April 2018

mehtaassociate

Af´fIYf ´fÖff

´fWX»fe A´fi`»f ÀfZ dfWXfSX ¸fZÔ WXû SXWZX IYBÊX fQ»ff½f

Àfb. OZXÀIY

EIY A´fi`»f ÀfZ dfWXfSX ¸fZÔ ·fe IYBÊ fQ»ffU WXûÔ¦fZÜ JfÀfIYSX dU·ff¦fûÔ

IZY dOXdþMX»feIYSX¯f IYe dQVff ¸fZÔ fOÞXf IYQ¸f CXNXf¹ff ¦f¹ff WX`Ü EIY

A´fi`»f ÀfZ SXfª¹f ÀfSXIYfSX IZY ÀffSXZ dUØfe¹f IYf¹fÊ AüSX MÑZþSXe IYe

¦fd°fdUd²f¹ffÔ Afg³f»ffB³f WXûÔ¦feÜ Àf·fe dU·ff¦f, d³fQZVff»f¹f, dþ»ff

IYf¹ffÊ»f¹f Afg³f»ffB³f þbOÞX þfEÔ¦fZÜ UWXeÔ Afg³f»ffB³f ¸¹fcMXZVf³f AüSX

BÊ UZ df»f IYe VfbøYAf°f ·fe BÀfe dQ³f ÀfZ WXû SXWXe WX`Ü VfbIiYUfSX ÀfZ

WXe ¸fþQcSXûÔ IYû fPÞXe WXbBÊ ³¹fc³f°f¸f ¸fþQcSXe d¸f»fZ¦feÜ

Àf·fe Aa¨f»fûÔ ¸fZÔ Afg³f»ffBÊX³f ¸¹fcMZXVf³f

SXfª¹f IZY Àf·fe AÔ¨f»fûÔ ¸fZÔ EIY A´fi`»f ÀfZ þ¸fe³f IYf ¸¹fcMXZVf³f

Afg³f»ffB³f WXû¦ffÜ A·fe 45 VfWXSXe AÔ¨f»fûÔ ¸fZÔ Afg³f»ffB³f ¸¹fcMXZVf³f

IYf IYf¸f ¨f»f SXWXf WX`Ü BÀfZ SXfª¹f·fSX ¸fZÔ EIY A´fi`»f ÀfZ »ff¦fc IYSX³fZ

IZY d»fE ·fcd¸f Àfb²ffSX dU·ff¦f ³fZ °f`¹ffSXe °fZþ IYSX Qe WX`Ü IYd¸fʹfûÔ IYû

»f¦ff°ffSX MÑZd³fÔ¦f Qe þf SXWXe WX`Ü dþ³f AÔ¨f»fûÔ ¸fZÔ Afg³f»ffB³f ¸¹fcMXZVf³f

¦f°f U¿fÊ dQÀfÔfSX ÀfZ ¨f»f SXWXf WX` UWXfÔ IYe ´fSXZVffd³f¹fûÔ IYû QZJIYSX

»f¦f°ff WX` dIY ´fidIiY¹ff IYû Àf¸fÀ¹ff¸fböY IYSX³fZ ¸fZÔ A·fe UöY »f¦fZ¦ffÜ

»fZdIY³f dU·ff¦f IYf ¸ff³f³ff WX` dIY IYf¸f VfbøY WXû¦ff °f·fe ´fcSXf ·fe

WXû¦ffÜ A¦fSX fe¨f ¸fZÔ IbYL ´fSXZVff³fe Af°fe WX` °fû CXÀfZ QcSX dIY¹ff

þfE¦ffÜ VfbøY ¸fZÔ ÀffÀfZ Ad²fIY ´fSXZVff³fe ·fcAd·f»fZJûÔ IYû »fZIYSX

WXbBÊÜ Af Àf·fe OXeE¸f IYû ¹fWX dþ¸¸ff ÀfüÔ´f dQ¹ff ¦f¹ff WX` dIY EIY

A´fi`»f IZY ´fWX»fZ Ad·f»fZJûÔ IYf dOXdþMXfBþZVf³f IYSX dQ¹ff þfEÜ

¦ffOÞXe £fSXeQ°fZ WXe d¸f»f ªff¹fZ¦ff SXdªfÀMÑZXVf³f ³f¸fSX

UfWX³f JSXeQ³fZ Uf»fûÔ IZY d»fE JbVfJfSXe WX`Ü EIY A´fi`»f ÀfZ ¦ffOÞXe

JSXeQ°fZ WXe EþZÔÀfe ÀfZ WXe ¦ffdOÞX¹fûÔ IYf SXdþÀMÑZVf³f ³fÔfSX d¸f»f

þfE¦ffÜ »fû¦fûÔ IYû ¦ffdOÞX¹fûÔ IYf SXdþÀMÑZVf³f ³fÔfSX »fZ³fZ IZY d»fE

EþZÔÀfe IYf ¨f¢IYSX ³fWXeÔ »f¦ff³ff ´fOÞXZ¦ffÜ BÀfIZY Àff±f WXe WXfBÊ

dÀf¢¹fûdSXMXe SXdþÀMÑZVf³f ³f¸fSX ´»fZMX ·fe d¸f»f³fZ IYf IYf¸f EIY A´fi`»f

ÀfZ Ad³fUf¹fÊ IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü

MXû»f M`X¢Àf ½fÈdðX Àfa·ffd½f°f

U`ÀfZ °fû MXû»f MX`¢Àf IYf ³f¹ff SXZMX A·fe ³fWXeÔ Af¹ff WX`, »fZdIY³f fe°fZ

U¿fûÊÔ IZY AfÔIYOÞXZ U E³fE¨fEAfBÊ IYû ·fZþZ ¦f¹fZ ´fiÀ°ffU ÀfZ ¹fWX

A³fb¸ff³f »f¦ff¹ff þf SXWXf WX` dIY 5 ÀfZ 15 ÷Y´fE °fIY MXû»f MX`¢Àf

fPÞXZÔ¦fZÜ ª¹ffQf ·ffSXe UfWX³fûÔ ¸fZÔ ¹fWX fPÞXû°fSXe 20 ÷Y´fE °fIY þf

ÀfIY°fe WX`Ü Àfû¸ff BÔOXÀf MXû»f UZ ´fifBUZMX d»fd¸fMXZOX IZY

CX´f¸fWXf´fifÔ²fIY ¸f³fe¿f IbY¸ffSX ³fZ f°ff¹ff dIY IY¸´f³fe ³fZ ³fBÊ SXZMX

f³ffIYSX E³fE¨fEAfBÊ IYû QZ Qe WX`Ü VfbIiYUfSX °fIY BÀfIYf A³fb¸fûQ³f

d¸f»f þf³fZ IYe CX¸¸feQ WX`Ü ¸fûWXd³f¹ffÔ U UfSXf¯fÀfe MXû»f ´»ffþf ´fSX

LûMXe ¦ffdOÞX¹fûÔ IYf MXû»f MX`¢Àf ³fWXeÔ fPÞXZ¦ffÜ fOÞXe U ·ffSXe ¸f»MXe

E¢Àf»f UfWX³fûÔ IYf MXû»f MX`¢Àf ¸fZÔ 15 ÀfZ 20 ÷Y´fE °fIY IYe

fPÞXû°fSXe WXû ÀfIY°fe WX`Ü ÀffÀffSXf¸f MXû»f ´»ffþf ´fSX LûMXZ UfWX³fûÔ IZY

MXû»f MX`¢Àf 5 ÷Y´fE fPÞX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ

42 ³fE IYûÀfûÊ IZY d»fE d¸f»fZ¦ff dVfÃff FY¯f

¸fb£¹f¸fÔÂfe Àff°f d³f›¹f ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ÀMXcOXZÔMX IiYZdOXMX IYfOXÊ ´fSX

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

42 ³fE IYûÀfûÊÔ ¸fZÔ LfÂfûÔ IYû dVfÃff FY¯f d¸f»fZ¦ffÜ BÀfIZY d»fE LfÂf

EIY A´fi`»f ÀfZ AfUZQ³f IYSX ÀfIZYÔ¦fZÜ Lªþc ff¦f dÀ±f°f d³ffÔ²f³f ÀfWX

´fSXf¸fVfÊ IZY³Qi ¸fZÔ þfIYSX ¹ff Afg³f»ffB³f AfUZQ³f IYSX dVfÃff FY¯f »fZ

ÀfIY°fZ WX`ÔÜ BÀfIZY ´fWX»fZ B³f IYûÀfûÊÔ IZY d»fE ÀMXcOXZÔMX IiYZdOXMX IYfOXÊ

IYf »ff·f ³fWXeÔ d¸f»f°ff ±ffÜ dþ»ffd²fIYfSXe IbY¸ffSX SXdU ³fZ f°ff¹ff dIY

A´fi`»f ÀfZ »f¦ff°ffSX ´fi°¹fZIY ¸fWXe³fZ fb²fUfSX IYû ¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ

ÀMXcOXZÔMX IiYZdOXMX IYfOXÊ QZ³fZ IZY d»fE I`YÔ´f »f¦ff¹ff þfE¦ffÜ Àff±f WXe

´fi°¹fZIY Vfd³fUfSX IYû VfWXSXe ÃfZÂf ¸fZÔ Vf`Ãfd¯fIY ÀfÔÀ±ff³fûÔ ¸fZÔ I`YÔ´f

»f¦ff¹ff þfE¦ffÜ dþ³f ³fE ´ffNXйfIiY¸fûÔ IYû Vffd¸f»f dIY¹ff ¦f¹ff WX`

CXÀf¸fZÔ feE, feEÀfÀfe, feIYfg¸f, E¸fE, E¸fÀfÀfe EUÔ E¸fIYfg¸f IYe

´fPÞXfBÊ ´fcSXe IYSX³fZ IZY d»fE ·fe dVfÃff FY¯f ÀfSXIYfSX QZ¦feÜ

³fBÊX dfªf»fe QSX »ff¦fc WXû¦fe

dfWXfSX ¸fZÔ EIY A´fi`»f ÀfZ ³fBÊ dfþ»fe QSX »ff¦fc WXû¦feÜ dUd³f¹ff¸fIY

Af¹fû¦f ³fZ d´fL»fZ Àff»f IYe °fb»f³ff ¸fZÔ ´ffÔ¨f RYeÀfQe UÈdð IYe WX`Ü

U`ÀfZ ÀfSXIYfSX IZY A³fbQf³f ´fSX ¹fWX d³f·fÊSX WX` dIY »fû¦fûÔ IYû dIY°f³fe

¸fWXÔ¦fe dfþ»fe d¸f»fZ¦feÜ UWXeÔ fOÞXZ CXôû¦f ¸fZÔ ¹fWX UÈdð QSX 9.92

RYeÀfQe IYe ¦fBÊ WX`Ü ³fBÊ QSX IZY Àff±f WXe dfþ»fe CX´f·fûöYfAûÔ IYû

´fbSXf³fZ QSX IZY A³fbÀffSX WXe dRY¢Àf ¨ffþÊ QZ³ff WXû¦ffÜ Àf¸f¹f ´fSX df»f

·fb¦f°ff³f ¸fZÔ OXZPÞX RYeÀfQe IYe LcMX d¸f»fZ¦feÜ UZfÀffBMX ÀfZ ·fb¦f°ff³f

IYSXZÔ¦fZ °fû EIY RYeÀfQe Ad°fdSXöY LcMX d¸f»fZ¦feÜ

SXfª¹f ÀfSXIYfSX IZY A²fe³f ´fb»fûÔ ´fSX MXû»f MX`¢Àf ³fWXeÔ

SXfª¹f IYe ÀfOÞXIYûÔ ´fSX f³fZ ´fb»fûÔ ´fSX Af MXû»f MX`¢Àf ³fWXeÔ »f¦fZ¦ffÜ

¹fWXfÔ °fIY dIY SXfª¹f ÀfSXIYfSX IZY A²fe³f Uf»fZ U`ÀfZ ´fb»fûÔ ´fSX ·fe MXû»f

MX`¢Àf ³fWXeÔ »f¦fZ¦ff dþ³fIYf d³f¸ffʯf ÀfSXIYfSX ³fZ ³ffffOXÊ ÀfZ »fû³f »fZIYSX

dIY¹ff WX`Ü ¹fWX ³fBÊ ½¹fUÀ±ff EIY A´fi`»f ÀfZ »ff¦fc WXû¦feÜ ÀfSXIYfSX ³fZ

BÀfIZY d»fE f³fZ ´fb»f dUIYfÀf d³fd²f IYû fÔQ IYSX dQ¹ff WX`Ü ´f±f

d³f¸ffʯf dU·ff¦f ³fZ ´fb»fûÔ ´fSX MXû»f MX`¢Àf »fZ³fZ IYe ½¹fUÀ±ff J°¸f

IYSX³fZ IYe ´fWX»f Qû ¸fWXe³fZ ´fWX»fZ WXe VfbøY IYSX Qe ±feÜ dþ³f ´fb»fûÔ

IZY MXZÔOXSX IYe AUd²f J°¸f WXû°fe ¦fBÊ CX³f´fSX MXû»f UÀfc»fe IZY d»fE

³f¹ff MXZÔOXSX ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜ »fZdIY³f EIY A´fi`»f ÀfZ Àf·fe ´fb»fûÔ ´fSX

UÀfc»fZ þf³fZ Uf»fZ MXû»f MX`¢Àf IYû EIY Àff±f fÔQ IYSX dQ¹ff þfE¦ffÜ

U°fʸff³f ¸fZÔ SXfª¹f ÀfSXIYfSX IZY A²fe³f 115 ´fb»fûÔ ´fSX MXû»f MX`¢Àf

»f¦f°ff WX`Ü B³f¸fZÔ BÀf U¿fÊ ÀfZ 54 ´fSX WXe MXû»f MX`¢Àf d»f¹ff þf SXWXf

±ffÜ B³f ´fb»fûÔ ÀfZ 37.65 IYSXûOÞX ´fif~ WXbE ±fZÜ Af BÀf SXfdVf ÀfZ

ÀfSXIYfSX IYû UÔd¨f°f WXû³ff ´fOÞXZ¦ffÜ ´fb»f dUIYfÀf RÔYOX ¸fZÔ 2015-16

¸fZÔ 40 ´fb»fûÔ ÀfZ 13.22 IYSXûOÞX, 2016-17 ¸fZÔ 61 ´fb»fûÔ ÀfZ

32.28 IYSXûOÞX d¸f»fZ ±fZÜ

JfÀf ´fûMXÊ»f ÀfZ WXû¦fe Àff¸f¦fie IYe JSXeQ

EIY A´fi`»f ÀfZ WXe Àfd¨fUf»f¹f dÀ±f°f Àf·fe dU·ff¦fûÔ AüSX A³¹f

IYf¹ffÊ»f¹fûÔ ¸fZÔ EIY JfÀf ´fûMXÊ»f (þZ¸f) ÀfZ Àff¸f¦fie IYe JSXeQ AüSX

ÀfZUfAûÔ IYû ´fif~ dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀf ´fûMXÊ»f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ 50

WXþfSX °fIY IYe JSXeQ Àfe²fZ IYe þf ÀfIZY¦feÜ 50 WXþfSX ÀfZ Ad²fIY

IYe JSXeQ ³¹fc³f°f¸f IYe¸f°f SXJ³fZ Uf»fZ Af´fcd°fÊIY°ffÊ IZY ¸ff²¹f¸f

Afg³f»ffB³f d³fdUQf IYf CX´f¹fû¦f IYSX IYe þfE¦feÜ BÀfe ½¹fUÀ±ff IZY

°fWX°f Àf·fe 44 dU·ff¦fûÔ, d³fQZVff»f¹fûÔ, dþ»ff IYf¹ffÊ»f¹fûÔ IYe ¸f`¨´f¦f

WXû¦feÜ BÀfIZY °fWX°f Àf·fe Afg³f»ffB³f EIY-QcÀfSXZ ÀfZ þbOÞX þfEÔ¦fZÜ

A´fi`»f IZY QcÀfSXZ Àf~fWX °fIY ¸f`¨´f¦f IYf IYf¹fÊ ´fcSXf IYSX d»f¹ff

þfE¦ffÜ BÀfIZY ffQ dIYÀfe ·fe À°fSX ÀfZ dIYÀfe IZY ´ffÀf RYfB»fûÔ IYf

AfQf³f-´fiQf³f WXû¦ff °fû BÀfIYe þf³fIYfSXe Afg³f»ffB³f CX´f»f²f

WXû¦feÜ

Àf·fe d½fØfe¹fIYf¹fÊ Afg³f»ffBÊX³f

³fE dUØfe¹f U¿fÊ ¸fZÔ EIY A´fi`»f ÀfZ SXfª¹f ÀfSXIYfSX IZY ÀffSXZ dUØfe¹f

IYf¹fÊ AüSX MÑZþSXe IYe ¦fd°fdUd²f¹ffÔ Afg³f»ffB³f WXû þfEÔ¦feÜ BÀfIZY

d»fE dUØf dU·ff¦f ³fZ Àf¸fZdIY°f dUØfe¹f ´fifÔ²f³f ´fi¯ff»fe

(ÀfeERYE¸fEÀf) f³ffBÊ WX`Ü Af dIYÀfe ·fe dU·ff¦f AüSX IYf¹ffÊ»f¹f

IYû dUØf dU·ff¦f õfSXf SXfdVf IYf AfUÔMX³f WXû¦ff °fû CXÀfIYe

Afg³f»ffB³f Àfc¨f³ff dU·ff¦f AüSX MÑZþSXe IYû þfE¦feÜ BÀf ³fBÊ

½¹fUÀ±ff ÀfZ dIYÀfe IYû ·fe SXfdVf d³fIYfÀfe IZY d»fE MÑZþSXe ¸fZÔ df»f

þ¸ff IYSX³fZ ³fWXeÔ þf³ff WXû¦ffÜ AfUÔMX³f IYe Àfc¨f³ff IZY Àff±f df»f

·fe Afg³f»ffB³f MÑZþSXe ¸fZÔ ·fZþ dQE þfEÔ¦fZÜ MÑZþSXe Afg³f»ffB³f WXe

df»f ´ffÀf IYSXZ¦ff U SXfdVf ÀfÔfÔd²f°f dU·ff¦f-ÀfÔÀ±ff³f IZY Jf°fZ ¸fZÔ

¨f»fe þfE¦feÜ IYûBÊ Àff¸ff³f IYe JSXeQ WXû¦fe °fû UWX SXfdVf ·fe

ÀfÔfÔd²f°f IZY Jf°fZ ¸fZÔ Afg³f»ffB³f þ¸ff WXû¦feÜ BÀfIZY d»fE OÑfgµMX

AfdQ f³ff³fZ IYe þøYSX°f³fWXeÔ WXû¦feÜ

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018

05


SXfáÑXe¹f

¨fb³ffUe ¦fd¯f°f AüSX dþ°ffDY CX¸¸feQUfSX

Àfb. OZXÀIY

Àfb½¹fUdÀ±f°f »fûIY°fÔÂf ¸fZÔ WX¸fZÔ SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ ÀfZ ¹fWXe CX¸¸feQ

´ff»f³fe ¨ffdWXE dIY UZ EZÀfZ CX¸¸feQUfSXûÔ IYf ¨f¹f³f IYSXZÔ¦fZ, þû

¸f°fQf°ffAûÔ IZY dWX°fûÔ IYf Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY ´fid°fd³fd²f°U IYSXZÔÜ ¸f¦fSX

¸fbïf þf AÀfd»f¹f°f ¸fZÔ EZÀfZ dWX°fûÔ IZY ´fû¿f¯f IYf Af°ff WX`, °fû ÀfÔÀfQ

ÀfQÀ¹f ¹ff³fe ÀffÔÀfQ CX¸¸feQûÔ ´fSX JSXZ CX°fSX°fZ ³fWXeÔ dQJ°fZÜ ¸fÀf»f³f,

ÀfÔ´f³³f ÀffÔÀfQûÔ IYe ÀfÔÀfQ ¸fZÔ CX´fdÀ±fd°f A´fZÃffIÈY°f IY¸f ´ffBÊ þf°fe

WX` AüSX A´f³fZ ÀfÔÀfQe¹f ÃfZÂf IZY dUIYfÀf ´fSX ·fe UZ °fb»f³ff°¸fIY øY´f

ÀfZ IY¸f J¨fÊ IYSX°fZ dQJ°fZ WX`ÔÜ A´f³fZ ¹fWXfÔ ¨fb³ffUe SXfþ³fed°f ¸fZÔ ²f³f

IYe Af¸fQ »f¦ff°ffSX d¨fÔ°ffþ³fIY øY´f ÀfZ fPÞX SXWXe WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ,

ÀfUf»f ¹fWX WX` dIY A¦fSX ´fid°fd³fd²f°U IZY d»fWXfþ ÀfZ dÀf¹ffÀfe ´ffdMXʹffÔ

CX¸¸feQUfSXûÔ IYf ¨f¹f³f ³fWXeÔ IYSX°feÔ, °fû dRYSX CX³fIZY ¨f¹f³f IYf ´f`¸ff³ff

¢¹ff WX`? ¸fÀf»ff SXfª¹f À°fSX IYf WXû A±fUf SXf¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX,

dIYÀfIYû dMXIYMX dQ¹ff þfE, ¹fWX A¸fc¸f³f ´ffMXeÊ IZY IbYL UdSXâ ³fZ°ff

°f¹f IYSX°fZ WX`ÔÜ dÀf¹ffÀfe §fMX³ffAûÔ IYf dUãZ¿f¯f IYSX³fZ Uf»fZ

SXfþ³fed°fIY ´fÔdOX°f BÀfZ k»fû BÔMÑf´ffMXeÊ OXZ¸fûIiYZÀfel ¹ff³fe IY¸fþûSX

AfÔ°fdSXIY »fûIY°fÔÂf IYWXIYSX ´fdSX·ffd¿f°f IYSX°fZ WX`ÔÜ AÀf»f ¸fZÔ,

»fûIYÀf·ff ¸fZÔ IYf³fc³f f³ff³fZ IYe ¸fc»f ´fiIÈYd°f BÀf °f±¹f IZY Àff±f þbOÞXe

WXbBÊ WX` dIY ÀfÔÀfQ ¸fZÔ ¸f°fQf³f IYSX°fZ Àf¸f¹f ÀffÔÀfQûÔ IYû A´f³fe ´ffMXeÊ

IYe k¦f»fd°f¹fûÔl IYf dUSXû²f IYSX³fZ IYe A³fb¸fd°f ³fWXeÔ WX`Ü BÀfIYf A±fÊ

WX` dIY ³fed°f-d³f¸ffʯf ¸fZÔ ÀfÔÀ±ff¦f°f ·fcd¸fIYf d³f·ff³fZ ÀfZ ÀffÔÀfQ IYSXef-

IYSXef dIY³ffSXZ IYSX dQE þf°fZ WX`ÔÜ þfdWXSX WX`, þf ÀffÔÀfQûÔ IYû IYfRYe

WXQ °fIY ³fed°f-d³f¸ffʯf ´fidIiY¹ff ÀfZ ffWXSX SXJf þf°ff WX`, °fû ´ffdMXʹffÔ

·fe CX³f CX¸¸feQUfSXûÔ IZY ¨f¹f³f IYû »fZIYSX ª¹ffQf CX°ÀfbIY ³fWXeÔ

dQJ°feÔ, þû ¸f°fQf°ffAûÔ IZY dWX°fûÔ IYf CXd¨f°f ´fid°fd³fd²f°U IYSX°fZ WXûÔÜ

BÀfIZY A»ffUf, ¹fWX CX¸¸feQ ·fe A´fZÃffIÈY°f IY¸f IYe þf°fe WX` dIY

¸f°fQf°ff BÀf Af²ffSX ´fSX ¸f°fQf³f IYSXZÔ¦fZ dIY IYü³f CX³fIZY dWX°fûÔ IYf

fZWX°fSX ´fid°fd³fd²f°U IYSX°ff WX`Ü Q»fûÔ IYe Àfû¨f ¹fWXe WXû°fe WX` dIY

´ffdMXʹfûÔ IYû WXe ÀfÔ´fc¯fÊ°ff ¸fZÔ BÀfIZY d»fE dþ¸¸fZQfSX WXû³ff ¨ffdWXEÜQcÀfSXZ

´fWX»fc IYe ff°f IYSXZÔ, °fû dIYÀfe ·fe ¦fÔ·feSX SXfþ³fed°fIY ´ffMXeÊ IYf »fùf

ÀfØff WXfdÀf»f IYSX³ff WXû°ff WX`, BÀfd»fE CX¸¸feQUfSXûÔ IZY ¨f¹f³f IYf

¸fWX°U´fc¯fÊ ´f`¸ff³ff CXÀfIYe kþe°f³fZ IYe Ãf¸f°ffl (¹ff³fe A´f³fZ ´f`ÀfZ ÀfZ

¨fb³ffUe Ad·f¹ff³f ¨f»ff³fZ IYe Ãf¸f°ff) WXû°fe WX`Ü WX¸f Afþ EIY EZÀfZ

QüSX ¸fZÔ WX`Ô, þWXfÔ ª¹ffQf°fSX CX¸¸feQUfSXûÔ IYf ¨f¹f³f ´ffMXeÊ IZY ´fid°f

CX³fIYe U`¨ffdSXIY d³fâf ÀfZ ³fWXeÔ WXû°fe AüSX ³f WXe BÀf Af²ffSX ´fSX

WXû°fe WX` dIY UZ ¸f°fQf°ffAûÔ IZY dWX°fûÔ IYf dIY°f³fe A¨Le °fSXWX ÀfZ

´fid°fd³fd²f°U IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ CX³fIYf ¨f¹f³f °fû dÀfRYÊ BÀf fbd³f¹ffQ ´fSX

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

dIY¹ff þf°ff WX` dIY UZ ¨fb³ffU þe°f³fZ ¸fZÔ dIY°f³fZ ÀfÃf¸f WX`ÔÜ ¨fcÔdIY ´ffMXeÊ

dMXIYMX ´fSX A´f³fe þe°f IYf CX¸¸feQUfSX ÀfüQf IYSX ÀfIY°fZ WX`Ô AüSX

³fed°f-d³f¸ffʯf ¸fZÔ ·fe CX³fIYe ¸ff¸fc»fe ·fcd¸fIYf WXû°fe WX`, BÀfd»fE UZ

dIYÀfe dÀf¹ffÀfe Q»f IZY Àff±f ¦fWXSXfBÊ ÀfZ d³fâf ·fe ³fWXeÔ dQJf°fZÜ

¨f¹f³f IYf ¸ff´fQÔOX A¦fSX ·ffSX°fe¹f SXfþ³fed°f IYû Àf¸fÓf³ff WX`, °fû

ÀffÀfZ ´fWX»fZ CX¸¸feQUfSXûÔ IZY ¨f¹f³f IYf ¦fd¯f°f Àf¸fÓf³ff þøYSXe WX`Ü

¸f¦fSX WX¸ffSXf Qb·ffʦ¹f WX` dIY Afþ °fIY EZÀff IYûBÊ ½¹fUdÀ±f°f

AfÔIYOÞXf WX¸ffSXZ ´ffÀf ³fWXeÔ WX`, þû ¹fWX f°ff ÀfIZY dIY ´ffdMXʹffÔ AfdJSX

dIYÀf °fSXWX dMXIYMX IZY d»fE CX¸¸feQUfSXûÔ IYf ¨f¹f³f IYSX°fe WX`Ô?

¸fb¸fdIY³f WX` dIY Vff¹fQ ´ffdMXʹffÔ JbQ ³fWXeÔ ¨ffWX°feÔ dIY IYûBÊ ffWXSXe

CX³fIYe ¨f¹f³f-´fidIiY¹ff IYû Àf¸fKûÜ BÀf Af»fZJ ¸fZÔ ¹fWXe A²¹f¹f³f

dIY¹ff ¦f¹ff WX` dIY CX¸¸feQUfSXûÔ IYf ¨f¹f³f AfdJSX I`YÀfZ dIY¹ff þf°ff

WX`? BÀfIZY d»fE CX³f CX¸¸feQUfSXûÔ IYf dUãZ¿f¯f dIY¹ff ¦f¹ff WX`,

dþ³WXûÔ³fZ 2009 IYf ¨fb³ffU »fOÞXf ±ff AüSX IY¸f ÀfZ IY¸f 20

RYeÀfQe ¸f°f-´fid°fVf°f WXfdÀf»f dIYE ±fZÜ

BÀf¸fZÔ ¹fWX AfIY»f³f ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ff dIY UZ ¨fb³ffU

þe°fZ A±fUf WXfSXZÜ BÀf A²¹f¹f³f ¸fZÔ 1020 CX¸¸feQUfSXûÔ IYû Vffd¸f»f

dIY¹ff ¦f¹ff AüSX ¹fWX QZJf ¦f¹ff dIY 2014 IZY »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU

¸fZÔ CX³WXZÔ dRYSX ÀfZ dMXIYMX d¸f»ff A±fUf ³fWXeÔ? dUãZ¿f¯f ¸fZÔ ´ff¹ff ¦f¹ff

dIY IbY»f 1020 CX¸¸feQUfSXûÔ ¸fZÔ 354 IYû ¹ff³fe 35 RYeÀfQe Àff»f

2014 ¸fZÔ dRYSX ÀfZ CX¸¸feQUfSX f³ffE ¦fEÜ ¹fWX f°ff°ff WX` dIY

CX¸¸feQUfSXûÔ IZY QûffSXf ¨f¹f³f IYf Af ·fe EIY ¸fþfc°f IYfSXIY

þe°f³fZ IYe CX³fIYe Ãf¸f°ff WXe WX`Ü BÀfe °fSXWX, 2009 ¸fZÔ ¨fb³ffU

þe°f³fZ Uf»fZ CX¸¸feQUfSXûÔ IZY 2014 ¸fZÔ dRYSX ÀfZ ³ff¸ffÔIY³f IYe

ÀfÔ·ffU³ff 53 RYeÀfQe SXWXe, þfdIY WXfSX³fZ Uf»fZ IYe 19 RYeÀfQeÜ

¸f¦fSX °f±¹f ¹fWX ·fe WX` dIY A¦f»fZ ¨fb³ffU ¸fZÔ ³ff¸ffÔIY³f IYSX³ff AüSX

CXÀf¸fZÔ dRYSX ÀfZ þe°f WXfdÀf»f IYSX³ff, Qû A»f¦f-A»f¦f ff°f WX`Ü

fZVfIY 2009 ¸fZÔ þe°f³fZ Uf»fZ CX¸¸feQUfSX ³fZ þf QûffSXf 2014

¸fZÔ ³ff¸ffÔIY³f dIY¹ff, °fû CX³fIZY þe°f³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff 50 RYeÀfQe ±fe,

´fSX d´fL»fZ ¨fb³ffU ¸fZÔ dUþ¹f CX¸¸feQUfSXûÔ IYû A¦f»fZ ¨fb³ffU ¸fZÔ ·fe

³ff¸ffÔIY³f IYSX³ff þe°f³fZ IYe ¦ffSXÔMXe ³fWXeÔ ¸ff³fe þf°feÜþe°f³fZ IYe

Ãf¸f°ff A²¹f¹f³f ¹fWX f°ff°ff WX` dIY ´ffMXeÊ IZY ´fid°f URYfQfSXe IZY

¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ·fe CX¸¸feQUfSXûÔ ³fZ IYfRYe WXQ °fIY »f¨fe»ff ÷YJ

A´f³ff¹ffÜ Àff»f 2014 ¸fZÔ IYSXef 12 RYeÀfQe EZÀfZ CX¸¸feQUfSXûÔ ³fZ

³ff¸ffÔIY³f ·fSXf, dþ³WXûÔ³fZ 2009 ¸fZÔ dIYÀfe QcÀfSXe ´ffMXeÊ IZY dMXIYMX ´fSX

¨fb³ffU þe°ff ±ffÜ 2009 IZY ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ WXfSXZ WXbE 23 RYeÀfQe

CX¸¸fQeUfSXûÔ ³fZ 2014 ¸fZÔ ´ff»ff fQ»f d»f¹ffܹfWX Àf¸fÓf³fZ IZY d»fE

AfdJSX I`YÀfZ ÀffÔÀfQûÔ IYe ´fÈâ·fcd¸f ³ff¸ffÔIY³f IYe QSXûÔ ´fSX AÀfSX

OXf»f°fe WX`, BÀf A²¹f¹f³f ¸fZÔ ÀffÔÀfQûÔ IYe °fe³f ¸fWX°U´fc¯fÊ dUVfZ¿f°ffAûÔ

IYf dUãZ¿f¯f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ´fWX»fe dUVfZ¿f°ff ±fe, CX¸¸feQUfSX IYe ¨f»f

ÀfÔ´fdØf, þû ¨fb³ffU Ad·f¹ff³f IYe Afd±fÊIY ¦fd°f QZ³fZ IZY d»fE þøYSXe

¸ff³fe þf°fe WX`Ü QcÀfSXe, »fÔdf°f ¦fÔ·feSX Af´fSXfd²fIY ¸ff¸f»fZ, ¢¹fûÔdIY

Af´fSXfd²fIY ½¹fUWXfSX CX¸¸feQUfSX IYe ÀfÔ¦fNX³ff°¸fIY Ãf¸f°ff ÀfZ þbOÞXf

¸ff³ff þf°ff WX`Ü AüSX °feÀfSXe dUVfZ¿f°ff ±fe, CX¸¸feQUfSX IYe

À³ff°fIYûØfSX ¹ff³fe ´feþe dOX¦fie, þû ÀfÔ·fU°f: CX¸¸feQUfSXûÔ IZY dIYÀfe

IYf¸f IYû IYSX³fZ IYe Ãf¸f°ff f°ff°fe WX`Ü B³f °fe³fûÔ dUVfZ¿f°ffAûÔ ¹ff³fe

²f³f-ÀfÔ´fQf, Af´fSXfd²fIY ¸ff¸f»fZ AüSX dVfÃff IZY ´f`¸ff³fZ ´fSX dIYÀfe

CX¸¸feQUfSX IZY ³ff¸ffÔIY³f IZY d»fE dRYSX ÀfZ ¨f¹f³f IYe ÀfÔ·ffU³ff IYf

þf dUãZ¿f¯f dIY¹ff ¦f¹ff, °fû IbYL dQ»f¨fÀ´f ³f°feþZ Àff¸f³fZ AfEÜ

AÀf»f ¸fZÔ, ¹fWX ÀffÔd£¹fIYe¹f ¸ffgOX»f f°ff SXWXf ±ff dIY A¦fSX dIYÀfe

CX¸¸feQUfSX IZY ´ffÀf À³ff°fIYûØfSX dOX¦fie WX`, °fû CXÀfIZY A¦f»fZ ¨fb³ffU

¸fZÔ CX°fSX³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff df³ff dOX¦fie Uf»fZ CX¸¸feQUfSX IYe °fb»f³ff ¸fZÔ

28 RYeÀfQe Ad²fIY WXû°fe WX`Ü BÀfe °fSXWX dþÀf CX¸¸feQUfSX ´fSX ¦fÔ·feSX

Af´fSXfd²fIY ¸ff¸f»fZ »fÔdf°f WXû°fZ WX`Ô, CXÀfIYe dRYSX ÀfZ CX¸¸feQUfSXe IYe

ÀfÔ·ffU³ff df»IbY»f ÀffRY-Àfb±fSXe LdU Uf»fZ ¹ff³fe df³ff Af´fSXfd²fIY

¸ff¸f»fZ Uf»fZ CX¸¸feQUfSXûÔ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ 27 RYeÀfQe Ad²fIY WXû°fe

WX`Ü

A¦f»fZ ¨fb³ffUe Àf¸fSX ¸fZÔ dRYSX ÀfZ CX°fSX³fZ Uf»fZ

CX¸¸feQUfSXûÔ IYf IbYL EZÀff WXe dSXV°ff ²f³f-ÀfÔ´fQf IZY Àff±f ·fe dQJfÜ

¹fdQ dIYÀfe CX¸¸feQUfSX IZY ´ffÀf 10 ÀfZ 50 »ffJ ÷Y´f¹fZ °fIY IYe

¨f»f ÀfÔ´fdØf WX`, °fû ´ffdMXʹfûÔ õfSXf CXÀfIZY dRYSX ÀfZ ¨fb³ffU ¸fZÔ CX°ffSXZ

þf³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff 34 RYeÀfQe Ad²fIY ±fe, þfdIY IYSXûOÞX´fd°f

(¨f»f ÀfÔ´fdØf IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ) IYe »f¦f·f¦f 14 RYeÀfQe Ad²fIYÜ

BÀfIZY A»ffUf BÀf dUãZ¿f¯f ÀfZ ¹fWX ·fe fJcfe ´f°ff ¨f»f°ff WX` dIY

QûffSXf ³ff¸ffÔIY³f IYf ²f³f-ÀfÔ´fQf AüSX Af´fSXfd²fIY ½¹fUWXfSX ÀfZ

BÀfd»fE §fd³fâ dSXV°ff WX`, ¢¹fûÔdIY ¹fZ Qû³fûÔ ¦fb¯f Af ¨fb³ffU þe°f³fZ

IYe fOÞXe Ãf¸f°ffAûÔ ¸fZÔ d¦f³fZ þf³fZ »f¦fZ WX`ÔÜOXSX AüSX AfVfÔIYfÀffRY WX`,

ÀfÔÀ±ff¦f°f PXfÔ¨ff WXe UWX ¸fc»f UþWX WX`, þû dÀf¹ffÀfe ´ffdMXʹfûÔ IYû EZÀfZ

CX¸¸feQUfSXûÔ IZY ¨f¹f³f IYû CX³¸fbJ IYSX°fe WX`, þû ¸f°fQf°ffAûÔ IZY

dWX°fûÔ IYf ´fid°fd³fd²f°U ³fWXeÔ IYSX°fZÜ BÀfIYe fþf¹f UZ CX³f CX¸¸feQUfSXûÔ

´fSX A´f³ff QfÔU »f¦ff°fe WX`Ô, dþ³fIZY ´ffÀf ¨fb³ffU þe°f³fZ IYe Ãf¸f°ff

Ad²fIY WXû°fe WX`Ü ¹fWX ÀfcSX°fZWXf»f OXSXf³fZ Uf»ff WX`Ü JfÀfIYSX °ff,

þf A´f³fZ QZVf ¸fZÔ ¨fb³ffUe J¨fÊ fPÞX SXWXf WX` AüSX ´ffdMXʹfûÔ IYe

U`¨ffdSXIY d³fâf Leþ SXWXe WX`Ü BÀfZ QZJ°fZ WXbE EIY¸ffÂf OXSX ¹fWXe WX`

dIY ·fdU¿¹f ¸fZÔ ¸f°fQf°ffAûÔ AüSX CX³fIZY ´fid°fd³fd²f°UûÔ IZY fe¨f QcSXe

IYWXeÔ B°f³fe ³f fPÞX þfE dIY CX³f¸fZÔ IYûBÊ ÀfÔfÔ²f WXe ³f SXWXZÜ

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018

06


A´f³ff dfWXfSX

»fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IYû »fZ E³fOXeE IZY

§fMXIY Q»fûÔ ¸fZÔ fPÞXe ÀfdIiY¹f°ff

Àfb. OZXÀIY

»fûIYÀf·ff IYf ¨fb³ffU þ`ÀfZ-þ`ÀfZ ³fþQeIY Af SXWXf WX`, dfWXfSX ¸fZÔ ¸ff³ff þf SXWXf WX`Ü ffÔIYf, þ¸fbBÊ AüSX ¸fbÔ¦fZSX ¸fZÔ SXfþQ ÀffÔÀfQ

E³fOXeE IZY §fMXIY Q»fûÔ IYe ÀfdIiY¹f°ff fPÞX°fe þf SXWXe WX`Ü B³fIZY þ¹f´fiIYfVf ¹ffQU IZY ´fi·ffU IYe IYfMX IZY d»fE ³fSXZÔQi dÀfÔWX IYû

³fZ°ffAûÔ IYf A¨ff³fIY EIY-QcÀfSXZ ÀfZ d¸f»f³ff-þb»f³ff fPÞX ¦f¹ff WX`Ü Vffd¸f»f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ffÔIYf ÀfÔÀfQe¹f ÀfeMX ÀfZ ³fSXZÔQi dÀfÔWX IYû þQ¹fc

ÀfdIiY¹f°ff IYf EIY IYfSX¯f E³fOXeE ¸fZÔ fOÞXZ Q»f IZY øY´f ¸fZÔ þQ¹fc IYf ÀfÔ·ffdU°f ´fi°¹ffVfe ¸ff³ff þf SXWXf WX`Ü ¸fbÔ¦fZSX ÀfZ ¸fÔÂfe SXfþeU SXÔþ³f

IYf Vffd¸f»f WXû³ff AüSX þe°f³fSXf¸f ¸ffÔÓfe IYe WXdÔQcbÀ°ff³fe AUf¸f CXRYÊ »f»f³f dÀfÔWX IZY ¨fb³ffU »fOÞX³fZ IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ WX`Ü BÀf »fûIYÀf·ff

¸fû¨ffÊ (WX¸f) IYf BÀfÀfZ A»f¦f WXû³ff ·fe WX`Ü fOÞXZ Q»f IZY IYfSX¯f ÀfeMX ´fSX ·fe ³fSXZÔQi dÀfÔWX IZY IYfSX¯f E³fOXeE IYû »ff·f d¸f»fZ¦ffÜ ÀffÔÀfQ

þQ¹fc IYf Ad²fIY ÀfeMXûÔ ´fSX QfUf ÀUf·ffdUIY WX`Ü 1E³fOXeE IZY ´f´´fc ¹ffQU IYe d´fL»fZ dQ³fûÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX ÀfZ AüSX

§fMXIY Q»fûÔ ¸fZÔ A·fe ÀfZ WXe »fûIYÀf·ff IYe ÀfeMXûÔ IYû »fZIYSX IYUf¹fQ dQ»»fe ¸fZÔ SXf¸fdU»ffÀf ´ffÀfUf³f ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYû ·fe »fûIYÀf·ff

VfbøY WXû ¦fBÊ WX`Ü 2014 ¸fZÔ WXbE »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ SXfª¹f IYe 40 ¨fb³ffU ÀfZ þûOÞX IYSX QZJf þf SXWXf WX`Ü VfSXQ ¹ffQU þQ¹fc LûOÞXIYSX

»fûIYÀf·ff ÀfeMXûÔ ¸fZÔ ÀfZ 30 ´fSX ·ffþ´ff, Àff°f ´fSX »fûIY þ³fVfdöY SXfþQ IZY IYSXef ¨f»fZ ¦fE WX`ÔÜ EZÀfZ ¸fZÔ ´f´´fc ¹ffQU ¸f²fZ´fbSXf ÀfZ E³fOXeE

´ffMXeÊ AüSX °fe³f ÀfeMX ´fSX SXf¿MÑXe¹f »fûIY Àf¸f°ff ´ffMXeÊ ¨fb³ffU »fOÞXe ÀfZ ¨fb³ffU ¸f`Qf³f ¸fZÔ CX°fSX°fZ WX`Ô °fû Af›¹fÊ ³fWXeÔ WXû³ff ¨ffdWXEÜ

±feÜ BÀf¸fZÔ ·ffþ´ff ³fZ 22, »fûþ´ff ³fZ LWX AüSX SXf»fûÀf´ff ³fZ °fe³fûÔ SXf»fûÀf´ff IZY ffSXZ ¸fZÔ IbYL Àf¸f¹f ÀfZ AMXIY»fZÔ »f¦ffBÊ þf SXWXeÔ ±feÔ,

IYe °fe³fûÔ ÀfeMXZÔ þe°f »fe ±feÜ ¦f°f »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY ffQ AüSX »fZdIY³f BÀf ´fSX dUSXf¸f »f¦f ¦f¹ffÜ

dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ÀfZ ´fWX»fZ þe°f³f SXf¸f ¸ffÔÓfe IYf WXdÔQcbÀ°ff³fe

AUf¸f ¸fû¨ffÊ ·fe E³fOXeE ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû ¦f¹ff ±ffÜ »fZdIY³f °fe³f Àff»f

¸fZÔ WXe ¹fWX E³fOXeE ÀfZ A»f¦f ·fe WXû ¦f¹ffÜ d´fL»fZ Àff»f þQ¹fc ³fZ

SXfþQ-IYfÔ¦fiZÀf ÀfZ ³ff°ff °fûOÞXIYSX E³fOXeE IZY Àff±f d¸f»fIYSX SXfª¹f ¸fZÔ

ÀfSXIYfSX f³ff »fe WX`Ü BÀfÀfZ d´fL»fZ »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY Àf¸f¹f ÀfeMXûÔ

IZY °ff»f¸fZ»f IYf E³fOXeE IYf RYf¸føY»ff ¦fOÞXfOÞXf ¦f¹ff WX`Ü E³fOXeE

¸fZÔ þQ¹fc IZY ÀfUfÊd²fIY 70 dU²ff¹fIY WX`ÔÜ »fZdIY³f »fûIYÀf·ff ¸fZÔ

dU²ff¹fIYûÔ IZY A³fb´ff°f ¸fZÔ þQ¹fc IYû Vff¹fQ WXe ÀfeMX d¸f»f ´ffE

¢¹fûÔdIY ·ffþ´ff IYe dÀfdMXÔ¦f ÀfeMXZÔ 22, »fûþ´ff IYe LWX AüSX

SXf»fûÀf´ff IYe °fe³f ¹ff³fe 31 ÀfeMXZÔ EZÀfe WX` dþÀf´fSX E³fOXeE IZY

dIYÀfe ³f dIYÀfe §fMXIY Q»f IYf ÀffÔÀfQ WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ þQ¹fc IZY d»fE

d´fL»fZ »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ E³fOXeE IYe WXfSXe WXbBÊ ³fü ÀfeMXûÔ IZY

Ad°fdSXöY IbYL EZÀfe WXe ÀfeMXZÔ WXû ÀfIY°fe WX` þWXfÔ EÔMXe B³fIÔYfZÔÀfe IZY

¨f»f°fZ BÀf ffSX ÀfeMX d³fIYf»f ´ff³ff A³¹f Q»f IZY d»fE IYdNX³f WX`Ü

d´fL»fZ dQ³fûÔ þQ¹fc ¸fZÔ ´fcUÊ ¸fÔÂfe ³fSXZÔQi dÀfÔWX IYû Vffd¸f»f dIYE þf³fZ

IZY ´feLZ »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ fZWX°fSX Àf¸feIYSX¯f f³ff³ff WXe ¸fIYÀfQ

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com 07

n ¦fNXfÔ²f³f ¸fZÔ Vffd¸f»f ´ffdMXʹfûÔ IZY ³fZ°ffAûÔ IYe

fPÞXe ÀfdIiY¹f°ff, VfbøY WXbAf Af´fÀfe ¸fZ»f-þû»f

n A·fe ÀfZ WXe »fûIYÀf·ff IYe ÀfeMXûÔ IYû »fZIYSX

IYUf¹fQ ·fe WXbBÊ VfbøY

n d´fL»fZ »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ 30 ÀfeMXûÔ ´fSX »fOÞXe

·ffþ´ff ³fZ þe°fe ±fe 22 ÀfeMXZÔ

n »fûþ´ff ³fZ Àff°f ¸fZÔ ÀfZ LWX ÀfeMX AüSX SXf»fûÀf´ff

³fZ þe°fe ±feÔ °fe³fûÔ ÀfeMXZÔ

n ¦fNXfÔ²f³f ¸fZÔ Vffd¸f»f ´ffdMXʹfûÔ IZY ³fZ°ffAûÔ IYe

fPÞXe ÀfdIiY¹f°ff, VfbøY WXbAf Af´fÀfe ¸fZ»f-þû»f

n A·fe ÀfZ WXe »fûIYÀf·ff IYe ÀfeMXûÔ IYû »fZIYSX

IYUf¹fQ ·fe WXbBÊ VfbøY

n d´fL»fZ »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ 30 ÀfeMXûÔ ´fSX »fOÞXe

·ffþ´ff ³fZ þe°fe ±fe 22 ÀfeMXZÔ

n »fûþ´ff ³fZ Àff°f ¸fZÔ ÀfZ LWX ÀfeMX AüSX SXf»fûÀf´ff

³fZ þe°fe ±feÔ °fe³fûÔ ÀfeMXZÔ

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018


Ad·f½¹fdöY

Qbd³f¹ff ·fSX ¸fZÔ ÀU°fÔÂf°ff IYe þ¦fWX IY¸ffÔOX AüSX

IÔYMÑû»f WXfUe, LQиf »fûIY°fÔÂf IZY fPÞX°fZ CXQfWXSX¯f

Àfb. OZXÀIY

d´fL»fZ Vfd³fUfSX IYû AfgÀMÑZd»f¹ff dIiYIZYMX MXe¸f IZY IY~f³f ÀMXeU

dÀ¸f±f ³fZ IYfc»f dIY¹ff dIY °feÀfSXZ MXZÀMX IZY °feÀfSXZ dQ³f CX³fIYe MXe¸f

³fZ þf³ffcÓfIYSX dIYÀfe ³fbIYe»fe ¨feþ ÀfZ ¦fZÔQ IZY Àff±f LZOÞXLfOÞX IYe

°ffdIY QdÃf¯f ARiYeIYf IYû ´fSXfdþ°f dIY¹ff þf ÀfIZYÜ dþ³f I`Y¸fSX³f

f`³fIiYfgµMX IYû ¹fWX IYf¸f ÀfüÔ´ff ¦f¹ff ±ff CX³WXûÔ³fZ ¸f`Qf³f ¸fZÔ Jb»fZAf¸f

BÀfZ IYSX³ff ¨ffWXf AüSX À±ff³fe¹f ´fiÀffSXIYûÔ ³fZ CX³WXZÔ ´fIYOÞX d»f¹ff AüSX

A¸´ff¹fSXûÔ ³fZ ´fcL°ffL VfbøY IYSX QeÜ

ffQ ¸fZÔ dÀ¸f±f ³fZ dSX´fûMXÊSXûÔ IZY Àff¸f³fZ IYfc»f dIY¹ff dIY

MXe¸f IZY »feOXSXdVf´f ¦fib´f IYe ¹fWX Àfû¨fe-Àf¸fÓfe ¹fûþ³ff ±fe AüSX

¸ff³ff (±fûOÞXe Vfd¸fÔÊQ¦fe IZY Àff±f) IYe ¹fWX JZ»f ·ffU³ff IZY A³fbøY´f

½¹fUWXfSX ³fWXeÔ ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¹fWX ·fe IYfc»f dIY¹ff dIY BÀfÀfZ CX³fIYe

AüSX AfgÀMÑZd»f¹ffBÊ MXe¸f IYe d³fâf U Bʸff³fQfSXe AfWX°f WXbBÊ WX`Ü

»fZdIY³f, ¸fþZ IYe ff°f WX` dIY þf CX³fÀfZ ´fcLf ¦f¹ff dIY ¢¹ff UZ

IY~f³f ´fQ ÀfZ BÀ°feRYf QZÔ¦fZ °fû CX³WXûÔ³fZ B³fIYfSX IYSX dQ¹ffÜ A¨fSXþ

IYe ff°f ¹fWX SXWXe dIY dIYÀfe ·fe ´fÂfIYfSX ³fZ CXÀf ´fiV³f ´fSX ª¹ffQf

þûSX ³fWXeÔ dQ¹ffÜ IY¸f ÀfZ IY¸f CXÀf UöY °fû ³fWXeÔÜ

þf dIYÀfe ·fe MXe¸f IYf »feOXSX IYfc»f IYSX°ff WX` dIY

CXÀf³fZ JZ»f IZY d³f¹f¸f °fûOÞXZ WX`Ô AüSX A´f³fZ Àff±f A´f³fe MXe¸f IYe

d³fâf U Bʸff³fQfSXe IYû ³fbIYÀff³f ´fWXbÔ¨ff¹ff WX` °fû ¢¹ff CXÀfZ »feOXSX f³fZ

SXWX³ff ¨ffdWXE? dÀ¸f±f Àfþf IZY f°füSX EIY ¸f`¨f ¸fZÔ ffWXSX SXWXZÔ¦fZ AüSX

A´f³fe ±fûOÞXe IY¸ffBÊ Jû QZÔ¦fZ (CX³fIYe MXe¸f MXZÀMX WXfSX ¦fBÊ AüSX

QdÃf¯f ARiYeIYf 2-1 ÀfZ Af¦fZ WX`)Ü ÀffRY WX` dIY Àfþf ÀffÔIZYd°fIY

WX`Ü ¨feþZÔ fQ»f SXWXe WX`ÔÜ JZ»f IZY Àff±f-Àff±f ÀffUÊþd³fIY ³f`d°fIY°ff

¸fZÔ EIY ¨f`IYd»fÀMX CX·fSXe WX`Ü Af ÀffÀfZ ´fWX»fZ ´fcLf þf³fZ Uf»ff

´fiV³f ¹fWX ³fWXeÔ dIY ¢¹ff CXÀf³fZ ¸f¹ffQfÊ IYe SXZJf ´ffSX IYe? Af ´fiV³f

¹fWX WX` ¢¹ff CXÀf³fZ ¹fWX SXf¿MÑXe¹f dWX°f ¸fZÔ dIY¹ff? ¹fdQ WXfÔ °fû ¸ff¸f»fZ

IYû þSXf A»f¦f °fSXWX ÀfZ d»f¹ff þf°ff WX`Ü BÔ¦»f`ÔOX IZY OX¦f»fÀf þfdOXʳf

(QdÃf¯f ARiYeIYf ¸fZÔ þ³¸fZ, ¹fdQ Af´fIYû ¹ffQ WXû) B°f³fZ ·ff¦¹fUf³f

³fWXeÔ ±fZÜ CX³WXZÔ 1932-33 IYe IbY£¹ff°f ÀfedSXþ ¸fZÔ AfgÀMÑZd»f¹ff IYû

4-1 ÀfZ WXSXf³fZ IZY CXQÐ?QZV¹f ÀfZ ffgOXe»ffB³f ¦fZÔQffþe »ff³fZ IZY d»fE

J»f³ff¹fIY f³ff dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ Afþ fiZ¦dþÞMX AüSX Ad°f-SXf¿MÑXUfQ

IZY ¹fb¦f ¸fZÔ þfdOXʳf WXeSXû WXû°fZ Vff¹fQ ³ffBOXWXbOX ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f dIYE

þf°fZÜ

JZ»f ¸fZÔ þe°f IYû WX¸fZVff (³f þf³fZ dIYÀf IYfSX¯f ÀfZ)

fOÞXZ SXf¿MÑXdWX°f ¸fZÔ Àf¸fÓff þf°ff WX` dRYSX ¹fWX BØfZRYfIY ÀfZ ÀfÔdQ¦²f

Àff²f³fûÔ ÀfZ WXe ¢¹fûÔ ³f d¸f»fe WXûÜ »fZdIY³f, Af »f¦f°ff WX` dIY Qbd³f¹ff

IZY ª¹ffQf°fSX dWXÀÀfûÔ ¸fZÔ BÀf Q»fe»f IYf dUÀ°ffSX WXSX IYf³fc³f °fûOÞX³fZ

Uf»fZ, IYf³fc³f f³ff³fZ Uf»fZ, WXSX dUIÈY°f dJ»ffOÞXe AüSX WXSX °ff³ffVffWX

°fIY IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü f¨ffU WX¸fZVff Àf¸ff³f WXû°ff WX` : ¸f`Ô³fZ ¹fWX

QZVf IZY d»fE dIY¹ffÜ IZYU»f Qbd³f¹ff IZY fZWX°fSXe³f °fZþ ¦fZÔQffþûÔ ¸fZÔ

ÀfZ EIY ´ffdIYÀ°ff³f IZY ¸fûWX¸¸fQ Afd¸fSX, þû 18 IYe CX¸fi ¸fZÔ þZ»f

·fZþZ ¦fE, R`YÀf»ff Àfb³fIYSX SXûE : ¢¹ff! IZYU»f Qû ³fû ffg»f OXf»f³fZ

(UWX ·fe IY~f³f IZY AfQZVf ´fSX) ´fSX ´ffÔ¨f Àff»f IYf ´fid°ffÔ²fÜ ¹fWX

Q»fe»f B°f³fe þf³fe-´fWX¨ff³fe WX` dIY ´fÂfIYfSXûÔ ³fZ ´fcL³ff WXe fÔQ IYSX

dQ¹ff WX` dIY ¢¹fûÔ? UZ þf³f°fZ WX`Ô dIY þUff ¢¹ff WXû¦ff? BÀfd»fE

þf dRY»fe´fe³Àf IZY SXf¿MÑX´fd°f SXûdOѦfû Qb°fZ°fZÊ A´f³fZ Àf`d³fIYûÔ IYû

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

AfQZVf QZ°fZ WX`Ô dIY IY¸¹fbd³fÀMX WXû³fZ IYf ÀfÔQZWX WXû °fû ÀffSXe ¸fdWX»ffAûÔ

IYû ¦fû»fe ¸ffSX Qû °fû Qff-dL´ff SXû¿f WXe ½¹föY WXû°ff WX`Ü

dUSXû²f CXÀfe °fSXWX Qff WXbAf WXe SXWXf þf Vfe dþ³fd´fÔ¦f ³fZ ¨fe³f ¸fZÔ

SXf¿MÑX´fd°f ´fQ IZY IYf¹fÊIYf»f IYe Àfe¸ffEÔ J°¸f IYSX QeÜ dþÀfZ

WXfÀ¹ffÀ´fQ øY´f ÀfZ IYd±f°f ÀfÔÀfQ ³fZVf³f»f ´fe´f»Àf IYfÔ¦fiZÀf IZY 99.8

RYeÀfQe ³fZ Àf¸f±fʳf dQ¹ff (¸f`Ô ¹fWX Àfû¨fIYSX IYfÔ´f þf°ff WXcÔ dIY CX³f

0.2 RYeÀfQe IYf ¢¹ff WXbAf WXû¦ff dþ³WXûÔ³fZ CXÀf R`YÀf»fZ IYf Àf¸f±fʳf

³fWXeÔ dIY¹ff) þf øYÀf ¸fZÔ ½»ffdQ¸feSX ´fbd°f³f IYOÞXZ ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ 76.69

RYeÀfQe ¸f°fûÔ IZY Àff±f SXf¿MÑX´fd°f ¨fb³ffU þe°f³fZ ¸fZÔ IYf¸f¹fff WXbE °fû

dUSXû²f Qff WXbAf WXe SXWXfÜ BÀf³fZ ´fbd°f³f IZY IYf¹fÊIYf»f IYû »f¦f·f¦f

¨fü±ffBÊ ÀfQe °fIY fPÞXf dQ¹ff (dU´fÃf IZY ¸fb£¹f ³fZ°ff A»fZ¢ÀfZBÊ

³fUf»f³fe IYû ¨fb³ffUe SXZÀf ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ ÀfZ SXûIY dQ¹ff ¦f¹ff)Ü

¹fWX dÀfRYÊ ¨fe³f AüSX øYÀf IYf ¸ff¸f»ff ³fWXeÔ WX`Ü

°fbIYʸfZd³fÀ°ff³f IZY SXf¿MÑX´fd°f ¦fbSXffÔ¦fb»fe fOXe¸fÊbWX¸fZQûU 97 RYeÀfQe

¸f°fûÔ ÀfZ ¨fb³ffU þe°fZÜ d¸fÀÂf IZY WXbÀ³fe ¸fbffSXIY 88.6 RYeÀfQe ÀfZÜ

ÀfedSX¹ff IZY fVfSX-A»f-AÀfQ 97.72 RYeÀfQe, dRYQZ»f IYfÀÂfûÔ

99.01 RYeÀfQe ÀfZ þe°fZ ±fZÜ »fZdIY³f, B³f ÀffIYe dIY¸f þûÔ¦f CX³f

ÀfZ IYûBÊ °fb»f³ff ³fWXeÔ, þû Vf°f-´fid°fVf°f UûMXûÔ ÀfZ þe°fZÜ Àf¨f ¹fWX WX`

: Afþ ¨fb³ffU »fû¦fûÔ IYe ´fÀfÔQ IYû CXØfSXûØfSX IY¸f ½¹föY IYSX°fZ þf

SXWXZ WX`ÔÜ UZ Ad²fIYfd²fIY ¨fb³ffUe SX¯f³fed°f ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f WX`Ü þ`Àff dIY

þZ¸Àf WXfdOXÔʦf ³fZ A´f³fZ WXf»f WXe IZY ‘c IYOXd»f´f »fZˆYSX ¸fZÔ ²¹ff³f

dQ»ff¹ff dIY °fbIYeÊ AüSX d¸fp, WXÔ¦fSXe U ´fû»f`ÔOX, dRY»fe´fe³Àf AüSX

UZ³fZþbE»ff ¸fZÔ WX¸f LQÐ?¸f »fûIY°fÔÂf QZJ SXWXZ WX`ÔÜ Qbd³f¹ff·fSX ¸fZÔ

IY¸ffÔOX AüSX IÔYMÑû»f ÀU°fÔÂf°ff U ¨UfgBÀf IYf À±ff³f »fZ SXWXZ WX`ÔÜ

RiYeOX¸f WXfCXÀf IZY ¸fb°ffdfIY 2000 AüSX 2015 IZY fe¨f 27 QZVfûÔ

¸fZÔ »fûIY°fÔÂf J°¸f WXû ¦f¹ff, 71 QZVfûÔ ¸fZÔ ³ffd¦fSXIY U SXfþ³fed°fIY

ÀU°fÔÂf°ffAûÔ ¸fZÔ IY¸fe AfBÊ WX`Ü ª¹ffQf d¨fÔ°ff Uf»fe ff°f ¹fWX WX` dIY

B³f¸fZÔ ÀfZ IbYL QZVfûÔ ¸fZÔ, þWXfÔ WX¸fZÔ »f¦f°ff ±ff dIY »fûIY°fÔÂf ³fZ ¦fWXSXe

þOÞXZÔ þ¸ff »fe WX`, UWXfÔ ¹fbUfAûÔ ¸fZÔ A²¹f¹f³f ÀfZ ´f°ff ¨f»ff dIY ·ffUe

¸f°fQf°ff Af ÀU°fÔÂf ¨fb³ffU IZY dU¨ffSX ÀfZ CX°f³fZ ¸fûdWX°f ³fWXeÔ WX`Ô,

dþ°f³fZ ¸fZSXe ´fePÞXe IZY ¹fbUf ±fZÜ CX³fIYe A³¹f þøYSX°fZÔ AüSX A´fZÃffEÔ

WX`ÔÜ AüSX ¹fWXe ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff IYf IYüVf»f Af°ff WX`Ü SXf¿MÑXdWX°f

WX¸fZVff WXe ÀUf·ffdUIY ¸fbQÐQf WX` »fZdIY³f, CXÀfIZY ´feLZ ³fE IYfSX¯f WX`ÔÜ

Af´f ¨ffWXZ A»f¦fûdSXó AüSX RZYIY ³¹fcþ IYû Qû¿f QZÔ ´fSX WX¸f

MXZ¢³fû»ffgþe IZY ÀfUfÊd²fIY ´fi¦f°f ¹fb¦f ¸fZÔ ÀfUfÊd²fIY AfdQ¸f dU¨ffSXûÔ

IYf ´feLf IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ¹fWXeÔ ´fSX Jf¸fe WX`Ü þû dUSXû²ff·ffÀf WX¸fZÔ

´fSXZVff³f IYSX°fZ WX`Ô, þû ¨fb³ffU WX¸f IYSX°fZ WX`Ô, dþ³f »fû¦fûÔ IYe WX¸f

ÀfSXfWX³ff IYSX°fZ WX`Ô, UûMX QZ°fZ WX`Ô AüSX EZd°fWXfdÀfIY QQÊ IYû WX¸f ´fiQdVfÊ°f

IYSX°fZ WX`Ô CX³f¸fZÔ IYûBÊ ´f`MX³fÊ ³fWXeÔ WX`, dþÀfIYf ´fcUf³fÊb¸ff³f »f¦ff¹ff þf

ÀfIZYÜ

dRYSX ·fe df¦f OXZMXf ´fi¹ffÀf IYSX°ff WX` A±fUf ´fcUf³fÊb¸ff³f

IYf QfUf IYSX°ff WX`Ü WX¸f ·fe BÀf »ff»f¨f ¸fZÔ Af þf°fZ WX`Ô dIY

Àff¹fIYû¸fZdMÑ¢Àf ³f¹ff SXfÀ°ff WXû ÀfIY°ff WX`Ü ¸fbÓfZ þf´ff³fe IY³fÊ»f Àf`°fû

IYf IY³fÊ»f d³fIY»Àf³f (E»fZIY d¦f³feþ õfSXf Ad·f³fe°f) OXZdUOX

»fe³f IYe ¢»ffdÀfIY dRY»¸f 'dfiþ Afg³f Q dSXUSX ¢½ffBÊ' ¸fZÔ fû»ff

ÀfÔUfQ ¹ffQ Af°ff WX`. '¸fbÓfZ d³f¹f¸f ¸f°f f°ffAûÜ ¹fWX ¹fbð WX`!

IY¸ffÔOXSX, ¹fWXfÔ IYûBÊ Àf·¹f°ff ³fWXeÔ WX`Ü' dIiYIZYMX AüSX SXfþ³fed°f Qû³fûÔ

¸fZÔ d³f¹f¸f WXû°fZ WX`Ô AüSX ¹fbð ¸fZÔ ·fe WXû°fZ WX`ÔÜ þe°f³ff WXe ÀffIbYL ³fWXeÔ

WXû°ffÜ Af´f f`¦fe ¦fie³f IYû A´f¸ffd³f°f IYSX þe°f IYf QfUf ³fWXeÔ IYSX

ÀfIY°fZÜ

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018

08


IY³ffÊMXIY IYf ¨fb³ffUe df¦fb»f

d½f¨ffSX

dUIY»´f QZ³fZ IYe °f`¹ffSXe

AfdJSX IY³ffÊMXIY dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IYe §fû¿f¯ff WXû WXe ¦fBÊÜ ´fWX»fZ ÀfZ ¨f¨ffÊ IZY IZYÔQi f³fZ BÀf ¨fb³ffU

IYe §fû¿f¯ff ·fe dUUfQûÔ IYe Lf¹ff ÀfZ f¨f ³fWXeÔ ÀfIYeÜ §fû¿f¯ff IZY ´fcUÊ WXe ·ffþ´ff AfBÊMXe ÀfZ»f IZY MXÐUeMX

´fSX AfBÊ ¨fb³ffU IYe °ffSXeJ ³fZ OXZMXf »feIY ´fSX ´fWX»fZ ÀfZ ¦fSX¸f ¸ffWXü»f IYû AüSX ¦fSX¸ff³fZ IYf IYf¸f dIY¹ffÜ

Af¹fû¦f IYû ·fe IYWX³ff ´fOÞXf dIY °ffSXeJ »feIY WXû³fZ IYe þfÔ¨f IYSXfBÊ þfE¦feÜ §fû¿f¯ff IZY A³fbÀffSX, 225

ÀfQÀ¹fe¹f IY³ffÊMXIY dU²ff³fÀf·ff IYe 224 ÀfeMXûÔ IZY d»fE EIY WXe ¨fSX¯f ¸fZÔ 12 ¸fBÊ IYû UûMX OXf»fZ

þfEÔ¦fZ AüSX 15 ¸fBÊ IYû UûMXûÔ IYe d¦f³f°fe WXû¦feÜ EIY ÀfeMX ´fSX EÔ¦»fû-BÔdOX¹f³f Àf¸fbQf¹f IZY ÀfQÀ¹f IYû

¸f³fû³fe°f dIY¹ff þf°ff WX`Ü IY³ffÊMXIY IYf ¨fb³ffU °ffSXeJ AüSX MXÐUeMX dUUfQ ÀfZ A»f¦f IYBÊ A³¹f IYfSX¯fûÔ

ÀfZ ´fWX»fZ ÀfZ WXe IYWXeÔ ª¹ffQf ¸fWX°U´fc¯fÊ f³ff WXbAf WX`Ü B³fIYe AfWXMX ·fe NXeIY CXÀfe °fSXWX fWXb°f ´fWX»fZ

Àfb³ffBÊ QZ³fZ »f¦fe ±fe, þ`ÀfZ CXØfSX ´fiQZVf dU²ff³fÀf·ff IZY ¨fb³ffU IYû »fZIYSX ±ffÜ CXØfSX ´fiQZVf A¦fSX QZVf

IYf ÀffÀfZ fOÞXf AüSX IZYÔQi IYe SXfþ³fed°f ¸fZÔ d³f¯ffʹfIY ·fcd¸fIYf d³f·ff³fZ Uf»ff SXfª¹f WXû³fZ IZY IYfSX¯f WX¸fZVff

·ffSX°fe¹f SXfþ³fed°f IZY d³fVff³fZ ´fSX SXWXf WX`, °fû IY³ffÊMXIY Afþ A´f³fe SXfþ³fed°fIY ¸fWX°UfIYfÔÃffAûÔ IZY

Àff±f A»f¦f WXe ¸fWX°U IYf SXfª¹f f³fIYSX CX·fSXf WX`, þWXfÔ IYfÔ¦fiZÀf AüSX ·ffþ´ff Qû³fûÔ IYe WXe ´fid°fâf QfÔU

´fSX WX`Ü »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY »f¦f·f¦f EIY Àff»f ffIYe WX`ÔÜ CXÀfÀfZ ´fWX»fZ SXfþÀ±ff³f AüSX ¸f²¹f ´fiQZVf

dU²ff³fÀf·ffAûÔ IZY ¨fb³ffU WXû³fZ WX`ÔÜ IY³ffÊMXIY IYf ¸fWX°U A¨ff³fIY fPÞX³fZ IYf ¹fWXe AÀf»f IYfSX¯f WX`,

dþÀf³fZ ¨fb³ffU IYe §fû¿f¯ff IZY fWXb°f ´fWX»fZ ÀfZ ¹fWXfÔ IYe SXfþ³fed°f IYû ¦fSX¸ff IZY SXJf WX`Ü IZYÔQi ¸fZÔ ¸fþfc°fe

ÀfZ f`NXe ·ffþ´ff AüSX SXf¿MÑXe¹f ´fdSXúV¹f ´fSX °fZþe ÀfZ dÀf¸fMX SXWXe IYfÔ¦fiZÀf, Qû³fûÔ IZY d»fE ¹fWX B°f³ff

¸fWX°U´fc¯fÊ ¹fcÔ WXe ³fWXeÔ f³f ¦f¹ffÜ IY³ffÊMXIY QdÃf¯f IYf AIZY»ff EZÀff SXfª¹f WX`, þWXfÔ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ

IYû A´f³fe ´fif»f ÀfÔ·ffU³ff dQJfBÊ QZ SXWXe WX`, °fû IYfÔ¦fiZÀf IZY d»fE ¹fWX BÀfd»fE ¸fWX°U´fc¯fÊ WXû ¦f¹ff WX`

dIY »f¦ff°ffSX WXfSX IZY ffQ QdÃf¯f IYf ¹fWXe AIZY»ff AüSX fOÞXf SXfª¹f f¨ff WX`, þWXfÔ Af CXÀfIYf VffÀf³f

VfZ¿f WX`Ü BÀfIYf WXf±f ÀfZ d³fIY»f³ff IYfÔ¦fiZÀf IZY d»fE »fÔfZ Vfc³¹f IYf ´f`Qf WXû³ff WXû¦ff, °fû ·ffþ´ff BÀfd»fE

·fe fZ¨f`³f WX` dIY BÀfIZY ³f°feþZ ffIYe f¨fZ ¨fb³ffUûÔ IYe QVff-dQVff IYf Af²ffSX AüSX ²ffSX, Qû³fûÔ °f¹f

IYSX³fZ IYf IYf¸f IYSXZÔ¦fZÜ ·ffþ´ff AüSX IYfÔ¦fiZÀf, Qû³fûÔ BÀf Àf¨f ÀfZ UfdIYRY WX`Ô AüSX BÀfed»fE IYûBÊ IYÀfSX

·fe ³fWXeÔ LûOÞX³ff ¨ffWXZÔ¦fZÜ ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY ¨fb³ffUûÔ ÀfZ fWXb°f ´fWX»fZ MXe´fc Àfb»°ff³f IZY ³ff¸f ´fSX VfbøY WXbBÊ

SXfþ³fed°f Af d»fÔ¦ff¹f°f UûMXûÔ IZY ²fibUeIYSX¯f ´fSX AfIYSX NXWXSX ¨fbIYe WX`Ü Àf¨f °fû ¹fWX WX` dIY IYfÔ¦fiZÀf ³fZ

´fWX»fZ MXe´fc Àfb»°ff³f IZY ³ff¸f AüSX Af ·ffþ´ff IZY ´ffSXÔ´fdSXIY IYSXefe d»fÔ¦ff¹f°fûÔ ¸fZÔ ÀfZÔ²f »f¦ffIYSX ·ffþ´ff

IYe fZ¨f`³fe fPÞXf³fZ IYf IYf¸f dIY¹ff WX`Ü ´fcUÊ ´fi²ff³f¸fÔÂfe E¨fOXe QZUZ¦füOÞXf IYe ´ffMXeÊ þZOXe-EÀf ÀfØff IYf

°feÀfSXf AüSX fOÞXf IYû¯f f³ff³fZ ¸fZÔ IYûBÊ IYÀfSX ³fWXeÔ LûOÞX³ff ¨ffWX°fe, °ffdIY ÀfØff IYe EIY ¨fffe AÔ°f

°fIY CXÀfIZY WXf±f SXWXZÜ ·ffþ´ff IYe ³fþSX ÀUf·ffdUIY øY´f ÀfZ BÀf ¨fffe ´fSX ·fe SXWXZ¦fe WXeÜ þfdWXSX WX`,

·ffþ´ff dIYÀfe ·fe °füSX IYfÔ¦fiZÀf IYû ÀfØff ÀfZ ffWXSX IYSX JbQ IYfdfþ WXû³fZ ¸fZÔ IYûBÊ IYÀfSX ³fWXeÔ LûOÞX³ff

¨ffWXZ¦fe, °fû IYfÔ¦fiZÀf A´f³fZ dQ¦¦fþ ³fZ°ff dÀfðfSX¸f`¹ff IZY SX¯f³fed°fIY IYüVf»f IZY fc°fZ AfV½fÀ°f dQJ³fZ IYe

IYûdVfVf IYSX SXWXe WX`Ü IbYL ·fe WXû, IY³ffÊMXIY IZY ³f°feþZ Af¦ff¸fe ¨fb³ffUûÔ IYe QVff-dQVff IYfRYe WXQ

°fIY °f¹f IYSX QZÔ¦fZ, B°f³ff °fû °f¹f WX`Ü

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

°fȯf¸fc»f IYfÔ¦fiZÀf IYe ´fi¸fbJ AüSX ´fd›¸f fÔ¦ff»f IYe ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸f¸f°ff f³fþeÊ dQ»»fe AfIYSX dþÀf °fZþe

ÀfZ dU´fÃf IZY IYBÊ ³fZ°ffAûÔ ÀfZ d¸f»feÔ CXÀfÀfZ ¹fWX ÀffRY WX` dIY UWX dU´fÃfe EIY°ff IYe A¦fbAfBÊ IYSX°fZ WXbE

dQJ³ff ¨ffWX SXWXe WX`ÔÜ ¸f¸f°ff f³fþeÊ ´fWX»fZ ·fe ¹fWX ´fiQdVfÊ°f IYSX ¨fbIYe WX`Ô dIY UWX dU´fÃf IYû ¦fû»ffÔQ

IYSX³fZ IYe Ãf¸f°ff SXJ°fe WX`ÔÜ UWX BÀf ¦fû»ffÔQe IYû °feÀfSXf-¨fü±ff ¸fû¨ffÊ IYWX³fZ IZY fþf¹f ÀfÔ§fe¹f ¸fû¨fZÊ

IZY øY´f ¸fZÔ SXZJfÔdIY°f IYSX SXWXe WX`ÔÜ A·fe ¹fWX À´fá ³fWXeÔ dIY UWX ÀfÔ§fe¹f ¸fû¨fZÊ ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYû À±ff³f QZ³fZ

IZY d»fE °f`¹ffSX WX`Ô ¹ff ³fWXeÔ, ¢¹fûÔdIY BÀf ffSXZ ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ B°f³ff WXe IYWXf dIY A¦fSX BÀf ¸fû¨fZÊ IYe NXeIYNXfIY

ÀfeMXZÔ Af ¦fBÊÔ °fû IYfÔ¦fiZÀf ·fe Àff±f QZ¦feÜ CX³fIZY EZÀfZ SXU`¹fZ ÀfZ ¹fWXe ÀfÔIZY°f d¸f»f°ff WX` dIY CX³WXZÔ SXfWXb»f

¦ffÔ²fe IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ dU´fÃfe EIY°ff ÀUeIYfSX ³fWXeÔÜ þû ·fe WXû, ¹fWX °f¹f WX` dIY dU´fÃfe EIY°ff IYe EZÀfZ

´fi¹ffÀf ¨f»f°fZ WXe SXWX³fZ Uf»fZ WX`ÔÜ WXf»ffÔdIY WXf»f IZY A°fe°f ¸fZÔ EZÀfZ ´fi¹ffÀfûÔ IYû ÀfRY»f°ff ³fWXeÔ d¸f»fe,

»fZdIY³f BÀfIZY Af²ffSX ´fSX ¹fWX ³fWXeÔ IYWXf þf ÀfIY°ff dIY Af¦fZ ·fe ff°f ³fWXeÔ f³fZ¦feÜ B°f³ff AUV¹f WX`

dIY IZYU»f ¹fWX ³ffSXf ´fi·ffUe ³fWXeÔ WXû³fZ Uf»ff dIY ·ffþ´ff IYû ÀfØff ¸fZÔ Af³fZ ÀfZ SXûIY³ff WX`Ü BÀf ³ffSXZ IZY

Àff±f dU´fÃfe Q»f EIYþbMX °fû WXû ÀfIY°fZ WX`Ô, »fZdIY³f UZ þ³f°ff IYû AfIYd¿fÊ°f ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fZÜ Àf¸ffþ

AüSX QZVf IZY CX°±ff³f IYe IYûBÊ ´fi·ffUe ³fed°f AüSX ³fþdSX¹fZ IZY A·ffU ¸fZÔ dU´fÃfe EIY°ff IYe IYûdVfVf

AUÀfSXUfQ IZY °füSX ´fSX WXe QZJe þfE¦feÜ EZÀfZ AUÀfSXUfQ ÀfZ þ³f°ff DYf ¨fbIYe WX`Ü dU´fÃfe Q»fûÔ IYû

¹fWX Àf¸fÓf Af þfE °fû fZWX°fSX dIY CX³WXZÔ þ³f°ff IYû ¹fWX ·fSXûÀff dQ»ff³fZ IYe þøYSX°f WX` dIY CX³fIZY ´ffÀf

EZÀff EþZÔOXf WX` þû IYfSX¦fSX Àffdf°f WXû ÀfIY°ff WX`Ü A·fe °fû BÀf EþZÔOXZ IZY ³ff¸f ´fSX IZYU»f B°f³ff WXe WX`

dIY ·ffþ´ff IYû SXûIY³ff WX`Ü 1BÀf¸fZ QûSXf¹f ³fWXeÔ dIY ·ffþ´ff þ`ÀfZ ´fif»f þ³ffQZVf IZY Àff±f ÀfØff ¸fZÔ AfBÊ

CXÀfIZY A³fbøY´f ´fiQVfʳf ³fWXeÔ IYSX ÀfIYe WX` AüSX BÀfe IYfSX¯f Af¸f þ³f°ff IZY fe¨f EIY fZ¨f`³fe Àfe WX`,

»fZdIY³f A·fe EZÀfZ dIYÀfe d³f¿IY¿fÊ ´fSX ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨ff þf ÀfIY°ff dIY þ³f°ff CXÀfIZY dUIY»´f IYe °f»ffVf ¸fZÔ

þbMX ¦fBÊ WX` AüSX UWX CXÀfZ dU´fÃf ¸fZÔ ³fþSX Af³fZ »f¦ff WX`Ü A¦fSX ·ffþ´ff °f¸ff¸f fbd³f¹ffQe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf

Àf¸ff²ff³f ³fWXeÔ Jûþ ÀfIYe AüSX VffÀf³f-´fiVffÀf³f IZY °füSX-°fSXeIYûÔ ¸fZÔ AfUV¹fIY fQ»ffU ³fWXeÔ »ff ÀfIYe

°fû dU´fÃfe Q»f ·fe A´f³fZ VffÀf³f Uf»fZ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ÀfbVffÀf³f IYe IYûBÊ ³fBÊ BffSX°f ³fWXeÔ d»fJ ÀfIZY WX`ÔÜ

EZÀfZ Q»fûÔ ¸fZÔ °fȯf¸fc»f IYfÔ¦fiZÀf ·fe WX`Ü dU´fÃfe Q»fûÔ IZY Àf¸fÃf EIY fOÞXe Àf¸fÀ¹ff ¹fWX ·fe WX` dIY SXf¿MÑXe¹f

¸fWX°U IZY ¸fÀf»fûÔ ´fSX CX³fIZY ´ffÀf ³f °fû IYûBÊ À´fá údáIYû¯f dQJ°ff WX` AüSX ³f WXe dIYÀfe °fSXWX IYf

³¹fc³f°f¸f ÀffÓff IYf¹fÊIiY¸fÜ AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¸ff¸f»fZ °fû CX³fIYe ´fif±fd¸fIY°ff ¸fZÔ WXe ³fWXeÔ ³fþSX Af°fZ AüSX UWX

·fe °ff þf EZÀfZ ¸ff¸f»fZ QZVf IYû IYWXeÔ Ad²fIY ´fi·ffdU°f IYSX°fZ dQJ SXWXZ WX`ÔÜ dU´fÃfe Q»fûÔ IZY d»fE

·ffþ´ff IZY dJ»ffRY EIYþbMX°ff IYe ff°fZÔ IYSX³ff AfÀff³f WXû ÀfIY°ff WX`, »fZdIY³f ¹fWX CX³WXZÔ ª¹ffQf QcSX

°fIY »fZ þf³fZ ¸fZÔ Vff¹fQ WXe ÀfWXf¹fIY WXûÜ A¨Lf WXû¦ff dIY dUIY»´f QZ³fZ IYû °f`¹ffSX dU´fÃf dIYÀfe

U`IYd»´fIY EþZÔOXZ IZY Àff±f Àff¸f³fZ AfEÜ

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018

09


SX¯f³fed°f

fbAf-ffbAf ³fZ dQ£ff¹ff 2019

IZY WXÀfe³f Àf´f³fZÔ

CX´f-¨fb³ffUûÔ IZY ³f°feþûÔ ³fZ 2019 IZY BÔ°fþfSX IYû AüSX SXû¨fIY f³ff dQ¹ff WX`Ü dU´fÃf IYû ·f»fZ WXe SXfWX°f d¸f»fe WXû, »fZdIY³f CXÀfIYe ¨fb³füd°f¹ffÔ Af fPÞX ¦fBÊ WX`ÔÜ

Àfb. OZXÀIY

´fcUûÊØfSX SXfª¹fûÔ IZY ¨fb³ffU ´fdSX¯ff¸fûÔ ³fZ ·ffþ´ff IYû þV³f ¸f³ff³fZ IZY

þû AUÀfSX dQE ±f UZ CXØfSX ´fiQZVf AüSX dfWXfSX IZY °fe³f »fûIYÀf·ff

CX´f¨fb³ffUûÔ ³fZ Le³f d»fE WXỒÜ B³f ´fdSX¯ff¸fûÔ IYû Àfe²fZ 2019 ÀfZ þûOÞX

QZ³ff þ»Qffþe WXû¦fe »fZdIY³f, BÀf³fZ dfJSX SXWXZ dU´fÃf IYû EIY°ff

IYe ³fBÊ SXûVf³fe þøYSX Qe WXǛ dfWXfSX IYe ASXdSX¹ff »fûIYÀf·ff AüSX

þWXf³ffffQ dU²ff³fÀf·ff ÀfeMX ´fWX»fZ ÀfZ SXf¿MÑXe¹f þ³f°ff Q»f IYe SXWXe

WX` BÀfd»fE ¹fWXfÔ ´fSX SXfþQ IYe þe°f ÀfZ »ff»fc IYe ¸fþfc°fe AüSX

°fZþÀUe IYe »fûIYd´fi¹f°ff ÀfZ fOÞXf IYûBÊ ÀfÔQZVf ³fWXeÔ d³fIY»f°ffÜ fOÞXf

ÀfÔQZVf d³fIY»f SXWXf WX` CXØfSX ´fiQZVf IYe ¦fûSXJ´fbSX AüSX RcY»f´fbSX

»fûIYÀf·ff CX´f¨fb³ffU ÀfZ þWXfÔ 2014 IZY ¨fb³ffU ¸fZÔ SXfª¹f IZY

¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f AüSX CX´f¸fb£¹f¸fÔÂfe IZYVfU ´fiÀffQ ¸fü¹fÊ

