Views
8 months ago

Leksikon_Licana

Bauer DJELA: Pjesme o

Bauer DJELA: Pjesme o slobodi, Gospić, 1940. – Iza prve linije, Zagreb, 1945. – Na zagrebačkoj fronti, Split, 1945. – Sinovi slobode, Zagreb, 1948. – Iz borbe i izgradnje, Zagreb, 1949. – Narodni heroj Marko Orešković, Zagreb, 1951. – Tri smrti, Zagreb, 1951. – Na rubu noći, Zagreb, 1945. – Dolina djetinjstva I. dio, Zagreb 1955.; II. dio Zagreb, 1956. – Pođimo časak umrijeti, Zagreb, 1958. – Zeleni dječak, Zagreb, 1960. – Alma, Zagreb, 1963. – Hrabra četa pionira Peće, Zagreb i Beograd, 1965. – Sante, Zagreb, 1969. – Četiri slavne godine, Zagreb, 1970. – Tračak, Zagreb, 1973. – Mala Jalta, Zagreb, 1974. – Izabrana djela, 5.st. hrv. knjiž., knjiga 145, Zagreb, 1977. – Vinograd, Zagreb, 1978. – Droga na seoski način, Zagreb, 1980. – Noć na Krbavskom polju, Zagreb, 1986. – Sablasti i utvare našeg otoka, Zagreb, 1986. – Ban Petar Zrinski, Zagreb, 1988. – Piramida, Zagreb, 1999. LIT.: Hrvatski biografski leksikon, tom I, (A – Bi), Zagreb, 1983.; Leksikon hrvatskih pisaca, Zagreb, 2000. – Cvjetko Milanja: Josip Barković, 5. st. hrv. knjiž., knjiga 145, Zagreb, 1977.; Leksikon pisaca Jugoslavije 1, Novi Sad, 1972. J.K. BARTOL KRBAVAC, glagoljaški pisar i iluminator, (Krbava, XIV.st. – nakon 1421.) Najprije je djelovao u svome južnokrbavskom zavičaju, a zatim je, zbog sukoba između pristaša Ladislava Napuljskog i Žigmundovih sljedbenika, otišao u Hrvatsko primorje, o čemu piše u kolofonu Bakarskoga brevijara: »Ljet gospodnjih 1414. ja Bartol rečeni pisacplemenšćinu Kerbavac bjeh prisiljen u straničarstvo za rat ku nečistivi Hrvoj z Bosnani i z Beneci i s Turki uzdiže na kralja ugarskoga Žigmunda.« Svoju je darovitost u ispisivanju glag. slova, pisanju minijatura i inicijala pokazao na nekoliko poznatih hrvatskoglag liturgijskih kodeksa. God.1402., po narudžbi Vukovoj (sinovac Vitka, priora benediktinskoga samostana na rijeci Koprivi tj. Zrmanji), pisao je Berlinski misal. U prvoj trećini XV.st. pisao je Beramski (Ljubljanski) misal i u dijelu memento vivorum zapisao svoje ime, a iz njegove radionice Ročki misal i Humski brevijar. God. 1414. u svojoj je kući ispisivao izgubljeni Bakarski brevijar i u njega unosio crkv. kroniku Bakra (koju je 1740. kanonik Bartol Vinko Barčić unio u svoju povijest toga grada). U brevijaru sebe naziva »supiscem«, što bi moglo značiti da je rukovodio organiziranim skriptorijem. Kodeksi su mu skladno ukrašeni dvopletnim i tropletnim vrpcama, palmetama, rakovicama i geometrijskim likovima i u njima se nalaze simetrični, asimetrični i reducirani inicijali. S. Damjanović Preuzeto iz: Hrvatska književna enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2010., 1. (A-GI), str. 117.-118., ur. Velimir Visković. BAUER, Juraj, matematičar i lingvist, (Karlobag, 22. IV. 1848. – Zagreb, 29.VI. 1900.). Po struci je bio matematičar, ali se zanimao za jezike. Nastojao je popularizirati umjetno stvoreni jezik Volapük (autora J. M. Schleyera), govorio o prednostima jezika i gramatici te 1885. i 1886. objavio 15 članaka o tome (Narodni list, Prozor, Sloboda, Hrvatska). Objavio je nekoliko brošura o Volapüku na njemačkom jeziku. Napisao je hrvatsku gramatiku toga jezika 1885. godine. I sam je pokušao stvoriti jezik i nazvao ga Spelin (s-kratica za sumu ili sufiks za množinu, pe-prema grč. pan -sve, lin-kratica od lat. lingua –jezik) te u New Yorku 1889. izdao gramatiku toga jezika na engleskome jeziku. Godine 1892. objavio rječnik Spelin-Wörterbuch u kojem su riječi jezika koji je stvorio objašnjene njemačkim jezikom, a rječniku je dodao popis vlastitih radova. U Americi i Engleskoj u stručnim krugovima njegov rad je zapažen dok je u našoj sredini prihvaćen s rezervom i kritički. DJELA: Svjetski jezik, Zagreb, 1885. – Volapük und meine sprachwissenschaftliche Kombinatorik, Zagreb 1887.; Fortschritt der Weltsprache-Idee (insbesonderepelin) Zagreb, 1888;. Spelin. Eine Allaprache auf allgemeinen Grundlagen der sprachwissenschaftlichen kombinatorik Tg, 1888. – Spelin- Wörterbuch Zagreb, 1892.; Spelin an Universal language, New York, 1899. LIT.: Vatroslav Jagić: Svjetski jezik (Volapük), Arhiv slavenske filologije 9, 1886. – Prof. Juraj Bauer: Izvještaj Kkraljevske velike gimnazije u Senju, 1901. – Hrvatski biografski leksikon, JLZ, Zagreb, 1983 – Znameniti i zaslužni Hrvati te spomena vrijedna lica u hrvatskoj povijesti 925-1925, August Cesarec, Zagreb, 1990. V.G.P. 29

