Views
7 months ago

Leksikon_Licana

Bogdanić je odlikovan

Bogdanić je odlikovan od predsjednika Republike Hrvatske. Za prvog gradonačelnika Otočca izabran je 10. IV. 1993., a gradonačelničku je dužnost obnašao u tri mandata. U poslijeratnom razdoblju obnašao je i dužnost Vladinog povjerenika za Općinu Vrhovine. Tijekom trećeg saborskog mandata u Županijskom domu Sabora, zbog bolesti je prekinuo političku karijeru i umirovio se. Iznenada je, u obiteljskom domu, preminuo 26. X. 2010. IZVOR: Arhiva obitelji Bobinac. I.M. BOBINAC, Jakov (Jakob), pedagog i pčelar, (Prozor, 14. IX.1863. – Zagreb, 18. III. 1943.). Rodio se u selu Prozoru kraj Otočca. Učiteljsku školu završio je u Petrinji, a radio je kao učitelj u Cigleniku, Poljani, Jamarici i Novskoj. Nakon mirovine živio je u Zagrebu. Bavio se pčelarstvom te ga nastojao popularizirati. U tadašnjim je časopisima (Hrvatska pčela, Školski vrt, Glasnik Županije požeške Gospodarstvo, Obzor, Lička sloga, Hrvatski pčelar…) objavljivao članke o pčelarstvu, a neko vrijeme bio je urednik časopisa Pčela. Bio je tajnik Centralnoga pčelarskog društva 1929./1930. godine. Surađivao je na Radio Zagrebu s temama o pčelarstvu. Objavljivao je poučne priče i pedagoške priloge u časopisima (Preporod, Smilje, Lovor, Kršćanska škola, Almanah hrvatskoj mladeži, Bog i Hrvati, Hrvatski učitelj….). LIT.: S. Hrvatin: Jakov Bobinac, hrvatski pčelarski veteran, Hrvatski pčelar, 22(1941.), 7/8, str. 45 – 46 – S. Hrvatin: Jakov Bobinac. Hrvatski pčelar, 63(1943.), 3/4, str. 28 – 31 – S. Hrvatin: Jakov Jakša Bobinac. Hrvatski pčelar, 24(1943.) 4, str. 46 – 48. – Hrvatski biografski leksikon, JLZ, Zagreb, 1983. V.G.P. BOGDANIĆ, Delko, ustaški časnik, (Ličko Lešće, 27. VIII. 1910. – Kosinjski Bakovac, 30. XI. 1945.). Osnovnu školu završio je u rodnom selu, a gimnaziju u Senju. Bavio se trgovinom. Otac mu je bio uspješan poduzetnik i vlasnik hotela Lika u centru Gospića. Bio je sudionik Brušansko-velebitskog ustanka 1932. Obavljao je razne dužnosti u oružanim snagama NDH od njenog početka do sloma. U travnju 1941. bio je na čelu jedne ustaške postrojbe u Otočcu; poslije toga bio je zapovjednik jedne bojne u Crnoj legiji, potom zapovjednik Četvrtog ustaškog djelatnog zdruga. Sredinom 1942. dobio je čin pričuvnog ustaškog satnika. Sudjelovao je u borbama za Gospić 1943. kad su partizanske jedinice, od druge polovice ožujka do kraja travnja 1943. pokrenule opsežne navalne pothvate kojima je bio cilj osvajanje cijelog prostora Like, a najvažnije je bilo osvajanje Gospića. Napredovanje je teklo uspješno od polovice ožujka do kraja travnja kada su u potpunosti okružili Gospić i bili su sigurni da će ga osvojiti. Partizanske snage sačinjavale su Šesta lička i Osma divizija. U gradu je tada bilo oko 4000 – 5000 boraca Oružanih snaga NDH: Četvrti ustaški zdrug kojim je zapovijedao Bogdanić, Lovačka domobranska bojna na čelu sa satnikom Leom Grandovcem zvanim Gumeni, vod oružnika i pomoćna satnija grada. Cijelom obranom zapovijedao je domobranski pukovnik Mario Zgaga, zapovjednik operativnog područja Like. Obrani su pomagale i žene kopajući rovove ili boreći se s puškom u ruci. U organizaciji obrane pripomagao je i general Tomislav Sertić koji je bio teško ranjen. Borbe su završile 1. i 2. V., a partizanske su jedinice pretrpjele težak poraz. Bio je zapovjednik ustaških 45

