple»appleΔ ‘ÈÕ ¡◊apple «Îapple ÚΔ ¿πÈ∑ª Ó‘≈ÍπappleÙª

ÁΔ «ÂÃÍÂΔ “apple≈Ó apple≈‹” ÂØ∫ «ÏÈ≈ Ȫ ‘øπÁΔ ‘ØÚ∂ ª √Ófi ÒÀ‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛ ’πfi

«ÁÓ≈◊ «Úæ⁄ ‘Δ «’Ëapple∂ Èπ’√ ˛Õ apple≈‹≈ apple≈Ó ⁄øÁapple Á∂ apple≈Ó apple≈‹ «Úæ⁄ ¡¤»Â √Ó≈‹

È≈Ò ’Δ ’πæfi ‘πøÁ≈ «apple‘≈ ¿π√ Á≈ ‘≈Ò Ó؇∂ ÂΩapple ¿πÍapple «¬Ú∂∫ ˛Õ «¬’ ¡¤»Â «appleÙΔ

√øÌ»’ ‹Á appleæÏ ˘ Í≈¿π‰ Ò¬Δ Ì◊ÂΔ ’apple «apple‘≈ √Δ ÂÁ apple≈Ó apple≈‹ Á∂ apple÷Ú≈Ò∂ apple≈Ó

⁄øÁapple È∂ ¡Í≈‰Δ «¥Í≈È È≈Ò ¿π√ «appleÙΔ Á≈ «√apple Úæ„ «ÁÂ≈ √ΔÕ ¿π√∂ apple≈Ó apple≈‹

¡øÁapple ÁÃ؉≈⁄≈appleΔ È∂ ÂΔapple ’Ó≈È ⁄Ò≈¿π‰ «Úæ⁄ «¬’ «ÈÍπøÈ ¡¤»Â ÈΩ‹Ú≈È

¬∂’Ò«Ú¡≈ Á≈ Ó’≈appleΔ È≈Ò ¡ø◊»·≈ Úæ„ ’∂ ¿π√ ˘ «‹øÁ◊Δ Ìapple «‹Ò ÌappleΔ

«‹øÁ◊Δ «‹¿π‰ Ò¬Δ Ó˜Ï»apple ’ΔÂ≈ «◊¡≈...

‹≈ √’ÁΔ ˛Õ «¬√

’apple’∂ «¬‘ Óøȉ≈ «’

‹≈Â-Í≈ Í≥‹ ‘‹≈apple √≈Ò

Íπapple≈‰Δ ˛ «¬‘ ÁÒΔÒ «ÏÒ’πÒ ◊Ò ˛Õ

ÏÃ≈‘Ó‰Ú≈Á ¡Â∂ ÏπæËÚ≈Á Á∂ √øÿappleÙ ÂØ∫

Ï≈Á «Úæ⁄ «¬‘ Ò≈‘‰Â ÍÀÁ≈ ‘جΔÕ «’‘≈

‹≈ √’Á≈ ˛ «’ ‹≈ Í≈Â-¤»Â ¤≈ „≈¬Δ

’π ‘‹≈apple √≈Ò Á∂ È∂Û∂ Â∂Û∂ ‘Ø∫Á «Úæ⁄ ¡≈¬ΔÕ

¿π∫‹ Ï‘π √≈apple∂ «ÚÁÚ≈È «¬«Â‘≈√ ˘ Íapple∂

appleæ÷ ’∂ ‹ØÙ «Úæ⁄ ¡≈ ’∂ ‹≈Â-Í≈ ˘ Á√

‘‹≈apple √≈Ò Âæ’ Íπapple≈‰Δ ÚΔ «Ò÷ «ÁøÁ∂ ‘ÈÕ

«¬Ú∂∫ ‘Δ Ï‘π √≈apple∂ «Ò÷≈appleΔ ‹ØÙ «Úæ⁄ ¡≈ ’∂

¡øË ÙappleË≈ ¡ËΔÈ “ Ú≈ÒÓΔ’ appleÓ≈«¬‰” ˘

ÚΔ Á√ ‘‹≈apple √≈Ò Í«‘Òª ÁΔ «Ò÷Δ ‘جΔ

ÓøÈΔ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ Íapple «¬‘ «¬’ √⁄≈¬Δ ˛

«Ó«Ê‘≈√ Â∂ ÙappleË≈ ˘ «¬«Â‘≈√ È‘ƒ

Óø«È¡≈ ‹≈ √’Á≈Õ

‘π‰ ¡≈¿π∫Á∂ ‘ª Á»‹Δ Â∂ ¡≈÷appleΔ

◊Ò ÚæÒ “ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ ‹Δ Á∂ Ï∂◊Ó Íπapple∂ Á≈

È’Ù≈ ¿π‘Δ¿π ‘Δ È‘ƒ ˛ «‹‘Û≈ apple≈Ó apple≈‹

˛ ¡Â∂ «‹√ ÁΔ √Ê≈ÍÈ≈ Ò¬Δ ¡√ƒ

Ó‘≈ÂÓ≈ ◊ªËΔ, ‹Ú≈‘apple Ò≈Ò È«‘apple», ‚≈.

ÌΔÓ apple≈˙ ¡Â∂ ¡‰«◊‰Â Ù‘ΔÁª ÁΔ

¡◊Ú≈¬Δ ‘∂·ª Ò◊≈Â≈apple √øÿappleÙ ’appleÁ∂ ¡≈

apple‘∂ ‘ª ¡Â∂ ¡æ‹ ÚΔ ÔÂȪ «Ú⁄ Ò◊∂ ‘ج∂

‘ª””Õ

¡ÀÈ≈ Úæ‚≈ ’πÎapple ª Ù≈«¬Á

apple≈Ù‡appleΔ √∂Ú’ √øÿ ÚΔ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

¡øÏ∂‚’apple Ú≈apple∂ È≈ ÏØÒ √’∂ «‹øÈ≈ ‘Óapple≈‹

‹Δ È∂ ÏØÒ «ÁÂ≈ ˛Õ Ò∂÷’ ˘ ¡À‚Δ Ú‚Δ

◊æÒ ’«‘‰ ÂØ∫ Í«‘Òª ÚΔ‘ Ú≈apple √Ø⁄‰≈

⁄≈‘ΔÁ≈ √ΔÕ ¬∂ÈΔ ÏÛΔ ¡‰◊«‘ÒΔ ‹ª

¡«◊¡≈ÈÂ≈ ‹ª «Îapple ¡≈apple.¡À√.¡À√ ÁΔ

√∂Ú≈?

◊πapple» apple«ÚÁ≈√ ‹Δ √Ó≈‹ ¡øÁapple Ïapple≈ÏappleÂ≈

Ú≈Ò≈ ¡Â∂ ¡ÓΔappleΔ ◊appleΔÏΔ ÂØ∫ apple«‘ √Ó≈‹

ÁΔ ’ÒÍÈ≈ ’appleÁ∂ ‘ÈÕ «‹Ê∂ ’Ø¬Δ ¿πμ⁄≈

ÈΔÚª ¡Â∂ «’√∂ È≈Ò ’Ø¬Δ Ì∂Á-Ì≈Ú È≈

‘ØÚ∂ ¡Â∂ √Ì Ïapple≈Ïapple ‘Ø‰Õ ‘π‰ «¬‘ Ò∂÷’

‘Δ Áæ√∂ ◊πapple» ‹Δ apple≈Ó apple≈‹ ÁΔ ’ÒÍÈ≈ «’Ú∂∫

’apple √’Á∂ √È? ‹Á«’ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ ‹Δ Á≈

¡’ΔÁ≈ Ï∂◊ÓÍπapple∂ ˘ «√apple‹‰ Á≈ √ΔÕ

«‹‘Û∂ ÚΔ ÒØ’ “apple≈Ó apple≈‹”

√Ê≈Í ’appleÈ≈ ⁄≈‘πøÁ∂ ‘È ¿πÈ∑ª ˘ √Ì ÂØ∫

Í«‘Ò≈ apple≈Ó apple≈‹ Á∂ ÁappleÙÈ ’apple≈¿π‰∂ ‹apple»appleΔ

‘ÈÕ ¡◊apple «Îapple ÚΔ ¿πÈ∑ª Ó‘≈ÍπappleÙª ÁΔ

«ÂÃÍÂΔ “apple≈Ó apple≈‹” ÂØ∫ «ÏÈ≈ Ȫ ‘øπÁΔ ‘ØÚ∂

ª √Ófi ÒÀ‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛ ’πfi «ÁÓ≈◊ «Úæ⁄

‘Δ «’Ëapple∂ Èπ’√ ˛Õ apple≈‹≈ apple≈Ó ⁄øÁapple Á∂ apple≈Ó

apple≈‹ «Úæ⁄ ¡¤»Â √Ó≈‹ È≈Ò ’Δ ’πæfi ‘πøÁ≈

«apple‘≈ ¿π√ Á≈ ‘≈Ò Ó؇∂ ÂΩapple ¿πÍapple «¬Ú∂∫ ˛Õ

«¬’ ¡¤»Â «appleÙΔ √øÌ»’ ‹Á appleæÏ ˘ Í≈¿π‰

Ò¬Δ Ì◊ÂΔ ’apple «apple‘≈ √Δ ÂÁ apple≈Ó apple≈‹ Á∂

apple÷Ú≈Ò∂ apple≈Ó ⁄øÁapple È∂ ¡Í≈‰Δ «¥Í≈È È≈Ò

¿π√ «appleÙΔ Á≈ «√apple Úæ„ «ÁÂ≈ √ΔÕ ¿π√∂ apple≈Ó

apple≈‹ ¡øÁapple ÁÃ؉≈⁄≈appleΔ È∂ ÂΔapple ’Ó≈È

⁄Ò≈¿π‰ «Úæ⁄ «¬’ «ÈÍπøÈ ¡¤»Â ÈΩ‹Ú≈È

¬∂’Ò«Ú¡≈ Á≈ Ó’≈appleΔ È≈Ò ¡ø◊»·≈ Úæ„ ’∂

¿π√ ˘ «‹øÁ◊Δ Ìapple «‹Ò ÌappleΔ «‹øÁ◊Δ

«‹¿π‰ Ò¬Δ Ó˜Ï»apple ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ «¬√∂ ‘Δ

apple≈Ó apple≈‹ ¡øÁapple ÷πÁ apple≈Ó ⁄øÁapple È∂ ‘Δ ¡«Á

Ú≈√Δ Ï≈ÒΔ Á≈ ËØ÷∂ È≈Ò ’ÂÒ ’ΔÂ≈ √ΔÕ

«¬√ apple≈‹ ¡øÁapple ÏÛΔ √÷Â≈¬Δ È≈Ò Úapple‰

«ÚÚ√Ê≈ Ò≈◊» ’ΔÂΔ ‘Ø¬Δ √Δ Â∂ «¬√ Á≈

ÏÛΔ ’appleÛ≈¬Δ È≈Ò Í≈Ò‰ ÍØÙ‰ ’ΔÂ≈

‹ªÁ≈ √ΔÕ ‹≈Â-Í≈Â-¤»Â ¤≈ ͻapple∂ ‹ØÏÈ

¿πÍapple √ΔÕ √Ó»‘ ¡¤»Â √Ó≈‹ ˘ ÍÛ∑È

«Ò÷‰, Í»‹≈ Í≈·, √≈Î √πÊapple≈ ’ÍÛ≈

Í«‘ȉ ¡Â∂ ⁄ø◊≈ ÷≈‰ ÍΔ‰ Á≈ ’جΔ

¡«Ë’≈apple ‘Δ È‘ƒ √ΔÕ ’æ÷ª ’≈«È¡ª ÁΔ¡ª

’πÒΔ¡ª «Ú⁄ Ú√∂apple≈ ¿π‘ ÚΔ apple»ÛΔ¡ª ‹ª

ÙÓÙ≈È ÿ≈‡ª ’ØÒ apple«‘‰ Ò¬Δ Ó˜Ï»apple

’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ √ΔÕ ¿π‘ «’‘Û≈ ¡«Â¡≈⁄≈apple

√Δ «‹‘Û≈ ¡¤»Â √Ó≈‹ ¿πÍapple ¡‹Ó≈«¬¡≈

È≈ «◊¡≈ ‘ØÚ∂Õ ‘Óapple≈‹ ‹Δ ’Δ Âπ√ƒ «¬√

apple≈Ó apple≈‹ ˘ ‘Δ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ ‹Δ Á≈

Ï∂◊ÓÍπapple≈ ÓøÈÁ∂ ‘Ø, Ï∂◊Ó Íπapple∂ ˘ Âπ√ƒ ’Δ

apple≈Ó apple≈‹ Úapple◊≈ √ÓfiÁ∂ ‘Ø, ’Δ «¬‘ √ÃΔ ◊πapple»

apple«ÚÁ≈√ Ó‘≈apple≈‹ ÁΔ ÂΩ‘ΔÈ È‘ƒ ˛?

(÷≈√ È؇- «‹√ Áz؉≈⁄≈appleΔ¡≈ È∂ Ó’≈appleΔ

È≈Ò «‹√ ¡¤»Â ¬∂’Ò«Ú¡≈ Á≈ ¡ø◊»·≈

Úæ„ «Ò¡≈ √Δ ¿π√∂ Ó’≈apple ÁØÃ؉≈⁄≈appleΔ¡≈

ÏÃ≈‘Ó‰ Á∂ È≈Ó ¿πÍapple «ÁæÒΔ Á∂ È∂Û∂ ÍÀ∫Á∂

Ù«‘apple ◊πÛ◊≈¿π∫ Á≈ È≈Ó ÏÁÒ ’∂ “ ◊πapple»

◊apple≈Ó” ÏΔ.‹∂.ÍΔ. √apple’≈apple È∂ appleæ÷ «ÁÂ≈ ˛Õ

Ì≈apple Á∂ √Ó»‘ Á«Ò √Ó≈‹ ˘ «⁄Û∑≈¿π‰

Ò¬Δ ÏÃ≈‘Ó‰Ú≈Á ÁΔ «¬‘ «¬’ ’ΩfiΔ ⁄≈Ò

˛Õ)

Ó‘≈ÂÓ≈ (?) ◊ªËΔ ¡Â∂ ‹Ú≈‘apple Ò≈Ò

È«‘apple» ª ‘Ø √’Á≈ ˛ “ apple≈Ó apple≈‹ Á∂ √πÍÈ∂

Á∂÷Á∂ ‘؉, «¬√ Ú≈apple∂ ª Ò∂÷’ ˘ ‘Δ ÚË∂apple∂

‹≈‰’≈appleΔ ‘Ø √’ÁΔ ˛Õ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

¡øÏ∂‚’apple È∂ ◊ªËΔ-È«‘apple» Á∂ apple≈Ó apple≈‹ ÁΔ

’≈«¬ÓΔ Ò¬Δ ’ÁΔ ÚΔ ÔÂÈ È‘ƒ ’ΔÂ≈Õ

«¬√ Ú≈apple∂ ÓÀ∫ Á≈¡Ú∂ È≈Ò ¡È∂’ª √ϻ Á∂

’∂∂ ’«‘ √’Á≈ ‘ªÕ ¿πÈ∑ª È∂ ‘Ó∂Ù≈ apple≈Ó apple≈‹

(¡æ‹ Á∂ ¡≈apple.¡À√.¡À√. Á∂ «‘øÁ» apple≈‹ ‹ª

‘Øapple) Á≈ ‘Ó∂Ù≈ √÷ÂΔ È≈Ò «ÚappleØË ’ΔÂ≈ √ΔÕ

¿πÈ∑ª Á≈ Óøȉ≈ √Δ ¡◊apple ¡«‹‘≈ ‘Ø ‹ªÁ≈

˛ ª ¿π√ «ÁÈ ˘ Á∂Ù Ò¬Δ ÓøÁÌ≈◊≈ «’‘≈

√ΔÕ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ¡øÏ∂‚’apple È∂ «‘øÁ» ËappleÓ

¡Â∂ «¬√ Á∂ Ë≈apple«Ó’ ◊Ãøʪ ¿πÍapple ¡È∂’≈

Íπ√Â’ª «Ò÷Δ¡ª √ÈÕ ¿πÈ∑ª È∂ ¡≈Í‰Δ¡ª

Íπ√Â’ª «Úæ⁄ ÷πÒ ’∂ «Ò«÷¡≈ «¬È∑ª Á∂ ËappleÓ

Â∂ ◊Ãøʪ È∂ Ì≈appleÂΔ √Ó≈‹ Á∂ Ï‘π «◊‰ÂΔ

ÒØ’ª ˘ ¡¤»Â ÈΔ⁄ ω≈ ’∂ apple«÷¡≈ √ΔÕ

Ì≈appleÂΔ √Ó≈‹ ¡øÁapple ¡æ‹ «‹øÈΔ¡ª ÚΔ

Ïπapple≈¬Δ¡ª ‘È ¿π‘ √Ì «¬È∑ª ÁΔ ‘Δ Á∂‰ ˛Õ

«¬√ ’apple’∂ √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

¡øÏ∂‚’apple È∂ ‘Δ apple≈Ó apple≈‹ ‹ª «‘øÁ» apple≈‹

ÁΔ¡ª Ëæ‹Δ¡ª ¿πÛ≈¬Δ¡ª √ÈÕ «‹‘ÛΔ

¡≈apple.¡À√.¡À√ ¡æ‹ Ì≈apple ˘ «‘øÁ» apple≈‹

ω≈¿π‰ ÁΔ ◊Ò ’appleÁΔ ˛ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï È∂

‘Ó∂Ù≈ «¬√ Á≈ «ÚappleØË ’ΔÂ≈ ¡Â∂ Ì≈appleÂΔ

√Ó≈‹ ˘ «¬√ «ÚappleπË ÷ÒΩ‰ Ò¬Δ ÍÃ∂«apple¡≈

√ΔÕ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ¡øÏ∂‚’apple Á∂∂ ¡ÈπÔ≈¬Δ

¡æ‹ ÚΔ Ò◊≈Â≈apple «¬√ ¯≈√ΔÚ≈ÁΔ apple≈Ó

apple≈‹ ‹ª «‘øÁ» apple≈‹ «ÚappleπË ¡Ú≈˜ ¸æ’Á∂ apple‘∂

‘ÈÕ

«¬‘ ÒØ’ «’√ ’√Ω‡Δ ¿πÍapple ◊πapple»

apple«ÚÁ≈√ ‹Δ ¡Â∂ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ¡øÏ∂‚’apple

Á≈ “apple≈Ó apple≈‹” ω≈¿π‰ ÁΔ ◊Ò ’appleÁ∂

‘È? ¡æ‹ ’Ò ¡≈apple.¡À√.¡À√. Ú≈Ò∂ Ï≈Ï≈

√≈«‘Ï ¡øÏ∂‚’apple Â∂ ¿πÈ∑ª ÁΔ «Ú⁄≈appleË≈apple≈

˘ ¡≈͉∂ «Úæ⁄ √Ó؉ Ò¬Δ Í»appleΔ Âapple∑ª ÂappleÒØ

Óæ¤Δ ‘Ø apple‘∂ ‘È, «’Â∂ ÓØ‘È Ò≈Ò ‹Δ ÚΔ

¿πÈ∑ª Á≈ ‘Δ Âª ’øÓ È‘ƒ ’apple apple‘∂? ¬∂∂‚≈

Ú‚≈ ’π¯apple ÂØÒ‰ ÂØ∫ Í«‘Ò≈ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

¡øÏ∂‚’apple ÁΔ √Ø⁄ ˘ «Ë¡≈È «Úæ⁄ appleæ÷ ÒÀ‰≈

⁄≈‘ΔÁ≈ √ΔÕ ‹∂’apple ‘Óapple≈‹ ‹Δ È∂

¡≈apple.¡À√.¡À√. ÁΔ √∂Ú≈ ‘Δ ’appleÈΔ ˛ ª

¿π‘Ò≈ ’≈‘Á≈, √≈‘Ó‰∂ ¡≈ ’∂ ’apple∂Õ «◊Ò≈

ª «√appleÎ ¬∂È≈ ‘Δ ˛ «’ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï Á∂

È≈Ó ‘∂· ◊ÒÂ, ÿ‡Δ¡≈ Â∂ «ÈøÁ‰ ÔØ◊

«Ú⁄≈appleª ˘ ÍÃ⁄≈«apple¡≈ «◊¡≈ ˛Õ

Ì≈appleÂΔ Ú≈ÒÓΔ«’ √Ì≈ Á≈ Ú¯Á apple≈‘∞Ò ◊ªËΔ È±ß «Ó«Ò¡≈

ÓμÒ∑Δ¡ª ’ÒªÕ Ì≈appleÂΔ Ú≈ÒÓΔ«’ √Ì≈ (apple«‹:) Á≈ «¬’ ÚÎÁ ’ΩÓΔ ÍzË≈È ’appleÈÀÒ «√ßÿ

√‘ØÂ≈ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ‘∂· ’ª◊apple√ Í≈apple‡Δ Á∂ apple≈Ù‡appleΔ ÍzË≈È √zΔ apple≈‘∞Ò ◊ªËΔ È±ß ÈÚΔ∫

«ÁμÒΔ «Ú÷∂ «Ó«Ò¡≈ Õ ÚÎÁ «Ú⁄ ’ΩÓΔ ÍzË≈È ’appleÈÀÒ «√ßÿ √‘ØÂ≈ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈

¡Óapple‹Δ √ÌappleÚ≈Ò ’ΩÓΔ ‹ÈappleÒ √’μÂapple, ’appleÓ ⁄ßÁ √±Ï≈ ÍzË≈È, Ó≈: Ó«‘ßÁappleÍ≈Ò

¿∞μ◊Δ √±Ï≈ ‹ÈappleÒ √’μÂapple √Ó∂ ‘Øapple ¡≈◊±¡ª È∂ √zΔ apple≈‘∞Ò ◊ªËΔ È±ß Ú≈ÒÓΔ«’ ÒØ’ª

鱧 ¡≈ apple‘Δ¡ª √Óμ«√¡≈Úª Â∂ Óß◊ª ÂØ∫ ‹≈‰± ’appleÚ≈«¬¡≈Õ «¬√ ÓΩ’∂ ’appleÈÀÒ √‘ØÂ≈ È∂

apple≈‘∞Ò ◊ªËΔ ÂØ∫ Óß◊ ’ΔÂΔ «’ Íß‹≈Ï ¡ßÁapple «Í¤ÒΔ ¡’≈ÒΔ-Ì≈‹Í≈ √apple’≈apple ÚÒØ∫

Ú≈ÒÓΔ«’ ¡≈ÙappleÓ «Ú÷∂ ω≈¬∂ ◊¬∂ ÙappleÀÈ ÏØapple‚ 鱧 Ìß◊ ’apple’∂ ’ª◊apple√ Í≈apple‡Δ «Ú⁄ ’ßÓ

’appleÁ∂ ¡≈◊±¡ª Á≈ ◊·È ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂ ª ‹Ø ¡≈ÙappleÓ Á∂ ÍzÏß˪ 鱧 √‘Δ „ß◊ È≈Ò

⁄Ò≈«¬¡≈ ‹≈ √’∂Õ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ÓßÂappleΔ Óß‚Ò ÏØapple‚, ’≈appleÍØapple∂ÙȪ ¡Â∂ Úμ÷-Úμ÷

’Ó∂‡Δ¡ª ¡ßÁapple Ú≈ÒÓΔ«’, Ó˜∑ÏΔ «√μ÷ª È±ß Ï‰ÁΔ È∞Ó≈«¬ßÁ◊Δ «ÁμÂΔ ‹≈Ú∂ ª ‹Ø

√Ó≈‹ «Ú⁄ «¬’√≈appleÂ≈ ¡≈ √’∂Õ √zΔ apple≈‘∞Ò ◊ªËΔ È∂ «ÚÙÚ≈√ «ÁÚ≈«¬¡≈ «’ Ú≈ÒÓΔ«’

√Ó≈‹ ÁΔ¡ª ‹≈«¬˜ Óß◊ª È±ß Í±apple≈ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ Õ «¬√ ÓΩ’∂ apple≈‹ ’∞Ó≈apple, ÍÚÈ ’∞Ó≈apple,

◊∞appleÁΔÍ «√ßÿ, √appleω «√ßÿ, «Í¡≈apple≈ «√ßÿ, √±apple‹ «√ßÿ Â∂ ’∂ÚÒ «√ßÿ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‘Øapple

¡≈◊± ÚΔ ‘≈˜apple √È Õ


5 08/03/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

Íß‹≈ÏΔ √μ«Ì¡≈⁄≈apple 鱧 „≈¡ Ò≈ apple‘Δ ‘À Òμ⁄apple ◊≈«¬’Δ

Íß‹≈Ï, Íß‹+¡≈Ï Ì≈Ú Íß‹ Á«apple¡≈Ú≈∫

Ú≈Ò≈ «¬’ «ÚÙ≈Ò √±Ï≈, ‹Ø «’√∂ √Ó∂∫ ¡‡’

ÂØ∫ «ÁμÒΔ Âμ’ ÎÀ«Ò¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √Δ, ȱß

¡≈͉∂ ◊ΩappleÚÓ¬Δ «¬«Â‘≈√ ”Â∂ Ó≈‰ ‘À «’

¡μ‹ ÂØ∫ F ‘˜≈apple √≈Ò Í«‘Ò≈∫ ‹ÁØ∫ Ï≈’Δ

√≈appleΔ Á∞ÈΔ¡≈ ¡‹∂ ‘È∂apple∂ «Ú⁄ ̇’ apple‘Δ √Δ

Â≈∫ ¿∞√ √Ó∂∫ Íß‹≈Ï Á∂ ÒØ’ «Ú’√ «√ß˱

√μ«Ì¡Â≈ ÁΔ appleΩÙÈΔ Á≈ «Èμÿ Ó≈‰ apple‘∂ √È¢

‘ÛμÍ≈, appleØÍÛ Â∂ ¿∞μ⁄≈ «Íß‚ √ßÿØÒ ÁΔ

÷∞ÁÚ≈¬Δ ÂØ∫ «ÓÒΔ¡≈∫ Ú√ª, Ï∞μ ¡Â∂

«⁄ßÈ∑ «¬√ Á≈ ÍzÂμ÷ ÍzÓ≈‰ ‘È¢ Íß‹≈Ï È±ß

Ó≈‰ ‘À «’ √ß√≈apple Íz«√μË «ÚÁÚ≈È È≈◊√∂È

È∂ Á±‹Δ √ÁΔ ¬Δ√≈ ͱappleÚ «Ú⁄ Ó‘≈apple≈‹≈

Ó«ÒßÁ 鱧 «Ú⁄≈apple-«Ú‡≈∫Áapple∂ «Ú⁄ ‘apple≈«¬¡≈

¡Â∂ «¬√ √Ó∂∫ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ C@D Ï⁄È-

«ÏÒ≈√≈∫ Ú≈ÒΔ «Ò÷Δ ◊¬Δ ¡«Ë¡≈«Ӓ Â∂

√μ«Ì¡≈⁄≈apple’ Í∞√Â’ “Ó«ÒßÁ-ÍÈ‘Ø“ ÚΔ

Íß‹≈Ï «Ú⁄ «Ò÷Δ ◊¬Δ ‘À¢ ÏØË «ÚÁÚ≈È

¡≈√ßÿ Â∂ Ú√±Ïß˱ Ìapple≈Ú≈∫ È∂ √ß√«’z ȱß

«Ú¡≈’apple‰Δ √±Âapple≈∫ «Ú⁄ ÏßÈ∑‰ Ú≈ÒΔ

Í∞√Â’ “¡Ù‡«Ë¡≈¬Δ“ ÁΔ apple⁄È≈ ÚΔ «¬μÊ∂

’ΔÂΔ¢

√ß√≈apple Ìapple Á∂ ÏØË «ÚÁÚ≈È≈∫ ÁΔ ⁄ΩÊΔ ËappleÓ

√ß√Á A@@ ¬Δ: «Ú⁄ Íß‹≈Ï Á∂ ‹ÒßËapple «Ú÷∂

‘Ø¬Δ ‹Ø F Ó‘ΔÈ∂ ⁄μÒΔ¢ «¬√ «Ú⁄ ËμÓ ÍμÁ

Á∂ «◊¡≈È Ìappleͱapple «ÂßÈ Òμ÷ √ÒØ’≈∫ 鱧 Â≈∫Ï∂

Á∂ ÍμÂapple≈∫ “Â∂ ¿∞’≈apple ’∂ apple≈‹≈ ’«ÈÙ’ È∂

ÍμÊapple≈∫ Á∂ Ï’«√¡≈∫ “⁄ «¬μÊ∂ Áμ«Ï¡≈

‘Ø«¬¡≈ ‘À, ‹Ø «’ «¬’ ¡ÈÓØÒ ÷˜≈È≈ ‘À,

«‹√ ÁΔ ÷Ø‹ ‘Ø apple‘Δ ‘À¢

Íß‹≈Ï È±ß Ó≈‰ ‘≈√Ò ‘À «’ √ß√≈apple ÁΔ

Í«‘ÒΔ «ÚÙÚ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ “Â’«ÙÒ≈” ÁΔ

«√apple‹‰≈ ÚΔ «¬μÊ∂ ‘Ø¬Δ¢ «‹√ È∂ ⁄apple’,

⁄≈‰«’¡≈, Ú∂Á≈⁄≈appleΔ¡≈, «ÁappleÛÏÒ,

Í≈«‰ÈΔ, Ú≈◊ Ìμ‡, ’∞Ó≈appleÒ Ï∞μË Úapple◊∂

«ÚÙÚ Íz«√μË «ÚÁÚ≈È ÍÀÁ≈ ’ΔÂ∂¢

Í≈«‰ÈΔ «ÚÙÚ «Úμ«Á¡≈«Ò¡≈ Á≈

¡⁄≈appleΔ¡≈ √Δ¢

Íß‹≈Ï Â∂ Íß‹≈ÏΔ √μ«Ì¡≈⁄≈apple È≈Ê

‹Ø◊Δ¡≈∫, Ï≈Ï≈ ÎappleΔÁ, ◊∞apple± È≈È’, Ú≈«apple√

Ù≈‘ ÂØ∫ ‘∞ßÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ «¬Ê∂ Âμ’ ÍzÎ∞μÒÂ

‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ Á∂Ù ÁΔ ¡≈˜≈ÁΔ ÁΔ ÒÛ≈¬Δ

«Ú⁄ ÚΔ Íß‹≈Ï ÁΔ Ó‘≈È Á∂‰ ‘À¢ Íß‹≈Ï ÁΔ

ËappleÂΔ Á≈ Ù≈«¬Á ‘Δ ’Ø¬Δ ¡À√≈ «‘μ√≈ ‘ØÚ∂,

«‹‘Û≈ ÓÈ∞μ÷ ÁΔ ¡≈˜≈ÁΔ, Ïapple≈ÏappleΔ,

Ì≈¬Δ⁄≈apple≈ ¡Â∂ «È¡≈∫ Ò¬Δ Ù‘ΔÁ≈∫ Á∂ ÷±È

È≈Ò appleß«◊¡≈ È≈ ‘ØÚ∂¢ «¬È’Ò≈Ï

«Ò¡≈¿∞‰ Ò¬Δ ˆÁapple Ò«‘apple, ÏμÏapple ¡’≈ÒΔ

Ò«‘apple, «’appleÂΔ-«’√≈È ¡≈«Á Ò«‘apple≈∫ ÚΔ

Íß‹≈Ï “⁄Ø∫ ¿∞·Δ¡≈∫¢

HEATHROW

CONCRETE

apple≈‹«ÚøÁapple «√øÿ «√Ë»

Òø‚È ÁΔ ÓÙ‘»apple

’Ω∫ø’appleΔ‡ √ÍÒ≈¬Δ ’appleÈ Ú≈ÒΔ

’øÍÈΔÕ appleÀ‚Δ«Ó’√ ’Ω∫ø’appleΔ‡,

√¥Δ‡, Î≈«¬Úapple ◊Ò≈√ √¥Δ‡

ÁΔ ‘apple Âapple∑ª ÁΔ ÒØÛ Ò¬Δ

‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á appleº÷ØÕ

020 8574 0001

07778 707 171

THE

READY

MIX

CONCRETE

SPECIALISTS

email : heathrowconcrete@gmail.com

www. heathrow concrete ltd.com

Ízß± Íß‹≈Ï ‘∞‰ Á∂Ù≈∫ «Ú⁄Ø∫ Á∂Ù Íß‹≈Ï È‘Δ∫

«apple‘≈¢ ‘∞‰ Íß‹≈Ï «Ú⁄ ‘apple appleؘ Úμ÷-Úμ÷

ÿ‡È≈Ú≈∫ apple≈‘Δ∫ appleؘ≈È≈ Áapple‹È≈∫ ÓΩÂ≈∫, ÷±ÈΔ

Úμ„-‡∞μ’ ÁΔ¡≈∫ ÒÛ≈¬Δ¡≈∫, «’√≈È

Ó˜Á±apple≈∫ ÁΔ¡≈∫ ˜«‘apple≈∫ ÷≈ ’∂ ¡≈ÂÓ-

‘μ«Â¡≈Ú≈∫ ’appleÈ, È«Ù¡≈∫ Ò¬Δ Ò∞μ‡≈∫-

÷Ø‘≈∫, Ó∞ß‚∂-’∞ÛΔ¡≈∫ Á∂ ÂÒ≈’, Ó≈«Í¡≈∫

ÚÒØ∫ ¡≈͉∂ ÈÙ¬Δ Ïμ«⁄¡≈∫ ÂØ∫ Âß◊ ¡≈ ’∂

‹≈«¬Á≈Á ÂØ∫ Ï∂ÁıÒ ’appleÈ, «appleÙÚÂ÷Øapple Â∂

«ÌzÙ‡≈⁄≈apple, ˜Øapple-‹Ïapple, ÒØ’≈∫ ÁΔ¡≈∫

‹≈«¬Á≈Á≈∫ “Â∂ È≈‹≈«¬˜ ’Ϙ∂, Ùapple∂¡≈Ó

◊∞ß‚≈◊appleÁΔ Á≈ ÏØÒ-Ï≈Ò≈ «ÁÈØ-«ÁÈ ÚË

«apple‘≈ ‘À¢ ‘apple ÓÈ∞μ÷ ¡√∞appleμ«÷¡Â Ó«‘√±√ ’apple

«apple‘≈ ‘À¢ ¡ÀÈ.¡≈apple.¡≈¬Δ. ÁΔ ÈÚΔ∫

ÍΔÛ∑Δ Á∂ Ïμ⁄∂ Íß‹≈Ï ¡≈¿∞‰≈ È‘Δ∫

⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘È¢ Ï≈‘appleÒ∂ Á∂Ù≈∫ «Ú⁄ ‹≈ ’∂

Úμ√ ‹≈‰ ’≈appleÈ, Íß‹≈Ï √∞ßÈ≈ ‘∞ßÁ≈ ‹≈

¡À√.¡ÀÒ.«ÚappleÁΔ

«apple‘≈ ‘À Â∂ «ÁÈØ-«ÁÈ Ì≈Ù≈¬Δ ÿμ‡

«◊‰ÂΔ ÚΔ Ï‰Á≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À ‹Á «’

ÒßÓ∂ √ßÿappleÙ Á∂ Ï≈¡Á Íß‹≈Ï

Ï‘∞«◊‰ÂΔ Á∂ ¡≈Ë≈apple ”Â∂ Íß‹≈ÏΔ √±Ï≈

Ï«‰¡≈ √Δ¢ ‘∞‰ Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈ 鱧 «¬Ê∂ ‘apple

÷∂Âapple «Ú⁄ ÷Øapple≈ Òμ◊ «apple‘≈ ‘À¢ ‹ÁØ∫ «¬’

Ì≈Ù≈ ÓappleÈ Ò◊ÁΔ ‘À Â≈∫ ¿∞√ Á∂

√μ«Ì¡≈⁄≈apple 鱧 ÚΔ „≈‘ Ò◊ÁΔ-Ò◊ÁΔ ’ΩÓ

ÚΔ «÷ß‚-Í∞ß‚ ‹≈∫ÁΔ ‘À¢ «¬È∑≈∫ Á∞μ÷Á≈¬Δ

ÿ‡È≈Ú≈∫ «Íμ¤∂ √Ì ÂØ∫ Úμ‚≈ ’≈appleÈ Òμ⁄apple

◊≈«¬’Δ ‘À¢

Íß‹≈Ï «Ú⁄ ‘∞‰ ◊∞apple±¡≈∫ ÁΔ Ï≈‰Δ, √ߪ Á∂

ÙÏÁ, √±¯Δ¡ª Á∂ ÁØ‘∂, ’ÚΔ¡ª ÁΔ ’ÚΔÙappleΔ

Â∂ „≈‚Δ¡ª ÁΔ¡ª Ú≈appleª Á≈ ÏØÒ-Ï≈Ò≈

È‘Δ∫ √◊Ø∫ ◊Δª “⁄ ÙØapple-Ùapple≈Ï≈, Òμ⁄appleÂ≈,

‘«Ê¡≈apple Â∂ «‘ß√≈ Ì≈apple± ‘È¢ ¡«‹‘∂ Òμ⁄apple

◊Δ Íß‹≈Ï Á≈ «√apple Ó≈‰ È≈Ò È‘Δ∫

¿∞·≈¿∞∫Á∂ √◊Ø∫ ÙappleÓ È≈Ò fi∞’≈¿∞∫Á∂ ‘È¢

¡«‹‘∂ Òμ⁄apple ◊Δ √Ê≈Í Íß‹≈ÏΔ

√Á≈⁄≈appleΔ √≈«‘ Â∂ √μ«Ì¡≈⁄≈apple 鱧 ÚΔ „≈‘

Ò≈ apple‘∂ ‘È¢ Òμ⁄appleÂ≈ È±ß Âª √μ«Ì¡≈⁄≈apple

’«‘‰ ÂØ∫ ÚΔ ‹ΔÌ Êapple-Êapple≈¿∞∫ÁΔ ‘À¢ «’√∂

÷≈√ ‹≈ÂΔ Úapple◊ 鱧 ÚË≈-⁄Û∑≈¡ ’∂ Í∂Ù

’appleÈ ÁΔ Ï«È√Ï Íß‹≈ÏΔ ◊≈«¬’Δ √appleÏμÂ

Á∂ ÌÒ∂ ÁΔ Ï‰∂¢ ◊ΔÂ’≈apple Â∂ Ò∂÷’ ◊∞apple±

√«‘Ï≈È Á∂ ¿∞ÍÁ∂Ù, “Ó≈È√ ’Δ ‹≈«Â √ÏÀ

¬∂’À Í‘⁄≈ÈÏØ“ Á∂ Ú≈apple√ «√μË È‘Δ∫ ‘Ø apple‘∂¢

Íß‹≈Ï «Ú⁄ «Í¤Ò∂ «ÂßÈ Á‘≈«’¡ª ÂØ∫

◊≈«¬’ª Â∂ ◊ΔÂ’≈appleª Á≈ ‘Û∑ ¡≈«¬¡≈

‘«appleøÁapple «√øÿ √appleª

‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ «Í¤Ò∂ ’∞fi √Ó∂∫ ÂØ∫ ◊≈«¬’Δ È±ß

¡≈Ë∞«È’ ω≈¿∞‰ Á∂ Ȫ¡ “Â∂ ¡≈͉∂

«Èμ‹Δ Ó∞¯≈Áª Ò¬Δ Íß‹≈ÏΔ ◊≈«¬’Δ È±ß

Òμ⁄appleÂ≈ ÚμÒ Ëμ«’¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À¢ ’∞ÛΔ¡ª

ÁΔ Â∞ÒÈ≈ È«Ù¡ª Â∂ ‘«Ê¡≈appleª È≈Ò ’apple

apple‘∂ ‘È¢ ’≈Ò‹ª Â∂ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ¡ª ȱß

ÍÛ∑≈¬Δ Á∂ ’∂∫Áapple Ú‹Ø∫ È‘Δ∫ √◊Ø∫ «¬È∑ª

√ß√Ê≈Úª 鱧 ¡≈Ù’Δ Á∂ ¡μ‚∂ «Á÷≈«¬¡≈

‹ªÁ≈ ‘À¢ Ó∞ß‚∂ Úμ÷-Úμ÷ ◊apple∞μÍ Ï‰≈ ’∂

‘«Ê¡≈appleª È≈Ò ÒÀ√ ‘Ø ’∂ ’∞ÛΔ¡ª «Íμ¤∂

¡≈Í√ «Ú⁄ ÷±ÈΔ ÒÛ≈¬Δ¡ª ’appleÁ∂ «Á√Á∂

‘È¢ ÓÈ È±ß √’±È, ÙªÂΔ Â∂ √∂Ë Á∂‰ Ú≈ÒΔ

◊≈«¬’Δ Íß‹≈Ï ”⁄Ø∫ ˆ≈«¬Ï ‘À¢ Ò∂÷’ Â∂

◊≈«¬’ Òμ⁄appleÂ≈ ◊≈ apple‘∂

‘È¢ Ïμ√! ¡≈Ë∞«È’

Íß‹≈ÏΔ ◊≈«¬’ª ȱß

«√appleÎ ÍÀ√≈ Â∂ ¡ÀÙÍz√ÂΔ

⁄≈‘ΔÁΔ ‘À¢

Íß‹≈ÏΔ √μ«Ì¡≈⁄≈apple

«Ú⁄ ◊ΔÂ-√ß◊Δ Á≈

¡«‘Ó √Ê≈È ‘À¢

Íß‹≈ÏΔ¡ª Á∂ ‘apple

«Â¿∞‘≈apple, Ó∂Ò∂ Â∂

«Ú¡≈‘-Ù≈ÁΔ¡ª «Ú⁄

◊ΔÂ-√ß◊Δ ÓÈØappleß‹È Á≈ √≈ËÈ ‘À¢ ◊ΔÂ

√ß◊Δ «’√∂ ÚΔ Á∂Ù, √Ó≈‹, «÷μÂ∂ ‹ª

√μ«Ì¡≈⁄≈apple Á≈ Ó∞‘ªÁapple≈ ‘∞ßÁ∂ ‘È¢ Ó∞‘μÏÂ,

¡≈Ù’Δ, ÒÛ≈¬Δ¡ª ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ÚΔ ◊ΔÂ

«Ò÷∂ ¡Â∂ ◊≈¬∂ ‹≈ √’Á∂ ‘È¢ Í∞apple≈ÂÈ

Íß‹≈ÏΔ ◊≈«¬’Δ «Ú⁄ ÂΔÚΔ∫-¡≈ÁÓΔ,

«Á˙apple-Ìapple‹≈¬Δ, ‹Δ‹≈-√≈ÒΔ, ÌÀ‰-

Ìapple≈Úª Á∂ ◊Δª «Ú⁄ ‘≈√≈-·μ·≈ Â∂

«Ú¡ß◊ ‘∞ßÁ≈ √Δ Íapple Òμ⁄appleÂ≈ È‘Δ∫ √Δ¢

Íß‹≈ÏΔ¡ª È∂ √ß√≈apple ÍμËapple “Â∂ √Ó≈«‹’

√μ«Ì¡≈⁄≈apple’ ◊ΔÂ-√ß◊Δ È≈Ò ‘Δ

¡≈Í‰Δ Í¤≈‰ ω≈¬Δ ‘Ø¬Δ ‘À¢ Íß‹≈Ï

ÁΔ¡ª apple‘∞-appleΔª, Ó∂«Ò¡ª, «Â¿∞‘≈appleª, ÒØ’

ÏØÒΔ¡ª, ÒØ’ ’Ê≈Úª Â∂ ÒØ’ È≈⁄ª Á≈

Ó∞˜≈‘apple≈ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢ Íß‹≈ÏΔ

√μ«Ì¡≈⁄≈apple Á≈ ‘«Ê¡≈appleª, ÒÛ≈¬Δ¡ª,

Ó≈apple-Óapple≈¬Δ, «‘ß√≈ È≈Ò ’Ø¬Δ √appleØ’≈apple È‘Δ∫¢

◊μÌapple±-Ó∞«‡¡≈appleª, ÷∂‚ª-«÷‚≈appleΔ,

ÌÒÚ≈ÈΔ-’∞ÙÂΔ¡ª Â∂ ÓÈ∞μ÷Δ «Í¡≈apple ‘Δ

Íß‹≈ÏΔ √μ«Ì¡≈⁄≈apple Á≈ Ó∞‘ªÁapple≈ ‘À¢ Íß‹≈Ï

Á≈ Ì≈¬Δ⁄≈apple’, √Á≈⁄≈appleΔ √∞Ì≈¡ √ß√≈apple Á∂

√ÈÓ∞μ÷ appleμ÷‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢ ÒØ’ ’ÚΔ ÈßÁ

Ò≈Ò È±appleÍ∞appleΔ, Ò≈Ò ⁄ßÁ ÔÓÒ≈ ‹μ‡,

Ú‚≈ÒΔ Ìapple≈, √∞«appleßÁapple ’Ωapple, È«appleßÁapple ÏΔÏ≈

¡≈«Á ◊≈«¬’ª Á∂ Ú≈apple√ ωÈ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢

Ó‘≈È ÔØ«Ë¡ª Â∂ √±apple«Ó¡ª Á∞¡≈apple≈ ÒØ’

ÏzÀ◊«˜‡ È≈Ò «Ïz‡∂È Á∂

‡∞’Û∂ È‘Δ∫ ‘؉◊∂:ÊÀapple∂√≈ Ó∂

Òß‚ÈÕ «Ïz‡∂È ÁΔ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ

ÊÀapple∂√≈ Ó∂ È∂ ÏΔÂ∂ «ÁÈΔ∫ ¡«‹‘Δ

«’√∂ ÚΔ ÔØ‹È≈ 鱧 appleμÁ ’apple «ÁμÂ≈

‘À, «‹√ È≈Ò ¿∞μÂappleΔ Ê≈¬ΔÒÀ∫‚

¡Â∂ È∂ÛÒ∂ ¡≈«¬«appleÙ «appleÍ«ÏÒ’

«Ú⁄≈Ò∂ ÏzÀ◊«˜‡ ÁΔ

‘μÁ ÂÀ¡ ‘ØÚ∂¢ ‘≈¿±√

¡≈Î ’≈ÓÈ√ Á∂

Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ ÓÀ∫Ïappleª ȱß

‘ÎÂ≈Ú≈appleΔ √Ú≈Òª Á≈

‹Ú≈Ï «ÁßÁ∂ ‘ج∂ ÊÀapple∂√≈

Ó∂¡ È∂ «’‘≈ «’ ’جΔ

«Ïz«‡Ù ÍzË≈È ÓßÂappleΔ

’Á∂ «Ïz‡∂È È±ß ‡∞’«Û¡ª «Úμ⁄

Úß‚‰ Ú≈ÒΔ¡ª ‘μÁª Á∂÷‰ Ò¬Δ

ÏzÀ◊«˜‡ ÁΔ √ßËΔ ”Â∂ √«‘Ó ȑΔ∫

‘ØÚ∂◊≈ ¡Â∂ ¬∂Áª ’ÁΔ ‘ØÚ∂◊≈ ÚΔ

È‘Δ∫¢ È≈appleÁappleÈ ¡≈«¬appleÒÀ∫‚

«‘μª Ò¬Δ ’ΔÂΔ¡ª ’∞appleÏ≈ÈΔ¡ª ÁΔ¡ª

◊≈Ê≈Úª 鱧 ◊Δª apple≈‘Δ∫ ◊≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈

‘À¢ Í«‘Òª ÁΔ Íß‹≈ÏΔ ◊≈«¬’Δ «Ú⁄Ø∫ «¬‘

√ÍμÙ‡ «Á÷≈¬Δ «ÁßÁ≈ ‘À¢ Íß‹≈ÏΔ Ò∂÷’ Â∂

◊≈«¬’ª 鱧 ÓÈØappleß‹È Á∂ È≈Ò-È≈Ò √Ó≈‹

鱧 √μ«Ì¡’ Â∂ √Á≈⁄≈appleΔ √μ«Ì¡≈⁄≈apple

«√apple‹Á∂ ◊Δ «Ò÷‰∂ Â∂ ◊≈¿∞‰∂ ⁄≈‘ΔÁ∂

‘È¢

¿∞ÍappleØ’Â Íß‹≈Ï, ‘∞‰ «Í¤Û «apple‘≈ ‘À¢

Íß‹≈Ï Á∂ «√appleÎ A@ ¯Δ√ÁΔ Úμ‚∂ «˜ÓΔ∫Á≈appleª

Â∂ ¿∞ÁÔØ◊ÍÂΔ¡ª Á≈ ª «Ú’≈√ ‘Ø «apple‘≈ ‘À

Íapple Íß‹≈Ï Á∂ ‘Δ I@ ¯Δ√ÁΔ ÒØ’ª 鱧 appleؘÓapple∑≈

ÁΔ¡ª ÒØÛª Ò¬Δ Âapple∑ª-Âapple∑ª Á∂ ˜Ø÷Ó

¿∞·≈¿∞‰∂ ÍÀ apple‘∂ ‘È¢ Íß‹≈Ï ÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ

Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ ÚÒØ∫ Ó≈ÒÚ∂ Á∂ ¤∂ «˜«Ò∑¡ª

«Ú⁄ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ √appleÚ∂÷‰ ÁΔ «appleÍØapple‡

¡È∞√≈apple √≈Ò B@@@ ÂØ∫ B@AE ÁΩapple≈È

Íß‹≈Ï Á∂ Í∂∫‚± ÷∂Âappleª «Ú⁄ AD,FFG

ı∞Á’∞ÙΔ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª, «‹È∑ª «Ú⁄Ø∫ F,CGC

÷∂ ӘÁ±apple √È¢ Òμ÷ª ÒØ’ Ï∂apple∞˜◊≈apple ‘È,

Òμ÷ª appleؘ≈È≈ ¡μË-Ì∞μ÷∂ apple«‘ßÁ∂ ‘È, Ó≈Ò’

ÚμË ÂØ∫ ÚμË ’ßÓ ÒÀ‰ Ò¬Δ Ó˜Á±appleª ȱß

ÈÙ¬Δ Ï‰≈ apple‘∂ ‘È¢ «Úμ«Á¡≈ Á∂

ÚÍ≈appleΔ’appleÈ È∂ Á«Ò ÙØ«ÙÂ, Ó˜Á±apple, ¤Ø‡∂

Á∞’≈ÈÁ≈apple Â∂ ˆappleΔÏ «’√≈Ȫ Á≈ Ì«Úμ÷

ÂÏ≈‘ ’apple «ÁμÂ≈ ‘À¢ ¡÷ΩÂΔ ÷∞ÙΔ Ò¬Δ

ÍÀ«Ò√ª «Ú⁄ ÈΩ‹Ú≈È Ó∞ß‚∂-Ó∞«‡¡≈appleª ȱß

Ùapple≈Ϫ «Í¡≈ ’∂, ‚Δ ‹∂ Ò≈, Òμ⁄apple ◊Δª Â∂

Ìß◊Û∂ Í∞¡≈ ’∂ Ó±apple÷ ω≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À¢

¡μ‹ ÒØÛ ‘À ͱߋΔÚ≈Á Â∂ √appleÓ≈¬∂Á≈appleΔ ÁΔ¡ª

ÒØ’ «ÚappleØËΔ ’≈appleÍØapple∂‡ ÈΔÂΔ¡ª «ıÒ≈¯

√Ó≈‹ «Ú⁄ ‹≈◊apple±’Â≈ ÎÀÒ≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ÒØ’

’ÚΔ ¡≈ÒÓ, Í≈◊Ò, Í≈Ù, ÙΩ∫’Δ Â∂ ¿∞Á≈√Δ

Úapple◊∂ ◊≈«¬’ª Á∂ Ú≈apple√ Ï‰È ÁΔ¢ Íß‹≈ÏΔ

◊≈«¬’Δ ÒØ’ apple≈‹, ‹≈ÂΔ Â∂ ‹Ó≈ÂΔ apple«‘Â

√Ó≈‹ ÁΔ ¿∞√≈appleΔ Ò¬Δ ÒØ’ª 鱧 ¿∞ÂÙ≈«‘Â

’apple’∂ Íß‹≈Ï È±ß «¬’ ı∞Ù‘≈Ò √±Ï≈ ω≈¿∞‰

Ú≈ÒΔ ‘Ø‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À¢

¡μ‹ Á∂ Íß‹≈ÏΔ ◊≈«¬’, Ó˜Á±apple «’√≈Ȫ Â∂

‘Øapple «Ó‘ÈÂ’Ùª 鱧 appleØ‡Δ appleØ˜Δ Ò¬Δ ‘μ‚

ÌßÈÚΔ∫ «Ó‘È ’apple«Á¡ª «Ú÷≈¿∞‰ ÁΔ

Ï«È√Ï √√ÂΔ ÙØappleÂ Ò¬Δ ◊Δª «Ú⁄

√Í≈appleΔÏ≈˜ª 鱧 Ùapple∂¡≈Ó Êª-ʪ ”Â∂ ‘«Ê¡≈apple

⁄Ò≈¿∞∫Á∂, ÏßÁ∂ Ó≈appleÁ∂ Â∂ ◊∞ß‚≈◊appleÁΔ ’appleÁ∂

«Á÷≈¿∞∫Á∂ ‘È¢ ÍÀ√∂ ÁΔ ‘ØÛ ”⁄ ◊Δª ÁΔ¡ª

ÚΔ‚Δ˙ «Ú⁄ Ó«‘ß◊Δ¡ª ’≈appleª ÁΔ ÓÙ‘±appleΔ

’appleÁ∂ ‘È¢ Òμ⁄apple ◊Δª «Ú⁄ ‡∞μ‡Δ-Î∞μ‡Δ

¡ß◊apple∂˜Δ Ì≈apple± ‘∞ßÁΔ ‹≈ apple‘Δ ‘À ‹Á «’

Íß‹≈ÏΔ ÏØÒΔ Ì≈Ù≈ ¡Â∂ √μ«Ì¡≈⁄≈apple ¡ÀÈ≈

Úμ‚≈ ÙÏÁ ’ØÙ ‘À «’ «Ò÷‰ ◊≈¿∞‰ Ò¬Δ

‚ÀÓØ’z∂«‡’ Ô±ÈΔ¡«È√‡ Í≈apple‡Δ

(‚Δ Ô± ÍΔ) Á∂ Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ ÓÀ∫Ïapple

‚∂«Ú‚ «√ßÍ√È Á∂ √Ú≈Ò Á≈

‹Ú≈Ï «ÁßÁ∂ ‘ج∂ Ó∂¡ È∂ «¬‘ ÌappleØ√≈

«ÁμÂ≈ «’ ¿∞‘ ¿∞ÂappleΔ ¡≈«¬appleÒÀ∫‚

¡Â∂ Ï≈’Δ «Ïz‡∂È «Ú⁄≈Ò∂

√apple‘μÁΔ apple∂÷≈Úª Ï≈apple∂ «’√∂

√ÓfiΩÂ∂ ”Â∂ √apple’≈apple

¡≈Í‰Δ √«‘ÓÂΔ È‘Δ∫

ÍzÁ≈È ’apple∂◊Δ¢ ÊÀapple∂√≈ Ó∂¡

È∂ «’‘≈ «’ √apple‘μÁΔ

Ó√Ò∂ ”Â∂ ¿∞‘

Ú⁄ÈÏμËÂ≈ Ï≈apple∂ ¡≈͉∂

apple∞ı “Â∂ ’≈«¬Ó √Δ¢ ¿∞È∑ª È∂ «’‘≈,

ÓÀ∫ Ô±appleÍΔÈ ’«ÓÙÈ Á∂ ÍzÀ˜Δ‚À∫‡

‹ΔÈ ’Ò≈‚ ‹∞ß’apple ¡Â∂ ‘ØappleȪ ȱß

√≈Î-√≈Î Áμ√ «Á¡ª◊Δ «’ ¡√Δ∫

¡«‹‘≈ ’Á∂ È‘Δ∫ ’appleª◊∂¢

’Á∂ ’Ø¬Δ ’ÓΔ ¡≈ ‘Δ È‘Δ∫ √’ÁΔ¢ Íß‹≈Ï

ÁΔ ÓΩ‹±Á≈ Âapple≈√ÁΔ Ò¬Δ Òμ⁄apple ◊ΔÂ-

√ß◊Δ «˜ßÓ∂Ú≈apple ‘À¢

√≈«‘ √Ó≈‹ Á≈ ÙΔÙ≈ ‘∞ßÁ≈ ‘À¢ √≈«‘Â

√ß◊Δ «Ú⁄Ø∫ √Ó∞μ⁄∂ √Ó≈‹ ÁΔ ‘’Δ’Â

«Á√‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À¢ √Ó≈‹ ÁΔ ⁄ß«◊¡≈¬Δ Á∂

È≈Ò-È≈Ò Ï∞apple≈¬Δ ÚΔ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿∞‰Δ

⁄≈‘ΔÁΔ ‘À¢ ◊ΔÂ’≈appleª Â∂ ◊≈«¬’ª 鱧 √Ó≈‹

ÍzÂΔ ¡≈͉∂ ¯apple˜ ͤ≈‰Á∂ ‘ج∂ √Ó≈«‹’

’∞appleΔÂΔ¡ª Ìapple±‰ ‘μ«Â¡≈Úª, Á≈‹ ÍzÊ≈,

«Á÷≈Ú≈, Èß◊∂˜Ú≈Á, Θ±Ò÷apple⁄Δ,

«appleÙÚÂ÷ØappleΔ, «ÌzÙ‡≈⁄≈apple, ÍzÁ±Ù‰ Úapple◊∂

Ó√«Ò¡ª «Úapple∞μË ¡≈Ú≈˜ Ï∞ÒßÁ ’appleÈΔ

⁄≈‘ΔÁΔ ‘À¢ È«Ù¡ª 鱧 ÍzÎ∞«Ò ’appleÈ Ú≈Ò∂

◊Δª 鱧 ’ȱßÈΔ ÈμÊ ÍÀ‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À¢

◊≈«¬’ª 鱧 ◊ΔÂ-√ß◊Δ ÁΔ «Ó¡≈appleΔ

«√μ«÷¡≈ ‘≈√Ò ’appleÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À¢ ¡≈Ó

ÒØ’ª 鱧 ÁappleÍ∂Ù √Óμ«√¡≈Úª 鱧 ıÂÓ ’appleÈ

Ò¬Δ ÒØ’ª 鱧 ¿∞ÂÙ≈‘ ’appleÈ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢

«¬√ È≈Ò ÒØ’ª «Ú⁄ ¡≈͉∂ ‘μ’ª ÍzÂΔ

⁄∂ÂÈ≈ ¡≈Ú∂◊Δ¢ ⁄∂ÂÈ ÒØ’ «¬’μ·∂ ‘؉◊∂

ª √ßÿappleÙ ҫ‘appleª ÚΔ ¿∞μ·‰◊Δ¡ª¢

¡ÂΔ ÂØ∫ Íß‹≈ÏΔ ◊≈«¬’Δ ÒØ’ Ò«‘appleª

¿∞√≈appleÁΔ ¡≈¬Δ ‘À¢ √ß√≈apple ÍμËapple ”Â∂

«¬È’Ò≈Ϫ Á≈ «Í¤Ø’Û Ú≈⁄«Á¡ª «¬‘

◊μÒ √ÍμÙ‡ ¿∞Ìapple ’∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿∞∫ÁΔ ‘À

«’ «¬È’Ò≈Ϫ Á≈ ¡≈Ë≈apple «Â¡≈apple ’appleÈ

«Ú⁄ √≈«‘Â, √ß◊Δ Á≈ Ó‘μÂÚͱappleÈ

ÔØ◊Á≈È «apple‘≈ ‘À¢ Á∞ÈΔ¡≈ ¿∞μÍapple ¡ß◊apple∂˜Δ

‘’±Ó Á≈ ¡≈Ë≈apple ÚΔ «¬√≈¬Δ √≈«‘Â,

√ß◊Δ √Δ¢ ¡appleÏ Á∂Ùª «Ú⁄ Ó∞√«ÒÓ

√≈Óapple≈‹ Á≈ ¡≈Ë≈apple ÚΔ «¬√Ò≈«Ó’ √≈«‘Â

‘Δ √Δ Â∂ ‘À¢ ⁄ßÁapple ◊∞Í Á∂ «¬È’Ò≈Ï Á≈

¡≈Ë≈apple ÚΔ ÏØË √≈«‘ Â∂ √ß◊Δ √Δ¢ «ÙÚ≈

‹Δ Á∂ «¬È’Ò≈Ï Á≈ ¡≈Ë≈apple ÚΔ Ó‘≈apple≈Ù‡apple

Á∂ √ߪ Á∂ ÁØ‘∂ Â∂ √ß◊Δ ‘Δ √Δ¢ Ó‘≈apple≈‹≈

apple‰‹Δ «√ßÿ Á∂ «√μ÷ apple≈‹ Á≈ ¡≈Ë≈apple ÚΔ

◊∞apple±¡ª Á≈ «√μ÷ √≈«‘ Â∂ √ß◊Δ √Δ¢

ÈÀÍØÒΔ¡È ÏØÈ≈Í≈apple‡ Á∂ Îappleª√ «¬È’Ò≈Ï

Á≈ ¡≈Ë≈apple ÚΔ apple±√Ø Â∂ Ú≈Ò‡∂¡apple Á≈ √≈«‘Â

Â∂ √ß◊Δ ‘Δ √Δ¢ apple±√ Á∂ «¬È’Ò≈Ï Á≈

¡≈Ë≈apple ÚΔ Ó≈apple’√ Â∂ ◊Øapple’Δ Á≈ √≈«‘ Â∂

√ß◊Δ √Δ¢

Íß‹≈Ï Ó∞μ„-’ÁΔÓ ÂØ∫ ‘Δ ¡≈˜≈ÁΔ,

√Ó≈ÈÂ≈, Ì≈¬Δ⁄≈apple≈ Â∂ «È¡ª Ò¬Δ ÒÛÁ≈

«apple‘≈ ‘À¢ Íß‹≈ÏΔ ◊ΔÂ-√ß◊Δ È∂ ‘Δ

Íß‹≈ÏΔ¡ª 鱧 Á∂Ù Á∞ÈΔ¡≈ Á∂ È≈«¬’ ω≈ ’∂

Íß‹≈Ï Á≈ Ó≈‰ ÚË≈«¬¡≈ ‘À¢ «¬√ Ò¬Δ

Íß‹≈ÏΔ ◊≈«¬’Δ È±ß ¡ÂΔ Á∂ Íß‹≈ÏΔ

√μ«Ì¡≈⁄≈apple ÂØ∫ √∂Ë ÒÀ‰ ÁΔ ÒØÛ ‘À¢

Ó≈¬Δ’Ò ÓÀ’ΩappleÓÀ’

‘؉◊∂ ¡≈√‡apple∂ÒΔ¡≈ Á∂

ÈÚ∂∫ ¿∞Í ÍzË≈È ÓßÂappleΔ

¡À‚ΔÒ∂‚Õ Ó≈¬Δ’Ò ÓÀ’ΩappleÓÀ’ (EC) ¡≈√‡apple∂ÒΔ¡≈ Á∂ ÈÚ∂∫

¿∞Í ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ‘؉◊∂¢ ¿∞‘ ¡≈√‡apple∂ÒΔ¡≈ ÎÀμ‚appleÒ

√apple’≈apple ÚμÒØ∫ Ì≈¬ΔÚ≈Ò ÈÀÙÈÒ

Í≈apple‡Δ Á∂ Ó∞÷Δ ‘È¢ «‹ßÈ≈ ÁΔ

«¬√ ¡‘∞Á∂ Ò¬Δ ⁄؉ ‘Ø¬Δ ‘À¢

ÓÀ’ΩappleÓÀ’ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘ ¿∞Í

ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Á∂ ¡‘∞Á∂ ÁΔ

Ó«apple¡≈Á≈ 鱧 Ïapple’apple≈apple appleμ÷Á∂ ‘ج∂

¡≈Í‰Δ «˜ßÓ∂Ú≈appleΔ «¬Ó≈ÈÁ≈appleΔ

È≈Ò «ÈÌ≈¿∞‰ Ò¬Δ Ú⁄ÈÏμË

‘È¢ «Í¤Ò∂ «ÁÈΔ∫ √≈Ï’≈ ¿∞Í ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ‹Ω«¬√ È∂

Íz∂Ó √Ïß˪ Á∂ «ÚÚ≈Á ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈͉∂ ¡‘∞Á∂ ÂØ∫

¡√ÂΔÎ≈ Á∂ «ÁμÂ≈ √Δ Íapple «Ó√‡apple ‹Ω«¬√ È∂ √ß√Á ÓÀ∫Ïapple

Ú‹Ø∫ ¡√ÂΔÎ≈ È‘Δ∫ «ÁμÂ≈ √Δ¢ ÈÚ∂∫ ¿∞Í ÍzË≈È ÓßÂappleΔ

ÁΔ «ÈÔ∞’ÂΔ È≈Ò ¡≈√‡apple∂ÒΔ¡È √apple’≈apple 鱧 «Ó√‡apple

‹Ω«¬√ Á∂ Íz∂Ó √Ïß˪ ’appleÈ «ÚappleØËΔ «Ëappleª ÚμÒØ∫ √apple’≈apple “Â∂

Í≈¬∂ ‹≈ apple‘∂ ÁÏ≈¡ ÂØ∫ ÚΔ apple≈‘ «ÓÒΔ ‘À¢


6 08/03/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

‘ª◊’ª◊ ¡Á≈Ò ÚÒØ∫ appleØÓΔ

鱧 ˜Ó≈È ÂØ∫ «¬È’≈apple

• Ì≈appleÂΔ Í∞«Ò√ ÁΔ ÂÙÁÁ Á≈ ÍΔÛ ‘ª ¡μÂÚ≈ÁΔ È‘Δ∫-appleØÓΔ Á≈ Á≈¡Ú≈

• «¬ß√ÍÀ’‡apple Ïapple≈Û Â∂ ⁄Ω‘≈È Á∂ ‘∞’Óª Á∂ È≈Ò ‘Ø«¬¡≈ ÂÙÁμÁ

‘ª◊’ª◊ (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈) ‘ª◊’ª◊ Ú≈√Δ appleÓÈ‹ΔÂ

«√ßÿ appleØÓΔ È±ß «¬ÊØ∫ ÁΔ «¬’ √Ê≈È’ ¡Á≈Ò È∂ ˜Ó≈ÈÂ

Á∂‰ ÂØ∫ «¬È’≈apple ’apple «ÁμÂ≈ ‘À Â∂ ¿∞‘ ‹∂Ò∑ «Ú⁄ ‘Δ apple‘∂◊≈

«’¿∞∫«’ ¿∞‘ «¬Ê∂ Ù«‘apple «Ú⁄ ‘Ø¬Δ «¬’ ’appleØÛª ‚≈Òappleª ÁΔ

⁄ØappleΔ Á∂ «¬’ Ú÷apple∂ Ó≈ÓÒ∂ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’apple «apple‘≈ ‘À¢ «¬√