þe°fZ ±fZ AüSX CX³fIZY BÀ°feRZY ÀfZ ¹fWX ÀfeMXZÔ Jf»fe WXbBÊ ±feÔÜ EZÀfZ Àf¸f¹f

¸fZÔ þf ·ffþ´ff IZY dQd¦Uþ¹f IYf OXÔIYf ¨ffSXûÔ AûSX fþ SXWXf WX` °ff

QZVf IZY ÀffÀfZ fOÞXZ SXfª¹f IYe Qû AWX¸f ÀfeMXûÔ ´fSX ·ffSXe AÔ°fSX ÀfZ

d´fLOÞX þf³ff ´fiQZVf IZY ´fiVffÀf³f ´fSX fOÞXe dMX´´f¯fe WXǛ ¹fWX dMX´´f¯fe WX`

CXÀf A½¹fUÀ±ff ´fSX WX` þû IbYL ¸fWXe³fZ ´fWX»fZ ¦fûSXJ´fbSX IZY AÀ´f°ff»fûÔ

¸fZÔ E³fÀfZRZY»ffBdMXÀf ÀfZ f¨¨fûÔ IZY ¸fSX³fZ ´fSX dQJe ±fe AüSX ÀfSXIYfSX

IZY ¸fÔdÂf¹fûÔ IZY ÀfÔUZQ³fWXe³f f¹ff³fûÔ ¸fZÔ ´fiIYMX WXbBÊ ±feÜ ¹fWX Ad·f½¹fdöY

WX` dIYÀff³fûÔ AüSX ¹fbUfAûÔ IYe CXÀf ³ffSXfþ¦fe IYe þû IÈYd¿f IYe CX´fþ

IZY CXd¨f°f Qf¸f AüSX ³füIYdSX¹ffÔ ³f d¸f»f³fZ ÀfZ ´f`Qf WXbBÊ WXǛ ¹fWX CXØfSX

´fiQZVf ·ffþ´ff ¸fZÔ ¨f»f SXWXe JeÔ¨f°ff³f IYf ´fdSX¯ff¸f ·fe WXû ÀfIY°ff WXǛ

CXÀfÀfZ IYWXeÔ ª¹ffQf ¹fWX Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ AüSX fWXbþ³f Àf¸ffþ ´ffMXeÊ

IZY fe¨f f³fZ °ff°IYfd»fIY ¦fNXfÔ²f³f IYf AÀfSX WXǛ À´fá WX` dIY

Àff¸ffdþIY ³¹ff¹f IYe B³f Qû³fûÔ ´ffdMXʹfûÔ IYû ¸fWXÀfcÀf WXû ¦f¹ff WX` dIY

A¦fSX UZ SXf¸f »fWXSX IYû SXûIY³fZ Uf»fZ 1993 IZY ¸fb»ff¹f¸f-IYfÔVfeSXf¸f

¦fNXfÔ²f³f IYû ¹ffQ IYSXZÔ¦fe °fû ·ffþ´ff IYf ¸fbIYff»ff IYSX ÀfIY°fe WXỒ

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

AüSX A¦fSX UZ 1995 IZY SXfª¹f Ad°fd±f ¦fÈWX IYfÔOX IYû ¹ffQ SXJZÔ¦fe

°fû AdÀ°f°U ·fe ¦fÔUf ÀfIY°fe WXỒÜ WXf»ffÔdIY ¸ff¹ffU°fe ³fZ BÀf ¦fNXfÔ²f³f

IYû dÀfRYÊ B³WXeÔ ¨fb³ffUûÔ °fIY f°ff¹ff ±ff »fZdIY³f, B³f ¨fb³ffUûÔ IZY A¨LZ

³f°feþûÔ ÀfZ UZ ÀffIY »fZ ÀfIY°fe WXỒ AüSX QZVf ¸fZÔ dU´fÃfe EIY°ff IZY

´fi¹ffÀfûÔ IYû A¸f»fe þf¸ff ´fWX³ff ÀfIY°fe WXỒÜ QcÀfSXe AûSX dfWXfSX ¸fZÔ

ASXdSX¹ff AüSX þWXf³ffffQ IYe ÀfeMX IYf¹f¸f SXJ°fZ WXbE SXfþQ ³fZ

Af°¸fdUV½ffÀf WXfdÀf»f dIY¹ff WX` AüSX ¹fWX dQJf¹ff WX` dIY A¦fSX »ff»fc

´fiÀffQ »fÔfZ Àf¸f¹f þZ»f ¸fZÔ SXWX°fZ WXỒ °fû CX³fIYf ¸f°fQf°ff AüSX AfIiYf¸fIY

U EIYþbMX WXû¦ff þû SXfþ¦f IZY d»fE ·ffSXe ´fOÞXZ¦ffÜ A·fe-A·fe WX¸f³fZ

´fcUSXZØfSX IZY Qû SXfª¹fûÔ IZY dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ

IYe þe°f AüSX °fe³f ¸fZÔ CXÀfIYe ÀfSXIYfSXZÔ f³f°fe QZJeÔÜ Àff±f WXe dU´fÃf

IYf AüSX dÀf¸fMX°ff AfIYfSX ·fe QZJfÜ Af dRYSX IbYL ³f°feþZ AfE

WXỒ, þû f°ff SXWXZ WXỒ dIY Àfû°ff WXbAf dU´fÃf ·fe ÀfdIiY¹f WXbAf WX` AüSX

³fBÊ IYSXUMX »fZ SXWXf WXǛ SXfþ³fed°f ¸fZÔ IYBÊ ´fÃf WXû°fZ WXỒ AüSX EIY ´fÃf

IYû QZJIYSX QcSX ·fdU¿¹f IYe SXfWX °f¹f IYSX³fZ fǸX þf³ff ³f °fû AfÀff³f

WXû°ff WX`, ³f ½¹ffUWXfdSXIYÜ Àf¨f °fû ¹fWX WX` dIY ³f °fû ·ffþ´ff IYf CXØfSX-

´fcUÊ IZY CX³f °fe³f LûMXZ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ÀfRY»f°ff IZY þV³f ¸fZÔ OXcf³ff CX°f³ff

ÀfWXe ±ff, ³f WXe BÀf WXfSX IZY ¦f¸f ¸fZÔ OXcf³ff ÀfWXe WXû¦ffÜ ¹fWXe ff°f

dU´fÃf ´fSX ·fe Àf¸ff³f øY´f ÀfZ »ff¦fc WXû°fe WXǛ B³f ³f°feþûÔ ³fZ WX¸ffSXZ

»fûIY°fÔÂf IZY dUdU²f°ff ·fSXZ ÀUøY´f IYe ·fe WX¸fZÔ ¹ffQ dQ»ffBÊ WXǛ

CX´f¨fb³ffU, JfÀfIYSX CXØfSX ´fiQZVf IZY ¦fûSXJ´fbSX AüSX RcY»f´fbSX IZY

³f°feþûÔ IYû ¸fWXþ þe°f-WXfSX IYe JbVfe AüSX ¦f¸f ÀfZ Af¦fZ þfIYSX

QZJ³fZ IYe þøYSX°f WXǛ ¹fZ AüSX dfWXfSX IZY ASXdSX¹ff IYf ³f°feþf ·fdU¿¹f

IYe SXfþ³fed°f IZY ³fE ÀfÔIZY°fIY WXỒÜ ¦fûSXJ´fbSX ´fiQZVf IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe

AfdQ°¹f³ff±f IYe ´ffSXÔ´fdSXIY ÀfeMX WX` AüSX ¹fWXfÔ ÀfZ UWX WX¸fZVff fWXb°f

fOÞXZ AÔ°fSX ÀfZ þe°f°fZ SXWXZ WXỒÜ ¹fWX ÀfeMX ¹fû¦fe IZY BÀ°feRZY, °fû RcY»f´fbSX

ÀfeMX CX´f¸fb£¹f¸fÔÂfe IZYVfU ¸fü¹fÊ IZY BÀ°feRZY ÀfZ dSXöY WXbBÊ ±feÜ Qû³fûÔ WXe

ÀfeMXûÔ ´fSX ·ffþ´ff IYe WXfSX ÀfZ ª¹ffQf Àf´ff IYe B°f³fZ ª¹ffQf ¸f°fûÔ ÀfZ

þe°f ³fE A±fÊ QZ SXWXe WXǛ BÀf³fZ 1992 ¸fZÔ ¸fb»ff¹f¸f-IYfÔVfeSXf¸f IZY

d¸f»f³f ÀfZ ·ffþ´ff IYe WXfSX Uf»fZ QüSX IYe ¹ffQ dQ»ff Qe WXǛ WXf»ffÔdIY

UWX ¦fNXþûOÞX fWXb°f »fÔff °fû ³fWXeÔ WXe ¨f»ff, fd»IY JfÀfe °f»Je ´fSX

AfIYSX MXcMXf ±ffÜ ¦fûSXJ´fbSX AüSX RcY»f´fbSX IZY B³f ³f°feþûÔ IZY ´feLZ ·fe

AdJ»fZVf-¸ff¹ffU°fe ¦fNXþûOÞX WX`, °fû BÀfZ EIY ³fBÊ AüSX QcSX¦ff¸fe

SXfþ³fed°f IYe VfbøYAf°f ¸ff³ff þf³ff ¨ffdWXEÜ ¹ff³fe BÀfZ A¦fSX EIY

ffSX dRYSX ¹fć fe ÀfZ VfbøY WXû³fZ Uf»fe SXfþ³fed°f IYe ³fBÊ dQVff IZY

´fiÀ±ff³fdfÔQb IZY øY´f ¸fZÔ QZJf þf ÀfIY°ff WX`, °fû QcÀfSXe °fSXRY dfWXfSX

IZY ³f°feþZ f°ff°fZ WXỒ dIY SXfþQ Àfb´fie¸fû »ff»fc ´fiÀffQ ·f»fZ WXe þZ»f ¸fZÔ

WXûÔ, »fZdIY³f CX³WXZÔ SXfþ³fed°fIY øY´f ÀfZ A·fe ´fcSXe °fSXWX JfdSXþ ³fWXeÔ

dIY¹ff þf ÀfIY°ffÜ ASXdSX¹ff AüSX þWXf³ffffQ ¸fZÔ SXfþQ IYe Vff³fQfSX

þe°f IYû °fZþÀUe ¹ffQU IYe ³fBÊ ·fcd¸fIYf ¸fZÔ CXQ¹f IZY øY´f ¸fZÔ ·fe

QZJZ þf³fZ IYe þøYSX°f WXǛ B³f ³f°feþûÔ ³fZ EIY IYf¸f AüSX dIY¹ff WXǛ

dþÀf 2019 IYe Jcf-Jcf ¨f¨ffÊ AüSX BÔ°fþfSX WXû SXWXf WX`, CXÀf

BÔ°fþfSX IYû Af JfÀff SXû¨fIY f³ff dQ¹ff WXǛ °f¹f WX` dIY A¦f»fZ

¨fb³ffU °fIY IYf Àf¸f¹f SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ IYe ½¹fÀ°f°ffAûÔ, ³fZ°ffAûÔ IZY

³fE ¦fb¯ff-¦fd¯f°f AüSX þ³f°ff IZY A´f³fe CXÔ¦fd»f¹fûÔ ´fSX ·fdU¿¹f IYe

¦f¯f³ff IYSX³fZ IZY ³fE AUÀfSX QZ ¦f¹ff WXǛ BÀf³fZ ¹ffQ dQ»ff¹ff WX` dIY

SXfþ³fed°f ¸fZÔ WXUfEÔ WX¸fZVff EIY þ`Àfe ³fWXeÔ fWX°fe WXỒÜ ¹fWXfÔ WXUfEÔ

A´f³ff ¸füÀf¸f JbQ °f¹f IYSX°fe WXỒÜ BÀfed»fE IY·fe BÀf AûSX ÷YJ

IYSX°fe WXỒ, IY·fe CXÀf AûSX ÷YJ IYSX°fe WXỒÜ ¹fWX ·fe dIY B³f WXUfAûÔ

IYf ÷YJ SXfþ³fZ°ff AüSX Q»f ³fWXeÔ, þ³f°ff WXe °f¹f dIY¹ff IYSX°fe WXǛ

WXfÔ, EIY ff°f þû ³fWXeÔ ·fc»f³fZ IYe WX`, UWX ¹fWX dIY fQ»fe WXbBÊ WXUfAûÔ

³fZ A¦fSX dU´fÃf IYû CX¸¸feQ ·fSXe SXfWX°f Qe WX`, °fû CXÀfIYe ¨fb³füd°f¹ffÔ

·fe JfÀfe fPÞXf Qe WXỒÜ BÀf³fZ ·ffþ´ff IYû ·fe Àf°fIYÊ WXû³fZ, ±fûOÞXf

NXWXSXIYSX Àfû¨f³fZ-Àf¸fÓf³fZ AüSX QcÀfSXûÔ IYe Àfb³f³fZ IYf IYfSX¯f dQ¹ff WXǛ

ÀffÀfZ ´fWX»fZ IY³ffÊMXIY, dRYSX SXfþÀ±ff³f AüSX ¸f²¹f ´fiQZVf IZY ¨fb³ffU

³fBÊ ¨fb³fü°fe f³fIYSX Àff¸f³fZ þû JOÞXZ WXỒÜ

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018 10


SXfªf³fed°f

SXfþ³fed°fIY CXØfSXfd²fIYfSX

Àfb. OZXÀIY

ÀUf°fÔ¹fûØfSX ·ffSX°f ¸fZÔ SXfª¹f½¹fUÀ±ff IZY dUIYfÀf IYe IYWXf³fe

dQ»f¨fÀ´f AüSX ¸f³f³fe¹f WX`Ü ´fifSXd¸·fIY ·ff¦f Àff¸ffdþIY Af»fûOÞX³f,

A·ffU,°f³ffU AüSX ³ff³ff ´fiIYfSX IYe ¸fc»f·fc°f Àf¸fÀ¹ffAûÔ ÀfZ

þUfWXSX»ff»f ³fZWX÷Y IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ þcÓf°ff SXWXIYSX ·fe SXfþ³fed°fIY ÷Y´f

ÀfZ dÀ±fSX ±ffÜ Àff¸ffdþIY ÀfÔSX¨f³ff ¸fZÔ °feUi ¸fÔ±f³f WXû³fZ »f¦ff ±ff,

À±ffd´f°f ¸ff³¹f°ffAûÔ ´fSX ÀfUf»f CXNXfE þf³fZ »f¦fZ ±fZÜ Àf¸ffþ IZY

d´fLOÞXZ °ffIZY ¸fZÔ dVfÃff IYf dUÀ°ffSX WXû³fZ ÀfZ Àff¸ffdþIY ¨fZ°f³ff °f±ff

AfIYfÔÃffEh fPÞX SXWXe ±feÜ »fZdIY³f Af³fZUf»fe ´fedPÞX¹fûÔ IYû fZWX°fSX

þeU³f À°fSX ¸fbWX`¹ff IYSXf³fZ IZY d»fE ³fZWX÷Y »fû¦fûÔ IYf Af”f³f ´fi°feÃff

EU¸ IYá USX¯f IYSX³fZIZY d»fE IYSX SXWXZ ±fZÜ À±ffd´f°f ´fSX¸´fSXfAûÔ AüSX

¸fc»¹ffû²f ´fSX ÀfUf»f CXNX³ff VfbøY WXû ¦f¹ff ±ffÜ ³fBÊ AU²ffSX¯ffEh

AüSX AüSX ³fE ¸fc»¹ffû²f ¸ff³¹f°ff IZY QfUeQfSX IZY ÷Y´f ¸fZÔ CX·fOÞX SXWXZ

±fZÜ dUIYfÀfû³¸fbJe A±fʽ¹fUÀ±ff ¸fZÔ VffÀfIY Q»f IYfÔ¦fiZÀf IZY ³fZ°ffAûÔ

AüSX IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IZY ÷Y´f ¸fZÔ EIY ÀfbdU²ff·fû¦fe U¦fÊ IZY CXQ¹f ÀfZ

Àf¸ffþ IYe ´ffSX¸´fdSXIY ÀfÔSX¨f³ff ´fSX °f³ffU CX°´f³³f WXû³fZ »f¦ffÜ AfVff

±fe dIY IYfÔ¦fiZÀf IZY ÀfØff ÀfZ WXMX³fZ ´fSX ·fiáf¨ffSX ´fSX d³f¹f³Âf¯f ´ff¹ff

þf ÀfIZY¦ffÜ ´fSX SXfª¹f dU²ff³f Àf·ffAûÔ AüSX IZY³Qi ¸fZÔ dUd·f³³f

SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ IZY VffÀf³f IYf»f ³fZ BÀf AfVff IYû ·fe ¦f»f°f

Àffdf°f dIY¹ffÜ RY»fÀU÷Y´f ÀffSXe SXfþ³fed°fIY ´ffdMXʹfûÔ ÀfZ »fû¦fûÔ IYf

¸fûWX·fÔ¦f WXû³fZ »f¦ffÜ B²fSX ·fiáf¨ffSX AüSX A´fSXf²feIYSX¯f IYf IiY¸fVf:

dUÀ°ffSX WXû°ff ¨f»ff ¦f¹ff Ü SXfþ³fed°f IZY Àff±f B³fIYf IYSXefe

ÀfWXþedU°ff IYf dSXV°ff IYf¹f¸f SXWX³fZ IZY »fÃf¯f À´fá WXû³fZ »f¦fZ ±fZÜ

¨fb³ffUe SXfþ³fed°f ¸fZÔ QfQff IYf¹f¸f IYSX³fZ IZY d»fE ´f`ÀfûÔ IYe

þøYSX°f WXû°fe WX`, þfdIY SXfþ³fZ°ffAûÔ IZY ÀfÔSXÃf¯f IZY f¦f`SX ·fiáf¨ffSX

AüSX A´fSXf²f IZY Àff¸fifª¹f IYe SXÃff ³fWXeÔ WXû ÀfIY°fe WX` Ü

þUfWXSX»ff»f IYe ³fed°f¹fûÔ ³fZ Àff¸ffdþIY ÀfÔSX¨f³ff, »fû¦fûÔ

IYe ¨fZ°f³ff EU¸ AfIYfÔÃffAûÔ ¸fZÔ ´fdSXU°fʳf IYe ³feÔU SXJeÜ BÀfIZY

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

RY»fÀU÷Y´f fQ»ffU IYf EZÀff dÀf»fdÀf»ff VfbøY WXbAf dþÀf¸fZÔ EIY

ÀMXZþ ffQ IZY ÀMXZþ IYf ´fcUÊÀfcSXe f³f°ff ¦f¹ffÜ

³fZWX÷Y IZY QZWXfUÀff³f IZY ffQ SXfþ³fed°fIY AdÀ±fSX°ff

IYf QüSX VfbøY WXbAfÜ WXSX fe°f°fZ Àff»f IZY Àff±f EZÀfe §fMX³ffEh WXû°fe

SXWXeÔ dþ³fÀfZ ÀfØff IYe dÀ±fSX°ff ¸fZÔ QSXfSXZÔ ´fOÞX³fZ »f¦f ¦fBÊÔÜ ¹fbUfAûÔ IYe

AfQVfÊUfdQ°ff IYf,Àff¸ffdþIY EU¸ ³f`d°fIY dUUZIY IYf ½¹fUÀ±ff ÀfZ

¸fûWX·fÔ¦f WXû³fZ »f¦f ¦f¹ffÜ A´f³fZ IZYdSX¹fSX IZY ´fid°f EIYf³°f d³fâf, þû

Af °fIY B³fIZY d»fE Àf¸¸ff³f³fe¹f ³fWXeÔ ±fe,Af ´fid°fdâ°f WXû³fZ »f¦f

¦fBÊÜ þUfWXSX »ff»f ³fZWX÷Y IYe dUIYfÀfû³¸fbJ Vf`Ãfd¯fIY ³fed°f¹fûÔ IZY

³f°feþZ ¸fZÔ A³°fSXfÊ¿MÑXe¹f þ¦f°f IZY ´fid°f¹fûd¦f¹fû¦ff°¸fIY ´fdSXUZVf ¸fZÔ °f±ff

IYfSX´fûSXZMX Qbd³f¹ff AüSX dUQZVfûÔ ¸fZÔ CX³fIZY d»fE ¦f`SX ´ffSX¸´fdSXIY

AUÀfSXûÔ IYe CX´f»f²f°ff ÀfWXþ WXû ¦fBÊÜ Àf¸ffþ ¸fZÔ dUdU²f°ff IYf

dUÀ°ffSX WXbAfÜ dUdU²f°ff IZY fPÞX³fZ ÀfZ ³fBÊ Àf¸·ffU³ffEh AüSX ³fBÊ

AfIYfÔÃffEh CX·fOÞXeÔÜ

QcÀfSXe AûSX ¹fbUfAûÔ IZY EIY U¦fÊ ¸fZÔ ½¹fUÀ±ff IZY ´fid°f

d³fSXfVff EU¸ dUQiûWX CX·fOÞX³fZ »f¦ffÜ ¨fb³ffU IZY õfSXf Àf¸ffþ ½¹fUÀ±ff

¸fZÔ ÀfIYfSXf°¸fIY ´fdSXU°fʳf IYe Àf¸·ffU³ff ¸fȦf°fÈ¿¯ff »f¦f³fZ »f¦f ¦fBÊ ±fe

B³WXZÔÜ RY»fÀU÷Y´f ¹fbUfAûÔ IYf ¸fWX°U´fc¯fÊ U¦fÊ ¨fb³ffUe SXfþ³fed°f

¦fd°fdUd²f ÀfZ A»f¦f A´f³fe Àf¸·ffU³ffEh °f»ffVf³fZ ¸fZÔ »f¦f ¦f¹ffÜ

QcÀfSXe AûSX ¨fb³ffUe SXfþ³fed°f ÀfZ ½¹fUÀ±ff ´fdSXU°fʳf IYe Àf¸·ffU³ff

ÀfZ WX°ffVf WXûIYSX Àff¸ffdþIY U¯fÊ´f˜ IZY QcÀfSXZ LûSX ´fSX IZY ¹fbUf

Àff¸ffdþIY dUUZIY IYe °ffOÞX³ff ÀfZ ÀfVfÀÂf ÀfÔ¦fif¸f IZY ´f±f ´fSX d³f¹fböY

WXbEÜ dIY°f³fZ WXe ¸fZ²ffUe ¹fbUfAûÔ IYû ³f¢Àf»fffOÞXe IZY ÷Y¸ff³fe Àf´f³fZ

³fZ A´f³fe d¦fSXµ°f ¸fZÔ »fZ d»f¹ff ±ffÜ dUOX¸f³ff WX` dIY Afþ ³f¢Àf»fe

Àf¸ffþdUSXû²fe, A´fSXfd²f¹fûÔ IYe þ¸ff°f IZY ³ff¸f ÀfZ ´fWX¨ff³fZ þf°fZ WX`ÔÜ

þUfWXSX»ff»f ³fZWX÷Y ÀU´³fQiáf ±fZÜ UZ SXfþ³fed°f ¸fZÔ

¸fc»¹ffû²f IYe ´fid°fâf IZY dWX¸ff¹f°fe ±fZ AüSX QZVf IYe dUdU²f°ff IYû

¸ff³¹f°ff AüSX Àf¸¸ff³f QZ°fZ ±fZÜ UZ QZVf IZY dUIYfÀf ¸fZÔ Àf·fe U¦fûÊÔ AüSX

Àf¸fbQf¹fûÔ IYe ·ff¦feQfSXe IZY d»fE A³fbIcY»f AUÀfSX ´fiQf³f IYSX³fZ IZY

dWX¸ff¹f°fe ±fZÜ þUfWXSX»ff»f IYû A¢ÀfSX Ad³f¯fʹf IYf dVfIYfSX QZJf

þf°ff ±ffÜ CX³fIZY A³fZIY d³f¯fʹfûÔ ´fSX ÀfUfd»f¹ff d³fVff³f »f¦f°fZ SXWXZ

WX`ÔÜ CX³fIYe CXØfSXfd²fIYfSXe ßfe¸f°fe Bd³QSXf ¦ffh²fe CX³fIYe ´fbÂfe WXû°fZ WXbE

·fe Ad²fIY ¹f±ff±fÊUfQe ±feÔÜ CX³fIZY VffÀf³f IYf»f ¸fZÔ °f³ffU AüSX

fQ»ffU IYe QVff AüSX dQVff ¸fZÔ °fZþe Af°fe SXWXeÜ Àff±f WXe ÀfØff

IZY ´fid°f dUSXû²f Ad²fIYfd²fIY ¸fbJSX WXû°ff ¦f¹ffÜ ·fiáf¨ffSX dUSXû²fe

ÀUSX AüSX Af³Qû»f³f ´fiJSX°fSX WXû°fZ ¦fE AüSX Àff±f WXe ·fiáf¨ffSX AüSX

A´fSXf²feIYSX¯f ·fe fPÞX°ff SXWXfÜ Qû³fû EIY QcÀfSXZ IYû BÔ²f³f þbMXf°fZ

SXWXZÜ dVfdÃf°f AüSX ¸fc»¹ffû²f Àf¸´f³³f U¦fÊ SXfþ³fed°f ÀfZ dU¸fbJ WXû³fZ

»f¦ffÜ SXfþ³fed°f þûOÞX °fûOÞX IYf ´f¹ffʹf f³f ¦fBÊ AüSX SXfþ³fed°fIY

AdÀ±fSX°ff IYf QüSX VfbøY WXû ¦f¹ffÜ dUIY»´fWXe³f dÀ±fd°f¹fûÔ ³fZ

SXfþ³fed°fIY ÀfØff IYû WXfÀ¹fÀ´fQ dÀ±fd°f¹fûÔ IZY Àf¸¸fbJe³f dIY¹ffÜ

RY»fÀU÷Y´f Àf¸ffþ IYf UWX U¦fÊ, þû A´f³fZ IZYdSX¹fSX IZY

´fid°f WXe RYûIYÀf SXJ°ff WX` AüSX SXfþ³fed°fIY EU¸ ¨fb³ffUe ´fidIiY¹ff ÀfZ

°fMXÀ±f SXWX°ff WX`, Af³Qûd»f°f WXbAfÜ CXÀf³fZ ÀfØff IYe SXfþ³fed°f ¸fZÔ

WXÀ°fÃfZ´f IYSX³ff °f¹f dIY¹ffÜ B³WXZÔ dUQZVfûÔ ¸fZÔ fÀfZ ÀfRY»f EU¸

Àf¸´f³³f Ad³fUfÀfe ·ffSX°fe¹fûÔ IYf ·fSX´fcSX ÀfWX¹fû¦f AüSX Àf¸f±fʳf

d¸f»ffÜ AfQVfÊUfdQ°ff dRYSX ÀfZ ½¹ffUWXfdSXIY »f¦f³fZ »f¦feÜ

¸fWX°UfIYfÔÃff IZY Àff±f BÀfIZY ¦fNXf³²f³f ÀfZ EIY ÀfUʱff d·f³³f AüSX

³fE SXfþ³fed°fIY dU³¹ffÀf IYf CXQ¹f WXbAf, BÀfIZY ¸fbWXfUSXZ ³fE WX`Ô,

¨füÔIYf³fZUf»fZ AüSX A¹f±ff±fÊ »f¦f°fZ WX`ÔÜ SXfþ³fed°fIY AüSX Àff¸ffdþIY

SX¯f·fcd¸f ¸fZÔ ¹fWX EIY ³f¹ff AfV½ffÀf³f WX`Ü WX¸fZÔ ´fi°feÃff IYSX³fe WXû¦fe

dIY IYWXeÔ ¹fWX A»´fþeUe AüSX ·fif¸fIY RZY³fû¸fZ³f³f °fû ³fWXeÔ WX`Ü

EIY ff°f ´fcSXZ B°¸fe³ff³f IZY Àff±f IYWXe þf ÀfIY°fe WX`

dIY WX¸ffSXZ QZVf ¸fZÔ ¦f¯f°fÔÂf IYe dUIYfÀf ¹ffÂff ³fZ EZÀff dÀfÀMX¸f

dUIYdÀf°f IYSX d»f¹ff WX` dþÀf¸fZÔ B°f³ff »f¨fe»ff´f³f WX` dIY UWX A´f³fZ

õ³õûÔ AüSX °f³ffUûÔ IYf ´fif³²f³f ÀfRY»f°ff´fcUÊIY IYSX ÀfIY°ff WX`Ü IYûBÊ

·fe ´ffMXeÊ, ½¹fdöY ¹ff d¦fSXûWX WX¸ffSXZ ÀfÔdU²ff³f IYf CX»»fÔ§f³f ³fWXeÔ IYSX

ÀfIY°ffÜ

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018

11


·ff¦f»f´fbSX

3 EÀf´fe AüSX 71 ´fbd»fÀfIY¸feÊ WbXE Àf¸¸ffd³f°f

þû³f»f AfBÊþe ³fZ ffÔIYf EÀf´fe ¨fÔQ³f IbYVfUfWXf, fZ¦fcÀfSXf¹f EÀf´fe AfdQ°¹f IbY¸ffSX AüSX ¸fbÔ¦fZSX EÀf´fe AfVfe¿f ·ffSX°fe IZY A»ffUf IYWX»f¦ffÔU OXeEÀf´fe SXf¸ff³fÔQ IYüVf»f, ·ff¦f»f´fbSX IZY »ffg EÔOX AfgOXÊSX

OXeEÀf´fe SXfþZVf IbY¸ffSX dÀfÔWX ´fi·ffIYSX, þeSXû¸ffB»f ±ff³ff²¹fÃf SXÔþ³f IbY¸ffSX, fSXfSXe ±ff³ff²¹fÃf SXûdWX°f IbY¸ffSX dÀfÔWX, ³ff±f³f¦fSX BÔÀ´fZ¢MXSX þ³feRY CXïe³f ÀfdWX°f IYû ·fe Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ffÜ

¸f³fûªf d¸fßf/Àfa¹fböY Àfa´ffQIY

A´f³fe ¸fZWX³f°f AüSX »f¦f³f ÀfZ ªfe½f³f ¸fZÔ IbYL ¸fbIYf¸f WXfdÀf»f IYSX³ff

AüSX dRYSX A´f³fZ ÃûÂf IYe fZWX°fSXe IZY d»fE ´fbd»fÀf ¸fZÔ IYf¸f IYSX³ffÜ

¹fZ ½fû WXdÀ°f¹ffh W`ÔX, dªf³WZÔX ·ff¦f»f´fbSX ´fiÃûÂf AfBÊXªfe õXfSXf Àf¸¸ff³f ÀfZ

Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ·ff¦f»f´fbSX ªfû³f IZY °fe³f EÀf´fe

Àf¸fZ°f 71 ´fbd»fÀfIYd¸fʹfûÔ IYû Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dªf³WXûÔ³fZ

A´f³fZ-A´f³fZ ÃûÂf ¸fZÔ ³f IZY½f»f fZWX°fSXe³f IYf¸f dIY¹ff fd»IY ´fbd»fÀf

d½f·ff¦f IYf ¸ff³f fPÞXf³fZ ¸fZÔ ·fe A´f³fe ·fcd¸fIYf d³f·ffBÊXÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ

AfBÊþe ÀfbVfe»f ¸ff³fdÀfÔWX Jû´fOÞXZ ³fZ IYWXf dIY ´fbd»fÀfIYd¸fʹfûÔ IZY

d»fE AUfOXÊ d¸f»f³ff Àf¸¸ff³f IYe ff°f WX`Ü ¹fWX WX¸f ´fbd»fÀfIYd¸fʹfûÔ

IYe dþ¸¸fZQfSXe IYf EWXÀffÀf IYSXf°fe WX` dIY WX¸f þ³f°ff IZY ´fid°f dIY°f³fZ

þUffQZWX WX`ÔÜ ´fbd»fÀf ¹fdQ Af¸f þ³f°ff IZY fe¨f Àf¸f³U¹f IYSX

A´fSXf²f IZY Jf°¸fZ IYe IYûdVfVf IYSXZÔ, °fû ¹fWX ÀfRY»f°ff WX¸fZÔ WXSXZIY

Àff»f d¸f»fZ¦feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fbSXÀIÈY°f WXû³fZ Uf»fZ IYd¸fʹfûÔ ³fZ Af¸f

´fbd»fÀfIYd¸fʹfûÔ IYe A´fZÃff CX¸¸feQ ÀfZ fZWX°fSX IYf¸f dIY¹ff ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ

Àf·fe ´fbd»fÀfIYd¸fʹfûÔ IYf Af”f³f dIY¹ff dIY ÀfbSXÃff IYe dþ¸¸fZUfSXe

IYû WX¸f ¹fdQ fJcfe d³f·ffEÔ °fû WXSXZIY ´fbd»fÀfIYd¸fʹfûÔ IYû ¹fWX

Àf¸¸ff³f d¸f»f°ff SXWXZ¦ffÜ ¸füIYf ±ff ´fbd»fÀf Àf~fWX IYfÜ ´fbd»fÀf IZYÔQi

¸f`Qf³f ¸fZÔ AfBÊþe ³fZ þû³f IZY °fe³f EÀf´fe Àf¸fZ°f 71 ´fbd»fÀfIYd¸fʹfûÔ

IYû ´fiVfdÀ°f-´fÂf QZIYSX Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff WX`Ü B³f »fû¦fûÔ IYû Àf¸¸ff³f

SXfdVf ·fe Qe ¦fBÊÜ BÀf ¸füIZY ´fSX ·ff¦f»f´fbSX SXZÔþ OXeAfBÊþe dUIYfÀf

U`·fU AüSX ·ff¦f»f´fbSX EÀfEÀf´fe ¸f³fûþ IbY¸ffSX ·fe ¸füþcQ ±fZÜ

dþ»fZ ¸fZÔ B³WXZÔ d¸f»ff Àf¸¸ff³f

1. EÀfAfBÊ SXûdWX°f dÀfÔWX AüSX SXÔþ³f IbY¸ffSX IYû

Àf¸ffWXSX¯ff»f¹f ´fdSXÀfSX ÀfZ WXbBÊ ´fbd»fÀf SXf¹fRY»f IYe ¨fûSXe ¸fZÔ fSXfSXe IZY

´ffÀf ÀfZ SXf¹fRY»f fSXf¸fQ¦fe AüSX °fe³f AfSXûd´f¹fûÔ IYe d¦fSXµ°ffSXe IZY

d»fE 2500-2500 ÷Y´f¹fZ IYf B³ff¸f ·fe d¸f»ffÜ

2. BÔÀ´fZ¢MXSX ¸fû. þ³feRYCXïe³f U EÀfAfBÊ ³fÀfe¸f

Jf³f IYû dRYSXü°fe IZY d»fE Aþ¹f IbY¸ffSX IZY A´fWXSX¯f ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ

24 §fÔMXZ IZY AÔQSX fSXf¸fQ¦fe AüSX °fe³f fQ¸ffVfûÔ IYû AÀf»fWXZ IZY

Àff±f d¦fSXµ°ffSX IYSX³fZ IZY d»fE 5000 AüSX 2500 ÷Y´f¹fZ IYf B³ff¸f

dQ¹ff ¦f¹ffÜ

3. fû»fZSXû »fcMXIYfÔOX IZY ÀfRY»f CXòZQ³f, dU¢IYe U

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

VffV½f°f U¸ffÊ IYû A´fWX°ffAûÊÔ IZY ¨fÔ¦fb»f ÀfZ d³fIYf»f³fZ IZY d»fE »ffg

EÔOX AfOXÊSX OXeEÀf´fe SXfþZVf dÀfÔWX ´fi·ffIYSX IYû °fe³f ´fiVfdÀ°f ´fÂf

dQ¹ff ¦f¹ffÜ B³f IYfÔOX ¸fZÔ Lf´fZ¸ffSXe IYSX³fZ Uf»fZ QfSXû¦ffAûÔ IYû B³ff¸f

¸fZÔ ³fIYQ SXfdVf Qe ¦fBÊÜ

4. A´fù°f SXfWXb»f IYe fSXf¸fQ¦fe IZY d»fE IYWX»f¦ffÔU

OXeEÀf´fe SXf¸ff³fÔQ IYüVf»f IYû ´fiVfdÀ°f ´fÂf dQ¹ff ¦f¹ffÜ þfdIY IYfÔOX

IZY Jb»ffÀfZ IZY d»fE ´fbd»fÀfIYd¸fʹfûÔ IYû ³fIYQ SXfdVf B³ff¸f ¸fZÔ Qe ¦fBÊÜ

A¨LZ IYf¹fÊ IYSX³fZ Uf»fZ Àf¸¸ffd³f°f ´fbd»fÀf ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àff±f

AfBÊþe ÀfbVfe»f JfZ´fOÞXZ, OXeAfBÊþe dUIYfÀf U`·fU, EÀfEÀf´fe

¸f³fûþ IbY¸ffSX U A³¹f ´fbd»fÀf IY~f³fÜ

ffÔIYf IZY ¨ffSX ´fbd»fÀf IYd¸fʹfûÔ IYû ´fbSXÀIYfSX

ffÔIYf ¸fZÔ EÀfAfBÊ A¸fSXZÔQi IbY¸ffSX, SX¸ffVfÔIYSX ¹ffQU, EEÀfAfBÊ

Vfb·fIYfÔ°f ¨fü²fSXe IYû EÀffeAfBÊ IYMXûdSX¹ff ÀfZ »fcMX IYfÔOX ¸fZÔ ³fIYQe

fSXf¸fQ WXû³fZ AüSX 6 A´fSXfd²f¹fûÔ IZY Vffd¸f»f WXû³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Àfþf

dQ»ff³fZ IZY d»fE ³fIYQ SXfdVf Qe ¦fBÊÜ

¸fbÔ¦fZSX IZY 15 ´fbd»fÀfIYd¸fʹfûÔ IYû B³ff¸f

AfBÊþe ³fZ ¸fbÔ¦fZSX IZY E´fe´fe Àfb³fe»f IbY¸ffSX dÀf³WXf, EEÀf´fe Ad·f¹ff³f

SXf¯ff ³fUe³f IYû ´fiVfdÀ°f ´fÂf AüSX 15 ´fbd»fÀfIYd¸fʹfûÔ IYû B³ff¸f IYe

SXfdVf QeÜ

þ¸fbBÊ IZY EEÀf´fe IYû d¸f»ff ´fbSXÀIYfSX

AfBÊþe ³fZ þ¸fbBÊ dþ»ff IZY EEÀf´fe OXeE³f ´ffÔOXZ¹f IYû dRYSXü°fe IZY

d»fE A´fù°f BÊÔMX ½¹fUÀff¹fe IYe fSXf¸fQ¦fe AüSX EIY ³f¢Àf»fe IYû

EIZY 56 IZY Àff±f ´fIYOÞX³fZ IZY d»fE Qû ´fiVfdÀ°f ´fÂf dQ¹ff ¦f¹ffÜ

fZ¦fcÀfSXf¹f IZY OXeEÀf´fe IYû d¸f»ff ´fiVfdÀ°f-´fÂf

fSXü³fe IZY Af»ff´fbSX dÀ±f°f ¹fc³ffBMXZOX f`ÔIY AfgRY BÔdOX¹ff fifÔ¨f ÀfZ 20

»ffJ IYe »fcMX ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ 24 §fÔMXZ IZY AÔQSX »fcMX SXfdVf ¸fZÔ 17.89

»ffJ fSXf¸fQ IYSX³fZ U 4 A´fSXfd²f¹fûÔ IYû AÀf»fWXZ IZY Àff±f ´fIYOÞX³fZ

IZY d»fE ´fiVfdÀ°f ´fÂf dQ¹ff ¦f¹ffÜ

°f°IYf»fe³f ´feE¸f SXfªfe½f ¦ffa²fe IZY

AfQZVf ´fSX dõX½fZQe IYf ·ff¦f»f´fbSX ÀfZ

WbXAf ±ff °fffQ»ff

SXfª¹f IZY ³fE OXeªfe´fe IÈY¿¯f À½føY´f

dõX½fZQe 1989 ¸fZÔ Qa¦ff IZY Àf¸f¹f

·ff¦f»f´fbSX ¸fZÔ EÀf´fe ±ûÔÜ IZYEÀf IZY ³ff¸f ÀfZ

¨fd¨fÊ°f dõX½fZQe ·ff¦f»f´fbSX ¸fZÔ IYSXef LXWX

¸ffWX SXWZX ±ûÔÜ CX³WXûÔ³fZ ³fe»f¸fd¯f IZY ffQ 2

ªfc³f, 1989 IYû ·ff¦f»f´fbSX EÀf´fe IYf

´fQ·ffSX Àfa·ff»ff ±ffÜ 8 dQÀfafSX, 1989

IYû CX³fIYf ¹fWXfa ÀfZ °fffQ»ff IYSX dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ CX³f ´fSX Qa¦ff IZY

ffQ WXf»ff°f IYû Àfa·ff»f³fZ ¸fZÔ d½fRY»f SXWX³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff¹ff ¦f¹ff

±ffÜ CX³fIYf °fffQ»ff °f°IYf»fe³f ´fi²ff³f¸faÂfe SXfªfe½f ¦ffa²fe IZY

AfQZVf ´fSX dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ·ff¦f»f´fbSX IZY ´fbd»fÀf ªf½ff³fûÔ ³fZ °fffQ»fZ

IYf BXÀf IYQSX ´fid°fSXû²f dIY¹ff ±ff dIY SXfªfe½f ¦ffa²fe ªff Qa¦fZ IYf

ªff¹fªff »fZ³fZ ´fWbaX¨fZ °fû ·ff¦f»f´fbSX VfWXSX ³fWXeÔ Af ´ffE ±ûÔÜ dõX½fZQe

dªf»fZ IZY Aad°f¸f EÀf´fe ±ûÔÜ CX³fIZY ffQ ½fe. ³ffSXf¹f¯f f°füSX Àfed³f¹fSX

EÀf´fe AfEÜ Qa¦ff IYfaOX IYe ªffa¨f IZY d»fE ¦fdNX°f ªfdÀMXÀf E³fE³f

dÀfaWX Af¹fû¦f ³fZ dõX½fZQe IYe ·fcd¸fIYf ÀfadQ¦²f f°ff¹fe ±feÜ Af¹fû¦f ³fZ

dSX´fûMÊX ¸fZÔ IYWXf ±ff dIY 24 A¢McXfSX, 1989 IYû ´fSXfØfe BX»ffIZY

ÀfZ SXf¸fdVf»ff ´fcªf³f IYf EIY ªfb»fcÀf °ff°ffSX´fbSX ¸fûWX»»fZ IYe AûSX

fPÞXf ±ffÜ ¹fWX ªfb»fcÀf ¦fbªfSX ¦f¹ff »fZdIY³f °f·fe EIY d½fVff»f ªfb»fcÀf

³ff±f³f¦fSX IYe AûSX ÀfZ Af ¦f¹ffÜ ªfb»fcÀf Af³fZ IZY ffQ Qû ´fÃfûÔ ¸fZÔ

fWXÀf WXû ¦fBÊX AüSX WXf»ff°f df¦fOÞX ¦fBÊX ±feÜ ªff ¹fWX Àff WXû SXWXf

±ff, CXÀf Àf¸f¹f ·ff¦f»f´fbSX IZY °f°IYf»fe³f EÀf´fe IZYEÀf dõX½fZQe AüSX

dªf»ffd²fIYfSXe AøY¯f Óff ½fWXfa ¸füªfcQ ±ûÔÜ Af¹fû¦f ³fZ A´f³fe dSX´fûMÊX

¸fZÔ IYWXf ±ff dIY ½fZ dÀ±fd°f IYû ³fWXeÔ Àfa·ff»f ´ffEÜ dSX´fûMÊX ¸fZÔ dõX½fZQe

IZY ffQ AfE ´fc½fÊ EÀfEÀf´fe ½fe. ³ffSXf¹f¯f, EÀf´fe (dÀfMXe) AfSXIZY

d¸fßff AüSX EÀf´fe (¦fif¸fe¯f) Vfe»f½fðXʳf dÀfaWX IYû dÀ±fd°f ³fWXeÔ

Àfa·ff»f ´ff³fZ IYf Qû¿fe ´ff¹ff ¦f¹ff ±ffÜ

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018

12


²fûS`X¹ff/ffaIYf

¸fdWX»ff U ´fb÷Y¿fûÔ ³fZZ °fe³f °f»ffIY df»f IZY d£f»ffRY

ÀfOÞXIYûÔ ´fSX CX°fSX þ°ff¹ff dUSXû²f WbXAf ªff¸f

f`³fSX ´fûÀMXSX IZY Àff±f ÀfOÞXIY ´fSX CX°fSX dIY¹ff ¸fü³f ´fiQVfʳf

´fSX ÀfbSXÃff IZY ·fe ´fb£°ff BÔ°fþf¸f dIY¹fZ ¦f¹fZ ±fZ. IbYSX¸ff dÀ±f°f VffWXe

BQ¦ffWX ÀfZ þb»fcÀf d³fIYf»ff ¦f¹ff. IbYSX¸ff ÀfZ WXþfSXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ

þb»fcÀf ´fiJÔOX IYf¹ffÊ»f¹f ´fdSXÀfSX ´fWXbÔ¨ff. BÀfIZY CX´fSXfÔ°f ´fiJÔOX

IYf¹ffÊ»f¹f ¸f`Qf³f ´fWXbÔ¨f IYSX Àf¸ff~ WXû ¦f¹ff. AWX»fZ ÀfbfWX ÀfZ WXe

Àf`IYOÞXûÔ ¦ffÔUûÔ ÀfZ UfWX³fûÔ U ´f`Q»f ¸fdWX»ffAûÔ IYf þ°±ff §fSX ÀfZ

SXUf³ff WXû ¦f¹ff. ¸fdWX»ffEÔ A´f³fZ Àff±f LûMXZ LûMXZ f¨¨fûÔ IYû ·fe Àff±f

»fZIYSX AfBÊ. þb»fcÀf IYû ÀfRY»f f³ff³fZ ¸fZÔ ÀfÔ¹fûþIY ¸fOÞXdSX¹ff

UZ»fRZY¹fSX ÀfûÀffBMXe ÀfWX VffWXe IYSXf»ff IYd¸fdMX IZY A²¹fÃf ´fSXUZþ

A£°fSX ³fZ ÀfSXfWX³fe¹f ·fcd¸fIYf d³f·ffBÊ.

B³fIYe SXWXe ÀfSXfWX³fe¹f ·fcd¸fIYf

þb»fcÀf IYû ÀfRY»f f³ff³fZ ¸fZÔ B¸ffSX°f ÀfdSX¹ff IZY IYfþe ÀfRYeIY

Af»f¸f, BSXRYf³f IYfÀf¸fe, Jf»feQ IYfÀf¸fe, ´fcUÊ dþ´f AQc»f

þffSX AÔÀffSXe, ¸fû. WXfÀfe¸f, VfWXfQ°f WXbÀf`³f, RYIYSXZ Af»f¸f, ¸fû.

A³fUSX, ¸fWX¸fbQ Af»f¸f, ¸fþeQ Af»f¸f, ¸fûþefbSXÊWX¸ff³f, ¸fü»ff³ff

¹fb³fbÀf, RYf÷YIY SXZþf, B¸fSXf³f RYSXWX°f, ¸fû. ¸fûþfdWXQ ³fZ ¹fû¦fQf³f

dQ¹ffÜ

´fi¸fb£f fefe WXfªfSXf £ff°fb³f IYf IYWX³ff WbXAf

dIY ¹fWX df»f BXÀ»ff¸fe VfSXe¹f°f IZY d£f»ffRY

W`XÜ BXÀf d»fE ½fWX BXÀfIYf d½fSXû²f IYSX SXWXe

W`ÔXÜ Àff±f WXe CX³fIYf IYWX³ff WbXAf dIY

¸fdWX»ffAûÔ IZY d»fE df»f CX³fIZY ³fedªf

dªf³Q¦fe ¸fZÔ Q£f»f QZ SXWXf W`XÜ ªfWXfh ·fe ¸fbdÀ»f¸f ¸fdWX»ffEh W`Xa ½fWX BX

ÀfIYf d½fSXû²f IYSX SXWXe W`ÔXÜ

´fc½fÊ dªf»ff ´ff¿fÊQ fefe WXfªfSXf £ff°fb³f ³fZ

IYWXf dIY QZVf »fûIY°ffadÂfIY W`XÜ BXÀf¸fZÔ Àf·fe

IYû £ff³fZ ½f ²f¸fÊ A´f³ff³fZ IYe À½f°faÂf°ff W`XÜ

°fe³f °f»ffIY df»f ³fZ ¸fbdÀ»f¸f Àf¸ffªf IYû

AfWX°f dIY¹ff W`XÜ IZÔYQi ÀfSXIYfSX IYf ¹fWX IYf³fc³f BXÀ»ff¸fe VfSXe¹f°f IZY

d£f»ffRY W`X, BXÀf d»fE ½fWX BXÀfIYf d½fSXû²f IYSX SXWXe W`ÔXÜ

¸fOÞXdSX¹ff ½fZ»fRZY¹fSX ÀfûÀffBÊXMXe ÀfWX VffWXe

IYSXf»ff IYd¸fdMX IZY A²¹fÃf ¸fû. ´fSXfZªf

Af»f¸f ³fZ IYWXf dIY ¹fWX IYf³fc³f BXÀ»ff¸f IZY

d£f»ffRY W`X ªfû WX¸ffSXf VfSXe¹f°f W`X CXÀfZ WXe

WX¸f ¸ff³fZÔ¦fZÜ ´fi²ff³f¸faÂfe BXÀf VfSXe¹f°f ¸fZÔ

Q£f»f AaQfªfe ³f IYSmÔXÜ ¢¹fûÔdIY VfSXe¹f°f ¸fZÔ ªfû WbX¢¸f W`X CXÀfÀfZ fOÞXf

WX¸ffSmX d»fE IbYLX ³fWXeÔ W`X, ¹fWX I`YÀfZ WXû ÀfIY°ff W`X dIY °fe³f °f»ffIY

IZY ffQ ´fbøY¿f ªfZ»f ¨f»fZ ªffEh AüSX ½fWXfa ÀfZ fefe¹fûÔ IYû £f¨ffÊ

´ff³fe ·fe QZÔÜ

´fiQe´f IbY¸ffSX

¸fdWX»ffAûÔ U ´fb÷Y¿fûÔ ³fZ ÀfOÞXIY ´fSX CX°fSX IYSX dUSXû²f þ°ff¹ff. þb»fcÀf

IZY IYfSX¯f ²fûSX`¹ff Àf³WXü»ff ¸ff¦fÊ, ²fûSX`¹ff ´fb³fdÀf¹ff, ²fûSX`¹ff ´fÔþUfSXf

´fcUÊ d³f²ffÊdSX°f IYf¹fÊIiY¸f IZY °fWX°f °fe³f °f»ffIY IZY dUSXû²f ¸fZÔ ¸fbdÀ»f¸f U ²fûSX`¹ff ³fUfQf ¸ff¦fÊ ¸fZÔ IYSXef ¨ffSX §fÔMXZ °fIY UfWX³fûÔ IYe SXRY°ffSX

¸fdWX»ffAûÔ U ´fb÷Y¿fûÔ ³fZ fb²fUfSX IYû ÀfOÞXIY ´fSX CX°fSX IYSX ¸fü³f þb»fcÀf ÷YIYe SXWXe. ¹ff°ff¹ff°f ·fe ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ffd²f°f SXWXf. ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ

IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ´fiQVfʳf dIY¹ff. °fe³f °f»ffIY IZY dJ»ffRY ¸fdWX»ffEÔ °fd£°f¹fûÔ ¸fZÔ ÀfSXIYfSX dUSXû²fe ³ffSXZ »f¦ff°fZ WXb¹fZ df»f IYû Uf´fÀf »fZ³fZ

WXf±f ¸fZÔ °fd£°f¹ffÔ d»f¹fZ WXb¹fZ ÀfOÞXIYûÔ ´fSX CX°fSXe. ´fcSXZ ²fûSX`¹ff ´fiJÔOX ÃfZÂf IYe ¸ffÔ¦f IYe. ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ IYWXf dIY ¹fWX df»f WX¸fZÔ ³ff¸fÔþcSX WX`.

IZY Àf`IYOÞXûÔ ¦ffÔUûÔ ÀfZ IYSXef ´f¨ffÀf WXþfSX ÀfZ ª¹ffQf IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ VfSXeA°f ´fSX WX¸f»ff IYSX³ff ÀfSXIYfSX fÔQ IYSXZ. ffþfSX IZY ¨f`IY ¨f`SXfWXûÔ

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com 13

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018


¦fûçXf/ÓffSX£faOX

¸ff³f½f °fÀIYSXe IYe ¸fb£¹f ½fªfWX ¢¹ff?

IbY¸ffSX Vf`»fþf ³fÔQ

·ffSX°f ¸fZÔ ¸ff³fU °fÀIYSXe IYe dÀ±fd°f IYfRYe ¦fÔ·feSX WX`Ü ¦f`SXIYf³fc³fe WXû°fZ

WXbE ·fe BÀf Àf¸fÀ¹ff ´fSX ´fc¯fÊøY´fZ¯f AÔIbYVf »f¦ff ´ff³ff ÀfSXIYfSX IYe

dURY»f°ff Àffdf°f IYSX°fe WX`Ü fÔ²fbAf ¸fþQcSXe, VffSXedSXIY Vfû¿f¯f, QZWX

½¹ff´ffSX ÀfZ »fZIYSX A³¹f A³f`d°fIY IYf¹fûÊÔ IZY d»fE ¸ff³fU °fÀIYSXe

IYe þf°fe WX`Ü ÓffSXJÔOX IZY ÀfÔ°ff»f ´fSX¦f³ff IZY ¦fûçf Àf¸fZ°f ´ffIbYOÞX

°f±ff ÀffdWXf¦fÔþ dþ»ff ¸fZÔ ·fe ¸ff³fU °fÀIYSXe ÀfZ þbOÞXZ Q»ff»f ÀfdIiY¹f

WX`Ü´fbd»fÀf ÀfcÂfûÔ °f±ff ´fedOÞX°f ´fdSXUfSX IYe ¸ff³fZ °fû BÀf B»ffIZY ¸fZÔ

ÀfbSXZÔQi ¸ff»f°fû °f±ff ¸fd¯f d¸fßf ³ff¸fIY Q»ff»f ¸fb£¹f øY´f ÀfZ ¸ff³fU

°fÀIYSXe IZY ²fÔ²fZ ¸fZÔ Vffd¸f»f WX`Ü ¦fûçf dþ»ff IZY ÀfbÔQSX´fWXfOXe,

fûAfSXeþûSX AfdQ ´fiJÔOXûÔ IZY d´fLOÞXf AfdQUfÀfe ffWXb»¹f ÃfZÂf ¸fZÔ

A°¹fd²fIY ¦fSXefe, dVfÃff IYe IY¸fe AüSX ÀfSXIYfSXe ³fed°f¹fûÔ IYf NXeIY

ÀfZ »ff¦fc ³ff WXû³ff WXe ¸ff³fU °fÀIYSXe IYf ¸fb£¹f UþWX f°ffBÊ þf°fe

WX`Ü ff»f ÀfÔSXÃf¯f ÀfZ þbOÞXZ ´fQfd²fIYfSXe ·fe ¸ff³f°fZ WX` dIY ¸ff³fU

°fÀIYSXe ´fSX dVfIÔYþf IYÀf³ff ÀfSXIYfSXûÔ IZY d»fE ¨fb³fü°fe f³ff WXbAf

WX`Ü þfdIY ff»f Ad²fIYfSXûÔ IYe SXÃff AüSX ¸ff³fU °fÀIYSXe SXûIY³fZ IZY

d»fE IYBÊ IYNXûSX IYf³fc³f WX` ,´fSX B³f IYf³fc³fûÔ ´fSX A¸f»f ³fWXeÔ WXû°ffÜ

dþÀfIYf »ff·f ¸ff³fU °fÀIYSXe IYSX³fZ Uf»fZ Q»ff»f fJcfe CXNXf°fZ WX`ÔÜ

ÀfÔ¹fböY SXf¿MÑX ÀfÔ§f IYe EIY dSX´fûMXÊ ´fSX ¦füSX IYSXZÔ °fû QZVf ¸fZÔ ¸ff³fU

°fÀIYSXe IZY dVfIYfSX WXbE »fû¦fûÔ ¸fZÔ °fe³f ¨fü±ffBÊ ¸fdWX»ffEÔ AüSX

»fOÞXdIY¹ffÔ WXû°fe WX` ÜdþÀf¸fZÔ °fÀIYSXe dIYE ¦fE ´fb÷Y¿f AüSX »fOÞXIYûÔ

IYf BÀ°fZ¸ff»f þfSX³f IYf¸f IYSXf³fZ, ·feJ ¸ffÔ¦f³fZ, ³fIY»fe VffQe

IYSXf³fZ °f±ff ´fû³fûʦfifRYe IYSX³fZ IZY d»fE ·fe dIY¹ff þf°ff WX`Ü ÓffSXJÔOX

IZY ¦fûçf Àf¸fZ°f ´ffIbYOÞX, ÀffdWXf¦fÔþ ·fe ¸ff³fU °fÀIYSXe d¦fSXûWX

ÀfdIiY¹f WX`Ü

BÀfe U¿fÊ ¸ffWX RYSXUSXe ¸fZÔ ÀfÔ°ff»f ´fSX¦f³ff IYe Àff°f

»fOÞXdIY¹fûÔ IYû dQ»»fe ÀfZ SXZÀ¢¹fc IYSX CX³fIZY ´fdSXþ³fûÔ IYû Àfü´ff

¦f¹ffÜdþÀf¸fZÔ ¦fûçf dþ»ff IZY ¨ffSX dUd·f³³f ±ff³fûÔ IiY¸fVf: SXfþf·feMXf,

»f»f¸fdMX¹ff, fûAfSXeþûSX °f±ff ÀfbÔQSX´fWXfOXe IYe ´ffÔ¨f ³ffffd»f¦f

»fOÞXdIY¹fûÔ IYf ÀfeOX»fcÀfe EUÔ ´fbd»fÀf f»f IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ ÀfIbYVf»f

§fSX Uf´fÀfe WXbBÊÜ

ff»f ÀfÔSXÃf¯f ´fQfd²fIYfSXe IYf

¢¹ff WX` IYWX³ff

¦fûçf dþ»ff IZY ff»f ÀfÔSXÃf¯f

´fQfd²fIYfSXe dSX°fZVf SXÔþ³f IYf IYWX³ff

WX` dIY ¸ff³fU °fÀIYSXe IYe §fMX³ff IZY

ffQ dþ»ff ¸fZÔ A´fi`»f ¸fWXe³fZ ¸fZÔ ff»f

ÀfÔSXÃf¯f IYû »fZIYSX ¸fWXf Ad·f¹ff³f

¨f»ff¹ff þfE¦ffÜIYWXf dIY ff»f Ad²fIYfSX AüSX þbfZ³ffB»f E¢MX IYe

þf³fIYfSXe IYf ·fe ´fi¨ffSX ´fiÀffSX dIY¹ff þf³ff WX`,BÀfIZY d»fE À±ff³fe¹f

Àff¸ffdþIY ÀfÔÀ±ffAûÔ IYf ·fe A´fZdÃf°f ÀfWX¹fû¦f d»f¹ff þf¹fZ¦ffÜ

¢¹ff IYWX°fZ WX` Àf¸ffþÀfZUe

´fb÷Y¿f CX³WXZÔ dQ»»fe, ¸fbÔfBÊ þ`ÀfZ

¸fWXf³f¦fSXûÔ ¸fZÔ »fZ þf°fZ WX`ÔÜ þWXfÔ EIY

°fSXWX ÀfZ CX³WXZÔ ¹ff°f³ff ·fSXe dþÔQ¦fe Qe

WX`Ô, °f±ff d¦fSXûWX BÀfIZY EUþ ¸fZÔ

¦fifWXIY ÀfZ ¸fûMXe SXIY¸f WXOÞX´f »fZ°fZ WX`ÔÜ

NXeIY BÀfe °fSXWX ´ffIbYOÞX dþ»ff IZY

ÀfbSXªfe°f Óff A¸fOÞXf´ffOÞXf ´fiJÔOX IZY Qû »fOÞXdIY¹fûÔ

Àf¸ffªf ÀfZ½fe IYû d´fL»fZ RYSXUSXe ¸ffWX ff»f

ÀfÔSXÃf¯f IYe ÀfÔÀ±ff ³fZ dQ»»fe IZY RYSXeQfffQ ÀfZ SXZÀ¢¹fc IYSX CX³fIZY

§fSX °fIY ÀfIbYVf»f ´fWXbÔ¨ff¹ffÜ

¸ff³fU °fÀIYSXe IYSX³fZ Uf»fûÔ

IYû WXû¦fe CX¸fi I`YQ

³fE IYf³fc³f ¸fZÔ AfBÊ ´fe Àfe IYe ²ffSXf

370 ÀfZ 373 °fIY ¸ff³fU °fÀIYSXe

ÀfZ ´fedOÞX°f ½¹fdöY¹fûÔ IZY Vfû¿f¯f,

´fie°f¸f ¦ffdOX¹ff UZV¹ffUÈdØf IZY °fWX°f f¨¨fûÔ IZY

Àf¸ffªf ÀfZ½fe JSXeQ RYSXû£°f Vffd¸f»f WX`Ü IZY³Qie¹f

¸fÔÂff»f¹f ³fZ 28 RYSXUSXe 2018 IYû ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYe

A²¹fÃf°ff Uf»fe I`Ydf³fZMX IYe f`NXIY ¸fZÔ ¸ff³fU °fÀIYSXe IYe SXûIY±ff¸f

AüSX BÀfIZY ´fedOÞX°fû IZY ÀfÔSXÃf¯f EUÔ ´fb³fÊUfÀf IYe dQVff ¸fZÔ EIY

dU²fZ¹fIY IYû ¸fÔþcSXe Qe WX`ÜdþÀf¸fZÔ ¸ff³fU °fÀIYSXe IYSX³fZ Uf»fû IZY

d»fE CX¸fi I`YQ IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü

¢¹ff IYWX°fZ W`ÔX ¦fûçXf EÀf´fe

RYfBÊX»f RYûMXû

°fÀIYSXe IZY ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ ¦fÔ·feSX WX`Ü ´fbd»fÀf A²feÃfIY, SXfþeU SXÔþ³f

dÀfÔWX, ¦fûçfÜ

dU¦f°f RYSXUSXe ¸ffWX ¸fZÔ dþ»ff IZY

Àf¸ffþÀfZUe ÀfbSXþe°f Óff, ´fie°f¸f ¦ffdOÞX¹ff, ´fiQe´f IbY¸ffSX dUôf±feÊ

´ffÔ¨f ´fWXfdOÞX¹ff ´fdSXUfSX IYe

AfdQ IYf IYWX³ff WX` dIY ¦fûçf ¸fZÔ IYBÊ AfdQUfÀfe ffWXb»¹f B»ffIZY

»fOÞXdIY¹fûÔ IYû SXZÀ¢¹fc IYSX dQ»»fe ÀfZ

WX`Ô, þWXfÔ ·fû»fZ -·ff»fZ ¦fif¸fe¯fûÔ IYû ³füIYSXe °f±ff EZÀfû AfSXf¸f IYe

»ff¹ff ¦f¹ff,dþÀfZ CXÀfIZY ´fdSXþ³fûÔ IYû

dþÔQ¦fe IYf ÓffÔÀff QZIYSX ¸ff³fU °fÀIYSXe ÀfZ þbOÞXZ ÀfdIiY¹f ¸fdWX»ff U

Àfü´f dQ¹ff ¦f¹ffÜ´fiVffÀf³f ¸ff³fU

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018 14


¦fû´ff»f¦faªf

IZYU»f dOX¦fie IZY d»f¹fZ ¨f»f SXWXf

WX±fbAf IYf ÀfÔÀIÈY°f IYfg»fZþ

¸ff³fUZ³Qi d¸fßff

ÀfÔÀIÈY°f IYû Ad²fIY°fSX ·ffSX°fe¹f ·ff¿ffAûÔ IYe þ³f³fe IYWXf þf°ff

WX`,»fZdIY³f Afþ ¹fWX dUôfd±fʹfûÔ IYû °fSXÀf SXWXf WX`Ü Af ÀfÔÀIÈY°f

´fPÞX³fZ Uf»fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ³ff¸f ¸ffÂf IYe SXWX ¦f¹fe WX`Ü EZÀfe dÀ±fd°f ¸fZÔ

ÀfÔÀIÈY°f IYfg»fZþûÔ IZY d»fE A´f³ff AdÀ°f°U f¨ff³ff ¸fbdVIY»f WXû SXWXf

WX`Ü WX¸f ff°f IYSX SXWXZ WX`Ô WX±fbAf IZY ßfe LÂf²ffSXe ÀfÔÀIÈY°f IYfg»fZþ

IYeÜ IYf¸fZV½fSX dÀfÔWX ÀfÔÀIÈY°f dUV½fdUôf»f¹f QSX·fÔ¦ff ÀfZ ÀfÔfð BÀf

IYfg»fZþ ¸fZÔ BÔMXSX IZY Àf¸fIYÃf CX´fVffÀÂfe U ¦fiZþbEVf³f IZY Àf¸fIYÃf

VffÀÂfe IYe ´fPÞXfBÊ WXû°fe WX`Ü

»fZdIY³f dÀ±fd°f ¹fWX WX` dIY IYfg»fZþ ¸fZÔ ³ff¸f ¸ffÂf IZY

dUôf±feÊ WXe ´fPÞX³fZ Af°fZ WX`ÔÜ VffÀÂfe U CX´fVffÀÂfe d¸f»ff IYSX ³ff¸f

¸ffÂf IZY dUôf±feÊ WXe ¢»ffÀf IYSX³fZ IY·fe-IY·fe Af°fZ WX`ÔÜ IbY»f d¸f»ff

IYSX IYWXf þf¹f °fû ¹fWX IYfg»fZþ ³ff¸ffÔIY³f »fZIYSX dOX¦fie ´ff³fZ IYf EIY

þdSX¹ff f³f IYSX WXe SXWX ¦f¹ff WX`Ü IYfg»fZþ ¸fZÔ U°fʸff³f ¸fZÔ 256 LfÂf-

LfÂffAûÔ IYf ³ff¸ffÔIY³f WX`Ü

¦füSXUVff»fe A°fe°f Uf»ff WX` ¹fWX IYfg»fZþ

BÀf IYfg»fZþ IYf ¦füSXUVff»fe A°fe°f SXWXf WX`Ü BÀf IYfg»fZþ IZY IYBÊ

´fcUÊU°feÊ LfÂf ª¹fûd°f¿f,IY¸fÊIYfÔOX,´fbSXûdWX°f,²f¸fʦfbøY ÀfdWX°f IYBÊ

Vf`Ãfd¯fIY ÃfZÂf ¸fZÔ A´f³ff OXÔIYf fþf ¨fbIZY WX`ÔÜ ffQ IZY QVfIY ¸fZÔ

2007 °fIY SXZ¦fb»fSX ¢»ffÀf ¨f»f°fZ ±fZÜ »fZdIY³f dVfÃff d¸fÂf IYe

fWXf»fe ¸fZÔ ¸ff³¹f°ff ³fWXeÔ d¸f»f³fZ ÀfZ fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ LfÂf-LfÂffAûÔ

IYf ¸fûWX ·fÔ¦f IYfg»fZþ ÀfZ WXû ¦f¹ff WX`Ü

1880 ¸fZÔ WXbBÊ ±fe IYfg»fZþ IYe À±ff´f³ff

ÃfZÂf ¸fZÔ ÀfÔÀIÈY°f IZY ´fi¨ffSX-´fiÀffSX U ÀfÔÀIÈYd°f IYe SXÃff IZY d»fE

1880 ¸fZÔ WX±fbAf SXfþ IZY °f°IYf»fe³f ¸fWXfSXfþf ßfeIÈY¿¯f ´fi°ff´f

ÀffWXe ³fZ A´f³fZ ´fcUÊþ ßfeLÂf²ffSXe ÀffWXe IYe À¸fÈd°f ¸fZÔ BÀf IYfg»fZþ

IYe À±ff´f³ff IYe ±feÜ CXÀf Àf¸f¹f BÀf IYfg»fZþ ¸fZÔ ÀfÔÀIÈY°f IZY fOÞXZ

dUðf³fûÔ IYû f³ffSXÀf, IYV¸feSX U WXdSXõfSX ÀfZ »ff IYSX ¹fWXfÔ d³f¹fbdöY

IYe ¦f¹fe ±feÜ

U¿fÊ 1952 ¸fZÔ þ¸feÔQfSXe CX³¸fc»f³f IZY ffQ BÀf ÀfÔÀ±ff IYf

ÀfÔ´fc¯fÊ Qfd¹f°U dfWXfSX ÀfSXIYfSX ³fZ UWX³f IYSX³ff ÀUeIYfSX

dIY¹ffÜ CXÀfIZY ffQ 1961 ¸fZÔ ¹fWX IYfg»fZþ QSX·fÔ¦ff

dUV½fdUôf»f¹f ÀfZ ÀfÔfð WXû ¦f¹ffÜ ffQ ¸fZÔ 1978 ¸fZÔ

ÀfÔÀIÈY°f dUôf»f¹fûÔ IZY ³fE U¦feÊIYSX¯f IZY Àf¸f¹f BÀf

¸fWXfdUôf»f¹f IZY Àff±f ³¹ff¹f ³fWXeÔ WXû ÀfIYfÜ

BÀfZ dUôf»f¹f IYf QþfÊ QZ dQ¹ff ¦f¹ffÜ »fZdIY³f °f°IYf»fe³f ÃfZÂfe¹f

dU²ff¹fIY ´fÔdOX°f SXfþ¸fÔ¦f»f d¸fßf, ´fi·fb³ff±f d°fUfSXe, ´fiû. SXf¸f³fSXZVf

dÂf´ffNXe, ´fiû. WXdSXQe´f d°fUfSXe, ßfeNXfIbYSX SXfþ ³ffSXf¹f¯f dÀfÔWX U LûMXf

fffb OXf¢MXSX IZY A±fIY ´fi¹ffÀfû ÀfZ BÀf IYfg»fZþ IYe ¸ff³¹f°ff IYû

´fb³f: À³ff°fIY ´fid°fâf À°fSX °fIY IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ dfWXfSX IZY ¸fûSXfSXIYf

ÀfÔÀIÈY°f IYfg»fZþ ´fMX³ff dÀfMXe IZY ffQ ¹fWX ÀfcfZ IYf ÀfUfÊd²fIY

´fif¨fe³f°f¸f ÀfÔÀIÈY°f IYfg»fZþ WX`Ü

IYfg»fZþ ¸fZÔ WX`Ô dVfÃfIYûÔ IZY 10 ÀUeIÈY°f ´fQ

IYfg»fZþ ¸fZÔ ÀfÔÀIÈY°f, UZQ, ½¹ffIYSX¯f, ª¹fûd°f¿f, ÀffdWX°¹f, ²f¸fÊVffÀÂf,

´fbSXf¯f U IY¸fÊIYfÔOX AfdQ ´fif¨fe³f dU¿f¹fûÔ AüSX dWX³Qe, AÔ¦fiZþe,

·fc¦fû»f, Bd°fWXfÀf AfdQ Af²fbd³fIY dU¿f¹fûÔ IYe ´fPÞXfBÊ IYe ½¹fUÀ±ff

WX`Ü ´ffNXйfIiY¸f ¸fZÔ IÔY´¹fcMXSX, MXÔIY¯f, Af¹fbUZÊQ AfdQ dU¿f¹f ·fe

d³f²ffÊdSX°f WX`ÔÜ »fZdIY³f dVfÃfIY U Àff²f³f IZY A·ffU ¸fZÔ U¦fÊ ÀfÔ¨ffd»f°f

³fWXeÔ WXû°fZ WX`ÔÜ IYfg»fZþ ¸fZÔ ª¹fûd°f¿ff¨ff¹fÊ ´fQ ´fSX OXf ¨fÔQi¸fûWX³f Óff,

UZQf¨ff¹fÊ ´fQ dSXöY, ÀffdWX°¹ff¨ff¹fÊ ´fQ ´fSX °fÈd~ IbY¸ffSXe ´ffÔOXZ¹f,

½¹ffIYSX¯ff¨ff¹fÊ ´fQ ´fSX OXf ³ff¦fZ³Qi IbY¸ffSX ´ffÔOXZ¹f, ßfe²fSX ³ffSXf¹f¯f Óff,

dWX³Qe ´fif²¹ff´fIY ´fQ ´fSX OXf IbY¸ffSXe ³fe»f¸f, ÀfûVf³f ÀffBÔÀf ´fQ ´fSX

Äff³f ´fiIYfVf d°fUfSXe IYe ´fQÀ±ff´f³ff WX`Ü IYfg»fZþ ¸fZÔ ´fif²¹ff´fIY IZY

¨ffSX ´fQ dSXöY WX`ÔÜ

¢¹ff IYWX°fe W`ÔX OXfg. IbY¸ffSXe ³fe»f¸f

d´fL»fZ Qû QVfIY ÀfZ ÀfÔÀIÈY°f ´fPÞX³fZ IYû »fZIYSX LfÂf-

LfÂffAûÔ ¸fZÔ CXQfÀfe³f°ff QZJe þf SXWXe WX`Ü WXf»ffÔdIY BÀf ÀfÂf ¸fZÔ

IYfg»fZþ Af³fZ Uf»fZ Uf»fZ dUôfd±fʹfûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ fPÞXû°fSXe WXbBÊ WX`Ü

IYfg»fZþ ¸fZÔ d³f¹fd¸f°f U¦fÊ IYf ÀfÔ¨ff»f³f WXû°ff WX`Ü IYfg»fZþ ¸fZÔ

¨fWXfSXQeUfSXe ÀfdWX°f IbYL ¸fc»f·fc°f ÀfbdU²ffAûÔ IYf A·ffU WX`Ü

dWX³Qe dU·ff¦ff²¹fÃf, ÀfÔÀIÈY°f IYfg»fZþ WX±fbAf

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com 15


Àfb. OZXÀIY

¦fûSXJ´fbSX AüSX RcY»f´fbSX ¸fZÔ Vff³fQfSX þe°f d¸f»f³fZ IYe JbVfe ¸fZÔ

fb²fUfSX IYû »fJ³fDY ¸fZÔ þV³f ¸f³ff°fZ Àf´ff IYf¹fÊIY°ffÊ ’ dWX³QbÀ°ff³f

BÀf ¦fNXfÔ²f³f IYû Àf¸fÓf³fZ ¸fZÔ RZY»f SXWXZÜ BÀfIYf EIY IYfSX¯f

Ad°fAf°¸fdUV½ffÀf ·fe WX`Ü Qû³fûÔ ¨fb³ffU WX¸ffSXZ d»fE EIY ÀffIY WX`ÔÜ

Àf¸feÃff IYe IYfRYe þøYSX°f WX`Ü -¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f, ¸fb£¹f¸fÔÂfe

´fi°¹ffVfe ¨fb³ffU ¸f`Qf³f ¸fZÔ ±fZ RcY»f´fbSX »fûIYÀf·ff ÀfeMX IZY CX´f¨fb³ffU

¸fZÔ WXfSX³fZ IYe CX¸¸feQ ³fWXeÔ ±feÜ Af þ³f°ff IYf þû R`YÀf»ff WX`, UWX

dVfSXû²ff¹fÊ WX`Ü IYWXeÔ ³f IYWXeÔ WX¸fÀfZ ¨fcIY WXbBÊ WX`Ü Àf´ff fÀf´ff IYf Àff±f

WXû³ff WXfSX IYf ´fi¸fbJ IYfSX¯f f³ffÜ-IZYVfU ¸fü¹fÊ, CX´f¸fb£¹f¸fÔÂfe

¦fûSXJ´fbSX ÀfZ dUþ¹fe Àf´ff IZY ´fiUe¯f IbY¸ffSX d³f¿ffQ fe-MXZIY,

E³fAfBÊMXe ³fûEOXf WX`ÔÜ 2009 ÀfZ 2013 °fIY d·fUfOÞXe ¸fZÔ BÔþed³f¹fSX

SXWXZÜ EIY ´fbÂf U EIY ´fbÂfe WX`Ü 2013 ¸fZÔ d³f¿ffQ EIY°ff ´fdSX¿fQ IZY

SXf¿MÑXe¹f ´fiUöYf f³fZÜ

RcY»f´fbSX IZY dUþ¹fe Àf´ff ´fi°¹ffVfe ³ff¦fZ³Qi ´fi°ff´f dÀfÔWX

´fMXZ»f ³fZ ´fcUÊ ÀffÔÀfQ þÔ¦ffWXfQbSX dÀfÔWX ´fMXZ»f IZY Àff±f SXfþ³fed°f ¸fZÔ

IYQ¸f ¸fZÔ SXJf ±ffÜ UWX ´fcUÊ ÀffÔÀfQ IZY Àff±f Àf´ff ÀfZ þbOÞXIYSX

ÀfÔ¦fNX³f IYf¹fÊ IYSX°fZ SXWXZÜ ³f IYfSX¯fûÔ ³fZ 2017 ¸fZÔ AdJ»fZVf ÀfSXIYfSX

IYe dUQfBÊ IYSXf Qe ±fe, »f¦f·f¦f CX³WXeÔ IYfSX¯fûÔ ³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe

AfdQ°¹f³ff±f IYû CX³fIZY A´fSXfþZ¹f ¦fPÞX ¦fûSXJ´fbSX ÀfQSX ÀfeMX ´fSX WXfSX

IYf ¸fbÔWX QZJ³fZ IYû ¸fþfcSX IYSX dQ¹ffÜ 29 Àff»f ÀfZ þe°f IZY d»fE

°fSXÀf SXWXeÔ Àf´ff-fÀf´ff AüSX ÀfWX¹fû¦fe ´ffdMXʹffÔ fd»»f¹fûÔ CXL»f SXWXe

WX`Ô °fû ·ffþ´ffB¹fûÔ IYû WXfSX ´fSX þUff QZ°fZ ³fWXeÔ f³f SXWXfÜ ¦fûSXÃf´feNX

IZY ¦fWXSXZ ´fi·ffU Uf»fe ÀfeMX ´fSX dU´fÃf IYe (22 WXþfSX UûMXûÔ ÀfZ)

þe°f IYû AÀff¸ff³¹f §fMX³ff IZY øY´f ¸fZÔ QZJf þf SXWXf WX`Ü »fû¦fûÔ IYû

¹fIYe³f ³fWXeÔ WXû SXWXf WX` dIY ·ffþ´ff A´f³fZ AþZ¹f Qb¦fÊ ¸fZÔ WXe PXWX ¦fBÊÜ

BÀf WXfSX IYf ÀfÔQZVf QcSX °fIY þfE¦ffÜ ¹fWX R`YÀf»ff ¦f`SX·ffþ´ff Q»fûÔ

IYf ¦fNXfÔ²f³f f³fUf³fZ ¸fZÔ °fû ¸fQQ¦ffSX WXû¦ff WXe, 2019 IZY Af¸f

¨fb³ffU ¸fZÔ ·ffþ´ff IZY dJ»ffRY EIY fišff IYf ·fe IYf¸f IYSXZ¦ffÜ

¨fb³ffU ´fdSX¯ff¸f f°ff SXWXf WX` dIY ¸fWXþ ÀffÔÀfQ IZY øY´f ¸fZÔ ¹fû¦fe

AfdQ°¹f³ff±f þ³f°ff ¸fZÔ ª¹ffQf ÀUeIYf¹fÊ ±fZÜ ¸ff³ff þf SXWXf ±ff dIY

¸fûQe ÀfSXIYfSX IZY ¨ffSX Àff»f AüSX A´f³fZ EIY Àff»f IZY IYf¸fIYfþ

IZY fc°fZ ¹fû¦fe BÀf ¨fb³ffU ¸fZÔ ´ffMXeÊ ´fi°¹ffVfe CX´fZ³Qi QØf Vfb¢»f IYû

ª¹ffQf fOÞXZ AÔ°fSX ÀfZ dþ°fUf³fZ ¸fZÔ IYf¸f¹fff WXûÔ¦fZÜ CX¸¸feQUfSXûÔ IYe

§fû¿f¯ff WXû³fZ °fIY ·fe EZÀff WXe IY¹ffÀf »f¦ff¹ff þf SXWXf ±ffÜ ·ffþ´ffBÊ

°fû IYûBÊ ¸fbIYff»ff ¸ff³f WXe ³fWXeÔ SXWXZ ±fZÜ CX³fIYf IYWX³ff ±ff dIY þe°f

°fû Àfü RYeÀfQe ÀfZ ª¹ffQf ´f¢IYe WX`Ü QZJ³ff ¹fWXe WX` dIY WXfSX-þe°f

IYf AÔ°fSX CX°f³ff WXe SXWXZ¦ff ¹ff fPÞXZ¦ffÜ fÀf´ff IZY Àf´ff IYû Àf¸f±fʳf

QZ°fZ WXe WXf»ff°f °fZþe ÀfZ fQ»f³fZ »f¦fZÜ d³f¿ffQ ´ffMXeÊ, ´feÀf ´ffMXeÊ AüSX

fÀf´ff IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ Àf´ff dQ³fûÔdQ³f ¸fþfc°f WXû°fe ¦fBÊÜ CXÀfIZY

IYf¹fÊIY°ffÊ B°f³fZ CX°ÀffdWX°f WXû ¦fE dIY CX³f¸fZÔ ¹fWXe ÀfÔQZVf ¦f¹ff dIY

A¦fSX BÀf ffSX þe°f ³fWXeÔ d¸f»fe °fû dRYSX IY·fe ·fe þe°f IYf ÀfbJ

³fÀfef ³fWXeÔ WXû¦ffÜ CX³fIYe CX¸¸feQ IYf ÀffÀfZ fOÞXf IYfSX¯f ¹fWXe ±ff

dIY ¹fû¦fe CX¸¸feQUfSX ³fWXeÔ ±fZ AüSX CX³fIYe þ¦fWX ´ffMXeÊ ³fZ dþÀf

CX´fZ³Qi Vfb¢»f IYû CX¸¸feQUfSX f³ff¹ff, ¹fû¦fe IZY ¸fbIYff»fZ UWX IYWXeÔ

³fWXeÔ NXWXSX°fZÜCX²fSX, ·ffþ´ff BÀf JbVfRYWX¸fe ¸fZÔ OXcfe SXWXe dIY ÀfeE¸f

CXØfSX ´fiQZVf

CX´f¨fb³ff½f IZY ³f°feªfZ £f°fSmX IYe §faMXe

282 ÀfZ §fMXIYSX 272 ÀffaÀfQ WbXE (»fûIYÀf·ff A²¹fÃf IYû LXûOÞXIYSX)

IZY ¦fPÞX ¸fZÔ WXfSX WXû WXe ³fWXeÔ ÀfIY°feÜ þf ¹fû¦fe ÀffÔÀfQ SXWX°fZ °fe³f

»ffJ ÀfZ Ad²fIY UûMX ÀfZ þe°fZ ±fZ °fû Af ÀfeE¸f SXWX°fZ CX³WXZÔ ¢¹ff

IYûBÊ WXSXf ´ffE¦ffÜ

¦fûSXJ´fbSX U RcY»f´fbSX IYe WXfSX ÀfZ ·ffþ´ff ÀfIY°fZ ¸fZÔ

WXfSX³fZ ´fSX ¸füþcQf 272 IYf AfÔIYOÞXf fSXIYSXfSX SXWXZ¦ffÜ BÀfIZY Àff±f

CXÀfIZY ¦fNXfÔ²f³f ¸fZÔ Vffd¸f»f E³fOXe´fe´fe U ´feOXe´fe IYe dSXöY Qû

ÀfeMXûÔ IZY d»fE ·fe CX´f¨fb³ffU WXû³fZ WX`ÔÜA´f³fe U dU´fÃfe °ffIY°f IYf

AfIY»f³f IYSXZ¦fe ´ffMXeÊ: A¦f»fZ Àff»f WXû³fZ Uf»fZ »fûIYÀf·ff ¨fb³ffUûÔ

IYe °f`¹ffSXe ¸fZÔ þbMXe ·ffþ´ff B³f ³f°feþûÔ IZY ffQ ÀfIY°fZ ¸fZÔ WX`Ü ´ffMXeÊ

IZY EIY ´fi¸fbJ ³fZ°ff ³fZ IYWXf WX` dIY WXfSX WXû ¹ff þe°f ´ffMXeÊ WXSX dÀ±fd°f

IYe Àf¸feÃff IYSX°fe WX`Ü d³fd›°f øY´f ÀfZ ¹fWX ³f°feþZ ¨füÔIYf³fZ Uf»fZ WX`Ô

AüSX B³fIYe ´fcSXe Àf¸feÃff IYe þfE¦feÜ B³f ³f°feþûÔ IZY ffQ ·ffþ´ff

dU´fÃfe ¦fNXfÔ²f³f IYe °ffIY°f IYf AfIY»f³f IYSXZ¦feÜ Àff±f WXe UWX

A´f³fZ ÃfÂf´fûÔ IYe dÀ±fd°f ( CX³fIYe °ffIY°f U IY¸fþûSXe) IYf ·fe

dUãZ¿f¯f IYSXZ¦fe dIY ³f°feþûÔ ´fSX BÀfIYf ¢¹ff AÀfSX ´fOÞX°ff WX`ܹfc´fe

IYû »fZIYSX ·ffþ´ff Àf°fIY:Ê CXØfSX ´fiQZVf IZY B³f Qû CX´f¨fb³ffUûÔ IZY

´fdSX¯ff¸fûÔ ÀfZ IYBÊ À°fSX ´fSX AÀfSX ´fOÞXZ¦ffÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe AfdQ°¹f³ff±f

¹fû¦fe U CX´f ¸fb£¹f¸fÂfe IZYVfU ´fiÀffQ ¸fü¹fÊ IYe ÀffJ ´fSX ·fe BÀfIYf

AÀfSX ´fOÞXZ¦ffÜ QcÀfSXe °fSXRY dU´fÃf IYû ÀfÔIZY°f d¸f»f ¦fE WX`Ô dIY A¦fSX

UWX ¦fNXfÔ²f³f IZY Àff±f ¸fbIYff»ff IYSXZ¦fe °fû ·ffþ´ff IYû ´feLZ ²fIZY»f

ÀfIY°ff WX`Ü

»fûIYÀf·ff ÀfeMXZÔ ´ff»f§fSX U ·fÔOXfSXf-¦fûÔdQ¹ff (¸fWXfSXf¿MÑX) U I`YSXf³ff

(CXØfSX ´fiQZVf) ¸fZÔ CX´f ¨fb³ffU WXû³fZ WX`Ô, ÀfeMXZÔ Af °fIY ·ffþ´ff ¦fÔUf

¨fbIYe WX`Ô d´fL»fZ »fûIYÀf·ff ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ ´fc¯fÊ fWXb¸f°f ÀfZ þe°f IZY ffQ

³fBÊ dQ»»fe SXf¸f³ffSXf¹f¯f ßfeUfÀ°fUCXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ »fûIYÀf·ff IZY Qû

CX´f¨fb³ffUûÔ ¦fûSXJ´fbSX U RcY»f´fbSX ¸fZÔ ´fid°fâf IYe »fOÞXfBÊ ¸fZÔ WXfSX ÀfZ

·ffþ´ff IYû IYSXfSXf ÓfMXIYf »f¦ff WX`Ü ¹fWX ÀfeMXZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe

AfdQ°¹f³ff±f ¹fû¦fe U CX´f ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZYVfU ´fiÀffQ ¸fü¹fÊ IZY BÀ°feRYûÔ

ÀfZ Jf»fe WXbBÊ ±feÜ »fûIYÀf·ff IZY Af¸f¨fb³ffU ÀfZ Àff»f ·fSX ´fWX»fZ

d¸f»fZ BÀf fOÞXZ ÓfMXIZY IYû ·ffþ´ff ³fZ°fÈ°U ³fZ ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ d»f¹ff WX`Ü

UWX þ»Q WXe BÀfIYe CX¨¨f À°fSXe¹f Àf¸feÃff IYSXZ¦ffÜ ´ffMXeÊ IYf ¸ff³f³ff

WX` dIY IY³ffÊMXIY IZY ¨fb³ffUûÔ ´fSX B³f ³f°feþûÔ IYf IYûBÊ AÀfSX ³fWXeÔ

´fOÞXZ¦ffÜ UWX þ»Q WXe ³fBÊ SX¯f³fed°f ·fe °f`¹ffSX IYSXZ¦feÜfe°fZ »fûIYÀf·ff

¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ 282 ÀfeMXZÔ þe°f IYSX ´fc¯fÊ fWXb¸f°f ÀfZ ÀfØff ¸fZÔ AfBÊ ¨ffSX Àff»f ¸fZÔ dL³f ¦fBÊ 62 Àff»f ´fbSXf³fe ÀfeMX

·ffþ´ff Af °fIY CX´f ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ A´f³fe LWX ÀfeMXZÔ ¦fÔUf ¨fbIYe WX`,

þfdIY °fe³f ÀfeMXûÔ IZY d»fE CX´f¨fb³ffU ffIYe WX`ÔÜ BÀf fe¨f CXÀf³fZ RcY»f´fbSX »fûIYÀf·ff ÀfeMX ·ffþ´ff IZY ´ffÀf ¨ffSX Àff»f ·fe ³fWXeÔ SXWXeÜ

dU´fÃfe JZ¸fZ ÀfZ IYûBÊ ÀfeMX ³fWXeÔ Le³fe WX`Ü Af »fûIYÀf·ff ¸fZÔ CXÀfIZY QZVf IYû AfþfQe d¸f»f³fZ IZY ffQ 1952 ¸fZÔ ´fWX»fe ffSX WXbE Af¸f

272 (»fûIYÀf·ff A²¹fÃf IYû LûOÞXIYSX) d³fUfÊd¨f°f ÀffÔÀfQ WX`Ü ¨fb³ffU IZY 62 Àff»f ffQ ·ffþ´ff IYû 2014 ¸fZÔ RcY»f´fbSX ¸fZÔ þe°f

Àff±f WXe CXÀfIZY Àff±f Qû ¸f³fû³fe°f ÀffÔÀfQ WXû³fZ ÀfZ CXÀfIYe ÀfÔ£¹ff ³fÀfef WXbBÊ ±feÜ EIY Àf¸f¹f ´fcUÊ ´fi²ff³f¸fÔÂfe þUfWXSX »ff»f ³fZWXøY IYf

274 ´fWXbÔ¨f þf°fe WX`Ü ·ffþ´ff IYû fe°fZ ¨ffSX Àff»f ¸fZÔ ÓfffbAf, d³fUfʨf³f ÃfZÂf SXWXZ RcY»f´fbSX ÀfZ IZYVfU ´fiÀffQ ¸fü¹fÊ ³fZ 2014 ¸fZÔ

¦fb÷YQfÀf´fbSX, Aþ¸fZSX, A»fUSX, RcY»f´fbSX U ¦fûSXJ´fbSX IZY CX´f¨fb³ffUûÔ dSXIYfOXÊ 3.08 »ffJ ¸f°fûÔ ÀfZ þe°f WXfdÀf»f IYe ±feÜ ¹fWX ´fWX»ff

¸fZÔ A´f³fe þe°f Uf»fe ÀfeMXûÔ ´fSX WXfSX IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXf WX`Ü B³f ¸füIYf ±ff þfdIY ·ffþ´ff IYf IY¸f»f BÀf ÀfeMX ÀfZ dJ»ff ±ffÜ

°fe³f ÀfeMXûÔ ´fSX WXû³fZ WX`Ô CX´f¨fb³ffU:A·fe CXÀfIZY IYþZ Uf»fe °fe³f CX´f¨fb³ffU IYe Àf·ffAûÔ ¸fZÔ d³fU°fʸff³f ÀffÔÀfQ IZYVfU ´fiÀffQ ¸fü¹fÊ BÀf

ÀfeMXZÔ ´ff»f§fSX U ·fÔOXfSXf-¦fûÔdQ¹ff (¸fWXfSXf¿MÑX) U I`YSXf³ff (CXØfSX ff°f IYf dþIiY IYSX³ff ³fWXeÔ ·fc»f°fZ ±fZ dIY dþ°f³fZ ¸f°fûÔ IZY AÔ°fSX ÀfZ

´fiQZVf) ¸fZÔ CX´f ¨fb³ffU WXû³fZ WX`ÔÜ A¦fSX UWX B³fIYû fSXIYSXfSX SXJ°fe þUfWXSX »ff»f ³fZWXøY IY·fe ³fWXeÔ þe°fZ CXÀfÀfZ Ad²fIY AÔ°fSX ÀfZ

WX` °fû CXÀfIYe d³fUfÊd¨f°f ÀfQÀ¹f ÀfÔ£¹ff 275 ´fWXbÔ¨f þfE¦fe AüSX þ³f°ff ³fZ CX³WXZÔ dþ°ffIYSX QZVf IYe ÀffÀfZ fOÞXe ´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ ·fZþf ±ffÜ

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com 16

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018


A³fbSXf¦f ¨faQi

WX¸f ·fe IbYL Àf´f³ff IYe CX¸¸feQ »f¦ffE f`NXZ WX`Ô WX¸f þ`ÀfZ dQ½¹ffÔ¦f ·fe

IbYL Àf´f³ff ÀfþfE f`NXZ WX`Ô AüSX IbYL »fû¦f CX¸¸feQ »f¦ffE f`NXZ WX`Ô...