Bogdanović postrojbi koje su u rujnu 1943. napale Glavni štab partizanskih odreda Hrvatske koji se tada nalazio u Otočcu zajedno s članovima ZAVNOH-a. Nešto prije sloma NDH (u travnju 1945.) imenovan je pomoćnikom zapovjednika Desete hrvatske divizije. Tada je već bio bojnik. Kad je Vrhovništvo NDH zajedno s Pavelićem napuštalo Hrvatsku u svibnju 1945., nije se htio povlačiti u inozemstvo. Smatrao je da treba ostati u zemlji i nastaviti borbu. Sa svojom grupom križara skrivao se po špiljama i zemunicama u okolici Kosinja, Kutereva i Ličkog Lešća nastojeći uspostaviti veze s drugim križarima radi pokretanja otpora širih razmjera. U svojim nakanama nije uspio. Prema navodima Ozne sam se ubio u zemunici kad je vidio da je opkoljen i da nema mogućnost za uzmak. LIT.: Tko je tko u NDH-Hrvatska 1941. – 1945., Minerva, Zagreb, 1997. – Bogdan Krizman: Pavelić i ustaše, Globus, Zagreb, 1978. – Nikola Bićanić, Vila Velebita, Zagreb, 1991. – Mario Jareb, Ustaški pukovnik i general Tomislav Sertić, Časopis za suvremenu povijest, god. 32., br. 2, str. 271 – 315., Zagreb, 2000. – Ivica Mataija: Križari na gospićkom području 1945. – 1950., u Senjski zbornik 32, 2005, 197 – 222. J.K. BOGDANOVIĆ, Iso, narodni poslanik u Kraljevini Jugoslaviji, (Vrebac, 1888. – Beograd, 1949.). Osnovnu je školu pohađao u rodnom mjestu, a Gimnaziju u Gospiću. Pred Prvi svjetski rat upisao je u Zagrebu studiji prava, ali je uskoro bio mobiliziran u austro-ugarsku vojsku. U sukobu sa srpskom vojskom dezertirao je i prešao na srpsku stranu. Srpska vlada ga je nakon rata poslala u Ženevu gdje je završio studij prava. Tad je imenovan za šefa kabineta Svetozara Pribičevića, ministra unutarnjih poslova Kraljevine SHS. Nakon što je položio odvjetnički ispit otvorio je u Gospiću odvjetnički ured. Ubrzo je pristupio Radikalnoj stranci te kao član bio ubrzo biran za narodnog poslanika. U tri mandata, kao narodni poslanik u beogradskoj skupštini, pomogao je zavičaju. Financirao je izgradnju mostova i društvenih domova u Vrebcu, Zavođu i Pavlovcu. Bio je i osnivač Društva Ličana i Banijaca u Beogradu. LIT.: Vrebac, Zavođe i Pavlovac koreni vekovnog trajanja, Beograd, 1991. I.B. BOGOVIĆ, Mile, gospićko-senjski biskup u miru i crkveni povjesničar, (Cerovac kraj Slunja, 8. I. 1939.). Sin je Mije i Mande r. Piršić. Osnovnu školu (4 razreda) pohađao je u Nikšiću kod Slunja, dva razreda u Sjemenišnoj gimnaziji u Pazinu, a 7. i 8. razred u Osmogodišnjoj školi u Slunju. Više razrede gimnazije završio je u Srednjoj vjerskoj školi za spremanje svećenika u Pazinu 1958. i iste godine upisao bogosloviju na Visokoj teološkoj školi. Nakon prve godine bogoslovije služio je vojsku, a zatim nastavio studij. Za svećenika je zaređen 28. VI. 1964. te imenovan kapelanom u Senju i upraviteljem župe Krivi Put, gdje je ostao jednu školsku godinu kroz koju je položio petu godinu na Visokoj teološkoj školi u Pazinu i dobio apsolutorij. Nakon toga poglavari ga šalju na studij crkvene povijesti u Rim, privremeno ne dobiva putovnicu i tek u listopadu 1966. odlazi u Rim. Bio je nastanjen u Hrvatskom zavodu sv. Jeronima, a crkvenu je povijest slušao i uspješno završio na 46