ÁΩapple≈È ‘Δ ¡μÂÚ≈Á È≈Ò ’«Ê √Ïß˪ Â∂ ¡≈͉∂ ◊z«‘

apple≈‹ «Ú⁄ «√¡≈√Δ ‘«Â¡≈Úª Â∂ ‹∂Ò∑ Ïapple∂’ ’ª‚ «Ú⁄

’«Ê ÙÓ±ÒΔ¡Â Ò¬Δ «¬ß‡appleÍØÒ ÚÒØ∫ appleØÓΔ Ò∞ÛΔ∫Á≈ ‘À¢

ÓΔ‚Δ¡≈ ÚÒØ∫ BI √≈Ò≈ appleÓÈ‹Δ «√ßÿ 鱧 «¬’

Ò∞ÛΔ∫Á≈ «Ú¡’ÂΔ Á«√¡≈ ‹≈ «apple‘≈ √Δ «‹√ ÂØ∫ Ï≈¡Á

Í«‘ÒΔ Ú≈apple ¿∞√ 鱧 ¡μ‹ ’≈˙Ò±È «√‡Δ ’Øapple‡ «Ú⁄ Í∂Ù

’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ¢ ‘ª◊’ª◊ Á∂ ÒΔ¡≈ ⁄Δ ’Ø’ «apple√ÀÍÙÈ

√À∫‡apple «Ú⁄ «¬√ Ú∂Ò∂ ÏßÁ appleÓÈ‹Δ «√ßÿ appleØÓΔ È∂ È≈Ì≈ ‹∂Ò∑

Á∂ ÁØ Îapple≈appleΔ¡ª 鱧 Ì≈appleÂΔ Í∞«Ò√ ÚÒØ∫ Îapple˜Δ Ó∞’≈ÏÒ∂ «Ú⁄

Ó≈apple Ó∞’≈¿∞‰ Á≈ ‘Ú≈Ò≈ «Áß«Á¡ª «’‘≈ «’ ‹∂’apple ¿∞√ ȱß

Ì≈apple ‘Ú≈Ò∂ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ª ¿∞√ ÁΔ ‹≈È È±ß ÚΔ ÷Âapple≈

‘À¢ Á√‰ÔØ◊ ‘À «’ Ì≈apple √apple’≈apple ÁΔ ÂappleÎØ∫ «¬ß‡appleÍØÒ È∂ ¿∞√ «÷Ò≈Î

Ú≈apple߇ ‹≈appleΔ ’ΔÂ∂ ‘ج∂ ‘È¢ ¿∞√ È∂ «’‘≈ «’ «Í¤∂ «‹‘∂ B@AF «Ú⁄

‹ÁØ∫ ¿∞‘ Íß‹≈Ï «Ú⁄ √Δ Âª Ó∂apple∂ “Â∂ ¡ßÈ≈ ÂÙÁÁ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ ¡Â∂

Ó∂apple∂ «√¡≈√Δ «Ú⁄≈appleª ’≈appleÈ Ì≈appleÂΔ Í∞«Ò√ ¡Î√apple Ó∂apple∂ «÷Ò≈Î ÏÁÒ∂

ÁΔ Ì≈ÚÈ≈ appleμ÷Á∂ ‘È Â∂ ÓÀ鱧 ’¬Δ fi±·∂ ’∂√ª «Ú⁄ Î√≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À¢

appleØÓΔ Á∂ ’∂√ ÁΔ ÍÀappleÚ≈¬Δ ‘ª◊’ª◊ √«Ê Ò≈¬Δ ¡À∫‚ ⁄ΩËappleΔ ¡ÀÒ ¡ÀÒ

ÍΔ Á∂ ⁄ΩËappleΔ Ó∞‘ßÓÁ ’≈Óapple≈È ’apple apple‘∂ ‘È¢ appleØÓΔ È∂ Á«√¡≈ «’ ‹±È

B@AF «Ú⁄ Ì≈appleÂΔ Í∞«Ò√ È∂ ¿∞√ 鱧 ◊Àapple ’≈ȱßÈΔ «‘apple≈√ «Ú⁄

apple«÷¡≈ Â∂ Ï∂‘≈Ù≈ ÂÙÁÁ ’ΔÂ≈¢ ¿∞√ Á∂ ◊∞Í ¡ß◊ª “Â∂ ’apple߇

Ò≈«¬¡≈ «◊¡≈ √Δ¢ ¿∞√ È∂ Á«√¡≈ «’ «¬‘ √≈apple≈ ÂÙÁÁ Í∞«Ò√

¡Î√apple ¬∂ ¡≈¬Δ ‹Δ ◊∞appleÓΔ «√ßÿ ⁄Ω‘≈È ¡Â∂ «¬ß√ÍÀ’‡apple «Ú’appleÓ‹ΔÂ

«√ßÿ Ïapple≈Û Á∂ ‘∞’Ó “Â∂ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ¢

«¬√∂ ÁΩapple≈È ¡‡≈appleÈΔ ◊∞appleÍÂÚß «√ßÿ Íßȱ È∂ «’‘≈ «’ «’¿∞∫«’

appleØÓΔ “Â∂ Í«‘Òª ‘Δ B@AF «Ú⁄ ¡ßÈ≈ ÂÙÁÁ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ «¬√

√zΔ ‘«appleÓßÁapple √≈«‘Ï

ÁΔ ⁄Ó’ Ïapple’apple≈apple

appleμ÷‰ Ò¬Δ ‹∞‡Δ

Ïapple«ÓßÿÓ ÁΔ ‹Ê∂ÏßÁΔ

¡ß«ÓzÂ√appleÕ √zΔ ‘«appleÓßÁapple √≈«‘Ï «Ú÷∂

Òμ◊∂ √ØÈ∂ ÁΔ √≈Î-√Î≈¬Δ Á≈ ’ßÓ

«Úμ«„¡≈ «◊¡≈ ‘À¢ Ïapple«ÓßÿÓ ÁΔ «√μ÷

‹Ê∂ÏßÁΔ «ÈÙ’≈Ó √∂Ú’ ‹Ê≈ ÚμÒØ∫

«¬‘ √∂Ú≈ ’appleÚ≈¬Δ ‹≈ apple‘Δ ‘À¢ √ØÈ∂ ÁΔ

√¯≈¬Δ Â∂ Ë∞¡≈¬Δ ÁΔ √∂Ú≈ ¡◊Ò∂ A@

«ÁÈ ⁄μÒ∂◊Δ¢

«¬‘ √∂Ú≈ «ÈÙ’≈Ó √∂Ú’ ‹Ê∂ Á∂ CE

ÓÀ∫Ïapple ’apple apple‘∂ ‘È¢ ¿∞‘ appleΔ·∂ Á∂ Í≈‰Δ

È≈Ò √ØÈ∂ Á∂ Íμ«apple¡ª ÁΔ √Î≈¬Δ Â∂

Ë∞¡≈¬Δ ’appleÈ◊∂¢ «¬√ ÁΩapple≈È ’Ø¬Δ ÚΔ

apple√≈«¬‰ È‘Δ∫ Úapple«Â¡≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ √zΔ

‘«appleÓßÁapple √≈«‘Ï ”Â∂ Òμ◊∂ «¬√ √ØÈ∂ ÁΔ

√∂Ú≈ √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª Ó‘≈apple≈‹≈ apple‰‹ΔÂ

«√ßÿ ÚμÒØ∫ ’ΔÂΔ ◊¬Δ √Δ Â∂ Á±‹Δ Ú≈apple

«ÈÙ’≈Ó √∂Ú’ ‹Ê≈ Ïapple«ÓßÿÓ ÚμÒØ∫

’ΔÂΔ ◊¬Δ √Δ¢ «¬‘ √∂Ú≈ AIII «Úμ⁄

÷≈Ò√≈ ÍßÊ Á∂ C@@ √≈Ò≈ √≈‹È≈

«ÁÚ√ ÓΩ’∂ Ó∞’ßÓÒ ‘Ø¬Δ √Δ¢ Ó‘≈apple≈‹≈

apple‰‹Δ «√ßÿ Á∂ √Ó∂∫ Á∂ Òμ◊∂ ‘ج∂ √ØÈ∂

Á∂ ÍμÂapple∂ √ßÌ≈Ò ’∂ appleμ÷∂ ◊¬∂ ‘È¢ Á±‹Δ

Ú≈apple √ØÈ∂ Á∂ Íμ«apple¡ª ÁΔ ‘Ø¬Δ √∂Ú≈ ÂØ∫

’∞fi Úapple∑∂ Ó◊appleØ∫ ‘Δ «¬‘ ÍμÂapple∂ Ò≈Ò

Ì≈¡ Ó≈appleÈ Òμ◊ ͬ∂ √È¢ «¬√ ÂØ∫

Ï≈¡Á ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ ÚμÒØ∫ «¬È∑ª ÁΔ

⁄Ó’ Ïapple’apple≈apple appleμ÷‰ Ò¬Δ «ÈappleßÂapple

ÔÂÈ Ù∞apple± ’ΔÂ∂ ◊¬∂ √È¢ «¬√ «‘Â

‘∞‰ ‘apple Úapple∑∂ «ÈÙ’≈Ó √∂Ú’ ‹Ê∂ ÚμÒØ∫

‘Δ «¬È∑ª Íμ«apple¡ª ÁΔ Ë∞¡≈¬Δ Â∂

√Î≈¬Δ ÁΔ √∂Ú≈ ’ΔÂΔ ‹ªÁΔ ‘À¢

◊μÒ È±ß «Ú⁄≈apple«Á¡ª ¿∞√ Á≈ ‚apple «’ Ì≈appleÂ

‘Ú≈Ò∂ ’appleÈ ”Â∂ ¿∞√ 鱧 ÂÙÁÁ ’apple’∂ Ó≈apple

«ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ ’≈ÎΔ «ÚÙÚ≈√ÔØ◊ ‘À¢

«È¿±Ô≈apple’ √«Ê ÓÈ∞μ÷Δ ¡«Ë’≈appleª Ï≈apple∂

Ú’ΔÒ ¡‡≈appleÈΔ ◊∞appleÍÂÚß «√ßÿ Íßȱ, ‹Ø «’

appleØÓΔ ÁΔ Ì≈appleÂ È±ß ‘Ú≈Ò◊Δ appleØ’‰ Ò¬Δ appleØÓΔ Á∂

Ï⁄≈¡ Íμ÷ È≈Ò Â≈ÒÓ∂Ò ’appleÈ Ò¬Δ «¬√ Ú∂Ò∂

‘ª◊’ª◊ «Ú⁄ ‘È, È∂ appleØÓΔ Á∂ ’∂√ 鱧 «√¡≈√Δ

Á√«Á¡ª «’‘≈ ‘À «’ «¬√ Á≈ ¡μÂÚ≈Á È≈Ò

’Ø¬Δ √ÏßË È‘Δ∫ ‘À¢ ¿∞È∑ª È∂ Á«√¡≈ «’ Ì≈appleÂ

ÂÙÁÁ «÷Ò≈Î Ô± ¡ÀÈ ’ÈÚÀÈÙÈ ”Â∂

‘√Â≈÷appleΔ È‘Δ∫ ‘À Â∂ ÓΩ‹±Á≈ ÓØÁΔ √apple’≈apple Á∂

apple≈‹ «Ú⁄ ÂÙÁÁ Ï‘∞ ÚË «◊¡≈ ‘À¢ «¬√ Á≈

ÍzÓ≈‰ Úμ÷ Úμ÷ ¡ßÂappleapple≈Ù‡appleΔ ÓÈ∞μ÷Δ

¡«Ë’≈apple ¡ÀÈ ‹Δ ˙˜ ÁΔ¡ª «appleÍØapple‡ª ÂØ∫

√≈Ï ‘∞ßÁ≈ ‘À ¡Â∂ «¬È∑ª 鱧 ¡√Δ √ϱ ڋØ∫

Í∂Ù ’appleª◊∂¢

appleØÓΔ È±ß ¡μÂÚ≈ÁΔ Áμ√‰ Á∂ Ì≈appleÂΔ Í∞«Ò√ Á∂ Á≈¡Ú∂ 鱧 ‘≈√Ø‘Δ‰≈

’apple≈apple «Áß«Á¡ª ¡‡≈appleÈΔ Íßȱ È∂ «’‘≈ «’ appleØÓΔ «÷Ò≈Î √≈apple∂ ÁØÙ

«√¡≈√Δ ÂΩapple ”Â∂ Íz∂«apple ‘È ¡Â∂ ‘ª◊’ª◊ È≈Ò ‘Ú≈Ò◊Δ √ßËΔ «¬√

◊μÒ ÁΔ «¬‹≈˜Â È‘Δ∫ «ÁßÁΔ «’ «’√∂ «Ú¡’ÂΔ È±ß Ì≈appleÂΔ

¡«Ë’≈appleΔ¡ª Á∂ ‘Ú≈Ò∂ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂ «‹Ê∂ ¿∞√ «÷Ò≈Î ¿∞√ Á∂ «√¡≈√Δ

«Ú⁄≈appleª ’≈appleÈ ‹Ïapple ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ «‹Ú∂∫ «’ appleØÓΔ Á∂ ’∂√ «Ú⁄ ‘À¢

¡‡≈appleÈΔ Íßȱ, ‹Ø «’ ¿∞ÂappleΔ ¡ÓappleΔ’≈ ÁΔ ÓÈ∞μ÷Δ ¡«Ë’≈appleª ÁΔ

ÍÀappleÚ≈¬Δ ’appleÈ Ú≈ÒΔ ‹Ê∂ÏßÁΔ «√÷√ Î≈apple ‹√«‡√ Á∂ ’≈ȱßÈΔ

√Ò≈‘’≈apple ‘È, B@AF «Ú⁄ Í∞appleÂ◊≈Ò ÂØ∫ Ì≈¬Δ ÍappleÓ‹Δ «√ßÿ ÍßÓ≈

ÁΔ ‘Ú≈Ò◊Δ Ò¬Δ Ì≈apple √apple’≈apple ÁΔ ’Ø«Ù√ 鱧 appleØ’‰ «Ú⁄ √ÎÒ apple‘∂

√È¢ Á√‰ÔØ◊ ‘À «’ ÍßÓ≈ Ô± ’∂ Á≈ Ú≈√Δ ‘À «‹√ 鱧 Ì≈apple √apple’≈apple

È∂ ¡≈apple ¡À√ ¡À√ Ó∞÷Δ apple∞ÒÁ≈ «√ßÿ Á∂ ’ÂÒ ¡Â∂ Íß‹≈Ï «Ú⁄ B@AB

Á∂ ÁØ ÏßÏ ËÓ≈«’¡ª Ò¬Δ ÁØÙΔ Á«√¡≈ √Δ¢

Ó‘ªapple≈Ù‡apple ”⁄ ◊∞‡÷≈, Í≈È-Ó√≈Ò≈ Ú∂⁄‰ ”Â∂ Í≈ÏßÁΔ

Ó∞ßϬΔÕ Ó‘ªapple≈Ù‡apple √apple’≈apple È∂ «ÚË≈È ÍzΔÙÁ ”⁄ Áμ«√¡≈ «’ √±Ï∂ ”⁄ Í≈ÏßÁΔÙ∞Á≈ Í≈È Ó√≈Ò∂ ¡Â∂

◊∞‡÷∂ ÁΔ «Ú’appleΔ È±ß ◊Àapple-˜Ó≈ÈÂΔ ¡Íapple≈Ë ÁΔ «◊‰ÂΔ ”⁄ appleμ«÷¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ Õ

√apple’≈apple È∂ «’‘≈ «’ «¬√ ¡Íapple≈Ë Ò¬Δ √˜≈ 鱧 ÚË≈ ’∂ «ÂßÈ √≈Ò ÁΔ ’ÀÁ ’apple

«ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «ÚappleØËΔ «Ëapple Á∂ È∂Â≈ ËÈß‹Ô Ó∞ß‚∂ È∂ «¬’ Íz√Â≈Ú Á∂ ˜appleΔ¬∂

ÁØÙ Ò◊≈«¬¡≈ «’ √±Ï∂ ”⁄ ◊∞‡÷≈ «Ú’appleΔ «ÚappleØËΔ ’≈ȱßÈ Ò≈◊± ‘À Õ «¬√ Á∂

Ï≈¡Á ◊∞¡ª„Δ √±«Ï¡ª ÂØ∫ ◊∞‡÷∂ ÁΔ Â√’appleΔ ’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ ‘À Õ «¯Ò‘≈Ò √±Ï∂

”⁄ ◊∞‡÷≈ Ú∂⁄‰ ”Â∂ F Ó‘ΔÈ∂ Ò¬Δ ‹∂Ò∑ ÁΔ √˜≈ ‘À Õ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ √apple’≈apple È∂ ‚Δ.‹Δ.ÍΔ., ’≈ȱßÈ

Â∂ «È¡ªÍ≈«Ò’≈ «ÚÌ≈◊ È≈Ò ⁄apple⁄≈ ’appleÈ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘Δ √˜≈ ÚË≈¿∞‰ Á≈ ¯À√Ò≈ «Ò¡≈ ‘À Õ

ÚπÒÚapple˛∫Í‡È ¡Â∂ ¡≈√ Í≈√ Á∂ «¬Ò≈«’¡ª Ú≈√Â∂ ÷πÙ÷ÏappleΔ!!!


7 08/03/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

¡ø«ÓÃÂ√apple «Ú’≈√ Óø⁄ ÚÒØ∫ ‘Ú≈¬Δ √ÓfiΩ«Â¡ª «Ú⁄ ¡ø«ÓÃÂ√apple ‘Ú≈¬Δ ¡æ‚∂ ˘ Ù≈ÓÒ ’appleÈ ÁΔ Óø◊

¡ø«ÓÃÂ√apple «ÚÁ∂ÙΔ ‘Ú≈¬Δ ’øÍÈΔ¡ª Ò¬Δ Ó‘æÂÚÍ»appleÈ, Íapple È‘ƒ ’apple √’ÁΔ¡ª Ùπapple» ¿π‚≈‰ª

‚∂‡È (¡ÓappleΔ’≈) ◊πapple» ’Δ È◊appleΔ Á∂

√appleÏ Íæ÷Δ «Ú’≈√ Ò¬Δ ÔÂÈÙΔÒ

√Ó≈‹ √∂ÚΔ √ø√Ê≈ ¡ø«ÓÃÂ√apple

«Ú’≈√ Óø⁄ È∂ «ÚÁ∂ÙΔ

¬∂∂¡appleÒ≈¬ΔȪ ˘ ¿πÈ∑ª Á∂ ÓπÒ’ ÂØ∫

¡ø«ÓÃÂ√apple ˘ ¿π‚≈‰ª Ùπapple» ’appleÈ Ò¬Δ

Ì≈apple √apple’≈apple ˘ ¿πÈ∑ª ˘ ¡≈«◊¡≈

Á∂‰ ÁΔ Óø◊ ’ΔÂΔ ˛Õ ÍÃÀμ√ ˘ ‹≈appleΔ

«Ï¡≈È «Úæ⁄ Óø⁄ Á∂ ˙Úapple√Δ˜

√’æÂapple √ÓΔÍ «√øÿ ◊πÓ‡≈Ò≈ È∂

«’‘≈ «’ ¿πÈ∑ª ˘ √»⁄È≈ ¡«Ë’≈apple

¡ËΔÈ Ì≈apple √apple’≈apple Á∂ Ù«‘appleΔ

‘Ú≈Ï≈ÛΔ ÓøÂapple≈Ò∂ ÚæÒØ∫ «ÓÒΔ

‹≈‰’≈appleΔ ¡Èπ√≈apple ‹appleÓÈΔ, ‘ØÒÀ∫‚,

Îappleª√, «¬‡ÒΔ, Ô».¬∂.¬Δ., ˙Ó≈È,

Âπapple’Δ, ’πÚÀÂ, ‹Í≈È, ‘ª◊’ª◊,

¡≈√‡apple∂ÒΔ¡≈ Â∂ ’¬Δ ‘Øapple ÓπÒ’ª

ÁΔ¡ª ‘Ú≈¬Δ ’øÍÈΔ¡ª ˘ √ÃΔ ◊πapple»

apple≈ÓÁ≈√ ‹Δ ¡øÂapple-apple≈Ù‡appleΔ ‘Ú≈¬Δ

¡æ‚≈ ¡ø«ÓÃÂ√apple Ú≈√Â∂ ¿π‚≈‰ª Ùπapple»

’appleÈ ÁΔ ¡≈«◊¡≈ È‘ƒÕ «¬√ ’apple’∂

«¬È∑ª ÓπÒ’ª ÁΔ¡ª ¬∂¡appleÒ≈¬ΔȪ

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ ”⁄ ÙÂapple±ÿÈ «√È∑≈ 鱧 «Ó«Ò¡≈

¿∞Óapple Ìapple ÁΔ¡≈∫ Íz≈ÍÂΔ¡≈∫ Ò¬Δ Í∞apple√’≈apple

Òß‚È ( apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈) Íë√Ë ¡Á≈’≈apple

Â∂ apple≈‹ÈΔÂΔÚ≈È ÙÂapple±ÿÈ «√È∑≈ ȱß

’Ò≈ Â∂ apple≈‹ÈΔÂΔ ”⁄ ¿∞È∑ª Á∂

Ó‘μÂÚͱappleÈ ÔØ◊Á≈È ÏÁÒ∂ «¬Ê∂

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ √ß√Á ”⁄ ’appleÚ≈¬∂ «¬’

ÍzØ◊apple≈Ó ”⁄ ‹ΔÚÈ Ìapple ÁΔ¡ª Íz≈ÍÂΔ¡ª

Ò¬Δ Í∞apple√’≈apple ÍzÁ≈È ’ΔÂ≈ «◊¡≈ Õ

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ ¬∂ÙΔ¡È Ú≈«¬√ ÚΔ’ÒΔ

√Ó≈⁄≈apple ÍμÂapple ÚÒØ∫ «√È∑≈ 鱧 “ÍØÒΔ‡Δ’Ò

¡À∫‚ ÍÏ«Ò’ Ò≈¬Δ¯” Í∞apple√’≈apple ÍzÁ≈È

’ΔÂ≈ «◊¡≈ Õ √ß√Á Á∂ ‚≈«¬«Èß◊ ‘≈Ò

”⁄ √Ó≈◊Ó ’appleÚ≈«¬¡≈ «◊¡≈ Â∂ «¬√

”⁄ √ß√Á ÓÀ∫Ïapple, ’≈appleØÏ≈appleΔ Â∂ √Ó≈‹ È≈Ò

‹∞Û∂ ¡≈◊±¡ª È∂ «‘μ√≈ «Ò¡≈ Õ «¬‘ √≈apple∂

ÒØ’ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ ”⁄ ‘Ø apple‘Δ Ì≈appleΔ

Ïapple¯Ï≈appleΔ Â∂ ÷apple≈Ï ÓΩ√Ó Á≈ √≈Ó∑‰≈

’appleÁ∂ ‘ج∂ ÍzØ◊apple≈Ó ”⁄ «‘μ√≈ ÒÀ‰ Ò¬Δ

Í∞μ‹∂ Õ GB √≈Ò≈ ¡Á≈’≈apple ÙÂapple±ÿÈ

«√È∑≈ È∂ Í∞apple√’≈apple ÍzÍ ’appleÈ √Ó∂∫ «ÁμÂ∂

¡≈͉∂ Ì≈Ù‰ ”⁄ «’‘≈ «’ Á∞ÈΔ¡ª ”⁄

DHADRA

MOTOR SERVICES

Over 30 years Experience

Mercedes Specialist

MOT work & Welding to all

Makes of cars and

commercial vehicle

È؇ : “√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ” «È¿»˜ Í∂Íapple Á≈ È≈Ó ÒÀ‰ ”Â∂ «ÚÙ∂Ù «‚√’≈¿π∫‡ «ÓÒ∂◊≈Õ

«‹Ú∂∫ ´Îʪ√≈, ’∂.¡ÀÒ. ¡ÀÓ.,

¬∂¡apple Îappleª√, ¬∂ÓΔapple∂‡˜, «¬Â‘≈Á,

ÎÒ≈¬Δ ‚πæϬΔ, ¬∂¡apple ¡apple∂ÏΔ¡≈,

˙Ó≈È ¬∂¡apple, ‡apple«’Ù

¬∂¡appleÒ≈¬ΔȘ, ’πÚÀ ¬∂¡apple ¡Â∂

‘Øapple ¬∂¡apple Ò≈¬ΔȪ ¡ø«ÓÃÂ√apple Ò¬Δ

«√æËΔ¡ª ¿π‚≈‰ª Ùπapple» È‘ƒ ’apple

√’ÁΔ¡ªÕ

ÎÒ≈¬Δ ‚πæÏ¬Δ È∂ Óø⁄ ˘

«Ò÷ÂΔ ‹π¡≈Ï «Úæ⁄ «Ò«÷¡≈ ˛ «’

¿π‘ «¬æÊØ∫ ¿π‚≈‰≈ Ùπapple» ’appleÈ Ò¬Δ

«Â¡≈apple ˛Õ ¬∂ÓΔ‡apple˜ ÎÒ≈¬Δ ‚πæϬΔ,

˙Ó≈È ¬∂¡apple ¡Â∂ ‘Øapple ¬∂¡appleÒ≈¬ΔȪ

¡Èπ√≈apple ¿πÈ∑ª Ò¬Δ ¡ø«ÓÃÂ√apple Ï‘πÂ

‘Δ Ó‘æÂÚÍ»appleÈ ˛ Â∂ ¿π‘ «¬æÊØ∫

¿π‚≈‰ª Ùπapple» ’appleÈ≈ ⁄≈‘πøÁΔ¡ª ‘È,

Íapple ÁØÚª ÓπÒ’ª Á∂ ÓΩ‹»Á≈ ‘Ú≈¬Δ

√ÓfiΩ«Â¡ª ’apple’∂ ¿π‘ «¬æÊØ∫ ¿π‚≈‰ª

Ùπapple» È‘ƒ ’apple √’ÁΔ¡ªÕ ˛apple≈ÈΔ

Ú≈ÒΔ ◊æÒ ˛ «’ ‹Àμ‡ ¬∂¡appleÚ∂‹

«‹√ ÁΔ «’ ¬∂ÂΔ‘≈Á ¬∂¡appleÒ≈¬ΔȘ

Â∂ ’∂.¡ÀÒ.¡ÀÓ. È≈Ò Ì≈¬ΔÚ≈ÒΔ ˛,

Ó∞’≈ÏÒ∂ ÁΔ Ì≈ÚÈ≈ «¬ßÈΔ «˜¡≈Á≈ ‘À

Â∞‘≈鱧 ÷∞Á 鱧 Ï≈’Δ ÒØ’ª È≈ÒØ∫ ÚËΔ¡≈

√≈«Ï ’appleÈ≈ ‘∞ßÁ≈ ‘ÀÕ ‹∂’apple Â∞√Δ∫

¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß √appleÏ¿∞μÂÓ √≈«Ï ȑΔ∫

’apple √’Á∂ ª ÷∞Á 鱧 Ï≈’Δ ÒØ’ª ÂØ∫

¿∞μÂÓ Âª √≈«Ï ’apple ‘Δ √’Á∂ ‘Ø Õ F@

Á∂ Á‘≈’∂ ”⁄ ¡≈͉∂ ’ÀappleΔ¡apple ÁΔ

Ù∞apple±¡≈ ’appleÈ Ú≈Ò∂ «√È∑≈ È∂ BBE ÂØ∫

«˜¡≈Á≈ «‘ßÁΔ «¯ÒÓª ”⁄ ’ßÓ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ

MOT Only £29.99

All Mechanical & general repairs

13-15 Tatbank Road,

Oldbury,Warley B69 4NG

Á≈Áapple≈ Ó؇apple

√apple«Ú√˜ ÚºÒØ∫

MOTOR ÁΔ

√apple«Ú√ Ùπapple»

’appleÈ ÁΔ ÷πÙΔ

”⁄ √√Â∂ apple∂‡ª Á≈

Ò≈Ì ¿π·≈˙Õ

Tel : 0121 552 5668

Mobile : 07790 720 752

¡ø«ÓÂ√apple ÂØ∫ ¡ÏπÁ≈ÏΔ Â∂

¡ÀÓ√‡apple‚ Ò¬Δ ¿π‚≈‰ª ‹≈‰ Ïπæfi

’∂ Ùπapple» È‘ƒ ’apple apple‘Δ Âª ‹Ø Í≥‹≈ÏΔ

«ÁæÒΔ ‘Ú≈¬Δ ¡æ‚∂ ÂØ∫ ¿π‚≈‰ª ÒÀ‰Õ

‹Á «’ ¿π√ ˘ B@AC «Úæ⁄

¡ø«ÓÃÂ√apple ÂØ∫ ¡ÏπÁ≈ÏΔ Ò¬Δ ¿π‚≈‰

Ùπapple» ’appleÈ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ √ΔÕ

‹∂ Ì≈apple √apple’≈apple Á≈ «ÚÁ∂ÙΔ

ÓøÂapple≈Ò≈ «ÚÁ∂Ùª ÂØ∫ Ì≈apple ˘

¿π‚≈‰ª ÌappleÈ Ú≈ÒΔ¡ª

⁄ΔÈ ”⁄ C,I@@ ÂØ∫

ÚμË ÚÀμÏ√≈¬Δ‡ª ÏßÁ

ÏΔ«‹ß◊Õ ⁄ΔÈ Á∂ ’≈ÍΔapple≈¬Δ‡ √ß◊·È

¡È∞√≈apple «Í¤Ò∂ Íß‹ √≈Òª ”⁄

’≈ÍΔapple≈¬Δ‡ Á∂ ¿∞Òßÿ‰ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ’ΔÂΔ

◊¬Δ √ı ’≈appleÚ≈¬Δ Á∂ «‘ C,I@H

ÚÀμÏ√≈¬Δ‡ª 鱧 ÏßÁ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ «¬√

Ó≈ÓÒ∂ «‘ apple≈Ù‡appleΔ ’≈ÍΔapple≈¬Δ‡

«ÚÌ≈◊ È∂ Á∂ÙÌapple ”⁄ BB,EFH Í≈«¬apple∂√Δ

Á∂ Ó≈Ó«Ò¡ª ÁΔ ‹ª⁄ ’ΔÂΔ √Δ Â∂ «¬√

ÁΩapple≈È F@ Òμ÷ ÂØ∫ ÚμË Í≈«¬apple∂«‡‚

Íz’≈ÙÈ È±ß ‘‡≈ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ

ÍzÙ≈√È È∂ ‘ØappleȪ «ÚÌ≈◊ª Á∂ √«‘ÔØ◊

È≈Ò ¡≈ÈÒ≈¬ΔÈ √≈«‘Â, √ß◊ΔÂ,

ÚΔ‚Δ˙, ÷∂‚ª, ¡ÀÈΔÓ∂ÙÈ Â∂ √≈¯‡Ú∂¡apple

Á∂ È≈Ò ‘Δ ÓØÏ≈¬ΔÒ ¡ÀÍ, ’Ò≈¿±‚

√‡Øapple∂˜ Â∂ ¬Δ-’≈Óapple√ ÍÒ∂‡¯≈appleÓ È±ß

«ÈÙ≈È≈ ω≈ ’∂ Ò◊≈Â≈apple AC √≈Ò Âμ’

«¬√ ’≈appleÚ≈¬Δ 鱧 ¡ß‹≈Ó «ÁμÂ≈ Õ«ÚÌ≈◊

¡È∞√≈apple ¡≈ÈÒ≈¬ΔÈ ’≈ÍΔapple≈¬Δ‡

¿∞Òßÿ‰ª Á∂ Ó≈Ó«Ò¡ª 鱧 appleØ’ «ÁμÂ≈

«◊¡≈ ‘À Â∂ ’≈ÍΔapple≈¬Δ‡ √∞appleμ«÷¡≈ Á∂

ÍzÂΔ ÒØ’ª ”⁄ ‹≈◊apple±’Â≈ ÚËΔ ‘À Õ

Òß‚È Á∂ Ó∂¡apple √ÁΔ’ ÷≈È ◊Ø«apple¡≈∫ Ó∞’≈ÏÒ∂

ÿμ‡ «◊‰ÂΔ¡≈∫ ÁΔ ÂÈ÷≈‘ Á∂ Í≈Û∂ Á≈

Ó√Ò≈ ‘μÒ ’appleÈ Á≈ ÔÂÈ ’appleÈ◊∂

Òß‚È ( apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈) Òß‚È ¡Ê≈apple‡Δ

ÁΔ¡ª √ß√Ê≈Úª ”⁄ ’ßÓ ’appleÁ∂ ◊Ø«apple¡ª

Ó∞’≈ÏÒ∂ ’≈Ò∂, ¬∂ÙΔ¡≈¬Δ ‹ª ÿμ‡

«◊‰ÂΔ «Í¤Ø’Û Ú≈Ò∂ ’≈«Ó¡ª «Ú⁄

CG ¯Δ√ÁΔ Âμ’ ÂÈ÷≈‘ Á≈ Í≈Û≈ ‘À Õ

Òß‚È Ó∂¡apple √ÁΔ’ ÷≈È È∂ «’‘≈ «’

¿∞È∑ª È∂ ÂÈ÷≈‘ ”⁄ ¡√Ó≈ÈÂ≈ Á∂ ‘Ø apple‘∂

¡«È¡ª È≈Ò È«‹μ·‰ Ò¬Δ ¡ß’Û∂ ¤≈Í∂

◊¬∂ ‘È Õ Â≈˜≈ ¡ß’«Û¡ª ¡È∞√≈apple

‡appleª√ÍØapple‡ «ÚÌ≈◊ «Ú⁄ «¬‘ Í≈Û≈ A@

ÎΔ√ÁΔ, ÓÀ‡appleØÍ∞ÒΔ‡È Í∞«Ò√ «Ú⁄ AF

ÎΔ√ÁΔ, Òß‚È ÒÀ◊√Δ «‚ÚÀÒÍÓÀ∫‡

’≈appleÍØapple∂ÙÈ «Ú⁄ «¬‘ Í≈Û≈ C@ ÎΔ√ÁΔ

‘À, ˙Ò‚ ˙’ ¡Â∂ Í≈apple’ appleØ«¬Ò

«‚ÚÀÒÍÓÀ∫‡ ’≈appleÍØapple∂ÙÈ «Ú⁄ CG ÎΔ√ÁΔ

‘À Õ «appleÍØapple‡ «Ú⁄ «¬√ Í≈Û∂ Á≈ ’≈appleÈ

¿∞μ⁄ ¡‘∞«Á¡ª ”Â∂ ÿμ‡ «◊‰ÂΔ

Ì≈¬Δ⁄≈«apple¡ª ÁΔ ÿμ‡ «◊‰ÂΔ Áμ«√¡≈

«◊¡≈ ‘À Õ √ÁΔ’ ÷≈È È∂ «’‘≈ «’

Òß‚È Í±apple∂ «ÚÙÚ «Ú⁄ «¬’ Íz◊ÂΔÙΔÒ

¡Â∂ Ï‘∞Íμ÷Δ Ù«‘apple Ú‹Ø∫ ÓÙ‘±apple ‘À ¡Â∂

«¬√ Ò¬Δ È√ÒΔ ÍμËapple “Â∂ Í«‘ÒΔ Ú≈apple

¡≈«‚‡ Íz’≈«Ù ’appleÈ≈ Ó∂apple∂ Ò¬Δ

Ó‘μÂÚͱappleÈ ‘À Õ ÓÀ∫ «¬‘ ‹≈‰ ’∂ Ï‘∞Â

¬∂¡appleÒ≈¬ΔȪ ÁΔ √»⁄Δ «Úæ⁄

¡ø«ÓÃÂ√apple Á≈ È≈ Ù≈«ÓÒ ’apple Á∂Ú∂

ª È≈ ’∂ÚÒ ‚πÏæ¬Δ, ‹appleÓÈΔ,

¡ÀÓ√‡apple‚Ó, Ó√’‡ Â∂ «¬√ÂøÏπÒ

Ò¬Δ ‘Δ È‘ƒ √◊Ø∫ ¡ø«ÓÃÂ√apple Á∂

Ô≈Âapple» Ô»appleÍ, ¡ÓappleΔ’≈, ’ÀÈ∂‚≈ Â∂

‘Øapple ÓπÒ’ª ˘ ¡≈√≈ÈΔ È≈Ò ¡≈ ‹≈

√’Á∂ ‘È, «‹Ê∂ «’ ¿πÈ∑ª ÁΔ Úæ‚Δ

«◊‰ÂΔ apple«‘øÁΔ ˛Õ

◊πÓ‡≈Ò≈ ¡Èπ√≈apple Óø⁄ ÚæÒØ∫

«ÚÁ∂Ù ÓøÂappleΔ ÙÃΔÓÂΔ √πÙÓ≈ √Úapple≈‹

Â∂ Ù«‘appleΔ ‘Ú≈Ï≈˜Δ ÓøÂappleΔ ÙÃΔ ¡ÙØ’

◊‹≈ÍÊΔ apple≈‹» ˘ ÍæÂapple «Òæ÷ ’∂

«¬È∑ª ÓπÒ’ª È≈Ò ÁπÚæÒ∂ √ÓfiΩÂ∂

«Úæ⁄ √ØË ’apple’∂ ¡ø«ÓÃÂ√apple ˘ ÚΔ

Ì≈apple Á∂ ‘Øapple ’¬Δ ‘≈Ú¬Δ ¡æ«‚¡ª

Úª◊ Ù≈ÓÒ ’appleÈ ÁΔ ¡ÍΔÒ ’ΔÂΔ

◊¬Δ ˛Õ

Óø⁄ ÚæÒØ∫ ’∂∫ÁappleΔ ÓøÂappleΔ

‘apple«√Óapple ’Ωapple Ï≈ÁÒ, ’∂∫ÁappleΔ apple≈‹

ÓøÂappleΔ ÙappleΔ «Ú‹À √ªÍÒ≈, Óπæ÷ ÓøÂappleΔ

’ÀÍ‡È ¡Ó«appleøÁapple «√øÿ, √Àapple √Í≈‡≈

Íz∂Ù≈È ‘ª «’ ’≈Ò∂, ¬∂ÙΔ¡≈¬Δ Â∂ ÿμ‡

«◊‰ÂΔ Ì≈¬Δ⁄≈«apple¡ª Á∂ ÒØ’ ‹Ø «¬È∑ª

¡Á≈«apple¡ª «Ú⁄ ’ßÓ ’appleÁ∂ ‘È ¡≈͉∂

√≈ÊΔ ◊Ø«apple¡ª È≈ÒØ∫ ÿμ‡ ’Ó≈¬Δ ’appleÁ∂

‘È Õ ÓÀ∫ «¬√ ¡√Ó≈ÈÂ≈ Á≈ Ó∞’≈ÏÒ≈

’appleÈ Ò¬Δ «ÁÃÛ ‘ª Õ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’

«¬√ «ÚÂ’apple∂ 鱧 ıÂÓ ’appleÈ Ò¬Δ ’¬Δ

√≈Ò Òμ◊‰◊∂ Õ «¬√ 鱧 ÏÁÒ‰ Ò¬Δ

Ó∂apple∂ ÍzÙ≈√È È∂ ’ßÓ ’appleÈ≈ Ù∞apple± ’apple «ÁμÂ≈

‘À Õ ÓÀ∫ Òß‚È ÁΔ¡ª ‹ÈÂ’ √ß√Ê≈Úª,

’≈appleØÏ≈appleª 鱧 «¬√ ¡√Ó≈ÈÂ≈ 鱧 ıÂÓ

’appleÈ Ò¬Δ ¡≈͉∂ È≈Ò ‹∞ÛÈ Ò¬Δ

¡ÍΔÒ ’appleÁ≈ ‘ª Õ ¿∞È∑ª √apple’≈apple 鱧 ÚΔ

«¬√ Ï≈apple∂ ’Ø¬Δ ’≈ȱßÈΔ apple≈‘ ’섉 Ò¬Δ

«Ú⁄≈apple ’appleÈ È±ß «’‘≈ Õ

ÓøÂappleΔ ÈÚ‹Ø «√øÿ «√øË», apple≈‹ √Ì≈

ÓÀ∫Ïapple √ÃΔ ÙÚ∂ ӫҒ, ÒØ’ √Ì≈

ÓÀ∫Ïapple ◊πapple‹Δ «√øÿ ¡Ω‹Ò≈ Â∂ ‘Øapple

Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ ÓÀ∫Ïappleª ˘ ¡ÍΔÒ ’ΔÂΔ

◊¬Δ ˛ «’ ¿π‘ «Èæ‹Δ apple»Í «Úæ⁄

Sandwell Wolverhampton

Birmingham & Solihull Plated

Vehicle available

• Cars, Multi Seaters, 9 Seaters & Prestige

• Replacement Taxis & Private Hire

• Recovery & Storage

Personal

Injury

Specialist

Ù«‘appleΔ ‘Ú≈Ï≈˜Δ ÓøÂappleΔ Â∂ «ÚÁ∂Ù

ÓøÂappleΔ ˘ «ÓÒ ’∂ «¬‘ Ó≈ÓÒ≈ ¿πÈ∑ª

Á∂ ÈØ«‡√ «Úæ⁄ «Ò¡≈¿π‰ ª ‹Ø

«¬È∑ª ÓπÒ’ª ˘ ‹ÒÁΔ ¡ø«ÓÃÂ√apple ÂØ∫

«√æËΔ¡ª ¿π‚≈‰ª Ùπapple» ‘Ø √’‰Õ

‘∞‰ Â∞‘≈‚≈ Ȫ¡ √±apple‹ Âμ’ Ì∂‹∂◊≈ È≈√≈

Íß‹ Áapple«¡≈Úª ÁΔ ËappleÂΔ ˘ È«Ù¡≈ È∂ fiß‹Ø«Û¡≈: ÎΩ‹≈ «√ßÿ

Í«‡¡≈Ò≈ Õ A@F √≈Ò≈ Ϙπapple◊

ÁΩÛ≈’ √. ÎΩ‹≈ «√ßÿ È∂ «’‘≈ «’

Íø‹ Á«apple¡≈Úª ÁΔ ËappleÂΔ Íø‹≈Ï ˘

È«Ù¡≈ Á∂ Á«apple¡≈ È∂ ¡≈Í‰Δ fiπß◊Ò

«Ú⁄ ÒÀ «Ò¡≈ ˛Õ ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’

È«√¡ª È∂ √≈‚∂ Íø‹≈Ï ˘ fiß‹ØÛ ’∂

• Ϙπapple◊ ÁΩÛ≈’ ÎΩ‹≈ «√ßÿ È∂ ÍzØÓØ

‘≈Î ÓÀapple≈ÊÈ ”⁄ ’ΔÂΔ «Ùapple’Â

• ¡≈¬Δ.‹Δ. Í«‡¡≈Ò≈ apple∂∫‹ √.

‹Δ.¡À√ apple≈¬∂ È∂ fiß‚≈ Ò«‘apple≈«¬¡≈

appleæ÷ «ÁæÂ≈ ˛Õ «¬√ ÂØ∫ Ï⁄≈¡ ¡Â∂

Ï⁄≈¿π‰ ÁΔ ÒØÛ ˛Õ ¿π‘ «¬Ê∂

‹È«‘æ √ßÓÂΔ ÚæÒØ∫ ’appleÚ≈¬Δ ◊¬Δ

ÓÀapple≈ÊÒ «Ú⁄ «√apple’ ’appleÈ Ò¬Δ

¡≈¬∂ ‘ج∂ √ÈÕ «¬√ ÓΩ∂’ Ù. ¬∂ ¡À√

apple≈¬∂, Í∞«Ò√ «¬ß√ÍÀ’‡apple ‹ÈappleÒ È∂

ÓÀapple≈ÊÈ Á≈ ¿∞Áÿ≈‡È ’ΔÂ≈Õ

Ï‹»apple◊ ÁΩÛ≈’ È∂ «’‘≈ «’ √≈apple∂

Ì≈◊ΔÁ≈apple ÚËΔ¡≈ «√‘ ¡Â∂

Ó≈È«√’ √ßÂ∞Ù‡Δ Ò¬Δ ¡«‹‘≈ ’appleÁ∂

Ú≈«Ùß◊‡ÈÕ ⁄ßÈ ”Â∂ ÿapple ω≈¿∞‰ ‹ª Í∞Ò≈Û ÁΔ √Àapple ’appleÈ ÁΔ ⁄≈‘ ‘∞‰

Í∞apple≈‰Δ ‘Ø ⁄∞μ’Δ ‘À Õ ‘∞‰ Ú≈appleΔ √±apple‹ ”Â∂ ¡≈͉≈ Ȫ¡ Ì∂‹‰ ÁΔ ‘À Õ

¡«‹‘Δ ’Ø¬Δ ⁄≈‘ ‹∂’apple Â∞‘≈‚Δ ÚΔ ‘À ª «Â¡≈apple ‘Ø ‹≈˙ ¡≈͉≈ Ȫ¡

¡ßÂappleapple≈Ù‡appleΔ Í∞Ò≈Û ¬∂‹ß√Δ È≈√≈ 鱧 Ì∂‹‰ Ò¬Δ Õ È≈√≈ «¬’ ¡«‹‘Δ

Âapple’ΔÏ ÒÀ ’∂ ¡≈«¬¡≈ ‘À «‹√ ÁΔ ÓÁÁ È≈Ò ÒØ’ ¡≈͉≈ Ȫ¡ √±apple‹

Âμ’ Ì∂‹ √’Á∂ ‘È Õ Ú≈«Ùß◊‡È «Ú⁄ È≈√≈ Á∂ «¬’ √ΔÈΔ¡apple «Ú«◊¡≈ÈΔ

Ê≈Ó√ «‹¿±ÏappleÙ∂È È∂ Áμ«√¡≈ «’ √±apple‹ Ïz«‘Óß‚ Á≈ √Ì ÂØ∫ ⁄Ó’ΔÒ≈ Â≈apple≈

‘À «‹√ Á∂ ⁄≈apple∂ Í≈√∂ I ◊z«‘ ⁄μ’apple Ò◊≈¿∞∫Á∂ ‘È Õ ¿∞√ Á∂ È∂Û∂ ÚΔ Í‘∞ß⁄‰≈

«¬È√≈È ¡Â∂ «Ú«◊¡≈È Ò¬Δ √ßÌÚ È‘Δ∫ ‘À Íapple «Ú«◊¡≈ÈΔ Â∞‘≈‚≈ Ȫ¡

√±apple‹ Á∂ Ú≈Â≈ÚappleÈ Á∂ ¡ßÁapple Í‘∞ß⁄≈ √’Á∂ ‘È Õ √±apple‹ ÁΔ ◊appleÓΔ ¡Â∂ ¿∞√

Á∂ ¡≈Ò∂-Á∞¡≈Ò∂ ÎÀÒΔ «Ú«’appleÈ È±ß ⁄ΔappleÁ∂ ‘ج∂ Â∞‘≈‚≈ Ȫ¡ √±apple‹ Á∂

Ú≈Â≈ÚappleÈ Á∂ Ï∂‘μÁ È∂Û∂ Í‘∞ß⁄≈¬∂◊Δ È≈√≈ ÁΔ Í∞Ò≈Û ◊μ‚Δ Í≈apple’apple √ØÒapple

ÍzØÏ Õ Ê≈Ó√ Á∂ ¡È∞√≈apple ÒØ’ ¡≈͉≈ Ȫ¡ È≈√≈ Ì∂‹ √’Á∂ ‘È Õ

apple«‘‰, Íß‹≈Ï Á∂ ÈΩ‹Ú≈Ȫ 鱧 «¬È∑≈

ÁΩÛ≈’ «’√Ó ÁΔ¡ª ◊ÂΔ«ÚËΔ¡≈

’appleÁ∂ apple«‘‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛Õ ¿πÈ∑≈ «’‘≈

«’ ‹Á ÓÀ鱧 «¬√ ÓÀapple≈ÊÈ «Ú⁄ «‘μ√≈

ÒÀ‰ Ò¬Δ «’‘≈ «◊¡≈ √Δ Âª ÓÀȱß

¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß ⁄ß◊≈ Òæ«◊¡≈Õ «¬√

ÓΩ’∂ Ù. ¬∂. ¡À√. apple≈¬∂, Í∞«Ò√

«¬ß√ÍÀ’‡apple ‹ÈappleÒ È∂ «’‘≈ «’

‹È«‘μ √ßÓÂΔ ÚæÒØ∫ ÈΩ‹Ú≈Ȫ ȱß

Íz∂«apple ’appleÈ ¡Â∂ «√‘ ‹≈◊apple±’Â≈

ÍÀÁ≈ ’appleÈ Ò¬Δ «¬√ √Ó≈◊Ó Á∂

¡≈ÔØ‹È ’apple’∂ √Ò≈ÿ≈ÔØ◊ ’ÁÓ

Íπ櫇¡≈ ˛Õ ¿∞È∑ª È∂ «√‘Â, «√μ«÷¡≈

¡Â∂ ‘«apple¡≈ÒΔ È≈Ò √ÏßË ’¬Δ

‘Øapple ÍzØ‹À’‡ª ¡Â∂ ◊ÂΔ«ÚËΔ¡≈

’appleÈ Ò¬Δ ÚΔ √ßÓÂΔ ÁΔ ÍzÙß√≈

’ΔÂΔ ¡Â∂ Í«‡¡≈Ò≈ Ù«‘apple 鱧 √≈Î

√∞Êapple≈ ’appleÈ Ò¬Δ ¡ÍΔÒ ’ΔÂΔÕ «¬√

ÓΩ’∂ ”Â∂ ‹È«‘ √ÓÂΔ È∂ ÚÀ‡appleÈ

¡ÊÒÀ‡ Á∞¡≈apple≈ «¬μ’ ¡Í≈‘‹

«Ú¡’ÂΔ È±ß ¡«Â¡ß ¡Â∂ √μ⁄∂

«Ú¡’ÂΔ È±ß «¬μ’ ‡apple≈¬Δ √≈«¬’Ò

Á≈È ’ΔÂΔÕ «¬√ ÓΩ’∂ ÏΔ. ¡À√.

√À‰Δ, √∞«appleßÁapple «√ßÿ ¤≈ÏÛ≈, Ù.

apple«ÚßÁapple «√ßÿ, «ÚÈØÁ ÙappleÓ≈ ¡«≈Á

√≈«ÓÒ √ÈÕ

07958-320-320 07929-673-710

46 Summer Road Erdington, Birmingham B23 6UR

TeL : 0121 373 7777 | Fax : 0121 377 6382

Email : inforoyalclaims.com.uk | Web. www.royalclaims.co.uk


8 08/03/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈ Ï‰Δ «√appleÓΩapple, Íß‹≈ÏΔ È±ß Í«‘Ò∂ √Ê≈È Â∂ «Ò¡≈ ’∂

apple∂ÒÚ∂ È∂ √‡∂ÙÈ ”Â∂ «Ò«÷¡≈ √∞È≈Ó ¿±ËÓ «√ßÿ Ú≈Ò≈

√∞È≈Ó ¿±ËÓ «√ßÿ Ú≈Ò≈Õ √∞È≈Ó Á∂

¡≈apple.‡Δ.¡≈¬Δ. ¡Â∂ √Ó≈«‹’ ’≈apple’∞ßÈ ‹«ÂßÁapple

‹ÀÈ ÁΔ ‹μÁØ ‹«‘Á Á∂ ⁄Ò«Á¡ª «¡≈ıapple apple∂ÒÚ∂

«ÚÌ≈◊ 鱧 √∞È≈Ó ¿±ËÓ «√ßÿ Ú≈Ò≈ apple∂ÒÚ∂

√‡∂ÙÈ Á≈ Ȫ¡ Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈

鱧 «√appleÓΩapple Á≈ Áapple‹≈ «ÁßÁ∂ ‘ج∂

Í«‘Ò∂ √Ê≈È “Â∂ «Ò÷‰≈ ‘Δ

«Í¡≈ Õ «¬ßÈ≈ ‘Δ È‘Δ∫ ‹ÀÈ ÚÒØ∫

Í≈¬Δ ¡≈apple. ‡Δ. ¡≈¬Δ. Á∂ ’≈appleÈ

apple∂ÒÚ∂ «ÚÌ≈◊ Íß‹≈Ï Á∂ √≈apple∂

apple∂ÒÚ∂ √‡∂ÙȪ Á∂ Ȫ¡ Íß‹≈ÏΔ

Ì≈Ù≈ «Ú⁄ «Ò÷‰ ‹≈ «apple‘≈ ‘À, «¬‘ ‹≈‰’≈appleΔ

apple∂ÒÚ∂ Á∂ Ú≈«‰«‹’ «ÈappleΔ’Ù’ ÁÒΔÍ Ô≈ÁÚ

È∂ ÓΩ’∂ “Â∂ «ÁμÂΔ Õ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’ ‹«ÂßÁapple

‹ÀÈ È∂ apple∂ÒÚ∂ «ÚÌ≈◊ ÚÒØ∫ Á∂Ù Ìapple “⁄ Ò≈◊±

apple≈‹ Ì≈Ù≈ ¡«Ë«ÈÔÓ AIFC Á≈ ‘Ú≈«Ò¡ª Á∂

’∂ ¡≈apple. ‡Δ. ¡≈¬Δ. Á∂ «‘ Í∞쫤¡≈ √Δ «’

Íß‹≈Ï Á∂ ¿∞È∑ª √≈apple∂ apple∂ÒÚ∂ √‡∂ÙȪ Á∂ Ȫ¡ Áμ√∂

‹≈‰, «‹È∑ª “Â∂ Ȫ¡ Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈ «Ú⁄

ÍzÓ∞μ÷Â≈ È≈Ò È‘Δ∫ «Ò«÷¡≈ «◊¡≈ Õ¿∞È∑ª È∂

√≈apple√ Ó∂Ò∂ «Úº⁄ AAÚ∂∫ «ÁÈ «◊º«Ë¡≈∫ È∂ Ò∞º«‡¡≈ Ó∂Ò≈

Í«‡¡≈Ò≈Õ ÙΔ√ Ó«‘Ò Í«‡¡≈Ò≈

«Ú÷∂ ⁄ºÒ apple‘∂ ÷∂ÂappleΔ √apple√ Ó∂Ò≈

2018 ÁΩapple≈È 11Ú∂∫ «ÁÈ «◊º«Ë¡ª

ÁΔ¡ª Í∂Ù’≈appleΔ¡≈∫ È∂ Ó∂Ò≈ Ò∞º‡

«Ò¡≈¢ Í∫∂‚± «Ú’≈√ Â∂ Í≥⁄≈«¬Â

«ÚÌ≈◊, «‹Ò∑≈ ÍzÙ≈√È Í«‡¡≈Ò≈

¡Â∂ ¿∞Âapple Ì≈apple √º«Ì¡≈⁄≈apple’

’∂∫Áapple Í«‡¡≈Ò≈ Á∂ √«‘ÔØ◊ È≈Ò

⁄ºÒ «apple‘≈ «¬‘ Ó∂Ò≈ «‹ºÊ∂ ÚÍ≈apple’

ͺ÷ ÂØ∫ √ÎÒ Ó∂Ò≈ «’‘≈ ‹≈ √’Á≈

‘À ¿∞Ê∂ «Óº‡Δ ÁΔ Ó«‘’ ¡Â∂

¡‰Ó∞ÒΔ «Úapple≈√ ˘ ÒØ’ª, √’±Òª

¡Â∂ ’≈Ò‹ª Á∂ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ Á∂

apple±Ïapple± ’appleÈ «Úº⁄ √ÎÒ «apple‘≈¢ ¡º‹

Ó∂Ò∂ «Úº⁄ apple≈‹√Ê≈ÈΔ, ‚Ø◊appleΔ (‹≥Ó±

’ÙÓΔapple), ͺ¤ÓΔ Ï≥◊≈Ò, «‹≥Á±¡≈,

fi±Óapple, √≥ÓΔ, Ò∞º‚Δ ¡≈«Á ÒØ’

È≈⁄ª Á≈ Íz√≈apple‰ ’ΔÂ≈ «◊¡≈¢

Ó∂Ò∂ ÁΩapple≈È Ó∂Ò≈ ¡Î√apple √zΔ ÙØ’Â

¡«‘ÓÁ Íapple∂ ‹Δ ,ÚËΔ’ «‚͇Δ

’«ÓÙÈapple Í«‡¡≈Ò≈ È∂ «ÚÙ∂Ù

Ϻ⁄∂ (√ÍÀÙÒ ⁄≈¬ΔÒ‚√) ÚºÒØ∫

Quot

√apple’≈appleΔ Ï‘∞-Â’ÈΔ’Δ ’≈Ò‹ ÒÛ’Δ¡≈∫ ¡Â∂ √‡∂‡ ’≈Ò‹ Á≈ «◊ºË≈ ‹∂±

Ú≈ÈΔ «¬≥‡Δ ◊apple∂‡‚ √’±Ò ÚºÒØ∫

«ÁºÂΔ Í∂Ù’≈appleΔ ¡Â∂ Ó≈ÈÚÂ≈

ÌÒ≈¬Δ ‡appleº√‡ ÚºÒØ∫ fi±º◊Δ fiΩ∫ÍÛΔ

Ú≈Ò∂ Ϻ«⁄¡≈∫ ÚºÒØ∫ ’ΔÂΔ¡≈∫

Í∂Ù’≈appleΔ¡ª ÁΔ «ÚÙ∂Ù √apple≈‘È≈

’ΔÂΔ ◊¬Δ¢ ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ «¬√

Âapple∑ª Á∂ √≈apple√ Ó∂Ò∂ «‹ºÊ∂ Á∂Ù Á∂

Úº÷-Úº÷ √º«Ì¡≈⁄≈appleª ˘ «¬º’

ÒÛΔ «Úº⁄ ÍappleØ «Á≥Á∂ ‘È¢ ¿∞Ê∂ ‘Δ

ͺ¤ÓΔ √º«Ì¡≈⁄≈apple ¡Â∂ È«Ù¡ª

«Úº⁄ ◊ÒÂ≈È ‘Ø¬Δ ‹Ú≈ÈΔ ˘

¡≈Í‰Δ «Óº‡Δ È≈Ò ˜ØÛÈ Á≈

ÔÂÈ ’appleÁ∂ ‘È¢ √ÈΔÚ≈apple Á≈

«ÁÈ ‘؉ ’≈appleÈ Ó∂Ò∂ «Úº⁄ Ï‘∞Â

«˜¡≈Á≈ ÁappleÙ’ª È∂ Á√Â’ «ÁºÂΔ

«‹Ê∂ «Èº’∂ Ï≈Òª È∂ ⁄≥‚ΩÒª Â∂ fi±‡∂

Ò¬∂ È≈Ò∂ ¿πÈ∑ª Á∂ Ó≈«Í¡≈∫ ÚºÒØ∫

α‚ ¡Â∂ «Ú’appleΔ √‡≈Òª Â∂ ÌappleÚΔ∫

Á√Â’ «ÁºÂΔ ◊¬Δ¢

ÍzØ ◊∞appleÏ÷ÙΔÙ ¡≥‡≈Ò ÚºÒØ∫

√‡∂˜ √’ºÂapple Á∂ È≈Ò-È≈Ò

Í≥‹≈ÏΔ ◊Δ («’ºÊ∂ ◊¬Δ √±‘Δ √±‘Δ

√Ú≈Ò ’apple«Á¡ª Í∞쫤¡≈ ÁΔ Íß‹≈ÏΔ «Ú⁄

Ȫ¡ 鱧 √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª È‘Δ∫ «Ò÷‰≈ «’ Íß‹≈Ï

apple≈‹ Ì≈Ù≈ √ØË Á∂ ¡«Ë«ÈÔÓ AIFI ÁΔ

¿∞Òßÿ‰≈ È‘Δ∫Õ apple∂ÒÚ∂ È∂ «¬√ ¡≈apple.‡Δ.¡≈¬Δ.

Á≈ ‹Ú≈Ï Á∂‰ ÂØ∫ Í«‘Òª ‘Δ

Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈ 鱧 ÍzÓ∞μ÷Â≈ Á∂

ÏØapple‚ «Ò÷ Á∂‰≈ «Ï‘Âapple

√Ó«fi¡≈ ¡Â∂ Ù∞apple±¡≈ √∞È≈Ó

Ù«‘apple Á∂ apple∂ÒÚ∂ √‡∂ÙÈ ÂØ∫ ’apple

«ÁμÂΔ ◊¬Δ Õ

’Δ ‘À Íß‹≈Ï apple≈‹-Ì≈Ù≈

¡«Ë«ÈÔÓ AIFG

BI Á√ßÏapple AIFG 鱧 √ØË ’ΔÂ∂ «¬√ «ÏÒ È±ß

Íß‹≈Ï √apple’≈apple ÚÒØ ¡«Ë√±⁄È≈ ‹≈appleΔ ’ΔÂΔ

◊¬Δ, «‹√ ¡È∞√≈apple Íß‹≈Ï Ìapple «Ú⁄ Ò≈◊±

’appleÁ∂ ‘ج∂ Íß‹≈ÏΔ È±ß apple≈‹ Ì≈Ù≈ Á≈ Áapple‹≈

«ÁμÂ≈ «◊¡≈ ¡Â∂ «¬√ ¡«Ë«ÈÔÓ ÁΔ Ë≈apple≈ C

Á∂ «‘ √≈apple∂ «ÚÌ≈◊ª, √’±Òª ’≈Ò‹ª «Ú⁄

ÍμÂapple «Ú‘≈apple, ÏØapple‚ª 鱧 Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈ «Ú⁄

«Ò÷‰ 鱧 ˜apple±appleΔ Ï‰≈«¬¡≈ «◊¡≈ √ΔÕ

w w w.theasianindependent.co.uk

√≥◊ ÈΔ Í≥‹≈ω∂ ) È≈Ò Ó∂Ò∂ «Úº⁄

¡≈¬∂ ÙΩ’ΔÈ Ó∂ÒΔ¡≈ Á≈ ÓÈ ÓØ‘

«Ò¡≈¢

«◊º«Ë¡≈ ÁΔ ¡≥Âapple ’≈Ò‹

Í∂Ù’≈appleΔ ÁΩapple≈È √apple’≈appleΔ Ï‘∞-

Â’ÈΔ’Δ ’≈Ò‹ (Ò) Í«‡¡≈Ò≈

¡Â∂ √apple’≈appleΔ ¡À‹±’∂ÙÈ ’≈Ò‹

Í«‡¡≈Ò≈ ÁΔ¡≈∫ «Ú«Á¡≈appleʉª

‹∂± apple‘Δ¡≈∫¢«◊ºË∂ Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ ÁΔ

‹º‹ÓÀ∫‡ ÁΔ «˜≥Ó∂Ú≈appleΔ Í≥‹≈ÏΔ

Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ Í«‡¡≈Ò≈ Á∂ ‚ª√

«ÚÌ≈◊ ÁΔ Ó∞÷Δ ‚≈: «√≥ÓΔ ¡Â∂

‚≈: Ó«‘≥Áapple ’Ωapple Ï≈‹Ú≈ È∂

«ÈÌ≈¬Δ¢ Ó∂Ò∂ ÁΩapple≈È ’ÚΔÙappleΔ

‹Ê∂, Ï≈‹Δ◊appleª ÁΔ Ï≈˜Δ, ÏΔÈ

Ï≈‹≈ «÷º⁄ Á≈ ’∂∫Áapple ω∂ ‘ج∂ ‘È¢

Ó∂Ò∂ ȱ≥ √ÎÒ Ï‰≈¿∞‰ «Úº⁄ ÓÀ‚Ó

◊ΔÂΔ’≈ «√≥ÿ, √zΔÓÂΔ «¬√ÓÂ

«Ú˜À «√≥ÿ ¡Â∂ «‹Ò ≈ Ï≈Ò

√∞appleº«÷¡≈ ¡Î√apple √≈«¬È≈ ’ͱapple,

√zΔ apple‹∂√ «ÓºÂÒ, ÍzØ È«apple≥Áapple

„Δ∫‚√≈ Á≈ «ÚÙ∂Ù ÔØ◊Á≈È «apple‘≈¢

Ì≈appleÂΔ Ó∞«‡¡≈appleª È∂ «ÚÁ∂Ùª ”⁄Ø∫ Á∂Ù ”Â∂ ’ΔÂΔ √ØÈ∂ ÁΔ Ï∞¤≈Û

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ ‘«apple¡≈‰≈ Á∂ fiμ‹apple «˜Ò∑∂

Á∂ ◊Ø«apple¡≈ «Íß‚ ÁΔ Óȱ Ì≈’apple È∂

ÓÀ’«√’Ø Á∂ «apple‹ÚΔ Ù«‘apple «Úμ⁄ ⁄μÒ

apple‘Δ «ÚÙÚ ⁄À∫ÍΔ¡È«ÙÍ «Úμ⁄ √ØÈ

ˆÓ≈ ¡≈͉∂ Ȫ ’apple «Ò¡≈ ‘À¢ AF

√≈Ò ÁΔ Óȱ È∂ Í«‘ÒΔ Ú≈apple «¬√

Ó∞’≈ÏÒ∂ «Úμ⁄ «‘μ√≈ «Ò¡≈ Â∂

BCG.E Á≈ ’∞μÒ √’Øapple ‘≈√Ò ’apple ’∂

¡Ò‹∂∫Áapple≈ ˜≈Ú∂Ò≈ 鱧 Ó≈ «ÁμÂΔ¢

«¬√∂ Ùz∂‰Δ «Úμ⁄ AF √≈Ò≈ Ó∂‘∞ÒΔ

ÿØÙ È∂ ’ª√Δ Á≈ ˆÓ≈ «‹μ ’∂ Á∂Ù

Á≈ Ȫ ‘Øapple ¿∞μ⁄≈ ’ΔÂ≈ ‘À¢ «¬√ ÂØ∫

Í«‘Òª ÙÈΔÚ≈apple 鱧 ÓappleÁª Á∂ A@

ÓΔ‡apple «Í√‡Ò Ù±«‡ß◊ «Úμ⁄ Ù≈‘‹≈apple

«apple˜ÚΔ È∂ √ØÈ ÂˆÓ≈ Â∂ ‹Δ± apple≈¬∂

È∂ ’ª√∂ Á≈ ˆÓ≈ ¡≈͉∂ Ȫ ’ΔÂ≈

‘À¢«Í√‡Ò Ù±«‡ß◊ Á√ ÓΔ‡apple Ùz∂‰Δ

«Úμ⁄ Óȱ È∂ √ØÈ≈ Î∞ß‚ ’∂ Ïz≈˜ΔÒ

«Úμ⁄ ‘؉ Ú≈ÒΔ¡ª Ô±Ê ˙Òß«Í’√

Ò¬Δ ’∞¡≈ÒΔÎ≈¬Δ ’apple «Ò¡≈ ‘À¢

«¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª Óȱ ¬∂ÙΔ¡È

⁄À∫ÍΔ¡È«ÙÍ «Úμ⁄ ⁄ªÁΔ Á≈ ˆÓ≈

‘≈√Ò ’apple ⁄∞μ’Δ ‘À¢ Óȱ ÁΔ

¿∞ÍÒÏËΔ «Úμ⁄ ¿∞√ Á∂ «Íß‚ Â∂

√’±Ò «Úμ⁄ ÷∞ÙΔ Á≈ Ó≈‘ΩÒ ‘À¢ Óª

√∞Ó∂Ë≈ Ì≈’apple È∂ «Íß‚ «Úμ⁄ Òμ‚± Úß‚

’∂ ËΔ ÁΔ ’≈ÓÔ≈ÏΔ Á≈ ‹ÙÈ

ÓÈ≈«¬¡≈¢ «Í¤Ò∂ √Ó∂∫ ‹ÁØ∫ ¡≈͉∂

¡«Ì¡≈√ Ò¬Δ Óȱ È∂ «ÚÁ∂Ù ÂØ∫

«Í√‡Ò Óß◊Ú≈¿∞‰ Ò¬Δ fiμ‹apple

ÍzÙ≈√È È±ß Ò≈«¬√ß√ Ò¬Δ «ÏÈÀ ’ΔÂ≈

ª ÍzÙ≈√È È∂ «¬√ 鱧 appleμÁ ’apple

«ÁμÂ≈ √Δ¢ ‹ÁØ∫ ÓΔ‚Δ¡≈ È∂ Ó≈ÓÒ∂ ȱß

◊ßÌΔappleÂ≈ È≈Ò ⁄∞μ«’¡≈ ª ‘¯Â∂ Á∂

¡ßÁapple ‘Δ Óȱ 鱧 ÒØÛΔ∫Á≈ Ò≈«¬√ß√

‹≈appleΔ ’apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈¢ ¡μ‹ Óȱ È∂

¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß √≈Ï ’apple’∂ ͱapple∂ Á∂Ù

Á≈ Ȫ «ÚÙÚ «Úμ⁄ appleΩÙÈ ’apple «ÁμÂ≈

‘À¢ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª Íß‹≈Ï ÂØ∫ ÂappleÈ

Â≈appleÈ ÁΔ ÈÚ‹Ø ’Ωapple È∂ ¬∂ÙΔ¡È

’∞ÙÂΔ ⁄À∫ÍΔ¡È«ÙÍ «Úμ⁄ √ØÈ

ˆÓ≈ ¡≈͉∂ Ȫ ’apple’∂ Á∂Ù Á≈ Ȫ

appleΩÙÈ ’ΔÂ≈ √Δ¢ Ì≈appleÂ È±ß «Í¤Ò∂

«ÁȪ «Úμ⁄ ’ΩÓªÂappleΔ ÍμËapple ”Â∂ Ó≈‰

«ÁÚ≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ¡ª ÈÚ‹ØÂ, Óȱ Â∂

Ó∂‘∞ÒΔ ”Â∂ √≈鱧 √≈«apple¡ª 鱧 Ó≈‰ ‘À¢

Í≥‹≈Ï”⁄ ¬∂‚˜ Á∂ ÓappleΔ˜≈∫ ‘Ø «apple‘À Ú≈Ë≈

Í«‡¡≈Ò≈Õ ¬∂‚˜ Úapple◊Δ ıÂappleÈ≈’ «ÏÓ≈appleΔ È±ß ·μÒ∑

Í≈¿∞‰ Ò¬Δ Ì≈Ú∂∫ «√‘ «ÚÌ≈◊ ÚÒØ∫ Úμ‚∂-Úμ‚∂ Á≈¡Ú∂

’ΔÂ∂ ‹≈ apple‘∂ ‘È Íapple «Îapple ÚΔ Íß‹≈Ï ”⁄ ¡À⁄.¡≈¬Δ.ÚΔ.

