16.03.2018 Views

02-2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nr 01. 2017 ISSN 1896-0502 Index 13370

Wszystko o wodzie

Walentynki

Zrozumieæ migrenê

œporozmawiajmy o raku


aktywuj swoje cia³o

Program ¿ywieniowy cellRESET

to 28-dniowy

proces zresetowania,

odnowy wszystkich komórek w naszym organizmie.

cellRESET

przywraca prawid³owe funkcjonowanie

komórek organizmu,

cofaj¹c wiek biologiczny o kilka, kilkunaœcie lat.

Klub

cellRESET

to opracowany program jako rewolucyjna

koncepcja od¿ywiania

na poziomie komórkowym s³u¿¹ca poprawie zdrowia

i kontroli wagi optymalnej.

Sekret cellRESET

tkwi w opatentowanej metodzie

od¿ywiania komórkowego

i bilansowania metabolizmu

za pomoc¹ specjalnie przygotowanego

dla tego programu zestawu suplementów

produkowanych w nanotechnologii

oraz odpowiednio dostosowanej diety.

na Ursynowie

Œwiat Zdrowia

ul. . ZWM 12

Warszawa

tel. 22 855 47 48


W numerze

info

4

6

8

11

12

14

16

22

23

24

27

28

31

32

34

Zmys³owe zapachy na walentynki

Woda nie jedno ma imiê

Mama pod parasolem suplementów

Nie bójmy siê rozmawiaæ o raku

Insulinoterapia a dieta

W zdrowym domu zdrowy duch

Naturalne wspomaganie organizmu

Jak nie daæ siê przeziêbieniu

Stawiamy bañki

Zrozumieæ migrenê

Oregano - jako przyprawa?

Witamina D

Biblioteczka

Na zdrowie przytul kota

Krzy¿ówka

Luty to miesi¹c, który niesie

ze sob¹ du¿o tematów

zwi¹zanych z pacjentami.

To równie¿ czas zastanowienia

siê i rozmów na

temat chorób, których siê

boimy. I tu has³o kampanii

"Przebadaj œmia³o cia³o,

przebadaj œmia³o cia³o - by

nie przegra³o!" jest ja

najbardziej na czasie. Ono

w³aœnie ma zachêcaæ Polaków do badañ

profilaktycznych. Wczeœnie wykryt¹ chorobê

nowotworow¹ mo¿na skutecznie leczyæ -

przekonuj¹.

Jak zwykle czekamy na listy i pytania.

Mi³ej lektury

Maria Skoczek

Partnerzy

www.swiatzdrowia.info

Adres redakcji:

ul. ZWM 12

02-786 Warszawa

tel./fax 22 855 47 48

506 132 022

e-mail: redakcja@swiatzdrowia.info

Wydawnictwo: SKOCZEK

Zdjêcia: redakcja,

PantherMedia Polska


Zmys³owe zapachy na walentynki

temat

wyczajem w tym dniu jest wysy³anie listów zawieraj¹cych wyznania mi³osne (czêsto pisane

Zwierszem)

Œwiêto zakochanych przypadaj¹ce 14 lutego Istniej¹ takie roœliny - kwiaty i pewne zio³a, które

zwane walentynkami od swego patrona œw. od lat kojarz¹ siê z mi³oœci¹. Substancje powsta³e

Walentego obchodzone jest w Europie Za- na ich bazie nale¿¹ do grona aromatycznych

chodniej i Po³udniowej ju¿ od œredniowiecza. afrodyzjaków. Jest wœród nich olejek rozma-

Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e nawi¹zuje ono do rynowy i ylangowy. Olejek rozmarynowy pochostarorzymskiego

œwiêta zwanego Luperkalia, dz¹cy z Hiszpanii to jeden ze sk³adników s³ynnej

poœwiêconego faunowi Luperkusowi - paster- œredniowiecznej Wody Królowej Wêgier. Uwaskiemu

bogu plemion italskich, który chroni³ przed ¿any ju¿ w staro¿ytnoœci za afrodyzjak, o dzia³aniu

wilkami. Œwiêtowano na Palatynie, gdzie zgodnie pobudzaj¹cym i odm³adzaj¹cym, u¿ywany by³ do

z legend¹ za³o¿yciele Rzymu Romulus i Remus leczenia oziêb³oœci seksualnej. Olejek ylangowy

byli karmieni przez wilczycê. Czczono wówczas pochodzi z kwiatów zbieranych z drzewa

Junonê, rzymsk¹ boginiê kobiet i ma³¿eñstwa Kananga rosn¹cego w Indonezji. Posiada

oraz boga przyrody Pana.

wyj¹tkowo piêkny, kwiatowy zapach gotowych

perfum. W krajach azjatyckich traktowany jest

Œw. Walenty ¿y³ w III wieku w Cesarstwie jako skuteczny afrodyzjak. Oba olejki znajdziemy

Rzymskim, by³ lekarzem i duchownym. Kiedy w wodzie perfumowanej Laredogra linii Dr Beta®,

panuj¹cy wówczas cesarz zabroni³ m³odym która mo¿e byæ doskona³ym prezentem dla

mê¿czyznom wchodziæ w zwi¹zki ma³¿eñskie, ukochanej kobiety.

uwa¿aj¹c, ¿e dziêki temu bêd¹ oni lepszymi

legionistami, Walenty z³ama³ zakaz w³adcy i Zapachem mi³osnym dla naszego mê¿czyzny

b³ogos³awi³ œluby m³odych mê¿czyzn. Za swoje bêdzie woñ olejku kardamonowego, który uchodzi

przewinienia zosta³ wtr¹cony do wiêzienia, gdzie w kulturze indyjskiej za g³ówn¹ substancjê

zakocha³ siê w niewidomej córce stra¿nika, która wchodz¹c¹ w sk³ad preparatów mi³osnych dla

pod wp³ywem mi³oœci Walentego odzyska³a panów. Jego zapach dzia³a pobudzaj¹co i

wzrok. Kiedy wiadomoœæ o tym zdarzeniu dotar³a stymuluj¹co, zwiêkszaj¹c po¿¹danie. Do innych

do cesarza, wówczas ten kaza³ zabiæ patrona naturalnych substancji - mêskich afrodyzjaków,

walentynek. Egzekucjê wykonano w³aœnie 14 nale¿¹ olejki: sanda³owy, imbirowy i cynamonowy.

lutego.

Wszystkie wchodz¹ w sk³ad wody Cardamon linii

Dr Beta®.

W Polsce walentynki przyjê³y siê na dobre w

latach 90. Dziœ przypominaj¹ nam o nich media,

supermarkety oraz rozmaite publiczne imprezy.

W ten dzieñ zwolennicy walentynek obdarowuj¹

siê nawzajem serduszkami, kwiatami i drobnymi

upominkami. Poszukiwanie pomys³u na najlepszy

podarunek, który ucieszy drog¹ sercu osobê,

musz¹ zacz¹æ odpowiednio wczeœniej. Wszak

prezent powinien byæ wyj¹tkowy, bo przeznaczony

jest dla wyj¹tkowej osoby. Dobrze, jeœli

bêdzie nawi¹zywa³ do relacji, jaka ³¹czy

zakochanych. Podkreœla³ j¹ i umacnia³. Mo¿e

zatem warto by nasz mi³osny podarunek

przyjemnie oddzia³ywa³ na zmys³y i na d³ugo

pozostawia³ na ciele ukochanej czy ukochanego

niezapomniany zapach?

4


temat

do serii ró¿anej. Wœród nich na szczególne szczególnego dnia w roku to zauwa¿my, i¿ S³owianie

wyró¿nienie zas³uguje Woda Ró¿ana o miodowo- te¿ maj¹ swój Dzieñ Zakochanych, który przypada na

-malinowej woni, która o¿ywia, nawil¿a, wyg³adza i Noc Kupa³y – Sobótkê obchodzon¹ w nocy z 21 na 22

odprê¿a skórê, a tak¿e Oliwka ß. Jej g³ównym czerwca.

sk³adnikiem jest olej z nasion winogron z dodatkiem AFIR biuro PR firmy Dr Beta

naturalnego, czystego olejku ró¿anego i olejku neroli,

które w po³¹czeniu tworz¹ niepowtarzaln¹ mieszankê LITERATURA

m³odoœci.

Aromaterapia

Innym pomys³em na walentynkowy prezent bêdzie - informator Dr Beta®,

olejek goŸdzikowy z p¹ków, który posiada korzenny Warszawa 2010

„piernikowy" zapach. W krajach arabskich nowo¿eñcy,

przed noc¹ poœlubn¹, namaszczali swe cia³a wonnym

goŸdzikiem, który mia³ ich uwolniæ od nieœmia³oœci i

poczucia wstydu.

Wœród preparatów marki Dr Beta®, utworzonych na

bazie omawianych olejków, znajdziemy gotowe

mieszanki o pobudzaj¹cych w³aœciwoœciach. Nale¿y

do nich oliwka do masa¿u ujêdrniaj¹cego, o wiele

mówi¹cej nazwie TiLove®. Odprê¿a cia³o, odœwie¿a

umys³, wzmacnia si³y witalne. W jej sk³ad wesz³y

miêdzy innymi olejki: kolendrowy i ylangowy oraz olej z

nasion winogron bogaty w fitosterole i witaminy E i F.

Oliwka zapewnia przyjemne wra¿enia zmys³owe,

pozostawiaj¹c na skórze egzotyczny, korzenno-

-kwiatowy zapach.

A mo¿e do aromatycznego, mi³osnego olejku warto

do³¹czyæ specjalny kominek, dziêki któremu ukochana

osoba bêdzie pamiêta³a o nas przez ca³y rok?

Wystarczy, ¿e wkropi olejki do miseczki z wod¹ i zapali

œwieczkê.

Zapachowe prezenty podkreœl¹ niepowtarzaln¹

atmosferê walentynek. Nawet jeœli nie nale¿ymy do

grona zwolenników tego œwiêta, pamiêtajmy, ¿e na

okazanie uczucia bliskiej osobie zawsze jest dobra

pora. A jeœli ju¿ potrzebujemy owego jednego,

5


zdrowie

Woda nie jedno ma imiê I cz.

oda - wydawaæ by siê mog³o, ¿e to proste - wiem co to jest, ale okazuje siê, ¿e

Wodmian wody jest wiele. Dlatego rozpoczynamy edukacjê o wodzie.

Inspiracj¹ do tej edukacji jest spotkanie z Panem

Zdzis³awem Oszczêd¹, który to wie o wodzie prawie

wszystko. Cz³owiek o ogromnej pasji i zaanga-

¿owaniu, który w Nanolaboratory Nantes w

Boles³awcu oraz w firmie Stomadent od kilku lat

prowadzi badania nad nanotechnologia?. Jednym z

efektów tych badañ jest woda o zmienionej strukturze

nazwana Nanowoda?.

Wiemy jeszcze ze szko³y podstawowej, ¿e woda w

organizmie cz³owieka jest niezbêdnym sk³adnikiem

pokarmowym, który przenosi sk³adniki od¿ywcze z

jedzenia do komórek organizmu i przyczynia siê do

wydalania z nich produktów przemiany materii, w tym

zwi¹zków toksycznych. Zwi¹zki takie tworz¹ siê

miêdzy innymi w miêœniach podczas intensywnego

wysi³ku. Woda przenosi równie¿ inne substancje

(hormony, enzymy) i reguluje temperaturê cia³a.

Woda jest podstaw¹ ¿ycia. Cia³o doros³ego cz³owieka

sk³ada siê w 60% z wody, cia³o dziecka z 75 %.

Natomiast utrata 3% wody z organizmu powoduje

zmêczenie, natomiast utrata 10% zagra¿a ju¿ ¿yciu.

Zawartoœæ wody w ustroju podlega du¿ym waha-

niom, zarówno ze wzglêdu na wiek, jak i na jakoœæ

spo¿ywanych pokarmów (zawartoœæ soli kuchennej).

W ci¹gu doby 3 do 6% wody ustrojowej ulega

wymianie, czyli po 10 dniach wartoœæ ta stanowi oko³o

50% wody ustrojowej .

Jak niedobór wody odbija siê na ludziach?

Po pierwsze, szkodzi zdrowiu. Nie chodzi o to, ¿e

umr¹ oni z pragnienia, lecz o to, ¿e niska jakoœæ wody

u¿ywanej do gotowania i picia jest przyczyn¹ chorób.

Oko³o 80% chorób i przesz³o jedna trzecia zgonów w

krajach rozwijaj¹cych siê to skutki korzystania ze

ska¿onej wody. W pó³pustynnych krajach Trzeciego

Œwiata zbiorniki wodne s¹ czêsto zanieczyszczone

ludzkimi b¹dŸ zwierzêcymi odchodami, pestycydami,

nawozami lub chemikaliami przemys³owymi.

Woda wodzie nie równa

Woda w naszym ¿yciu jest wszechobecna. Bez niej

¿ycie zamiera. Nie tylko stymuluje procesy

homeostazy (samoregulacja procesów biologi-

cznych) w naszym organizmie, ale jest te¿ energi¹

napêdzaj¹c¹ struktury wewn¹trzkomórkowe pozwalaj¹ce

utrzymaæ produkcjê energii.

Jako substancja wydawa³oby siê prosta i dawno

rozpoznana, nieustanie zaskakuje naukowców

swoimi w³aœciwoœciami. To wyj¹tkowa materia. Nigdy

nie zosta³a do koñca zbadana, nie daje poznaæ swojej

natury i ci¹gle kryje w sobie tajemnice, które

wprawiaj¹ w zak³opotanie uczonych na ca³ym

œwiecie.

Pan Zdzis³aw Oszczêda opowiada: - tworz¹c Nanowode?odkryliœmy

na nowo coœ, co natura stworzy³a

miliony lat temu, dziêki czemu ¿yjemy. Postêp

cywilizacyjny ma swoj¹ cenê, któr¹ jest degradacja

naszego otoczenia. ¯yjemy d³u¿ej, ale czy lepiej?

Czy moglibyœmy ¿yæ bardziej komfortowo nie

zapadaj¹c na choroby cywilizacyjne takie jak

nowotwory, cukrzyca, czy mia¿d¿yca? Tak,

moglibyœmy.

Natura stworzy³a optymalne warunki dla rozwoju

cz³owieka na ka¿dej szerokoœci geograficznej i w

ka¿dym rejonie Ziemi. To cz³owiek swoimi dzia-

³aniami zmieni³ œrodowisko i zak³óci³ jego równowagê.

Jednym z tych zachwianych elementów natury

jest woda. Zmiany w atmosferze, w ziemi, du¿e

stê¿enia CO2, stosowanie nawozów sztucznych

powoduj¹ ze w³aœciwoœci fizyko - chemiczne wody

daleko odbiegaj¹ od natury. Dziœ potrafimy poradziæ

6


zdrowie

sobie z oczyszczeniem wody ze zwi¹zków

chemicznych, ale wci¹¿ niewiele potrafimy zrobiæ, by

przywróciæ wodzie jej pierwotne w³aœciwoœci

fizyczne. Te w³aœciwoœci decyduj¹ o jej napiêciu

powierzchniowym, lepkoœci, przewodnictwie elektrycznym.

Pan Zdzis³aw rozpocz¹³ swoj¹ przygodê z nanowod¹,

czyli odpowiednio zmodyfikowan¹ wod¹ od Nanowoda - mimo potwierdzonych wyników badañ -

poznawania jej mo¿liwoœci. Nanowoda nie jest nie jest lekarstwem. Nanowoda nie leczy. Woda w tej

cudem, fenomenalnym lekiem, szarlataneri¹ czy postaci ma zdolnoœæ oczyszczania komórek, które

idealnym panaceum na wszystkie choroby.

zaczynaj¹ inaczej, lepiej funkcjonowaæ powoduj¹c,

Nanowoda jest owocem nauki. Owocem, o którym ¿e nasz organizm wykazuje zdolnoœci do samowci¹¿

nie wszystko wiemy, z którego za ma³o leczenia. Takie samo zjawisko wykorzystywane jest

korzystamy, ufaj¹c zbytnio skomplikowanym i na przyk³ad podczas pobytu w uzdrowiskach, gdzie

kosztownym terapiom, które nie zawsze przynosz¹ „oczyszczamy” swój organizm, poddaj¹c siê ro¿nym

oczekiwane efekty. Mo¿e wiec warto zacz¹æ wierzyæ zabiegom, takim jak: inhalacje, k¹piele czy

w to, co da³a nam natura? Najwa¿niejsze jest jednak korzystanie z pijalni wody.

to, ¿e Nanowoda jest doskona³ym rozpuszczal- Nanowoda „nie jest jakimœ medium”, nie powsta³a

nikiem, znakomitym „transporterem” substancji do znik¹d. Opracowana metoda pozwoli³a na to, aby

komórek oraz swoistym „medium”, które oczyszcza zwyk³ej wodzie z kranu przywróciæ jej pierwotn¹

organizm niweluj¹c uszkodzone komórki.

strukturê, wci¹¿ istniej¹c¹ w lodowcach czy w

nieska¿onych Ÿród³ach niektórych uzdrowisk.

Okazuje siê, ¿e mo¿emy piæ wodê i umrzeæ z Problemem jest to, ¿e jej jakoœæ i wyj¹tkowoœæ jest

pragnienia. Masaru Emoto, japoñski naukowiec w krótkotrwa³a. Woda wydobywana ze Ÿród³a, w

latach osiemdziesi¹tych udowodni³, ¿e woda nie kontakcie z powietrzem, w którym jest du¿o

jedno ma imiê i ¿e jej struktura ró¿ni siê w zale¿noœci zanieczyszczeñ i dwutlenku wêgla, zmienia

od jej pochodzenia i œrodowiska. Mo¿e posiadaæ w

swej strukturze tak du¿e klastry, ¿e organizm ¿ywy

nie jest w stanie jej przyswoiæ.

W firmie Nantes porz¹dkuj¹ strukturê wody przywracaj¹c

jej pierwotne w³aœciwoœci dziêki poddaniu jej

obróbce w reaktorze niskotemperaturowej plazmy. To

nadaje wodzie w³aœciwoœci spotykane w naturze, ale

niespotykane w tej wodzie, z której korzystamy, na co

dzieñ.

Dziêki poddaniu wody rezonansowi magnetycznemu,

rozbijaj¹ wi¹zania wodorowe i zmieniaj¹ jej

strukturê. Po pewnym czasie, woda - je¿eli ma

bezpoœredni kontakt z powietrzem wraca do swojej

postaci sprzed deklastryzacji (rozbicia gigaklastrów i

megaklastrów) i traci swoje nadzwyczajne w³aœciwoœci.

Do tej chwili mo¿e jednak bardzo wiele.

Zaskakuj¹cy efekt

W ostatnich latach efekty prac nad nanotechnologia?

zosta³y poddane weryfikacji na kilku uczelniach

wy¿szych i w oœrodkach badawczych. Wyniki tych

badañ potwierdzaj¹ ogromne mo¿liwoœci wykorzystania

Nanowody Nantes w medycynie, kosmetologii,

rolnictwie, przemyœle czy w innych dziedzinach.

Pod jej wp³ywem:

roœliny rosn¹ szybciej,

• zwierzêta mniej choruj¹, polepsza siê ich

kondycja zdrowotna,

• kosmetyki ³atwiej i g³êbiej przenikaj¹ do

skóry,

• obumieraj¹ komórki nowotworowe.

strukturê?. cdn.

Na kolejn¹ lekcjê o wodzie zapraszamy w nastêpnym

wydaniu.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet

Przyrodniczy w Lublinie bada³ zastosowanie

Nanowody, jako potencjalnego czynnika

poprawy wyników konserwacji i przechowywania

gamet – okaza³o sie?, ¿e zastosowanie wody po

o b r ó b c e p l a z m ¹ p o p r a w i a ¿ y w o t n o œ æ

przechowywanego nasienia o ponad 30 procent w

stosunku do dotychczasowych rozwi¹zañ.

Katedra Szczegó³owej Uprawy Roœlin

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

bada³a plony fasoli oraz ¿yta ozimego. Po

u¿yciu wody zdeklastrowanej Nantes zaobserwowano

wzrost plonu o ponad 50

procent.

7


M

ama pod

W organizmie kobiety na poszczególnych etapach

ci¹¿y i po urodzeniu dziecka zwiêksza siê

zapotrzebowanie na wiele pierwiastków. Chc¹c

zadbaæ o w³aœciwy poziom witamin i minera³ów, które

pozwol¹ mamie na zachowanie urody, a przede

wszystkim zdrowia zarówno dziecku, jak i jej samej,

warto wybieraæ preparaty ukierunkowane na

zapobieganie ewentualnym niedoborom.

W okresie planowania potomstwa bardzo istotna jest

dba³oœæ kobiety o zapewnienie organizmowi

odpowiedniego poziomu kwasu foliowego. Jest on

szczególnie istotny w pierwszych tygodniach ci¹¿y,

kiedy kszta³tuje siê cewa nerwowa p³odu. W

póŸniejszym okresie rola kwasu foliowego jest nieco

inna. Jest wtedy potrzebny do zapewnienia

prawid³owej iloœci krwinek czerwonych. Szacuje siê,

¿e tylko 17 % kobiet maj¹cych w planach ci¹¿ê

przyjmuje regularnie odpowiedni¹ dawkê kwasu

foliowego.

¯elazo to drugi bardzo istotny sk³adnik zarówno w

okresie przygotowania do ci¹¿y, jak i jej trwania.

Najlepiej, jeœli ¿elazo wystêpuje w postaci

organicznej soli fumaranu, dziêki czemu bardzo

dobrze siê wch³ania i jest dobrze tolerowane przez

organizm.

Wed³ug ekspertów suplementacja witamin¹ D w

dawce 800-1000 IU/d (dawka jak u osób doros³ych)

powinna byæ prowadzona od II trymestru, je¿eli brak

jest w³aœciwej poda¿y z diety i/lub syntezy skórnej

witaminy D. Niedobory witaminy D3 mog¹ zwiêkszyæ

ryzyko wyst¹pienia problemów dotycz¹cych wzrostu

p³odu, rozwoju koœci, czy nieprawid³owego rozwoju

zêbów.

Tym kobietom, które cierpi¹ na md³oœci w okresie

ci¹¿y, a dodatkowo maj¹ problemy z prze³ykaniem

tabletek marka Prenatal proponuje bardzo wygodne

w u¿yciu kapsu³ki – preparat Prenatal Complex. Jego

formu³a przewiduje zapotrzebowanie na witaminy i

minera³y zarówno u ciê¿arnych, jak i u kobiet

karmi¹cych. To kompleksowe dzia³anie preparat

zawdziêcza po³¹czeniu 28 sk³adników: witamin, soli

mineralnych i wyci¹gów roœlinnych. Preparat o

zawartoœci odpowiedniej iloœci kwasu foliowego

wspomaga prawid³owy rozwój cewy nerwowej p³odu i

poprawia ogólne samopoczucie kobiety. Po raz

pierwszy cenne w³aœciwoœci imbiru zosta³y

wykorzystane w zestawieniu z tradycyjnymi

witaminami. Preparat pozwala zapobiec os³abieniu

koœci u ciê¿arnej dbaj¹c tym samym o prawid³owy

rozwój zawi¹zków zêbów u p³odu dziêki zawartoœci


parasolem suplementu

wapnia i witaminy D3. W preparatach tego typu t³uszczowych, w tym DHA, który jest niezbêdny do

bardzo istotna jest zawartoœæ wapnia, magnezu i prawid³owego rozwoju mózgu dziecka.

potasu dla utrzymania przez ciê¿arn¹ i m³od¹ mamê W ostatnich tygodniach ci¹¿y i w ci¹gu pierwszych

prawid³owego ciœnienia krwi. Sk³adniki te dwóch lat ¿ycia mózg dziecka rozwija siê

zapobiegaj¹ te¿ wystêpowaniu skurczy. Jod i cynk najintensywniej. Mleko matki naturalnie wspomaga

dbaj¹ o system nerwowy, a selen, cynk i witamina C uk³ad odpornoœciowy i korzystnie wp³ywa na rozwój

s¹ sprzymierzeñcami w budowaniu odpornoœci. intelektualny dziecka. Badania potwierdzaj¹, ¿e

Wspomniane: kwas foliowy, cynk i witamina C koncentracja DHA w korze mózgowej i siatkówce oka

gwarantuj¹ bonus w postaci ³adnej i jêdrnej skóry jest du¿o wiêksza u dzieci karmionych piersi¹..

przysz³ej mamy.

Nienajlepsze nawyki ¿ywieniowe, obawy przed

Wszyscy rodzice chc¹, aby ich dziecko urodzi³o siê uczuleniami i zanieczyszczeniami w t³ustych rybach

zdrowe, by³o m¹dre i harmonijnie siê rozwija³o. morskich, bogatych w DHA powoduj¹, ¿e Polki jedz¹

Racjonalna dieta i zapobieganie niedoborom witamin znacznie mniej ryb, ni¿ jest wskazane. Dlatego

i minera³ów jest ogromnie wa¿ne dla tych trzech zarówno w III trymestrze ci¹¿y i w okresie karmienia

aspektów. Zarówno w okresie ci¹¿y, jak i w okresie piersi¹ nale¿y stosowaæ, które zadbaj¹ o odpowiedni

karmienia piersi¹ zwiêksza siê u kobiety poziom DHA w organizmie matki, co zaprocentuje

zapotrzebowanie miêdzy innymi na bia³ko, wapñ, czy zdrowiem i zwiêkszonymi szansami na optymalny

magnez, a tak¿e – co wed³ug badañ z ostatnich lat rozwój dziecka.

jest ogromnie istotne – nienasyconych kwasów


zdrowie

Nie bójmy siê rozmawiaæ o raku

a¿dego dnia w Polsce 11 osób s³yszy diagnozê rak

nerki. W wyniku tego nowotworu umiera

Kcodziennie 7 osób. Rak nerki jest trzecim pod

wzglêdem liczby zachorowañ nowotworem

urologicznym w Polsce. U 33% pacjentów jest on wykrywa-ny

w bardzo zaawansowanym stadium rozwoju, czêsto

z przerzutami do innych organów.

Brak badañ przesiewowych i brak pocz¹tkowych

objawów rozwoju choroby powoduj¹, ¿e rak nerki jest

nowotworem bardzo niebezpiecznym i charakteryzuje

siê wci¹¿ du¿¹ umieralnoœci¹. Dzisiejsza medycyna

daje jednak pacjentowi wiêksze szanse na przed³u¿enie

¿ycia, a leka-rzom mo¿liwoœæ zastosowania

terapii dobranej indywidualnie do potrzeb ka¿dego

pacjenta.

„Nie bagatelizowaæ niepokoj¹cych jednorazowych

zdarzeñ zwi¹zanych z problemami uk³adu moczow-

ego. Najlepszym sposobem umo¿liwiaj¹cym wczesne

wykrycie raka nerki jest regularne, przynajmniej raz w

roku, wykonywanie badañ USG jamy brzusznej” -

mówi dr Wojciech Rogowski, kierownik Kliniki Urologii i

Urologii Onkologicznej CSK MSW. „Idealnym stanem

by³oby, gdyba ka¿dy pacjent, który trafia do szpitala,

by³ tak przebadany. Mamy ju¿ du¿¹ wiedzê epidemiologiczn¹,

wiemy np., ¿e rak pêcherza jest nikotynozale¿y,

dlatego nale¿y o tym koniecznie pamiêtaæ.

Wiemy równie¿ o zale-¿noœciach genetycznych i tu

osoby, w których rodzinach wystêpowa³ rak gruczo³u

krokowego, powinny wykonywaæ badanie PSA

czêœciej ni¿ inne. Nie ma jednak ¿adnej gwarancji, ¿e

jak bêdziemy siê badaæ, to nie zachorujemy, natomiast

wczesne wykrycie zwiêksza szansê na skuteczniejsze

leczenie pacjenta.”

Rak nerki jest jednym z nielicznych nowotworów,

którego zdiagnozowanie nie jest mo¿liwe poprzez

stosowanie badañ przesiewowych, daj¹cych gwarancjê

rozpoznania we wczesnym stadium rozwoju

choroby. Nowotwór ten przez d³ugi czas rozwija siê w

organizmie cz³owieka bezobjawowo. Pacjenci

przychodz¹c do lekarza z zauwa¿alnymi objawami,

m.in. takimi jak: krwiomocz, odczu-walny guz w jamie

brzusznej czy ból w okolicy lêdŸwiowej, czêsto nie

zdaj¹ sobie sprawy z tego, ¿e mog¹ to byæ objawy

zaawansowanego stadium rozwoju raka nerki.

Jak wykryæ go we wczesnej

fazie?

Rak nerki zazwyczaj dotyka osoby starsze, powy¿ej

50. roku ¿ycia, choæ szczytowa zapadal-

10


zdrowie

noœæ przypada na wiek 60-70 lat, przy czym u wynosi³a ju¿ 4164 (2469 mê¿czyzn i 1695

mê¿czyzn prawdopodobieñstwo zachorowania jest kobiet), w 2008 r. z powodu raka nerki zmar³o

oko³o pó³tora razu wy¿sze ni¿ u kobiet.