´f°ff ³fWXeÔ ·f¦fUf³f ³fZ L»ff ¹ff ³fWXeÔ ´fSX ÀfSXIYfSX AüSX dÀfÀMX¸f IZY

Àff±f EIY Àf¸ffþ ÀfZUe ÀfWX JZ»f Ad²fIYfSXe ·fe WX¸fZÔ L»fZÜ WX¸ffSXZ

QZVf IZY EIY ¦füSXUVff»fe SXfª¹f ¸fZÔ ÀfZ EIY dfWXfSX IYe ²fSX°fe ´fMX³ff

dþ»ff IZY AÔ°f¦fÊ°f ff»fe ¦ffÔU IYf SXWX³fZ Uf»ff A³fbSXf¦f ¨fÔQi d´f°ff

ßfe ÷YQ»f IbY¸ffSX dÀfÔWX ¸ff°ff ßfe¸f°fe d¸f³Qb QZUe WX`Ü B³fIYf þ³¸f

EIY Àff¸ff³¹f d³f²fʳf ´fdSXUfSX ¸fZÔ WXû°ff WX`Ü Àf¸ffþ IYe EIY Aþef

dfOX¸f³ff WX` þf ´fbÂf IYf þ³¸f WXû°ff WX` °fû WX¸ffSXZ Àf¸ffþ ¸fZ EIY

A»f¦f CX°ÀffWX SXWX°ff NXeIY U`ÀfZ WXe Àff ¨f»f°ff SXWXf 6 ¸fWXe³ff ¹ff

EIY U¿fÊ IZY ffQ Àf·fe IYe AfIYfÔÃff SXWX°fe WX` dIY ¸fZSXf fZMXf

dIY»fIYfdSX¹ffÔ ¸ffSXIYSX Afh¦f³f IYe ¨füIYOÞXe ¸ffSXZ »fû¦f ´fi¹ffVf IYSX°fZ

»fZdIY³f A³fbSXf¦f ¨fÔQi AÀf¸f±fÊ SXWX°fZ ±fZ Ü IbYL dQ³f IZY ffQ AfÀf

´fOÞXûÀf IZY IYWX³fZ ´fSX d¨fdIY°ÀfIY ÀfZ ´fSXf¸fVfÊ IZY d»fE ff²¹f WXbEÜ

fWXb°f ÀffSXZ QSX QSX ·fMXIY³fZ AûSX ¸fÔdQSX ¸fdÀþQ ¦fb÷YõfSXf IZY QSX ´fSX

ÀfSX ÓfbIYf³fZ IZY ffUþcQ ·fe Àff¹fQ JbQ IYû ¹fWXe ¸fÔþcSX ±ff OXfg¢MXSX

B³WXZÔ Qû³fûÔ ´f`SX IZY ´fûd»f¹fû ÀfZ ´fedOÞX°f §fûd¿f°f IYSX dQ¹ff 2 U¿fÊ IZY

Af¹fb ¸fZÔÜ °f·fe ÀfZ B³fIZY ¸ff°ff d´f°ff WX¸fZVff d¨fÔ°ff IZY Àff¦fSX ¸fZÔ WXe

OXbfIYe »f¦ff°fZ ±fZ UZ A´f³fZ IY¸fûÊ IYû Qû¿f QZ°fZ ±fZ CX³fIYû ¢¹ff ´f°ff

dIY UWXe fZMXf EIY dQ³f ¨f»fIYSX dUV½fIYed°fʸff³f À±ffd´f°f IYSX

´fdSXUfSX WXe ³fWXe SXfª¹f WXe ³fWXe SXf¿MÑX IYû ¦füSXUfd³U°f IYSXZ¦ffÜ Àff±f

WXe Àff±f Àf¸ffþ IZY d»fE ´fiZSX¯f ßfûÂf IZY ÷Y´f ¸fZÔ CX·fSX IYSX Àf¸ffþ

IZY d³f¨f»fZ °ffIZY IZY CX²ffSX IZY ffSXZ ¸fZ Àfû¨fZ¦ff AüSX IbYL IYSXZ¦ffÜ

³f Afd±fÊIY dÀ°fd±f SXûIY ÀfIYe, ³f ÀfSXIYfSX IYe CX´fZÃff, ¸fÔdþ»f ´ff

d»f¹ff ÀffÀfZ »fOÞX IYSX, A³fbSXf¦f ¨f³Qi ³fZÜ »fZdIY³f WXüVf»ff IYû

Àf»ff¸f dQ¹f³f¦f°ff øY´fe ´fWXfOÞX ´fSX ÀfRY»f°ff IYe ¸fÔÂf ÀfZ ÀffIZY

³ff´ffIY ¸fÔÀfcfZ IYû ¸ff°f dQ¹ffÜ EIY BÔÀff³f IYû þû »fû¦f A´ffdWXþ

AüSX d³f:VföY IYWX°fe WX` ´fSX B³WXûÔ³fZ E±fZ»fZdMX¢Àf, f`OXd¸fÔMX³f,

ffg»feff»f, °f`SXfIYe dÀfdMXÔ¦f RbYMXff»f, ¹fû¦ff, ffgOXe OXfÔÀf, Vf°fSXÔþ,

SX¦Ue, dIiYIZYMX AüSX IYSXfMXZ ÀfdWX°f ³fü ÀfZ Ad²fIY JZ»fû ¸fZÔ A´f³fe

´fid°f·ff IYf þ»fUf dQJf ¨fbIZY WX`Ü 2013 ¸fZÔ AÔ°fSXfÊÀMÑe¹f ¹fû¦f

¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f ¸fZÔ °ffBUf³f ¸fZÔ ·ff¦f d»fE UWXfh ·ffSX°f ´ffÔ¨fUf AûSX ¹fZ

12UfÔ À±ff³f ´fSX SXWX IZY SXf¿MÑX IYû ¦fUÊ IYSXf¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ A´f³fe

Af°¸fIY±ff IYû fZWXQ ¸ffd¸fÊIY f°ff°fZ WXbE IYWXf dIY 2008 ¸fZÔ 9

JZ»f ¸fZÔ ·ff¦f »fZIYSX Af °fIY 49 ´fQIY A´f³fZ ³ff¸f dIY¹fZ dþÀf¸fZ

8 SXf¿MÑXe¹f ¸fZÔ ÀfZ 2 ÀU¯fÊ 2 SXþ°f 4 IYfÔÀ¹fÜ SXfª¹fÀ°fdSX¹f 19 dþ»ff

À°fSXe¹f 14 ´fi¸fÔOX»f À°fSXe¹f 8 ´fQIYû ÀfZ ÀfbVfûd·f°f WX`Ü dWX¸¸f°f IYf

QcÀfSXf ³ff¸f A³fbSXf¦f ¨f³Qi IYû IYWX°fZ WX`Ô A³¹f ´fiQZVf IZY dJ»ffOÞXe¹fûÔÜ

A³fbSXf¦f ¨f³Qi ³fZ JZ»f IZY Àff±f Àff±f IYBÊ ÀffWXdÀfIY ¹ffÂffEÔ ·fe IYe

2015 ¸fZÔ BÔdOX¹ff ¦fZMX ÀfZ »fZWX °fIY MÑfB Àff¹fdIY»f ÀfZ 1267 AüSX

24562 RYeMX DYÔ¨ffBÊ IYe ¹ffÂff AüSX 2017 ¸fZÔ Qf³ff´fbSX ÀfZ

dÀf¹ffd¨f³f ¦»fZdVf¹fSX °fIY 3000 AüSX 17528 RYeMX DYÔ¨ffBÊ

Qbd³f¹ff IZY ÀffÀfZ DY¨fe ¨fûMXe J÷Y³fQ»ff MXfg´f IYû ´ffSX IYSX

dÀf¹ff¨fe³f ¦»fZdVf¹fSX ¸fZÔ dQ½¹ffÔ¦f ¸fûMXSX UfBÊIY ÀfZ ¹ffÂff Qbd³f¹ffh IYû

AfE³ff dQJf³fZ IZY Àff±f ¹fbUfAûÔ ¸fZÔ CX°ÀffWX ·fSX dQ¹ff AüSX EOXUZÔ¨fSX

þ³feÊ IYSXIZY SXf¿MÑX AüSX SXfª¹f IYû Àff IbYL QZ³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ffÜ

´fOÞX°ff»f

dQ³f, ¸fWXe³fZ, Àff»f ¦fbªfSX ¦fE ´fSX ³fWXeÔ d¸f»ff dQ½¹ffa¦f IYû BaXÀffRY

Ófû´fOÞX´fd˜¹fûÔ ¸fZÔ ¸fbµ°f dVfÃff ´fWXbÔ¨ff³fZ IZY d»fE ¹fc±f IYf MXe¸f f³ffIYSX AÀfÊ °fIY ¦ffÔ²fe UfQe °fSXeIZY AfÔQû»f³f IYSX ÀfÔ§f¿fÊ IYSX°fZ WXbEZ ´fbd»fÀf

IYf¸f IYSX°fZ Àff±f WXe Àff±f JbQ dVfÃfIY f³fIYSX d³f :Vfb»IY dVfÃff IZY OXÔOXZ ·fe JfBÊ BÀf IYOÞXe ¸fZ 7 dQ³fûÔ IZY Af¸fSX¯f A³fÀf³f IYSX

´fiQf³f IYSX°fZ WX`ÔÜ þfIYe A³fbSXf¦f d³f :Vfb»IY dVfÃff IYf IZY³Qi 2009 ÀfSXIYfSX IYû ÓfbIYf IYSX dQ½¹ffÔ¦fûÔ IYf EIY ¸ffÔ¦f °fbSXÔ°f ´ffÀf IYSXf¹ff

ÀfZ Vfb·ffSXÔ·f IYSX Ófû´fOÞX´fd˜¹fûÔ ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ ¦fSXef f¨¨fûÔ ¸fZÔ dVfÃff AüSX 100 MÑfBÊÀffBIYe»f,30 f`ÀffJe AüSX 20 ½WXe»f ¨fZ¹fSX A´f³fZ

IYf A»fJ þ¦ff³fZ IYf IYf¸f ´fMX³ff ¸fZÔ EIY VffJf IYf CXîfMX³f IYSX À°fSX dQ½¹ffÔ¦fûÔ IYû dQ»ff ¨fbIZY WX`ÔÜ dþÀfZ Àf¸ffþ dJ»ffOÞXe AüSX

IZY JbQ dIY¹ff ±ff,þû Af dfWXfSX IZY IYBÊ dþ»ffAûÔ ¸fZÔ d¸f»ff IYSX ÀfRY»f ³ff¦fdSXIY ÀfZ A´fZÃff IYSX°fe WX`Ü »fZdIY³f QbdJ°f AüSX QidU°f

IbY»f 50 VffJfEh ¨f»ff SXWXZ WX`Ô Ü ¹fZ Àff A´f³fZ d´f°ff þe IYe ´fiZSX¯ff ¸f³f ÀfZ WX¸fZÔ IYWX³ff ´fOÞX SXWXf WX` dIY WX¸f Àf·fe dQ½¹ffÔ¦f IYe Àf¸ffþ

AüSX ¸ff¦fÊQVfʳf ÀfZ ´fiZdSX°f WXû IYSX A³fbSXf¦f ¨fÔQi þe IYSX SXWXZ B³fIZY AüSX ÀfSXIYfSX ¸fZ A´fZÃff LûOÞXIYSX IbYL ³fWXe ³fÀfef WXû°ff WX` ÀfSXIYfSX

IYf¹fÊ IYû QZJIYSX WX¸fZÔ ·fe ´fPÞXfAûÔ Àf¸ffþe ÀfÔÀ±ff @À»f¸f dVfÃff@ AüSX dÀfÀMX¸f WX¸f»fû¦f IYû EIY ÀfRY»f dJ»ffOÞXe ¸f³f³fZ ÀfZ IY°fSX°fe

IZY Qc°f f³ff dQ¹ff WX`Ô BÀfIZY ffQ ÀfZ dVfÃff ÀfZ QcSX SXWX SXWXZ f¨¨fûÔ IYû WX`Ü Afþ ·fe IYBÊ AfUfOXÊ AûSX ´fbSXÀIYfSX þû dIY dfWXfSX IZY ffWXSX

dVfÃff IZY Àff±f À»f¸f IZY f¨¨fûÔ IZY ³f`Àfd¦fÊIY ´fid°f·ff IYû d³fJfSX³fZ þf³fZ ´fSX BÀfZ »fûWXf ¸ff³f°fZ WX` »fZdIY³f WX¸f A´f³fZ SXf¿MÑX AüSX ¸ff°fÈ·fcd¸f

¸fZÔ »f¦fZÔ WXbE WX`Ô Ü dQUf»fe, WXû»fe °f±ff A³¹f ´fUÊ ¸fZÔ f¨¨fûÔ IZY fe¨f IZY d»fE ÀfQ`U A´f³ff Jc³f ´fÀfe³ff fWXf°fZ SXWXcÔ¦ffÜ EIY ³f EIY dQ³f

CX°ÀfU ´fUÊ IZY ¸fWX°U IYû ´fiIYfVf OXf»f°fZ WXbEZ f¨¨fûÔ IZY df¨f WX¸fZ BÔÀffRY d¸f»fZ¦ff WX¸fZ WXe ³fWXe ´fcSXZ dQ½¹ffÔ¦f ·ffB¹fû IYû A´f³ff WXIY

þøYSX°f¸fÔQû IYû WX¸fZÔ ·fe ´fPÞXfAû IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ Àff¸f¦fie IZY Àff±f ·fe d¸f»fZ¦ff Ü EIY ff°f °fû ¸ff³f³fe WXe WXû¦fe ¨ffWXZ ÀfSXIYfSX WXû ¹ff dÀfÀMX¸f

A´f³fZ VfdöY IZY A³fbÀffSX IYf¹fÊ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ À»f¸f AüSX dQ½¹ffÔ¦fûÔ IZY þf °fIY Àf¸ffþ ¸fZ Àf·fe IYû CXÀfIZY ´fid°f·ff IZY A³fbÀffSX CXÀfIYû

df¨f ¸fZÔ IYf¸f IYSX³fZ Uf»fZ fOÞXZ LûMXZ Àf·fe ÀfÔ¦fNX³f AüSX E³f. þe. A´f³ff WXIY ³fWXe d¸f»fZ¦ff °ff °fIY ÀfZ WX¸f ·ffSX°f IYe ÀUd¯fʸf ·fdU¿¹f

Aû A³fbSXf¦f IYû Àfb»°ff³f AfgRY À»f¸f ÀfZ ´fbIYfSX°fZ WX`ÔÜ dVfÃff IZY Àff±f IYe IYf¸f³ff ³fWXe IYSX ÀfIY°fZÜ ·ffSX°f WX¸fZ AJÔOX°ff ¸fZÔ EIY°ff WX¸f

³fVff dU¸fbdöYIYSX³f , AüSX dQ½¹ffÔ¦fûÔ IZY ÀfWXf¹fIY CX´fIYSX¯f IZY Àff±f IYf ÀfÔQZVf QZ°ff WX` BÀfd»f¹fZ WX¸fÀf·fe IYû EIY WXûIYSX WX¸fZVff SXf¿MÑX IYû

LûMXZ LûMXZ SXûþ¦ffSX ¸fZÔ ¸fQQ EUÔ A³¹f Àf¸ffþû´f¹fû¦fe IYf¹fûÊ ¸fZÔ ·fe ¦f`SXUfd³U°f IYSX³fZ IZY d»fE IÈY°f ÀfÔIYd»´f°f WXûÜ

A´f³ff ¹fû¦fQf³f QZ SXWXf WX`Ü BÀfIYf ¸fc»f CXïZV¹f Àf¸ffþ U`ÀfZ Àf·fe

U¦fûÊÔ IYû ¸fb£¹ff ²ffSXf ¸fZÔ »ff³ff WX` þû IYWXeÔ ³f IYWXeÔ d´fLOÞX ¦fE WX`Ü

À»f¸f IZY f¨¨fûÔ AüSX dQ½¹ffÔ¦fûÔ ¸fZÔ Af´ffSX ´fid°f·ff IZY Àff±f- Àff±f

ÀfÔ·ffU³ffEÔ Lb´fe WX`ÔÜ CX³fIYe ´fid°f·ff IYû A³fbSXf¦f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ

d³fJfSXf þf SXWXf WX`Ü dQ½¹ffÔ¦f A³fbSXf¦f ¨fÔQi þe IYWX°fZ WX`Ô IYe kÀ»f¸f

dVfÃffl IYe VffJfAûÔ ¸fZÔ dVfÃff IZY Àff±f ÀfÔÀIYfSX d¸f»f°fe WX`Ô ÜÀff±f

WXe Àff±f WXSX VffJfAûÔ ¸fZÔ ´fNX³f -´ffNX³f Àff¸f¦fie IZY A»ffUZ Àf·fe

f¨¨fûÔ IYû JZ»f JZ»f ¸fZÔ ´fPXf³fZ IZY Àff±f °f¸ff¸f °fSXWX IZY ¦fd°fdUd²f¹ffh

dQ½¹ffÔ¦f WXûIYSX ÀfIY»ffÔ¦f IYû ¦fPÞX°fZ WX`Ô, A³fbSXf¦f ¨f³Qi

ÀfZ þûOÞXf þf°ff WX`Ü dþÀfZ CXÀfIZY AÔQSX IYe ´fid°f·ff IYû d³fJfSXf þf

ÀfIZYÔÜ BÀf °fSXWX IZY ´fi¹ffÀf ¸fZÔ AüSX »fû¦fûÔ IYû ·fe þbOÞX³ff ¨ffdWX¹fZ

°ffIYe dUÀ°ffSX IZY Àff±f AüSX ·fe þøYSX°f¸fÔQ f¨¨fZ ¸fb×µ°f dVfÃff »fZ

B°f³ff WXe ³fWXeÔ AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f dJ»ffOÞXe A³fbSXf¦f ¨f³Qi JZ»f IZY ffQ ÀfIZYÔÜ QZVf IZY dQ½¹ffÔ¦fûÔ IZY df¨f ¸fZÔ EIY AfBÊIY³f IZY ÷Y´f ¸fZÔ d¦f³fZ

dVfÃff IYû fPÞXfUf QZ³fZ IZY d»fE VfWXSX ÀfZ »fZIYSX ¦fif¸fe¯f À°fSX °fIY þf°fZ WX`Ô, A³fbSXf¦fÜ Af °fIY A³fbSXf¦f dQ½¹ffÔ¦fûÔ IZY d»fE RYVfÊ ÀfZ

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com 17

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018


²fûS`X¹ff/ffaIYf

²f³fIbYÔOX ¸fZ»fZ ¸fZÔ Ad²fIY SXfþÀU UÀfc»fe IZY dUSXû²f

¸fZÔ QbIYf³fQfSXûÔ ³fZ dIY¹ff ÀfOÞXIY þf¸f

AøY¯f IbY¸ffSX ¦fb~f

ÃfZÂf IZY Àfb´fidÀfð ²f³fIbYÔOX ¸fZ»fZ ¸fZÔ SXfþÀU UÀfc»fe IZY dUSXû²f ¸fZÔ

À±ff³fe¹f QbIYf³fQfSXûÔ ³fZ VfbIiYUfSX IYe AWX»fZ ÀfbfWX Àf³WXü»ff

þ¦fQeVf´fbSX ¸fb£¹f ¸ff¦fÊ ´fSX ²f³fIbYÔOX IZY Àf¸fe´f ÀfOÞXIY þf¸f IYSX dQ¹ff.

À±ff³fe¹f ´fiVffÀf³f ´fSX ¸f³f¸ff³fe IYf AfSXû´f »f¦ff°fZ WXb¹fZ QbIYf³fQfSXûÔ ³fZ

dUSXû²f ¸fZÔ MXf¹fSX þ»ffIYSX ´fiQVfʳf dIY¹ff °f±ff WXû WXÔ¦ff¸ff ¸f¨ff¹ff.

AWX»fZ ÀfbfWX IYSXef AfNX fþZ ÀfZ ´fcUÊ d³f²ffÊdSX°f IYf¹fÊIiY¸f IZY °fWX°f

¸fZ»fZ ¸fZÔ QbIYf³f »f¦ff³fZ Uf»fZ Àf·fe QbIYf³fQfSXûÔ ³fZ A´f³fe A´f³fe QcIYf³fZÔ

fÔQ SXJe. EIYþcMX WXûIYSX Àf·fe QbIYf³fQfSX ÀfeAû õfSXf IYe þf SXWXe

UÀfc»fe IZY dUSXû²f ¸fZÔ ÀfOÞXIY ´fSX CX°fSX Af¹fZ AüSX þ¸fIYSX WXÔ¦ff¸ff

¸f¨ff¹ff. ´fiQVfʳfIYfSXe QbIYf³fQfSXûÔ IYf AfSXû´f ±ff dIY BÀf ffSX À±ff³fe¹f

´fiVffÀf³f CX³f»fû¦fûÔ IZY Àff±f þûSX þfSXQÀ°fe IYSX »f¦ff³f IYe UÀfc»fe

ª¹ffQf IYSX³ff ¨ffWX SXWXe WX`. EZÀfZ ¸fZÔ UZ ª¹ffQf ´f`Àff QZ³fZ ¸fZÔ ÀfÃf¸f ³fWXeÔ

WX`. ÀfOÞXIY þf¸f U Af¦fþ³fe IYe Àfc¨f³ff ´fSX ²f³fIbYÔOX ±ff³ff²¹fÃf

´fiUe¯f IbY¸ffSX Óff Q»ff»f IZY Àff±f þf¸f dIY¹fZ ¦f¹fZ À±f»f ´fSX ´fWXbÔ¨fZ

°f±ff AfIiYûdVf°fûÔ IYû Àf¸fÓff fbÓffIYSX VffÔ°f dIY¹ff. ±ff³ff²¹fÃf ³fZ IYWXf

dIY ÀfOÞXIY þf¸f U WXÔ¦ff¸ff IYSX³fZ ÀfZ Àf¸fÀ¹ff IYf Àf¸ff²ff³f ÀfÔ·fU ³fWXeÔ

WX`. ±ff³ff²¹fÃf IZY Àf¸fÓff³fZ ´fSX AfIiYûdVf°f QbIYf³fQfSX VffÔ°f WXb¹fZ. IYSXef

OXZPX §fÔMXZ °fIY þf¸f ÀfZ AfUf¦f¸f³f ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYû ·ffSXe ´fSXZVff³fe IYf

Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXf.

¢¹ff IYWX°fZ WXỒ Aä f»ffd²fIYfSXe

ÀfeAû dUSXZ³Qi IbY¸ffSX ³fZ f°ff¹ff dIY ÀfSXIYfSXe QSX IZY ¸fb°ffdfIY WXe

UÀfc»fe IYf IYf¹fÊ dIY¹ff þf³ff WX`. IbYL VfSXfSX°fe °f°UûÔ õfSXf §fMX³ff IYû

AÔþf¸f dQ»ff¹ff ¦f¹ff. QbIYf³fQfSX Àf¸fÓff³fZ ´fSX ¸ff³f ¦f¹fZ WXỒ. dÀ±fd°f

Àff¸ff³¹f WX`.

WXf±f ¸fZÔ °f£°fe »fZIYSX ÀfeAû IZY dU÷Yð IYe ³ffSXZffþe

¦fif¸fe¯f ÀfOÞXIY ´fSX Ad°fIiY¸f¯f U ´ff³fe fWXf³fZ ÀfZ Afdþþ ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ °feÀfSXe ffSX AÔ¨f»f IYf¹ffÊ»f¹f ´fWXbÔ¨f dIY¹ff ´fiQVfʳf, ÀfÌYOÞXûÔ §fSX ¦ffÔU ¸fZÔ IỲQ SXWX³fZ IYû WXỒ dUUVf

¦fif¸fe¯f ÀfOÞXIY ´fSX ¦ffÔU IZY WXe IbYL »fû¦fûÔ õfSXf Ad°fIiY¸f¯f dIY¹fZ

þf³fZ ÀfZ ³ffSXIYe¹f þeU³f þe SXWXZ þ¹f´fbSX ´fÔ¨ff¹f°f IZY »føfedIYØff

¦ffÔU IZY ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ À±ff³fe¹f ´fiVffÀf³f ´fSX »ff´fSXUfWXe ´fSX AfSXû´f

»f¦ff°fZ WXb¹fZ »f¦ff°ffSX °feÀfSXe ffSX ´fiQVfʳf dIY¹ff. Àfû¸fUfSX IYû IYSXef

Àf`IYOÞXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¸fdWX»ff ´fb÷Y¿f AÔ¨f»f IYf¹ffÊ»f¹f ²fûSX`¹ff ´fWXbÔ¨fZ

°f±ff WXf±fûÔ ¸fZÔ °fd£°f¹ffÔ »fZIYSX ´fiQVfʳf dIY¹ff.

´fiQVfʳfIYfdSX¹fûÔ ³fZ Àf¸fÀ¹ffAûÔ ÀfZ IYSXf¹ff AU¦f°f

Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû »fZIYSX AÔ¨f»f IYf¹ffÊ»f¹f ´fWXbÔ¨fZ ¦fif¸fe¯f A÷Y¯f

IbY¸ffSX, þeU³f NXfIbYSX, ´f`»fc SXþIY, ¸fQ³f ´ffÀfUf³f, CX¸fZVf ´ffÀfUf³f,

ÀfÔ°fû¿f SXþIY, A¸fe°f SXþIY, dU³QZV½fSXe NXfIbYSX, ¸ff»ff QZUe, Ue¯ff

QZUe, Q¹ff QZUe, ÀfÔþb QZUe, CX¿ff QZUe, ¨ffÔQ³fe QZUe ÀfdWX°f Àf`IYOÞXûÔ

¸fdWX»ffAûÔ ³fZ f°ff¹ff dIY ¦ffÔU IZY ¦fb÷YQZU SXþIY IZY §fSX ÀfZ J»fe»f

IZY ´fûJSX °fIY ÀfOÞXIY ´fSX WXe QfÔ¦fûÔ õfSXf ¨ffWXSXdQUfSXe QZ Qe ¦fBÊ WX`.

³ffÔQ U ¨ff´ffIY»f IYf ´ff³fe QfÔ¦fûÔ õfSXf fWXf¹ff þf SXWXf WX`. ¹fWX

ÀfOÞXIY IYSXef OXZPX Àfü §fSXûÔ IZY AfUf¦f¸f³f IYf EIY ¸ffÂf Àff²f³f WX`.

Ad°fIiY¸f¯f IZY IYfSX¯f ¦fif¸fe¯f §fSXûÔ ¸fZÔ WXe I`YQ WXû³fZ IYû dUU¿f WX`Ô.

¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ Àf¸fÀ¹ff Àf¸ff²ff³f WXZ°fb EIY WXÀ°ffÃfSX¹fböY AfUZQ³f

feOXeAû, ÀfeAû U ´fiJÔOX ´fi¸fbJ IYû dQ¹ff ±ff.

¸fSXeþûÔ IZY d»f¹fZ ¦ffÔU ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨f ´ff°ff EÔfb»fZÔÀf

ÀfOÞXIY ´fSX Ad°fIiY¸f¯f °f±ff ¦fÔQZ ³ff»fe IZY ´ff³fe fWXfU IZY IYfSX¯f

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

»fû¦fûÔ IYû ¦ffÔU þf³fZ ¸fZÔ ¦fÔQZ ´ff³fe WXûIYSX ¦fbþSX³ff ´fOÞX°ff WX`. fe¸ffSX

¸fSXeþûÔ IZY d»f¹fZ EÔfb»fZÔÀf ¦ffÔU ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨f ´ff°fe. ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ IYWXf

dIY ¦ffÔU ¸fZÔ VffQe IZY d»f¹fZ Af¹fZ dSXV°fZQfSX ·fe ³ffÔIY ·ffÔU dÀfIYûOÞX°fZ

Af°fZ WX`Ô. ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ IYWXf dIY þe³ff QbÀUfSX WXû ¦f¹ff WX`. ÀfOÞXIY

´fSX WXe ³ffÔQ U ¸fUZVfe SXWX³fZ ÀfZ dÀ±fd°f ·f¹ffUWX WXû ¦fBÊ WX`.

feOXeAû ³fZ ¦ffÔU ´fWXbÔ¨f ¸ff¸f»fZ IYf d»f¹ff þf¹fþf

¦fif¸fe¯fûÔ IZY ´fiQVfʳf IYû QZJ°fZ WXb¹fZ feOXeAû ¦fb÷YQZU ´fiÀffQ ¦fb~f,

´fiJÔOX CX´f´fi¸fbJ f»fþe°f dÀfÔWX ÀfeAû IZY IYf¹ffÊ»f¹f UZV¸f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fZ

°f±ff AfIiYûdVf°fûÔ IYû Àf¸fÓff fbÓffIYSX VffÔ°f dIY¹ff. AfV½ffÀf³f dQ¹ff

¦f¹ff dIY þ»Q WXe Af ¸ff¸f»fZ IYf d³f¿´ffQ³f IYSX dQ¹ff þf¹fZ¦ff.

CX´f´fi¸fbJ ³fZ IYWXf dIY ¦fif¸fe¯fûÔ IYe ¸ffÔ¦fZÔ þf¹fþ WX`Ô.

¢¹ff IYWX°fZ WX`Ô Aa¨f»ffd²fIYfSXe

ÀfeAû feSXZ³Qi IbY¸ffSX ³fZ IYWXf dIY ¦ffÔU ´fWXbÔ¨f IYSX Àf¸fÀ¹ff IYû QZJf

¦f¹ff. þû ·fe »fû¦f ÀfOÞXIY ´fSX ´ff³fe fWXf SXWXZ WX`Ô, CX³WXüÔ³fZ ´fÔQiWX dQ³fûÔ

IZY AÔQSX ³ff»ff f³ff³fZ IYe ff°f IYWXe WX`. Ad°fIiYd¸f°f À±f»f IZY ffSXZ

¸fZÔ IY¸fʨffSXe IZY dSX´fûMXÊ ´fSX IYfSXÊUfBÊ WXû¦fe.

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018

18


Vf£Àfe¹f°f

ÀMXeRY³f WXfgdIaY¦f IYe Qû VffdQ¹ffh ³ffIYf¸f SXWXe, IYWX°fZ ±ûÔ- fišffaOX IYû Àf¸fÓf³ff AfÀff³f, ´fSX ¸fdWX»ff £fbQ WXe EIY SXWXÀ¹f W`X

Àfb. OZXÀIY

dIYÀfe fOÞXZ U`Äffd³fIY, fOÞXZ dJ»ffOÞXe, ÀffdWX°¹fIYfSX ¹ff dIYÀfe ·fe ÃfZÂf IYe Af»ff WXÀ°fe IYf WX¸f fOÞXe AfÀff³fe ÀfZ ¸fc»¹ffÔIY³f IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ÀfZd»fdfiMXe IYf QþfÊ WXfdÀf»f IYSX ¨fbIYe dIYÀfe ·fe Vf£Àfe¹f°f IYû

AfÔIY³fZ AüSX ³ff´f³fZ IZY ·fe WX¸ffSXZ ´ffÀf fWXb°f ÀffSXZ ´f`¸ff³fZ WX`ÔÜ ÀfRY»f°ff IYe IYWXfd³f¹fûÔ IYf ·ffU °f¹f IYSX³fZ IZY ·fe WX¸ffSXZ ´ffÀf fWXb°f ÀfZ °fSXfþc WX`ÔÜ »fZdIY³f B³f ÀffSXe IYÀfüdMX¹fûÔ IYû EIY Àff±f BÀ°fZ¸ff»f IYSX »fZÔ, °fû

WX¸f ÀMXeRY³f WXfgdIÔY¦f IZY ¸fWX°U IYû ³f °fû ´fcSXe °fSXWX AfÔIY ÀfIY°fZ WX`Ô, ³f ¸ff´f ÀfIY°fZ WX`Ô AüSX ³f WXe CX³fIYe CXÀf ·fcd¸fIYf IYû ´fcSXe °fSXWX °fü»f ÀfIY°fZ WX`Ô, þû CX³WXûÔ³fZ °f¸ff¸f ·fi¸fûÔ ÀfZ ¦fiÀ°f BÀf Àf¸f¹f ¸fZÔ d³f·ffBÊ WX`Ü

ÀMXeRY³f WXfgdIÔY¦f AüSX CX³fIYe ·fcd¸fIYf IYû WX¸f °fe³f °fSXWX ÀfZ QZJ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ EIY Àff±f °fe³f °fSXWX ÀfZÜ EIY °fSXRY °fû EIY U`Äffd³fIY WX`, Af»ff QþZÊ IYf IYfgÀ¸fû»ffgdþÀMXÜ UWX U`Àff ³fWXeÔ WX`, þ`Àff WX¸f A´f³fZ

AfÀf-´ffÀf UdSXâ U`Äffd³fIY, ¸fb£¹f U`Äffd³fIY ¹ff ´fiûRZYÀfSX AfdQ IZY øY´f ¸fZÔ QZJ°fZ WX`ÔÜ dUÄff³f CXÀfIYf ´fZVff ³fWXeÔ ±ff, fd»IY UWX dUÄff³f IYû WXSX ´f»f ffIYf¹fQf þe SXWXf ±ffÜ ÀMXeRY³f WXfgdIÔY¦f þf ²fSX°fe IZY þ³¸f

AüSX CXÀfIZY ´fWX»fZ IYe AU²ffSX¯ffAûÔ IYû QZ°fZ ±fZ, °fû UWX dÀfRYÊ B°f³ff WXe ³fWXeÔ IYSX°fZ ±fZÜ UWX WX¸ffSXZ AÔ²fdUV½ffÀfûÔ AüSX WX¸ffSXe ·fifÔd°f¹fûÔ IYf JÔOX³f ·fe IYSX°fZ ±fZÜ ÀMXeRY³f WXfgdIÔY¦f ³fZ U`Äffd³fIY Àfû¨f IYû þ³f¸ff³fÀf

IYf dWXÀÀff f³ff³fZ IYf UWX IYf¸f dIY¹ff, þû B²fSX IbYL Àf¸f¹f ÀfZ U`Äffd³fIYûÔ ³fZ ´fcSXe °fSXWX LûOÞX dQ¹ff WX`Ü ÀMXeRY³f WXfgdIÔY¦f IZY BÀfe ´fWX»fc ³fZ CX³WXZÔ WX¸ffSXZ QüSX IYe ÀffÀfZ ÀfVföY AüSX dUV½fÀf³fe¹f AfUfþ f³ff dQ¹ff

±ff, UWX ·fe °ff, þf UWX AfUfþ WX¸fZÔ Àfe²fZ CX³fIZY ¸fbÔWX ÀfZ ³fWXeÔ, fd»IY CX³fIYe ½WXe»f ¨fZ¹fSX ´fSX »f¦fZ IÔY´¹fcMXSX IZY À´feIYSX ÀfZ Àfb³ffBÊ QZ°fe ±feÜEZÀff ·fe ³fWXeÔ WX` dIY EIY U`Äffd³fIY IZY øY´f ¸fZÔ CX³fIZY Jf°fZ ¸fZÔ

dÀfRYÊ ÀfRY»f°ffEÔ WXe WX`ÔÜ dIYÀfe ·fe U`Äffd³fIY IYe °fSXWX CX³WXûÔ³fZ ·fe ¦f»fd°f¹ffÔ IYeÔ, AüSX EIY A¨LZ BÔÀff³f IYe °fSXWX þøYSX°f ´fOÞX³fZ ´fSX CX³WXZÔ ÀUeIYfSXf ·feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf ±ff dIY »f`IY WXû»f Àfc¨f³ffAûÔ IYû ³fá

IYSX QZ°ff WX`, UWX ¦f»f°f Àffdf°f WXbEÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY LWX WXþfSX ´fiIYfVf U¿fÊ QcSXe IZY WX¸fZVff E¢Àf-SXZ LûOÞX³fZ Uf»ff ÀffB³fÀf E¢Àf-1 IYûBÊ »f`IY WXû»f ³fWXeÔ WX`Ü ffQ IZY A²¹f¹f³f ¸fZÔ ´f°ff »f¦ff dIY ¹fWX »f`IY

WXû»f WXe WX`Ü AüSX ÀffÀfZ fOÞXe ¦f»f°fe dWX¦Àf fûÀfû³f IYû »fZIYSX WXbBÊÜ 1964 ¸fZÔ CX³fIZY AüSX BÀf IY¯f IYe AU²ffSX¯ff ´fZVf IYSX³fZ Uf»fZ ´fidÀfð U`Äffd³fIY ´feMXSX dWX¦Àf IZY fe¨f BÀf ff°f ´fSX IYfRYe fWXÀf WXbBÊÜ

ÀMXeRY³f WXfgdIÔY¦f IYf IYWX³ff ±ff dIY BÀf IY¯f IYû WX¸f IY·fe ³fWXeÔ ´ff ÀfIZYÔ¦fZÜ ¹fWX fWXÀf °ff AüSX °f»J WXû ¦fBÊ, þf ´feMXSX dWX¦Àf ³fZ IYWXf dIY ÀMXeRY³f WXfgdIÔY¦f IYû ÀfZd»fdfiMXe IYf QþfÊ WXfdÀf»f WX` AüSX BÀf

fWXÀf ¸fZÔ UWX BÀfe IYf Qb÷Y´f¹fû¦f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ »fZdIY³f ÀUeOX³f ¸fZÔ f³fZ »ffgþÊ WXZOÑfg³f IYû»ffBOXSX ³fZ 2012 ¸fZÔ BÀf IY¯f IYû Jûþ d³fIYf»ffÜ ¹fWX JfSX þf ÀMXeRY³f WXfgdIÔY¦f IYû Qe ¦fBÊ, °fû CX³WXûÔ³fZ ¦f»f°fe ÀUeIYfSXe

AüSX IYWXf dIY ´feMXSX dWX¦Àf IYû BÀfIZY d»fE ³fûfZ»f Àf¸¸ff³f d¸f»f³ff ¨ffdWXEÜ AüSX Àf¨f¸fb¨f EIY Àff»f ffQ WXe ´feMXSX dWX¦Àf ³fûfZ»f ´fbSXÀIYfSX ÀfZ ³fUfþZ ¦fEÜ CX³fIZY ÀfZd»fdfiMXe ÀMXZMXÀf ´fSX dMX´´f¯fe IYSXIZY ´feMXSX

dWX¦Àf ³fZ ·f»fZ WXe A´f³fe IbYÔNXf þ¦fþfdWXSX IYSX Qe WXû, »fZdIY³f ¸ffRYe ¸ffÔ¦fIYSX ÀMXeRY³f WXfgdIÔY¦f ³fZ A´f³fe ¸fWXf³f°ff À±ffd´f°f IYSX QeÜ AÔ²fdUV½ffÀfûÔ IYû °fûOÞX³fZ Uf»fZ IYû JbQ IZY þeU³f ¸fZÔ IY˜SX°ff ÀfZ dIYÀf °fSXWX

QcSX SXWX³ff ¨ffdWXE, ÀMXeRY³f WXfgdIÔY¦f BÀfIYf ÀffÀfZ A¨Lf CXQfWXSX¯f WX`ÔÜÀMXeRY³f WXfgdIÔY¦f IYû d¸f»ff ÀfZd»fdfiMXe IYf QþfÊ CX³fIZY þeU³f IYf EIY QcÀfSXf ´fWX»fc WX`Ü CX³WXZÔ QZJ³fZ IYf EIY QcÀfSXf °fSXeIYfÜ Bd°fWXfÀf ¸fZÔ

»fûIYd´fi¹f ³fZ°ff, Ad·f³fZ°ff AüSX ÀffdWX°¹fIYfSX °fû fWXb°f WXbE WX`Ô, »fZdIY³f »fûIYd´fi¹f WXû³fZ Uf»fZ U`Äffd³fIYûÔ IYe ÀfÔ£¹ff fWXb°f IY¸f WX`Ü ÀMXeRY³f WXfgdIÔY¦f IZY A»ffUf IbYL WXe ³ff¸f ¹ffQ Af°fZ WX`ÔÜ þ`ÀfZ- AfBÊþIY ³¹fcMX³f,

AfdIYÊd¸fOXeþ, ±ffg¸fÀf EOXeÀf³f, A»fMXÊ AfBÔÀMXe³f U¦f`SXWXÜ WXû ÀfIY°ff WX` dIY IbYL »fû¦f BÀf¸fZÔ IbYL AüSX ³ff¸f þûOÞX³ff ¨ffWXZÔ, »fZdIY³f dRYSX ·fe ¹fWX ÀfÔ£¹ff CXÔ¦fd»f¹fûÔ ´fSX d¦f³fe þf³fZ »ff¹fIY WXe WXû¦feÜ QcÀfSXe °fSXRY

A¦fSX Af´f d´fL»fe EIY-Qû ÀfQe IZY QÀf-feÀf fOÞXZ U`Äffd³fIYûÔ IYe Àfc¨fe f³ffEÔ, °fû CXÀf¸fZÔ Vff¹fQ WXe ÀMXeRY³f WXfgdIÔY¦f IYf ³ff¸f Af ´ffEÜ AfdJSX UWX ¢¹ff ¨feþ WX`, þû ÀMXeRY³f WXfgdIÔY¦f IYû dþ°f³ff fOÞXf

U`Äffd³fIY ³fWXeÔ f³ff°fe, CXÀfÀfZ IYWXeÔ ª¹ffQf »fûIYd´fi¹f°ff CX³WXZÔ QZ°fe WX`, CX³WXZÔ CXÀfÀfZ IYWXeÔ ª¹ffQf dUÄff³f IYe dUV½fÀf³fe¹f AfUfþ f³ff°fe WX`? Afþ IZY QüSX IZY Àf·fe U`Äffd³fIYûÔ ¸fZÔ ÀffÀfZ A»f¦f ¨feþ þû ÀMXeRY³f

WXfgdIÔY¦f ¸fZÔ ±fe, UWX ±ff CX³fIYf IY¸¹fbd³fIZYMXSX WXû³ffÜ CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ dUÄff³f IYû dÀfRYÊ Vfû²f-´fÂfûÔ AüSX AIYfQd¸fIY ÀfZd¸f³ffSXûÔ °fIY WXe Àfed¸f°f ³fWXeÔ SXJf, CXÀfZ UWX þ³f°ff IZY fe¨f »fZIYSX ¦fE, ¹fWXfÔ °fIY dIY f¨¨fûÔ

IZY fe¨f ·feÜ dUÄff³f IZY ffSXZ ¸fZÔ Af¸f »fû¦fûÔ ÀfZ »f¦ff°ffSX ÀfÔUfQ IYSX°fZ SXWX³ff CX³fIYe AfQ°f ±fe, UWX ·fe °ff, þf IbYQSX°f ³fZ ÀfÔUfQ IYf ÀffÀfZ ¸fWX°U´fc¯fÊ °fÔÂf

CX³fÀfZ Le³f d»f¹ff ±ffÜ CX³fIYe ´fbÀ°fIY dWXÀMÑe AfgRY MXfB¸f Bd°fWXfÀf ¸fZÔ dUÄff³f IYe ´fWX»fe EZÀfe dIY°fff f³fe, dþÀfIYe IYSXûOÞXûÔ ´fid°f¹ffÔ dfIYeÔÜ Vff¹fQ ÀffÀfZ ª¹ffQf

´ff¹fSXZÀfe ·fe BÀfe dIY°fff IYe WXbBÊÜ ¹fWX Afþ ·fe BÔMXSX³fZMX ´fSX ÀffÀfZ ª¹ffQf OXfCX³f»fûOX IYe þf³fZ Uf»fe dIY°fff WX`Ü

WXf»ffÔdIY BÊ¿¹ffÊUVf IbYL »fZJIY ¹fWX ·fe

IYWX°fZ WX`Ô dIY ¹fWX ÀffÀfZ ª¹ffQf dfIY³fZ AüSX

ÀffÀfZ IY¸f ´fPÞXe þf³fZ Uf»fe dIY°fff

WX`ÜÀMXeRY³f WXfgdIÔY¦f IZY þeU³f IYf °feÀfSXf

´fWX»fc WX`, CX³fIYe IYf¸f¹fffe IYe IYWXf³feÜ

dU´fSXe°f WXf»ff°f ¸fZÔ ÀfRY»f WXû³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ

IYe IYWXfd³f¹fûÔ ÀfZ °fû ´fcSXf Bd°fWXfÀf ·fSXf ´fOÞXf

WX`Ü »fZdIY³f dÀ±fd°f¹ffÔ þf »f¦ff°ffSX WXf±f ÀfZ

d³fIY»f SXWXe WXûÔ, CXÀfIZY ffUþcQ »f¦ff°ffSX ´fWX»fZ ÀfZ

fOÞXe IYf¸f¹fffe IYe AûSX fPÞX³fZ IYf EZÀff IYûBÊ QcÀfSXf

CXQfWXSX¯f Vff¹fQ WX¸ffSXZ ´ffÀf ³fWXeÔ WX`Ü UWX þf 21 fSXÀf IZY ±fZ,

°fû ´f°ff ´fOÞXf dIY CX³WXZÔ ¸fûMXfSX ³¹fcSXfg³f dOXþeþ WX`Ü BÀf SXû¦f ¸fZÔ

VfSXeSX IZY EIY-EIY AÔ¦f ²feSXZ-²feSXZ IYf¸f IYSX³ff fÔQ IYSX QZ°fZ WX`ÔÜ

VfbøY ¸fZÔ OXfg¢MXSXûÔ ³fZ ¹fWX °fIY IYWX dQ¹ff ±ff dIY UWX Qû Àff»f ÀfZ

ª¹ffQf þedU°f ³fWXeÔ SXWXZÔ¦fZÜ »fZdIY³f ¹fWX ÀMXeRY³f WXfgdIÔY¦f IYf þªff WXe

±ff dIY CXÀfIZY ffQ IZY 55 Àff»f CX³fIZY þeU³f IZY ÀffÀfZ ÀfdIiY¹f AüSX ÀffÀfZ

CX°´ffQIY Àff»f SXWXZÜ Afþ WX¸f ÀMXeRY³f WXfgdIÔY¦f IYû CX³fIZY VfbøYAf°fe 21 Àff»f

IYe UþWX ÀfZ ³fWXeÔ, fd»IY ffQ IZY 55 Àff»f IYe

UþWX ÀfZ þf³f°fZ WX`Ô AüSX BÀfe IZY Àff±f

CX³fIYe dU³f¸fi°ff QZdJE, WXSX ffSX þf BÀf

SXû¦f IYf dþIiY Af¹ff, °fû ÀMXeRY³f WXfgdIÔY¦f

³fZ ¹fWXe IYWXf dIY BÀf SXû¦f ³fZ CX³fIYe

IYf¸f¹fffe ¸fZÔ ¸fWX°U´fc¯fÊ ·fcd¸fIYf d³f·ffBÊÜ

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com 19


ÀfØff Àfa§f¿fÊ

fOÞZX IYfhMZX W`ÔX ¸fûQe-VffWX IYe SXfWX ¸fZÔ

Àfb. OZXÀIY

1989 ¸fZÔ §fûSX IYfÔ¦fiZÀf dUSXû²f ³fZ Àf·fe Q»fûÔ IYû EIYþbMX dIY¹ff ±ff,

BÀf ffSX ¸fûQe dUSXû²f ¹fWX IYf¸f IYSX ÀfIY°ff WX` ¹fWX 1990 IZY

QVfIY IZY ¸f²¹f IYe ff°f WXû¦feÜ Ue´fe dÀfÔWX ¦f`SX-·ffþ´ff, ¦f`SX-IYfÔ¦fiZÀf

ÀfSXIYfSX f³ff³fZ IZY d»fE WXf±f-´f`SX ¸ffSX SXWXZ ±fZÜ WX¸f³fZ ´fcUÊ ´fi²ff³f¸fÔÂfe

ÀfZ ´fcLf, '¢¹ff EZÀfe dJ¨fOÞXe ÀfSXIYfSX QZVf IZY d»fE A¨Le WXû¦feÜ'

CX³WXûÔ³fZ °f´ffIY ÀfZ CXØfSX dQ¹ff, '¢¹ff þøYSXe WX` ¹fWX °fû ¸f`Ô ³fWXeÔ þf³f°ff

´fSX ¹fWX A´fdSXWXf¹fÊ WX`Ü' dÀfÔWX IYû °feÀfSXZ ¸fû¨fZÊ IYe SXfþ³fed°f IZY

´fiU°fÊIY IZY øY´f ¸fZÔ QZJf þf°ff WX`Ü 1989 ¸fZÔ UZ fOÞXZ ¨f¸f°IYfdSXIY

PXÔ¦f ÀfZ ·ffþ´ff U Uf¸f´fÔ±f IZY ffWXSXe Àf¸f±fʳf ÀfZ ¦fNXfÔ²f³f f³ffIYSX

´fi²ff³f¸fÔÂfe f³f ¦fEÜ CXÀf Àf¸f¹f SXfþeU ¦ffÔ²fe IZY ³fZ°fÈ°U Uf»fe

ÀfSXIYfSX IYû WXMXf³ff EIYÀfcÂfe¹f EþZÔOXf ±ffÜ Af SXfþ³fed°fIY WXUf

¸fZÔ °f`SX SXWXf ´fiV³f ¹fWXe WX` dIY ¢¹ff 2019 ¸fZÔ CXÀfe ´fiIYfSX IYf ³fSXZ³Qi

¸fûQe dUSXû²fe ¦fNXfÔ²f³f f³fZ¦ff? CXØfSX ´fiQZVf IZY WXf»f IZY CX´f¨fb³ffU

¸fZÔ Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ AüSX fWXbþ³f Àf¸ffþ ´ffMXeÊ IZY ÀfRY»f ¦fNXfÔ²f³f

IYû ·fdU¿¹f IZY ÀfÔIZY°f IZY f°füSX QZJf þf SXWXf WX`Ü dWXÔÀff U ´fid°fVfû²f

IZY Bd°fWXfÀf Uf»fZ IYMXÐMXSX VfÂfb Af dIYÀfe ·fe °fSXWX QZVf IYe ÀffÀfZ

fOÞXe AfffQe Uf»fZ ´fiQZVf ¸fZÔ ¸fûQe IZY ¸fWXfSX±f IYû SXûIY³ff ¨ffWX°fZ

WX`ÔÜ fÔ¦ff»f ¸fZÔ ¸f¸f°ff f³fþeÊ ´fWX»fZ WXe ³fUe³f ´fMX³ff¹fIY IZY feþc

þ³f°ff Q»f ÀfdWX°f ÃfZÂfe¹f Q»fûÔ IYf 'ÀfÔ§fe¹f ¸fû¨ffÊ' f³ff³fZ IYe

§fû¿f¯ff IYSX ¨fbIYe WX`ÔÜ °fZ»fÔ¦ff³ff ¸fZÔ IZY.¨fÔQiVfZJSX SXfU ·fe BÀfe ´fiIYfSX

IZY ÃfZÂfe¹f ¦fNXfÔ²f³f IZY Àf´f³fZ QZJ SXWXZ WX`ÔÜ ´fOÞXûÀf IZY AfÔ²fi ¸fZÔ IY·fe

°feÀfSXZ ¸fû¨fZÊ IYe SXfþ³fed°f IZY ÓfÔOXffSXQfSX SXWXZ ¨fÔQifffc ³ff¹fOXc

E³fOXeE ÀfSXIYfSX ÀfZ A´f³fZ ¸fÔÂfe Uf´fÀf »fZ³fZ IZY ffQ dUIY»´f °fü»f

SXWXZ WX`ÔÜ ¸ffWXü»f ·ffÔ´fIYSX ¹fc´feE A²¹fÃf Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe ³fZ ÀfÔ·ffdU°f

¸fûQe dUSXû²fe ¦fNXfÔ²f³f IZY d»fE dOX³fSX Af¹fûdþ°f dIY¹ff AüSX UWXe

´fi²ff³f¸fÔÂfe ´fQ IZY VffV½f°f QfUZQfSX VfSXQ ´fUfSX ³fZ ·fe dIY¹ff WX`Ü

¹fdQ 1989 ¸fZÔ §fûSX IYfÔ¦fiZÀf dUSXû²f QfEÔ-ffEÔ IYû EIY ¸fÔ¨f ´fSX

»ff¹ff °fû BÀf ffSX °fû ¹fWX ·ffþ´ff dUSXû²f ·fe ³fWXeÔ fd»IY Jfd»fÀf

¸fûQe dUSXû²fUfQ WX`Ü RYIYÊ ¸fWX°U´fc¯fÊ WX` : dUVff»f dU´fÃfe ¦fNXfÔ²f³f

·ffþ´ff IZY dJ»ffRY VfÂfb°ff IZY IYfSX¯f ³fWXeÔ fd»IY ¸fûQe IYe

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

IYQÐ?QfUSX LdU AüSX CX³fIZY ÀfWX¹fû¦fe Ad¸f°f VffWX IZY ·f¹f IZY

IYfSX¯f Ad²fIY WX`, þû SXfþ³fed°fIY EIYfd²fIYfSX þ¸ff³fZ ¸fZÔ »f¦fZ WX`ÔÜ

1996 ¸fZÔ 13 dQ³f ´fbSXf³fe Ufþ´fZ¹fe ÀfSXIYfSX BÀfd»fE d¦fSX ¦fBÊ,

¢¹fûÔdIY fffSXe ¸fdÀþQ ²UÔÀf IZY ffQ IYBÊ LûMXZ Q»f ·ffþ´ff IYe

'ÀffÔ´fiQfd¹fIY' SXfþ³fed°f ÀfZ JbQ IYû þûOÞX³fZ ÀfZ dWX¨fdIY¨ff SXWXZ ±fZÜ

Afþ dWXÔQb°U IYf ³ffSXf ·ffþ´ff IZY A»f¦f-±f»f¦f ´fOÞX³fZ IYe UþWX

³fWXeÔ fd»IY dU´fÃf (¹fWXfÔ °fIY dIY ·ffþ´ff IZY ÀfWX¹fûd¦f¹fûÔ ¸fZÔ ·fe)

¸fZÔ ¹fWX d¨fÔ°ff WX` dIY ¸fûQe-VffWX IZY ³fZ°fÈ°U Uf»fe ·ffþ´ff EZÀfe

¨fb³ffUe ¸fVfe³f WX`, þû AÔ°f°f: WXSX A³¹f ´ffMXeÊ IYû d³f¦f»f »fZ¦feÜ

·ffþ´ff IYe ¸fc»f dWXÔQb°U Uf»fe ÀfWX¹fû¦fe dVfUÀfZ³ff Vff¹fQ ·ffþ´ff

IYe Af»fû¨f³ff ¸fZÔ ÀfUfÊd²fIY ¸fbJSX WX`, þfdWXSX WX` BÀf ffSX

dU¨ffSX²ffSXf ÀfZ Ad²fIY ½¹fdöY°U IZY Af²ffSX ´fSX ¹fbð SXZJfEÔ JeÔ¨fe

þf SXWXe WX`ÔÜ ·fc»fZÔ ³fWXeÔ dIY ¸f¸f°ff f³fþeÊ, ³fUe³f ´fMX³ff¹fIY AüSX

IZYÀfeAfSX Àff ·ffþ´ff IZY ÀfWX¹fû¦fe SXWXZ WX`Ô, BÀfd»fE 1990 IZY

QVfIY IYf 'ALc°f' WXû³ff Af EZÀff Àf»fef ³fWXeÔ SXWXf, dþÀfZ ÀfÔ§f

´fdSXUfSX IYû PXû³ff WXe WXû¦ffÜ BÀfIYe fþf¹f B³f ÃfZÂfe¹f Q»fûÔ IZY

¸fb£¹f¸fÔdÂf¹fûÔ IYû ¸fûQe-VffWX þûOÞXe õfSXf ¨fb³ffUe ·fbþfEÔ RYOÞXIYf³fZ

AüSX CX³fIYe CXLf»fZ ¸ffSX°fe ¸fWX°UfIYfÔÃffAûÔ ÀfZ J°fSXf ¸fWXÀfcÀf WXû

SXWXf WX`, dþÀfIZY IYfSX¯f ·ffþ´ff ³fZ 21 SXfª¹fûÔ IYû þe°f d»f¹ff WX`Ü

CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ ·fe UþcQ f³ffE SXJ³fZ IYe °fOÞX´f ³fZ AdJ»fZVf ¹ffQU

AüSX ¸ff¹ffU°fe IYû ·fc°fIYf»f QRY³f IYSX³fZ ´fSX ¸fþfcSX IYSX dQ¹ffÜ

»fZdIY³f ¢¹ff dIYÀfe °fSXWX ¸fûQe IYû ´fSXfdþ°f IYSX³fZ IYf ¹fWX þb³fc³f

¦fZ¸f-¨fZÔþSX Àffdf°f WXû¦ff? Vfbð ¦fd¯f°f IZY Af²ffSX ´fSX þUff

ÀfIYfSXf°¸fIY WX`Ü 2014 ¸fZÔ ¸fûQe »fWXSX IZY ¨fSX¸f ´fSX ·ffþ´ff IYû

31 RYeÀfQe UûMX d¸f»fZ, þû ¸fûMXZ°füSX ´fSX CXØfSX AüSX ´fd›¸fe ·ffSX°f

¸fZÔ IZYÔdQi°f ±fZ, þfdIY ¸fb£¹f dU´fÃfe Q»f IYfÔ¦fiZÀf IYû IYSXef 19

RYeÀfQe UûMX d¸f»fZÜ BÀf °fSXWX ·ffþ´ff AüSX IYfÔ¦fiZÀf IYû Af²fZ UûMX

d¸f»fZÜ BÀfÀfZ 'A³¹f' IZY d»fE A¨Lf-JfÀff UûMX VfZ¹fSX f¨f þf°ff

WX`, dþÀfZ SX¯f³fed°fIY ¦fNXfÔ²f³f IZY þdSX¹fZ ÀfeMXûÔ ¸fZÔ fQ»fZ þf³fZ IYe

ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü 2014 IZY AfÔIYOÞXûÔ IZY Af²ffSX ´fSX Àf´ff-fÀf´ff

¦fNXfÔ²f³f CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ ·ffþ´ff IYe 35 ÀfeMXZÔ IY¸f IYSX ÀfIY°ff WX`Ü

»fZdIY³f, ¨fb³ffU dþ°f³ff AfÔIYOÞXûÔ IYf ¹fû¦f WXû°ff WX` CX°f³fe WXe BÀf¸fZÔ

IZY¸fZÀMÑe ·fe WXû°fe WX`Ü ÀfbdU²ff IZY d»fE fZ¸fZ»f ¦fNXfÔ²f³f f³ff³fZ ¸fZÔ

¦fd¯f°fe¹f A±fÊ WXû ÀfIY°ff WX` »fZdIY³f, BÀf¸fZÔ þûdJ¸f ¹fWX WX` dIY ¸fûQe

JbQ IYû SXfþ³fed°fIY 'dVfIYfSX' WXû³fZ IYf dQJfUf IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ

1971 ¸fZÔ BÔdQSXf ¦ffÔ²fe ³fZ CX³fIZY dJ»ffRY BIYMXÐ?NXf WXû SXWXe WX°ffVf

°ffIY°fûÔ IYf BÀ°fZ¸ff»f °ffIY°fUSX ³ffSXf QZ³fZ ¸fZÔ dIY¹ff : 'Uû IYWX°fZ WX`Ô

BÔdQSXf WXMXfAû, ¸f`Ô IYWX°fe WXcÔ ¦fSXefe WXMXfAûÜ' BÔdQSXf ¦ffÔ²fe

·ffU³ff°¸fIY ªUfSX ´fSX ÀfUfSX WXûIYSX ÀfØff ´fSX IYfdfþ WXû ¦fBÊ ±fe

AüSX IbYL °fSXWX ÀfZ BÔdQSXf IYe SXfþ³fed°fIY ´»fZfbIY IZY Àf¨¨fZ UfdSXÀf

¸fûQe ·fe ¸f°fQf°ff IZY Àff¸f³fZ BÀfe °fSXWX dUIY»´f ´fZVf IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ

dRYSX ¸fûQe dUSXû²fe dU´fÃf ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYe °ff³ffVffWXe ´fiUÈdØf¹fûÔ ÀfZ

OXSX°ff WXû¦ff ´fSX UZ IYfÔ¦fiZÀf IYe ¨fb³ffUe °f`¹ffdSX¹fûÔ ´fSX ·fe ·fSXûÀff ³fWXeÔ

IYSX°fZÜ EZÀfZ ¸fZÔ SXfWXb»f IZY ³fZ°fÈ°U Uf»fe IYfÔ¦fiZÀf SXf¿MÑXe¹f½¹ff´fe

¦fNXfÔ²f³f IZY d»fE AfIY¿fʯf ³fWXeÔ f³f ÀfIY°feÜ ¸fÀf»f³f, ¸f¸f°ff ¹ff

VfSXQ ´fUfSX õfSXf SXfWXb»f IYf ³fZ°fÈ°U ÀUeIYfSX IYSX³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff

fWXb°f IY¸f WX`Ü þWXfÔ dU´fÃf dIYÀfe EIY ·fSXûÀfZ¸fÔQ ³fZ°ff IYû

´fi²ff³f¸fÔÂfe ´fQ IYf CX¸¸feQUfSX f³ff³fZ ´fSX ÀfWX¸f°f ³f WXû UWXfÔ

A¸fZdSXIYe SXf¿MÑX´fd°f ¨fb³ffU IYe Vf`»fe ¸fZÔ ¸fûQe f³ff¸f A³¹f ÀffSXZ IYe

»fOÞXfBÊ ¸fZÔ þûdJ¸f WX`, ¢¹fûÔdIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYe »fûIYd´fi¹f°ff Af ·fe

CX¨¨f À°fSX ´fSX WX`Ü dU´fÃf IZY d»fE Ad²fIY °fIYÊÀfÔ¦f°f ÀfÔ·ffU³ff

ÃfZÂfe¹f ¦fNXþûOÞXûÔ ¸fZÔ WX`, þWXfÔ WXSX dJ»ffOÞXe ·ffþ´ff U ¸fûQe IYû

A´f³fZ §fSXZ»fc d´f¨f ´fSX MX¢IYSX QZ AüSX IYfÔ¦fiZÀf ·fe Àfed¸f°f ÀfÔ£¹ff IYe

ÀfeMXûÔ ´fSX ´fcSXf ²¹ff³f IZYÔdQi°f IYSX QZÜ ¨fcÔdIY CXÀf UöY AfBÊ´feE»f

³fþQeIY WXû¦ff °fû A´fZÃff WX` dIY 2019 IYf BÔdOX¹f³f ´ffgd»fdMXIY»f

»fe¦f ·fe ÃfZÂfe¹f RiYZÔ¨ffBþ ¸ffgOX»f ´fSX JZ»ff þfEÜ ·ffþ´ff ´fi·ffUe

'SXf¿MÑXe¹f' dJ»ffOÞXe WX` »fZdIY³f, ¸fb£¹f SXfþ³fed°fIY ÀfÔ§f¿fÊ °fû CX³WXeÔ IZY

fe¨f WXû¦ff, þû A´f³fZ §fSXZ»fc ¸f`Qf³f IZY ¸f`¨f þe°f »fZÔ¦fZÜ ´fb³f›:WXf»f

¸fZÔ EIY IYfg´fûSXÊZMX Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ EIY ´fi¸fbJ CXôû¦f´fd°f IYû ¹fWX

RbYÀfRbYÀff°fZ WXbE Àfb³ff ¦f¹ff, 'WX¸f dIYÀfe ·fe ÀfSXIYfSX IYû ÀUeIYfSX IYSX

»fZÔ¦fZ ´fSX °feÀfSXZ ¸fû¨fZÊ IYf ³fZ°fÈ°U ³fWXeÔÜ UWX ·ffSX°f IYe ¦fiû±f ÀMXûSXe

IYf AÔ°f WXû¦ff!' ÀfÔ¹fû¦f ÀfZ UWXe IYfg´fûSXÊZMX »feOXSX ¸fWXûQ¹f IbYL WXµ°fûÔ

´fWX»fZ ¸f¸f°ff f³fþeÊ IZY fÔ¦ff»f d³fUZVf Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ ·ffUe SXf¿MÑXe¹f

³fZ°ff IZY øY´f ¸fZÔ CX³fIZY ¦fb¯fûÔ IYe ´fiVfÔÀff IYSX°fZ QZJZ ¦fE ±fZÜ

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018

20


SXfáÑXe¹f°ff AfWX°f

ÀfbIY¸ff ¸fZÔ dRYSX þUf³fûÔ IYe VfWXfQ°f ÀfZ CXNXZ ÀfUf»f

Àfb. OZXÀIY

LØfeÀf¦fPÞX IZY ÀfbIY¸ff dþ»fZ ¸fZÔ ³f¢Àf»fUfdQ¹fûÔ ³fZ ÀfeAfSX´feERY IZY

³fü þUf³fûÔ IYe ³fÈVfÔÀf WX°¹ff IYSXIZY IYSXûOÞXûÔ QZVfUfdÀf¹fûÔ IYû AfWX°f

dIY¹ff WX`Ü §ff°f »f¦ffIYSX f`NXZ B³f ³f¢Àfd»f¹fûÔ ³fZ dIYÀMXfSXf¸f ±ff³ff ÃfZÂf

IZY ´f»fûOÞXe ¸fZÔ VfdöYVff»fe dUÀRYûMX ¸fZÔ ÀfeAfSX´feERY IZY UfWX³f

IYû CXOÞXf dQ¹ffÜ dUÀRYûMX IZY ffQ ³f¢Àfd»f¹fûÔ ³fZ ¦fû»feffSXe ·fe IYeÜ

BÀf ´fiIYfSX IYe ³f¢Àfd»f¹fûÔ IYe A¸ff³fUe¹f EUÔ ³fÈVfÔÀf WX°¹ff EUÔ

ÀfeAfSX´feERY IZY þUf³fûÔ IYe VfWXfQ°f ³fZ WXSX ffSX IYe °fSXWX A³fZIY

ÀfUf»f ´f`Qf dIY¹fZ WX`ÔÜ ¸fb£¹f ÀfUf»f °fû ¹fWXe WX` dIY ¢¹ff WX¸ffSXZ

ÀfbSXÃffIYd¸fʹfûÔ IYe þf³f B°f³fe ÀfÀ°fe WX` dIY CX³WXZÔ BÀf °fSXWX ffSX-ffSX

³f¢Àfd»f¹fûÔ ÀfZ þcÓf³ff ´fOÞX°ff WX`? ¢¹fûÔ A´f³fe þf³f QZ³fe ´fOÞX°fe WX`?

ffSX-ffSX ÀfSXIYfSX IYf ¹fWX IYWX³ff dIY VfWXeQûÔ IYe VfWXfQ°f ½¹f±fÊ ³fWXeÔ

þf¹fZ¦fe, °fû dRYSX WX¸f IYf BÀf VfWXfQ°f IYf ¸fbÔWX °fûOÞX þffU QZÔ¦fZ?

´fbSXf³fe §fMX³ff IZY §ffU ÀfcJ°fZ ³fWXeÔ dIY EIY AüSX Ue·f°Àf EUÔ ³fÈVÔfÀf

IYfÔOX Àff¸f³fZ Af þf°ff WX`Ü AfdJSX IYf ³f¢Àfd»f¹fûÔ IYe B³f

¨fb³füd°f¹fûÔ IYf þffU QZ³fZ ¸fZÔ WX¸f ÀfÃf¸f WXûÔ¦fZ? ¢¹ff WXû ¦f¹ff WX` WX¸ffSXZ

QZVf IYû? IY·fe IYV¸feSX ¸fZÔ Af°fÔIYUfQ AüSX ¸f²¹f ·ffSX°f ¸fZÔ

³f¢Àf»fUfQÜ »fWXc»fbWXf³f WXû ¨fbIZY BÀf QZVf IZY »fû¦fûÔ IZY dQ»f AüSX

dQ¸ff¦f ¸fZÔ ffSX-ffSX IYSX°ff dQJf°fe dWXÔÀff IYû QZJIYSX ·f¹f AüSX

AfIiYûVf WXû³ff ÀUf·ffdUIY WX`, dU³ffVf EUÔ d³fQûÊ¿f »fû¦fûÔ IYe WX°¹ff

IYû »fZIYSX d¨f³°ff WXû³ff ·fe þf¹fþ WX`Ü BÀf °fSXWX d³fQû¿fûÊÔ IYû ¸ffSX³ff

IYûBÊ ¸fbdVIY»f ³fWXeÔ, IYûBÊ UeSX°ff ·fe ³fWXeÔÜ ´fSX d³fQûÊ¿f þf ·fe ¸fSX°fZ

WX`Ô, ´fcSXf QZVf §ff¹f»f WXû°ff WX`, SXf¿MÑXe¹f°ff AfWX°f Aüf §ff¹f»f WXû°fe WX`Ü

ÀfbIY¸ff ¸fZÔ ffSX-ffSX WXû SXWXf þUf³fûÔ IYf fd»fQf³f EIY

fOÞXf ÀfUf»f ¹fWX ·fe JOÞXf IYSX°ff WX` dIY BÀf ´fiIYfSX IZY ³f¢Àfd»f¹fûÔ

EUÔ ³f¢Àf»fUfQ ÀfZ I`YÀfZ d³f´fMXf þfEÜ IYü³f ¸fQQ QZ SXWXf WX` B³f

³f¢Àfd»f¹fûÔ IYûÜ dIYÀfIYf dQ¸ff¦f WX` dþÀf³fZ A´f³fZ dWX°fûÔ IZY d»fE

IbYL »fû¦fûÔ IYû ¦fb¸fSXfWX IYSX CX³fIZY WXf±fûÔ ¸fZÔ WXd±f¹ffSX ±f¸ff dQE AüSX

UZ SXf¿MÑX IZY A³fbVffdÀf°f U SXf¿MÑX·föY þUf³fûÔ IYû ffSX-ffSX d³fVff³ff

f³ff°fZ WX`Ô AüSX ÀfIY°fZ ¸fZÔ OXf»f QZ°fZ WX`ÔÜ BÀf °fSXWX IYf ³f¢Àf»fUfQ

EUÔ Af°fÔIYUfQ Àf`IYOÞXûÔ »fû¦fûÔ IYû »fe»f SXWXf WX`Ü WXþfSXûÔ IYû

AÀfWXf¹f f³ff SXWXf WX`Ü 25 ¸fBÊ 2013 EIY WXþfSX ÀfZ Ad²fIY

³f¢Àfd»f¹fûÔ ³fZ IYfÔ¦fiZÀf ´fdSXU°fʳf ¹ffÂff ´fSX WX¸f»ff dIY¹ff, dþÀf¸fZÔ

IYfÔ¦fiZÀf IZY UdSXâ ³fZ°ff dUôf¨fSX¯f Vfb¢»f, ¸fWXZ³Qi IY¸ffÊ, AüSX

³f³QIbY¸ffSX ´fMXZ»f Àf¸¸fZ°f 25 »fû¦fûÔ IYe WX°¹ff WXbBÊÜ 6 A´fi`»f 2010

IYû QÔ°fZUfOÞXf IZY d¨f°f»f³ffSX þÔ¦f»f ¸fZÔ ³f¢Àfd»f¹fûÔ ³fZ ÀfeAfSX´feERY

IZY 75 þUf³fûÔ IYe WX°¹ff IYSX QeÜ ¦f°f U¿fÊ ·fe ÀfbIY¸ff ¸fZÔ EZÀfZ WXe

fOÞXZ WX¸f»fZ ¸fZÔ 26 þUf³f VfWXeQ WXbEÜ ÀfbIY¸ff ¸fZÔ WXbE ³f¢Àf»fe WX¸f»fZ

³fZ EIY ffSX dRYSX Àffdf°f dIY¹ff WX` dIY fÀ°fSX IZY BÀf B»ffIZY ¸fZÔ

dIYÀfIYf dÀf¢IYf ¨f»f°ff WX`Ü

QZVf ¸fZÔ WXþfSXûÔ d³fQûÊ¿f »fû¦fûÔ IYe þf³f þf ¨fbIYe WX` AüSX

¸fü°f IZY AfÔIYOÞXZ OXSXf³fZ Uf»fZ WX`ÔÜ Af°fÔIYUfQ WXû ¹ff ³f¢Àf»fUfQ,

ÀfbSXÃffIYd¸fʹfûÔ ³fZ »f¦ff°ffSX A´f³fe VfWXfQ°fZÔ Qe WX`ÔÜ QZVf IZY

ÀfbSXÃffIYd¸fʹfûÔ IYû ¸ffSXIYSX ¨f»f³fZ Uf»fZ BÀf JüRY³ffIY EUÔ dWXÔÀfIY

¸fÔþSX IYû Af³Qû»f³f I`YÀfZ IYWXfÔ þf ÀfIY°ff WX`? Af³Qû»f³f °fû

»fûIY°ffÔdÂfIY °fSXeIZY ÀfZ þf¹fþ ¸ffÔ¦fûÔ IZY d»f¹fZ dIY¹fZ þf³fZ Uf»ff

ÀfÔ§f¿fÊ WXû°ff WX`, dþÀf¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f°ff IYe ·ffU³ff °fû ´fWX»fe Vf°fÊ WX`Ü

³f¢Àfd»f¹fûÔ IYe Af °fIY IYe dÀ±fd°f¹fûÔ IYû QZJ°fZ WXbE ¹fWXe IYWXf

þf ÀfIY°ff WX` dIY UZ »fcMX´ffMX IYSX³fZ Uf»fZ d¦fSXûWX WX`, Af°fÔIY R`Y»ff³fZ

Uf»fZ QZVfQiûWXe WX`, Af¸f-þ³f°ff IYû OXSXf-²f¸fIYf IYSX »fcMX³ff CX³fIYe

dQ³f¨f¹ffÊ WX`Ü ÃfZÂf-dUVfZ¿f ¸fZÔ CX³fIYf ´fcSXf Af°fÔIY Lf¹ff SXWX°ff WX`,

IYWXf þf¹fZ¦ffÜ

³f¢Àf»fUfdQ¹fûÔ IYe dWXÔÀfIY SX¨f³ff EUÔ ÀfÔ¦fNX³f

AðÊÀf`d³fIY f»fûÔ EUÔ ÀfSXIYfSX IYe SX¨f³ff ÀfZ ª¹ffQf ÀfVföY, IYfSX¦fSX

EUÔ ´fi·ffUe ¢¹fûÔ WX`Ü UZ dWXÔÀff IYe EZÀfe ³fBÊ-³fBÊ °fSXIYefZÔ IYWXfÔ ÀfZ

»ff°fZ WX`Ô dIY ÀfbSXÃff f»fûÔ ÀfZ WX¸fZVff EIY IYQ¸f Af¦fZ SXWX°fZ WX`ÔÜ þf

·fe ³f¢Àfd»f¹fûÔ IYû ´fi°fe°f WXû°ff WX` dIY A·fe UZ IY¸fþûSX WX` UZ

dUIZYd³Qi°f WXû þf°fZZ WX`Ô, dRYSX UZ ²feSXZ-²feSXZ A´f³fe VfdöY BIYe IYSX°fZ

WX`Ô, ÀfÔ¦fdNX°f WXû°fZ WX`ÔÜ þf CX³WXZÔ °ffIY°f d¸f»f þf°fe WX` °fû dRYSX

dWXÔÀfIY UfSXQf°f IYSX QZ°fZ WX`ÔÜ ¹fWX fOÞXf ¿fOX¹fÔÂf WX` BÀfd»f¹fZ BÀfIYf

R`Y»ffU ·fe fPÞX×°ff þf SXWXf WX`Ü A´f³fe þfQÊÀ°f SX¯f³fed°f IZY ¨f»f°fZ

³f¢Àfd»f¹fûÔ ³fZ QZVf IZY IbY»f IYSXef 620 dþ»fûÔ ¸fZÔ ÀfZ 230 dþ»fûÔ

¸fZÔ A´f³ff QfQff IYf¹f¸f dIY¹ff WXbAf WX`Ü ³f¢Àfd»f¹fûÔ IZY ¦fPÞXûÔ ¸fZÔ

WXSX ÀfOÞXIY fføYQe WXû ¨fbIYe WX`, IYûBÊ?B»ffIYf ÀfbSXdÃf°f ³fWXeÔ, dIYÀfe

IYf ·fe þeU³f ÀfbSXdÃf°f ³fWXeÔÜ ÀfbIY¸ff ¸fZÔ ³f¢Àfd»f¹fûÔ ³fZ EZÀfZ Àf¸f¹f

¸fZÔ Jc³fe IYfSXÊUfBÊ IYe WX`, þf ÀfbIY¸ff IZY ´fbd»fÀf A²feÃfIY IYf QüSXf

WXû³ff ±ffÜ BÀf QüSXZ IYû QZJ°fZ WXbE ÀfeAfSX´feERY IZY 212UeÔ

fMXfd»f¹f³f IZY þUf³fûÔ IYû SXUf³ff dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ÀfSXIYfSX õfSXf þf

·fe IYûBÊ fOÞXe IYfSXÊUfBÊ IYe ·fcd¸fIYf f³f°fe WXû, ¹ff ÀfOÞXIZY f³f³ff WXû

¹ff ³f¢Àf»fUfQ IYû »fZIYSX IYûBÊ fOÞXe IYfSXÊUfBÊ IYe ·f³fIY- þfþf

EZÀff WXû°ff WX`, ³f¢Àf»fe A´f³fe ¸füþcQ¦fe IYf AWXÀffÀf IYSXf³fZ

IZY d»fE BÀf °fSXWX IYe IYfSXÊUfBÊ IYû AÔþf¸f QZ°fZ WX`ÔÜ

IYf °fIY WX¸f B³f §fMX³ffAûÔ IYû WXû°fZ WXbE QZJ°fZ SXWXZÔ¦fZÜ IYf °fIY

IZY³Qi ÀfSXIYfSX SXfª¹f ÀfSXIYfSX ´fSX AüSX SXfª¹f ÀfSXIYfSX IZY³Qi ÀfSXIYfSX

´fSX ff°f MXf»f°fe SXWXZ¦feÜ IYf °fIY ÀfbÀ°fe AüSX ³f¢Àf»fe dWXÔÀff ÀfZ

d³f´fMX³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IYf¸f¨f»ffDY SXU`¹fZ A´f³ff¹ff þf°ff SXWXZ¦ffÜ ³f

þf³fZ IYf ÀfZ ¹fWX IYWXf þf SXWXf WX` dIY ÀfeAfSX´feERY IZY þUf³f

Lf´ff¸ffSX »fOÞXfBÊ »fOÞX³fZ IYf A³fb·fU ³fWXeÔ SXJ°fZ, dRYSX EZÀfZ þUf³fûÔ

IYû ¢¹fûÔ ³fWXeÔ °f`³ff°f dIY¹ff þf°ff þû BÀf °fSXWX IYe Lf´ff¸ffSX »fOÞXfBÊ

¸fZÔ ÀfÃf¸f WXû, þû ³f¢Àfd»f¹fûÔ IYû CX³fIYe WXe ·ff¿ff ¸fZÔ ÀffIY dÀfJf

ÀfIZY? BÀfIZY Àff±f WXe ³f¢Àfd»f¹fûÔ IZY dJ»ffRY À±ff³fe¹f À°fSX ´fSX ·fe

ÀfVföY þf¦føYIY°ff Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff þf³ff ¨ffdWXEÜ CX³fIYe

IY¸fþûdSX¹fûÔ IYû À±ff³fe¹f þ³f°ff IZY fe¨f »ff¹ff þf³ff ¨ffdWXEÜ

³f¢Àf»fe ÀfÔ¦fNX³fûÔ IYe ¸fdWX»ff IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IZY Àff±f ´fb÷Y¿fûÔ õfSXf

dIY¹fZ þf³fZ Uf»fZ VffSXedSXIY EUÔ ¸ff³fdÀfIY Vfû¿f¯f IYû CXþf¦fSX dIY¹ff

þf³ff ¨ffdWXEÜ

³f¢Àf»f ´fi·ffdU°f ÃfZÂfûÔ EUÔ SXfª¹fûÔ IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ´fi·ffUe

d³f¯fʹf d»f¹fZ þf³fZ þøYSXe WX`Ü ³f¢Àfd»f¹fûÔ ÀfZ d³f´fMX³fZ IZY d»fE ³fBÊ

SX¯f³fed°f f³ff³fZ IZY Àff±f WXe ¹fWX ·fe þøYSXe WX` dIY CXÀf ´fSX IYfSX¦fSX

°fSXeIZY ÀfZ A¸f»f ·fe WXûÜ ³ffÀfcSX f³f ¦fE ³f¢Àfd»f¹fûÔ ÀfZ Àf£°fe ÀfZ

d³f´fMX³fZ ¸fZÔ ÀfZ³ff IZY WXÀ°fÃfZ´f ÀfZ ÀfÔIYû¨f ¢¹fûÔ? þf WX¸f Af°fÔIYUfQ

IZY d»f¹fZ ÀfZ³ff IYf CX´f¹fû¦f IYSX ÀfIY°fZ WX`Ô °fû ¹fWXfÔ ¢¹fû ³fWXeÔ?

