Views
9 months ago

Leksikon_Licana

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 • Page 2 and 3: Leksikon Ličana
 • Page 4: leksikon LIČANA Gospić, 2017.
 • Page 8 and 9: Popis kratica Popis kratica AFŽ AL
 • Page 10 and 11: Predgovor Predgovor Povijest Like,
 • Page 12 and 13: Aleksić A ALEKSIĆ, Dragan, knjiž
 • Page 14 and 15: Androić u Francuskoj (među njima
 • Page 16 and 17: Anić a 1949. redoviti profesor šu
 • Page 18 and 19: Artuković pariškim salonima i gal
 • Page 20 and 21: Bach sudjelovao je u izvođenju slo
 • Page 22 and 23: Baica biografski leksikon, Petrinja
 • Page 24 and 25: Balen BALEN, Šime, publicist i pol
 • Page 26 and 27: Balenović se škola ugasila nakon
 • Page 28 and 29: Barković i suosnivač Društva sv.
 • Page 30 and 31: Bauer DJELA: Pjesme o slobodi, Gosp
 • Page 32 and 33: Berislavić Objavio je više udžbe
 • Page 34 and 35: Bevandić gdje su raspravljali o ja
 • Page 36 and 37: Bežen na Filozofskom fakultetu i P
 • Page 38 and 39: Bićan Hrvatski biografski leksikon
 • Page 40 and 41: Bićanić MI, u čijem vodstvu je p
 • Page 42 and 43: Binički BINIČKI, Fran (pseud. pop
 • Page 44 and 45: Blažević s obzirom da im je bio n
 • Page 46 and 47: Bogdanić je odlikovan od predsjedn
 • Page 48 and 49: Bogović Fakultetu crkvene povijest
 • Page 50 and 51: Borna i Krbavu, a ne samo na podru
 • Page 52 and 53:

  Božičević narodnyj list’, 1840

 • Page 54 and 55:

  Božičević znanosti i dobitnik je

 • Page 56 and 57:

  Brkljačić zboru vodio je sekciju

 • Page 58 and 59:

  Brkljačić žrtva postao je simbol

 • Page 60 and 61:

  Broz-budisavljević Galženica - Va

 • Page 62 and 63:

  Budak djelatnicima, napušta Peruš

 • Page 64 and 65:

  Budak sačuvanima u pričama pojedi

 • Page 66 and 67:

  Budisavljević ambijente intelektua

 • Page 68 and 69:

  Butorac Rudopolje, Palanka, cijelo

 • Page 70 and 71:

  Ciganović do jeseni 1944. kada dob

 • Page 72 and 73:

  Čanić Č ČANIĆ, Đuro (Georg, G

 • Page 74 and 75:

  Čaušević 1997. sahranjeni u obit

 • Page 76 and 77:

  Čorak poslove na gradnji pruge Sar

 • Page 78 and 79:

  Čuljat LIT.: A. Tomljenović-Medar

 • Page 80 and 81:

  Čuljat Novi list, Rijeka, 23. III.

 • Page 82 and 83:

  Degoricija D DAMIN, Narcis, prirodo

 • Page 84 and 85:

  Derossi brat, a i sina Pala (Pavla)

 • Page 86 and 87:

  Devčić intenzivnije se počinje b

 • Page 88 and 89:

  Devčić grupe. Nakon akcije povuka

 • Page 90 and 91:

  Dobrijević heroja proglašena je 7

 • Page 92 and 93:

  Došen dužnost pročelnika popunid

 • Page 94 and 95:

  Došen A. Paveliću poduži memoran

 • Page 96 and 97:

  Drakulić DJELA: Učastie radostej

 • Page 98 and 99:

  Duić majstor dočaravanja cijelog

 • Page 100 and 101:

  Eržišnik - blažević s kazališt

 • Page 102 and 103:

  Filip Opće kirurgije u KBC Rijeka.