2563 osoby (1574 mê¿czyzn i 989 kobiet).

Niektóre objawy mog¹ siê pojawiaæ wczeœniej,

stopniowo i okresowo, daj¹c sygna³ ostrzegawczy.

Do takich alarmuj¹cych objawów nale¿y:

utrata masy cia³a bez stosowania diety,

gor¹czka i zlewne poty nocne, niedokrwistoœæ,

objawiaj¹ca siê jako

bladoœæ pow³ok skórnych z narastaj-

¹cym zmêczeniem prowadz¹cym do

wyczerpania.

Czynniki ryzyka:

• wiek (szczyt zapadalnoœci na raka nerki wystêpuje u

osób 50-70 -letnich);

• palenie (rak nerki wystêpuje czêœciej u palaczy

tytoniu,ni¿ u osób niepal¹cych);

• dieta (istniej¹ dane wskazuj¹ce, ¿e spo¿ycie du¿ych

iloœci miêsa, nabia³u, t³uszczu oraz bia³ka mo¿e

odgrywaæ rolê w rozwoju raka nerki);

• masa cia³a (oty³oœæ mo¿e prowadziæ do zwiêkszenia

ryzyka rozwoju raka nerki przesz³o dwukrotnie);

ekspozycja na zwi¹zki chemiczne (np. arsen, azbest);

cukrzyca;

• przewlek³e choroby nerek;

To stosunkowo rzadki nowotwór. Stanowi zaledwie

3,6% wszystkich nowotworów z³oœliwych u mê¿-

czyzn i 2,6% u kobiet. Zapadaj¹ na niego zwykle

osoby po 40., a szczyt zachorowañ obserwuje siê

ok. 60. roku ¿ycia.

Rak nerki jest wci¹¿ tematem, o którym mówi siê

ma³o. Wiedza pacjenta na temat choroby i sposobów

jej leczenia jest znikoma. A wiedza spo³eczna

dotycz¹ca objawów i profilaktyki niewystarczaj¹ca.

Z roku na rok liczba pacjentów z rakiem nerki

zwiêksza siê o ok. 2%. Nowotwór ten u wiêkszoœci

pacjentów wci¹¿ wykrywany jest przypadkowo,

czêsto w zaawansowanym stadium rozwoju.

„Warto pamiêtaæ, ¿e dzisiejsza medycyna daje

pacjentowi wiêksze szanse na przed³u¿enie ¿ycia,

a lekarzom wiêksz¹ personalizacjê leczenia.

Zastosowanie odpowiedniej terapii celowanej

wyd³u¿a ¿ycie osób dotkniêtych nowotworem” -

dodaje dr Wojciech Rogowski.

Rak nerki leczy siê g³ównie poprzez chirurgiczne

usuniêcie ca³ej nerki lub jej fragmentu. Dr Wojciech

Rogowski wykonuje dziennie wiele operacji. Ma

wyj¹tkowy ciep³y i mi³y stosunek do pacjentów.

Mimo ¿e oddzia³ urologii jest trudny, pacjenci s¹ w

ró¿nym stanie zdrowia, to panuje na nim specyficzna

atmosfera. Personel jest uœmiechniêty i

bardzo wyrozumia³y do pacjentów. „Wszystko

zale¿y od ludzi, zespó³ dobiera³ siê latami. Oni po

prostu lubi¹ ludzi” - skromnie t³umaczy doktor.

My, pacjenci, wiemy, ¿e przyk³ad idzie z góry…

Najbardziej skutecznymi dzia³aniami profilaktycznymi

w przypadku raka nerki s¹:

• unikanie palenia tytoniu;

• zdrowa dieta;

• utrzymywanie odpowiedniej masy cia³a;

• regularna kontrola ciœnienia têtniczego;

• ograniczenie nara¿enia na toksyny w miejscu

pracy.

W Polsce w 2007 roku na raka nerki zachorowa³o

3886 osób (2305 mê¿czyzn i 1581 kobiet),

2452 osoby zmar³y (1521 mê¿czyzn i 931 kobiet).

W 2008 r. liczba zachorowañ na raka nerki

11


zdrowie

Insulinoterapia a dieta

Dr n. med. Agnieszka B. Niebisz-

Cieœlak

Katedra i Klinika Gastroenterologii

i Chorób Przemiany Materii

WUM. Kierownik Katedry i Kliniki:

prof. dr hab. med. Waldemar

Karnafel

W ostatnich latach cukrzyca sta³a siê bardzo

istotnym problemem klinicznym zarówno w Polsce,

jak i na œwiecie. Z uwagi na epidemiê oty³oœci istotny

wzrost zachorowalnoœci dotyczy g³ównie cukrzycy

typu 2, której wyst¹pienie jest silnie zwi¹zane z

nieprawid³owymi nawykami ¿ywieniowymi i

przyjmowaniem nadmiernej iloœci pokarmów.

Dlatego jesteœmy œwiadkami nastê-pstw tzw.

choroby dobrobytu. Wczesne rozpo-znawanie i

leczenie cukrzycy skutecznie zapobiega

wyst¹pieniu powik³añ odleg³ych choroby oraz ich

licznym póŸniejszym impli-kacjom zdrowotnym i

spo³ecznym.

podskórnego, ze szczytem miêdzy 1. a 3. godzin¹ i

siêga maksymalnie 3-5 godzin. Dostêpne s¹ tak¿e

na rynku te¿ ró¿nego typu mieszanki insulinowe

zawieraj¹ce zazwyczaj d³ugodzia³aj¹c¹ insulinê

izofanow¹ oraz insulinê ludzk¹ krótkodzia³aj¹c¹ lub

analogow¹ szybko-dzia³aj¹c¹.

W nazwie preparatu zazwyczaj umieszczone jest

rozszerzenie - np. „30” lub „50”, co oznacza procent

insuliny szybko lub krótkodzia³aj¹cej w mieszance.

Jak ju¿ wspomniano powy¿ej, insulinê podaje siê

podskórnie. Dostêpne s¹ wk³ady do wstrzykiwaczy

o pojemnoœci 3 ml zawieraj¹ce 300 jednostek

insuliny. Wstrzyki-wacze s¹ dostosowane do

preparatów konkre-tnych firm i tylko za ich pomoc¹

insulina danej firmy powinna byæ podawana, co

warunkuje precyzjê w podaniu dawki i poprzez to

w³aœciwe dzia³anie leku. Po odpowiednim

przeszkoleniu, pacjent sam podaje sobie insulinê,

zazwyczaj w okolicê brzucha poni¿ej pêpka

(szybkodzia³aj¹ca analogowa i krótkodzia³aj¹ca

ludzka) lub w udo (insuliny o przed³u¿onym

dzia³aniu). Schemat insulinoterapii powinien byæ

dostosowany do typu i czasu trwania cukrzycy. W

cukrzycy typu 1 stwierdza siê bezwzglêdny

niedobór insuliny wynikaj¹cy z autoimmuno-

logicznego zniszczenia komórek B wydzielaj¹cych

insulinê. W tej sytuacji insulina powinna byæ

podawana w schemacie wielokrotnych wstrzykniêæ,

by odtworzyæ fizjologiczny profil wydzielania

insuliny. G³ównym mechanizmem powstawania

cukrzycy typu 2 jest insulinoopornoœæ oraz wtórna

hiperinsulinemia, która nie jest w stanie prze³amaæ

opornoœci tkanek obwodowych na insulinê. W tym

typie cukrzycy lekiem pierwszego rzutu jest

metformi-na (poprawiaj¹ca insulinowra¿liowoœæ),

kojarzo-na nastêpnie z preparatami stymuluj¹cymi

trzustkê do wydzielania insuliny (pochodne sulfo-

nylomocznika) lub lekami z innych grup (analogi

Insulinoterapia jest nieod³¹cznym elementem

leczenia cukrzycy. Szeroki wybór substancji i

preparatów zapewnia mo¿liwoœæ w³aœciwego

dobrania schematu leczenia dla ka¿dego pacjenta.

Praktycznie zawsze powinniœmy d¹¿yæ do

odtworzenia fizjologicznego profilu wydzie-lania

insuliny - podstawowego (bazalnego) oraz

poposi³kowego (wzrostu wydzielania stymulo-

wanego spo¿yciem pokarmu). Do uzupe³nienia

wydzielania podstawowego stosowana jest g³ównie

ludzka insulina izofanowa. Nazywana jest insulin¹

œrednio d³ugodzia³aj¹c¹ i jej czas dzia³ania to

maksymalnie 22 godziny, ze szczytem pomiêdzy 3.

a 12. godzin¹ od podania podskórnego. Bardziej

nowoczesnym rozwi¹-zaniem jest podawanie

analogów insuliny o przed³u¿onym czasie dzia³ania,

takich jak: glargina czy detemir. S¹ to insuliny bez

szczytu dzia³ania, które utrzymuje siê nawet przez

ca³¹ dobê. Suplementuj¹c fizjologiczne dzia³anie

doposi³kowe, zazwyczaj podaje siê insuliny ludzkie

krótkodzia³aj¹ce, które s¹ praktycznie identyczne

pod wzglêdem sk³adu chemicznego i dzia³ania

biologicznego z substancj¹ wydzielan¹ u cz³owieka.

Ich pocz¹tek dzia³ania ujawnia siê po oko³o 30

minutach, ze szczytem miedzy 1. a 3. godzin¹ od

podania podskórnego, a maksymalny czas

d z i a ³ a n i a t o 6 - 8 g o d z i n . N o w s z e s ¹

szybkodzia³aj¹ce insuliny analogowe, takie jak

aspart, lispro czy insulina glulizynowa. Ich pocz¹tek

dzia³ania ujawnia siê po 10-20 minutach od podania

12


zdrowie

GLP-1, inhibitory DPP-IV). Insulinoterapia w tej grupie

chorych stosowana jest, gdy wygasa w³asna

aktywnoœæ komórek B w zakresie wydzielania insuliny,

wynikaj¹ca z progresji i d³ugiego czasu trwania

choroby. Pocz¹tkowo do³¹czana jest insulina o œrednio

d³ugim czasie dzia³ania, nastêpnie mieszanki

insulinowe, a w koñcowej fazie insulinoterapia w

systemie wielokrotnych wstrzykniêæ w ró¿nych

konfiguracjach.

admieniæ, ¿e dieta w cukrzycy jest elementem tzw.

intensywnej insulinoterapii, czyli dosto-sowania

dawek insuliny do spo¿ywanych posi³ków,

planowanego wysi³ku fizycznego oraz aktualnych

pomiarów glikemii. Chorzy w samo-kontroli powinni

kontrolowaæ glikemiê w zale-¿noœci od stosowanego

leczenia cukrzycy.

Przy leczeniu doustnym i zadowalaj¹cym wy-równaniu

metabolicznym wystarczy wykonaæ profil (na czczo i

dwie godziny po g³ównych posi³kach) raz na 1-2

tygodnie. Przy insulinoterapii iloœæ oznaczeñ uzale¿nia

siê od iloœci iniekcji insuliny, przy terapii intensywnej

powinno byæ ich najwiêcej - na czczo, przed posi³kami i

po nich. Je¿eli chodzi o wysi³ek fizyczny, jego intensy-

wnoœæ powinna byæ zawsze ustalana przez lekarza w

zale¿noœci od: wieku, chorób wspó³-istniej¹cych raz

oczywiœcie wydolnoœci pacjenta.

Zazwyczaj zaleca siê æwiczenia aerobowe, optymalny

jest szybki spacer 3-5 razy w tygodniu. Niezale¿nie od

wieku zalecany jest nordic walking. Najwiêksza

precyzja w ustalaniu diety i okreœlaniu precyzyjnie

sk³adu posi³ków jest konieczna u chorych na cukrzycê

typu 1. Pomocne s¹ tzw. wymienniki wêglowodanowe

[WW] (1 WW=10 gramów czystych wch³anianych

wêglowodanów) oraz wymienniki bia³kowot³uszczowe

[WBT] (1 WBT=100 kcal uzyskanych z

bia³ek i t³uszczów). Na podstawie wy¿ej wymienionych

wymienników mo¿na precyzyjnie ustaliæ dawkê

insuliny potrzebn¹ na dany posi³ek b¹dŸ przek¹skê.

Pacjenci chorzy na cukrzycê typu 1 zazwyczaj s¹

osobami m³odymi bez nadwagi i oty³oœci, wiêc nie

powinny ograniczaæ kalorii i sk³adników od¿ywczych.

W przeciwieñstwie do chorych na cukrzycê typu 2,

którzy zazwyczaj wymagaj¹ redukcji masy cia³a, co

pozwala im samo w sobie na poprawê metabolicznego

wyrównania cukrzycy.

W najbli¿szym czasie chorzy na cukrzycê coraz

czêœciej bêd¹ wymagali zaanga¿owania s³u¿by

zdrowia w prowadzenie leczenia i kontrolowanie

przebiegu choroby. Prawid³owa insulinoterapia,

w³¹czona w odpowiednim czasie oraz modyfikacja

stylu ¿ycia, której podstawowym elementem jest dieta,

pozwol¹ na istotne zmniejszenie czêstoœci

wyst¹pienia powik³añ odleg³ych cukrzycy oraz

poprawê statusu zdrowotnego i spo³ecznego chorych.

Dieta osoby chorej na cukrzycê powinna byæ

w³aœciwie zbilansowana, podobnie jak dieta ka¿dego

innego cz³owieka. W³aœciwa iloœæ wêglowodanów,

bia³ek i t³uszczów oraz kalorycznoœæ posi³ków powinna

byæ dostosowana dla ka¿dego indywidualnie. Pod

uwagê nale¿y wzi¹æ równie¿: nawyki ¿ywieniowe, tryb

¿ycia oraz status ekonomiczny i kulturowy pacjenta.

Celem leczenia dietetycznego jest osi¹gniêcie nie

tylko normoglikemii (prawid³owych stê¿eñ glukozy we

krwi), ale równie¿ w³aœciwych parametrów lipidogramu

i wartoœci ciœnienia têtniczego krwi. Pacjenci powinni

spo¿ywaæ 4-5 posi³ków dziennie oraz ograniczaæ

cukry proste.

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (Zalecenia

dotycz¹ce postêpowania u chorych na cukrzycê 2012)

rekomenduje nastêpuj¹cy sk³ad posi³ków:

40-50% wêglowodany,

30-35% t³uszcze,

15-20% bia³ka.