QSXAÀf»f WX¸ffSXe SXfþ³f`d°fIY úPÞX B¨LfVfdöY IZY A·ffU EUÔ Af²fe-

A²fcSXe Àfû¨f ³fZ WXe ³f¢Àfd»f¹fûÔ IYû QbÀÀffWXÀfe f³ff¹ff WX`Ü °f·fe UZ ³f

°fû WXd±f¹ffSX OXf»f³fZ IZY d»fE °f`¹ffSX WX`Ô AüSX ³f WXe ff°f¨fe°f IYSX³fZ IZY

d»fE, dRYSX ·fe ´f°ff ³fWXeÔ ¢¹fûÔ CX³WXZÔ Uf°ffÊ IYe ¸fZþ ´fSX Af³fZ IYf

ffSX-ffSX d³f¸fÔÂf¯f dQ¹ff þf°ff SXWX°ff WX`Ü ³f¢Àf»fe WX¸f»fûÔ ¸fZÔ þf³f

¦fÔUf³fZ Uf»fZ þUf³fûÔ IYe fPÞX°fe ÀfÔ£¹ff QZVf IZY AdÀ°f°U EUÔ

AdÀ¸f°ff ´fSX EIY fOÞXf Qf¦f WX`Ü Afþ dIYÀfIYû Lc ´ff°ff WX` ¸f³f IYe

ÀfcJe ÀfÔUZQ³ff IYe þ¸feÔ ´fSX AüSXûÔ IYf Qb:J QQÊ? ³f¢Àf»fUfQ EUÔ

Af°fÔIYUfQ þ`Àfe ³fÈVfÔÀf ¨fb³füd°f¹fûÔ IYf ¢¹ff AÔ°f WXû¦ff? fWXb°f

IYdNX³f WX` CXRY³f°fe ³fQe ¸fZÔ ³füIYf IYû ÀfWXe dQVff ¸fZÔ »fZ ¨f»f³ff AüSX

¸fbIYf¸f °fIY ´fWXbÔ¨ff³ffÜ

B³fIYû df³ff ´f`ÀfZ dQE IYûBÊ ·fe IYf¸f? ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°ffÜ IYûBÊ ·fe

½¹ff´ffSXe df³ff ´f`ÀfZ dQE ½¹ff´ffSX ³fWXeÔ ¨f»ff ÀfIY°ffÜ SXZ»f ´fMXdSX¹fûÔ,

´fbd»fÀf ±ff³fûÔ, ÀIcY»fûÔ, AÀ´f°ff»fûÔ IYû CXOÞXf°fZ WX`Ô, IYSXûOÞXûÔ IYe QZVf

IYe Àf¸´fdØf IYû ³fbIYÀff³f ´fWXbÔ¨ff°fZ WXÔ`, dUIYfÀf IYf¹fûÊÔ IYû ffd²f°f

IYSX°fZ WX`Ô, ÀfOÞXIZYÔ ³fWXeÔ f³f³fZ QZ°fZÜ ³f¢Àf»fe ÀfÔ¦fNX³f AüSX IbYL ³fWXeÔ

U³f EUÔ Jd³fþ ÀfÔ´fQf IYû »fcMX³fZ EUÔ CX¦ffWXe IYSX³fZ Uf»fZ EZÀfZ

¸ffdRY¹ff d¦fSXûWX f³f IYSX SXWX ¦f¹fZ WX`Ô dþ³fIYe Àf·¹f Àf¸ffþ ¸fZÔ IYûBÊ

þ¦fWX ³fWXeÔ WXû ÀfIY°feÜ ·fcJ AüSX ¦fSXefe ÀfZ »fûWXf »fZ³fZ AüSX fÔQcIY

IZY þûSX ´fSX Vfû¿fIY Qbd³f¹ff IYû fQ»f³fZ IYf Àf´f³ff d»fE SXöY IiYfÔd°f

IYe Qbd³f¹ff ¸fZÔ ´fiUZVf IYSX³fZ ÀfZ BÀf Af³Qû»f³f IYf ¸fc»f WXfQÊ WXe

·fMXIY ¦f¹ff WX`, þû dIYÀfe ÀfZ dL´ff ³fWXeÔÜ Vfû¿f¯f AüSX ·fiáf¨ffSX ¸fZÔ

d»f~ ½¹fUÀ±ffAûÔ IZY dUSXû²f ¸fZÔ VfbøY WXbAf AfÔQû»f³f Af dUIÈY°f

WXû ¨fbIYf WX`Ü ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY BÀf AfÔQû»f³f IZY þ³fIY IY³fb

Àff³¹ff»f ³fZ A´f³fe dU¨ffSX²ffSXf IZY Qb¦fÊd°f EUÔ ¦fb¸fSXfWX WXû³fZ IYe

dÀ±fd°f¹fûÔ ÀfZ d³fSXfVf WXûIYSX Af°¸fWX°¹ff IYSX »fe ±feÜ

ÀfSXIYfSX ÀfZ Àfe²fZ MXIYSXf³fZ EUÔ dWXÔÀff IYf °ffÔOXU IYf³fZ

Uf»fZ EZÀfZ ³f¢Àfd»f¹fûÔ IZY dJ»ffRY Àfe²fe AfSX-´ffSX IYe »fOÞXfBÊ

þøYSXe WXû ¦f¹fe WX`Ü ÀfbIY¸ff ´fSX SXû¿f·fSXe dMX´´fd¯f¹fûÔ U ´fiÀ°ffUûÔ ÀfZ

³f¢Àf»fUfQ ÀfZ »fOÞXf ³fWXeÔ þf ÀfIY°ffÜ ³f¢Àf»fUfQ ÀfZ »fOÞX³ff WX` °fû

úPÞX SXfþ³f`d°fIY B¨Lf-VfdöY dQJf³fe WXe WXû¦feÜ ÀfSXIYfSX A¦fSX

Bʸff³fQfSXe ÀfZ NXf³f »fZÔ °fû ³f¢Àf»fUfQ ´fSX IYffc ´ff¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü

þ`ÀfZ VffÔd°f, ´fiZ¸f JbQ ³fWXeÔ ¨f»f°fZ, ¨f»ff³ff ´fOÞX°ff WX`, NXeIY CXÀfe

´fiIYfSX ³f¢Àf»fUfQ ·fe QcÀfSXûÔ IZY ´f`SXûÔ ÀfZ ¨f»f°ff WX`Ü dþÀf dQ³f CXÀfÀfZ

´f`SX »fZ d»fE þfEh¦fZ, UWX ´fÔ¦fb WXû ´ffE¦ffÜ AüSX CXÀfe dQ³f UfÀ°fdUIY

øY´f ¸fZÔ ³f¢Àf»fUfQ IYf AÔ°f WXû³ff VfbøY WXû¦ffÜ A³¹f±ff ³f¢Àfd»f¹fûÔ

IYû ¸fWXþ ·fMXIZY WXbE ³ff¦fdSXIY ¸ff³f³ff EIY dIYÀ¸f IYf ´f»ff¹f³fUfQ

WXe ³fWXeÔ fd»IY EIY dUIYSXf»f Àf¸fÀ¹ff IZY ´fid°f AfÔJ ¸fcÔQ³ff WXe

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com 21

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018


CX°£f³f³f

´f°±fSX °fSXfVfIYSX WXeSXf d³f¸ffʯf IYe IY±ff

Àfb. OZXÀIY

»f`dMX³f ¸fZÔ ´¹fcIYffʳf EOX¸fÀf IYWX°fZ WX`ÔÜ

³fZ BÀf IYf¹fÊ ¸fZÔ IYf¸f¹fffe ·fe WXfdÀf»f IYeÜ ¹fZ Jf³fZÔ WXeSXZ IYe Qbd³f¹ff

AÔ¦fiZþe IYf OXf¹f¸f¯OX VfQ ¹fc³ff³fe VfQ EOX¸ffÀf ÀfZ IYf ÀffÀfZ fOÞXf Jþf³ff Àffdf°f WXbBÊÔÜ øYÀf IZY ¹fcSXf»f ´fUÊ°f AüSX

AfþIY»f WXeSXûÔ IZY ¦fWX³fûÔ IYf ½¹ff´ffSX IYSX³fZ Uf»fZ ¨fÔ´f°f WXbE d³fIY»ff WX`Ü dþÀfIYf A±fÊ WX`, AdUþ¹fe, AdUdþ°fÜ A±ffÊ°f dþÀf AfÀMXZªd»f¹ff ¸fZÔ ·fe WXeSXZ IYe Jf³fZ ´fi¨fbSX ¸ffÂff ¸fZÔ Jûþ d³fIYf»fe

½¹ff´ffdSX¹fûÔ IYe Jcf ¨f¨ffÊ WX`Ü IYSXef 1400 IYSXûOÞX ÷Y´fE IYf ´fSX dUþ¹f ³f ´ffBÊ þf ÀfIZYÜ UfÀ°fdUIY°ff ·fe WX` dIY WXeSXZ IYû WXeSXZ ¦fBÊÔÜ U°fʸff³f ¸fZÔ ARiYeIYf, AfÀMÑZd»f¹ff AüSX øYÀf WXe WXeSXZ IZY ´fi¸fbJ

´fÔþff ³f`Vf³f»f f`ÔIY IYû ¨f´f°f »f¦ff³fZ Uf»fZ ³feSXU ¸fûQe AüSX CXÀfIZY IZY A»ffUf IYûBÊ QcÀfSXe ²ff°fc ³fWXeÔ IYfMX ÀfIY°feÜ ‘EOX¸ffÀf‘ CX°´ffQIY SXf¿MÑX WX`ÔÜ ³fE Vfû²fûÔ ÀfZ ´fi¸ffd¯f°f WXbAf WX` dIY WXeSXf ´fif¨fe³f

¸ff¸ff ¸fZWXb»f ¨fûIYÀfe QZVf ÀfZ ´f»ff¹f³f IYSX ¦fE WX`ÔÜ B³f »fû¦fûÔ ³fZ °fû ÀfÔÀIÈY°f IZY A·fZô VfQ IYf ·fe ´f¹ffʹf WX`, þû ÀfÔÀIÈY°f ÀffdWX°¹f ¸fZÔ ·ffSX°f ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f Af¹fûÊÔ ³fZ ÀffÀfZ ´fWX»fZ Jûþf AüSX BÀfIYe ¸fWXØff

QZVf IYû AfÀff³fe ÀfZ ¨fc³ff »f¦ff dQ¹ff , »fZdIY³f þSXf CX³f WXeSXf WXeSXZ IZY d»fE ´fi¹fböY WXû°ff WX`Ü

IYû ´fSXJIYSX ´fi¹fû¦f VfbøY dIYEÜ »fZdIY³f WXeSXZ IYf ¦fWX³fûÔ ¸fZÔ BÀ°fZ¸ff»f

CX°J³f³f IYSX³fZ Uf»fZ ¸fþQcSXûÔ IYe ·fe ´fOÞX°ff»f IYSXZÔ þû ´fÀfe³ff WXeSXZ IZY ½¹ff´ffSX U BÀfIZY Af·fc¿f¯fûÔ ¸fZÔ BÀ°fZ¸ff»f IYe ÀffÀfZ ´fWX»fZ BMX»fe IYe SXfþ²ff³fe SXû¸f ¸fZÔ VfbøY WXbAfÜ ¹fWX §fMX³ff

fWXfIYSX WXeSXZ ¸fZÔ ¨f¸fIY »ff°fZ WX`ÔÜ

´fSXÔ´fSXf fWXb°f ´fbSXf³fe WX`Ü EIY þ¸ff³ff ±ff þf ´fcSXe Qbd³f¹ff ¸fZÔ ·ffSX°f BÊÀff ÀfZ IYSXef ¨ffSX Àfü Àff»f ´fWX»fZ §fMXe, EZÀff ¸ff³ff þf°ff WX`Ü

·fc¦f·fÊ ¸fZÔ IYffʳf IYf Vfbð°f¸f øY´f WXeSXf WX`Ü ¸f³f IYû IYe ¦fû»fIbY¯OXf (AfÔ²fi´fiQZVf) Jf³fûÔ ÀfZ WXeSXZ d³f¹ffÊ°f dIYE þf°fZ ±fZÜ ¸f²¹f ´fiQZVf IYe WXeSXf Jf³fûÔ ÀfZ Qü»f°f IZY Aòc°f ´ff¿f¯f

´fiRbY»»f IYSX³fZ Uf»fe A³fcNXe AüSX fZVfIYe¸f°fe Qü»f°f WX` WXeSXfÜ AüSX ´fÔQWXUeÔ Vf°ffQe °fIY WXeSXûÔ IZY ¦fWX³fZ IZYU»f SXfþf-¸fWXfSXfþfAûÔ IZY IYû d³fIYf»f³fZ IZY d»fE IYSXef OXZPÞX WXþfSX ¸fþQcSX SXûþ NXZIZYQfSXûÔ IYû

BÀf þ¦f¸f¦f WXeSXZ IYe Jf³fZÔ WX`Ô dUV½f ´fidÀfð ´f¹fÊMX³f À±f»f JþbSXfWXû CX´f¹fû¦f °fIY Àfed¸f°f ±fZÜ ¹fcSXû´fe¹f QZVfûÔ ¸fZÔ RiYfÔÀf WXe EIY¸ffÂf EZÀff ´f˜Z ´fSX dQE ¦fE þ¸fe³f IZY MXbIYOÞXûÔ ¸fZÔ JbQfBÊ IYSX°fZ WX`ÔÜ þ¸fe³f IYf

IZY AfÀf´ffÀfÜ ´f³³ff dþ»fZ IZY ¦fif¸f ¸fÓf¦ffÔU AüSX L°fSX´fbSX IZY ¦fif¸f QZVf ±ff, þû Af²fbd³fIY R`YVf³f U Af·fc¿f¯f A´f³ff³fZ ¸fZÔ Af»f ±ffÜ ´f˜f ·ffSX°fe¹f Jd³fþ dUIYfÀf d³f¦f¸f õfSXf dQ¹ff þf°ff WX`, dþÀfIZY

fÔQSX ¸fZÔ WXeSXZ IYe dUV½f ´fidÀfð JQf³fZÔ WX`ÔÜ B³WXeÔ JQf³fûÔ IZY ¦f°fÊ ¸fZÔ Àf³ 1734 ¸fZÔ ¹fWXeÔ IYe EIY EZ¦f³Àf ÀfûSX»f ³ff¸f IYe ²f³ffPXйf ¸fdWX»ff ÀfUZÊÀfUfÊ ´f³³ff AüSX L°fSX´fbSX IZY ´fQZ³f dþ»ff²feVf WXû°fZ WX`ÔÜ ¹fWX ´f˜f

Qff ´fOÞXf IYû¹f»ff IYBÊ þdMX»f dIiY¹ff ´fidIiY¹ffAûÔ ÀfZ ¦fbþSX³fZ IZY ffQ ³fZ WXeSXZ IZY ¦fWX³fZ ´fWX³fIYSX SXfþf-¸fWXfSXfþfAûÔ IZY d¸f±fIY IYû °fûOÞX³fZ NXZIZYQfSX IYû ¸ffÂf 25¦f25 IYf dQ¹ff þf°ff WX`, þû IZYU»f 625

¨f¸f¨f¸ff°ff AüSX ¨fIYf¨fü²f IYSX°ff ÀU¨L EUÔ ÀfbÀ´fá WXeSXf IZY øY´f IYf QbÀÀffWXÀf IYSX °fWX»fIYf ¸f¨ff¹ffÜ IYf»ffÔ°fSX ¸fZÔ ²f³fe U ÀfÔ·fif°f U¦fÊRYeMX IYf WXû°ff WX`Ü NXZIZYQfSX ÀfZ BÀfIYf ´fied¸f¹f¸f Vfb»IY ·fe d»f¹ff

¸fZÔ ´fdSXUd°fÊ°f WXû°ff WX`Ü IY·fe AfÔ²fi´fiQZVf IYe ¦fû»fIbYÔOXf AüSX IbY»fcSX ¸fdWX»ffAûÔ ¸fZÔ WXeSXZ IZY ¦fWX³fZ ´fWX³f³fZ WXe WXûOÞX Àfe »f¦f ¦fBÊ AüSX WXeSXf þf°ff WX`Ü JbQfBÊ ¸fZÔ WXeSXZ IYe ´fif~e WXû°fe WX` °fû CXÀf ´fSX 10 RYeÀfQe

IYe Jf³fûÔ ÀfZ ·fe WXeSXZ d³fIYf»fZ þf°fZ ±fZ, »fZdIY³f Af ¹fZ Jf³fZÔ À°fSXe¹f þeU³f IYf ´fi°feIY f³f ¦f¹ffÜ BÀfÀfZ RiYfÔÀf U A³¹f ¹fcSXû´fe¹f WXIY NXZIZYQfSX IYf WXû°ff WX` AüSX 20 RYeÀfQe ÀfSXIYfSX A±fUf d³f¦f¸f

Bd°fWXfÀf IYe QÔ°fIY±ffEÔ ·fSX SXWX ¦fBÊ WX`ÔÜ ·ffSX°f ¸fZÔ U°fʸff³f ¸fZÔ IZYU»f QZVfûÔ ¸fZÔ WXeSXZ IYe ¸ffÔ¦f fPÞX ¦fBÊ AüSX ·ffSX°f »f¦ff°ffSX °fe³f Àfü Àff»f IYfÜ dIÔY°fb Af JQf³fZÔ EIY ¸fbV°f NXZIZY ´fSX QZ³fZ IYe ´fSXÔ´fSXf VfbøY

´f³³ff AüSX L°fSX´fbSX ¸fZÔ WXe WXeSXZ IYe Jf³fZÔ WX`Ô, þû ·ffSX°fe¹f Jd³fþ °fIY B³f QZVfûÔ ¸fZÔ WXeSXûÔ IYe Af´fcd°fÊ IYSX°ff SXWXfÜ

IYSX³fZ IYe °f`¹ffSXe ¸fZÔ ´fiQZVf ÀfSXIYfSX Af ¦fBÊ WX`Ü

dUIYfÀf d³f¦f¸f IZY AÔ°f¦fÊ°f WXeSXf CX°´ffQ³f IZY IYf¹fÊ ÀfZ þbOÞXe WX`ÔÜ dIÔY°fb BÀfe ´fiIYfSX RiYfÔÀf IZY MX`Ud³fʹfSX ³ff¸f IZY SX}ûÔ IZY EIY WXeSXûÔ IYe Jûþ IZY d»fE dþ³f ¦fçûÔ ¸fZÔ CX°J³f³f dIY¹ff

Af B³f JQf³fûÔ IYf ·fe d³fþeIYSX¯f IYSX 60,000 IYSXûOÞX ÷Y´fE ½¹ff´ffSXe ³fZ Àf³ 1688 ¸fZÔ ·ffSX°f IYe ¹ffÂff IYe BÀf ¹ffÂff ¸fZÔ CXÀf³fZ þf°ff WX`, CX³f ¦fçûÔ IYf B»ffIYf ·fbSX·fbSXe EUÔ Qû¸fMX d¸f˜e IYf WXû°ff

IZY WXeSXZ d³fIYf»f³fZ IYe ¹fûþ³ff f³ffBÊ þf SXWXe WX`Ü AfÀMÑZd»f¹ffBÊ ¦fû»fIbYÔOXf Jf³fûÔ ¸fZÔ WXeSXZ IYf CX°J³f³f dIYE þf³fZ IYf UÈØffÔ°f BÀf WX`Ü BÀf d¸f˜e IZY fe¨f-fe¨f ¸fZÔ IYffʳf IYe IYNXûSX ¨f˜f³fZÔ WXû°fe WX`ÔÜ

IÔY´f³fe dSX¹fû dMXÔMXûÔ B³f ÃfZÂfûÔ IYe 490 WXZ¢MXZ¹fSX ·fcd¸f ¸fZÔ WXeSXf CX°J³³f ´fiIYfSX dIY¹ff WX`, ‘QdÃf¯f ·ffSX°f IZY ¦fû»fIbYÔOXf ÀfZ »fZIYSX IbY»fcSX °fIY BÀfd»fE B³fIYe JbQfBÊ fZWXQ IYdNX³f WXû°fe WX`Ü ¹fdQ WXeSXf IZY

IYe °f`¹ffSXe ¸fZÔ WX`Ü WXf»ffÔdIY AIZY»fZ L°fSX´fbSX ¸fZÔ WXe d³f¦f¸f ³fZ 958 WXeSXZ IYe Jf³fZÔ WX`ÔÜ IbY»fcSX IYe Jf³fûÔ ÀfZ Àfü Àff»f ÀfZ WXeSXf d³fIYf»ff ´ffSXdJ¹fûÔ IYû WXeSXZ IYe CX¸¸feQ dQJ°fe WX` °fû ª¹ffQf ÀfZ ª¹ffQf 20

WXZ¢MXZ¹fSX ÃfZÂf ¸fZÔ WXeSXf WXû³fZ IYe CX¸¸feQ þ°ffBÊ WX`Ü ·ffSX°f IZY A»ffUf þf SXWXf WX`Ü BÀf ²fÔ²fZ ÀfZ 50 WXþfSX ¸fþQcSX þbOÞXZ WXbE WX`ÔÜ Jf³fûÔ ¸fZÔ RYeMX ¦fWXSXZ ¦fçZ JûQIYSX WXe WXeSXf d¸f»f þf°ff WX`Ü JQf³f IZY ¦fOXOXûÔ

Qbd³f¹ff IZY 20 A³¹f QZVfûÔ ¸fZÔ ·fe WXeSXZ IYe JQf³fZÔ WX`ÔÜ ´fbøY¿f JbQfBÊ IYSX°fZ WX`, AüSX dÀÂf¹ffÔ U f¨¨fZ d¸f˜e AüSX ´f°±fSX ÀfZ d³fIYf»ff ¦f¹ff ¨f˜f³fûÔ IYf IYSXef 500 MX³f ¨fcSXf EIY d³fd›°f

Jf³fûÔ ¸fZÔ WXeSXf IYe °f»ffVf IYSX CXÀfZ I`YÀfZ °fSXfVff þf°ff A»f¦f IYSX°fZ WX`Ü Àf³fÐ 1233 ¸fZÔ fifþe»f ¸fZÔ WXeSXZ IYe Jf³f-Jûþ À±ff³f ´fSX EIYdÂf°f dIY¹ff þf°ff WX` AüSX dRYSX ´f°±fSXûÔ IZY B³f MXbIYOÞXûÔ

WX`, ¹fWX þf³f³fZ ÀfZ ´fWX»fZ ±fûOÞXf WXeSXZ IZY Bd°fWXfÀf IZY ffSXZ ¸fZÔ þf³f »fZÔÜ d³fIYf»fe ¦fBÊ AüSX IYSXef 138 Àff»f °fIY fifþe»f WXeSXZ IYe ·fSX´ffBÊ IYû IcYMXf U °fûOÞXf þf°ff WX`Ü IbYMXfBÊ IYf ¹fWX IYf¹fÊ ÀfbSXÃff IZY IYOÞXZ

WXeSXf ¹ff³fe EIY SX}, þû ´f°±fSX IYe EIY þfd°f WX` AüSX A¸fc»¹f U IYSX°ff SXWXfÜ 1988 ¸fZÔ QdÃf¯f ARiYeIYf ¸fZÔ A³ff¹ffÀf EIY dIYÀff³f BÔ°fþf¸fûÔ IZY fe¨f ¸fþQcSX IYSX°fZ WX`ÔÜ ¹fWXfÔ IYMXe»fZ °ffSXûÔ IYe f¦fOÞX

Qb»fÊ·f WX`Ü WXeSXZ IYû ÀfÔÀIÈY°f ¸fZÔ WXeSXIY, ¨fÔQi, ¸fd¯fUSX, UþiIY, WXeSX, IZY »fOÞXIZY IYû JbQfBÊ IYSX°fZ WXbE WXeSXf d¸f»ffÜ BÀf WXeSXZ IYû ‘ÀMXfSX »f¦fe SXWX°fe WX` AüSX fÔQcIY²ffSXe ´fWXSXZQfSXe IZY d»fE ¸füþcQ SXWX°fZ WX`ÔÜ

SX}¸fb£¹f, A·fZô AfdQ ³ff¸fûÔ ÀfZ þf³ff þf°ff WX`Ü BÀfZ dWXÔQe ¸fZÔ WXeSXf, AfgRY ARiYeIYf‘ ³ff¸f dQ¹ff ¦f¹ffÜ ¹fWX WXeSXf IiY¹f-dUIiY¹f WXû°ff WXbAf ´f°±fSX °fûOÞX³fZ IZY BÀf Qb¿IYSX IYf¹fÊ IZY fe¨f WXeSXZ IZY

fÔ¦ff»fe ¸fZÔ dWXSXZ, ¸fSXfNXe ¸fZÔ dWXSXf, ¦fbþSXf°fe ¸fZÔ dWXSXûÔ, IY³³fOX,× °fZ»f¦fb AÔ¦fiZþûÔ IZY WXf±f »f¦ffÜ ffQ ¸fZÔ AÔ¦fiZþûÔ ³fZ QdÃf¯f ARiYeIYf ¸fZÔ WXeSXûÔ ´ffSXJe IYfSXe¦ffSXûÔ IYû A´f³fe d³f¦ffWXZÔ ¨füIYÀf SXJ³fe WXû°fe WX`Ô AüSX

U °fd¸f»f ¸fZÔ Uþi, RYfSXÀfe ¸fZÔ B»¸ffVf, AÔ¦fiZþe ¸fZÔ OXf¹f¸f¯OX AüSX IYe Jf³fûÔ IYe ´fOÞX°ff»f IYe AüSX Àf³ 1993 ¸fZÔ OXe-df¹fÀfÊ IÔY´f³fe ´f°±fSX ÀfZ WXeSXZ IYû A»f¦f IYSX³fZ IYf IYf¸f IZYU»f EIY WXf±f ÀfZ IYSX³ff

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018 22


þøYSXe WXû°ff WX`Ü ¸fþQcSXûÔ IYf QcÀfSXf WXf±f ´feNX IZY ´feLZ IYSX dQ¹ff

þf°ff WX`, dþÀfÀfZ ¹fIYf¹fIY WXeSXf d³fIY»f³fZ ´fSX CXÀfIZY ¨fûSXe dIYE

þf³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ffEÔ þf°fe SXWXZÔÜ BÀf °fSXWX ÀfZ ´ffÔ¨f Àfü MX³f ¨f˜f³fûÔ

IYe WXfOÞX°fûOÞX °fbOÞXfBÊ IZY ffQ f¸fbdVIY»f QÀf-fSXfWX ¦fif¸f WXeSXf ¨fcSXf

d¸f»f°ff WX`Ü

B³f ¨f˜f³fûÔ ÀfZ ¸ff¹ffUe ´ff¿ff¯f IZY øY´f ¸fZÔ þû WXeSXf

d³fIY»f°ff WX` UWX IYffʳf IYf IYNXûSX°f¸f AfIYfSX WXû°ff WX`Ü BÀf IY¨¨fZ

WXeSXZ IYf øY´f Àff²ffSX¯f ¦fû»f, »fÔfZ A±fUf A¯OXfIYfSX ¸fb»ff¹f¸f

´f°±fSX IZY þ`Àff WXû°ff WX`Ü ffQ ¸fZÔ BÀf Àff²ffSX¯f ´f°±fSX IYû IYfSXe¦fSXûÔ

IZY A³fb·fUe WXf±f °fSXfVfIYSX B³WXZÔ ·ffÔd°f-·ffÔd°f IZY WXeSXûÔ IZY øY´f ¸fZÔ

AfIYfSX QZ°fZ WX`ÔÜ ¹fZ Àf·fe AfIYfSX ª¹ffd¸f°fe¹f WXû°fZ WX`ÔÜ °fSXfVf³fZ IYe

Àfcøf°f¸f ´fidIiY¹ff ÀfZ WXeSXf 10 ÀfZ 12 ffSX ¸fIY ¦fbþSX°ff WX`Ü WXf»ffÔdIY

´fWX»fZ WXeSXZ IZY MXbIYOÞXûÔ IYû IZYU»f 22 IYû¯fûÔ °fIY WXe °fSXfVff þf°ff

±ffÜ BÀfÀfZ WXeSXf dJ»f þf°ff WX` AüSX BÀfIZY ¸fc»¹f ¸fZÔ BþfRYf WXû

þf°ff WX`Ü °fSXfVf³fZ IYf IYf¸f Af ¸fVfe³fûÔ ÀfZ ·fe WXû³fZ »f¦ff WX`,

»fZdIY³f WXeSXZ IZY ½¹ff´ffdSX¹fûÔ U ´ffSXdJ¹fûÔ IYf ¸ff³f³ff WX` dIY WXeSXZ

°fSXfVfIYSX þû þf³f IYfSXe¦fSX OXf»f°fZ WX`Ô, UWX ¸fVfe³f ÀfZ IYQfd´f ÀfÔ·fU

³fWXeÔ WX`Ü °fSXfVf³fZ IZY ffQ WXeSXZ ´fSX ´ffgd»fVf IYe þf°fe WX`Ü WXeSXZ IZY

IYfSXJf³fûÔ ¸fZÔ WXeSXZ ´fSX ´fOÞXZ Qf¦fûÔ IYû »fZþSX dIYSX¯fûÔ ÀfZ ·fe ÀffRY

dIY¹ff þf³fZ »f¦ff WX`Ü AfdJSX ¸fZÔ B³fIYf ³ff¸ffIYSX¯f IYSX ¸fc»¹f

d³f²ffÊdSX°f dIY¹ff þf°ff WX`Ü B³fIZY ³ff¸f WXû°fZ WX`Ô, ¦fb»fff, ³ffVf´ff°fe,

dfid»fEÔMX, ffQf¸f, AáIYû¯f, AûU»f, Qf»fQf³ff AüSX IYffûÊVf³f

B°¹ffdQÜ

·ffSX°f IYe AfþfQe IZY ffQ ÀfZ ´f³³ff IYe WXeSXf JQf³fûÔ

ÀfZ WXeSXf CX°J³f³f IYf IYf¸f ´fcSXe °fSXWX ·ffSX°fe¹f Jd³fþ dUIYfÀf

d³f¦f¸f ³fZ ÀfÔ·ff»ff WXbAf WX`Ü BÀfIZY ´fWX»fZ ½¹ff´ffSXe WXe ´f³³ff dSX¹ffÀf°f

IYû IYSX ¨fbIYfIYSX WXeSXf CX°J³f³f IYf IYf¹fÊ IYSX°fZ ±fZÜ B³f JQf³fûÔ ÀfZ

ÀfSXIYfSX IYû ´fid°fU¿fÊ WXþfSXûÔ IYSXûOÞX IYe SXfþÀU IYe UÀfc»fe WXû°fe

WX`Ü ffUþcQ WXeSXf Jf³fûÔ ¸fZÔ IYf¸f IYSX³fZ Uf»fZ ¸fþQcSXûÔ IYe WXf»ff°f

d³f°ffÔ°f Q¹f³fe¹f WX`Ü B³f ¸fþQcSXûÔ IYû ´ffÔ¨f-LWX WXþfSX ÷Y´fE ´fid°f¸ffWX

¸fþQcSXe d¸f»f°fe WX`Ü BÀfIZY EZUþ ¸fZÔ B³WXZÔ ÀfbfWX AfNX fþZ ÀfZ Vff¸f

3-4 fþZ °fIY JMX³ff ´fOÞX°ff WX`Ü WXeSXZ IYû ´f°±fSX IZY MXbIYOÞXZ ÀfZ ¨fb³f°fZ

UöY WX±füOÞXf ´feMX°fZ-´feMX°fZ B³fIZY WXf±fûÔ ¸fZÔ Lf»fZ ´fOÞX þf°fZ WX`Ô AüSX

´fidIiY¹ff ÀfZ þû ²fc»f IZY IY¯f CXOÞX°fZ WX`Ô, UZ B³fIZY ¸fbÔWX ÀfZ VfSXeSX ¸fZÔ

´fiUZVf IYSX B³WXZÔ Q¸ff, JfÔÀfe AüSX Ãf¹f SXû¦f IZY À±ffBÊ SXû¦fe f³ff QZ°fZ

WX`ÔÜ Jf³fûÔ ´fSX ´fif±fd¸fIY ÀUfÀ±¹f IZYÔQi IYe ½¹fUÀ±ffEÔ ³fWXeÔ WX`Ü dþ»ff

´fiVffÀf³f ¹fWXfÔ ²f³ffPXйfûÔ IZY d»fE OXf¹f¸fÔOX ´ffIYÊ IZY d³f¸ff¯fÊ AüSX WXeSXf

°fSXfVf³fZ U ´ffd»fVf IYSX³fZ IZY ÀfÔ¹fÔÂf »f¦ff³fZ IYe IYûdVfVfûÔ ¸fZÔ °fû »f¦ff

WX` »fZdIY³f ¸fþQcSXûÔ IZY dWX°f Àff²¹f IZY d»fE ´fiVffÀf³f IYe IYûBÊ ¹fûþ³ff

´fiÀ°ffdU°f ³fWXeÔ WX`Ü

Jf³fûÔ ÀfZ WXeSXf d³fIYf»f d»fE þf³fZ IZY ffQ ÀfSXIYfSX

BÀfIYe d³f»ff¸fe IYSX°fe WX`Ü ³fe»ff¸fe ¸fbÔfBÊ A±fUf ´f³³ff ¸fZÔ IYe þf°fe

WX`Ü ³fe»ff¸fe ¸fZÔ ½¹ff´ffSXe fû»fe »f¦ffIYSX WXeSXf JSXeQ°fZ WX`ÔÜ WXeSXf

½¹ff´ffSX IZY ´fi¸fbJ IZYÔQi ÀfcSX°f, þ¹f´fbSX, ³fUÀffSXe AüSX ´ff»f³f´fbSX ¸fZÔ WX`Ô,

¸fbÔfBÊ WXeSXf ½¹ff´ffSX AüSX °fÀIYSXe IYf AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f IZYÔQi WX`Ü ´fcSXe

Qbd³f¹ff ¸fZÔ AIZY»ff ·ffSX°f WXeSXZ IYf 80 RYeÀfQe CX°´ffQIY SXf¿MÑX WX`Ü

»fZdIY³f WXeSXZ IZY IYfSXûffSX ¸fZÔ »fÔQ³f IYe OXe-df¹fÊÀf IÔY´f³fe IYf 14

RYeÀfQe QJ»f WX`Ü 1966 °fIY ·ffSX°f IZYU»f 11 IYSXûOÞX øY´fE IZY

WXeSXZ IZY d³f¹ffÊ°f IYSX°ff ±ff, ¹fWX d³f¹ffÊ°f Af ´f¨ffÀf WXþfSX IYSXûOÞX

øY´fE ÀfZ DY´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹ff WX`Ü ·fdU¿¹f ¸fZÔ BÀfIZY AüSX fPÞX³fZ IYe

ÀfÔ·ff³ffEÔ WX`ÔÜ

Qbd³f¹ff ¸fZÔ dUV½f ´fidÀfð WXeSXZ

Qbd³f¹ff IYf ÀffÀfZ ¸fVfWXcSX WXeSXf ·ffSX°f IYf IYûdWX³fcSX WX`Ü 1304 ¸fZÔ

EIY ·ffSX°fe¹f SXfþf IZY ´ffÀf ¹fWX WXeSXf ±ffÜ Àfû»fWXUeÔ ÀfQe ¸fZÔ ¸fb¦f»f

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

CX°£f³f³f

Àf¸fifMX fffSX ³fZ BÀfZ WXd±f¹ff d»f¹ff AüSX ¹fWX ¸fb¦f»f VffÀfIYûÔ IZY

SXfþdÀfÔWXfÀf³f °f£°fZ-°ffDYÀf IYe Vfû·ff f³ff SXWXfÜ BÀf Àf¸f¹f ¹fWX

WXeSXf AfNX Àfü I`YSXZMX IYf ±ffÜ BÀf WXeSXZ IZY Àff±f BÀfe Àf¸f¹f ¹fWX

AU²ffSX¯ff ·fe þbOÞX ¦fBÊ dIY dþÀf ½¹fdöY IZY ´ffÀf ¹fWX WXeSXf SXWXZ¦ff,

UWX BÀf IYûdWX³fcSX IZY SXWX³fZ °fIY Àf¸fifMX f³ff SXWXZ¦ffÜ d»fWXfþf BÀf

WXeSXZ IYû ´ff³fZ IZY d»fE ³ffdQSXVffWX ³fZ dQ»»fe ´fSX WX¸f»ff fû»f dQ¹ff

AüSX ¸fb¦f»fûÔ IYû ´fSXfÀ°f IYSX IYûdWX³fcSX ³ffdQSXVffWX IZY IYþZ ¸fZÔ Af

¦f¹ffÜ ³ffdQSXVffWX ÀfZ ¹fWX WXeSXf ¸fWXfSXfþf SX¯fþe°f dÀfÔWX IZY IYþZ ¸fZÔ

Af ¦f¹ffÜ SX¯fþe°f dÀfÔWX IZY WXf±fûÔ ÀfZ d³fIY»fIYSX »ffWXüSX ´fWXbÔ¨ffÜ þWXfÔ

Àf³ 1850 ¸fZÔ BÊÀMX BÔdOX¹ff IÔY´f³fe ³fZ BÀfZ dfiMXZ³f IYe Àff¸fifÄfe

dU¢MXûdSX¹ff IYû ·fZÔMX dIY¹ffÜ Afþ ·fe ¹fWX IYfdWX³fcSX dfiMXZ³f IYe

¸fWXfSXe³fe IZY SXfþ¸fbIbYMX IYe Vfû·ff f³ff WXbAf WX`, dIÔY°fb ÀfÔ¦fiWXf»f¹f ¸fZÔ

U°fʸff³f ¸fZÔ ¹fWX WXeSXf 103 I`YSXZMX IYf WX`Ü IYûdWX³fcSX IYf A±fÊ ´fiIYfVf

A±fUf SXûVf³fe IYf ´fUÊ°f WX`Ü

IbY»ff³fe³f

¹fWX WXeSXf Qbd³f¹ff IYf ÀffÀfZ fOÞXf WXeSXf ¸ff³ff þf°ff ±ffÜ ¹fWX 3100

I`YSXZMX IYf ±ffÜ »fZdIY³f ffQ ¸fZÔ BÀf WXeSXZ IYû IYfMXIYSX dU·ffdþ°f IYSX

dQ¹ff ¦f¹ffÜ 530 I`YSXZMX Uþ³f Uf»fZ IYMXZ dWXÀÀfZ IYû ³ff¸f dQ¹ff ¦f¹ff

‘ÀMXfSX AfgRY ARiYeIYf‘ ¹fWX WXeSXf ·fe dfiMXZ³f IZY SXfþdÀfÔWXfÀf³f ¸fZÔ

A»fÔIÈY°f WX`Ü

SXeþÔMX

¸fc»f øY´f ÀfZ ¹fWX WXeSXf ·ffSX°f IYe ¦fû»fIbYÔOXf Jf³f ÀfZ d³fIY»ff ±ffÜ

BÀfIYf Uþ³f 410 I`YSXZMX Uþ³f ±ffÜ MXfg¸fÀf d´fMX ³fZ BÀf WXeSXZ IYû

JSXeQf AüSX BÀfZ °fSXfVfIYSX 136 I`YSXZMX IYf f³fUf d»f¹ffÜ MXfg¸fÀf

ÀfZ Afd»fʹfÔÀf OX¹fcIY ³fZ BÀfZ 1717 ¸fZÔ JSXeQfÜ °ff BÀfIYe IYe¸f°f

1 »ffJ 24 WXþfSX ´füÔOX ±feÜ °f·fe BÀfIYf ³ff¸fIYSX¯f ‘SXeþÔMX‘

dIY¹ff ¦f¹ff AüSX BÀfZ ´f³QiWXUZÔ »fbBÊÀf IZY SXfþ¸fcIbYMX ¸fZÔ Àfþf¹ff ¦f¹ffÜ

1762 ¸fZÔ RiYfÔÀf IYe SXfª¹fIiYfÔd°f IZY QüSXf³f SXeþÔMX IYû »fcMX d»f¹ff

¦f¹ffÜ IYf»ffÔ°fSX ¸fZÔ ³fZ´fûd»f¹f³f ³fZ SXeþÔMX IYû Uf´fÀf »ff³fZ IYe NXf³fe

AüSX SXeþÔMX ´fif~ IYSX A´f³fe °f»fUfSX IYe ¸fcNX ¸fZÔ AÔdIY°f IYSXUf¹ffÜ

³fZ´fZd»f¹f³f IYe ´fSXfþ¹f IZY ffQ CXÀfIYe ´f}e ³fZ SXeþÔMX »fZIYSX

AfÀMÑZd»f¹ff ´fWXbÔ¨fe AüSX AfÀMÑZd»f¹ff Àf¸fifMX IYû CX´fWXfSX ÀUøY´f

SXeþÔMX QZ³ff ¨ffWXf, »fZdIY³f CXÀf³fZ ÀUeIYfSX ³fWXeÔ dIY¹ffÜ Af ¹fWX

WXeSXf ´fZdSXÀf IYe AfMXÊ ¦f`»fSXe IYe Vfû·ff fPÞXf SXWXf WX`Ü

WXû´f

WXeSXûÔ IZY ½¹ff´ffSXe MXZUd³fʹfSX ³fZ BÀf WXeSXZ IYû ·ffSX°f IYe IbY»fcSX Jf³f

ÀfZ 1642 ¸fZÔ JSXeQf ±ffÜ BÀf ³fe»fZ SXÔ¦f IZY WXeSXZ IYf Uþ³f 112

I`YSXZMX ±ffÜ MXZdUd³fʹfSX ³fZ BÀfZ WXû´f »fbBÊÀf ¨f`QWXUZÔ IYû fZ¨f dQ¹ffÜ BÀfZ

°fSXfVfIYSX 67 I`YSXZMX IYf IYSXf d»f¹ff ¦f¹ffÜ 1792 ¸fZÔ RiYfÔÀf ¸fZÔ WXbBÊ

SXfª¹fIiYfÔd°f IZY QüSXf³f ¹fWX WXeSXf »fcMX d»f¹ff ¦f¹ff AüSX AÀfZÊ °fIY

¦fb¸f³ff¸fe IZY AÔ²fZSXZ ¸fZÔ SXWXfÜ ffQ ¸fZÔ 1830 ¸fZÔ BÀf WXeSXZ IYf ´f°ff

¨f»ff AüSX Af ¹fWX WXû´f A¸fZdSXIYf ¸fZÔ WX`Ü

AûSX»ffgRY

300 I`YSXZMX ·ffSX IYf ¹fWX WXeSXf ¸fb¦f»f Àf¸fifMX VffWXþWXfÔ ³fZ ¦fû»fIbY¯OXf

IYe Jf³fûÔ ÀfZ ´fif~ dIY¹ff ±ffÜ ffQ ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f WXeSXûÔ ¸fZÔ fZþûOÞX ¹fWX

WXeSXf AüSXÔ¦fþZf IYû d¸f»ffÜ AüSXÔ¦fþZf ³fZ BÀfZ °fSXfVfIYSX ¦fb»fff IYe

IY»fe IZY AfIYfSX IYf Af¹ff¸f dQ¹ffÜ BÀfÀfZ BÀfIYf Uþ³f §fMXIYSX

200 I`YSXZMX SXWX ¦f¹ffÜ 1739 ¸fZÔ dQ»»fe ¸fZÔ WXbBÊ »fcMX´ffMX ¸fZÔ ¹fWX WXeSXf

·ffSX°f IYe Àfe¸ffEÔ »ffÔ§fIYSX E¸fÀMXSXOX¸f ´fWXbÔ¨ffÜ þWXfÔ EIY øYÀfe

SXfþQc°f ³fZ BÀfZ JSXeQIYSX øYÀf IYe ¸fWXfSXf³fe I`Y±fSXe³f IYû ·fZÔMX ¸fZÔ QZ

dQ¹ffÜ Af ¹fWX WXeSXf øYÀf IYe SXfþ²ff³fe ¸ffÀIYû ¸fZÔ ÀfSXIYfSXe Jþf³fZ

IYe A¸ff³f°f WX`Ü

¸fb¦f»f ¸fWXf³f-k¦fiZMX ¸fb¦f»fl IZY ³ff¸f ÀfZ ´fWX¨ff³ff þf³fZ

Uf»ff ¹fWX WXeSXf 17UeÔ Vf°ffQe ¸fZÔ ·ffSX°f IYe IbY»fcSX Jf³f ÀfZ ´fif~

dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ¸fb¦f»f ffQVffWXûÔ IYe ¸f¹fcSX dÀfÔWXfÀf³f ¸fZÔ ·fe ¹fWX

A»fÔIÈY°f SXWXfÜ ¦fb»fff IYe IY»fe IZY ÀUøY´f IYf ¹fWX WXeSXf ´fWX»fZ

793 I`YSXZMX IYf ±ffÜ dþÀfZ °fSXfVfIYSX 280 I`YSXZMX IYf IYSX dQ¹ff

¦f¹ffÜ ¸fb¦f»fûÔ ÀfZ BÀf WXeSXZ IYû ³ffdQSXVffWX ³fZ Le³f d»f¹ff AüSX

³ffdQSXVffWX ÀfZ ¹fWX AÔ¦fiZþûÔ IZY ´ffÀf ´fWXbÔ¨ffÜ A·fe ·fe ¹fWX WXeSXf »fÔQ³f

¸fZÔ WX`Ü

Àf¸fbQi ¸fZÔ Àf¸ffBÊ WXeSXûÔ IYe ÀfÔ´fQf

WXeSXf Jf³fûÔ ÀfZ WXe ³fWXeÔ d³fIYf»ff þf SXWXf, AfþIY»f Àf¸fbQi ÀfZ ·fe

d³fIYf»ff þf SXWXf WX`Ü Àf¸fbQi dUÄff³f ³fZ þf ÀfZ þ»f IZY ·fe°fSX ÀffÔÀf

»fZ³fZ IZY CX´fIYSX¯f E¢½ff»fÔ¦f IZY d³f¸ffʯf ¸fZÔ CX´f»fd²f WXfdÀf»f IYe

WX`, °ff ÀfZ Àf¸fbQi ¸fZÔ Àf`IYOÞXûÔ Àff»f ´fWX»fZ OXcfZ þWXfþûÔ IYe ´fOÞX°ff»f

IYSX CX³WXZÔ Àf¸fbQi IYe Àf°fWX ´fSX »ff³fZ ¸fZÔ IYf¸f¹fffe d¸f»f³fZ »f¦fe WX`Ü

B³f þWXfþûÔ ¸fZÔ WXeSXZ-þUfWXSXf°fûÔ IZY fZVfIYe¸f°fe Jþf³fZÔ d¸f»f SXWXZ WX`Ü

¦fû°ffJûSX E¢½ff»fÔ¦f ´fWX³fIYSX Àf¸fbQi ¸fZÔ L»ffÔ¦f »f¦ffIYSX B³f þWXfþûÔ

IYf ´f°ff »f¦ff°fZ WX`ÔÜ 1885 ¸fZÔ ¦fû°ffJûSXûÔ ³fZ 1622 ¸fZÔ Àf¸fbQi ¸fZÔ

OXcfZ EIY À´fZ³fe þWXfþ IYf ´f°ff »f¦ff¹ffÜ BÀf þWXfþ IZY ¸f»ffZ ÀfZ

°feÀf IYSXûOÞX OXfg»fSX IZY WXeSXZ-þUfWXSXf°f ´fif~ WXbEÜ 1553 ¸fZÔ 16

À´fZ³fe þWXfþûÔ IYf EIY ´fcSXf fZOÞXf Àf¸fbQi ¸fZÔ °fcRYf³f Af þf³fZ IZY

IYfSX¯f OXcf ¦f¹ff ±ffÜ B³f þWXfþûÔ ¸fZÔ ÀfZ Qû þWXfþûÔ IYf ¸f»fff ´fif~

WXbAfÜ BÀf ¸f»ffZ ¸fZÔ d³fIY»fZ WXeSXZ-þUfWXSXf°fûÔ IYe IYe¸f°f WX` 1.8

d¸fd»f¹f³f OXfg»fSX ! A·fe ·fe Àf¸fbQi ¸fZÔ IYSXûOÞXûÔ-ASXfûÔ IZY WXeSXZþUfWXSXf°f

Àf¸ffEÔ WX`Ô, dþ³fIYe °f»ffVf þfSXe WX`Ü dUV½f ´fidÀfð

MXfBMX`d³fIY þWXfþ þû 1914 ¸fZÔ Àf¸fbQi ¸fZÔ OXcff ±ff, CXÀfIYf ´f°ff

·fe ¦fû°ffJûSXûÔ ³fZ »f¦ff¹ff AüSX CXÀfe þWXfþ IYe ´fid°fIÈYd°f °f`¹ffSX IYSX

‘MXfBMX`d³fIY‘ dRY»¸f ·fe f³ffBÊÜ BÀf þWXfþ ¸fZÔ ·fe WXeSXZ d¸f»fZ WX`ÔÜ

WXeSXûÔ IYe dIYÀ¸fZÔ

WXeSXûÔ IYe dIYÀ¸fZÔ BÀfIYe Vfbð°ff U ¨f¸fIY ´fSX °f¹f IYe þf°fe WX`ÔÜ

´fi¸fbJ øY´f ÀfZ WXeSXZ IYe °fe³f dIYÀ¸fZÔ WX`Ô, þ`¸f WXeSXf, ´fe»ff WXeSXf AüSX

Aüôûd¦fIY WXeSXfÜ »fZdIY³f þ`ÀfZ-þ`ÀfZ WXeSXZ IZY ½¹ff´ffSX dUÀ°ffSX AüSX

BÀfIYû °fSXfVfZ þf³fZ IYe °fIY°fedIY¹fûÔ ¸fZÔ dUIYfÀf WXû°ff þf SXWXf WX`,

U`ÀfZ-U`ÀfZ BÀfIYe dIYÀ¸fZÔ ·fe fPÞX°fe þf SXWXe WX`ÔÜ Af ffþfSXûÔ ¸fZÔ WXeSXZ

IYe 6 dIYÀ¸fZÔ AfÀff³fe ÀfZ Àfb»f·f WX`, ³fe»ff-ÀfRZYQ, ÀfRZYQ,

WX»fIYfIZY´f, ¦fWXSXfIZY´f, WX»fIYf ·fcSXf VfZOX AüSX ¦fWXSXf ·fcSXfÜ WXeSXZ IZY

B³f SXÔ¦fûÔ IYû ´fSXJ³fZ U AÀf»fe-³fIY»fe WXeSXZ IYe þfÔ¨f IYSX³fZ IYf

IYf¸f ¸ff³fU ´ffSXdJ¹fûÔ IZY A»ffUf ¸fVfe³fZÔ ·fe IYSX³fZ »f¦fe WX`ÔÜ

Vfbð WXeSXf ´fe»ff´f³f d»fE ¨f¸fIYQfSX U ´ffSXQ¿feÊ WXû°ff WX`Ü ÀffÀfZ

¸fc»¹fUf³f WXeSXf »f¦f·f¦f SXÔ¦fWXe³f, ÀfbÀ´fá »ff»f ¹ff ³fe»ff´f³f d»fE WXbE

WXû°ff WX`Ü ¹fdQ WXeSXZ ¸fZÔ ´fe»fZ´f³f IYe ¨f¸fIY Ad²fIY WX` °fû þd³fE,

CXÀf¸fZÔ AVfbð°ff IYe ¸ffÂff ·fe Ad²fIY WX`Ü WXf»ffÔdIY WXeSXZ IZY

´ffSXdJ¹fûÔ IYf QfUf WX` dIY Vf°f-´fid°fVf°f Vfbð WXeSXf Qb»fÊ·f WXe WX`Ü

´fif¨fe³f ·ffSX°f ¸fZÔ WXeSXûÔ IZY ¨ffSX ´fiIYfSX ´fi¨fd»f°f ±fZÜ B³f¸fZÔ ÀfRZYQ U¯fÊ

IYf fifšf¯f, »ff»f U¯fÊ IYf ÃfdÂf¹f, ´fe»fZ U¯fÊ IYf U`¿¹f AüSX IYf»fZ

SXÔ¦f IYf WXeSXf VfcQi ¸ff³ff þf°ff ±ffÜ fifšf¯f WXeSXf SXÀff¹f³f IZY IYf¸f

EUÔ ÀfUÊ dÀfdðQf¹fIY, ÃfÂfe¹f SXû¦f ³ffVfIY, U`¿¹f ²f³f QZ³fZ Uf»ff AüSX

VfcQi WXeSXf ¹ffd²f¹fûÔ IYû ³fá IYSX³fZ Uf»ff ¸ff³ff þf°ff ±ffÜ WXeSXZ IYf

Af¹fbUZÊQ ¸fZÔ ·fe fOÞXf ¸fWX°U WX`.

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018 23


¸faQfSX ÃûÂf

dfWXfSX ¦fif¸fe¯f ´fÔþUfSXf VffJf

¸fZÔ 14 »ffJ IYf ¦ff³f

Qû Àff»f ÀfZ f`ÔIY ´fifÔ²f³f SXfdVf »füMXf³fZ IZY fþf¹f QZ SXWXf

dÀfRYÊ AfVUfÀf³f

ªfe½f³f d¸fßff

§fSX ¸fZÔ ³f¦fQe SXJ³fZ ¸fZÔ ¨fûSXe OXI`Y°fe IYf OXSXÜ BÀfÀfZ f¨f³fZ IZY d»fE

f`ÔIY ¸fZÔ A´f³fe ³f¦fQe SXfdVf SXJ³fZ ¸fZÔ §fûMXf»fZ IYe ¸ffSXÜ AfdJSX ¢¹ff

IYSXZ ¦fSXef »ff¨ffSX? þe WXfÔ IYWXeÔ WXû ³f WXû »fZdIY³f ¹fWX ¸ffSX dfWXfSX

¦fif¸fe¯f f`ÔIY IZY ´fÔþUfSXf VffJf IZY QþʳfûÔ Jf°ff²ffSXIYûÔ IYû ÀfWX³fe

´fOÞX SXWXe WX`Ü

¢¹ff WX` ¸ff¸f»ff

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

¦fif¸fe¯f f`ÔIY ´fÔþUfSXf VffJf IZY f¨f°f Jf°ff²ffSXIYûÔ IYe þ¸ffSXfdVf

f`ÔIY IZY IY¸feÊ ³fZ WXe ¦fMXIY IYSX »feÜ ¹fWX dÀf»fdÀf»ff »f¦f·f¦f EIY

UVfÊ ÀfZ ·fe Ad²fIY Àf¸f¹f ÀfZ UVfÊ 2015 ÀfZ WXe f`ÔIY ¸fZÔ WXe ¨f»f°ff

SXWXfÜ f`ÔIY ¸fZÔ SXfdVf þ¸ff IYSX³fZ AfE ·fû»fZ·ff»fZ Jf°ff²ffSXIYûÔ IZY

´ffÀffbIY ¸fZÔ WXÀ°fd»fdJ°f ´fidUVMX IYSX CXÀfZ ´ffÀffbIY ±f¸ff dQ¹ff

þf°ff ±ffÜ ¹fWX IYWXIYSX dIY A·fe f`ÔIY IZY IY¸´¹fcMXSX IYf d´fidMXÔ¦f

JSXff WX`Ü »fZdIY³f CXÀf SXIY¸f IYû f`ÔIY ¸fZÔ þ¸ff ³fWXeÔ dIY¹ff þf°ff

±ffÜ ¹fWX dÀf»fdÀf»ff ¨f»f°ff SXWXfÜ

I`YÀfZ ´fIYOÞX ¸fZÔ Af¹ff ¸ff¸f»ff

¹fWX ¸ff¸f»ff °ff ´fIYOÞX ¸fZÔ Af¹ff þf IYBÊ ¸fWXe³fûÔ IZY fe°f þf³fZ IZY

ffQ UVfÊ 2016 ¸fZÔ ¸ff¨fÊ ¸fWXe³fZ ¸fZÔ EIY Jf°ff²ffSXIY A´f³fZ Jf°fZ

¸fZÔ þ¸ff SXIY¸f IYe d³fIYfÀfe IYSX³fZ f`ÔIY IZY VffJf ¸fZÔ Af¹ffÜ CXÀf³fZ

d³fIYfÀfe ´f¨feÊ ·fSX f`ÔIY IZY IYfCXÔMXSX ´fSX d³fIYfÀfe IZY d»fE dQ¹ffÜ

d³fIYfÀfe ´f¨feÊ ¸fZÔ ·fSXZ SXIY¸f IZY dWXÀfff ÀfZ f`ÔIY IZY CXÀfIZY Jf°fZ ¸fZÔ

SXfdVf CX´f»f²f ³fWXeÔ ±feÜ ¹fWX IYWXIYSX f`ÔIY IZY EIY A³¹f ¢»fIYÊ ³fZ

CXÀfIZY d³fIYfÀfe ´f¨feÊ IYû Uf´fÀf IYSX dQ¹ffÜ »fZdIY³f CXÀfIZY ´ffÀffbIY

¸fZÔ ´fidUdVMX IZY dWXÀfff ÀfZ SXfdVf CX´f»f²f ±feÜ Jf°ff²ffSXIY ³fZ BÀfIYe

dVfIYf¹f°f VffJf ´fifÔ²fIY ÀfZ IYeÜ VffJf ´fifÔ²fIY ³fZ CXÀfZ ffQ ¸fZÔ

Af³fZ IYf WXUf»ff QZIYSX MXSXIYf dQ¹ffÜ f`ÔIY IZY ffWXSX CXÀf³fZ BÀfIYe

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018

24


¨f¨ffÊ EIY QcÀfSXZ ÀfZ IYeÜ dRYSX ¹fWX EIY EIY IYSX QcÀfSXZ °feÀfSXZ IYf³fûÔ

¸fZÔ ´fWXbÔ¨f³fZ »f¦ffÜ ffSXe ffSXe ÀfZ þ`ÀfZ þ`ÀfZ »fû¦fûÔ IZY IYf³fûÔ ¸fZÔ BÀf

°fSXWX IYe ff°f þf³fZ »f¦feÜ f`ÔIY ¸fZÔ ´ffÀffbIY IYf f`ÔIY IZY IY¸´¹fcMXSX

IZY dSXIYfOXÊ ÀfZ SXfdVf IYf d¸f»ff³f IYSXf³fZ IZY d»fE Jf°ff²ffSXIYû IYe

·feOÞX f`ÔIY ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f³fZ »f¦feÜ BÀf fe¨f IYBÊ A³¹f »fû¦fûÔ IZY Àff±f ·fe

¹fWXe L»f dIY¹ff þf ¨fbIYf ±ffÜ dþÀfIYf ·ffÔOXf RcYMX³fZ »f¦ffÜ f`ÔIY ¸fZÔ

d³f°¹f ´fid°f Jf°ff²ffSXIYûÔ IYe f`ÔIY ´fid°fd³fd²f¹fûÔ ÀfZ dIY¨fdIY¨f fPÞX³fZ

»f¦feÜ °ff þfIYSX AÔ°f°f: ¸ff¸f»ff dUØfe¹f ²fûJf²fOÞXe IYf QZJ f`ÔIY

IZY °f°IYf»fe³f VffJf ´fifÔ²fIY dQ»fe´f IbY¸ffSX SXþIY ³fZ f`ÔIY IZY

CX¨¨ffd²fIYfdSX¹fûÔ IYû dÀ±fd°f ÀfZ AU¦f°f IYSXf¹ffÜ

BÀfIZY ffQ ¢¹ff WXbAf

f`ÔIY IZY CX¨¨ffd²fIYfSXe IZY ÀfÔÄff³f ¸fZÔ ¸ff¸f»ff ´fWXbÔ¨f°fZ QZJ BÀf fe¨f

f`ÔIY IYf I`YdVf¹fSX f»fþe°f IbY¸ffSX dÀfÔWX A¨ff³fIY df³ff dIYÀfe

Àfc¨f³ff IZY 17/06 /2016 ÀfZ f`ÔIY ÀfZ RYSXfSX WXû ¦f¹ffÜ BÀf fe¨f

f`ÔIY IZY ÃfZÂfe¹f IYf¹ffÊ»f¹f ·ff¦f»f´fbSX ÀfZ þfÔ¨f MXe¸f ·fZþIYSX ¸ff¸f»fZ

IYf Àf°¹ff´f³f IYSXf¹ff ¦f¹ffÜ dþÀf¸fZÔ BÀf °fSXWX IYf ¸ff¸f»ff ÀfWXe ´ffE

þf³fZ IZY ffQ BÀfIYe Àfc¨f³ff dU·ff¦fe¹f ´fQfd²fIYfSXe IYû Qe ¦fBÊÜ

dU·ff¦fe¹f ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ´fb³f: ´feOÞXe°f Jf°ff²ffSXIYûÔ IZY d»fE

Àfc¨f³ff d³fIYf»f IYSX ¦ff³f IYf dWXÀfff dIY°fff d¸f»ff³ff Vfb÷Y dIY¹ff

°fû QþʳfûÔ Jf°ff²ffSXIYûÔ IZY Jf°fûÔ ÀfZ »ffJûÔ IYe SXfdVf IYf WXZSXfRZYSXe

dIYE þf³fZ IYe ff°f Àff¸f³fZ AfBÊÜ BÀf fe¨f f`ÔIY õfSXf IYBÊ ffSX

RYSXfSX I`YdVf¹fSX Àfc¨f³ff °f»ff dIYE þf³fZ IZY ffQ ·fe f`ÔIY IZY Àff¸f³fZ

³fWXeÔ Af³fZ ´fSX I`YdVf¹fSX f»fþe°f IbY¸ffSX dÀfÔWX IYû °f°IYf»f ´fi·ffU

ÀfZ d³f»fÔdf°f IYSX³fZ IYf AfQZVf þfSXe dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀfIZY ffUþcQ

UWX f`ÔIY IYe ³fþSX ¸fZÔ RYSXfSX WXe SXWXfÜ

¢¹ff AüSX dIYÀf´fSX AfSXû´f »f¦ffIYSX QþÊ WXbBÊ ´fif±fd¸fIYe

IYBÊ ¸ffWX ¦fbþSX þf³fZ IZY ffQ ·fe þf d³f»fÔdf°f I`YdVf¹fSX OXйfcMXe ´fSX

³fWXeÔ »füMXf °fû °f°IYf»fe³f VffJf ´fifÔ²fIY dQ»fe´f IbY¸ffSX SXþIY ³fZ

02/11/2016 IYû ÀfÔfÔd²f°f ´fÔþUfSXf ±ff³ff ¸fZÔ d»fdJ°f AfUZQ³f

QZIYSX A´f³fZ WXe f`ÔIY VffJf IZY d³f»fÔdf°f IY¸feÊ f»fþe°f IbY¸ffSX

dÀfÔWX ´fSX ¸ff¸f»ff QþÊ IYSXf¹ffÜ dþÀf¸fZÔ AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY f`ÔIY IY¸feÊ

f»fþe°f IbY¸ffSX dÀfÔWX f`ÔIY ¸fZÔ þ¸ff IYSXf³fZ AfE Jf°ff²ffSXIYûÔ ÀfZ

SXIY¸f »fZIYSX CXÀfIYe ÓfcNXe BÔMÑe ´ffÀffbIY ¸fZÔ IYSX SXIY¸f A´f³fZ ´ffÀf

SXJ »fZ°ff ±ffÜ B°f³ff WXe ³fWXeÔ dUd·f³³f Jf°ff²ffSXIYûÔ IZY ³ff¸f RYþeÊ

WXÀ°ffÃfSX ¹ff AÔ¦fcNXf d³fVff³f QZIYSX ¹ff dQ»fUfIYSX CX³fIZY SXfdVf IYf

d³fIYfÀfe ·fe IYSX d»f¹ff IYSX°ff ±ffÜ þû CXÀf³fZ f`ÔIY IZY ´fÔþUfSXf

VffJf ¸fZÔ ¹fû¦fQf³f IYe d°fd±f 20/01/2014 ÀfZ 16/06/2014

°fIY IYSX°ff SXWXfÜ ´fif±fd¸fIYe QþÊ IYSXf³fZ IYe d°fd±f °fIY IbY»f 12

»ffJ 49 WXþfSX 08 Àfü IYe SXfdVf IZY WXZSXfRZYSXe IYe dVfIYf¹f°f Àff¸f³fZ

Af ¨fbIYe ±feÜ B°f³fZ SXIY¸f IZY ¦ff³f IYf ¸ff¸f»ff °ff QþÊ IYSXf¹ff

¦f¹ffÜ

IYü³f-IYü³f Jf°ff²ffSXIY WXbE ¦ff³f IZY dVfIYfSX

¸ffÔ VfZSXfUf»fe ÀU¹fÔ ÀfWXf¹f°ff Àf¸fcWX-33,500/, ¸fÔþc IbY¸ffSXe-

10,000/, ¸fd¯f»ff»f ¸fÔOX»f-5000/, SXf¸f¨f³Qi ÀffWX-8500/,

SXÔþe°f IbY¸ffSX dÀfÔWX-15,000/, ´fiZ¸f IbY¸ffSX ¸fWX°fû-50,000/,

V¹ff¸f ¹ffQU-20,000/, ¦fb»fffe QZUe-17,000/, ¨fÔQ³f ¹ffQU-

40,000/, Aþbʳf WXdSXþ³f-10,000/, Àfbfû²f ¹ffQU-

33,000/, ¸fû0 Àf¦feSX-15,000/, d³f¸fÊ»ff QZUe-25,000/,

SXfþIbY¸ffSX ÀffWX-11,000/, CX´fZ³Qi ¸fÔOX»f-7000/, ¸fû0 ÀfBÊQ

AÔÀffSXe-15,500/, þ¦fQeVf SXf¸fQfÀf-20,000/, VfÔ·fc ¹ffQU-

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

¸faQfSX ÃûÂf

55,000/, WXûSXû QZUe-6000/, ¸fû0 ¸f³feSXCXïe³f-38,000/,

d¨f°fSXÔþ³f IbY¸ffSX ÀffWX-20,000/, Àfb³fe»f ´fi0 ·f¦f°f-8500/,

¸f³fûþ IbY¸ffSX ¸ffÔÓfe-40,000/, CX¸fZVf ´fi0 ¹ffQU-46,000/,

¸feSXf QZUe-50,000/, Àfbfû²f NXfIbYSX-5000/, ³ffSXQ´ffSXû QZUe-

10,000/, U÷Y¯f ´fÔdþ¹ffSXf-23,000/, ÀfQf³f³Q ¹ffQU-

25,000/, °fZþ³ffSXf¹f¯f ¸fÔOX»f-32,500/, IYf÷Y ¸fÔOX»f-

15,000/, CX´fZ³Qi ´fi0 dÀfÔWX-3000/, Qe´fIY IbY¸ffSX dÀfÔWX-

20,000/, RZYIYû QZUe-15,000/, ÀfÔ°f»ff»f ¸ffÔÓfe-6000/,

dUþ¹f IbY¸ffSX dÀfÔWX-12,000/, BÀfSXfdRY»f-3000/, Vf¸fe QZUe-

67,000/, ÀfSX¦fb³f ¸fWX°fû-12,500/, IbY¸fûQ IYf´fSXe-3000/,

Aþ¹f Vf¸ffÊ-8000/, ¦füdSXVf ¸fÔOX»f-5000/, ´fc³f¸f QZUe-

7000/, f¨¨fZ»ff»f d¸fßf-14,000/, d¸f°fZVf IbY¸ffSX ·f¦f°f

10,000/,ÀfbSXZVf ¸ffÔÓfe-10,000/, SXZ¯fb QZUe-30,000/,

ffe°ff QZUe-10,000/, IYüVf»¹ff QZUe-01,07,000/, QZUe

QZUe-5000/, ¦fe°ff QZUe-6000/, ¨f³Qf QZUe-11,000/,

dVfVfb´ff»f ¸fÔOX»f-4500/, SXf¸fQZU QfÀf-9000/, SXe¸ff QZUe-

4000/, ³fe»f¸f QZUe-21,000/, E°fUfSXe ¹ffQU-6000/,

Àfc¹fʳffSXf¹f¯f ·f¦f°f-5000/, IYf»fZVUSX QfÀf-15,000/, d³f¸fÊ»ff

IbY¸ffSXe-20,000/, dfWXfSXe ´fi0 dÀfÔWX-25,000/, V¹ff¸fRY»f

QfÀf-1300/, ´fi¸fûQ WXdSXþ³f-9000/, SXf¸f QfÀf EUÔ þeSXf QZUe-

22,000/, ³ffþû ¹ffQU-21,000/, ´fSX¸fZVUSX SXf¹f-4000/ EUÔ

¸fb³³fe »ff»f QfÀf -5000/ BÀfIZY A»ffUZ ·fe IbYL EZÀfZ

Jf°ff²ffSXIY WX`Ô dþ³fIYe dVfIYf¹f°f ´fif±fd¸fIYe IZY ffQ f`ÔIY ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fe

WX`Ü þû BÀfÀfZ ffWXSX WX`ÔÜ

¢¹ff IYWX°fZ WX`Ô ´feOÞXe°f Jf°ff²ffSXIY

´feOÞXe°f Jf°ff²ffSXIY f¨¨fZ»ff»f d¸fßf, d¸f°fZVf IbY¸ffSX ·f¦f°f, ´ffSXû

QZUe, IYüVf»¹ff QZUe, ¸f³fûþ ¸ffÔÓfe AfdQ A³¹f Jf°ff²ffSXIYûÔ IYf

IYWX³ff WX` dIY ÀfbSXdÃf°f SXJ³fZ IZY £¹ff»f ÀfZ A´f³fe ¦ffPÞXe IY¸ffBÊ IYû

´fZMX IYfMXIYSX f`ÔIY ¸fZÔ SXJfÜ þf WXZSXfRZYSXe IYe þf³fIYfSXe d¸f»fe °fû

´fSXZVff³f WXû ¦fEÜ dIYÀfe IYû fe¸ffSXe IZY B»ffþ IYe dRYIiY WX` °fû

dIYÀfe IYû dfdMX¹ff IYe VffQe IYe °fû dIYÀfe IYû f¨¨fûÔ IYe ´fPÞXfBÊ

IYe ¹ff ²fÔ²ff ´ff³fe IYfÜ »fZdIY³f IYfSXUfBÊ IZY B°f³fZ dQ³fûÔ ffQ ·fe

f`ÔIY ³fZ WX¸ffSXf ´f`Àff ³fWXeÔ dQ¹ffÜ IZYU»f AfVUfÀf³f QZIYSX MXWX»ff SXWXf

WX`Ü BÀf¸fZÔ f`ÔIY ´fifÔ²f³f IYe CXQfÀfe³f°ff À´fVMX Óf»fIY°fe WX`Ü

¢¹ff IYWX°fZ WX`Ô ±ff³ff²¹fÃf

±ff³ff²¹fÃf dU¸f»f IbY¸ffSX ³fZ BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ f°ff¹ff dIY ´fif±fd¸fIYe QþÊ

dIYE þf³fZ IZY ffQ AfSXû´fe IYe d¦fSXµ°ffSXe IZY d»fE IYBÊ ffSX ÀfÔdQ¦²f

dNXIYf³fûÔ ´fSX Lf´fZ¸ffSXe IYe ¦fBÊÜ »fZdIY³f ´fIYOÞX ¸fZÔ ³f Af³fZ IZY ffQ

CXÀfIZY §fSX ·ff¦f»f´fbSX dþ»fZ IZY Àfb»°ff³f¦fÔþ ±ff³ff ÃfZÂf IZY IYMXWXSXf

¸fZÔ BV°fZWXfSX ·fe d¨f´fIYf¹ff ¦f¹ffÜ »fZdIY³f BÀf fe¨f ´fbd»fdÀf¹ff Qfff

IZY fe¨f CXÀf³fZ ³¹ff¹ff»f¹f ÀfZ þ¸ff³f°f »fZ d»f¹ff WX`Ü

¢¹ff IYWX°fZ WX`Ô VffJf ´fifÔ²fIY

dfWXfSX ¦fif¸fe¯f f`ÔIY ´fÔþUfSXf VffJf IZY

´fifÔ²fIY E¸f E¸f SXfþWXÔÀf IYf IYWX³ff WX`

ÀffSXf dSX´fûMXÊ ¸fb£¹ff»f¹f ¸fZÔ þ¸ff WX`Ü ¸ff¸f»fZ

IYû »fZIYSX ¸fb£¹ff»f¹f ÀfZ ¸ffd³fMXdSXÔ¦f IYe þf

SXWXe WX`Ü Jf°ff²ffSXIYûÔ IZY ¢»fZ¸f IYe SXfdVf BÔV¹fûSXZÔÀf IÔY´f³fe ÀfZ d¸f»f³ff

WX`Ü dþÀf¸fZÔ ´fidIiY¹ff ¸fZÔ IbYL dU»fÔf WXû SXWXf WX`Ü BÔV¹fûSXZÔÀf ÀfZ SXfdVf

´fif~ WXû°fZ WXe Àf·fe ´feOÞXe°f Jf°ff²ffSXIYûÔ IZY Jf°fZ ¸fZÔ WXZSXfRZYSXe IYe

SXfdVf WXÀ°ffÔ°fdSX°f IYSX Qe þfE¦feÜ

CXÀf fbþb¦fÊ IYe EIY LûMXe Àfe ÀfeJ ³fZ

fQ»f Qe ¸fZSXe Àfû¨f

°ff ¸f`Ô 11UeÔ IYf LfÂf ±ff AüSX WXfÀMX»f ¸fZÔ SXWXf IYSX°ff ±ffÜ ¸fZSXf

WXfÀMX»f AüSX BÔMXSX IYf»fZþ ¸fZSXZ ¦ffÔU ÀfZ 30 ÀfZ 35 dIY¸fe WXe QcSX

±ff AüSX UWX ÀfSXIYfSXe ±ffÜ BÀfd»fE UWXfÔ ¸fZVf AfdQ IYe IYûBÊ

ÀfbdU²ff ³fWXeÔ ±feÜ d»fWXfþf Jf³ff AfdQ WX¸f »fû¦f ÀU¹fÔ f³ff°fZ ±fZ

AüSX CXÀfIZY d»fE SXfVf³f ´ff³fe ¹fWXfÔ °fIY dIY Qû ¨ffSX dQ³fûÔ IYe Àff¦f

Àfþe ·fe §fSX ÀfZ Àff±f ¸fZ fûSXe ¸fZÔ ·fSXIYSX »fZ Af¹ff IYSX°ff ±ffÜ

A¸fc¸f³f ¸f`Ô WXSX Vfd³fUfSX IYû §fSX ¨f»ff þf¹ff IYSX°ff ±ff AüSX ´fi°¹fZIY

Àfû¸fUfSX IYû ¹fWX IiY¸f QûWXSXf°ff ±ffÜ NXeIY BÀfe °fSXWX EIY Àfû¸fUfSX

IYe ÀfbfWX ¸f`Ô ¨ffU»f AfMXf AfdQ §fSX ÀfZ fÀf ÀfZ »fZIYSX d³fIY»ff

AüSX ¸fZþfSXûOX ¨füSXfWXZ(B»ffWXfffQ) ´fSX CX°fSXIYSX BÔMXSX IYf»fZþ IYe

AûSX þf³fZ Uf»fe AfgMXû ¸fZÔ ÀfUfSX WXû ¦f¹ffÜ AfgMXû IYe RYVfÊ IbYL

JSXff ±fe AüSX fûSXe IYû §fÀfeMXIYSX AÔQSX IYSX³fZ IZY QüSXf³f UWX

RYMX ¦fBÊ dþÀfÀfZ IY¸f ÀfZ IY¸f dIY»fû ·fSX ¨ffU»f AfgMXû IYe RYVfÊ

´fSX WXe dfJSX ¦f¹ffÜ ¹fch °fû AfgMXû ¸fZÔ IY¸f ÀfZ IY¸f 7 ÀfZ 8 »fû¦f

ÀfUfSX ±fZÜ ´fSX CX³f¸fZ EIY ¦fûSXZ-d¨f˜Z ¦fNXe»fZ VfSXeSX Uf»fZ ¨f³Q³f²ffSXe

fbþb¦fÊ ·fe ¸füþcQ ±fZÜ QZJ³fZ ´fSX CX³fIYf ¨fZWXSXf SXüfe»ff »f¦f°ff ±ff

AüSX ÀfRZYQ IY»fSX IZY ³fe»f ¨fPXZ IbY°ffÊ ²fû°fe ´fSX »f`IY IY»fSX IYe

þ`IZYMX CX³fIZY ½¹fdöY°U ¸fZÔ ¨ffSX ¨ffÔQ »f¦ff SXWXf ±feÜ IbY»f d¸f»ffIYSX

IYWX³fZ IYf °ff°´f¹fÊ ¹fWX WX` dIY UZ, fOÞXZ AüSX Àf·¹f ½¹fdöY°U Uf»fZ

AfQ¸fe »f¦f°fZ ±fZÜ ¨fcÔdIY ¨ffU»f AfgMXû IYe RYVfÊ ´fSX dfJSX ¦f¹ff

±ff AüSX ª¹ffQf »fû¦fûÔ IZY WXû³fZ IYe UþWX ÀfZ CX³fIZY þc°fZ-¨f´´f»f

AfdQ IYe þQ ¸fZÔ AfIYSX AüSX ·fe ¦fÔQf WXû ¦f¹ff ±ffÜ ¨ffU»f IYe

¹fWX QVff QZJIYSX CX³f fbþb¦fÊ ½¹fdöY ³fZ ¸fbÓfÀfZ IYWXf- BÀfZ CXNXf »fûÜ

BÀfIYf A´f¸ff³f WXû SXWXf WX`, °fû ¸f`Ô³fZ fOÞXe fZ´fSXUfWXe ¹ff ¹fcÔ IYWXZÔ dIY

³fUffe ¸fZÔ IYWXf dIY ASXZ BÀfIYe IYûBÊ þøYSX°f ³fWXeÔ? °fû CX³WXûÔ³fZ

IYûBÊ ´fid°fdIiY¹ff ³f QZIYSX VffÔd°f ÀfZ ¸fbÓfÀfZ ´fcLf fZMXf þe, Af´fIYf

§fSX IYWXfh WX`Ô? °fû ¸f`Ô³fZ A´f³fZ ¦ffÔU IYf ³ff¸f f°ff dQ¹ffÜ BÀfIZY

þUff ¸fZÔ UZ ¸fZSXZ QfQf þe IYf ³ff¸f »fZ°fZ WXbE ¸fbÓfÀfZ ´fcL°fZ WX`Ô dIY

¢¹ff Af´f CXÀf ¦ffÔU ¸fZÔ CX³fIYû þf³f°fZ WX`Ô? °fû ¸f`Ô³fZ IYWXf dIY þe

¸f`Ô CX³fIYf ³ff°fe WXe WXchÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dRYSX °ff °fû NXeIY WX`Ü

AfdJSX þ¸fe³fQfSX ÀffWXf IZY ³ff°fe WXûÜ B°f³fZ ±fûOÞXZ ÀfZ ¨ffU»f ÀfZ

Af´fIYû ¢¹ff RYIYÊ ´fOÞX°ff WX`? ¸f`Ô³fZ IYWXf þe EZÀff WXe IbYL Àf¸fdÓf¹fZ

AüSX dRYSX ff°f AfBÊ ¦fBÊ ´ffSX WXû ¦fBÊÜ ¸f`Ô³fZ CX³fÀfZ CX³fIYf ´fdSX¨f¹f

þf³f³fZ ¸fZÔ ·fe IYûBÊ dQ»f¨fÀ´fe ³fWXeÔ dQJfBÊ AüSX °ff °fIY ¸fZSXZ

IYf»fZþ Uf»ff ÀMX`ÔOX ·fe Af ¦f¹ff ±ff AüSX UWXeÔ AfgMXû IYf ÀMXf´f

·fe WXû þf°ff ±ffÜ ¸f`Ô ÀMX`ÔOX ´fSX CX°fSXIYSX ·ffBÊ IYf UZMX IYSX³fZ »f¦ff

°ffdIY UWX Af¹fZ AüSX WX¸f Qû³fûÔ Àff±f ¸fZ ´fIYOÞXIYSX A´f³ff Àf¸ff³f

øY¸f ´fSX ´fWXbh¨ff ÀfIZY? A·fe ¸f`Ô ·ffBÊ IYf BÔ°fþfSX IYSX°fZ WXbE AfgMXû

ÀMX`ÔOX ´fSX ¨fWX»fIYQ¸fe IYSX WXe SXWXf ±ff dIY ¸fZSXe d³f¦ffWX AfgMXû Uf»fZ

fbþb¦fÊ ´fSX ´fOÞXe þû AfgMXû ¸fZÔ WXe ¸füþcQ ±fZ AüSX CXÀfIYe RYVfÊ ´fSX

f`NXIYSX ¨ffU»f IYû fMXûSXIYSX , EIY EIY Qf³fZ IYû df³f df³f IYSX

A´f³fZ ÀU¨L IbY°fZÊ IYe Qû³fûÔ þZf ¸fZ ·fSX SXWXZ ±fZÜ ¸fbÓfZ CX³WXZÔ EZÀff

IYSX°fZ QZJ ´fWX»fZ °fû Af›¹fÊ WXbAf, ´fSX °fbSXÔ°f A´f³fe ¦f»f°fe IYf ·fe

EWXÀffÀf WXû ¦f¹ffÜ ¸f`³fZ AfgMXû ¸fZÔ Uf´fÀf þfIYSX CX³fIYf WXf±f ´fIYOÞX°fZ

WXbE IYWXf dIY ¦f»f°fe WXû ¦fBÊ AÔIY»fÜ Af BÀf ¨ffU»f IYû ¸fbÓfZ

fMXûSX »fZ³fZ Qedþ¹fZÜ ¸f`Ô EZÀff IY·fe QbffSXf ³fWXeÔ IYøYÔ¦ffÜ þUff ¸fZÔ

CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY A¦fSX EZÀff WX` °fû dRYSX NXeIY WX`Ü ´fSX Afþ ¹fWX

¨ffU»f ¸fbÓfZ WXe fMXûSX³fZ Qedþ¹fZÜ »fZdIY³f ·fdU¿¹f ¸fZÔ ¹ffQ SXdJ¹fZ,

dþÀf ¨ffU»f IYû Af´f³fZ JSXff Àf¸fÓfIYSX ´fOÞXf SXWX³fZ dQ¹ff, CXÀfÀfZ

EIY dQ³f ¸fZÔ Qû ½¹fdöY¹fûÔ IYf ´fZMX ·fSXf þf ÀfIY°ff WX` AüSX fZMXf þe

dþÔQ¦fe fWXb°f fOÞXe WXû°fe WX`Ü

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018

25


Àfbþe°f d¸fßff dÀf˜e

¹fc´fe IYe ¹fû¦fe ÀfSXIYfSX IZY EIY Àff»f ´fcSXZ WXû ¨fbIZY WX`Ô. BÀf ¸füIZY

´fSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f ³fZ ´fiQZVf IYû ÀfÔfûd²f°f dIY¹ff AüSX

A´f³fe CX´f»fd²f¹ffÔ d¦f³ffBÊÔ. A´f³fZ ·ff¿f¯f ¸fZÔ ¹fû¦fe AfdQ°¹ff±f ³fZ

IYWXf dIY NXeIY EIY U¿fÊ ´fcUÊ WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX ³fZ Vf´f±f ¦fiWX¯f dIY¹ff

±ff. WX¸f³fZ ¹fc´fe ¸fZÔ ´fdSXU°fʳf AüSX dUIYfÀf IZY Àff±f-Àff±f ÀfSXIYfSXe

¹fûþ³ffAûÔ IYf »ff·f Àf¸ffþ IZY AÔd°f¸f ½¹fdöY °fIY ´fWXbÔ¨ff¹ff.