Benac BENAC, Josip, svećenik i pisac, (Mrkopalj, 12. II. 1893. – Ogulin, 20. V. 1961.). Osnovnu školu pohađao je u Mrkoplju (1900. – 1905.), gimnaziju u Sušaku (1905. – 1909.) i Senju (1909. – 1913.), gdje je do 1917. učio bogosloviju i iste godine bio zaređen za svećenika. Najprije je bio kapelan, a od 1919. župnik na području Senjske i Modruške ili Krbavske biskupije (Senj, Jelenje, Lešće na Dobri, Bužim (1921. – 1925.), Smiljan (1925. – 1929.), Lipa, Drežnik, Zagorje, Ogulin). God 1956. umirovljen je u Ogulinu. Rano je pokazao pjesnički dar, a pjesme su mu lirske, intimističke i rodoljubne s naglašenom vjerskom poukom. Osim pjesama objavljivao je i putopisne crtice. Neke tekstove je potpisivao pod pseudonimom Silvin Nacov ili šifrom J. S. B. Pod pseudonimom Joso Goranin objavio je u Hrvatskoj prosvjeti (1917.) članke o A. Starčeviću i pjesništvu F. Račkog. U Bužimu je 1922. bio agitator osnivanja Hrvatskog radiše – Društva za propagandu rada i odgoj trgovačko-obrtničkog podmlatka, te bio prvi predsjednik povjerenstva za bužimsku župu. Nakon premještaja u Smiljan 1926., također je izabran za predsjednika povjerenstva Hrvatskog radiše za smiljansku župu, a bio je i potporni član Matice hrvatske u Smiljanu. DJELA: Surađivao je u časopisima Obitelj (Rijeka, 1911.); Luč (1912./1913., 1919. – 1920); Hrvatska prosvjeta (1916. – 1927., 1930. – 1933., 1936.); Hrvatska straža (1930., 1932.); Obitelj (1935.) i u kalendaru Danica. U rukopisu je ostao Uvod u povijest Ogulina. LIT.: M. Boć (M. Bogović): Josip Benac, Službeni vjesnik Biskupije senjske i modruške ili krbavske, 1961., 4, str. 25. – Hrvatski biografski leksikon, 1, A-Bi, Zagreb, 1983., 629. –Hrvatski leksikon, sv. I, A – K, 1996., 206. – M. Bogović (uredio): Visoko školstvo na području Riječko-senjske metropolije, Zagreb-Rijeka 1999., 43, 101. – A. Tomljenović: Smiljan i okolica (Brušane, Trnovac, Bužim), Zagreb- Smiljan 2003., 122 – 123., 156., 251., 255. – V. Lončarević (izabrao i priredio): Krist u hrvatskom pjesništvu od Jurja Šišgorića do naših dana, antologija duhovne poezije, Split, 2007. A.T. BENDELJA, Božo, strojarski inženjer i sveuč. profesor, (Senj, 17. XI. 1913. – Sarajevo, 13. X. 1981.). Pučku školu i gimnaziju završio je u Senju, a Tehnički fakultet u Beogradu 1938. Radio je kao inženjer u Zrakoplovnoj bazi Rajlovac (1939. – 1941.), a bio je i glavni inženjer za plan u Glavnoj željezničkoj radionici u Sarajevu (1941. – 1949.), glavni tehnolog u poduzećima Krušik u Valjevu (1949. – 1954.) i Marko Orešković u Ličkom Osiku (1954. – 1955.), tehnički direktor Tvornice strojeva i livnice Jelšingrad u Banjoj Luci (1956. – 1957.) te generalni direktor Tvornice vagona u Kraljevu (1957. – 1960.). Od 1960. godine bio je izvanredni, a od 1963. redoviti profesor Strojarskog fakulteta u Sarajevu. Na istom fakultetu bio je dekan (1965. – 1969.), te prorektor Sveučilišta u Sarajevu (1969. – 1972.). Svoje stručne i znanstvene radove objavljivao je u publikacijama Vazduhoplovni glasnik (1940.), Saobraćajni glasnik (1950.) i Ekonomski institut Sarajevo (1978.). Autor je, mentor i koautor pri izradi više znanstvenih tema Zajednice za znanstveni rad. Autor je Projekta specijalne vagonske dizalice (Sarajevo, 1947; priznato novatorstvo), te Projekta instalacije za rastapanje silumina (Valjevo, 1951; priznato novatorstvo). Dao je idejni projekt za radionicu »P« u Ličkom Osiku, projekt za tvornicu radijatora Union-Invest Sarajevo (1965.), te bio recezent i konzultant u više projekata tvornica, sveučilišnih i srednjoškolskih udžbenika. 30