 • Page 104 and 105:

  Filipović katedrala, obnovljena je

 • Page 106 and 107:

  Filipović isticao da je dobio pohv

 • Page 108 and 109:

  Francetić povlačenja konzula Antu

 • Page 110 and 111:

  Franić polijetanja iz Zagreba. Zra

 • Page 112 and 113:

  Frković Topographie der Karlstädt

 • Page 114 and 115:

  Frković Pavelićeva povjerenja, od

 • Page 116 and 117:

  Frković obranom grada. Gospić je

 • Page 118 and 119:

  Gavazzi G GABELICA, Milivoj, pedago

 • Page 120 and 121:

  Gerovac Početkom rujna 1943. imeno

 • Page 122 and 123:

  Gojtan je brojne nagrade i priznanj

 • Page 124 and 125:

  Goritz-pavelić Ležaja: Oblikovanj

 • Page 126 and 127:

  Grgurić je za svećenika 1870. Nje

 • Page 128 and 129:

  Grospić a nakon izvjesnog vremena

 • Page 130 and 131:

  Haueise liječnika Hrvatske i Udru

 • Page 132 and 133:

  Horvat mađarske zastave, isključe

 • Page 134 and 135:

  Ilić Zadar, 2001. g. Dobitnik je k

 • Page 136 and 137:

  Ivezić elektromotorni pogoni trakc

 • Page 138 and 139:

  Jakub-paša J JAKUB-PAŠA, turski v

 • Page 140 and 141:

  Japunčić JAPUNČIĆ, Milan, (Japa

 • Page 142 and 143:

  Javorović režimu u suradnji s ust

 • Page 144 and 145:

  Javorović Zagreb, 1962; b) iz podr

 • Page 146 and 147:

  Jovanić stiže u noći, kako on ka

 • Page 148 and 149:

  Karakaš imenovan upraviteljem žup

 • Page 150 and 151:

  Karić do 2001. - Lovci na dugu, Za

 • Page 152 and 153:

  Karlić studiju Passio sanctorum Co

 • Page 154 and 155:

  Kasumović obavijestio po svojim gl

 • Page 156 and 157:

  Klobučar - rukavina pl. Bunić čl

 • Page 158 and 159:

  Knežević 83. General bojnik posta

 • Page 160 and 161:

  Knežić je umirovljen 1815. kao ge

 • Page 162 and 163:

  Kokotović KOBASIĆ, Ivan, borac pr

 • Page 164 and 165:

  Kolaković Hrvatski dom, Sloboda, H

 • Page 166 and 167:

  Končar ministar-predsjednik Savjet

 • Page 168 and 169:

  Kovačević Ivanščici zaštitnima

 • Page 170 and 171:

  Kovačević katoličkom tradicijom

 • Page 172 and 173:

  Kovačević Kovačević: slikar, gr

 • Page 174 and 175:

  Kovačević KOVAČEVIĆ, Ivica (Tur

 • Page 176 and 177:

  Kovačević valu razvijajući teolo

 • Page 178 and 179:

  Kraljević krbavski. Na općem je l

 • Page 180 and 181:

  Kramberger zoološkog vrta, ljudi i

 • Page 182 and 183:

  Kreković povijesti, među kojima s

 • Page 184 and 185:

  Krmpotić - nemanić slagao s Pavel

 • Page 186 and 187:

  Krznarić 2. banskoj regimenti. Nad

 • Page 188 and 189:

  Kurelac KULUNDŽIĆ, Zvonimir, publ

 • Page 190 and 191:

  Laktić narječje. Zagreb, 1867. -

 • Page 192 and 193:

  Laudon vojnik i vojskovođa. Sudjel

 • Page 194 and 195:

  Lemić glavnog vojnog zapovjednika

 • Page 196 and 197:

  Lucerna streljiva, i kad je došao

 • Page 198 and 199:

  Maruna MANDIĆ, Petar, teolog i mit

 • Page 200 and 201:

  Mašić gimnaziju i dobro naučili

 • Page 202 and 203:

  Matasić iz Beča na područje Vojn

 • Page 204 and 205:

  Mažuran odanost ličkim korijenima

 • Page 206 and 207:

  Medić toga područja specijalizira

 • Page 208 and 209:

  Milinković Like, već i svećenik

 • Page 210 and 211:

  Miškulin MIRTH, Karlo, publicist,

 • Page 212 and 213:

  Modrušanin 20. st. bio svestrani i

 • Page 214 and 215:

  Nikšić N NIKŠIĆ, Ante, odvjetni

 • Page 216 and 217:

  Opsenica O OGRIZOVIĆ, Mihajlo, ped

 • Page 218 and 219:

  Orešković ga baterijskom lampom d

 • Page 220 and 221:

  Orešković vatrene govore o potreb

 • Page 222 and 223:

  Pavelić IX. 1917. zapovjednik 13.

