Views
9 months ago

Amanpath

C M Y K SXf¹f´fbS, Àfû¸fUfSX 26 ¸ff¨fÊ 2018 ¨f`Âf Vfb¢»f ´fÃf A¿MX¸feÔ, Àfa½f°f-2075 ½f¿fÊ : 5 AaIY : 312, IYe¸f°f - " 3.00 IbY»f ´fÈ¿NX Àfa£¹ff : 12+4 ¥æÚU°Ù¥æ§ü ÚUçÁ. CHHHIN/2013/50728 Postal Regn No. C.G./RYP DN/46/2017-19 ³¹fcªf dUaOXû 25 Vf°ffQe MÑZ³fûÔ IYf dIYSXf¹ff §fMXfE¦ff SXZ»fUZ ³fBÊ dQ»»feÜ QZVf ¸fZÔ ¨f»f³fZ Uf»fe ´fied¸f¹f¸f Vf°ffQe MÑZ³fûÔ IYf dIYSXf¹ff IY¸f WXû ÀfIY°ff WX`Ü ÀfÔÀff²f³fûÔ IYf ´fcSXe °fSXWX ÀfZ CX´f¹fû¦f IYSX³fZ IZY d»fE SXZ»fUZ EZÀfZ øYMXÐÀf ´fSX ¨f»f³fZ Uf»fe Vf°ffQe MÑZ³fûÔ IYf dIYSXf¹ff §fMXf³fZ ´fSX dU¨ffSX IYSX SXWXf WX` dþÀf¸fZÔ ´f`ÀfZÔþÀfÊ IYe ÀfÔ£¹ff IY¸f SXWX°fe WX`Ü ·ffSX°fe¹f SXZ»f ³fZ 25 EZÀfe Vf°ffQe MÑZ³fûÔ IYe ´fWX¨ff³f IYe WX` dþ³fIYf dIYSXf¹ff IY¸f dIY¹ff þfE¦ffÜ SXZ»fUZ IZY EIY UdSXâ Ad²fIYfSXe ³fZ f°ff¹ff, ·ffSX°fe¹f SXZ»f IbYL Vf°ffQe MÑZ³fûÔ IZY dIYSXfE IYû IY¸f IYSX³fZ Uf»fZ ´fi´fûþ»f ´fSX ÀfdIiY¹f°ff ÀfZ IYf¸f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ dIYSXfE IYû IY¸f IYSX³fZ IZY ´fiÀ°ffU IYû CXÀf ´ff¹f»fMX ´fifgþZ¢MX IYe ÀfRY»f°ff ÀfZ ·fe °fZþe d¸f»fe WX` dþÀf¸fZÔ Qû MÑZ³fûÔ IYf dIYSXf¹ff d´fL»fZ Àff»f IY¸f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ Ad²fIYfSXe ³fZ f°ff¹ff dIY þWXfÔ ´ff¹f»fMX ÀIYe¸f »ff¦fc IYe ¦fBÊ ±fe UWXfÔ IY¸ffBÊ ¸fZÔ 17 ´fid°fVf°f IYf CXLf»f Af¹ff AüSX ¹ffdÂf¹fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ·fe 63 ´fid°fVf°f fPÞXeÜ ¹fc´fe EMXeEÀf ³fZ ²UÀ°f dIY¹ff »fVIYSX-E- °f`¹fff IYf ³fZMXUIYÊ ¦fûSXJ´fbSXÜ Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ IYû ²f³f ¸fbWX`¹ff IYSXf³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¹fc´fe EMXeEÀf ³fZ SXfþ²ff³fe »fJ³fDY Àf¸fZ°f SXfª¹f IZY IYBÊ dþ»fûÔ ¸fZÔ Lf´ff ¸ffSXIYSX 10 »fû¦fûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff WX`Ü B³f Àf·fe IZY °ffSX ´ffdIYÀ°ff³fe Af°fÔIYUfQe ÀfÔ¦fNX³f »fVIYSX- E-°f`¹fff ÀfZ þbOÞXZ WXbE ±fZÜ B³fIZY f`ÔIY Jf°fûÔ ÀfZ 10 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf »fZ³f-QZ³f WXbAf ±ffÜ ¹fWX ²f³f ³fZ´ff»f, ´ffdIYÀ°ff³f AüSX IY°fSX IZY SXfÀ°fZ ·fZþf ¦f¹ff ±ff AüSX ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ f`NXZ Af°fÔIYe BÀfZ d³f¹fÔdÂf°f IYSX SXWXZ ±fZÜ EMXeEÀf IZY AfBÊþe AÀfe¸f A÷Y¯f ³fZ f°ff¹ff dIY ´f`ÀfZ IYe Àf´»ffBÊ IZY AU`²f ³fZMXUIYÊ IYf ´f°ff ¨f»ff WX`Ü BÀf¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ f`NXZ »fû¦f ¹fc´fe AüSX E¸f´fe IZY Qû »fû¦fûÔ IZY ÀfÔ´fIYÊ ¸fZÔ ±fZ AüSX CX³WXZÔ RYþeÊ ´fWX¨ff³f ´fÂf IZY Af²ffSX ´fSX f`ÔIY Jf°ff Jû»f³fZ IZY d»fE f`ÔIY Jf°fZ Jû»f³fZ IYû IYWX SXWXZ ±fZÜ BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ 10 »fû¦fûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff ¦f¹ff WX` AüSX þfÔ¨f þfSXe WX`Ü ³ffffd»f¦f »fOÞXIYe ³fZ AfÔJZÔ d³fIYf»f ¸ffÔ Qb¦ffÊ IYû dIY¹ff Ad´fÊ°f ´fMX³ffÜ dfWXfSX IZY QSX·fÔ¦ff ¸fZÔ AÔ²f·fdöY IYf EIY Aþefû¦fSXef ¸ff¸f»ff Àff¸f³fZ Af¹ff WX`, þWXfÔ 16 Àff»f IYe EIY ³ffffd»f¦f »fOÞXIYe ³fZ IYd±f°f °füSX ´fSX ¸ffÔ Qb¦ffÊ IYû