¡Â∂ ¬∂‚˜ Á∂ ’∂√ª ”⁄ Ú≈Ë≈ ‘Ø «apple‘≈ ‘À Õ Íß‹≈Ï ¬∂‚˜

appleØ’Ê≈Ó √∞√≈«¬‡Δ Á∂ ¡ß’«Û¡ª ¡È∞√≈apple B@AE ”⁄ ¡À⁄.

¡≈¬Δ. ÚΔ. ¡Â∂ ¬∂‚˜ ÂØ∫ ÍΔÛ Ï≈Ò◊ª Á∂ CF,GID

’∂√ √apple’≈appleΔ ‘√ÍÂ≈Òª ”⁄ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂ √È

¡Â∂ B@AG «¬‘ ¡ß’Û≈ ÚμË ’∂ FA,IDE ÂØ∫

«˜¡≈Á≈ ‘Ø «◊¡≈ ‘À Õ «‹È∑ª ”⁄Ø∫ FGDE

«Ú¡’ÂΔ¡ª ÁΔ Á√ßÏapple B@AG Âμ’ ÓΩ ‘Ø

⁄∞μ’Δ ‘À Õ «¬‘ «√apple¯ ¿∞È∑ª ÓappleΔ˜ª Á≈ ¡ß’Û≈

‘À, «‹‘Û∂ Íß‹≈Ï Á∂ √apple’≈appleΔ ‘√ÍÂ≈Òª ”⁄

¡≈͉≈ «¬Ò≈‹ ’appleÚ≈ apple‘∂ ‘È Õ ‹ÁØ∫«’ ˆÀapple-

√apple’≈appleΔ ‘√ÍÂ≈Òª ”⁄ ‚≈’‡appleΔ √‘≈«¬Â≈ ÒÀ

apple‘∂ ÓappleΔ˜ «¬√ ÂØ∫ Úμ÷ ‘È Õ Íß‹≈Ï ¬∂‚˜ appleØ’Ê≈Ó

√∞√≈«¬‡Δ Á∂ ¡ß’«Û¡ª ¡È∞√≈apple ¡À⁄.¡≈¬Δ.ÚΔ. ¡Â∂

¬∂‚˜ Á∂ ÓappleΔ˜ª ÁΔ «◊‰ÂΔ √zΔ ¡ß«ÓÃÂ√apple ”⁄ √Ì ÂØ∫

«˜¡≈Á≈ ¡Â∂ ¯≈«˜Ò’≈ ”⁄ √Ì ÂØ∫ ÿμ‡ ‘À Õ ¡ß’«Û¡ª

¡È∞√≈apple Íß‹≈Ï Á∂ «˜«Ò∑¡ª ”⁄ ¡À⁄.¡≈¬Δ.ÚΔ. ¡Â∂

¬∂‚˜ Á∂ Í≈‹∂«‡Ú ÓappleΔ˜ª ÁΔ «◊‰ÂΔ ¡ß«ÓÃÂ√apple ”⁄

‡appleßÍ Á∂ Ó∞μ÷ ¡≈apple«Ê’

√Ò≈‘’≈apple ÚÒØ∫ ¡√ÂΔ¯≈

Ú≈«Ù◊߇ÈÕ ¡ÓappleΔ’≈ Á∂

apple≈Ù‡appleÍÂΔ ‚ØÈ≈Ò‚ ‡appleßÍ Á∂ ’appleΔÏΔ

√«‘ÔØ◊Δ ‘ØÍ «‘’√ Á∂ ¡√ÂΔ¯∂ ÁΔ

ıÏapple Ï≈¡Á ‘∞‰ ‡appleßÍ Á∂ Ó∞μ÷

¡≈apple«Ê’ √Ò≈‘’≈apple Â∂ ◊ØÒ‚ÓÀÈ √À⁄

Á∂ √≈Ï’≈ ’≈apple‹’≈appleΔ ¡«Ë’≈appleΔ ◊ÀappleΔ

’Ø‘È È∂ ÚΔ ¡≈͉∂ ¡‘∞Á∂ ÂØ∫

¡√ÂΔ¯≈ Á∂ «ÁμÂ≈ ‘À Õ «¬‘

‹≈‰’≈appleΔ «Áß«Á¡≈∫ √±Âapple≈∫ È∂ Áμ«√¡≈

«’ Ú≈¬Δ‡ ‘≈¿±√ ÁΔ «¬√Í≈ ¡Â∂

¡ÀÒ±ÓΔÈΔ¡Ó “Â∂ ¡≈Ô≈ ’apple

Ò◊≈¿∞‰ ÁΔ ÔØ‹È≈ ‘À, Íapple ◊ÀappleΔ

’Ø‘È «¬√ ÔØ‹È≈ È≈Ò √«‘Ó ȑΔ∫

¡Â∂ ¡≈Í‰Δ ¡√«‘ÓÂΔ ‹Â≈¿∞∫Á∂ ‘ج∂

¿∞È∑≈∫ ¡√ÂΔ¯≈ Á∂ «ÁμÂ≈ Õ ◊ÀappleΔ ’Ø‘È

È∂ «’‘≈ «’ Á∂Ù ÁΔ √∂Ú≈ ’appleÈ≈ Ó∂apple∂

Ò¬Δ √ÈÓ≈È Ú≈ÒΔ ◊μÒ apple‘Δ Â∂

¡appleÊ«ÚÚ√Ê≈ 鱧 ¯≈«¬Á≈ Í‘∞ß⁄≈¿∞‰

Ú≈ÒΔ¡≈∫ ÈΔÂΔ¡≈∫ È≈Ò ¡ÓappleΔ’Δ

ÒØ’≈∫ 鱧 Ò≈Ì ‘Ø«¬¡≈ ‘À Õ ◊ÀappleΔ Á≈

¡√ÂΔ¯≈ ¡◊Ò∂ ‘¯Â∂ ÂØ∫ Ò≈◊± ‘ج∂◊≈

Õ Ú≈¬Δ‡ ‘≈¿±√ ÚÒØ∫ ‹≈appleΔ «Ï¡≈È

¡È∞√≈apple ‡appleßÍ È∂ «’‘≈ «’ ◊ÀappleΔ Ó∂apple∂

Ó∞μ÷ ¡≈apple«Ê’ √Ò≈‘’≈apple apple‘∂ Â∂ ¿∞È∑≈∫

√∞Ë≈apple≈∫ 鱧 ÒÀ ’∂ «Ï‘ÂappleΔÈ ’ßÓ ’ΔÂ≈

‘À Â∂ ¡«‹‘≈ Íz«ÂÌ≈Ù≈ÒΔ √ıÙ

¡≈√≈ÈΔ È≈Ò È‘Δ∫ «ÓÒÁ≈Õ

ADIBI, ÏappleÈ≈Ò≈ ”⁄ F@H, Ï«·ß‚≈ ”⁄ BF@G,

¯appleΔÁ’؇ ”⁄ AIB@, ¯«Â‘◊Û∑ √≈«‘Ï ”⁄ EHB,

¯≈«˜Ò’≈ “⁄ CGF, «¯appleؘÍ∞apple ”⁄ B@FG, ◊∞appleÁ≈√Í∞apple ”⁄

BIAF, ‘∞«Ù¡≈appleÍ∞apple ”⁄ BAIA, ‹ÒßËapple ”⁄ FDDB,

’ͱappleÊÒ≈ ”⁄ AF@A, Ò∞«Ë¡≈‰≈ ”⁄ GBA@, Ó≈È√≈ ”⁄

GHB, ÓØ◊≈ ”⁄ AFIC, ÓØ‘≈ÒΔ ”⁄ HAB, Ó∞’Â√apple ”⁄

FDB, ÈÚª Ù«‘apple ”⁄ IBI, Í·≈Ȓ؇ ”⁄

AFBD, Í«‡¡≈Ò≈ ”⁄ FFCE, apple±ÍÈ◊apple ”⁄

ACGI, √ß◊apple±apple ”⁄ AEAH, ÂappleÈÂ≈appleÈ ”⁄

BDHB «¬√ Âapple∑ª ÓappleΔ˜ª ÁΔ ’∞Ò «◊‰ÂΔ

FAIDE ‘À Õ

Íß‹≈Ï ¬∂‚˜ appleØ’Ê≈Ó √∞√≈«¬‡Δ Á∂ ÚËΔ’

Íz≈‹À’‡ ‚≈«¬appleÀ’‡ ‚≈. ÓÈÍzΔ ¤ÂÚ≈Ò È∂

«’‘≈ «’ ¡À⁄.¡≈¬Δ.ÚΔ. Â∂ ¬∂‚˜ ÁΔ Íß‹≈Ï

«Ú⁄ ÎÀÒ‰ ÁΔ Áapple ”⁄ ’ÓΔ ¡≈¬Δ ‘ÀÕ Íß‹≈Ï ¬∂‚˜

appleØ’Ê≈Ó √∞√≈«¬‡Δ Â∂ «√‘ «ÚÌ≈◊ ÚÒØ∫ ÚμË ÂØ∫ ÚμË

¡À⁄.¡≈¬Δ.ÚΔ. ÓappleΔ˜ª Á≈ «ÈappleΔ÷‰ ÁΩapple≈È

¡À⁄.¡≈¬Δ.ÚΔ. ¡Â∂ ¬∂‚˜ ¿∞ÍappleØ’Â ¡ß’«Û¡ª Á≈ ÍÂ≈

Òμ«◊¡≈ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á √∞√≈«¬‡Δ ¬∂‚˜ ÍzÂΔ ÒØ’ª

鱧 ‹≈◊apple±’ ’apple apple‘Δ ‘À Õ


9 08/03/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

ÍØÂΔ È∂ appleμ«÷¡≈ Á≈Á∂ Á≈ Ó≈‰, «ÓÒ∂◊≈ Úμ‚≈ √ÈÓ≈È

Òß‚ÈÕ Ó‘≈apple≈‹≈ apple‰‹Δ «√ßÿ ÁΔ ÍØÂΔ Â∂ Ó‘≈apple≈‹≈ ÁÒΔÍ «√ßÿ

ÁΔ Ï∂‡Δ apple≈‹’∞Ó≈appleΔ √ØÎΔ¡≈ ÁÒΔÍ «√ßÿ Á≈ Ȫ¡ Ó«‘Ò≈ ¡≈◊±

«ÓÒΔ√À∫‡ Î≈√Àμ‡ Á≈ Ï∞μ ¿∞μÂ∂ Áapple‹ ‘؉ Ú≈Ò≈ ‘À¢ «¬√ ◊μÒ ÁΔ

Í∞Ù‡Δ √Ø¯Δ¡≈ Á∂ ÙßÿappleÙ È±ß √ÁΔÚΔ∫ ÂΩapple ”Â∂ Ô≈Á appleμ÷‰ Ò¬Δ Òß‚È

Á∂ Ó∂¡apple √ÁΔ’ ı≈È È∂ ’ΔÂΔ¢

«¬‘ Í«‘ÒΔ Ú≈apple ‘À «’ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ ÁΔ √ß√Á Á∂ √≈‘Ó‰∂

Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ √∞’∂¡apple ”⁄ «’√∂ Ó«‘Ò≈ Á≈ Ï∞μ Òμ◊ «apple‘≈ ‘À¢ ‹Á«’

«¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª Ô±.’∂. Á∂ √≈Ï’≈ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ⁄apple«⁄Ò «‘μÒ,

Ó‘≈ÂÓ≈ ◊ªËΔ Â∂ ‘Øappleª √Ó∂ «√apple¯ Í∞appleÙª Á∂ Ï∞μ ‘Δ Òμ◊∂ ‘ج∂ ‘È¢

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ ”⁄ ¡Ωappleª 鱧 Ú؇ Í≈¿∞‰ Á≈ ¡«Ë’≈apple «ÓÒ∂ È±ß Í±apple∂

A@@ Úapple∑∂ ‘Ø ◊¬∂ ‘È¢ «¬√ ‘μ’ Ò¬Δ √ßÿappleÙ ’appleÈ Ú≈ÒΔ Ó«‘Ò≈

¡≈◊± «ÓÒΔ√À∫‡ Î≈√Àμ‡ Á≈ Ï∞μ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ ÁΔ √ß√Á Á∂ √≈‘Ó‰∂

Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ √∞’∂¡apple ”⁄ Òμ◊ «apple‘≈ ‘À¢ «¬√ Ï∞μ ¿∞μÂ∂ ¡Ωappleª Ò¬Δ

Ú؇ Á∂ ¡«Ë’≈apple Ò¬Δ ÒÛ∑‰ Ú≈ÒΔ apple≈‹’∞Ó≈appleΔ √ØÎΔ¡≈ ÁÒΔÍ «√ßÿ

Á≈ Ȫ¡ Áapple‹ ‘ØÚ∂◊≈¢

apple≈‹’∞Ó≈appleΔ √ØÎΔ¡≈ ÁÒΔÍ «√ßÿ È∂ «¬√ Ó∞«‘ßÓ Ò¬Δ ÒØ’ª ȱß

ı∞Á Íapple⁄∂ Úß‚∂, ¡Ωappleª ”Â∂ ‘ÓÒ≈ ’appleÈ Ú≈Ò∂ Í∞«Ò√

¡«Ë’≈appleΔ¡ª È≈Ò ÁØ ‘μÊ ’ΔÂ∂, ¿∞μÊ∂ ‘Δ ÏappleÂ≈ÈÚΔ √apple’≈apple 鱧 ‡À’√ Á∂‰

ÂØ∫ «¬È’≈apple ’apple«Á¡ª «¬‘ «Ò÷ ’∂ Ì∂«‹¡≈ «’ ‹∂’apple Ú؇ È‘Δ∫, ª ‡À’√

ÚΔ È‘Δ∫¢ Òß‚È Á∂ Ó∂¡apple √ÁΔ’ ı≈È È∂ «’‘≈ apple≈‹’∞Ó≈appleΔ √ØÎΔ¡≈ È∂

¬∂«ÓÒΔÈ ÍÀÈ‘apple√‡ È≈Ò «ÓÒ ’∂ ‘≈¿±√ ¡≈¯ ’≈ÓÈ √≈‘Ó‰∂ appleØ√

ÏØË◊Ô≈ ËÓ≈’≈ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄

Ùμ’Δ ¡μÂÚ≈ÁΔ «◊ïÂ≈apple

’ØÒ’≈Â≈Õ ’ØÒ’≈Â≈ Í∞«Ò√ È∂ ‹∂. ¡ÀÓ.ÏΔ.

(‹Ó≈Â-˙Ò-Ó∞‹≈‘ÁΔÈ Ïß◊Ò≈Á∂Ù) ¡μÂÚ≈ÁΔ

‹Ê∂ÏßÁΔ Á∂ Ùμ’Δ ÓÀ∫Ïapple 鱧 ÏØË ◊Ô≈ ÏßÏ ËÓ≈’∂

Ó≈ÓÒ∂ “⁄ ’«Ê √Ïß˪ Á∂ ⁄Ò«Á¡ª «◊ïÂ≈apple

’ΔÂ≈ ‘À Õ«¬‘ ‹≈‰’≈appleΔ «¬’ √ΔÈΔ¡apple Í∞«Ò√

¡«Ë’≈appleΔ Á∞¡≈apple≈ «ÁμÂΔ ◊¬Δ Õ «◊ïÂ≈apple ’ΔÂ∂

«Ú¡’ÂΔ ÁΔ Í«‘⁄≈‰ ȱapple ¡≈ÒÓ (B@) Á∂ apple±Í “⁄

’ΔÂΔ ◊¬Δ ¡Â∂ ¿∞√ 鱧 Íμ¤ÓΔ Ïß◊≈Ò Á∂

Ó∞apple«ÙÁ≈Ï≈Á «˜Ò∑∂ Á∂ Ë∞ÒΔ¡ª «¬Ò≈’∂ “⁄Ø∫ ÏΔÂ∂

«ÁÈ «‘apple≈√ “⁄ «Ò¡≈ «◊¡≈ Õ«˜’appleÔØ◊ ‘À «’

AI ‹ÈÚappleΔ È±ß «ÂμÏ Á∂ Ë≈apple«Ó’ ¡≈◊± ÁÒ≈¬Δ

Ò≈Ó≈ ÁΔ «Ï‘≈apple Á∂ ÏØË ◊Ô≈ ’√Ï∂ “⁄ Ô≈Âapple≈

ÁΩapple≈È Í∞«Ò√ Á∞¡≈apple≈ ¿∞μ⁄ ÂΔÏappleÂ≈ Á∂ ÁØ ÏßÏ

Ïapple≈ÓÁ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ √È Õ Ó∞„ÒΔ ‹ª⁄ ”⁄ √≈‘Ó‰∂

¡≈«¬¡≈ «’ ȱapple ¡≈ÒÓ, ¡μÂÚ≈ÁΔ ‹Ê∂ÏßÁΔ Á∂

⁄≈apple ‘Øapple ÓÀ∫Ïappleª √Ó∂ ÈÚßÏapple Ó‘ΔÈ∂ ”⁄ ‹∂.¡ÀÓ.ÏΔ.

Á∂ √ΔÈΔ¡apple È∂Â≈ 鱧 «ÓÒ‰ Ò¬Δ ‘ÀÁapple≈Ï≈Á «◊¡≈

√Δ Õ ‹ÈÚappleΔ Ó‘ΔÈ∂ ’ØÒ’≈Â≈ Í∞«Ò√ Á∂ «ÚÙ∂Ù

Á√Â∂ È∂ ÏØË ◊Ô≈ ÏßÏ ËÓ≈’∂ Ó≈ÓÒ∂ “⁄ ⁄≈apple ÒØ’ª

鱧 «◊ïÂ≈apple ’ΔÂ≈ √ΔÕ

Ì≈‹Í≈ √apple’≈apple «Ú⁄ Á«Ò ¡Â∂ ˆappleΔÏ,

«√¡≈√Δ ¡‰Á∂÷Δ Á≈ «Ù’≈apple : √∞apple‹∂Ú≈Ò≈

’appleÈ≈ÒÕ ’ª◊apple√ Á∂ ’ΩÓΔ ÓΔ‚Δ¡≈

«¬ß⁄≈apple‹ ¡Â∂ ’ÀÊÒ ÂØ∫ «ÚË≈«¬’

apple‰ÁΔÍ «√ßÿ √∞apple‹∂Ú≈Ò≈ È∂

Ì≈‹Í≈ 鱧 ÒßÓ∂∫ ‘μÊΔ∫ ÒÀ∫Á∂ ‘ج∂ ÁØÙ

Ò◊≈«¬¡≈ «’ Ì≈‹Í≈ √apple’≈apple «Ú⁄

Á«Ò ¡Â∂ ˆappleΔÏ «√¡≈√Δ

¿∞Í∂’Ù≈, √≈Ó≈«‹’ ÙØÙ‰ ¡Â∂

¡≈apple«Ê’ ¡‰Á∂÷Δ Á≈ «Ù’≈apple ‘À

ÕÌ≈‹Í≈ ÁΔ ’∂∫Áapple √apple’≈apple «Ú⁄

È«appleßÁapple ÓØÁΔ ¡Â∂ ‘«apple¡≈‰≈ «Ú⁄

ÓÈØ‘apple Ò≈Ò ÷μ‡apple √apple’≈apple Á«Òª

Á∂ ¡«Ë’≈appleª “Â∂ ‘ÓÒ∂ ’apple apple‘Δ ‘À

¡Â∂ √≈Ó≈«‹’ «‘μ√∂Á≈appleΔ «Ú⁄

¿∞È∑ª Á≈ ÙØÙ‰ ‘Ø «apple‘≈ ‘À Õ «¬√

Ò¬Δ ‘«apple¡≈‰≈ Á∂ ÈÚ∂∫ √ßÿappleÙ ÁΔ

Ù∞apple±¡≈ «¬√ Á«Ò ӑ≈√ßÓ∂ÒÈ

apple≈‘Δ∫ ‘؉ ‹≈ apple‘Δ ‘À ¡Â∂

‘«apple¡≈‰≈ Á∂ ‘apple ÷∂Âapple «Ú⁄

’ª◊apple√ Í≈apple‡Δ ÚÒØ∫ «¬√ Âapple∑ª Á∂

¡≈ÔØ‹È Ì«Úμ÷ ¡ßÁapple ’ΔÂ∂

‹≈‰◊∂ Õ¿∞‘ ¡μ‹ «¬Ê∂ ’≈ÒΔÁ≈√

appleß◊Ù≈Ò≈ «Ú÷∂ √≈Ï’≈ «ÚË≈«¬’

apple≈‹ ’∞Ó≈apple Ï≈Ò«Ó’Δ ÚÒØ∫ ’ΔÂ∂

◊¬∂ Á«Ò ӑ≈√ßÓ∂ÒÈ ÁΩapple≈È

√ßÏØËÈ ’apple apple‘∂ √È Õ ¿∞È∑ª «’‘≈

«’ ¡μ‹ ÂØ∫ G@ √≈Ò Í«‘Òª

apple≈Ù‡apple«ÍÂ≈ Ó‘≈ÂÓ≈ ◊ªËΔ, Á∂Ù

Á∂ Í«‘Ò∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ‹Ú≈‘apple

Ò≈Ò È«‘apple± ¡Â∂ ÒØ‘ ͱappleÙ √appleÁ≈apple

ÚμÒÌ Ì≈¬Δ ͇∂Ò È∂ √ß«ÚË≈È Á∂

«ÈappleÓ≈‰ Ò¬Δ Ï≈Ï≈ ÌΔÓ apple≈Ú

¡ßÏ∂‚’apple ÁΔ ⁄؉ «¬√ Ò¬Δ ’ΔÂΔ

√Δ, «’¿∞∫«’ ¿∞‘ ⁄ß◊Δ Âapple∑ª ‹≈‰Á∂

√È «’ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ ¿∞È∑ª ÂØ∫

⁄ß◊Δ ÙıÙΔ¡Â ’Ø¬Δ È‘Δ∫ ‘À Õ

√ß«ÚË≈È «Ú⁄ ‹Ø∫ «apple‹appleÚ∂ÙÈ Ò≈◊±

’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ ¿∞‘ «√appleÎ A@

√≈Ò Ò¬Δ È‘Δ∫ √Δ Õ«¬√ Ò¬Δ √Δ

«’ ‹Á Âμ’ Á«Ò ¡Â∂ ˆappleΔÏ È±ß

¿∞√ Á≈ ‘μ’ È‘Δ∫ «ÓÒ ‹ªÁ≈, ¿∞‘

ÍzÁappleÙÈ ÁΩapple≈È Í∞«Ò√ È≈Ò ÒØ‘≈ «Ò¡≈ √Δ¢ √Ø¯Δ¡≈ È∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ÁΔ

’≈apple √≈‘Ó‰∂ «‚◊ ’∂ ¡Ωappleª Ò¬Δ Ú؇ Á≈ ‘μ’ Óß«◊¡≈ √Δ¢ Òß‚È

¡√À∫ÏÒΔ ÓÀ∫Ïapple ‚≈: ¿∞∫’≈apple «√ßÿ √‘ØÂ≈ È∂ Òß‚È Ó∂¡apple Á≈ √Ú≈◊Â

’apple«Á¡ª «’‘≈ «’ «¬‘ √Ó∞μ⁄∂ Ì≈appleÂΔ¡ª ı≈√ ÂΩapple ”Â∂ Íß‹≈ÏΔ Â∂ «√μ÷

Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Ò¬Δ Ó≈‰ Ú≈ÒΔ ◊μÒ ‘ØÚ∂◊Δ¢

«ÚË≈«¬’ È∂ «Ú¡≈‘ ”⁄ ’ΔÂΔ

Î≈«¬«appleß◊, Í∞«Ò√ ÷≈ÓØÙ

’∞ÙΔÈÈ◊appleÕ «Ú¡≈‘ ÓΩ’∂

Î≈«¬«appleß◊ ¡’√apple ’ΔÂΔ ‹ªÁΔ ‘À Â∂

’¬Δ Ú≈apple «¬‘ ‘≈Á«√¡ª Á≈ ’≈appleÈ

ÚΔ Ï‰ ‹ªÁΔ ‘À¢ «¬‘Δ ’≈appleÈ ‘À «’

¡«‹‘∂ √Ó≈◊Óª «Úμ⁄ Î≈«¬«appleß◊ “Â∂

Í≈ÏßÁΔ Ò≈¬Δ ◊¬Δ ‘À Íapple «¬√ Á∂

Ï≈Ú‹±Á ÒØ’ Î≈«¬«appleß◊ ’appleÈ ÂØ∫

‘‡Á∂ È‘Δ∫ Â∂ ’¬Δ Ú≈apple ‹≈Ȫ

⁄Ò≈¬Δ¡≈ ‹ªÁΔ¡ª ‘È¢

’∞ÙΔÈÈ◊apple «Úμ⁄ apple≈Ó’ØÒ≈

«ÚË≈È √Ì≈ ‘Ò’∂ Á∂ ¡ÀÓ.¡ÀÒ.¬∂,

apple≈Ó≈ÈßÁ ÏΩË È∂ ¡≈͉∂ Í∞μÂapple Á∂

«Ú¡≈‘ «Úμ⁄ Î≈«¬«appleß◊ ’ΔÂΔ ‘À¢

apple≈Ó≈ÈßÁ ÏØË Ì≈appleÂΔ √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ

Á≈ «ÚË≈«¬’ ‘À, ‹Ø Ô±ÍΔ «Úμ⁄

Ì≈‹Í≈ ÁΔ Ì≈¬ΔÚ≈Ò ‘À¢

‹ÁØ∫ ÓΔ‚Δ¡≈ È∂ Î≈«¬«appleß◊ Ï≈apple∂

√Ú≈Ò ’ΔÂ≈ ª ¿∞È∑ª È∂ «’‘≈ «’

«Ú¡≈‘ª «Úμ⁄ Ò≈«¬√À∫√Δ ‘«Ê¡≈appleª

È≈Ò Î≈«¬«appleß◊ ’ΔÂΔ ‹≈ √’ÁΔ ‘À¢

«¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Úμ⁄ ¡À√ÍΔ ‹Ó∞È≈

Íz√≈Á È∂ ’∞fi ÚΔ ’«‘‰ ÂØ∫ «¬È’≈apple

’apple «ÁμÂ≈¢

‹ÁØ∫ «ÚË≈«¬’ Î≈«¬«appleß◊ ’apple apple‘∂

√È, «’√∂ È∂ ÓØÏ≈¬ΔÒ ÂØ∫ ’«ÒμÍ

ω≈ Ò¬Δ √Δ¢ ‘∞‰ «¬‘ ÚΔ‚Δ˙ ͱapple∂

÷∂Âapple «Úμ⁄ ⁄apple⁄≈ Á≈ «ÚÙ≈ Ï«‰¡≈

‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ √Ú≈Ò «¬‘ ‘À «’ ‹ÁØ∫

ÒΔ‚apple «¬‘ ’ßÓ ’appleÈ◊∂, ª ¡≈Ó

ÒØ’ª ÚμÒØ∫ «¬√ 鱧 «’Ú∂∫ appleØ«’¡≈ ‹≈

√’Á≈ ‘ÀÕ

«apple‹appleÚ∂√È ÁΔ ‘μÁ Ò◊≈Â≈apple

ÚË≈¬Δ ‹ªÁΔ apple‘∂◊Δ Õ¿∞È∑ª Ì≈‹Í≈

“Â∂ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ «’ ¿∞‘ α‡ Í≈˙

¡Â∂ apple≈‹ ’appleØ ÁΔ ÈΔÂΔ Â«‘Â

¡μ‹ √Ó±⁄∂ Á∂Ù ¡ßÁapple «‘ßÁ±,

Ó∞√«ÒÓ ¡Â∂ Á«ÒÂ, ˆÀapple Á«ÒÂ

鱧 ÒÛ≈ ’∂ √μÂ≈ “Â∂ ’Ï‹≈

Ïapple’apple≈apple appleμ÷‰≈ ⁄≈‘∞ßÁΔ ‘À Õ ¿∞È∑ª

«’‘≈ «’ ¡≈apple.¡À√.¡À√. Ó∞÷Δ ÓØ‘È

Ì≈◊Ú Á≈ «apple‹appleÚ∂ÙÈ “Â∂ «ÁμÂ≈

«◊¡≈ «Ï¡≈È «¬√ Á≈ √ÍÙ‡

√ϱ ‘ÀÕ

‹±‘Δ ⁄≈ÚÒ≈ È∂ E‹Δ ÓØÏ≈¬ΔÒ

鱧 ÒÀ ’∂ Íz◊‡ ’ΔÂΔ «⁄ßÂ≈

Ó∞ßϬΔÕ ¡«ÌÈ∂ÂappleΔ ‹±‘Δ ⁄≈ÚÒ≈ È∂

ÓØÏ≈¬ΔÒ ¯ØÈ ÁΔ E‹Δ Â’ÈΔ’ 鱧 ÒÀ

’∂ «⁄ßÂ≈ Íz◊‡ ’ΔÂΔ ‘À ¡Â∂ «’‘≈

«’ ÒØ’ª ÁΔ «√‘ ”Â∂

apple∂‚Δ˙ÎzΔ«’ÚÀ∫√Δ Á∂ √ßÌ≈ÚΔ

‘≈ÈΔ’≈apple’ ÍzÌ≈Úª Á≈

«ÚÙÒ∂Ù‰ ’ΔÂ∂ «ÏȪ «¬√

鱧 Ò≈◊± È‘Δ∫ ’appleÈ≈

⁄≈‘ΔÁ≈ Õ ‹±‘Δ apple∂‚Δ¬∂ÙÈ

ÍzÂΔ ‹≈◊apple±’Â≈

«Ò¡≈¿∞‰ Á≈ ’ßÓ ’apple

apple‘Δ ‘À Õ’∂∫Áapple √apple’≈apple

«‚‹Δ‡Ò «¬ß‚Δ¡≈ Á∂

¿∞Á∂Ù È±ß ‘≈√Ò ’appleÈ Ò¬Δ E‹Δ

Ò≈◊± ’appleÈ ‹≈ apple‘Δ ‘À Õ«¬√ Á∂

⁄Ò«Á¡ª ‹±‘Δ ⁄≈ÚÒ≈ È∂ Í∞쫤¡≈

«’ «¬√ ÈÚΔ∫ Â’ÈΔ’ ”Â∂ ’Δ ˜apple±appleΔ

√ØË ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘ÀÕ ¡«ÌÈ∂ÂappleΔ È∂

Ó‘ªapple≈Ù‡apple Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Á∂Ú∂∫Áapple

ÎÛÈÚΔ√ 鱧 ÍμÂapple «Ò«÷¡≈ ‘À ¡Â∂

ÓØÏ≈¬ΔÒ ‡≈Úapple, ¡ÀȇΔÈ≈ Â∂

Ú≈¬Δ¯≈¬Δ ‘≈‡√Í≈‡ ÂØ∫ «È’Ò‰

Ú≈ÒΔ¡ª «¬ÒÀ’‡zØÓÀ◊ÈÀ«‡’ «’appleȪ

Á∂ ’≈appleÈ «√‘Â È±ß Í‘∞ß⁄‰ Ú≈Ò∂

È∞’√≈È Á∂ ÍzÂΔ Ô≈Á

’appleÚ≈«¬¡≈ ‘À Õ ÍμÂapple ”⁄

E@ √≈Ò≈ ¡«ÌÈ∂ÂappleΔ È∂

«Ò«÷¡≈ «’ apple≈Ù‡appleΔ,

¡ßÂappleapple≈Ù‡appleΔ ÍμËapple Á∂ ’¬Δ

«Ú«◊¡≈È’ª, Ó‘ªÓ≈appleΔ

«ÚÙÒ∂Ù’ª ¡Â∂ Â’È≈ÒΩ‹Δ

Á∂ Ó≈«‘appleª È∂ ÓÈ∞μ÷Δ «√‘Â

”Â∂ apple∂‚Δ˙ÎzΔ«’ÚÀ∫√Δ «’appleȪ Á∂

‘≈ÈΔ’≈apple’ ÍzÌ≈Úª Á≈ «˜’apple ’ΔÂ≈

‘À Õ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’ ‹±‘Δ ⁄≈ÚÒ≈

Ú≈Â≈ÚappleÈ Á∂ ÍzÂΔ ‹≈◊apple±’Â≈

«Ò¡≈¿∞‰ Ò¬Δ “√Δ‡Δ˜È√ ¯≈apple

‡±Ó≈appleØ” Ó∞«‘ßÓ ⁄Ò≈ apple‘Δ ‘ÀÕ

Í∞«Ò√ È∂ appleØ’Δ Á«Ò Ò≈Û∂ ÁΔ Ï≈apple≈Â

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ Í∞«Ò√ È∂

’≈√◊ß‹ «˜Ò∑∂ Á∂ «Íß‚ «Úμ⁄

Á«Ò Ò≈Û∂ ÁΔ Ï≈apple≈Â

«Ò‹≈‰ “Â∂ appleØ’ Ò≈ «ÁμÂΔ ‘À¢

Í∞«Ò√ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ‹∂’apple

¡«‹‘≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ª «¬√

«¬Ò≈’∂ «Úμ⁄ «‘ß√≈ ÌÛ’

√’ÁΔ ‘À¢ ’≈√◊ß‹ Ù«‘apple

¡«‹‘Δ¡ª ÿ‡È≈Úª ’apple’∂

⁄apple⁄≈ «Úμ⁄ «apple‘≈ √Δ¢ √ß‹∂

’∞Ó≈apple ‹≈‡Ú≈ Ȫ Á∂ ÏßÁ∂ Á≈

«Ú¡≈‘ «È˜≈ÓÍ∞apple «Íß‚ ÁΔ

’∞ÛΔ ÙΔÂÒ È≈Ò ¡≈¿∞‰

Ú≈ÒΔ B@ ¡ÍzÀÒ È±ß ‘؉≈ ‘À¢

«È˜≈ÓÍ∞apple «Íß‚ ·≈’∞appleª ÁΔ

¡≈Ï≈ÁΔ Ú≈Ò≈ «Íß‚ ‘À¢ «¬μÊ∂ «√apple¯ D@ Á«ÒÂ

Í«appleÚ≈apple apple«‘ßÁ∂ ‘È¢

ÎappleÚappleΔ «Úμ⁄ ÁØ‘ª ÁΔ √◊≈¬Δ ‘Ø¬Δ √Δ¢ «¬√

ÂØ∫ Ï≈¡Á ÙΔÂÒ È∂ ¡≈͉∂ Óß◊∂Âapple 鱧 Áμ«√¡≈

«’ ¿∞√ «Íß‚ Á∂ ’«Ê ¿∞μ⁄Δ ‹≈ÂΔ Á∂ ÒØ’ «’√∂

Á«Ò ÁΔ Ï≈apple≈Â È±ß «Íß‚ «Úμ⁄ ¡≈¿∞‰ È‘Δ∫

¡ß‚∂Ó≈È Â∂ «È’ØÏ≈apple

Á∂ ‡≈ͱ¡ª Á≈ Ȫ¡

ÏÁÒ ’∂ ¡˜≈ÁΔ

ÿ∞Ò≈‡Δ¡ª Á∂ Ȫ¡

”Â∂ appleμ÷‰ ÁΔ Óß◊

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ÍzØÎÀ√apple ÓØ‘È «√ßÿ

ÓÀÓØappleΔ¡Ò Î≈¿±≈‚∂ÙÈ (’ÀÈ∂‚≈) È∂ Ì≈appleÂ

√apple’≈apple ÂØ∫ Óß◊ ’ΔÂΔ ‘À «’ ¡ß‚∂Ó≈È Â∂

«È’ØÏ≈apple ‡≈ͱ¡ª Á≈ Ȫ¡ ÏÁÒ ’∂

¡˜≈ÁΔ ÿ∞Ò≈‡Δ¡ª Á∂ Ȫ¡ ”Â∂ appleμ«÷¡≈

‹≈Ú∂ Õ «ÁμÒΔ Á∂ ÍzÀ√ ’ÒμÏ «Ú÷∂

ÍμÂapple’≈apple «ÓÒ‰Δ ÁΩapple≈È Î≈¿±∫‚∂ÙÈ Á∂

Ó∞÷Δ √≈«‘Ï «√ßÿ «ÊßÁ (’ÀÈ∂‚≈ Ú≈√Δ) È∂

Áμ«√¡≈ «’ ¿∞‘ (√≈«‘Ï «√ßÿ «ÊßÁ)

¡ß‚∂Ó≈È Â∂ «È’ØÏ≈apple ÁΔÍ √Ó±‘ Á≈ ÁΩapple≈

’apple’∂ ¡≈¬∂ ‘È Â∂ ¿∞Ê∂ ÓΩ‹±Á EGB

‡≈ͱ¡ª ”⁄Ø∫ ’¬Δ ‡≈ͱ¡ª Á∂ Ȫ¡

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ √apple’≈apple Á∂ ÍzÙ≈√«È’

¡«Ë’≈appleΔ¡ª Á∂ Ȫ¡ ”Â∂ appleμ÷∂ ‘؉ ’apple’∂

Ï‘∞ ‘Δ Ó≈Ô±√Δ ‘Ø¬Δ ‘À Õ ¿∞È∑ª ⁄∂Â≈

’appleÚ≈«¬¡≈ «’ ¡˜≈ÁΔ ¡ßÁØÒÈ ”⁄

◊Áapple Í≈apple‡Δ ÁΔ «ÚÙ∂٠̱«Ó’≈ √Δ ¡Â∂

«¬È∑ª ◊ÁappleΔ¡ª È∂ ÍØapple‡ ÏÒ∂¡apple ÁΔ

√ÀÒ±Òapple ‹∂Ò∑ «Ú⁄ Ϊ√Δ Á≈ ÎßÁ≈ ⁄∞ßÓÁ∂

‘ج∂ ’∞appleÏ≈ÈΔ «ÁμÂΔ √Δ Õ Î≈¿±∫‚∂ÙÈ È∂

Ì≈apple √apple’≈apple 鱧 ¡ÍΔÒ ’ΔÂΔ ‘À «’

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ √Ó∂∫ Á∂ ‹≈«ÒÓ ¡«Ë’≈appleΔ¡ª

Á∂ Ȫ¡ ‘‡≈ ’∂ Ì≈apple ÁΔ ¡˜≈ÁΔ √Ó∂∫

√ÀÒ∞Òapple ‹∂Ò∑ ”Ù‘ΔÁ ‘ج∂ ÿ∞Ò≈‡Δ¡ª Á∂

Ȫ¡ ”Â∂ appleμ÷∂ ‹≈‰ Õ

«ÁßÁ∂¢ √ß‹∂ È∂ ‹ÁØ∫ «¬√ ÁΔ Í∞«Ò√ ÂØ∫ «¬‹≈˜Â

Óß◊Δ Âª Í∞«Ò√ È∂ ÚΔ ¡≈«◊¡≈ Á∂‰ ÂØ∫ ÓÈ≈ ’apple

«ÁμÂ≈¢

Í∞«Ò√ È∂ «’‘≈ «’ ‹∂’apple Ï≈apple≈ «¬√ «¬Ò≈’∂

«Úμ⁄Ø∫ «È’Ò∂◊Δ Âª «‘ß√≈ ÌÛ’ √’ÁΔ ‘À¢ √ß‹∂

‘∞‰ «¬Ò≈‘≈Ï≈Á ‘≈¬Δ’Øapple‡ «Úμ⁄ ’∂√ Ò≈¿∞‰ ÁΔ

«Â¡≈appleΔ ’apple apple‘∂ ‘È¢


10 08/03/2018 www.samajweekly.com

Classified

√Ì ÂØ∫ √√Â∂ apple∂‡ª Â∂ «¬Ù«Â‘≈apple Ò◊Ú≈˙

Mob : @GHGH DEF DHD, Phone : @ABA EBC H@AI

’Ò≈√ΔÎ≈«¬‚

¡≈͉∂ ’≈appleØÏ≈apple ˘ ÚË≈¿π‰ Ò¬Δ “√Ó≈‹

ÚΔ’ÒΔ” ”⁄ «Ú«◊¡≈͉ Ò◊Ú≈¿π ¡√ƒ Âπ‘≈‚∂

«Ú«◊¡≈͉ ˘ ÚËΔ¡≈ «‚√ÍÒ∂ ’appleª◊∂Õ

WE MOVED FROM

190 RADHA SILK HOUSE TO

192 VIVA VILLAGE, NEXT DOOR

DX TELECOM, VIVA VIL-

LAGE UNIT 3, 192 EAL-

ING ROAD, WEMBLEY,

MIDDLESEX HA0 4QD

WWW.OCIVISA.CO.UK

Enjoy Holidays in India & Across the Globe with ONTIME

Inbound & Outbound Tailor Made Tours

Ontime Luxurious Apartment

Rent-a-car Service Across India

Visa & Air Tickets | Travel Insurance

ONTIME HOSPITALITY SERVICE (Mumbai, India)

+91-22-26848985/66952866/26837175

+91-9833120569

info@ontimetravel.net, chetna@ontimetravel.net

www.ontimetravel.net | www.ontimeapartments.com

On Kanshi TV channel 864.

Saturday at 6 :00 pm

Sunday at 6 :00 pm

Ambedkarites News and Views

by

BUDDHIST INTERNATIONAL MEDIA

Mob : 07411 251 804, 07847 307 059

TM

Sky Digital Channel 0205

24 hour Entertainment

On Sky, On-Line, On Mobiles

Studio : 01902 457875

Reception : 01902 450533

Ì◊Ú≈È «√ßÿ º◊Û ÁΔ¡ª

Í∞√Â’≈∫ ÷appleΔÁ‰ Ò¬Δ √ßÍapple’ ’appleØ

Mob. 07786 163 506

bhagwantagar@googlemail.com

«Ì÷≈appleΔ Ô±ÈΔ¡È

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√-apple√ B@AA)

‹Ú≈Ò≈Ó∞÷Δ

G.@@

Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@AE

Ó±apple÷≈∫ ÁΔ Ó«‘«¯Ò

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√ apple√ B@@H)

¯ÒÀ‡ ÂØ∫ ¯ÒÀ‡ Âμ’

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ’‘≈‰Δ √ß◊z«‘ B@AA)

√Ì Á∞÷Δ¡≈apple∂

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@@C )

«¬’ ◊Ë∂ È≈Ò Ó∞Ò≈’≈ E.@@

(‘≈√ -apple√ B@@I)

̇’‰

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ AIID )

◊≈«¬’ Ï∂√∞apple≈ ‹Δ √∂ √≈’Ù≈Â’≈apple

(«‘ßÁΔ ‘≈√-«Ú¡ß◊ B@@F)

¡«÷Ò Ì≈appleÂΔ¡ «÷⁄ÛΔ √μÓ∂Ò‰

(«‘ßÁΔ ‘≈√ «Ú¡ß◊ B@@@)

Á∂ÚΔ Á∂ÚÂ≈¿∞Ø∫ ’≈ ËappleÂΔ Íapple ¡≈◊ÓÈ

(‘≈√ «Ú¡ß◊ «‘ßÁΔ «¬’≈∫◊Δ B@@G)

¡Â∂ ‘Øapple Í∞√Â’≈∫, ‚≈’ ÷apple⁄ Ó∞¯Â

SHIVAY

C.@@

E.@@

E.@@

G.@@

We Cater For All Occasions;

Weddings, Birthdays,

Engagements Parties or any

other Social Functions.

Big Discounts on

Bulk Orders

Quality Service and

Years of Experience

«Ú¡≈‘ ‘ØÚ∂, ‹ÈÓ «ÁÈ ‘ØÚ∂ ‹ª ‘ØÚ∂ ’Ø¬Δ ÚΔ

«Â¿π‘≈apple, ¡≈Í‰Δ ÷πÙΔ ˘ √ªfi≈ ’appleØ √≈‚∂ È≈ÒÕ

È؇ : ’À‡«appleø◊ Á≈ ÷≈√ ÍÃÏË ˛Õ

Indian Sweets & Catring

71 GREAT BRIDGE, TIPTON, DY4 7HF

Tel :- (0121) 238 2648 Mob: 07413 426 930

email: vivek_18hp@yahoo.com

S&P BUILDERS

Specialist In All Building Work

• New extension

• Brick Work

ÿappleª Á∂ ‘apple

• Roofing

ÍÃ’≈apple Á∂

• Plastering

«ÏÒ«‚ø◊ Úapple’

• Bath Fitting

Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈

• Block Paving Ô≈Á apple÷Ø

Please Contact

Sukhi : 07737 060 121

Pamma : 07450 762 550

Catering

Sukhdev's Catering and

Events throughout UK

Unit 4, 5/7 South Road,

Hockley, Birmingham B18 5LT

Tel: 0121 314 1247

0845 130 0042

Email: sukhdev@sukhdevfoods.com

Website: www.sukdhevcaterings.co.uk

Aaron’s

Catering Services

Catering for weddings,

private parties and functions

‘apple ’øÓ Â√ÒΔ ÏıÙ ¡Â∂ Í»appleΔ

«‹Ó∂Ú≈appleΔ È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

Tollgate Shopping Centre

Brewery Street, Off High Street

Smethwick B67 7RA

Email: info@aaronsfoods.co.uk

Web: www. aaronsfood.com

Tel : 0121 555 8400

Mob : 07805 337 232

NON VEGETARIAN

&

VEGETARIAN

«Ú¡≈‘ Ù≈ÁΔ¡ª, ÏÃÊ‚∂ Í≈apple‡Δ ¡Â∂ ‘Øapple

«’√∂ ÚΔ ÍÃØ◊apple≈Ó Â∂ ÚËΔ¡≈ ÌØ‹‰ ¡Â∂

ÚËΔ¡≈ √apple«Ú√ Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á apple÷ØÕ

www.everestcaterers.co.uk,

Email: ask@everestcaterers.co.uk

Call : 07597 467 474

or 07469 174 478

Builders

Raj & Raj

Building Work

Extensions, Renovations

External / Internal Building Work

Refurbishments, Brick Work

Drive Ways, and much more

Customer Satisfaction Guaranteed

Contact; Raj

Mob; 07404 042 783

Venues

Birmingham’s New and

Exclusive Premier Venue

Supreme Banqueting

and Conference

10, Roebuck Lane, West

Bromwich, B70 6QP.

Tel: 0121 553 3921

Email: info@supremevenue.com

Website: www.supremevenue.com

Carpentry

Flora Carpentry

All Type of Carpentry Work

Under Taken,

Kitchen Fitting, Laminate

Flooring, Hanging Doors,

Cupboards, Floor and Wall

Tiles and Double Glazing Etc.

FOR FREE QUOTATION CALL

SUNNY

Mobile : 07403 586 305

Email: gurdipflora@hotmail.com

Travel

Worldwide Air ticket

info@orbit-travel.co.uk

99 Soho Road,

Harndsworth,

Birmingham, B21 9SP

Contact: 0121 667 8499

SPACE YOUR ADVERT


11 08/03/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

‹∂± appleμÊ ”Â∂ √Ú≈apple ÏΔ‹∂ÍΔ È±ß ÓÓÂ≈ ÁΔ ÿ±appleΔ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ «ÂzÍ∞apple≈ «Úμ⁄ Ì≈appleÂΔ

‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ ÁΔ «‹μÂ È±ß ı≈√

ÂÚμ‹Ø È≈ «ÁßÁ∂ ‘ج∂ Íμ¤ÓΔ Ïß◊≈Ò

ÁΔ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÓÓÂ≈ ÏÀÈapple‹Δ È∂

«’‘≈ «’ Ì◊Ú≈ Í≈apple‡Δ ’Á∂ ÚΔ

Íμ¤ÓΔ Ïß◊≈Ò Â∂ ˙ÛΔÙ≈ «Úμ⁄ «‹μÂ

È‘Δ∫ √’∂◊Δ¢ ¿∞È∑≈∫ Ì≈‹Í≈ ȱß

¡«‹‘≈ Íß¤Δ Áμ«√¡≈ ‹Ø ÏÈ≈¿∞‡Δ

÷ßÌ Ò≈ ’∂ ÓØapple Ï‰È Á∂ √∞ÎÈ∂ Ú∂÷

«apple‘≈ ‘À¢

«Âz‰Ó±Ò ’≈∫◊apple√ ÁΔ Ó∞÷Δ ÓÓÂ≈

ÏÀÈapple‹Δ È∂ «’‘≈ «’ «ÂzÍ∞apple≈ «Úμ⁄

¡«‹‘∂ ⁄؉ ÈÂΔ«‹¡≈∫ «Íμ¤∂ ’≈appleÈ

’«Ó¿±«È√‡ Í≈apple‡Δ ¡≈¯ «¬ß‚Δ¡≈

Á≈ √ÓappleÊÈ Â∂ ◊·‹ØÛ Ò¬Δ

’≈∫◊apple√ È≈Ò ‘μÊ È≈ «ÓÒ≈¿∞‰≈ ‘À¢

¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ ‹∂’apple apple≈‘∞Ò ◊≈∫ËΔ

«Âz‰Ó±Ò ’≈∫◊apple√ Â∂ √Ê≈È’

Í‘≈ÛΔ ÁÒ≈∫ È≈Ò ◊·‹ØÛ ’appleÈ

Ò¬Δ apple≈˜Δ ‘Ø ‹≈∫Á∂ Â≈∫ ÈÂΔ‹∂ Úμ÷

‘Ø √’Á∂ √Δ¢ ¿∞È∑≈∫ Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ «’

⁄؉ ÈÂΔ«‹¡≈∫ ÂØ∫ Ì≈‹Í≈ 鱧 ‘Øapple

√±«Ï¡≈∫ «Úμ⁄ ‘؉ Ú≈ÒΔ¡≈∫ ⁄؉≈∫

«Úμ⁄ Î≈«¬Á≈ È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊≈¢

Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÓÓÂ≈ È∂ «’‘≈ «’

⁄؉≈∫ «Úμ⁄ √ΔÍΔ¡≈¬Δ È∂ ÚËΔ¡≈

ÍzÁappleÙÈ ’ΔÂ≈ ‘À Íapple «ÂzÍ∞apple≈ «Úμ⁄

¿∞È∑≈∫ Ì◊Ú≈ ÁÒ Ò¬Δ ◊ßÌΔappleÂ≈

È‘Δ∫ «Ú÷≈¬Δ¢ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ ‘∞‰

Ì≈‹Í≈ 鱧 ’appleÈ≈‡’, apple≈‹√Ê≈È Â∂

ÓμË ÍzÁ∂Ù «Úμ⁄ ‘≈apple Á≈ √≈‘Ó‰≈

’appleÈ≈ ÍÚ∂◊≈ Â∂ ◊∞‹apple≈ «Úμ⁄

Í≈apple‡Δ È∂ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ ÈÀ«Â’ ‘≈apple Á≈

√≈‘Ó‰≈ ’ΔÂ≈ ‘À¢ ÓÓÂ≈ ÏÀÈapple‹Δ È∂

Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ «’ B@AI ÒØ’ √Ì≈

⁄؉≈∫ «Úμ⁄ Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ

Ò¬Δ ÂÏ≈‘Δ Ú≈Ò≈ √≈Ï ‘ØÚ∂◊≈¢

Ì≈apple D@,@@@ ’appleØÛ È≈Ò apple±√

ÂØ∫ ÷appleΔÁ∂◊≈ “¡À√-D@@”!

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ appleμ«÷¡≈ ÓßÂappleΔ «ÈappleÓÒ≈

√ΔÂ≈appleÓÈ ÁΔ apple±√ Î∂appleΔ ÁΩapple≈È ¡À√-

D@@ ‡z≈¬ΔÔßÎ Ó˜≈¬ΔÒ Íz‰≈ÒΔ

÷appleΔÁ‰ Á≈ √ΩÁ≈ Íμ’≈ ’appleÈ ÁΔ

’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ ‹≈ √’ÁΔ ‘À¢

Áμ«√¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À «’

’appleΔÏ D@,@@@ ’appleØÛ

apple∞ͬ∂ Á≈ «¬‘ √ΩÁ≈ ’ΔÓÂ

鱧 ÒÀ ’∂ ¡‡«’¡≈ ‘Ø«¬¡≈

‘À¢ Ì≈apple ⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘À «’

«ÈappleÓÒ≈ √ΔÂ≈appleÓÈ ÁΔ

Î∂appleΔ ÁΩapple≈È «¬√ 鱧 Íμ’≈

’apple «Ò¡≈ ‹≈Ú∂¢ √±Âapple≈∫ È∂ Áμ«√¡≈

«’ appleμ«÷¡≈ ÓßÂappleΔ ‚∂„ Ó‘Δ«È¡≈∫

«Úμ⁄ Ó≈√’Ø ‹≈ √’Á∂ ‘È¢ ‘Ú≈

«Úμ⁄ ‘Δ ‡≈apple◊∂‡ “Â∂ ¡‡À’ ’appleÈ

CA ‘Øapple Ì≈appleÂΔ Ï‰∂ ¡appleÏÍÂΔ,

Ó∞’∂Ù ¡ßÏ≈ÈΔ ÁΔ fiß‚Δ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ Ì≈apple «Úμ⁄ ¡appleÏÍÂΔ¡≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ

ACA ‘Ø ◊¬Δ ‘À¢ «¬√ √≈Ò √±⁄Δ

“⁄ CA ÈÚ∂∫ Ì≈appleÂΔ Ù≈ÓÒ ‘ج∂

‘È¢ Ì≈Ú ‘apple ÁØ Ó‘Δ«È¡≈∫

«Úμ⁄ E ¡appleÏÍÂΔ ‘؉◊∂¢ B@AH

ÁΔ «‘apple±È ◊ÒØÏÒ «appleμ⁄ «Ò√‡

«Úμ⁄ Íz◊‡≈Ú≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À¢

‹∂’apple Ì≈appleÂΔ Ó±Ò Á∂ ¡ÓΔapple ‹ØÛ∂

‹≈‰ Â≈∫ ’∞μÒ Ì≈appleÂΔ AG@ ‘Ø

‹≈‰◊∂¢

√±⁄Δ ¡È∞√≈apple Ó∞’∂Ù ¡ßÏ≈ÈΔ ÁΔ ‹≈«¬Á≈Á B.IB

Òμ÷ ’appleØÛ apple∞ͬ∂ ÁΔ ‘À¢ ¿∞‘ √≈apple∂ √ß√≈apple «Úμ⁄ √Ì ÂØ∫

¡ÓΔapple Ì≈appleÂΔ ‘À Â∂ «ÚÙÚ √±⁄Δ «Úμ⁄ AI Ú∂∫ √Ê≈È “Â∂

‘È¢ ¡ÀÓ∂˜ØÈ Á∂ ‹ÀÎ Ï∂˜Ø√ G.II «ÓÒΔ¡È ’appleØÛ È≈Ò

Á∞ÈΔ¡≈∫ Á≈ √Ì ÂØ∫ ¡ÓΔapple ‘À¢

‘∞apple±È ÁΔ √±⁄Δ «Úμ⁄ FH Á∂Ù≈∫ Á∂ B,AEG ’ßÍÈΔ¡≈∫

«Úμ⁄Ø∫ B,FID ¡appleÏÍÂΔ ‘È¢ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ √ßÍÂΔ «Úμ⁄

CA% Á≈ Ú≈Ë≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ’∞Ò ‹≈«¬Á≈Á

«ÚÙÚ ¡≈ÒÓΔ ‹Δ‚ΔÍΔ Á≈ AC.B% ‘À¢

«appleÍØapple‡ ¡È∞√≈apple, «¬μ’ «Ú¡’ÂΔ «Í¤Ò∂ √≈Ò ‘apple

appleؘ ¡appleÏÍÂΔ Ï«‰¡≈ ‘À¢ ⁄ΔÈ «Úμ⁄ ‘apple ‘ÎÂ∂ D

¡appleÏÍÂΔ Ï‰∂ ‘È¢ «¬μÊ∂ ¡appleÏÍÂΔ Á≈ ÓÂÒÏ ÿμ‡Øÿμ‡

«¬μ’ ¡appleÏ ‚≈Òapple (F,E@@ ’appleØÛ apple∞ͬ∂) ÁΔ

‹≈«¬Á≈Á Ú≈Ò≈ ‘À¢

Á∞ÈΔ¡≈ «Úμ⁄ ⁄Ø‡Δ Á∂ E ¡ÓΔapple Ì≈appleÂΔ

Ó∞’∂Ù ¡ßÏ≈ÈΔ (B.IB Òμ÷ ’appleØÛ), Ò’ÙÓΔ «ÓμÂÒ

(A.AG Òμ÷ ’appleØÛ), «ÁÒΔÍ √ßÿÚΔ (IF.B ‘˜≈apple

’appleØÛ), «ÙÚ È≈appleÁ (IA.G ‘˜≈apple ’appleØÛ) Â∂ ◊ΩÂÓ

¡Á≈ÈΔ (HF.B ‘˜≈apple ’appleØÛ)¢

Ú≈Ò∂ ¡À√-D@@ ÁΔ «ÒÓ‡ D@@

«’μÒØÓΔ‡apple ‘À¢ «¬√ 鱧 apple±√ ÁΔ √Ì ÂØ∫

⁄ß◊Δ Â’ÈΔ’ Óß«È¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À¢

⁄ΔÈ È≈Ò ‹∞ÛΔ ’appleΔÏ D@@@

«’ÒØÓΔ‡apple ÒßÓΔ √apple‘μÁ

“Â∂ ¡≈Í‰Δ¡≈∫ ÎΩ‹Δ

«Â¡≈appleΔ¡≈∫ È±ß Ó‹Ï±Â

’appleÈ Ò¬Δ Ì≈apple «¬√

鱧 ÷appleΔÁ‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘À¢

√±Âapple≈∫ Ó∞Â≈Ï’

«ÈappleÓÒ≈ ÁΔ Ó≈√’Ø Î∂appleΔ

ÁΩapple≈È ¡À√-D@@ Á∂ √ΩÁ∂

鱧 Î≈¬ΔÈÒ ’appleÈ≈ ÚΔ «¬μ’ ÓÂ≈

‘ØÚ∂◊≈¢ «¬√ 鱧 ¿∞μÊ∂ ÁΔ ¡ÒÓ≈fi-

¡À∫‡∂ ’ßÍÈΔ Ï‰≈¿∞∫ÁΔ ‘À¢ «¬‘ √≈Ò

B@@G ÂØ∫ apple±√Δ ÎΩ‹ «Úμ⁄ Ù≈ÓÒ ‘È¢

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ Á≈ ͺ’≈ «¬Ò≈‹

«Ú¡≈‘ ÂØ∫ Í«‘Òª ‹ª «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á

‘apple ¿πÓapple «Úº⁄ Â≈’ ‘≈√Ò ’appleØ

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ, √À’√, √Óμ«√¡≈, ÈÙ≈ ¤π‚≈¿π‰≈, Íπapple≈‰∂ ÂØ∫ Íπapple≈‰≈ Ïπ÷≈apple ¡μË∂

«√apple Á≈ ÁappleÁ, ◊·Δ¡≈, ÍΔÒΔ¡≈, «ÁÒ ÁΔ¡ª √Óμ«√¡≈Úª , ◊Ø«‚¡ª ¡Â∂ ‹ØÛª

ÁΔ¡ª ÁappleÁª «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‹È≈ÈΔ¡ª ÁΔ¡ª ◊πÍ √Óμ«√¡≈Úª «‹Ú∂∫ Ì≈apple ÍÀ‰≈,

‚∂‡ √Ó∂∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈¿π‰≈, ◊appleÌ È≈ ·«‘appleÈ≈, ¡Â∂ ‘Øapple ÓÈπμ÷Δ ÙappleΔapple’ √øÏøËΔ

«ÏÓ≈appleΔ¡ª Á≈ «¬Ò≈‹ ’appleÚ≈¿π‰ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØÕ

‘apple «ÏÓ≈appleΔ Á≈ «¬Ò≈‹ ¡ΩÒØÍÀ«Ê’ Â∂ ¡≈Ô»appleÚÀ«Á’ ÁÚ≈¬Δ¡ª È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

¡Øappleª Á∂ ◊πÍ appleØ◊ª Á≈ Íμ’≈ «¬Ò≈‹

DR. SAMRA PHYSICIAN CONSULTANT

Sarai Road, Jandiala Guru Amritsar, Punjab India

Call : 07404 020 677, +91-9872 704 586

email : samrapharma@yahoo.com

Change of Name

£20.00 Publication in U.K. only

£25.00 Publication in India only

£45.00 Publication in India & U.K.

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ ”⁄ Ì≈appleÂΔ Ó±Ò Á≈

«Ú¡’ÂΔ Ï«‰¡≈ ¡μÂÚ≈Á

«ÚappleØËΔ «ÚÌ≈◊ Á≈ ÈÚ≈∫ Ó∞÷Δ

Òß‚ÈÕ Ì≈appleÂΔ Ó±Ò Á∂ √ΔÈΔ¡apple

Í∞«Ò√ ¡«Ë’≈appleΔ ÈΔÒ Ï≈√± ȱß

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ ÁΔ √’≈‡ÒÀ∫‚ Ô≈apple‚ Á∂

¡μÂÚ≈Á «ÚappleØËΔ «ÚÌ≈◊ Á≈ ÈÚ≈∫

Ó∞÷Δ «ÈÔ∞’ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À¢

√’≈‡ÒÀ∫‚ Ô≈apple‚ Á∂ ¡μÂÚ≈Á

«ÚappleØËΔ «ÚÌ≈◊ Á≈ «¬‘ ¡‘∞Á≈ «¬√

Ó‘ΔÈ∂ ÷≈ÒΔ ‘Ø «apple‘≈ ‘À¢

ÈΔÒ Ï≈√± ‹Ø ÚappleÂÓ≈È √Ó∂∫

ÓÀ‡appleØÍ≈ÒΔ‡È Í∞«Ò√ ¿∞Í √‘≈«¬’

’«ÓÙÈapple Â∂ Ô±. ’∂. Á∂ ¡μÂÚ≈Á

«ÚappleØËΔ Í∞«Ò√ «ÚÌ≈◊ Á∂ √ΔÈΔ¡apple

ÈÀÙÈÒ ’Ø¡≈apple‚ΔÈ∂‡apple ‘È, BA

Ó≈apple⁄ 鱧 ¡≈͉≈ ÈÚ≈∫ ¡‘∞Á≈

√ßÌ≈Ò‰◊∂¢

«Ïz«‡Ù Í∞«Ò√ ÁΔ «¬‘ √Ì ÂØ∫

ÚμË ¡Ω÷Δ ÈΩ’appleΔ ‘À¢ Ï≈√± Á∂ «ÍÂ≈

Ì≈appleÂΔ Ó±Ò Á∂ ‘È, ‹Ø ¡Íapple≈Ë Â∂

◊À∫◊ ¡Íapple≈ËΔ «ÚÌ≈◊ “⁄ Í∞«Ò√

’Ó≈∫‚apple apple«‘ ⁄∞μ’∂ ‘È¢

«¬‘ «ÚÌ≈◊ √ΔappleΔ¡≈ Â∂ «¬apple≈’

I MR /MRS / MISS _____________________________________________________

SON / DAUGHTER / WIFE OF MR ________________________________________

WHOSE PERMANENT ADDRESS IN INDIA IS_______________________________

____________________________________________________________________

AND IS NOW LIVING AT ________________________________________________

____________________________________________________________________

HEREBY GIVE NOTICE OF MY INTENTION TO CHANGE MY NAME TO

«Ú⁄Ò∂ «¬√Ò≈«Ó’ √‡∂‡ (¡≈¬Δ.