 • Page 224 and 225:

  Pavičić PAVELIĆ, Lovro, veletrgo

 • Page 226 and 227:

  Pavlić izabran je za izvanrednog,

 • Page 228 and 229:

  Pavlović osnivanje Riječko-senjsk

 • Page 230 and 231:

  Peitel XII. 2005. Bio je predsjedni

 • Page 232 and 233:

  Pejnović DJELA (izbor): Srednja Li

 • Page 234 and 235:

  Perković povjerenik kod Zapovjedni

 • Page 236 and 237:

  Petrović pecija PERŠIĆ, Jure, kn

 • Page 238 and 239:

  Petry M. Krleža prosvjedujući gla

 • Page 240 and 241:

  Pokrajac PLEŠA s. Cecilija (krsnim

 • Page 242 and 243:

  Premužić povodu 900-te obljetnice

 • Page 244 and 245:

  Prica se vratili pod bizantsku vlas

 • Page 246 and 247:

  Prpić neizbrisiv trag u njegovu od

 • Page 248 and 249:

  Rajčević raspoređen je u činu p

 • Page 250 and 251:

  Rosandić udžbenika hrvatskog jezi

 • Page 252 and 253:

  Rukavina zemlje da ju štitimo, da

 • Page 254 and 255:

  Rukavina DJELA: (literarna, najvaž

 • Page 256 and 257:

  Rukavina fakultetu u Zagrebu. Godin

 • Page 258 and 259:

  Rukavina dobio čast baruna. God. 1

 • Page 260 and 261:

  Rupčić afirmativne predgovore nji

 • Page 262 and 263:

  Sekulić 1911. (1910. zapovjednik 4

 • Page 264 and 265:

  Sertić Chicagu 1933. i na Svjetsko

 • Page 266 and 267:

  Sertić časnicima izručili partiz

 • Page 268 and 269:

  Starčević svojoj službenoj biogr

 • Page 270 and 271:

  Starčević anagramom A. V. Rastev

 • Page 272 and 273:

  Starčević đakovačkim biskupom J

 • Page 274 and 275:

  Starčević narodnog zastupnika u G

 • Page 276 and 277:

  Starčević a prvu župu dobiva 181

 • Page 278 and 279:

  Stipac STIPAC, Ivan, učitelj, pjes

 • Page 280 and 281:

  Sudar koncertima. Na Državnoj real

 • Page 282 and 283:

  Sudar meštra u Albinijevoj opereti

 • Page 284 and 285:

  Šikić intelektualac obnašao je d

 • Page 286 and 287:

  Šimatović koji mu je objavio zbir

 • Page 288 and 289:

  Šimić Ubijen je u nerazjašnjenim

 • Page 290 and 291:

  Šulentić Staatsdruckerei, Wien, 1

 • Page 292 and 293:

  Šulentić F. Burgera, A. L. Mayera

 • Page 294 and 295:

  Tesla Georgine (Đuke) rođ. Mandi

 • Page 296 and 297:

  Tiljak Kupi i Korani. Služeći voj

 • Page 298 and 299:

  Tomičić crkvi Gospe Lurdske obavl

 • Page 300 and 301:

  Tomljenović hrvatskom pjesništvu

 • Page 302 and 303:

  Tomljenović područjima obilježil

 • Page 304 and 305:

  Tomljenović-meller DJELA: Iz moga

 • Page 306 and 307:

  Trgovčević kritizirani su svi oni

 • Page 308 and 309:

  Truhelka nerazumijevanje dugogodiš

 • Page 310 and 311:

  Turić javnom radu, sam je sebe oka

 • Page 312 and 313:

  Turić 1904. - 05.) - Srijemske nov

 • Page 314 and 315:

  Turkalj onom prijelaznom periodu in

 • Page 316 and 317:

  Varićak projektirao i instalirao l

 • Page 318 and 319:

  Varićak Veterinarskom, Prirodoslov

 • Page 320 and 321:

  Varićak - keranović 1927. na inte

 • Page 322 and 323:

  Vouk LIT.: A. Tomljenović: Kosinj

 • Page 324 and 325:

  Vratarić glavni istraživač više

 • Page 326 and 327:

  Vukasović da će Njemačka doživj

 • Page 328 and 329:

  Vukelić mu objavljuje tri pjesme,

 • Page 330 and 331:

  Vuković Njezino učiteljevanje u l

 • Page 332 and 333:

  Vuković promaknut je u čin poruč

 • Page 334 and 335:

  Vuković admiralski brod Viribus Un

 • Page 336 and 337:

  Zec iz podvelebitskih sela Počitel

 • Page 338:

  Župan obzirom da je pripadao usta