Wêglowodany powinny byæ o niskim indeksie

glikemicznym (


zdrowie

W zdrowym domu zdrowy duch

le sypiasz, czêsto boli Ciê g³owa lub doskwiera Ci

brak humoru? Wp³yw na to mo¿e mieæ najbli¿sza

przestrzeñ – twój dom. Jak wynika z raportu

„Barometr zdrowych domów 2016”, warunki w

mieszkaniu naprawdê oddzia³uj¹ na zdrowie i

samopoczucie. WprowadŸ zatem zmiany, które

pozytywnie odmieni¹ ka¿dy dzieñ.

Jak siê porz¹dnie wyspaæ?

Na to, czy dobrze siê wyœpimy, wp³ywa wiele

czynników. Nad wiêkszoœci¹ z nich mamy kontrolê

i mo¿emy skutecznie poprawiæ jakoœæ swojego

wypoczynku. O czym zatem trzeba pamiêtaæ?

Bardzo wa¿ny jest dobór wygodnego ³ó¿ka, a

przede wszystkim – odpowiedniego materaca. Nie

mo¿e on byæ za miêkki ani za twardy – jest to

kluczowe dla naszego krêgos³upa, który powinien

mieæ mo¿liwoœæ przyjêcia swobodnej pozycji

podczas snu. Dziêki dobrze dobranemu

materacowi nie obudzisz siê obola³y. Równie

wa¿na jest wygodna poduszka, najlepiej

specjalnie dopasowana do pozycji, w jakiej

najczêœciej sypiasz. Przy doborze poszewek

zwróæ uwagê na materia³, z jakiego zosta³y

wykonane. Powinny one byæ naturalne,

umo¿liwiaj¹ce skórze oddychanie i zapobiegaj¹ce

nadmiernemu poceniu. Aby dobrze siê wyspaæ, w

pokoju powinna tak¿e panowaæ odpowiednia

temperatura. Kiedy w sypialni jest za ciep³o,

wysychaj¹ œluzówki dróg oddechowych i spojówki

oczu. Szczególnie ta pierwsza przypad³oœæ

utrudnia spokojne oddychanie w trakcie snu. Na

to, czy uda nam siê ³atwo zasn¹æ wp³ywa iloœæ

œwiat³a, która dociera do pomieszczenia.

Dodatkowe, nienaturalne oœwietlenie mo¿e

hamowaæ produkcjê melatoniny – hormonu, który

reguluje nasz rytm dobowy. Z tego powodu mo¿na

mieæ problemy z zaœniêciem i przesypianiem ca³ej

nocy. National Sleep Foundation doradza

14


wstaj¹cym w nocy do toalety, aby chwilê

przyzwyczaili siê do ciemnoœci i nie w³¹czali

œwiat³a po drodze. Najlepiej tak¿e wy³¹czyæ

wszystkie œwiec¹ce elementy – diody telewizorów

i innych sprzêtów elektronicznych, a ¿arówki

wymieniæ na takie o s³abszej mocy.

Co na ból g³owy?

Ból g³owy mo¿e byæ spowodowany wieloma

przyczynami, w tym oczywiœcie tak¿e

niewyspaniem. Co jeszcze z naszego

najbli¿szego otoczenia mo¿e niekorzystnie

wp³ywaæ na nasz stan zdrowia? To choæby

ponownie temperatura. Siedzisz czasami przy

biurku, próbuj¹c pracowaæ, ale boli ciê g³owa i

ciê¿ko ci siê myœli? Mo¿e to byæ wp³yw zbyt

wysokiej temperatury. Zwiêksza ona ryzyko

wyst¹pienia potocznie zwanych „dusznoœci”.

Pogarsza siê tak¿e funkcjonowanie naszego

mózgu – spadaj¹ umiejêtnoœæ koncentracji i

wydajnoœæ umys³owa, dlatego w zbyt gor¹cym

pomieszczeniu nie bêdzie nam siê komfortowo

pracowa³o. Wrogiem naszego zdrowia, który

niestety czêsto goœci w naszych domach jest

pleœñ. Pleœñ Ÿle wp³ywa na nasz uk³ad

oddechowy, podra¿niaj¹c górne drogi

oddechowe. Ma tak¿e negatywne oddzia³ywanie

na uk³ad nerwowy. Mo¿e powodowaæ zmêczenie,

brak energii, bóle g³owy, ¿o³¹dka, a tak¿e wiele

problemów skórnych. Pleœni pojawiaj¹cej siê na

œcianach nie nale¿y wiêc ignorowaæ – nie jest to

wy³¹cznie estetyczny defekt. Uwa¿aæ trzeba tak¿e

na kurz, który szczególnie mo¿e doskwieraæ

osobom z alergiami.

Nie w humorze?

Jakoœæ i d³ugoœæ naszego snu oraz kondycja

fizyczna wp³ywaj¹ na ogólne samopoczucie.

Oprócz tego wystêpuje jeszcze wiele czynników,

które maj¹ na nas bezpoœredni wp³yw np.

kolorystyka otaczaj¹cej nas przestrzeni.

Spokojne, jasne barwy pomog¹ siê zrelaksowaæ i

wyciszyæ, a soczyste, intensywne odcienie

dodadz¹ nam energii. Ze wzglêdu na miejski tryb

¿ycia wiele osób bardzo rzadko obcuje z bujn¹,

dzik¹ natur¹, która ma koj¹cy wp³yw na nasze

zdrowie i samopoczucie. Dlatego warto postaraæ

siê wprowadziæ chocia¿ pewne jej elementy w

mieszkaniu i korzystaæ z inspiracji przyrod¹.

Naturalne, inspirowane drewnem dekory pozwol¹

odprê¿yæ siê po mêcz¹cym dniu. Bardzo wa¿ne

jest tak¿e ogólne poczucie harmonii i estetyki oraz

dopasowanie wystroju do indywidualnych

upodobañ. – Meble powinny byæ nie tylko

funkcjonalne, ale równie¿ pasuj¹ce do naszego

domu i osobowoœci. Jeœli lubimy du¿e

przestrzenie, ale mieszkamy w kawalerce,

wybierzmy jasne bry³y, które nie bêd¹

przyt³aczaj¹ce. Doskonale sprawdzi siê tu kolor

bia³y w po³¹czeniu z po³yskiem. – mówi Ewelina

Wójcik, Dyrektor Marketingu marki Meble Wójcik.

– W dobrze urz¹dzonej przestrzeni po prostu

lepiej siê czujemy. Czasami, aby lepiej poczuæ siê

w swoich czterech k¹tach pomagaj¹ nawet drobne

zmiany – nowe dekoracje, wymiana zdjêæ

wisz¹cych na œcianach czy wazon ze œwie¿ymi

kwiatami.


zdrowie

Naturalne wspomaganie organizmu

Czasem mo¿e siê wydawaæ, ¿e aby w³aœciwie

zadbaæ o zdrowie i zapewniæ naszemu organizmowi

niezbêdne sk³adniki od¿ywcze, musimy wykupiæ

wszystkie suple-menty diety dostêpne w aptece. Na

pocz¹tek warto siê przyjrzeæ naszemu jad³ospisowi

i wprowadziæ zmiany. Nie zawsze musi byæ to

ca³kowita zmiana diety, czêsto wystarczy do

naszych przy-zwyczajeñ wprowadziæ drobne

korekty. A je¿eli zastosujemy siê do nich na sta³e,

szybko poczujemy siê m³odsi, zdrowsi i byæ mo¿e

piêkniejsi…

Wiedza a praktyka

zawsze stosujemy siê do wskazówek, ulegaj¹c

pokusie na fast food czy inne ulubione, niezdrowe

jedzenie. Prowadzi to oczywiœcie do niedoborów

wa¿nych sk³adników w naszym organizmie.

Jakich sk³adników od¿ywczych nam

najczêœciej brakuje?

Wg dr El¿biety Grzych-Tulei z Centrum Leczenia

Oty³oœci w Krakowie w dietach Polaków wystê-puje

niezadowalaj¹ce spo¿ycie wielu sk³adników

mineralnych. Brakuje nam na przyk³ad wapnia, co

wi¹¿e siê z niewystarczaj¹c¹ konsumpcj¹ mleka i

przetworów mlecznych.

- W niedostatecznych iloœciach spo¿ywamy tak¿e

magnez, potas, ¿elazo oraz cynk. Nasze diety

dostarczaj¹ równie¿ ma³o witamin z grupy B,

zw³aszcza witaminy B1, B2, B6 oraz kwasu

foliowego. Poniewa¿ wci¹¿ jemy za ma³o ryb,

niewystarczaj¹ce jest tak¿e pobranie witaminy D

oraz kwasów t³uszczowych z rodziny omega-3.

Warto zwróciæ uwagê równie¿ na b³onnik

pokarmowy, który tak¿e spo¿ywany jest w

niedostatecznych iloœciach, - wylicza dr Grzych-

Tuleja. - Wci¹¿ jeszcze pijemy za ma³o wody, która

jest przecie¿ Ÿród³em ¿ycia.

Wzbogacona woda

Nawyki ¿ywieniowe Polaków pozostawiaj¹ wiele do

¿yczenia, chocia¿ sami zainteresowani uwa¿aj¹

nieco inaczej - wed³ug raportu Ipsos Trendy w

zwyczajach ¿ywieniowych (2011 r.) 79%

respondentów uwa¿a swój sposób od¿ywania za

„bardzo” lub przynajmniej „doœæ zdrowy”. Na czym

polega to zdrowe od¿ywianie? 41% wskazañ mówi o

jedzeniu trzech posi³ków dziennie, poza tym dla

niemal jednej trzeciej osób wa¿na jest ró¿norodnoœæ

diety oraz przestrzeganie piramidy zdrowego

¿ywienia (27% wskazañ).

Prawd¹ jest, ¿e wci¹¿ siê uczymy i powoli coœ

zmienia siê w polskiej kanapkowo-ziemniaczano

–miêsnej tradycji. Dziêki swoistej modzie na zdrowe

od¿ywianie coraz wiêcej wiemy np. o tym, jakie

produkty maj¹ wysok¹ wartoœæ od¿ywcz¹. Wiemy,

¿e powinniœmy piæ du¿o wody, jeœæ tylko razowe

pieczywo, warzywa i owoce. Mimo tej wiedzy nie

Mo¿e jeszcze kilkanaœcie lat temu nie by³o to takie

oczywiste, ale obecnie powszechnie wiadomo, ¿e

powinniœmy piæ wodê. Woda rozpuszcza pokarm i

umo¿liwia transport substancji od¿ywczych, bierze

udzia³ w reakcjach biochemicznych, reguluje

temperaturê cia³a, usuwa szkodliwe produkty

przemiany materii… Jak¹ wodê warto piæ? To

nierozwi¹zany spór miêdzy zwolennikami wody z

kranu, wód Ÿródlanych i mineralnych. Polskie

Towarzystwo Magnezologiczne radzi, by korzystaæ z

zalet wód zawieraj¹cych sk³adniki mineralne.

- Sk³adniki mineralne s¹ bardzo wa¿ne dla naszego

organizmu. Uzupe³niamy je w diecie, ale

dodatkowym dobrym ich Ÿród³em jest woda, która

zawiera je w formie zjonizowanej, dobrze

przyswajalnej przez organizm - mówi dr Ma³gorzata

Pieniak z Polskiego Towarzystwa

16


zdrowie

Magnezologicznego. - Najwa¿niejszy z nich jest kojarzenia. Picie wody wzbogaconej w pierwiastki

magnez- brakuje go w³aœciwie wszystkim. Nazywany pozwala wiêc upiec dwie pieczenie na jednym ogniu - z

pierwiastkiem ¿ycia jest czynnikiem wzrostu, ka¿dym ³ykiem uzupe³niamy nasze zapotrzebowanie

regeneruje ¿ywe komórki, przywraca równowagê na wodê i sk³adniki od¿ywcze.

psychiczn¹, wzmacnia reakcje obronne organizmu,

spowalnia procesy starzenia, zmniejsza podatnoϾ

organizmu na powstawanie nowotworów, wzmacnia

Wzbogacone po¿ywienie

Na rynku dostêpna jest równie¿ ¿y-wnoœæ

uk³ad sercowo-naczyniowy, u³atwia eliminacje o³owiu wzbogacona w ró¿ne sk³adniki od¿ywcze. Czasem do

z organizmu. Niedobory magnezu warto uzupe³niaæ pokarmów dodaje siê takie sk³adniki, które s¹

wod¹ wzbogacon¹ w ten pierwiastek, np. Ustroniank¹ eliminowane przy produkcji - tak jest w przypadku

z magnezem.

soków, które trac¹ witaminy, czy m¹ki, która po

obróbce ziarna pozbawiona jest kwasu foliowego.

Zgodnie ze s³owami dr Ma³gorzaty Pieniak, warto Innym sposobem jest zwiêkszanie iloœci jakiegoœ

siêgaæ po wody wzbogacone w sk³adniki mineralne. sk³adnika - na przyk³ad do mleka dodawana jest

Czêsto mo¿na us³yszeæ, ¿e sk³adniki zawarte w dodatkowa iloœæ wapnia. Coraz czêœciej jednak dodaje

wodzie s¹ trudno przyswajalne. Rozwi¹zaniem mo¿e siê do produktów sk³adniki, które w nich naturalnie nie

byæ Ustronianka z magnezem, która zawiera magnez wystêpuj¹. T³uszcze roœlinne wzbogaca siê o witaminê

w formie jonowej oraz witaminê B6, dziêki czemu ten A i witaminê D (witamina A - odpowiada za nasz wzrok,

pierwiastek jest dobrze wch³aniany. Oprócz funkcji wp³ywa na stan w³osów, skóry i paznokci; witamina D -

wspomagaj¹cej wch³anianie magnezu witamina B6 wzmacnia uk³ad kostny oraz zapobiega osteoporozie).

jest niezbêdna do prawid³owego funkcjonowania Jednym z najbardziej wzbogacanych produktów s¹

uk³adu nerwowego i systemu odpornoœciowego. p³atki œniadaniowe - przede wszystkim w ¿elazo i

Szczególnie polecana jest w depresji, nadmiernym b³onnik.

zmêczeniu i irytacji, epilepsji, kamieniach nerkowych,

anemii opornej na leczenie ¿elazem oraz przy Kupowanie wody wzbogaconej o pierwiastki czy

stosowaniu doustnych œrodków antykoncepcyjnych. p³atków z b³onnikiem nie tylko pomaga nam w

Nie maj¹ wiêc racji ci, którzy uwa¿aj¹, ¿e bez zachowaniu zasad dobrego od¿ywiania, ale równie¿

znaczenia pozostaje, jak¹ wodê pij¹…

jest przyjazne dla naszego portfela… Zanim wiêc

machinalnie siêgniemy po produkty, które w naszej

Picie wzbogaconej wody mo¿e zapewniæ równie¿ lodówce stanowi¹ sta³¹ ekspozycjê, zastanówmy siê,

suplementacjê innych pierwiastków. Wspomniana jak inaczej mo¿emy wspomóc naturalnie nasz

wczeœniej Ustronianka, oprócz wody z magnezem, organizm. Nie zapominajmy równie¿, ¿e produkty

oferuje równie¿ wodê wzbogacon¹ w jod, który jest wzbogacone nie mog¹ zast¹piæ racjonalnej,

szczególnie zalecany kobietom w ci¹¿y oraz w okresie ró¿norodnej diety.

laktacji - wp³ywa bowiem na wzrost i rozwój umys³owy

Ma³gorzata Wo³oszyk

dzieci - ich zdolnoœæ uczenia siê, zapamiêtywania,

Account Executive


Polecamy

info

AQUACELL

POCZUJ ŒWIE¯OŒÆ

reklama

Soraya AQUACELL to intensywna pielêgnacja

nawil¿aj¹co-dotleniaj¹ca, skuteczna dziêki milionom

nawil¿aj¹cych mikrokropelek, systemowi potrójnego

nawil¿ania oraz dotleniaj¹cemu kompleksowi Oxy-

Cell. Zapewnia skórze spragnionej wody wielokierunkowe

i d³ugotrwa³e nawil¿enie, które trwa a¿ do

24 godzin, dziêki czemu skóra nabiera œwie¿oœci i

jêdrnoœci.