A´f³fe ÀfSXIYfSX IYf f¨ffU IYSX°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ IYWXf, kdIYÀfe ·fe

»fûIY°ffÔdÂfIY ÀfSXIYfSX IZY ¸fc»¹ffÔIY³f IZY d»fE EIY U¿fÊ ´f¹ffÊ~ ³fWXeÔ

AüSX JfÀf°füSX ÀfZ ¹fc´fe ¸fZÔ þWXfÔ þÔ¦f»fSXfþ ±ff, ·fiáf¨ffSX ±ff.

»fZdIY³f, WX¸f³fZ MXe¸f dÀ´fdSXMX ÀfZ IYf¸f dIY¹ff, WX¸f³fZ »fûIY IY»¹ff¯f

ÀfÔIY»´f ´fÂf þfSXe dIY¹ff ±ff.l

þ°ff¹ff þ³f°ff IYf Af·ffSX

´fiQZVf IYe þ³f°ff IYf Af·ffSX þ°ff°fZ WXbE ¹fû¦fe ³fZ IYWXf, "¹fc´fe IYe

þ³f°ff ³fZ AfQSX¯fe¹f ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY Àff±f þbOÞXIYSX feþZ´fe AüSX

ÀfWX¹fû¦fe Q»fûÔ IYû ´fi¨fÔOX fWXb¸f°f QZIYSX EIY ³fBÊ AfVff IZY Àff±f

ÀfSXIYfSX f³ff³fZ ¸fZÔ ¹fû¦fQf³f dQ¹ff ±ff. d´fL»fZ EIY Àff»f ÀfZ ´fWX»fZ

¹fc´fe ¸fZÔ þÔ¦f»fSXfþ ±ff. Àff±f WXe ¹fc´fe IYe SXfþ³fed°f þfd°fUfQ AüSX

´fdSXUfSXUfQ ¸fZÔ CX»fÓfe WXbBÊ ±fe. BÀfÀfZ ´fiQZVf IYû ¸fbdöY d¸f»fe WX`."

d¦f³ffBËX VfbøYAf°fe CX´f»fd²f¹ffÔ

A´f³fe ÀfSXIYfSX IYe VfbøYAf°fe CX´f»fd²f¹ffÔ d¦f³ff°fZ WXbE ¹fû¦fe ³fZ

IYWXf, "WX¸f³fZ ´fWX»fe I`Ydf³fZMX f`NXIY ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IZY IYþÊ IYû

¸ffRY IYSX³fZ IYf R`YÀf»ff d»f¹ff. EIY Àff»f ´fWX»fZ ·f¹f IYf ¸ffWXü»f

±ff. d³fUZVf ³fWXeÔ WXû SXWXf ±ff, ¦f³³ff dIYÀff³f IYf ·fb¦f°ff³f ³fWXeÔ WXû

SXWXf ±ff. »fZdIY³f, WX¸f³fZ ¹fZ ·fe dIY¹ff." ¹fû¦fe ³fZ A´f³fZ ·ff¿f¯f ¸fZÔ

Af¦fZ IYWXf, "¹fc´fe ÀfSXIYfSX ´fWX»fe EZÀfe ÀfSXIYfSX WX` QZVf ¸fZÔ dþÀf³fZ

80 WXþfSX IYSXûOÞX dIYÀff³fûÔ IYû ·fb¦f°ff³f dIYE."

E³MXe IYSX´Vf³f ´fûMXÊ»f IYe §fû¿f¯ff

EIY ³fBÊ §fû¿f¯ff IYSX°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ IYWXf, "Afþ ÀfZ WX¸f ´fcSXZ ´fiQZVf

¸fZÔ E³MXe IYSX´Vf³f ´fûMXÊ»f »ffÔ¨f IYSX SXWXZ WX`Ô. þWXfÔ WXSX °fSXWX IZY

IYSX´Vf³f IYe dVfIYf¹f°f WXû¦fe. ¹fc´fe IYe IYf³fc³f-½¹fUÀ±ff ´fbd»fÀf

f»f IYe IY¸fe IZY ffUþcQ d¸fÀff»f IYf¹f¸f IYSX SXWXe WX`. ¸f`Ô IYWX³ff

¨ffWX°ff WXcÔ dIY EIY fÔQSX ³fZ ´fcSXe »fÔIYf þ»ff OXf»fe ±fe AüSX ¸f`Ô

dUV½ffÀf dQ»ff°ff WXcÔ dIY EIY fÔQSX ´fiQZVf ÀfZ ¦fbÔOXfSXfþ AüSX

·fiáf¨ffSX IYû d¸fMXfE¦ff."

ffWXSXe ¸fb³³ff·ffBÊ ±fZ ´fSXeÃff LûOÞX³fZ Uf»fZ

CXØfSX ´fiQZVf

EIY Àff»f fZd¸fÀff»f ¹ff?

SXfª¹f IYe d´fL»fe ÀfSXIYfSX ´fSX WX¸f»ff fû»f°fZ WXbE ¹fû¦fe ³fZ IYWXf,

"þf IYf¸f VfbøY dIY¹ff °fû ´fiQZVf IYf Jþf³ff Jf»fe ±ff. þû

WX¸ffSXZ d»fE fOÞXe ¨fb³fü°fe ±fe. Àff±f WXe fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ÀfOÞXIZYÔ

¦fèf¹fböY ±feÔ AüSX dIYÀff³f Af°¸fWX°¹ff IYSX SXWXf ±ff. d³fUZVfIY ¹fWXfÔ

³fWXeÔ Af SXWXf ±ff AüSX IYfSXûffSXe ´f»ff¹f³f IYSX SXWXf ±ff. ·f¹f IYf

¸ffWXü»f ±ff. EZÀfe dÀ±fd°f ¸fZÔ WX¸f³fZ dIYÀff³fûÔ IYe Af¹f Qû¦fb³fe IYSX³fZ

IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY ÀfÔIY»´f IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE 86 »ffJ

dIYÀff³fûÔ IYf 1 »ffJ °fIY IYþÊ ¸ffRY IYSX³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ff."

³fBÊ §fû¿f¯ffEÔ

CX³fÀfZ ·fe SXfg¹f»MXe ³fWXe »fZÔ¦fZ.

¹fû¦fe ³fZ d¦f³ffBÊ 10 CX´f»fd²f¹ffÔ

¹fc´fe IYe ¹fû¦fe ÀfSXIYfSX IZY EIY Àff»f ´fcSXZ WXû ¨fbIZY WX`Ô. BÀf ¸füIZY

´fSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f ³fZ ´fiQZVf IYû ÀfÔfûd²f°f dIY¹ff AüSX

A´f³fe CX´f»fd²f¹ffÔ d¦f³ffBÊÔ. A´f³fZ ·ff¿f¯f ¸fZÔ ¹fû¦fe AfdQ°¹ff±f ³fZ

IYWXf dIY NXeIY EIY U¿fÊ ´fcUÊ WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX ³fZ Vf´f±f ¦fiWX¯f dIY¹ff

±ff. WX¸f³fZ ¹fc´fe ¸fZÔ ´fdSXU°fʳf AüSX dUIYfÀf IZY Àff±f-Àff±f ÀfSXIYfSXe

¹fûþ³ffAûÔ IYf »ff·f Àf¸ffþ IZY AÔd°f¸f ½¹fdöY °fIY ´fWXbÔ¨ff¹ff.

A´f³fe ÀfSXIYfSX IYf f¨ffU IYSX°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ IYWXf, "dIYÀfe ·fe

»fûIY°ffÔdÂfIY ÀfSXIYfSX IZY ¸fc»¹ffÔIY³f IZY d»fE EIY U¿fÊ ´f¹ffÊ~ ³fWXeÔ

AüSX JfÀf°füSX ÀfZ ¹fc´fe ¸fZÔ þWXfÔ þÔ¦f»fSXfþ ±ff, ·fiáf¨ffSX ±ff.

»fZdIY³f, WX¸f³fZ MXe¸f dÀ´fdSXMX ÀfZ IYf¸f dIY¹ff, WX¸f³fZ »fûIY IY»¹ff¯f

ÀfÔIY»´f ´fÂf þfSXe dIY¹ff ±ff."

¹fû¦fe ³fZ Af¦fZ IYWXf, "BÀf ¸fWXe³fZ WX¸f 25000 IYSXûOÞX IZY E¸fAû¹fc

IYû »ff¦fc IYSXZÔ¦fZ þû B³UZÀMXSX Àfd¸fMX ¸fZÔ WX¸f³fZ dIY¹fZ AüSX B°f³fZ WXe

³fIY»f dUWXe³f ´fSXeÃff ´fSX fû»f°fZ WXbE ¹fû¦fe ³fZ IYWXf, "dþ³f 12 A´fi`»f ¸fZÔ ·fe »ff¦fc IYSXZÔ¦fZ." BÀf QüSXf³f ¹fû¦fe ³fZ AMX»f þe IYe

»ffJ ÀMXcOXZÔMX ³fZ ´fSXeÃff LûOÞXe CX³f¸fZÔ ÀfZ 75 RYeÀfQe LfÂf ¹fc´fe IZY IYdU°ff IYe IbYL ´fÔdöY¹ffÔ ·fe Àfb³ffBÊÔ. ¹fû¦fe ³fZ BÀf ff°f IYe ·fe

ffWXSX ÀfZ ±fZ, ¸fb³³ff ·ffBÊ ±fZ Uû, WX¸f 1 A´fi`»f ÀfZ ³fE ´ffNXйfIiY¸f §fû¿f¯ff IYe dIY BÀf Àff»f CX³fIYe ÀfSXIYfSX 64 dU·ff¦fûÔ ¸fZÔ 4 »ffJ

IZY Àff±f Af SXWXZ WX`Ô."

³füIYdSX¹ffÔ »fZIYSX Af SXWXe WX`. dIYÀff³f Af IYWXeÔ ÀfZ ·fe d¸f˜e »fZ þ°ff¹ff þ³f°ff IYf Af·ffSX

d´fL»fe ÀfSXIYfSX ´fSX fSXÀfZ ¹fû¦fe

ÀfIY°ff WX` JZ°fe IZY d»fE AüSX BÀfIYe IYûBÊ SXfg¹f»MXe ³fWXe QZ³fe WXû¦fe.

AüSX A¦fSX BÊÔMX ·ff ¸ffd»fIY A´f³fZ BÊÔMX IZY Qf¸f IY¸f IYSXZÔ¦fZ °fû WX¸f ´fiQZVf IYe þ³f°ff IYf Af·ffSX þ°ff°fZ WXbE ¹fû¦fe ³fZ IYWXf, "¹fc´fe IYe

website : www.sunamitimes.in, E-mail : sunamitimes@gmail.com Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fì»f, 2018 26


þ³f°ff ³fZ AfQSX¯fe¹f ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY Àff±f þbOÞXIYSX feþZ´fe AüSX

ÀfWX¹fû¦fe Q»fûÔ IYû ´fi¨fÔOX fWXb¸f°f QZIYSX EIY ³fBÊ AfVff IZY Àff±f

ÀfSXIYfSX f³ff³fZ ¸fZÔ ¹fû¦fQf³f dQ¹ff ±ff. d´fL»fZ EIY Àff»f ÀfZ ´fWX»fZ

¹fc´fe ¸fZÔ þÔ¦f»fSXfþ ±ff. Àff±f WXe ¹fc´fe IYe SXfþ³fed°f þfd°fUfQ AüSX

´fdSXUfSXUfQ ¸fZÔ CX»fÓfe WXbBÊ ±fe. BÀfÀfZ ´fiQZVf IYû ¸fbdöY d¸f»fe WX`."

d¦f³ffBËX VfbøYAf°fe CX´f»fd²f¹ffÔ

A´f³fe ÀfSXIYfSX IYe VfbøYAf°fe CX´f»fd²f¹ffÔ d¦f³ff°fZ WXbE ¹fû¦fe ³fZ

IYWXf, "WX¸f³fZ ´fWX»fe I`Ydf³fZMX f`NXIY ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IZY IYþÊ IYû

¸ffRY IYSX³fZ IYf R`YÀf»ff d»f¹ff. EIY Àff»f ´fWX»fZ ·f¹f IYf ¸ffWXü»f

±ff. d³fUZVf ³fWXeÔ WXû SXWXf ±ff, ¦f³³ff dIYÀff³f IYf ·fb¦f°ff³f ³fWXeÔ WXû

SXWXf ±ff. »fZdIY³f, WX¸f³fZ ¹fZ ·fe dIY¹ff." ¹fû¦fe ³fZ A´f³fZ ·ff¿f¯f ¸fZÔ

Af¦fZ IYWXf, "¹fc´fe ÀfSXIYfSX ´fWX»fe EZÀfe ÀfSXIYfSX WX` QZVf ¸fZÔ dþÀf³fZ

80 WXþfSX IYSXûOÞX dIYÀff³fûÔ IYû ·fb¦f°ff³f dIYE."

E³MXe IYSX´Vf³f ´fûMXÊ»f IYe §fû¿f¯ff

EIY ³fBÊ §fû¿f¯ff IYSX°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ IYWXf, "Afþ ÀfZ WX¸f ´fcSXZ ´fiQZVf

¸fZÔ E³MXe IYSX´Vf³f ´fûMXÊ»f »ffÔ¨f IYSX SXWXZ WX`Ô. þWXfÔ WXSX °fSXWX IZY

IYSX´Vf³f IYe dVfIYf¹f°f WXû¦fe. ¹fc´fe IYe IYf³fc³f-½¹fUÀ±ff ´fbd»fÀf

f»f IYe IY¸fe IZY ffUþcQ d¸fÀff»f IYf¹f¸f IYSX SXWXe WX`. ¸f`Ô IYWX³ff

¨ffWX°ff WXcÔ dIY EIY fÔQSX ³fZ ´fcSXe »fÔIYf þ»ff OXf»fe ±fe AüSX ¸f`Ô

dUV½ffÀf dQ»ff°ff WXcÔ dIY EIY fÔQSX ´fiQZVf ÀfZ ¦fbÔOXfSXfþ AüSX

·fiáf¨ffSX IYû d¸fMXfE¦ff."

ffWXSXe ¸fb³³ff·ffBÊ ±fZ ´fSXeÃff LûOÞX³fZ Uf»fZ

³fIY»f dUWXe³f ´fSXeÃff ´fSX fû»f°fZ WXbE ¹fû¦fe ³fZ IYWXf, "dþ³f 12

»ffJ ÀMXcOXZÔMX ³fZ ´fSXeÃff LûOÞXe CX³f¸fZÔ ÀfZ 75 RYeÀfQe LfÂf ¹fc´fe IZY

ffWXSX ÀfZ ±fZ, ¸fb³³ff ·ffBÊ ±fZ Uû, WX¸f 1 A´fi`»f ÀfZ ³fE ´ffNXйfIiY¸f

IZY Àff±f Af SXWXZ WX`Ô.

CXØfSX ´fiQZVf

10 CX´f»fd²f¹ffÔ

1. 36 WXþfSX IYSXûOÞX IZY ´fifU²ff³f ÀfZ 86 »ffJ »f§fb AüSX Àfe¸ffÔ°f

dIYÀff³fûÔ IYe IYþʸffRYe

2. ¦f³³ff dIYÀff³fûÔ IYf 27 WXþfSX IYSXûOÞX ÷Y´fE fIYf¹ff ¸fc»¹f IYf

·fb¦f°ff³f.

3. B³UZÀMXÀfÊ Àfd¸fMX ÀfZ 4.70 »ffJ IYSXûOÞX ¹fc´fe ¸fZÔ d³fUZVf IYf

´fiÀ°ffU ´fif~.

4. ÀfcfZ IYe EIY »ffJ EIY WXþfSX dIY»fû¸feMXSX ÀfOÞXIZYÔ ¦fèf¸fböY

WXbBÊÔ.

5. Àfü·ff¦¹f ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ÀfcfZ IZY 32 »ffJ ´fdSXUfSXûÔ IYû

dUôb°f IY³fZ¢Vf³f.

6. CX«U»ff ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ´fiQZVf IZY 56 »ffJ ¦fSXef ´fdSXUfSXûÔ

IYû ¸fbµ°f ¦f`Àf IY³fZ¢Vf³f.

7. ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f 12.15 »ffJ AfUfÀfûÔ

IYf d³f¸ffʯf.

8. IYf³fc³f IYf SXfþ, ÀfcfZ ¸fZÔ 1294 ¸fbNX·fZOÞX, 3065 A´fSXf²fe

d¦fSXµ°ffSX, 45 A´fSXf²fe ¸ffSXZ ¦fE.

9. ¸fZMÑû IYe Àfü¦ff°f, ¦ffdþ¹ffffQ ¸fZMÑû IYf dUÀ°ffSX, IYf³f´fbSX,

Af¦fSXf, ¸fZSXNX IYf OXe´feAfSX ´fiZd¿f°f. ¦fûSXJ´fbSX, UfSXf¯fÀfe AüSX

B»ffWXfffQ IZY d»fE OXe´feAfSX °f`¹ffSX.

10. A»´fÀfÔ£¹fIY ffWXb»¹f B»ffIYûÔ ¸fZÔ 28 ´fif±fd¸fIY ÀUfÀ±¹f

IZYÔQi, EIY Àf¸fbQfd¹fIY ÀUfÀ±¹f IZYÔQi, 6 Af¹fb¿f d¨fdIY°Àff»f¹f, 45

BÔMXSX IYfg»fZþ, 22 AfBÊMXeAfBÊ ·fU³f, 348 AfÔ¦f³fffOÞXe IZYÔQi, 3

´ffgd»fMXZd¢³fIY EIY 20 ´fZ¹fþ»f ´fdSX¹fûþ³ff IYf d³f¸ffʯf.

EIY Àff»f fbSXe d¸fÀff»f-

¸ff¹ffU°fe

CX³WXûÔ³fZ feþZ´fe IYû CX´f¨fb³ffUûÔ IYe WXfSX ´fSX ¸fÔ±f³f IYSX³fZ IYe Àf»ffWX

QZ°fZ WXbE IYWXf, 'feþZ´fe IYû ÀfSXIYfSX IYf EIY Àff»f ´fcSXf WXû³fZ IYf

þV³f ¸f³ff³fZ IZY fþf¹f ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ A´f³fe WXfSX ´fSX d³fSXeÃf¯f IYSX³ff

¨ffdWXEÜ ¹fWXe ¸fZSXe CX³WXZÔ Àf»ffWX WX`Ü

¸ff¹ffU°fe ³fZ ¹fû¦fe ÀfSXIYfSX ´fSX d³fVff³ff Àff²f°fZ WXbE

IYWXf, '´fiQZVf IYe Af¸f þ³f°ff ÀfZ §fûSX UfQfdJ»ffRYe, CXÀfZ IZYU»f

»f¨LZQfSX ff°fûÔ ¸fZÔ RbYÀf»ff³fZ U ²ffd¸fÊIY CX³¸ffQ ¸fZÔ fWXIYf³fZ IYe

·fc»f IYSX³fZ IYf WXe ³f°feþf WX` dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f IYû

A´f³fe ´fSXÔ´fSXf¦f°f »fûIYÀf·ff ÀfeMX ·fe ¦fÔUf³fe ´fOÞXe WX`Ü BÀfÀfZ ´fWX»fZ

VfWXSXe d³fIYf¹f IZY ¨fb³ffU ¸fZÔ ·fe UWX A´f³fZ ¸fNX IYe ÀfeMX ´fSX ¨fb³ffU

WXfSX ¦fE ±fZÜ

feEÀf´fe Àfb´fie¸fû ³fZ ÀfeE¸f ¹fû¦fe IYû IYNX§fSXZ ¸fZÔ JOÞXf

IYSX°fZ WXbE IYWXf, '¹fû¦fe ÀfSXIYfSX õfSXf EIY U¿fÊ IZY ·fe°fSX ÀfUÊÀf¸ffþ

IZY ¦fSXefûÔ, ¸fþQcSXûÔ, fZSXûþ¦ffSXûÔ U Af¸f þ³f°ff IZY dWX°f ´fSX ²¹ff³f

IZYÔdQi°f IYSX³fZ IZY fþfE IY¸fÊIYfÔOX U ´fcþf´ffNX ¸fZÔ WXe ª¹ffQf Àf¸f¹f

»f¦ff°fZ SXWXZ WX`Ô þfdIY þ³f°ff IZY dWX°f IZY d»fE ÀfWXe ³fe¹f°f AüSX

d³fâf ÀfZ IYf¸f IYSX³ff WXe AÀf»fe ´fcþf U Àf¨¨ff SXfþ²f¸fÊ WX`Ü'

¸fbïZ ÀfZ ·fMXIYf³fZ Uf»ff EIY

Àff»f-AdJ»fZVf

Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ A²¹fÃf

AdJ»fZVf ¹ffQU ³fZ AfSXû´f

»f¦ff¹ff dIY CXØfSX ´fiQZVf IYe

¸füþcQf feþZ´fe ÀfSXIYfSX ³fZ A´f³fZ

EIY Àff»f IZY IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ IYûBÊ

CX»»fZJ³fe¹f IYf¸f ³fWXeÔ dIY¹ff WX`.

¸fbïûÔ ÀfZ ·fMXIYf³ff BÀf Q»f IYf ¨fdSXÂf WX` AüSX CXÀfZ SXûIY³fZ IYf IYf¸f

ÃfZÂfe¹f °ffIY°fZÔ WXe IYSX ÀfIY°fe WX`Ô. AdJ»fZVf ³fZ EIY ´fiZÀf IYfg³RiYZÔÀf

IYSX IYWXf dIY ´fiQZVf IYe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f ÀfSXIYfSX ³fZ A´f³fZ EIY

Àff»f IYf IYf¹fÊIYf»f dÀfRYÊ d´fL»fe ÀfSXIYfSX IYe ¹fûþ³ffAûÔ ÀfZ

‘Àf¸ffþUfQe' VfQ WXMXf³fZ AüSX ‘CXîfMX³f IYf CXîfMX³f' IYSX³fZ ¸fZÔ

WXe df°ff dQ¹ff WX`.

IZYÔQi IYe feþZ´fe ÀfSXIYfSX IZY 4 Àff»f AüSX CXØfSX

´fiQZVf ¸fZÔ feþZ´fe IYe EIY Àff»f IYe ÀfSXIYfSX ÀfZ þ³f°ff IYf ¸fûWX·fÔ¦f

WXû ¦f¹ff WX`. BÀfIYf AÀfSX ¦fûSXJ´fbSX AüSX RcY»f´fbSX »fûIYÀf·ff ÀfeMXûÔ

IZY CX´f¨fb³ffUûÔ IZY ³f°feþûÔ ¸fZÔ dQJfBÊ dQ¹ff WX`. þ³f°ff feþZ´fe IYû

³fIYfSX SXWXe WX`. BÀfIYf ´fcSXf ³f°feþf 2019 ¸fZÔ Àff¸f³fZ Af þf¹fZ¦ff.

CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY feþZ´fe ³fZ ²f¸fÊ AüSX °¹fûWXfSX IZY ³ff¸f

´fSX Àf¸ffþ IYû ffÔMXf WX`. CXÀf³fZ A´f³fZ ¨fb³ffU §fû¿f¯ff´fÂf ¸fZÔ þ³f°ff

ÀfZ °f¸ff¸f UfQZ dIYE »fZdIY³f ffQ

¸fZÔ CXÀfZ ²fûJf dQ¹ff.

CXØfSX ´fiQZVf IYe ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe

AüSX fWXbþ³f Àf¸ffþ ´ffMXeÊ IYe

¸fbdJ¹ff ³fZ CXØfSX ´fiQZVf IYe ¹fû¦fe

d´fL»fe ÀfSXIYfSX ´fSX fSXÀfZ ¹fû¦fe

ÀfSXIYfSX IZY EIY U¿fÊ IZY

IYf¹fÊIYf»f IYû fZIYfSX AüSX

³fIYfSXf f°ff¹ff ¸ff¹ffU°fe ³fZ

SXfª¹f IYe d´fL»fe ÀfSXIYfSX ´fSX WX¸f»ff fû»f°fZ WXbE ¹fû¦fe ³fZ IYWXf, ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f IYe A¦fbUfBÊ Uf»fe ´fiQZVf ÀfSXIYfSX IZY

þf IYf¸f VfbøY dIY¹ff °fû ´fiQZVf IYf Jþf³ff Jf»fe ±ff. þû WX¸ffSXZ EIY Àff»f IZY IYf¹fÊIYf»f IYû ´fiQZVf ´fSX ²fff f°ff¹ffÜ feEÀf´fe

d»fE fOÞXe ¨fb³fü°fe ±fe. Àff±f WXe fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ÀfOÞXIZYÔ ¦fèf¹fböY Àfb´fie¸fû ³fZ ¹fWX ·fe IYWXf dIY ¹fû¦fe ÀfSXIYfSX IYû CX´f¨fb³ffU ¸fZÔ WXfSX

±feÔ AüSX dIYÀff³f Af°¸fWX°¹ff IYSX SXWXf ±ff. d³fUZVfIY ¹fWXfÔ ³fWXeÔ Af IZY ffQ ´fiQZVf ÀfZ þUff d¸f»f ¨fbIYf WX`Ü

SXWXf ±ff AüSX IYfSXûffSXe ´f»ff¹f³f IYSX SXWXf ±ff. ·f¹f IYf ¸ffWXü»f ±ff. ¸ff¹ffU°fe ³fZ ¹fû¦fe ÀfSXIYfSX IZY EIY Àff»f IZY

EZÀfe dÀ±fd°f ¸fZÔ WX¸f³fZ dIYÀff³fûÔ IYe Af¹f Qû¦fb³fe IYSX³fZ IZY IYf¹fÊIYf»f IYû 'EIY Àff»f, fbSXe d¸fÀff»f' IYe ÀfÔÄff QZ°fZ WXbE IYWXf

´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY ÀfÔIY»´f IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE 86 »ffJ dIYÀff³fûÔ dIY BÀfe UþWX ÀfZ ¦fûSXJ´fbSX AüSX RcY»f´fbSX IYe þ³f°ff ³fZ CX³WXZÔ

IYf 1 »ffJ °fIY IYþÊ ¸ffRY IYSX³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ff." ÀffIY dÀfJf dQ¹ff WX`Ü ¹fû¦fe ÀfSXIYfSX IZY EIY Àff»f IZY VffÀf³fIYf»f

Àf·fe ¸fû¨fûÊÔ ´fSX dURY»f

IYf AfIY»f³f IYSX°fZ WXbE ¸ff¹ff ³fZ IYWXf dIY þ³f°ff ³fZ CX³WXZÔ þeSXû

SXWXe WX` ¹fû¦fe ÀfSXIYfSX'-

³fBÊ §fû¿f¯ffEÔ

AÔIY dQ¹ff WX`Ü

SXfþfSX

¸ff¹ffU°fe ³fZ ´fiQZVf ÀfSXIYfSX IZY IYf¹fÊIYf»f IYf EIY

¹fû¦fe ³fZ Af¦fZ IYWXf, "BÀf ¸fWXe³fZ WX¸f 25000 IYSXûOÞX IZY E¸fAû¹fc Àff»f ´fcSXf WXû³fZ ´fSX IYWXf dIY BÀfIYf ´fiQZVf ´fSX fbSXf AÀfSX ´fOÞXf WX`Ü

·ffSX°fe¹f SXf¿MÑXe¹f IYfÔ¦fiZÀf IZY CXØfSX

IYû »ff¦fc IYSXZÔ¦fZ þû B³UZÀMXSX Àfd¸fMX ¸fZÔ WX¸f³fZ dIY¹fZ AüSX B°f³fZ WXe CX³WXûÔ³fZ IYWXf, '¹fû¦fe ÀfSXIYfSX IYf EIY Àff»f ´fiQZVf ´fSX ²ffZ IYe

´fiQZVf ´fi¸fbJ SXfþffSX ³fZ IYWXf

A´fi`»f ¸fZÔ ·fe »ff¦fc IYSXZÔ¦fZ." BÀf QüSXf³f ¹fû¦fe ³fZ AMX»f þe IYe °fSXWX WX`Ü ¹fWXe UþWX WX` dIY CX³WXZÔ RcY»f´fbSX AüSX ¦fûSXJ´fbSX CX´f¨fb³ffU

dIY ¹fû¦fe ÀfSXIYfSX Àf·fe ¸fû¨fûÊÔ ´fSX

IYdU°ff IYe IbYL ´fÔdöY¹ffÔ ·fe Àfb³ffBÊÔ. ¹fû¦fe ³fZ BÀf ff°f IYe ·fe ¸fZÔ U`Àff WXe þUff d¸f»ff WX`Ü' BÀfIZY A»ffUf A¦f»fZ Àff»f WXû³fZ dURY»f Àffdf°f WXbBÊ WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ þ³f°ff IYe ¦ffPÞXe IY¸ffBÊ IZY ´f`ÀfZ ÀfZ

§fû¿f¯ff IYe dIY BÀf Àff»f CX³fIYe ÀfSXIYfSX 64 dU·ff¦fûÔ ¸fZÔ 4 »ffJ Uf»fZ »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY d»fE ·fe feþZ´fe IYû IY¸fþûSX f°ff°fZ dIYÀfe ·fe °fSXWX IYf þV³f ¸f³ff¹ff þf³ff ´fiQZVf IYe ´fedOÞX°f þ³f°ff

³füIYdSX¹ffÔ »fZIYSX Af SXWXe WX`. dIYÀff³f Af IYWXeÔ ÀfZ ·fe d¸f˜e »fZ WXbE ¸ff¹ffU°fe ³fZ ÀfSXIYfSX IYû Af°¸fd³fSXeÃf¯f IYSX³fZ IYe Àf»ffWX QeÜ IZY þ»fZ ´fSX ³f¸fIY dLOÞXIY³fZ þ`Àff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fiQZVf ¸fZÔ

ÀfIY°ff WX` JZ°fe IZY d»fE AüSX BÀfIYe IYûBÊ SXfg¹f»MXe ³fWXe QZ³fe WXû¦fe. ¸ff¹ffU°fe ³fZ IYWXf, 'SXfª¹f IYe þ³f°ff feþZ´fe ÀfSXIYfSX EIY °fSXRY þWXfÔ AfUfSXf ´fVfbAûÔ õfSXf dIYÀff³fûÔ IYe RYÀf»fZÔ ³fá IYSX

AüSX A¦fSX BÊÔMX ·ff ¸ffd»fIY A´f³fZ BÊÔMX IZY Qf¸f IY¸f IYSXZÔ¦fZ °fû WX¸f IYû »fZIYSX A´f³fe ³ffSXfþ¦fe Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX þfdWXSX IYSX°fe SXWXe WX`Ü Qe ¦fBÊÔ UWXeÔ »ffJûÔ fZSXûþ¦ffSX ÀfOÞXIYûÔ ´fSX CX°fSXIYSX ÀfÔ§f¿fÊ IYSX SXWXZ

CX³fÀfZ ·fe SXfg¹f»MXe ³fWXe »fZÔ¦fZ.

A¦f»fZ »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ ·fe feþZ´fe fbSXe dÀ±fd°f ¸fZÔ WXû¦feÜ' WX`Ô, fQ»fZ ¸fZÔ ÀfSXIYfSX CX³f ´fSX »ffdNX¹ffÔ fSXÀff SXWXe

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com 27

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018


WXSXQûBÊX/CXØfSX ´fiQZVf

OXfg¢MXSX IYf A¸ff³fUe¹f ½¹fUWXfSX-¸fSXeþ IYe IYSX Qe d´fMXfBÊ: ³fb÷Y»f A¸fe³f Jf³f

WXSXQûBÊ/ VffWXfffQ

ÀfeE¸fAû ³fZ ¸füþcQf feþZ´fe dU²ff¹fIY "AfVfe¿f dÀfÔW"X "AfVfc" IYSX³fZ ÀfZ ffþ ³fWXe Af¹fZ ÜBÀfIZY ffUþcQ ·fe WX`Uf³f OXfg¢MXSX

IYû AÀ´f°ff»f ¸fZÔ fÔ²fIY f³ff d»f¹ff ±ff ܹfWX ¸ff¸f»ff ±f¸ff WXe ±ff ´fedOÞX°f IYû ´feMX°ff SXWXf AüSX QUf IYf ´f¨ffÊ ·fe RYfOXÐ OXf»ffÜ´fedOÞX°f

¹fû¦fe ÀfSXIYfSX ¸fZÔ ÀfSXIYfSXe IY¸fʨffdSX¹fûÔ ´fSX ³füIYSXVffWXe IYf ³fVff

dÀfSX ¨fPÞX IYSX fû»f SXWXf WX`ÜIYBÊ ÀfSXIYfSXe IY¸fʨffSXe ¸f³f¸ff³fZ PXÔ¦f ÀfZ

IYf¹fÊ °fû IYSX°fZ WXe WX`Ô AüSX DY´fSX ÀfZ ´fÂfIYfSXûÔ ´fSX QffU f³ff³fZ ÀfZ

·fe ¦fbSXZþ ³fWXe IYSX°fZ WX`ÔÜ BÀfIYf ¸fb£¹f IYfSX¯f ÀfSXIYfSXe IY¸fʨffdSX¹fûÔ

´fSX SXfþ³fed°fIY QffU IYf IY¸f WXû³ff ·fe WXû ÀfIY°ff WX` ,dþÀfIYe

UþWX ÀfZ ¹fZ ¸f³f¸ff³fZ PXÔ¦f ÀfZ IYf¹fÊ IYSX SXWXZ WX`Ô ÜdþÀfIZY IYfSX¯f

ÀfSXIYfSX IYe LUe ´fi°¹fÃf ¹ff A´fi°¹fÃf øY´f ÀfZ ²fcd¸f»f WXû WXe SXWXe

WX` AüSX BÀfIYf Jfd¸f¹ffþf Af¦ff¸fe ¨fb³ffU ¸fZÔ ÀfSXIYfSX IYû ·fb¦f°f³ff

·fe ´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü þ³f´fQ WXSXQûBÊ ¸fZÔ A·fe IbYL dQ³f ´fWX»fZ WXe

dIY EIY AüSX ÀfSXIYfSXe OXfg¢MXSX dVfU Àff¦fSX ¨fü²fSXe ³fZ QfÔ¦fBÊ IYf

´fi¸ff¯f QZ OXf»ff AüSX SXZfeþ IYf BÔþZ¢Vf³f »f¦fUf³fZ Af¹fZ ¸fSXeþ

IYe WXe d´fMXfBÊ IYSXQeÜ ¹fWX §fMX³ff Àff¸fbQfd¹fIY ÀUfÀ±¹f IZYÔQi

VffWXfffQ IYe WX`, ¹fWXfÔ ´fSX SXZfeþ IYf BÔþZ¢Vf³f »f¦fUf³fZ Af¹fZ

¸fSXeþ IYû OXfg¢MXSX ³fZ SX`feþ IYf BÔþZ¢Vf³f ³fWXe »f¦ff¹ff AüSX

OXfg¢MXSX IZY ¸f³ff IYSX³fZ ´fSX Af´fÀf ¸fZ fWXÀf WXû³fZ »f¦feÜ °fû BÀf ´fSX

·fOÞXIZY OXfg¢MXSX ³fZ ¸fSXeþ IYû ´feMX OXf»ff AüSX OXfg¢MXSX Àff¦fSX ¹fWXeÔ

°fIY Àfed¸f°f ³fWXe SXWXZ AüSX þf ´fedOÞX°f IYe ¸fdWX»ff EUh f¨¨fe

³fZ BÀfIYf dUSXû²f dIY¹ff °fû CX³fIYû ·fe ²f¢IYf QZIYSX A´f¸ffd³f°f

IZY õfSXf IYû°fUf»fe ¸fZÔ ´fif±fʳff ´fÂf ·fe dQ¹ff »fZdIY³f ´fbd»fÀf ³fZ

¸fIYOÞXþf»f f³ffIYSX OXfg¢MXSX ´fSX IYf¹fÊUfWXe IZY fþfE ´fedOÞX°f IYû

WXe þZ»f ¸fZÔ OXf»f dQ¹ffÜ OXfg¢MXSX IYe QfÔ¦fBÊ IYe ¹fWX §fMX³ff ÃfZÂf ¸fZÔ

¨f¨ffÊ IYf dU¿f¹f f³fe WXbBÊ WX`Ü Af QZJ³ff ¹fWX WXû¦ff dIY QfÔ¦f

OXfg¢MXSX IZY DY´fSX ¢¹ff IYf¹fÊUfWXe WXû°fe WX`Ü BÀf §fMX³ff ´fSX

Af»ffd²fIYfdSX¹fûÔ IYû ¦fWX³f°ff ÀfZ Àfû¨f³ff ¨ffdWXE AüSX Qû¿fe IZY

dJ»ffRY IYOÞXe ÀfZ IYOÞXe Àfþf WXû³ff ¨ffdWXEÜA¦fSX BÀf ´fSX »f¦ff¸f

³fWXe »f¦ffBÊ ¦fBÊ °fû Af¦fZ AüSX ·fe EZÀfe WXe §fMX³ffEÔ §fdMX°f WXû

ÀfIY°fe WX`ÔÜ

ARYÀfSXVffWXe WXfUe ¸fSXeþ IYe WXbBÊ ²fb³ffBÊ dRYSX þZ»f

WXSXQûBÊ/ VffWXfffQ

¹fû¦fe ÀfSXIYfSX ¸fZÔ ÀfSXIYfSXe IY¸fʨffdSX¹fûÔ ´fSX ³füIYSXVffWXe IYf ³fVff

dÀfSX ¨fPÞX IYSX fû»f SXWXf WX`ÜIYBÊ ÀfSXIYfSXe IY¸fʨffSXe ¸f³f¸ff³fZ PXÔ¦f ÀfZ

IYf¹fÊ °fû IYSX°fZ WXe WX`Ô AüSX DY´fSX ÀfZ ´fÂfIYfSXûÔ ´fSX QffU f³ff³fZ ÀfZ

·fe ¦fbSXZþ ³fWXe IYSX°fZ WX`ÔÜ BÀfIYf ¸fb£¹f IYfSX¯f ÀfSXIYfSXe IY¸fʨffdSX¹fûÔ

´fSX SXfþ³fed°fIY QffU IYf IY¸f WXû³ff ·fe WXû ÀfIY°ff WX` ,dþÀfIYe

UþWX ÀfZ ¹fZ ¸f³f¸ff³fZ PXÔ¦f ÀfZ IYf¹fÊ IYSX SXWXZ WX`Ô ÜdþÀfIZY IYfSX¯f

ÀfSXIYfSX IYe LUe ´fi°¹fÃf ¹ff A´fi°¹fÃf øY´f ÀfZ ²fcd¸f»f WXû WXe SXWXe WX`

AüSX BÀfIYf Jfd¸f¹ffþf Af¦ff¸fe ¨fb³ffU ¸fZÔ ÀfSXIYfSX IYû ·fb¦f°f³ff ·fe

´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü þ³f´fQ WXSXQûBÊ ¸fZÔ A·fe IbYL dQ³f ´fWX»fZ WXe

³fb÷Y»f A¸fe³f Jf³f

VffWXfffQ »ffgIY ´fi¸fbJ IZY þZNX ³fd»f³f ¦fb~f "OX»fc" IYû AU`²f

VfSXff IZY IYfSXûffSX ¸fZÔ ¦f°f 24 RYSXUSXe IYû þZ»f ·fZþf ¦f¹ff ±ff Ü

³fd»f³f A·fe °fIY þZ»f ¸fZÔ WXe WX`Ô AüSX CX³fIYe þ¸ff³f°f IYe AþeÊ

·fe JfdSXþ IYSX Qe ¦fBÊ WX`Ü EÀf´fe dUd´f³f IbY¸ffSX d¸fßf IZY d³fQZÊVf

´fSX VffWXfffQ IYû°fUf»fe ¸fZÔ CX³fIYe dWXÀMÑeVfeMX ·fe Jb»f ¦fBÊ WX`Ü

B³fIYe dWXÀMÑeVfeMX Jb»f³fZ ÀfZ ³fd»f³f IZY DY´fSX IYf³fc³f IYf ´fÔ¨f AüSX

IYÀf ¦f¹ff WX` Ü dþÀfIZY IYfSX¯f CX³fIZY ´fdSXUfSX IZY ´fdSXþ³fûÔ EUÔ

AU`²f IYfSXûffSX ¸fZÔ ÀfWX¹fû¦f IYSX³fZ Uf»fûÔ ¸fZÔ J»ff»fe ¸f¨f ¦fBÊ WX`Ü

Af´fIYû AU¦f°f IYSXf°fZ WXbE ¨f»fZÔ dIY d´fL»fZ ¸fWXe³fZ 24 RYSXUSXe

ÀfeE¸fAû ³fZ ¸füþcQf feþZ´fe dU²ff¹fIY 'AfVfe¿f dÀfÔWX "AfVfc"IYû

AÀ´f°ff»f ¸fZÔ fÔ²fIY f³ff d»f¹ff ±ff ܹfWX ¸ff¸f»ff ±f¸ff WXe ±ff dIY

EIY AüSX ÀfSXIYfSXe OXfg¢MXSX dVfU Àff¦fSX ¨fü²fSXe ³fZ QfÔ¦fBÊ IYf ´fi¸ff¯f

QZ OXf»ff AüSX SXZfeþ IYf BÔþZ¢Vf³f »f¦fUf³fZ Af¹fZ ¸fSXeþ IYe WXe

d´fMXfBÊ IYSXQeÜ ¹fWX §fMX³ff Àff¸fbQfd¹fIY ÀUfÀ±¹f IZYÔQi VffWXfffQ IYe

WX`, ¹fWXfÔ ´fSX SXZfeþ IYf BÔþZ¢Vf³f »f¦fUf³fZ Af¹fZ ¸fSXeþ IYû OXfg¢MXSX

³fZ SX`feþ IYf BÔþZ¢Vf³f ³fWXe »f¦ff¹ff AüSX OXfg¢MXSX IZY ¸f³ff IYSX³fZ

´fSX Af´fÀf ¸fZ fWXÀf WXû³fZ »f¦feÜ °fû BÀf ´fSX ·fOÞXIZY OXfg¢MXSX ³fZ ¸fSXeþ

IYû ´feMX OXf»ff AüSX OXfg¢MXSX Àff¦fSX ¹fWXeÔ °fIY Àfed¸f°f ³fWXe SXWXZ AüSX

þf ´fedOÞX°f IYe ¸fdWX»ff EUh f¨¨fe ³fZ BÀfIYf dUSXû²f dIY¹ff °fû

CX³fIYû ·fe ²f¢IYf QZIYSX A´f¸ffd³f°f IYSX³fZ ÀfZ ffþ ³fWXe Af¹fZ

IYû fZWXMXf ¦fûIbY»f IZY ´fi·ffSXe d³fSXeÃfIY A³fbSXf¦f d¸fßf ³fZ CX³WXZÔ

ÀfIYfWXf IZY d³fIYMX d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff ±ffÜ CX³fIYe IYfSX ¸fZÔ A÷Y¯ff¨f»f

´fiQZVf IYe 8 ´fZMXe VfSXff IZY Àff±f WXe QZVfe VfSXff f³ff³fZ Uf»fe

IÔY´f³fe RYfBMXSX IZY 1450 EUÔ Aû»OX RiYZÔOX IÔY´f³fe IZY 1450

ÀMXeIYSX fSXf¸fQ WXbE ±fZÜ B³fIYe d³fVff³fQZWXe ´fSX WXe 120 »feMXSX

A»IYûWX»f ·fe fSXf¸fQ dIY¹ff ¦f¹ffÜ QZÀfe VfSXff IZY 150 Jf»fe

´ffUZ AüSX 650 PX¢IY³f ·fe fSXf¸fQ WXbE ±fZÜ ´fbd»fÀf IZY A³fbÀffSX

¦f`SX ´fifÔ°fûÔ IYe VfSXff dþ»fZ ¸fZÔ J´ff³fZ IZY Àff±f WXe ³fIY»fe VfSXff

f³ffIYSX fifÔOXZOX fû°f»fûÔ ¸fZÔ ·fSXIYSX Àf´»ffBÊ ·fe IYe þf°fe ±feÜ ÀfØff

IYf AfUSX¯f ·fe ³fWXeÔ f¨ff ÀfIYf ³fd»f³f IYû SP dUd´f³f IbY¸ffSX d¸fßf

ÜBÀfIZY ffUþcQ ·fe WX`Uf³f OXfg¢MXSX ´fedOÞX°f IYû ´feMX°ff SXWXf AüSX

QUf IYf ´f¨ffÊ ·fe RYfOXÐ OXf»ffÜ´fedOÞX°f IZY õfSXf IYû°fUf»fe ¸fZÔ ´fif±fʳff

´fÂf ·fe dQ¹ff »fZdIY³f ´fbd»fÀf ³fZ ¸fIYOÞXþf»f f³ffIYSX OXfg¢MXSX ´fSX

IYf¹fÊUfWXe IZY fþfE ´fedOÞX°f IYû WXe þZ»f ¸fZÔ OXf»f dQ¹ffÜ OXfg¢MXSX

IYe QfÔ¦fBÊ IYe ¹fWX §fMX³ff ÃfZÂf ¸fZÔ ¨f¨ffÊ IYf dU¿f¹f f³fe WXbBÊ WX`Ü

Af QZJ³ff ¹fWX WXû¦ff dIY QfÔ¦f OXfg¢MXSX IZY DY´fSX ¢¹ff IYf¹fÊUfWXe

WXû°fe WX`Ü BÀf §fMX³ff ´fSX Af»ffd²fIYfdSX¹fûÔ IYû ¦fWX³f°ff ÀfZ Àfû¨f³ff

¨ffdWXE AüSX Qû¿fe IZY dJ»ffRY IYOÞXe ÀfZ IYOÞXe Àfþf WXû³ff

¨ffdWXEÜA¦fSX BÀf ´fSX »f¦ff¸f ³fWXe »f¦ffBÊ ¦fBÊ °fû Af¦fZ AüSX ·fe EZÀfe

WXe §fMX³ffEÔ §fdMX°f WXû ÀfIY°fe WX`ÔÜ

feþZ´fe ¸fZÔ Af°fZ WXe Jb»fe »ffgIY ´fi¸fbJ ´fdSXþ³f IYe dWXÀMÑeÀfeMX

³fZ f°ff¹ff dIY A´fSXfd²f¹fûÔ ´fSX dVfIÔYþf IYÀf³ff CX³fIYe ´fif±fd¸fIY°ff

WX` AüSX BÀfe IZY ¨f»f°fZ ³fd»f³f IYe dWXÀMÑeVfeMX RYfB»f IYû°fUf»fe

VffWXfffQ ¸fZÔ Jû»f Qe ¦fBÊ WX`Ü Af´fIYû AU¦f°f IYSXf°fZ WXbE ¨f»fZÔ

IYe ³fd»f³f ¦fb~f IY·fe Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ IZY ÀfdIiY¹f IYf¹fÊIY°ffÊ IZY

øY´f ¸fZÔ þf³fZ þf°fZ ±fZ Üþ³f´fQ IZY SXÀfcJQfSX A¦fiUf»f ´fdSXUfSX ÀfZ

CX³fIYe ³fþQedIY¹ffÔ þ¦fþfdWXSX ·fe ±feÜ ÀfcfZ ¸fZÔ ÀfØff ´fdSXU°fʳf WXbAf

°fû ³fd»f³f ¦fb~f ³fZ A´f³fZ AU`²f IYfSXûffSX IYû f¨ff³fZ EUÔ LûMXZ ·ffBÊ

IYe ´f}e IYe »ffgIY ´fi¸fbJ ÀfeMX IYû f¨ff³fZ IZY CXïZV¹f ÀfZ ÀfØff²ffSXe

Q»f ÀfZ ³fþQedIY¹ffÔ ·fe fPÞXf »feÜ »fZdIY³f BÀfIZY ffUþcQ ·fe UWX

IYf³fc³f IZY dVfIÔYþZ ÀfZ f¨f³fZ ¸fZÔ AÀf¸f±fÊ SXWXZÜ

³f¦fSX ´ffd»fIYf IY¸fʨffSXe Ad³fd›°f IYf»fe³f WXOÞX°ff»f ´fS

¦füSXU dÂf´ffNXe/Àfe°ff´fbSX

IZY dJ»ffRY ¸ff¸f»ff QþÊ WXbAf °ff IY¸fʨffdSX¹fûÔ ³fZ ²fSX³ff J°¸f ¦ffÔ²fe ³f¦fSX ³füfÀ°ff IYf³f´fbSX Àf¸fZ°f 20 AÄff°f »fû¦fû ´fSX »ff¸ffÔQ

VfbIiYUfSX IYû ³f¦fSX ´ffd»fIYf IY¸fʨffdSX¹fû ³fZ ¸fZ»ff QbIYf³fQfSXûÔ IZY dIY¹ffÜ ¦fb÷YUfSX IYû ³f0´f0 IYd¸fʹfûÔ *Àffd»fIY SXf¸f ¸fü¹ffÊ SXfþZVf U¸ffÊ WXûIYSX IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY Àff±f fQÀf»fcIYe AüSX ÀfSXIYfSXe

dJ»ffRY QcÀfSXZ dQ³f ·fe Ad³fd›°fIYf»f IZY d»fE IYf¹fÊ UdWX¿IYfSX dVfUVfÔIYSX dQdÃf°f ²feSXZ³Qi ffþ´ffBÊ SX¸fZVf ¦fb~f UZQÐ ´fiIYfVf dÂfUZQe IYf¸f ¸fZÔ ff²ff OXf»f³fZ IYf AfSXû´f »f¦f°fZ WXbE ¸fbIYQ¸ff QþÊ IYSX³fZ IYe

þfSXe SX¢JfÜ IY¸fʨffdSX¹fûÔ ³fZ IYf¸f fÔQ IYSX IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ §fbÀfIYSX ´fU³f ´ff¯OXZ¹f ´fcSX¯f »ff»f ÀfdWX°f QþʳfûÔ IY¸fʨffdSX¹fûÔ ³fZ IYf¹ffÊ»f¹f ´fSX ¸ffÔ¦f IYe AüSX IYWXf þf °fIY ¸ffÔ¦f ´fcSXe ³fWXe WXû°fe °ff°fIY IYf¹fÊ

A·fQi°ff IYSX³fZ ½ ÀfSXIYfSXe IYf¹fÊ ¸fZÔ ff²ff ´fWXbÔ¨ff³fZ Uf»fZ AfSXûd´f¹fûÔ IYf¸f fÔQ IYSX ´fiQVfʳf dIY¹ff AüSX þ¸fIYSX ³ffSXZffþe IYe AüSX BÊAû UdWX¿IYfSX þSXe SXWXZ¦ffÜ Vff¸f IYû ´fbd»fÀf IY¸fʨffdSX¹fûÔ ³fZ 20 AÄff°f

IZY dJ»ffRY IYf¹fÊUfWXe IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ Vff¸f IYû °fIYSXef³f 20 »fû¦fû IYû Äff´f³f QZIYSX Qe³ff³ff±f ´fbÂf dUVff¸·fSX ³ff±f Vfb¢»f d³fUfÀfe ÀfÔþ¹f »fû¦fû ´fZ ¸fbIYQ¸ff QþÊ dIY¹ff Ü

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018 28


WXSXQûBÊX/CXØfSX ´fiQZVf

ÀfØff-SXÀfcJ IZY Af¦fZ ÀffSXZ d³f¹f¸f °ffJ ´fSX

SXfWXb»f ßfeUfÀ°fU/¹fcSXû

»fûIY d³f¸ffʯf dU·ff¦f ³fZ MXZ»f¦fc»f IYû ´ffMXIYSX CXÀf ´fSX ³fZ°ff þe IZY

IY»fZþ IZY d»fE SXûOX f³fUf QeÜ ¸fWXþ 800 ¸feMXSX IYe ÀfOÞXIY IZY

d»fE dU·ff¦f ³fZ d³f¹f¸f dU÷Yð ¹fZ IYQ¸f CXNXf¹ffÜ BÀf ´fiIYSX¯f IYû

³fWXSX dU·ff¦f ³fZ ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ d»f¹ffÜ ¸ffB³fSX ´ffMXIYSX CXÀf ´fSX ÀfOÞXIY

d³f¸ffʯf IYSX³fZ IYe UþWX ÀfZ »fûIY d³f¸ffʯf dU·ff¦f IYû ³fûdMXÀf þfSXe

IYe ¦fBÊ WX`Ü JZdSX¹ff ¦ffÔU d³fUfÀfe SXfIZYVf IbY¸ffSX ³fZ dVfIYf¹f°f QþÊ

IYSXfBÊ WX` dIY WXSXQûBÊ ´fiJÔOX IZY d´f´fSXe ³fZUfQf MXZ»f¦fc»f ¸ffB³fSX IYû

´ffMX IYSX ¦fif¸fûQ¹f dOX¦fie IYfg»fZþ IZY ´fifÔ²fIY CXÀf ´fSX ÀfOÞXIY f³fUf

SXWXZ WX`Ü ´fedOÞX°f IYe dVfIYf¹f°f ´fSX ³fWXSX dU·ff¦f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ

¸füIZY ´fSX ´fWXbh¨fIYSX ¸füIZY IYf d³fSXeÃf¯f dIY¹ff °f±ff A´f³fe Af£¹ff

¸fZÔ À´fá dIY¹ff dIY »fûIY d³f¸ffʯf dU·ff¦f ´fi±f¸f õfSXf f¦f`SX A³ff´fdØf

´fi¸ff¯f ´fÂf d»fE ³fWXSX IYe þ¸fe³f ´fSX ÀfOÞXIY f³ffBÊ þf SXWXe WX` þû

AU`²ffd³fIY WX`Ü þfdIY fe°fZ 16 þ³fUSXe IYû þfSXe ´fÂf ÀfÔ£¹ff -

77 ¸fZÔ BÀf IYf¹fÊ IYû ÷YIYUf³fZ IYf AfQZVf dQ¹ff ±ff »fZdIY³f BÀfIZY

ffUþcQ »fûIY d³f¸ffʯf ³fZ SXûOX f³fUf QeÜ dVfIYf¹f°fIY°ffÊ IZY

A³fbÀffSX ¹fWX IYûBÊ Af¸f SXfÀ°ff ³fWXe WX` IZYU»f dOX¦fie IYfg»fZþ IZY

d»fE WXe ¹fWX SXfÀ°ff f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü IYfg»fZþ ´fifÔ²fIY IYe SXfþ³fed°fIY

´fIYOÞX IZY ¨f»f°fZ WXbE ¸ffB³fSX ´ffMX IYSX ÀfOÞXIY f³fUf Qe °f±ff CX³fIZY

JZ°f IYû ·fe ³fbIYÀff³f ´fWXb¨ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü IYBÊ dVfIYf¹f°fZÔ IYSX³fZ IZY

ffUþcQ ·fe IYûBÊ IYf¹fÊUfWXe ³fWXe WXû SXWXe WX`Ü

¸fedOX¹ff IYf¹fÊVff»ff IYf ÀfRY»f Af¹fûþ³f

SXfWXb»f ßfeUfÀ°fU

Àfc¨f³ff EUÔ þ³fÀf¸´fIYÊ dU·ff¦f °f±ff dþ»ff ´fÂfIYfSX À±ff¹fe Àfd¸fd°f

IZY °f°UfU²ff³f ¸fZÔ ´fÂfIYfdSX°ff IYf SX¨f³ff°¸fIY ÀUøY´f df¿f¹f ´fSX

Afþ dUIYfÀf ·fU³f IZY Àf·ff¦ffSX ¸fZÔ EIY IYf¹fÊVff»ff IYf Af¹fûþ³f

dþ»ffd²fIYfSXe ´fb»fdIY°f JSXZ IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf

AUÀfSX ´fSX ´fÂfIYfSXû IYû Àf¸fûd²f°f IYSX°fZ WXbE dþ»ffd²fIYfSXe ³fZ

IYWXf dIY BÀf °fSXWX IZY Af¹fûþ³f IYf CXïZV¹f WX` dIY WX¸ffSXZ ³fUûdQ°f

´fÂfIYfSX UdSXâ AüSX A³fb·fUe ´fÂfIYfSXû ÀfZ IbYL ÀfeJ ÀfIZY AüSX

CX³fIZY A³fb·fUû IYf »ff·f CXNXf ÀfIZYÜ ¢¹fûdIY A³fb·fU IYf IYûBÊ

°fûOÞX ³fWXe WXû°ff WX`Ü CX³WXû³fZ IYWXf dIY Afþ IZY BÀf °fZþe ÀfZ fQ»f°fZ

UöY ¸fZÔ NXWXSX IYSX ffSXedIY¹fû IYû Àf¸fÓf³fZ IYe þøYSX°f WX` ¢¹fûdIY

¸fÔ±f³f ÀfZ WXe ÀfÔ°fb»f³f IYf SXfÀ°ff d³fIY»f°ff WX`Ü CX³WXû³fZ IYWXf dIY BÀf

°fSXWX IYe IYf¹fÊVff»ff WXSX °feÀfSXZ ¸fWXe³fZ ¸fZÔ IYe þf¹fZ °f±ff CXÀf¸fZÔ dIYÀfe

³f¹fZ CX°ÀffWXe CX·fSX°fZ WXbE ´fÂfIYfSX IYû Àf¸¸ffd³f°f ·fe dIY¹ff þf¹fZÜ

´fÂfIYfSXûÔ ÀfZ df¿f¹f ´fSX ¨f¨ffÊ IYSX°fZ WXbE dþ»ffd²fIYfSXe ³fZ IYWXf dIY

f³f³fZ Uf»fe WXSX JfSX IYf CXïZV¹f ÀfIYfSXf°¸fIY WXû³ff ¨ffdWXEÜ

CX³WXû³fZ ¦ffg²fe þe IZY ¸fÔÂf IYf dþIiY IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY IYûBÊ ·fe

IYf¹fÊ IYSX°fZ Àf¸f¹f ¹fWX dU¨ffSX AUV¹f IYSX³ff ¨ffdWXE dIY UWX

»fûIYdWX°f ¸fZÔ WX` ¹ff ³fWXeÜ CX³WXû³fZ Àfc¨f³ff dU·ff¦f IYû EIY ÀfRY»f

IYf¹fÊVff»ff IZY Af¹fûþ³f IZY d»fE f²ffBÊ QZ°fZ WXbE IYWXf dIY Afþ

´fÂfIYfSX f³²fbAû IYû Àfb³fIYSX »f¦ff°ffSX Àfb³f³fZ IYf ¸f³f IYSX SXWXf WX`ÔÜ

CX³WXû³fZ B»fZ¢MÑfd³fIY ¸fedOX¹ff IYû JfSX IYe ´fbdá IYSX³fZ IZY ffQ WXe

JfSX ¨f»ff³fZ °f±ff Àf´»fe¸fZÔMÑe JfSX ¨f»ff³fZ IYf ÀfbÓffU ·fe dQ¹ffÜ

CX³WXû³fZ ´fÂfIYfSXû IYû A´f³fe IYf¹fÊ Vf`»fe ¸fZÔ Àff±fÊIY fQ»ffU »ff³fZ

IYf ÀfbÓffU QZ°fZ WXbE NXWXSXfU, ÀfÔ¹f¸f AüSX CXØfSXQfd¹f°U IZY Àff±f IYf¸f

IYSX³fZ IYe Àf»ffWX QeÜ IYf¹fÊVff»ff ¸fZÔ Af¸fÔdÂf°f ¸fb£¹f UöYf AøY¯fZVf

ffþ´fZ¹fe ³fZ A´f³fZ dU¨ffSX SXJ°fZ WXbE IYWXf dIY ´fÂfIYfdSX°ff »fûIY°fÔ×Âf

IYf ¨f`±ff À°f¸·f WX`Ü dU²ffd¹fIYf, IYf¹fÊ ´ffd»fIYf, ³¹ff¹f´ffd»fIYf Àf·fe

À°f¸·fû IYe IYf¹fÊ ´fi¯ff»fe ¸fZÔ Afþ ÀUøY´f QZJ³fZ IYû d¸f»f SXWXf WX`

°fû ´fÂfIYfdSX°ff ¸fZÔ ÃfSX¯f WXbAf WX`Ü CX³WXû³fZ ³f¹fZ ´fÂfIYfSXû IYû ÀfbÓffU

QZ°fZ WXbE IYWXf dIY ´fÂfIYfdSX°ff EIY QbøYWX IYf¹fÊ WX`, ÀU¹fÔ IZY Af¨fSX¯f

´fSX d³f¹fÔÂf¯f SXJ°fZ WXbE Àf¸ffþ ¸fZÔ Àff±fÊIY fQ»ffU IZY d»fE IYf¹fÊ

IYSXZÜ BÀf ¸füIZY ´fSX CX³WXû³fZ ¦fif¸fe¯f ´fÂfIYfSXû IYe Àf¸fÀ¹ffAû ´fSX ·fe

²¹ff³f AfIYÊd¿f°f IYSXf¹ff °f±ff IYWXf dIY AJffSX dUÄff´f³fû IYû

WXfdÀf»f IYSX³fZ IZY d»fE A´f³fZ ¸ff´f Q¯OXûÔ ÀfZ Àf¸fÓfü°ff ³f IYSXZ

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

¢¹fûadIY ¹fWX Àf¸fÓfü°fZ WXe SXf¿MÑXe¹f Qfd¹f°Uû IZY d³fUfÊWX ¸fZÔ ff²fIY WX`Ü

IYdU SXf¸f²ffSXe dÀfÔWX kdQ³fIYSXl IYe ´fdöY þû °fMXÀ±f WX` Àf¸f¹f

d»fJZ¦ff CX³fIYf ·fe Bd°fWXfÀf IYf ·fe CX»»fZJ IYSX°fZ WXbE dIYÀfe

½¹fdöY dUVfZ¿f IYe LdU IYû d³fJfSX³fZ IYf IYf¸f ³f IYSXIZY þ³f°ff IZY

´fid°f A´f³fZ Qfd¹f°Uû IYf d³fUfÊWX³f IYSX³fZ IYf ÀfbÓffU dQ¹ffÜ QZUe

´fiÀffQ ¦fb~ ³fZ SX¨f³ff°¸fIY°ff VfQ IYû ´fi¸ffd¯fIY°ff IZY Àff±f þûOÞX°fZ

WXbE A´f³fe ff°f SXJeÜ ßfe ¦fb~ ³fZ ´fÂfIYfSXû IYû Àf¸fûd²f°f IYSX°fZ WXbE

IYWXf dIY Afþ ÀfÔUZQ³ffEÔ ¸fbLfÊ ¸fZÔ WX` Af´fIYe IY»f¸f ÀfZ EZÀfe ²ffSXf

d³fIY»f³fe ¨ffdWXE dIY ÀfÔUZQ³ffAû IZY UÈÃf ÀfcJ³fZ ³f ´ffEÔÜ A´f³fe

ff°f IYû ¸fþfc°fe ÀfZ SXJ°fZ WXbE CX³WXû³fZ IYWXf dIY Afþ Àf¸ffþ ¸fZÔ

´fcgþe IZY ´fWXfOÞX BIYZ IYSX³fZ IYe ´fid°fÀ´f²ffÊ ¨f»f SXWXe WX` °f·fe Àf¸ffþ

¸fZÔ ¦fèZ ·fe Ad²fIY WXû SXWXZ WX` CX³WXû³fZ ´fÂfIYfSXû IYû »fûIYdWX°f ¸fZÔ

Àf¸f´fʯf IZY Àff±f IYf¸f IYSX³fZ IYe Àf»ffWX QZ°fZ WXbE IYWXf dIY WX¸ffSXf

IYf¸f IYSX³ff °f·fe Àff±fÊIY WXû¦ff dIY þf WX¸f ·fcJZ IYû SXûMXe AüSX

AÔ²fZ IYû SXûVf³fe QZ ÀfIZY, dIYÀfe IYe ´feOÞXf ¸fZÔ ·ff¦feQfSX f³f ÀfIZYÜ

A³°f ¸fZÔ CX³WXû³fZ UÀfe¸f fSXZ»fUe IZY ¹fZ VfZSX ´fPÞXfkk¹fZ

þWXfg ·fe SXWXZ¦ff SXûVf³fe »fbMXf¹fZ¦ffÜ

dIYÀfe ¨fSXf¦f IYf A´f³ff ¸fIYfÔ ³fWXe WXû°ffÜÜll

WX¸feSX´fbSX ÀfZ Af¹fZ UdSXâ ´fÂfIYfSX ßfe ¦f¯fZVf dÀfÔWX dUôf±feÊ ³fZ Afþ

IZY ¹fb¦f IYû ÀfÔIiY¸f¯f IYf»f IYWX°fZ WXbE IYWXf dIY ´fÂfIYfSXûÔ IYf ²¹fZ¹f

»fûIYdWX°f WXû³ff ¨ffdWXEÜ

UdSXâ ´fÂfIYfSX A·f¹f VfÔIYSX ¦füOÞX ³fZ ÀfUZÊ ·fU³°fb

ÀfbdJ³f: ÀfUZÊ ÀfÔ³°fb d³fSXf¸f¹ff: ÀfZ A´f³fe ff°f ´fifSX¸·f IYSX°fZ WXbE IYWXf

dIY ´fÂfIYfdSX°ff IYf ¸f°f»ff WX` dIY Af¸f AfQ¸fe IYe AfUfþ AüSX

Af¸f AfQ¸fe IYe AfUfþ IYû ÀUSX QZ³ff fWXb°f WXe IYdNX³f IYf¹fÊ WX`,

»fZdIY³f ¹fdQ Àff±fÊIY SXWX°fZ WXbE IYf¸f dIY¹ff þf¹fZ °fû IYûBÊ ¸fbdVIY»f

·fe ³fWXe WX`Ü CX³WXû³fZ ´fÂfIYfSXûÔ IZY ´ffÀf ³¹fc ÀfZ³Àf IYf WXû³ff þøYSXe

f°ff°fZ WXbE IYWXf dIY ´fÂfIYfdSX°ff ·fe dUV½fÀf³fe¹f°ff ¨ffWX°fe WX` CX³WXû³fZ

dþ»ffd²fIYfSXe IZY BÀf Af¹fûþ³f IYe ·fcdSX ·fcdSX ´fiVfÔÀff IYe, ßfe ¦füOÞX

³fZ BÀf ¸füIZY ´fSX UdIÔYʦf þ³ffÊd»fÀMX E¢MX ¸fZÔ fQ»ffU IZY ¸fbïZ IYû

·fe CXNXf¹ff AüSX ´fÂfIYfSXûÔ IZY Afd±fÊIY Àff¸ffdþIY dUIYfÀf IYe °fSXRY

·fe ´fiVffÀf³f IYf ²¹ff³f AfIYÊd¿f°f IYSXf³fZ IYf ÀfbÓffU dQ¹ffÜ BÀfIZY

Ad°fdSXöY ¸fb£¹f dUIYfÀf Ad²fIYfSXe Af³f³Q IbY¸ffSX, A´fSX ´fbd»fÀf

A²feÃfIY Äff³f³þ¹f dÀfÔWX Àf³°fû¿f ffþ´fZ¹fe, CX¸ffIYf³°f QedÃf°f,

¹fû¦fZ³Qi dÀfÔWX, ³fU³fe°f dõUZQe, Afd¸fSX dIYSX¸ff³fe, A³fc´f Vfb¢»ff

AfdQ ³fZ ·fe A´f³fZ dU¨ffSX ½¹föY dIY¹fZÜ BÀf IYf¹fÊVff»ff IYf

ÀfÔ¨ff»f³f ¦fif¸fe¯f ´fÂfIYfSX EÀfûdVfEZVf³f IZY A²¹fÃf A°fb»f IY´fcSX ³fZ

dIY¹ffÜ IYf¹fÊVff»ff ¸fZ VfWXSXe EUÔ ¦fif¸fe¯f ´fÂfIYfSX f³²fbAûÔ ³fZ ·ff¦f

d»f¹ffÜ

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018

29


IYüVff¸fe/CXØfSX ´fiQZVf

AU`²f d³f¸ffʯf PXWXf³fZ ´fSX dUSXû²f

¸fû. dSXþUf³f

¸fb£¹ff»f¹f ¸fÔÓf³f´fbSX ¸fZÔ ´fiVffÀf³f ³fZ Ad°fIiY¸f¯f SXû²fe Ad·f¹ff³f

¨f»ffIYSX ¸fb£¹f ¨f`SXfWXZ ´fSX SXûOX AüSX ³ff»fZ IZY DY´fSX f³fZ d³f¸ffʯf IYû

²UÀ°f IYSX³fZ IYe IYf¹fÊUfWXe Àfb÷Y IYe dþÀfIYû »fZIYSX À±ff³fe¹f

IYþf²ffSXIYûÔ ³fZ ´fiÀffÀf³f IYe ·fcd¸fIYf ´fSX ÀfUf»f JOÞX°fZ WXbE ³f¦fSX

´fiÀffÀf³f ´fSX AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY ³f¦fSX ´fiVffÀf³f ³fZ f¦f`SX dIYÀfe ¹fûþ³ff

IZY ²UÀ°feIYSX¯f IYSX Àf`IYOÞXûÔ IYfSXûffdSX¹fûÔ IYû ´fi·ffdU°f IYSX dQ¹ff

WX`Ü AfE dQ³f IYe °fûOÞX·ffÔþ ÀfZ ´fSXZVff³f IYfSXûffSXe Af ´fiVffÀf³f ÀfZZ

Àf¸fÀ¹ff IYf À±ff¹fe Àf¸ff²ff³f ¨ffWX°fZ WX`ÔÜdþ»ff ¸fb£¹ff»f¹f ¸fZÔ ¨füSXfWXZ

U °fWXÀfe»f SXûOX ¸fZÔ þf¸f IYe Àf¸fÀ¹ff ÀfZ d³fþf°f dQ»ff³fZ IZY d»fE

³f¦fSX ´fiVffÀf³f ³fZ Ad°fIiY¸f¯f WXMXfAû Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ffÜ BÀf QüSXf³f

ÀfOÞXIY dIY³ffSXZ fÀfZ Àf`IYKû IYfSXûffdSX¹fûÔ IYe QbIYf³fûÔ AüSX §fSX IZY

Àff¸f³fZ ²UÀ°feIYSX¯f IYe IYfSXÊUfBÊ IYe ¦fBÊÜ Ad·f¹ff³f ¸fZÔ JfÀf ff°f

¹fWX dQJe dIY ´fiVffÀf³f IYe AûSX ÀfZ IYûBÊ ¸ff³fIY d³f²ffÊdSX°f ³fWXeÔ

dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ BÀfIZY ¨f»f°fZ dIYÀfe IZY ³ff»fZ ´fSX f³fe ÀfePÞXe °fûOÞXe

¦fBÊ °fû dIYÀfe IYf ³ff»ff ÀfZ QcSX ´fOÞXf MXe³f VfZOX PXWXf dQ¹ff ¦f¹ffÜ BÀfZ

»fZIYSX IYÀffB¹fûÔ ¸fZÔ AfIiYûVf WX`Ü dÀfSXf±fc SXûOX d³fUfÀfe dVfUSX°f³f

¦fb~f, ´fSX¸fZVf IZYÀfSXUf³fe, SXf¸ffffc U¸ffÊ AfdQ IYfSXûffdSX¹fûÔ IYf

IYWX³ff WX` dIY CX³fIYf MXe³f VfZOX U ¨ffc°fSXf ³ff»fZ ÀfZ IYfRYe QcSX ±ffÜ

BÀfIZY ffUþcQ CX³fIZY ¨ffc°fSXZ °fûOÞXIYSX MXe³f VfZOX d¦fSXf dQE ¦fEÜ

´fMXdSX¹fûÔ ÀfZ NXZ»ff AüSX AfgMXû Uf»fZ WXMXZÔ °fû f³fZ ff°f¸fb£¹f ¨füSXfWXZ U

°fWXÀfe»f SXûOX ´fSX þf¸f IYe ¸fb£¹f Àf¸fÀ¹ff ´fMXdSX¹fûÔ ´fSX »f¦f³fZ Uf»ff

NXZ»ff, AfgMXû U IYfSXûffdSX¹fûÔ IYe AûSX ÀfZ ÀfþfBÊ ¦fBÊ QbIYf³fZÔ WX`ÔÜ þû

A·fe ·fe fQÀ°fcSX þfSXe WX` IYÀffB¹fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY B³f Àf·fe

IZY ¨f»f°fZ dQ³f·fSX þf¸f IYf Óff¸f f³ff SXWX°ff WX`Ü fZWX°fSX WXû¦ff dIY

AfE dQ³f °fûOÞXRYûOÞX IYSX³fZ IZY fþf¹f ³f¦fSX ´fiVffÀf³f B³f Àf·fe IYe

Àf¸fbd¨f°f ½¹fUÀ±ff IYSXZÜ BÀfIZY ffQ ·fe AU`²f IYþf A±fUf

Ad°fIiY¸f¯f IYSX°ff WXbAf d¸f»fZ °fû Àfe²fZ CXÀf ´fSX A±fÊQÔOX NXûÔIY dQ¹ff

þfEÜ kAd°fIiY¸f¯f ¸fböY IYSX°fZ WXbE ³f¦fSX IYû ÀffRY-Àfb±fSXf f³ff³ff

´fiVffÀf³f IYf »fùf WX`Ü BÀfIZY °fWX°f Ad·f¹ff³f ¨f»ffIYSX IYfSXÊUfBÊ IYe

¦fBÊ WX`Ü Af¦fZ ÀfZ ³ff»ff-³ffd»f¹fûÔ AüSX ´fMXdSX¹fûÔ ´fSX AU`²f IYþf

IYSX³fZ Uf»fûÔ IZY dJ»ffRY þb¸ff³fÊZ IYe ·fe IYfSXÊUfBÊ þfE¦fe AÔdIY°ff

´fMXZ»f-Ad²fVff¿fe Ad²fIYfSXe, ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f ¸fÔÓf³f´fbSXl

24 §f¯MXZ ¸fZÔ WXbAf WX°¹ff IYf Jb»ffÀff

SXfWXb»f ßfeUfÀ°fU/WXSXQûBÊ

VfWXSX IYû°fUf»fe B»ffIZY IZY f£°ffUSX´fbSXUf ¸fZÔ 24 ¸ff¨fÊ IYû dQ»»fe

ÀfZ Af¹fZ ¹fbUIY IYe WX°¹ff IYf VfWXSX IYû°fUf»f ÀfÔþ¹f ¸fü¹ffÊ U

CX³fIYe MXe¸f ³fZ d¸f»fIYSX 24 §fÔMXZ ¸fZÔ Jb»ffÀff dIY¹ffÜ ´fiZÀfUf°ffÊ IYSX

´fbd»fÀf IY~f³f dUd´f³f IbY¸ffSX d¸fßf ³fZ f°ff¹ff dIY ÷Y´f¹fûÔ IZY »ff»f¨f

¸fZÔ QûÀ°fû ³fZ WXe IYe ±fe ¹fbUIY IYe WX°¹ff dþÀf¸fZ ¹fbUIY IZY 3 QûÀ°f

d¦fSXµ°ffSX WXbEÜ VfWXSX IYû°fUf»f ÀfÔþ¹f ¸fü¹ffÊ ÀfdWX°f ÀfQSX ¨füIYe

BÔ¨ffþÊ AQb»f

IY¹¹fc¸f ÀfdWX°f §fMX³ff

IYf Jb»ffÀff IYSX³fZ

Uf»fe MXe¸f IYû ³f¦fQ

´fb÷YÀIYfSX QZ³fZ IYe

§fû¿f¯ff IYe ¦fBÊ WX`Ü

RYf¸fÊ-IV

(d³f¹f¸f 8 QZd£f¹fZ)

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf

1. ´fiIYfVf³f À±ff³f : ´fMX³ff

2. ´fiIYfVf³f A½fd²f : ¸ffdÀfIY

3. ¸fbQiIY IYf ³ff¸f : Àfe¸ff QZ½fe

SXfáÑXe¹f (IY) ¢¹ff Af´f ·ffSX°f IZY ³ff¦fdSXIY W`ÔX? : WXfh

(£f) ¹fdQ d½fQZVfe W`ÔX °fû ¸fc»f QZVf : »ff¦fc ³fWXeÔ

IYf¹ffÊ»f¹f ´f°ff : Ad·f¿ûIY d´fiadMaX¦f ´fiZÀf, ³f¹ff MXû»ff, IYf¬fe´fbSX ´fMX³ff (dfWXfSX) X- 800 004

4. ´fiIYfVfIY IYf ³ff¸f : Àfe¸ff QZ½fe

SXfáÑXe¹f (IY) ¢¹ff Af´f ·ffSX°f IZY ³ff¦fdSXIY W`ÔX? : WXfh

(£f) ¹fdQ d½fQZVfe W`ÔX °fû ¸fc»f QZVf : »ff¦fc ³fWXeÔ

IYf¹ffÊ»f¹f ´f°ff : Ad·f¿ûIY d´fiadMaX¦f ´fiZÀf, ³f¹ff MXû»ff, IYf¬fe´fbSX ´fMX³ff (dfWXfSX) - 800 004

5. Àf¸´ffQIY IYf ³ff¸f : Aªf¹f QcfZ

SXfáÑXe¹f (IY) ¢¹ff Af´f ·ffSX°f IZY ³ff¦fSXdIY W`ÔX? : WXfh

(£f) ¹fdQ d½fQZVfe W`ÔX °fû ¸fc»f QZVf : »ff¦fc ³fWXeÔ

IYf¹ffÊ»f¹f ´f°ff : Ad·f¿ûIY d´fiadMaX¦f ´fiZÀf, ³f¹ff MXû»ff, IYf¬fe´fbSX ´fMX³ff (dfWXfSX) X- 800 004

6. CX³f ½¹fdöY¹fûÔ IZY ³ff¸f ½f ´f°fZ ªfû Àf¸ff¨ffSX´fÂf IZY À½ff¸fe W`ÔX : Àf¸ff¨ffSX ´fÂf IYf À½ff¸fe-

°f±ff Àf¸fÀ°f ´facªfe IZY EIY ´fid°fVf°f ÀfZ Ad²fIY IZY ÀffÓfZQfSX Àfe¸ff QZ½fe, Ad·f¿ûIY d´fiadMaX¦f ´fiZÀf, ³f¹ff MXû»ff, IYf¬fe´fbSX ´fMX³ff (dfWXfSX)X - 800 004

dWXÀÀfZQfSX W`ÔXÜ

¸f`Ô Àfe¸ff QZ½fe, EIYQÐõXfSXf §fûd¿f°f IYSX°fe WchX dIY ¸fZSXe Ad²fIY°f¸f ªff³fIYfSXe E½fa d½fäfÀf IZY A³fbÀffSX DY´fSX dQ¹fZ ¦f¹fZ d½f½fSX¯f W`ÔXÜ

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

WXÀ°ffÃfSX

(Àfe¸ff QZ½fe)

´fiIYfVfIY

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018

30


»fûIYd´fi¹f°ff

³ffSXe Àff»f°ff IYf Àff»f Af¹ff¸f

³f¹f³fûÔ ¸fZÔ AfIYfVf AüSX ¸fbe ¸fZÔ IY»ff

Àfb. OZXÀIY

dU¨ffSX IYSXZÔ °fû dIYÀfe ÀfÔÄff-ÀfUʳff¸f IZY ·fe°fSX ´fWX»fZ ÀfZ ¸füþcQ

Àfíb¯f, IYüVf»f °f±ff UÈd°f IYû CX·ffSX³ff dUIYdÀf°f IYSX³ff WXe CXÀfIYf

AÀf»f ÀfVfdöYIYSX¯f WX`Ü AÀf»fe Àff»f°ff WX`Ü IYWX³fZ IYf ¸fIYÀfQ

¹fWX WX` dIY ¹fdQ dIYÀfe Af»ff IYû Àff»ff f³f³ff A±fUf f³ff³ff

WXû, °fû ´fi¹ffÀf CXÀfIZY ·fe°fSX AÔ°fd³fdWXÊ°f Àfíb¯fûÔ AüSX ¸füd»fIY

VfdöY¹fûÔ IYû CX·ffSX³fZ IYe dQVff ¸fZÔ WXû³ff ¨ffdWXE, ³f dIY dIYÀfe A³¹f

dQVff ¸fZÔÜ d³fÀÀfÔQZWX, ¸ff³fdÀfIY °f±ff ³f`d°fIY Àff»f°ff IZY df³ff,

dIYÀfe A³¹f Àff»f°ff IYf IYûBÊ A±fÊ ³fWXeÔ WXû°ffÜ A°f: ¹fWX £¹ff»f

°fû WX¸f SXJZÔ WXeÜ

ÀfVfdöYIYSX¯f IZY AfB³fZ ¸fZÔ ³ffSXe VfdöY¹ffÔ

ÀfVfdöYIYSX¯f IZY CXöY AfB³fZ ¸fZÔ QZJZÔ °fû ßfe, Uf¯fe, À¸fÈd°f, ¸fZ²ff,

²f`¹fÊ, Ãf¸ff AüSX AfÀ±ff ³ffSXe IYû ´fiIÈYd°f ´fiQ°f Àf~ VfdöY¹ffÔ WX`ÔÜ

SX¨f³ff, ³ffSXe IYû ´fiIÈYd°f ´fiQ°f dUVfZ¿f údá U UÈd°f WX`Ü ´fi°¹fZIY SX¨f³ff

IYû A°¹fÔ°f ²feSXþ ÀfZ SX¨f³fZ IYf ¦fb¯f °f±ff ´fû¿f³fZ IYf IYüVf»f, ´fi°¹fZIY

³ffSXe IYû þ³¸f ÀfZ WXfdÀf»f WXû°ff WX`Ü ffSXeIY CXÔ¦fd»f¹ffÔ, ³ffSXe IYû

ffSXeIY IYf¸f IYSX³fZ ¸fZÔ ´fb÷Y¿fûÔ ÀfZ Ad²fIY ¸fWXfSX°f QZ°fe WX`Ü ´f°f»ff

ÀUSX, ³ffSXe IYe AfUfþ IYû IY¯fÊd´fi¹f f³ff°ff WX`Ü ¸f¸f°ff AüSX

IYû¸f»f°ff, ´fi°¹fZIY ³ffSXe IZY ÀU·ffU WX`ÔÜ ÀU·ffU ¹ff³fe ÀU°f: d³fdWX°f

·ffUÜ ¹fZ Qû³fû ·ffU, ³ffSXe IYû IY»ff°¸fIY ÀfüÔQ¹fÊ IYe údá QZ°fZ WX`ÔÜ

À´fá WX` dIY dIYÀfe ·fe IY»ff°¸fIY WXb³fSX, ´fiQVfʳf

A±fUf IÈYd°f IYf ÀfUÊßfZâ WXfdÀf»f IYSX³fZ IZY d»fE SX¨f³ff U ÀfüÔQ¹fÊ

IYe dþÀf UÈd°f U údá, ²feSXþ IZY dþÀf ¦fb¯f °f±ff ffSXeIYe IZY dþÀf

WXb³fSX IYe AfUV¹fIY°ff WXû°fe WX`, ³ffSXe IYû ¹fWX Àf·fe ´fiIÈYd°f ´fiQ°f WX`Ü

¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY A³f´fPÞX ³ffdSX¹ffÔ ·fe A´f³fe IY»´f³ff ÀfZ A»´f³ff

IZY EZÀfZ ÀfbÔQSX ³f¸fc³fZ ¦fPÞX OXf»f°fe WX`Ô, dþ³WXZ f³ff³fZ ¸fZÔ dIYÀfe ´fb÷Y¿f

IYû dQ¸ff¦f ´fSX Ad°fdSXöY þûSX OXf»f³ff ´fOXZ×Ü ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY ³ffSXe