AfÔJZÔ Ad´fÊ°f IYSX QeÔÜ »fOÞXIYe IYû þ£¸fe WXf»f°f ¸fZÔ QSX·fÔ¦ff ¸fZdOXIY»f IYfg»fZþ ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf¹ff ¦f¹ff WX`, þWXfÔ CXÀfIYf B»ffþ ¨f»f SXWXf WX`Ü ´fbd»fÀf ³fZ þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE f°ff¹ff dIY ¹fWX §fMX³ff QSX·fÔ¦ff IZY fWXZSXe »ffgIY IZY dÀf÷YAf ¦ffÔU ¸fZÔ WXbBÊÜ IYû¸f»f IbY¸ffSXe ³ff¸fIY ³ffffd»f¦f »fOÞXIYe A´f³fZ ´fdSXþ³fûÔ IZY Àff±f ¨f`Âf ³fUSXfdÂf ´fUÊ IZY QüSXf³f ´fcþf IYSX³fZ ¦fBÊ WXbBÊ ±fe, CXÀfe QüSXf³f ¹fWX §fMX³ff WXbBÊÜ ´fi°¹fÃfQdVfʹfûÔ IZY A³fbÀffSX »fOÞXIYe ³fZ A´f³fZ WXf±fûÔ IYe CXÔ¦fd»f¹fûÔ ÀfZ WXe AfÔJûÔ IYû d³fIYf»f IYSX ¸ffÔ IYû Ad´fÊ°f IYSX dQ¹ffÜ §fMX³ff IZY RYüSX³f ffQ WXe »fOÞXIYe IYû fWXZSXe ´fifB¸fSXe WX`»±f ÀfZÔMXSX ¸fZÔ »fZ þf¹ff ¦f¹ff, þWXfÔ ÀfZ OXfg¢MXSXûÔ ³fZ CXÀfZ QSX·fÔ¦ff ¸fZdOXIY»f IYfg»fZþ (OXeE¸fÀfeE¨f) ¸fZÔ SXZRYSX IYSX dQ¹ffÜ OXeE¸fÀfeE¨f IZY Àfb´fdSXMXZÔOXZÔMX ÀfÔ°fû¿f IbY¸ffSX d¸fßf ³fZ BÀf §fMX³ff IYû JüRY³ffIY IYSXfSX dQ¹ffÜ ¨fbMXIYe d´fLOÞXZ-¦fSXefûÔ ÀfZ d¸f»fIYS ³¹fc BÔdOX¹ff f³fZ¦ff : ´feE¸f ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ SXdUUfSX IYû ¸f³f IYe ff°f ¸fZÔ BÀf ff°f ´fSX ARYÀfûÀf þ°ff¹ff dIY fWXb°f ÀfZ »fû¦fûÔ ³fZ ffff ÀffWXf ·fe¸fSXfU AÔfZOXIYSX IYf ¸fþfIY CXOÞXf¹ff AüSX EIY d´fLOÞXZ ´fdSXUfSX IZY fZMXZ IYû Af¦fZ fPÞX³fZ ÀfZ SXûIY³fZ IZY d»fE CX³fIZY SXfÀ°fZ ¸fZÔ °f¸ff¸f °fSXWX IYe ff²ffEÔ JOÞXe IYe ¦fBÊÔÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ Àff±f WXe IYWXf dIY Afþ IYf ·ffSX°f ´fcSXe °fSXWX EIY A»f¦f ·ffSX°f WX` ¢¹fûÔdIY ¹fWX ·ffSX°f ¦fSXef AüSX d´fLOÞXZ IYf ·ffSX°f WX`Ü ¸f³f IYe ff°f ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe ³fZ ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe, »ff»f fWXfQbSX VffÀÂfe, SXf¸f ¸f³fûWXSX »fûdWX¹ff, ¨fSX¯f dÀfÔWX AüSX QZUe »ff»f þ`ÀfZ ³fZ°ffAûÔ IYe ·fcd¸fIYf IYe ·fe ÀfSXfWX³ff IYe dþ³WXûÔ³fZ SXf¿MÑX IYe A±fʽ¹fUÀ±ff IZY ¸fWX°U´fc¯fÊ ´fWX»fbAûÔ ¸fZÔ IÈYd¿f AüSX dIYÀff³f IZY ¸fWX°U IYû Àf¸fÓff ±ffÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf, AÔfZOXIYSX ³fZ WX¸fZÔ ¹fWX dQJf¹ff ±ff dIY ÀfRY»f WXû³fZ IZY d»fE ¹fWX þøYSXe ³fWXeÔ dIY EIY ½¹fdöY ÀfÔ´f³³f AüSX ²f³fe ¸ff³fe ´fdSXUfSX ¸fZÔ WXe ´f`Qf WXû fd»IY ·ffSX°f ¸fZÔ ¦fSXef ´fdSXUfSXûÔ ¸fZÔ þ³¸f »fZ³fZ Uf»fZ ·fe Àf´f³fZ QZJ ÀfIY°fZ WX`Ô AüSX ÀfRY»f°ff WXfdÀf»f IYSX°fZ WXbE CX³f Àf´f³fûÔ IYû ´fcSXf IYSX³fZ IYe dWX¸¸f°f SXJ°fZ WX`ÔÜ d¨fÂfIcYMX ¸fZÔ ÀfOÞXIY WXfQÀff, 5 ßfðf»fbAûÔ IYe ¸fü°f,4 §ff¹f»f d¨fÂfIcYMX/EªfZÔÀfeÜ CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ d¨fÂfIcYMX dþ»fZ IZY fSX¦fPÞX ¸fZÔ SXdUUfSX ÀfbfWX ÀfOÞXIY dIY³ffSXZ JOÞXZ MÑIY ÀfZ ¸ff÷Yd°f U`³f IYe þfSXQÀ°f MX¢IYSX ¸fZÔ U`³f ¸fZÔ ÀfUfSX 5 ßfðf»fbAûÔ IYe ¸füIZY ´fSX WXe ¸fü°f WXû ¦fBÊ AüSX 4 A³¹f ¦fÔ·feSX øY´f ÀfZ §ff¹f»f WXû ¦fEÜ ´fbd»fÀf ³fZ BÀf ff°f IYe þf³fIYfSXe QeÜ ´fbd»fÀf A²feÃfIY ¸f³fûþ IbY¸ffSX Óff ³fZ f°ff¹ff dIY SXdUUfSX ÀfbfWX fSX¦fPÞX ¸fûOÞX ´fSX ¸ff÷Yd°f U`³f IYe d·fOÞXÔ°f ÀfOÞXIY dIY³ffSXZ JOÞXZ EIY MÑIY kÀf´ff-fÀf´ff IYf ¦fNXfÔ²f³f ¸fþfc°f, fbAfþe IYû ²f³¹fUfQl »fJ³fDY/EªfZÔÀfeÜ ¦fûSXJ´fbSX AüSX RcY»f´fbSX »fûIYÀf·ff CX´f¨fb³ffU IYe ´fÈâ·fcd¸f ¸fZÔ Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ (Àf´ff) A²¹fÃf AdJ»fZVf ¹ffQU ³fZ Afþ IYWXf dIY B³f ¨fb³ffUûÔ ³fZ ´fcSXZ QZVf IYû EIY ÀfÔQZVf dQ¹ff WX` dIY A¦f»fZ »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ ·ffþ´ff IYû ´fSXfÀ°f IYSX³ff Àf¸·fU WX`Ü AdJ»fZVf ³fZ IYWXf, ¸f`Ô CX´f¨fb³ffU ¸fZÔ Àf´ff IYû d¸f»fe þe°f IYû fWXb°f fOÞXe ¸ff³f°ff WXcÔ, ¢¹fûÔdIY CX³f¸fZÔ ÀfZ EIY ÀfeMX ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f AüSX QcÀfSXe ÀfeMX CX´f ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZYVfU ´fiÀffQ ¸fü¹fÊ ³fZ LûOÞXe ±feÜ þû »fû¦f (¹fû¦fe) QZVf ·fSX ¸fZÔ §fc¸f-§fc¸fIYSX ·ffþ´ff IZY d»f¹fZ ´fi¨ffSX IYSX SXWXZ ±fZ, UZ A´f³fe WXe ÀfeMX ³fWXeÔ f¨ff ÀfIZYÜ BÀfÀfZ ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ ÀfÔQZVf ¦f¹ff WX` AüSX IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ AüSX Af¸f »fû¦fûÔ IZY fe¨f ¹fWX dUVUfÀf þf¦ff WX` dIY A¦fSX ·ffþ´ff IYû CXÀfIZY ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ dIYÀff³fûÔ IYe Af¹f IYû 2022 °fIY Qû¦fb³ff IYSX³fZ IZY ffSXZ ¸fZÔ ÀfbÓffU QZ³fZ IZY d»f¹fZ IZY³Qi ÀfSXIYfSX õfSXf ¦fdNX°f Àfd¸fd°f A´f³fe AÔd°f¸f dSX´fûMXÊ A¦f»fZ ¸ffWX ÀfüÔ´f ÀfIY°fe WX`Ü Àfd¸fd°f IZY A²¹fÃf AVfûIY Q»fUBÊ ³fZ ¹fWX þf³fIYfSXe QeÜ Q»fUBÊ Àfd¸fd°f IYû A´fi`»f 2016 ¸fZÔ ¦fdNX°f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ Àfd¸fd°f dIYÀff³fûÔ IYe 2015-16 IZY Af¹f À°fSX IYû Qû¦fb³ff IYSX³fZ IZY d»f¹fZ ´fWX»fZ WXe 14 JÔOX d»fJ ¨fbIYe WX`Ü B³f¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYe Af¹f IYû Àff°f U¿fÊ ¸fZÔ UfÀ°fdUIY øY´f ÀfZ Qû¦fb³ff IYSX³fZ IZY d»f¹fZ IYBÊ °fSXeIZY ÀfbÓff¹fZ ¦f¹fZ WX`ÔÜ Àfd¸fd°f ³fZ IYWXf WX` dIY dIYÀff³fûÔ IYe SXf¿MÑXe¹f dWX³Qe Q`d³fIY ÀfZ WXbBÊÜ WXfQÀfZ ¸fZÔ U`³f ÀfUfSX 5 »fû¦fûÔ IYe ¸füIZY ´fSX WXe ¸fü°f WXû ¦fBÊ AüSX U`³f ¨ff»fIY ÀfdWX°f 4 »fû¦f ¦fÔ·feSX øY´f ÀfZ §ff¹f»f WXû ¦fEÜ EÀf´fe ³fZ A³fbÀffSX, U`³f ÀfZ d¸f»fZ ¸fûffB»f RYû³f IZY þdSXE CX³fIZY ´fdSXþ³fûÔ ÀfZ ÀfÔ´fIYÊ IYSX³fZ ´fSX ´f°ff ¨f»ff dIY Àf·fe »fû¦f ÓffÔÀfe dþ»fZ IZY ¸fDYSXf³fe´fbSX IYÀfZ IZY d³fUfÀfe WX`Ô AüSX ¦fÔ¦ff À³ff³f IYSX³fZ B»ffWXfffQ þf SXWXZ ±fZÜ Àf·fe §ff¹f»fûÔ IYe WXf»f°f fZWXQ ³ffþbIY f°ffBÊ þf SXWXe WX`Ü §ff¹f»fûÔ IYû B»ffþ IZY d»fE B»ffWXfffQ SXZRYSX dIY¹ff ¦f¹ff WX` AüSX VfUûÔ IYû ´fûÀMX¸ffgMXʸf WXfCXÀf ´fWXbÔ¨ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¦fPÞX ¸fZÔ ´fSXfdþ°f dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX` °fû IYWXeÔ ·fe WXSXf¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü SXfª¹fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ Àf´ff IZY Àf¸f±fʳf Uf»fZ fÀf´ff ´fi°¹ffVfe IYe ´fSXfþ¹f IZY ffSXZ ¸fZÔ AdJ»fZVf ³fZ IYWXf dIY Àf°°ff AüSX ²f³ff»f IYf Qb÷Y´f¹fû¦f °fû ·ffþ´ff IYf ¨fdSXÂf WX`Ü SXfª¹fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ ¹fWX