¡À√.) Á∂ ¡μÂÚ≈ÁΔ ◊apple∞μÍ “⁄ Ù≈«ÓÒ

‘؉ Ú≈Ò∂ «Ïz«‡Ù È≈◊«apple’≈∫ “Â∂

«È◊apple≈ÈΔ appleμ÷Á≈ ‘À¢ Ï≈√± È∂ ÈÚΔ∫

«˜ßÓ∂Ú≈appleΔ √ÏßËΔ «’‘≈ «’ «¬‘

⁄∞‰ΩÂΔ Ìappleͱapple ‘À Íapple ÓÀ∫ «¬√ ȱß

√ÚΔ’≈apple ’appleÁ≈ ‘≈∫ ¡Â∂ ÓÀ∫ «¬√ ȱß

ͱappleΔ ÔØ◊Â≈ Â∂ ÂÈÁ∂‘Δ È≈Ò

«ÈÌ≈Ú≈∫◊≈¢

____________________________________________________________________

SUBJECT TO THE APPROVAL OF THE HIGH COMMISSION OF INDIA, LONDON

Please complete the details above and send to:

Make Cheque Payable “Samaj Weekly”

SAMAJ WEEKLY

46 Summer Rd,

Erdington

Birmingham, B23 6UR.


12 08/03/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

(’‘≈‰Δ ‹ØÛÈ Ò¬Δ «Í¤Ò≈ ¡ø’ Á∂÷Ø)

‹ÁØ∫ Á∂ÏØ ÁØÚª ’∞ÛΔ¡ª 鱧 ÒÀ ’∂ ¡≈͉∂

√‘∞apple∂ ÿapple ¡≈¬Δ ª ¡μ◊∂ ÚË ’∂ √∞apple‹Δ ’Ωapple

È∂ ¿∞√ 鱧 ◊ÒÚ’ÛΔ ”⁄ ÒÀ ’∂ Í∞쫤¡≈ √Δ

«’ Ó∂appleΔ ’∞ÛΔ «’‘ÛΔ ‘À¢ Ïμ√ «Îapple ’Δ √Δ Á∂ÏØ

ÚΔ ¿∞√ «ÁÈ ÂØ∫ √∞apple‹Δ ’Ωapple «Úapple∞μË ÿμ‡ ‘Δ

ÏØÒÁΔ √Δ «‹Ú∂∫ Í«‘Òª ª ‘apple ◊μÒ ”Â∂

√∞apple‹Δ ’Ωapple «Úμ⁄ ’Ø¬Δ È≈ ’Ø¬Δ È∞’√ ’μ„

’∂ ÒÛ≈¬Δ È±ß Êª ω≈¿∞‰ Ò¬Δ ÔÂÈÙΔÒ

apple«‘ßÁΔ √Δ¢

√∞apple‹Δ ’Ωapple ‘apple appleؘ ÷∞ÙΔ Ú≈ÒΔ¡ª

¤Ø‡Δ¡ª-¤Ø‡Δ¡ª ◊μÒª ’apple ’∂ ¿∞È∑ª Á≈ ÓÈ

‘Øapple Í≈√∂ Ò≈¿∞‰ Á≈ ÔÂÈ ’appleÁΔ apple«‘ßÁΔ Â∂

È≈Ò ‘Δ ÿapple Á≈ √≈apple≈ ’ßÓ Ó∞’≈ ÒÀ∫ÁΔ¢ ◊μÒª

‘Δ ◊μÒª «Úμ⁄ √∞apple‹Δ ’Ωapple È∂ ¤Ø‡Δ ’∞ÛΔ

¡≈Í ÒÀ Ò¬Δ Â∂ ¡≈Í∂ ‘Δ ¿∞√ Á≈ È≈Ó’appleÈ

ÚΔ ’apple «ÁμÂ≈ «’ ÓÀ∫ ª ¡≈Í‰Δ ’∞ÛΔ Á≈ Ȫ

’appleÓ‹Δ appleμ÷ª◊Δ¢ «¬¿∞∫ ‘Δ ‘≈√∂ «Úμ⁄ Á∂ÏØ

È∂ ’«‘ «ÁμÂ≈ «’ «Îapple ’appleÓ‹Δ ÁΔ ÌÀ‰

ÍappleÓ‹Δ ‘Ø¬Δ¢ «¬√ Âapple∑ª ÁØÚª ’∞ÛΔ¡ª Á∂

Ȫ ¡≈͉∂ ¡≈Í ‘Δ «ÏȪ ◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ ‹≈¬∂

appleμ÷∂ ◊¬∂¢ √∞apple‹Δ ¤Ø‡Δ ’appleÓØ È±ß Á∂ÏØ ’ØÒ

¿∞ÁØ∫ ‘Δ ÎÛ≈¿∞∫ÁΔ ‹ÁØ∫ ¿∞√ 鱧 Ì∞μ÷ Òμ◊Δ

‘∞ßÁΔ¢ «¬√ ÂØ∫ Ï¡Á ¿∞‘ √∞apple‹Δ ’Ωapple ÁΔ

Ï∞μ’Ò «Úμ⁄ ‘Δ apple«‘ßÁΔ¢ ’Á∂-’Á∂ ª

√∞apple‹Δ ’Ωapple ÁØÚª 鱧 ‘Δ È‘≈ ’∂ Ë∞μÍ∂ «Ò‡≈

«ÁßÁΔ Â∂ ‘ΩÒΔ ‘ΩÒΔ ¿∞È∑ª ÁΔ Â∂Ò ÁΔ Ó≈ÒÙ

’appleÁΔ apple«‘ßÁΔ¢ √Óª ÏΔ«Á¡ª «’‘Û≈ «⁄apple

Òμ◊Á≈ ¬∂, ¤Ø‡Δ ’appleÓØ ‘∞‰ ͤ≈‰È Òμ◊

Í¬Δ √Δ¢ √∞apple‹Δ ’Ωapple È∂ ¿∞√ 鱧 ◊ª Â∂ Ïμ’appleΔ

Á∂ Á∞μË “Â∂ Ò≈ «Ò¡≈ √Δ¢ ‘ΩÒΔ ‘ΩÒΔ ¿∞‘ ¿∞√

ÂØ∫ ÂØÂÒΔ ¡≈Ú≈˜ «Úμ⁄ ¡≈Í È±ß Ï∂Ï∂

’‘≈¿∞∫ÁΔ Â∂ Á∂ÏØ È±ß ⁄≈⁄Δ¢ ¡ßÁappleØ∫ «¬μ’

¡◊ßÓΔ ÷∞ÙΔ Ó«‘√±√ ’appleÁΔ √∞apple‹Δ ’Ωapple

¿∞‚Δ «ÎappleÁΔ¢ ¿∞√ 鱧 ¡≈͉≈ ÿapple Ì«apple¡≈

Ì«apple¡≈ Òμ◊Á≈¢ «¬μ’ Ó∞ß‚≈ Â∂ «¬μ’ ’∞ÛΔ

√∞apple‹Δ ’Ωapple √ßÂ∞Ù‡ √Δ¢ √≈apple≈ ÍappleÚ≈apple ¡≈ÍØ

¡≈͉∂ ’ßÓ ”Â∂ ·Δ’ √Ó∂∫ Í‘∞ß⁄Á≈ Â∂ ’appleÁ≈¢

√∞μ÷ È≈Ò Á≈‰∂ ÚΔ Í«‘Òª È≈ÒØ∫ ÚμË ‘ج∂

√È¢ ’Á∂-’Á≈¬Δ∫ Ì‹ÈØ∫ ÚΔ ◊∂Û≈ Ò≈ ‹ªÁΔ

Â∂ ¡≈Í‰Δ Óª È≈Ò ¡≈͉≈ ÓÈ ‘ΩÒ≈ ’apple

‹ªÁΔ¢ ÿμ‡ ˜ÓΔÈ ‘؉ ’apple ’∂ ¿∞√ Á≈

Â≈‰≈-Ï≈‰≈ ’Ø¬Δ Ï‘∞Â≈ Ò؇ È‘Δ∫ √Δ ¡≈

«apple‘≈¢ ¿∞‘ Ïμ«⁄¡ª 鱧 ÚΔ «’√∂ ⁄ß◊∂ √’±Ò

«Úμ⁄ ÍÛ∑È È≈ Ò≈ √’∂¢ Ó«‘ß◊≈ «√ßÿ Á≈

ÓÈ ÏÛ≈ ’appleÁ≈ √Δ «’ ¿∞√ Á∂ ÍØÂ∂ ÍØÂΔ¡ª

Â∂ ÁØ‘Â∂-ÁØ‘ÂΔ¡ª ⁄ß◊∂ √’±Òª «Úμ⁄ ÍÛ∑ ’∂

’∞fi È≈ ’∞fi ωȢ ¿∞√ È∂ ¡≈Í‰Δ √≈appleΔ

¿∞Óapple Óμfiª Â∂ ‘Ò Ó◊apple Òßÿ≈ «ÁμÂΔ √Δ¢

¿∞‘ ’¬Δ Ú≈apple Ù∞’apple ’appleÁ≈ «’ ¿∞√ Á∂ «ÂßÈ∂

‡≈‘ÒΔ Â∂ ËΔ

Ó∞ß‚∂ «¬’μ·∂ ‘È Â∂ ¿∞‘ √Ì ÂØ∫ ÚμË «ÁÒØ∫

√«Â’≈apple √∞apple‹Δ ’Ωapple Á≈ ’appleÁ≈ «‹√ È∂

√≈«apple¡ª 鱧 ÚËΔ¡≈ Í≈√∂ Ò≈ appleμ«÷¡≈ √Δ, Íapple

«¬√ ◊μÒ Á≈ fiØapple≈ ¿∞‘ ‘Ó∂Ù≈ ÓÈ È±ß Ò≈¬Δ

appleμ÷Á≈ «’ ¿∞√ ÁΔ ¡ΩÒ≈Á ÍÛ∑ È‘Δ∫ √’Δ¢

ÒØ’ª Á∂ ÍÛ∑∂-«Ò÷∂ Ó∞ß‚∂ ’∞ÛΔ¡ª 鱧 ‹ÁØ∫ ¿∞‘

«’√∂ √’±Ò ‹ª ÁÎÂapple «Úμ⁄ ÈΩ’appleΔ ”Â∂ Òμ◊∂

Á∂÷Á≈ ª ¿∞√ Á≈ ÚΔ ‹Δ¡ ’appleÁ≈ «’ ¿∞√

Á∂ ÿappleØ∫ ÚΔ ’Ø¬Δ «¬ß‹ ‘Δ ÈΩ’appleΔ ”Â∂ Òμ◊≈

‘∞ßÁ≈¢ «Îapple ¿∞‘ √Ø⁄Á≈ «’ «¬√ «Úμ⁄ ÚΔ ¿∞√

Á≈ ‘Δ ’√±apple ÚË∂apple∂ √Δ «’¿∞∫«’ ¿∞‘ √Ó∂∫ «√apple

Ïμ«⁄¡ª 鱧 ÍÛ∑È Ú≈√Â∂ Íz∂appleÈ≈ È‘Δ∫ Á∂

√«’¡≈ ‹ª ¡≈Í ¡ÈÍÛ∑ ‘؉ ’apple ’∂ ¿∞√ ÂØ∫

¿∞’≈ ‘Δ È≈ Ú≈«⁄¡≈ «◊¡≈¢ Ïμ√ ÿapple Â∂ ÷∂Â

Á∂ ’ßÓ Á∂ ◊∂Û «Úμ⁄ ‘Δ ¿∞√ È∂ Ïμ«⁄¡ª ȱß

ÚΔ ¡≈͉∂ È≈Ò ‘Δ Ò≈ «Ò¡≈ √Δ¢ Ì≈Ú∂∫ ¿∞√

Á∂ «ÂßÈ Ó∞ß‚∂ ÿapple Á∂ ¡Â∂ ÷∂ Á∂ ’ßÓ «Úμ⁄ ª

«ÈÍ∞ßÈ ‘Ø ◊¬∂ √È, Íapple ÌØ«¬ß ÿμ‡ ‘؉ ’apple ’∂

‘μÊ Âß◊ ‘Δ apple«‘ßÁ≈ √Δ¢ «¬√∂ ’apple ’∂ ‘∞‰

¿∞‘ Ó∞ß«‚¡ª 鱧 ’Á∂-’Á≈¬Δ∫ √Ófi≈¿∞‰ Òμ◊

‹ªÁ≈ «’ ‹∂ ¿∞È∑ª Á∂ Ïμ⁄∂ ÍÛ∑ ‹≈‰ ª ⁄ß◊≈

‘Δ ‘À¢

Úμ‚≈ Ï÷ÂΩapple ª ’¬Δ Ú≈apple ’Ø«ÙÙ ’appleÁ≈

Â∂ √∞apple‹Δ ’Ωapple È≈Ò √Ò≈‘ ÚΔ ’appleÁ≈ «’

ÁappleÙÈ Â∂ ’appleÓØ∫ 鱧 ¡≈ͪ 鱧 ÚμË ÂØ∫ ÚμË

ÍÛ∑≈Úª◊∂, Íapple √∞÷Á∂Ú √≈apple≈ «ÁÈ ‘Øapple ‘Δ

«Ú¿∞∫ª ”⁄ Òßÿ≈ «ÁßÁ≈¢ ¿∞√ 鱧 «¬μ’ ª

¡‹∂ Âμ’ ¡≈͉≈ Ó∞ß‚≈ È≈ ‘؉ Á≈ fiØapple≈

Òμ«◊¡≈ apple«‘ßÁ≈ ‘À Â∂ Á±‹∂ Á∂ÏØ ¿∞√ 鱧 ’Á∂-

’Á≈¬Δ∫ ‡Ø’ÁΔ apple«‘ßÁΔ «’ ÏÒÚΔapple Á≈

«Ú¡≈‘ ’Δ ÍÂ≈ ’ÁØ∫ ‘Ø¿±, ¡‹∂ ª ¡≈͉∂

«¬μ’ ‹Ú≈’ÛΔ ¬∂, ¡≈ͪ ’Δ ÒÀ‰ª ¬∂ ¬∂‚∂

Ò≈‰∂ ÂØ∫¢ ¡≈ͪ ‹∂ ¡μ‚ ‘Ø ‹≈¬Δ¬∂ ª apple؇Δ

√∞÷≈ÒΔ ÷≈ ÒÚª◊∂¢ «¬√ ’∞Û-’∞Û ”⁄Ø∫ ’Á∂-

’Á∂ ’Ø¬Δ ¡μË-Í⁄μËΔ «‹‘Δ ◊μÒ ËßÈ ’∞apple Á∂

’ßÈΔ∫ ÚΔ ÍÀ ‹ªÁΔ¢ ¿∞‘ √Ø⁄ÁΔ «Îapple ÿapple Á≈

’Δ Ï‰∂◊≈, ¡‹∂ ª ¤Ø‡≈ ÏÒÚΔapple, Ï≈ͱ ’ØÒ

‘Δ ÍÀ ‹ªÁ≈ √Δ¢ ‹∂ ’μÒ∑ 鱧 ¿∞‘ ’ÏΔÒÁ≈apple ‘Ø

«◊¡≈ ª ÿμ‡Ø-ÿμ‡Ø «¬μ’ ’Óapple≈ ª ¿∞√

Ò¬Δ ÚΔ Úμ÷apple≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢ Ï÷ÂΩapple ¡Â∂

√∞÷Á∂Ú È∂ Úμ‚Δ √Ï≈ «Úμ⁄ ’ßË ’apple ’∂ ÁØ

Úμ÷apple∂ ’Óapple∂ ω≈ Ò¬∂ √È Â∂ Ï≈‘appleÒΔ ÏÀ·’

-‹◊Â≈apple ÏÀ∫√

È≈Ò «¬μ’ ‘Øapple ’Óapple≈ ω≈ ’∂ ÿapple Á≈ Î≈Ò±

√≈Ó≈È Â∂ √∞apple‹Δ ’Ωapple Á∂ÏØ ÁΔ¡ª Í∂‡Δ¡ª

appleμ÷ «ÁμÂΔ¡ª √È¢ ¡‹∂ ÚΔ ¿∞È∑ª 鱧 ‘Øapple

’Ó«apple¡ª ÁΔ ÒØÛ √Δ¢ Á≈‰≈ Îμ’≈ √ªÌ‰ Â∂

ÍÙ±¡ª Ò¬Δ ÿapple ¤Ø‡≈ ‘Ø «◊¡≈ √Δ¢ «ÎappleÈΔ

”Â∂ «¬μ’ ÿapple «‹ßÈ≈ ʪ «ÓÒÁ≈ √Δ, Íapple ¿∞Ê∂

√≈apple∂ ÿapple Á≈ «ÈappleÏ≈‘ ¡Ω÷≈ √Δ¢ √∞apple‹Δ ’Ωapple

«¬√ ’ßÓ «Úμ⁄ √«⁄¡≈appleΔ √Δ¢ ¿∞‘ È‘Δ∫

⁄≈‘∞ßÁΔ √Δ «’ ÏÒÚΔapple Á∂ «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Í«‘Òª

¡μ‚ ‘Ø«¬¡≈ ‹≈Ú∂, Íapple ˙Ëapple Á∂ÏØ ¡μ‚ ‘؉

Ò¬Δ «Â¡≈apple √Δ¢ √∞÷Á∂Ú Âª √≈apple≈ «ÁÈ

«÷«fi¡≈ Â∂ ¿∞÷«Û¡≈ «‹‘≈ ‘Δ apple«‘ßÁ≈ √Δ¢

Ïμ√ «ÁȪ Á∂ ÎØapple È≈Ò ‘Δ Á∂ÏØ «Îapple «¬μ’ Ú≈apple

Óª Ï‰È ÁΔ «Â¡≈appleΔ «Úμ⁄ ‘Ø ◊¬Δ¢ «¬√

Ú≈apple ¿∞√ È∂ ‹‰∂Í≈ ¡≈͉∂ √‘∞appleΔ∫ ‘Δ ’쇉

Á≈ «¬apple≈Á≈ ’ΔÂ≈¢ Í«‘Òª Úª◊ ‘Δ «Îapple ¿∞√

Á∂ ‹ØÛ∂ Ïμ⁄∂ Ó∞ß‚≈ Â∂ ’∞ÛΔ ‘ج∂¢ Ì≈Ú∂∫ Ó∞ß‚≈

‘؉ ’apple ’∂ √≈apple≈ ‡μÏapple ÷∞Ù √Δ, Íapple √∞÷Á∂Ú

¡ßÁappleØ∫-¡ßÁappleΔ Ó√Ø«√¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ÚΔ √Δ

’‘≈‰Δ

«’¿∞∫«’ ÍappleÚ≈apple “⁄ ÚË ’∂ ’∞ÛΔ¡ª ÁØ ‘Ø

◊¬Δ¡ª √È¢ ’Á∂ ’Á∂ ¿∞‘ √Ø⁄Á≈ «’ ‹∂

’appleÓØ∫ 鱧 √∞apple‹Δ ’Ωapple È∂ È≈ √ßÌ≈«Ò¡≈ ª

«¬‘ «√¡≈Í≈ ÚΔ ¿∞√Á∂ ◊Ò ‘Δ ÍÚ∂◊≈¢

Í«‘Òª Úª◊ ‘Δ Á∂ÏØ ÁΔ Á±‹Δ ’∞ÛΔ Á≈

Ȫ ÚΔ ¡≈Í∂ ‘appleÁΔÍ appleμ÷ «Ò¡≈ Â∂ √≈apple∂ ¿∞√

鱧 ÁΔÍØ ¡≈÷‰ Òμ◊ ͬ∂, Íapple Ó∞ß‚≈ Á≈ Ȫ

◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ ”⁄Ø∫ ’μ„Ú≈ ’∂ ◊∞apple«Á¡≈Ò appleμ÷

«ÁμÂ≈¢ Ó«‘ß◊≈ «√ßÿ ‘apple appleؘ ÿapple «Úμ⁄ ‘؉

Ú≈ÒΔ¡ª ◊μÒª Ú∂÷ ’∂ ¡È∞ÌÚ ’appleÁ≈ «’

ÿapple Á∂ Ó≈‘ΩÒ Ó∞Â≈Ï’ ¿∞È∑ª ÁØÚª ‹Δ¡ª ȱß

Ï÷ÂΩapple È≈Ò apple«‘‰ Á≈ ‘Δ Î≈«¬Á≈ ‘ØÚ∂◊≈ Â∂

’Á∂ √Ø⁄Á≈ «’ ‹∂ «¬¿∞∫ ‘Δ «¬ÂÎ≈’ È≈Ò

«ÈÌ ‹≈Ú∂ Â∂ ¡√Δ∫ Ìapple∂-Ìapple∂ ÿapple «Úμ⁄Ø∫ ‘Δ

apple∞÷√ ‘Ø¬Δ¬∂¢ ¿∞√ 鱧 Òμ◊Á≈ √Δ «’ √∞÷Á∂Ú

«ÁÈØ «ÁÈ ¡ÛΔ¡Ò Â∂ ӱߑ˜Øapple ‘Ø «apple‘≈ √Δ¢

«¬√ Ò¬Δ Ï‘∞Â≈ «⁄apple «ÈÌ‰Δ ¡Ω÷Δ Òμ◊ÁΔ

√Δ¢ ¿∞‘ ’¬Δ Ú≈apple ËßÈ ’∞apple È≈Ò ÚΔ ◊μÒ

√ªfiΔ ’appleÁ≈, Íapple ¿∞‘ ÚΔ ’Δ ’apple √’ÁΔ √Δ¢

Á∂ÏØ Âª ’¬Δ «ÁÈ ÂØ∫ ¿∞√ È≈Ò ÏØÒ ÚΔ È‘Δ∫

apple‘Δ √Δ¢ «¬’μ·Δ appleØ‡Δ Í’≈¿∞‰Δ ª ¿∞√ È∂

’ÁØ∫ ÁΔ ÏßÁ ’apple «ÁμÂΔ √Δ¢

√∞÷Á∂Ú ‘∞‰ ÿapple Â∂ Ù«‘apple Á∂ ’ßÓ «Úμ⁄

ÿμ‡ ‘Δ ‹ªÁ≈ ‹ª ÿ∂√Ò Úμ‡ ÒÀ∫Á≈¢ «¬√

Ò¬Δ ¡Ω÷∂ √Ω÷∂ Ï÷ÂΩapple 鱧 ’Á∂-’Á≈¬Δ∫ Ù«‘apple

‹≈‰≈ ÍÀ∫Á≈¢ √∞÷Á∂Ú Âª ‘∞‰ ’≈’∂ 鱧 ⁄∞μ’∂

’Á∂ ÎÒ∑∂ Ó±‘apple∂ ÷Û≈ apple«‘ßÁ≈, ’Á∂ Ï≈‘apple «ÈßÓ

ÊμÒ∂ ÊÛ∑∂ “Â∂ ÏÀ·≈ apple«‘ßÁ≈¢ «¬μ’ ÁØ Ú≈apple

Ï÷ÂΩapple È∂ ¿∞√ 鱧 «’‘≈ ÚΔ «’ ÿapple Á∂ ’ßÓª

Á≈ È∞’√≈È ‘Ø «apple‘≈ ‘À, Íapple ¿∞√ Á∂ ’ßÈ ”Â∂

‹±ß È≈ √apple’ÁΔ¢ ¿∞‘ ¡≈Í‰Δ Ë∞È «Úμ⁄ Ó√Â

apple«‘ßÁ≈¢ Ï÷ÂΩapple È∂ «¬μ’ ÁØ Ú≈apple Ó«‘ß◊≈ «√ßÿ

鱧 ÚΔ «’‘≈ «’ ¬∂Á±ß ª ¡μ‚ ‘Δ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘ª¢

Ó«‘ß◊≈ «√ßÿ «ÁÒØ∫ «¬√ Á∂ «Úapple∞μË √Δ, Íapple

ÁÒΔÒ ¡μ◊∂ ¿∞‘ ÚΔ ’Δ ’appleÁ≈ Â∂ È≈Ò∂ ¿∞‘

‘apple appleؘ «¬‘ ÚappleÂ≈apple≈ Á∂÷Á≈ √Δ¢ ‘ΩÒΔ ‘ΩÒΔ

’appleÓØ∫ ⁄ΩÊΔ «Úμ⁄ ‘Ø ◊¬Δ, ÍappleÓØ ÚΔ ⁄ΩÊΔ

«Úμ⁄ ÍÛ∑ÁΔ √Δ¢ ◊∞apple«Á¡≈Ò ‘∞‰ Â∞appleÈ Òμ◊

«Í¡≈ √Δ¢ ÏÒÚΔapple ’Á∂ ◊∞apple«Á¡≈Ò È±ß ⁄∞μ’

’∂ «÷‚≈¿∞‰ ÒÀ ‹ªÁ≈ Â∂ ’Á∂ ÷Â∂ Â∂ ‹ª ‡Ø’≈

’apple ’∂ ÍÙ±¡ª 鱧 Íμ·∂ Í≈¿∞∫Á≈ apple«‘ßÁ≈¢ ¿∞√

鱧 «’√∂ ⁄Û∑Δ-¿∞ÂappleΔ ÁΔ È‘Δ∫ √Δ¢ ¿∞√ Á≈

«’Â∂ «Ú¡≈‘ Óß◊‰≈ È‘Δ∫ ‘Ø«¬¡≈ √Δ¢ ¿∞‘

√ÓfiÁ≈ √Δ «’ ¡μ‚ ‘Ø ◊¬∂ ª ¿∞√ Á≈

«Ú¡≈‘ ‘؉≈ ¡√ßÌÚ ‘Δ ‘ØÚ∂◊≈¢ ¿∞‘

¡≈͉∂ ¡≈Í «Úμ⁄ Ó√ «’√∂ ÁΔ ÚΔ ◊μÒ

«Úμ⁄ È‘Δ∫ √Δ¢

Ó«‘ß◊≈ «√ßÿ «¬È∑ª ‘Δ «ÁȪ «Úμ⁄ «¬μ’

«ÁÈ ÏÒÚΔapple Á∂ Ó◊apple ‡Ø’∂ Ú≈ÒΔ ÓÙΔÈ ’ØÒ

⁄Ò≈ «◊¡≈ Â∂ ¿∞√ Èß Í∞쫤¡≈ «’ «’Ú∂∫

’appleΔ¬∂¢ ¿∞√ È∂ Í«‘Òª ª ’Ø¬Δ ‘∞ß◊≈apple≈ È≈

Ì«apple¡≈¢ «Îapple Ú≈apple Ú≈apple Í∞줉 “Â∂ ¿∞√ È∂

«√appleÎ «¬ßÈ≈ ‘Δ ’«‘ ’∂ ‹∂ ¡μ‚ ‘Δ ‘؉≈ ‘À

ª Ó∂apple∂ «‘μ√∂ Á≈ ÿapple ¡μ‚ ’apple ’∂ ’ßË ’μ„

Á∂ÚØ¢ ‹∂ Ï∂Ï∂ È∂ ÓÀ鱧 appleμ÷‰≈ ‘À ª ·Δ’ ‘À,

È‘Δ∫ ª Â∞√Δ∫ Ì≈Ú∂∫ Ï÷ÂΩapple È≈Ò apple«‘ «Ò˙,

Íapple Â∞‘≈‚Δ √∞÷Á∂Ú ‘∞appleª È≈Ò È‘Δ∫ «ÈμÌ‰Δ¢

ÍÂ≈ ª Ì≈Ú∂∫ Ó«‘ß◊≈ «√ßÿ 鱧 ÚΔ √Δ «’

«¬¿∞∫ ‘Δ ‘Ø‰Δ ‘À, Íapple ¿∞‘ √Ø⁄Á≈ √Δ «’ ÚμË

«‘μ«√¡ª È≈ÒØ∫ «¬‘ ⁄ß◊≈ ‘ØÚ∂◊≈ «’ ÏÒÚΔapple

ÚΔ ¿∞È∑ª √Ó∂ Ï÷ÂΩapple È≈Ò ‘Δ apple‘∂, Íapple

ÏÒÚΔapple È∂ ¿∞’≈ ‘Δ ‹∞¡≈Ï Á∂ «ÁμÂ≈¢

√≈‚∂ √Ó≈‹ «Úμ⁄ ‹ÁØ∫ √’∂ Ìapple≈ ¡μ‚ ‘∞ßÁ∂

‘È Â≈ «¬μ’Ø Ê≈ÒΔ «Úμ⁄ appleØ‡Δ ÷≈‰ Ú≈Ò∂,

«¬μ’Ø Óª ÁΔ Ï∞μ’Ò Á≈ «Èμÿ Ó≈‰È Ú≈Ò∂ Â∂

ÿapple ÁΔ «Èμ’Δ-«Èμ’Δ ◊μÒ Á≈ «Ë¡≈È appleμ÷

’∂ ÿapple Á∂ «¬μ˜Â-Ó≈‰ Ú≈√Â∂ √Ì ’∞fi

Ú≈appleÈ Ú≈Ò∂ ¤Ø‡Δ¡ª-¤Ø‡Δ¡ª ◊μÒª ”Â∂

«Ûß◊ ‘Ø

(Ï≈’Δ √Î≈ B@ ”Â∂)

(‹ØÛÈ Ò¬Δ «Í¤Ò≈ ¡ø’ Á∂÷Ø)

T屧 «Î’apple È≈ ’apple Í∞μ ¡√Δ∫ ◊Ò ÏßÁ≈ ’Á∂

È‘Δ∫ Í’ÛÁ∂, ¿∞‘ Á∞’≈ÈÁ≈apple fi±· ª È‘Δ∫∫ √Δ ÏØÒ

«apple‘ª, Óß◊Δ¡ª √Δ È≈ 屧 √Ω ’μ¤∂ Â∂ √Ω ÏÈÀ‰≈, ±ß

¡≈͉∂ ◊appleØ‘ Ú≈√Â∂ È‘Δ∫ √Δ ÷appleΔÁ «apple‘≈, ¡≈‘

’쫤¡ª Ú≈Ò∂ ◊appleØ‘ È∂ ÏÛΔ ¡μ ⁄μ∞’Δ ‘جΔ

‘À,¡μ‹ Ïμ⁄± 屧 ‘μÊ ¡≈ «◊¡≈ ‘∫À, ’appleÁ∂ ‘ª ÂÀȱß

«√μË≈, «√μËΔ Âappleª∑ ¡≈͉∂ ◊appleØ‘ Á∂ Ïß«Á¡ª Á≈ È≈Ó

Áμ√Á∂ È‘Δ∫ ª ¡√Δ∫ ¡≈͉∂ „ß◊ È≈Ò ÓÈÚ≈ ª

ÒÀ‰≈ ‘Δ ‘À ¢T ‘∞‰ ÓÀ鱧 √Ófi ¡≈¬Δ Á∞’≈ÈÁ≈apple È∂

ÓÀ鱧 «’˙∫ ◊μÒΔ∫ Ò◊≈¬Δ appleμ«÷¡≈ √Δ ¿∞‘ ⁄ª‘∞ßÁ≈

√Δ «’ Í∞«Ò√ Á∂ ¡≈¿π‰ Âμ’ ÓÀ∫ ¿∞μÊ∂ apple∞«’¡≈ apple‘ª,

Óμ∞‘Ò∂ Á∂ ÒØ’ª ÁΔ ◊μÒ ÁΔ ÚΔ ÓÀ鱧 √Ófi ¡≈ ◊¬Δ

√Δ «’ ¿∞‘ ı∞Á ‹≈’∂ ÏÈÀ‰≈ «’¿∞∫ È‘Δ √Δ ÷appleΔÁ‰≈

⁄≈‘∞ßÁ∂ ¢ ÓÀ∫ «’‘≈, T Ê≈‰∂Á≈apple √≈«‘Ï Ó∂apple≈ ’جΔ

◊appleØ‘ È‘Δ∫ ÓÀ∫ ª ÍÛΩ√Δ¡ª Ú≈√Â∂ ’μ¤∂ Â∂ ÏÈÀ‰≈

÷appleΔÁ‰ ¡≈«¬¡≈ √Δ, È‘Δ∫ Ô’ΔÈ Âª ÍÛΩ√Δ¡ª ȱß

Í∞μ¤ Ò¿∞ ¢ T ⁄μÒ Â∂apple≈ «¬‘ ÚΔ Ú«‘Ó Á±apple ’apple

«ÁÁ∂ ‘ª ¢”” ¡Â∂ ¿∞‘ ÓÀ鱧 ‹ΔÍ «Ú⁄ «Ï·≈’∂ Ó∂apple∂

Ó∞‘μÒ∂ «Ú⁄ ÒÀ ¡≈¬∂ ¢ ¿∞Ȫ∑ 鱧 Í∞줉 ÂØ∫ Ï≈¡Á

ÍÂ≈ Òμ«◊¡≈ «’ ’Ø¬Δ ÚΔ «¬‘ ◊μÒ Óßȉ ȱß

«Â¡≈apple È‘Δ∫ √Δ «’ ¿∞Ȫ∑ ÈÀ ÓÀÊØ∫∫ ’μ¤∂ Â∂ ÏÈÀ‰ª

Óß◊Ú≈¬Δ¡ª √È, ¿πÈ∑ª È∂ ÓÀ鱧 ÍÀ√∂ ÚΔ È’Á «ÁμÂ∂

√È ‹∂ ⁄Àμ’ «ÁμÂ∂ ‘∞ßÁ∂ ª ’Ø¬Δ √ϱ ÚΔ ‘∞ßÁ≈

¢¿∞Ȫ∑ Á≈ «¬‘ ÚΔ ’«‘‰≈

√Δ «’ ‹∂ ¿∞Ȫ∑ 鱧 ’μ¤∂

¡Â∂ ÏÈÀ‰≈ ⁄≈‘ΔÁΔ¡ª

‘∞ßÁΔ¡ª ª ¿∞‘ ¡≈Í Ï‹≈apple ‹≈’∂ ÷appleΔÁ «Ò¡≈¿∞∫Á∂

¢ Ï‘∞Â∂ ÒØ’ª Á≈ ’«‘‰≈ √Δ «’ ¿∞‘ ÓÀ鱧 ‹≈‰Á∂ ‘Δ

‘≈√ «Ú¡ß◊

«¬√ 鱧 ’«‘ßÁ∂ ‘È

¿∞μ÷ÒΔ «Ú⁄ «√apple Á∂‰≈

È‘Δ∫ ‘È, √Ì È∂ ’Ø¬Δ È≈ ’Ø¬Δ Ï‘≈È≈ ω≈’∂ ÓÀȱß

ͤ≈ȉ ÂØ∫ ‘Δ Èª‘ ’apple «ÁμÂΔ, ‘∞‰ ª ÓÀ∫ ‹≈Ò

«Ú⁄ Ï∞appleΔ Âapple∑ª Î√ «◊¡≈ √Δ ¢

‹ÁØ∫ ÓÀ∫ √ÌÁ≈ ‹Ú≈Ï √∞«‰’∂ «Èapple≈Ù ‘Ø «◊¡≈

ª Ó∂appleΔ ÍÂÈΔ ’«‘‰ Òμ◊Δ, TÊ≈‰∂Á≈apple √≈«‘Ï,

Â∞√Δ∫ Ó∂apple∂ ÿapple ¡≈¿∞ Ó∂apple∂ ’ØÒ √ϱ ‘À¢”” ’≈’∂ Á≈

‹ÈÓ «ÁÈ Âª ’Δ ÓÈ≈¿∞∫‰≈ √Δ Ó∂appleΔ ÿappleÚ≈ÒΔ È∂

⁄≈‘ Ó«·¡≈¬Δ √ÓØ√∂ ¡Â∂ ’∂’ ¡≈«Á «Ò¡≈’∂

Ê≈‰∂Á≈apple Á∂ Ó∞‘apple∂ appleμ÷ «ÁμÂ∂ Ê≈‰∂Á≈apple ¡Â∂

«√Í≈‘Δ¡ª È∂ √Ì ’∞fi ÷≈’∂ ‚’≈apple ÚΔ È‘Δ∫ «Ò¡≈

¢ ¿πÈ∑ª Á∂ ÷≈‰ ÍΔ‰ ÂØ∫

Ï≈¡Á Ó∂appleΔ ÿappleÚ≈ÒΔ È∂ Ó∂apple∂

ÏÀ◊ ⁄Ø∫ «¬’ ¤Ø‡≈ «‹‘≈ ‡∂Í

«apple’≈apple‚apple ’μ„ ’∂ ⁄≈Ò± ’apple «ÁμÂ≈ ¢ ¿∞√

• Ì◊Ú≈È «√øÿ Â◊Û

«Ú⁄ √≈apple∂ ÍÛΩ√Δ¡ª ÁΔ¡ª ¡Ú≈‹ª √È «‹√

«Ú⁄ ¿∞È∑ª È∂ ’μ¤∂ ¡Â∂ ÏÈÀ‰≈ Óß◊Ú≈¬Δ¡ª

√È ¡Â∂ ¿∞√ ‡∂Í «apple’≈apple‚apple «Ú⁄ ¿∞√ Ó’À«È’ ÁΔ

ÚΔ ¡Ú≈‹ √Δ «‹√È∂ Ó∂apple≈ √’±‡apple ·Δ’ ’apple’∂ «ÁμÂ≈

√Δ ¢ ‡∂Í «apple’≈apple‚apple √∞«‰’∂ Ê≈‰∂Á≈apple ÏÛ≈ ‘μ«√¡≈

¡Â∂ «¬‘ ’«‘’∂ ⁄Ò≈ «◊¡≈ «’ T Â∞‘≈‚Δ ‹≈È

«¬√ ‡∂Í «apple’≈‚apple È∂ Ï⁄≈ Ò¬Δ È‘Δ∫ ª «¬’ ÙappleΔ¯

¡≈ÁÓΔ ÁΔ √≈‚∂ ‘μÊØ∫ «¤μÒ Ò≈‘ ‘Ø ‹≈‰Δ √Δ ¢TÓÀ∫

ÓÈ «Ú⁄ √Ø⁄ «apple‘≈ √Δ «’, ‘≈Ò∂ «¤μÒ Ò≈‘∞‰

Ú≈ÒΔ «’‘ÛΔ ’√apple ¤μ‚Δ ‘À, √≈«Ò¡ª È∂ Ó≈apple Ó≈apple

ÙappleΔapple «Ú⁄ «⁄μÏ Í≈ «ÁμÂ∂ ‘È ¢ ‹ÁØ∫ ÓÀ∫ ÿappleÚ≈ÒΔ

ÂØ∫ ‡∂Í «apple’≈apple‚apple Á≈

apple≈˜ Í∞쫤¡≈ ª

’«‘‰ Òμ◊Δ T ÍÂ≈

È‘Δ∫ ÓÀ鱧 «’Ú∂∫ Ùμ’

‘Ø «◊¡≈ √Δ «’ Â∞√Δ∫

Á±√appleΔ¡ª ¡Ωappleª ’ØÒ

‹≈Á∂ ‘Ø,Â∂ Â∞‘≈‚Δ

‹≈√±√Δ ’appleÈ Ú≈√Â∂

ÓÀ∫ Â∞‘≈‚∂ ÏÀ◊ «Ú⁄

«¬‘ ‡∂Í «apple’≈apple‚apple appleμ÷ «ÁμÂ≈ √Δ ¢ ÓÀ鱧 ÍÂ≈ ‘À «’

«¬‘ Ï∞appleΔ ◊μÒ ‘À, ÍÂΔ ÍÂÈΔ Á≈ «appleÙÂ≈ Ô’ΔÈ Â∂

«‡«’¡≈ ‘∞ßÁ≈ ‘À , ÓÀ∫ Â∞‘≈‚∂ ÂØ∫ Ó≈¯Δ Óß◊ÁΔ ‘ª,

ÓÀ鱧 Ó≈¯ ’apple «Á¿∞∞ ¢TÓÀ∫ «’‘≈ ÂÀ鱧 Ó≈¯Δ Óß◊‰ ÁΔ

’Ø¬Δ ˜apple±apple ȑΔ∫ , Ó‘ΔÈ∂ «Ú⁄ ÍßfiΔ «ÁÈ Ï≈‘apple

apple«‘ßÁ≈ ‘ª Â∂appleª Ùμ’ ’appleÈ≈ √ÚÌ≈Ú’ ÚΔ ‘À ¢ ÓÀ∫

ª √◊Ø∫ Â∂apple≈ √∞’apple◊∞˜≈apple ‘ª «’ «¬√ ‡∂Í «apple’≈apple‚apple

apple≈‘Δ∫ Ó∂appleΔ ‹≈È Ïı√Δ ◊¬Δ ⁄μÒ ¤μ‚ «¬√ ◊μÒ È±ß,

‹Ø ‘؉≈ √Δ ¿∞‘ ‘Ø «◊¡≈, Íapple ÓÀ鱧 «¬‘ Áμ√ «¬‘

Ó«·¡≈¬Δ Â∂ √ÓØ√∂ 屧 «’μÊØ∫ ÒÀ ¡≈¬Δ ¢T’«‘‰

Òμ◊Δ , ”” Â∞√ƒ ‹ÁØ∫ ¡≈¬∂ ‘Δ È‘Δ∫ ÓÀ∫ √Ø«⁄¡≈ «’√∂

Á∞’≈ÈÁ≈apple 鱧 ÁÚ≈¬Δ¡ª Ú∂⁄‰ ⁄Ò∂ ◊¬∂ ‘ØÚØ◊∂ Â∂

ÓÀ∫ Ï‹≈apple ‹≈’∂ «¬‘ √Ó≈È ÒÀ ¡≈¬Δ «‹√Â∂ Í∞«Ò√

Ú≈«Ò¡ª Á≈ È≈Ó «Ò«÷¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √Δ ¢”” T ÓÀ∫

«’‘≈ Ú∂⁄‰ ÁΔ ◊μÒ ¤μ‚, ÓÀÈ±ß Âª ‘∞‰ ¡≈͉∂

Ú≈√Â∂ ÁÚ≈¬Δ¡ª ÷appleΔÁ‰Δ¡ª ÍÀ‰◊Δ¡ª, ‘apple≈ÓΔ¡ª

È∂ Ó≈apple Ó≈apple Ó∂apple∂ ‘μ‚ √∂’ «ÁμÂ∂, ⁄ß◊Δ ÍÛΩ√Δ¡ª ÁΔ

ÓÁÁ ’ΔÂΔ, ‹ÁØ ÓÀ鱧 ÒØÛ Í¬Δ Âª ͤ≈ȉØ∫ ÚΔ

◊¬∂ ¢ Ï≈¡Á «Ú⁄ ÓÀ鱧 ÍÂ≈ Òμ«◊¡≈ «’ ¡ıÏappleª

«Ú⁄ ’¬Δ «ÁÈ «¬‘ ıÏapple ¤ÍÁΔ apple‘Δ √Δ «’ ’جΔ

ÚΔ ÏßÁ≈ Íß‹ ÍΔ√ª ÂØ∫ ÚμË ’μ¤∂ ¡Â∂ ÏÈÀ‰≈

÷appleΔÁ‰ ¡≈Ú∂ ª Á∞’≈ÈÁ≈apple ¿∞√∂ Ú∂Ò∂ Í∞«Ò√ ȱß

«¬ÂÒ≈‘ ’apple∂, ÓÀ∫ ’¬Δ «ÁȪ ÂØ∫ ¡ıÏ≈apple È‘Δ √Δ

Í«Û∑¡≈ «¬√ ’apple’∂ Ó∫À «¬Èª∑ ◊μÒª ÂØ∫ ¡È‹≈È √Δ

«¬√ ◊μÒ Á≈ ÍÛΩ√Δ¡ª È∂ Ó∂apple≈ È‹≈«¬‹ Ò≈Ì

¿∞·≈«¬¡≈ Â∂ ÓÀ∫ Ï∞μË «√ßÿ ÂØ∫ Ï∞˱ «√ßÿ ω

«◊¡≈ ¢ ‹È≈Ï Â∞√Δ Ó∂appleΔ ◊μÒ ÂØ∫ √Ï’ Ò¿∞, «’√∂

ÁΔ∂ ÓÁÁ ’appleÈΔ ’Ø¬Δ Ï∞appleΔ ◊μÒ È‘Δ∫ Íapple ¡μ÷ª ÏßÁ

’apple’∂ «’√∂ ÁΔ ÓÁÁ È≈ ’appleØ, È‘Δ∫ ª ¿πμ∞÷ÒΔ «Ú⁄

«√apple Á∂‰ Ú≈ÒΔ ◊μÒ ‘Ø ‹≈Ú∂◊Δ ¢ (√Ó≈ÍÂ)


13 08/03/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

«ÁÙ≈‘Δ‰ ‘Ø apple‘Δ Íß‹≈Ï ÁΔ ‹Ú≈ÈΔ È±ß √ßÌ≈Ò‰ ÁΔ ÒØÛ

√apple‘μÁΔ √±Ï≈ ‘؉ ’apple ’∂ Íß‹≈Ï Á∂ ‹≈«¬¡ª

鱧 «Èμ Ó∞«‘ßÓª apple≈‘Δ∫ Íß‹≈ÏΔ¡ª Á≈ ı≈√≈

‹∞fi≈apple± ω «◊¡≈ ‘À¢ Á∞ÈΔ¡ª «‹μ‰ Á≈

√∞ÍÈ≈ ÒÀ ’∂ «È’Ò∂ «√’ßÁapple ¡μ◊∂ ‘μÊ ÷Û∂

’appleÈ ÁΔ Êª ¿∞√ ÁΔ Úß◊≈apple Íß‹≈Ï «Ú⁄ ÍØapple√

È∂ ’ϱÒΔ¢ ¡ß◊apple∂˜ª È∂ ͱapple∂ Ì≈apple ¿∞Â∂ ’Ϙ≈

’appleÈ ÂØ∫ ÒßÓ∂ Ú’¯∂ Ï≈¡Á Íß‹≈Ï È±ß √apple

’ΔÂ≈¢ «¬È∑ª ¡ß◊apple∂˜ª È±ß Ì‹≈¿∞‰ Ò¬Δ

Íß‹≈ÏΔ¡ª È∂ ‘Δ √μÌ ÂØ∫ ÚμË «√apple ËÛ ÁΔ¡ª

Ï≈˜Δ¡ª Ò≈¬Δ¡ª¢ BF ‹ÈÚappleΔ B@AH ȱß

Íß‹≈Ï Á∂ È≈ÓΔ ◊À∫◊√‡apple ‘apple«‹ßÁapple «√ßÿ Ì∞μÒapple

¿∞apple¯ «Úμ’Δ ◊Ø∫‚apple Á∂ Í∞«Ò√ Ó∞’≈ÏÒ∂ «Ú⁄

Ó≈apple∂ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á Íß‹≈Ï Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÂØ∫

ÒÀ ’∂ Á∂Ù Á∂ ◊z«‘ ÓßÂappleΔ Â’ Íß‹≈Ï Í∞«Ò√ ȱß

ÚË≈¬Δ¡ª «ÁÂΔ¡ª ª √Ú≈Òª «Ú⁄Ø∫ √Ú≈Ò

«¬‘ ÚΔ ¿∞Ìapple ’∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈ «’ Íß‹≈Ï

ÁΔ Ù≈ȪÓÂΔ «Úapple≈√ Á∂ ¿∞Ò‡ Ô±.ÍΔ.,

«Ï‘≈apple Úª◊ ◊À∫◊√‡apple Ȫ ÁΔ «ÏÓ≈appleΔ È∂ Íß‹≈Ï

鱧 «’Ú∂∫ ¡Í‰Δ ‹’Û «Ú⁄ ÒÀ «Ò¡≈Õ «ÏȪ

Ùμ’ Á∞μÒ≈ Ìμ‡Δ, √∞μ⁄≈ √±appleÓ≈ ¡Â∂ «‹¿±‰≈ ÓΩÛ

Úapple◊∂ ¡È∂’ª ‘Øapple Ï≈ˆΔ ÂÏΔ¡Â Ú≈Ò∂ ÒØ’

¡Í‰Δ¡ª ÒØ’Íμ÷Δ ◊ÂΔ«ÚËΔ¡ª ’≈appleÈ

Íß‹≈ÏΔ¡ª Á∂ È≈«¬’ apple‘∂ ‘È¢ Íß‹≈Ï ÁΔ

‹Ú≈ÈΔ Á≈ ÿ≈‰ È’√ÒÏ≈ÛΔ ¡Â∂

ı≈«Ò√Â≈ÈΔ Ò«‘appleª «Ú⁄ ÚΔ ‘Ø«¬¡≈¢ Íapple

«⁄ßÂ≈ ¡Â∂ «⁄ßÂÈ Á≈ «ÚÙ≈ «¬‘ ‘À «’

«ÈÙ≈È≈ apple«‘ ‹ß◊ apple≈‘Δ∫ ı±È ÁΔ ‘ØÒΔ ÷∂‚Á∂

«¬È∑ª ÈΩ‹∞¡≈Ȫ È∂ ◊À∫◊Ú≈apple apple≈‘Δ∫ ¡Í«‰¡ª

Á∂ ÿappleΔ∫ √μÊapple «Ú¤≈¿∞‰ ÂØ∫ «√Ú≈ ’Ø¬Δ ‘Øapple

Ó≈¡apple’≈ È‘Δ∫ Ó≈«apple¡≈, «Îapple ÚΔ √ØÙÒ

ÓΔ‚Δ¡≈ ¿∞Â∂ «¬È∑ª 鱧 Í√ßÁ ’appleÈ Ú≈«Ò¡ª

ÁΔ «◊‰ÂΔ ‘˜≈appleª «Ú⁄ «’¿∞∫ ÚËÁΔ ‹≈ apple‘Δ

‘ÀÕ ÈΩ‹∞¡≈Ȫ 鱧 ¤μ‚Ø, √±fiÚ≈È ÒØ’ ÚΔ Í∞«Ò√

ÁΔ «Íμ· Ê≈ÍÛÈ ÁΔ Êª ‘¿∞’≈ ÒÀ ’∂ «’¿∞∫

⁄∞μÍ Úμ‡ ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ √«ÊÂΔ Á≈ Á∞÷Á≈¬Δ

Í«‘Ò± «¬‘ ‘À «’ «‚√’√ ÊappleØ, ‘ÀÓapple ÊappleØ,

‘apple‚Ò ÁΩÛ ¡Â∂ Ï≈’«√ß◊ Á∂ apple≈Ù‡appleΔ ÍμËapple Á∂

«÷‚≈appleΔ ¡Â∂ √appleÁ∂-Í∞‹Á∂ ÿappleª Á∂ Ó∞ß‚∂ ÚΔ

«’¿∞∫ ÏßÁ±’ª È≈Ò ÷∂‚‰ Òμ◊ ͬ∂ ‹ª È«Ù¡ª

Á∂ √ΩÁ≈◊apple ω ◊¬∂Õ ÈΩ‹∞¡≈Ȫ ÁΔ¡ª «¬È∑ª

◊ÂΔ«ÚËΔ¡ª 鱧 «Ú◊ÛΔ Ó∞ß‚Δapple Á≈ ’≈apple≈ ’«‘

’∂ ÚΔ Âª ÍμÒ≈ È‘Δ∫ fi≈«Û¡≈ ‹≈ √’Á≈¢ Ì≈Ú∂∫

«’√∂ √Ó≈‹ Á∂ ͱappleÈ ÂΩapple Â∂ ¡Íapple≈ËÓ∞’ ‘؉

ÁΔ ’ÒÍÈ≈ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ‹≈ √’ÁΔ Íapple «¬√

“Ï≈ϱ ‹Δ, ÓÀ∫ «¬‘ ÍÀ∫‡-’؇ «’√∂

Óß◊‰ Ú≈Ò∂ 鱧 Á∂ ÁÚªÕ“, ÿapple ÁΔ

ÈΩ’apple≈‰Δ appleßÏ≈ È∂ ÓÀ鱧 √Ø⁄ª ”⁄ ͬ∂

鱧 ‘Ò±‰«Á¡ª «’‘≈ Õ ÓÀ∫ «‹Ú∂∫ ‘Δ

ÍÀ∫‡-’؇ 鱧 Á∂«÷¡≈, Ó∂apple≈ ’Ò∂‹≈

ӱߑ 鱧 ¡≈ «◊¡≈ Õ ÓÀ∫ ¿∞√ 鱧 ÿ±appleÁ∂

‘ج∂ ’ßÏÁΔ ¡≈Ú≈˜ ”⁄ «’‘≈, “appleßÏ≈,

«¬‘ ’Δ ’«‘ apple‘Δ ¬∂∫Õ ÂÀÈ±ß È‘Δ∫

ÍÂ≈ «¬‘ ÍÀ∫‡-’؇ Ó∂apple∂ Ò¬Δ «’ßÈ≈

ı≈√ ‘À Õ “¡μ◊∂ ÂØ∫ «¬√ 鱧 «’√∂ ȱß

Á∂‰ ÁΔ ◊μÒ È≈ ¡≈÷Δ∫ Õ «¬‘ ’«‘

’∂ ÓÀ∫ «¬√ ÍÀ∫‡-’؇ 鱧 ◊Ωapple È≈Ò

Á∂÷Á≈ «apple‘≈ Õ ÓÀ鱧 «¬√ ”⁄ Ó∂apple∂

√Úapple◊Δ Í∞μÂapple “’ØÓÒ” ÁΔ «Í¡≈appleΔ

√±apple Șapple ¡≈¿∞‰ Òμ◊Δ Õ ÓÀ∫ ¿∞√

ÁΔ¡ª Ô≈Áª ”⁄ ◊Ú≈⁄≈ «’ßÈ≈ «⁄apple

¡μ÷ª ”⁄Ø∫ ‘ßfi± ’∂appleÁ≈ «apple‘≈ Õ ÓÀ∫ ’¬Δ

√≈Òª ÂØ∫ ’ØÓ≈ ”⁄ Í¬Δ ’ØÓÒ ÁΔ

“Óª” ÚμÒ «È◊∑≈ Ó≈appleΔ ‹Ø ¡≈͉∂

Í∞μÂapple ÁΔ Ò≈Ù È±ß Á∂÷‰ √≈apple ¡≈Í≈

÷Ø ÏÀ·Δ Â∂ ¡μ‹ ¿∞‘ Óß‹∂ ”Â∂ Ï∂-

√∞appleÂ Í¬Δ ¬∂ Õ ÓÀ∫ ¡≈͉∂ Í∞μÂapple Â∂

ÍÂÈΔ ÂØ∫ «ÏȪ «¬’μÒ≈ ¡≈͉≈

‹ΔÚÈ «’Ú∂∫ ◊∞˜≈appleÁ≈ ‘ª, ÓÀ鱧 ‘Δ

ÍÂ≈ ¬∂ Õ ÓÀ∫ ‘apple -appleؘ ÍzÓ≈ÂÓ≈ ȱß

Í∞μ¤Á≈ ‘ª «’ Ó∂apple∂ ÂØ∫ ¡À√Δ «’‘ÛΔ

ˆÒÂΔ ‘Ø ◊¬Δ «’ Ó∂appleΔ «˜ßÁ◊Δ

«¬ßÈΔ Á±Ìapple ‘Ø ◊¬Δ ¬∂ Õ ÓÀ鱧 ¿∞‘

Óߘapple Ô≈Á ¡≈«¬¡≈ ‹ÁØ∫ √≈‚∂

◊∞¡ª„Δ È∂ Áμ«√¡≈ «’ Â∞‘≈‚∂

√μÌ ’≈√∂ Ò¬Δ ’Δ ¡√Δ ı∞Á ª ÁØÙΔ È‘Δ∫Õ

«¬√ ÚappleÂ≈apple∂ 鱧 √Ófi‰ Ò¬Δ Ó√Ò∂ ÁΔ ‹Û∑

Â’ Í‘∞ß⁄«Á¡ª «¬’ √Ú≈Ò ‘apple √∞«‘appleÁ

Íß‹≈ÏΔ Á∂ ÓÈ «Ú⁄ ÷Ωapple± Í≈¿∞∫Á≈ ‘À «’ ¡«‹‘∂

ÈΩ‹∞¡≈Ȫ ÁΔ ÓΩ Â∂ ı∞ÙΔ ÓÈ≈¬Δ ‹≈Ú∂ ‹ª

√≈‚∂ √Ó≈‹’ Â≈‰∂-Ï≈‰∂ ¡Â∂ ÍzÙ≈√È’

’≈apple‹ÙÀÒΔ ÁΔ ÍΔÛ∑Δ ‘∂· √؇≈ Î∂«apple¡≈ ‹≈Ú∂Õ

¡μ‹ √Ó≈‹ ÁΔ Ó∞„ÒΔ «¬’≈¬Δ, ÍzÚ≈apple,

√∞ß◊Û ’∂ √ªfi∂ ÍzÚ≈appleª ÂØ∫ «¬’«‘apple∂ ÍzÚ≈appleª Â’

Í‘∞ß⁄ «◊¡≈ ‘À¢ ¡Ï≈ÁΔ Âª ÿμ‡ ◊¬Δ Íapple

ÈÚΔ∫ ÍΔÛ∑Δ Á≈Á≈-Á≈ÁΔ ¡Â∂ È≈È≈-È≈ÈΔ

ÁΔ¡ª ÈÀ«Â’ ’Áappleª-’ΔÓª Ú≈ÒΔ¡ª

’‘≈‰Δ¡ª ÂØ∫ «ÚappleÚΔ ‘Ø ◊¬Δ ‘À¢ √ªfi∂ ÍzÚ≈appleª

«Ú⁄Ø∫ «ÓÒÁ∂ ‘Øapple ¡È∂’ª ◊∞‰ª ÂØ∫ Úªfi∂ ‘Ø ◊¬∂¢

’Ø¬Δ ¡ÓΔapple ‘ØÚ∂ ⁄≈‘∂ ˆappleΔÏ, ¿∞√ ’ØÒ ¡Í‰∂

Ïμ⁄∂ È±ß Ó«‘ß◊∂ √’±Ò «Ú⁄ ÍÛ∑≈¿∞‰ ÁΔ

√ÓappleμÊ≈ ª ‘À Íapple ¡Í‰∂ Ïμ«⁄¡ª ’ØÒ ÏÀ·‰

Ò¬Δ ¿∞μ’≈ ‘Δ √Óª È‘Δ∫¢ √’±Òª/’≈Ò‹ª Á∂

Í≈·’zÓ «Ú⁄ ÈÀ«Â’Â≈ Á∂ «ÚÙ∂ 鱧 ’Ø¬Δ Êª

È‘Δ∫¢ «˜ßÁ◊Δ ÁΔ Ìμ‹-ÁΩÛ Á∂ ◊«‰Â «Ú⁄

¿∞Òfi∂ Ó≈«Í¡ª ’ØÒ ¡Í‰∂ Ïμ«⁄¡ª ȱß

«Ï·≈¿∞‰ Ò¬Δ ‡Δ.ÚΔ. ⁄ÀÈÒª ÁΔ ’∞μ¤Û ‘Δ

apple«‘ ◊¬Δ ‘À¢ «¬Ê∂ ¿∞È∑ª Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’≈‡Ø-

’Ò∂Ù, ¡ßË-«ÚÙÚ≈Ù Ú≈Ò∂ √ΔappleΔ¡Òª ¡Â∂ Ï∂-

Ó∞‘≈apple∂ ◊Δª È≈Ò ‘∞ßÁ≈ ‘À¢ ⁄ÀÈÒª ¿∞Â∂ Ú‹Á∂

Íß‹≈ÏΔ ◊Δ apple±‘ 鱧 √’±È Á∂‰ ÁΔ Êª

‘«Ê¡≈appleª, È«Ù¡ª ¡Â∂ Èß◊∂‹ Á≈ Èß◊≈ È≈⁄

È⁄Á∂ ‘È¢«¬’ Ú≈apple «¬È∑ª √Âappleª Á∂ Ò∂÷’ È∂

Íß‹≈Ï √’±Ò «√«÷¡≈ ÏØapple‚ ÚÒØ∫ «ÓÒ∂ F@@

Í∂Íappleª ÁΔ Ó≈apple«’ß◊ ’ΔÂΔ¢ “«˜ßÁ◊Δ «Ú⁄ Ó∂apple≈

«ÈÙ≈È≈“ «ÚÙ∂ ¿∞Â∂ Ò∂÷ «Ú⁄ «√apple¯ «¬’

«Ú«Á¡≈appleÊΔ È∂ ‘Δ «Ò«÷¡≈ «’ ¿∞‘ Úμ‚≈ ‘Ø ’∂

«¬È√≈ÈΔ¡Â ÁΔ ⁄≈’appleΔ ’apple∂◊≈ ¡Â∂ ÒØ’≈¬Δ

鱧 ÈÀ«Â’Â≈ Á≈ Í≈· ÍÛ∑≈Ú∂◊≈¢ Ï≈’Δ √μÌ È∂

‚≈’‡apple, «¬ß‹ΔÈΔ¡apple Ï‰È ¡Â∂ «ÚÁ∂Ù ‹≈‰

ÁΔ «¬μ¤≈ ˜≈‘apple ’ΔÂΔ¢ ‹Ú≈ÈΔ «Ú⁄ ÍÀapple apple÷Á∂

ÁappleÁ

Í∞μÂapple 鱧 ’Ø¬Δ Ú≈‘È ‡μ’apple Ó≈apple

«◊¡≈ ¬∂ Â∂ ¿∞‘ Ï∂√∞apple √Û’ Á∂

«’È≈apple∂ «Í¡≈ ¬∂, ¡√Δ∫ ‹ÒÁΔ È≈Ò

¿∞√ 鱧 ‘√ÍÂ≈Ò ÒÀ ◊¬∂ Íapple ¿∞‘

‘√ÍÂ≈Ò Í‘∞ß⁄‰ ÂØ∫ Í«‘Òª ‘Δ...

Â∂ “’ØÓÒ” ÁΔ Óª ¿∞√ ÁΔ Ò≈Ù “Â∂

«¬√ Âapple∑ª «‚μ◊Δ «’ Ó∞Û ’∂ È≈

¿∞μ·Δ Õ ‚≈’‡appleª È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘

’ØÓ≈ “⁄ ⁄ÒΔ ◊¬Δ ¬∂ Õ “ÍzÓ≈ÂÓ≈”

ÁΔ «Ó‘apple ‘Ø¬Δ Âª ¿∞μ· ‹≈¬∂◊Δ

È‘Δ∫ ª appleμÏ apple≈÷≈ Õ ÓÀ∫ «¬‘ √∞‰ ’∂

√∞ßÈ ‘Ø «◊¡≈ Õ «‹Ú∂∫ √≈‚∂ ‘μ√Á∂-

÷∂‚Á∂ Í«appleÚ≈apple 鱧 «’√∂ ÁΔ È˜apple

Òμ◊ ◊¬Δ ‘ØÚ∂ Õ «Îapple ÓÀ∫ ’¬Δ √≈Ò

Í«‘Òª ¡≈͉∂ ÂØ∫ ¡È‹≈‰Í∞‰∂ ”⁄

‘Ø¬Δ ˆÒÂΔ È±ß Ô≈Á ’appleÁ≈ ‘ª,

‹ÁØ∫ Ó∂apple∂ ÿapple «¬’ ’∞μÂΔ ‘apple-appleؘ

appleØ‡Δ ÷≈‰ Â∂ Á∞μË ÍΔ‰ Ò¬Δ

¡≈¿∞∫ÁΔ √Δ Â∂ ÓÀ∫ ¿∞√ 鱧 appleØ‡Δ Â∂

Á∞μË Á∂‰ ÂØ∫ «Íμ¤Ø∫ ‘Δ ÷∂ª ȱß

‹≈«¬¡≈ ’appleÁ≈ √Δ Õ ¿∞‘ ’∞μÂΔ

¡’√apple Ó∂apple∂ ÿapple ¡≈ ’∂ ÏÀ·Δ apple«‘ßÁΔ

«‹Ú∂∫ ¿∞‘Á≈ √≈‚∂ È≈Ò ’Ø¬Δ ◊±Û∑≈

«appleÙÂ≈ ‘ØÚ∂ Õ ‘∞‰ ’∞μÂΔ √≈‚∂ ÿapple

«’√∂ 鱧 ÚΔ ÚÛÈ È≈ «ÁßÁΔ, ‹Á

’Ø¬Δ √≈‚∂ ÿapple ¡≈¿∞∫Á≈ ª ¿∞√ ȱß

Úμ„ÁΔ Õ «¬μÊØ∫ Âμ’ «’ √≈‚∂ ÿapple Á∂

Ó±‘apple ÁΔ ’Ø¬Δ ÒßÿÁ≈ ª ÚΔ ¿∞√ ȱß

Úμ„ ÒÀ∫ÁΔ Â∂ Ï∞appleΔ Âapple∑ª ˜ıÓΔ ’apple

‘Δ «¬√ ÍΔÛ∑Δ È±ß ‹ÁØ∫ ¡√Δ √Ó≈‹ «Ú⁄

«apple٫¡ª Á≈ ‘Ø «apple‘≈ ÿ≈‰, «È¡ª ÁΔ Ì≈Ò

«Ú⁄ Áapple-Áapple ̇’ apple‘∂ ÒØ’ ¡Â∂ ËappleÓ Á∂

÷∂Âapple «Ú⁄ ¡ËappleÓ Á≈ ÏØÒÏ≈Ò≈ Úapple◊∂ ¡μ’

ÏΔ‹ ’∂ «ÁßÁ∂ ‘ª ª ÎμÒ Á∂ apple±Í «Ú⁄

¡ßÏΔ¡ª ÁΔ ÂÚμ’Ø «’Ú∂∫ ’ΔÂΔ ‹≈ √’ÁΔ ‘ÀÕ

«’√∂ ÚΔ ÷∂Âapple «Ú⁄ ÈΩ‹∞¡≈Ȫ Ò¬Δ appleØÒ

Ó≈‚Ò Ó√ª ‘Δ ÒÌÁ∂ ‘È¢‹∂’apple √apple’≈appleª ÁΔ

«˜ßÓ∂Ú≈appleΔ ÁΔ ◊μÒ ’appleΔ¬∂ ª «¬Ëapple ÚΔ √μÌ

¡μ¤≈ È‘Δ∫¢ √≈‚Δ Í∞«Ò√ ÁΔ ’≈apple‹ Íz‰≈ÒΔ

«ÚÚ≈Áª «Ú⁄ apple‘Δ ‘À ¡Â∂ apple«‘ßÁΔ ’√apple

«√¡≈√Δ ÁıÒ¡ßÁ≈˜Δ È∂ ͱappleΔ ’apple «ÁÂΔ ‘À¢

Ùμ’Δ ‘≈Ò≈ «Ú⁄ Í∞μ¤-ÍÛÂ≈Ò Á∂ Ȫ Â∂

ÂÙμÁÁ ¡Â∂ ’∞appleμı appleÚ¬Δ¡≈ ¡≈Ó ◊μÒ ‘À¢

◊∞ßfiÒÁ≈apple «È¡ª Íz‰≈ÒΔ ¡Â∂ ’∂√ª ÁΔ ÚËÁΔ

«◊‰ÂΔ ’≈appleÈ √≈Òª ÏμËΔ ÒÓ’Á∂ Ó∞’μÁÓ∂

ÏÒÁΔ ¿∞Â∂ Â∂Ò Á≈ ’ßÓ ’appleÁ∂ ‘È¢ ¡Íapple≈ËΔ

‘ØÚ∂ ‹ª Ï∂’√±apple, ‹ÁØ∫ «’√∂ ÈΩ‹∞¡≈È ÁΔ «‡’‡

Ê≈‰∂ ÂØ∫ ‹∂Ò ÁΔ ’μ‡Δ ‹≈Ú∂ ª Á∂Ù Á∂ «¬È∑ª

√∞Ë≈apple-ÿappleª «Ú⁄Ø∫ ’Ø¬Δ «ÚappleÒ≈ ‘Δ «Ú◊Û∂

ψÀapple Ï≈‘apple «È’ÒÁ≈ ‘À¢«¬Ê∂ «¬’ ¿∞Á≈‘apple‰

Á∂‰Δ ˆÒ ȑΔ∫ ‘ØÚ∂◊Δ «’ «Ï‘≈apple Á≈ «¬’

ÈΩ‹∞¡≈È «ÁμÒΔ Á∂ «¬’ ⁄Ω’ «Ú⁄ √Ï˜Δ ÁΔ

apple∂‘ÛΔ Ò≈ ’∂ ¡Í‰≈ ‹ΔÚÈ Ï√apple ’apple «apple‘≈ √Δ¢

¿∞√∂ ⁄Ω’ «Ú⁄ «¬’ ¯Ω‹Δ ¡«Ë’≈appleΔ ÁΔ ÷ÛΔ

’≈apple «Ú⁄ ͬ∂ Íapple√ «Ú⁄Ø∫ ÁØ √Ω apple∞ͬ∂ ⁄ØappleΔ ‘Ø

‹ªÁ∂ ‘È¢ Í∞«Ò√ appleΔÍØapple‡ «Ò÷‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á

¿∞√ ˆappleΔÏ ÁΔ ’Ó≈¬Δ «Ú⁄Ø∫ √Ω √Ω È؇ Ïapple≈ÓÁ

‘ج∂ «Ú÷≈ ’∂ ¿∞√ 鱧 Ó∞Ò˜Ó Ï‰≈ «ÁßÁΔ ‘À¢ È≈

ª ¯Ω‹ Á≈ ¡«Ë’≈appleΔ ¡Í‰∂ ’∂√ ÁΔ √≈apple ÒÀ∫Á≈

‘À ¡Â∂ È≈ ‘Δ Í∞«Ò√ ⁄Ò≈È Í∂Ù ’appleÁΔ ‘À¢ ¿∞‘

¡Í‰∂ «ÈappleÁØÙ ‘؉ ÁΔ Á∞‘≈¬Δ «ÁßÁ≈ apple«‘ßÁ≈

‘À¢ «¬’ √ß√Ê≈ ÚÒØ∫ Ì∂«‹¡≈ Ú’ΔÒ ¿∞√ ȱß

√Ò≈‘ «ÁßÁ≈ ‘À «’ ¿∞√ ¿∞Â∂ Ò≈¬∂ ÁØÙª ÁΔ

ωÁΔ √˜≈ ÂØ∫ ÚμË √˜≈ ¿∞‘ ’μ‡ ⁄∞μ’≈ ‘À¢ √Ø

fi±·Δ-Ó±·Δ Á≈ ‹∞appleÓ ’Ï±Ò ’appleÈ≈ ‘Δ ‹∂Ò ÂØ∫

Ï≈‘apple ‹≈‰ Á≈ apple√Â≈ ‘À¢ ¿∞‘ ¡«‹‘≈ ’apple ’∂

¡Í‰≈ ÷«‘Û≈ ¤∞‚≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‹ÁØ∫ ‹∂Ò

ÂØ∫ Ï≈‘apple ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À ª √≈ÊΔ ’ÀÁΔ ¿∞√ ȱß

È∂’ √Ò≈‘ «ÁßÁ∂ ‘È «’ ¿∞‘ ‘∞‰ Ó∞Û ’∂ ¿∞√

⁄Ω’ «Ú⁄ Șapple È≈ ¡≈Ú∂ È‘Δ∫ ª «¬√ ÷∂Âapple

«Ú⁄ ‘Ø«¬¡≈ ‘apple ‹∞appleÓ ¿∞√ Á∂ ÷≈Â∂ Í≈ «ÁÂ≈

‹≈Ú∂◊≈¢ Íß‹≈Ï «Ú⁄ ÚΔ √«ÊÂΔ «¬√ ÂØ∫ ’جΔ

Ú÷appleΔ È‘Δ∫¢ ‹∞appleÓ ÁΔ Á∞ÈΔ¡ª «Ú⁄ ‹≈‰

«ÁßÁΔ Õ ‘∞‰ ÒØ’ √≈‚∂ ÿapple ¿∞√

’∞μÂΔ Á∂ Ï≈apple∂ ¿∞ÒªÌ∂ ÒÀ ’∂ ¡≈¿∞‰∂

Ù∞apple± ‘Ø ◊¬∂ Õ ‘apple appleؘ ’∞μÂΔ «’√∂ ȱß

Úμ„ ÒÀ∫ÁΔ Â∂ ’Ø¬Δ È≈ ’Ø¬Δ √≈‚∂

ÿapple ¡≈ ’∂ fi◊Û≈ ’appleÁ≈ Õ Ó∂apple∂ ÂØ∫

«¬‘ appleؘ ÁΔ «’⁄«’⁄ √‘≈appleΔ È≈

◊¬Δ Â∂ Ó∂appleΔ ÍÂÈΔ ÚΔ «¬√

ÒÛ≈¬Δ-fi◊Û∂ ÂØ∫ Ï∂‘μÁ Á∞÷Δ ‘Ø

◊¬Δ Õ ÓÀ∫ Â∂ Ó∂appleΔ ÍÂÈΔ È∂ «¬√

Â’ÒΔÎ ÂØ∫ “Ó∞’ÂΔ” Í≈¿∞‰ Á≈

«¬’ √√Â≈ apple√Â≈ √Ø⁄ «Ò¡≈ √Δ Õ

Á±√apple∂ «ÁÈ ‹Á √≈‚∂ ÿapple ’∞μÂΔ

¡≈¬Δ ª ¡√Δ∫ ¿∞√ È±ß Ìª‚∂ ”⁄ Á∞μË

Í≈ «ÁμÂ≈ Â∂ È≈Ò ‘Δ Á∞μË ”⁄ ˜«‘apple

√«‘‰ÙΔÒÂ≈

«Èμ’Δ «‹‘Δ ◊μÒ Úμ‚Δ ÒÛ≈¬Δ Á≈ apple±Í Ë≈apple ◊¬Δ Õ Ù≈Ó± È∂ ‹ÀÒ∂ ’∂ ’∞μÂ∂ Á∂

√Ø‡Δ ’Δ Ó≈appleΔ «’ ÁØÚ∂∫ Í«appleÚ≈apple «¬’-Á±‹∂ Á∂ ¡≈‘ÓØ-√≈‘Ó‰∂ ‘Ø ◊¬∂ Õ «Íß‚

ÁΔ «⁄μ’Û ÌappleΔ ◊ÒΔ «Ú⁄ Ó‘≈Ì≈apple Á≈ Ô∞μË «¤Û «◊¡≈ Õ ¡≈∫„-◊∞¡≈∫„

Á∂ ÒØ’≈∫ È∂ ¯À√Ò≈ ’appleÚ≈¿∞‰ Ò¬Δ ÁØÚ≈∫ «Ëapple≈∫ 鱧 Íß⁄≈«¬Â «Ú⁄ √μÁ «Ò¡≈ Õ

‹ÀÒ≈ ¡‹∂ ÚΔ «¬√ ◊μÒ Â∂ ¡«Û¡≈ ÏÀ·≈ √Δ «’ Ù≈Ó± È∂ ¿∞√ Á∂ ’∞μÂ∂ Á∂ √؇Δ

«’¿∞∫ Ó≈appleΔ Õ «¬’ «√¡≈‰∂ Ϙ∞apple◊ È∂ ÁØÚ≈∫ «Ëapple≈∫ 鱧 √Ófi≈¿∞∫«Á¡≈∫ «’‘≈, “√≈apple∂

Á∂Ù «Ú⁄ ¡√«‘‰ÙΔÒÂ≈ Á≈ Ó∞μÁ≈ ¤≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À, Â∂ Â∞√Δ∫ ¡ÀÚ∂∫ ¤Ø‡Δ

«‹‘Δ ◊μÒ “Â∂ ÒÛΔ ‹≈∫Á∂ ‘Ø Õ“ ¿∞√ È∂ ÎÀ√Ò≈ √∞‰≈¿∞∫«Á¡≈∫ «’‘≈, “«‹√ «ÁÈ

Ù≈Ó± ’≈ ’∞μÂ≈ ‹ÀÒ∂ Á∂ ÿapple ¡≈ «◊¡≈ Â≈∫ ¿∞‘ √Ø‡Δ Ó≈apple Á∂Ú∂, fi◊Û≈ ıÂÓ Õ“

Ϙ∞apple◊ ÁΔ ◊μÒ √∞‰ Ï≈’Δ¡≈∫ È∂ ÚΔ ‘≈ÓΔ Ìapple «ÁμÂΔ Õ ÎÀ√Ò∂ ÂØ∫ √ßÂ∞Ù‡ ‘Ø ’∂

ÁØÚ∂∫ «Ëapple≈∫ ¡≈͉∂ ¡≈͉∂ ÿapple Íapple ◊¬Δ¡≈∫ Õ

-ÓÈ‹Δ «√ßÿ «√μ˱

Ú≈«Ò¡ª Ò¬Δ ¡μ◊∂ ÁÒÁÒ Âª ˜apple±apple ‘À, Íapple

Ú≈Í√Δ Á≈ ÁappleÚ≈˜≈ «’Â∂ Șapple È‘Δ∫

¡≈¿∞∫Á≈¢ Ó∞μ÷ Ë≈apple≈ «Ú⁄ Ú≈Í√Δ Á∂ ⁄≈‘Ú≈È

ÁØ‘appleΔ Ó≈apple fiÒÁ∂ ‘È¢ «¬’ Í≈√∂ ¿∞È∑ª ȱß

¡Í‰∂ √≈ÊΔ¡ª ÂØ∫ ‹≈È Á≈ ıÂapple≈ ¡Â∂ Á±‹∂

Í≈√∂ «¬Ò≈’∂ «Ú⁄ ‘Ø¬Δ ¤Ø‡Δ-ÓØ‡Δ Ú≈appleÁ≈Â

‹ª ª ¿∞È∑ª Á∂ «√apple ÓÛ∑ «ÁÂΔ ‹ªÁΔ ‘À ‹ª

ÍzÚ≈appleª √Ó∂ Ê≈«‰¡ª «Ú⁄ ˜ÒΔÒ ’ΔÂ≈

‹ªÁ≈ ‘À¢ ¡«‹‘∂ ÈΩ‹∞¡≈Ȫ Ò¬Δ «’Â∂

’≈¿±∫√«Òß◊ ÁΔ «ÚÚ√Ê≈ È‘Δ∫¢ «‹‘Û∂

ÈΩ‹∞¡≈È «¬√ ‘È∂appleΔ Á∞ÈΔ¡ª ÂØ∫ Ï≈‘apple

«È’Ò‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘È, ¿∞È∑ª 鱧 «ÚÙ∂Ù ÓΩ«’¡ª

apple≈‘Δ∫ √˜≈ «Ú⁄ ¤Ø‡ Á∂ ’∂ Í∞ÈappleÚ≈√ Á≈ ÍzÏßË

‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢ √≈Ï’≈ ‚Δ.‹Δ.ÍΔ. ‹∂Ò

ÙÙΔ’ªÂ È∂ ’∞μfi √≈Ò Í«‘Òª Íß‹≈Ï ÁΔ¡ª

‹∂Òª «Ú⁄ È«Ù¡ª Á∂ Óμ’Û‹≈Ò ÁΔ Á∞‘≈¬Δ

«ÁÂΔ¢ «Í¤Ò∂ «ÁÈΔ∫ Íß‹≈Ï Í∞«Ò√ Á∂ ¡≈Ò∑≈

¡«Ë’≈appleΔ¡ª È∂ ‹∂Ò «Ú⁄Ø∫ È«Ù¡ª Á≈

ÈÀμ‡Úapple’ ⁄Ò‰ Á≈ Íz◊‡≈Ú≈ ’apple ’∂ «¬√ √μ⁄

¿∞Â∂ ÓØ‘apple Ò≈ «ÁÂΔ ‘À¢ ’∞apple≈‘∂ ͬ∂ ÈΩ‹∞¡≈Ȫ

ÚÒØ∫ ‹∂Òª «Ú⁄Ø∫ ¡Í‰Δ¡ª √apple◊appleÓΔ¡ª

⁄Ò≈¿∞‰ ÁΔ¡ª ıÏappleª ¡≈Ó ÈÙapple ‘∞ßÁΔ¡ª ‘È¢

«’√∂ √Ó∂∫ ◊À∫◊√‡apple Ú‹Ø∫ √apple◊appleÓ apple‘∂ Ó≈ÒÚ≈

Ô±Ê ¯À‚apple∂ÙÈ Á∂ √Ó≈‹ √∂Ú’ ¡≈◊± Òμ÷≈

«√Ë≈‰≈ È∂ «¬’ ÍzÀμ√ ’≈ȯappleß√ ’apple ’∂ ‹∂Òª

«Ú⁄ «ÌzÙ‡≈⁄≈apple apple≈‘Δ∫ ⁄μÒ apple‘∂ ◊Øapple÷ËßÁ∂

√ÏßËΔ ÷∞μÒ∑ ’∂ ⁄≈ȉ≈ Í≈«¬¡≈ ‘À¢ ¿∞√ È∂

¯appleΔÁ’؇ ‹∂Ò «Ú⁄ Ï‘∞ √≈apple∂ ’ÀÁΔ¡ª Á∂

¬∂‚˜ ÍΔÛ ‘؉ ÁΔ ‹≈‰’≈appleΔ «ÁÂΔ ‘À¢ Íapple

«¬È∑ª ‹∂Òª «Ú⁄ √∞Ë≈apple √ÏßËΔ ’Ø¬Δ ·Ø√

’≈appleÚ≈¬Δ ‘∞ßÁΔ «’Â∂ Șapple È‘Δ∫ ¡≈ apple‘Δ¢

’Á∂ √Óª √Δ ‹ÁØ∫ Úμ÷ Úμ÷ «√¡≈√Δ «Ëappleª

¿∞μ⁄ «Ú«Á¡’ √ß√Ê≈Úª «Ú⁄ ¡Í‰∂

«Ú«Á¡≈appleÊΔ «Úß◊ª apple≈‘Δ∫ ÈΩ‹∞¡≈Ȫ ȱß

«√¡≈√ ÁΔ ◊∞Û∑ÂΔ Á∂ ’∂ «√¡≈√Δ Óß⁄ ¿∞Â∂ ÒÀ

‹ªÁΔ¡ª √È¢ ‘∞‰ «√¡≈√Δ ÒØ’ ¡Í‰∂ «È‹Δ

Ó∞¯≈Áª Ò¬Δ ◊appleÓ «ı¡≈ÒΔ, ‹ØÙΔÒ∂ ÈΩ‹∞¡≈Ȫ

鱧 ı±Ï ÚappleÂÁ∂ ‘È¢ ÷≈Û’±Ú≈Á ÁΩapple≈È ÚΔ

apple≈‹√Δ È∂Â≈Úª ¿∞Íapple ÷≈Û’±¡ª 鱧 ¡Í‰Δ

ÙappleÈ «Ú⁄ appleμ÷‰ ÁΔ¡ª ⁄apple⁄≈Úª Á≈ Ï≈˜≈apple

◊appleÓ «apple‘≈ ‘À¢ ¡«‹‘∂ È∂Â≈Úª 鱧 ÈΩ‹∞¡≈Ȫ Á∂

«√«Ú¡ª ¿∞Â∂ «√¡≈√Δ appleØ‡Δ¡ª √∂’‰ ÂØ∫ ◊∞apple∂˜

’appleÈ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢ Íapple Ó≈ÓÒ≈ ’Ø¬Δ ÚΔ ‘ØÚ∂

(Ï≈’Δ √Î≈ B@ ”Â∂)

«ÓÒ≈ «ÁμÂΔ Õ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª «’

’∞μÂΔ Á∞μË ÍΔ∫ÁΔ, √μ‹apple √±¬Δ ’∞μÂΔ

Á∂ ¤Ø‡∂-¤Ø‡∂ ’±apple∂ ¡≈¬∂ Â∂ ¿∞È∑ª È∂

ÚΔ Á∞μË ÍΔ «Ò¡≈ Õ È≈Ò ‘Δ ’∞μÂΔ

¿∞È∑ª 鱧 Í∞⁄’≈appleÁΔ ‘Ø¬Δ Á∞μË ÍΔ‰

Òμ◊ ◊¬Δ Õ ÍÒª ”⁄ ‘Δ ’∞μÂΔ Á∂

’±«apple¡ª È∂ ÁÓ ÂØÛ «ÁμÂ≈ Õ ’∞μÂΔ

ÚΔ ◊Ù ÷≈ ’∂ ˜ÓΔÈ “Â∂ «‚μ◊ ͬΔ

Õ ÍÒª ”⁄ ‘Δ ¿∞‘Á≈ ‘μ√Á≈-

÷∂‚Á≈ Í«appleÚ≈apple ¿∞μ‹Û «◊¡≈ Õ

Ó∂apple≈ «√apple ÿ∞ßÓ‰ Òμ◊ «Í¡≈ Â∂

Ó∂appleΔ ÍÂÈΔ Ë≈‘ª Ó≈apple-Ó≈apple ’∂

apple؉ Òμ◊ Í¬Δ Õ ¡≈«ıapple ¡ÒÛÍ∞‰∂

”⁄ ¡√Δ∫ «¬‘ ’Δ ’apple «ÁμÂ≈ √Δ Õ

‘∞‰ ¡√Δ∫ ͤÂ≈ apple‘∂ √Δ, Íapple

Ú∂Ò≈ ‘μÊ È‘Δ∫ √Δ ¡≈ «apple‘≈ Õ ÓÀ∫

¡≈͉∂ «ı¡≈Òª ”⁄Ø∫ Ï≈‘apple

¡≈¿∞∫Á≈ ‘ª Â∂ √Ø⁄Á≈ ‘ª «’ ÓÀȱß

Ó∂apple∂ ’ΔÂ∂ Á≈ Ρ «ÓÒ «◊¡≈ Õ Ó∂apple∂

√≈‘Ó‰∂ ‘Δ Ó∂apple≈ «¬’ÒΩÂ≈ Í∞μÂapple

ÁÓ ÂØÛ «◊¡≈ Õ Ó∂appleΔ ÍÂÈΔ È≈

Ó«apple¡ª ”⁄ ‘À Â∂ È≈ ‘Δ «‹¿∞∫«Á¡ª

”⁄ Õ ÿapple Á≈ ‘apple ’ØÈ≈ “÷≈ÓØÙ” Â∂

“¿∞Á≈√” ¬∂ Õ «’√∂ √Ó∂∫ «¬√∂ ÿapple ”⁄

appleΩ‰’ª Òμ◊Δ¡ª ‘∞ßÁΔ¡ª √È Õ ÓÀ∫

Ï∞fi∂ ÓÈ È≈Ò ¡≈͉∂ √Úapple◊Δ

“Í∞μÂapple” Á≈ ÍÀ∫‡-’؇ ¡ÒÓ≈appleΔ ”⁄

√ªÌ‰ Òμ◊ ‹ªÁ≈ ‘ª Õ ¡μ÷ª Á∂

“‘ßfi” «ÁÒ Á≈ “ÁappleÁ” «Ï¡≈È ’apple

apple‘∂ ‘È Õ -«√ÓappleÈ

Ï√Í≈ Á∂ Ó‘≈È ‹appleÈÀÒ

√zΔ √ØÓ È≈Ê «ÚappleÁΔ

‹Ø «Í¤Ò∂ «ÁÈΔ∫ «ÈappleÚ≈‰ Íz≈Í ’apple

¿∞‘È≈∫ 鱧 ÙappleË≈∫‹ÒΔ .....

‚ß’∂ ÁΔ ⁄؇ Â∂ ͪËΔ «ÓÙÈ Á≈

«ÓÙÈ Â∂ ’ÁÓ ÚË≈¿∞∫Á≈ «apple‘≈ ‘À

√ØÓ È≈Ê «ÚappleÁΔ apple«‘Ïappleª Á≈ ¡≈«Ù’

√Ó≈‹ 鱧 ¡≈¬ΔÈ≈ «Á÷≈¿∞∫Á≈ «apple‘≈ ‘À ...

«ÁμÒΔ Á∂ ÁappleÚ≈˜∂ ÷∞μÒ‰◊∂ «¬μ’ «ÁÈ

√≈‚∂ ÚΔ ÈΔÒ∂ fi∞μÒ‰◊∂ «¬μ’ «ÁÈ

«Èapple≈Ù≈ 鱧 √appleÁÒ Â∂ ÷ßÿ‰ È‘Δ∫ «ÁμÂ≈

¡≈Ù≈ Á∂ ÁΔÍ ‹◊≈¿∞∫Á≈ «apple‘≈ ‘À ...

’≈√Δ apple≈Ó ‹Δ ÁΔ ÍΔÛª Íz∂apple‰≈ ω≈ ’∂

ÂÈ Â∂ ‘ß„≈¬Δ √≈«¬’Ò ⁄Ò≈ ’∂

Ï∞μË Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï Ï√Í≈ Á≈ «√Í≈‘Δ

√ßͱappleÈ «ÓÙÈappleΔ apple∞ÙÈ≈¿∞Á≈ «apple‘≈ ‘À ...

ÓÈ Á≈ Ó√Δ‘≈ ’Ø¬Δ ¿∞Òfi‰ ’Ø¬Δ ÌÀ¡ È‘Δ∫

ÚÀapple «ÚappleØË ’Ø¬Δ Â±ß-屧 ÓÀ∫-ÓÀ∫ È‘Δ∫

Í≈’ Í«ÚμÂapple Ó∞’μÁ√ «’appleÁ≈apple

Îapple‹ª Ò¬Δ ◊apple‹ª «Ó‡≈¿∫∞Á≈ «apple‘≈ ‘À ...

÷∞Ù«ÚßÁapple≈ 屧 ¡À√∂ Ó‘≈Í∞appleÙª Á∂ Ï≈apple∂

Ò∂÷‰Δ ¿∞‘ «Ò÷ «‹‘ÛΔ ⁄≈ȉ «÷Ò≈apple∂

‘À appleΩÙÈ ‹ÓΔappleª Á≈ apple«‘ÓØ ’appleÓ ‹Ø

«¬È√≈ÈΔ¡Â Á≈ Íapple⁄Ó Ò«‘apple≈¿∞Á≈ «apple‘≈ ‘À ...

• ÷∞Ù«ÚßÁapple «ÏμÒ≈ ..

Òμ⁄apple Â∂ ÁØ ¡appleÊΔ ◊≈«¬’Δ È±ß appleØ’‰ Ò¬Δ ÒØ’

÷∞Á Í«‘Ò ’ÁÓΔ ’appleÈ : ‹Ω‘Ò ¡Â∂ √Ø‘Δ

Òß‚È (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈ ) ¡μ‹ ’μÒ ÍÀ«√¡ª Á∂ Ò≈Ò⁄

⁄ ¡≈ ’∂ ’∞fi ÈΩ‹Ú≈È,◊≈«¬’ Òμ⁄apple Â∂ ÁØ ¡appleÊΔ

◊Δ ◊≈¿∞‰ Á∂ È≈Ò -È≈Ò ◊ΔÂ≈ Á∂ «ÎÒÓª’‰ ⁄

Èß◊∂‹Ú≈Á

Í∂Ù ’apple apple‘∂

‘È,«‹È∑ª Á≈

√Ó≈‹ Á∂ ÒØ’≈

鱧 Ï≈¬Δ’≈‡

’ apple È ≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ

«¬‘ ÙÏÁ

√μ«Ì¡≈⁄≈apple’

¡Â∂ ¿∞ÿ∂ ÷∂‚

‹√’appleÈ «√ßÿ ‹Ω‘Ò ¡Â∂

Ì∞«ÍßÁapple «√ßÿ √Ø‘Δ

ÍzÓ؇apple ‹√’appleÈ «√ßÿ ‹Ω‘Ò È∂ ’‘∂ Õ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’

◊Δª ”⁄ ÁØ ¡appleÊΔ ¡ÙÒΔÒÂ≈ Ú≈Ò∂ ÙÏÁ, Ùapple≈Ï

Â∂ ‘«Ê¡≈appleª ÁΔ Í∂Ù’≈appleΔ Á∂ È≈Ò -È≈Ò «‘ß√’ Â∂

◊Δª Á∂ ÚΔ‚Δ˙ «ÎÒÓª’‰ ⁄ Èß◊∂‹Ú≈Á Í∂Ù

’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À , ‹Ø √≈‚∂ ¡ÓΔapple Íß‹≈ÏΔ «Úapple√∂ Â∂

√μ«Ì¡≈⁄≈apple 鱧 „≈¡ Ò≈¿∞‰ Á∂ È≈Ò -È≈Ò √≈‚Δ

ÈΩ‹Ú≈È ÍΔÛΔ È±ß ÚΔ ◊∞ßÓapple≈‘ ’apple «apple‘≈ ‘À ,«‹√ ȱß

√Ó∂∫ «√apple appleØ’‰ ÁΔ ÒØÛ ‘ÀÕ √Ó≈‹ √∂Ú’ Ì∞«ÍßÁapple

«√ßÿ √Ø‘Δ È∂ «’‘≈ «’ «‘ß√’ ◊≈«¬’Δ ’≈appleÈ ¡μ‹

√Ó≈‹ ”⁄ ÈΩ‹Ú≈È Ó∞ß‚∂ ’∞ÛΔ¡ª ◊∞ßÓapple≈‘ ‘Ø ’∂ ’Áappleª

’ΔÓª ÂØ∫ Á±apple ‘Ø apple‘∂ ‘È Â∂ «È ÈÚ∂∫ «ÁÈ √Ó≈‹

”⁄ ¡‰-√∞÷≈ÚΔ¡ª ÿ‡È≈Úª Ú≈Íapple apple‘Δ¡ª ‘È ,‹Ø

«⁄ßÂ≈ Á≈ «ÚÙ≈ ‘À Õ ¿∞‘È≈ È∂ √Ó∂∫ ÁΔ √±Ï≈ √apple’≈apple

鱧 Í∞apple˜Øapple ÙÏÁª ⁄ ¡ÍΔÒ ’ΔÂΔ «’ ¿∞‘ Òμ⁄apple

◊≈«¬’Δ ,¡ÙÒΔÒÂ≈ Í∂Ù ’appleÈ Ú≈Ò∂ ◊≈«¬’ª Â∂

¡Á≈’≈apple≈ «÷Ò≈Î √÷ ’≈appleÚ≈¬Δ ’appleÈ Õ


14 08/03/2018 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com

˝ √«Â◊πapple ÍÃ√≈«Á

⁄ΩÁ≈ √À Â∂ÂΔ√ ’Δ Ó≈ÿ √»ÁΔ Í≥Áz≈√

Áπ÷Δ˙ «’ ’«Ò¡≈‰ «‘ ÍÃ◊‡∂ √ÃΔ apple«ÚÁ≈√

‹À ◊πappleπÁ∂Ú ‹Δ

◊πapple» apple»Í ÍÃÓ√«Â’≈apple ÔØ◊ √≈Ë √ø◊ ‹Δ ¡≈Í ‹Δ ˘ ‹≈‰ ’∂ Ï∂¡ø ÷πÙΔ

‘ØÚ∂◊Δ «’ ‹Ø √ÃΔ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ ’Ò⁄appleæÒ ¡À√Ø√Δ¬∂ÙÈ ‚≈apple«Ò√‡È È∂

¡≈͉∂ ¬Δ√‡ ◊πapple» √≈«‘Ï∂ ’Ó≈Ò √≈«‘Ï √ÃΔ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ ‹Δ Ó‘≈apple≈‹ ‹Δ

Á≈ ÍÃ’≈Ù ¿πÂ√Ú ÓÈ≈¿π‰ Á≈ ÔÂÈ ’ΔÂ≈ √ΔÕ «¬‘ Ó‘≈È √Ó≈◊Ó

√«Â◊πapple» ‹Δ ÁΔ ¡≈Í≈apple «¥Í≈ È≈Ò √ÃΔ «¥ÙÈ≈ ÓøÁapple ‚≈apple«Ò√‡È «Ú÷∂

«Èapple«Ú◊È √øÍ»appleÈ ‘Ø«¬¡≈Õ √ø◊ª Á≈ ·≈·ª Ó≈apple «apple‘≈ «¬’æ· «¬’

Ó‘æÂÚÍ»appleÈ ◊æÒ √Δ ¡Â∂ √ø◊ª Á∂ ‹À’≈«apple¡ª È≈Ò ‘≈Ò ◊»ø‹ ¿π«·¡≈,

«¬øfi Ó«‘√»√ ‘πøÁ≈ √Δ «’ ¡æ‹ BE-@B-B@AH ˘ ‹Ø √ø◊ª ‘≈‹appleΔ¡ª Ìapple

apple‘Δ¡ª √È «¬‘ ‘≈‹appleΔ¡ª √Δapple ◊πÚappleËÈ ÏÈ≈apple√ √≈«‘Ï √ÃΔ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√

‹Δ Á∂ ÍÃ’≈√ ¿πÂ√Ú ¡√Ê≈È Â∂ ÓøÈ‹»apple ‘Ø apple‘Δ¡ª √ÈÕ ‘Øapple ÷πÙΔ ÁΔ ◊æÒ

˛ «’ √ÃΔ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ ’Ò⁄æappleÒ ¡À√Ø√Δ¬∂ÙÈ ÏëÓøÿÓ, √ÃΔ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√

√Ì≈ Ú≈Ò√Ò ¡Â∂ √ÃΔ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ √Ì≈ «ÚÒÈ‘≈Ò È∂ ◊πapple» Ó‘≈apple≈‹ ‹Δ

Á∂ ⁄appleÈ≈ «Úæ⁄ «√apple’ ’ΔÂΔ ¡Â∂ appleπÓ≈Ò≈ √≈«‘Ï ¡Â∂ Ó≈«¬¡≈ Ì∂∫‡ ’ΔÂΔÕ

Á≈√ ¿π⁄∂⁄∂ ÂΩapple Â∂ ⁄appleÈÁ≈√ ÏØÍ≈apple≈¬∂ ¡Â∂ ‹Ê≈ ¡Â∂ ÏÒÏΔapple «√øÿ

Ìπ‹ø◊Δ Ô».’∂. Á≈ ÍÒ∂·≈ ‹Ê≈ «¬È∑ª È∂ ‘apple √≈Ò ÁΔ Âapple∑ª Ï◊Àapple Ì∂‡ª ÂØ∫

«ÈÙ’≈Ó √∂Ú≈ «ÈÌ≈¬ΔÕ «¬√ Á∂ È≈Ò Á«ÚøÁapple «ÁÒ ‹Ø«’ Óø◊»apple≈Ó ÓæÒ ÁΔ

Ï≈ÁΩÒ È∂ «√apple’ ’ΔÂΔ ¡Â∂ √ø◊ ˘ ¡≈͉∂ ’ΔappleÂÈ Áπ¡≈apple≈ «È‘≈Ò

’ΔÂ≈Õ

Á≈√ ¡ø«Óà√≈«‘Ï ‹Δ Á≈ ÚΔ ¡«Â ËøÈÚ≈ÁΔ ˛ «‹È∑≈ È∂ √≈ÏΔ ÓÁ≈apple≈

Áπ¡≈apple≈ ◊πapple» Ó‘≈apple≈‹ ‹Δ Á∂ ⁄appleȪ «Úæ⁄ ÈæÂÓ√Âæ’ ‘Ø«¬¡≈ ¡Â∂ ’ΔappleÂÈ

Áπ¡≈apple≈ ¡≈Í‰Δ «È√’≈Ó √∂Ú≈ «ÈÌ≈¬ΔÕ √≈apple∂ ÏπÒ≈«apple¡ª È∂ ¡Â∂

√ø◊ΔÂ’≈appleª È∂ ‹Ø √≈«‘Ï ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ ‹Δ ÁΔ Ó‘≈È Ô≈Á «Úæ⁄ ‹Ø ÁappleÏ≈apple

√≈«‘Ï ÁΔ ’≈apple √∂Ú≈ «ÈappleøÂapple ⁄æÒ apple‘Δ ˛ ¿π√ ÁΔ ÌappleÍ»apple ÙÒ≈ÿ≈ ’ΔÂΔ ¡Â∂

¡≈ÙΔappleÚ≈Á Á≈ Ó≈È Ï÷«Ù¡≈Õ √ø◊ª È∂ «ÁæÒ ÷ØÒ∑ ’∂ ÏÛΔ ÙappleË≈ È≈Ò

◊πapple» Ó‘≈apple≈‹ ‹Δ Á∂ ⁄appleȪ «Úæ⁄ Ó≈«¬¡≈ Ì∂∫‡ ’ΔÂΔÕ √‡∂‹ ÁΔ √∂Ú≈ ÍÃË≈È

apple≈Ó «’ÙÈ ‹Δ È∂ Ï≈÷»ÏΔ «ÈÌ≈¬Δ ¡Â∂ √ø◊ª ˘ ÚæË ÂØ∫ ÚæË ◊πapple» ÿapple ÁΔ

’≈apple √∂Ú≈ «Úæ⁄ Ó≈«¬¡≈ Á≈ √«‘ÔØ◊ Á∂‰ Ú≈√Â∂ ¡ÍΔÒª ’ΔÂΔ¡ª ¡Â∂

√≈appleΔ¡ª ‘≈‹apple √ÃΔ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ √Ì≈Úª ˘ ‘æÊ ‹ØÛ’∂ «ÈÓappleÂ≈ √«‘Â

Ï∂ÈÂΔ¡ª ’ΔÂΔ¡ªÕ

√ÃΔ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ ‹Δ Á≈ ÁappleÏ≈apple √≈«‘Ï Â’appleΔÏÈ-Â’appleΔÏÈ G@

ÍÃÂΔÙ Á∂ ’appleΔÏ Óπ’ÓÒ ‘Ø «◊¡≈ ˛Õ «¬‘ √Ì ’≈apple‹ √ø◊ª Á∂ √«‘ÔØ◊

¡Â∂ √≈«‘Ï √ÃΔ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ ‹Δ Á∂ ¡≈ÙΔappleÚ≈Á Á∂ √Á’≈ ¡Â∂ apple«‘ÓÂ,

Ï÷«ÙÙ Áπ¡≈apple≈ ‘Ø «apple‘≈ ˛Õ

√«Â◊πapple» ’ÏΔapple √≈«‘Ï ‹Δ ¡≈͉∂ Óπ÷≈appleÏøÁ ÂØ∫ ¿π⁄≈appleÁ∂ ‘È ¡ø◊

ÁappleÙÈ ACFG √≈«‘Ï √ÃΔ ◊πapple» ◊ÃøÊ √≈«‘Ï ‹ΔÕ

’ÏΔapple È≈ ‘Ó ’Δ¡≈ È≈ ’appleª◊∂

È≈ ’apple √’∂ √≈appleΔappleÕ

«’¡≈ ‹≈ÈØ «’√ ‘«apple ’Δ¡≈Õ

Ì«¬˙ ’ÏΔapple ’ÏΔappleÕ

Á≈√ Âπæ¤ «‹‘≈ «ÈÓ≈‰≈ √∂Ú≈Á≈apple √≈appleΔ¡ª √ø◊ª ¡Â∂ ’ΔappleÂÈ’≈appleª

ÁΔ ¡≈͉∂ ÚæÒØ∫ ¡Â∂ √ÃΔ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ ’Ò⁄appleÒ ¡À√Ø√Δ¬∂ÙÈ ‚≈apple«Ò√‡È

ÚæÒØ∫ «ÁÒ ÁΔ¡ª ◊«‘apple≈¬Δ¡ª ÂØ∫ √Ì Á≈ ËøÈÚ≈Á ’appleÁ≈ ˛Õ ◊πapple» ÿapple Á∂

√∂Ú≈Á≈appleª Á∂ ¡Â∂ ¿π⁄∂⁄∂ ÂΩapple Â∂ ◊πapple» ÿapple ÁΔ √∂Ú≈Á≈apple ÏΔÏΔ¡ª Á≈ Ï‘πÂ-

Ï‘π ËøÈÚ≈Á ’appleÁ≈ ˛ «‹È∑ª È∂ Òø◊apple ÁΔ √∂Ú≈ Ï‘π ¡æ¤∂ „ø◊ È≈Ò

«ÈÌ≈¬ΔÕ ¡÷Δapple Â∂ Á≈√ Ô».’∂. ¡Â∂ Ô»appleÍ Á∂ √ÃΔ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ √Ì≈Úª ˘

‘æÊ ‹ØÛ’∂ «ÈÓappleÂ≈ √≈«‘ Ï∂ÈÂΔ ’appleÁ≈ ˛ «’ ◊πapple» ÿapple ÁΔ ’≈apple √∂Ú≈ «Úæ⁄

ÚæË ÂØ∫ ÚæË ÔØ◊Á≈È Í≈’∂ ¡≈Í‰Δ ◊πapple» ÿapple ÁΔ √ø◊ ¡Â∂ √Ì≈ ˘

ËøÈÚ≈ÁΔ Ï‰≈˙Õ

‘Øapple ‹≈‰’≈appleΔ ¡Â∂ ÔØ◊Á≈È Í≈¿π‰ Ú≈√Â∂ ÍÃË≈È apple≈Ó «’ÙÈ ÓÀ«‘ÓΔ

È≈Ò «¬√ ÎØÈ Â∂ √øÍapple’ ’appleØ ‹ΔÕ

@GGAC GHI BCG

email : property@mehmi.co.uk

√ø◊ª Á≈ Á≈√

Î≈¿»∫‚apple ¡Â∂ ÍÃË≈È √ÃΔ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√

’Ò⁄appleæÒ ¡À√Ø√Δ¬∂ÙÈ ‚≈apple«Ò√‡È

ÍÃË≈È : apple≈Ó «’ÙÈ ÓÀ«‘ÓΔ


15 08/03/2018 √øÍ≈Á’Δ

www.samajweekly.com

◊appleΔϪ Á∂ apple«‘Ïapple Ï√Í≈ Á∂ Ï≈ÈΔ Ï≈Ï» ’ªÙΔ apple≈Ó ‹Δ

√ß√≈apple Á∂ ’¬Δ Á∂Ùª «Úμ⁄ È√Ò, appleß◊,

ËappleÓ, ‹≈ ¡≈«Á Á∂ ¡Ë≈apple Â∂ ÒßÏ≈

√Óª «ÚÂ’apple≈ Â∂ Ì∂ÁÌ≈Ú ‘∞ßÁ≈ «apple‘≈

‘À¢ √≈‚∂ Á∂Ù Ì≈apple «Úμ⁄ ÚΔ √ÁΔ¡ª

Âμ’ ‹≈ ¡Ë≈apple Ì∂ÁÌ≈Ú ’≈«¬Ó

«apple‘≈ ‘À¢ √≈‚≈ Á∂Ù ÒßÏ≈ √Óª

«ÚÁ∂ÙΔ¡ª Á≈ ◊∞Ò≈Ó «apple‘≈ ‘À Íappleß±

Á∂Ù «Úμ⁄ apple«‘‰ Ú≈Ò∂ «¬μ’ «ÚÙ∂Ù

Úapple‰ Á∂ ÒØ’ ¡Í‰∂ ‘Δ Á∂Ù Á∂ ÒØ’ª

Á∂ ◊∞Ò≈Ó apple‘∂ ‘È¢

«¬√ Úapple‰ «ÚÚ√Ê≈ ¡Â∂ ‹≈Â

¡Ë≈apple «ÚÂ’apple∂ «÷Ò≈Î √Ó∂∫ √Ó∂∫ Â∂

√Ó≈‹ ¡Â∂ ËappleÓ Á∂ apple«‘Úappleª È∂

¡Ú≈˜ ¿∞·≈¬Δ ‘À ¡Â∂ «¬√ √Ó≈«‹’

„ª⁄∂ 鱧 ÏÁÒ‰ Á≈ ’ßÓ ’ΔÂ≈ ‘À¢

«¬È∑ª apple«‘Úappleª «Úμ⁄ Á«Ò ¡≈◊±

¡Â∂ Ï‘∞‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ Á∂

Ϊ¿±‚apple Ï≈ϱ ’ªÙΔ apple≈Ó ‹Δ Á≈ È≈Ó

ÚΔ Ù≈ÓÒ ‘À¢ ¡˜≈ÁΔ ÂØ∫ Ï≈Á

Ì≈appleÂΔ √ß«ÚË≈È «ÈappleÓ≈Â≈ ‚≈’‡apple

ÌΔÓ apple≈˙ ¡ßÏ∂‚’apple Á∞¡≈apple≈ √ÁΔ¡ª

ÂØ∫ «ÒÂ≈Û∂ Úapple◊ª ÁΔ ÌÒ≈¬Δ Ò¬Δ

√ß«ÚË≈È «Úμ⁄ «ÚÙ∂√ ÍzÚ≈Ë≈È

’ΔÂ∂ ◊¬∂¢ «¬È∑ª 鱧 Ò≈◊± ’appleÚ≈‰

Ò¬Δ Á«Ò ¡≈◊± Ï≈ϱ ’ªÙΔ apple≈Ó È∂

¡Í‰Δ √≈appleΔ ¿∞Óapple √ßÿappleÙ ’ΔÂ≈ ‘À

«‹√ Ò¬Δ ¿∞È∑ª 鱧 √Á≈ Ô≈Á

appleμ«÷¡≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ Ï≈ϱ ’ªÙΔ apple≈Ó ‹Δ

‹Ø«’ apple±ÍÈ◊apple «‹Ò∑∂ Á∂ «Íß‚

÷∞¡≈√Í∞apple≈ Á∂ apple«‘‰ Ú≈Ò∂ √È Á≈

‹ÈÓ AE Ó≈apple⁄ AICD 鱧 ¿∞È∑ª Á∂

È≈È’∂ ÿapple Èß◊Ò-apple±ÍÈ◊apple Ó∞μ÷

Ó≈apple◊ Â∂ ϱß◊≈ √≈«‘Ï ’ØÒ ÍÀ∫Á∂ «Íß‚

«ÍzÊΔÍ∞apple «Úμ⁄ ‘Ø«¬¡≈¢ Ï≈ϱ ’ªÙΔ

√zΔÁ∂ÚΔ Á∂ √√’≈apple ÂØ∫ Ï≈¡Á ÏØÈΔ

’ͱapple ÚÒØ∫ «¬’ ÍμÂapple ‹≈appleΔ ’ΔÂ≈

«◊¡≈ ‘À «‹√ «Ú⁄ ¡ÍΔÒ ’ΔÂΔ

◊¬Δ ‘À «’ ¿∞È∑ª Á∂ ÍzÚ≈apple 鱧 «¬√

√ÁÓ∂ È≈Ò È«‹μ·‰ Ú≈√Â∂ ¬∂’ªÂ

«Ú⁄ apple«‘‰ «ÁÂ≈ ‹≈Ú∂¢ ¿∞È∑ª ÁΔ

«⁄μ·Δ «Ú⁄ ¿∞È∑ª ¡«‘√≈√ª Á≈

«˜’apple ’ΔÂ≈ «◊¡≈ «‹È∑ª Á≈ Ú≈‘

‘apple ÓÈ∞μ÷ È≈Ò ÍÀ∫Á≈ ‘À «’¿∞∫«’ ÓΩÂ

‘apple «’√∂ Ò¬Δ «¬’ ¡‡μÒ √μ⁄≈¬Δ

‘À¢ Íapple √zΔÁ∂ÚΔ ÁΔ ÓΩ ÂØ∫ Ï≈¡Á

«‹√ Âapple∑ª Ì≈appleÂΔ ‡Δ.ÚΔ. ¡Â∂ √ØÙÒ

ÓΔ‚Δ¡≈ È∂ «¬√ 鱧 ÈΩ‡ß’Δ Ï‰≈ ’∂

¿∞√ ÂØ∫ Ó∞È≈¯≈ ’Ó≈¿∞‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ

’ΔÂΔ ‘À, «¬√ È≈Ò ¿∞È∑ª Á∂ ÍzÚ≈apple

ÁΔ ÏÁÈ≈ÓΔ È‘Δ∫ ÏÒ«’ Á∞ÈΔ¡ª

Ìapple «Ú⁄ Ì≈appleÂΔ

• «ÈÓapple ’Ωapple ÓΔ‚Δ¡≈ ÁΔ

ÏÁÈ≈ÓΔ ‘Ø¬Δ¢

Á∞Ï¬Δ Á∂ √μÌ ÂØ∫ «Ó¡≈appleΔ ÓΔ‚Δ¡≈

¡Ò ‹˜Δapple≈ È∂ Ì≈appleÂΔ ÓΔ‚Δ¡≈ ȱß

‹ª⁄ ͱappleΔ ‘؉ ÁΔ ¿∞‚Δ’ ’appleÈ ÁΔ

√Ò≈‘ Á∂∫«Á¡ª «’‘≈ «’ ¿∞‘ ⁄∞μÒ±

Ìapple Í≈‰Δ «Ú⁄ ‚∞μÏ ÓappleÈ «’¿∞∫«’

Ì≈appleÂΔ ÓΔ‚Δ¡≈ È∂ ¡Í‰≈ ˜ÓΔapple ª

⁄∞μÒ± Ìapple Í≈‰Δ «Ú⁄ ‚ØÏ ‘Δ «ÁÂ≈

‘À¢ √zΔÁ∂ÚΔ ÁΔ ÓΩ ÁΔ ‹ª⁄ ıÂÓ

‘؉ Â’ ’ÂÒ ÁΔ¡ª ’¬Δ

’‘≈‰Δ¡ª, √zΔÁ∂ÚΔ ¡Â∂ ÏØÈΔ ’ͱapple

Á∂ «apple٫¡ª «Ú⁄ ‰≈¡, √zΔÁ∂ÚΔ

ÚÒØ∫ ¤μ‚Δ ◊¬Δ ¡≈ıappleΔ «⁄μ·Δ ÁΔ¡ª

ÓÈÿÛ ’‘≈‰Δ¡ª ω≈¿∞‰ Ú≈Ò∂

¡Í‰∂ ¡≈Í È±ß ÍμÂapple’≈apple ¡÷Ú≈¿∞∫Á∂

‘È¢ Íapple ¿∞È∑ª 鱧 Ú∂÷‰ Ú≈ÒΔ

‹ÈÂ≈ ÚΔ ˙ÈΔ ‘Δ «˜ßÓ∂Ú≈apple ‘À

«’¿∞∫«’ ¡«‹‘∂ ÒØ’ ’ÂÒª ¡Â∂

«apple٫¡ª ÁΔ Â’apple≈apple «Ú⁄ ‘Δ

«ÁÒ⁄√ÍΔ apple÷Á∂ ‘È¢ Ì≈appleÂΔ appleؘ

apple≈ G Ú‹∂ ÂØ∫ A@ Ú‹∂ Â’ «¬√

Âapple∑∑ª Á∂ ‘Δ ‡Δ.ÚΔ. ÙØ¡ Ú∂÷Á∂ ‘È

«‹Ê∂ ÍzÚ≈apple ¡Í‰∂ ¡≈Í «Ú⁄ √≈˜Ùª

apple≈Ó ‹Δ ¡Í‰∂ Ó≈Â≈ «ÏÙÈ ’Ωapple ¡Â∂

«ÍÂ≈ ‘appleΔ «√ßÿ Á∂ G Ïμ«⁄¡ª «Ú⁄Ø∫

√Ì ÂØ∫ Úμ‚∂ √È¢ Ï≈ϱ ’ªÙΔ apple≈Ó

apple«ÚÁ≈√Δ¡≈ ‹≈ È≈Ò √ÏßË appleμ÷Á∂

√È ‹Ø«’ ’¬Δ ‘Øapple ‹≈ª Úª◊ ‘Δ

√ÁΔ¡ª ÂØ∫ ¡¤±Â apple‘Δ ‘À ¡Â∂ Ï‘∞Â∂

ÒØ’ «¬√ Úapple◊ Á∂ ÒØ’ª 鱧 ¤±‘‰≈

ÚΔ Í≈Í ÓßÈÁ∂ √È¢ Ï≈ϱ ’ªÙΔ apple≈Ó

È∂ √≈«¬ß√ «Úμ⁄ √apple’≈appleΔ ’≈Ò‹

appleØÍÛ∑ ÂØ∫ ◊zÀ‹±¬∂√È ’ΔÂΔ¢ Ï≈ϱ ’ªÙΔ

apple≈Ó È∂ Òμ÷ª ¡¤±Âª Úª◊ ¡¤±Âª

ÈªÒ ‘Ø apple‘∂ ◊Àapple ÓÈ∞÷Δ «ÚÂ’apple∂ ȱß

¡Í‰∂ ¡μ÷Δ∫ Ú∂«÷¡ª ¡Â∂ ’¬Δ Ú≈apple

¡≈Í ‘ß„≈«¬¡≈¢ Ï≈ϱ ‹Δ È∂

Ó‘ªappleÙ‡apple apple≈‹ «Úμ⁄ ¡Í‰Δ ÈØ’appleΔ

ÁΩapple≈È Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ÌΔÓ apple≈˙

’∞ÒÁΔÍ ⁄ßÁ

IDAGEFC@ED

¡ßÏ∂‚’apple ‹Δ ÁΔ¡ª «Ò÷ª ÍÛ∑Δ¡ª

¡Â∂ ¿∞È∑ª ÂØ∫ ’≈ÎΔ «‹¡≈Á≈

ÍzÌ≈«Ú ‘ج∂¢ Ï≈ϱ ‹Δ È∂ AIEG

«Úμ⁄ ¡À’√ÍÒØ«√Ú «apple√apple⁄ ¡À∫‚

«‚ÚÀÒÍÓÀ∫‡ ÒÀÚØapple‡appleΔ «Úμ⁄ «apple√apple⁄

√‡≈Î Á∂ ÂØapple Â∂ ’ßÓ Ù∞apple± ’ΔÂ≈ Íapple

È≈Ò Á∂ √‡≈Î ÓÀ∫Ïapple ‹Ø«’ ¡¤±Â √Δ

ÁΔÈ≈ Ì≈È Á∂ «¬μ’ ’∂√ «Úμ⁄

Ù≈«ÓÒ ‘؉ ’≈appleÈ ÈØ’appleΔ ¤μ‚

«ÁÂΔ¢ Úapple‰ÈÔØ◊ ‘À «’ ÁΔÈ≈ Ì≈È

‹Ø«’ apple≈‹≈√Ê≈È Á≈ apple«‘‰ Ú≈Ò≈ √Δ

È∂ ’ßÍÈΔ ÚÒØ∫ Ì≈appleÂΔ √ß«ÚË≈È

«ÈappleÓ≈Â≈ ‚≈’‡apple ÌΔÓ apple≈˙

’appleÁ∂ apple«‘ßÁ∂ ‘È ¡Â∂ ‘∞‰ ¿∞È∑ª Á≈

«Ë¡≈È «÷μ⁄‰ Ú≈√Â∂ ıÏappleª Ú≈Ò∂

⁄ÀÈÒ ÚΔ ÈΩ‡ß’ΔÏ≈˜ ω ◊¬∂ ‘È

«‹Ê∂ √≈˜Ùª ¡Â∂ «¬Ò≈˜≈Óª Á≈

«√Ò«√Ò≈ appleؘ apple≈ ⁄ÒÁ≈ ‘À¢«Îapple

¡√Δ ¡≈÷Á∂ ‘ª «’ Ì≈apple «’√ Âapple∑ª

ÏÁÒ∂◊≈? ¡Í‰∂ ÒØ’ª 鱧 ¤μ‚ ’∂

Ì≈apple ÁΔ Ú÷appleΔ ‘Ø∫Á ’Ø¬Δ È‘Δ∫¢ «¬‘

√≈‚∂ √≈«apple¡ª ÁΔ Ó≈È«√’Â≈ Á≈

◊∞ÒÁ√Â≈ ‘À¢ ¡√Ò «Ú⁄ √≈‚∂ ÓȪ

¡ßÏ∂‚’apple Á∂ ‹ÈÓ «ÁÚ√ √ÏßËΔ

¤æ∞‡Δ Ȫ ’appleÈ ’≈appleÈ appleØ√ ÍzÁapple√È

’ΔÂ≈ √Δ¢

Ï≈ϱ ’ªÙΔ apple≈Ó È∂ ¿∞√ÂØ∫ Ï≈Á

‹≈ ¡Ë≈apple «ÚÂ’apple∂ 鱧 ÷ÂÓ

’appleÚ≈¿∞‰ Ò¬Δ Ó∞«‘ßÓ Ù∞apple± ’apple

«ÁÂΔ¢ Ï≈ϱ ‹Δ È∂ ÁΔÈ≈ Ì≈È È≈Ò

«ÓÒ’∂ √ßÿapple√ ’apple’∂ Â∂ ÒßÏΔ ÒÛ≈¬Δ

ÒÛ’∂ «¬√ ’ßÍÈΔ «Úμ⁄ Ï≈Ï≈

√≈«‘Ï Á∂ ‹ÈÓ «ÁÚ√ ¡Â∂ Ï∞μË

‹ÔßÂΔ ÁΔ ÏßÁ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ¤∞μ‡Δ Ó∞Û∑

Ù∞apple± ’appleÚ≈¬Δ¢ «¬√ ÂØ∫ Ï≈Á Ï≈ϱ ‹Δ

È∂ ¡Í‰≈ √≈apple≈ ‹ΔÚÈ «ÒÂ≈Û∂

Úapple◊ª ÁΔ ÌÒ≈¬Δ Ò¬Δ Ò◊≈ «ÁÂ≈¢

Ï≈ϱ ‹Δ È∂ ¡Í‰Δ ÈÚΔ∫ ÒÛ≈¬Δ

«Úμ⁄ ÿæ‡ «◊‰ÂΔ¡ª ¡Â∂

Íμ¤ÛΔ¡ª Ùz∂‰Δ¡ª 鱧 ÚΔ Ù≈«ÓÒ

’apple’∂ «¬μ’ Úμ‚Δ Â≈’ ω≈¬Δ¢

Ï≈ϱ ‹Δ È∂ Á«Òª 鱧 «¬√ Á∂Ù Á∂

Ó∞„Ò∂ Ú≈√Δ ’«‘’∂ ¡≈«Á Á≈ È≈Ó

«ÁÂ≈¢ Ï≈ϱ ‹Δ ͱÈ≈ ÍÀ’‡

√zΔÁ∂ÚΔ ÁΔ ÓΩ Â∂ Ì≈appleÂΔ ÓΔ‚Δ¡≈

«Ú⁄ «’√∂ Ú≈√Â∂ ‘ÓÁappleÁΔ, ÈappleÓΔ

Â∂ «Í¡≈apple ÿμ‡ ‘À, Á±‹∂ È±ß È¯apple ’apple

’∂ ¡Í‰∂ ¡≈Í È±ß ¿∞μ⁄≈ Óßȉ≈ √≈‚Δ

√Ó≈‹’ Ó≈È«√’Â≈ ω ⁄∞μ’Δ ‘À¢

√zΔÁ∂ÚΔ ÁΔ ÓΩ ÁΔ ‹ª⁄ ıÂÓ ‘؉ Â’ ’ÂÒ ÁΔ¡ª ’¬Δ ’‘≈‰Δ¡ª,

√zΔÁ∂ÚΔ ¡Â∂ ÏØÈΔ ’ͱapple Á∂ «apple٫¡ª «Ú⁄ ‰≈¡, √zΔÁ∂ÚΔ ÚÒØ∫ ¤μ‚Δ

◊¬Δ ¡≈ıappleΔ «⁄μ·Δ ÁΔ¡ª ÓÈÿÛ ’‘≈‰Δ¡ª ω≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ¡Í‰∂

¡≈Í È±ß ÍμÂapple’≈apple ¡÷Ú≈¿∞∫Á∂ ‘È¢ Íapple ¿∞È∑ª 鱧 Ú∂÷‰ Ú≈ÒΔ ‹ÈÂ≈ ÚΔ

˙ÈΔ ‘Δ «˜ßÓ∂Ú≈apple ‘À «’¿∞∫«’ ¡«‹‘∂ ÒØ’ ’ÂÒª ¡Â∂ «apple٫¡ª ÁΔ

Â’apple≈apple «Ú⁄ ‘Δ «ÁÒ⁄√ÍΔ apple÷Á∂ ‘È¢ Ì≈appleÂΔ appleؘ apple≈ G Ú‹∂ ÂØ∫ A@

Ú‹∂ Â’ «¬√ Âapple∑∑ª Á∂ ‘Δ ‡Δ.ÚΔ. ÙØ¡ Ú∂÷Á∂ ‘È «‹Ê∂ ÍzÚ≈apple ¡Í‰∂ ¡≈Í

«Ú⁄ √≈˜Ùª ’appleÁ∂ apple«‘ßÁ∂ ‘È ¡Â∂ ‘∞‰ ¿∞È∑ª Á≈ «Ë¡≈È «÷μ⁄‰ Ú≈√Â∂

ıÏappleª Ú≈Ò∂ ⁄ÀÈÒ ÚΔ ÈΩ‡ß’ΔÏ≈˜ ω ◊¬∂ ‘È «‹Ê∂ √≈˜Ùª ¡Â∂

«¬Ò≈˜≈Óª Á≈ «√Ò«√Ò≈ appleؘ apple≈ ⁄ÒÁ≈ ‘À¢«Îapple ¡√Δ ¡≈÷Á∂ ‘ª «’

Ì≈apple «’√ Âapple∑ª ÏÁÒ∂◊≈...

Ì≈appleÂΔ ÓΔ‚Δ¡≈ √≈‚∂ √Ú≈Áª Â∂

«Ú◊≈Ûª «Ú⁄Ø∫ ‘Δ ‹È«Ó¡≈ ‘À ¡Â∂

¡√Δ ÏÛΔ ¤Ø‡Δ √Ø⁄ Á∂ ÒØ’ ωÁ∂ ‹≈

apple‘∂ ‘ª ‹Ø «’√∂ ÁΔ ÓΩ «Ú⁄Ø∫ ÚΔ

◊μÍÙμÍ Á≈ Ó√≈Ò≈, Ó∞È≈¯≈ Â∂ Ó˜≈

‘Δ Ì≈ÒÁ∂ ‘È¢

Ï≈apple∂¡’√apple ’«‘ßÁ∂ √È «’ «¬√ È∂

Á∂√ Á∂ ’appleØÛ∑ª Á«Òª 鱧 ’Ó‹Øapple

ω≈«¬¡≈ ‘À ¢

Ï≈ϱ ’ªÙΔ apple≈Ó È∂ ÓØ‹±Á≈ Á«ÒÂ

ÒΔ‚apple«ÙÍ È±ß È’≈apple«Á¡ª «’‘≈ «’

ͱÈ≈ ÍÀ’‡ ‹Ø«’ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

‚≈’‡apple ÌΔÓ apple≈˙ ¡ßÏ∂‚’apple ¡Â∂

Ó‘≈ÂÓ≈ ◊ªËΔ «Ú⁄’≈apple «¬μ’

√ÓfiØÂ≈ √Δ È∂ «√appleÎ ⁄Ó⁄∂ ‘Δ ÍÀÁ≈

’ΔÂ∂ ‘È¢ ¿∞‘ ͱÈ≈ ÍÀ’‡ ÁΔ

«ÚappleØËÂ≈ ’apple«Á¡ª ’«‘ßÁ∂ √È «’

«¬√ √ÓfiØÂ∂ ’≈appleÈ ÍΔ ¡ÀÓ apple≈Ó√∂

ÓÀ’‚ØÈÒ‚ Á∂ ’«Ó¿±ÈÒ ¡ÀÚ≈apple‚

Á∞¡≈apple≈ Áμ√∂ ◊¬∂ Úμ÷apple∂ Ú؇ Á∂

¡«Ë’≈apple ÂØ∫ √ÁΔ¡ª ÂØ∫ «ÒÂ≈Û∂

Úapple◊ª È±ß Ïªfi∂ apple«‘‰≈ «Í¡≈ ‘À¢ Ï≈ϱ

‹Δ È∂ «¬√ √ÏßËΔ ¡Í‰Δ «’Â≈Ï

“⁄Ó⁄≈ Ô∞μ◊” «Úμ⁄ «Ú√Ê≈apple «Úμ⁄

Úapple‰È ’ΔÂ≈ ‘À¢

Ï≈ϱ ‹Δ È∂ Á«Ò ’appleÓ⁄≈appleΔ¡ª

鱧 √ß◊«·Â ’ΔÂ≈ ¡Â∂ ¿π⁄æ ‹≈«Â Á∂

’appleÓ⁄≈appleΔ¡ª ¡Â∂ ÒØ’ª ÚÒØ∫ ’ΔÂ∂

‹≈ apple‘∂ ¡«Â¡≈⁄≈appleª Á≈ «ÚappleØË

’appleÈ Ò¬Δ «Â¡≈apple ’ΔÂ≈¢ «¬√ √Ó∂∫

ÁØapple≈È ‘Δ Ï≈ϱ ‹Δ È∂ ¡Í‰≈ ‹ΔÚÈ

«ÒÂ≈Û∑∂ Úapple◊ª Á∂ È≈Ó ’apple’∂

«Ú¡≈‘ Ȫ ’appleÚ≈¿∞‰ Á≈ ÎÀ√Ò≈

’ΔÂ≈¢ «¬√ÂØ∫ Ï≈Á Ȫ ª Ï≈ϱ ‹Δ

È∂ «Ú¡≈‘ ‘Δ ’appleÚ≈«¬¡≈ ¡Â∂ Ȫ

‘Δ Ó∞Û∑’∂ ¡Í‰∂ ÿapple ¡≈¬∂¢ Ï≈ϱ ‹Δ

È∂ Á«Ò √Ó≈‹ «Úμ⁄ ‹≈◊apple±’Â≈

ÍÀÁ≈ ’appleÈ Ò¬Δ ¡Í‰∂ ’∞μfi √≈ÊΔ¡ª

È≈Ò √≈«¬’Ò Ô≈Âapple≈ ’ΔÂΔ¢

(Ï≈’Δ √Î≈ B@ ”Â∂)

“¡≈Í” Á≈ ¡≈Ë≈apple «÷√«’¡≈

Ò∞«Ë¡≈‰≈ È◊apple «È◊Ó ÁΔ¡ª ⁄؉ª Á∂ ÈÂΔ‹∂ ¡≈ ⁄∞μ’∂

‘È¢ «È◊Ó ÁΔ¡ª IE √Δ‡ª «Úμ⁄Ø∫ FB √Δ‡ª «‹μ ’∂

’ª◊apple√ È∂ ÁØ-«Â‘≈¬Δ Ï‘∞Óμ ‘≈√Ò ’apple «Ò¡≈ ‘À¢

¡’≈ÒΔ ÁÒ È±ß AA Â∂ Ì≈‹Í≈ 鱧 A@ √Δ‡ª «ÓÒΔ¡ª ‘È¢

ÒØ’ «¬È√≈¯ Í≈apple‡Δ 鱧 G Â∂ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ ȱß

«√apple¯ «¬μ’ √Δ‡ «ÓÒΔ ‘À, ‹ÁØ∫ «’ ¡≈˜≈Á ¿∞ÓΔÁÚ≈apple D

√Δ‡ª «‹μ‰ «Úμ⁄ ’≈ÓÔ≈Ï ‘Ø ◊¬∂ ‘È¢

«¬È∑ª ⁄؉ª «Úμ⁄ √Ì ÂØ∫ ÚμË Ó≈ÛΔ ‘≈Ò ¡≈Ó

¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ ÁΔ ‘Ø¬Δ ‘À¢ «¬√ Í≈apple‡Δ È∂ ÒØ’ «¬È√≈¯

Í≈apple‡Δ È≈Ò ◊μ·‹ØÛ Ï‰≈ ’∂ «¬‘ «È◊Ó ⁄؉ª ÒÛΔ¡ª

√È¢ «¬√ √ÓfiΩÂ∂ Ó∞Â≈Ï’ ÒØ’ «¬È√≈¯ Í≈apple‡Δ È∂ EI

√Δ‡ª ¿∞μÂ∂ ¡Â∂ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ È∂ CF √Δ‡ª ¿∞μÂ∂

¡≈͉∂ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple ¿∞Â≈apple∂ √È¢

⁄≈apple √≈Ò Í«‘Òª ‘Ø¬Δ¡ª ÒØ’

√Ì≈ ⁄؉ª «Úμ⁄ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ

Í≈apple‡Δ È∂ Íß‹≈Ï «Úμ⁄ D √Δ‡ª

«‹μ ’∂ ¡≈Í‰Δ ‘Ø∫Á Á≈ ¡«‘√≈√

’apple≈«¬¡≈ √Δ¢ «¬√ «‹μ È≈Ò

Í≈apple‡Δ ¡À√Δ ÿ∞Óß‚ Á∂ ÿØÛ∂ ¿∞μÂ∂

√Ú≈apple ‘Ø¬Δ «’ ¿∞√ 鱧 Òμ◊‰

Òμ◊≈ «’ ‘∞‰ ¿∞√ 鱧 Íß‹≈Ï ÁΔ

apple≈‹-√μÂ≈ ¿∞μÂ∂ «Ïapple≈‹Ó≈È ‘؉

ÂØ∫ ’Ø¬Δ È‘Δ∫ appleØ’ √’Á≈¢ √Δ‡ª ÁΔ Úß‚ ÁΩapple≈È Í¬∂ appleΩÒ∂

Â∂ ÍÀ√∂ ÒÀ ’∂ «‡’‡ª Á∂‰ Á∂ «¬Ò˜≈Óª ’≈appleÈ ¡≈Ó

¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ Á≈ ÒØ’ ÓȪ «Úμ⁄Ø∫ √≈¯-√∞ÊappleΔ «Áμ÷

Ú≈Ò≈ ÌappleÓ ⁄؉ Ó∞«‘ßÓ ÁΩapple≈È ‘Δ ‡∞쇉≈ Ù∞apple± ‘Ø «◊¡≈

√Δ¢ «¬√ Á≈ ÈÂΔ‹≈ «¬‘ «È’«Ò¡≈ «’ √μÂ≈ Á∂ √∞¯È∂

ÒÀ‰ Ú≈ÒΔ «¬√ Í≈apple‡Δ 鱧 «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉ª «Úμ⁄ «√apple¯

B@ √Δ‡ª ‘Δ Íz≈Í ‘Ø √’Δ¡ª¢ Í≈apple‡Δ ¡≈◊±¡ª 鱧 «√apple¯

«¬√ ◊μÒ ÁΔ Â√μÒΔ √Δ «’ ¿∞‘ ¡’≈ÒΔ¡ª È≈ÒØ∫ ÚμË

√Δ‡ª ÒÀ ’∂ Ó≈ÈÂ≈ Íz≈Í «ÚappleØËΔ «Ëapple Á∂ ¡≈◊± Á≈

¡‘∞Á≈ ‘≈√Ò ’appleÈ «Úμ⁄ ’≈ÓÔ≈Ï ‘Ø ◊¬∂ ‘È¢

Íapple ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ Á≈ ◊z≈¯ «ÁÈØ-«ÁÈ «‚μ◊Á≈

«◊¡≈¢ Ò∞«Ë¡≈‰≈ È◊apple «È◊Ó ⁄؉ª «Úμ⁄ ¿∞√ 鱧 CF

«Úμ⁄Ø∫ «√apple¯ A √Δ‡ È√ΔÏ ‘Ø¬Δ¢ «¬‘Ø È‘Δ∫, ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ

Á∂ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple ‘«appleßÁapple «√ßÿ αҒ≈ 鱧 ÒØ’ √Ì≈ ⁄؉ª

«Úμ⁄ B Òμ÷ H@ ‘˜≈apple Ú؇ «ÓÒ∂ √È¢ «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉ª

«Úμ⁄ ÚΔ ¿∞√ Á∂ ÁØ ¿∞ÓΔÁÚ≈appleª È∂ GA ‘˜≈apple ÂØ∫ ÚμË

Ú؇ª ‘≈√Ò ’ΔÂΔ¡ª √È, Íapple «¬È∑ª ⁄؉ª «Úμ⁄ ¿∞√ È∂

¡≈͉≈ √≈apple≈ ¡≈Ë≈apple ◊∞¡≈ «Ò¡≈ ‘À¢ «¬‘Ø ‘≈Ò ¿∞√ ÁΔ

¡ßË∂apple È◊appleΔ, ⁄Ω͇ apple≈‹≈!

¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù ÁΔ ÔØ◊Δ

¡≈«Áμ«Â¡≈È≈Ê ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ

Ú≈ÒΔ Ì≈‹Í≈ √apple’≈apple «¬‘ÈΔ∫ «ÁÈΔ∫

√∞apple÷Δ¡ª «Úμ⁄ ‘À¢ «¬√ Ò¬Δ È‘Δ∫

«’ ¿∞√ È∂ ÍzÁ∂Ù «Úμ⁄ ’≈appleÍØapple∂‡

ÿapple≈«‰¡ª Á∂ «¬μ’ «¬’μ· ÓΩ’∂

Íß‚≈Ò È±ß √‹≈¿∞‰ Ò¬Δ ‘Δ ’appleØÛ

apple∞ͬ∂ ıapple⁄ ’apple «ÁμÂ∂, √◊Ø∫ «¬√ Ò¬Δ

‘À «’ ¿∞‘ «¬‘ÈΔ∫ «ÁÈΔ∫

Í∞Ò√ Ó∞’≈Ï«Ò¡ª Á≈ Á∂Ù

ÍμËappleΔ «apple’≈apple‚ ω≈ apple‘Δ

‘À¢ Ó≈apple⁄ B@AG ÂØ∫

‹ÈÚappleΔ B@AH Âμ’ Á√

Ó‘Δ«È¡ª ”⁄ «¬√ ÁΔ

Í∞Ò√ AADB Í∞Ò√

Ó∞’≈ÏÒ∂ ω≈ ⁄∞μ’Δ ‘À¢

«¬‘Ȫ Ó∞μ·Ì∂Ûª «Úμ⁄ CD

«Ú¡’ÂΔ Ó≈apple∂ ◊¬∂ Â∂

BFE ˜ıÓΔ ‘Ø ⁄∞μ’∂ ‘È¢

Ì≈Ú∂∫ «¬‘ Ó∞’≈ÏÒ∂ √±Ï∂ «Úμ⁄ ÚË∂

¡Íapple≈˪ ÁΔ appleØ’Ê≈Ó Á∂ Ȫ¡ ¿∞μÂ∂ ‘Ø

apple‘∂ ‘È, Íapple Ï‘∞ √≈apple∂ Ó≈Ó«Ò¡ª

«Úμ⁄ «¬È∑ª ¿∞μÂ∂ ¿∞∫◊Òª ÚΔ ¿∞μ·

apple‘Δ¡ª ‘È¢ ’∞fi ÒØ’ ª ÷∞μÒ∑∂¡≈Ó

’«‘ apple‘∂ ‘È «’ «¬‘Ȫ Ó∞’≈Ï«Ò¡ª

apple≈‘Δ∫ ı≈√ «¯apple«’¡ª 鱧 «ÈÙ≈È≈

ω≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À¢

«Í¤Ò∂ «ÁÈΔ∫ «¬μ’ ‡Δ ÚΔ ⁄ÀÈÒ

È∂ ’∞fi Ó∞’≈Ï«Ò¡ª Â∂ «¬È∑ª È≈Ò

‹∞ÛΔ¡ª Í∞Ò√ «appleÍØapple‡ª ÁΔ ÍÛÂ≈Ò

’ΔÂΔ, ª ‹Ø √μ⁄≈¬Δ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬Δ,

¿∞‘ ÓμÊ≈ ·‰’≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ √Δ¢

Ï≈◊Í «Úμ⁄ √∞«Ó ◊∞μ‹apple ȱß

Í∞Ò√ Ó∞’≈ÏÒ∂ «Úμ⁄ Ó≈apple «ÁμÂ≈

«◊¡≈¢ ¿∞√ ¿∞μÂ∂ ’ÂÒ Â∂ ‚’ÀÂΔ

Á≈ «¬Ò˜≈Ó √Δ¢ ‹ÁØ∫ «¬√ ÁΔ

ÍÛÂ≈Ò ’ΔÂΔ ◊¬Δ ª ÍÂ≈ Òμ◊≈

«’ Ó∞’≈ÏÒ∂ ÂØ∫ Í«‘Òª ¿∞√ «Úapple∞μË

’Ø¬Δ ÁØÙ È‘Δ∫ √Δ¢ ¿∞√ ¿∞μÂ∂ E@

‘˜≈apple apple∞ͬ∂ Á≈ «¬È≈Ó Ó∞’≈ÏÒ∂ ÂØ∫

Ï≈¡Á appleμ«÷¡≈ «◊¡≈¢ ¿∞√ «Úapple∞μË

Í∞Ò√ «appleÍØapple‡ª ÚΔ Ó∞’≈ÏÒ∂ ÂØ∫ «¬μ’

«ÁÈ Í«‘Òª «Ò÷Δ¡ª ◊¬Δ¡ª¢

ÍØ√‡-Ó≈apple‡Ó «appleÍØapple‡

Ó∞Â≈Ï’ Ó≈appleÈ ÂØ∫

Í«‘Òª ¿∞√ ÁΔ ’∞μ‡Ó≈apple

’ΔÂΔ ◊¬Δ¢

«¬√∂ Âapple∑ª Ù≈ÓÒΔ

«Úμ⁄ Î∞apple’≈È Èª¡ Á∂

«¬μ’ ÈΩ‹Ú≈È È±ß Í∞Ò√

Ó∞’≈ÏÒ∂ «Úμ⁄ Ó≈«apple¡≈

«◊¡≈¢ Î∞apple’≈È Á∂ ÚΔ

Ó∞’≈ÏÒ∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞√

¿∞μÂ∂ E@ ‘˜≈apple apple∞ͬ∂ Á≈ «¬È≈Ó

appleμ«÷¡≈ «◊¡≈¢ Î∞apple’≈È Á∂ «ÍÂ≈ È∂

‹ÁØ∫ fi±·∂ Í∞Ò√ Ó∞’≈ÏÒ∂ ÁΔ ◊μÒ

’‘Δ Âª ¿∞√ ¿∞μÂ∂ ⁄ØappleΔ Á≈ Ó∞’μÁÓ≈

Áapple‹ ’apple «Ò¡≈ «◊¡≈¢

«Í¤Ò∂ √≈Ò C ¡◊√ ȱß

¡≈˜Ó◊Û∑ «Úμ⁄ Í∞Ò√ È∂ ‹À «‘ßÁ

Ô≈ÁÚ Èª¡ Á∂ «Ú¡’ÂΔ È±ß ◊ØÒΔ

Ó≈apple «ÁμÂΔ √Δ¢ Í∞Ò√ Ó∞Â≈Ï’ ‹À

«‘ßÁ Ìμ‹ «apple‘≈ √Δ, «¬√ Ò¬Δ ¿∞√ ȱß

◊ØÒΔ Ó≈appleΔ ◊¬Δ¢ ‹À «‘ßÁ Á∂ BA

◊ØÒΔ¡ª Òμ◊Δ¡ª √È¢ ¿∞√ Á∂ «ÍÂ≈

Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¿∞√ Á∂ Ï∂‡∂ 鱧 ¿∞√

Á∂ √≈‘Ó‰∂ ⁄∞μ’ ’∂ ¿∞√ Á≈ Ó∞’≈ÏÒ≈

ω≈ «ÁμÂ≈ «◊¡≈¢ «¬È∑ª fi±·∂

Ó∞’≈Ï«Ò¡ª Ï≈apple∂ ÔØ◊Δ √apple’≈apple Á∂

(Ï≈’Δ √Î≈ B@ ”Â∂)

Ì≈¬ΔÚ≈Ò ÒØ’ «¬È√≈¯ Í≈apple‡Δ Á≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢

«Í¤ÒΔ¡ª È◊apple «È◊Ó ⁄؉ª «Úμ⁄ ÏÀ∫√ Ìapple≈ ‹ÁØ∫

¡’≈ÒΔ ÁÒ «Úμ⁄ √È Âª ¿∞È∑ª ¡≈͉∂ AB ‘Ó≈«¬ÂΔ

«‹Â≈ Ò¬∂ √È, Íapple «¬√ Ú≈apple «¬√ Á≈¡Ú∂ Á∂ Ï≈Ú‹±Á,

«’ ÒØ’ «¬È√≈¯ Í≈apple‡Δ Â∂ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ Á≈

◊μ·‹ØÛ Ò∞«Ë¡≈‰≈ È◊apple «È◊Ó ¿∞μÂ∂ ’≈Ϙ ‘ØÚ∂◊≈,

ÒØ’ «¬È√≈¯ Í≈apple‡Δ 鱧 «√apple¯ G √Δ‡ª ‘Δ «ÓÒΔ¡ª ‘È¢

Ï‘∞ √≈appleΔ¡ª √Δ‡ª ¿∞μÂ∂ ª «¬‘ ◊μ·‹ØÛ ÂΔ‹∂ ʪ ÚΔ

È‘Δ∫ Í‘∞ß⁄ √«’¡≈¢

‘∞‰ ◊μÒ ’appleÁ∂ ‘ª ¡’≈ÒΔ-Ì≈‹Í≈ ◊μ·‹ØÛ ÁΔ¢

Ì≈‹Í≈ 鱧 «¬È∑ª ⁄؉ª «Úμ⁄ A@ √Δ‡ª ¿∞μÂ∂ «‹μ Íz≈ÍÂ

‘Ø¬Δ ‘À Â∂ «¬μ’ √Δ‡ ¿∞√ Á∂ ‘Ó≈«¬ÂΔ ¡≈˜≈Á È∂ «‹μÂΔ

‘À¢ «Í¤ÒΔ¡ª ⁄؉ª «Úμ⁄ «¬√ È∂ AB

√Δ‡ª «‹μÂΔ¡ª √È¢ «¬√ Ò¬Δ ¿∞√ ÁΔ

’≈apple◊∞˜≈appleΔ È±ß Ó≈ÛΔ È‘Δ∫ «’‘≈ ‹≈

√’Á≈¢ «‹μÊØ∫ Âμ’ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Á≈

√ßÏßË ‘À, ¿∞‘ BG √Δ‡ª ÂØ∫ ÿ‡ ’∂ AA

¿∞μÂ∂ «√Ó‡ «◊¡≈ ‘À¢ «¬√ ÂØ∫ √≈¯

˜≈‘apple ‘À «’ ÒØ’ ¡’≈ÒΔ apple≈‹ Á∂

’∞Ù≈√È È±ß ‘≈Ò∂ Âμ’ Ì∞μÒ∂ È‘Δ∫ ‘È¢

«‹μÊØ∫ Âμ’ ’ª◊apple√ Í≈apple‡Δ Á≈

√∞¡≈Ò ‘À, ¿∞‘ «¬√ «‹μ ¿∞μÂ∂

¿∞ÂÙ≈‘ ‘Ø √’ÁΔ ‘À, Ízß± ¿∞√ 鱧 «¬‘ È‘Δ∫ Ì∞μÒ‰≈

⁄≈‘ΔÁ≈ «’ Ò∞«Ë¡≈‰≈ «È◊Ó ⁄؉ª «Úμ⁄ Ï‘∞ÂΔ¡ª

√Δ‡ª ¿∞μÂ∂ «Â’؉≈ Ó∞’≈ÏÒ≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ «¬√ Âapple∑ª Ú؇ª

ÁΔ Úß‚ Á≈ Ò≈Ì ’ª◊apple√ 鱧 «ÓÒ‰ ’≈appleÈ ‘Δ ¿∞‘ «‹μÂ

Á≈ ‚ß’≈ Ú‹≈¿∞‰ “⁄ ’≈ÓÔ≈Ï ‘Ø √’Δ ‘À¢ «¬√ Á∂ È≈Ò

«¬‘ Í«‘Ò± ÚΔ Ô≈Á appleμ÷‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À «’ √Ê≈È’ ⁄؉ª

«Úμ⁄ ¡≈Ó ÂΩapple ¿∞μÂ∂ √μÂ≈Ë≈appleΔ «Ëapple Á≈ ‘Δ ‘μÊ ¿∞μÍapple

apple«‘ßÁ≈ ‘À¢ «¬√ Ò¬Δ ’ª◊apple√Δ ¡≈◊±¡ª 鱧 «¬‘ È‘Δ∫

Ì∞μÒ‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ «’ ¿∞È∑ª Á∂ √≈apple∂ ‹ÂȪ Á∂ Ï≈Ú‹±Á

Í≈apple‡Δ Á∂ CC ¿∞ÓΔÁÚ≈appleª 鱧 ‘≈apple Á≈ ӱߑ Á∂÷‰≈ «Í¡≈

‘À¢ «¬√ ÂØ∫ √ÍμÙ‡ ‘∞ßÁ≈ ‘À «’ ’ÀÍ‡È √apple’≈apple ÚμÒØ∫

«ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉ª «Úμ⁄ ’ΔÂ∂ Ú≈¡«Á¡ª ¿∞μÂ∂ ÷apple≈ È≈

¿∞μÂapple‰ ’≈appleÈ ÒØ’ ’∞fi ‘μÁ Âμ’ ¿∞√ ÂØ∫ «Íμ¤∂ ‘‡∂ ‘È¢

‹∂’apple ¡μ◊Ø∫ ÚΔ ’ÀÍ‡È √apple’≈apple ÚμÒØ∫ «‹μ Á∂ ÈÙ∂ «Úμ⁄

ÒØ’ª Á∂ Ì÷Á∂ Ó√«Ò¡ª ÍzÂΔ Ï∂apple∞ıΔ Ú≈Ò≈ appleÚμ¬Δ¡≈

Ë≈appleÈ ’appleΔ appleμ«÷¡≈ «◊¡≈ ª «√apple ¿∞μÍapple ¡≈ apple‘Δ¡ª ÒØ’

√Ì≈ ⁄؉ª «Úμ⁄ ¿∞√ 鱧 «¬√ Á≈ ÷«Ó¡≈˜≈ Ì∞◊‰≈ ÍÀ

√’Á≈ ‘À¢

The Samaj Weekly and people associated with it are not responsible for any claims made by the advisers and dont endorse any product or service advertising Samaj Weekly. Please consult your lawyer

before buying hiring/contracting through the ads published in the newspaper. The Samaj Weekly is business of selling space and claims made by the advertisers are not tested/confirmed by any source.


16 08/03/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

‡Δ.‚Δ.ÍΔ. ÚÒØ∫ ¡ÀÈ.‚Δ.¬∂.

ÂØ∫ Úμ÷ ‘؉ Á≈ ÎÀ√Ò≈

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ¡ªËapple≈ ÍzÁ∂Ù È±ß «ÚÙ∂Ù

apple≈‹ Á≈ Áapple‹≈ È≈ «ÁμÂ∂ ‹≈‰ Á∂

Ó∞μÁ∂ ”Â∂ Èapple≈˜ Â∂Ò◊± Á∂ÙÓ Í≈apple‡Δ

È∂ √apple’≈apple ÂØ∫ ¡Òμ◊ ‘؉ Á≈ ¯À√Ò≈

’ΔÂ≈ ‘À Õ ‡Δ. ‚Δ. ÍΔ. Á∂

Ó∞÷Δ ¡Â∂ ¡ªËapple≈ ÍzÁ∂Ù Á∂

Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ⁄ßÁapple Ï≈ϱ

È≈«¬‚± È∂ Á∂apple apple≈Â

ÍμÂapple’≈apple √ßÓ∂ÒÈ ’apple ’∂

«¬√ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ Õ

’∂∫Áapple √apple’≈apple “⁄ ‡Δ ‚Δ ÍΔ

Á∂ ÓßÂappleΔ ÚΔappleÚ≈apple √Ú∂apple ȱß

ÓßÂappleΔ Á∂ ¡‘∞Á∂ ÂØ∫ ¡≈͉≈

¡√ÂΔ¯≈ Á∂ Á∂‰◊∂ Õ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’

Í≈apple‡Δ ¡ÀÈ. ‚Δ. ¬∂. ÂØ∫ Ï≈‘apple ¡≈

‹≈Ú∂◊Δ Íapple Ì≈‹Í≈ È≈Ò √Ïß˪ Ï≈apple∂

¯À√Ò≈ Ï≈¡Á “⁄ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ Õ

’∂∫Áapple √apple’≈apple “⁄ Í≈apple‡Δ Á∂ ÁØ

ÓßÂappleΔ¡ª “⁄ Ù«‘appleΔ Â∂ ‘Ú≈Ï≈˜Δ

ÓßÂappleΔ ¡ÙØ’ ◊‹≈ÍÂΔ apple≈‹± ¡Â∂

√Óapple≈ √Δ. ¡≈¬Δ. ¡≈¬Δ. Íß‹≈Ï Á∂ ⁄∂¡appleÓÀÈ Â∂ ÍØÍÒΔ ¿∞Í-⁄∂¡appleÓÀÈ ⁄∞‰∂

‹ÒßËappleÕ ’ÀÍΔ‡Ò √Ó≈Ò Î≈¬ΔȪ√

ÏÀ∫’ Á∂ ÓÀÈ∂«‹ß◊ ‚≈«¬appleÀ’‡apple ¡Â∂

Ó∞μ÷ ÍzÓ؇apple √. √appleÚ‹Δ «√ßÿ √Óapple≈

’ÈÎÀ‚apple∂ÙÈ ¡≈Î «¬ß‚Δ¡È

«¬ß‚√‡appleΔ (√Δ. ¡≈¬Δ. ¡≈¬Δ.)

Íß‹≈Ï Á∂ ⁄∂¡appleÓÀÈ ⁄∞‰∂ ◊¬∂ ‘È,

√Úapple≈‹ ‚ÚΔ˜È Á∂ Ó∞μ÷ ¡≈Íz∂«‡ß◊

¡«Ë’≈appleΔ √zΔ ÚΔapple∂È ÍØÍÒΔ È±ß √ß√Ê≈

Á≈ ¿∞Í-⁄∂¡appleÓÀÈ ⁄∞«‰¡≈ «◊¡≈ ‘À

Õ Áμ√‰ÔØ◊ ‘À «’ ‹ÒßËapple Á∂ apple«‘‰

Ú≈Ò∂ √. √appleÚ‹Δ «√ßÿ √Óapple≈

Î≈¬ΔȪ√ Â∂ Ó≈apple’Δ«‡ß◊ “⁄ ¡ÀÓ.

ÏΔ. ¬∂. ‘È Â∂ Á∂Ù ÁΔ Í«‘ÒΔ √Ó≈Ò

Î≈¬ΔȪ√ ÏÀ∫’ ⁄Ò≈¿∞‰ Á≈ Ó≈‰

‘≈«√Ò ’appleÈ Ú≈Ò∂ √. √Óapple≈ È∂ AH

Ù‘ΔÁ Ì◊ «√ßÿ Â∂

√≈ÊΔ¡≈∫ ÁΔ Ô≈Á ”⁄

√Ó≈◊Ó Á≈ ÍØ√‡apple ‹≈appleΔ

ÓμÒ∑Δ¡≈∫ ’Ò≈∫Õ ’ΩÓΔ Ó∞’ÂΔ È«‘apple

Á∂ Ó‘≈È Ù‘ΔÁ Ì◊ «√ßÿ,

apple≈‹◊∞apple±, √∞÷Á∂Ú Â∂ ⁄Ø‡Δ Á∂

«¬È’Ò≈ÏΔ ’ÚΔ ¡ÚÂ≈apple Í≈Ù

¡Â∂ ‘ß√ apple≈‹ ÁΔ Ô≈Á «Ú⁄

√≈Ò≈È≈ Ù‘ΔÁΔ ’≈ÈÎappleß√

√Ó≈◊Ó ¡Â∂ È≈‡’ √Ó≈◊Ó BC

Ó≈apple⁄ 鱧 √Ú∂apple∂ AA Ú‹∂ Í≈Ù, ‘ß√

apple≈‹ Ô≈Á◊≈appleΔ ’ßÍÒÀ’√

ÂÒÚß‚Δ √Ò∂Ó “⁄ ’appleÚ≈«¬¡≈ ‹≈

«apple‘≈ ‘À Õ ¡μ‹ «¬Ê∂ Ù‘ΔÁ Í≈Ù

¡Â∂ ‘ß√ apple≈‹ ÁΔ Ô≈Á «Ú⁄ ω∂

’ßÍÒÀ’√ “⁄ Ô≈Á◊≈appleΔ ’Ó∂‡Δ Á∂

’ÈÚΔÈapple √: ÓØ‘È «√ßÿ ÏμÒ ÁΔ

‘≈˜appleΔ “⁄ √Ó≈◊Ó Á≈ ÍØ√‡apple

‹≈appleΔ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ Õ «¬√ ÓΩ’∂

’Ó∂‡Δ ÓÀ∫Ïapple √zΔ ‘appleÓ∂Ù Ó≈ÒÛΔ È∂

«’‘≈ «’ Íß‹≈Ï, ÷∂ ӘÁ±apple

Ô±ÈΔ¡È ¡Â∂ «¬È’Ò≈ÏΔ

‹Ó‘±appleΔ Îapple߇ «Ï‹ÒΔ ÏØapple‚ Á∂

Áapple‹È≈∫ √≈ÊΔ¡≈∫ È∂ «¬Ê∂ ¡«‘Á

«Ò¡≈ «’ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ «ÁÈ≈∫

«Ú⁄ «¬Ò≈’∂ «Ú⁄ Íz⁄≈apple Ó∞«‘ßÓ

⁄Ò≈¬Δ ‹≈Ú∂◊Δ, «‹√ «‘Â

«¬Ò≈’∂ Á∂ «Íß‚≈∫ «Ú⁄ ‹ÈÂ’

ÓΔ«‡ß◊≈∫, appleÀÒΔ¡≈∫ ¡Â∂ ÓÙ≈Ò

Ó≈apple⁄ ’ΔÂ∂ ‹≈‰◊∂ Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈

«’ ÏappleÂ≈ÈÚΔ √≈Óapple≈‹ ÂØ∫ Á∂٠ȱß

«Ú«◊¡≈È ¡Â∂ Â’ÈΔ’Δ apple≈‹

ÓßÂappleΔ Ú≈¬Δ. ¡À√. ⁄ΩËappleΔ ‘È Õ

ÍμÂapple’≈appleª 鱧 √ßÏØËÈ ’apple«Á¡ª

È≈«¬‚± È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ Í«‘Ò≈

’ÁÓ ‘À Õ ¡◊Ò≈ ¯À√Ò≈

Ï≈¡Á “⁄ «Ò¡≈ ‹≈Ú∂◊≈

Õ Â∂Ò◊± Á∂√Ó Í≈apple‡Δ Á∂

Ó∞÷Δ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞È∑ª È∂

«ÙÙ‡Â≈ Á∂ ÂΩapple “Â∂ ¯À√Ò∂

Ï≈apple∂ √±«⁄ ’appleÈ Ò¬Δ

ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È≈Ò ◊μÒ

’appleÈ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ Íapple

¿∞‘ ¯ØÈ ”Â∂ È‘Δ∫ ¡≈¬∂ Õ

¿∞È∑ª Á≈ «¬‘ ¯À√Ò≈ «Úμ ÓßÂappleΔ

¡apple∞‰ ‹∂ÂÒΔ Á∂ «¬‘ ’«‘‰ Á∂ ’∞fi

ÿß«‡¡ª Ï≈¡Á ¡≈«¬¡≈ ‘À «’ ’∂∫Áapple

¡ªËapple≈ ÍzÁ∂Ù È±ß «ÚÙ∂Ù apple≈‹ Á≈

Áapple‹≈ È‘Δ∫ Á∂ √’Á≈ Íapple «¬√ Á∂

Ïapple≈Ïapple Îß‚ Á∂‰ Ò¬Δ «ÚÙ∂Ù ÍÀ’∂‹

Á∂‰ Ò¬Δ ÍzÂΔÏμË ‘À Õ

√≈Ò Í«‘Òª ÒØ’Ò ¬∂appleΔ¡≈ ÏÀ∫’

È≈Ò ÏÀ∫«’ß◊ ÷∂Âapple “⁄ ÍÀapple Ë«apple¡≈ √Δ

Õ ÏÀ∫’ ”⁄ ÒØ’ª Á∂

ÌappleØ√∂ ¡Â∂ Ù≈ÈÁ≈apple

√∂Ú≈Úª 鱧 Á∂÷Á∂

‘ج∂ «apple˜appleÚ ÏÀ∫’ È∂

AF √ÂßÏapple B@AE

鱧 √Ó≈Ò Î≈¬ΔȪ√

ÏÀ∫’ Ù∞apple± ’appleÈ È±ß

ÓßȘ±appleΔ «ÁμÂΔ Õ √. √Óapple≈ ÁΔ

√∞⁄μ‹Δ ¡◊Ú≈¬Δ ¡Â∂ ’≈apple‹

’∞ÙÒÂ≈ ’≈appleÈ ÊØÛ∑∂ «‹‘∂ ¡apple√∂ “⁄

ÒØ’Ò ¬∂appleΔ¡≈ ÏÀ∫’ ÂØ∫ √Ó≈Ò

Î≈¬ΔȪ√ ÏÀ∫’ Âμ’ Á≈ √Îapple ’appleÈ

Ú≈ÒΔ «¬‘ ÏÀ∫’ ‘∞‰ Âμ’ A@@

¡≈˜≈Á ’appleÚ≈¿∞‰ Ò¬Δ «‹È∑≈∫

Ù‘ΔÁ≈∫ È∂ Ó‘≈È ’∞appleÏ≈ÈΔ¡≈∫

’ΔÂΔ¡≈∫, Íapple AIDG ÂØ∫ Ï≈¡Á

⁄ßÁ Ó∞μ·Δ Ìapple ¡ÓΔapple ÒØ’ ‘Δ

¡appleÏ≈∫ÍÂΔ ‘ج∂, ‹Á«’ ’appleØÛ≈∫

ÒØ’ ÁØ ‚ß◊ ÁΔ appleØ‡Δ Ò¬Δ ‹μÁØ-

‹«‘Á ’apple apple‘∂ ‘È Õ Ó˜Á±apple

¡≈◊±¡≈∫ È∂ «’‘≈ «’ ¡μ‹ ’∂∫Áapple

ÁΔ ÓØÁΔ √apple’≈apple ÁΔ Ù«‘ “Â∂

«Îapple’±Ú≈ÁΔ Â≈’Â≈∫ È∂ ¡μ ⁄∞μ’Δ

‘À, √μ⁄ «Ò÷‰ Â∂ ÏØÒ‰ Ú≈Ò∂

Ò∂÷’≈∫ Â∂ Ï∞μËΔ‹ΔÚΔ¡≈∫ “Â∂ Ë≈Ú≈

ÏØ«Ò¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À Õ ¿∞È∑≈∫

Áμ«√¡≈ «’ BB Ó≈apple⁄ Âμ’

«¬Ò≈’∂ «Ú⁄ ˜ÏappleÁ√ Ó∞«‘ßÓ

⁄Ò≈¬Δ ‹≈Ú∂◊Δ Â≈∫ «’ BC Ó≈apple⁄

Ú≈Ò∂ √Ó≈◊Ó È±ß Ô≈Á◊≈apple

ω≈«¬¡≈ ‹≈ √’∂ Õ «¬√ √Ó≈◊Ó

«Ú⁄ ⁄ß‚Δ◊Û∑ √’±Ò ¡≈Î ‚apple≈Ó≈,

«ÈappleÁ∂Ù’ √’μÂapple «√ßÿ ¡Â∂

Ù‘ΔÁ Ì◊ «√ßÿ «Ú⁄≈apple Óß⁄ Á∂

√μ«Ì¡≈⁄≈apple’ «Úß◊ Á∂ «ÈappleÁ∂Ù’

◊∞apple«‹ßÁapple «√ßÿ ÁΔ¡≈∫ ‡ΔÓ≈∫ ÚÒØ∫

È≈‡’ ¡Â∂ ’ØappleΔ˙◊z≈ÎΔ¡≈∫ Í∂Ù

’ΔÂΔ¡≈∫ ‹≈‰◊Δ¡≈∫ ¡Â∂ Úμ÷-

Úμ÷ «¬È’Ò≈ÏΔ, ‹ÈÂ’

‹Ê∂ÏßÁΔ¡≈∫ Á∂ ¡≈◊±

ÙappleË≈∫‹ÒΔ¡≈∫ Ì∂‡ ’appleÈ◊∂ Õ

«‹Â∂∫Áapple «ıÒ≈¯ √appleΔapple’

ÙØÙ‰ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ’∂√ Áapple‹

«ÙÓÒ≈Õ Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ Á∂ «Áμ◊˜ ¡Á≈’≈apple

«‹Â∂∫Áapple« ıÒ≈¯ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ «appleÙÂ∂Á≈apple

ÚÒØ∫ Ò≈¬∂ √appleΔapple’ ÙØÙ‰ Á∂ ÁØÙ≈∫ Á∂

Ï≈¡Á «ÙÓÒ≈ Á∂ Ó«‘Ò≈ Ê≈‰∂ ”⁄ ’∂√

Áapple‹ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ Õ Í∞«Ò√ È∂ Á≈¡Ú≈

’ΔÂ≈ «’ ‘∞‰ ‹ÒÁΔ ‘Δ «‹Â∂∫Áapple ÂØ∫

Í∞줫◊μ¤ ‘ØÚ∂◊ΔÕ Í∞«Ò√ È∂ AF

ÎappleÚappleΔ È±ß Ó≈ÓÒ≈ Áapple‹ ’apple «Ò¡≈ Õ

«‹Â∂∫Áapple ÁΔ «¬√ «appleÙÂ∂Á≈apple È∂ ÿ‡È≈

Á∂ DG √≈Ò Ï≈¡Á «¬√ Á≈ ÷∞Ò≈√≈

’ΔÂ≈ Õ «appleÍØapple‡≈∫ ¡È∞√≈apple «¬‘ ¡ΩappleÂ

«‹Â∂∫Áapple ÁΔ «appleÙÂ∂ ”⁄ ÌÀ‰ Ò◊ÁΔ ‘À

¡Â∂ ¿∞‘ ¡ÓappleΔ’≈ ”⁄ apple«‘ßÁΔ ‘À Õ

¡Ωapple È∂ Í∞«Ò√ √≈‘Ó‰∂ Í∂Ù ‘؉ Á≈

‘Ú≈Ò≈ «ÁμÂ≈ ‘À Õ Áμ«√¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À

¡Ωapple «ÙÓÒ≈ ¡≈¿∞‰ ¡Â∂ ÓÀ«‹√‡z∂‡

√≈‘Ó‰∂ «Ï¡≈È Á∂‰ Ò¬Δ «Â¡≈apple ‘À Õ

¡Ωapple È∂ Í∞«Ò√ 鱧 «¬‘ «Ù’≈«¬Â «¬’

Ú’ΔÒ apple≈‘Δ∫ ’ΔÂΔ ‘À Õ Ú’ΔÒ apple≈‘Δ∫

Ì∂‹Δ «Ù’≈«¬Â “⁄ ¡Ωapple È∂ «’‘≈ «’

«‹Â∂∫Áapple È∂ AIGA ”⁄ «ÙÓÒ≈ ”⁄ ¿∞√

Ù≈÷≈Úª ÷ØÒ∑ ⁄∞μ’Δ ‘À Õ Íß‹≈Ï “⁄

ÚËΔ¡≈ √∂Ú≈Úª Á∂‰ Ú≈ÒΔ √Ó≈Ò

Î≈¬ΔȪ√ ÏÀ∫’ ÚÒØ∫ ‘∞‰

¡≈͉∂ ’ÁÓ

‘«apple¡≈‰≈ Â∂ «ÁμÒΔ ”⁄

ÚΔ ÚË≈¬∂ ‹≈ apple‘∂ ‘È Õ

«¬√ √Ó∂∫ ÏÀ∫’ ÚÒØ∫ D

Òμ÷ II ‘˜≈apple

÷≈«Â¡ª Á∂ È≈Ò

DDE@ ’appleØÛ apple∞ͬ∂ Á≈ ’≈appleØÏ≈apple

’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À Õ ÏÀ∫’ Á≈ H@

ÎΔ√ÁΔ ÂØ∫ ÚμË «Ï˜ÈÀμ√ Í∂∫‚± Â∂

¡appleË Í∂∫‚± ÷∂Âappleª ”⁄ ‘À Õ «¬√∂ Âapple∑ª

Á∂Ù “⁄ Á±√apple∂ ÈßÏapple ÁΔ √Ì ÂØ∫ ÚμË

‡appleÀ’‡apple Ú∂⁄‰ Ú≈ÒΔ ’ßÍÈΔ

Ò≈‘Ωapple ‘≈¬Δ’Øapple‡

ÚÒØ∫ ‘≈«¯˜ ÁΔ

«◊ïÂ≈appleΔ ”Â∂ appleØ’

Ò≈‘ΩappleÕ Í≈«’√Â≈È ÁΔ «¬’

¡Á≈Ò È∂ ¡μ‹ √ßÿΔ ¡Â∂ Íß‹≈Ï

√apple’≈apple 鱧 ‘∞’Ó «ÁμÂ≈ «’ ¿∞‘

¡◊Ò∂ ‘∞’Ó≈∫ Âμ’ B@@H Ó∞ßϬΔ

‘Ó«Ò¡≈∫ Á∂ Ó∞μ÷ √≈«‹Ù’appleÂ≈

‹Ó≈Â-¿∞Á-Á≈Ú≈ Á∂ Ó∞÷Δ ‘≈«¯˜

√¬ΔÁ 鱧 È≈ «◊ïÂ≈apple ’appleÈ ¡Â∂

È≈ ‘Δ ÿapple ”⁄ ȘappleÏßÁ ’appleÈ Õ

‘≈«¯˜ √¬ΔÁ È∂ BC ‹ÈÚappleΔ È±ß

¡≈Í‰Δ √ßÌ≈«Ú «◊ïÂ≈appleΔ È±ß ÒÀ

’∂ ¡Á≈Ò ”⁄ ͇ΔÙÈ Á≈«¬apple

’ΔÂΔ ¡Â∂ Âapple’ «ÁμÂ≈ √Δ «’

Í≈«’√Â≈È ÁΔ √apple’≈apple ¡Â∂ √±Ï≈

√apple’≈apple Ì≈apple ¡Â∂ ¡ÓappleΔ’≈ Á∂

ÁÏ≈¡ ”⁄ ¡≈ ’∂ ¿∞√ 鱧 «◊ïÂ≈apple

’appleÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁΔ¡≈∫ ‘È Õ

Í≈«’√Â≈È Á∂ ¡ıÏ≈apple ‚≈È

¡È∞√≈apple ‘≈«¯˜ Á∂ Âapple’ 鱧 ÓßÈÁ∂

‘ج∂ Ò≈‘Ωapple ‘≈¬Δ’Øapple‡ Á∂ ‹μ‹

¡ÓΔȱÁΔÈ ı≈È, «‹È∑≈∫ È∂ Ó≈ÓÒ∂

ÁΔ √∞‰Ú≈¬Δ ’ΔÂΔ, È∂ √ßÿΔ ¡Â∂

Íß‹≈Ï √apple’≈apple≈∫ 鱧 ¡≈Á∂Ù «ÁμÂ≈ ‘À

«’ ¿∞‘ ¡◊Ò∂ ‘∞’Ó≈∫ Âμ’ ¿∞√ ȱß

«◊ïÂ≈apple È≈ ’appleÈ ¡Â∂ È≈ ‘Δ ÿapple

”⁄ ȘappleÏßÁ ’appleÈÕ ¡Á≈Ò È∂

‘≈«¯˜ Á∂ ÁØÙ≈∫ Á≈ ‹Ú≈Ï Óß«◊¡≈

√Δ Õ √apple’≈apple ‹Ú≈Ï Á∂‰ ”⁄ ¡√ÎÒ

apple‘Δ ¡Â∂ ¡μ‹ √∞‰Ú≈¬Δ ÁΩapple≈È

¡Á≈Ò ÂØ∫ ‘Øapple Ó∞‘Ò Óß◊Δ Õ

¡≈Á∂Ù Á≈ Í≈Ò‰ ’apple √’‰ ”⁄

¡√ÎÒ apple‘Δ √apple’≈apple ”Â∂ Ò≈‘Ωapple

‘≈¬Δ’Øapple‡ È∂ «Èapple≈Ù≈ Íz◊‡≈¬Δ ¡Â∂

‹Ú≈Ï Á≈«¬apple ’appleÈ Ò¬Δ D ¡ÍzÀÒ

Âμ’ Á≈ √Ó≈∫ «ÁμÂ≈ Õ

Á≈ √appleΔapple’ ÙØÙ‰ ’ΔÂ≈ √Δ Õ ¿∞√ √Ó∂∫

¿∞‘ AH √≈Ò ÁΔ √Δ ¡Â∂ «‹Â∂∫Áapple BH

√≈Ò Á∂ √È Õ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ¡Á≈’≈apple

«‹Â∂∫Áapple «ıÒ≈¯ «È¿± «ÙÓÒ≈ ”⁄

’∂√ Áapple‹ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ Õ «¬ß‚Δ¡È

¡À’√ÍzÀ√ ”⁄ ¤ÍΔ «appleÍØapple‡ ¡È∞√≈apple

«ÙÓÒ≈ Í∞«Ò√ ÁΔ ¡À√. ÍΔ. ¿±Ó≈ÍÂΔ

‹≈ÓÚ≈Ò È∂ Áμ«√¡≈ «’ «¬√ ’∂√ ȱß

Ë≈apple≈ CED «‘ Áapple‹ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ Õ

«Ù’≈«¬Â’appleÂ≈ È∂ ÓÀ«‹√‡z∂‡ Á∂

√≈‘Ó‰∂ «Ï¡≈È Áapple‹ ’ΔÂ≈ ‘À Íapple

«¬√ Á∂ È≈Ò ‘Δ ¿∞√ 鱧 ‘Ø‡Ò ”⁄ apple«‘‰

Ï≈apple∂ √ϱ Á∂‰ Ò¬Δ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À Õ

Í∞«Ò√ È∂ Áμ«√¡≈ «’ ¡‹∂ Âμ’ ¡ΩappleÂ

ÚÒØ∫ ‘Ø‡Ò ”⁄ apple∞’‰ Á≈ ’Ø¬Δ √ϱÂ

È‘Δ∫ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À Â∂ ¿∞√ È∂ ‘؇Ò

Á≈ È≈∫¡ ÚΔ È‘Δ∫ Áμ«√¡≈ Õ ¿∞Ê∂

ÎappleÚappleΔ ”⁄ «¬√ «Ù’≈«¬Â ÁΔ

‹≈‰’≈appleΔ «ÓÒ‰ Á∂ Ï≈¡Á ‹«ÂßÁapple Á∂

Ú’ΔÒ È∂ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ 鱧 Ï∂Â∞’≈ ¡Â∂

ÓÈÿÛ Áμ«√¡≈ √Δ Õ

√Úapple≈‹ ‚ÚΔ˜È Á∂ ⁄ΔÎ ¡≈Íz∂«‡ß◊

¡«Ë’≈appleΔ √zΔ ÚΔapple∂È ÍØÍÒΔ ’ØÒ «¬√

÷∂Âapple ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ÓÀ‚Δ’Ò, ÓΔ‚Δ¡≈

Â∂ ‡± Ú∑ΔÒapple ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ

Á∂ Ó’ÀÈΔ’Ò ÷∂Âapple Á≈ BD √≈Ò Á≈

’≈appleØÏ≈appleΔ Â˜appleÏ≈ ‘À Õ È≈◊Í∞apple ÂØ∫

Ó’ÀÈΔ’Ò «¬ß‹ΔÈΔ¡«appleß◊ ÁΔ

ÍÛ∑≈¬Δ ’apple ⁄∞μ’∂ √zΔ ÚΔapple∂È È∂

Ó∞ßÏ¬Δ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ ÂØ∫ ÓÀÈ∂‹ÓÀ∫‡

Á∂ ÷∂Âapple ”⁄ Ó≈√‡apple ÁΔ «‚◊appleΔ

‘≈«√Ò ’ΔÂΔ Õ √Úapple≈‹ ‚ÚΔ˜È

Á∂ √Δ. ˙. ˙. Ï‰È ÂØ∫ Í«‘Òª ¿∞‘

Ó«‘ßÁapple≈ ‡± Ú∑ΔÒapple «ÒÓ«‡‚ Á∂ ⁄ΔÎ

¡≈Íz∂ÙÈ ¡«Ë’≈appleΔ Á∂ ¡‘∞Á∂ ”Â∂

apple«‘ ⁄∞μ’∂ ‘È Õ

Òμ⁄apple ◊≈«¬’Δ «÷Ò≈Î ⁄∞μ«’¡≈ ’ÁÓ ’À͇È

√apple’≈apple Á≈ ÚËΔ¡≈ ¿∞Íapple≈Ò≈ : √ß˱, appleßË≈Ú≈

Òß‚È (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈ ) «Ú¡≈‘ -

√≈ÁΔ¡≈ Â∂ ÷∞ÙΔ¡ª Á∂ ÓΩ’∂ Ú≈Íapple

apple‘Δ¡ª ¡‰-√∞÷≈ÚΔ¡ª ÿ‡È≈Úª Â∂

Òμ⁄apple ◊≈«¬’Δ È±ß appleØ’‰ Ò¬Δ Íß‹≈Ï

√apple’≈apple ÚÒØ∫ ⁄∞μ«’¡≈ √÷ ’ÁÓ

ÚËΔ¡≈ ¿∞Íapple≈Ò≈ ‘ÀÕ «¬‘ ÙÏÁ

ÒÀ∫‚Ó≈apple’ ◊apple∞μÍ ÁÒÏΔapple «√ßÿ √ß˱ Â∂

ÏÒ«ÚßÁapple «√ßÿ appleßË≈Ú≈ √Ó≈‹ √∂Ú’ È∂

¡≈÷∂Õ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ÷∞ÙΔ Á∂ ÓΩ«’¡ª Â∂

‹ÙÈ ÓÈ≈¿∞‰ Ò¬Δ ÓÀ«apple‹ ÍÀ«Ò√ª ”⁄

‘«Ê¡≈apple ÒÀ ’∂ ‹≈‰∂ Â∂ «Îapple ÈÙ∂ ”⁄

¡ßÈ∑∂ ‘Ø ’∂ ‘«Ê¡≈appleª È≈Ò Î≈«¬apple ’appleÈ

È≈Ò ¡È∂’ª ‘Δ ÁappleÁÈ≈’ ÿ‡È≈Úª

Ú≈Íapple ⁄∞μ’Δ¡ª ‘ÈÕ «‹È∑ª Â∂ ’≈ȱßÈΔ

ÂØapple Â∂ ÏÀÈ Òμ◊‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ √ΔÕ ‹Ø

’ÀÍ‡È √apple’≈apple È∂ √Ó∂∫ «√apple ÚËΔ¡≈

√÷ ÎÀ√Ò≈ «Ò¡≈ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª ◊μÒÏ≈Â

ÁΩapple≈È «’‘≈ «’ Ùapple≈Ï Â∂ ‘«Ê¡≈appleª

Ú≈Ò∂ ◊Δ «Ò÷‰ ◊≈¿∞‰ Â∂

«¯ÒÓ≈¿∞‰ Ú≈«Ò¡ª «÷Ò≈Î ÚΔ √÷Â

’≈ȱßÈ Ï‰È≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ «’¿∞∫«’

√Ó≈‹ √∂Ú’ ÁÒÏΔapple √ß˱ Â∂ ÏÒ«ÚßÁapple appleßË≈Ú≈Õ

Ùapple≈Ï ‘«Ê¡≈appleª Ú≈Ò∂ ◊ΔÂ≈ Á∂ ÚΔ‚Δ˙‹

鱧 √≈‚∂ ÈΩ‹Ú≈È ’≈ÍΔ ’appleÁ∂ ‘È Â∂ «Îapple

√Ó≈«‹’ Ï∞apple≈¬Δ¡ª ”⁄ ¿∞ÒfiÁ∂ ‘ÈÕ

√Ó≈‹ √∂Ú’ √ß˱ Â∂ appleßË≈Ú≈ È∂ «’‘≈ «’

Íß‹≈Ï Á∂ ¡ÓΔapple «Úapple√∂ Â∂ √μ«Ì¡≈⁄≈apple ȱß

ÍzÎ∞«Ò ’appleÈ Ú≈Ò∂ ◊Δ Â∂ √≈«‘Â

Ï‘∞ ÿμ‡ «Ò«÷¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À ‹Ø «⁄ßÂ≈

Á≈ «ÚÙ≈ ‘ÀÕ «’¿∞∫«’ √≈‚Δ ÍΔÛΔ Á≈

¡≈͉∂ √μ«Ì¡≈⁄≈apple ,Ì≈Ù≈ ,Í«‘apple≈Ú∂ Â∂

«Úapple√∂ Ï≈apple∂ ‹≈‰± ‘؉≈ √Ó∂∫ ÁΔ Ó∞μ÷ ÒØÛ

‘À «‹√ Ò¬Δ √≈鱧 √≈«apple¡ª 鱧 appleÒ -

«ÓÒ’∂ ÒØÛΔÁ∂ ¿∞Íapple≈Ò∂ ’appleÈ∂ ÍÀ‰◊∂ Õ

√ΔappleΔ¡≈ ”⁄ Úμ‚∂ ÍμËapple ”Â∂ ‘Ú≈¬Δ

‘ÓÒ∂, ‘∞‰ Âμ’ H@@ ÓΩÂ≈∫

Á«ÓÙ’Õ √ΔappleΔ¡≈ ”⁄

«ÚÁappleØ‘Δ¡≈∫ Á∂ ’Ϙ∂

Ú≈Ò∂ ͱappleÏΔ ÿØ˙Â≈ ”⁄

ÏΔÂ∂ «ÁÈ Úμ‚∂ ÍμËapple

”Â∂ ‘Ú≈¬Δ ‘ÓÒ∂ ‘ج∂¢

«‘ß√≈ ”⁄ Â∂˜Δ 鱧 Á∂÷Á∂

‘ج∂ Îapple≈∫√ Â∂

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ È∂ √ßÔ∞’Â

apple≈Ù‡apple √∞appleμ«÷¡≈

ÍzΔÙÁ ÁΔ ‘ß◊≈ÓΔ

ÏÀ·’ √μÁ‰ ÁΔ Óß◊ ’ΔÂΔ ‘À¢ «appleÍØapple‡≈∫

Ó∞Â≈«Ï’ apple±√ √ÓappleÊ’ √∞appleμ«÷¡≈ ÏÒ≈∫

ÚÒØ∫ Á«ÓÙ’ Á∂ Ï≈‘appleΔ «¬Ò≈’∂ ”⁄ AH

ÎappleÚappleΔ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’ΔÂ∂ ‹≈ apple‘∂ ‘Ó«Ò¡≈∫

”⁄ ‘∞‰ Âμ’ H@@ È≈◊«apple’≈∫ ÁΔ ÓΩ ‘Ø

⁄∞μ’Δ ‘À ¢


17 08/03/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

ÍzÚ≈√Δ Íß‹≈ÏΔ¡ª ”⁄ Íß‹≈Ï ”⁄ ‹Ó∑ª apple≈ÙΔ È±ß ÒÀ ’∂ ÷Û∑Δ ‘Ø¬Δ Úμ‚Δ «⁄ßÂ≈

ÍzÚ≈√Δ Íß‹≈ÏΔ ‘Ó∂Ù≈ Íß‹≈Ï «Ú⁄ Í±ß‹Δ «ÈÚ∂Ù

鱧 √∞appleμ«÷¡Â √Ófi ’∂ ¿∞Ê∂ ÏÀ∫’ª ¡Â∂ ‘Øapple

«ÚμÂΔ ¡Á≈«apple¡ª «Ú⁄ ¡≈͉∂ ÍÀ√∂ ‹Ó∑≈

’appleÚ≈ ¡≈¿∞∫Á∂ √È ¡Â∂ «¬√ ÏÁÒ∂ ¿∞È∑ª ȱß

«Ú¡≈‹ ¡Â∂ ‘Øapple Ò≈Ì «ÓÒÁ≈ √Δ¢ ¡≈Ó ’apple’∂

Ï‘∞Â∂ ÍzÚ≈√Δ Íß‹≈ÏΔ Íß‹≈ÏΔ «Ú⁄ ¡≈Í‰Δ¡ª

˜ÓΔÈ-‹≈«¬Á≈Áª Ú∂⁄‰ Ú≈Ò≈ ÍÀ√≈ «ÚÁ∂Ùª

«Ú⁄ «Ò¡≈¿∞‰ ÁΔ Êª Íß‹≈Ï «Ú⁄ ‹Ó∑ª

’appleÚ≈¿∞‰ 鱧 ‘Δ Âapple‹Δ‘ «ÁßÁ∂ √È¢ «¬√ Á≈

Úμ‚≈ ’≈appleÈ «¬‘ √Δ «’ Íß‹≈Ï ÁΔ¡ª ÏÀ∫’ª,

Î≈«¬Èª√ ’ßÍÈΔ¡ª ¡Â∂ ‘Øapple «ÚμÂΔ √ß√Ê≈Úª

«Ú⁄ ‹Ó∑ª ’appleÚ≈«¬¡≈ ÍÀ√≈ ¿∞È∑ª Ò¬Δ

¡≈ÓÁÈ Á≈ √ØÓ≈ ω ‹ªÁ≈ ‘À¢ Íapple ÓØÁΔ

√apple’≈apple Á∂ ¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á

Ò◊≈Â≈apple ¡«‹‘Δ¡ª ¡Û⁄Ȫ

ÍÀÁ≈ ‘Ø apple‘Δ¡ª ‘È, «‹È∑ª

’≈appleÈ ÍzÚ≈√Δ Íß‹≈ÏΔ¡ª

¡ßÁapple Ì≈apple «Ú⁄ Í±ß‹Δ «ÈÚ∂Ù

Ï≈apple∂ Ùß’∂ ¡Â∂ Ï∂«¬ÂÏ≈appleΔ ÍÀÁ≈ ‘Ø‰Δ Ù∞apple± ‘Ø

◊¬Δ ‘À¢ ’appleΔÏ ‚∂„ √≈Ò Í«‘Òª Ì≈appleÂ

√apple’≈apple ÚμÒØ∫ ¡⁄≈È’ ’ΔÂΔ È؇ÏßÁΔ ’≈appleÈ

Ï‘∞ √≈apple∂ ÍzÚ≈√Δ Íß‹≈ÏΔ¡ª 鱧 «¬√ Á≈ √∂’

fiμÒ‰≈ «Í¡≈ √Δ¢ «’¿∞∫«’ Ï‘∞ √≈apple∂ ÍzÚ≈√Δ

Íß‹≈ÏΔ Ì≈appleÂΔ ’appleß√Δ Ú≈Í√ ¡≈¿∞‰ √Ó∂∫

«ÚÁ∂Ùª «Ú⁄ ÒÀ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘È, ‹ª «Îapple ¡≈͉∂

’ØÒ Í¬∂ ÍÀ√∂ Íß‹≈Ï ¡ßÁapple ‘Δ ¡≈͉∂ ÿappleª

«Ú⁄ appleμ÷ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘È¢ Íapple Ì≈apple √apple’≈apple

ÚμÒØ∫ ¡⁄≈È’ Í∞apple≈‰Δ ’appleß√Δ ÏßÁ ’apple’∂ ÈÚΔ∫

’appleß√Δ Ù∞apple± ’appleÈ ¡Â∂ ’∞μfi ‘Δ «ÁȪ «Ú⁄

Í∞apple≈‰Δ ’appleß√Δ ‹Ó∑ª ’apple≈¿∞‰ Á∂ Î∞appleÓ≈È È≈Ò

ÍzÚ≈√Δ Íß‹≈ÏΔ¡ª 鱧 Úμ‚≈ ÿ≈‡≈ √«‘‰≈

«Í¡≈ ‘À¢ «ÁμÂ∂ ◊¬∂ √Ó∂∫ ¡ßÁapple «ÚÁ∂Ùª «Ú⁄Ø∫

‹≈‰≈ ÚΔ ÏÛ≈ Ó∞Ù«’Ò √Δ¢ «¬√ ’apple’∂ Ï‘∞Â

√≈apple∂ ÒØ’ª Á∂ ÿappleª «Ú⁄ Ì≈appleÂΔ ’appleß√Δ Á∂ apple±Í

«Ú⁄ «Í¡≈ «¬‘ ËßÈ «Óμ‡Δ ‘Ø «◊¡≈¢ ÍzÚ≈√Δ

Íß‹≈ÏΔ Ì≈apple √apple’≈apple ÁΔ «¬√ Ï∂Â∞’Δ Ó≈apple ȱß

¡‹∂ Ì∞μÒ∂ ÚΔ È‘Δ∫ √È «’ ‘∞‰ «¬‘ Î∞appleÓ≈È

¡≈ «◊¡≈ ‘À «’ √≈apple∂ ÏÀ∫’ ÷≈Â∂ ¡≈Ë≈apple ’≈apple‚

È≈Ò ‹ØÛ∂ ‹≈‰¢ ‹∂’apple ’Ø¬Δ ÏÀ∫’ ÷≈Â≈ ¡≈Ë≈apple

«Òß’ ¡≈Ë≈apple ’≈apple‚ È≈Ò È‘Δ∫ ‹Ø«Û¡≈

‹≈Ú∂◊≈, ª ¿∞‘ ÷≈Â∂ √ΔÒ ‘Ø ‹≈‰◊∂¢ «¬√

√Ó∂∫ ÍzÚ≈√Δ Íß‹≈ÏΔ¡ª «Ú⁄ Úμ‚∂ ÍμËapple “Â∂

«¬‘ ÌßÏÒ̱√≈ ÍÀÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À «’ ¿∞È∑ª ’ØÒ

È≈ ª ¡≈Ë≈apple ’≈apple‚ ‘È ¡Â∂ È≈ ‘Δ ¡≈Ë≈apple

’≈apple‚ ‹ÒÁΔ Ï‰≈¬∂ ‘Δ ‹≈ √’Á∂ ‘È¢ «¬√

• ◊∞apple‹«ÂßÁapple «√ßÿ appleßË≈Ú≈

’ÀÒΔÎØappleÈΔ¡≈, IAF-CB@-IDDD

«Óμ‡Δ ‘؉ Á≈ ÷Âapple≈ ÷Û∑≈

‘Ø «◊¡≈ ‘À¢ «¬√∂ Âapple∑ª

Ì≈apple √apple’≈apple È∂ ÏÀ∫’ª Á∂

«ÁÚ≈ÒΔ¬∂ÍÈ Á∂ Ó√Ò∂

鱧 ‘μÒ ’appleÈ Ò¬Δ «¬’

ÈÚª ’≈ȱßÈ «Ò¡≈¿∞‰

ÁΔ ⁄apple⁄≈ Ù∞apple± ’ΔÂΔ ‘À¢

’apple’∂ ¿∞È∑ª 鱧 ÏÀ∫’ª ‹ª

‘Øapple «ÚμÂΔ √ß√Ê≈Úª

«Ú⁄ ‹Ó∑ª ’appleÚ≈¬Δ

apple’Ó È؇ÏßÁΔ Úª◊ ‘Δ

CA Ó≈apple⁄ ÂØ∫ Ï≈¡Á

“«¬È√ØÒÚÀ∫√Δ ¡À∫‚

ÏÀ∫’appleÍ√Δ ¡À’‡“ Ȫ Á∂

«¬√ ’≈ȱßÈ Ï‰È È≈Ò

ÏÀ∫’ª «Ú⁄ ‹Ó∑ª ’appleÚ≈¬∂

◊¬∂ ÍÀ√∂ ÁΔ √apple’≈apple ‹ª ÏÀ∫’ª ÚμÒØ∫ ’جΔ

◊≈appleß‡Δ È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊Δ¢ «¬√ ¡À’‡ «‘ ‹∂’apple

«’√∂ ÏÀ∫’ Á∂ ¡√≈√∂ (¡√À‡√) ‚∞μÏ ‹ªÁ∂ ‘È,

’≈∫◊apple√Δ √‡ß‡: Í’Ω«Û¡≈∫ Ó◊appleØ∫ ◊ßÈ≈ ÍzÁappleÙÈ

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ ‘«apple¡≈‰≈ «ÚË≈È √Ì≈

Á∂ Ï≈‘apple ’≈∫◊apple√Δ «ÚË≈«¬’≈∫ ÚμÒØ∫

’Ó≈Á ÁΔ¡≈∫ ’ΔÓÂ≈∫ 鱧 ÒÀ ’∂

◊ß«È¡≈∫ √Ó∂ «ÚappleØË ÍzÁappleÙÈ

’ΔÂ≈ «◊¡≈¢ «ÚË≈«¬’ √ß’∂Â’

ÂΩapple “Â∂ ◊ßÈ∂ ÒÀ ’∂ «ÚË≈È √Ì≈

Í∞μ‹∂¢ Áapple¡√Ò ‘«apple¡≈‰≈ “⁄ ◊ßÈ≈

«’√≈È Ò◊≈Â≈apple Ì≈¡ “⁄ Ú≈Ë∂ ÁΔ

Óß◊ ’apple apple‘∂ ‘È Íapple √apple’≈apple

«’√≈È≈∫ ÁΔ¡≈∫ Óß◊≈∫ ÚμÒ «Ë¡≈È

È‘Δ∫ Á∂ apple‘Δ¢

«Í¤ÒΔ «ÁÈ≈∫ ÂØ∫ «’√≈È

‹Ê∂ÏßÁΔ¡≈∫ È∂ ‘Δ ‘«apple¡≈‰≈

√apple’≈apple «ıÒ≈Î √±Ï∂ Ìapple “⁄ appleØ√

ÍzÁappleÙÈ ’ΔÂ∂ Íapple √apple’≈apple È∂ ¿∞È∑≈∫

È≈Ò ’Ø¬Δ ◊μÒÏ≈ ȑΔ∫ ’ΔÂΔ¢

’≈∫◊apple√ È∂ «¬√∂ 鱧 Ó∞μÁ≈ ȱß

Ì÷«Á¡≈∫ Ú∂÷ ’∂ √apple’≈apple «ıÒ≈Î

¡≈Ú≈˜ Ï∞ÒßÁ ’ΔÂΔ ‘À¢ ’≈∫◊apple√ Á∂

«ÚË≈«¬’≈∫ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¿∞‘

«ÚË≈È √Ì≈ Á∂ Ï≈‘apple Â∂ ¡ßÁapple

√apple’≈apple «ıÒ≈Î ¡≈Ú≈˜ Ï∞ÒßÁ

’appleÁ∂ apple«‘‰◊∂¢ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ ‹∂

√apple’≈apple È∂ «’√≈È≈∫ ÁΔ ◊μÒ È≈

ÓßÈΔ Â≈∫ ¿∞‘ ÚΔ «’√≈È≈∫ È≈Ò

Ëapple«È¡≈∫ “⁄ ÏÀ·‰◊∂¢’μÒ∑

‘«apple¡≈‰≈ Á∂ ’≈∫◊apple√Δ «ÚË≈«¬’≈∫

ÚμÒØ∫ «ÚË≈È √Ì≈ Á∂ Ï≈‘apple Í’ΩÛ≈

«ÚappleØË ÍzÁappleÙÈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈¢ Ó∞μ÷

ª ¿∞‘ ÏÀ∫’ ‹ª «ÚμÂΔ √ß√Ê≈ «ÁÚ≈ÒΔ¡≈ ‘Ø

’∂ ¡≈͉∂ ’ØÒ Í¬Δ ÒØ’ª ÁΔ ‹Ó∑ª Í±ß‹Δ È±ß

«’√∂ ‘Øapple ¡Á≈apple∂ ’ØÒ Ïª‚ Ú‹Ø∫ appleμ÷ √’∂◊Δ

¡Â∂ «¬√ Ϫ‚ Ú‹Ø∫ appleμ÷Δ ◊¬Δ ‹Ó∑ª Í±ß‹Δ Á∂

Ó≈Ò’ ’Ø¬Δ ’Ò∂Ó È‘Δ∫ Óß◊ √’‰◊∂¢ Ì≈Ú

¡«‹‘Δ ‘≈Ò «Ú⁄ √Ó∞μ⁄Δ ‹Ó∑ª Í±ß‹Δ ‚∞μÏΔ

◊¬Δ √ÓfiΔ

‹≈Ú∂◊Δ¢ ÏÀ∫’

÷≈Â∂ 鱧 ¡≈Ë≈apple

’≈apple‚ È≈Ò

‹ØÛÒ ¡Â∂ «¬√

ÈÚ∂∫ ⁄apple«⁄Â

¡À’‡ «Ò¡≈¿∞‰

È∂ ÍzÚ≈√Δ

Íß‹≈ÏΔ¡ª ¡ßÁapple

Úμ‚Δ Ì◊ÁÛ

ÍÀÁ≈ ’apple «ÁμÂΔ

‘À¢ «ÚÁ∂Ùª «Ú⁄Ø∫ ÒØ’

ËÛ≈ËÛ ‹ª ÷∞Á ‹≈ ’∂ ÍÀ√∂

’„Ú≈¿∞‰ Ò¬Δ ÔÂÈ ’apple apple‘∂ ‘È ‹ª ¡≈͉∂

¿∞∫fi ª «Í¤Ò∂ C-D √≈Ò ÂØ∫ ‘Δ ’«‘ßÁ∂ È∂

«’ ÍzÚ≈√Δ Íß‹≈ÏΔ¡ª ÚμÒØ∫ Íß‹≈Ï ¡ßÁapple Í±ß‹Δ ‹Ó∑≈

’appleÚ≈¿∞‰ Á≈ apple∞fi≈È ÿμ‡ «apple‘≈ √Δ¢ Íapple «¬√ Ú≈apple

Í±ß‹Δ ‹Ó∑ª ’appleÚ≈¿∞‰ Á≈ Ó≈ÓÒ≈ ª «ÏÒ’∞Ò ‘Δ ·μÍ

‘À, √◊Ø∫ ¿∞Ò‡≈ Í«‘Òª Í¬Δ Í±ß‹Δ Ú≈Í√ «Ò¡≈¿∞‰

Ò¬Δ ÒØ’ Â∞apple ͬ∂ ‘È¢ ‘∞‰ Âμ’ «ÓÒΔ¡ª «appleÍØapple‡ª

Ó∞Â≈Ï’ B ‘˜≈apple ’appleØÛ apple∞ͬ∂ Á∂ ’appleΔÏ ÍzÚ≈√Δ

Íß‹≈ÏΔ ¡≈͉≈ ÍÀ√≈ Íß‹≈Ï ÁΔ¡ª ÏÀ∫’ª ¡Â∂ ‘Øapple

«ÚμÂΔ √ß√Ê≈Úª ÂØ∫ ’μ„Ú≈ ⁄∞μ’∂ ‘È¢ ÏÀ∫’ª Ú≈Ò∂ ÚΔ

«¬√ ◊μÒ ÂØ∫ ÌÀ¡ÌΔ ‘È...