KREM EGIPTU firmy KORANA

Krem pielêgnacyjny o intensywnym dzia³aniu regeneracyjnym i od¿ywczym.

Przeznaczony do cery normalnej, mieszanej, suchej i sk³onnej do

zmarszczek. Zawiera wosk pszczeli, miód, mleczko migda³owe oraz wyci¹g

z kwiatu lotosu. Wosk pszczeli jest bogaty w biologicznie czynne substancje

takie jak: proteiny, lipidy, wêglowodany, sole mineralne i mikroelementy.

Wykazuje dzia³anie nawil¿aj¹ce, nat³uszczaj¹ce, regeneruj¹ce i ochronne.

Miód dziêki zawartoœci witamin dzia³a ujêdrniaj¹co i wyg³adzaj¹co. Mleczko

migda³owe ³agodzi i pielêgnuje. Kwiat lotosu (symbol nieœmiertelnoœci w

staro¿ytnym Egipcie) przywraca równowagê fizjologiczn¹ skóry, aktywizuje

metabolizm, zapobiega utracie wody i dzia³a aromatyzuj¹co.

Cena: 24 z³ (op./50ml)

reklama

KOMÓRKI MACIERZYSTE - AKTYWATOR M£ODOŒCI

W jego recepturze a¿ 50% zawartoœci stanowi¹ arganowe komórki macierzyste.

To pierwszy sk³adnik aktywny, który ³¹czy si³ê roœlinnych komórek

macierzystych z naturalnymi mo¿liwoœciami odnowy skóry. PhytoCellTec

Argan stanowi¹ roœlinne komórki o unikalnej zdolnoœci wnikania w g³¹b skóry

w³aœciwej, dziêki czemu pobudzaj¹, wzmacniaj¹ i chroni¹ obecne w niej komórki

macierzyste. Zwalczaj¹ pierwsze oznaki starzenia siê skóry oraz wyraŸnie

redukuj¹ g³êbokoœæ zmarszczek. Dziêki odbudowie niszczonych z wiekiem

struktur skóry odzyskuje ona m³odzieñczy wygl¹d. Aktywator wzbogacony

zosta³ w DNA morskie bêd¹ce silnym antyoksydantem przeciwdzia³¹j¹cym

wiotczeniu i starzeniu siê skóry.

Cena: 28 z³ (op./30 ml)

Producent: Laboratorium Kosmetyczne AVA

reklama

reklama

Bio-Oil

Sekret milionów kobiet na ca³ym œwiecie. Bio-Oil to specjalistyczny olejek

do pielêgnacji skóry w przypadku rozstêpów, blizn, nierównomiernego

kolorytu skóry, skóry starzej¹cej siê i skóry odwodnionej.

Bio-Oil nale¿y stosowaæ w miejscach dotkniêtych problemem, dwa razy

dziennie przez minimum trzy miesi¹ce. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ blizny s¹

trwa³ym uszkodzeniem skóry. Preparat nie usunie ich, ale poprawi wygl¹d i

zmniejszy ich widocznoœæ. Wyniki bêd¹ inne u poszczególnych osób.

Indywidualne rezultaty mog¹ siê ró¿niæ. Podczas ci¹¿y, od pocz¹tku

drugiego trymestru ci¹¿y, stosowaæ Bio-Oil na miejsca podatne na

powstawanie rozstêpów.

200 ml - 84,99 z³ NOWOŒÆ

125 ml - 64,99 z³

60 ml - 36,99 z³

19


LIPID INTELLIGENCE

METAMORFOZA CERY SUCHEJ

„ODKRY£AM WEWNÊTRZNE RÓD£O PIÊKNA.”

Seria przeznaczona dla kobiet z wyj¹tkowo problematyczn¹ cer¹ – bardzo such¹ i

wra¿liw¹, stworzona z myœl¹ o pielêgnacji przeciwzmarszczkowej.

Cera sucha boryka siê z problemem niespójnej bariery lipidowej. Jej uszkodzenie sprawia, ¿e ju¿

odwodniona skóra nara¿ona jest na dalsze przesuszanie, spadek metabolizmu, a w konse¬kwencji

przedwczesne starzenie. B³êdne ko³o siê zamyka, uczucie dyskomfortu siê wzmaga, a wygl¹d cery

pogarsza.

Sk³adniki kremów Lipid Intelligence „ucz¹” skórê, jak reaktywowaæ jej zdolnoœæ do syntezy lipidów.

Pomagaj¹ przerwaæ mechanizm b³êd¬nego ko³a, przywracaj¹c pe³n¹ funkcjonalnoœæ barierze

lipidowej. Zmieniaj¹ dotychczasowe Ÿród³o problemów w Ÿród³o piêkna Twojej cery.

INNOWACJE

SYSTEM LIPID-RESTART – reaktywuje zdol¬noœæ skóry do produkcji lipidów oraz uzupe³nia braki

ceramidów. Regeneruje i wzmacnia barierê naskórkow¹, aby ograniczyæ struktu¬raln¹ ucieczkê

wody.

• HYDRO-IQ – reguluje wewnêtrzn¹, struktu¬raln¹ hydro-cyrkulacjê. Aktywuje syntezê cera¬midów

i kwasu hialuronowego.

• PRO-KOLAGEN – przeciwzmarszczkowy czynnik o podwy¿szonej zdolnoœci przenikania.

Stymuluje syntezê kolagenu i chroni w³ókna elastyny przed uszkodzeniami.

• NUTRI-IQ – esencjonalna formu³a nasycona od¿ywczymi i regeneruj¹cymi olejkami, do

intensywnej nocnej pielêgnacji.

• OLEJ WELWETOWY – olej z nasion amaran¬tusa, zwanego kwiatem welwetowym. Dba o

miêkkoœæ i aksamitn¹ g³adkoœæ Twojej skóry.


Polecamy

info

Sinudafen baby 100 ml syrop

Ekstrakt z kwiatów bzu czarnego 50 mg; ekstrakt z owoców aceroli 50 mg, w tym

25% witamina C; ekstrakt z ziela werbeny 30 mg; ekstrakt z kwiatów lipy 15 mg;

ekstrakt z kwiatów dziewanny 10 mg; ekstrakt z liœci Andrographis paniculata

10 mg: w tym 98% andrografolidów. Odpowiednio skomponowane sk³adniki

suplementu diety Sinudafen baby wspomagaj¹ prawid³owe funkcjonowanie

zatok oraz górnych dróg oddechowych. Ponadto u³atwiaj¹ utrzymanie komórek

uk³adu odpornoœciowego w dobrej kondycji.

Wskazania do stosowania: wspomaga prawid³owe funkcjonowanie zatok oraz

górnych dróg oddechowych, u³atwia utrzymanie komórek uk³adu

odpornoœciowego w dobrej kondycji.

Dystrybutor: Nord Farm. Cena: ok. ok. 19 z³

reklama

reklama

My color code Fluid kryj¹co-matuj¹cy - pink porcelain - zima

Innowacyjna formu³a oparta na synergii dzia³ania polimerów silikonowych

z mikrog¹beczkami zapewnia perfekcyjnie matowe wykoñczenie makija¿u.

Dziêki po³¹czeniu doskonale dobranych pigmentów i bieli tytanowej fluid

idealnie kryje wszelkie niedoskona³oœci cery, nie powoduj¹c efektu maski.

Proteiny jedwabiu nadaj¹ skórze idealn¹ g³adkoœæ, a hialuronian poprawia jej

jêdrnoœæ. Analiza kolorystyczna to indywidualne i harmonijne dopasowanie

barw, odcieni, intensywnoœci i kolorów do TYPU URODY. Dobrze dobrane

kolory wydobêd¹ Twoje naturalne piêkno.

Fluidy my COLOR CODE odnosz¹ siê do 4 typów urody: wiosna, lato, jesieñ,

zima.

Kremowy p³yn do higieny intymnej Lirene

Stworzony zosta³ z myœl¹ o codziennej pielêgnacji i higienie delikatnej skóry miejsc

intymnych kobiet w ci¹¿y i po porodzie. P³yn delikatnie myje i odœwie¿a miejsca

intymne, dbaj¹c jednoczeœnie o odpowiedni¹ ochronê przeciwgrzybicz¹ i utrzymanie

prawid³owego balansu pH (kwasowoœci).

Innowacyjne po³¹czenie KWASU MLEKOWEGO i NATURALNEGO PREBIOTYKU:

• przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH miejsc intymnych,

• chroni przed podra¿nieniami i zaczerwienieniem,

• wzmacnia naturaln¹ barierê ochronn¹,

• ³agodzi stany zapalne,

• zapewnia poczucie komfortu przez ca³y dzieñ.

P³yn nie zawiera barwników, substancji zapachowych, parabenów i myd³a, dziêki

czemu jest niezwykle ³agodny i bezpieczny dla skóry kobiet w ci¹¿y i po porodzie.

Pojemnoœæ: 300 ml Rekomendowana cena detaliczna: 13,99 z³

reklama

Test Food Detective

Test na podstawie próbki krwi pobranej z palca pozwala

okreœliæ produkty pokarmowe powoduj¹ce nadprodukcjê

przeciwcia³ typu IgG. Wyniki testu mog¹ byæ

podstaw¹ do dostosowania diety. Test bada reakcje

organizmu na 59 produktów ¿ywnoœciowych podzielonych

na 46 grup.

Cena: 399 z³

21


Stawiamy bañki?

zdrowie

Stawianie baniek jest metod¹ lecznicz¹

znan¹ od tysiêcy lat, zaliczan¹ dzisiaj, w

dobie ogromnego postêpu medycyny, do

pe³nowar-toœciowych metod leczenia wielu

schorzeñ.

czynnoœci narz¹du wewnêtrznego,

zwi¹zanego ze stref¹

skóry, na której postawiono

bañki. Zasadê dzia³ania baniek

stawianych w œciœle okreœlonych

punktach cia³a w zale-

¿noœci od schorzenia mo¿na

wyjaœniæ, wykorzystuj¹c wiedzê

stoso-wan¹ w akupunkturze.

Wg tradycyjnej medy-cyny chiñskiej ból to stagnac-

ja krwi i energii ¿yciowej Qi. Nauka ta uznaje

istnienie kana³ów energetycznych powi¹-zanych z

narz¹dami (tzw. meridianów), którymi p³ynie

energia Qi.

Przyczyn¹ choroby jest zak³ócenie przep³ywu tej

energii. Przywrócenie prawid³owego obiegu Qi jest

warunkiem powrotu do równowagi i celem lecze-

nia. Dlatego dzia³anie na meridiany w odpowie-

dnich punktach cia³a, pobudzaj¹c kr¹¿enie energii

Qi i wyrównuj¹c jej poziom, wp³ywa na stan

narz¹dów wewnêtrznych, przez które one prze-

chodz¹, przyspiesza proces powrotu do zdrowia i

usuwa dolegliwoœci.

„Rozró¿niamy dwie metody stawiania baniek:

gor¹c¹ i ch³odn¹. (…) Przewaga tzw. metody

ch³odnej nad gor¹c¹ polega na mo¿noœci dok³adn-

ego okreœlenia ciœnienia wewn¹trz bañki”.

prof. Zbigniew Garnuszewski

Za pomoc¹ baniek mo¿na usun¹æ zaburzenia

czynnoœci narz¹dów wewnêtrznych, uœmierzyæ

ból, wyleczyæ chorobê lub wspomóc leczenie

konwencjonalne. Mo¿na przywróciæ prawid³owe

funkcjonowanie ca³ego organizmu.

Kuracja bañkami zastosowana odpowiednio

wczeœnie bywa niekiedy bardziej skuteczna od

farmakologicznej (np. antybiotykowej) i czêsto j¹

zastêpuje. W schorzeniach wirusowych, z natury

niewra¿liwych na antybiotyki, daje nadspodziewanie

dobre wyniki.

W tradycji europejskiej bañki wykorzystywane s¹

jako skuteczna pomoc w przypadku ostrych i

przewlek³ych infekcji górnych i dolnych dróg

oddechowych oraz astmy oskrzelowej. W medycynie

Dalekiego Wschodu stosowane s¹ w

leczeniu wielu innych chorób, dolegliwoœci bólowych

oraz po urazach. Stawia siê je w punktach

akupunkturowych oraz w tak zwanych punktach

Ashi. Wykonuje siê tak¿e masa¿ bañk¹ - tzw.

masa¿ pró¿niowy.

Bañki stosuje siê równie¿ jako pierwsz¹ pomoc w

przypadkach uk¹szenia przez owady.

W JAKI SPOSÓB DZIA£AJ¥ BAÑKI

Wbrew powszechnemu mniemaniu to podciœn-

ienie, a nie temperatura jest czynnikiem leczniczym

w zabiegu stawiania baniek.

Wytworzone w bañce podciœnienie zasysa skórê

do jej wnêtrza, w wyniku czego dochodzi do

pêkniêcia podskórnych naczyñ krwionoœnych i

wydostania siê poza nie pewnej iloœci krwi (widoczny

krwiak). Ta krew odbierana jest przez system

obronny organizmu jako obce bia³ko i staje siê

silnym bodŸcem do wytworzenia du¿ej iloœci cia³

odpornoœciowych, które przygotowane do walki z

wrogiem, napotkawszy jedynie w³asn¹ krew,

kieruj¹ swoje si³y przeciwko infekcji.