dRYSX CXþf¦fSX WXû ¦f¹ffÜ ¨fb³ffU ¸fZÔ EIY Qd»f°f CX¸¸feQUfSX IZY dJ»ffRY ·ffþ´ff IYe ÀffdþVf IYe Af¹f IYû 2022 °fIY Qû¦fb³ff IYSX³fZ IZY d»f¹fZ CX³fIYe Af¹f ¸fZÔ Àff»ff³ff 10.4 ´fid°fVf°f UÈdð www.amanpath.com IY³ffÊMXIY ¸fZÔ SXfWXb»f IYf ¨fü±ff QüSXf ßfeSXÔ¦f´fMX³ff/EªfZÔÀfeÜ IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ ´ffMXeÊ IZY ´fÃf ¸fZÔ ¸ffWXü»f f³ff³fZ IZY d»fE SXdUUfSX IYû ßfeSXÔ¦f´fMX³ff ¸fZÔ SXûOX Vfû dIY¹ffÜ BÀf Àff»f WXû³fZ Uf»fZ IY³ffÊMXIY dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IZY d»fE ÀfSX¦f¸feÊ ¨fSX¸f ´fSX WX`Ü SXfWXb»f ¦ffÔ²fe Qû dQUÀfe¹f IY³ffÊMXIY QüSXZ ´fSX ´fWXbÔ¨fZ WXbE WX`ÔÜ BÀf SXûOX Vfû ¸fZÔ ·ffSXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ »fû¦f AüSX ´ffMXeÊ IYf¹fÊIY°ffÊ ·fe Vffd¸f»f WXbE WX`ÔÜ f°ff QZÔ dIY Qû ¸fWXe³fûÔ ¸fZÔ ¹fWX SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYf ¨fü±ff IY³ffÊMXIY QüSXf WX`Ü SXfWXb»f ³fZ '³f¸fû E´f' ÀfZ OXfMXf ¨fûSXe ´fSX CXOÞXf¹ff ¸fûQe IYf ¸fþfIY SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IZY '³f¸fû E´f'ÀfZ »fû¦fûÔ IYf d³fþe OXfMXf ¨fûSXe WXû³fZ IYe JfSX ´fSX ´feE¸f ¸fûQe IYf ¸fþfIY CXOÞXf¹ff AüSX BÀf °fSXWX IYe JfSX Àff¸f³fZ »ff³fZ IZY d»fE Àf¸ff¨ffSX ¸ff²¹f¸fûÔ IZY ´fid°f Af·ffSX þ°ff¹ffÜ UþWX ÀfZ A¦f»fZ ¨fb³ffUûÔ IZY d»f¹fZ Àf´ff AüSX fÀf´ff IYf ¦fNXfÔ²f³f AüSX ¸fþfc°f WXbAf WX`Ü ¸f`Ô ¸ff¹ffU°fe þe IYû ²f³¹fUfQ QZ°ff WXcÔÜ Af¦ff¸fe »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY d»f¹fZ Àf´ff IYe SX¯f³fed°f IZY ffSXZ ¸fZÔ ´fcLZ þf³fZ ´fSX ´ffMXeÊ A²¹fÃf ³fZ IYWXf dIY fc±f À°fSX ´fSX ¸fþfc°f ´fif³²f³f IYSX³fZ IZY A»ffUf ´ffMXeÊ IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ÀfZ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY UZ ¦ffÔU- ¦ffÔU þfIYSX Af¸f »fû¦fûÔ ÀfZ ÀfÔUfQ À±ffd´f°f IYSXZÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf “¸f`Ô JbQ, WX¸ffSXZ ³fZ°ff AüSX WX¸ffSXZ IYf¹fÊIY°ffÊ Àf·fe þ¦fWX ´fWXbÔ¨fZÔ¦fZÜ UZ CX³WXZÔ ¸fZSXZ ¸fb£¹f¸fÔdÂf°UIYf»f ¸fZÔ VfbøY IYSXf¹fZ ¦f¹fZ þ³fIY»¹ff¯fIYfSXe IYf¹fûÊÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ ¹ffQ dQ»ffEÔ¦fZ AüSX ¸füþcQf ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX IYe CXÀfÀfZ °fb»f³ff IYSX³fZ IYû IYWXZÔ¦fZÜ ·ffþ´ff ³fZ A³fZIY UfQZ dIY¹fZ »fZdIY³f CX³f¸fZÔ ÀfZ EIY IYû ·fe ´fcSXf ³fWXeÔ dIY¹ffÜ »fû¦fûÔ ¸fZÔ ·ffþ´ff IZY ´fid°f ¦fbÀÀff WX` AüSX CX´f¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ UWXe ³ffSXfþ¦fe Àff¸f³fZ Af ¦f¹feÜ IYe þøYSX°f WX`Ü Q»fUBÊ ³fZ IYWXf, AÔd°f¸f dSX´fûMXÊ IYSXef IYSXef °f`¹ffSX WX`Ü BSXfQf Àf¨f IYf ¸f³f IYe ff°f ¸fZÔ AafZOXIYSX ´fSX IZYd³ýi°f WbXE ´fi²ff³f¸faÂfe Àfd¸fd°f IZY A²¹fÃf AVfûIY Q»fUBÊ ³fZ QfUf dIY¹ff ¦ffÔ²fe, »fûdWX¹ff þ`Àfe WXdÀ°f¹fûÔ IYû dIY¹ff ¹ffQ dIYÀff³f IY»¹ff¯f IYe A´f³fe ÀfSXIYfSX IYe ´fid°ffð°ff IYû SXZJfÔdIY°f IYSX°fZ WXbE ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY BÀf Àff»f IZY fþMX ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYû RYÀf»fûÔ IYe CXd¨f°f