IZY df³ff dIYÀfe ¸fIYf³f IYe AfÔ°fdSXIY Àfªþf IZY Àfb÷Yd¨f´fc¯fÊ WXû³fZ IYe

IY»´f³ff ·fe ÀfWXþ ÀfÔ·fU ³fWXeÔÜ ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY ¦ff³ff-¦fb³f¦fb³ff³ff,

Àff²ffSX¯f À°fSX IYf ³fÈ°¹f °f±ff dÀf»ffBÊ, fb³ffBÊ, IYPÞXfBÊ þ`ÀfZ IYüVf»f

IYû ´fi°¹fZIY ³ffSXe df³ff dIYÀfe Aü´f¨ffdSXIY ´fidVfÃf¯f IZY³Qi ¦f¹fZ ·fe

WXfdÀf»f IYSX »fZ°fe WX`Ü ´ffIY IY»ff, ·ffSX°fe¹f ³ffdSX¹fûZÔ IYû ´fSX¸´fSXf ÀfZ

WXfdÀf»f dUVfZ¿f IY»ff WX`Ü

´fSX¸´fSXf¦f°f IY»ffAûÔ IZY fc°fZ ÀfVföY ³ffdSX¹ffa

¦füSX IYedþE dIY dVf»´f, ¦ff¹f³f U ³fÈ°¹f IYe A³fZIY ´fSX¸´fSXf¦f°f

dU²ffAûÔ IYf dUIYfÀf ³ffSXe ¸fZÔ ´fifIÈYd°fIY øY´f ÀfZ ¸füþcQ EZÀfZ IYüVf»f

U ¦fb¯fûÔ IZY IYfSX¯f WXe WXbAfÜ ·fSX°f³ffMXйf¸f, AûdOXÀfe, ¦f¯f¦füSX,

§fc¸fSX, °fZSXWX°ff»fe, ·fUfBÊ, »ffU¯fe, ÷YDYRY AüSX d¦fïf þ`Àfe ´fi£¹ff°f

³fÈ°¹f Vf`d»f¹fûÔ IYf CXQ¹f °fû ³ffSXe ´ffÂfûÔ IZY ´f`SXûÔ ´fSX d±fSXIY IYSX WXe

WXbAfÜ AfQSX¯fe¹ff Àfû³f»f ¸ff³fdÀfÔWX, ¸fd»»fIYf ÀffSXf·ffBÊ, ÷Yd¢¸f¯fe

QZUe A÷YÔOXZ»f, Vfû·f³ff ³ffSXf¹f¯f, ¹ffd¸f³fe IÈY¿¯f¸fcd°fÊ, U`þ¹fÔ°fe¸ff»ff,

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

dÀf°ffSXf QZUe, ´fiZSX¯ff ßfe¸ff»fe, ¸ff»fdUIYf ÀfSXIYfSX, EIY °fSXRY ÀfZ

d¦f³f°fe IYSX³ff VfbøY IYedþE, ·ffSX°f ¸fZÔ £¹ffd°f³ff¸f ³fÈ°¹ff¦f³ffAûÔ IYe

Àfc¨fe fZWXQ »fÔfe WX`Ü ÀUSX Àff¸fifÄfe »f°ff ¸fÔ¦fZVIYSX, AfVff ·fûÀf»fZ,

ßfZ¹ff §fû¿ff»f, A³fbSXf²ff ´füOÞXUf»f, RYfd°f¸ff, d¨fÂff dÀfÔWX, IZY. EÀf.

d¨fÂff, ³ffdþ¹ff WXÀf³f, Àfb¸f³f ¨fMXþeÊ dRY»¸fe ¦ff¹fIYe IZY ·ffSX°f ¸fZÔ

·fe ÀfVföY ¸fdWX»ff ÀUSXûÔ IYe IY¸fe ³fWXeÔÜ »fûIY¦ff¹fIYe IZY f»f ´fSX

QZVf½¹ff´fe »fûIYd´fi¹f°ff WXfdÀf»f IYSX³fZ Uf»fûÔ ¸fZÔ A»»ffWX dþ»ffBÊ

ffBÊ, ¸ffd»f³fe AUÀ±fe AüSX B»ff A÷Y¯f ÀfZ »fZIYSX VffSXQf dÀf³WXf

þ`Àfe ³ffSXe Vfd£Àf¹f°fZÔ ÀU¹f¸fZU ÀfVfdöYIYSX¯f IYe ´fi¸ff¯f WX`ÔÜ

Qbd³f¹ff IZY Àfü ÀfUfÊd²fIY ¸fVfWXcSX d¨fÂfIYfSXûÔ IYe U°fʸff³f

Àfc¨fe QZJZÔ, °fû BÀf¸fZÔ 40 ¸fdWX»ff d¨fÂfIYfSX °fû AIZY»fZ A¸fZdSXIYf

IYe WX`ÔÜ BÀf Àfc¨fe ¸fZÔ Vffd¸f»f ¸f`d¢ÀfIYû IYe RYSXeQf IYfWX»fû, RiYfÔÀf

IYe f±fÊ ¸fûdSXÀfMX, IY³ffOXf IYe þfg³fe d¸fVf»f, dMX³Àf»f IYûSXZ, WXZ»fZ³f

RiYZÔIY³fZ±f»fSX IZY A»ffUf ·ffSX°f, AfgdÀMѹff, dU¹ff³ff, ¹fc³ffBMXZOX

dIÔY¦OX¸f AfdQ QZVfûÔ IYe ¸fdWX»ff d¨fÂfIYfSXûÔ IYe ·fe d¦f³f°fe IYSX »fZÔ

°fû Af´f QfUZ ÀfZ IYWX ÀfIY°fZ WX`Ô dIY d¨fÂfIYfSXe ÀfZ VfûWXSX°f ´ff³fZ Uf»fûÔ

¸fZÔ ³ffSXe, ´fb÷Y¿fûÔ ÀfZ Af¦fZ WX`ÔÜ A¸fÈ°ff VfZSXd¦f»f, ¸fbÔfBÊ IYe Àfbd¨fÂff

IÈY¿¯f¸fcd°fÊ AüSX ¸f²fbf³fe ´fZÔdMXÔ¦f IYe d¨fÂfIYfSX füUf QZUe þ`ÀfZ ³ff¸fûÔ

IYû LûOÞX QZÔ, °fû ¸fVfWXcSX d¨fÂfIYfSXûÔ IYe ·ffSX°fe¹f Qbd³f¹ff ¸fZÔ ³ffSXe

ÀfÔ£¹ff Vff¹fQ IY¸f BÀfd»fE WX` dIY ·ffSX°f ¸fZÔ ´fZdMXÔ¦f IYû ´fid°fdâ°f

´fiûRZYVf³f IZY øY´f ¸fZÔ CX·ffSX³fZ IYe CX°f³fe IYûdVfVf ³fWXeÔ WXbBÊÔ, dþ°f³fe

IYBÊ A³¹f QZVfûÔ ¸fZÔÜ ¸f²fbf³fe ÀMXZVf³f ´fSX Àff°f WXþfSX Qû Àfü U¦fÊ

RYeMX ¸fZÔ f³ffBÊ ¸f²fbf³fe ´fZÔdMXÔ¦f IYû f³ff³fZ Uf»fZ 140 IY»ffIYfSXûÔ IYe

MXû»fe ¸fZÔ Vffd¸f»f A³fb´f¸f IbY¸ffSXe ³fZ IYWXf dIY ´fWX»fZ IY·fe EZÀff

¸füIYf ³fWXeÔ d¸f»ffÜ

J`SX, CX´f»fd²f¹fûÔ IYe °ffþf Qbd³f¹ff QZJZÔ °fû »f°ff

¸fÔ¦fZVIYSX ³fZ þWXfÔ ¦ff¹f³f IZY þdSXE, °fû UWXeÔ ³fZWXf dIYSX´ff»f ³fZ BÔdOX¹ff

AfMXÊ RZY¹fSX IYe À±ff´f³ff IYSX d¨fÂfIY»ff IYû ³f dÀfRYÊ ³f¹ff Af¹ff¸f

dQ¹ff, fd»IY ·ffSX°f IYe QÀf ÀffÀfZ ÀfVföY ¸fdWX»ffAûÔ ¸fZÔ A´f³ff

³ff¸f QþÊ IYSXf¹ff WX`Ü BÔdOX¹f³f Af¹fOX»f þ`Àfe IYdNX³f ´fid°f¹fûd¦f°ff IYe

´fWX»fe ¸fdWX»ff dUþZ°ff A¦fSX°f»ff IYe ÀfbSXd·f QZfUf¸ffÊ IYe

J³fIY°fe AfUfþ IYû Af´f ·fc»fZ ³f WXûÔ¦fZÜ ¹fWX ÀfbSXd·f IYf WXe fc°ff

±ff dIY ¨ffSX d¸f³fMX, 30 ÀfZIZY¯OX AUd²f IYe CX°ffSX-¨fPÞXfU ·fSXe

EIY d³fþe MXZ»fedUþ³f ´fiÀ°fbd°f (18 ¸ff¨fÊ) IZY þdSX¹fZ UWX d¦f³³feþ

U»OXÊ fbIY AfgRY dSXIYfgOXÊÀf ¸fZÔ A´f³ff IYed°fʸff³f QþÊ IYSXf³fZ ¸fZÔ

ÀfRY»f SXWXe WX`Ü ÀfbSXd·f ³fZ °fe³f d¸f³fMX, 53 ÀfZIZY¯OX »fÔfe ´fiÀ°fbd°f

QZ³fZ Uf»fZ ³¹fcþe»f`¯OX IZY SXZfZIYf SXfBMX IYf dSXIYfgOXÊ °fûOÞX dQJf¹ffÜ

EIY A³¹f Vfd£Àf¹f°f ¸ff³fb¿fe dL»»fSX IYf ³ff¸f Af´fIZY þZWX³f ¸fZÔ

A·fe EIYQ¸f °ffþf WXû¦ffÜ ¸ff³fb¿fe dL»»fSX IYû 18 ³fUÔfSX, 2017

IYe Vff¸f ¨fe³f IZY Àf¸fbQi°fMXe¹f Àff³¹ff VfWXSX ¸fZÔ d¸fÀf U»OXÊ 2017

IZY dJ°fff ÀfZ ³fUfþe ¦fBÊÜ ¦füSX IYSX³fZ IYe ff°f WX` dIY BÀf dJ°fff

IYû WXfdÀf»f IYSXf³fZ ¸fZÔ ¸ff³fb¿fe IZY ·fe°fSX ¸füþcQ EIY IYdU, EIY

d¨fÂfIYfSX AüSX EIY IbY¨fe´fbOÞXe ³fÈ°¹ffÔ¦f³ff IYe ÀffÀfZ Ašf ·fcd¸fIYf

SXWXeÜ

·ffSX°f IYf Vff¹fQ WXe IYûBÊ B»ffIYf WXû¦ff, þWXfÔ VffQe-

¹ffWX þ`ÀfZ §fSXZ»fb CX°ÀfU df³ff ¸fdWX»ff ÀfÔ¦fe°f IZY Àf¸´f³³f WXû°fZ WXûÔÜ

¦ff³ff-¦fb³f¦fb³ff³ff WXSX ³ffSXe IYû dUVfZ¿f d´fi¹f WXû°ff WX`Ü dIÔY°fb ÀfÔ°f dWXSXQf

³f¦fSX, ·fû´ff»f IYe ´fcd¯fʸff ¨f°fbUZQeÊ ³fZ VfûWXSX°f BÀfd»fE ´ffBÊ WX`, ¨fcÔdIY

§fSX ¸fZÔ ¦ff°fZ-¦ff°fZ CX³fIYf ¸f³f dU»fb~ WXû°fe IY»ff IYe fPÞXfUf QZ³fZ ¸fZÔ

SX¸f³fZ »f¦ffÜ ´fcd¯fʸff ³fZ ÀfÔ¦fe°f U IY»ff ¸fZÔ A´f³fZ °f±ff QcÀfSXûÔ IZY

ÀfVfdöYIYSX¯f IYe SXfWX QZJ »feÜ »fb~ WXû°fZ »fûIY¦fe°fûÔ IYû f¨ff°fZ-

f¨ff°fZ UWX d³f¸ffOÞXe »fûIYVf`»fe IZY d¨fÂf f³ff³fZ °f±ff dÀfJf³fZ ¸fZÔ »f¦f

¦fBÊÔÜ AfdQUfÀfe »fûIYIY»ff ´fdSX¿fQ, ¸fWXZV½fSX ¸fZÔ ´fidVfÃf¯f QZ°fe WX`ÔÜ

d³f¸ffOÞXe »fûIY³fÈ°¹f IYe dUVfZ¿f ´fiÀ°fbd°f IZY d»fE ¦f° °fe³f U¿fûÊÔ ÀfZ CX³WXZ

·fû´ff»f IZY dWXÔQe ·fU³f ¸fZÔ dUVfZ¿f Af¸fÔdÂf°f dIY¹ff þf°ff WX`Ü

´fidVfÃf¯f QZ³fZ UWX QZVf IYe SXfþ²ff³fe dQ»»fe °fIY þf°fe WX`ÔÜ

EIY ÀfOÞXIY Qb§fÊMX³ff AüSX CXÀfIZY ´f›f° ¦f`Ô¦fSXe³f IYe UþWX ÀfZ

A´f³ff EIY ´f`SX ¦fÔUf³fZ Uf»fe IY³³fcSX IYe Àfb²ff ¨f³Qi³f IY·fe AVföY

¸ff³f »fe ¦fBÊ ±feÜ Àfb²ff ³fZ ·fSX°f³ffMXйf¸f IZY §fb§f÷YAûÔ IYû A´f³fZ

þ¹f´fbSXe ´f`SX ¸fZÔ ffÔ²fIYSX ¹fWX dÀfð IYSX dQJf¹ff WX` dIY IY»ff ·fe

³ffSXe ÀfVfdöYIYSX¯f IYf ¸fþfc°f ¸ff²¹f¸f WXû ÀfIY°fe WX`Ü Àfb²ff ¨f³Qi³f

Afþ MXZ»fedUþ³f AüSX dRY»¸f IYe Qbd³f¹ff IYe Ad·f³fZÂfe ·fe WX`ÔÜ ¹fWX

´fi¸ff¯f WX` dIY ³ffdSX¹fûÔ IZY ÀfVfdöYIYSX¯f IYû IiYZ¨f, ¦f`Àf ¨fc»WXf, WXZ»´f

»ffB³f A±fUf U³f ÀMXfg´f ÀfZÔMXSX ÀfZ ª¹ffQf, CX³fIZY ·fe°fSX d³fdWX°f

VfdöY, ¦fb¯f U WXb³fSX IYf AfIYfVf QZ³fZ IYe QSXIYfSX WX`Ü

VffÀfIYe¹f ¹fûþ³ffAûÔ ¸fZÔ dUVfZ¿f °fUªþû IYe QSXIYfSX

BÀf dUVfZ¿f ÀfÔQ·fÊ U Àf¸f¹f IZY AfB³fZ ¸fZÔ CXNX°ff ¸fb£¹f

ÀfUf»f ¹fWXe WX` dIY ¹fdQ ³fÈ°¹f, ¦ff¹f³f U d¨fÂfIYfSXe IYe f»f ´fSX B°f³fe

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018

31


ÀffSXe ³ffdSX¹ffÔ QZVf-Qbd³f¹ff IYe ÀfVföY WXÀ°ffÃfSX f³f ÀfIY°fe WX`Ô; °fû

IY»ff IYe B³f dU²ffAûÔ IYû WX¸f ³ffSXe ÀfVfdöYIYSX¯f IYe VffÀfIYe¹f

¹fûþ³ffAûÔ ¸fZÔ dUVfZ¿f °fUªþû ¢¹fûÔ ³fWXeÔ QZ ÀfIY°fZ?

21 þ³fUSXe, 2015 IYû ·ffSX°f ÀfSXIYfSX õfSXf VfbøY

IYe ¦fBÊ ùQ¹f °fû dUVfZ¿f °füSX ´fSX dUSXfÀf°f dUIYfÀf EU¸f ÀfÔUðʳf

IYe WXe ¹fûþ³ff WX`Ü ¢¹ff ùQ¹f ¹fûþ³ff IZY °fWX° ³fÈ°¹f, ¦ff¹f³f,

d¨fÂfIYfSXe °f±ff WXÀ°fdVf»´f IYe ´fSX¸´fSXf¦f°f IY»ffAûÔ IZY dUIYfÀf U

ÀfÔUðʳf IYf WXZ°fb ³ffdSX¹fûÔ IYû dUVfZ¿f AUÀfSX dQE ¦f¹fZ? WX¸ffSXZ

AfdQUfÀfe Àf¸fbQf¹f ¦fUfWX WX`Ô dIY ·ffSX°f IZY ´ffÀf ³fÈ°¹f, ¦ff¹f³f,

d¨fÂfIYfSXe IYe EIY ·fSXe-´fcSXe ÀffÔÀIÈYd°fIY dUSXfÀf°f WX`Ü BÀfe IYfSX¯f

·ffSX°f IZY Àf¸ffþ ¸fZÔ ´fePÞXe-QSX-´fePÞXe ¹fZ dU²ff¹fZÔ dUIYdÀf°f WXbBÊÔ,

ffUþcQ BÀfIZY ¢¹ff AfdQUfÀfe ¹fbUfAûÔ IZY IYüVf»f dUIYfÀf WXZ°fb

d³f¹fûdþ°f SXûVf³fe ¹fûþ³ff ¸fZÔ CXöY IY»ffAûÔ IYû þ¦fWX Qe ¦fBÊ?

dUVfZ¿fIYSX ³f¢Àf»f ´fi·ffdU°f 24 B»ffIYûÔ IZY d»fE Àff°f þc³f,

2013 IYû VfbøY IYe ¦fBÊ kSXûVf³fel ¹fûþ³ff ¸fZÔ ´fid°f U¿fÊ 5000

¹fbUfAûÔ IYû ´fidVfÃf¯f U SXûþ¦ffSX IYf »fùf SXJf ¦f¹ff ±ffÜ d³fQZÊVf

±ff dIY 50 ´fid°fVf°f ´fid°f·ff¦fe ¹fbUd°f¹ffÔ WXûÔÜ ¢¹ff ¹fbUd°f¹fûÔ ³fZ A´f³fe

´fSX¸´fSXf¦f°f IY»ffAûÔ IYû A´f³fZ SXûþ¦ffSX IYf Af²ffSX f³ff³fZ IYe ¸ffÔ¦f

IYe? WX`QSXfffQ IZY EIY ÀU¹fÔ ÀfWXf¹f°ff Àf¸fcWX IYû ¸f`³fZ A´f³fe

´fSX¸´fSXf¦f° ´ffIY IY»ff IZY fc°fZ Àf¸¸ff³f AüSX Afd±fÊIY Àf¸fÈdð IYe

IYBÊ ÀfedPÞX¹ff ¨fPÞX°fZ QZJfÜ ´ffIY IY»ff IZY d»fE Afþ WXûMX»f °f±ff

Jfô ´fiÀfÔÀIYSX¯f CXôû¦f ¸fZÔ ½¹fUÀff¹f ÀfZ »fZIYSX ³füIYdSX¹fûÔ IZY

Vff³fQfSX ¸füIZY ¸füþcQ WX`ÔÜ EZÀfZ ¸fZÔ ´ffIY IY»ff IYû ³ffSXe ÀfVfdöYIYSX¯f

IYf Af²ffSX ¢¹fûÔ ³fWXeÔ WXû³ff ¨ffdWXE? IYûBÊ f°ff¹fZÜ

¸fZSXe SXf¹f WX` dIY ÀfUÊ dVfÃff Ad·f¹ff³f, MÑfBÀf¸f, SXf¿MÑXe¹f

¦fif¸fe¯f AfþedUIYf d¸fVf³f, Qe³fQ¹ff»f CX´ff²¹ff¹f ¦fif¸fe¯f IYüVf»f

¹fûþ³ff °f±ff IYÀ°fcSXff ¦ffÔ²fe ffd»fIYf dUôf»f¹f ¹fûþ³ff þ`ÀfZ IYBÊ

¸füIZY WX¸ffSXZ ¦ffÔUûÔ IZY ´ffÀf WX`ÔÜ WX¸fZÔ ¨ffdWXE dIY WX¸f B³f ¸füIYûÔ IYû

IY»ff IZY þdSXE ³ffSXe ÀfVfdöYIYSX¯f IZY ¸fÔ¨f ¸fZÔ °fQe»f IYSX³fZ IYe

ÀfÔ·ffU³ffAûÔ IYe °f»ffVf VfbøY IYSXZÔÜ ‘ÀUf²ffSX §fSX

¹fûþ³ff’ dUVfZ¿f °füSX ´fSX UZV¹ffUÈd°f ÀfZ ¸fböY ¸fdWX»ffAûÔ,

dSXWXf I`YdQ¹fûÔ, dU²fUfAûÔ, °fÀIYSXe ÀfZ ´fedOÞX°f, ¸ff³fdÀfIY dUIY»ffÔ¦f,

fZÀfWXfSXf °f±ff ´fifIÈYd°fIY Af´fQf ´fedOÞX°f ¸fdWX»ffAûÔ IYû VffSXedSXIY U

¸ff³fdÀfIY ¸fþfc°fe QZ³fZ IZY d»fE U¿fÊ 2001-2002 ¸fZÔ VfbøY IYe

¦fBÊ ±feÜ d³fÀÀfÔQZWX, fZÀfWXfSXf IYû §fSX °fû ¨ffdWXE, »fZdIY³f ¹fdQ dIYÀfe

fZÀfWXfSXf IZY WXb³fSX IYû EIY ffSX NXeIY ÀfZ ÀfWXfSXf QZ dQ¹ff þf¹fZ, °fû

CXÀfZ dRYSX IY·fe A´f³fe AfþedUIYf IZY d»fE dIYÀfe ÀfWXfSXZ IYe

þøYSX°f ³fWXeÔ ´fOÞXZ¦feÜ WXÀ°fdVf»´f IYe ·ffSX°fe¹f Qbd³f¹ff BÀfIYf dUVfZ¿f

´fi¸ff¯f WX`ÔÜ

»fûIYd´fi¹f°ff

·ffSX°f 24392.39 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf WXÀ°fdVf»´f d³f¹ffÊ°fIY f³f

¨fbIYf WX`Ü VfZ¿f 2000 IYSXûOÞX IYf ·ffSX°fe¹f WXÀ°fdVf»´f CX°´ffQ ·ffSX°f

IZY A´f³fZ ffþfSX ¸fZÔ WXe J´f þf°ff WX`Ü Ed¢Àf¸f f`ÔIY IZY

A²¹f¹f³ff³fbÀffSX, ·ffSX°f ¸fZÔ WXÀ°fdVf»´f BIYfB¹fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff fPÞXIYSX

Afþ 12.66 »ffJ WXû ¨fbIYe WX`Ü B³f¸fZÔ IYSXef 67,000 BIYfB¹ffÔ

dUVfbð øY´f ÀfZ d³f¹ffÊ°f CX°´ffQIY BIYfB¹ffÔ WX`ÔÜ IbY»f BIYfB¹fûÔ IZY

IYfSX¯f 41.03 »ffJ IYfSXe¦fSXûÔ IYû SXûþ¦ffSX WX`Ü B³f¸fZÔ ÀffÀfZ

Ad²fIY ¹ff³fe IYSXef 50.57 ´fid°fVf°f BIYfB¹ffÔ °f±ff 54.35

´fid°fVf°f SXûþ¦ffSX, MX`¢ÀfMXfB»f WXÀ°fdVf»´f CXôû¦f ÀfZ ÀfÔfð WX`Ü

¦füSX IYedþE dIY ffUþcQ BÀf fPÞXûØfSXe IZY WXÀ°fdVf»´f

CX°´ffQûÔ IZY IbY»f U`dV½fIY IYfSXûffSX ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f CX°´ffQûÔ IYe

·ff¦feQfSXe A·fe ·fe ¸ffÂf Qû ´fid°fVf°f WXe WX`Ü BÀfd»fE ÀfÔ·ffU³ff¹fZÔ

A´ffSX WX`ÔÜ ÀfÔ·ffU³ffAûÔ IYû Àf¨f ¸fZÔ fQ»f³fZ IZY d»fE WXÀ°fdVf»´f

d³f¹ffÊ°f ÀfÔU²fʳf ´fdSX¿fQ WX`Ü °fIY³feIYe Äff³f, CX³³f¹f³f °f±ff Àf¸f³U¹f

IZY BÀfIZY ´fi¹ffÀf WX`ÔÜ IZY³Qi °f±ff SXfª¹f ÀfSXIYfSXûÔ IYe QÀ°fIYfSX

ÀfVfdöYIYSX¯f ÀfÔfÔ²fe IYf¹fÊIiY¸f WX`ÔÜ IYWX³ff ³f WXû¦ff dIY ´fSX¸´fSXf¦f°f

dVf»´f AüSX IY»ffAûÔ ÀfZ ³ffSXe ³fWXeÔ, fd»IY ÀfUÊ Àff»feIYSX¯f IYe

ÀfÔ·ffU³ff¹fZÔ ¸füþcQ WX`ÔÜ þøYSX°f WX` °fû dÀfRYÊ WX±fZd»f¹fûÔ IYû Af¦fZ

fPÞXfIYSX B³f ÀfÔ·ffU³ffAûÔ ÀfZ A´f³fe Ófû»fe ·fSX »fZ³fZ IYeÜ

dVf»´f ÀfZ ³ffSXe Àff»feIYSX¯f IYf A³fb´f¸f ´fi¹fû¦f

ÀfbAf»fIcY¨fe IYf ´fZVff ³fWXeÔ, ´fSX¸´fSXf WX`Ü

Àff¸ffdþIY IZY BÀf fQ»fZ dOXþf¹f³f IYf ÀffÀfZ fOÞXf

»ff·f ¹fWX WXbAf dIY ÀfbAf»fIcY¨fe ¸fZÔ Afþ Àff IYe ´fWX¨ff³f, B³fIYe

þfd°f¹fûÔ ÀfZ ´fWX»fZ EIY WXe WX`Ü ¹fWXfÔ Àf·fe fb³fIYSX WX`ÔÜ BÀfIYf »ff·f

Àf·fe IZY Àff»feIYSX¯f IZY øY´f ¸fZÔ Àff¸f³fZ Af¹ff WX`Ü Afþ

ÀfbAf»fIcY¨fe ¸fZÔ WX`¯OX»fc¸f IYe ª¹ffQf°fSX BIYfB¹ffÔ §fSXZ»fb QþZÊÔ IYe WX`ÔÜ

½¹fUÀffd¹fIY WX`¯OX»fc¸f IYe ÀfÔ£¹ff IYSXef 14 WXþfSX WX`Ü Àfc°fe,

dÀf»IY AüSX JfQe UÀÂf CX°´ffQ³f IYe A´f³fe dUVff»f°ff IZY IYfSX¯f

ÀfbAf»fIcY¨fe Afþ Qbd³f¹ff IZY ³f¢VfZ ¸fZÔ ¸f`³f¨fZÀMXSX AfgRY BÊÀMX IZY

øY´f ¸fZÔ JfÀf ÷Y°fff SXJ°ff WX`Ü ¸fcÔ¦ff, BSXe AüSX V½fZ°f ´fMX SXZVf¸f ´fSX

JfÀf dVf»´fIYfSXe ¸fZÔ ÀffÀfZ ²f³fe WXû³fZ IZY IYfSX¯f, ÀfbAf»fIcY¨fe IYû

d¸f»ff QcÀfSXf QþfÊ ¸fVfWXcSX dÀf»IY dU»fZþ IYf WX`Ü ³fü þ³fUSXe,

1946 IYû ¹fWXfÔ Af¹fZ ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe ³fZ BÀfZ QZJ°fZ WXbE WXe IYWXf ±ff

dIY ¹fWXfÔ »fû¦f IY´fOXZ×Z ´fSX Àf´f³ff CX°ffSX°fZ WX`Ü

IYWX³ff ³f WXû¦ff dIY ¹fWX ³ffdSX¹fûÔ IZY WXb³fSX ÀfZ WXbBÊ

VfbøYAf°f IYf WXe ´fdSX¯ff¸f WX` dIY ÀfbAf»fIcY¨fe ¸fZÔ WXSXIYSX§fûÔ ¸fZÔ Af

Àff¸ffdþIY AÀf¸ff³f°ff A±fUf ·fZQ·ffU ³fWXeÔ, fd»IY ³ffSXf¹f¯f ¨f³Qi

QfÀf õfSXf SXd¨f°f ¦fe°f fþ°ff WX`Ü

JMX JMX JMX JMXÀff»fSXZ ÀffQZ d´fi¹f ¸fûSX ³fe°fZ

ÀfbAf»fIcY¨fe, Af dVf»´f ÀfZ dÀfRYÊ ³ffSXe ³fWXeÔ, ÀfUÊ Àff»f°ff IYf

¸f`³f¨fZÀMXSX AfgRY BÊÀMXøY: ÀfbAf»fIcY¨fe ·ffSX°fe¹f ³ffdSX¹fûÔ IYf EIY A³fb´f¸f ´fi¸ff¯f WX`Ü ³ffSXe ÀfVfdöYIYSX¯f IZY ´f`SXûIYfSXûÔ IYû

QbfÊ»feIYSX¯f, Àff¸fdfþIY PXfÔ¨fZ IZY ¦f»f°f dOXþf¹f³f IYf Qb¿´fdSX¯ff¸f ÀfbAf»fIcY¨fe ÀfZ ÀfeJ³ff ¨ffdWXEÜ AfB¹fZ, ÀfeJZÔÜ

WX`Ü IbY¸WXfSX, »fbWXfSX, fPÞXBÊ, QþeÊ, ¸fû¨fe AfdQ WXb³fSX¸fÔQ IYfSXe¦fSX CXØfSXfJ¯OX IZY ·fûdMX¹ff, IY·fe ·ffSX°f-d°ff°f ½¹ff´ffSX

þfd°f¹ffÔ d´fLOÞXe IYWXe ¦fÊBÔÜ ¦fÔQ¦fe R`Y»ff³fZ Uf»fûÔ IYû DYÔ¨ff °f±ff IZY ÀffÀfZ ´fi¸fbJ d³f¹ffÊ°fIY ±fZÜ ·ffSX°f-¨fe³f ¹fbð IZY ffQ 1962 ¸fZÔ

ÀfRYfBÊ IYSX³fZ Uf»fûÔ IYû ³fe¨ff U¦fÊ ¸ff³ff ¦f¹ffÜ Àf¸ffþ IYû ´fb÷Y¿f ·ffSX°f-d°ff°f ½¹ff´ffSX ´fSX SXûIY »f¦f ¦fBÊÜ ¹fWX SXûIY, ·fûdMX¹ff Àf¸fbQf¹f

ÀfØff°¸fIY f³ffIYSX, ³ffSXe IYû Qû¹f¸f QþfÊ dQ¹ff ¦f¹ffÜ ¹fZ Àff Àf¸ffþ IZY d»fE Af´fQf »fZIYSX AfBÊÜ ·fûdMX¹ff »fû¦fûÔ IYe AfþedUIYf

IZY ¦f»f×°f dOXþf¹f³f IZY IYfSX¯f WXe WXbAf WX`Ü d»fWXfþf, ·ffSX°f ¸fZÔ EIYfEIY J°fSXZ ¸fZÔ ´fOÞX ¦fBÊÜ dUIY»´f IZY øY´f ¸fZÔ ¸fQûÊÔ ³fZ ·fZOÞX-

³ffdSX¹fûÔ IYf Àff»feIYSX¯f °ff °fIY ³fWXeÔ WXû ÀfIY°ff, þf °fIY dIY fIYdSX¹ffÔ ´ff»f³ff VfbøY dIY¹ffÜ ·fZOÞX-fIYSXe ´ff»f³f ³fZ SXûMXe °fû Qe,

Àff¸ffdþIY dOXþf¹f³f ¸fZÔ ´fdSXU°fʳf ³f dIY¹ff þf¹fZÜ WX¸ffSXe ´fSX¸´fSXf¦f°f dIÔY°fb AÀf»f Àf¸fÈdð °ff AfBÊ, þf ·fûdMX¹ff AüSX°fûÔ ³fZ A´f³fZ WXb³fSX

IY»ff¹fZÔ, ·ffSX°f IZY Àff¸ffdþIY dOXþf¹f³f ¸fZÔ ´fdSXU°fʳf IYf ´fi·ffUe IYû AüþfSX f³ff¹ffÜ CX³WXû³fZ DY³f IYû dVf»´f ¸fZÔ fQ»f³ff VfbøY dIY¹ffÜ

¸ff²¹f¸f I`YÀfZ f³f ÀfIY°fe WX`Ô; AÀf¸f IYf ÀfbAf»fIcY¨fe BÀfIYf IYf»fe³f, IÔYf»f, ±fb¸f»ff, ¨fïSX, Vff»f, MXû´fe, þ`IZYMX ÀfZ »fZIYSX

A³fb´f¸f CXQfWXSX¯f WX`Ü

fIYSXe IZY DY³f ÀfZ f³fZ SXZ³feIYûMX °fIY Afþ B³fIYe dUVfZ¿fÄf°ff WX`Ü

ÀfbAf»fIcY¨fe AÀf¸f IYe SXfþ²ff³fe ¦fbUfWXfMXe ÀfZ 32 Af Af´f ¨ffWXZ ÀfdQʹfûÔ ¸fZÔ CXØfSXfIYfVfe IZY ³fe¨fZ fÀfZ ¦ffÔU OXbÔOXf

dIY.¸fe. QcSX dÀ±f°f dþ»ff IYf¸føY´f IZY Qû SXfþÀU ¦ffÔU feSX´fbSX þfB¹fZ ¹ff dRYSX ¦fd¸fʹfûÔ ¸fZÔ DY´fSX fÀfZ WXSXdÀf»f-f¦füSXe ¸fZÔ;

ÀfbAf»fIcY¨fe AüSX fSX¸fcÔOXe ÀfbAf»fIcY¨fe IYf ¦fNXþûOÞX WX`Ü 10UeÔ- Af´f dVf»´f ÀfZ Àff»f°ff AüSX Àf¸fÈdð IYe ¨f¸fIY JbQ A´f³fe AfÔJûÔ

11UeÔ Vf°ffQe IZY ´ff»f VffÀfIY SXfþf ²f¸fÊ´ff»f ³fZ dVf»´f IYû ÀfZ QZJ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Vff¹fQ WXe IYûBÊ ·fûdMX¹ff ¸fdWX»ff EZÀfe WXû¦fe,

fPÞXfUf QZ³fZ IZY d»fE dVf»´fe Àf¸fbQf¹f IYû °ffÔ°feIcY¨fe ÀfZ »ffIYSX dþÀfIZY VfSXeSX ´fSX Àfû³ff-¨ffÔQe AüSX ¸fcÔ¦fZ IZY ³¹fc³f°f¸fIY 100-200

WXÀ°fdVf»´f ¸fZÔ ¸füþc×Q A´ffSX ÀfÔ·ffU³ff¹fZÔ

ÀfbAf»fIcY¨fe ¸fZÔ fÀff¹ff ±ffÜ BÀf °fSXWX fÀff ÀfbAf»fIcY¨fe, ¸fc»f øY´f ¦fif¸f þZUSX ³f WXûÔÜ B³fIZY §fSX ³f¦fSXe¹f ÀfbdU²ffAûÔ ÀfZ »f`Àf WX`ÔÜ AüSX°fûÔ

ÀfZ EIY dVf»´f ¦fif¸f WXe WX`Ü IY°ffBÊ-fb³ffBÊ, d¸f˜e f°fʳf, °fZ»f IYû»WXc, IYû ¸fQûÊÔ ÀfZ Ad²fIY Àf¸¸ff³f, Ad²fIYfSX U CX°ÀfU IZY ¸füIZY WXfdÀf»f

ÀU¯fÊ IYfSXe¦fSXe Af²ffdSX°f »f§fb CXôû¦f BÀfIYe JfdÀf¹f°f SXWXZ WX`ÔÜ SXfþf WX`ÔÜ B³fIZY f¨¨fZ ´fPÞX-d»fJIYSX ÀfSXIYfSXe ³füIYdSX¹fûÔ ¸fZÔ ARYÀfSX f³f

IYV¸feSX IYe AfSXe, IYVfeQfIYfSXe U ÀU¯fÊIYfSXe, ¨fÔff IZY ÷Y¸ff»f, ÀU¦fÊQZU ´fi°ff´f dÀfÔWX (1603-1641) VffÀf³fIYf»f ¸fZÔ ¸fWXf³f SXWXZ WX`ÔÜ

´fÔþff IYe RbY»fIYfSXe, A»fe¦fPÞX IYe RcY»f-´fØfe, ¸fbSXfQfffQ IYe ´fiVffÀfIY ¸fû¸fBÊ °ff¸fb»fe ffSXf÷YAf õfSXf ÀfbAf»fIcY¨fe IYû ffIYf¹fQf d´f±füSXf¦fPÞX IZY ¦ffÔU ³fü»fSXf ¸fZZÔ þ³¸fe ·fûdMX¹ff ¸fdWX»ff

´fe°f»f CXôû¦f, JbþfÊ IYf ´ffgMÑe CXôû¦f, »fJ³fDY IYe d¨fIY³fIYfSXe, EIY SXZVf¸f fb³ffBÊ ¦ffÔU IZY øY´f ¸fZÔ ´fid°fdâ°f IYSX³fZ IYf IYf¸f VfbøY °fb»fÀfe QZUe ³fZ »fÃf¸fe Afßf¸f, IYüÀff³fe ÀfZ ´fiZSX¯ff »fZIYSX U¿fÊ

¸fDY IYe °ffÔ°f ÀffOÞXe, f³ffSXÀf IYf þSXe Uf»fe ÀffdOÞX¹ffÔ, d¨fÂfIcYMX IZY dIY¹ff ¦f¹ffÜ SXfþÀfe CX´f¹fû¦f IZY UÀÂf d³f¸ffʯf IYf IYf¸f, ¸fb£¹f øY´f 1952 ¸fZÔ WXe EIY LûMXf Àff IY°ffBÊ-fb³ffBÊ IZY³Qi Jû»ff ±ffÜ 1976

IYfNX-dJ»fü³fZ, AÔff»ff-´ff³fe´f°f IYe JfQe, SXfþÀ±ff³f-¦fbþSXf°f ÀfZ ÀfbAf»fIcY¨fe IYf dþ¸¸ff WXû ¦f¹ff, UWX ·fe dÀfRYÊ °ffÔ°fe Àf¸fbQf¹f ¸fZÔ °fb»fÀfe QZUe õfSXf AfgÀMÑZd»f¹ffBÊ ·fZOÞX IZY DY³f ÀfZ f³ff¹fZ AÔ¦ffSXf

IYe fÔ²fZþ, SXffSXe U VfeVffIYfSXe, þ¹f´fbSXe ¦fûMXf, þ`Àf»f¸fZSX IYf Lf´ff IYe ¸fdWX»ffAûÔ IYf WXe dþ¸¸ffÜ ´fifSX¸·f ¸fZÔ °ffÔ°fe Àf¸fbQf¹f IYe Vffg»f IYû B°f³fe ´fidÀfdð d¸f»fe dIY 1983 Af°fZ-Af°fZ B³fIYf IZY³Qi

CXôû¦f, ³ff±fõfSXf IYe d´f¨fUfBÊ, CXOÞXeÀff IYe d´f´f»fe, AfÔ²fi ´fiQZVf IYe ¸fdWX»ffEÔ WXeÔ fb³fIYSX ±feÜ IYf»ffÔ°fSX ¸fZÔ IYfSXûffSX ¸fZÔ B°f³fe UÈdð WXbBÊ °fb»fÀfe SXf³fe Vffg»f R`Y¢MXSXe ¸fZÔ ´fdSXUd°fÊ°f WXû ¦f¹ffÜ WXb³fSX ÀfZ d³fIY»fe

fÔþfSXf E¸fifOX¹fSXe, IYfÔ¨fe´fbSX¸f ÀffdOÞX¹ffÔ, °fd¸f»f³ffOXb IYe MXûOXf, dIY ´fb÷Y¿f ·fe fb³fIYSX f³f³fZ IYû »ff»ffd¹f°f WXû CXNXZÜ 1930 IZY ffQ BÀf dUIYfÀf ¹ffÂff ³fZ °fb»fÀfe QZUe IYû Af¦fZ ¨f»fIYSX dþ»ff ´fdSX¿fQ,

fÔ¦ff»f IYf IYfÔNXf, ´fcUûÊØfSX IYf SXZVf¸f dVf»´f AüSX ¸fd¯f´fbSX IYe IZY U¿fûÊÔ ¸fZÔ ¸fLbAfSXf ÀfZ »fZIYSX fifšf¯f Àf¸fbQf¹f °fIY fb³ffBÊ IZY ´fZVfZ ¨f¸fû»fe IZY A²¹fÃf þ`Àff Àf¸¸ffd³f°f ´fQ dQ»ff¹ffÜ IY·fe JbQ SXfÀ°ff

Vffd¸f»ff¸feÜ ·ffSX°f ·fSX ¸fZÔ IYWXeÔ ·fe d³f¦ffWX QüOÞXfB¹fZ; ³ffSXe CXOÞXf³f IZY ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû ¦f¹fZÜ QcÀfSXZ dUV½f ¹fbð IZY QüSXf³f fPÞXe ¸ffÔ¦f IZY IYf»f Jûþ SXWXe °fb»fÀfe QZUe IYû B³fIZY WXb³fSX ³fZ IYBÊ A³ff±f ffd»fIYfAûÔ

d»fE ´fSX¸´fSXf¦f°f WXÀ°fdVf»´f IYf AfÀf¸ff³f Jb»ff ´fOÞXf WX`Ü ¸fZÔ »f¦f·f¦f ´fcSXf ÀfbAf»fIcY¨fe ¦ffÔU WXe fb³fIYSX ¸fZÔ °fQe»f WXû ¦f¹ffÜ IYf ´ff»f³f-´fû¿f¯f-dVfÃff-QeÃff IYSX dþÔQ¦fe IYe ³fBÊ SXfWX dQJf³fZ

ÀfbJQ AfÔIYOÞXf WX` dIY ·ffSX°f WXÀ°fdVf»´f d³f¹ffÊ°f ÀfbAf»fIcY¨fe IYe 92 ´fid°fVf°f AfffQe Afþ ¦f`SX IÈYd¿f IYf¹fÊ ¸fZÔ WX`Ü »ff¹fIY Àf¸f±fÊ f³ff¹ffÜ °fb»fÀfe QZUe Af dIYÀfe ´fWX¨ff³f IYe

IY¸fûfZVf WXSX U¿fÊ fPÞX SXWXf WX`Ü 1986-87 ¸fZÔ ·ffSX°f ¸ffÂf 386.7 BÀf 92 ´fid°fVf°f ¸fZÔ ÀfZ 95 ´fid°fVf°f AfffQe WX`¯OX»fc¸f AüSX ¸fcÔ¦ff ¸fûWX°ffþ ³fWXeÔÜ °fb»fÀfe SXf³fe Vffg»f IZY øY´f ¸fZÔ B³fIYf AdÀ°f°U Af

IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf WXÀ°fdVf»´f d³f¹ffÊ°f IYSX°ff ±ffÜ U¿fÊ 2017-18 ¸fZÔ CX°´ffQIY ¦fd°fdUd²f¹fûÔ ¸fZÔ ½¹fÀ°f WX`Ü BÀf °fSXWX Af fb³ffBÊ, Ad¸fMX WX`Ü

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com 32

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018


·fiáXf¨ffSX

fffbAûÔ IYf ·fiáX VffÀf³f f³ff OXeAfBÊXAûEÀf IYf¹ffÊ»f¹f

Àfe0´fe0d¸fßff/fe0´fe0dÂf´ffNXe

f»fSXf¸f´fbSXÜ CXØfSX ´fiQZVf ¸fZ ÀfbVffÀf³f, ·fiáf¨ffSX ÀfZ ¸fbdöY, ÀfSXIYfSXe

AfgdRYÀf ¸fZ §fcÀfJûSXe ´fSX SXûIY ÀfdWX°f A³¹f ¦f»f°f ¸fbïûÔ ´fSX »f¦ff¸f

»f¦ff³fZ IZY d»f¹fZ WXe WXSX U¦fÊ IZY þ³f°ffþ³ffQʳf ³fZ UûMX QZIYSX ·ffSXe

þ³ff²ffSX ÀfZ ·ffþ´ff IYe ÀfSXIYfSX f³ffBÊ ±feÜ ´fSXh°fb ÀfSXIYfSXe

Ad²fIYfSXe U fffbAûÔ IYe ´fbSXf³fZ PXSXZÊ ´fSX IYf¸fIYSX³fZ IYe ´fi¯ff»fe ¸fZ

IYûBÊ ·fe fQ»ffU ³fWXe WXû SXWXf WX`Ü dþÀfÀfZ »fû¦fûh ¸fZ Af ÀfSXIYfSX

IZY ´fid°f ÀffRY ³fSXfþ¦fe QZJe þf SXWXe WX`Ü dþÀfIYe ff³f¦fe CX´f¨fb³ffU

IZY ´fdSX¯ff¸f ¸fZ14 ¸ff¨fÊ IYû dQJfBÊ ·fe QeÜ Af þ³f´fQ f»fSXf¸f´fbSX

IZY dVfÃff dU·ff¦f (¸ff) IZY ¸fb£¹ff»f¹f OXeAfBÊAûEÀf AfgdRYÀf IYe

ff°f IYSXZh °fû ¹fWXfh fffbAûÔ IYf ·fiÀMXf¨ffSX, »fcMX JÀfûMX WXSX IYf¸f IZY

d»f¹fZ ²f³f CX¦ffWXe ¸fZ IYûBÊ ·fe IY¸fe ³fWXe Af ÀfIYe WX`Ü ÀffÀfZ

Af›¹fÊþ³fIY ff°f °fû ¹fZ WX` IYe IbYL AfgdRYÀfûÔ ¸fZ IYBÊ Àff»fûh ÀfZ

IbYhOX»fe ¸ffSXZ f`NXZ §ff§f fffbAûÔ IZY Af¦fZ ÀffIYe d§f§§fe fÔQ WXe

SXWX°fe WX`Ü

¹fWXfh WXSX þøYSXe ÀfSXIYfSXe IYf¦fþ IZY d³f¦fÊ°f IYSXf³fZ ¹ff

þ¸ff IYSX³fZ IZY d»f¹fZ ÀIcY»f IYû A»f¦f A»f¦f ßfZd¯f¹fûÔ ¸fZ

ÀfbdU²ffVfb»IY WXSX WXf»f ¸fZ QZ³ff WXe ´fOÞX°ff WX`Ü U³ffÊ B°f³fe QüOÞX ·ff¦f

IYSX³fe ´fOÞXZ¦fe IYe Af´f WX`SXf³f WXe WXû þfAû¦fZÜ °ffþf §fMX³ffIiY¸f IYe

ff°f IYSXZh °fû Qþʳfû dUôf»f¹fû ³fZ ³ff¸f ³f CXþf¦fSX IYSX³fZ IYe Vf°fÊ

´fSX f°ff¹ff WX` IYe ¹fWXfh IYe IYf¹fÊ´fi¯ff»fe ¸fZ SXØfe ·fSX ·fe fQ»ffU

³fWXe WXû ´ff¹ff WX`Ü WXSX IYf¸f IZY d»f¹fZ ¨fPÞXfUf °fû QZ³ff WXe WX`Ü þû

Af EIY ´fSX¸´fSXf f³f ¦f¹fe WX` BÀfÀfZ IYf¸f WXû þf°ff WX` AüSX Af´f

¨f»f°fZ fd³f¹fZÜ dVfÃfIYû IZY E¦×þfd¸f³fZVf³f d³f¹fbdöY´fÂf, LfÂfûÔ IZY

´fiUZVf ´fÂf , fûOXÊ ´fSXeÃff OXйfcMXe ·fb¦f°ff³f, ¸fc»¹ffhIY³f ·fb¦f°ff³f, MXe

Àfe IYfCX¯MXSX ÀffBʳf, ESXeESX ·fb¦f°ff³f, ´fi¸fûVf³f, ÀfdWX°f »f¦f·f¦f WXSX

IYf¸f IZY d»f¹fZ Af´fIYû IbYL ³f IbYL QZ³ff WXe WX`Ü fûOXÊ ´fSXeÃff þ`ÀfZ

ÀfSXIYfSXe IYf¹fûÊÔ IZY IYf¦fþf°fû IZY d»f¹fZ ·fe UÀfc»fe ´fSX ¹fWXfh IZY fffc

³fWXe dWX¨fIY°fZÜ ¹fWXfh IZY fffbAûÔ IYe þ¸fIYSX §fcÀfJûSXe dIYÀfe ÀfZ

dL´fe ³fWXe WX`Ü ¸fÔ¦f»fUfSX IYû IbYL ÀIcY»fûÔ IZY »f¦f·f¦f 7 dVfÃfIY

þû OXeAfBÊAû¹fÀf IYf¹fÊ»f¹f ¸fZ ÀfSXIYfSXe IYf¹fÊ Uf»fZ AUfOXÊ »f`ÔIY

IZY d»f¹fZ Qû´fWXSX 2fþZ ·fMXIY SXWXZ ±fZ ³fZ A´f³fe ´feOÞXf QfZ þbff³f ¸fZ

f°ff°fZ WXb¹fZ IYWXf dIY ·fBʹff ¢¹ff IYWXf þf¹f Àff U`ÀfZ WXe WX` IYûBÊ

fQ»ffU fQ»ffU ³fWXe WX` IZYU»f ¨fûÔ¨f»fZ ffþe WX`Ü Af ÀfSXIYfSXe

IYf¸f WX` f¨¨fûh IZY ´fi¹fû¦ff°¸fIY AÔIYûÔ IYf AUfOXÊ »f`ÔIY »fZ³ff

f°ffB¹fZ CXÀfIYf ·fe 100 ÀfZ 200 ÷Y´f¹fZ ´fid°f IZY dWXÀfff ÀfZ

Jb»fZAf¸f UÀfc»ff þf SXWXf WX`Ü ¹fWXe ³fWXe ¹fWXfh IZY Af»ff Ad²fIYfSXe

IZY dJ»ffRY ·fe df³ff ´f`Àff d»f¹fZ IYûBÊ IYf¸f ³ff IYSX³fZ IZY AfSXû´f

dVfÃfIY ÀfÔ§f »f¦ff°fZ SXWXZ WX`Ô Ü °ffþf §fMX³ff IiY¸f ¸fZ dþ»fZ IZY Qû³fû

dVfÃfIY ÀfÔ§f §fcÀf JûSXe ÀfZ Afdþþ AfIYSX OXeAfBÊAûEÀf IYû

WXMXf³fZ IZY d»f¹fZ ÀfOÞXIYûÔ ´fSX CX°fSX Af¹fZ WX`Ô Ü BÀfIZY d»f¹fZ ÀfSXIYfSXe

dVfÃfIY ·fe dU¦f°f °fe³f dQ³fû ÀfZ ¸fc»¹ffhIY³f ³fWXe IYSX SXWXZ WX`Ô ¢¹ff

dIY¹ff þf¹f?

¹fZ EZÀfZ WXe ¨f»f°ff SXWXZ¦ff

¨ffWXZ dþÀfIYe ÀfSXIYfSX Af¹fZ ¨ffWXZ þû Ad²fIYfSXe WXû Af ¹fWXfh IZY

dþ¸¸fZQfSX IYf BÀf¸fZ ¢¹ff SXû»f WX` ¹fZWX ·fe EIY fOÞXf ÀfUf»f WX` IYe

AfdJSX dIYÀfIYe ÀfSX´fSXÀ°fe ¸fZ ¹fZ ·fiáf¨ffSX IYf IYfSXûffSX RY»fRcY»f

SXWXf WX`Ü ¢¹ff B³f Ad²fIYfdSX¹fû,fffbAûÔ IYf ´fZMX B³fIZY A´f³fZ UZ°f³f

ÀfZ ³fWXe ·fSX°ff? ¹ff ¹fZ B°f³fZ d³fOXSX WXû ¦f¹fZ WX`Ô dIY dIYÀfe IYû IbYL

³fWXe Àf¸fÓf°fZÜ Af ÀffÀfZ fOÞXe ff°f °fû ¹fZ WX` IYe IYûBÊ dUôf»f¹f

¹ff ÀfÔÀ±ff ´fi²ff³f B³fIZY dJ»ffRY ÓfhOXf fb»fÔQ ¢¹fch ³fWXe IYSX°ff? ¹fZ

·fe EIY ¹fÃf ´fiV³f WXe WX`Ü ÀfcÂfû IYe dSX´fûMXÊ IYe ¸ff³fZ °fû ¹fWXfh ´fSX

IYfRYe dQ³fû ÀfZ °f`³ff°f IbYL §ff§f fffc B°f³fZ ´fi·ffUVff»fe U °f¦fOÞXZ

JchMXZ ´fIYOÞX SXJZ WX`Ô dþ³WXZ dWX»ff ´ff³ff dþ»fZ IZY Ad²fIYfdSX¹fû IZY UVf

IYe ff°f ³fWXe WX` Ü

IbYL °fû ³fZ°ffAûh IYû ·fe ´ff³fe d´f»ff SXWXZ WX`Ô

þf fÀf´ff ÀfSXIYfSX ±fe °fû ³fe»ff´fiZ¸f , Àf´ff SXfþ ¸fZ IbYL ¸ff³f³fe¹f

IZY IYQ¸fû ¸fZ f`NXIYSX CX³fIZY dUôf»f¹f IYû WXSX ÀfbdU²ff QZ³ff IY¸feVf³f

ffh²f³ff Af¸f ff°f ±fe Ü Af þf ´fiQZVf AüSX QZVf ¸fZ Àff ·f¦fUf¸f¹f

WX` °fû ¹fZ d¦fSXd¦fMX IYû ´feLZ LûOÞX°fZ WXb¹fZ ¹fWXfh ·fe AfVfeUfÊQ »fZ ¨fbIZY

WX`Ô Ü AüSX EZÀfZ °f`ÀfZ ·f¦fUf²ffSXe ³fZ°ffAû IZY Àff±f ³fWXe WX`Ô fd»IY

´fiQZVf ¸fZ A¨Le WX`dÀf¹f°f Uf»fZ ¸ff³f³fe¹f IZY dUV½ffÀf ´ffÂf f³f ¨fbIZY

WX`ÔÜ

Af B³f§fcÀfJûSXûÔ IYf IYûBÊ ff»f ffhIYf I`YÀfZ IYSXZ¦ff?

¹fZ °fû UWXe IYSXZh¦fZ þû B³WXZ IYSX³ff WX` ÀfSXIYfSX ¨ffWXZ þû WXûÜ ¹fdQ ¹fû¦fe

ÀfSXIYfSX B³f þ³fÀf¸fÀ¹ffAûÔ IYû EZÀfZ WXe QSXdIY³ffSX IYSX°fZ WXb¹fZ

AfÔIYOÞXZffþe ¸fZ »f¦fe SXWXZ¦fe °fû A¨LZ dQ³f IYf°fIY SXWXZh¦fZ ¹fZWX ·fe

IYWX´ff³ff fOÞXf ¸fbdVIY»f WX` Ü

dÀfðX VfdöY´feNX ¸ffh ´ffMXZV½fSXe ¸fZÔ QVffÊ»fbAûÔ IYe ·feOÞXX

fe.´fe. dÂf´ffNXe / IZY.IZY. ÀfSXûþ (f»fSXf¸f´fbSX)

CXØfSX ·ffSX°f IZY ´fidÀf²Q VfdöY´feNX QZUe´ffMX³f IZY ¸fÔdQSX ¸fZÔ ¨f`Âf

³fUSXfdÂf ÀfZ ·föYûÔ IYe ´fi¨fÔOX ·feOÞX VfbøY WXû ¦fBÊ WX`,þû A¦f»fZ 45

dQ³fûÔ °fIY þfSXe SXWXZ¦feÜ BÀf VfdöY´feNX ¸fZÔ QVfʳf WXZ°fb QVfʳff±feÊ ·ffSX°f

IZY dUd·f³³f ÃfZÂfûÔ IZY Àff±f-Àff±f ´fOÞXûÀfe QZVf ³fZ´ff»f ÀfZ ·fe ·ffSXe

°ffQfQ ¸fZ ´fWXb¨f°fZ WX`ÔܹfWX ´fb³fe°f À±f»f 51 VfdöY´feNXûÔ ¸fZÔ A´f³ff

¸fWX°U´fc¯fÊ À±ff³f SXJ°ff WX`ÜBÀfe ´ffU³f ¸fÔdQSX IZY ³ff¸f ÀfZ f»fSXf¸f´fbSX

IZY ¸fÔOX»f IYf ³ff¸f QZUe´ffMX³f ¸fÔOX»f SXJf ¦f¹ff WX`Ü CX´fi IZY U°fʸff³f

¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f ³ff±f BÀf ¸fÔdQSX IZY ´feNXf²feV½fSX WX`ÔܸfWXÔ±f

d¸f±f»fZVf ³ff±f ¹fû¦fe ¸fÔdQSX IZY ½¹fUÀ±ff´fIY WX`ÔÜ dUdQ°f WXû dIY CX´fi

IZY f»fSXf¸f´fbSX þ³f´fQ ÀfZ 30 dIY¸fe IYe QcSXe ´fSX °fWXÀfe»f °fb»fÀfe´fbSX

³f¦fSX ´fdSXÃfZÂf ¸fZ WXe Àfb´fidÀf²Q dÀf²Q VfdöY´feNX ¸ffg ´ffMXZV½fSXe IYf

¸fÔdQSX dÀ±f°f WX`ܹfWX dVfU AüSX Àf°fe IZY ´fiZ¸f IYf ´fi°feIY ÀU÷Y´f

WX`ÜA´f³fZ d´f°ff ´fiþf´fd°f QÃf IZY ¹fÄf ¸fZÔ A´f³fZ ´fd°f dVfUþe IYf

À±ff³f ³f QZJIYSX Àf°fe ³fZ A´f¸ff³f ÀfZ IiYûd²f°f WXûIYSX A´f³fZ ´fif¯f

°¹ff¦f dQ¹fZÜBÀf §fMX³ff ÀfZ Ãfb²f WXûIYSX dVfUþe ³fZ ´fiþf´fd°f QÃf IZY

¹fÄf IYû dU²UÔÀf IYSXIZY Àf°fe IYf VfU IYû A´f³fZ IÔY²fZ ´fSX SXJIYSX

°fe³fûÔ »fûIY ¸fZ §fc¸f³fZ »f¦fZ,°fû ÀfÔÀffSX ¨fIiY ¸fZÔ ½¹fU²ff³f CX°´f³³f WXû

Àfe°ff »fûIYf´fUfQ ÀfZ dJ³³f WXûIYSX ¹fWXfh ²fSX°fe ¸ff°ff IYe ¦fûQ ¸fZÔ

f`NXIYSX ´ff°ff»f ¸fZ Àf¸ff ¦f¹fe ±feÜ

À±ff´f°¹f- ¸fÔdQSX IZY ¦f·fʦfÈWX ¸fZÔ ´fWX»fZ IYûBÊ ´fid°f¸ff ³fWXe ±feܸf²¹f

¸fZ EIY ¦fû»f ¨ffhQe IYf ¨ffc°fSXf ±ff,UWX Af ·fe WX`,dþÀfIZY ³fe¨fZ

ÀfbSXÔ¦f PXIYe WXbBÊ WX`ܸfÔdQSX IZY CXØfSX ¸fZÔ þ»f IbY¯OX WX`ÜÀfc¹fÊ´fbÂf ¸fWXfSX±fe

IY¯fÊ ³fZ ¹fWXfh ´fSXVfbSXf¸f ÀfZ ²f³fbUZÊQ IYe dVfÃff »fe ±feÜ

CX°ÀfU- ¨f`Âf ¸ffÀf IZY ³fUSXfdÂf ´fUÊ ´fSX dÀf²Q SX°f³f³ff±f ffff IYe

ÀfUfSXe ³fZ´ff»f QfÔ¦f dþ»fZ IZY ¨fü§fSXf ³ff¸fIY À±ff³f ÀfZ ´fQ¹ffÂff IYSX-

IZY ¸fNX IZY ¸fWXÔ±fûÔ õfSXf WXSX U¿fÊ ´fÔ¨f¸fe IZY dQ³f ¸ffg ´ffMXZV½fSXe IZY

QSXffSX ¸fZ »ff¹fe þf°fe WX`ܹfWX dVfUfU°ffSX ¸fWXf¹fû¦fe ¦fb÷Y ¦fûSXJ³ff±f

ÀfZ QeÃff »fZIYSX ÀU¹fÔ EIY dÀf²Q ¸fWXf¹fû¦fe ´feSX SX°f³f ³ff±f ffff IZY

³ff¸f ÀfZ ´fidÀf²Q WXbEÜ ¸fÔdQSX IZY ´feLZ ´fifÔ¦f¯f ¸fZ ´feSX SX°f³f ³ff±f ffff

IYe ¸fcd°fÊ dÀ±f°f WX`Ü ´feSX SX°f³f ³ff±f ffff ³fZ´ff»f ÀfZ ´fif¹f: QZUe þe

IYf QVfʳf IYSX³fZ ´f`Q»f WXe Af°fZ ±fZÜIYWXf þf°ff WX` dIY ¸ff°ffþe ³fZ

´fiÀf³³f WXûIYSX EIY ffSX CX³fÀfZ USXQf³f ¸ffÔ¦f³fZ IZY d»fE IYWXf,°fû

SX°f³f³ff±f ³fZ IYWXf, ¸ff°ff, ¸fZSXe ´fif±fʳff WX` dIY Af´fIZY Àff±f ¹fWXfh ¸fZSXe

·fe ´fcþf WXûÜ QZUe ³fZ IYWXf, °f±ffÀ°fbÜ °f·fe ÀfZ ¹fWXfh SX°f³f ³ff±f IYf

QSXe¨ff IYf¹f¸f WX`Ü QSXe¨fZ ¸fZ ´fÔ¨f¸fe ÀfZ EIYfQVfe °fIY SX°f³f ³ff±f IYe

´fcþf WXû°fe WX`Ü

¦f¹ffÜ°ff ·f¦fUf³f dU¿¯fb ³fZ Àf°fe IZY VfU IZY dUd·f³³f AÔ¦fû IYû

ÀfbQVfʳf ¨fIiY ÀfZ IYfMX-IYfMXIYSX ·ffSX°f IZY d·f³³f-d·f³³f À±ff³fûÔ ´fSX

d¦fSXf dQEÜ´fȱUe ´fSX þWXfh -þWXfh Àf°fe IZY VfU IZY AÔ¦f d¦fSXZ, UWXfh-

UWXfh VfdöY´feNX À±ffd´f°f WXbEÜÀf°fe IYf Uf¸f ÀIY³²f ´ffMX¸fSX AÔ¦f

¹fWXfh ´fSX d¦fSXf ±ffÜBÀfd»fE ¹fWX À±ff³f QZUe ´ffMX³f IZY ³ff¸f ÀfZ ´fidÀf²Q

WX`ܹfWXeÔ ·f¦fUf³f dVfU IYe AfÄff ÀfZ ¸fWXf¹fû¦fe ¦fb÷Y ¦fûSXJ³ff±f ³fZ

ÀfUÊ´fi±f¸f QZUe IYe ´fcþf-A¨fʳff IZY d»fE EIY ¸fNX IYf d³f¸ffʯf

IYSXfIYSX ÀU¹fÔ »f¸fZ Àf¸f¹f °fIY þ¦fªþ³fe IYe ´fcþf IYSX°fZ WXbE

Àff²f³ffSX°f SXWXZÜ BÀf ´fiIYfSX SXWX À±f»f dÀf²Q VfdöY´feNX IZY Àff±f-

Àff±f ¹fû¦f´feNX ·fe WX`Ü QZUe ´ffMX³f IYe QZUe IYf QcÀfSXf ³ff¸f

´ff°ff»fZV½fSXe QZUe IZY ÷Y´f ¸fZ ´fif~ WXû°ff WX`Ü IYWXf þf°ff WX` dIY ¸ff°ff

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com 33

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018


d½fd½f²f £ffSX

øY´f, SaX¦f AüSX ¦fa²f LXûOÞX ¦fE ´fadOX°f IYûdNX»ff

WXSXQûBÊ IYe SXfþ³fe°fe IZY ·fe¿¸f ´fÔdOX°f IYûdNX»ff WXbE ÀU¦fʦff¸fe

SXfWXb»f ßfeUfÀ°fU/WXSXQûBÊ

WXSXQûBÊ IYe SXfþ³fe°fe IYe ¨f¨ffÊ WXû ¹ff WXSXQûBÊ dþ»fZ IYf ³ff¸f ·fe

dIYÀfe þbff³f ¸fZÔ Af¹fZ AüSX ´fÔdOX°f IYüVf»f dIYVfûSX d°fUfSXe IYf ³ff¸f

³f d»f¹ff þf¹fZ ¹fWX ¸fbdVIY»f WX` BÀf IY±f³f ÀfZ WXe ÀU¦fʦff¸fe ´fÔdOX°f

þe IZY WXSXQûBÊ þ³f´fQ ¸fZÔ SXWXZ SXfþ³f`d°fIY U¨fÊÀU IYû þf³ff þf

ÀfIY°ff WX`Ü ´fd¯OX°f IYüVf»f dIYVfûSX d°fUfSXe (IYûdNX»ff) IYf þ³¸f

·f»fZ WXe ¸fü³fe A¸ffUÀ¹ff IYû WXbAf ±ff, »fZdIY³f dÀf³fZ¸ff SXûOX dÀ±f°f

AfUfÀf ´fSX ¦f³f WXfCXÀf ¸fZÔ Vff¸f IYû CX³fIZY ¨ffWX³fZ Uf»fûÔ IZY þbMX³fZ

´fSX UWX Jcf fû»f°fZ fd°f¹ff°fZ ±fZÜ 50 fSXÀf IYf SXfþ³fed°fIY

A³fb·fU Àf¸fZMXZ ´fd¯OX°f þe CX¸fi ¨fPÞX³fZ IZY ffUþcQ ÃfZÂf IZY »fû¦fûÔ

IYf ´fiVffÀfd³fIY, ³¹ffd¹fIY AüSX ´fbd»fÀf ÀfZ þbOÞXZ IYf¸f ¸fZÔ ¸fQQ IYSX³fZ

IZY d»fE IY¨fWXSXe ÀfZ EÀf´fe Q×µ°fSX °fIY ´fif¹f: dQJ þf°fZ ±fZÜ CX³fIYf

þf³ff MXûOXSX´fbSX ÃfZÂf IZY »fû¦fûÔ IZY d»fE ÀfQ¸fZ ÀfZ IY¸f ³fWXeÔ WX`Ü

MXûOXSX´fbSX ÃfZÂf ´fÔ¨ff¹f°f IYe SXfþ³fed°f ´fSX 50 IZY QVfIY ÀfZ WXe CX³fIZY

´fdSXUfSX IYf QfQff SXWXfÜ Àff»f 1955 ¸fZÔ ´fd¯OX°f þe »ffgIY

´fi¸fbJ f³fZÜ WXf»ffÔdIY, CX¸fi 25 U¿fÊ ÀfZ IY¸f WXû³fZ IZY ¨f»f°fZ dOXffSX

WXû ¦fEÜ ffQ ¸fZÔ ´fd¯OX°f þe IYe ¸ffÔ ÀfQfd´f¹ffSXe ´fi¸fbJ f³feÔÜ Àff»f

1962 ÀfZ 1995 °fIY ´fd¯OX°f þe MXûOXSX´fbSX »ffgIY ´fi¸fbJ SXWXZÜ

Àff»f 1995 ÀfZ 2005 °fIY ´fd¯OX°f þe IYe ´fbÂfU²fb ÀfSXûþ

d°fUfSXe »ffgIY ´fi¸fbJ AüSX 2000 ÀfZ 2005 °fIY ´fbÂf ÀfÔþ¹f

d°fUfSXe ª¹fZâ ´fi¸fbJ SXWXZÜ 2005 ÀfZ 2010 °fIY A³fb¨fSX ²fSX¸fc

»ffgIY ´fi¸fbJ SXWXfÜ ´fd¯OX°f þe »f¦f·f¦f 04 QVfIY °fIY IZY³f

¦fiûUÀfÊ ÀfûÀff¹fMXe IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f SXWXZÜ CX³WXûÔ³fZ 70 IZY QVfIY ¸fZÔ d´fWXf³fe

dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf ÀfZ d³fQÊ»fe¹f ¨fb³ffU ·fe »fOÞXf ±ff AüSX Àf`IZY¯OX SX³fSX

SXWXZ ±fZÜ ´fbÂf ÀfÔþ¹f QVfIY ·fSX ÀfZ IZY³f ¦fiûUÀfÊ ÀfûÀff¹fMXe IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f

WX`ÔÜ Àff±f WXe, EEÀffeUe B¯MXSX IYfg»fZþ IZY ´fif³²fIY ·fe WX`ÔÜ 2010

IZY »ffgIY ´fi¸fbJ ¨fb³ffU ¸fZÔ ÀfØff IZY QffU ¸fZÔ MXûOXSX´fbSX IYe dÀf¹ffÀf°f

IZY Àf¸feIYSX¯f ´fd¯OX°f þe IZY dU´fSXe°f WXû ¦fEÜ VffWXfffQ IZY

°f°IYf»fe³f fÀf´ff dU²ff¹fIY AfdÀfRY JfÔ 'ffc' IZY QJ»f ³fZ

´fd¯OX°f þe IYû »ffgIY ´fSX QfQfZ ÀfZ fZQJ»f IYSX dQ¹ff ±ffÜ

»fZdIY³f, 2012 IZY dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ ffc IYû BÀfIYe fOÞXe

IYe¸f°f ¨fbIYf³fe ´fOÞXeÜ Àf´ff ´fi°¹ffVfe fffc JfÔ IZY ¨fb³ffU IYû ´fd¯OX°f

þe ³fZ A´f³fe ´fid°fâf ÀfZ þûOÞX d»f¹ff AüSX ffc ¨fb³ffU WXfSX ¦fEÜ

¨fb³ffU IZY ³f°feþZ Af³fZ IZY ffQ fffc ÀfZ ª¹ffQf RcY»f-¸ff»ffEÔ

´fd¯OX°f þe IYû ´fWX³ffBÊ ¦fBÊÔ AüSX þe°f IYf ßfZ¹f dQ¹ff ¦f¹ffÜ ffQ IZY

dQ³fûÔ ¸fZÔ ´fd¯OX°f þe AÀUÀ±f SXWX³fZ »f¦fZÜ WXf»ffÔdIY, ¦f³f WXfCXÀf ´fSX

Vff¸f IYû UWX fû»f°fZ-fd°f¹ff°fZ dRYSX ·fe dQJ þf°fZ ±fZÜ B²fSX, IYfRYe

U×¢°f ÀfZ UWX ³fþSX ³fWXeÔ Af°fZ ±fZÜ ´fd¯OX°f þe ³fZ A´f³fZ d´f°ff

SXf¸f·fSXûÀfZ dÂf´ffNXe IYe À¸fÈd°f ¸fZÔ EIY CX¨¨f°fSX ¸ff²¹fd¸fIY dUôf»f¹f

IYe À±ff´f³ff IYe ±feÜ 28 ¸ff¨fÊ IYe Qû´fWXSX »fJ³fDY ¸fZÔ ´fd¯OX°f þe

IZY QZWXfUÀff³f IYf Àf¸ff¨ffSX Af¹ffÜ Àf¸ff¨ffSX Af¸f WXû³fZ IZY ffQ

SXfþ³fed°fIY ¦fd»f¹ffSXûÔ AüSX MXûOXSX´fbSX ¸fZÔ VfûIY IYe »fWXSX QüOÞX ¦fBÊÜ

IYûdNX»ff ´fdSXUfSX IZY IYSXefe A³fb´f¸f ´ff¯OXZ¹f IYe ´fid°fdIiY¹ff ±fe-

'fffc d´fL»fe ¸fü³fe A¸ffUÀ¹ff IYû 81 U¿fÊ IZY WXbE ±fZÜ CX³fIYf

þf³ff SXfþ³fed°f IZY EIY ¹fb¦f IYf AUÀff³f WX`Ü' ´fd¯OX°f þe IZY 03

´fbÂf Àfb·ff¿f, Àf°feVf, ÀfÔþ¹f, ´fbÂfe fdf°ff ffþ´fZBÊ, 02 ´füÂf AüSX

04 ´füdÂf¹ffÔ WX`ÔÜ

§fSX-§fSX Vfü¨ff»f¹f d³f¸ffʯf WXû³fZ ÀfZ °fe³f ¦fb³ff »ff·f-OXeE¸f

dSXÔIbY IbY¸ffSX

ßfe´fbSX IYe ¦fif¸fe¯f ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ U¿fûÊÔ ÀfZ »fÔdf°f

ÀfOÞXIY IYe ¸ffÔ¦f ´fcSXe WXû³fZ ´fSX OXeE¸f ÀfVfe°f

þ³f´fid°fd³fd²f¹fû IYf dIY¹ff Af·ffSXÜ

þc³f °fIY IYf¹fÊ IYû ´fcSXf IYSX³fZ IYû »fZIYSX OXeE¸f ³fZ

þ³f´fid°fd³fd²f¹fû IYû ¹fbîÀ°fSX ´fSX IYf¹fÊ IYû ¦fd°f ´fiQf³f

IYe dU³f°feÜ

´fiJÔOX ¸fZÔ dIiY¹ffd³U°f dUWXfSX ÀfSXIYfSX IYe ¸fWX°UfIYfÔÃfe Àff°f d³f›¹f

¹fûþ³ff IZY °fWX°f dIYE þf SXWXZ IYf¹fûÊÔ IYf VfbIiYUfSX IYû dþ»ff

´fQfd²fIYfSXe ´fiQe´f IbY¸ffSX Óff ³fZ d³fSXeÃf¯f dIY¹ffÜ BÀf IiY¸f ¸fZÔ f`Àff

´fiJÔOX ¸fb£¹ff»f¹f ÀfZ ¸fWXþ ´f¨ffÀf ¸feMXSX QcSX fÀfZ SXüMXf ´fÔ¨ff¹f°f IZY

UfOXÊ ÀfÔ£¹ff ffSXWX U °fZSXWX IZY °fWX°f ßfe´fbSX ¦fif¸f ¸fZÔ °f±ff ¸ff»fû´ffSXf

´fÔ¨ff¹f°f IZY A³°fSX¦fÊ°f SXWXbAf U þ¦fQ»f ¦fif¸f ¸fZÔ ¦f»fe ³f»fe ¹fûþ³ff

¸fZÔ f³fe ÀfOÞXIY IYf ¦fif¸fe¯fûÔ ÀfZ RYe°ff IYMXUfIYSX Vfb·ffSXÔ·f IYSXUf¹ffÜ

ßfe´fbSX ¦fif¸f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ´fÔ¨ff¹f°f ¸fbdJ¹ff d³fIYWX°f

³ffþ,CX´f¸fbdJ¹ff ¸fû ³fÀfe¸f, ´fÔ¨ff¹f°f Àfd¸fd°f ÀfQÀ¹f SXZ¯fb Óff,UfOXÊ

ÀfQÀ¹f ¸fû VffQff U ¸fû ¸fbþfdWXQ ³fZ þWXf OXeE¸f IYf ¦f¸fÊ þûVfe

ÀfZ ÀUf¦f°f dIY¹ff ¦f¹ff UWXe ¦fif¸fe¯f ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ Àff¸fcdWXIY øY´f ¸fZÔ

EIY d»fffÀf ¸fZÔ ÀUf¦f°f ¦ff³f AûSX fbRZY QZIYSX U¿fûÊ IZY ffQ CX³fIZY

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

Àf´f³fûÔ IYû ´fcSXf IYSX³fZ IZY d»fE dfWXfSX ÀfSXIYfSX IZY Àff±f Àff±f Àf·fe

´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ U þ³f´fid°fd³fd²f¹fû IYf Af·ffSX ´fiIYMX dIY¹ffÜ UWXe

¸ff»fû´ffSXf ¸f²¹f dUôf»f¹f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f IYf¹fÊIiY¸f IYû ÀfÔfûd²f°f

IYSX°fZ WXbE OXeE¸f ßfe Óff ³fZ IYWXf dIY ·ffSX°f ¦fif¸f ¸fZÔ fÀf°ff WX` AüSX

¦fif¸f IZY ÀfUf¦feʯf dUIYfÀf IYf Af²ffSX WX` ¸fb£¹f¸fÔÂfe Àff°f d³f›¹f

IYf¹fÊIiY¸fÜBÀf IYf¹fÊIiY¸f IZY °fWX°f §fSX-§fSX Vfü¨ff»f¹f IZY d³f¸ffʯf IYe

dQVff ¸fZÔ þû ¦fd°f WXbBÊ WX` CXÀfZ AûSX Ad²fIY IYSX³fZ IYe AfUV¹fIY°ff

´fSX f»f QZ°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¹fWX dUIYfÀf IYf¹fÊ Af´fIYf WX`Ü

Af´f Àf·fe IYû d¸f»f IYSX dUIYfÀf IYf¹fûÊÔ IYe SXJUf»fe IYSX°fZ WXbE

´fcd¯fʹff

CXÀfÀfZ fZWX°fSX ÀfbdU²ff ´fif~ IYSX³fe WXû¦feÜ ßfe Óff ³fZ IYWXf dIY

Vfü¨ff»f¹f d³f¸ffʯf WXû³fZ ÀfZ EIY Àff±f °fe³f RYf¹fQZ Àf·fe IYû d¸f»f°fZ

WX`Ü´fWX»ff RYf¹fQf ÀU¨L°ff þû ´f¹ffÊUSX¯f IYû fZWX°fSX f³ff¹fZ SXJ³fZ

IZY Àff±f WXe ÀUfÀ±¹f IZY A³fbIcY»f WX`Ü QcÀfSXf RYf¹fQf ÀfbSXÃff IYf WX`

dþÀfÀfZ fWXb°f WXQ °fIY ¦fif¸f ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fe LûMXe-¸fûMXe §fMX³ffEÔ §fMXe

WX`ÜUWXe °feÀfSXf þû ÀffÀfZ ª¹ffQf RYf¹fQf »fû¦fû IYû BÀfÀfZ d¸f»f SXWXf

WX` Uû Àf¸¸ff³f WX` dþÀfIYf Vff¹fQ WXe IYûBÊ ¸fû»f WX`Ü

OXeE¸f ³fZ ¦fif¸fe¯fûÔ ÀfZ ´fcUÊ IYe ·ffÔd°f Àf·fe ´fiIYfSX IZY

dUIYfÀff°¸fIY IYf¹fûÊ ¸fZÔ ´fiVffÀf³f U þ³f´fid°fd³fd²f¹fû IZY ÀfWX¹fû¦f

IYSX³fZ ´fSX f»f QZ°fZ WXbE þc³f °fIY ´fcSXZ f`Àff ´fiJ¯OX IYû Vfü¨f ¸fböY

IYSX³fZ IYû »fZIYSX ´fQfd²fIYfSXe-Ad²fIYfSXe IYû ¸fWX°U´fc¯fÊ dQVff d³fQZÊVf

dQ¹fZÜBÀf QSXd¸f¹ff³f OXeE¸f ³fZ f`Àff ´feE¨fÀfe IYf ·fe d³fSXeÃf¯f IYSX

AfUV¹fIY dQVff d³fQZÊVf dQEÜ

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018

34


»fcMX IYe LcXMX

²fûS`X¹ff ÀfeOXe´feAû IYû k³fûMXl ´fÀfaQ W`X...

¸f³fûªf d¸fßf

i´fid°f¸ffWX 21,000 ÷Y´f¹fZ dIYÀfe IYû IY¸f »f¦f°fZ W`ÔX, dIYÀfe IYû

ª¹ffQfÜ EIY Afa¦f³fffCÞXe IZÔYQi IZY d»fE BXÀf SXfdVf IZY ¢¹ff ¸ff¹f³fZ W`ÔX,

BXÀf ff°f ÀfZ Af¦fZ IYe ff°f ¹fWX W`X dIY Af ·fe ²fûS`X¹ff ´fi£faOX ÃûÂf

¸fZÔ ¨f»f³fZ ½ff»fZ Afa¦f³fffOÞXe IZÔYQi IYû dIYÀfe °fSXWX dªf³Qf SX£ff ªff

SXWXf W`XÜ ¢¹fûÔdIY f¨¨fZ Afa¦f³fffOÞXe IZÔYQiûÔ ´fSX dÀfRÊY BXÀf d»fE ´fWbhX¨f°fZ

W`ÔX °ffdIY IbYLX £ff³fZ IYû d¸f»f ªff¹fÜ IbY»f d¸f»ffIYSX ¹fWXe dIY

¸ff³fdÀfIY AüSX VffSXedSXIY ´fû¿f¯f IYWXeÔ ³f IYWXeÔ ªfZWX³f ¸fZÔ ªføYSX SXWX°ff

W`X »fZdIY³f f©fZ ÀfZd½fIYf ÀfZ ³fªfSX f¨ffIYSX £û°fûÔ-£fd»fWXf³fûÔ ½f

¦fd»f¹fûÔ ¸fZÔ £û»f°fZ ³fªfSX AfEa¦fZÜ ½fWXeÔ QcÀfSXe AûSX Afa¦f³fffOÞXe IZÔYQiûÔ

´fSX ¦f·fʽf°fe ¸fdWX»ffAûÔ IYe ÀfZWX°f ÀfZ ·fe d£f»f½ffOÞX WXû SXWXf W`XÜ IZÔYQiûÔ

´fSX ³f °fû fe´fe ªffh¨f AüSX ½fªf³f ¸ff´f³fZ IYe ¸fVfe³f W`X AüSX ³f

ÀfZd½fIYf-ÀfWXfd¹fIYf IYûBÊX øYd¨f »fZ SXWXe W`XÜ A¯OZX IYe ªf¦fWX CX³WZÔX

°fSXIYfSXe ¹ff Àfû¹fffe³f IYe fOÞXe Qe ªff SXWXe W`XÜ IZÔYQiûÔ ´fSX f©fZ ·fe

³fWXeÔ ´fWbh¨f SXWZX W`ÔXÜ BXÀfÀfZ ÀffRY ªffdWXSX WXû°ff W`X dIY ´fiJÔOX ÃfZÂf ¸fZÔ

AfÔ¦f³fffOÞXe IZY³Qi IZY ÀfÔ¨ff»f³f ¸fZÔ Ad³f¹fd¸f°f°ff fSX°fe þf SXWXe WX`.

AfÔ¦f³fffOÞXe IZY³Qi IZY ÀfÔ¨ff»f³f IZY ³ff¸f ´fSX ¸fWXþ IYf¦fþe

Jf³ff´fcd°fÊ IYe þf SXWXe WX`. dQ³f IZY 11 fþZ °fIY IZY³Qi ³fWXeÔ Jb»f°ff

WX`. ´fû¿ffWXfSX IYf Àf¸fbd¨f°f »ff·f ·fe ´fû¿fIY ÃfZÂf IZY f¨¨fûÔ IYû ³fWXeÔ

d¸f»f ´ff SXWXf WX`. 40 f¨¨fûÔ ¸fZÔ ÀfZ AfNX QÀf f¨¨fZ ¸fbdVIY»f ÀfZ

IZY³Qi ´fSX ³fþSX Af°fZ WX`Ô. JbQ ´fiJÔOX ¸fb£¹ff»f¹f dÀ±f°f ff»f dUIYfÀf

´fdSX¹fûþ³ff IYf¹ffÊ»f¹f IZY BQÊ d¦fQÊ IZY IZY³QiûÔ IYf ·fe fbSXf WXf»f WX`.

f¨¨fûÔ IYû ´fû¿ffWXfSX, ÀIcY»f ´fcUÊ dVfÃff IZY Àff±f Àff±f ¸fdWX»ffAûÔ U

dIYVfûdSX¹fûÔ IYû d¸f»f³fZ Uf»fe ÀfbdU²ffAûÔ IYf fbSXf WXf»f WX`. ½¹fUÀ±ff

IYe IY¸fþûSXe IZY fe¨f Ad²fIYfÔVf IYf¹fÊ IYf¦fþûÔ ´fSX ¨f»f SXWXZ WX`Ô.

Àf¸f¹f Àf¸f¹f ´fSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY d³fSXeÃf¯f ³fWXeÔ WXû ´ff³fZ IYe UþWX

ÀfZ f¨¨fûÔ ¸fZÔ fe¸ffSXe U IbY´fû¿f¯f IZY J°fSXZ IYe ·fe ÀfÔ·ffU³ff f³fe

WXbBÊ WX`. Afd²fIYfdSXIY CXQfÀfe³f°ff IZY IYfSX¯f À±ff³fe¹f ¦fif¸fe¯fûÔ ¸fZÔ ·fe

SXû¿f WX`. JfÀfIYSX ÀfbQbSX ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ dÀ±f°f IZY³QiûÔ IYe WXf»f°f fQ ÀfZ

fQ°fSX WX`. AfÔ¦f³fffOÞXe IZY³QiûÔ IYf ÀfÔ¨ff»f³f ´fcSXe °fSXWX ÀfZ d·f³³f d·f³³f

ÃfZÂf IZY »fû¦fûÔ IYû ¸f`³fZþ IYSX dIY¹ff þf SXWXf WX`. Af»f¸f ¹fWX WX` dIY

¸fdWX»ffAûÔ ÀfZ þbOÞXf dU·ff¦f WXû³fZ IZY IYfSX¯f BÀf AûSX IYûBÊ ·fe

þ³f´fid°fd³fd²f AfUfþ CXNXf³fZ ÀfZ IY°fSXf°fZ WX`Ô. f°ff°fZ ¨f»fZÔ dIY ²fûSX`¹ff

´fiJÔOX ¸fZÔ IbY»f 228 IZY³Qi ÀfÔ¨ffd»f°f WX`Ô. dþ³f¸fZÔ 11 d¸f³fe IZY³Qi

Vffd¸f»f WX`Ô. 45 ³f¹fZ IZY³QiûÔ IYe ·fe ÀUeIÈYd°f WXbBÊ WX`.