Podciœnienie, wywieraj¹c na skórê dzia³anie

mechaniczne, powoduje podra¿nienie jej zakoñczeñ

nerwowych. Dziêki temu dochodzi do zwiêkszenia

ukrwienia i poprawy zak³óconej wczeœniej

Od dziœ bañki bezogniowe mog¹ byæ stosowane w

ka¿dym domu.Bañki te lecz¹ tak samo, jak bañki

stawiane tradycyjn¹, „gor¹c¹” metod¹. Ró¿nica

polega na tym, ¿e w nowego typu bañkach podciœnienie

uzyskuje siê poprzez wypompowanie z

bañki powietrza, a nie jego wypalenie.

Tak powsta³y bezpieczne, bezstresowe, ³atwe w

u¿yciu bañki, które ka¿dy bez obawy poparzenia

chorego mo¿e stawiaæ samodzielnie.

O S T R Z E ¯ E N I A i Œ R O D K I

OSTRO¯NOŒCI

1. Bañki stawia siê na zlecenie lekarza.

Zabieg stawiania baniek nie mo¿e byæ wykonywa-

ny bez konsultacji lekarskiej. Przed wykonaniem

zabiegu nale¿y dokonaæ badania lekarskiego.

2. Nie wolno stawiaæ baniek w okolicy serca,

du¿ych naczyñ krwionoœnych, oczu, uszu, nosa,

brodawek piersiowych, ¿o³¹dka, ¿ylaków, na skórê

uszkodzon¹ lub zmienion¹ chorobowo, na zna-

mionach barwnikowych oraz u kobiet ciê¿arnych

na podbrzusze i w okolicy lêdŸwiowej.

23


Zrozumieæ migrenê

zdrowie

Z najnowszych badañ wynika, ¿e a¿ 92% Polaków

cierpi na bóle g³owy. Z kolei a¿ 25% ankietowanych

deklaruje, i¿ zmaga siê z dolegliwoœci¹

migreny. Skala tego problemu mo¿e byæ jednak

znacznie wiêksza. Okazuje siê, ¿e prawie 30%

respondentów, którzy w badaniu zadeklarowali,

¿e cierpi¹ na bóle g³owy, odczuwa jednoczeœnie

inne objawy towarzysz¹ce, takie jak: nudnoœci,

nadwra¿liwoœæ na œwiat³o czy dŸwiêk. Zatem

spe³niaj¹ jedno z najwa¿niejszych kryteriów

diagnozowania migreny. Istnieje du¿e prawdo-

podobieñstwo wystêpowania u nich opisywanej

choroby. Migrena w znacznym stopniu wp³ywa na

jakoœæ ¿ycia osób zmagaj¹cych siê z t¹

dolegliwoœci¹. Z powodu uci¹¿liwych objawów

ogranicza ich normalne funkcjonowanie oraz

izoluje od œwiata zewnêtrznego. W konsekwencji

ma to powa¿ne skutki medyczne, psychologiczne

i spo³eczne, zw³aszcza u osób cierpi¹cych na

migrenê przewlek³¹.

Migrena to problem milionów Polaków

Choroba utrudnia lub ca³kowicie pozbawia szans

na realizacjê zawodowych aspiracji lub ¿yciowych

pasji. Migrena ma równie¿ przykre skutki

psychologiczne i wywo³uje wiele negatywnych

emocji tj. lêk przed kolejnym atakiem czy z³oœæ i

frustracjê wywo³ane bezradnoœci¹ wobec choroby.

Osoby cierpi¹ce na migrenê czêsto czuj¹ siê

osamotnione, poniewa¿ nie znajduj¹ zrozumienia

Œwiatowa Organizacja Zdrowia szacuje, ¿e na

migrenê cierpi 11% doros³ej populacji, czyli

choroba ta dotyka a¿ 324 miliony osób na ca³ym

œwiecie. Jest ona trzecim, po anemii i utracie

s³uchu, najbardziej rozpowszechnionym scho-

rzeniem. W Polsce na migrenê cierpi a¿ 25%

osób. Jednak skala problemu mo¿e byæ znacznie

wiêksza. Prawie po³owa Polaków cierpi¹cych na

bóle g³owy okreœla je jako jednostronne, a prawie

20% jako pulsuj¹ce. Natomiast prawie 30%

dodatkowo odczuwa uci¹¿liwe dolegliwoœci takie

jak: œwiat³owstrêt, nadwra¿liwoœæ na dŸwiêki czy

nudnoœci. Tymczasem wspomniane dolegliwoœci

s¹ objawami charakterystycznymi dla migreny i

stanowi¹ wa¿ne kryterium w diagnozowaniu tego

schorzenia.

Migrena jest chorob¹ o pod³o¿u nerwowo-

-naczyniowym, a osoby na ni¹ cierpi¹ce

odczuwaj¹ intensywne, pulsuj¹ce bóle g³owy

wraz ze wspomnianymi ju¿ symptomami

towarzysz¹cym. Ataki migreny mog¹ trwaæ nawet

do 3 dni i powracaæ w nieregularnych odstêpach

czasu.

Migrena to wiêcej ni¿ silny ból g³owy

Blisko 1/4 ankietowanych twierdzi, ¿e migrena w

znacznym stopniu wp³ywa na ich codzienne ¿ycie.

IntensywnoϾ i nawracanie choroby ogranicza

aktywnoœæ osób zmagaj¹cych siê z t¹ dolegli-

woœci¹. Tak¿e dodatkowe symptomy charaktery-

styczne dla migreny powoduj¹, ¿e cierpi¹cy

izoluj¹ siê od œwiata zewnêtrznego, rodziny oraz

przyjació³, by w spokoju przetrwaæ atak choroby.

Przebywanie w zaciemnionym i pustym pokoju

staje siê jedynym sposobem, aby ukryæ siê przed

ra¿¹cym œwiat³em, dra¿ni¹cymi dŸwiêkami oraz

mecz¹cymi nudnoœciami, które potêguj¹ ból. Taki

stan mo¿e trwaæ nawet do 3 dni. Dane Œwiatowej

Organizacji Zdrowia pokazuj¹, ¿e prawie 1/3 osób

cierpi¹cych na migrenê opuszcza w okresie

trzech miesiêcy przynajmniej 1 dzieñ pracy lub

zajêæ szkolnych. Ponadto 2/3 osób zmagaj¹cych

siê z migren¹, pomiêdzy jej atakami, czerpie mniej

przyjemnoœci z zajêæ rekreacyjnych lub akty-

wnoœci wykonywanych w wolnym czasie.

24


zdrowie

w najbli¿szym otoczeniu. W konsekwencji towarzy- dostêpne bez recepty. Prawie po³owa badanych

sz¹ce im negatywne emocje oraz poczucie stosuje je, by jak najszybciej os³abiæ objawy migreny.

wyobcowania mog¹ prowadziæ do depresji, która trzy Czêœæ osób, by ul¿yæ sobie w bólu, dodatkowo stosuje

razy czêœciej wystêpuje u osób zmagaj¹cych siê z domowe sposoby, takie jak kompresy na g³owê, zio³a.

migren¹ ni¿ u osób zdrowych.

Jeœli nic nie pomaga, pozostaje spêdziæ ca³y dzieñ w

³ó¿ku, w zaciemnionym pomieszczeniu. Jednak

- Migrena zawsze by³a przykr¹ czêœci¹ mojego ¿ycia. prawie po³owa ankietowanych (49%) przyznaje, ¿e

Ataki zupe³nie wy³¹cza³y mnie z ¿ycia prywatnego i stosowane metody nie zawsze s¹ skuteczne. Dlatego

zawodowego. Nie by³am w stanie normalnie a¿ 51% osób, które cierpi¹ z powodu migreny,

funkcjonowaæ. D³ugo te¿ nie by³am œwiadoma, ¿e to chcia³oby spróbowaæ nowych metod zwalczania

w³aœnie migrena i nie wiedzia³am, jak sobie z ni¹ objawów zwi¹zanych z t¹ dolegliwoœci¹.

skutecznie radziæ. Kiedy pojawia³y siê zaburzenia

widzenia, by³am przera¿ona. Wiedzia³am, ¿e zaraz Migrena to coœ wiêcej ni¿ zwyk³y ból g³owy, dlatego

nadejdzie ból g³owy, który sparali¿uje mnie co najmniej nale¿y j¹ odpowiednio leczyæ.

na kilka godzin. Szuka³am najlepszego rozwi¹zania, Bez podjêcia skutecznej i wczesnej terapii mo¿e

stosowa³am np. domowe sposoby - nic nie by³o powa¿nie wp³ywaæ na ¿ycie prywatne i zawodowe

skuteczne. Ataki powtarza³y siê coraz czêœciej, cierpi¹cych na ni¹ osób. Dlatego wa¿na jest

zdarza³o siê, ¿e nie by³am w stanie pójœæ do pracy czy dostêpnoœæ wygodnych i kompleksowych rozwi¹zañ,

zaj¹æ siê domem - mówi Aleksandra (35 lat).

czyli leków bez recepty, które nie tylko szybko likwiduj¹

ból g³owy, ale tak¿e inne objawy migreny i umo¿liwi¹

Bezradnoœæ w walce z migren¹

pacjentowi szybki powrót do normalnego funkcjonowania.

- przekonuje prof. dr hab. n. med. Adam

Blisko 70% respondentów próbuje zwalczyæ bóle Stêpieñ, kierownik Kliniki Neurologicznej Wojskomigrenowe,

za¿ywaj¹c popularne leki przeciwbólowe wego Instytutu Medycznego w Warszawie.

25


zdrowie

Nadchodzi rozwi¹zanie - Excedrin®

MigraStop - nowoœæ w walce z migren¹

i dŸwiêki, pozwalaj¹c choremu na szybki powrót do

normalnego ¿ycia.

Marka Excedrin jest znana w Stanach Zjednoczonych,

gdzie od ponad 50 lat pomaga cierpi¹cym na

migrenê powróciæ do normalnego funkcjonowania. W

tym czasie zaufa³y jej miliony Amerykanów. Dziêki

czemu sta³a siê numerem 18. w walce z migren¹ na

œwiecie. A teraz Excedrin jest ju¿ dostêpny w Polsce

pod nazw¹ Excedrin® MigraStop!

W aptekach pojawia siê w³aœnie nowy, unikalny -

Excedrin® MigraStop - stworzony specjalnie z myœl¹

o osobach cierpi¹cych na migrenê. Excedrin®

MigraStop to jedyny lek bez recepty, który zaczyna

zwalczaæ nie tylko migrenowy ból g³owy, ale tak¿e inne

objawy migreny, jak: nudnoœci, nadwra¿liwoœæ na

œwiat³o i dŸwiêk ju¿ w ci¹gu 30 minut od za¿ycia. W

odró¿nieniu od zwyk³ych leków przeciwbólowych Zmiana stylu ¿ycia

Excedrin® MigraStop to lek z³o¿ony, który ³¹czy Wprowadzenie kilku zmian w ¿yciu codziennym mo¿e

dzia³anie a¿ trzech sk³adników: kwasu acetylosali- równie¿ pomóc w zmniejszeniu liczby ataków migreny.

cylowego, paracetamolu i kofeiny. Dziêki takiej DOM

kombinacji ju¿ przy ni¿szych dawkach zwalcza nie - Regularne pory snu.

tylko ból, ale te¿ inne objawy migreny. Potrójna - Zdrowa i zrównowa¿ona dieta, regularne posi³ki.

skutecznoœæ Excedrin® MigraStop w walce z - Ograniczenie spo¿ycia alkoholu.

migren¹ zosta³a potwier-dzona w badaniach - Regularne uprawianie sportu.

klinicznych. Excedrin® MigraStop dostêpny jest w PRACA

dwóch opako-waniach po 10 i 20 tabletek.

- Radzenie sobie ze stresem w pracy.

- Wykonywanie æwiczeñ rozluŸniaj¹cych podczas

Excedrin rozumie migrenê, dlatego zaufa³y mu pracy przy biurku.

miliony

- Aby zmniejszyæ nadmierny ha³as, nale¿y mieæ ze

Osoby cierpi¹ce na migrenê wiedz¹, ¿e migrena to sob¹ zatyczki do uszu.

znacznie wiêcej ni¿ ból g³owy.

- Nauczyæ siê rozpoznawaæ i kontrolowaæ

Excedrin® MigraStop to rozumie, dlatego zwalcza indywidualne czynniki wywo³uj¹ce migrenê.

nie tylko migrenowy ból g³owy, ale tak¿e dodatkowe

objawy migreny, jak nudnoœci, nadwra¿liwoœæ na

Magdalena Klejment

œwiat³o

Przyczyny wystêpowania migreny

26


Oregano - przyprawa?

zdrowie

Oregano/lebiodka pospolita. Znamy go w - wykazuje w³aœciwoœci przeciwpaso¿ytnicze na

zastosowaniu w kuchni: w potrawach z lamblie oraz Trypanosoma cruzi,

pomidorami, w pizzach, omletach, w potrawach z - dzia³a antybakteryjnie - Escherichia coli,

makaronów, we w³oskich sosach, sa³atkach, do Klebsiella pneumoniae, salmonella enterica,

przyprawiania potraw z owoców morza, do tartych Staphylococus aureus, Helicobacter pylori;

serów, warzyw, zup, duszonych miês, drobiu oraz - wykazuje silne w³aœciwoœci antyoksydacyjne -

do potraw miêsnych z wieprzowiny, wo³owiny, chroni komórki przed szkodliwym atakiem

baraniny, cielêciny.

wolnych rodników tlenowych,

Zalety jako przyprawy znane by³y ju¿ w - zwiêksza wch³anianie ¿elaza,

staro¿ytnoœci, potwierdzone s¹ nie tylko - z uwagi na zawartoœæ flawonoidów dzia³a

doœwiadczeniem pokoleñ, ale równie¿ wynikami rozkurczaj¹co na miêœnie g³adkie oskrzeli, jelit,

licznych badañ naukowych. Lebiodka pospolita dróg ¿ó³ciowych i moczowodów oraz na macicê w

zawiera olejek eteryczny bogaty w fenole, takie okresie krwawieñ miesiêcznych,

jak karwakrol i tymol, flawonoidy, kwasy fenolowe, - usprawnia procesy trawienia i przyswajania

gorycze, terpenoidy, garbniki, fitosterole, witaminy pokarmów,

A i C oraz sole mineralne.