IYe¸f°f dQ»ff³fZ IZY d»fE EIY fOÞXf d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ff WX` °ffdIY dIYÀff³fûÔ IYe ¸fZWX³f°f IZY A³fbøY´f fZWX°fSX Af¹f Àfbd³fd›°f IYe þf ÀfIZYÜ CX³WXûÔ³fZ ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe IZY VfQûÔ IYû ¹ffQ dIY¹ff dþ³WXûÔ³fZ IYWXf ±ff kA¦fSX WX¸f³fZ ²fSX°fe ÀfZ ³ff°ff °fûOÞX d»f¹ff °fû Àf¸fÓfû JbQ ÀfZ ·fe ³ff°ff MXcMX ¦f¹ffÜ AÔfZOXIYSX IYe þ¹fÔ°fe ´fSX ¨f»fZ¦ff ¦fif¸f-ÀUSXfþ Ad·f¹ff³f CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY OXfg. AÔfZOXIYSX IYe þ¹fÔ°fe IZY AUÀfSX ´fSX 14 A´fi`»f ÀfZ 5 ¸fBÊ °fIY k¦fif¸f- ÀUSXfþ Ad·f¹ff³fl Af¹fûdþ°f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀfIZY °fWX°f ´fcSXZ ·ffSX°f ¸fZÔ ¦fif¸f-dUIYfÀf, ¦fSXef- IY»¹ff¯f AüSX Àff¸ffdþIY-³¹ff¹f ´fSX A»f¦f-A»f¦f IYf¹fÊIiY¸f WXûÔ¦fZÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY Afþ WX¸f³fZ VffÀf³f IZY WXSX ´fWX»fc ¸fZÔ ÀfWXIYfSXe ÀfÔ§fUfQ AüSX CXÀfÀfZ Af¦fZ fPÞX IYSX ´fid°fÀ´f²feÊ ÀfWXIYfSXe ÀfÔ§fUfQ IZY ¸fÔÂf IYû A´f³ff¹ff WX`Ü OXfg. ffff ÀffWXf AÔfZOXIYSX d´fLOÞXZ U¦fÊ ÀfZ þbOÞXZ ¸fbÓf þ`ÀfZ IYSXûOÞXûÔ »fû¦fûÔ IZY d»fE EIY ´fiZSX¯ff WX`ÔÜ ffff ÀffWXf ³fZ ÀfÔ§fUfQ, ÀfÔ§fe¹f-½¹fUÀ±ff IZY ¸fWX°U ´fSX ff°f IYe AüSX QZVf IZY CX°±ff³f IZY d»fE IZYÔQi AüSX SXfª¹fûÔ IZY Àff±f d¸f»fIYSX IYf¸f IYSX³fZ ´fSX f»f dQ¹ffÜ ffff ÀffWXf IYû ±ff Af°¸fd³f·fÊSX°ff ¸fZÔ QÈPÞX dUV½ffÀf ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY OXfg. ffff ÀffWXf WXe ±fZ dþ³WXûÔ³fZ þ»f-VfdöY IYû SXf¿MÑX-VfdöY IZY øY´f ¸fZÔ QZJfÜ dUd·f³³f dSXUSX U`»fe A±fûdSXMXeþ, þ»f ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f A»f¦f- A»f¦f IY¸feVf³f- ¹fZ Àff ffff ÀffWXf AÔfZOXIYSX IYe WXe QÈdá ±feÜ Afþ QZVf ¸fZÔ þ»f¸ff¦fÊ AüSX fÔQSX¦ffWXûÔ IZY d»fE EZd°fWXfdÀfIY ´fi¹ffÀf WXû SXWXZ WX`ÔÜ ¸fûQe ³fZ QfUf dIY¹ff dIY Afþ ¸fbQif ¹fûþ³ff, ÀMXfMXÊ A´f BÔdOX¹ff, ÀMX`ÔOX A´f BÔdOX¹ff B³fedVfEdMXU WX¸ffSXZ ¹fbUf B³fûUZMXÀfÊ, ¹fbUf CXô¸fe IYû þ³¸f QZ SXWXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ffff ÀffWXf IYf Af°¸fd³f·fÊSX°ff ¸fZÔ úPÞX dUV½ffÀf ±ffÜ UZ ³fWXeÔ ¨ffWX°fZ ±fZ dIY IYûBÊ ½¹fdöY WX¸fZVff ¦fSXefe ¸fZÔ A´f³ff þeU³f þe°ff SXWXZÜ ffff ÀffWXf AÔfZOXIYSX IZY dUþ³f IYû Af¦fZ fPÞXf°fZ WXbE À¸ffMXÊ dÀfMXe d¸fVf³f, Afʳf d¸fVf³f IYe VfbøYAf°f IYe ¦fBÊ °ffdIY fOÞXZ ³f¦fSXûÔ, LûMXZ VfWXSXûÔ ¸fZÔ WXSX °fSXWX IYe ÀfbdU²ff CX´f»f²f IYSXfBÊ þf ÀfIZYÜ ¦ffÔ²fe ³fZ MXÐUeMX IYSX ßfe ¸fûQe IYf ¸fþfIY CXOÞXf°fZ WXbE IYWXf 'WXf¹f, ¸fZSXf ³ff¸f ³fSXZÔQi ¸fûQe WX`Ü ¸f`Ô ·ffSX°f IYf ´fi²ff³f¸fÔÂfe WXcÔÜ ¸fZSXZ Afd²fIYfdSXIY EZ´f ´fSX Af´f þf ·fe 'ÀffB³fA´f' IYSX°fZ WX`Ô °fû ¸f`Ô Af´fIYf ÀffSXf OXfgMXf A¸fZdSXIYe IÔY´fd³f¹fûÔ IZY A´f³fZ QûÀ°fûÔ IYû QZ QZ°ff WXcÔÜ Af²ffSX IYe ÀfbSXÃff ´fSX fû»fZ IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe-³fWXeÔ WXbBÊ WX` LZOÞXLfOÞX ARYUfWXûÔ ´fSX ³f QZÔ ²¹ff³f dÂfUZÔQi¸fÜ ·ffSX°fe¹f dUdVfá ´fWX¨ff³f ´fifd²fIYSX¯f (¹fcAfBÊOXeEAfBÊ) ³fZ Af²ffSX IYfOXÊ ²ffSXIYûÔ ÀfZ þbOÞXe þf³fIYfdSX¹ffÔ ¨fûSXe WXû³fZ IYe °ffþf JfSXûÔ IYû ´fcSXe °fSXWX ÀfZ JfdSXþ IYSX dQ¹ffÜ ¹fWXe ³fWXeÔ, BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Af IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe IZYþZ A»fRYûÔÀf ³fZ IYWXf WX` dIY BÀf °fSXWX IYe JfSXZÔ ´fc¯fÊ øY´f ÀfZ RYþeÊ WX`Ô AüSX B³f ´fSX ¹fIYe³f ³fWXeÔ dIY¹ff þf³ff ¨ffdWXEÜ dÂfUZÔQi¸f ¸fZÔ IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe IZYþZ A»fRYûÔÀf ³fZ Af²ffSX IZY ffSXZ ¸fZÔ IYWXf, 'Af²ffSX ¸fZÔ ³ff¸f AüSX ´f°fZ IZY A»ffUf AüSX ¢¹ff dQ¹ff þf°ff WX`Ü Af´fIYf ff¹fû-¸fedMÑIY OXZMXf ¹fcAfBÊOXeEAfBÊ IZY ´ffÀf WX` AüSX ¸f`Ô Af´fIYû AfV½fÀ°f IYSX°ff WXcÔ dIY BÀf OXZMXf IZY Àff±f dIYÀfe ·fe °fSXWX IYe LZOÞXLfOÞX ³fWXeÔ WXbBÊ WX`Ü ¹fWX ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ÀfbSXdÃf°f WX`Ü WX¸f³fZ Af²ffSX IYe þf³fIYfSXe °fIY ´fWXbÔ¨f³fZ IZY d»fE ÀfSXIYfSXe EþZÔdÀf¹fûÔ IYû WXe Ad²fIÈY°f dIY¹ff WX`Ü' ªf»Q AfE¦fe dIYÀff³fûÔ IYe Af¹f Qû¦fb³ff IYSX³fZ ´fSX Àfd¸fd°f IYe dSX´fûMXÊ WX¸f BÀfZ A¦f»fZ ¸fWXe³fZ ÀfüÔ´f QZÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, Àfd¸fd°f IYe IbYL dÀfRYfdSXVfûÔ ´fSX ´fWX»fZ WXe ÀfSXIYfSX IYe °fSXRY ÀfZ dIiY¹ff³U¹f³f VfbøY IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü CXQfWXSX¯f IZY °füSX ´fSX BÀf Àff»f IYû fþMX ¸fZÔ 22,000 ¦fif¸fe¯f WXfMX IZY CX³³f¹f³f IYe §fû¿f¯ff IYe ¦fBÊ WX`Ü BÀfIZY þdSX¹fZ LûMXZ AüSX Àfe¸ffÔ°f dIYÀff³fûÔ IYû ÀfÔ¦fdNX°f ffþfSX PXfÔ¨fZ IZY Àff±f þûOÞX³fZ IYf IYf¸f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ Q»fUBÊ SXf¿MÑXe¹f U¿ffÊþ»f dÀfÔd¨f°f ÃfZÂf ´fifd²fIYSX¯f IZY ÀfeBÊAû ·fe WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, WX¸f þ»Q WXe AÔd°f¸f dSX´fûMXÊ ÀfüÔ´fZÔ¦fZ, BÀf fe¨f Àfd¸fd°f IYe IbYL dÀfRYfdSXVfûÔ ´fSX ÀfSXIYfSX IYe °fSXRY ÀfZ dIiY¹ff³U¹f³f ·fe VfbøY IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü ·ffSX°f IYe ÀfZ³ff WXSX ´fdSXdÀ±fd°f IZY d»fE °f`¹ffSX : SXÃff ¸fÔÂfe QZWXSXfQc³f/EªfZÔÀfeÜ IZYÔQie¹f SXÃff ¸fÔÂfe d³f¸fÊ»ff Àfe°ffSX¸f¯f SXdUUfSX IYû CXØfSXfJÔOX IZY ÀfeE¸f AfUfÀf ¸fZÔ Af¹fûdþ°f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ dVfSXIY°f IYSX³fZ QZWXSXfQc³f ´fWXbÔ¨feÜ SXdUUfSX Qû´fWXSX þfg»fe¦fifÔMX E¹fSX´fûMXÊ ´fSX feþZ´fe IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ³fZ CX³WXZÔ dSXÀfeU dIY¹ff, þWXfÔ ÀfZ UWX ÀfeE¸f AfUfÀf IZY d»fE SXUf³ff WXû ¦fBÊÔÜ CX³WXûÔ³fZ Vfü¹fÊ dQUÀf IZY ¸füIZY ´fSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe AfUfÀf ¸fZÔ Af¹fûdþ°f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ E³fOXeE AüSX ÀfeOXeEÀf ¸fZÔ ¨fb³fZ ¦fE ¹fbUfAûÔ IYû Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ffÜ SXÃff ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf, '·ffSX°f IYe ÀfZ³ff WXSX ´fdSXdÀ±fd°f IZY d»fE °f`¹ffSX WX`Ü Af¸feÊ, ³fZUe AüSX E¹fSX RYûÀfÊ IYû Ad²fIYfSX dQE WXbE WX`ÔÜ ÀfZ³ff IYf ¸ffgOX³ffÊBþZVf³f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü þf Af´f BÔdOX¹f³f Af¸feÊ ¸fZÔ ·f°feÊ WXûÔ¦fZ °fû Af´fIYû ¦fUÊ WXû¦ff dIY Af´f ¸ffgOXʳf Af¸feÊ ¸fZÔ WX`Ü WX¸ffSXZ Àf`d³fIY WXSX ¸fû¨fZÊ ´fSX JSXf CX°fSX SXWXZ WX`ÔÜ f¨f´f³f ¸fZÔ þf WX¸f CXØfSXfJÔOX Af°fZ ±fZ °fû ¹fWX dÀfRYÊ ¨ffSX²ff¸f ¹ffÂff IZY d»fE þf³ff þf°ff ±ff, »fZdIY³f Af ¹fWX UeSX·fcd¸f IZY d»fE ·fe þf³ff þf°ff WX`Ü' þUf³fûÔ IYe WX°¹ff IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Àff°f ³f¢Àf»fe d¦fSXµ°ffSX A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSX/ÀfbIY¸ffÜ LØfeÀf¦fPÞX IZY dIYÀMXfSXf¸f IZY ´f»fûOÞXe ÃfZÂf ¸fZÔ d´fL»fZ dQ³fûÔ EZÔMXe»f`ÔOX¸ffB³f UeIY»f dUÀRYûMX ¸fZÔ 9 þUf³fûÔ IZY VfWXeQ WXû³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ÀfbSXÃfff»fûÔ ³fZ SXdUUfSX IYû Àff°f ³f¢Àfd»f¹fûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ffÜ OXeAfBÊþe ´fe. ÀfbÔQSXSXfþ ³fZ ¹fWX þf³fIYfSXe QeÜ ´fe. ÀfbÔQSXSXfþ ³fZ IYWXf dIY Vfd³fUfSX IYû EÀfMXeERY, ÀfeAfSX´feERY AüSX IYûfSXf fMXfd»f¹f³f IZY þUf³fûÔ ¨f»ffE ¦fE ÀfÔ¹fböY Ad·f¹ff³f ¸fZÔ Lf´fZ¸ffSXe IZY QüSXf³f B³f Àf·fe ³f¢Àfd»f¹fûÔ IYe d¦fSXµ°ffSXe WXbBÊÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, d¦fSXµ°ffSX ³f¢Àfd»f¹fûÔ fÔ¦ff»f feþZ´fe ¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ IYe CX´ff²¹fÃf d´fi¹fÔIYf Vf¸ffÊ ³fZ dQ¹ff BÀ°feRYf IYû»fIYf°ffÜ ´fd›¸f fÔ¦ff»f ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ ¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ CX´ff²¹fÃf d´fi¹fÔIYf Vf¸ffÊ dMXfOXZ×Uf»f ³fZ A´f³fZ ´fQ ÀfZ BÀ°feRYf QZ dQ¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ VfbIiYUfSX feþZ´fe ´fiQZVf A²¹fÃf dQ»fe´f §fû¿f IYû A´f³ff BÀ°feRYf ÀfüÔ´f dQ¹ff WX` d´fi¹fÔIYf õfSXf d»fE ¦fE A¨ff³fIY BÀf R`YÀf»fZ ÀfZ ´fd›¸f fÔ¦ff»f ¸fZÔ SXfþ³fed°f °fZþ WXû ¦fBÊ WX`Ü dMXfOÞXZUf»f ³fZ A´f³fZ BÀ°feRZY ¸fZÔ d»fJf WX` dIY ¸füþcQf dÀ±fd°f¹ffÔ CX³fIZY A³fbIcY»f ³f WXû³fZ IZY IYfSX¯f CX³fIYf BÀf ´fQ ´fSX f³fZ SXWX³ff ÀfÔ·fU ³fWXeÔ WX`Ü BÀfd»fE UWX A´f³fZ ´fQ ÀfZ °¹ff¦f´fÂf QZ SXWXe WX`ÔÜ BÀfIZY ffQ CX³WXûÔ³fZ ÀffRY dIY¹ff dIY UWX feþZ´fe IZY Àff±f WX`Ô AüSX Af¦fZ ·fe SXWXZÔ¦feÔÜ CX³fIZY BÀ°feRZY IYû »fZIYSX SXfþ³fed°fIY ¦fd»f¹ffSXûÔ ¸fZÔ ÀfUf»fûÔ IYf QüSX VfbøY WXû ¦f¹ff WX`Ü f°ff QZÔ dIY ¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ ½WXfMXÐÀfE´f ¦fib´f ¸fZÔ ´fiQZVf IZY ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IZY ³ff¸f Vffd¸f»f dIYE ¦fE ±fZÜ »fZdIY³f BÀf¸fZÔ d´fi¹fÔIYf IYf ³ff¸f ³fWXeÔ ±ffÜ dþÀfÀfZ UWX ³ffSXfþ ±fe, BÀf ´fSX CX³WXûÔ³fZ A´f³fe ³ffSXfþ¦fe þfdWXSX IYe ±fe, ffQ ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ ´fQ ÀfZ BÀ°feRYf QZ dQ¹ffÜ ´ff¹f»fMX ÀMXOXe ´ffÀf, 25 Vf°ffQe MÑZ³fûÔ IYf dIYSXf¹ff §fMXfE¦ff SXZ»fUZ ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ QZVf ¸fZÔ ¨f»f³fZ Uf»fe ´fied¸f¹f¸f Vf°ffQe MÑZ³fûÔ IYf dIYSXf¹ff IY¸f WXû ÀfIY°ff WX`Ü ÀfÔÀff²f³fûÔ IYf ´fcSXe °fSXWX ÀfZ CX´f¹fû¦f IYSX³fZ IZY d»fE SXZ»fUZ EZÀfZ øYMXÐÀf ´fSX ¨f»f³fZ Uf»fe Vf°ffQe MÑZ³fûÔ IYf dIYSXf¹ff §fMXf³fZ ´fSX dU¨ffSX IYSX SXWXf WX` dþÀf¸fZÔ ´f`ÀfZÔþÀfÊ IYe ÀfÔ£¹ff