 • Page 1 and 2: Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
 • Page 3 and 4: Edicija: Prilozi za povijest Like K
 • Page 6: Suradnici Suradnici A.B. A.T. D.M.
 • Page 9 and 10: Popis kratica NDH Nezavisna Država
 • Page 11 and 12: Predgovor Bežena, bit će kasnije
 • Page 13 and 14: Aleksić u Karlovcu, kako njegov ot
 • Page 15 and 16: Anić FAO (Food and Agriculture Org
 • Page 17 and 18: Aralica (25. XI. 1966.). Jugoslaven
 • Page 19 and 20: Asić opet u Berlinu. Proglašenjem
 • Page 21 and 22: Bach pukovniji da ga je zapovjedni
 • Page 23 and 24: Balać trgovine pijeskom i kamenom.
 • Page 25 and 26: Balen front slobode (1935., 1936.),
 • Page 27 and 28: Balenović Sveučilišta u Zagrebu.
 • Page 29: Barković pod naslovom Pjesme o slo
 • Page 33 and 34: Berislavić hrvatske književnosti
 • Page 35 and 36: Bežen je puta bio izabran za prode
 • Page 37 and 38: Bežen državni registar znanosti,
 • Page 39 and 40: Bićanić LIT.: A. Tomljenović: Ra
 • Page 41 and 42: Biljan 1991. Marulić, God. XXV. Br
 • Page 43 and 44: Blažević Nehaja, Zagreb, 1995. -
 • Page 45 and 46: Bobinac narodnooslobodilačkog rata
 • Page 47 and 48: Bogdanović postrojbi koje su u ruj
 • Page 49 and 50: Borna 16. do 20. stoljeća. Od poč
 • Page 51 and 52: Borojević svoje krajeve da se prip
 • Page 53 and 54: Božičević posljednjih petnaestak
 • Page 55 and 56: Brixy - 155/1974. - Cerovačke peć
 • Page 57 and 58: Brkljačić BRKLJAČIĆ, Karlo (Kac
 • Page 59 and 60: Brkljačić zavičaju. U rujnu 1991
 • Page 61 and 62: Broz postoje brojna nagađanja. Nav
 • Page 63 and 64: Budak samostalnu i nezavisnu hrvats
 • Page 65 and 66: Budak Križanić, Zagreb, 1938. - N
 • Page 67 and 68: Budisavljević DJELA: S ličke grud
 • Page 69 and 70: Bujanović češće uhićivana. Kon
 • Page 71 and 72: Cividini Od 1902. postao je član H
 • Page 73 and 74: Čanić Čanić. Vojnik, 4(1944) 9,
 • Page 75 and 76: Čolić krajina, Zagreb, 1890. - L.
 • Page 77 and 78: Čorak reprezentativac bivše Jugos
 • Page 79 and 80: Čuljat je izdavač Zborno područj
 • Page 81 and 82:

  Ćopić Ć ĆOPIĆ, Branko, pjesnik

 • Page 83 and 84:

  Derenčin izaslanstva u pregovorima

 • Page 85 and 86:

  Derossi pjesama - Zir Zlatka Tomič

 • Page 87 and 88:

  Devčić (Slavonische Presse, 1893;

 • Page 89 and 90:

  Diklić DIKLIĆ, Arsen, književnik

 • Page 91 and 92:

  Dogan leksikon, Poznate ličnosti s

 • Page 93 and 94:

  Došen politička je platforma prot

 • Page 95 and 96:

  Došenović čovika djelom Jeka pla

 • Page 97 and 98:

  Draženović Beogradu. Radio kao sl

 • Page 99 and 100:

  Eržišnik - blažević Slavkom Kva

 • Page 101 and 102:

  Fajdetić F FAJDETIĆ, Vladimir, mu

 • Page 103 and 104:

  Filip Katoličku crkvu. Ono što je

 • Page 105 and 106:

  Filipović krune 2. reda. Iste je g

 • Page 107 and 108:

  Filipović str 308 - 309 - Josip ba

 • Page 109 and 110:

  Francetić uhićen i protjeran iz Z

 • Page 111 and 112:

  Fras balkanskog poluostrva na osvit

 • Page 113 and 114:

  Frković likom Blaža Lorkovića 19

 • Page 115 and 116:

  Frković - 211. - Vitez Ivica Frkov

 • Page 117 and 118:

  Frković pravi identitet pa je oslo

 • Page 119 and 120:

  Gavez struke, kao i Nagrada za živ

 • Page 121 and 122:

  Glavaš krajem, a surađivala je u

 • Page 123 and 124:

  Golac i Starčevićevu župu i Star

 • Page 125 and 126:

  Grbić srce, dobivši za solističk

 • Page 127 and 128:

  Grivičić živio je pustolovno: pr

 • Page 129 and 130:

  Grospić ili društava te držao po

 • Page 131 and 132:

  Hećimović-Seselja upoznao je Evit

 • Page 133 and 134:

  Horvat deklaraciji na proizvodu. Sp

 • Page 135 and 136:

  Ilić (Transformatori Osnove elektr

 • Page 137 and 138:

  Ivezić kamenu, 1959.). Posebice se

 • Page 139 and 140:

  Jamnicki sufijskog derviša i moći

 • Page 141 and 142:

  Japunčić Tomljenović i Milan Jap

 • Page 143 and 144:

  Javorović tehničku kulturu Hrvats

 • Page 145 and 146:

  Jemeršić Masovnom pokretu, bio is

 • Page 147 and 148:

  Kapš Like u kolovozu 1941. potpisa

 • Page 149 and 150:

  Karakaš osam knjiga dvadesetero au

 • Page 151 and 152:

  Karlić Edip, 2002.). Izniman je i

 • Page 153 and 154:

  Karlović KARLOVIĆ, Ivan, hrvatski

 • Page 155 and 156:

  Kasumović LIT.: V.Jagić, Hrvatske

 • Page 157 and 158:

  Klobučar Budimpešti. Prema ugovor

 • Page 159 and 160:

  Knežević supruge Uršule s kojom

 • Page 161 and 162:

  Knežić 1832 (prikaz na slici F. A

 • Page 163 and 164:

  Kokotović i akvarelu krajolike, ve

 • Page 165 and 166:

  Komar od 1.000 din. Bio je gospićk

 • Page 167 and 168:

  Kosović KOSOVIĆ, Bogoslav, šumar

 • Page 169 and 170:

  Kovačević dijete, odnosno kao osa

 • Page 171 and 172:

  Kovačević zabrane njena rada. Nak

 • Page 173 and 174:

  Kovačević elektrotehnike kod nas.

 • Page 175 and 176:

  Kovačević Lički zbornik I. (IV.)

 • Page 177 and 178:

  Kovačević matematike, fizike i ke

 • Page 179 and 180:

  Kraljević visoki državni činovni

 • Page 181 and 182:

  Kreković gradove. Svoje je crteže

 • Page 183 and 184:

  Krišković kao njegova supruga, um

 • Page 185 and 186:

  Krmpotić anatoma Hrvatske, Članic

 • Page 187 and 188:

  Kukec (1981. - 1985.) u Zagrebu. Is

 • Page 189 and 190:

  Kurelac sastavljač političkih tek

 • Page 191 and 192:

  Lasman LASMAN, Franjo, svećenik i

 • Page 193 and 194:

  Laudon zemljama i u rusko-turskom r

 • Page 195 and 196:

  Lovinčić Matice hrvatske u Gospi

 • Page 197 and 198:

  Maksimović narodnih pjesama suprot

 • Page 199 and 200:

  Maruta izrazom, bez klišeja, posve

 • Page 201 and 202:

  Maštrović skiciranje. Skice, stud

 • Page 203 and 204:

  Matijević je prijam u djelatni sta

 • Page 205 and 206:

  Medarić Osijek, 2000.; Janjevo: se

 • Page 207 and 208:

  Medić kontroverzna, iako darovita,

 • Page 209 and 210:

  Milković MILKOVIĆ, Ante, gospodar

 • Page 211 and 212:

  Miškulin Hrvatska žena zastupane

 • Page 213 and 214:

  Murković da bi neki drugi biskup u

 • Page 215 and 216:

  Njegovan 1942. bio je župan Velike

 • Page 217 and 218:

  Opsenica stotinjak boraca, od kojih

 • Page 219 and 220:

  Orešković potrazi za poslom. Radi

 • Page 221 and 222:

  Orišković ORIŠKOVIĆ, Mate, proz

 • Page 223 and 224:

  Pavelić Starčevićeve stranke pra

 • Page 225 and 226:

  Pavić-fajdić nacionalističkih li

 • Page 227 and 228:

  Pavlišić objavili: tri broja Žup

 • Page 229 and 230:

  Pavlović Plitvice, Konj i kola, Ve

 • Page 231 and 232:

  Pejnović - 1969., 573. - Bibliogra

 • Page 233 and 234:

  Pejnović PEJNOVIĆ, Kata, jugoslav

 • Page 235 and 236:

  Perković objavljivanja zbirke, pos

 • Page 237 and 238:

  Petrović pecija obrazovanjem, ali

 • Page 239 and 240:

  Petry vrijeme postojanja bivše SFR

 • Page 241 and 242:

  Posavec u Lici zdušno je radila na

 • Page 243 and 244:

  Pribina kršu. Bio je istinski ljub

 • Page 245 and 246:

  Prica DJELA: Plitvička rapsodija,

 • Page 247 and 248:

  Prpić među kojima su posebno vrij

 • Page 249 and 250:

  Rosandić znanstvenik. Na Veterinar

 • Page 251 and 252:

  Rosandić školi, Zagreb, 1976. - R

 • Page 253 and 254:

  Rukavina Naše planine, Hrvatski pl

 • Page 255 and 256:

  Rukavina kojom su jačane obrambene

 • Page 257 and 258:

  Rukavina Kakvu je ulogu u svemu tom

 • Page 259 and 260:

  Rupčić studij. Godine 1906. otvor

 • Page 261 and 262:

  Sarkotić spravi za fino pročišć

 • Page 263 and 264:

  Serdar čime je predvidio elektroma

 • Page 265 and 266:

  Sertić koreograf, Hrvatsko narodno

 • Page 267 and 268:

  Sertić položaje i tako spriječit

 • Page 269 and 270:

  Starčević predtursko doba bila cr

 • Page 271 and 272:

  Starčević Austrijom i Mađarskom.

 • Page 273 and 274:

  Starčević kardinala Stepinca u cr

 • Page 275 and 276:

  Starčević je časopise Hrvatska m

 • Page 277 and 278:

  Starčević Tridesetak godina posli

 • Page 279 and 280:

  Stöhr porodica Zrinsko- Frankopans

 • Page 281 and 282:

  Sudar Domovinskog rata vratio se u

 • Page 283 and 284:

  Šarić Š ŠARIĆ, Ivan, arheolog,

 • Page 285 and 286:

  Šikić (nestručno) predaje i engl

 • Page 287 and 288:

  Šimić film bio završen, organizi

 • Page 289 and 290:

  Šnjarić likovno opisivao oblikuju

 • Page 291 and 292:

  Šulentić objavljivanih u Lovačko

 • Page 293 and 294:

  Tadić rado je slikao djecu i izrad

 • Page 295 and 296:

  Tiljak poziv gradonačelnika Ambru

 • Page 297 and 298:

  Tomičić LIT.: Enciklopedija Jugos

 • Page 299 and 300:

  Tomičić TOMIČIĆ, Stjepan, usta

 • Page 301 and 302:

  Tomljenović Velebitskog primorja (

 • Page 303 and 304:

  Tomljenović Iz moga seoca. Iako ga

 • Page 305 and 306:

  Trgovčević luminokinetičke insta

 • Page 307 and 308:

  Trstenjak Like i Krbave, Nastavni v

 • Page 309 and 310:

  Turić i vrlo emocionalne žene, ž

 • Page 311 and 312:

  Turić suvremene gospodarske prilik

 • Page 313 and 314:

  Turić dječjeg opusa najznačajnij

 • Page 315 and 316:

  Uzelac vodu neophodnu tadašnjim pa

 • Page 317 and 318:

  Varićak i francuskim znanstvenim p

 • Page 319 and 320:

  Varićak DJELA: Niz znanstvenih ras

 • Page 321 and 322:

  Varićak - keranović je Hrvatsku u

 • Page 323 and 324:

  Vouk VOUK, Velimir, kemičar, (Gosp

 • Page 325 and 326:

  Vrban boravak u Krasnodaru (Rusija)

 • Page 327 and 328:

  Vukelić a zalagao se i za moderniz

 • Page 329 and 330:

  Vukelić šest godina. Školovao se

 • Page 331 and 332:

  Vuković vrlo omiljen i popularan l

 • Page 333 and 334:

  Vuković mornari se svrstavaju po n

 • Page 335 and 336:

  Vuksan i zapisnički preuzeo, u sve

 • Page 337 and 338:

  Žagar i prosrpsku ideju. Snažno j