- wzmacnia system nerwowy, uspokaja,

Oregano pomaga ³agodziæ wzdêcia oraz - dzia³a moczopêdnie i ¿ó³ciopêdnie,

stymuluje przep³yw ¿ó³ci. Jako silny antyseptyk - usprawnia czynnoœæ gruczo³ów potowych oraz

oregano mo¿e byæ stosowane w leczeniu nerek, ³agodnie zwiêkszaj¹c wydalanie moczu,

problemów zwi¹zanych z uk³adem oddechowym, - pobudza apetyt, dzia³a wiatropêdnie oraz wi¹¿e

np. w leczeniu kaszlu, zapalenia migda³ków, szkodliwe produkty przemiany materii.

zapalenia oskrzeli, w astmie. Oregano jest Ze wzglêdu na cenne w³aœciwoœci olejek z

równie¿ uwa¿ane jako pomocny œrodek w celu oregano warto wykorzystaæ w profilaktyce

wywo³ania miesi¹czki. Oregano mo¿e byæ wspó³czesnych chorób cywilizacyjnych oraz w

stosowane na alergie, goraczkê, kamicê ¿ó³ciow¹ walce z procesami starzenia biologicznego. Jest

oraz kolkê ¿ó³ciow¹, bakteryjne choroby skóry. znakomitym i skutecznym antyseptykiem, szcze-

Rozcieñczony olej z oregano mo¿e byæ gólnie razem z myd³em do mycia r¹k oraz do

stosowany zewnêtrznie w czasie bólów zêba jak inhalacji i dlatego œwietnie nadaje siê do

równie¿ na bol¹ce stawy.

stosowania w okresie jesienno - zimowym. Dziêki

temu zmniejsza ryzyko zara¿enia czêstymi w tym

Jak dzia³a ziele lebiodki?

okresie infekcjami wirusowymi

- hamuje rozwój grzybów Candida albicans,

- wspomaga po¿yteczne szczepy bakterii, http://zielnik.herbs2000.com

- dzia³a przeciwzapalnie,

reklama

OREGAR Olejek z oregano - NOWOή

Postaæ: p³yn, butelka z kroplomierzem 30 ml

Podmiot odpowiedzialny: Nature's Voice Sp. z o.o.

Status preparatu: suplement diety

Substancja czynna: Olejek z oregano

Wskazania:

- jako silny antyoksydant powstrzymuje procesy starzenia biologicznego,

- wspomaga oraganizm w utrzymaniu dobrej kondycji,

- naturalnie wzmacnia system odpornoœciowy organizmu,

- uzupe³nia codzienn¹ dietê podczas infekcji wirusowych, bakteryjnych oraz grzybicznych.

Przeciwwskazania:

Nadwra¿liwoœæ na którykolwiek ze sk³adników produktów. Produkt nie jest wskazany dla

kobiet w ci¹¿y i matek karmi¹cych piersi¹.

Dawkowanie: 1-5 kropli na ³y¿eczkê oliwy lub soku 1-3 razy dziennie przed jedzeniem.

PRODUKT SPO¯YWAÆ ZAWSZE W ROZCIEÑCZENIU.

27


zdrowie

Witamina

D 3

a

prawid³owa

ci¹¿a

28


800 jednostek witaminy D3 – takie jest aktualne stanowisko

ekspertów odnoœnie zalecanej poda¿y witaminy D dla ciê¿arnych.

To wa¿ne, aby nie tylko lekarze, ale i same pacjentki zdawa³y sobie

sprawê z tego, jak wa¿ne jest zapewnienie rozwijaj¹cemu siê p³odowi

odpowiedniej dawki tej witaminy Aby móc zapewniæ organizmowi

odpowiedni¹ dawkê witaminy D3, konieczne jest eksponowanie skóry

na s³oñce oraz w³aœciwa dieta. W naszej strefe geografcznej tzw. en -

dogenna synteza skórna zachodzi pod wp³ywem promieniowania UVB

od kwietnia do wrzeœnia. Aby zapewniæ niezbêdne nasycenie organizmu

witamin¹ D przez syntezê skórn¹ konieczna jest min. 15 minutowa

ekspozycja na s³oñce 18% powierzchni cia³a (co równe jest np.

ods³oniêtym przedramionom i czêœciowo ods³oniêtym nogom) miêdzy

godzin¹ 10 a 15. Specjaliœci podkreœlaj¹ jednak, ¿e stosowanie kremów

z fltrami przeciws³onecznymi redukuje wydajnoœæ syntezy skór -

nej nawet o 90%. Witaminê D dostarczamy równie¿ spo¿ywaj¹c ryby

(m.in. wêgorz, ³osoœ, œledŸ) oraz suplementy diety.

ród³em witaminy D dla rozwijaj¹cego siê w ³onie matki p³odu jest

tzw. transfer przez³o¿yskowy od matki. Co istotne, potomstwo matek

z niedoborami witaminy D bêdzie mia³o równie¿ niedobory witaminy

D.

IloϾ ma znaczenie

Na rynku dostêpnych jest wiele preparatów uzupe³niaj¹cych dietê,

przeznaczonych dla kobiet w ci¹¿y. Wiele z nich nie zawiera jednak

odpowiednich dawek pierwiastków niezbêdnych dla rozwoju p³odu i

zdrowia matki. Wyniki wielu badan naukowych potwierdzaj¹, ¿e poda¿

witaminy D w iloœci ok. 200- 400 jednostek, któr¹ dostarczaj¹ dotychczas

dostêpne na rynku preparaty wielowitaminowe dla kobiet ciê-

¿arnych, jest niewystarczaj¹ca dla utrzymania prawid³owych zasobów

witaminy D zarówno u kobiety ciê¿arnej jak i jej dziecka. W polskich

warunkach niewystarczaj¹ca jest równie¿ poda¿ witaminy D z diety

(niskie spo¿ycie ryb).

Nie tylko zdrowe koœci

Dr Justyna Czech-Kowalska twierdzi i¿ niepokoj¹cy jest wysoki odsetek

niedoborów witaminy D stwierdzany u kobiet ciê¿arnych zarówno

na œwiecie (44 do 100%), jak i w Polsce (68-100%). Prawid³owe zaopatrzenie

w witaminê D w okresie ci¹¿y nabiera jeszcze wiêkszego

znaczenia od kiedy wiadomo, ¿e rola witaminy D w ustroju nie ogranicza

siê do uk³adu szkieletowego. Poziom witaminy D w organizmie

przysz³ej matki ma bezpoœredni wp³yw na to, ile otrzyma jej p³ód. To

ogromnie wa¿ne, aby edukowaæ kobiety planuj¹ce ci¹¿ê i te, które ju¿

spodziewaj¹ siê potomstwa, gdy¿ niedobory witaminy D u ciê¿arnej

mog¹ prowadziæ do ró¿nych powik³añ. Mog¹ to byæ, miêdzy innymi,

problemy dotycz¹ce wzrostu p³odu, rozwoju koœci, czy nieprawid³owego

rozwoju zêbów.

Niedobory witaminy D przyczyniaj¹ siê nie tylko do rozwoju krzywicy,

niedostatecznej mineralizacji koœci i osteoporozy, ale co udowodniono

badaniami, mog¹ te¿ zwiêkszaæ ryzyko rozwoju wielu innych chorób

m.in. cukrzycy typu I, nowotworów (piersi, prostaty, jelita grubego),

chorób autoimmunologicznych (stwardnienie rozsiane, reumatoidalne

zapalenie stawów, uk³adowy toczeñ rumieniowaty), sercowo-naczyniowych

oraz zespo³u metabolicznego.

zdrowie

Kiedy mówimy o edukacji na temat roli dobrze skomponowanej diety i

suplementacji u kobiet w wieku rozrodczym, nacisk nale¿y po³o¿yæ na

przekazywanie informacji, i¿ niedobory witaminy D u kobiety ciê¿arnej

mog¹ mieæ nawet odleg³y negatywny wp³yw na zdrowie ich potomstwaLista

ewentualnych powik³añ u p³odu z powodu niedostatków witaminy

D w oranizmie matki jest doœæ obszerna – od zwiêkszonej podatnoœci

na infekcje górnych dróg oddechowych w przysz³oœci, przez

zaburzenia ze strony uk³adu szkieletowego, po zwiêkszone ryzyko wyst¹pienia

cukrzycy. Jednak maj¹c wiedzê o zagro¿eniach, jakie mog¹

nieœæ ze sob¹ niedobory wa¿nych dla organizmu sk³adników, przysz³e

mamy we wspó³pracy z lekarzem prowadz¹cym mog¹ kszta³towaæ

swoje nawyki ¿ywieniowe i dbaæ o suplementacjê, dziêki czemu mog¹

zapobiec wielu problemom zwi¹zanym z rozwojem ci¹¿y i zdrowiem

w³asnego organizmu. Stara prawda nie traci bowiem na aktualnoœci -

lepiej zapobiegaæ, ni¿ leczyæ.


info

Polecamy

reklama

ALPAN - szwajcarski balsam z sad³a œwistaka przynosi ulgê w

bólach reumatycznych oraz zwi¹zanych ze zwyrodnieniami

stawów. Wspomaga tak¿e w zwalczaniu bólów miêœniowostawowych

towarzysz¹cych stanom grypowym. Preparat zawiera

naturalne substancje, takie jak: naturalne kortykosterydy,

niezbêdne nienasycone kwasy t³uszczowe (NNKT) oraz olejki

eteryczne, dziêki którym wykazuje dzia³anie rozgrzewaj¹ce,

przeciwbólowe i przeciwzapalne. ALPAN jest wygodny w

aplikacji: ³atwo siê rozprowadza i wch³ania, rozgrzewaj¹c i

przynosz¹c ulgê obola³ym miêœniom i stawom. Mo¿na go nabyæ w

aptekach i sklepach zielarskich na terenie ca³ego kraju.

Cena: ok. 21 z³ (op./50 g)

reklama

Tutti Frutti

Owocowa rozkosz, która zniewala zmys³y

i cia³o!

Cudownie owocowe kosmetyki do cia³a o

wyj¹tkowych w³aœciwoœciach pielêgnacyjnych i

soczyœcie œwie¿ych zapachach. Bogactwo

sk³adników aktywnych doskonale dba o skórê, a

rozprzestrzeniaj¹cy siê wyj¹tkowy aromat wprowadza

w doskona³y nastrój, stymuluje pozytywn¹

energiê, radoœæ i chêæ do dzia³ania.

ARNICA active to specjalistyczne preparaty, które

³agodz¹ dolegliwoœci zwi¹zane z przeci¹¿eniem,

naci¹gniêciem i przetrenowaniem miêœni i stawów.

Przynosz¹ ulgê przy st³uczeniach, skrêceniach i

dolegliwoœciach reumatycznych. S¹ idealne zarówno dla

osób aktywnych i sportowców, jak i dla osób z bólami

miêœniowo-stawowymi oraz seniorów. Preparaty mo¿na

stosowaæ niezale¿nie od wieku. Lekkie konsystencje ¿elowe

szybko siê wch³aniaj¹ i nie pozostawiaj¹ na skórze t³ustej

warstwy. S¹ bezpieczne i skuteczne, przebadane pod

nadzorem lekarzy dermatologów.

PojemnoϾ: 200 ml

Sugerowana cena: 22,99 z³

reklama

reklama

JANTAR linia do w³osów delikatnych,

cienkich i s³abych

Zawiera biologicznie czynne substancje stymuluj¹ce

porost w³osów, aktywny wyci¹g z bursztynu, d`panthenol

oraz witaminy A, E, F, H. Systematycznie stosowana

poprawia metabilozm i dotlenienie cebulek w³osów,

regeneruje i ³agodzi podra¿nienia. W³osy staj¹ siê

wyraŸnie grubsze, lœni¹ce i odporne na uszkodzenia.

Od¿ywka zapobiega rozdwajaniu w³osów i chroni przed

szkodliwym wp³ywem œrodowiska i s³oñca.

30


Biblioteczka

info

Ksi¹¿ka „Rak nie jest

chorob¹” ukaza³a siê w

Stanach Zjednoczonych

z podtytu³em: „Poznaj

ukryty cel raka, usuñ

przyczyny jego powstawania

i b¹dŸ zdrowszy

ni¿ kiedykolwiek”. Jest to

ca³kowicie zrozumia³e -

wydaje siê, ¿e najpilniej

tej lektury potrzebuj¹ ci,

u których stwierdzono

nowotwór (oraz ich bliscy).

Przedstawiam jednak

Pañstwu „Rak nie jest chorob¹” jako ksi¹¿kê niemal

dla ka¿dego zainteresowanego ¿yciem. Propaguje

ona bowiem wiedzê na temat samoregulacji i

samoleczenia organizmu ludzkiego.

W ksi¹¿ce “Rak nie jest chorob¹” autor bestsellerów i

miêdzynarodowej s³awy ekspert w dziedzinie zdrowia,

Andreas Moritz, ukazuje, ¿e rak to nie choroba sama w

sobie, ale mechanizm przetrwania. W ten sposób

nasze cia³o podejmuje ostateczny wysi³ek uporania siê

z zagra¿aj¹cymi ¿yciu problemami. Ksi¹¿ka ta

przedstawia czytelnikowi zupe³nie nowe i radykalnie

odmienne rozumienie raka, w œwietle którego

dotychczasowe pogl¹dy na temat tej dolegliwoœci

trac¹ aktualnoœæ. Pokazuje, dlaczego tradycyjne

metody leczenia raka okazuj¹ siê czêsto œmiertelne w

skutkach, co tak naprawdê powoduje raka i jak mo¿na

usun¹æ przeszkody, które uniemo¿liwiaj¹ twojemu

cia³u samouleczenie.

Ksi¹¿ka ta otwiera drzwi tym, którzy pragn¹ zamieniæ

poczucie bycia ofiar¹ w poczucie si³y i panowania nad

w³asnym losem (ang. self-mastery), a chorobê w

zdrowie. Niezale¿nie od tego, czy uwa¿asz, ¿e stoisz

na krawêdzi œmierci lub cieszysz siê pe³ni¹ ¿ycia,

lektura „Rak nie jest chorob¹” wzbogaci twój œwiat.