IY¸f SXWX°fe WX`Ü ·ffSX°fe¹f SXZ»f ³fZ 25 EZÀfe Vf°ffQe MÑZ³fûÔ IYe ´fWX¨ff³f IYe WX` dþ³fIYf dIYSXf¹ff IY¸f dIY¹ff þfE¦ffÜ SXZ»fUZ IZY EIY UdSXâ Ad²fIYfSXe ³fZ f°ff¹ff, '·ffSX°fe¹f SXZ»f IbYL Vf°ffQe MÑZ³fûÔ IZY dIYSXfE IYû IY¸f IYSX³fZ Uf»fZ ´fi´fûþ»f ´fSX ÀfdIiY¹f°ff ÀfZ IYf¸f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ' dIYSXfE IYû IY¸f IYSX³fZ IZY ´fiÀ°ffU IYû CXÀf ´ff¹f»fMX ´fifgþZ¢MX IYe ÀfRY»f°ff ÀfZ ·fe °fZþe d¸f»fe WX` dþÀf¸fZÔ ffg»f MXZÔ´fdSXÔ¦f ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ AfgÀMÑZd»f¹ff IZY ffQ SXfþÀ±ff³f SXfg¹f»Àf ³fZ ·fe dÀ¸f±f ÀfZ Le³fe IY~f³fe SXÃff ¸fÔÂfe IZY A³fbÀffSX ´feE¸f ¸fûQe ·fe Af¸feÊ IYû »fZIYSX fZWXQ ÀfÔþeQf WX`ÔÜ SXÃff ¸fÔÂfe ³fZ ·ffSX°fe¹f Àf`³¹f AIYfQ¸fe EUÔ SXf¿MÑXe¹f SXÃff AIYfQ¸fe ¸fZÔ CXØfSXfJÔOX ÀfZ ¨f¹fd³f°f 140 A·¹fd±fʹfûÔ IYû 50-50 WXþfSX ÷Y´f¹fZ IYe ²f³fSXfdVf QZIYSX Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀfIZY A»ffUf ´fcUÊ ±f»f ÀfZ³ff²¹fÃf ÀU. þ³fSX»f dUd´f³f þûVfe, UeSX ¨fÔQi dÀfÔWX ¦fPÞXUf»fe, dU¢MXûdSX¹ff IiYfgÀf dUþZ°ff ¦ffSX dÀfÔWX, QSXff³f dÀfÔWX °f±ff þÀfUÔ°f dÀfÔWX IZY ´fdSXþ³fûÔ IYû ·fe Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ffÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe dÂfUZÔQi dÀfÔWX SXfU°f U ±f»f ÀfZ³ff²¹fÃf þ³fSX»f dfd´f³f SXfU°f ·fe IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¸füþcQ SXWXZÜ þ³fSX»f dUd´f³f SXfU°f ³fZ IYWXf dIY CXØfSXfJÔOX UeSX·fcd¸f WX`Ü ¹fWXfÔ IZY »fû¦f WX¸fZVff QZVf ÀfZUf IYû °f°´fSX SXWX°fZ WX`ÔÜ ¸fZÔ IYû¸fSX¸f ÀffQZ CXRYÊ ÀfWXQZU, ¸fOÞXIY¸f þû¦ff, ¸fOÞXIY¸f dWXOÞX¸ff, ¸ffOÞXUe Àfb¢IYf, ¸fOÞXIY¸f ¦fÔ¦ff, UÔþf¸f Af¹f°ff AüSX UÔþf¸f dÀfÔ¦ff Vffd¸f»f WX`ÔÜ ¹fWX Àf·fe þ³fd¸fd»fdVf¹ff ÀfQÀ¹f WX`Ô AüSX dIYÀMXfSXf¸f IZY d³fUfÀfe f°ffE þf SXWXZ WX`ÔÜ ÀfbSXÃfff»f IZY þUf³fûÔ IYf QfUf WX` dIY ¹fWX CXÀf §fMX³ff ¸fZÔ ´fcSXe °fSXWX Vffd¸f»f ±fZÜ 13 ¸ff¨fÊ IYû ´f»fûOÞXe IZY IYfÔÀffSXf¸f ³ff»ff IZY ´ffÀf WXbBÊ ¸fbNX·fZOÞX ¸fZÔ B³f ³f¢Àfd»f¹fûÔ ³fZ EIY EZÔMXe»f`ÔOX¸ffB³f UeIY»f IYû dUÀRYûMX IYSX CXOÞXf dQ¹ff ±ff, dþÀf¸fZÔ ÀfeAfSX´feERY IZY ³fü þUf³f VfWXeQ WXû ¦fE ±fZÜ Ad²fIYfSXe ³fZ IYWXf dIY B³f Àf·fe AfSXûd´f¹fûÔ ÀfZ ´fcL°ffL þfSXe WX`Ü Qû MÑZ³fûÔ IYf dIYSXf¹ff d´fL»fZ Àff»f IY¸f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ Ad²fIYfSXe ³fZ f°ff¹ff dIY þWXfÔ ´ff¹f»fMX ÀIYe¸f »ff¦fc IYe ¦fBÊ ±fe UWXfÔ IY¸ffBÊ ¸fZÔ 17 ´fid°fVf°f IYf CXLf»f Af¹ff AüSX ¹ffdÂf¹fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ·fe 63 ´fid°fVf°f fPÞXeÜ ¹fWX IYQ¸f EZÀfZ Àf¸f¹f CXNXf¹ff þf SXWXf WX` þf ·ffSX°fe¹f SXZ»f µ»fZ¢Àfe RZY¹fSX dÀfÀMX¸f »ff¦fc IYSX³fZ IYe UþWX ÀfZ Af»fû¨f³ffEÔ ÓfZ»f SXWXe WX`Ü BÀf dÀfÀMX¸f ÀfZ Vf°ffQe, SXfþ²ff³fe AüSX QbSXÔ°fû þ`Àfe MÑZ³fûÔ IYf dIYSXf¹ff IYfRYe fPÞX ¦f¹ff WX`Ü SXZ»fUZ QZVf ·fSX ¸fZÔ 45 Vf°ffQe MÑZ³fZÔ ¨f»ff°ff WX` þû QZVf IZY C ÀffÀfZ °fZþ MÑZ³f ·fe WX`Ü SXZ»fUZ ³fZ M d´fL»fZ Àff»f Qû Vf°ffQe MÑZ³fûÔ ´fSX Y ´ff¹f»fMX ´fifgþZ¢MX IZY °fWX°f dIYSXf¹ff K IY¸f IYSX dQ¹ff ±ffÜ