ÓßÂappleΔ È∂ apple√ÓΔ ÂΩapple “Â∂ Í’ΩÛ≈

÷≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’≈∫◊apple√ Á∂

«ÚË≈«¬’≈∫ 鱧 A@ apple∞ͬ∂ «ÁμÂ∂ ◊¬∂

√È¢ ÷μ‡apple È∂ «¬√ ÓΩ’∂ «’‘≈ «’

’≈∫◊apple√ Á∂ «ÚË≈«¬’ ⁄ß◊∂

apple∞˜◊≈apple Òμ◊∂ ‘ج∂ ‘È Â∂

ÒØ’ÂßÂapple “⁄ √Ì È±ß ÍzÁappleÙÈ

’appleÈ Á≈ ‘μ’ ‘À¢

÷μ‡apple È∂ ÷≈Ë∂ A@ apple∞ͬ∂ ”⁄ ’≈∫◊apple√Δ¡≈∫ Á∂ Í’ΩÛ∂

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ ‘«apple¡≈‰≈ Á∂

’≈∫◊apple√Δ «ÚË≈«¬’≈∫ ÚμÒØ∫ «ÚË≈È

√Ì≈ Á∂ Ï≈‘apple Í’ΩÛ≈ «ÚappleØË

ÍzÁappleÙÈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈¢ √Ì ÂØ∫

¡«‘Ó ◊μÒ «¬‘ apple‘Δ «’ ‘«apple¡≈‰≈

Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÓÈØ‘apple Ò≈Ò ÷μ‡apple È∂

«ÚappleØË ÍzÁappleÙÈ «Úμ⁄ ¡≈ ’∂

Í’Ω«Û¡≈∫ Á≈ √Ú≈Á ⁄μ«÷¡≈¢

Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ È∂ apple√ÓΔ ÂΩapple “Â∂

Í’ΩÛ≈ ÷≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’≈∫◊apple√ Á∂ «ÚË≈«¬’≈∫ 鱧 A@

apple∞ͬ∂ «ÁμÂ∂¢ ‘≈Ò≈∫«’ ’≈∫◊apple√ «ÚË≈«¬’≈∫ È∂ ¿∞È∑≈∫ ÂØ∫

E@ apple∞Í«¬¡≈∫ ÁΔ Óß◊ ’ΔÂΔ¢ ÷μ‡apple È∂ «¬√ ÓΩ’∂ «’‘≈ «’

’≈∫◊apple√ Á∂ «ÚË≈«¬’ ⁄ß◊∂

apple∞˜◊≈apple Òμ◊∂ ‘ج∂ ‘È Â∂

ÒØ’ÂßÂapple “⁄ √Ì È±ß ÍzÁappleÙÈ

’appleÈ Á≈ ‘μ’ ‘À¢

Áapple¡√Ò ÍzË≈È ÓßÂappleΔ

È«appleßÁapple ÓØÁΔ È∂ «’‘≈ √Δ «’

Í’ΩÛ∂ Ú∂⁄‰≈ ÚΔ apple∞˜◊≈apple ‘À Â∂

«¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘Δ ’≈∫◊apple√ È∂ Á∂Ù

Ìapple “⁄ ÓØÁΔ √apple’≈apple «ıÒ≈Î

Í’ΩÛ≈ ÍzÁappleÙÈ ’ΔÂ∂ √È¢ ¿∞√∂ Á≈ ‘Δ ¡√apple ‘À «’

‘«apple¡≈‰≈ ’≈∫◊apple√ È∂ «ÚË≈È √Ì≈ √≈‘Ó‰∂ ÍzÁappleÙÈ

’ΔÂ≈ ‘À¢

«appleÙÂ∂Á≈appleª ‹ª ‘Øapple √’∂ √ßÏßËΔ¡ª ȱß

Ó∞÷«Â¡≈appleÈ≈Ó∂ Ì∂‹ ’∂ ¡≈Í‰Δ¡ª apple’Óª

√∞appleμ«÷¡Â ’appleÈ Ò¬Δ Ìμ‹-Èμ· «Ú⁄ Òμ◊∂

‘ج∂ ‘È¢ ‘≈Ò «¬‘ ‘À «’ ¡μ‹’μÒ∑ Á∂ «ÁȪ

«Ú⁄ Ì≈appleÂ Ò¬Δ ‘Ú≈¬Δ ¿∞‚≈‰ª ÁΔ ’Á∂ ’جΔ

Âß◊Δ È‘Δ∫ √Δ ‘∞ßÁΔ¢ Íapple ‘∞‰ ÏÀ∫’ª ‹ª ‘Øapple

«ÚμÂΔ √ß√Ê≈Úª «Ú⁄Ø∫ ÍÀ√∂ ’„Ú≈¿∞‰ Ò¬Δ

ÍzÚ≈√Δ Íß‹≈ÏΔ¡ª ¡ßÁapple Ó⁄Δ Ì◊ÁÛ ’≈appleÈ

ÒØ’ª Á∂ ‹‘≈˜ Ìapple ’∂ ‹≈ apple‘∂ ‘È¢

Úμ÷-Úμ÷ √±Âappleª apple≈‘Δ∫ ÍÂ≈ Òμ◊≈ ‘À «’

«¬’μÒ∂ Á∞¡≈Ï∂ Á∂ ⁄≈apple «˜«Ò∑¡ª ’ͱappleÊÒ≈,

‹ÒßËapple, Ù‘ΔÁ Ì◊ «√ßÿ È◊apple ¡Â∂

‘∞«Ù¡≈appleÍ∞apple È≈Ò √ßÏßË ÍzÚ≈√Δ Íß‹≈ÏΔ¡ª

ÚμÒØ∫ ‘Δ Íß‹≈Ï ÁΔ¡ª ÏÀ∫’ª ¡Â∂ ‘Øapple «ÚμÂΔ

√ß√Ê≈Úª «Ú⁄ E@ ‘˜≈apple ’appleØÛ Á∂ ’appleΔÏ Í±ß‹Δ

‹Ó∑ª ’appleÚ≈¬Δ ‘Ø¬Δ ‘À¢ ¿∞∫fi ª «Í¤Ò∂ C-D

√≈Ò ÂØ∫ ‘Δ ’«‘ßÁ∂ È∂ «’ ÍzÚ≈√Δ Íß‹≈ÏΔ¡ª

ÚμÒØ∫ Íß‹≈Ï ¡ßÁapple Í±ß‹Δ ‹Ó∑≈ ’appleÚ≈¿∞‰ Á≈

apple∞fi≈È ÿμ‡ «apple‘≈ √Δ¢ Íapple «¬√ Ú≈apple Í±ß‹Δ ‹Ó∑ª

’appleÚ≈¿∞‰ Á≈ Ó≈ÓÒ≈ ª «ÏÒ’∞Ò ‘Δ ·μÍ ‘À,

√◊Ø∫ ¿∞Ò‡≈ Í«‘Òª Í¬Δ Í±ß‹Δ Ú≈Í√

«Ò¡≈¿∞‰ Ò¬Δ ÒØ’ Â∞apple ͬ∂ ‘È¢ ‘∞‰ Âμ’

«ÓÒΔ¡ª «appleÍØapple‡ª Ó∞Â≈Ï’ B ‘˜≈apple ’appleØÛ

apple∞ͬ∂ Á∂ ’appleΔÏ ÍzÚ≈√Δ Íß‹≈ÏΔ ¡≈͉≈ ÍÀ√≈

Íß‹≈Ï ÁΔ¡ª ÏÀ∫’ª ¡Â∂ ‘Øapple «ÚμÂΔ √ß√Ê≈Úª ÂØ∫

’μ„Ú≈ ⁄∞μ’∂ ‘È¢ ÏÀ∫’ª Ú≈Ò∂ ÚΔ «¬√ ◊μÒ ÂØ∫

ÌÀ¡ÌΔ ‘È¢ ÏÀ∫’ ¡«Ë’≈appleΔ¡ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À

«’ ¿∞È∑ª 鱧 ‘apple appleؘ Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ «Ú⁄

‡ÀÒΔÎØÈ Â∂ ¬ΔÓ∂Ò ¡≈¿∞∫Á∂ ‘È, «‹È∑ª «Ú⁄

ÍzÚ≈√Δ Íß‹≈ÏΔ¡ª ÚμÒØ∫ ÍÀ√∂ ’„Ú≈¿∞‰ Ò¬Δ

‹≈‰’≈appleΔ Óß◊Δ ‹ªÁΔ ‘À ¡Â∂ ÍÀ√∂ ‚∞μÏ ‹≈‰

Á≈ ‚apple ÚΔ Íz◊‡ (Ï≈’Δ √Î≈ B@ ”Â∂)


18 08/03/2018 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com


19 08/03/2018 ÷Ïappleª

www.samajweekly.com

◊∞μ√≈ Á∞μË Á∂ ¿∞Ï≈Ò∂ Úapple◊≈ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈

◊∞μ√∂ 鱧 ÓÈ∞μ÷Δ √appleΔapple Ò¬Δ Í«appleÚ≈apple

Ò¬Δ ¡Â∂ √Ó≈‹ Ò¬Δ Ï‘∞ ‘Δ

‘≈ÈΔ’≈apple’ Óß«È¡≈ «◊¡≈ ‘À, Ízß±

«‹√ Âapple∑ª apple±‘ ÁΔ ÷∞apple≈’ Ò¬Δ ¡Â∂

√Ó≈‹ «Úμ⁄ «¬μ˜Â ¡Â∂ Ó≈‰ ÁΔ

Íz≈ÍÂΔ Ò¬Δ ÊØÛ∑≈-ÊØÛ∑≈ ◊∞μ√≈ ÚΔ

˜apple±apple ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢ ÊØÛ∑∂ ◊∞μ√∂ ÂØ∫ apple«‘Â

ÒØ’ Í«appleÚ≈apple ¡Â∂ √Ó≈‹ «Úμ⁄ ÙappleΔÎ

√Ófi∂ ‹ªÁ∂ ‘È, Ízß± ¡μ‹ ’μÒ∑ Á∂ √Ó∂∫

«Úμ⁄ Ùapple≈ΠÁ≈ ˜Ó≈È≈ È≈ ‘؉

’apple’∂ Ùapple≈ΠÁ≈ ‘apple ’Ø¬Δ È≈‹≈«¬˜

Î≈«¬Á≈ ¿∞·≈¿∞∫Á≈ ‘À, ⁄≈‘∂ ¿∞‘

Í«appleÚ≈apple Á∂ ÓÀ∫Ïapple ‘؉ ‹ª √Ó≈‹ Á∂

ÒØ’ ‘؉¢

«¬μÊØ∫ Âμ’ ÙappleΔÎ ÏßÁ∂ ÁΔ

¡ΩÒ≈Á ÚΔ ¿∞√ Á∂ ’«‘‰∂ «Úμ⁄ È‘Δ∫

apple«‘ßÁΔ ¡Â∂ ¿∞‘ ¡≈͉∂ Ï≈Í ÁΔ

ÙappleΔÎΔ Á≈ È≈‹≈«¬˜ Î≈«¬Á≈

¿∞·≈¿∞∫ÁΔ apple«‘ßÁΔ ‘À ¡Â∂ ¡≈Í‰Δ¡ª

Óß◊ª ¡√≈ÈΔ È≈Ò ÓÈÚ≈ ÒÀ∫ÁΔ ‘À,

«‹μÊØ∫ Âμ’ ◊z«‘√ÊΔ ‹ΔÚÈ Á≈ √ÏßË

‘À ª «¬‘ «˜ßÁ◊Δ «√appleÎ «¬’μÒ∂

«Í¡≈apple Á∂ ¡≈Ë≈apple ”Â∂ ‘Δ È‘Δ∫

⁄μÒÁΔ, √◊Ø∫ «¬√ 鱧 ⁄Ò≈¿∞‰ Ò¬Δ

«¬√ «Úμ⁄ ÊØÛ∑∂ ◊∞μ√∂ Á≈ √∞Ó∂Ò ÚΔ

‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À, «’¿∞∫«’ ¡√ÒΔ

«Í¡≈apple Á≈ ÍÂ≈ ÊØÛ∑∂ ◊∞μ√∂ ÂØ∫ «Íμ¤Ø∫ ‘Δ

Òμ◊Á≈ ‘À¢ ¡√Δ∫ Ú∂÷Á∂ ‘ª «’ ÊØÛ∑∂

◊∞μ√∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ó«‘√±√ ‘Ø«¬¡≈

«Í¡≈apple ¡Â∂ ¡≈͉≈͉ ÓÈ∞μ÷ ȱß

Ì≈Ú∞’ ω≈ «ÁßÁ≈ ‘À ¡Â∂ «¬‘

Ì≈Ú∞’Â≈ ¿∞√ ÁΔ¡ª ¡μ÷ª «Úμ⁄

«È’Ò∂ ‘ßfi±¡ª ÂØ∫ √ÍμÙ‡ Á∂÷Δ ‹≈

√’ÁΔ ‘À¢ √Ø «Í¡≈apple ¡Â∂ ÊØÛ∑∂ ◊∞μ√∂

Á≈ ¡≈Í√ «Úμ⁄ ◊±Û∑≈ √ÏßË ‘À «¬‘

ÁØÚ∂∫ ‘Δ ¡≈Í√ «Úμ⁄ ͱapple’ ‘È, «‹μÊ∂

«¬‘ «¬μ’Ò∂-«¬μ’Ò∂ ‘؉◊∂ ª «¬‘

¡≈ÁÓΔ ¡Â∂ «¬√ÂappleΔ ÁΔ¡ª ÷∞ÙΔ¡ª

鱧 ÚΔ ¡Ë±apple≈ appleμ÷Á∂ ‘È¢ «¬√ Ò¬Δ

◊z«‘√ÊΔ ‹ΔÚÈ «Úμ⁄ ͱappleΔ ¡Â∂

«ÁÒΔ ¡Í‰μÂ Ò¬Δ ¡≈Í√Δ ÈØ’-fiØ’

¡Â∂ ÊØÛ∑∂ ◊∞μ√∂ Á≈ ‘؉≈ Ï‘∞ ˜apple±appleΔ

‘À, «’¿∞∫«’ ◊z«‘√ÊΔ ‹ΔÚÈ «‹μÂ

‘≈apple Á∂ ¡≈Ë≈apple ”Â∂ ÚΔ È‘Δ∫ ‘À¢ «¬‘

‹ΔÚÈ ¡≈Í√Δ «Í¡≈apple, «ÚÙÚ≈√ Á∂

¡≈Ë≈apple Â∂ ‘À¢ «¬μ’ Á±‹∂ ÂØ∫ ‘≈appleÈ≈

Ù≈«¬Á «’√∂ ÂØ∫ ÚΔ ÏappleÁ≈Ù ȑΔ∫

‘∞ßÁ≈, «’¿∞∫«’ ‘≈appleÈ Ú≈Ò∂ 鱧 «‹μ‰

Ú≈Ò∂ È≈Ò ÈÎapple ‘Ø ‹ªÁΔ ‘À ¡Â∂

«¬‘Δ ÈÎapple ¡μ◊∂ ‹≈ ’∂ ◊z«‘√ÊΔ

‹ΔÚÈ È±ß ÷Âapple≈ ÍÀÁ≈ ’apple «ÁßÁΔ ‘À,

«‹Ú∂∫ ’Ø¬Δ √Ï˜Δ «¬’μÒ∂

ÈÓ’ È≈Ò √Ú≈ÁΔ È‘Δ∫

ωÁΔ ¡Â∂ ¿∞√ 鱧 √Ú≈ÁΔ

apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈

ω≈¿∞‰ Ò¬Δ ¿∞√ «Úμ⁄

’∞μfi «Óapple⁄ ÚΔ Í≈¿∞‰Δ ÍÀ∫ÁΔ

‘À, ¿∞√∂ Âapple∑ª ‘Δ ◊z«‘√ÊΔ

‹ΔÚÈ ÁΔ √ÎÒÂ≈ Ò¬Δ «Í¡≈apple ¡Â∂

ÊØÛ∑∂ ◊∞μ√∂ Á≈ «ÓÙapple‰ ‘؉≈ Ï‘∞Â

˜apple±appleΔ ‘À¢ ◊∞μ√≈ «¬‘Ø «‹‘≈ ÚΔ È‘Δ∫

‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ «’ ¿∞‘ ÚËΔ ‹≈Ú∂ ¡Â∂

«¬μ’ Á±‹∂ È≈Ò ÈÎapple Á≈ apple±Í Ë≈apple‰

’appleÈ Òμ◊ ͬ∂¢ ◊∞μ√≈ Á∞μË Á∂ ¿∞Ï≈Ò∂

Úapple◊≈ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À, «‹‘Û≈ «’

¤∂ÂΔ Ï«‘ ÚΔ ‹≈Ú∂¢ «‹√ Âapple∑ª Á∞μË

Á∂ ¿∞Ï≈Ò∂ 鱧 Â∞appleß «Ï·≈¿∞‰ Ò¬Δ

·ß„∂ Í≈‰Δ Á∂ «¤μ«‡¡ª ÁΔ ÒØÛ ÍÀ∫ÁΔ

‘À, ¿∞√∂ Âapple∑ª ‘Δ ◊z«‘√ÊΔ ‹ΔÚÈ

«Úμ⁄ ‹∂’apple ÍÂΔ-ÍÂÈΔ «Úμ⁄Ø∫ «¬μ’

‹‰≈ ◊∞μ√∂ 鱧 Ï∞fi≈¿∞‰ Ò¬Δ ·ß„∂

Í≈‰Δ Á∂ «¤μ«‡¡ª Úª◊± ’Ø«ÙÙ ’apple∂

ª ◊∞μ√≈ ¿∞μÊ∂ ‘Δ ÷ÂÓ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘À¢

«¬√ Ò¬Δ «‹μÊ∂ ÊØÛ∑≈ ◊∞μ√≈ ◊z«‘√ÊΔ

‹ΔÚÈ «Úμ⁄ ˜apple±appleΔ ‘À, ¿∞μÊ∂ «¬√ ȱß

٪ ’appleÈ Ò¬Δ «¬μ’ ‹‰∂ 鱧 ˜apple±apple

Í«‘Ò’ÁÓΔ ’appleÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ

‘À, È‘Δ∫ ª ¿∞√ ◊≈«¬’ Á∂

◊≈¬∂ ◊≈‰∂ Ú≈ÒΔ √«ÊÂΔ ÍÀÁ≈

‘Ø ‹≈Ú∂◊Δ, «‹√ È∂ ◊≈«¬¡≈

√Δ «’ ‹∂ 屧 ÚΔ apple∞μ√ «◊¡≈

ÓÀ∫ ÚΔ apple∞μ√ ◊¬Δ ª ÓÈ≈¿±

’Ω‰ Ú∂ ¢ ¡«‹‘Δ √«ÊÂΔ «Úμ⁄

ÊØÛ∑≈ ◊∞μ√≈ ¡μ◊∂ ‹≈ ’∂ Úμ‚∂

◊∞μ√∂ Á≈ apple±Í Ë≈appleÈ ’apple ÒÚ∂◊≈ ¡Â∂

◊z«‘√ÊΔ ‹ΔÚÈ Ò¬Δ ÷Âapple≈ «√μË ‘Ø

‹≈Ú∂◊≈¢ ¡≈˙ ◊z«‘√ÊΔ ‹ΔÚÈ ÁΔ

√Ú≈ÁΔ apple±ÍΔ √Ï˜Δ Á∂ √Ú≈Á Ò¬Δ

«¬√ «Úμ⁄ Ò±‰ «Í¡≈apple ¡Â∂ ÊØÛ∑∂

◊∞μ√∂ apple±ÍΔ «Óapple⁄ Á∂ «ÓÙappleÈ È≈Ò

«¬‘ «˜ßÁ◊Δ Í±apple∂ √Ú≈Á È≈Ò «‹¿∞‰

ÁΔ ¡≈Á Í≈¬Δ¬∂ ¡Â∂ ¡≈͉∂

Í«appleÚ≈apple ¡Â∂ √Ó≈‹ «Úμ⁄ ͱapple∂

«Í¡≈apple È≈Ò «√apple ¿∞μ⁄≈ ’apple’∂ ‹ΔÚÈ

«‹¿∞‰ ÁΔ ‹ª⁄ «√μ÷Δ¢

ÍzÚ≈√Δ Íß‹≈ÏΔ¡ª ”⁄ Íß‹≈Ï...

√Î≈ AG Á≈ Ï≈’Δ...

’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘À¢ ‘≈Òª«’ Ï‘∞ √≈apple∂ ÏÀ∫’ ¡«Ë’≈appleΔ¡ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ÍzÚ≈√Δ Íß‹≈ÏΔ¡ª

鱧 ¡≈͉≈ ÏÀ∫’ ÷≈Â≈ ¡≈Ë≈apple ’≈apple‚ È≈Ò ‹ØÛ∂ ‹≈‰ ÁΔ ’Ø¬Δ ÒØÛ È‘Δ∫¢ ¿∞È∑ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À

«’ ¡ÀμÈ.¡≈apple.˙. ¡Â∂ ¡ÀμÈ.¡≈apple.¡≈¬Δ. ÏÀ∫’ ÷≈«Â¡ª «Ú⁄ ª ¡≈Ë≈apple ’≈apple‚ ÁΔ ’Ø¬Δ ˜apple±appleÂ

‘Δ È‘Δ∫, «’¿∞∫«’ «¬È∑ª ÷≈«Â¡ª «Ú⁄ Í«‘Òª ‘Δ √ßÏßË «Ú¡’ÂΔ Á≈ «ÚÁ∂Ùª «Ú⁄Ò≈ ÍÂ≈

¡Â∂ ÙÈ≈÷ Áapple‹ ‘À¢ ¡«Ë’≈appleΔ¡ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ «‹‘Û∂ ¡ÀμÈ.¡≈apple.¡≈¬Δ˜ Á≈ √≈Ë≈appleÈ

÷≈Â≈ ‘À, ¿∞‘ ÚΔ ¡≈͉∂ «¬√ ÏÀ∫’ ÷≈Â∂ 鱧 ¡ÀμÈ.¡≈apple.˙. ÷≈Â∂ «Ú⁄ ÂÏÁΔÒ ’apple √’Á∂ ‘È¢

«¬√ ’ßÓ Ò¬Δ ¿∞È∑ª 鱧 «√appleÎ ¡≈͉≈ Í≈√ÍØapple‡, «ÚÁ∂Ù «Ú⁄ apple«‘‰ Á≈ ÙÈ≈÷ÂΔ ’≈apple‚ ‹ª

«¬√ Âapple∑ª Á≈ ’Ø¬Δ ‘Øapple Á√Â≈Ú∂˜ Á∂‰≈ ÍÚ∂◊≈, «‹√ ÂØ∫ √≈Ï ‘∞ßÁ≈ ‘ØÚ∂ «’ ¿∞‘ «Í¤Ò∂ √Ó∂∫

ÂØ∫ «ÚÁ∂Ù «Ú⁄ apple«‘ apple‘∂ ‘È¢ ¡«Ë’≈appleΔ¡ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ «¬‘ ’ßÓ ÏÛΔ ¡≈√≈ÈΔ È≈Ò ‘؉

Ú≈Ò≈ ‘À¢ Íapple ¿∞’ √≈apple∂ Ó≈ÓÒ∂ 鱧 ÒÀ ’∂ Ì≈apple √apple’≈apple ÁΔ ÈΔ ¡Â∂ ÈΔÂΔ¡ª 鱧 ÒÀ ’∂ «‹√

Âapple∑ª ÁΔ Ï∂«¬ÂÏ≈appleΔ ¡Â∂ Ùμ’ Ú≈Ò≈ Ó≈‘ΩÒ ÍÀÁ≈ ‘Ø ⁄∞μ«’¡≈ ‘À, ¿∞‘ √≈Ë≈appleÈ ◊μÒª È≈Ò

ÍzÚ≈√Δ Íß‹≈ÏΔ¡ª È±ß Ô’ΔÈ «Ú⁄ ÏÁÒ‰ Ú≈Ò≈ È‘Δ∫¢ Ì≈Ú∂∫ Ì≈apple √apple’≈apple «¬’ Í≈√∂

Ò◊≈Â≈apple Á≈¡Ú∂ ’appleÁΔ ‘À «’ ¿∞‘ ÍzÚ≈√Δ Ì≈appleÂΔ¡ª 鱧 Á∂Ù ¡ßÁapple Í±ß‹Δ «ÈÚ∂Ù Ò¬Δ

¿∞ÂÙ≈«‘ ’apple apple‘Δ ‘À ¡Â∂ «ÚÁ∂Ùª «Ú⁄ ‹≈ ’∂ Ì≈apple Á∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Úμ‚∂-Úμ‚∂ ‹ÙÈ ÓȪ

’∂ ÍzÚ≈√Δ Íß‹≈ÏΔ¡ª 鱧 Á∂Ù «Ú⁄ Í±ß‹Δ «ÈÚ∂Ù ’appleÈ Á∂ √μÁ∂ ÚΔ «ÁßÁ∂ ‘È¢ Íapple Á±‹∂ Í≈√∂ Í«‘Òª

È؇ÏßÁΔ ¡Â∂ ‘∞‰ ÍÀÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ ÈÚª Ó≈‘ΩÒ ÍzÚ≈√Δ Íß‹≈ÏΔ¡ª 鱧 Á∂Ù ÂØ∫ Á±apple Ì‹≈¿∞‰ Ú≈Ò≈

‘À¢ ‘apple «Ú¡’ÂΔ Á≈ ¡≈Í‰Δ Í±ß‹Δ ‹ª ‹≈«¬Á≈Á Ï≈apple∂ Í«‘Òª Ò◊≈¡ «¬‘ ‘∞ßÁ≈ ‘À «’ ¿∞‘

ͱappleΔ Âapple∑ª √∞appleμ«÷¡Â ‘μʪ «Ú⁄ ‘ØÚ∂¢ ‹∂’apple ¿∞√ ÁΔ Í±ß‹Δ ¡Â∂ ‹≈«¬Á≈Á √∞appleμ«÷¡Â È≈ ‘؉

Ï≈apple∂ ÌΩapple≈ ÚΔ Ùμ’ ‘ØÚ∂, ª ¡«‹‘Δ ‘≈Ò «Ú⁄ ’Ø¬Δ ÚΔ «Ú¡’ÂΔ Í±ß‹Δ «ÈÚ∂Ù ’appleÈ Ò¬Δ

«Â¡≈apple È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊≈¢ Íapple «¬√ Ú∂Ò∂ ª ÍzÚ≈√Δ Íß‹≈ÏΔ¡ª ¡ßÁapple Úμ‚Δ ÍμËapple ¿∞μÂ∂ Ï∂«¬ÂÏ≈appleΔ

¡Â∂ Ùμ’ ÍÀÁ≈ ‘Ø ⁄∞μ«’¡≈ ‘À¢ ÒØ’ ÍÀ√∂ ’„Ú≈¿∞‰ Ò¬Δ Ìμ‹-ÁΩÛ «Ú⁄ ͬ∂ ‘ج∂ ‘È¢ Íapple

√apple’≈apple Á∂ Ò◊≈Â≈apple ‘À «’ «’Ëapple∂ ÚΔ ’ßȪ “Â∂ ‹±ß È‘Δ∫ √apple’ apple‘Δ¢ √apple’≈apple ÚμÒØ∫ ÍÀÁ≈ ‘ج∂ «¬√

ÌßÏÒ̱√∂ 鱧 Á±apple ’appleÈ Ò¬Δ ’Ø¬Δ ÔÂÈ ‹ª ’ÁÓ ¿∞·≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈ Șapple È‘Δ∫ ¡≈¿∞∫Á≈¢

«¬ÊØ∫ Âμ’ «’ ¡μ‹ Âμ’ Ì≈apple √apple’≈apple, Íß‹≈Ï √apple’≈apple ‹ª ÏÀ∫’ ¡«Ë’≈appleΔ¡ª È∂ ’Á∂ ’جΔ

«⁄μ·Δ-ÍμÂapple ‹≈appleΔ ’apple’∂ ÚΔ «ÚÁ∂Ùª «Ú⁄Ò∂ Íß‹≈ÏΔ ÓΔ‚Δ¬∂ 鱧 ‹≈‰±ß ’appleÚ≈¿∞‰ Á≈ ÔÂÈ È‘Δ∫

’ΔÂ≈ «’ ¡√Ò ◊μÒ ’Δ ‘À¢ «¬√ ÂØ∫ ‘Δ ÍÂ≈ Òμ◊Á≈ ‘À «’ Ì≈apple ¡Â∂ Íß‹≈Ï √apple’≈apple Á≈

ÚÂΔapple≈ ÍzÚ≈√Δ Íß‹≈ÏΔ¡ª ÍzÂΔ ’Ø¬Δ Ï‘∞Â≈ √∞«‘appleÁ Â∂ ⁄ß◊≈ È‘Δ∫¢

√≈‚≈ Óßȉ≈ ‘À «’ ÍzÚ≈√Δ Íß‹≈ÏΔ ¡≈͉∂ «Í¤Ø’Û È≈Ò Ì≈Ú∞’ Íμ÷Ø∫ ‘Δ È‘Δ∫, √◊Ø∫

¡≈apple«Ê’ Íμ÷Ø∫ ÚΔ ¡‹∂ ‚±ßÿΔ Âapple∑ª ‹∞Û∂ ‘ج∂ ‘È¢ ¿∞È∑ª Á≈ ÙappleΔ’≈ ÚΔ Íß‹≈Ï «Ú⁄ Ú√Á≈ ‘À¢

Íß‹≈Ï «Ú⁄Ò∂ «¬√∂ √È∂‘ ’≈appleÈ ¿∞‘ ¿∞Ê∂ Í±ß‹Δ «ÈÚ∂Ù ’appleÁ∂ ‘È¢ «¬√ Í±ß‹Δ «ÈÚ∂Ù Á≈ «‹μÊ∂

ÍzÚ≈√Δ Íß‹≈ÏΔ¡ª 鱧 Ò≈Ì ‘∞ßÁ≈ ‘À, ¿∞Ê∂ Íß‹≈Ï Á∂ «Ú’≈√ «Ú⁄ ¡«‘Ó ÔØ◊Á≈È ‘À¢ ‹∂’apple ¡μ‹

Á∞¡≈Ï≈ ÷∂Âapple «Ú⁄Ø∫ ‘Δ E@ ‘˜≈apple ’appleØÛ Á≈ Í±ß‹Δ «ÈÚ∂Ù «È’Ò ‹ªÁ≈ ‘À, ª «¬√ ÷∂Âapple ȱß

Úμ‚Δ ¡≈apple«Ê’ Ó≈apple fiμÒ‰Δ ÍÀ √’ÁΔ ‘À¢ ÏÀ∫’ ¡«Ë’≈appleΔ «¬√ Íμ÷Ø∫ «⁄ßÂ≈ ’appleÁ∂ ÚΔ Áμ√∂ ‹ªÁ∂

‘È¢ ¡‹∂ ÚΔ ˜apple±apple ‘À «’ Ì≈apple ¡Â∂ Íß‹≈Ï √apple’≈apple «¬√ Ó√Ò∂ 鱧 «‹ßÈ≈ ¤∂ÂΔ ‘Ø √’∂,

√∞Òfi≈Ú∂ ¡Â∂ ‘’Δ’Â ÒØ’ª √≈‘Ó‰∂ appleμ÷∂¢ ÍÀÁ≈ ‘ج∂ ÌßÏÒ̱√∂ 鱧 Á±apple ’apple∂¢ ¡«‹‘≈ ’appleÈ È≈Ò

‘Δ ÍzÚ≈√Δ Íß‹≈ÏΔ¡ª Á∂ ÓÈ ÚΔ ÙªÂ ‘؉◊∂ ¡Â∂ ¿∞È∑ª Á≈ ÌappleØ√≈ ÚΔ Ïμfi √’∂◊≈¢

«ÌzÙ‡≈⁄≈apple Ó∞’ Ì≈apple ¡Â∂ ÓØÁΔ √apple’≈apple

ÈΔappleÚ ÓØÁΔ ¡Â∂ ¿∞√ Á≈

Ó≈Ó≈ Ó∂‘∞Ò ⁄Ø’√Δ Íß‹≈Ï

ÈÀÙÈÒ ÏÀ∫’ È≈Ò AAD@@

’appleØÛ ÁΔ ‘∂apple≈-Î∂appleΔ ’apple ’∂

Ï≈‘apple ⁄Ò∂ ◊¬∂ ¡Â∂ ‘∞‰

√Δ ÏΔ ¡≈¬Δ 鱧 √«‘ÔØ◊

’appleÈ ÂØ∫ «¬È’≈apple ’apple apple‘∂

‘È¢ √Δ ÏΔ ¡≈¬Δ appleؘ

«¬‘È≈∫ ÁΔ¡≈∫ ‘˜≈apple≈∫-

’appleØÛ≈∫ apple∞ͬ∂ ÁΔ¡≈∫

√ßÍÂΔ¡≈∫ ˜Ï ’appleÈ Á≈

Á≈¡Ú≈ ’appleÁΔ ‘À¢ ¡√Ò

«Úμ⁄ «¬‘ √ßÍÂΔ «’ßÈ∂ ÁΔ

‘À ¡Â∂ «¬‘È≈∫ √ßÍÂΔ¡≈∫

ÂØ∫ ¡√Ò «Úμ⁄ «’ßÈ∂ ÍÀ√∂

«ÓÒ‰◊∂, «¬√ Ï≈apple∂ ·Δ’-

·Δ’ ’∞fi ÚΔ È‘Δ∫ «’‘≈ ‹≈

√’Á≈¢ ¡μ‹ Âμ’ ÓμË

ÍzÁ∂Ù «Ú⁄Ò∂ «Ú¡≈ÍÓ

ÿ∞‡≈Ò∂ Á≈ ’Ø¬Δ «√μ‡≈ È‘Δ∫

«È’«Ò¡≈¢ apple؇ØÓÀ’

ÿ∞‡≈Ò≈ ¡‹∂ «Úμ⁄∂ ‘Δ ‘À¢

«ÌzÙ‡≈⁄≈apple Ì≈appleÂΔ ‹ΔÚÈ ‹≈⁄ Á≈

«‘μ√≈ ω «◊¡≈ ‘À¢ ÍÀ√∂ ¡Â∂

‹≈«¬Á≈Á Á∂ apple±Í «Úμ⁄ ⁄μÒ «apple‘≈

«ÌzÙ‡≈⁄≈apple ‘∞‰ apple≈‹√Δ ÂÏÁΔÒΔ Á≈

√≈ËÈ Ï‰ «◊¡≈ ‘À¢ Á∂√ ÁΔ

¡≈˜≈ÁΔ Ò«‘apple «Úμ⁄Ø∫ ÍÀÁ≈ ‘جΔ

apple≈‹√Δ ⁄∂ÂÈ≈ «¬μ’ ÍÛ≈¡ ¿∞μÂ∂

Í‘∞ß⁄ ’∂ «’μÂ≈ ¡Â∂ «Îapple ÁΩÒÂ

«¬’μ·Δ ’appleÈ Á≈ √≈ËÈ Ï‰ ◊¬Δ¢

√≈Ò B@AD ÁΔ¡≈∫ ÒØ’ √Ì≈ ⁄؉≈∫

«Úμ⁄ «ÌzÙ‡≈⁄≈apple √μÂ≈ ÂÏÁΔÒΔ Á≈

«¬μ’ ÍzÓ∞μ÷ ’≈apple’ ω «◊¡≈ √Δ¢

«¬√ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ √μÂ≈ Á∂ ’∂∫Áapple Á∂

«√ıapple ¿∞μÂ∂ ÏÀ·∂ ÒØ’≈∫ ¿∞μÂ∂ «¬‘

«¬Ò˜≈Ó ’¬Δ √±«Ï¡≈∫ Á∂ ¡≈◊±¡≈∫

¿∞μÂ∂ Òμ◊Á∂ apple‘∂ ‘È¢ ¡«√μË∂ apple±Í

«Úμ⁄ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Á¯Âapple ¿∞μÂ∂ ÚΔ

«ÌzÙ‡≈⁄≈apple Á∂ «ıÒ≈¯ ’≈appleÚ≈¬Δ

’appleÈ ÂØ∫ ‡≈Ò≈ Ú쇉 ÁΔ ◊μÒ ¡≈

‹≈∫ÁΔ √Δ¢ «¬‘ ◊μÒ≈∫ «¬ßÁapple≈ ◊≈∫ËΔ

Á∂ √Ó∂∫ ¿∞μ·‰ Òμ◊ Í¬Δ¡≈∫ √È¢

apple≈‹ΔÚ ◊≈∫ËΔ Á∂ «apple’≈apple‚-ÂØÛ

Ï‘∞Óμ Íz≈Í ’appleÈ ÂØ∫ Ï≈¡Á

«ÚappleØËΔ «Ëapple 鱧 ¿∞√ √Ó∂∫ Â≈’ «ÓÒΔ,

‹ÁØ∫ Ïدapple˜ ÂØÍ ÿ∞‡≈Ò∂ Á≈ Ó≈ÓÒ≈

√≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈¢ «¬√ ÿ∞‡≈Ò∂ ÁΔ¡≈∫

◊μÒ≈∫ ’≈∫◊apple√ ¡ßÁappleØ∫ ‘Δ ‘؉ Òμ◊

Í¬Δ¡≈∫¢ ¡ıΔapple «Úμ⁄ «¬‘ «¬Ò˜≈Ó

√μÂ≈ ÂÏÁΔÒΔ Á≈ ÍzÓ∞μ÷ ’≈apple’ ω

«◊¡≈¢ «¬√ √μÂ≈ ÂÏÁΔÒΔ Á∂ «√μ‡∂

Ú‹Ø∫ ÷μÏ∂ ¡Â∂ √μ«‹¡≈∫ ÁΔ √‘≈«¬Â≈

È≈Ò «¬μ’ ’Ó˜Øapple √apple’≈apple ωΔ,

«‹‘ÛΔ Óß‚Ò ’«ÓÙÈ ¡Â∂ ¡‚Ú≈ÈΔ

ÁΔ appleμÊ Ô≈Âapple≈ ÁΔ Ì∂‡ ⁄Û∑ ◊¬Δ¢

¡ıΔapple ¡«‹‘Δ¡≈∫ ‘Δ ’Ó˜Øapple

√apple’≈apple≈∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á Èapple«√Ó‘≈ apple≈˙

ÁΔ √apple’≈apple Ï‰Δ¢ ÒØ’ √Ì≈ «Úμ⁄

Ï‘∞ÓμÂ Ò¬Δ «ÌzÙ‡≈⁄≈apple Á∂ Ó√«Ò¡≈∫

¿∞μÂ∂ ⁄apple⁄≈ ⁄μÒÁΔ apple‘Δ, Íappleß± Ô± ÍΔ

¬∂ ÁΔ Á±‹Δ Ú≈appleΔ ÁΔ ÓÈÓØ‘È «√ßÿ

√apple’≈apple ¿∞μÂ∂ «ÌzÙ‡≈⁄≈apple Á∂

«apple’≈apple‚-ÂØÛ «¬Ò˜≈Ó Òμ◊∂¢

«¬‘È≈∫ «Úμ⁄Ø∫ Úμ‚≈ ÿ∞‡≈Ò≈ ¡‹∂

√≈Ï ‘؉≈ Ï≈’Δ ‘À¢ «¬√ √«ÊÂΔ È±ß

Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ È∂ √μÂ≈

Íz≈ÍÂΔ Ò¬Δ Úapple«Â¡≈¢ Ì≈appleÂΔ

‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ Á∂ ÍappleË≈È ÓßÂappleΔ Á∂

¿∞ÓΔÁÚ≈apple √zΔ È«appleßÁapple ÓØÁΔ È∂ “È≈

÷≈¿±∫◊≈ È≈ ÷≈‰∂ Á±ß◊≈“ Á≈ È≈‘apple≈

B@AD √≈Ò ÁΔ ‘apple ⁄؉ appleÀÒΔ «Úμ⁄

«ÁμÂ≈ ¡Â∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß Ì≈appleÂΔ

ÒØ’≈∫ È∂ «‘μÂ≈∫ ÁΔ apple≈÷Δ ’appleÈ Ú≈Ò≈

⁄Ω’ΔÁ≈apple ◊appleÁ≈È «ÁμÂ≈¢ Ì≈apple Á∂

ÒØ’≈∫ È∂ «¬√ ◊μÒ ¿∞μÂ∂ ÌappleØ√≈ ’apple ’∂

Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ Á∂ ‘μ’ «Úμ⁄

ÎÂÚ≈ Á∂ «ÁμÂ≈¢ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÁΔ

‘apple ⁄؉ «Úμ⁄ «ÌzÙ‡≈⁄≈apple ÍzÓ∞μ÷ Ó∞μÁ≈

ωÁ≈ «apple‘≈¢ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ‹Δ ‘apple

√±Ï∂ ÁΔ ⁄؉ «Úμ⁄ Â≈ÏÛ-ÂØÛ

appleÀÒΔ¡≈∫ ’appleÁ∂ ¡Â∂ Ë≈apple«Ó’

Ëapple∞ÚΔ’appleÈ Á∂ È≈Ò-È≈Ò «ÌzÙ‡≈⁄≈apple

鱧 Ó∞μ÷ Ó∞μÁ≈ ω≈¿∞∫Á∂ apple‘∂¢ Íß‹≈Ï,

«ÁμÒΔ ¡Â∂ «Ï‘≈apple Á∂ ÒØ’≈∫ 鱧 ¤μ‚ ’∂

¿∞‘ Ï≈’Δ √±«Ï¡≈∫ «Úμ⁄ «ÌzÙ‡≈⁄≈apple

Ó∞’ Ì≈apple Á∂ È≈‘apple∂ ¿∞μÂ∂ «‹μÂ≈∫

‘≈√Ò ’appleÁ∂ apple‘∂¢ ‘≈∫, «¬√ √Ó∂∫

‘Ø¬Δ¡≈∫ «˜ÓÈΔ ⁄؉≈∫ «Úμ⁄ ÈÂΔ‹∂

¿∞Ò‡ ÚΔ ¡≈¿∞∫Á∂ apple‘∂¢ «¬‘È≈∫ ⁄≈apple

√≈Ò≈∫ «Úμ⁄ «ÌzÙ‡≈⁄≈apple Á∂ ’¬Δ

Ó‘μÂÚ Í±appleÈ Ó≈ÓÒ∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂¢

«¬‘È≈∫ Ó≈Ó«Ò¡≈∫ Á∂ Ó∞μ÷ ÁØÙΔ¡≈∫

ÁΔ¡≈∫ Â≈apple≈∫ √μÂ≈ Á∂ ’∂∫Áapple È≈Ò

‹∞ÛΔ¡≈∫ «Ú÷≈¬Δ «ÁßÁΔ¡≈∫ apple‘Δ¡≈∫¢

Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ «¬‘È≈∫ Úμ‚∂

ÿ∞‡≈«Ò¡≈∫ 鱧 «’√∂ È≈ «’√∂ apple±Í «Úμ⁄

’≈∫◊apple√ È≈Ò ‹ØÛÁΔ apple‘Δ, Íappleß± Ó∞μ÷

ÁØÙΔ √μÂ≈Ë≈appleΔ¡≈∫ ÁΔ «ÓÒΔ-Ì∞◊Â

È≈Ò Á∂√ ÂØ∫ Ï≈‘apple Ì싉 «Úμ⁄

’≈ÓÔ≈Ï ‘∞ßÁ∂ apple‘∂¢ ’∂∫Áapple ÁΔ Ó∞μ÷

¬∂‹ß√Δ ÁØÙΔ¡≈∫ 鱧 ÎÛÈ ¡Â∂ Á∂√

Ú≈Í√ «Ò¡≈¿∞‰ «Úμ⁄ √¯Ò È‘Δ∫

‘Ø¬Δ¢

ÓØÁΔ √apple’≈apple Á∂ ⁄≈apple √≈Ò≈∫ «Úμ⁄

«Ú‹∂ Ó≈«Ò¡≈ Á≈ ’∂√ √≈‘Ó‰∂

¡≈«¬¡≈¢ ¿∞‘ ÈΩ∫ ‘˜≈apple ’appleØÛ ÂØ∫ ÚμË

Á≈ ÿ∞‡≈Ò≈ ’apple ’∂ «¬ß◊ÒÀ∫‚ ‹≈

Ú«Û¡≈¢ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’≈∫◊apple√

¡Â∂ Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ È∂ «¬μ’

Á±‹∂ ¿∞μÂ∂ ÁØÙ Ò≈¿∞‰ ÁΔ fiÛΔ Ò≈

«ÁμÂΔ, Íappleß± «√μ‡≈ ’Ø¬Δ ÚΔ È‘Δ∫

«È’«Ò¡≈¢ Ò«Ò ÓØÁΔ Á≈ «’μ√≈

√≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈¢ «¬√ ’∂√ ÁΔ «√μËΔ

√±¬Δ √μÂ≈Ë≈appleΔ Í≈apple‡Δ ¿∞μÂ∂ ¡≈ ’∂

«‡’ÁΔ √Δ, Íappleß± √Δ ÏΔ ¡≈¬Δ È∂

«’√∂ 鱧 ‘μÊ È‘Δ∫ Í≈«¬¡≈¢ ‘∞‰

ÈΔappleÚ ÓØÁΔ ¡Â∂ ¿∞√ Á≈ Ó≈Ó≈ Ó∂‘∞Ò

⁄Ø’√Δ Íß‹≈Ï ÈÀÙÈÒ ÏÀ∫’ È≈Ò

AAD@@ ’appleØÛ ÁΔ ‘∂apple≈-Î∂appleΔ ’apple ’∂

Ï≈‘apple ⁄Ò∂ ◊¬∂ ¡Â∂ ‘∞‰ √Δ ÏΔ ¡≈¬Δ

鱧 √«‘ÔØ◊ ’appleÈ ÂØ∫ «¬È’≈apple ’apple apple‘∂

‘È¢ √Δ ÏΔ ¡≈¬Δ appleؘ «¬‘È≈∫ ÁΔ¡≈∫

‘˜≈apple≈∫-’appleØÛ≈∫ apple∞ͬ∂ ÁΔ¡≈∫

√ßÍÂΔ¡≈∫ ˜Ï ’appleÈ Á≈ Á≈¡Ú≈

’appleÁΔ ‘À¢ ¡√Ò «Úμ⁄ «¬‘ √ßÍÂΔ

«’ßÈ∂ ÁΔ ‘À ¡Â∂ «¬‘È≈∫ √ßÍÂΔ¡≈∫ ÂØ∫

¡√Ò «Úμ⁄ «’ßÈ∂ ÍÀ√∂ «ÓÒ‰◊∂, «¬√

Ï≈apple∂ ·Δ’-·Δ’ ’∞fi ÚΔ È‘Δ∫ «’‘≈

‹≈ √’Á≈¢ ¡μ‹ Âμ’ ÓμË ÍzÁ∂Ù

«Ú⁄Ò∂ «Ú¡≈ÍÓ ÿ∞‡≈Ò∂ Á≈ ’جΔ

«√μ‡≈ È‘Δ∫ «È’«Ò¡≈¢ apple؇ØÓÀ’

ÿ∞‡≈Ò≈ ¡‹∂ «Úμ⁄∂ ‘Δ ‘À¢ ‘∞‰

’≈apple«Â’ «⁄ÁßÏappleÓ Á≈ Ó√Ò≈

√≈‘Ó‰∂ ¡≈ «◊¡≈ ‘À¢ √≈Ò B@AI

Âμ’ «¬‘È≈∫ ’∂√≈∫ «Úμ⁄ Â∂˜Δ ¡≈¿∞‰

ÁΔ √ßÌ≈ÚÈ≈ Ï‰Δ apple‘∂◊Δ¢

«¬‘È≈∫ ÿ∞‡≈«Ò¡≈∫ È≈Ò ‹∞Û∂

ÒØ’≈∫ 鱧 √˜≈ Á∞¡≈¿∞‰≈ Á±apple ÁΔ ◊μÒ

‘À¢ √˜≈ Á∞¡≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ¡≈∫

¬∂‹ß√Δ¡≈∫ ¡’√apple √apple’≈appleΔ ÁÏ≈¡

¡Â∂ apple≈‹√Δ «◊‰ÂΔ¡≈∫-«Ó‰ÂΔ¡≈∫

¡È∞√≈apple ’ßÓ ’appleÁΔ¡≈∫ ‘È¢ ÓΔ‚Δ¡≈

¡≈Í‰Δ¡≈∫ «◊‰ÂΔ¡≈∫-«Ó‰ÂΔ¡≈∫

¡È∞√≈apple ’ßÓ ’appleÁ≈ ‘À¢ ’∞fi √Ó∂∫

Ï≈¡Á ÒØ’≈∫ √≈‘Ó‰∂ ’Ø¬Δ ‘Øapple

ÿ‡È≈ ¡≈ ‹≈∫ÁΔ ‘À¢ ÒØ’ «√apple¯

ÁappleÙ’ ω∂ ‘ج∂ ‘È¢ ÓØÁΔ √apple’≈apple

«ÌzÙ‡≈⁄≈apple ÁΔ¡≈∫ ÿ‡È≈Ú≈∫ «Úμ⁄Ø∫

⁄؉≈∫ ÁΔ¡≈∫ «◊‰ÂΔ¡≈∫-«Ó‰ÂΔ¡≈∫

ÂÒ≈Ù apple‘Δ ‘À¢


20 08/03/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

√Î≈ AE Á≈ Ï≈’Δ...

◊appleΔϪ Á∂ apple«‘Ïapple Ï√Í≈ Á∂ ....

F «Á√ßÏapple, AIGH 鱧 Ï≈ϱ ‹Δ È∂ ÏÀ’Úapple‚ ¡À∫‚ ÓÈ≈apple‡Δ˜ ’«Ó¿±«È‡Δ «¬ßÍÒ≈«¬˜ ÎÀ‚apple∂ÙÈ

Ï≈Ó√∂Î È≈Ó Á≈ ’appleÓ⁄≈appleΔ √ß◊·È ω≈«¬¡≈ ¡Â∂ C √≈Ò Ï≈Á F «Á√ßÏapple AIHA 鱧 Á«ÒÂ

Ùث٠√Ó≈‹ √ßÿappleÙ √«ÓÂΔ ‚Δ ¡À√-D È≈Ó Á≈ √ß◊·È «Â¡≈apple ’ΔÂ≈¢ AD ¡ÍzÀÒ AIHD ȱß

Ï≈ϱ ‹Δ È∂ apple≈‹ÈΔ«Â’ Í≈apple‡Δ Ï‘∞‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ ω≈ «ÁÂΔ ¡Â∂ Á∂Ù ÁΔ √μÂ≈ Â∂ ’≈Ï‹

‘؉ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’apple «ÁÂ≈¢ Ï≈ϱ ‹Δ Á∞¡≈apple≈ F@@@ ‹≈ª 鱧 «¬μ’ ÍÒ∂‡Î≈appleÓ Â∂ «Ò¡≈¿∞‰ ¡Â∂

HE «Î√ÁΔ Úapple◊ Á∂ ÒØ’ª È±ß Ï‘∞˜È √Ófi‰ Á∂ ˜appleÏ∂ ’≈appleÈ ÏΔ ¡À√ ÍΔ ‹ÒÁΔ ‘Δ apple≈Ù‡appleΔ

Í≈apple‡Δ ω ◊¬Δ ¡Â∂ «Í¤Ò∂ ’¬Δ √≈Òª ÂØ∫ ⁄ÒÁΔ¡ª apple≈‹ÈΔ«Â’ Í≈apple‡Δ¡ª 鱧 «Íμ¤∂ ¤μ‚’∂

ÂΔ‹∂ ÈßÏapple Â∂ Í‘∞ß⁄ ◊¬Δ¢ AIHI ÁΔ¡ª ÒØ’ √Ì≈ ⁄؉ª «Úμ⁄ Ï≈ϱ ’ªÙΔ apple≈Ó ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ

«Úμ⁄ Á∂Ù «Úμ⁄ B.@G «Î√ÁΔ Ú؇ª Ò¬Δ¡ª ¡Â∂ C ÒØ’ √Ì≈ ÓÀ∫Ïapple ω∂ ‹Ø«’ AEÚ∫ ÒØ’ √Ì≈

Âμ’ BA Âμ’ Í‘∞ß⁄ ◊¬∂¢ AIIB ÁΔ¡ª Íß‹≈Ï ÁΔ¡ª «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉ª «Úμ⁄ Ï‘∞‹È √Ó≈‹

Í≈apple‡Δ «¬μ’ Úμ‚Δ apple≈‹ÈΔ«Â’ Í≈apple‡Δ Ú‹Ø∫ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬Δ «‹√ «Úμ⁄ I «ÚË≈«¬’ ⁄∞‰∂ ◊¬∂ ¡Â∂

Ó∞μ÷ «ÚappleØËΔ Í≈apple‡Δ Ï‰Δ¢ AIIC «Úμ⁄ Á∂Ù ÁΔ apple≈‹ÈΔÂΔ Á≈ ◊Û∑? apple«‘‰ Ú≈Ò∂ ¿∞Âμapple ÍzÁ∂Ù

«Úμ⁄ ÏΔ ¡À√ ÍΔ È∂ FG «ÚË≈«¬’ ω≈’∂ Úμ‚Δ «‹μ ‘≈√Ò ’ΔÂΔ¢ Ï≈ϱ ‹Δ ¡≈Í ÁØ Ú≈apple AIIA

¡Â∂ AIIF «Úμ⁄ ÒØ’ √Ì≈ ÓÀ∫Ïapple ⁄∞‰∂ ◊¬∂¢ AIIH «Úμ⁄ Ï≈ϱ ‹Δ È∂ «¬‘ Ú≈¡Á≈ ’ΔÂ≈ «’

¿∞‘ ¿∞ÁØ∫ Âμ’ ¡≈Í ⁄؉ È‘Δ∫ ÒÛ‰◊∂ ‹ÁØ∫ Âμ’ ÒØ’ √Ì≈ «Úμ⁄ ÿ‡Ø ÿ‡ A@@ ÓÀ∫Ïapple «‹μÂ’∂

È‘Δ∫ ‹ªÁ∂ ª ‹Ø Á∂Ù ÁΔ √μÂ≈ ÁΔ ⁄≈ÏΔ Á«Òª Á∂ ‘μʪ «Úμ⁄ ¡≈ √’∂¢ ¿∞√ÂØ∫ Ï≈Á Ï‘∞‹È

√Ó≈‹ Í≈apple‡Δ Ï∂√μ’ Íß‹≈Ï «Úμ⁄ ͱappleΔ Âappleª ’≈ÓÔ≈Ï È‘Δ∫ ‘Ø √’Δ Íapple ¿∞Âappleμ ÍzÁ∂√ «Úμ⁄ ÏΔ

¡À√ ÍΔ È∂ ’¬Δ Ú≈apple √apple’≈apple ω≈¬Δ ¡Â∂ Ï‘∞‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ È∂Â≈ Í«‘ÒΔ Á«Ò ӫ‘Ò≈

’∞Ó≈appleΔ Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Ï‰Δ¢ Ï≈ϱ ’ªÙΔ apple≈Ó ÁΔ «Ó‘È ¡Â∂ ’Ø«Ù√ Á≈ ‘Δ ÈÂΔ‹≈

‘À «’ ÓØ‹±Á≈ √Ó∂∫ Á∂Ù Á∂ ’¬Δ √±«Ï¡ª «Úμ⁄ ÏΔ ¡À√ ÍΔ Á∂ «ÚË≈«¬’ ÏÀ·∂ ‘È, BA ÒØ’ √Ì≈

ÓÀ∫Ïapple ¡Â∂ AE apple≈‹ √Ì≈ ÓÀ∫Ïapple Í≈apple‡Δ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ’apple apple‘∂ ‘È¢ Ï≈ϱ ‹Δ ÒßÏΔ «ÏÓ≈appleΔ Ï≈Á

«ÓÂΔ @I ¡’±Ïapple B@@F 鱧 √ÁΔÚΔ «Ú¤ØÛ≈ Á∂ ◊¬∂¢ Ï≈ϱ ’ªÙΔ apple≈Ó Á∂ Í«appleÚ≈apple ÚÒØ∫ Ï≈ϱ ‹Δ

ÁΔ Ô≈Á «Úμ⁄ ¿∞È∑≈ Á∂ È≈È’∂ «Íß‚ «¬μ’ ÓßÁapple ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À «‹√ «Úμ⁄ Ï≈ϱ ’ªÙΔ apple≈Ó

È≈Ò ‹∞Û∑Δ¡ª Ú√ª ÁΔ «¬μ’ Ò≈«¬Ïz∂ÏΔ ÚΔ «Â¡≈apple ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À¢ √Úapple◊Δ Ï≈ϱ ’ªÙΔ apple≈Ó

Ï∂Ùμ’ Ï‘∞‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ È≈Ò ‘Δ ‹∞Û∑∂ apple‘∂ Íappleß± ‘∞‰ ¿∞È∑ª 鱧 ‘apple apple≈‹ÈΔ«Â’ Í≈apple‡Δ ͱapple≈

Ó≈‰ √ÈÓ≈È «ÁßÁΔ ‘À¢ Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ ÚÒØ∫ ÚΔ «Í¤Ò∂ «ÁÈΔ∫ Ï≈ϱ ’ªÙΔ apple≈Ó Á∂ √ÈÓ≈È

«Úμ⁄ «ÚÙ∂Ù Ô≈Âapple≈ ’μ„Δ ◊¬Δ¢ Á∂√ «Úμ⁄ Á«Ò apple≈‹ÈΔÂΔ Á≈ Ë∞apple≈ apple‘∂ Ï≈ϱ ’ªÙΔ apple≈Ó Á≈

È≈Ó apple«‘ßÁΔ Á∞ÈΔ¡ª Âμ’ ÒØ’ª Á∂ «ÁÒª «Úμ⁄ Ú«√¡≈ apple‘∂◊≈¢

Á«ÒÂ≈∫ Á∂ Ó√Δ‘≈ Ï≈Ï» ’≈∫ÙΔ apple≈Ó ‹Δ

Ï≈Ó√∂Î È±ß ¿∞‘Ȫ È∂ “¡Ò≈ÁΔÈ Á≈ «⁄apple≈◊“ Á≈ Ȫ

«ÁμÂ≈, «‹√鱧 apple◊ÛÈ È≈Ò «’√∂ ÚΔ √Óμ«√¡≈ Á≈ ‘μÒ

«È’Ò √’∂◊≈¢

‹ÁØ∫ Ï≈Ó√∂Î È±ß ’ªÙΔ apple≈Ó «Ú⁄ ¡Â∂

’ªÙΔ apple≈Ó È±ß Ï≈Ó√∂Î «Ú⁄ «ÚÙÚ≈√ ‘Ø «◊¡≈ ª ¿∞È∑ª

È∂ ¡Ò≈ÁΔÈ Á∂ «⁄apple≈◊ 鱧 apple◊«Û¡≈ ª ‚ΔÊ ¡ÀÙ ÎØapple

(Á«Ò Ùث٠√Ó≈‹ √ßÿappleÙ √ßÓÂΔ) ÁΔ √ß√Ê≈ apple≈Ù‡appleΔ

ÍμËapple ÁΔ Á±‹Δ Á«Ò ‹Ê∂ÏßÁΔ ‘Ø∫Á «Ú⁄ ¡≈ ◊¬Δ¢ «¬‘

¡Ò≈ÁΔÈ Á∂ «⁄apple≈◊ Á≈ ‘Δ ’Ó≈Ò ‘Ø √’Á≈ √Δ, È‘Δ∫

ª «¬μ‚Δ Úμ‚Δ √ß√Ê≈ apple≈ÂØ apple≈ «’Ú∂∫ ‘Ø∫Á «Ú⁄ ¡≈

√’ÁΔ √Δ? ’ªÙΔ apple≈Ó È∂ Ï≈Ó√∂Î ÓÀ∫Ïappleª 鱧 √Ófi≈«¬¡≈

¡Â∂ «’‘≈ «’ Â∞√Δ∫ √≈apple∂ ÈΩ’appleΔ Í∂Ù≈ ÒØ’ ‘Ø, Â∞‘≈‚∂ «√apple

Â∂ «√ÚÒ √apple«Ú√ apple±Ò ÁΔ ÂÒÚ≈apple Ò‡’ÁΔ ‘À, «‹√

’apple’∂ Â∞√Δ∫ ¡≈͉∂ √Ó≈‹ Á∂ «‘μ «Ú⁄ ’ΔÂΔ ◊¬Δ

¡À‹Δ‡∂ÙÈ «Ú⁄ «‘μ√≈ È‘Δ∫ ÒÀ √’Ø◊∂¢ Íapple √≈鱧 √ßÿappleÙ

ÂØ∫ «ÏȪ ’Ø¬Δ Íz≈ÍÂΔ È‘Δ∫ ‘Ø‰Δ¢ √≈鱧 ‘ÛÂ≈Òª ÚΔ

’appleÈΔ¡ª ÍÀ‰Δ¡ª ‘È, ‹∂Ò∑ª “⁄ ÚΔ ‹≈‰≈ ÍÀ √’Á≈

‘À¢√Ø √≈apple∂ ÓÀ∫Ïapple ¡≈͉∂ ¡≈͉∂ ÿappleª «Ú⁄ ¡≈͉∂ Óª-

Ï≈Í, ÌÀ‰-Ìapple≈ Â∂ ‘Øapple Ϙ∞apple◊ª 鱧 «¬√ ’ßÓ Ò¬Δ

«Â¡≈apple ’appleØ¢ «Â¡≈apple ’Δ ’appleÈ≈ √Δ Ï≈Ó√∂Î ÂØ∫ √≈apple∂

Ú≈’¯ ‘Ø ⁄∞μ’∂ √È Â∂ √Ì √≈Ê Á∂‰ Ò¬Δ ¿∞Â≈ÚÒ∂ √È¢

Ϙ∞apple◊ª 鱧 ¡Â∂ ¡Ωappleª 鱧 Áμ«√¡≈ «◊¡≈ «’ ‹∂ Â∞‘≈ȱß

‹∂Ò∑ ÚΔ ‹≈‰≈ «Í¡≈ ª ÿÏapple≈¿∞‰ ÁΔ ’Ø¬Δ ÒØÛ È‘Δ∫¢

Â∞‘≈鱧 ÷≈‰ ÍΔ‰, È‘≈¿∞‰ Ë؉, ÁÚ≈¬Δ Á≈apple± ÁΔ ¿∞Ê∂

’Ø¬Δ ’ÓΔ È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊Δ, ’Ø¬Δ Ó≈apple∂ ’∞μ‡∂◊≈ È‘Δ∫, ÍÛ∑È

Ò¬Δ ¡ıÏ≈appleª ÚΔ «ÓÒ‰◊Δ¡ª¢ «Îapple ’Δ √Δ ‘apple ’جΔ

‹∂Ò∑ ‹≈‰ Ò¬Δ «Â¡≈apple ‘Ø «◊¡≈¢ «¬’ ¿∞‘ ÍÛ≈¡ ÚΔ

¡≈«¬¡≈ ‹ÁØ∫ «’ appleØÍÛ ÂØ∫ ‹∂Ò∑ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ ‹«Ê¡ª «Ú⁄

√μͪ Ú≈«Ò¡ª, «apple줪 Ú≈«Ò¡ª,ϪÁappleª Ú≈«Ò¡ª Á∂ ‹Ê∂

ÚΔ ¡≈ Ù≈ÓÒ ‘ج∂, «‹‘Ȫ ÂØ∫ ‹∂Ò∑ Ú≈Ò∂ ÚΔ ÿÏapple≈ ◊¬∂

¡Â∂ ¡≈͉∂ ‹≈ÈÚapple Ï≈‘apple appleμ÷‰ Ò¬Δ «ÓßȪ ÂappleÒ∂

’appleÁ∂ Á∂÷∂ ◊¬∂¢ «¬‘ ’ªÙΔ apple≈Ó Á≈ ‘Δ ’Ó≈Ò √Δ «’

¿∞‘Ȫ È∂ Ï≈Ó√∂Î ÂØ∫ ·Δ’ «ÂßÈ √≈Ò Ï≈¡Á F Á√ßÏapple

AIHA 鱧 ‚ΔÊ ¡ÀÙ ÎØapple Úapple◊Δ √ßÿappleÙÓ¬Δ ‹Ê∂ÏßÁΔ

ω≈ ’∂ ‘≈’Ó Ùz∂‰Δ 鱧 ◊«‘appleΔ √Ø⁄ª «Ú⁄ Í≈ «ÁμÂ≈ Â∂

¿∞È∑ª ÁΔ ÈΔ∫Á ‘apple≈Ó ’apple «ÁμÂΔ¢

Á«Ò √Ó≈‹ Á≈ «ÁÓ≈◊ (Ï≈Ó√∂Î)

«Â¡≈apple ‘؉ ¿∞ÍappleßÂ, √ßÿappleÙ ’appleÈ Ò¬Δ Ï≈‘Úª (‚ΔÊ

¡ÀÙ ÎØapple)ω≈¿∞‰ ¿∞Íappleß ¿∞‘Ȫ È∂ «’‘≈ «¬‘ √Ì ’∞fi

¡√Δ∫ «√¡≈√Δ Â≈’ Íz≈Í ’appleÈ Ò¬Δ ’apple apple‘∂ ‘ª

«’¿∞∫«’ «√¡≈√Δ Â≈’ ‘≈√Ò ’ΔÂ∂ «ÏȪ ¡√Δ∫

¡≈͉∂ √Ó≈‹ ÁΔ¡ª ¡‰«◊‰Â √Óμ«√¡≈Úª Á≈

÷≈ÂÓ≈ È‘Δ∫ ’apple √’Á∂¢ «Îapple «√¡≈√Δ Â≈’ ‘≈√Ò

’appleÈ Ò¬Δ «√¡≈√ «Ú⁄ «’¿∞∫ È≈ ’∞μ«Á¡≈ ‹≈Ú∂?

«‹È∑ª Á∂ ‘≈ÓΔ ÌappleÈ Â∂ ‚ΔÊ ¡ÀÙÎØapple Á∂ Ó≈«Ë¡Ó ÂØ∫ ‘Δ

«√¡≈√ «Ú⁄ ¤≈Ò Ó≈apple «ÁμÂΔ¢«¬‘ «√¡≈√ Á≈

√Î≈ B Á≈ Ï≈’Δ...

√Î≈ AE Á≈ Ï≈’Δ...

¡ßË∂apple È◊appleΔ...

’Àϫȇ ÓßÂappleΔ ˙Ó Íz’≈Ù

apple≈‹Ìapple È∂ ÚΔ ◊∞μ√≈ ˜≈‘apple

’ΔÂ≈ ‘À¢ ¿∞È∑≈ ¡≈˜Ó◊Û∑

«Úμ⁄ Ó≈apple∂ ◊¬∂ Ó∞’∂Ù apple≈‹Ìapple

Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ ÁΔ √Δ ÏΔ ¡≈¬Δ

‹ª⁄ ÁΔ Óß◊ ’ΔÂΔ ‘À¢

Ó∞’∂Ù Á∂ «ÍÂ≈ È∂ «’‘≈ ‘À

«’ Í«‘Òª ¿∞√ Á∂ Ï∂‡∂ ¿∞μÂ∂

◊À∫◊√‡apple ÁΔ ’≈appleÚ≈¬Δ ’ΔÂΔ

◊¬Δ, Íapple ’∂√ ÷≈apple‹ ‘Ø «◊¡≈¢

¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞‘ ’≈ÈÍ∞apple

⁄Ò≈ «◊¡≈, «‹μÊØ∫ ⁄∞μ’ ’∂

Í∞Ò√ È∂ Ó∞’≈ÏÒ≈ ω≈ «ÁμÂ≈¢

¿∞ÍappleØ’Â ’∞fi ’∂√ª ÂØ∫

«¬Ò≈Ú≈ ÈØ«¬‚≈ «Úμ⁄

«‹Â∂∫Áapple Ô≈ÁÚ Á∂ ¯apple˜Δ

Ó∞’≈ÏÒ∂ «Úμ⁄ ÚΔ ‹ÁØ∫ «Íß‚ª

Á∂ ÒØ’ª È∂ √Û’ª ‹≈Ó ’apple

«ÁμÂΔ¡ª ª Í∞Ò√ 鱧 √ßÏßËÂ

Í∞Ò√ «¬ß√ÍÀ’‡apple «Úapple∞μË ’∂√

Áapple‹ ’appleÈ≈ «Í¡≈ √Δ¢

¡√ÒΔ¡Â «¬‘ ‘À «’

√apple’≈apple ÚμÒØ∫ «ÓÒΔ ÷∞μÒ∑Δ ¤∞μ‡Δ

ÂØ∫ Ï≈¡Á Í∞Ò√ Ó∞Ò≈˜Óª

«Úμ⁄ «¬È≈Ó Â∂ ÍzÓØÙÈ Í≈¿∞‰

ÁΔ ÁΩÛ Òμ◊Δ ‘Ø¬Δ ‘À¢ «¬√ ȱß

’«‘ √’Á∂ ‘ª; “¡ßË∂apple È◊appleΔ,

⁄Ω͇ apple≈‹≈“!