Proszê przeczytaæ dedykacjê autora. "Ksi¹¿ka »Rak

Nie Jest Chorob¹« jest dedykowana tym:

• którzy ufaj¹ m¹droœci oraz inteligencji cia³a w

samouzdrawianiu siê;

• którzy chc¹ z cia³em wspó³pracowaæ, a nie dzia³aæ

przeciw niemu;

Choroba nowotworowa jest

• którzy nie obwiniaj¹ nikogo, nawet siebie, za swoje skrajnie demokratyczna -

dolegliwoœci czy nieszczêœcia;

mo¿e spotkaæ ka¿dego

• którzy postrzegaj¹ wszystko co im siê przydarza jako

niezale¿nie od wieku, p³ci

u¿yteczne, bez wzglêdu na to, jak bardzo mo¿e siê to

czy miejsca zamieszkania.

wydawaæ groŸne lub bolesne;

Nie wy³¹cza spod swojego

• a przede wszystkim tym, którzy s¹ otwarci i gotowi

wp³ywu nikogo, tak¿e zdrostosowaæ

powy¿sze zasady".

wych. A poniewa¿ jest

Jeœli uznaj¹ Pañstwo, ¿e to jedna z najpiêkniejszych

nasz¹ wspóln¹ spraw¹, a

dedykacji - ksi¹¿ka jest w³aœnie dla was. W

nie tylko technicznym proprzeciwnym

wypadku mo¿ecie darowaæ sobie lekturê

blemem do rozwi¹zania,

ca³oœci. Bo nie jest to ksi¹¿ka o leczeniu - walce z

nie wystarcz¹ specjalistychorob¹,

raczej o uzdrawianiu - drodze do pe³ni

czne programy lecznicze i

zdrowia.

profilaktyczne.

W Polityce nowotworowej £ukasz Andrzejewski

proponuje coœ, co wymyka siê neoliberalnej wyobraŸni

nastawionej na skutecznoœæ i zysk: wizjê spo³e-

czeñstwa równego i sprawiedliwego, w którym

choroba nie jest kar¹, tylko motywuje zdrowych do

dzia³ania na rzecz tych, którzy potrzebuj¹ pomocy.

Wizjê spo³eczeñstwa, w którym zdrowych i chorych

wiêcej ³¹czy, ni¿ dzieli.

Ksi¹¿ki Andreasa Moritza nale¿a³oby przet³umaczyæ

na wszystkie jêzyki œwiata - ka¿dy cz³owiek

zainteresowany leczeniem prawdziwych przyczyn

ró¿nych dolegliwoœci powinien mieæ mo¿liwoœæ

poznania tych lektur. Jestem szczêœliwa i zaszczycona,

¿e mogê przybli¿aæ polskiemu czytelnikowi tak

wspania³¹ wiedzê.

31


zdrowie

Na zdrowie

przytul kota

Nazwa felinoterapia pochodzi

od ³aciñskiego s³owa Felis (kot)

oraz greckiego therapeia (opieka,

leczenie) Jest to jedna z

form zooterapii lub inaczej animaloterapii.

Opiera siê na za³o¿eniu, ¿e kontakt ze

zwierzêciem przyczynia siê do poprawy zdrowia

fizycznego i psychicznego cz³owieka. Jest to terapia

prze³amuj¹ca ró¿ne ograniczenia, u³atwiaj¹ca

komunikacjê, rozwijaj¹ca zdolnoœæ okazywania

uczuæ i emocji.

O wykorzystywaniu kotów w terapiach mówi siê coraz

czêœciej. W wielu krajach ten rodzaj terapii od dawna

cieszy siê uznaniem. W Polsce felinoterapia nie

zdoby³a jeszcze popularnoœci. Najczêœciej

stosowan¹ form¹ animaloterapii jest dogoterapia,

jednak praktycznie ka¿de zwierzê mo¿e byæ

wykorzystywane jako element terapii. W Szwecji

felinoterapia jest stosowana na szerok¹ skalê u dzieci

autystycznych. Zauwa¿ono, ¿e kot potrafi przenikn¹æ

do ich zamkniêtego œwiata. Dzieci staj¹ siê bardziej

otwarte, uspokajaj¹ siê. Kot pomaga im prze³amywaæ

lêki i nabieraæ zaufania do otaczaj¹cego ich œwiata.

Kontakt z nim pomaga im nawi¹zywaæ kontakty z

ludŸmi, okazywaæ uczucia. Jest pomostem miêdzy

ich œwiatem a naszym.

Felinoterapia okazuje siê skuteczna w przypadku

wielu dzieci, którym nie pomog³a dogoterapia. Pies

dla niektórych osób jest zbyt absorbuj¹cy, g³oœny i

bezpoœredni. U takich osób kot zyskuje sympatiê

swoim spokojem. Liczne badania dowodz¹, jak

dobroczynne jest przebywanie w towarzystwie kota.

Prowadzone od lat siedemdziesi¹tych badania

pokaza³y, ¿e nawet krótkie spotkania ze zwierzêtami

Felinoterapia ma zastosowanie w terapii osób maj¹ dobroczynny wp³yw na zdrowie i psychikê

niepe³nosprawnych umys³owo i ruchowo, dzieci z cz³owieka. Przebywanie z kotem przynosi radoœæ

zesp³em Aspergera, nadpobudliwych, auty- ¿ycia, stymuluje ruch i aktywnoœæ. Podwy¿sza

stycznych, z zespo³em Downa, z zaburzeniami poziom bezpieczeñstwa, redukuje lêki. Zabawa z nim

zachowania i emocji, z zaburzeniami lêkowymi, obni¿a poziom cholesterolu, ciœnienie krwi, normuje

nieœmia³ych i zahamowanych spo³ecznie, przy rytm serca. Ryzyko zawa³u serca spada o 3%.

ró¿nych zaburzeniach i problemach u ludzi doros³ych

i starszych.

W przeciwieñstwie do psów kot do felinoterapii nie

potrzebuje tresury. Wystarczy, jak zachowuje siê w

Zajêcia felinoterapii odbywaj¹ce siê regularnie

przynosz¹ wiele pozytywnych efektów zarówno

pedagogicznych, jak i terapeutycznych. Mog¹ byæ

prowadzone w niewielkich grupach, lub w

indywidualnej pracy terapeutycznej z dzieæmi. W

terapii indywidualnej kot redukuje opór zwi¹zany ze

stresem podczas pierwszych wizyt. Kot staje siê

wspóln¹ p³aszczyzn¹ do dialogu dla dziecka i

terapeuty. Na zajêciach grupowych z udzia³em kota

zachodzi bezpoœredni kontakt z kotem: g³askanie,

zabawa, karmienie. Terapiê urozmaica siê opowieœciami

o kotach, rozmow¹ na temat kotów i

zwierz¹t. Pomocne jest po³¹czenie felinoterapii z

innymi technikami: muzykoterapi¹, biblioterapi¹ i

arteterapi¹: przedstawianie kotów za pomoc¹

ró¿nych technik plastycznych.

swój naturalny sposób. Kontakty z kotem wspaniale

rozwijaj¹ wra¿liwoœæ u dzieci, ucz¹ empatii. Dziecko

w naturalny sposób rozpoznaje sygna³y wysy³ane

przez zwierzê i reaguje na nie, czêsto okazuje

uczucia. Kot wspaniale uczy doœwiadczaæ otoczenie,

motywuje je do cierpliwoœci i samokontroli. Fizyczny

32


zdrowie

gdy¿ ka¿dy osobnik dba sam o siebie. Starsze

zwierzêta niekiedy wykazuj¹ agresjê wobec

m³odych.

kontakt z kotem (g³askanie, przytulanie) stymuluje

organizm cz³owieka do wytwarzania endorfin,

pobudza uk³ad odpornoœciowy i odprê¿a.

Kot domowy (Felis silvestris catus, dawniej tak¿e

Felis catus lub Felis silvestris domesticus) –

udomowiony gatunek ssaka z rzêdu drapie¿nych z

rodziny kotowatych. Prawdopodobnie pochodzi od

kota nubijskiego, przy czym w Europie krzy¿owa³ siê

ze ¿bikiem. (Wikipedia)

Relacja pomiêdzy ludŸmi a kotami domowymi przez

tysi¹ce lat nabra³o cech symbiozy. Koty dostrzegaj¹

ró¿nice gatunków i wiedz¹, ¿e ich opiekunowie nie

s¹ kotami. Potwierdza to ró¿nica miêdzy jêzykiem

cia³a u¿ywanym przez kota w kontaktach z ludŸmi a

tym u¿ywanym wobec przedstawicieli swojego

gatunku. Niektórzy zoolodzy uwa¿aj¹, ¿e kot traktuje

opiekuna jak zastêpcz¹ matkê, pozostaj¹c w stanie

„przed³u¿onego dzieciñstwa".

Kot nie znosi z³ego traktowania i jest pod tym

wzglêdem bardzo pamiêtliwy. Dobrze traktowany

przywi¹zuje siê do swego w³aœciciela i na swój

powœci¹gliwy sposób okazuje mu przyjazne uczucia

(wybiega na spotkanie, wychodzi na spacery,

towarzyszy przy pracy, domaga siê g³askania itp.).

Niektóre koty mo¿na nauczyæ prostych sztuczek, np.

„proszenia" o jedzenie. Skarcony, nie atakuje swego

w³aœciciela, ale siê nañ „obra¿a". Nie rozumie i nie

ma poczucia winy w ludzkim tego s³owa znaczeniu,

tote¿ po kilku godzinach przychodzi z „propozycj¹

pojednania".

Emocje

Stan emocjonalny kota mo¿na odczytaæ, obserwuj¹c

jego zachowanie. Ogon kota oprócz pomagania mu

w utrzymaniu równowagi w chodzeniu na w¹skich

powierzchniach sygnalizuje równie¿ nastrój zwie-

rzêcia. Ogon ustawiony na wprost oznacza, ¿e kot

jest spokojny. Ogon uniesiony pionowo do góry

oznacza chêæ kota do zabawy. Gdy zwierzê macha

ogonem, oznacza to, ¿e jest zdenerwowany, czyli

inaczej ni¿ jest to w przypadku psa. Machanie

koñcem ogona oznacza zainteresowanie, a je¿eli kot

stoi przy tym na ugiêtych ³apkach - podniecenie,

kiedy kot ma lekko naje¿one w³osy na karku i

napuszony ogon, jest powa¿nie zaniepokojony lub

zdenerwowany sytuacj¹. Bêd¹c rozdra¿nionym,

mo¿e zaatakowaæ innego osobnika. Kot uwielbia

pogoñ za szybko poruszaj¹cymi siê przedmiotami i

wchodzenie na drzewa, z których jednak z trudem

schodzi. Œwietnie te¿ potrafi bawiæ siê sam.

Zachowania kotów potrafi¹ byæ czasami bardzo

trudne do odczytania, dlatego tak wa¿nym jest

zrozumienie co niektóre z ich podstawowych

zachowañ mog¹ oznaczaæ. Z ich szerokiego

wachlarza „miauków" poprzez dziwaczne zwyczaje

spania niejednokrotnie ciê¿ko jest siê dowiedzieæ, co

koty potrzebuj¹ lub czy ich indywidualne nawyki s¹

w normie. Ka¿dy w³aœciciel powinien zapoznaæ siê z

podstawowymi informacjami na temat kociego

behawioryzmu.

Zachowania spo³eczne

Koty s¹ czêsto opisywane jako zwierzêta samotne.

W rzeczywistoœci jednak s¹ z natury towarzyskie.

Maj¹ s³abo rozwiniêty instynkt stadny; oznacza to, ¿e

w stanie dzikim same dbaj¹ o swoje podstawowe

potrzeby (bezpieczeñstwo, po¿ywienie). Dzikie koty

¿yj¹ najczêœciej w koloniach, lecz nie tworz¹ stada,


KRZY¯ÓWKA

W mózgu

lub na

drzewie

Twórca

Szwejka

Jesli

miesni,

to atrofia

Duszki

lesne

Talia,

stan

Udzielony

Uchodacy

12

17

Wrózba,

znak

Aprobata,

zgoda

Obok

tetnicy

Rodzima

furgonetka

Z woda

wokól

zamku

6

Bialko -

ferment

Filtr

organizmu

Np.

„Odyseja”

Przydomek

Wergiliusza

...

Hayworth

Zaloty

cietrzewi

7

14

Dostarcza

wlókna i

siemienia

2

Szybki

styl

Plywacki

Tchnienie

19

Czesc

gry w

tenisa

Skórki z

tchórza

Uchwyt

slusarski

Jego lisc

jest na

fladze

Kanady

Wiezy,

Peta

Znawca

budowy

organizmów

Prózniak,

nierób

Jean,

aktor

franc.

Zespól

dwuosobowy

26

Glówna czesc

mózgu

Dziewczeca

zabawka

Kosmaty

do

przykrycia

9

Imie

Karewicza,

aktora

Z bialym ekranem

Narzad sluchu

i równowagi

23

„Domek”

dla

auta

Do smarowania

dachów

8

Rumieniec

Wytworny pokój

Ruchy miesni

twarzy wyrazajace

uczucia i nastroje

Plyn

antyseptyczny

Czerwone

na

Monte

Casino

Zasób

slów,

wyrazów

Drobny

kamien

5

24

Wymarly

gatunek

strusia

Cel

wyprawy

Argonautów

Jedwabna

przedza

1

21

Angielska

lub

morska

3

Wolna

lub boza

4

Brwiowy

lub

zebrowy

13

Bona dla

Zygmunta

Starego

Sygnal

ostrzegawczy

Japonski

twórca

judo

Allen,

amer.

poeta

22

Wzmacnia

glos

Na rekawie

kapitana druzyny

pilkarskiej

27

Krawiecka

miara

Znawca

piekna

Wylicytowany

kolor

18

„Goryle”

Wokól

prezydenta

Opal w

kotlowni

10

Urzedowy

bieg

sprawy

25

Drabiniasty

15

Dymi na

Sycylii

Uszczelnia

okno

20

Strona

tulowia

Przeciwstawianie

sie przemocy

11

Dama

z raju

Zlosliwa

ironia

Litery z ponumerowanych pól utworza rozwiazanie - aforyzm Karela Capka.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

16

X 5

Wœród Czytelników, którzy do 30 marca 2018 r. nadeœl¹ na adres

redakcji prawid³owe has³o, rozlosujemy nagrody - masa¿ stóp.

Gabinet ŒWIAT ZDROWIA

Prawid³owe has³o prosimy nakleiæ na kartê pocztow¹ i podaæ numer telefonu.


Masa¿ punktów na stopach, które odpowiadaj¹ poszczególnym

organom cz³owieka, pomaga:

zlikwidowaæ stres i napiêcie nerwowe,

uregulowaæ kr¹¿enie,

przywróciæ naturaln¹ równowagê gruczo³om,

w nap³ywie pozytywnej energii i si³ witalnych,

w leczeniu alergii i astmy,

zwalczyæ m³odzieñczy tr¹dzik,

stymulacji zaburzeñ hormonalnych,

walczyæ z zaparciami i wzdêciami,

w walce z przeziêbieniami,

podnieϾ odpornoϾ,

zlikwidowaæ ból,

zwalczyæ zgagê.

Informacje i zapisy

tel. 506 132 311

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!