½f`ÀfZ ¸ff³ff ªff SXWXf W`X dIY 228 IZY³QiûÔ IZY dU÷Yð 208

IZY³QiûÔ ´fSX WXe ÀfZdUIYf IYf¹fÊSX°f WX`Ô. ÀfZdUIYf dUWXe³f IZY³Qi IYû QcÀfSXZ

IZY³Qi ÀfZ MX`¦f IYSX ¨f»ff¹ff þf SXWXf WX`. UWXeÔ d¸f³fe IZY³Qi IZY A»ffUZ

217 IZY dU÷Yð 162 ´fSX WXe ÀfWXfd¹fIYf IYf¹fÊSX°f WX`Ô. WXf»ffÔdIY ³f¹fZ

AfÔ¦f³fffOÞXe IZY³Qi Jû»f³fZ IYe ´fidIiY¹ff Af ´fifSXÔ·f WXû³fZ IYe dÀ±fd°f

¸fZÔ WX`. ³f¹fZ IZY³QiûÔ ´fSX ÀfZdUIYf U ÀfWXfd¹fIYf IYe fWXf»fe WXû¦fe. þ»Q

WXe BÀfIZY d»f¹fZ AfUZQ³f »fZ³ff ´fifSXÔ·f WXû þf¹fZ¦ff.

Af ff»f dUIYfÀf ´fdSX¹fûþ³ff IYf¹ffÊ»f¹f ²fûSX`¹ff ³f¹fZ

·fU³f ¸fZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f WXû SXWXf WX`. IYSXûOÞXûÔ IYe SXfdVf ÀfZ f³fZ fWXb¸fÔdþ»fZ

B¸ffSX°f ¸fZÔ ¹fWX IYf¹fÊ»f¹f dVfµMX WXû ¦f¹fZ W`ÔXÜ Vff¹fQ ³f¹fZ ·f½f³f ¸fZÔ Af³fZ

IZY IYfSX¯f WXe ½fÀfc»fe IYe SmXMX ·fe fPXe W`XÜ IYBÊX ÀfZd½fIYfAûÔ ³fZ ³ff¸f

³f LXf´f³fZ IYe Vf°fÊ ´fSX f°ff¹ff dIY ´fWX»fZ ÀfZ ª¹ffQf IY¸feVf³f IYe

SXfdVf Af »fe ªff SXWXe W`XÜ dIYÀfe ÀfZ °fe³f WXªffSX °fû dIYÀfe ÀffPÞZX

°fe³f WXªffSX øY´f¹fZÜ WX¸f»fû¦fûÔ IYû ´fWX»fZ WXe NXeIY ±ff, ªff 15,700

øY´f¹fZ d¸f»ff IYSX°fZ ±ûÔÜ Af °fû 21,000 øY´f¹fZ ¸fWXe³fZ d¸f»f°fZ W`ÔX

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

n ´fi°¹fZIY ¸ffWX ÀfeOXe´feAû IZY d»fE WXû°fe W`X ´ffh¨f ÀfZ

LX: »ff£f IYe CX¦ffWXeÜ °fû dªf»fûÔ ¸fZÔ ÀffNX ÀfZ ´f`ÔÀfNX

»ff£f IYe Àf½fc»fe dÀfRÊY Afa¦f³fffOÞXe IZÔYQiûÔ ÀfZ WXû³fZ

IYe ff°fZÔ IYWXeÔ ªff SXWXe W`XÜ

n AfÀff³f ³fWXeÔ W`X £û°fûÔ-£fd»fWXf³fûÔ ´fSX £û»f°fZ f©fûÔ

IYû PÞchPX Afa¦f³fffOÞXe °fIY »ff³ffÜ

n Afa¦f³fffOÞXe IZÔYQiûÔ ´fSX ¦f·fʽf°fe IYe ÀfZWX°f ÀfZ

d£f»f½ffOÞX, ÀfZd½fIYf Af°fe W`ÔX QZSX ÀfZÜ

n ²fûS`X¹ff ´fi£faOX IZY IYBÊX Afa¦f³fffOÞXe IZÔYQiûÔ ´fSX ³fWXeÔ

´fWbhX¨f SXWZX f¨¨fZÜ

ªffdIY £f¨fÊ QZ£ff ªff¹f °fû ¹fWX ´fWX»fZ ÀfZ ·fe Ad²fIY WXû ¦f¹ff W`XÜ

ªffdIY f°füSX IY¸feVf³f ª¹ffQf QZ³ff WXû°ff W`XÜ

IYWXf ªff SXWXf W`X dIY ³f¹fZ ·fU³f ¸fZÔ ÀfeOXe´feAû IZY SXWX³fZ

IZY d»f¹fZ dU·ff¦f õfSXf AfUfÀf ·fe AfUÔdMX°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`, »fZdIY³f

ÀfeOXe´feAû ²fûSX`¹ff IYf¹ffÊ»f¹f dÀ±f°f AfUfÀf ¸fZÔ ³fWXeÔ SXWX°fe. ¹fWXfÔ

¸fdWX»ff ´f¹fÊUZdÃfIYf IZY ÀfÈdþ°f AfNX ´fQûÔ ¸fZÔ ÀfZ Àff°f WXe IYf¹fÊSX°f WX`Ô.

AüSX ¹fWXe ´f¹fʽfZdÃfIYf IY¸feVf³f IYe ½fÀfc»fe IYSX°fe W`ÔXÜ

½f`ÀfZ f°ff¹ff ªff SXWXf W`X dIY ²fûSX`¹ff ´fiJÔOX ¸fZÔ IbY»f

AfÔ¦f³fffOÞXe IZY³Qi228 ¸fZÔ ÀfZ 65 IZY³Qi ·fU³fWXe³f WX`Ô. þfdIY 7

IZY³Qi d³f¸ff¯ffʲfe³f WX`Ô. ·fU³fWXe³f IZY³QiûZÔ IYf ÀfÔ¨ff»f³f Àff¸fbQfd¹fIY

·fU³fûÔ U dIYSXf¹fZ IZY ¸fIYf³fûÔ ¸fZÔ WXû SXWXf WX`.

Afa¦f³fffOÞXe IZÔYQiûÔ IYe QZ£f-SmX£f IYe ff°f IYWZÔX °fû

´fQÀ±ffd´f°f ¸fdWX»ff ´f¹fÊUZdÃfIYfAûÔ IYû ÀfZ¢MXSX IZY °fWX°f ´fÔ¨ff¹f°f

AUdÀ±f°f AfÔ¦f³fffOÞXe IZY³QiûÔ IZY QZJSXZJ IYf dþ¸¸ff ÀfüÔ´ff ¦f¹ff WX`.

dþ³f¸fZÔ BVfSX°f °ffSXf IYû ÀfZ¢MXSX EIY IZY °fWX°f IYSXWXdSX¹ff U fMXÀffSX,

SXÔþ³ff IbY¸ffSXe IYû ·fZ»ff¹f, AdWXSXû U §fdÀf¹ff, Vff³f¸f IbY¸ffSXe IYû

¸fdWX»ff dfVf³f´fbSX, IbYSX¸ff U dÀfªÓf°f fd»f¹ffÀf, ÷Y´f°ffSXf IYû ¸fI`Y°ff

ffbSXf, IYfNXf³f¦ffÔU feSXf»f´fbSX U °ffdWXSX´fbSX, ¨fÔQf IbY¸ffSXe IYû

¨fÔQfOXeWX U »füÔ¦ff¹f, Àfbþf°ff d°fUfSXe IYû ¨f»f³ff U SX¯f¦ffÔU °f±ff

ffe°ff IbY¸ffSXe IYû ´f`SX, þ¹f´fbSX U ¦fd¨f¹ff fÀfdfMXMXf ´fÔ¨ff¹f°f IYe

IY¸ff³f ÀfüÔ´fe ¦fBÊ WX`. UWXeÔ ¸fdWX»ff ´f¹fÊUZdÃfIYf IYf EIY ´fQ dSXöY

SXWX³fZ IZY IYfSX¯f ÀfZ¢MXSX ´ffÔ¨f IYe Àfb´fSXUfBþSX ¨fÔQf IYû Àf`³f¨fIY U

JOÞXüÔ²ff þûNXf IYf Ad°fdSXöY ´fi·ffSX ÀfüÔ´ff ¦f¹ff WX`. BXÀf d»fE Àf·fe

¸ff»ff¸ff»f W`ÔX, Af QZd£f¹fZ BXÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ªf³f´fid°fd³fd²f ·fe Af

fû»f³fZ »f¦fZ W`ÔXÜ BXÀf fff°f dþ´f ÀfQÀ¹f SXRYeIY Af»f¸f ³fZ IYWXf dIY

AfÔ¦f³fffOÞXe IZY³Qi ¸fZÔ ÀfeOXe´feAû U ´f¹fÊUZdÃfIYf IYe d¸f»fe·f¦f°f ÀfZ

§fbÀfJûSXe ¨fSX¸f ´fSX WX`. ·fiáf¨ffSX IYe Àf·fe Àfe¸ffEÔ ¹fWX dU·ff¦f »ffÔ§f

¨fbIYf WX`. ÃfZÂf ÀfZ »f¦ff°ffSX dVfIYf¹f°fZÔ d¸f»f SXWXe WX`.

°fû ½fWXeÔ dþ´f ÀfQÀ¹ff Àfû³fe dÀfÔWX ³fZ f°ff¹ff dIY ´f`SX

´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f IZY³QiûÔ IYf fbSXf WXf»f WX`. f°ff¹ff þf°ff WX` dIY

´fid°f ¸ffWX °fe³f WXþfSX IY¸feVf³f ÀfZdUIYfAûÔ ÀfZ »fZ d»f¹ff þf°ff WX`.

Àf·fe IYf¸f ¸f`³fZþ IYSX ¨f»f SXWXZ WX`Ô. ªffdIY ´fiJÔOX ´fi¸fbJ fefe

WXfþSXf Jf°fb³f ³fZ f°ff¹ff dIY ´fcUÊ IYe ·ffÔd°f A°¹fd²fIY Àfb²ffSX WXbAf

WX`. þWXfÔ dVfIYf¹f°f d¸f»f°fe WX`, UWXfÔ IYfSXÊUfBÊ IYSX ½¹fUÀ±ff ¸fZÔ Àfb²ffSX

WXû SXWXf WX`. dIYÀf ´fiIYfSX IYf Àfb²ffSX WXû SXWXf W`X ½fWX °fû dQ£ffBÊX ³fWXeÔ

QZ SXWXf fd»IY »fcMX IYe ¹fûªf³ff fPÞX°fe ªff SXWXe W`XÜ BXÀf fff°f

CX´f´fi¸fbJ f»fþe°f dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY Af ´fWX»fZ þ`Àfe dVfIYf¹f°f

Àff¸f³fZ ³fWXeÔ Af SXWXe WX`. WXQ °fIY »f¦ff¸f »f¦ff¹ff ¦f¹ff WX`. ffUþcQ

ÀfSXIYfSXe ¹fûþ³ffAûÔ IZY Àff±f dJ»fUfOÞX IYû dIYÀfe ÀfbSX°f ¸fZÔ ³fWXeÔ

f£Àff þf¹fZ¦ff. ¹ffd³f »f¦ff¸f »f¦ff³fZ IYe ff°fZÔ ÀfZ WXe ÀffRY WXû ¦f¹ff

dIY »fcMX WXû SXWXe W`XÜ

¢¹ff W`X IZÔYQi IYf ¸ff³fIY

Afa¦f³fffOÞXe ´fSX ¨ff»feÀf f©fZ WXû³fZ ¨ffdWXE, ÀfZd½fIYf

AüSX ÀfWXfd¹fIYf Qû³fûÔ SXWX³fZ ¨ffdWXEÜ

ÀfbfWX ³fü ÀfZ Qû´fWXSX Qû fªfZ °fIY IZÔYQi ¨f»fZ, dfªf»fe

AüSX Vfü¨ff»f¹f IYe ½¹f½fÀ±ff WXûÜ

¦f·fʽf°fe ¸fdWX»ffAûÔ IZY MXeIYfIYSX¯f, fe´fe ªffh¨f ½f

½fªf³f ¸ff´f³fZ IYe ¸fVfe³f WXû, Àf·fe IYû Àf¸f¹f ´fSX

´fû¿ffWXfSX d¸f»fZÜ

A¦f»fZ AaIY ¸fZÔ ´fPÞZÔX

fMXÀffSX ´fa¨ff¹f°f IZY ÀIcY»fûÔ IYf WXf»f °f±ff £f¦fOXÞf IY³¹ff

¸f²¹f d½fôf»f¹f ¸fZÔ ´fPÞXfBÊX IY¸f »fcMX ª¹ffQfÜ

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018

35


WXf»ff°f

QSXIY°fZ dSXV°fûÔ ÀfZ Jd¯OX°f WXû°ff Àf¸ffþ

A´f³fe WXe fZMXe-fWXc IZY Àff±f f»ff°IYfSX IYe SXûÔ¦fMXZ JOÞXe IYSX QZ³fZ

Uf»fe QQʳffIY, Ue·f°Àf, OXSXfU³fe JfSXûÔ IYû ´fPÞXIYSX QZVf IYe

ÀfÔUZQ³ff ±fSXfÊ þf°fe WX`, JüRY ½¹ff~ WXû þf°ff WX` AüSX WXSX IYûBÊ ÀU¹fÔ

IYû AÀfbSXdÃf°f ¸fWXÀfcÀf IYSX°ff WX`Ü EZÀfe §fMX³ffEÔ QZVf·fSX ¸fZÔ fPÞX SXWXe

WX`ÔÜ ¢¹ff WXû ¦f¹ff WX` »fû¦ffÔZ IYû-Àfû¨f WXe fQ»f ¨fbIYe WX`Ü dSXV°fZ AüSX

CX³fIYe ¸f¹ffQfÊEÔ ·ffSX°fe¹f ÀfÔÀIÈYd°f ´fWX¨ff³f WXbAf IYSX°fZ ±fZ, Afþ

CX³fIYe ¸f¹ffQfÊ EUÔ Vff»fe³f°ff JÔdOX°f WXû SXWXe WX`Ü ¹fWXe UþWX WX` dIY

Af´fÀfe dSXV°fûÔ ¸fZÔ d¸fNXfÀf Af ³ff¸f¸ffÂf IYe SXWX ¦fBÊ WX`Ü fZMXe-fWXc

IZY Àff±f f»ff°IYfSX IZY A»ffUf ¸fdWX»ffAûÔ ´fSX WXû SXWXZ °fSXWX-°fSXWX

IZY A°¹ff¨ffSX, dWXÔÀfIY UfSX AüSX ÀMXfgdIÔY¦f IYe §fMX³ffEÔ Àf¸ffþ IZY

ÀfÔUZQ³ffVfc³¹f AüSX IiYcSX WXû°fZ þf³fZ IYe dÀ±fd°f IYû WXe QVff°ffÊ WX`Ü

dSXV°fûÔ IYe fbd³f¹ffQ IYf dWX»f³ff EUÔ dUJd¯OX°f WXû³ff EIY ¦fÔ·feSX

Àf¸fÀ¹ff WX`Ü »f¦ff°ffSX Àf¸ffþ IZY fe¸ffSX ¸f³f EUÔ fe¸ffSX Àf¸ffþ IYe

dÀ±fd°f¹ffÔZ ³fZ IZYU»f dSXV°fûÔ IYû IY¸fþûSX dIY¹ff WX` fd»IY ³ffSXe IZY

Àf¸¸fbJ fOÞXe ¨fb³fü°fe JOÞXe IYSX Qe WX`Ü CX³¸ffQ EUÔ IbYd°Àf°f UfÀf³ff

IZY Af¦fZ AÀfWXf¹f d³f÷Y´ff¹f JOÞXe ³ffSXe ´fcL°fe WX`-BÀf dþÀ¸f IZY d»f¹fZ

IYf °fIY ³ffSXe ÀfÔWXfSX WXû¦ff? IYf °fIY ÀfÔÀIÈYd°f EUÔ ¸fc»¹fûÔ IYû

°ffSX-°ffSX dIY¹ff þf°ff SXWXZ¦ff? ¢¹ff Àf¸ffþ JbQ ÀfZ WXfSX ¨fbIYf WX`?

¢¹ff Àf¸ffþ IZY Àfb²fSX³fZ IYe CX¸¸feQ J°¸f WXû ¨fbIYe WX`? EZÀfZ ÀfUf»fûÔ

IZY þUff ¹ff °fû WX¸ffSXZ ´ffÀf WXû°fZ ³fWXeÔ ¹ff dRYSX WX¸f JbQ IYû B³fÀfZ

f¨ff³fZ IYe IYûdVfVf ¸fZÔ »f¦fZ SXWX°fZ WX`ÔÜ »fZdIY³f IYf °fIY? IY·fe ³f

IY·fe °fû WX¸fZÔ B³fÀfZ øYføY WXû³ff WXe ´fOÞXZ¦ffÜ dþ³f IÔYMXe»fZ EUÔ

CXfOÞX-JffOÞX SXfÀ°fûÔ ´fSX Afþ IYf Àf¸ffþ ¨f»f ´fOÞXf WX`, CXÀf¸fZÔ

AdÀ±fSX°ff, MXcMX³f, dfJSXfU IZY A»ffUf IbYL ·fe dQJfBÊ ³fWXeÔ QZ°ffÜ

§fSX IYe ¨ffSX-QeUfSXe ¸fZÔ ·fe ¸fdWX»ffEÔ ÀfbSXdÃf°f ³fWXeÔ WX`, CX³fIZY Àff±f

WXû SXWXe IiYcSX°ff AüSX dU»ffdÀf°ff °fû §fûSX d¨fÔ°ffþ³fIY WX` WXe, ÀfÔUZQ³ff

ÀfZ dSXöY WXû°fZ Àf¸ffþ IYf ½¹fUWXfSX ·fe dU¨fd»f°f IYSX°ff WX`Ü QZVf AüSX

Qbd³f¹ff IZY À°fSX ´fSX QZJf þfE °fû dIYÀfe ·fe QZVf IYf, dIYÀfe ·fe

dQ³f IYf AJffSX CXNXfIYSX QZJ »fZÔ, ¸fdWX»ff A´fSXf²f ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f

Àf¸ff¨ffSX ´fi¸fbJ°ff ÀfZ d¸f»fZÔ¦fZÜ IYWXeÔ SXfWX ¨f»f°fZ

CX³fIZY Àff±f Qb½¹fÊUWXfSX WXû SXWXf WX` °fû IYWXeÔ §fSXûÔ

¸fZÔ WXe CX³fIYe AdÀ¸f°ff IYû ³füÔ¨ff þf SXWXf WX`Ü

IYWXeÔ IYf¹ffÊ»f¹f IZY ÀfWX¹fû¦fe, ffgÀf

U AOÞXûÀf-´fOÞXûÀf IZY »fû¦f

CX³fIYf ¦f»f°f øY´f ¸fZÔ

Vfû¿f¯f IYSX

SXWXZ WX`Ô °fû IYWXeÔ d´f°ff ¹ff ÀfÀfbSX IZY õfSXf f»ff°IYfSX IYe §fMX³ff §fdMX°f

WXû SXWXe WX`, IYWXeÔ A´f³fe AUfÔdL°f B¨LfEÔ EUÔ IbYd°Àf°f ·ffU³ffEÔ

±fû´f³fZ IZY d»f¹fZ ÀMXfgdIÔY¦f dIY¹ff þf°ff WX`Ü »fZdIY³f ¸fc»f ´fiV³f WX` dIY

IYf °fIY ¹fWX Àff WXû°ff SXWXZ¦ff? IYf °fIY ÀfÔÀIÈYd°f IYû Vf¸fÊÀffSX

WXû°fZ QZJ°fZ SXWXZÔ¦fZ? IYf °fIY dSXV°fûÔ IYû JûJ»ff IYSX°fZ SXWXZÔ¦fZ?

d´fL»fZ dQ³fûÔ EIY d´f°ff ³fZ A´f³fe ¨ffSX fZdMX¹fûÔ IYû ¨f»f°fe MÑZ³f ÀfZ

RZYÔIY dQ¹ffÜ ¹fWX §fMX³ff EZÀfZ WXe QSXIY°fZ dSXV°fûÔ IYe ff³f¦fe ±feÜ I`YÀfZ

IYûBÊ ff´f B°f³ff IiYcSX WXû ÀfIY°ff WX` dIY A´f³fe WXe fZdMX¹fûÔ IYû MÑZ³f

ÀfZ RZYÔIY QZ? IYWXeÔ AÀfÔ°fû¿f, dUQiûWX ¹ff AfIiYûVf ÀfZ ·fOÞXIZY ½¹fdöY

°fÔQcSX IYfÔOX þ`ÀfZ WX°¹ffIYfÔOX IYSX³fZ ÀfZ AüSX IYWXeÔ A´f³fe UfÀf³ffAûÔ

IZY d»f¹fZ d³f·fʹff IYû ¦f`Ô¦fSXZ´f IYf dVfIYfSX f³ff³fZ ÀfZ ·fe ³fWXeÔ ¨fcIY°fZÜ

¸fdWX»ff A´fSXf²f ÀfÔfÔ²fe dIY°f³fe WXe IbYd°Àf°f, §fÈd¯f°f EUÔ ·fÂÀf³ff IZY

¹fû¦¹f §fMX³ffEÔ Afþ WX¸f A´f³fZ AfÀf´ffÀf IZY ´fdSXUZVf ¸fZÔ QZJ°fZ WX`ÔÜ

EIY fZMXe IYû Af°¸fWX°¹ff BÀfd»fE IYSX³fe ´fOÞXe dIY CXÀfIYf d´f°ff CXÀfZ

Jf³fZ IYû IbYL ³fWXeÔ QZ°ff ±ffÜ ÷Y´fE-´f`ÀfZ-þ¸fe³f IZY d»fE A´f³fZ WXe

·ffBÊ-fÔ²fb IYf IY°»f IYSX QZ³ff-Àff²ffSX¯f ff°f WX`Ü ´fiZ¸f-´fiÀfÔ¦fûÔ ´fSX

WXû³fZ Uf»fe §fMX³ffAûÔ IYe °fû þf³fZ WXe QedþEÜ Vff¹fQ WXe IYûBÊ dQ³f

EZÀff ¦fbþSX°ff WX` þf dIYÀfe ´fiZ¸fe-¹fb¦f»f IYe Af°¸fWX°¹ff ¹ff ÓfcNXe

Bªþ°f IZY ³ff¸f ´fSX WX°¹ff IYe JfSXZÔ AJffSXûÔ ¸fZÔ ³f Af°fe WXûÔÜ

Àf¸fÓff þf ÀfIY°ff WX` dIY dþÀf Àf¸ffþ ¸fZÔ ´fiZ¸f IYSX³ff WXe ¦fb³ffWX f³ff

dQ¹ff ¦f¹ff WXû, CXÀf¸fZÔ dSXV°fûÔ IYe OXûSX IYû ffÔ²fZ ¹ff Àff²fZ SXJ³ff

dIY°f³ff IYdNX³f WX`Ü U`dV½fIY À°fSX ´fSX ¹fWX AfÔIYOÞXf dIY°f³ff fOÞXf

WXû¦ff, AfIY»f³f IYSX ´ff³ff ·fe IYdNX³f WX`Ü dÀfRYÊ ¸fdWX»ffAûÔ IZY Àff±f

WXe ³fWXeÔ, ÀIcY»f ¸fZÔ ´fPÞX³fZUf»fe QÀf-ffSXWX Àff»f IYe IY³¹ffAûÔ IZY

Àff±f WXe EZÀfe §fMX³ffEÔ Àfb³f³fZ ¸fZÔ Af°fe WX`Ô, dþÀfIYe IY»´f³ff IYSX

´ff³ff ·fe AÀfÔ·fU WX`Ü JfÀf °füSX ´fSX IYfg»fZþ ¸fZÔ EUÔ CX¨¨f

dVfÃff ´fif~ IYSX³fZUf»fe LfÂffEÔ °fû Afþ B°f³fe d¨fÔ°f³fe¹f

dÀ±fd°f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f ¦fBÊ WX`Ô, þWXfÔ SXÃfIY WXe ·fÃfIY IZY øY´f ¸fZÔ dQJfBÊ

´fOÞX°fZ WX`ÔÜ UZ B°f³fe AÀfbSXdÃf°f AüSX B°f³fe dUUVf WX`Ô dIY IYûBÊ ·fe

DYÔ¨fe-³fe¨fe ff°f WXû þf³fZ IZY ffQ ·fe CX³fIZY ¨fb´´fe Àff²f »fZ³fZ IZY

dÀfUf¹f AüSX IYûBÊ ¨ffSXf ³fWXeÔ WX`Ü ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ ÀfZ ´fi°ffdOÞX°f WXûIYSX

IbYL °fû Af°¸fWX°¹ff °fIY IYSX »fZ°fe WX`Ô AüSX IbYL IYû ¸ffSX dQ¹ff þf°ff

WX`Ü Af²fbd³fIY Àf¸ffþ I`YÀfZ B°f³ff QdIY¹ff³fcÀfe WXû ÀfIY°ff? I`YÀfZ

IYûBÊ A´f³fZ WXe dSXV°fûÔ IYf f»ff°IYfSX IYSX³fZ IYû CX°ffU»ff WXû ÀfIY°ff

WX`? ¹fZ IÈYdÂf¸f Àff¸ffdþIY Af²fbd³fIY°ff VfWXSXûÔ IYû dUIYdÀf°f °fû IYSX

SXWXe WX` ´fSX WX¸fZÔ A´f³fZ WXe dSXV°fûÔ ÀfZ IYfMX ·fe SXWXe WX`, WX¸fZÔ fe¸ffSX

f³ff SXWXe WX`, WX¸ffSXe ÀfÔÀIÈYd°f IYû ²fbÔ²f»ff SXWXe WX`Ü Vff¹fQ BÀf

AWXÀffÀf IYû WX¸f Àf¸fÓf IYSX ·fe Àf¸fÓf³fZ IYe IYûdVfVf ³fWXeÔ IYSX³ff

¨ffWX°fZÜ IY·fe-IY·fe BÀf ff°f ´fSX ¹fIYe³f IYSX »fZ³fZ IYf ¸f³f IYSX°ff

WX` dIY Àf¸ffþ IYe ¸ff³fdÀfIY°ff IYû Àf¸fÓf ´ff³ff fZWXQ IYdNX³f WX`Ü

AfdJSX WX¸f B°f³fZ ÀfÔUZQ³fWXe³f I`YÀfZ WXû ¦f¹fZ WX`, B°f³fZ A½¹ffUWXfdSXIY

I`YÀfZ WXû ¦f¹fZ WX`? Àfb´fidÀfð Àf¸ffþVffÀÂfe OXfg. ¸fÈQb»ff dÀf³WXf ³fZ

¸fdWX»ffAûÔ IYe AÀfbSXÃff IZY ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ EIY IYMXb Àf°¹f IYû SXZJfÔdIY°f

dIY¹ff WX`- ‘A³f´fPÞX ¹ff IY¸f ´fPÞXe-d»fJe ¸fdWX»ffEÔ EZÀfZ WXfQÀfûÔ IYf

´fid°fIYfSX IYSX°fe WX`Ô, dIY³°fb ´fPÞXe-d»fJe »fOÞXdIY¹ffÔ ¸fü³f SXWX þf°fe

WX`ÔÜ’ Àf¨f¸fb¨f ¹fWX EIY ¨f`ÔIYf QZ³fZUf»ff Àf°¹f WX`Ü ´fPÞXe-d»fJe

¸fdWX»ff BÀf ´fiIYfSX IZY dIYÀfe WXfQÀfZ IYf dVfIYfSX WXû³fZ IZY ffQ ¹fWX

d¨fÔ°f³f IYSX°fe WX` dIY ´fid°fIYfSX IYSX³fZ ÀfZ CXÀfIYe fQ³ff¸fe WXû¦fe,

CXÀfIZY ´ffdSXUfdSXIY dSXV°fûÔ ´fSX AÀfSX ´fOÞXZ¦ff, CXÀfIYf I`YdSX¹fSX ¨f`´fMX

WXû þfE¦ff, Af¦fZ þfIYSX CXÀfIYû IYûBÊ dUVfZ¿f AUÀfSX ³fWXeÔ d¸f»f

ÀfIZY¦ff, CXÀfIZY d»fE dUIYfÀf IYf õfSX fÔQ WXû þfE¦ffÜ UÀ°fb°f: EIY

¸fdWX»ff ´fiIÈYd°f ÀfZ °fû IY¸fþûSX WX` WXe, VfdöY ÀfZ ·fe B°f³fe IY¸fþûSX

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018

36


WX` dIY UWX A´f³fe ¸ff³fdÀfIY Àfû¨f IYû ·fe CXÀfe IZY A³fbøY´f PXf»f

»fZ°fe WX`Ü Vff¹fQ Àf¸ffþ AüSX WX¸ffSXZ fe¨f »f¦ff°ffSX MXcMX°fZ dSXV°fZ IYf

IYfSX¯f ·fe ¹fWXe WX`Ü Àfûd¨fE dIY þf WX¸ffSXZ fe¨f dSXV°fZ WXe ³fWXeÔ NXWXSX

´ffEÔ¦fZ °fû A´f³ff IYWX³fZ IYû ¹fWXfÔ SXWX ¢¹ff þfE¦ff! B°f³ff IY¸fþûSX

WXû³ff ·fe NXeIY ³fWXeÔ dIY JbQ ÀfZ dfLOÞX³fZ IYf ¦f¸f ³f SXWXZÜ ¹fWX Qbd³f¹ff

°fZþe ÀfZ ·ff¦f SXWXe WX`, »fZdIY³f A´f³fZ ´feLZ dIY°f³ff IbYL LûOÞX°fe ·fe

þf SXWXe WX`, BÀfIYf AWXÀffÀf dIYÀfe IYû ³fWXeÔ WX`Ü EIY fOÞXf d¨fÔ°f³fe¹f

WXf»ff°f

´fWX»fc Àf¸ffþ IYe ÀfÔUZQ³fWXe³f°ff ÀfZ ·fe þbOÞXf WX`Ü AfdJSX WX¸ffSXf

Àf¸ffþ dIY²fSX þf SXWXf WX`Ü ·ffSX°fe¹f ÀfÔÀIÈYd°f EUÔ ´ffdSXUfdSXIY dSXV°fûÔ

IZY IYfSX¯f WXe ·ffSX°f IYû ÀU¯fÊ·fcd¸f IYWXf þf°ff ±ffÜ ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe

³fZ IYWXf ·fe WX` dIY ·ffSX°f·fcd¸f EIY dQ³f ÀU¯fÊ·fcd¸f IYWX»ff°fe ±fe,

BÀfd»f¹fZ dIY ·ffSX°fUfÀfe ÀU¯fÊøY´ ±fZÜ ·fcd¸f °fû UWXe WX`, ´fSX AfQ¸fe

fQ»f ¦f¹fZ WX`Ô, BÀfd»f¹fZ ¹fWX ·fcd¸f CXþfOÞX-Àfe WXû ¦f¹fe WX`Ü BÀfZ ´fb³f:

ÀU¯fÊ f³ff³fZ IZY d»f¹fZ WX¸fZÔ Àfíb¯fûÔ õfSXf ÀU¯fÊøY´f f³ff³ff WX`Ü Àfíb¯fûÔ

IZY dUIYfÀf ÀfZ WXe dSXV°fûÔ IYe fbd³f¹ffQ ·fe ¸fþfc°f WXû¦feÜ dSXV°fûÔ IZY

CX´fZÃff IZY ´fid°f WX¸ffSXe ¹fWX ¨fb´´fe MXcMX³fe þøYSXe WX`Ü IYf MXcMXZ¦fe

WX¸ffSXe ¹fWX ¸fc¨LfÊ? IYf fQ»fZ¦fe WX¸ffSXe Àfû¨fÜ ¹fWX Àff WX¸ffSXZ

fQ»f³fZ ´fSX d³f·fÊSX IYSX°ff WX`Ü WX¸fZÔ EIY ff°f fWXb°f Bʸff³fQfSXe ÀfZ

ÀUeIYfSX³fe WX` dIY ¦f»f°f SXfÀ°fûÔ ´fSX ¨f»fIYSX IY·fe ÀfWXe ³fWXeÔ WXbAf

þf ÀfIY°ffÜ

³ffSXe IZY ÀfVfdöYIYSX¯f ÀfZ WXe

´fb÷Y¿f IYf ÀfVfdöYIYSX¯f ÀfÔ·fU WX`

Àfb. OZXÀIY

ÀÔfÀffSX IYe Af²fe AfffQe ¸fdWX»ffAûÔ IYe WX`Ü A°f: dUV½f IYe

ÀfbJ-VffÔd°f AüSX Àf¸fÈdð ¸fZÔ CX³fIYe ·fcd¸fIYf ·fe dUVfZ¿f ÷Y´f ÀfZ

SXZJfÔIY³fe¹f WX`ÔÜ ·ffSX°fe¹f-d¨f³°f³f-´fSX¸´fSXf ¸fZÔ ¹fWX °f±¹f ´fifSXÔ·f ÀfZ WXe

ÀUeIYfSX dIY¹ff þf°ff SXWXf WX`Ü BÀfd»fE ·ffSX°fe¹f-ÀfÔÀIÈYd°f ¸fZÔ ³ffSXe

ÀfUÊÂf VfdöY-ÀU÷Y´ff WX`, QZUe ÷Y´f ¸fZÔ ´fid°fdâ°f WX`Ü

¸ff³fU Àf¸ffþ ¸fZÔ VfdöY IZY °fe³f ÷Y´f WX`Ô- füdðIY

VfdöY, Afd±fÊIY VfdöY AüSX Àff¸ffdþIY VfdöYÜ ·ffSX°f ¸fZÔ B³f °fe³fûÔ

VfdöY¹fûÔ IZY ´fi°feIY ÷Y´f ¸fZÔ IiY¸fVf: ÀfSXÀU°fe, »føfe AüSX IYf»fe IYû

´fid°fâf d¸f»fe WX`Ü ³ffSXe ÀfVfdöYIYSX¯f IYe BÀfÀfZ fOÞXe ÀUeIÈYd°f AüSX

³fWXeÔ WXû ÀfIY°feÜ ³f IZYU»f ·ffSX°fU¿fÊ ¸fZÔ Ad´f°fb ·ffSX°f IZY ffWXSX

¹fcSXû´fe¹f QZVfûÔ ¸fZÔ ·fe VfdöY IYe ´fid°fâf ÀÂfe ÷Y´f ¸fZÔ WXe d¸f»f°fe WX`Ü

¹fcSXû´f ¸fZÔ Àfü³Q¹fÊ IYe QZUe ‘Ue³fÀf’ AüSX fbdð IYe QZUe ‘E±fZZ³ff’

IYe ´fdSXIY»´f³ff IYe ¦fBÊ WX`Ü BÀfÀfZ ¹fWX À´fá WXû°ff WX` dIY ³ffSXe IYe

VfdöY IYû dUV½fÀ°fSX ´fSX ´fif¨fe³f IYf»f ÀfZ WXe ÀUeIYfSX dIY¹ff þf°ff

SXWXf WX`Ü

·ffSX°fe¹f ´fbSXf¯f-¦fiÔ±f ³ffSXe VfdöY IYe IY±ffAûÔ ÀfZ Àf¸fÈð

WX`ÔÜ kßfe¸fïZUe·ff¦fU°fl, k¸ffIYʯOXZ¹f ´fbSXf¯fl AfdQ ´fbSXf¯f¦fiÔ±fûÔ ¸fÔZ

³ffSXe VfdöY IYf À°fU³f BÀfIYf ÀffÃfe WX`Ü AfþIY»f MXZd»fdUþ³f ´fSX

¸ff°ff IYf»fe IYe ´füSXfd¯fIY IY±ffAûÔ ´fSX IZYd³Qi°f ²ffSXfUfdWXIY

k¸fWXfIYf»fel ´fiÀffdSX°f WXû SXWXf WX`Ü BÀf ÀfedSX¹f»f IZY IY±ff-´fiÀfÔ¦f ³ffSXe

IYe VfdöY-ÀfØff ´fi¸ffd¯f°f IYSX°fZ WX`ÔÜ k¸ffIYʯOXZ¹f ´fbSXf¯fl ¸fZÔ þf

QZU°ff AÀfbSXûÔ ÀfZ ´fSXfdþ°f WXû°fZ WX`Ô °ff CX³fIYe ´fif±fʳff ´fSX ³ffSXe-÷Y´f

¸fZÔ VfdöY IYf AfdU·ffÊU WXû°ff WX` AüSX UWXe VfdöY AÀfbSXûÔ IYf ÀfÔWXfSX

IYSX°fe WX`Ü °ff°´f¹fÊ ¹fWX WX` dIY þf ´fb÷Y¿f AÀf° VfdöY¹fûÔ IZY Àf¸fÃf

AÀfWXf¹f WXû þf°ff WX` °ff ÀÂfe WXe CXÀfIYe VfdöY f³fIYSX CXÀfIYf

CXðfSX IYSX°fe WX`Ü

³ffSXe õfSXf ´fb÷Y¿f IZY IY»¹ff¯f IYe IY±ffEh IZYU»f

IYf»´fd³fIY A±fUf ´füSXfd¯fIY Af£¹ff³f ¸ffÂf ³fWXeÔ WXÔ`Ü ¹fZ ¸ff³fU

þeU³f IYf ¹f±ff±fÊ ·fe WX`ÔÜ Àff¸ff³¹f Q`³fd³Q³f þeU³f ¸fZÔ ÀfÔ§f¿fÊ ÀfZ

WXfSXZ-±fIZY ´fb÷Y¿f IYû ´fbÂfe, ´f}e , fdWX³f, ¸ff°ff AfdQ ÷Y´fûÔ ¸fZÔ ÀÂfe

WXe ÀfÔf»f QZ°fe WX`Ü kIYf¸ff¹f³fel ¸fWXfIYf½¹f ¸fZÔ d³fSXfVf AüSX WX°ffVf

¸f³fb IYû ßfðf WXe ³f¹fe ÀfÈdá IYf dUIYfÀf IYSX³fZ IZY d»fE ´fiZdSX°f IYSX°fe

WX`Ü QZUfÀfbSX ÀfÔ¦fif¸f ¸fZÔ ¹fbðSX°f QVfSX±f IZY SX±f IYe ²fbSXe IYû SXûIY³fZ IZY

d»fE I`YIZY¹fe SX±f-¨fIiY ¸fZÔ A´f³fe AÔ¦fb»fe »f¦ffIYSX CX³WXZÔ dUþ¹fe

f³ff°fe WX`Ü AÄff°fUfÀf IZY CX´fSXf³°f ´ff¯OXUûÔ IYû IÔYb°fe IYf ÀfÔQZVf

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

ÀfÔ§f¿fÊ IYe ´fiZSX¯ff QZ°ff WX`Ü Bd°fWXfÀf ¸fZÔ SXf³fe ´fdó³fe, UeSX¸ff°ff

þeþfffBÊ, ¸fWXfSXf³fe Qb¦ffÊU°fe, ¸fWXfSXf³fe »føfeffBÊ, SXf³fe

AU³°feffBÊ AfdQ IYe ´fiZSXIY IY±ffEÔ ·fe ³ffSXe IZY ÀfVfdöYIYSX¯f IYe

ÀffÃfe WX`ÔÜ

°f±¹f ¹fWX WX` dIY ÀÂfe ³f ´fWX»fZ IY·fe Af»ff SXWXe AüSX

³f Af WX`Ü ´fb÷Y¿f IYe VfdöY IYf Àf¸fÀ°f ÀÂfû°f CXÀfe IZY Àf¸f´fʯf ¸fZÔ

d³fdWX°f WX`Ü CXÀfIZY Àff¸ffdþIY ÀfVfdöYIYSX¯f IZY ´fi¹f} ¸fZÔ IZYU»f

B°f³ff A´fZdÃf°f WX` dIY ´fb÷Y¿f ´fi²ff³f Àf¸ffþ CXÀfZ AfUV¹fIY ÀfWX¹fû¦f

QZ ; CXÀfIYe Ãf¸f°ffAûÔ IYû dUIYdÀf°f WXû³fZ IYf AUÀfSX QZÜ CXÀfZ WXe³fúdá

ÀfZ ³f QZJZ AüSX CXÀfIYe Ãf¸f°ffAûÔ IYf Àf¸¸ff³f IYSXZÜ dIYÀfe ³fZ

Àf°¹f WXe IYWXf WX`kEIY

³fWXeÔ Qû-Qû ¸ffÂffEl

³fSX ÀfZ ·ffSXe ³ffSXeÜ

A±ffÊ°f ³ffSXe VfQ WXe ³fSX IYe A´fZÃff Ad²fIY

¦fdSX¸ff¸f¹f WX`Ü ³ffSXe ´fb÷Y¿f ÀfZ IYWXeÔ Ad²fIY ÀfVföY WX` AüSX CXÀfIZY

ÀfVfdöYIYSX¯f ÀfZ WXe ´fb÷Y¿f IYf ÀfVfdöYIYSX¯f ·fe ÀfÔ·fU WX` ; ¢¹fûÔdIY

ÀÂfe WXe ´fb÷Y¿f IYe ´fiZSX¯ff WX`Ü ÀÂfe IZY ÀfVföY ¸ff°fÈ°U ÀfZ WXe ·ffUe

´fePÞXe IYf VfdöY´fc¯fÊ CXQ¹f ÀfÔ·fU WX`Ü A°f: ³ffSXe ÀfVfdöYIYSX¯f IYf

ÀfÔIY»´f Àf¸f¹f IYe ¸ffh¦f ·fe WX`Ü AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¸fdWX»ffdQUÀf IZY

AUÀfSX ´fSX ³ffSXe IYe ÀfÈþ³ff°¸fIY CXþfÊ IYû Vf°f-Vf°f UÔQ³fÜ

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018

37


Afa²fi´fiQZVf

dUSXû²f IYe IY¸fþûSX ³feÔU ´fSX JOÞXe dU´fÃfe EIY°ff

Àfb. OZXÀIY

QZVf IZY U°fʸff³f SXfþ³f`d°fIY ´fMX»f ´fSX »f¦ff°ffSX °fZþe ÀfZ fQ»f°fZ

§fMX³ffIiY¸fûÔ IZY A³f°fʦf°f °ffþf §fMX³ff AfÔ²fi ´fiQZVf IYû dUVfZ¿f SXfª¹f

IYf QþfÊ QZ³fZ IZY ¸fbïZ ´fSX dUØf¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe IZY f¹ff³f IYû

Af²ffSX f³ffIYSX °fZ»fb¦fb QZVf¸f ´ffMXeÊ IZY Qû IZYÔQie¹f ¸fÔdÂf¹fûÔ IYf E³fOXeE

ÀfSXIYfSX ÀfZ CX³fIYf BÀ°feRYf WX`Ü EIY Afd±fÊIY ¸ff¸f»fZ IYû dIYÀf

´fiIYfSX SXfþ³f`d°fIY SXÔ¦f QZIYSX RYf¹fQf CXNXf¹ff þf ÀfIY°ff WX` ¹fWX

¨f³Qifffc ³ff¹fOXc ³fZ A´f³fZ BÀf IYQ¸f ÀfZ BÀfIYf EIY fZWX°fSXe³f

CXQfWXSX¯f ´fiÀ°fb°f dIY¹ff WX`Ü ¢¹fûÔdIY þf IZY³Qi ÀfSXIYfSX Af³²fi´fiQZVf

IYû dUVfZ¿f ´f`IZYþ IZY °fWX°f WXSX ÀfÔ·fU ¸fQQ AüSX ²f³fSXfdVf QZ SXWXe

±fe °fû dUVfZ¿f SXfª¹f IZY QþZÊ IYe dþQ SXfþ³f`d°fIY ÀUf±fÊ IZY

Ad°fdSXöY IbYL AüSX ¢¹ff WXû ÀfIY°fe WX`Ü IYWX³ff ¦f»f°f ³fWXeÔ WXû¦ff

dIY ´fcUûÊØfSX IYe þe°f IZY Àff±f QZVf IZY 21 SXfª¹fûÔ ¸fZÔ R`Y»f°fZ þf SXWXZ

·f¦fUf SXÔ¦f IYe ¨fIYf¨füÔ²f IZY Af¦fZ ffIYe Àf·fe SXÔ¦fûÔ IYe RYeIYe

´fOÞX°fe ¨f¸fIY ÀfZ QZVf IZY »f¦f·f¦f Àf·fe SXfþ³f`d°fIY Q»fûÔ IYû A´f³fZ

UþcQ ´fSX ÀfÔIYMX IZY ffQ»f ¸fÔOXSXf°fZ ³fþSX Af³fZ »f¦fZ WX`ÔÜ ¸fûQe ³ff¸f

IYe °fcRYf³fe ffdSXVf ³fZ þWXfh EIY °fSXRY ´f°fÓfOÞX ¸fZÔ ·fe IZYÀfdSX¹ff IYe

fWXfSX dJ»ff Qe UWXeÔ QcÀfSXe °fSXRY IYfh¦fiZÀf þ`ÀfZ fSX¦fQ IYe þOÞXZÔ ·fe

dWX»ff QeÔÜ Afþ IYe dÀ±fd°f ¹fWX WX` dIY þWXfh °f¸ff¸f ÃfZÂfe¹f ´ffdMXʹffÔ

A´f³fZ AfdÀ°f°U IYû f³ffE SXJ³fZ IZY d»fE EIY QcÀfSXZ ¸fZÔ ÀfWXfSXf PXcÔPX

SXWXe WX`Ô °fû IYfÔ¦fiZÀf þ`Àff SXf¿MÑXe¹f SXfþ³f`d°fIY Q»f ·fe BÀfe IYf þUff

PXcÔPX³fZ IYe þïûþWXQ ¸fZÔ »f¦ff WX`Ü þû CX¸¸feQ IYe dIYSX¯f CXÀfZ AüSX

Àf¸fc¨fZ dU´fÃf IYû ¸f²¹f´fiQZVf AüSX SXfþÀ±ff³f IZY CX´f¨fb³ffUûÔ IZY

´fdSX¯ff¸fûÔ ¸fZÔ dQJfBÊ Qe ±fe Uû ´fcUûÊØfSX IZY ³f°feþûÔ IYe Afh²fe ¸fZÔ IYf

IYe fbÓf ¦fBÊÜ ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY °fZ»fÔ¦ff³ff IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¨f³QVfZJSX

SXfU ³fZ WXf»f WXe ¸fZÔ IYWXf dIY QZVf ¸fZÔ EIY ¦f`SX ·ffþ´ff AüSX ¦f`SX IhY¦fiZÀf

¸fû¨fZÊ IYe þøYSX°f WX` AüSX CX³fIZY BÀf f¹ff³f IYû °fbSXÔ°f WXe fÔ¦ff»f IYe

¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸f¸f°ff f`³fþeÊ, ÓffSXJÔOX IZY ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe WXZ¸fÔ°f ÀfûSXZ³f

AüSX AûU`Àfe þ`ÀfZ ³fZ°ffAûÔ IYf Àf¸f±fʳf d¸f»ff ¦f¹ffÜ dVfUÀfZ³ff ´fWX»fZ

WXe ·ffþ´ff ÀfZ A»f¦f WXû³fZ IYf E»ff³f IYSX ¨fbIYe WX`Ü BÀfÀfZ ´fWX»fZ,

BÀfe Àff»f IZY AfSXÔ·f ¸fZÔ VfSXQ ´fUfSX ·fe °feÀfSXZ ¸fû¨fZÊ IZY ¦fNX³f IYe

EZÀfe WXe EIY ³ffIYf¸f IYûdVfVf IYSX ¨fbIZY WX`ÔÜ CX²fSX ¸ff¹ffU°fe ³fZ ·fe

CXØfSX ´fiQZVf IZY Qû³fûÔ CX´f¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ IYû Àf¸f±fʳf

QZ³fZ IYe §fû¿f¯ff IYSXIZY A´f³fe SXfþ³f`d°fIY AÀfbSXÃff IYe ·ffU³ff ÀfZ

CX´fþe fZ¨f`³fe þfdWXSX IYSX Qe WX`Ü SXfª¹f QSX SXfª¹f ·ffþ´ff IYe þe°f

ÀfZ WX°ffVf dU´fÃf Àff¸f Qf¸f QÔOX ·fZQ ÀfZ CXÀfIZY dUþ¹f SX±f IYû SXûIY³fZ

IYe SX¯f³fed°f ´fSX IYf¹fÊ IYSX³fZ IZY d»fE dUUVf WX`Ü »fZdIY³f IYMXb Àf°¹f

¹fWX WX` dIY Qb·ffʦ¹f ÀfZ ·ffþ´ff IYf ¸fbIYff»ff IYSX³fZ IZY d»fE B³f Àf·fe

¦f`SX ·ffþ´ff SXfþ³f`d°fIY Q»fûÔ IYe EIY¸ffÂf °ffIY°f B³fIYf Uû

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

UûMXf`ÔIY WX` þû B³fIYe CX³f ³fed°f¹fûÔ IZY IYfSX¯f f³ff þû Afþ °fIY

B³fIZY õfSXf IZYU»f A´f³fZ SXfþ³f`d°fIY dWX°fûÔ IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJIYSX

f³ffBÊ þf°fe SXWXe WX`Ô ³f dIY SXf¿MÑX dWX°f IYûÜ WXf»ffÔdIY BÀf¸fZÔ IYûBÊ

QûSXf¹f ³fWXeÔ WX` dIY d´fLOÞXZ, Qd»f°f AüSX A»´fÀfÔ£¹fIY UûMX f`ÔIY

Uf»fe ¹fZ Àf·fe ´ffdMXʹffÔ ¹fdQ d¸f»f þfEÔ °fû ·ffþ´ff IZY d»fE ¸fbdVIY»f

JOÞXe IYSX ÀfIY°fe WX`ÔÜ »fZdIY³f EIY Àf°¹f ¹fWX ·fe dIY þfd°f

Af²ffdSX°f SXfþ³f`d°fIY þ¸fe³f ´fSX JOÞXZ WXûIYSX A´f³fZ UûMX f`ÔIY IYû

SXfþ³f`d°fIY ÀfØff ¸fZÔ ´fdSXUd°fÊ°f IYSX³fZ IZY d»fE, þ³f°ff IYû A´f³fe

AûSX AfIYd¿fÊ°f IYSX³ff ´fOÞX°ff WX` dþÀfIZY d»fE B³fIZY ´ffÀf QZVf IZY

dUIYfÀf IYf IYûBÊ NXûÀf ´fiû´fûþ»f ¹ff AfIY¿fʯf ³fWXeÔ WX`Ü Afþ IYe

þ³f°ff ·fe BÀf ff°f IYû Àf¸fÓf SXWXe WX` dIY A´f³fZ A´f³fZ BÀfe UûMX

f`ÔIY AüSX ÀfÔIYe¯fÊ SXfþ³f`d°fIY þ¸fe³f IZY f»f ´fSX B³f Àf·fe Q»fûÔ IZY

EIYþbMX WXû³fZ IYf EIY¸ffÂf »fùf A´f³fe SXfþ³f`d°fIY ÀfØff f¨ff³ff

WX`Ü B³fIZY ÀfÔ¹fböY WXû³fZ IZY EþZ³OXZ IYf ¸fc»f QZVf IYf dUIYfÀf IYSX³ff

³fWXeÔ A´f³fZ SXfþ³f`d°fIY ÀUf±fûÊÔ IZY ¨f»f°fZ feþZ´fe IYû WXSXf³ff WX`Ü EIY

AûSX ·ffþ´ff A´f³fZ SXf¿MÑX ½¹ff´fe »fùfûÔ IYf dUÀ°ffSX IYSX°fe þf SXWXe

WX` °fû QcÀfSXe AûSX °f¸ff¸f dUSXû²fe Q»f A·fe °fIY ¸fûQe dUSXû²f IZY

A»ffUf A´f³ff IYûBÊ ÀffhÓff »fùf ³f °fû PXcÔPX ´ff SXWXZ WX`Ô AüSX ³f WXe

QZVf IZY Àff¸f³fZ ÀU¹fÔ IYû ·ffþ´ff IZY EIY fZWX°fSX dUIY»´f IZY øY´f

¸fZÔ ´fiÀ°fb°f IYSX ´ff SXWXZ WX`ÔÜ dU´fÃf IYe ¸ff³fdÀfIY dÀ±fd°f IYe Q¹f³fe¹f°ff

BÀfe ff°f ÀfZ þfdWXSX WXû SXWXe WX` dIY Uû ¹fWX ³fWXeÔ Àf¸fÓf ´ff SXWXf dIY

·ffþ´ff IYû WXSXf³fZ IZY d»fE AfUV¹fIY WX` dIY þf BÀf °f±ffIYd±f°f

°feÀfSXZ ¸fû¨fZÊ IYe ¹fûþ³ffAûÔ AüSX dU¨ffSX²ffSXf IZY ¸fc»f ¸fZÔ QZVf IZY

Af¸f AfQ¸fe IYû A´f³ff ·fdU¿¹f dQJfBÊ QZ¦ff °f·fe Uû BÀfZ ¨fb³fZ¦ffÜ

»fZdIY³f Afþ IYe WXIYeIY°f ¹fWX WX` dIY B³fIYe EIY°ff IYe ¹fûþ³ffAûÔ

¸fZÔ QZVf IYf f¨¨ff ·fe B³fIYf JbQ IYf ÀUf±fÊ QZJ ´ff SXWXf WX`Ü EIY

°fSXRY B³f IYd±f°f ÀfZ¢¹fc»fSX ´ffdMXʹfûÔ IZY d»fE Afþ A´f³fZ WXe UûMX

f`ÔIY ¸fZÔ A´f³fe dUV½fÀf³fe¹f°ff f³ffE SXJ³fZ IYf ÀfÔIYMX WX` °fû QcÀfSXe

°fSXRY ·ffþ´ff A´f³fZ dWX³Qc EþZ³OXZ IZY Àff±f Af¦fZ fPÞX°fZ WXbE ´fcUûÊØfSX

IZY BÊÀffBÊ fWXb»f SXfª¹f IZY »fû¦fûÔ IZY dQ»fûÔ IYû þe°f³fZ ¸fZÔ ·fe IYf¸f¹fff

SXWXeÜ Uû B³f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ¹fWX ÀfÔQZVf QZ³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXe dIY ¦fûSXÃff

AüSX feRY Qû A»f¦f A»f¦f ¸fbïZ WX`Ô dþ³WXZÔ EIY QcÀfSXZ IZY fe¨f ³fWXeÔ

Af³fZ dQ¹ff þfE¦ffÜ dU´fÃf Àf¸fÓf WXe ³fWXeÔ ´ff¹ff dIY IYf ¸fûQe IYe

ÀffIYf Àff±f ÀffIYf dUIYfÀf IZY ³ffSXZ IYe UþWX ÀfZ CX³fIYf UûMX

f`ÔIY CX³fIYf ³fWXeÔ SXWXfÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ þf dMÑ´f»f °f»ffIY IZY ¸fbïZ ´fSX

IYfh¦fiZÀf Àf¸fZ°f Àf·fe dU´fÃfe Q»f A´f³fZ A´f³fZ UûMX f`ÔIY IZY ¸fïZ³fþSX

BÀf ¸fÀf»fZ ´fSX RcYÔIY RcYÔIY IYSX IYQ¸f SXJ SXWXZ ±fZ, feþZ´fe Jb»fIYSX

BÀfIZY dJ»ffRY JOÞXe ±fe dþÀfIYf ´fdSX¯ff¸f ¹fc´fe dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU

IZY ³f°feþûÔ ¸fZÔ ´fcSXZ QZVf ³fZ Àf·fe dU´fÃfe Q»fûÔ IZY A»´fÀfÔ£¹fIY UûMX

f`ÔIY IZY ¦fd¯f°f IYe ²fdªþ¹ffÔ CXOÞX°fe QZJeÜ AüSX Af ¸fûQe ÀfSXIYfSX

³fZ þû dUIYfÀf IYf §fûOÞXf CX«U»f°ff ¹fûþ³ff, Qe³fQ¹ff»f CX´ff²¹ff¹f

¦fif¸f ª¹fûd°f ¹fûþ³ff, ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff, ÀU¨L ·ffSX°f

Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f §fSX §fSX ¸fZÔ Vfü¨ff»f¹f d³f¸ffʯf, ÀUfÀ±¹f fe¸ff

þ`Àfe ¹fûþ³ffAûÔ IZY ³ff¸f ´fSX QüOÞXf¹ff WX` CXÀfIZY IYQ¸fûÔ IYe ²fc»f ¸fZÔ

dU´fÃf IYf f¨ffIbY¨ff UûMX f`ÔIY ·fe ²fSXfVff¹fe WXû³fZ IYû WX`Ü þøYSX°f

BÀf ff°f IYe WX` dIY dU´fÃf BÀf ff°f IYû Àf¸fÓfZ dIY ÀfÔIYe¯fÊ Àfû¨f

AüSX ÀfIYSXZ SXfÀ°fZ (VffMXÊ IYMXÐÀf) fOÞXe ÀfRY»f°ffAûÔ °fIY ³fWXeÔ

´fWXbÔ¨ff°fZ U`ÀfZ IYWX°fZ WX`Ô dIY WXSX ff°f ¸fZÔ IYûBÊ A¨LfBÊ Lb´fe WXû°fe WX`Ü

WXû ÀfIY°ff dIY U`¨ffdSXIY d·f³³f°ffAûÔ IZY ffUþcQ IZYU»f feþZ´fe IYû

WXSXf³fZ AüSX JbQ ¨fb³ffU þe°f³fZ IZY CXïZV¹f ÀfZ CX´fþe dU´fÃf IYe ¹fWX

EIY°ff QZVf IZY Àff¸f³fZ B³fIYe AÀfd»f¹f°f »ffE AüSX QZVf IYf

QZVfUfÀfe ¹fWX Àf¸fÓfZ dIY CX³WXZÔ þfd°f AüSX ²f¸fÊ IZY ³ff¸f ´fSX ffhMX³fZ

Uf»fZ A´f³fe ¸f°f d·f³³f°ffAûÔ IZY ffUþcQ ÀUf±fÊUVf EIY WXû ÀfIY°fZ

WX`Ô °fû dUIYfÀf IZY ³ff¸f ´fSX QZVfdWX°f ¸fZÔ QZVfUfÀfe ·fe þfd°f AüSX ²f¸fÊ

IYû ·fb»ffIYSX EIY WXû ÀfIY°fZ WX`Ü

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018

38


ffaIYf

Vfü¨ff»f¹f IZY °fWXJf³fZ ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ

WXd±f¹ffSX f³ff³fZ IZY IYfSXJf³fZ

SXfþeU f`ô

ffÔIYf IZY IZY³QbAfSX ¦ffhU ¸fZÔ d¸f³fe ¦f³f R`Y¢MÑe IYf CXQ·fZQ³f IYSX°fZ

WXbE IYfRYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ A²fÊd³fd¸fÊ°f d´fÀMX»f EUÔ AüþfSX fSXf¸fQ IYSX³fZ

¸fZÔ ´fbd»fÀf IYû fOÞXe ÀfRY»f°ff d¸f»fe WX`ÜEÀfMXeERY EUÔ ´fbd»fÀf IYe

ÀfÔ¹fböY Lf´fZ¸ffSXe ¸fZÔ IZY³QbAfSX ¦ffhU dÀ±f°f SXûdWX°f dÀfÔWX CXRYÊ RÔYMXcÀf

dÀfÔWX IZY §fSX ÀfZ AU`²f A²fÊd³fd¸fÊ°f WXd±f¹ffSX EUÔ WXd±f¹ffSX f³ff³fZ IYf

AüþfSX fSXf¸fQ dIY¹ff ¦f¹ff ÜffhIYf dþ»ff IZY EÀf ´fe ¨fÔQ³f IbY¸ffSX

IbYVfUfWXf,³fZ §fMX³ff À±f»f IYf QüSXf IYSX AfUV¹fIY d³fQZÔVf dQ¹fZÜ

´fbd»fÀf EUÔ QÔOXfd²fIYfSXe IYe ¸füþcQ¦fe ¸fZÔ Af`²f ¨f»f SXWXZ ¸f³fe

WXd±f¹ffSX f³ff³fZ ff»fZ IYfSXJf³fZ ´fSX fb»fOXûþSX ¨f»ffÜþ¸fe³f IZY

AÔQSX °fWXJf³fZ ¸fZÔ ¹fWX JZ»f RY»f RcY»f SXWXf ±ffÜ Af¸f AfQ¸fe IYû

·f³fIY °fIY ³fWXeÔ »f¦ff Üþf WXdIYIY°f A´f³fZ AfÔJûÔ ÀfZ QZJf °fû

¦fif¸fe¯f ·fe WXQ´fiQ SXWX ¦f¹fZÜ dfþ»fe df·ff¦f IZY MXe¸f ³fZ df³ff

IY³fZ¢Vf³f Af`²f ¨f»ff SXWXZ IYfSXJf³fZ ´fSX IZYÀf QþÔ dIY¹ffÜ

A³fb¸fÔOX»f ´fbd»fÀf ´fQfd²fIYfSXe EÀf•IZY QfÀf, A¸fSX´fbSX ±ff³ff²¹fÃf

CXØf¸f IbY¸ffSX,EÀf AfBÊ ´fi¸fûQ ÀffWX CXöY ¦ffhU ´fWXbh¨fIYSX Àf§f³f

Lf´fZ¸ffSXe Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ffÜ EÀf OXe ´fe Aû ,ÀfdUÔQi IbY¸ffSX QfÀf ³fZ

A¸fSX´fbSX ±ff³fZ ¸fZÔ ´fiZÀf Uf°ffÊ IYSX f°ff¹ff dIY 57 ´feÀf A²fÊd³fd¸fÊ°f

d´fÀMX»f,14 ´feÀf A²fÊd³fd¸fÊ°f f`SX»f,Qû À»ffBÊOXSX EUÔ IYfRYe ¸ffÂff

¸fZÔ IY¨¨fZ À»ffBÊOXSX EUÔ AüþfSX fSXf¸fQ dIY¹ff Ü f°ff¹ff dIY IYSXef

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

°fe³f U¿fûÊ ÀfZ IZY³QbAfSX ¦ffhU d³fUfÀfe ¸fbIZYVf dÀfÔWX,SXûdWX°f CXRYÊ RÔYMXcÀf

dÀfÔWX ¸fbÔ¦fZSX dþ»ff³°f¦fÊ°f fSX²ff ¦ffhU IZY IYfSXe¦fSX ¸fb Vffb,¸fb IY»»fb,¸fb

VfbSXû, ¸fb³³ff, dSXÔIbY EUÔ d¨f³³fb IYe ¸fQQ ÀfZ AU`²f WXd±f¹ffSX d³f¸ffʯf

IYSX³fZ IYf IYf¹fÊ IYSX SXWXZ ±fZÜÀfb¨f³ff IZY Af²ffSX ´fSX Lf´fZ¸ffSXe IYe ¦fBÊ

dþÀfIZY °fWX°f QZJf ¦f¹ff CXöY »fû¦f A´f³fZ §fSX ¸fZÔ f³fe »f`MÑe³f IYe

MXÔIYe IZY AÔQSX WXd±f¹ffSX f³ff³fZ IYf °fe³f °fe³f ¸fVfe³f »f¦ff SXJf WX`

ÜAd²fIY SXfÂfe WXû³fZ IZY IYfSX¯f Lf´fZ¸ffSXe Ad·f¹ff³f SXûIY dQ¹ff ¦f¹ff

´fb³f: ¦fbøYUfSX IZY dQ³f Lf´fZ¸ffSXe Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff þfE¦ff EUÔ

¸fVfe³f þ°f IYSX ±ff³ff ´fdSXÀfSX »ff¹ff þfE¦ffÜWXf»ffÔdIY ¸füIZY ÀfZ

¦fÈWXÀUf¸fe RYSXfSX WXû ¦f¹fZ WX`Ô þ»Q WXe d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff þf¹fZ¦ff

ܧfMX³ff À±f»f ´fSX QÔOXfd²fIYfSXe U ´fbd»fÀf ´fiVffÀf³f IYe OXйfbMXe »f¦ff

Qe ¦f¹fe WX` ÜÜB°f³fZ dQ³fûÔ ÀfZ Af`²f WXd±f¹ffSX f³ff³fZ IYf IYfSXûffSX WXû

SXWXf ±ff ,¹fWXfÔ °fIY dIY Àf¸ffþ IYû ·fe BÀfIYe ·f³fIY ³fWXeÔ ±fe ܦfZMX

U ¦fie»f IYe QbIYf³f CXÀfe ¸fIYf³f ¸fZÔ ¨f»f°ff ±ff Ü´fbUÔ ¸fZÔ WXd±f¹ffSX

f³ff³fZ IYf Àf¸ff³f IZYÔQbAfSX fdWX¹ffSX ÀfZ fSXf¸fQ dIY¹ff ±ff ÜQbÀfSXZ dQ³f

fb»fOXûþSX ÀfZ Af`²f ÷Y´f ÀfZ ¨f»ff SXWXZ IYfSXJf³fZ IYû ²UÀ°f

dIY¹ffÜ·ffSXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ´fbd»fÀf ¸füþcQ ±fZÜ ¸füIZY ´fSX ÀfdIÔY»f BÔÀ´fZ¢MXSX

¸fWXfcf Af»f¸f, AÔ¨f»ffd²fIYfSXe d¸fd±f»fZVf IbY¸ffSX ¹ffQf, ±ff³ff²¹fÃf

CXØf¸f IbY¸ffSX , EÀf AfBÊ ´fi¸fûQ ÀffWX ,E EÀf AfBÊ SXf¸fWXûdVf»ff

¹ffQf ,·f¦fUf³f ¨fü²fSXeÜ

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018

39


fZ¦fbÀfSXf¹f

QWZXªf Qf³f½fûÔ IYe dVfIYfSX f³fe ³feVfb

fÀfa°f IbY¸ffSX dÀf³WXf

WX¸fZÔ Af²fbd³fIY IYf»f ¸fZÔ ´fiUZVf dIYE Qû Àfü Àff»f ÀfZ ª¹ffQf WXû ¦fE,

»fZdIY³f Àff¸ffdþIY ÀfÔfÔ²fûÔ IZY d³f¸ffʯf ¸fZÔ WX¸f Af °fIY Af²fbd³fIY

údáIYû¯f IYf dUIYfÀf ³fWXeÔ IYSX ´ffE WX`ÔÜ Àff¸ffdþIY ÀfÔfÔ²fûÔ IYe ²fbSXe

ÀÂfe-´fb÷Y¿f ÀfÔfÔ²f IYe VfbøYAf°f Afþ ·fe QWXZþ »fZIYSX AüSX QZIYSX

IYe þf°fe WX`Ü þfdIY QWXZþ »fZ³fZ AüSX QZ³fZ IZY dJ»ffRY IYf³fc³f WX`Ü

QWXZþ IYû »fZIYSX Àff¸ff³¹f »fû¦fûÔ ¸fZÔ IYûBÊ §fȯff IYf ·ffU ³fWXeÔ WX`Ü

Àf¸ffþ IYf IYûBÊ ·fe U¦fÊ QWXZþ IZY d»fE ³ff ³fWXeÔ IYWX°ffÜ ³f WXe

QWXZþ »fZ³ff Àf¸ffþ IYe údá ¸fZÔ Af´fSXfd²fIY IY¸fÊ ¸ff³ff þf°ff WX`Ü

WX¸ffSXf ²¹ff³f QWXZþ IZY ¸ff¸f»fûÔ ´fSX °ff þf°ff WX` þf IYûBÊ »fOÞXIYe

QWXZþ IZY d»fE CX´fZÃff, dWXÔÀff, ´fi°ffOÞX³ff AüSX ¸fÈ°¹fb IYe ·fZÔMX ¨fPÞX

þf°fe WX`Ü

fZ¦fbÀfSXf¹f IZY ¸fÔÓfü»f A³fb¸fÔOX»f IZY fSX`´fbSXf d³fUfÀfe

dQ³fZVf »ff»f IYe »ffOX»fe fZMXe d³fVfb IYe IYWXf³fe ·fe IbYL BÀfe °fSXWX

IZY WXf»f°f f¹ffh IYSX°fZ WX`! dU¦f°f ¸ffWX 20 RYSXUSXe IYû d³fVfb IYe

WX°¹ff IYSX Qe ¦fBÊ dRYSX CXÀfIYe »ffVf IYû ¦ff¹ff IYSX CXÀfIZY ÀfÀfbSXf»f

Uf»fZ §fSX ¸fZÔ °ff»ff fÔQ IYSX RYSXfSX WXû ¦f¹fZ! BÀf °fSXWX IYf AfSXû´f

d³fVfb IZY d´f°ff dQ³fZVf ´fiÀffQ ³fZ A´f³fZ Qf¸ffQ ÀfÔþeU IbY¸ffSX, Àf¸f²fe

VfÔIYSX »ff»f ´fSX »f¦ff¹ff WX` Àff±f WXe ¸ff¸f»fZ IYû »fZIYSX LüSXfWXe ±ff³fZ

¸fZÔ ´fid±fd¸fIYe ·fe QþÊ IYSXfBÊ WX`! ´fif~ þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX fSX`´fbSXf

d³fUfÀfe dQ³fZVf ´fiÀffQ ³fZ A´f³fe ´fbÂfe IYe VffQe LüSXfWXe ffþfSX

d³fUfÀfe VfÔIYSX »ff»f IZY ´fbÂf ÀfÔþeU IbY¸ffSX ÀfZ 24 ³fU¸fSX

2016 IYû dWX³Qc SXe°fe dSXUfþ IZY A³fbÀffSX ²fc¸f ²ff¸f ÀfZ IYe ±fe !

VffQe IZY Àf¸f¹f A´f³fe Ãf¸f°ff IZY A³fbÀffSX dQ³fZVf ´fiÀffQ ³fZ

CX´fWXfSX ÀU÷Y´f ¦fWX³ff þZUSX f°fʳf §fSX ¸fZÔ CX´f¹fû¦f WXû³fZ Uf»fZ A³¹f

Àff¸ff³f IbY»f d¸f»ffIYSX ´ffÔ¨f »ffJ ¸fc»¹f IYf Àff¸ff³f A´f³fZ Qf¸ffQ

AüSX Àf¸f²fe VfÔIYSX »ff»f IYû Qe ±fe ! »fZdIY³f BÀfIZY UfUþcQ ·fe

ÀfÀfbSXf»f Uf»fû IYf dOX¸ffÔOX »f¦ff°ffSX þfSXe SXWXf ! VffQe IZY ¸fWXþ

IbYL ¸fWXe³fû ffQ WXe d³fVfb IZY ÀfÀfbSXf»f Uf»fZ d³fVfb IZY d´f°ff ÀfZ EIY

IYfSX IYe ¸ffÔ¦f IYSX³fZ »f¦fZ !VffQe IZY IYþÊ ¸fZÔ OXcfZ dQ³fZVf »ff»f IYfSX

QZ³fZ ¸fZÔ AÀf¸f±fÊ°ff dQJfBÊ ´fSX BÀfIYe ´fSXUfWX d³fVfb IZY ÀfÀfbSXf»f Uf»fZ

IYû ³fWXeÔ WXbBÊ WXf»ffdIY BÀf §fMX³ff IYe þf³fIYfSXe d³fVfb A´f³fZ d´f°ff

IYû dQ¹ff IYSX°fe ±fe »fZdIY³f ¹fWX §fMX³ff EIY dQ³f dUIYSXf»f øY´f »fZ

»fZ¦fe ¹fWX d³fVfb IZY d´f°ff IYû Äff°f ³fWXeÔ ±ff ! AfdJSX 19 RYSXUSXe

18 IYû AfJSXe ffSX d³fVfb ³fZ A´f³fZ d´f°ff IYû A´f³fZ Àff±f WXû SXWXZ

´fi°ffOÞX³ff IYe dVfIYf¹f°f IYe AüSX A´f³fZ ÀfÀfbSXf»f Uf»fû IZY QifSXf þf³f

ÀfZ ¸ffSX³fZ IYe ²f¸fIYe IYe dVfIYf¹f°f A´f³fZ d´f°ff ÀfZ IYe AüSX RYû³f

IYMX IYSX dQ¹ff WXZ ! ·f¹f ÀfZ IYf´f°fZ WXbE dQ³fZVf »ff»f þf A¦f»fZ

dQ³f A´f³fe fZMXe IZY §fSX ´fWXb¨fZ °fû UWXfÔ IYf ¸fWXü»f QZJIYSX

·fü¨f¢IYZ SXWX ¦fE AüSX A´f³fZ fZMXe IYû PXcPÞX³fZ »f¦fZ »fZdIY³f d³fVfb

IYWXfh WX`Ô BÀfIYe þf³fIYfSXe CX³WXZÔ ³fWXeÔ d¸f»fe ÀfÀfbSXf»f Uf»fû ÀfZ

´fcL³fZ ´fSX ·fe IYûBÊ ÀfÔ°fû¿fþ³fIY þf³fIYfSXe ³fWXeÔ Qe ¦fBÊ CX»fMXZ CX³WXZÔ

UWXfÔ ÀfZ ·f¦ff dQ¹ff ¦f¹ff ! d³fVfb IZY d´f°ff ³fZ ¹fWX AfSXû´f »f¦ff¹ff WXZ

IYe »f¦ff°ffSX JûþUe³f IYSX³fZ IZY ffQ ·fe CX³WXZÔ fZMXe IZY ffSXZ ¸fZÔ IYûBÊ

þf³fIYfSXe ³fWXeÔ d¸f»fe BÀfd»fE EZÀff ´fi°fe°f WXû°ff WX`Ô IYe QWXZþ ¸fZÔ

IYfSX ³fWXeÔ d¸f»f³fZ IZY IYfSX¯f d³fVfb IYe WX°¹ff IYSX Qe ¦fBÊ WX`Ô !

fWXSXWXf»f d³fVfb ¸ff¸f»fZ IYû »fZIYSX LüSXfWXe ±ff³ff ¸fZÔ

IYfÔOX ÀfÔ£¹ff 34/18IZY °fWX°fZ ¸ff¸f»ff QþÊ IYSX IbY»f 7 »fû¦fû IYû

Ad·f¹fböY f³ff¹ff ¦f¹ff dþ³fIYe °fµ°feVf ¸fZÔ ´fbd»fÀf »f¦f ¨fbIYe WX`Ô

WX`Ô! WXf»ffIYe §fMX³ff IZY B°f³fZ dQ³f fe°f þf³fZ IZY ffQ ·fe ´fbd»fÀf IYû

IYûBÊ NXûÀf ÀfbSXf¦f ³fWXeÔ d¸f»ff WX`Ô! B²fSX fZMXe IYû ³¹ff¹f dQ»ff³fZ IZY

d»fE dQ³fZVf »ff»f dU·ffd¦f¹f IYf¹ffÊ»f¹f IZY ¨f¢IYSX IYfMX SXWXZ WX`Ô BÀfe

IiY¸f ¸fZÔ dQ³fZVf »ff»f ³fZ §fMX³ff IYû »fZIYSX ¸fdWX»ff WXZ»´f »ffB³f

¸fZÔ ·fe dVfIYf¹f°f IYe WX`! Àff±f WXe ¹fWX AfSXû´f ·fe »f¦ff¹ff WX`Ô

Ad·f¸fböY¦f³f IZYVf Àfb»fWX IYSX³fZ IYû »fZIYSX »f¦ff°ffSX QUff f³ff SXWXZ

WX` Àff±f WXe ²f¸fIYe ·fe QZ SXWXZ WX` IYe A¦fSX IZYVf ³fWXe Àfb»fWX dIY¹ff

°fû ´fbSXZ ´fdSXUfSX IYû þf³f ÀfZ ¸ffSX QZÔ¦fZ !fWXSXWXf»f EIY °fSXRY dfWXfSX

ÀfSXIYfSX QWXZþ ´fi±ff IYû J°¸f IYû »fZIYSX AfE dQ³f ³fE ¸ff³fU

ßfÈJ»ff IYf IYf¹fÊIiY¸f IYSX ´fcSXZ dUV½f IYû QWXZþ J°¸f IYSX³fZ IYf

ÀfÔQZVf QZ°fe °fû UWXe QcÀfSXe AüSX QWXZþ Qf³fUû IYf dVfIYfSX f³fe

d³fVfb IYû Af °fIY BÔÀffRY ³fWXeÔ d¸f»f ÀfIYf WXZ !»ff¨ffSX AüSX fZUÀf

d´f°ff A´f³fZ fZMXe IYû BÔÀffRY dQ»ff³fZ IZY AfE dQ³f ´fbd»fÀf

¸fb£¹ff»f¹fûÔ IZY ¨f¢IYSX IYfMX SXWXZ WX` QWXZþ Qf³fUû IZY IYfSX³f ¸fü°f IYe

Af¦fûVf ¸fZÔ Àfû ¨fbIYe d³fVfb AüSX fZMXe IYû BÔÀffRY dQ»ff³fZ IZY d»fE

·fMXIY°fZ d´f°ff IYû ³¹ff¹f IYf d¸f»f°ff WX` ¹fWX QZJ³ff VfZ¿f WX`!

¢¹ff IYWX°fZ W`ÔX OXeEÀf´fe ¸faÓfü»f

§fMX³ff IYû »fZIYSX ´fbd»fÀf ÀfdIiY¹f WX` BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ »fOÞXIYe IYf ´fd°f

ÀfÔþeU IbY¸ffSX ÀfÀfbSX VfÔIYSX »ff»f IYû »f¦ffIYSX IbY»f Àff°f »fû¦fû ´fSX

´fid±fd¸fIYe QþÊ IYe ¦fBÊ WX` A·fe A³fbVfÔ²f³f ¨f»f SXWXf WX` þ»Q

WXe WX¸f ³f°feþZ ´fSX ´fWXb¨fZÔ¦fZ!

¢¹ff IYWX°fZ W`ÔX d³fVfb IZY d´f°ff

A·fe °fIY IYûBÊ IYf¹fÊUfBÊ ³fWXeÔ WXbBÊ WX` Ad·f¹fböY¦f³f ·fe »f¦ff°ffSX

A´f³fZ §fSX Af AüSX þf SXWXZ WX` ´fbd»fÀf IYe IYf¹fÊUfBÊ ÀfÔ°fû¿fþ³fIY

³fWXeÔ WX`!