Ó∞„Ò≈ ÍÛ≈¡ √Δ Â∂ ’ªÙΔ apple≈Ó È∂ ¡≈͉∂ √Ó≈‹ ȱß

«¬’Ø È≈¡apple≈ «ÁμÂ≈ «’ ‘≈Ò∂ ¡√Δ∫ «‡’‡ ω≈¿∞‰Δ

«√μ÷ª◊∂¢ «‹√ √Ó≈‹ 鱧 «√¡≈√ Á≈ ¿±Û≈ ¡ÀÛ≈ È‘Δ∫

√Δ ÍÂ≈ ’ªÙΔ apple≈Ó È∂ ¿∞√鱧 Ïμ«⁄¡ª Úª◊ √Ófi≈«¬¡≈

«’ «’Ú∂∫ «‡’‡ ω≈¿∞‰Δ ‘À Â∂ «’Ú∂∫ Á∂‰Δ ‘À,«’Ú∂∫ ⁄؉

ÒÛÈΔ ‘À, «’Ú∂∫ Í≈apple‡Δ apple«‹√‡apple‚ ‘∞ßÁΔ ‘À,√±Ï≈ ‹ª Á∂Ù

ÍμËapple ÁΔ Ó≈ÈÂ≈ Íz≈Í Í≈apple‡Δ ω≈¿∞‰ Ò¬Δ «’ßÈΔ¡ª

Ú؇ª ÁΔ ÒØÛ ‘∞ßÁΔ ‘À, ˜Ó≈È ˜Ï ’Δ ‘∞ßÁΔ ‘À, «’Ú∂∫

Á±‹Δ¡ª Í≈apple‡Δ¡ª È≈Ò Ó∞μ·Ì∂Û ’appleÈΔ ‘À, «’Ú∂∫ √ÓfiΩÂ∂

’appleÈ∂ ‘È; «¬‘ È∞’Â∂ ’ªÙΔ apple≈Ó È∂ ’Ò≈√ª Ò≈ Ò≈ ’∂

√Ó≈‹ 鱧 √Ófi≈¬∂¢Í«‘ÒΔ ⁄؉ AIHB «Ú⁄ ‘«apple¡≈‰≈

ÂØ∫ Ù∞apple± ’ΔÂΔ ◊¬Δ¢ ¿∞√Á∂ «ÚÙÒ∂Ù‰ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ ¡Â∂

¡μ◊Ø∫ Ò¬Δ «¬‘Ȫ Á∂ ¡≈Ë≈apple “Â∂ ÍÀ∫ÂÛ∂ ¡÷«Â¡≈apple

’ΔÂ∂ ◊¬∂¢ ¡ßª Á∂ Íμ¤Û∂ √Ó≈‹ Ò¬Δ «¬‘ ’ßÓ ÚΔ

¿∞È≈ ‘Δ ¡ßª Á≈ ¡Ω÷≈ √Δ Íapple ’ªÙΔ apple≈Ó È∂ Ï≈Ï≈

√≈«‘Ï Á∂ «¬‘ √∞È«‘appleΔ ¡μ÷apple ÒØ’ª Á∂ «ÁÒª «Ú⁄ Ú√≈

«ÁμÂ∂ «’ T¡≈Í‰Δ¡ª ÁΔÚ≈appleª Â∂ «Ò÷ Ò˙ «’ Â∞√Δ∫

«¬√ Á∂Ù Á∂ ‘∞’Óapple≈È Ï‰È≈ ‘À¢““ Í«‘Ò∂ ÍÛ≈¡ Â∂

Ì≈Ú∂∫ ’Ø¬Δ √Δ‡ È‘Δ∫ «ÓÒΔ Íapple ÓΔ‚Δ¬∂ È∂ «¬’ ◊μÒ

ÓßÈΔ «’ ’Ø¬Δ ÚΔ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple ÒμÌ ÒØÌ Á∂‰ Á∂ Ï≈Ú‹±Á

«Ú«’¡≈ È‘Δ∫ √Δ¢

’ªÙΔ apple≈Ó È∂ ’μ⁄∂ «¬Ó«Â‘≈È, «ÂÓ≈‘Δ ¡Â∂

«¤Ó≈‘Δ «¬Ó«Â‘≈È ÒÀ ÒÀ ’∂ √Ó≈‹ 鱧 Íμ’∂ √≈Ò≈È≈

«¬Ó«Â‘≈Ȫ Ò¬Δ «Â¡≈apple ’apple «Ò¡≈¢ Ï’≈«¬Á≈ Ï≈Ï≈

√≈«‘Ï Á∂ ‹ÈÓ «ÁÈ AD ¡ÍzÀÒ AIHD 鱧 «¬’ ͱappleΔ√±appleΔ

apple≈‹ÈΔ«Â’ Í≈apple‡Δ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’apple «ÁμÂ≈,«‹√Á≈ Ȫ

“Ï‘∞‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ“ appleμ«÷¡≈¢ «¬‘ ’ªÙΔ apple≈Ó Á≈ ‘Δ

«’zÙÓ≈ √Δ «’ «‹‘Ȫ ÍÛ∑∂-«Ò÷∂ ÒØ’ª È∂ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

鱧 apple؉ Ò≈ «ÁμÂ≈ √Δ, ’ªÙΔ apple≈Ó È∂ ¿∞‘Ȫ ÒØ’ª ȱß

√ß◊«·Â ’apple’∂ ¿∞‘Ȫ ÂØ∫ ‘Δ √ßÿappleÙ ’appleÚ≈ ’∂ ¡÷Δapple

¿∞È∑ª ÂØ∫ ‘Δ apple≈‹ÈΔ«Â’ Í≈apple‡Δ ÚΔ «Â¡≈apple ’appleÚ≈

Ò¬Δ¢√ßÿappleÙ ¿∞‘Ȫ «√apple¯ ’appleÚ≈«¬¡≈ È‘Δ∫ ¡≈Í ÚΔ

È≈Ò ‘Δ √ßÿappleÙ «Ú⁄ Ù≈ÓÒ ‘∞ßÁ∂¢ «ÁμÒΔ ÂØ∫ ‹ßÓ±-

’ÙÓΔapple Âμ’ ⁄≈apple ‘˜≈apple «’ÒØÓΔ‡apple Á≈ √¯apple ¡≈͉∂

‡ØÒ∂ È≈Ò ¡≈Í ÚΔ È≈Ò √≈¬Δ’Ò ⁄Ò≈ ’∂ ͱapple≈ ’ΔÂ≈¢

√≈«¬’Ò ⁄Ò≈-⁄Ò≈ ’∂ «Íμ¤∂ ˜÷Ó Ï‰ ◊¬∂ √È Íapple

¿∞‘ ⁄ÒÁ∂ Â∂ ⁄ÒÁ∂ ◊¬∂, ’Ø¬Δ Â±Î≈È ¿∞‘Ȫ Á≈ apple≈‘

È≈ appleØ’ √«’¡≈¢¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’ªÙΔ apple≈Ó È∂ ÒØ’ª ȱß

√Ófi≈¿∞‰≈ Ù∞apple± ’ΔÂ≈ «’ Ú∂÷Ø √≈‚Δ ÒÛ≈¬Δ Ì≈Ú∂∫ ‘apple

Í≈«√¿∞∫ Â≈’ÂÚapple ÒØ’ª È≈Ò ‘À Íapple ÿÏapple≈¿∞‰ ÁΔ ÒØÛ

È‘Δ∫¢ «¬‘ Ú؇ Á≈ apple≈‹ ‘À, «‹√ ÁΔ¡ª Ú؇ª ÚμË

¿∞√Á≈ apple≈‹ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢

¡√Δ∫ «¬‘ apple≈‹ «Ò¡≈’∂ apple‘ª◊∂¢ √≈鱧 ÏÛ∂

«‘√≈Ï-«’Â≈Ï È≈Ò √Ø⁄-√Ófi ’∂ ⁄μÒ‰≈ ÍÚ∂◊≈¢

¡√Δ∫ Í«‘Ò∂ ÍÛ≈¡ Â∂ «’√∂ Úμ‚Δ «√¡≈√Δ Í≈apple‡Δ ȱß

‘apple≈¿∞‰ ÁΔ √«ÊÂΔ «Ú⁄ ‘ØÚª◊∂, «Îapple ¡◊Ò∂ ÍÛ≈¡ Â∂

«’√∂ «√¡≈√Δ Í≈apple‡Δ Á∂ √«‘ÔØ◊ È≈Ò ’∞fi ‘μÁ Âμ’

«‹μ‰ Ú≈ÒΔ Í≈apple‡Δ ωª◊∂ Â∂ ¡÷ΔappleÒ∂ ÍÛ≈¡ Â∂

√Î≈ AC Á≈ Ï≈’Δ...

«ÁÙ≈‘Δ‰ ‘Ø apple‘Δ...

“‹ßfi ’∞ÍμÂΔ √∞Êapple≈ ÌÒ≈ Ó≈‰√“ Úª◊

«‹Ê∂ «’Â∂ ÚΔ «√¡≈√Δ ÒØ’ª ÁΔ

ÙÓ±ÒΔ¡Â È˜apple ¡≈¿∞∫ÁΔ ‘À ª ¿∞Ëapple

¤∂ÂΔ «’Â∂ ’ßÈ È‘Δ∫ Ë«apple¡≈ ‹ªÁ≈¢

ÒØ’appleØ‘ ‹ª ¡Á≈Òª Á∂ ‘∞’Ó Á∂‰ Â∂

Ó≈ÓÒ≈ ‹ª⁄ ’«ÓÙȪ «Ú⁄ ¿∞Òfi≈ «ÁÂ≈

‹ªÁ≈ ‘À¢ «√μ‡∂ Ú‹Ø∫ ‘˜≈appleª ÒØ’ª Á∂

’≈ÂÒª Á∂ ’∂√ ÚΔ CD-CD √≈Ò «’√∂

‰-Íμ‰ È‘Δ∫ Ò◊Á∂¢ «Úμ’Δ ◊Ø∫‚apple Á∂

Ó≈Ó∂ È∂ ¡Í‰∂ Í∞μÂapple 鱧 «¬’ «√¡≈√Δ

¡≈◊± ÚÒØ∫ Úapple◊Ò≈¿∞‰ Á≈ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈

‘À¢

Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ Íß‹≈Ï Á≈ Ï‘∞ Úμ‚≈

Ó√Ò≈ ‘À¢ √≈‚Δ ‘∞ÈappleÓßÁ ÈΩ‹∞¡≈È ÍΔÛ∑Δ

«ÚÁ∂Ùª 鱧 ¿∞‚≈appleΔ¡ª Ó≈apple apple‘Δ ‘À¢ ’∞μfi

È«Ù¡ª Á∂ Á«apple¡≈ «Ú⁄ «·μÒ∑ apple‘∂ ‘È¢

Ï≈’Δ Ï⁄ÁΔ Ï‘∞«◊‰ÂΔ «Èapple≈Ù≈ Á∂

¡≈ÒÓ «Ú⁄ ‹Δ¡ apple‘Δ ‘À ‹Ø √≈‚∂ Ò¬Δ

Ù∞Ì √ß’∂ ȑΔ∫¢ ¡≈ıapple «’ßÈ≈ ’∞ «⁄apple

«ÚÁ∂ÙΔ ËappleÂΔ √≈‚∂ ÈΩ‹∞¡≈Ȫ 鱧 fiμÒ∂◊ΔÕ

«¬μÊ∂ ‘Δ apple∞˜◊≈apple Á∂ Úμ‚∂ ÓΩ’∂ ÍÀÁ≈ ’appleÈ∂

ÍÀ‰◊∂¢ Ó∞’ÁΔ ◊μÒ ¿∞ÍappleØ’Â ⁄apple⁄≈ Á≈

√≈appleßÙ «¬‘ ‘À «’ √Ó≈‹’ ÂΩapple Â∂ ¡‰Êμ’

’Ø«ÙÙª ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‹∂Ò ¡Â∂ Í∞«Ò√

ÍzÙ≈√È ÁΔ ’≈apple‹ Íz‰≈ÒΔ «Ú⁄ Úμ‚Δ¡ª

ÂÏÁΔÒΔ¡ª ÁΔ ÚΔ ÒØÛ ‘À¢

¡√Δ∫ «¬’μ«Ò¡ª ‘Δ «‹μ‰ ÁΔ √«ÊÂΔ «Ú⁄ Í∞μ‹

‹≈Úª◊∂¢ ’ªÙΔ apple≈Ó Á≈ «’zÙÓ≈ ’ßÓ ’appleÁ≈ «apple‘≈,

¿∞‘Ȫ «Ú⁄ ÒØ’ª Á≈ «ÚÙÚ≈√ «ÁzÛ∑ ‘∞ßÁ≈ «◊¡≈ Â∂

’ªÙΔ apple≈Ó Á∂ ÍÀapple ‘Øapple Әϱ ‘∞ßÁ∂ ◊¬∂¢’ªÙΔ apple≈Ó ÁΔ¡ª

√Ë≈appleÈ Íapple Ó‘μÂÚͱappleÈ ◊μÒª ¡≈Ó ÒØ’ª ÁΔ fiμ‡

√Ófi ÍÀ ‹ªÁΔ¡ª¢ ¿∞‘Ȫ È∂ √Ófi≈«¬¡≈ «’ Á∂Ù «Ú⁄

A@-AE ÎΔ√ÁΔ ’«Ê ¿∞μ⁄ ‹≈ÂΔ ÒØ’ ¡≈Í‰Δ¡ª

’∞⁄≈Òª È≈Ò Ï≈’Δ Á∂ HE-I@ ÎΔ√ÁΔ ÒØ’ª Á≈ ÙØÙ‰

’apple apple‘∂ ‘È ¡Â∂ ¿∞‘Ȫ “Â∂ apple≈‹ ’apple apple‘∂ ‘È ‹ÁØ∫ «’

apple≈‹ Ï‘∞«◊‰ÂΔ (HE ÎΔ√ÁΔ)Ú≈«Ò¡ª Á≈ ‘؉≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢ «¬‘ ◊μÒ ÒØ’ª ÁΔ √Ófi ÍÀ ◊¬Δ¢¿∞‘Ȫ

Áμ«√¡≈ «’ √Ì Úμ‚Δ¡ª Í≈apple‡Δ¡ª “√ªÍÈ≈Ê“Â∂

“È≈◊È≈Ê“ ‘È ‹Ø ¡≈Ó ÒØ’ª 鱧 ‚μ√ÁΔ¡ª ‘È, Á«ÒÂ

√Ó≈‹ 鱧 ‚μ√ÁΔ¡ª ‘È¢ «¬√∂ Ò¬Δ Á∂Ù ÁΔ √Ó∞μ⁄Δ

¿∞ÈÂΔ È‘Δ∫ ‘Ø apple‘Δ, «√apple¯ ¿∞‘Ȫ AE ÎΔ√ÁΔ ÒØ’ª ÁΔ

‘Δ Âappleμ’Δ ‘Ø apple‘Δ ‘À¢ ÒØ’ª È∂ ◊μÒ √ÓfiΔ Âª

apple≈‹ÈΔ«Â’ «ÍÛ «Ú⁄ ÷ÒÏÒΔ Óμ⁄ ◊¬Δ¢ Á∂Ù Á∂ √Ì

ÂØ∫ Úμ‚∂ √±Ï∂ ÁΔ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÁΔ ’∞apple√Δ «¬’ Á«Ò ¡ΩappleÂ

Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ È∂ ÓμÒ Ò¬Δ¢Íapple ÒÛ≈¬Δ ‚≈«„¡ª È≈Ò

√Δ¢’∞apple√Δ «˜¡≈Á≈ Á∂apple È≈ apple‘Δ¢ ’ªÙΔ apple≈Ó Á≈ «’zÙÓ≈

«Îapple ’ßÓ ’apple «◊¡≈ Â∂ Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ È∂ «Îapple ’∞apple√Δ ‹≈

ÓμÒΔ¢ ’∞fi Á∂apple Ï≈¡Á «Îapple ÷∞√ ◊¬Δ¢ Íapple ‘∞‰ Á«ÒÂ

√Ó≈‹ «Ú⁄ apple≈‹ ’appleÈ ÁΔ ‹≈◊ Òμ◊ ⁄∞μ’Δ √Δ¢ ‹≈Ïappleª

È≈Ò Ïapple≈Ïapple ÁΔ ÒÛ≈¬Δ ÒÛÈ ‹Ø◊≈ √Ó≈‹ ’ªÙΔ apple≈Ó

È∂ «Â¡≈apple ’apple «Ò¡≈ √Δ¢ „«‘ßÁ≈ Â∂ ¿∞μ·Á≈ «apple‘≈ Â∂

ͱapple≈ Ó∞’≈ÏÒ≈ ’appleÁ≈ «apple‘≈¢«Îapple ¿∞√È∂ «¬’ «ÁÈ Íμ’∂

ÍÀappleΔ∫ Әϱ ‘Ø ’∂ Á«Ò ¡ΩappleÂ È±ß ’∞apple√Δ “Â∂ «Ï·≈

«ÁμÂ≈¢ «ÚappleØËΔ √Ø⁄Á∂ apple«‘ ◊¬∂, ÿ≈Ûª ÿÛÁ∂ apple«‘

◊¬∂¢ Íapple √μÂ≈ Íz≈Í ÁΔ ¡«‹‘Δ ‹≈◊ ’ªÙΔ apple≈Ó È∂

Ò◊≈¬Δ «’ «Îapple ¡μ÷ª Á∂Ù ÁΔ √Ì ÂØ∫ Úμ‚Δ ’∞apple√Δ Â∂

Ò≈¿∞‰ ÁΔ √ÓappleμÊ≈ Á«Ò √Ó≈‹ È∂ ÍÀÁ≈ ’apple Ò¬Δ ‘À¢

’ªÙΔ apple≈Ó ’«‘ßÁ∂ √È √≈‚≈ ¡√Ò ÍÛ≈¡

«ÁμÒΔ ‘À, «¬√∂ Ò¬Δ «ÁμÒΔ Á∂ Â÷ “Â∂ ’Ϙ∂ ÁΔ

Ì≈ÚÈ≈ ¡μ‹ Á«Ò √Ó≈‹ Ò◊≈¬Δ ÏÀ·≈ ‘À¢ ¿∞‘ ’«‘ßÁ∂

√È «’ √μÂ≈ Íz≈ÍÂΔ Âμ’ √≈‚Δ «¬‘ apple‰ÈΔÂΔ ‘À «’

’Ø¬Δ ÚΔ «¬’ Í≈apple‡Δ Â≈’ «Ú⁄ È≈ ¡≈Ú∂ ¡Â∂ √≈‚∂

√‘≈apple∂ «ÏȪ ÚΔ ’Ø¬Δ Í≈apple‡Δ Â≈’ «Ú⁄ È≈ ¡≈Ú∂¢

¿∞‘Ȫ Á∂ ¡≈÷∂ ÏØÒ ¡μ÷apple-¡μ÷apple √μ⁄ ‘∞ßÁ∂ apple‘∂¢¿∞‘

’«‘ßÁ∂ √È «’ ¡√Δ∫ Ӌϱapple, Ò≈⁄≈apple √apple’≈appleª ⁄≈‘∞ßÁ∂

‘ª, ‹ÁØ∫ Âμ’ «’ ¡√Δ∫ ¡≈Í √μÂ≈ «Ú⁄ È‘Δ∫ ¡≈¿∞∫Á∂¢

¿∞‘ ’«‘ßÁ∂ √È Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈Ê ¡ßÏ∂‚’apple ÁΔ Í±‹≈

È‘Δ∫ ¿∞√ÁΔ √Ø⁄ 鱧 ¡Í‰≈˙¢ ¿∞‘ ¿∞√ÁΔ √Ø⁄ “Â∂

Í«‘apple≈ «ÁßÁ∂ apple‘∂ ¡Â∂ ¿∞√ÁΔ √Ø⁄ 鱧 ¡Í‰≈¿∞‰ Ò¬Δ

Íz∂apple«Á¡ª, Á«Ò √Ó≈‹ Ò¬Δ Úμ‚∂ ͱappleÈ∂ Í≈¿∞∫«Á¡ª,

Úμ‚∂ √∞ÍÈ∂ «Á÷≈¿∞∫«Á¡ª, √ÎÒÂ≈ ÁΔ¡ª ÍΩÛΔ¡ª

⁄Û∑Á∂-¿∞ÂappleÁ∂ ¡ß I ¡’±Ïapple B@@F 鱧 √ÁΔÚΔ

«Ú¤ØÛ≈ Á∂ ◊¬∂¢ Íapple «¬’ √ÁΔÚΔ «ÓÙ≈Ò ‹◊ÁΔ ¤μ‚

◊¬∂Õ

√Î≈ AB Á≈ Ï≈’Δ...

‡≈‘ÒΔ Â∂ ËΔ...

‹ªÁ∂ ‘È Â∂ ‘apple ¤Ø‡Δ ⁄Δ˜ ¿∞Â∂ ¡≈͉≈ ‘μ’ Áapple√≈¿∞∫Á∂

‘ج∂ Á±‹∂ 鱧 ÈΔÚª «Á÷≈¿∞∫Á∂ ‘È¢ «¬√ È≈Ò Ì≈Ú∂∫ ¿∞È∑ª

¡ßÁappleÒΔ ‘¿±ÓÀ 鱧 Íμ·∂ ÍÀ ‹ªÁ∂ ‘È, Íapple Ï≈‘appleΔ «˜ßÁ◊Δ

«Úμ⁄ ¿∞‘ Î∂Ò∑ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘È¢ ¡«‹‘∂ √Ó∂∫ ÏØÒª Á∂ Òμ◊∂ Îμ‡

¿∞Óapple Ìapple «apple√Á∂ apple«‘ßÁ∂ ‘È¢ «¬¿∞∫ ‘Δ ‹ÁØ∫ Ó«‘ß◊≈ «√ßÿ Á≈

ÍappleÚ≈apple ¡μ‚ ‘؉ Òμ«◊¡≈ Â≈ ¿∞√ Á∂ «ÂßÈØ Í∞μÂappleª «Úμ⁄

‘ج∂ ÷Û’∂-ÁÛ’∂ È∂ √≈apple≈ ’∞fi «‘√-È«‘√ ’apple «ÁμÂ≈¢

¡μ‚ ‘؉ ÁΔ ◊μÒ ˜Øapple-ÙØapple È≈Ò ÿapple «Úμ⁄ Â∞apple Í¬Δ¢

«¬È∑ª «ÁȪ «Úμ⁄ √∞÷Á∂Ú È∂ Ï≈‘apple «ÎappleÈΔ ’ØÒ «’√∂ Á≈

Í∞apple≈‰≈ ÿapple ÊØÛ∑∂ Ó∞μÒ «Úμ⁄ ‘Δ ÷appleΔÁ «Ò¡≈¢ «Îapple ’Δ √Δ ÿapple

«Úμ⁄ ’Ò∂Ù Á≈ Ó∞μ„ Ïμfi «◊¡≈¢ ¡‹∂ Ï÷ÂΩapple ª ÓÒÚΔ∫

‹ΔÌ È≈Ò ‘Δ ’«‘ «apple‘≈ √Δ «’ √∞÷Á∂Ú È∂ ⁄ØappleΔ˙∫ ÍÀ√∂ appleμ÷∂

‘È, Íapple ÏÒÚΔapple ª ÂΔ∫ÿÛ ’∂ ’«‘ ¿∞«·¡≈ «’ √∞÷Á∂Ú È∂

Ëμ’≈ ’ΔÂ≈ ‘À Â∂ √≈apple∂ ÍappleÚ≈apple È≈Ò ËappleØ‘ ’Ó≈«¬¡≈ ‘∂ Â∂

√ªfi∂ ÍÀ«√¡ª È≈Ò ÿapple «√appleÎ ¡≈͉∂ Ȫ «Ò¡≈ ‘À¢ √∞÷Á∂Ú

È∂ ÏÊ∂appleΔ¡ª √Î≈¬Δ¡ª «ÁμÂΔ¡ª, Íapple ◊μÒ Âª ¡≈÷apple √μ⁄ “Â∂

‘Δ ÷Û∑ÈΔ √Δ¢ Ï‘∞ appleΩÒ∂ ◊ΩÒ∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÍappleÚ≈apple Á∂ √ª‹∂

«appleÙÂ∂Á≈apple Â∂ «Íß‚ Á∂ «¬μ’ ÁØ apple√±÷Á≈apple ÏßÁ∂ Ï∞Ò≈ Ò¬∂ ª ‹Ø

Úß‚-Úß‚≈¬Δ Á≈ ’ßÓ ¡ÓÈ ÙªÂΔ Â∂ ·Δ’ „ß◊ È≈Ò È∂Íapple∂

⁄Û∑ √’∂¢ «Ú‘Û∂ «Úμ⁄ ‚‘∂ Óß«‹¡ª “Â∂ √≈apple∂ «appleÙÂ∂Á≈apple, «Íß‚

Á∂ «√¡≈‰∂ ÏßÁ∂ Â∂ ÍappleÚ≈apple Á∂ ÓÀ∫Ïapple ÏÀ· ◊¬∂¢ ÎÀ√Ò≈ ‘Ø«¬¡≈

«’ √∞÷Á∂Ú ¿∞È∑ª «Úμ⁄ apple«‘Ó≈ Í√ßÁ ‘Δ È‘Δ∫ √Δ ’appleÁ≈ Â∂

È≈Ò ‘Δ ÿapple Á≈ ¿∞√ Á≈ «‘μ√≈ ˜ÓΔÈ “⁄Ø∫ ¿∞√ 鱧 «ÁμÂ≈

‹≈Ú∂¢ ¿∞‘ ¡μ‹ ‘Δ ¡≈͉≈ √≈Ó≈È ⁄∞μ’ ’∂ «ÎappleÈΔ Ú≈Ò∂ ÿapple

⁄Ò∂ ‹≈‰◊∂¢ ‹∂ ÏÒÚΔapple È∂ ÚΔ ¡μ‚ ‘؉≈ ‘À ª «¬√ ÿapple

«Ú⁄’≈apple ’ßË ’μ„ ’∂ ÏÒÚΔapple ¡≈͉∂ Óª «Í˙ È≈Ò apple‘∂ Â∂

È‘Δ∫ ¡μ‚ ‘؉≈ ª √≈apple∂ «¬’μ·∂ apple‘Ø¢ «¬√ √≈apple∂ ÚappleÂ≈apple∂ «Úμ⁄

Ï÷ÂΩapple È‘Δ∫ ÏØ«Ò¡≈, √∞apple‹Δ ’Ωapple È∂ ˜apple±apple «¬μ’-ÁØ Ú≈apple

¡μ÷ª Ìapple ’∂ ¡≈«÷¡≈ «’ Íß⁄≈«¬Â Ëμ’≈ È≈ ’apple∂¢ ˜ÓΔÈ ÁΔ

Úß‚ Ú∂Ò∂ ˜apple±apple √Ì «Úμ⁄ ÂÒ÷Δ ¡≈ ◊¬Δ «’¿∞∫«’ ˜ÓΔÈ

ÊØÛ∑Δ ‘؉ ’apple ’∂ ⁄≈apple «‘μ«√¡ª «Úμ⁄ Úß‚Δ ‹≈‰Δ √Δ, Íapple

√∞÷Á∂Ú ÿapple Ú≈Ò≈ «‘μ√≈ ˜ÓΔÈ «Úμ⁄Ø∫ ÚμË Óß◊ «apple‘≈ √Δ¢

√≈«apple¡ª È∂ √Ò≈‘-ÓÙÚapple∂ È≈Ò «¬‘ ’ßÓ ÚΔ È∂Íapple∂ ⁄≈Û∑

«Ò¡≈¢

¡‹∂ ◊μÒª ⁄μÒ apple‘Δ¡ª √È, Íapple ¡≈÷appleΔ ÎÀ√Ò≈ ‘؉≈

Ï≈’Δ √Δ¢ Ïμ«⁄¡ª 鱧 √’±Ò “⁄Ø∫ ¤∞μ‡Δ ‘Ø ◊¬Δ Â∂ Ïμ⁄∂ ÚΔ ÿapple

¡≈ ’∂ ‚À∫Ïapple ◊¬∂ «’ ¿∞È∑ª Á∂ ÿapple «¬‘ ’Δ ‘Ø «apple‘≈ √Δ¢ ¿∞‘

ÚΔ ¿∞È∑ª Á∂ ’ØÒ ‘Δ ¡≈ ’∂ ÷Ò∑Ø ◊¬∂¢ ¡≈÷apple ÷∂ Úμ‡ “Â∂ ÷ÛΔ

‡≈‘ÒΔ È±ß ÒÀ ’∂ √∞÷Á∂Ú ¡μ◊ ÏϱÒ≈ ‘Ø «◊¡≈ «’ ‡≈‘ÒΔ Âª

¿∞√ 鱧 ‘Δ ¡≈¿∞‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À¢ ¿∞appleÒΔ¡ª ÁØ ‚∂’ª Â∂ «¬μ’

± Ï÷ÂΩapple 鱧 ¡≈ ◊¬∂ √È¢ ÏÒÚΔapple Á∂ «‘μ√∂ ’Ø¬Δ ÚΔ

Áappleμ÷ ȑΔ∫ √Δ¢ Á∂ÏØ ÚΔ È≈Ò ¿∞⁄Δ ¿∞⁄Δ ÏØÒ ’∂ ¡≈͉≈

appleØ√ ˜≈«‘apple ’apple apple‘Δ √Δ «’ ‡≈‘ÒΔ Âª ¿∞È∑ª Á∂ «‘μ√∂ ‘Δ ‘؉Δ

⁄≈‘ΔÁΔ ‘À¢ √∞apple‹Δ ’Ωapple È∂ ÏÛΔ ‘ÒΔÓΔ È≈Ò «’‘≈ «’ Á∂ÏØ

屧 «’¿∞∫ ÏØÒÁΔ ¬∂∫, Íß⁄≈«¬Â ¡≈Í∂ ÎÀ√Ò≈ ’apple∂◊Δ, Íapple Á∂ÏØ Âª

√∞apple‹Δ ’Ωapple 鱧 ÚΔ ’≈ÎΔ ’∞fi ’«‘ ◊¬Δ¢ ¿∞‘ ¡ßÁappleØ∫ ¡ßÁappleΔ

√≈apple≈ ’∞fi ÍΔ ◊¬Δ «’ ⁄μÒ ’Ø¬Δ È≈ ¡μ‚ ‘؉ Ú∂Ò∂ «¬‘Ø

«‹‘Δ¡ª ◊μÒª ª ¡≈Ó ‘Δ √∞‰ΔÁΔ¡ª ‘È¢ Ó«‘ß◊≈ «√ßÿ È∂

ÚΔ appleΩÒ∂ «Úμ⁄ È≈ ÍÀ ’∂ Ï÷ÂΩapple 鱧 «’‘≈ «’ ⁄μÒ ⁄∞μÍ ’appleØ

«‹‘Û≈ ’∞fi √∞÷Á∂Ú Á≈ ‘À ¿∞√ 鱧 ÒÀ ‹≈‰ «Á˙¢ √∞÷Á∂Ú «’√∂

‹≈‰ ͤ≈‰ Ú≈Ò∂ Á≈ ‡appleÀ’‡apple ‡apple≈ÒΔ ÒÀ ¡≈«¬¡≈ Â∂ √≈apple≈

√≈Ó≈È «¬μ’ «¬μ’ ’apple ’∂ ‡apple≈ÒΔ «Úμ⁄ appleμ÷Δ «◊¡≈¢ «’√∂ È∂

ÚΔ ¿∞√ 鱧 È≈ ‡Ø«’¡≈ «’ «¬‘ √≈Ó≈È √≈apple≈ ª Â∂apple≈ È‘Δ∫

«’¿∞∫«’ ËßÈ ’∞apple ÚΔ ⁄≈‘∞ßÁΔ √Δ «’ ¡≈Ú∂∫ ¤Ø‡Δ¡ª-¤Ø‡Δ¡ª

⁄Δ˜ª Ú≈√Â∂ È≈ Ò«Û¡≈ ‹≈Ú∂¢ ¤Ø‡∂ Ïμ⁄∂ ÚΔ ¿∞Ú∂∫ Úμ«‚¡ª

È≈Ò ÏÀ· √≈apple≈ ÚappleÂ≈apple≈ Á∂÷ apple‘∂ √È, Íapple ÏØÒ ’∞fi È‘Δ∫ apple‘∂

√È¢ ÁappleÙÈ Âª ‘∞‰ √∞μ÷ È≈Ò Á√ÚΔ∫ “⁄ ‘Ø «◊¡≈ √Δ¢ ¿∞‘

ÚΔ ⁄∞μÍ ⁄≈Í √≈apple≈ «ÁzÙ Á∂÷ «apple‘≈ √Δ¢ ¿∞√ È∂ «¬μ’ ÁØ Ú≈apple

¡≈Í‰Δ Óª √∞apple‹Δ ’Ωapple È≈Ò ÿ∞√apple Ó∞√apple «‹‘Δ ˜apple±apple ’ΔÂΔ

√Δ «’ ‘∞‰ ÍappleÓØ∫ Â∂ ◊∞apple«Á¡≈Ò ‘∞appleΔ∫ ¡≈ͪ ÂØ∫ ¡μ‚ «’¿∞∫

‘Ø¬Δ ‹ªÁ∂ È∂¢ ÌappleΔ¡ª ¡μ÷ª È≈Ò √∞apple‹Δ ’Ωapple ’∞fi ÚΔ È≈

Áμ√ √’Δ¢ √≈apple≈ √Ó≈È ⁄∞μ’ ’∂ Á∂ÏØ È∂ ¤Ø‡Δ ‘appleÁΔÍ È±ß ¿∞∫◊Ò

È≈Ò Ò≈ «Ò¡≈¢ Úμ‚Δ ÍappleÓØ∫ 鱧 ¡≈͉≈ fiØÒ≈ ⁄∞μ’ ’∂ Ó±‘apple∂

Ò≈ «Ò¡≈¢ ◊∞apple«Á¡≈Ò, √∞÷Á∂Ú ÁΔ ¿∞∫◊Ò Òμ◊ Â∞«apple¡≈¢

Á∂ÏØ ‡≈‘ÒΔ “Â∂ ¡≈͉≈ ÓØ‘ ‹Â≈ ’∂ Â∞appleÈ Òμ◊Δ¢ ¿∞‘

√∞apple‹Δ Â∂ ’appleÓØ∫ È≈Ò ¡μ÷ È‘Δ∫ √Δ «ÓÒ≈ apple‘Δ ÓÂ∂ √∞apple‹ΔÂ

’«‘ È≈ Á∂Ú∂ «’ ¡≈Í‰Δ ’appleÓØ È±ß ÚΔ È≈Ò ÒÀ ‹≈¢ √≈apple∂ ÿapple

ÁΔ Á∂‘ÒΔ ÂØ∫ Ï≈‘apple ‘Ø ◊¬∂, Íapple ’appleÓØ √∞ßÈ Ó∞ßÈ Óß‹∂ “Â∂ ÏÀ·Δ

apple‘Δ¢ ’appleÓØ ‹ªÁΔ Á∂ÏØ Â∂ ÍappleÓØ È±ß «Íμ¤Ø∫ ¡≈√ ÌappleΔ¡ª ¡μ÷ª

È≈Ò Á∂÷ÁΔ apple‘Δ, Íapple Á∂ÏØ È∂ «¬μ’ Ú≈apple ÚΔ «Í¤ª‘ Ì¿∞∫ ’∂

È‘Δ∫ Á∂«÷¡≈¢ √∞apple‹Δ È∂ ’appleÓØ ÚμÒ Á∂«÷¡≈¢ ÁØÚª ÁΔ¡ª

Șappleª «¬μ’ Á±‹∂ È≈Ò «ÓÒΔ¡ª¢ ““¡≈ ‹≈ Í∞μÂ Â±ß Âª Ó∂appleΔ

ËΔ ¬∂∂∫ ’«‘ ’∂ √∞apple‹Δ ’Ωapple È∂ ¿∞√ Á∂ «√apple “Â∂ ‘μÊ appleμ«÷¡≈¢

“Ï∂Ï∂“ ’appleÓØ Á∂ ӱߑØ∫ Ïμ√ «¬ßÈ≈ ‘Δ «È’«Ò¡≈ Â∂ ÿ∞μ‡ ’∂

√∞apple‹Δ Á∂ È≈Ò Òμ◊ ◊¬Δ¢ ÍÂ≈ È‘Δ∫ «’ßÈ∂ ‘ßfi± ÁØÚª ÁΔ¡ª

¡μ÷ª “⁄Ø∫ Ú‘Δ Â∞apple∂¢ √∞apple‹Δ È∂ √≈apple∂ ‡μÏapple ÁΔ¡ª appleØ‡Δ¡ª

Í’≈¬Δ¡ª, Íapple ¡≈Í È≈ ÷≈ √’Δ¢ ’appleÓØ √≈appleΔ apple≈ √∞apple‹ΔÂ

ÁΔ Ï∞μ’Ò «Úμ⁄ «È√«⁄ß ‘Ø ’∂ √∞μÂΔ apple‘Δ¢ (√Ó≈ÍÂ)


21 08/03/2018 NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

www.samajweekly.com

Sri Lanka to declare

Emergency after

communal clashes

Colombo | Sri Lankan President

Maithripala Sirisena on Tuesday decided

to declare a 10-day state of

Emergency after communal clashes

erupted in Kandy district.

Minister of National Dialogue Mano

Ganeshan told

Xinhua news agency

that the decision had

been taken following

a special cabinet

meeting held on

Tuesday morning.

Ganeshan said the

state of Emergency

would give Sirisena the power to deploy

the armed forces across the country.

Earlier on Tuesday, the police reimposed

curfew in parts of the district after

mobs took to the streets on Monday

night burning houses and businesses in

the latest spate of racial violence to hit

the island country. The government

strongly condemned the violence and

vowed to take stern action against the

perpetrators. Clashes first erupted in the

city’s Digana area on Sunday night after

a 41-year-old man succumbed to

injuries at a hospital after being attacked

by a group of people over an incident

involving two vehicles on February 22.

According to the police, 24 people have

been arrested so far.

Rajinikanth says he

can offer MGR rule

International Development Secretary

calls on the global community to

‘end the cycle of crisis’ in Somalia

Penny Mordaunt tells

donors that despite success at

averting a famine last year,

drought is still a serious

threat Somalia. International

Development Secretary

Penny Mordaunt will tell an

audience of global donors

today that while swift action

last year saved

thousands of

lives and heldoff

famine in

Somalia, “the

job is not yet

done”. At an

event co-hosted

by the

Department for

International

Development

(DFID), the

F e d e r a l

Republic of

Somalia and the

Office for the Coordination

of Humanitarian Affairs

(OCHA), the International

Development Secretary will

praise the efforts of the international

community in 2017

– but call for continued global

support for the 5.4 million

people in need living in

Somalia. Six years ago

Somalia was ravaged by a

deadly famine which killed

260,000 people – half of

those who died were children.

With extreme weathers

and an unprecedented fourth

consecutive year of poor rain

forecast for the country, Ms

Mordaunt will today deliver

the stark warning that half

the population is still hungry

and at risk of disease – and

will call on global partners to

generate innovative ideas for

building long-term resilience

to drought. International

Development Secretary

Penny Mordaunt said:

Last year the UK stood up

and called for international

action at a landmark conference

to agree critical help for

the people of Somalia.

Together, we helped avert a

famine and saved thousands

of lives. But drought continues

to haunt Somalia, where

today half the population is

hungry and at risk of disease.

The job is not yet done.

Drought and famine do not

have to go hand-in-hand. We

must harness the potential of

new ideas to build futureproof

resilience against

drought – and end the cycle

of crisis. We cannot let the

world forget Somalia. It’s not

just the right thing to do – we

are all less safe when hunger

and poverty are free to feed

extremism and mass irregular

migration. The International

Development Secretary will

today announce a further

emergency package to get

urgently needed medical,

nutritional, health and livelihood

support to the country,

including to 54,000 children

who will be treated for

Severe Acute Malnutrition.

The package

will be distributed

before the

end of March

2018, to ensure

urgent delivery

of these life-saving

services.

UN humanitarian

chief and

Emergency

R e l i e f

Coordinator

Mark Lowcock

said: Last year,

more than

US$90 million from the

UN’s Central Emergency

Response Fund (CERF) and

the Somalia Humanitarian

Fund were released to mitigate

against the worsening

food security situation in

Somalia. Thanks to generous

and timely contributions

from the UK and other

donors, the Somalia

Humanitarian Fund is this

year already programming

$22 million for life-saving

support. The CERF is also

stepping up quickly with

complementary, time-critical

and life-saving funding

which will help minimize

further displacement of people

in Somalia and other risks

caused by the drought.

Healthy diet may not

prevent effects of

high salt intake

London | If you tend to consume a

healthy diet just to thwart the effects of high

salt intake, think twice. A diet rich in fruits,

whole grains and green leafy vegetables,

might not balance out the risks caused by

foods with higher salt content, researchers

have warned. Previous studies considered a

diet with adequate proportion of nutrients

essential for the proper functioning of the

body as well as effective in counteracting

the effect of high salt on blood pressure.

However, while these foods do tend to

lower blood pressure, the new research suggests

they do not counteract the adverse

influence of salt intake. No matter how

healthy the overall diet is, people eating

higher amount of salt had higher blood pressure

– a major risk factor for heart attacks

and stroke, the study showed. “We currently

have a global epidemic of high salt intake

and high blood pressure. This research

shows there are no cheats when it comes to

reducing blood pressure,” said Queenie

Chan, research student at the Imperial

College in London. People need to monitor

their salt intake, and food manufacturers

should lower the salt content in their products,

the scientists recommended. “Having a

low salt diet is key – even if your diet is otherwise

healthy and balanced,” Chan said.

For the study, published in the journal

Hypertension, the research team noted the

diets of 4,680 people, aged 40-59, for four

days. The researchers assessed sodium and

potassium concentration in urine samples to

check the amount of salt intake per person.

“As a large amount of the salt in our diet

comes from processed food, we are urging

food manufacturers to take steps to reduce

salt in their products,” Chan said.

Chennai | Actor-turned-politician

Rajinikanth on Monday said he can provide

the rule of AIADMK founder and

late Chief Minister M.G. Ramachandran

(MGR) and also fill the leadership void

that exists in Tamil Nadu. Unveiling a

statue of MGR at the Dr MGR

Educational Research Institute here,

Rajinikanth said he understands politics

and can provide the kind of rule that

MGR gave. Rajinikanth, who is yet to

formally launch his political party, said

he knows that the path of politics is not

decked with flowers but filled with

thorns. He said he has learnt politics

from DMK leader M. Karunanidhi and

Congress leader late G.K. Moopanar.

According to him, both Karunanidhi

and late Chief Minister J. Jayalalithaa

were great leaders. But after the demise

of Jayalalithaa and with Karunanidhi in

poor health, there is a leadership vacuum

in the state which he can fill,

Rajnikanth said. He said those who are

in politics have not performed their

duties properly. Rajinikanth also

requested his fans and followers not to

put up banners and hoardings contravening

the law and troubling the people.

China’s $175bn defence budget

three times higher than India’s

Beijing | China on Monday

hiked its defence spending to 8.1

per cent of its GDP, pegging its

economic growth at 6.5 per cent in

2018. China’s defence budget in

2017 was 7 per cent of the country’s

GDP and has been in single

digit since 2013, but this year’s

military spending is the highest in

three years. The budget of $175

billion is three times higher than

India’s defence spending.

China’s economy, which grew

in double-digit for three-decades,

has slowed down over the years.

The economic target was

announced by Chinese Prime

Minister Li Keqiang when he

delivered the work report to the

National People’s Congress

(NPC), China’s

Parliament which

opened on Monday.

China has the

world’s largest

standing Army and

spends the most on

defence after the

US in the world.

President Xi

Jinping has vowed

to make the

Chinese Army a

modern force by cutting down its

troops.

This was mentioned by Li while

delivering the work report at the

Great Hall where nearly 3,000

Chinese lawmakers had gathered.

“We have completed the task of

reducing the armed

by 300,000 troops,”

Li said at the opening

session of the

NPC. The two-week

Parliament session

will be a historic

one as the rubberstamp

legislature

will remove the

two-term cap on the

Chinese presidency,

giving Xi unfettered

power and license to rule until he

retires or dies. The party’s powerful

Central Committee in February

passed a proposal to remove the

two-term cap on Chinese presidency

— a move that has startled the

world. China’s revered leader

Deng Xiaoping in 1980s had

restricted the presidential five-year

tenure to two to avoid the perils

which the cult around Mao Zedong

had brought. In 2017, at the

Communist Party’s once in a fiveyear

meet, Xi began his second

five-term without announcing his

successors, a convention his predecessor

Hu Jintao and Jiang Zemin

had followed.

The move was widely speculated

as Xi’s desire to rule the country

of 1.4 billion beyond the customary

10 years.

Xi is China’s most powerful

leader since Mao. He has been

conferred with the status of “core”,

an honorific given only to Mao

and Deng.


22 08/03/2018 NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

www.samajweekly.com

Railway contract management goes

END-TO-END DIGITAL

Dalai Lama events

in Delhi cancelled

Dharamsala | The Tibetan government-in-exile

has decided to cancel its

two main events in New Delhi slated to

mark 60 years of its exile India. The

events, which were to be attended by

Tibetan spiritual leader the Dalai Lama,

were scheduled on March 31 and April 1.

However, officials of the Central Tibetan

Administration (CTA) headquartered

here were tight-lipped about the development.

A media report quoting CTA

spokesperson Sonam Dagpo, who is

based here, said: “The Thyagaraj stadium

event has been shifted to Dharamsala

now. And the inter-faith prayer at

Rajghat has been cancelled for now.

“India is host to Tibetan refugees. We

respect the Indian government’s decision.

We have no further comments,”

said Dagpo. The CTA had planned an

inter-faith prayer at the Gandhi Samadhi

in Rajghat in Delhi on March 31 and a

‘Thank You India’ event at the Thyagaraj

Sports Complex on April 1. Sixty years

ago, some 80,000 Tibetans, along with

their spiritual leader the Dalai Lama, left

Lhasa after a failed uprising against

Communist rule over Tibet and fled to

India. The Tibetan exile administration,

called the CTA, is based in this northern

Indian hill town, where the spiritual

leader also lives. The Tibetan administration

is launching a round-the-year campaign

in India on March 17 from

Arunachal Pradesh to reach out to the

Indian community through “Thank You

India” events.

Both the New Delhi events were also

part of “Thank You India” campaign.

The spiritual leader entered India on

March 31, 1959, through Arunachal

Pradesh, along with his followers.

New Delhi, Indian Railways will

now digitise the submission of bills by

vendors for payment and issue of

inspection certificates by inspecting

agencies with the aim of achieving

complete digitisation of its contract

management. Besides, the state-run

transporter has introduced the letter of

credit (LC) mode of payment as an

option in supply/works contracts to

improve transparency and the ease of

doing business. “It has been decided

that all tenders for supply/works having

an estimated value of Rs 10 lakhs

(over $15,000) and above shall include

in tender conditions an option for the

contractors to take payment from railways

through LC arrangements,” said

a senior Railway Ministry official.

It would cost 0.15 per cent of the

LC to the contractors. Indian Railways

has already undertaken steps for digitisation

of its entire supply chain in a bid

to adopt end-to-end paperless working

in contract management by eliminating

human intervention.

“Now, one does not have to come to

the Railways office for submission of

bills and getting inspection certificates,”

said the official, adding: “Bill

approval status can be tracked online.”

The system includes digitisation of

processes like bill submission, inspection,

dispatches, receipt, bill passing

Pakistan test-fires long range anti-ship cruise missiles

Islamabad | Pakistan has successfully

test-fired long range anti-ship cruise

missiles, a statement from the Pakistan

Navy said on Monday. The Pakistan

Navy and the Pakistan Air Force jointly

tested the anti-ship cruise

missiles, the C-802 AK,

air to surface missiles,

which were fired from

both the JF-17 Thunder

aircraft and Pakistan

Navy Ship SAIF, Xinhua

reported. The statement

noted that the successful

joint launch of the missiles

by two defence forces of Pakistan

exhibit the desired interaction and cooperation

between the two organisations.

“Missiles launched from both platforms,

successfully hit their intended targets

which not only reasserts

the efficacy of

the weapon systems but

also manifests the

extended range of Joint

PN-PAF Sea-Air operations

and desired synergy

between the two

services,” said the

statement.

and bill payments, and warrantee monitoring.

With 100 per cent e-tenders

and e-auctions already assimilated into

the system, the Railways is further

planning to build on these initiatives to

achieve seamless flow of materials,

finances and information.

The Indian Railways has a vast supply

chain to maintain, sustain and build

its huge asset base, to run the system,

and to provide transportation services.

The Railways’ supply chain has a

large number of stakeholders and

involves huge recurring expenditure of

about Rs 50,000 crore annually. This

supply chain generates large volumes

of business and employment upstream

and hence is critical in the Railways’

functioning. Currently, the Railways

has about 52,000 suppliers registered

with a huge transaction order of rolling

stock, track items, maintenance spares

and other such items. The supply chain

digitisation would encompass integration

of information flows, physical

flows, and financial flows between

railways and its supply chain partners.

It involves completely digitising the

internal business processes of material

supply chain and seamlessly integrating

processes controlled by different

stakeholders digitally to achieve a

completely integrated, paperless and

digitised supply chain.

Airtel to acquire Gulf Bridge International’s India operations

New Delhi | Telecom service provider Bharti Airtel on Tuesday announced

an agreement with global cloud service provider Gulf Bridge International

(GBI) to acquire the India leg of GBI’s India-Middle East-Europe submarine

cable system. “Under the agreement, Airtel will acquire the ownership of the

India leg of GBI’s India-Middle East-Europe submarine cable,” the Indian

telecom major said in a statement, adding that: “Airtel will also pick up a significant

capacity on Middle East-Europe section of GBI’s cable system.” The

company, however, did not divulge the acquisition amount.

Airtel and GBI also agreed to formulate joint “go-to-market” strategies and

leverage the footprint of their respective global networks to serve global customers,

it said. “GBI is a multilayer terrestrial and subsea cable-meshed network,

which bridges the East to the West through the Middle-East,” the statement

said. “With this (agreement), we are adding a large capacity to meet the

growing data, content demand in markets like India as well as serve the connectivity

needs of global carriers and enterprise customers,” said Ajay

Chitkara, Director and CEO for Global Voice and Data Business, Bharti Airtel.

HeliTaxi service opens between

Bengaluru airport and city

Bengaluru | A helicopter

shuttle service (HeliTaxi) was

opened in Bengaluru on

Monday for the public between

the Bengaluru airport and the

city, in a bid to provide last-mile

connectivity.

The Bengaluru International

Airport Limited (BIAL), located

in Devanahalli, about 40 km

from the city centre, had tied up

with helicopter service provider

Thumby Aviation to ferry air

passengers to and from the city.

“We are currently operating

the service from 6.30 a.m. to

9.30 a.m. and 3.15 p.m. to 6

p.m. between the airport and the

city through a helicopter that can seat six

passengers,” Thumby Chairman Group

Captain K.N.G. Nair told IANS.

The fare for each passenger in the

seven-seater (six passengers and a pilot)

HeliTaxi is pegged at Rs 3,500 with additional

taxes. A commuter can opt for the

helicopter shuttle service between BIAL

and Electronic City in the south (about 70

km from the airport), which is home to

hundreds of technology firms including,

Infosys and other multinationals, or

Hindustan Aeronautics Limited (HAL)

Airport in the city centre.

“Bengaluru needed a service like this

much more than the other cities due to its

poor road density (the measure of road

length per square km area of land), as

compared to other Indian

cities,” said Nair. The

decision to launch the helicopter

shuttle service was

announced in August

2017 by Union Minister

of State for Civil Aviation

Jayant Sinha.

Currently, the chopper

service provider has

employed only one helicopter

to ferry the air passengers

and will increase

the number depending on

the demand. The HeliTaxi

is expected to make one

to-and-fro trip per hour

between the helipad at

BIAL and Electronic City or HAL

Airport. The chopper service fare is comparable

to a 5-7 seater luxury cab fare,

which costs about Rs 3,000-4,000 from

the city’s far end to the airport.

As India’s third busiest airport after

New Delhi and Mumbai, Bengaluru has at

least 60,000 fliers landing or taking off on

working days.


23 08/03/2018 NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

www.samajweekly.com

PNB FRAUD

CBI questions top

Gitanjali official

New Delhi/Mumbai |

The CBI on

Tuesday began questioning the Vice

President of Banking Operations of Mehul

Choksi’s Gitanjali Group in connection

with its ongoing probe into the multi-crore

PNB fraud case, officials said.

“Vipul Chitalia was picked up for questioning,”

a Central Bureau of Investigation

(CBI) official in Delhi told IANS.

He said Chitalia was taken away from

the Mumbai airport by the CBI, soon after

he landed in the city from Bangkok.

Choksi, along with diamond jeweller

Nirav Modi, has been accused of defrauding

the Punjab National Bank of Rs 12,600

crore, including Rs 1,300 crore being added

to the fraud kitty on February 26.

The CBI had filed the first FIR in the

scam on February 14 against Nirav Modi,

his wife Ami, brother Nishal, uncle Choksi

and his firms Diamond R US, Solar Exports

and Stellar Diamond. Modi, his family and

Choksi had left the country in early

January. The CBI filed a second FIR on

February 15 for a Rs 4,886.72-crore fraud

against Choksi’s Gitanjali Group.

Till date, the Enforcement Directorate

(ED) has carried out searches at over 198

locations across the country and seized

properties worth nearly Rs 6,000 crore,

while the CBI has arrested at least 18 persons

in the case so far.

Shorter hopes for a

symbolic year for

women in Lebanon

AHEAD OF WHEAT HARVESTING SEASON

Dalits gather to address

concerns over auction of

PANCHAYATI LAND

Echoing similar views, Vinay Partap Singh of Bhim Army

also condemned the decision of the Punjab government to set

up an industrial park in Sangrur over panchayati land.

Sangrur : AHEAD of the

annual auction of panchayati

land, a Dalit mahapanchayat was

held in Kheri Sahib village in

Sangrur in which Dalits gathered

to discuss the annual auction of

land. In the meeting, they

demanded scraping of e-auction

of panchayati land, which they

feel will not be transparent. Till

last year, manual auction was

being conducted across the state.

Mukesh Malaud, president of

Zamin Prapati Sangrash

Committee (ZPSC) said, “Earlier,

we had been protesting against

the SAD-BJP alliance and now

Petrol bomb

thrown at BJP's

Coimbatore office

we have gathered so that

Congress government don’t flout

any norms while conducting the

auction. In Sangrur alone, there is

about 10,000 acres of land which

is meant for Dalit peasants, but in

2017-18, Dalits got only 4,000

bighas (i.e1000 acres). Hence,

one can easily imagine what is

the position across the state.”

Gurmukh Singh, Secretary of

ZPSC said,”We got land at an

average rate of Rs 20,000 per

acre in the last financial year for

wheat and paddy farming and

now our demand is to give land to

Dalit farmers on 99 years of

lease.” Gurmukh further said,

“Now the present state government

has plans to set up an industrial

park on Sagrur’s panchayati

land which shows their seriousness

towards land for farming

purposes for Dalits. Earlier,

Congress leaders used to support

us in dharnas and now they are

busy in setting up industrial parks

on panchayati land.”

Echoing similar views, Vinay

Partap Singh of Bhim Army also

condemned the decision of the

Punjab government to set up an

industrial park in Sangrur over

panchayati land.

VIRENDRA SHARMA MP

BACKS CAMPAIGN TO

EXPAND HEATHROW

Virendra Sharma MP for Ealing, Southall, has

backed building a new runway

at Heathrow because of

the huge number of jobs, the

economic boost and the new

regional connectivity that will

come to West London.

Virendra Sharma joined Unite

the Union and Back

Heathrow – the grassroots

community campaign for

expansion at Heathrow airport

- at a special

Parliamentary Reception on Tuesday 27th February.

Heathrow will soon be centre stage in Parliament,

with a key vote expected in the House of Commons

before the summer recess. An expanded Heathrow

is a crucial infrastructure project that will create

180,000 jobs nationwide and 10,000 apprenticeships.

It will also provide new domestic connections

that will bring economic benefits to Ealing, not just

London and the South East, which is why 38 other

UK airports are also backing a new runway at the

UK’s only hub airport. Virendra Sharma MP said: “I

think we have much to gain from a world leading

hub, and I look forward to a revitalised Southall

benefiting from investment driven by an expanded

Heathrow. “There is huge support for Heathrow

expansion from MPs across the Labour Party and

the Government has promised Parliament a vote on

Heathrow expansion before the summer recess –

now they need to deliver it because we can’t wait

any longer. It’s time to get on with it.” Parmjit

Dhanda, Back Heathrow Executive Director, said:

“A new runway at Heathrow represents an opportunity

to create 180,000 unionised jobs across the

country and an opportunity to boost the UK's economy

at an uncertain time. “It's great to be working

with Unite the Union and so many Labour MPs to

help ensure this project is secured in a

Parliamentary vote as soon as possible. It's great to

see so much backing for this campaign locally in

west London and today from MPs across the country."

Diana Holland, Unite Assistant General

Secretary for Transport, said: “The future Heathrow

expansion is an issue of national importance and

fundamental to securing quality jobs, apprenticeships

and growth – for the whole of the UK.

“Building a new runway protects jobs in aviation

and will mean tens of thousands of new, highquality

jobs, not just in construction but also in a

supply chain that has the potential to reach every

corner of the UK.”

Porn Star sues Trump

over 'hush agreement'

Shorter meets Geagea hopes it will be a

symbolic year for women in Lebanon in the

upcoming elections.

British Ambassador to Lebanon Hugo

Shorter met with the leader of the Lebanese

Forces Party Samir Geagea.

After the meeting Ambassador Shorter

said: I had a good meeting today with the

head of the Lebanese Forces Party, Samir

Geagea. Our discussions covered a range of

issues including the upcoming parliamentary

elections in May. I am hopeful that the

Lebanese Forces are considering positively

the inclusion of more female candidates on

electoral lists. It is a symbolic year for

women in the UK with the celebration of

100 years of women suffrage. I hope it will

be a symbolic year for women in Lebanon,

with the elections representing an important

opportunity to boost inclusion and representation

of women.

Coimbatore: A petrol bomb was

hurled at the Bharatiya Janata Party

office here in Tamil Nadu by unidentified

persons early on Wednesday,

police said.

The attackers had come in a three

wheeler. Police are investigating the

case.

The attack comes a day after BJP

National Secretary H. Raja's message in

the social media that said the statue of

rationalist movement founder E.V.

Ramasamy or Periyar would be razed

to the ground.

The message was later removed.

Late on Tuesday, two persons were

arrested in Thirupattur in Vellore district

for vandalising Periyar's statue.

Washington: Adult film star

Stormy Daniels has reportedly

filed a lawsuit against US

President Donald Trump alleging

he never signed a "hush agreement"

to keep quiet about their

rumoured affair.

Daniels, who real name is

Stephanie Clifford, filed the lawsuit

in Los Angeles on Tuesday

that claims the nondisclosure

agreement is invalid and she is

free to publicly discuss the Trump

tryst, according to NBC News.

Daniels' had alleged that intimate

relationship with Trump

took place in 2006 and 2007 at

locations such as the Beverly Hills

Hotel and Lake Tahoe.

Both Daniels and Trump lawyer

Michael Cohen signed the agreement

three days before the 2016 presidential

election.

In the agreement, Trump is identified

as David Dennison and Daniels is

referred to as Peggy Peterson, New

york Post reported.

The documents, which the lawsuit

refers to as a "hush agreement",

includes a blank where

Trump is supposed to sign -

but he allegedly did not give

his signature.

Daniels received $130,000

not to talk about Trump, the

suit said.

Daniels claimed that Cohen

has bullied her into keeping

quiet and now she's fighting

back.

"To be clear, the attempts to

intimidate Clifford into silence

and ‘shut her up' in order to

‘protect Trump' continue

unabated," NBC news quoted

the suit as saying.

"On or about February 27,

2018, Trump's attorney Cohen surreptitiously

initiated a bogus arbitration

proceeding against Clifford in Los

Angeles."


24 08/03/2018 NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

www.samajweekly.com

Before coming to power in 2014

Mr. Modi, the Indian Prime Minister

with the support of BJP and RSS

befooled the Dalits by his flowery secular

rhetoric almost from every national

platform. Once Dalit leader (now a

Brahmin leader) Udit Raj(Member of

Parliament in the BJP government)

wrote an article in the Hindustan Times

in which he argued that the Dalits will

benefit by joining the BJP.

Today, when Baba Sahib

Ambedkar`s statue is vandalized by the

RSS miscreants in the city of Meerut;

Dalit leader such as Udit Raj, Vijay

Sampla, Ramdass Athawale seem powerless

and helpless in the BJP party.

Noone has dared to question the

BJP/RSS leaders. The question

remains: "Will anyone of them resign

in protest of vandalisation"?

Appropriation of iconic Dalit leaders

by the BJP nationally and internationally

is a bait to trap Dalits in order

to get their votes.

2019 election is coming soon. The

BJP and RSS have been tempting the

Dalits with new promises. The time has

Ambedkar Statue Vandalised in Meerut

come for the Dalits to understand

regressive and dirty politics of the

BJP/RSS. All Dalits irrespective of

caste or sub-caste affiliation or categorization

must understand that BJP/RSS

can never be on the side of Dalits.

Digital payment app BHIM, celebration

of 125th Ambedkar`s birth

anniversary and nominating Dalit

Kovind as President of India

is nothing but a well -thought

Rahul Kumar

(Senior Political

Correspondent)

strategy of the BJP/RSS. The

BJP/RSS is an anti- minority

party and would remain

ever so. The more the

BJP/RSS win states,

the more killing, vadalisation

of Dalit icon

statue will take place

In three and half

years of the BJP ruling

at the centre, the unemployment

of the Dalits increased manifolds.

Reserved seats in different government

departments are lying unfulfilled.

New methods are devised everyday

by the higher echelons of the

BJP/RSS to curtail the number of

reserved seats meant for the Dalits.

Reservation will be annihilated sooner

or later by such precarious methods.

In this scenario, the SC/ST/OBC of

India must not vote for the BJP. Stop

the BJP coming to power in 2019 by all

means. Do not trust people like Udit

Raj. He or others like him might come

to your doors with fresh promises but

never trust such chameleons.

All Dalits must keep in mind if

by hook or crook the BJP succeed in

gaining power in 2019, the members

of underprivileged groups will be

forced to beg on the street; their

educated children will be forced either

to commit suicide or to sell Pakoras

on the roadside.

I firmly believe that the members of

the Dalit community are smart. Let

us exercise our wisdom in the larger

interest of progeny.

INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE

DAY 2018 CELEBRATIONS IN LEICESTER

Her Majesty The Queen Representative Lord - Lieutenant of Leicestershire Lady Gretton Main Guest

Leicester | International Mother

Language Day celebrations on Sunday

25th February at Ramgarhia Sik

Gurdwara was a great success where the

special guests were Her Majesty The

Queen's Representative Lord-

Lieutenant of Leicestershire, Lady

Gretton; The Right Worshipful The

Lord Mayor of Leicester Councillor

Rashmikant Joshi; The Chairman of

Leicestershire County Council Mrs.

Janice Richards and Leicester City

Council Councillor Kulwinder Singh

Johal. The General Conference of the

United Nations Educational, Scientific

and Cultural Organisation {UNESCO}

proclaimed 21st February as the

International Mother Language Day on

17th November 1999 which was first

observed on 21/2/2000. It has been

annually celebrated to promote peace

and multilingualism around the world as

well as to protect all mother languages.

Speaking from the stage Lady Gretton

said that it has been my privilege to have

served as Her Majesty's Representative

in our City and County for the past 14

years and she spoke about 'the language

of the Royal service' and commented "

Her Majesty The Queen has served as

Queen of the United Kingdom, Canada,

Australia, and New Zealand-and as Head

of the Commonwealth-for 66 years. It is

hard to think of any other role model

who has given quite so much in service

over such a prolonged period of time".

She concluded by reading a letter from

Buckingham Palace dated 4th January

2018 in which ..." The Queen was

pleased to be reminded of her visit to

Guru Nanak Gurdwara on 1st August

2002 as part of Her Majesty's Golden

Jubilee celebrations and ...sends her best

wishes to all those who will be gathered

together at Ramgarhia Sikh Gurdwara in

Leicester for a most enjoyable day."

Lady Gretton was presented with a laminated

framed photograph of 'Welcome' in

different languages.

The Lord Mayor was delighted to be

invited to the IMLD celebrations and

said " In order to preserve one's true

identity, heritage, culture and traditions,

then it is vital to teach and encourage

children and adults to speak their own

mother language but also to be able to to

speak the main language of the country

they've made their home. I am very

much encouraged by the Punjabi

Listeners Club who are working so hard

to preserve the Punjabi Language".

Councillor Joshi was presented with

THE SIKHS- a book in English language

on Sikh religion by Gurinder

Singh Sacha. Mrs. Janice Richards was

very pleased to be able to lend her support

to the celebration of the mother

tongue and spoke about 'the language

of civic and community service'. She

was presented with a laminated framed

photograph of the Golden Temple- the

holiest shrine of the Sikh religion.

Ajit Jallandar reporter Sukhjinder

Singh Dhaday, elder family members of

Loyal Kirtan Jatha and Miri Piri Khalsa

Dhadi Jatha were presented with trophies.

Certificates and special 'Punjabi

Bags' were presented to Gurkiran Kaur

Loyal, Gursimran Kaur Loyal, Guraman

Singh Loyal, Karandeep Singh, Jugraj

Singh and Satvir Singh for their contribution

in the celebrations. Leicestershire

Partnership NHS Trust provided Mental

Health Awareness and volunteers from

Basics of Sikhi promoted Punjabi

Language and Sikh Religion through

their stall from 10 am to 1 pm. The event

raised £501 for the Lord Mayor's Appeal

- The Alzheimer's Society.

The Co-ordinator of the Punjabi

Listeners Club Tarlochan Singh Virk said

that every person on planet Earth should

feel proud of their own mother tongue language.

We would like to thank all the special

guests, Ramgarhia Sikh Gurdwara,

Civic Affairs Office of Leicestershire

County Council and everyone who contributed

and made the IMLD 2018 celebrations

successful and memorable.

More magazines by this user