 • Page 1 and 2: Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
 • Page 3 and 4: Edicija: Prilozi za povijest Like K
 • Page 6: Suradnici Suradnici A.B. A.T. D.M.
 • Page 9 and 10: Popis kratica NDH Nezavisna Država
 • Page 11 and 12: Predgovor Bežena, bit će kasnije
 • Page 13 and 14: Aleksić u Karlovcu, kako njegov ot
 • Page 15 and 16: Anić FAO (Food and Agriculture Org
 • Page 17 and 18: Aralica (25. XI. 1966.). Jugoslaven
 • Page 19 and 20: Asić opet u Berlinu. Proglašenjem
 • Page 21 and 22: Bach pukovniji da ga je zapovjedni
 • Page 23 and 24: Balać trgovine pijeskom i kamenom.
 • Page 25 and 26: Balen front slobode (1935., 1936.),
 • Page 27 and 28: Balenović Sveučilišta u Zagrebu.
 • Page 29 and 30: Barković pod naslovom Pjesme o slo
 • Page 31 and 32: Benac BENAC, Josip, svećenik i pis
 • Page 33 and 34: Berislavić hrvatske književnosti
 • Page 35 and 36: Bežen je puta bio izabran za prode
 • Page 37 and 38: Bežen državni registar znanosti,
 • Page 39 and 40: Bićanić LIT.: A. Tomljenović: Ra
 • Page 41 and 42: Biljan 1991. Marulić, God. XXV. Br
 • Page 43 and 44: Blažević Nehaja, Zagreb, 1995. -
 • Page 45: Bobinac narodnooslobodilačkog rata
 • Page 49 and 50: Borna 16. do 20. stoljeća. Od poč
 • Page 51 and 52: Borojević svoje krajeve da se prip
 • Page 53 and 54: Božičević posljednjih petnaestak
 • Page 55 and 56: Brixy - 155/1974. - Cerovačke peć
 • Page 57 and 58: Brkljačić BRKLJAČIĆ, Karlo (Kac
 • Page 59 and 60: Brkljačić zavičaju. U rujnu 1991
 • Page 61 and 62: Broz postoje brojna nagađanja. Nav
 • Page 63 and 64: Budak samostalnu i nezavisnu hrvats
 • Page 65 and 66: Budak Križanić, Zagreb, 1938. - N
 • Page 67 and 68: Budisavljević DJELA: S ličke grud
 • Page 69 and 70: Bujanović češće uhićivana. Kon
 • Page 71 and 72: Cividini Od 1902. postao je član H
 • Page 73 and 74: Čanić Čanić. Vojnik, 4(1944) 9,
 • Page 75 and 76: Čolić krajina, Zagreb, 1890. - L.
 • Page 77 and 78: Čorak reprezentativac bivše Jugos
 • Page 79 and 80: Čuljat je izdavač Zborno područj
 • Page 81 and 82: Ćopić Ć ĆOPIĆ, Branko, pjesnik
 • Page 83 and 84: Derenčin izaslanstva u pregovorima
 • Page 85 and 86: Derossi pjesama - Zir Zlatka Tomič
 • Page 87 and 88: Devčić (Slavonische Presse, 1893;
 • Page 89 and 90: Diklić DIKLIĆ, Arsen, književnik
 • Page 91 and 92: Dogan leksikon, Poznate ličnosti s
 • Page 93 and 94: Došen politička je platforma prot
 • Page 95 and 96: Došenović čovika djelom Jeka pla
 • Page 97 and 98:

  Draženović Beogradu. Radio kao sl

 • Page 99 and 100:

  Eržišnik - blažević Slavkom Kva

 • Page 101 and 102:

  Fajdetić F FAJDETIĆ, Vladimir, mu

 • Page 103 and 104:

  Filip Katoličku crkvu. Ono što je

 • Page 105 and 106:

  Filipović krune 2. reda. Iste je g

 • Page 107 and 108:

  Filipović str 308 - 309 - Josip ba

 • Page 109 and 110:

  Francetić uhićen i protjeran iz Z

 • Page 111 and 112:

  Fras balkanskog poluostrva na osvit

 • Page 113 and 114:

  Frković likom Blaža Lorkovića 19

 • Page 115 and 116:

  Frković - 211. - Vitez Ivica Frkov

 • Page 117 and 118:

  Frković pravi identitet pa je oslo

 • Page 119 and 120:

  Gavez struke, kao i Nagrada za živ

 • Page 121 and 122:

  Glavaš krajem, a surađivala je u

 • Page 123 and 124:

  Golac i Starčevićevu župu i Star

 • Page 125 and 126:

  Grbić srce, dobivši za solističk

 • Page 127 and 128:

  Grivičić živio je pustolovno: pr

 • Page 129 and 130:

  Grospić ili društava te držao po

 • Page 131 and 132:

  Hećimović-Seselja upoznao je Evit

 • Page 133 and 134:

  Horvat deklaraciji na proizvodu. Sp

 • Page 135 and 136:

  Ilić (Transformatori Osnove elektr

 • Page 137 and 138:

  Ivezić kamenu, 1959.). Posebice se

 • Page 139 and 140:

  Jamnicki sufijskog derviša i moći

 • Page 141 and 142:

  Japunčić Tomljenović i Milan Jap

 • Page 143 and 144:

  Javorović tehničku kulturu Hrvats

 • Page 145 and 146:

  Jemeršić Masovnom pokretu, bio is

 • Page 147 and 148:

  Kapš Like u kolovozu 1941. potpisa

 • Page 149 and 150:

  Karakaš osam knjiga dvadesetero au

 • Page 151 and 152:

  Karlić Edip, 2002.). Izniman je i

 • Page 153 and 154:

  Karlović KARLOVIĆ, Ivan, hrvatski

 • Page 155 and 156:

  Kasumović LIT.: V.Jagić, Hrvatske

 • Page 157 and 158:

  Klobučar Budimpešti. Prema ugovor

 • Page 159 and 160:

  Knežević supruge Uršule s kojom

 • Page 161 and 162:

  Knežić 1832 (prikaz na slici F. A

 • Page 163 and 164:

  Kokotović i akvarelu krajolike, ve

 • Page 165 and 166:

  Komar od 1.000 din. Bio je gospićk

 • Page 167 and 168:

  Kosović KOSOVIĆ, Bogoslav, šumar

 • Page 169 and 170:

  Kovačević dijete, odnosno kao osa

 • Page 171 and 172:

  Kovačević zabrane njena rada. Nak

 • Page 173 and 174:

  Kovačević elektrotehnike kod nas.

 • Page 175 and 176:

  Kovačević Lički zbornik I. (IV.)

 • Page 177 and 178:

  Kovačević matematike, fizike i ke

 • Page 179 and 180:

  Kraljević visoki državni činovni

 • Page 181 and 182:

  Kreković gradove. Svoje je crteže

 • Page 183 and 184:

  Krišković kao njegova supruga, um

 • Page 185 and 186:

  Krmpotić anatoma Hrvatske, Članic

 • Page 187 and 188:

  Kukec (1981. - 1985.) u Zagrebu. Is

 • Page 189 and 190:

  Kurelac sastavljač političkih tek

 • Page 191 and 192:

  Lasman LASMAN, Franjo, svećenik i

 • Page 193 and 194:

  Laudon zemljama i u rusko-turskom r

 • Page 195 and 196:

  Lovinčić Matice hrvatske u Gospi

 • Page 197 and 198:

  Maksimović narodnih pjesama suprot

 • Page 199 and 200:

  Maruta izrazom, bez klišeja, posve

 • Page 201 and 202:

  Maštrović skiciranje. Skice, stud

 • Page 203 and 204:

  Matijević je prijam u djelatni sta

 • Page 205 and 206:

  Medarić Osijek, 2000.; Janjevo: se

 • Page 207 and 208:

  Medić kontroverzna, iako darovita,

 • Page 209 and 210:

  Milković MILKOVIĆ, Ante, gospodar

 • Page 211 and 212:

  Miškulin Hrvatska žena zastupane

 • Page 213 and 214:

  Murković da bi neki drugi biskup u

 • Page 215 and 216:

  Njegovan 1942. bio je župan Velike

 • Page 217 and 218:

  Opsenica stotinjak boraca, od kojih

 • Page 219 and 220:

  Orešković potrazi za poslom. Radi

 • Page 221 and 222:

  Orišković ORIŠKOVIĆ, Mate, proz

 • Page 223 and 224:

  Pavelić Starčevićeve stranke pra

 • Page 225 and 226:

  Pavić-fajdić nacionalističkih li

 • Page 227 and 228:

  Pavlišić objavili: tri broja Žup

 • Page 229 and 230:

  Pavlović Plitvice, Konj i kola, Ve

 • Page 231 and 232:

  Pejnović - 1969., 573. - Bibliogra

 • Page 233 and 234:

  Pejnović PEJNOVIĆ, Kata, jugoslav

 • Page 235 and 236:

  Perković objavljivanja zbirke, pos

 • Page 237 and 238:

  Petrović pecija obrazovanjem, ali

 • Page 239 and 240:

  Petry vrijeme postojanja bivše SFR

 • Page 241 and 242:

  Posavec u Lici zdušno je radila na

 • Page 243 and 244:

  Pribina kršu. Bio je istinski ljub

 • Page 245 and 246:

  Prica DJELA: Plitvička rapsodija,

 • Page 247 and 248:

  Prpić među kojima su posebno vrij

 • Page 249 and 250:

  Rosandić znanstvenik. Na Veterinar

 • Page 251 and 252:

  Rosandić školi, Zagreb, 1976. - R

 • Page 253 and 254:

  Rukavina Naše planine, Hrvatski pl

 • Page 255 and 256:

  Rukavina kojom su jačane obrambene

 • Page 257 and 258:

  Rukavina Kakvu je ulogu u svemu tom

 • Page 259 and 260:

  Rupčić studij. Godine 1906. otvor

 • Page 261 and 262:

  Sarkotić spravi za fino pročišć

 • Page 263 and 264:

  Serdar čime je predvidio elektroma

 • Page 265 and 266:

  Sertić koreograf, Hrvatsko narodno

 • Page 267 and 268:

  Sertić položaje i tako spriječit

 • Page 269 and 270:

  Starčević predtursko doba bila cr

 • Page 271 and 272:

  Starčević Austrijom i Mađarskom.

 • Page 273 and 274:

  Starčević kardinala Stepinca u cr

 • Page 275 and 276:

  Starčević je časopise Hrvatska m

 • Page 277 and 278:

  Starčević Tridesetak godina posli

 • Page 279 and 280:

  Stöhr porodica Zrinsko- Frankopans

 • Page 281 and 282:

  Sudar Domovinskog rata vratio se u

 • Page 283 and 284:

  Šarić Š ŠARIĆ, Ivan, arheolog,

 • Page 285 and 286:

  Šikić (nestručno) predaje i engl

 • Page 287 and 288:

  Šimić film bio završen, organizi

 • Page 289 and 290:

  Šnjarić likovno opisivao oblikuju

 • Page 291 and 292:

  Šulentić objavljivanih u Lovačko

 • Page 293 and 294:

  Tadić rado je slikao djecu i izrad

 • Page 295 and 296:

  Tiljak poziv gradonačelnika Ambru

 • Page 297 and 298:

  Tomičić LIT.: Enciklopedija Jugos

 • Page 299 and 300:

  Tomičić TOMIČIĆ, Stjepan, usta

 • Page 301 and 302:

  Tomljenović Velebitskog primorja (

 • Page 303 and 304:

  Tomljenović Iz moga seoca. Iako ga

 • Page 305 and 306:

  Trgovčević luminokinetičke insta

 • Page 307 and 308:

  Trstenjak Like i Krbave, Nastavni v

 • Page 309 and 310:

  Turić i vrlo emocionalne žene, ž

 • Page 311 and 312:

  Turić suvremene gospodarske prilik

 • Page 313 and 314:

  Turić dječjeg opusa najznačajnij

 • Page 315 and 316:

  Uzelac vodu neophodnu tadašnjim pa

 • Page 317 and 318:

  Varićak i francuskim znanstvenim p

 • Page 319 and 320:

  Varićak DJELA: Niz znanstvenih ras

 • Page 321 and 322:

  Varićak - keranović je Hrvatsku u

 • Page 323 and 324:

  Vouk VOUK, Velimir, kemičar, (Gosp

 • Page 325 and 326:

  Vrban boravak u Krasnodaru (Rusija)

 • Page 327 and 328:

  Vukelić a zalagao se i za moderniz

 • Page 329 and 330:

  Vukelić šest godina. Školovao se

 • Page 331 and 332:

  Vuković vrlo omiljen i popularan l

 • Page 333 and 334:

  Vuković mornari se svrstavaju po n

 • Page 335 and 336:

  Vuksan i zapisnički preuzeo, u sve

 • Page 337 and 338:

  Žagar i prosrpsku ideju. Snažno j