´fbSXd³f¹ff ÀfZ ´fbd¯fʹff °fIY IYf ÀfRYSX³ff¸ff

Àfb. OZXÀIY

dfWXfSX SXfª¹f IYe CX´fSXfþ²ff³fe IZY ³ff¸f ÀfZ ¸fVfWXcSX ´fbd¯fʹff dþ»fZ IYf

dU¦f°f dQ³fûÔ ¸f³ffE ¦fE 248Uf À±ff´f³ff dQUÀf IZY BÀf AUÀfSX ´fSX

WX¸f³fZ A´f³fZ ¦füSXU´fc¯fÊ ´fbd¯fʹff dþ»fZ IYe ¦ff±ff IYû þf³f³fZ IYe

VfbøYAf°f IYe WX`ÜBÀf IiY¸f ¸fZÔ A´f³fZ ´fWX»fZ A²¹ff¹f ¸fZÔ WX¸f³fZ ´fif¨fe³f

IYf»fe³f Bd°fWXfÀf IYû þf³ff Af Af¦fZ ´fcd¯fʹff IYf ¸f²¹fIYf»fe³f

Bd°fWXfÀf-¸fbdÀ»f¸f VffÀfIYûÔ IYf QüSX ¸fûWX¸¸fQ df³f fd£°f¹ffSX

dJ»fþe °fZSXWXUeÔ Vf°ffQe IYe VfbøYAf°f ¸fZÔ ¸fûWX¸¸fQ df³f fd£°f¹ffSX

dJ»fþe ³fZ ´fcd¯fʹff IYû A´f³fZ VffÀf³f ÃfZÂf ¸fZÔ Vffd¸f»f IYSX d»f¹ff

±ffÜ dfWXfSX ´fSX ÀffÀfZ ´fWX»fZ dUþ¹f ´ff³fZ Uf»ff ¸fbdÀ»f¸f VffÀfIY

dJ»fþe ±fZÜ

°fb¦f»fIY UÔVf: ¦f¹ffÀfbïe³f ³fZ °fb¦f»fIY UÔVf IYe À±ff´f³ff IYe, CXÀf

Àf¸f¹f ´fcd¯fʹff IYf VffÀf³f °fb¦f»fIY UÔVf IZY A²fe³f ±ffÜ

¸fb¦f»f UÔVf: ¸fb¦f»f VffÀf³f IZY VfbøYAf°fe dQ³fûÔ ¸fZÔ ´fcd¯fʹff ¸fb¦f»f

Àff¸fifª¹f IYf EIY Àf`³¹f ´fifÔ°f ±ff! CXØfSX ´fcUÊ IYe þÔ¦f»fe þfd°f¹fûÔ IZY

WX¸f»fûÔ IZY dJ»ffRY A´f³fe Àfe¸ffAûÔ IYe SXÃff ¸fZÔ Àf`³¹f ´fifÔ°f f³ff¹ff

±ffÜ

EZ³f-E-AIYffSXe dUV½fdU£¹ff°f Bd°fWXfdÀfIY ¦fiÔ±f ¸fZÔ

´fcd¯fʹff IYf ³ff¸f Vffd¸f»f WX` dþÀf¸fZÔ ¸fWXf³fÔQf ³fQe IYf ½¹ff£¹ff dIY¹ff VfWXSX ÀfZ 30 dIY»fû¸feMXSX CXØfSX þ»ff»f¦fPÞX ¸fZÔ dÀ±f°f WX` BÀfIZY d»fE

¦f¹ff WX`Ü ÀfØfSXWXUeÔ Vf°ffQe IZY ´fifSXÔ·f ¸fZÔ EIY RYüþQfSX IYû ³fUff dIY»fZ IYû f³fUf³fZ IYf ¸fIYÀfQ ±ff ³fZ´ff»fe »fbMXZSXûÔ ÀfZ LbMXIYfSXf

IZY ´fQ IZY Àff±f d³f¹fböY dIY¹ff ¦f¹ff ±ff dþÀfZ SXfþÀU AüSX Àfe¸ff ´ff³ff! EIY ffSX feSX³f¦fSX SXfþf ³fZ 15,000 §fbOÞXÀfUfSX ÀfZ³ffAûÔ IZY

SXÃff IYf IYf¹fÊ ÀfüÔ´ff ¦f¹ff ±ffÜ ¸fWXf³f°f¸f ³fUffûÔ ¸fZÔ Àf`RY Jf³f IYf Àff±f WX¸f»ff IYSX dQ¹ff ±ff, þWXfÔ¦feSX IZY URYfQfSX Àf`¹fQ ¸fbWX¸¸fQ

³ff¸f ´fidÀfð WX` dþÀf ³fZ BÀf dIY»ff IYû f³ff¹ff ±ffÜ A·fe ·fe ´fcd¯fʹff þ»ff»f-CXQ-Qe³f ¹fbð ¸fZÔ ³fZ´ff»fe SXfþf IYû WXSXf¹ff ±ff

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com 40

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018


d¨fa°ffªf³fIY

·ffSX°fe¹f ÀfZ³ff ¸fZÔ þfÀfcÀfe

¦fïfSXûÔ IYû d¸f»fZ IYOÞXe ÀfZ IYOÞXe Àfþf

·ffSX°fe¹f ÀfZ³ff ¸fZÔ þfÀfcÀfe IZY ¸ff¸f»fZ fPÞX°fZ þf SXWXZ WX`Ô, þû QZVf IYe

ÀfbSXÃff IYe údá ÀfZ ¦fWX³f d¨fÔ°ff IYf dU¿f¹f WX`ÔÜ ´fWX»fZ Uf¹fb¹fZ³ff IYf

EIY UdSXâ Ad²fIYfSXe AøY¯f ¸ffSXUfWX AüSX Af ±f»fÀfZ³ff IYf EIY

Ad²fIYfSXe ÀfZ³ff ¸fZÔ þfÀfcÀfe IZY AfSXû´f ¸fZÔ Qfû¨ff ¦f¹ff WX`Ü WXf»ffÔdIY

EIY QZVf õfSXf QcÀfSXZ QZVf IYe Àf`³¹f þfÀfcÀfe IYSXf³fZ IZY ¸ff¸f»fZ IYûBÊ

³fBÊ ff°f ³fWXeÔ WX` fd»IY ÀfdQ¹fûÔ ÀfZ ¹fWX Àff ¨f»f°ff Af SXWXf WX`Ü

IY·fe BÀf IYf¹fÊ IZY d»fE JcfÀfcSX°f »fOÞXdIY¹fûÔ IYû þfÀfcÀf f³ffIYSX

QcÀfSXZ QZVf BÀfe IYf¹fÊ IZY d»fE ·fZþf þf°ff ±ff, dþ³WXZÔ kdU¿fIY³¹ffl

³ff¸f dQ¹ff þf°ff ±ffÜ ¸ff°ffWXfSXe þ`Àfe fZWXQ JcfÀfcSX°f þfÀfcÀfûÔ IZY

dIYÀÀfZ ´fif¹f: Àfb³fZ WXe WXûÔ¦fZ, dþ³WXZÔ QcÀfSXZ QZVfûÔ ¸fZÔ UWXfÔ IZY Àf`³¹f

Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû CX³fIYe JcfÀfcSX°fe IZY þf»f ¸fZÔ RÔYÀffIYSX CXÀf QZVf

IYe þfÀfcÀfe IZY d»fE ·fZþf þf°ff ±ffÜ CXÀf Àf¸f¹f B³f dU¿fIY³¹ffAûÔ

IYû þfÀfcÀfe IZY AfSXû´f ¸fZÔ ´fIYOÞXZ þf³fZ ´fSX Àfþf IZY øY´f ¸fZÔ ¦fû»fe

ÀfZ CXOÞXf dQ¹ff þf°ff ±ff dIY³°fb Af þfÀfcÀfe IZY °füSX-°fSXeIZY fQ»f

¦fE WX`ÔÜ Afþ ·fe ·f»fZ WXe BÀf IYf¹fÊ IZY d»fE ¸fdWX»ffAûÔ IYû

BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff þf°ff WXû dIY³°fb Af²fbd³fIY °fIY³feIY AüSX ÀffBfSX

U ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff IZY fPÞX°fZ ´fi·ffU IZY ¨f»f°fZ B³WXZÔ QcÀfSXZ QZVf ·fZþ³fZ

IYe AfUV¹fIY°ff WXe ³fWXeÔ ´fOÞX°fe fd»IY A´f³fZ WXe QZVf ¸fZÔ SXWXIYSX

¹fZ ¸fdWX»ff þfÀfcÀf ¹ff EZÀfZ WXe Ló þfÀfcÀf B³WXeÔ Af²fbd³fIY

°fIY³feIYûÔ IZY ÀfWXfSXZ ¹fWX IYf¸f fJcfe IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff

IZY ÀfWXfSXZ IYe þf³fZ Uf»fe BÀf °fSXWX IYe þfÀfcÀfe IYû WXe kWX³fe MÑ`´fl

³ff¸f dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü

QbV¸f³f QZVf IYe Àf`³¹f SX¯f³fed°f IZY SXfþ þf³f³fZ IZY d»fE

JcfÀfcSX°f ¸fdWX»ffAûÔ IYû þfÀfcÀf øY´fe WXd±f¹ffSX f³ffIYSX þfÀfcÀfe IZY

d»fE BÀ°fZZ¸ff»f IYSX³ff WXe kWX³feMÑ`´fl IYWX»ff°ff WX`Ü kWX³fe MÑ`´fl A±ffÊ°

VfWXQ þ`Àff EZÀff ¸feNXf þf»f, dþÀf¸fZÔ RÔYÀf³fZ Uf»fZ ÀfZ³ff

Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû Af·ffÀf °fIY ³fWXeÔ WXû°ff dIY Uû dIYÀf þf»f ¸fZÔ

RÔYÀf°fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ QbV¸f³f QZVf IYe SX¯f³fed°f þf³f³fZ IZY d»fE Afþ

»f¦f·f¦f Àf·fe QZVf kWX³feMÑ`´fl IYf ÀfWXfSXf »fZ SXWXZ WX`Ô AüSX AfþIY»f

BÀfIZY d»fE RZYÀffbIY °f±ff ½WXfMXÐÀfE´f IYf IYfRYe BÀ°fZ¸ff»f WXû SXWXf

WX`Ü A¸fZdSXIYf, øYÀf, ¨fe³f, þf´ff³f ÀfSXeJZ dUIYdÀf°f QZVfûÔ ¸fZÔ WX³feMÑ`´f

IZY ¸ff¸f»fZ A¢ÀfSX Àff¸f³fZ Af°fZ SXWXZ WX`ÔÜ WX³feMÑ`´f IZY d»fE QZVf IYe

JbdRY¹ff EþZÔdÀf¹ffÔ ¸fdWX»ff þfÀfcÀfûÔ IYû ¹fZ dþ¸¸fZQfSXe ÀfüÔ´f°fe WX`Ô,

dþÀfIZY fQ»fZ ¸fZÔ CX³WXZÔ ¸fûMXe IYe¸f°f AQf IYe þf°fe WX`Ü

WXf»ffÔdIY dIYÀfe QZVf IYe Àf`³¹f þfÀfcÀfe IYSX°fZ WXbE QcÀfSXZ

QZVf IZY þfÀfcÀfûÔ IYf ´fIYOÞXf þf³ff EIY Àff¸ff³¹f ff°f WX` »fZdIY³f þf

þfÀfcÀfe IZY EZÀfZ ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ QbV¸f³f QZVf IZY d»fE þfÀfcÀfe IYSX°fZ WXbE

A´f³fZ WXe QZVf ¸fZÔ A´f³fZ WXe QZVf IZY »fû¦f AüSX Uû ·fe A´f³fe WXe

ÀfZ³ff IZY fOÞXZ Ad²fIYfSXe ´fIYOÞXZ þf³fZ »f¦fZÔ °fû UfIYBÊ d¨fÔ°ff IYe ff°f

WX`Ü ‘WX³feMÑ`´f’ ¸fZÔ RÔYÀfIYSX dQ»»fe ÀfZ Uf¹fbÀfZ³ff Ad²fIYfSXe ¸ffSXUfWX

AüSX þf»f´fbSX ÀfZ EIY ±f»fÀfZ³ff Ad²fIYfSXe õfSXf ÀfZ³ff IYe AfÔ°fdSXIY

JbdRY¹ff þf³fIYfdSX¹ffÔ ´ffdIYÀ°ff³f IZY d»fE »feIY IYSX³fZ IZY ¸ff¸f»fûÔ

³fZ Àf`³¹f ÀfbSXÃff IYû »fZIYSX WX¸ffSXe d¨fÔ°ffEÔ fPÞXf Qe WX`ÔÜ EZÀfZ AfSXû´f

OXf¹fSXZ¢MXSX (Afg´fSXZVf³f) IZY ´fQ ´fSX °f`³ff°f ±ff AüSX B°f³fZ fOÞXZ ´fQ

´fSX °f`³ff°fe IZY IYfSX¯f WXe CXÀfZ Uf¹fbÀfZ³ff IZY IYBÊ JbdRY¹ff Afg´fSXZVf³fûÔ

IYe °f`¹ffdSX¹fûÔ IYe ´fcSXe þf³fIYfSXe ±fe, dþ³f¸fZÔ ÀfZ ÀffBfSX ¹fbðÃfZÂf,

AÔ°fdSXÃf EUÔ dUVfZ¿f Ad·f¹ff³fûÔ þ`ÀfZ IYBÊ ¦fb~ Afg´fSXZVf³fûÔ ÀfZ þbOÞXe

þf³fIYfdSX¹ffÔ CXÀf³fZ Àf`¢Àf ¨f`MX IZY fQ»fZ RZYÀffbIY AüSX ½WXfMXÐÀfE´f

IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ A´f³fe IYd±f°f ¸fdWX»ff d¸fÂf (´ffdIYÀ°ff³fe þfÀfcÀf)

IYû ·fZþeÜ IbYL BÀfe ´fiIYfSX þf»f´fbSX UIYÊVff»ff ¸fZÔ °f`³ff°f ±f»f ÀfZ³ff

IZY EIY »fZdµMX³fZÔMX IY³fÊ»f ³fZ ·fe WX³feMÑ`´f ¸fZÔ RÔYÀfIYSX ÀfZ³ff ÀfZ þbOÞXe

IbYL fZWXQ ¦fb~ þf³fIYfdSX¹ffÔ ´ffdIYÀ°ff³fe ¸fdWX»ff þfÀfcÀf IZY Àff±f

ÀffÔÓff IYe, dþÀfIZY EUþ ¸fZÔ CXÀfIZY f`ÔIY Jf°fZ ¸fZÔ fOÞXe SXIY¸f IYf

»fZ³f-QZ³f ·fe WXbAf f°ff¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀfÀfZ ´fWX»fZ 2014 ¸fZÔ ÀfZ³ff

IZY ¸fZSXNX Àf`³¹f ÃfZÂf ¸fZÔ °f`³ff°f Àfb³fe°f IbY¸ffSX IYû RZYÀffbIY IZY þdSX¹fZ

AfBÊEÀfAfBÊ EþZÔMX ´fc³f¸f ´fiIYfVf °f±ff dSX¹ff IYû ÀfZ³ff IYe ¸fWX°U´fc¯fÊ

Àfc¨f³ffEÔ »feIY IYSX³fZ IZY AfSXû´f ¸fZÔ Qfû¨ff ¦f¹ff ±ffÜ A¦fÀ°f 2014

¸fZÔ AfÔ²fi ´fiQZVf IYe dÀfIÔYQSXfffQ LfU³fe IYe 151 E¸fÀfe/E¸fERY

dOXMX`¨f¸fZÔMX ¸fZÔ °f`³ff°f ´ffMX³f IbY¸ffSX ´fûïfSX IYû ·fe RZYÀffbIY IZY ¸ff²¹f¸f

ÀfZ A³fb¿IYf A¦fiUf»f ³ff¸fIY ´ffIY þfÀfcÀf IZY Àf¸´fIYÊ ¸fZÔ Af³fZ IZY

ffQ CXÀfZ JbdRY¹ff þf³fIYfdSX¹ffÔ QZ³fZ IZY AfSXû´f ¸fZÔ ´fIYOÞXf ¦f¹ff ±ffÜ

dQÀf¸fSX 2015 ¸fZÔ ·fdMXÔOXf E¹fSXRYûÀfÊ ÀMXZVf³f ¸fZÔ °f`³ff°f SXÔþe°f IZY.

IZY. IYû ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX Qfd¸f³fe ¸f`IY³ffgMX ³ff¸fIY ¸fdWX»ff þfÀfcÀf

IZY Àf¸´fIYÊ ¸fZÔ Af³fZ IZY ffQ ÀfZ³ff ÀfZ þbOÞXe AWX¸f þf³fIYfdSX¹ffÔ »feIY

IYSX³fZ IZY AfSXû´f ¸fZÔ d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ

fWXSXWXf»f, Àf`³¹f f»fûÔ õfSXf ·f»fZ WXe ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff

IZY BÀ°fZ¸ff»f IYû »fZIYSX A´f³fZ Ad²fIYdSX¹fûÔ IYû IYOÞXZ dQVff-d³fQZÊVf

þfSXe dIYE WXbE WXûÔ, dRYSX ·fe ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff IYf QbøY´f¹fû¦f IYSX°fZ

WXbE Àf`³¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ õfSXf QZVf IZY Àff±f BÀf ´fiIYfSX ¦fïfSXe IYSX³ff

ÀfZ³ff IZY d»fE ·fe dÀfSXQQÊ f³f ¦f¹ff WX`Ü B³f dQVff-d³fQZVfûÊÔ IZY

A³fbÀffSX A´f³fZ ´fQ, °f`³ff°fe, ¹fcd³fRYfg¸fÊ °f±ff dIYÀfe ´fiIYfSX ÀfZ A´f³fZ

IYf¹fÊ ÀfZ þbOÞXe Àfc¨f³ffEÔ QZ³ff ´fid°ffÔd²f°f WX`Ü ¹fWX ÀfWXe WX` dIY A´f³fZ

§fSX-´fdSXUfSX ÀfZ »fÔfZ Àf¸f¹f ÀfZ QcSX QZVf IYe Àfe¸ffAûÔ ¹ff Qb¦fʸf À±ff³fûÔ

´fSX °f`³ff°f þUf³fûÔ U Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY d»fE ´fdSXUfSX ÀfZ Àf¸´fIYÊ

f³ff³fZ IZY d»fE Af²fbd³fIY ÀfÔ¨ffSX ¸ff²¹f¸f ¹ff ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff A¨LZ

¸ff²¹f¸f WX`Ô »fZdIY³f ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff IZY ¦f»f°f BÀ°fZ¸ff»f ÀfZ QbV¸f³f

CXÀfIYf A³fbd¨f°f »ff·f ³f CXNXf ÀfIZY, BÀfed»fE ÀfZ³ff õfSXf ¹fZ dQVffd³fQZÊVf

þfSXe dIYE ¦fE WX`Ô »fZdIY³f B°f³fZ IYNXûSX d³f¹f¸fûÔ IZY ffUþcQ

ÀfZ³ff IZY »ff»f¨fe Ad²fIYfSXe ¹ff þUf³f A¦fSX QbV¸f³f QZVf IYe WXÀfe³f

þfÀfcÀfûÔ IZY ¸ff¹ffUe þf»f ¸fZÔ RÔYÀfIYSX QZVf IZY Àff±f ¦fïfSXe IYSX f`NX°fZ

WX`Ô, °fû ¹fWX AÃf¸¹f A´fSXf²f WXe ¸ff³ff þf³ff ¨ffdWXE AüSX EZÀfZ ¸ff¸f»fûÔ

IYe AQf»f°f ¸fZÔ °UdSX°f Àfb³fUfBÊ IYSXfIYSX EZÀfZ »fû¦fûÔ IYû IYOÞXe ÀfZ

IYOÞXe Àfþf dQ»ff³fe ¨ffdWXEÜ ÀfZ³ff IZY ´fifÔ²f³f °fÔÂf IYû ·fe IbYL EZÀfZ

´fb£°ff BÔ°fþf¸f IYSX³fZ WXûÔ¦fZ °ffdIY ÀffBfSX AüSX ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff IZY

þdSX¹fZ WXû SXWXe BÀf °fSXWX IYe þfÀfcÀfe IYe §fMX³ffAûÔ ´fSX AÔIbYVf »f¦f

ÀfIZYÜ

A¢ÀfSX »f¦f°fZ SXWXZ WX`Ô dIY ´ffdIYÀ°ff³fe JbdRY¹ff EþZÔÀfe

kAfBÊEÀfAfBÊl WX³feMÑ`´f IZY WXe ÀfWXfSXZ ·ffSX°fe¹f Àf`³¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû

RÔYÀff³fZ IZY d»fE ¿fOXйfÔÂf SX¨f°fe SXWXe WX` AüSX Af B³f Qû fOÞXZ ÀfZ³ff

Ad²fIYdSX¹fûÔ IZY WX³feMÑ`´f ¸fZÔ RÔYÀfIYSX fWXb°f ÀffSXe ¸fWX°U´fc¯fÊ

þf³fIYfdSX¹ffÔ »feIY IYSX³fZ IZY ¸ff¸f»fûÔ IYe ´fbdá WXû³fZ IZY ffQ ¹fWX À´fá

WXû ¦f¹ff WX` dIY AfBÊEÀfAfBÊ A´f³fZ ¸fÔÀfcfûÔ ¸fZÔ IYWXeÔ ³f IYWXeÔ ÀfRY»f

·fe WXû SXWXe WX`, þû d¨fÔ°ffþ³fIY WX`Ü

WX³feMÑ`´f ÀfZ þbOÞXe ¸fdWX»ff þfÀfcÀf ´fWX»fZ RÔYÀff¹fZ þf³fZ

Uf»fZ Vf£Àf ÀfZ QûÀ°fe IYSX°fe WX` AüSX dRYSX BÀfe QûÀ°fe IYe AfOÞX ¸fZÔ

CXÀfÀfZ Àf`¢Àf ¨f`MX, Àf`¢Àf A±fUf A³¹f ´fiIYfSX IZY ÀfÔfÔ²f f³ffIYSX

CXÀfZ A´f³fZ WXÀfe³f þf»f ¸fZÔ RÔYÀffIYSX »f`IY¸fZ»f IYSX°fe WX`Ô AüSX fQ»fZ

¸fZÔ CXÀfÀfZ QZVf ÀfZ þbOÞXe ¦fû´f³fe¹f þf³fIYfdSX¹ffÔ þbMXf°fe WX`ÔÜ þ¸fe³fe

»fOÞXfBÊ ¸fZÔ ·ffSX°f ÀfZ d´fMX°ff SXWXf ´ffdIYÀ°ff³f Af AfBÊEÀfAfBÊ IZY

¸ff²¹f¸f ÀfZ ·ffSX°fe¹f þUf³fûÔ U Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû EZÀfe WXe WXÀfe³ffAûÔ

IZY ‘WXÀfe³f’ þf»f ¸fZÔ RÔYÀffIYSX ¦fb~ SXfþ WXfdÀf»f IYSX³fZ IYe þb¦f°f

¸fZÔ »f¦ff WX`Ü WXf»ffÔdIY ·ffSX°fe¹f ÀfZ³ff IZY IbYL »fû¦f ´fWX»fZ ·fe QbV¸f³f

QZVf IYû Àfc¨f³ffEÔ »feIY IYSX³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fIYOÞXZ þf°fZ SXWXZ WX`Ô

»fZdIY³f þf ÀfZ³ff IZY fOÞXZ Ad²fIYfSXe ·fe EZÀfZ QZVfQiûWXe IÈY°¹fûÔ ¸fZÔ

d»f~ WXûIYSX QZVf IZY Àff±f B°f³fe fOÞXe ¦fïfSXe IYSX°fZ ´fIYOÞXZ þf³fZ »f¦fZÔ

°fû dÀ±fd°f IYe ¦fÔ·feSX°ff IYû AfÀff³fe ÀfZ Àf¸fÓff þf°ff WX`Ü

AøY¯f ¸ffSXUfWX Uf¹fbÀfZ³ff ¸fb£¹ff»f¹f ¸fZÔ ªUfBÔMX

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com 41

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018


fZ¦fbÀfSXf¹f

fÀfa°f IbY¸ffSX dÀf³WXf

fZ¦fbÀfSXf¹f IZY fSXü³fe ´fiJÔOX AÔ°f¦fÊ°f ¸f²¹f dUôf»f¹f »f¦fü»fe ¸fZÔ EIY

AfNXUeÔ IYe LfÂff IZY Àff±f ¹fü³f CX°´feSX¯f IYf þû ¸ff¸f»ff Àff¸f³fZ

Af¹ff WX`, UWX ·fSXûÀfZ AüSX ¸ff³fUe¹f°ff IYû Vf¸fÊÀffSX IYSX³fZ Uf»ff WX`Ü

BÀf ff°f IYe IY»´f³ff ·fe fZWXQ °fIY»feRYQZWX WX` dIY WX¸ffSXZ Àf¸ffþ

¸fZÔ ¦fb÷Y IYf À±ff³f ÀffÀfZ CX´fSX WX`,dþ³fIZY dþ¸¸fZ f¨¨fû IYf ·fdU¿¹f

WX` UWXe ¹fü³f Vfû¿f¯f IYSX³fZ ¸fZÔ »f¦fZÔÜ ¸ff¸f»fZ IYf Jb»ffÀff WXû³fZ IZY

ffQ CXöY dVfÃfIY »føf¯f ´ffÀfUf³f IYû d³f»fÔdf°f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff

WX`Ü dU·ffd¦f¹f ÀfcÂfûÔ IZY A³fbÀffSX AfNXUeÔ U¦fÊ IYe LfÂff IYdU°ff

(IYf»´fd³fIY ³ff¸f) dIYÀfe IYfSX¯f UVf §fSX þf³fZ IZY d»fE ÀfWXf¹fIY

dVfÃfIY »føf¯f ´ffÀfUf³f ÀfZ Lb˜e ¸ffÔ¦f³fZ ¦fBÊÜ CXöY dVfÃfIY ³fZ CXÀfZ

dMXdRY³f IZY ffQ AfgdRYÀf ¸fZÔ fb»ff¹ff AüSX CXÀfIZY AIZY»ff ´ff CXÀfIZY

Àff±f LZOÞXJf³fe IYSX³fZ »f¦fZÜ OXSX ÀfZ IYf´fÔ°fZ WXbE IYdU°ff dIYÀfe °fSXWX

§fSX ´fWXb¨feÔ AüSX ÀIcY»f ¸fZÔ §fMXe ÀffSXe §fMX³ffAûÔ IYû A´f³fZ ´fdSXþ³f

IYû f°ff¹ff dRYSX ¢¹ff ±ff A¦f»fZ dQ³f CX¦fi WXûIYSX LfÂff IZY d´f°ff

dUd·fÃf¯f ´ffÀfUf³f IbYL A³¹f ¦fif¸fe¯fûÔ IZY Àff±f dUôf»f¹f AfIYSX

CXöY dVfÃfIY IYû PXcPÞX³fZ »f¦fZ »fZdIY³f §fMX³ff IZY ´fcUf·ffÊÀf WXû³fZ IZY

IYfSX³f »føf¯f ´ffÀfUf³f ³fZ ´fWX»fZ WXe AUIYfVf »fZ d»f¹ff ±ffÜ

füJf»ffEÔ ¦fif¸fe¯fûÔ þf CXÀfZ ³fWXe ´ff¹ff °fû A²¹ff´f³f ¸fZÔ þbMXZ A³¹f

ÀffSXZ dVfÃfIYû IZY Àff±f ¸ffSX´feMX IYSX³fZ »f¦fZÔ fOÞXe ¸fbdVIY»f ÀfZ WXf»ff°f

´fSX IYffc ´ff¹ff ¦f¹ffÜ ¦füSX°f»ff WXû IYe AfSXû´fe dVfÃfIY »føf¯f

´ffÀfUf³f °fû ¸ff¸f»fZ IYe ¦fÔ·feSX°ff IYû Àf¸fÓfIYSX f¨f d³fIY»ff »fZdIY³f

BÀfIYf Jfd¸f¹ffþf dUôf»f¹f IZY A³¹f dVfÃfIYû IYû ·fb¦f°f³ff ´fOÞXf!

¸ff¸f»fZ IYû »fZIYSX dU·ffd¦f¹f AfQZVff³fbÀffSX ÀIcY»f IZY ´fi²ff³ff¹ff´fIY

dUSXZVf IbY¸ffSX ³fZ LfÂff IZY d´f°ff dUd·fÃf¯f ´ffÀfUf³f, Vf¸·fc ´ffÀfUf³f

,³fe»fIY¸f»f ´ffÀfUf³f ÀfdWX°f IbY»f QÀf AÄff°f »fû¦fû IYe dVfIYf¹f°f

fSXü³fe ±ff³fZ ¸fZÔ QþÊ IYe WX`Ü fWXSXWXf»f dUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ fd¨¨f¹fûÔ IYf

¹fü³f Vfû¿f¯f, ¸ff³fdÀfIY CX°´feOÞX³f IYe dVfIYf¹f°fZÔ A¢ÀfSX Àff¸f³fZ Af°fe

SXWXe WX`ÔÜ AfdJSX ¢¹ff UþWX WX` dIY A´f³fe dþÀf ½¹f±ff IYû fd¨¨f¹ffÔ

A´f³fZ §fSX ´fSX ¸ff°ff d´f°ff IYû f°ff°fe WX`Ô, UWXe ff°fZÔ dUôf»f¹f ´fiUÔ²f³f

IZY dIYÀfe dþ¸¸fZQfSX ½¹fdöY IYû f°ff³fZ IYe CX³WXZÔ dWX¸¸f°f ³fWXeÔ þbMXf

´ff°fe? ¢¹ff BÀfIYf ¸f°f»ff ¹fWX ·fe WX` dIY dUôf»f¹f IZY ´fifÔ²f³f AüSX

½¹fUÀ±ff ¸fZÔ »f¦ff IYûBÊ ·fe ½¹fdöY fd¨¨f¹fûÔ IYû ·fSXûÀfZ IZY »ff¹fIY

³fWXeÔ »f¦ff? CXÀf ¸ff³fdÀfIY dUIÈYd°f IYe WXQ Àf¸fÓf³ff ¸fbdVIY»f WX`

dIY fd¨¨f¹fûÔ IYû ´fPÞXf³fZ IYe dþ¸¸fZQfSXe dþ³f »fû¦fûÔ ´fSX SXWX°fe WX`,

CX³WXZÔ WXe ¹fü³f Vfû¿f¯f þ`ÀfZ A´fSXf²f IYû AÔþf¸f QZ³fZ ¸fZÔ IYûBÊ dWX¨fIY

³fWXeÔ WXû°feÜ dUôf»f¹fû þf Vfû¿f¯f ¹ff f»ff°IYfSX IYe IYûBÊ §fMX³ff

dIYÀfe °fSXWX Àff¸f³fZ Af þf°fe WX`, °ff þfIYSX ´fiVffÀfd³fIY À°fSX ´fSX

±fûOÞXe ÀfdIiY¹f°ff dQJ°fe WX` AüSX Qûd¿f¹fûÔ IZY dJ»ffRY Àf£°f IYfSXÊUfBÊ

IYSX³fZ IYe ff°f IYWXe þf°fe WX`Ü »fZdIY³f ´fifÔ²f³f AüSX d³f¦fSXf³fe IYe

EZÀfe IYûBÊ d³f¹fd¸f°f ½¹fUÀ±ff ³fWXeÔ IYe þf°fe dþÀfÀfZ ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ ´fPÞX³fZ

Uf»fe EZÀfe fd¨¨f¹fû IYû EZÀfZ þb¸fÊ IYf dVfIYfSX ³f WXû³ff ´fOÞXZÜ BÀfIZY

A»ffUf, f¨¨fûÔ IZY ´fidVfÃf¯f IZY À°fSX ´fSX ·fe §fûSX »ff´fSXUfWXe QZJe

þf°fe WX`Ü þfdIY ÀffÀfZ þøYSXe ¹fWX WX` dIY CX³WXZÔ IY¸f CX¸fi ÀfZ WXe

BÀf ff°f IZY d»fE ´fidVfdÃf°f dIY¹ff þf³ff ¨ffdWXE dIY UZ A´f³fZ Àff±f

WXû³fZ Uf»fZ ½¹fUWXfSX ÀfZ »fZIYSX A¨LZ-fbSXZ À´fVfÊ °fIY IYe ´fWX¨ff³f IYSX

ÀfIZYÔÜ Àff±f WXe ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ f¨¨fûÔ IYe QZJ·ff»f IZY d»fE dþ³f »fû¦fûÔ

IYû d³f¹fböY dIY¹ff þf°ff WX`, CX³fIYf ff»f ¸f³fûdUÄff³f IZY d»fWXfþ ÀfZ

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

´fidVfdÃf°f AüSX ÀfÔUZQ³fVfe»f IY¸feÊ WXû³ff ´fif±fd¸fIY Vf°fÊ WXû³fe ¨ffdWXE,

dþ³f ´fSX f¨¨fZ ·fSXûÀff IYSX ÀfIZYÔ AüSX IYûBÊ ·fe ff°f fZdWX¨fIY IYWX

ÀfIZYÔÜ þWXfÔ °fIY ff»f ¹fü³f Vfû¿f¯f IYf ÀfUf»f WX` °fû BÀf ¸fÀf»fZ ´fSX

AfE °f¸ff¸f A²¹f¹f³fûÔ ¸fZÔ ¹fWXe °f±¹f CX·fSX IYSX Àff¸f³fZ AfE WX`Ô dIY

f¨¨fûÔ IZY d»fE ´fdSXd¨f°f AüSX ¹fWXfÔ °fIY dIY IbYL ÀfÔfÔ²fe ·fe ª¹ffQf

J°fSX³ffIY Àffdf°f WXû°fZ WX`ÔÜ BÀf ¸fÀf»fZ ´fSX dUVfZ¿fÄfûÔ ³fZ þû Àf»ffWX

¹ff dQVff-d³fQZÊVf þfSXe dIYE WX`Ô, CX³fIZY ¸fb°ffdfIY f¨¨fûÔ IYû ÀffÀfZ

ª¹ffQf CX³fIZY AfÀf´ffÀf IZY »fû¦fûÔ ÀfZ f¨ff³fZ IYe WXe ff°f IYWXe ¦fBÊ

WX`Ü »fZdIY³f Af¸f°füSX ´fSX »fû¦f ·fSXûÀfZ ¸fZÔ AfIYSX EZÀfZ ÀfbÓffUûÔ IYe

A³fQZJe IYSX QZ°fZ WX`ÔÜ BÀfIYf ³f°feþf f¨¨fûÔ IYû ·fb¦f°f³ff ´fOÞX°ff WX`,

þû IYBÊ ffSX ¹fü³f Vfû¿f¯f IYf dVfIYfSX WXû þf°fZ WX`ÔÜ BÀfIYf CX³fIZY

¸f³f-¸fdÀ°f¿IY ´fSX ¦fWXSXf AÀfSX ´fOÞX°ff WX` AüSX IYBÊ ffSX CX³fIZY ffQ

IZY ½¹fUWXfSX ·fe BÀfÀfZ ´fi·ffdU°f WXû°fZ WX`ÔÜ d´fL»fZ IbYL Àf¸f¹f ÀfZ ff»f

¹fü³f Vfû¿f¯f IZY fPÞX°fZ ¸ff¸f»fûÔ IYû QZJ°fZ WXbE þøYSX°f BÀf ff°f IYe

WX` dIY f¨¨fûÔ IYû »fZIYSX WXSX þ¦fWX ´fSX ÀffU²ff³fe fSX°fe þfE, ¨ffWXZ

UWX §fSX WXû ¹ff ÀIcY»f ! dIYVfûSX ³¹ff¹f Ad²fd³f¹f¸f, 2016 IYe ²ffSXf

75 ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY f¨¨ff dþÀfIZY ÀfÔSXÃf¯f ¸fZÔ WXû¦ff, CXÀfIYe

ÀfbSXÃff IYe dþ¸¸fZQfSXe CXÀfe ÀfÔÀ±ff IYe WXû¦feÜ IZYÔQi AüSX SXfª¹f

ÀfSXIYfSXûÔ IYe »ff´fSXUfWXe IZY IYfSX¯f ·ffSX°f ¸fZÔ f¨¨fZ AÀfbSXdÃf°f WXû

¦fE WX`ÔÜ IYûBÊ dQ³f EZÀff ³fWXeÔ fe°f°ff, þf IYWXeÔ ³f IYWXeÔ ÀfZ dIYÀfe

f¨¨fZ IZY ¹fü³f Vfû¿f¯f, WX°¹ff ¹ff CX³fIZY Àff±f IiYcSX°ff IYe JfSX ³f

Af°fe WXûÜ ·ffSX°f ÀfSXIYfSX ³fZ ÀfÔ¹fböY SXf¿MÑX IZY ´fiûMXûIYf»f IZY A³fbøY´f

IYf³fc³f ·fe f³ffE WX`Ô, »fZdIY³f CX³f IYf³fc³fûÔ IYf ³f °fû ´fi¨ffSX WX`, ³f

A³fb´ff»f³f WXû SXWXf WX`Ü dþ³WXZÔ IYf³fc³f IYf A³fb´ff»f³f IYSXUf³ff WX`, UZ

JbQ BÀfÀfZ A³fd·fÄf WX`ÔÜ fd¨¨f¹fûÔ IZY Àff±f WXû SXWXZ EZÀfZ ¸ff¸f»fû

¸fZÔ CXÀfIZY d»fE ÀIcY»f °fû dþ¸¸fZQfSX WX` WXe, SXfª¹f ff»f Ad²fIYfSX

ÀfÔSXÃf¯f Af¹fû¦f AüSX dVfÃff dU·ff¦f ·fe CX°f³fZ WXe dþ¸¸fZQfSX WX`Ô, dþ³WXZÔ

f¨¨fûÔ IZY d»fE ÀfbSXdÃf°f Uf°ffUSX¯f f³ff³fZ AüSX IYd¸f¹fûÔ IYû QcSX

IYSXUf³fZ IYe dþ¸¸fZQfSXe ÀfüÔ´fe ¦fBÊ WX`Ü ¸fbµ°f EUÔ Ad³fUf¹fÊ dVfÃff

Ad²fd³f¹f¸f IZY AÔ°f¦fÊ°f ¹fWX dþ¸¸fZQfSXe Qe ¦fBÊ ±fe dIY UZ ÀIcY»fûÔ IYf

Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX d³fSXeÃf¯f IYSXZÔ AüSX IYd¸f¹fûÔ IYû QcSX IYSXUfEÔ Afû²f

fd¨¨f¹fûÔ AüSX dIYVfûdSX¹fûÔ IYû A´f³fe WXUÀf IYf dVfIYfSX f³ff³fZ Uf»fZ

A´fSXfd²f¹fûÔ IZY ´fid°f Vff¹fQ WXe dIYÀfe IYû IYûBÊ ÀfWXf³fb·fcd°f WXûÜ fWXb°f

ÀfÔ·fU WX` dIY BÀf °fSXWX IZY A´fSXf²f ¸fZÔ °UdSX°f R`YÀf»fZ WXû³fZ AüSX BÀf¸fZÔ

IYNXûSX Àfþf d¸f»f³fZ IYe UþWX ÀfZ B³f A´fSXf²fûÔ ¸fZÔ IY¸fe Af¹fZÜ BÀf

Àf¸fÀ¹ff ÀfZ d³f´fMX³fZ IZY d»f¹fZ IYf³fc³fe ´fifU²ff³fûÔ ´fSX ³f¹fZ dÀfSXZ ÀfZ

dU¨ffSX IYSX³fZ ¸fZÔ IYûBÊ WXþÊ ·fe ³fWXeÔ WX` ¢¹fûÔdIY ÀfSXIYfSX ¹fdQ BÀf AûSX

IYQ¸f CXNXf¹fZ¦fe °fû ·fe BÀfZ A¸f»fe-þf¸ff ´fWX¨ff³f³fZ ¸fZÔ »fÔff UöY

»f¦f ÀfIY°ff WX`Ü

¢¹ff IYWX°fZ WX` »fû¦f .

F þfh¨f ¸fZÔ þû ·fe »fû¦f Qû¿fe ´ffE þf°fZ WX` ¨ffWXZ UWX ¦fif¸fe¯f WXû

¹ff dVfÃfIY CXÀf ´fSX IYOÞXe ÀfZ IYOÞXe IYf¹fÊUfBÊ WXû³fe ¨ffdWXE Àff±f

WXe A¦fSX dVfÃfIY Qû¿fe WX` °fû CXÀfZ ÀfZUf ÀfZ fJfÊÀ°f IYSX QZ³ff

¨ffdWXEÜ SXfIZYVf IbY¸ffSX, ÀfÔIbY»f Àf¸f³U¹fIY ÀfÔIbY»f ÀfÔÀff²f³f

IZYÔQi ¸f²¹f dUôf»f¹f ffSXû, fSXü³feÜ

F dVfÃfIY AüSX LfÂf IZY fe¨f þû ´fdUÂf ÀfÔfÔ²f WXû°ff WX` CXÀfZ WXSX

WXf»f ¸fZÔ fSXIYSXfSX SXJ³fZ IYe þ÷YSX°f WX` A¦fSX IYWXe ÀfZ ·fe BÀf

ÀfÔfÔ²f ´fSX Af§ff°f ´fWXbÔ¨f°ff WX` °fû ¹fWX Àf¸fÀ°f dVfÃfIY Àf¸fbQf¹f

IZY d»fE IY»fÔIY IYe ff°f WXû¦feÜ Aû.´fe. ßfeUfÀ°fUE CX´ff²¹fÃf

´fif. ÀIcY»f. EVfû. fZ¦fbÀfSXf¹fÜ

F IYfRYe ¦fÔ·feSX §fMX³ff WX` BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IYWXe ÀfZ ·fe Àf¸fÓfü°ff IYe

¦fbÔþfBVf ³fWXeÔ IYe þf ÀfIY°feÜ þfÔ¨fû´fSXfÔ°fþû ·fe »fû¦f Qû¿fe

´ffE þf°fZ WX` CXÀf´fSX NXûÀf IYf¹fÊUfBÊ WXû³fe ¨ffdWXEÜ dUIiYfÔ°f

IbY¸ffSX, ÀfZ¢MXSX ÀfZIiYZMXSXe-11 ´fif. ÀIcY»f. EVfû. fZ¦fbÀfSXf¹fÜ

F IYfRYe ¦fÔ·feSX §fMX³ff WX` þfh¨f ¸fZÔ þû ·fe »fû¦f Qû¿fe ´ffE þf°fZ WX`

CXÀf´fSX NXûÀf IYf¹fÊUfBÊ WXû³fe ¨ffdWXEÜ

Àfb²feSX IbY¸ffSX, d³fQZVfIY AûdÀfÀf ¸fZ¸fûdSX¹f»f EIZYdOXd¸fIY

ÀIcY»f, f±fü»fe fSXü³fe

BÀf ¸ff¸f»fZ IYû »fZIYSX ´fiJÔOX dVfÃff

´fQfd²fIYfSXe fSXü³fe AüSX ´fi²ff³ff²¹ff´fIY

dUSXZVf IbY¸ffSX IZY õfSXf ¸fbÓfZ ´fid°fUZdQ°f dIY¹ff

¦f¹ff WX` °f°Ãf¯f CXöY dVfÃfIY IYû d³f»fÔdf°f

dIY¹ff ¦f¹ff WX` A·fe ¸ff¸f»fZIYe þfh¨f ¨f»f

SXWXe WX` ¹ffÀfe ¹fWX ´fi¸ffd¯f°f WXû þf°ff WX` °fû WX¸f CXöY dVfÃfIY IYû

A³¹f dU·ffd¦f¹f IYf¹fÊUfBÊ ·fe IYSXZ¦fZÔ! V¹ff¸f fffb SXf¸f dþ»ff dVfÃff

´fQfd²fIYfSXe fZ¦fbÀfSXf¹f

9 ¸ff¨fÊ IYû ÀIcY»f Af³fZ IZY ffQ ¹fWX ff°f

¸fZSXZ Àff¸f³fZ AfBÊ ¸f`Ô³fZ CXÀfe Àf¸f¹f LfÂff IYû

fb»ffIYSX ´fcLf°fû CXÀf³fZ f°ff¹ff IYe IY»f ¸f`

ÀfSX (»føf¯f ´ffÀfUf³f) ÀfZ Lb˜e ¸ffÔ¦f³fZ

¦fBÊ °fû CX³WXûÔ³fZ ¸fbÓfZ dMXdRY³f IZY ffQ

AfgdRYÀf ¸fZÔ fb»ff¹ff AüSX ¸fZSXZ Àff±f LZOÞXJf³fe IYSX³fZ »f¦fZ B°f³ff

IYWX°fZ WXe f¨¨fe SXû³fZ »f¦fe ! BÀfIZY ffQ LfÂff IZY d´f°ff dUd·fÃf¯f

´ffÀfUf³f IbYL A³¹f ¦fif¸fe¯fûÔ IZY Àff±f ÀIcY»f Af¹fZ AüSX dUd·fÃf¯f

´ffÀfUf³f IYû dIYÀfe ·fe IYe¸f°f ´fSX WXfdþSX IYSX³fZ IYû IYWXf ¸f`Ô³fZ

ffSX ffSX Àf¸fÓff³fZ IYe IYûdVfVf IYe dIY CXöY dVfÃfIY Afþ

AUIYfVf ¸fZÔ WX` »fZdIY³f UZ »fû¦f IbYL ·fe ¸ff³f³fZ IYû °f`¹ffSX ³fWXeÔ

WXbE AüSX A³¹f ÀffSXZ dVfÃfIYû IZY Àff±f ¸ffSX´feMX IYSX³fZ »f¦fZÔ!

dUSXZVf IbY¸ffSX, ´fi²ff³ff¹ff´fIY ¸f²¹f dUôf»f¹f »f¦fü»fe, fSXü³fe

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018

42


WXIYeIY°f

¦fbþSXf°f ¸fZÔ AfdQUfÀfe Af³Qû»f³f ¢¹fûÔ?

Àfb. OZXÀIY

AÀfÔU`²fffd³fIY EUÔ ¦f»f°f Af²ffSX ´fSX ¦f`SX-AfdQUfÀfe IYû

AfdQUfÀfe Àfc¨fe ¸fZÔ Vffd¸f»f dIY¹fZ þf³fZ EUÔ CX³WXZÔ »ff·f ´fWXbÔ¨ff³fZ IYe

¦fbþSXf°f IYe U°fʸff³f EUÔ ´fcUÊ ÀfSXIYfSXûÔ IYe ³fed°f¹fûÔ IYf dUSXû²f

B³fdQ³fûÔ ¦fbþSXf°f ¸fZÔ Af³Qû»f³f IYf øY´f »fZ SXWXf WX`Ü Àf¸f¦fi QZVf IZY

AfdQUfÀfe Àf¸fbQf¹f IYf ³fZ°fÈ°U IYSX³fZ Uf»fZ ¦fbþSXf°f IZY AfdQUfÀfe

Àf¸fbQf¹f IZY ´fiZSX¯ff´fb÷Y¿f ¦fd¯f SXfþZ³Qi dUþ¹fþe BÀf ªU»fÔ°f EUÔ

AfdQUfÀfe AdÀ°f°U EUÔ AdÀ¸f°ff IZY ¸fbïZ ´fSX Àf°¹ff¦fiWX IYSX SXWXZ WX`ÔÜ

A³fZIY IYfÔ¦fiZÀfe EUÔ ·ffþ´ff IZY AfdQUfÀfe ³fZ°ff ·fe CX³fIZY Àff±f

JOÞXZ WX`ÔÜ ¦fbþSXf°f IZY AfdQUfÀfe þ³fþfd°f ÀfZ þbOÞXZ SXfNXUf Àf¸fbQf¹f

¸fZÔ CX³fIYû AfdQUfÀfe ³f ¸ff³f³fZ IYû »fZIYSX ¦fWXSXf AfIiYûVf WX`Ü B³f

dUIYSXf»f WXû°fe ÀfÔ§f¿fÊ IYe dÀ±fd°f¹fûÔ ´fSX d³f¹fÔÂf¯f ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ff °fû

¹fWX ³f IZYU»f ¦fbþSXf°f ÀfSXIYfSX fd»IY IZY³Qi ÀfSXIYfSX IZY d»f¹fZ EIY

fOÞXe ¨fb³fü°fe f³f ÀfIY°ff WX`Ü

B³f dQ³fûÔ Àf¸ff¨ffSX ´fÂfûÔ EUÔ MXeUe ´fSX ´fiÀffdSX°f

Àf¸ff¨ffSXûÔ ÀfZ ¹fWX þf³fIYSX A°¹fÔ°f QbJ WXbAf dIY ¦fbþSXf°f ¸fZÔ

AfdQUfÀfe þ³fþfd°f IZY Ad²fIYfSXûÔ EUÔ CX³fIZY d»f¹fZ f³fe »ff·fIYfSXe

¹fûþ³ffAûÔ IYû dIYÀfe ¦f`SX AfdQUfÀfe þfd°f IZY »fû¦fûÔ IYû

AÀfÔU`²ffd³fIY EUÔ ¦f»f°f °fSXeIYûÔ ÀfZ WXÀ°ffÔ°fdSX°f IYSX³ff ³f IZYU»f

Af´fSXfd²fIY IÈY°f WX` fd»IY A»fûIY°ffÔdÂfIY ·fe WX`Ü AfdQUfÀfe þ³fþfd°f

IZY Ad²fIYfSXûÔ IZY WX³f³f IYe BÀf °fSXWX IYe §fMX³ffEÔ SXfþ³fed°f

°fc»f ´fIYOÞX WXe SXWXe WX`, ¦fbþSXf°f IYe SXfþ³fed°f ¸fZÔ UWXfÔ IZY AfdQUfÀfe

Àf¸fbQf¹f IYe ÀfUfÊd²fIY ¸fWX°U´fc¯fÊ ·fcd¸fIYf WX`, ·ffþ´ff IZY WXe A³fZIY

AfdQUfÀfe ³fZ°ff ³ffSXfþ WX`, ¹fWX ³ffSXfþ¦fe ¦f`SXUfdþf ³fWXeÔ WX`Ü

¦fbþSXf°f IZY AfdQUfÀfe Àf¸fbQf¹f IYe ³ffSXfþ¦fe

A³ff¹ffÀf ³fWXeÔ WX`Ü Àf³fÐ 1956 ÀfZ »fZIYSX 2017 °fIY IZY Àf¸f¹f ¸fZÔ

ÀfüSXf¿MÑX IZY d¦fSX, USXOÞXf, Af»fZ¨f IZY þÔ¦f»fûÔ ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ ·fSXUfOÞX,

¨ffSX¯f, SXffSXe EUÔ dÀfdð ¸fbdÀ»f¸fûÔ IYû B³fIZY ÀfÔ¦fNX³fûÔ IZY QUff ¸fZÔ

AfIYSX ¦f»f°f °fSXeIYûÔ ÀfZ AfdQUfÀfe f³ffIYSX CX³WXZÔ AfdQUfÀfe þfd°f

IZY ´fi¸ff¯f-´fÂf dQ¹fZ þf³fZ IYe §fMX³ff IYû »fZIYSX ¦fd¯f SXfþZ³Qi

dUþ¹fþe ³fZ Af³Qû»f³f VfbøY dIY¹ffÜ CX³fIYf ¸ff³f³ff WX` dIY ¹fWX ´fcSXe

´fidIiY¹ff df»IbY»f ¦f»f°f, AÀfÔU`²ffd³fIY EUÔ ¦f`SX AfdQUfÀfe þfd°f¹fûÔ

IYû »ff·f ´fWXbÔ¨ff³fZ IYe IbY¨fZáf WX`, dþÀfÀfZ ¸fc»f AfdQUfdÀf¹fûÔ IZY

Ad²fIYfSXûÔ IYf WX³f³f WXû SXWXf WX`, CX³WXZÔ ³füIYdSX¹fûÔ EUÔ A³¹f

ÀfbdU²ffAûÔ ÀfZ UÔd¨f°f WXû³ff ´fOÞX SXWXf WX`Ü ¹fWX ¸fc»f AfdQUfÀfe

Àf¸fbQf¹f IZY Àff±f A³¹ff¹f WX` AüSX CX³WXZÔ CX³fIZY ¸fc»f Ad²fIYfSXûÔ ÀfZ

UÔd¨f°f IYSX³ff WX`Ü d´fL»fZ 60 U¿fûÊÔ ÀfZ ¨f»ff Af SXWXf ¸fc»f

AfdQUfÀfe þfd°f IZY Ad²fIYfSXûÔ IZY þfSX³f WXd±f¹ff³fZ AüSX CX³fIZY

³ff¸f ´fSX QcÀfSXe þfd°f¹fûÔ IYû »ff·f ´fWXbÔ¨ff³fZ IYe A»fûIY°ffÔdÂfIY

´fidIiY¹ffAûÔ IYû °f°IYf»f SXûIYf þf³ff AfUV¹fIY WX` A³¹f±ff B³f

dÀ±fd°f¹fûÔ IZY IYfSX¯f AfdQUfÀfe þ³fþeU³f ¸fZÔ ´f³f´f SXWXf AfIiYûVf

EUÔ dUSXû²f dUÀRYûMXIY dÀ±fd°f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f ÀfIY°ff WX`Ü ¦fd¯f SXfþZ³Qi

dUþ¹fþe ³f IZYU»f ¦fbþSXf°f fd»IY QZVf ¸fZÔ ÀfUÊÂf AfdQUfÀfe

Àf¸fbQf¹f IYû CX³fIZY Ad²fIYfSX dQ»ff³fZ EUÔ CX³fIZY þeU³f IZY CX³³f°f

f³ff³fZ IZY d»f¹fZ ´fi¹ffÀfSX°f WX`Ü EZÀfZ IYf¹fûÊÔ IYe ÀfSXfWX³ff IYe fþf¹f

dUSXû²f EUÔ dU²UÔÀf ÓfZ»f³ff ´fOÞXZ, ¹fWX »fûIY°fÔÂf IZY d»f¹fZ Vf¸fʳffIY

WX`Ü

WXf»f WXe ¸fZÔ Àf¸´f³³f ¦fbþSXf°f dU²ff³fÀf·ff IZY ¨fb³ffU ¸fZÔ

AfdQUfÀfe Àf¸ffþ IYe ³ffSXfþ¦fe IYf ÀffRY AÀfSX dQJfBÊ dQ¹ffÜ

A³¹f±ff ·ffþ´ff dþÀf Vff³fQfSX þe°f IYf QfUf IYSX SXWXe ±fe, UWX

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

ÀfÔ·fU WXû ÀfIY°ff ±ffÜ WXSX ffSX ¨fb³ffU IZY Àf¸f¹f AfdQUfÀfe Àf¸fbQf¹f

IYû fWX»ff-RbYÀf»ffIYSX CX³WXZÔ A´f³fZ ´fÃf ¸fZÔ IYSX³fZ IYe °f±ffIYd±f°f

SXfþ³fed°f BÀf ffSX AÀfSXIYfSXIY ³fWXeÔ SXWXeÜ ¢¹fûÔdIY ¦fbþSXf°f IYf

AfdQUfÀfe Àf¸ffþ ffSX-ffSX NX¦fZ þf³fZ IZY d»fE °f`¹ffSX ³fWXeÔ WX`Ü BÀf

´fifÔ°f IYe »f¦f·f¦f 23 ´fid°fVf°f AfffQe AfdQUfdÀf¹fûÔ IYe WX`ÔÜ QZVf

IZY A³¹f dWXÀÀfûÔ IYe °fSXWX ¦fbþSXf°f IZY AfdQUfÀfe Qû¹f¸f QþZÊ IZY

³ff¦fdSXIY þ`Àff þeU³f-¹ff´f³f IYSX³fZ IYû dUUVf WX`ÔÜ ¹fWX °fû ³feÔU IZY

df³ff ¸fWX»f f³ff³fZ Uf»fe ff°f WXû ¦fBÊÜ ¦fbþSXf°f ÀfSXIYfSX A¦fSX

Àf¨f¸fb¨f ¸fZÔ ´fiQZVf IZY AfdQUfÀfe Àf¸fbQf¹f IYf dUIYfÀf ¨ffWX°fe WX`Ô

AüSX ‘AfdJSXe ½¹fdöY’ °fIY »ff·f ´fWXbh¨ff³fZ IYe ¸fÔVff SXJ°fe WX`Ô °fû

AfdQUfÀfe dWX°f AüSX CX³fIYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû WX»f IYSX³fZ IYe ff°f

´fWX»fZ IYSX³fe WXû¦feÜ

AfdQUfÀfe Àf¸fbQf¹f IYû ffÔMX³fZ AüSX °fûOÞX³fZ IZY ½¹ff´fIY

CX´fIiY¸f ¨f»f SXWXZ WX`Ô dþ³f¸fZÔ A³fZIY SXfþ³fed°fIY Q»f A´f³ff ÀUf±fÊ

dÀfð IYSX³fZ IZY d»fE °fSXWX-°fSXWX IZY d§f³fü³fZ EUÔ QZVf IYû °fûOÞX³fZ Uf»fZ

´fi¹ffÀf IYSX SXWXZ WX`ÔÜ EZÀfe WXe IbY¨fZáfAûÔ ¸fZÔ þfSX³f ¦f`SX-AfdQUfÀfe

IYû AfdQUfÀfe f³ff³fZ IZY §fÈd¯f°f CX´fIiY¸f IYû ³fWXeÔ SXûIYf ¦f¹ff °fû

¦fbþSXf°f IYf AfdQUfÀfe Àf¸ffþ J¯OX-J¯OX WXû þfE¦ffÜ

AfdQUfÀfe IZY CX«U»f EUÔ Àf¸fÈð ¨fdSXÂf IYû ²fbÔ²f»ffIYSX

SXfþ³fed°fIY SXûdMX¹ffÔ ÀfZÔIY³fZ Uf»fûÔ IZY dJ»ffRY ¦fd¯f SXfþZ³Qi

dUþ¹fþe Af³Qû»f³fSX°f WXbE WX`Ô, CX³fIZY Af³Qû»f³f IYû SXfþ³fed°fIY

³fþdSX¹fZ ÀfZ ³fWXeÔ, fd»IY SXf¿MÑXe¹f EIY°ff IYe údá ÀfZ QZJf þf³ff

¨ffdWXEÜ °fZþe ÀfZ fPÞX°fZ AfdQUfÀfe Àf¸fbQf¹f IYû dUJd¯OX°f IYSX³fZ

IYf ¹fWX dfJSXfU¸fc»fIY QüSX ¦fbþSXf°f ÀfSXIYfSX IZY d»f¹fZ ¦fÔ·feSX

Àf¸fÀ¹ff f³f ÀfIY°ff WX`Ü EIY Àf¸ffþ AüSX ÀfÔÀIÈYd°f IYû f¨ff³fZ IYe

¸fbWXe¸f IZY Àff±f VfbøY dIY¹f ¦f¹fZ BÀf Af³Qû»f³f ÀfZ ¹fdQ BÀf

AfdQUfÀfe Àf¸fbQf¹f IZY d»f¹fZ IYûBÊ ÀfIYfSXf°¸fIY þ¸fe³f °f`¹ffSX IYe

þf¹fZ, °fû BÀf Af³Qû»f³f IYe Àff±fÊIY°ff WX`Ü

AfþfQe IZY Àff°f QVfIY ffQ ·fe ¦fbþSXf°f IZY

AfdQUfÀfe CX´fZdÃf°f, Vfûd¿f°f AüSX ´fedOÞX°f ³fþSX Af°fZ WX`ÔÜ

SXfþ³fed°fIY ´ffdMXʹffh AüSX ³fZ°ff AfdQUfdÀf¹fûÔ IZY CX°±ff³f IYe ff°f

IYSX°fZ WX`Ô, »fZdIY³f CXÀf ´fSX A¸f»f ³fWXeÔ IYSX°fZÜ Afþ B³f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ

dVfÃff, ÀUfÀ±¹f, ÀUSXûþ¦ffSX EUÔ dUIYfÀf IYf þû Uf°ffUSX¯f d³fd¸fÊ°f

WXû³ff ¨ffdWXE, U`Àff ³fWXeÔ WXû ´ff SXWXf WX`, BÀf ´fSX IYûBÊ NXûÀf

AfV½ffÀf³f B³f d³fUfÊd¨f°f ÀfSXIYfSXûÔ ÀfZ d¸f»f³ff ¨ffdWXE, UWX ·fe

d¸f»f°ff WXbAf dQJfBÊ ³fWXeÔ QZ SXWXf WX`Ü A¢ÀfSX AfdQUfdÀf¹fûÔ IYe

A³fQZJe IYSX °ff°IYfd»fIY SXfþ³fed°fIY »ff·f »fZ³fZ Uf»fe ff°fûÔ IYû

WXUf QZ³ff EIY ´fSX¸´fSXf f³f ¦f¹fe WX`Ü BÀf ´fSX¸´fSXf IYû fQ»fZ df³ff

QZVf IYû UfÀ°fdUIY CX³³fd°f IYe AûSX A¦fiÀfSX ³fWXeÔ dIY¹ff þf

ÀfIY°ffÜ QZVf IZY dUIYfÀf ¸fZÔ AfdQUfdÀf¹fûÔ IYe ¸fWX°U´fc¯fÊ ·fcd¸fIYf WX`

AüSX BÀf ·fcd¸fIYf IYû ÀfWXe A±ffZÊÔ ¸fZÔ ÀUeIYfSX IYSX³ff U°fʸff³f IYe

fOÞXe þøYSX°f WX`Ü

ff°f IZYU»f ¦f`SX-AfdQUfÀfe IYû AfdQUfÀfe f³ff³fZ ¹ff

SXfNXUf Àf¸fbQf¹f IYû AfdQUfÀfe ³f ¸ff³f³fZ IYe WXe ³fWXeÔ WX`, ff°f

¦fbþSXf°f ¸fZÔ A·fe ·fe AfdQUfÀfe Qû¹f¸f QþZÊ IZY ³ff¦fdSXIY þ`Àff

þeU³f¹ff´f³f IYSX³fZ IYe ·fe WX`ÔÜ þfdIY IZYÔQi ÀfSXIYfSX AfdQUfdÀf¹fûÔ

IZY ³ff¸f ´fSX WXSX Àff»f WXþfSXûÔ IYSXûOÞX ÷Y´fE IYf ´fifU²ff³f fþMX ¸fZÔ

IYSX°fe WX`Ü BÀfIZY ffQ ·fe 7 QVfIY ¸fZÔ CX³fIYe Afd±fÊIY dÀ±fd°f,

þeU³f À°fSX ¸fZÔ IYûBÊ fQ»ffU ³fWXeÔ Af¹ff WX`Ü ÀUfÀ±¹f ÀfbdU²ffEh,

´fe³fZ IYf ÀffRY ´ff³fe, dVfÃff, ÀUfÀ±¹f ÀfZUfEÔ AfdQ ¸fc»f·fc°f

ÀfbdU²ffAûÔ IZY d»fE UZ Afþ ·fe °fSXÀf SXWXZ WX`ÔÜ

dþÀf ´fifÔ°f ÀfZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe EUÔ ·ffþ´ff A²¹fÃf Af°fZ WXû, CXÀf ´fifÔ°f ¸fZÔ

AfdQUfÀfe Àf¸fbQf¹f IYe CX´fZÃff AüSX CX³fIYe dÀ±fd°f OXfÔUfOXû»f WXû³ff

EIY ¦fÔ·feSX ¨fb³fü°fe WX`Ü AfdQUfÀfe þ³f-þfd°f IZY Àff±f WXû SXWXf ÀfØff

IYf CX´fZÃff´fc¯fÊ ½¹fUWXfSX ¦fbþSXf°f IZY Àf¸fÈð EUÔ dUIYdÀf°f SXfª¹f IZY

°f¦f¸fZ ´fSX EIY ´fiV³fd¨f³WX WX`Ü ¹fWX I`YÀfe Àf¸fÈdð WX` AüSX ¹fWX I`YÀff

dUIYfÀf WX` dþÀf¸fZÔ AfdQUfÀfe Af ·fe Àf¸ffþ IYe ¸fb£¹f ²ffSXf ÀfZ

IYMXZ ³fþSX Af°fZ WX`ÔÜ ÀfSXIYfSX AfdQUfdÀf¹fûÔ IYû »ff·f ´fWXbh¨ff³fZ IZY

d»fE CX³fIYe ÀfÔÀIÈYd°f AüSX þeU³f Vf`»fe IYû Àf¸fÓfZ df³ff WXe ¹fûþ³ff

f³ff »fZ°fe WX`ÔÜ EZÀfe ¹fûþ³ffAûÔ IYf AfdQUfdÀf¹fûÔ IYû »ff·f ³fWXeÔ

WXû°ff, A»ffØff ¹fûþ³ff f³ff³fZ Uf»fZ þøYSX RYf¹fQZ ¸fZÔ SXWX°fZ WX`ÔÜ

¸fWXh¦ffBÊ IZY ¨f»f°fZ Afþ AfdQUfÀfe Q`d³fIY CX´f¹fû¦f IYe UÀ°fbEh ·fe

³fWXeÔ JSXeQ ´ff SXWXZ WX`ÔÜ UZ IbY´fû¿f¯f IZY dVfIYfSX WXû SXWXZ WX`ÔÜ A°f:

¦fbþSXf°f IYe fWXbÀfÔ£¹f AfffQe AfdQUfdÀf¹fûÔ ´fSX dUVfZ¿f ²¹ff³f QZ³ff

WXû¦ffÜ

WX¸fZÔ ¹fWX ·fe Àf¸fÓf³ff WXû¦ff dIY EIY ¸ffÂf dVfÃff IYe

þf¦fÈd°f ÀfZ WXe AfdQUfdÀf¹fûÔ IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ IYûBÊ fQ»ffU ³fWXeÔ

AfE¦ffÜ fQ»ffU IZY d»fE þøYSX°f WX` CX³fIYe IbYL ¸fc»f Àf¸fÀ¹ffAûÔ

IZY WX»f PXcÔPX³ffÜ ·ffSX°f IZY þÔ¦f»f Àf¸fÈð WX`Ô, Afd±fÊIY øY´f ÀfZ AüSX

´f¹ffÊUSX¯f IYe údá ÀfZ ·feÜ QZVf IZY þÔ¦f»fûÔ IYe IYe¸f°f JSXfûÔ ÷Y´f¹fZ

AfÔIYe ¦fBÊ WX`Ü ¹fZ ·ffSX°f IZY ÀfIY»f SXf¿MÑXe¹f CX°´ffQ ÀfZ °fû IY¸f WX`

»fZdIY³f IY³ffOXf, ¸fZd¢ÀfIYû AüSX øYÀf þ`ÀfZ QZVfûÔ IZY ÀfIY»f CX°´ffQ

ÀfZ ª¹ffQf WX`Ü BÀfIZY ffUþcQ ¹fWXfÔ SXWX³fZ Uf»fZ AfdQUfdÀf¹fûÔ IZY

þeU³f ¸fZÔ Afd±fÊIY QbV½ffdSX¹ffÔ ¸fbÔWX ff¹fZ JOÞXe SXWX°fe WX`ÔÜ

AfdQUfdÀf¹fûÔ IYe dUOXÔf³ff ¹fWX WX` dIY þÔ¦f»fûÔ IZY Aüôûd¦fIY

BÀ°fZ¸ff»f ÀfZ ÀfSXIYfSX IYf Jþf³ff °fû ·fSX°ff WX` »fZdIY³f BÀf Af¸fQ³fe

IZY BÀ°fZ¸ff»f ¸fZÔ À±ff³fe¹f AfdQUfÀfe Àf¸fbQf¹fûÔ IYe ·ff¦feQfSXe IYû

»fZIYSX IYûBÊ ´fifU²ff³f ³fWXeÔ WX`Ü þÔ¦f»fûÔ IZY fPÞX°fZ Aüôûd¦fIY CX´f¹fû¦f

³fZ AfdQUfdÀf¹fûÔ IYû þÔ¦f»fûÔ ÀfZ QcSX dIY¹ff WX`Ü Afd±fÊIY þøYSX°fûÔ IYe

UþWX ÀfZ AfdQUfÀfe þ³fþfd°f¹fûÔ IZY EIY U¦fÊ IYû VfWXSXûÔ IYf ÷YJ

IYSX³ff ´fOÞXf WX`Ü dUÀ±ff´f³f AüSX ´f»ff¹f³f ³fZ AfdQUfÀfe ÀfÔÀIÈYd°f,

SXWX³f-ÀfWX³f, Jf³f-´ff³f, SXed°f-dSXUfþ AüSX ÀfÔÀIYfSX IYû fWXb°f WXQ

°fIY ´fi·ffdU°f dIY¹ff WX`Ü ¦fSXefe, AdVfÃff AüSX fZSXûþ¦ffSXe IZY ¨f»f°fZ

Afþ IYf dUÀ±ffd´f°f AfdQUfÀfe Àf¸ffþ, JfÀf°füSX ´fSX CXÀfIYe ³fBÊ

´fePÞXe, A´f³fe ÀfÔÀIÈYd°f ÀfZ »f¦ff°ffSX QcSX WXû°fe þf SXWXe WX`Ü Af²fbd³fIY

VfWXSXe ÀfÔÀIÈYd°f IZY ÀfÔ´fIYÊ ³fZ AfdQUfÀfe ¹fbUfAûÔ IYû EIY EZÀfZ QûSXfWXZ

´fSX JOÞXf IYSX dQ¹ff WX`, þWXfÔ UZ ³f °fû A´f³fe ÀfÔÀIÈYd°f f¨ff ´ff SXWXZ

WX`Ô AüSX ³f WXe ´fcSXe °fSXWX ¸fb£¹f²ffSXf ¸fZÔ WXe Vffd¸f»f WXû ´ff SXWXZ WX`ÔÜ

´fi²ff³f¸fÔÂfe ßfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe A¢ÀfSX AfdQUfÀfe CX°±ff³f AüSX CX³³f¹f³f

IYe ¨f¨ffEÊÔ IYSX°fZ WX`Ô AüSX UZ BÀf Àf¸fbQf¹f IZY dUIYfÀf IZY d»fE °f°´fSX

·fe WX`ÔÜ ¢¹fûÔdIY UZ Àf¸fÓf°fZ WX`Ô dIY AfdQUfdÀf¹fûÔ IYf dWX°f IZYU»f

AfdQUfÀfe Àf¸fbQf¹f IYf dWX°f ³fWXeÔ WX` ´fi°¹fb°f: Àf¸´fc¯fÊ QZVf U Àf¸ffþ

IZY IY»¹ff¯f IYf ¸fbïf WX` dþÀf ´fSX ½¹fUÀ±ff ÀfZ þbOÞXZ °f±ff ÀU°f³Âf

³ff¦fdSXIYûÔ IYû fWXb°f ¦f¸·feSX°ff ÀfZ Àfû¨f³ff ¨ffdWXEÜ

Af þfdIY ¦fd¯f SXfþZ³Qi dUþ¹fþe IZY ´fi¹ffÀfûÔ ÀfZ

AfdQUfÀfe ÃfZÂf ¸fZÔ CX³fIZY Ad²fIYfSXûÔ EUÔ AdÀ°f°U IYû »fZIYSX ·fe

þf¦fÈd°f IYf ¸ffWXü»f f³ff WX`Ü CX³fIYf ¸ff³f³ff WX` dIY ÀfSXIYfSX IZY Àff±f-

Àff±f ¦f`SX ÀfSXIYfSXe ÀfÔ¦fNX³fûÔ IYû BÀf dQVff ¸fZÔ A´f³fe ¸fWX°U´fc¯fÊ

·fcd¸fIYf f³ff³fe ¨ffdWXEÜ þ`ÀffdIY LûMXf CXQ¹f´fbSX ¸fZÔ CX³fIZY ÀU¹fÔ IZY

³fZ°fÈ°U ¸fZÔ BÀf údá ÀfZ EIY Ad·f³fU IiYfÔd°f §fdMX°f WXbBÊ WX`Ü ¹fWX IYûSXf

Af³Qû»f³f ³fWXeÔ, fd»IY EIY þfd°f IYû f¨ff³fZ IYf SX¨f³ff°¸fIY

CX´fIiY¸f WX`ÔÜ

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018

43


¨f¸f°IYfSX

dUÄff³f ¸fZÔ Af¦fZ WXû°fZ WX¸f

Àfb. OZXÀIY

dUÄff³f WX¸ffSXZ Q`d³fIY þeU³f IYf EIY ¸fWX°U´fc¯fÊ dWXÀÀff WX`Ü Afþ

EZÀff IYûBÊ IYf¹fÊ ³fWXeÔ, dþÀf¸fZÔ U`Äffd³fIY ¦fb¯fU°°ff IYe AfUV¹fIY°ff

¸fWXÀfcÀf ³f IYe ¦fBÊ WXûÜ BÀfed»fE IYWXf ¦f¹ff WX` dIY ¸ff³fU þeU³f

dUÄff³f IZY df³ff Af²ff-A²fcSXf WX`Ü U`ÀfZ dUÄff³f ÀU¹fÔ ¸fZÔ VfdöY ³fWXeÔ

WX`, Ad´f°fb ¹fWX ¸ff³fU IYû dUdVfá VfdöY ´fiQf³f IYSX°ff WX`Ü U°fʸff³f

¸fZÔ WX¸ffSXZ AfÀf-´ffÀf þû ·fe ÀfbdU²ffEÔ ¸füþcQ WX`Ô, UZ dUÄff³f IYe

Jûþ IYf WXe ´fdSX¯ff¸f WX`ÔÜ dRYSX ¨ffWXZ ÀfÔ¨ffSX IZY Àff²f³f, AfUf¦f¸f³f,

ÀfZMXZ»ffBMX ÀfbdU²ff WXû ¹ff dRYSX A³¹f CX´fIYSX¯f, ¹fZ Àf·fe dUÄff³f IYe

QZ³f WX`ÔÜ

·ffSX°f ¸fZÔ dUÄff³f AüSX ¸ff³fU IYf ³ff°ff fWXb°f ´fbSXf³ff WX`Ü

ÀfÈ¿?MXd? IZY AfSXÔ·f ¸fZÔ AüSX dUV?U IZY ´fif¨fe³f°f¸f ¦fiÔ±f FY¦?UZQ

¸fZÔ dUÄff³f IZY IYBÊ ÀfcÂf CXîfdMX°f WXbE WX`ÔÜ IYf»ffÔ°fSX ¸fZÔ BÀfZ »fZIYSX

¹fWXfÔ IYf¸f ·fe fWXb°f WXbAf WX`Ü Af²fbd³fIY Àf¸f¹f ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f

´fdSX´fiZÃ?¹f ¸fZÔ WX¸ffSXZ ´fidÀfð ·füd°fIYdUQÐ ÀfSX ÀfeUe SX¸f³f õfSXf 28

RYSXUSXe, 1928 IYû SX¸f³f BRZY¢MX IYe Jûþ IYe ¦fBÊ ±fe Ü ´fiIYfVf

IZY dUU°fʳf IYf ´f°ff »f¦ff³fZ IYe BÀf Jûþ IZY d»fE CX³WXZÔ 1930

¸fZÔ ³fûfZ»f ´fbSXÀIYfSX ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ

SX¸f³f BRZY¢MX UfÀ?°fU ¸fZÔ SXÀff¹f³fûÔ IYe Af¯fdUIY

ÀfÔSX¨f³ff IZY A²¹f¹f³f ¸fZÔ EIY ´fi·ffUe Àff²f³f WX`Ü BÀfIYf U`Äffd³fIY

A³fbÀfÔ²ff³f IYe A³¹f VffJfAûÔ, þ`ÀfZ Aü¿fd²f dUÄff³f, þeU dUÄff³f,

·füd°fIY dUÄff³f, J¦fû»f dUÄff³f °f±ff QcSXÀfÔ¨ffSX IZY ÃfZÂf ¸fZÔ ·fe fWXb°f

¸fWX°U WX`Ü ÀfeUe SX¸f³f IYû 1954 ¸fZÔ ·ffSX°f IYf ÀffÀfZ fOÞXf Àf¸¸ff³f

·ffSX°f SX} dQ¹ff ¦f¹ffÜ ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY BÀf À?Ud¯fʸf dQUÀf IYû

¹ffQ IYSX°fZ WXbE WX¸f ·ffSX°fUfÀfe WXSX Àff»f SXf¿MÑXe¹f dUÄff³f dQUÀf IZY

°füSX ´fSX 28 RYSXUSXe IYû ¸f³ff°fZ Af SXWXZ WX`ÔÜ SXf¿MÑXe¹f dUÄff³f dQUÀf

IYf ¸fc»f CXïZV¹f dUôfd±fʹfûÔ IYû dUÄff³f IZY ´fid°f AfIYd¿fÊ°f IYSX³ff

AüSX dUÄff³f IZY ÃfZÂf ¸fZÔ ³f¹fZ ´fi¹fû¦fûÔ IZY d»fE ´fiZdSX°f IYSX³ff WX`Ü

UfÀ°fU ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f U`Äffd³fIYûÔ ³fZ Àff²f³f IZY A·ffUûÔ

IZY fe¨f þ`ÀfZ dUÄff³f IZY IYBÊ ¨f¸f°IYfSX ´fiIYMX dIYE WX`Ô UZ dU»fÃf¯f

WX`Ô Ü CX³fIZY ¹fWX ´fi¹ffÀf A´f³fZ SXf¿MÑ IZY ´fid°f Àf¸f´fʯf, IYf¹fÊ IYf úPÞX

ÀfÔIY»´f AüSX ´fid°ffð°ff IYû QVff°fÊZ WX`ÔÜ BÀfed»fE WXe Afþ WX¸ffSXZ

U`Äffd³fIY QZVf IYe Vff³f WX`ÔÜ WX¸ffSXZ U`Äffd³fIYûÔ ³fZ dUdU²f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ

dUÄff³f IYû Af¦fZ fPÞXf³fZ IZY d»fE I`YÀfZ IYdNX³f Àf¸f¹f df°ff¹ff WX`

BÀfIYf EIY CXQfWXSX¯f BÀfSXû IYe À±ff´f³ff EUÔ CXÀfIZY AfSXÔd·fIY dQ³fûÔ

IZY Àff±f ¹ffQûÔ IZY øY´f ¸fZÔ WX¸ffSXZ Àff¸f³fZ WX`ÔÜ OXfg. dUIiY¸f ÀffSXf·ffBÊ ³fZ

15 A¦fÀ°f 1969 IYû BÀfSXû IYe À±ff´f³ff IYe ±feÜ CXÀf U¢?°f

QZVf ¸fZÔ dIY°f³fZ ÀfÔÀff²f³f ±fZ BÀfIYf AÔQfþf BÀfe ÀfZ »f¦ff¹ff þf

ÀfIY°ff WX` dIY ÀfbdU²ff IZY °füSX ´fSX ·ffSX°fe¹f U`Äffd³fIYûÔ ³fZ ´fWX»fZ

SXfgIZYMX IZY d»fE ³ffdSX¹f»f IZY ´fZOÞXûÔ ÀfZ »ffÔd¨fÔ¦f ´f`OX f³ff¹ff ±ffÜ WX¸ffSXZ

U`Äffd³fIYûÔ IZY ´ffÀf A´f³ff Qµ°fSX ³fWXeÔ ±ff, UZ I`Y±fûd»fIY ¨f¨fÊ ÀfZÔMX

¸f`SXe ¸fb£¹f IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ f`NXIYSX ÀffSXe ´»ffd³fÔ¦f IYSX°fZ ±fZÜ

°f°?IYf»fe³f U`Äffd³fIY ´fWX»fZ SXfgIZYMX IYû ÀffBdIY»f ´fSX »ffQIYSX

´fiÃfZ´f¯f À±f»f ´fSX »fZ ¦fE ±fZÜ BÀf d¸fVf³f IYf QcÀfSXf SXfgIZYMX IYfRYe

fOÞXf AüSX ·ffSXe ±ff, dþÀfZ f`»f¦ffOÞXe IZY ÀfWXfSXZ ´fiÃfZ´f¯f À±f»f ´fSX »fZ

þf¹ff ¦f¹ff ±ff, BÀfe °fSXWX IYe ´fdSXÀd±fd°f¹fûÔ IYf A³fb¸ff³f Af´f

A³?¹f dUÄff³f IZY ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ·ffSX°f IZY VfbøYAf°fe dQ³fûÔ IYe »f¦ff

ÀfIY°fZ WX`ÔÜ U°fʸff³f ¸fZÔ WX¸f þû WX`Ô AüSX ·fdU¿¹f ¸fZÔ WX¸f þû WXû³ff ffSXZ ¸fZÔ ¹fWX ·fe IYWXf þf ÀfIY°ff WX` dIY ¹fWX dUÄff³f IZY ÃfZÂf ¸fZÔ WXû

¨ffWX°fZ WX`Ô IYWX³ff WXû¦ff dIY UWX WX¸ffSXZ A´f³fZ U`Äffd³fIYûÔ ³fZ ³fUe³f°f¸f SXWXZ ´fi¦fd°f AüSX dIiY¹ffIY»ff´fûÔ IYe ´fiQVfʳfe IYf IZYÔQi WX`Ü ¹fWXfÔ dUÄff³f

´fi¹fû¦fûÔ IYe Ad²fIY°f¸f ÀfRY»f°ff ´fSX d³f·fÊSX WX`Ü Qbd³f¹ff ¸fZÔ Afþ þû ÀfZ þbOÞXe 3OXe dRY»¸fZÔ ·fe dQJf¹fe þf°fe WX`ÔÜ BÀfIZY Ad°fdSXIY°f

Vf¢d°fVff»fe QZVf WX`Ô UZ ·fe A´f³fZ U`Äffd³fIYûÔ IZY IYfSX¯f WXe Vf¢d°f- SXf¿MÑXe¹f dUÄff³f dQUÀf ´fSX QZVf IZY Àf·fe ÀIcY»f-IYfg»fZþûÔ ¸fZÔ

Àf¸´f³³f f³fZ WX`Ô AüSX B³f dQ³fûÔ ·ffSX°f þû dUVU IZY 7 ´fi¸fbJ QZVfûÔ U`Äffd³fIYûÔ IZY »fZˆYSX, d³ffÔ²f, »fZJ³f, dUÄff³f ´fiV³fûØfSXe, dUÄff³f

¸fZÔ A´f³ff ÀfaÀ±ff³f f³ff ´ff³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f WXbAf WX` UWX ·fe WX¸ffSXZ A´f³fZ ´fiQVfʳfe, ÀfZd¸f³ffSX °f±ff ÀfÔ¦fûâe Af¹fûdþ°f IYe þf°fe SXWXe WX`ÔÜ dUÄff³f

U`Äff³fIYûÔ IZY A±fIY ´fdSXßf¸f IZY IYfSX¯f WXe WX`Ü

IZY ÃfZÂf ¸fZÔ dUVfZ¿f ¹fû¦fQf³f IZY d»fE SXf¿MÑXe¹f EUÔ QcÀfSXZ ´fbSXÀIYfSXûÔ IYe

Afþ WX¸f SXf¿MÑe¹f dUÄff³f dQUÀf BÀfd»fE ·fe ¸f³ff°fZ WX`Ô §fû¿f¯ff ·fe IYe þf°fe WX`Ü UfÀ°fU ¸fZÔ ¹fWX dUÄff³f dQUÀf QZVf ¸fZÔ

dþÀfÀfZ dIY Q`d³fIY þeU³f ¸fZÔ U`Äffd³fIY A³fb´fi¹fû¦f IZY ¸fWX°U IZY dUÄff³f IZY d³fSXÔ°fSX CX³³fd°f IYf Af”f³f IYSX°ff WX`Ü BÀfIZY dUIYfÀf IZY

ÀfÔQZVf IYû ½¹ff´fIY °füSX ´fSX R`Y»ff¹ff þf ÀfIZYÜ BÀfIZY d»fE ´fid°fU¿fÊ õfSXf WXe WX¸f Àf¸ffþ IZY »fû¦fûÔ IYf þeU³f À°fSX JbVfWXf»f f³ff ÀfIY°fZ

·ffSX°f ÀfSXIYfSX EIY ±fe¸f IYf d³f²ffÊSX¯f IYSX°fe SXWXe WX`, þ`ÀfZ dIY WX`ÔÜ

WX¸ffSXe fQ»f°fe ²fSX°fe, ¸fc»f dUÄff³f ¸fZÔ ÷Yd¨f CX°´f³³f IYSX³ff, dUÄff³f BÀf ffSX IZY dUÄff³f dQUÀf ´fSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe

dVfÃff IZY d»f¹fZ Àfc¨f³ff °fIY³feIY, ´fd›¸f ÀfZ ²f³f, þeU³f IYe IYf ÀfÔQZVf WX` dIY ·ffSX°f IZY ¸fWXf³f U`Äffd³fIYûÔ ¸fZÔ EIY °fSXRY ¸fWXf³f

÷Y´fSXZJf- 50 Àff»f IYf OXeE³fE AüSX 25 U¿fÊ IYf AfBÊUeERY, ¦fd¯f°fÄf fû²ff¹f³f, ·ffÀIYSX, fišf¦fb~ AüSX Af¹fÊ·f˜ IYe ´fSXÔ´fSXf SXWXe

Àf¸fbQf¹f ¸fZÔ U`Äffd³fIY þf¦f÷YIY°ff IYû fPÞXfUf QZ³ff, WX¸ffSXZ ·fdU¿¹f IZY WX` °fû QcÀfSXe °fSXRY d¨fdIY°Àff IZY ÃfZÂf ¸fZÔ Àfbßfb°f AüSX ¨fSXIY WX¸ffSXf

d»f¹fZ ´fiIÈYd°f IYe ´fSXUdSXVf IYSXZÔ, ´fid°f Qi½¹f ´fSX ª¹ffQf RYÀf»f, ´fȱUe ¦füSXU WX`ÔÜ Af²fbd³fIY ·ffSX°f IZY ÀfSX Àfe Ue SX¸f³f, ÀfSX þ¦fQeVf ¨f³Qi

¦fiWX IYû Àf¸fÓf³ff, Qe§fÊIYfd»fIY dUIYfÀf IZY d»f¹fZ »f`Ôd¦fIY fûÀf, WXSX¦fûdUÔQ JbSXf³ff, Àf°¹fZ³Qi ³ff±f fûÀf þ`ÀfZ U`Äffd³fIY ·ffSX°f

Àf¸ff³f°ff,dUÄff³f AüSX °fIY³feIYÜ BÀfe °fSXWX ÀfZ U¿fÊ 2011 AüSX IZY ¦füSXU WX`ÔÜ ÀfSXIYfSX JfÀfIYSX ¹fbUfAûÔ ¸fZÔ Vfû²f-A³fbÀfÔ²ff³f AüSX

BÀfIZY Af¦fZ IZY dU¿f¹f ±fZ Q`d³fIY þeU³f ¸fZÔ SXÀff¹f³f, ÀU¨L DYþfÊ ³fUf¨ffSX IYû fPÞXfUf QZ³fZ IZY d»fE ´fid°ffð WX`Ü dUÄff³f AüSX

dUIY»´f AüSX ´fSX¸ff¯fb ÀfbSXÃff, A³fbUfÔdVfIY ÀfÔVfûd²f°f RYÀf»f AüSX °fIY³feIY WXe QZVf IYf ·fdU¿¹f °f¹f IYSXZ¦ffÜ Afþ IZY dQ³f ´fi²ff³f¸fÔÂfe

Jfô ÀfbSXÃff, U`Äffd³fIY ¸f³fûUÈdØf IYû ´fiû°ÀffdWX°f IYSX³ff, SXf¿MÑX IYe IYWXe ff°fZÔ WX¸fZÔ d³fVd¨f°f WXe QZVf ¸fZÔ dUÄff³f IZY CXªþU»f ·fdU¿¹f

d³f¸ffʯf IZY d»f¹fZ dUÄff³f B°¹ffdQÜ

IZY ´fid°f AfVff³dU°f IYSX°fe WX`Ô, Àff±f ¸fZÔ ¹fWX f°ff°fe WX`Ô dIY ·ffSX°f

IZYÔQi AüSX SXfª¹f ÀfSXIYfSXûÔ õfSXf QZVf ¸fZÔ A³fZIY kÀffBÔÀf dþÀf °fZþe IZY Àff±f U`Äffd³fIY ´fi¦fd°f IYSX SXWXf WX`, EZÀfZ ¸fZÔ UWX dQ³f

dÀfMXel f³ffBÊ ¦fBÊ WX`ÔÜ ¹fWXfÔ AfIYSX »fû¦f dUÄff³f ¸fZÔ WXû SXWXZ ³f¹fZ ´fi¹fû¦fûÔ QcSX ³fWXeÔ þf ·ffSX°f Af³fZUf»fZ Àf¸f¹f ¸fZÔ dUVU IZY °fe³f Vfe¿fÊ QZVfûÔ

IYû QZJIYSX þf¦føYIY WXû SXWXZ WX`ÔÜ UfÀ°fU ¸fZÔ B³f ÀffBÔÀf dÀfMXe IZY ¸fZÔ ÀfZ EIY WXû¦ffÜ

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com 44

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018


Aa°fSXfÊáÑXe¹f

dIY¸f AüSX MÑaX´f d¸f»fZÔ¦fZ °ff ¢¹ff WXû¦ff?

Àfb. OZXÀIY

A¸fZdSXIYe SXf¿MÑX´fd°f OXû³ff»OX MÑÔ´f IYe LdU EIY EZÀfZ VffÀfIY IYe

f³fe WX`, þû U`dV½fIY °füSX ´fSX ff²ffEÔ JOÞXe IYSX³fZ Uf»fûÔ IZY ¸fbdJ¹ff

WX`ÔÜ ´fSX A´f³fe BÀf LdU IZY CX»fMX CXØfSX IYûdSX¹ffBÊ SXf¿MÑX´fd°f dIY¸f

þûÔ¦f-CX³f IYf ¸fBÊ ¸fZÔ Af¸f³fZ-Àff¸f³fZ ¸fb»ffIYf°f IYf ³¹fû°ff IYfc»f

IYSXIZY CX³WXûÔ³fZ EIY þûSXQfSX SXfþ³fed°fIY ÓfMXIYf dQ¹ff WX`Ü A¦fSX ¹fWX

´fWX»f WXIYeIY°f ¸fZÔ fQ»f°fe WX`, °fû ª¹ffQf°fSX dUVfZ¿fÄfûÔ IYf ¸ff³f³ff

WX` dIY ff°f¨fe°f ·f»fZ ´fSX¸ff¯fb ¸fbïZ ´fSX IZYÔdQi°f SXWXZ, ¸f¦fSX BÀfIYf

AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ´fi·ffU ´fSX¸ff¯fb Qf¹fSXZ IZY ffWXSX ·fe ´fOÞXZ¦ffÜdIY¸f-MÑÔ´f IYe

¹fWX ÀfÔ·ffdU°f f`NXIY A´f³fZ ÀffÀfZ ÀfbJQ AÔþf¸f ¸fZÔ SXf¿MÑX´fd°f

d³f¢Àf³f IYe 1971-72 IYe CXÀf ´fWX»f IYf øY´f »fZ ÀfIY°fe WX`,

þf fOÞXZ ³ffMXIYe¹f AÔQfþ ¸fZÔ A¸fZdSXIYf ³fZ ¨fe³f IZY d»fE A´f³fZ

QSXUfþZ Jû»fZ ±fZÜ °ff SXf¿MÑX´fd°f d³f¢Àf³f IZY ¨fe³fe QüSXZ ¸fZÔ IYfRYe

IbYL QfÔU ´fSX »f¦ff ±ff, ¢¹fûÔdIY CXÀf UöY BÀf ff°f IYe IYûBÊ ¦ffSXÔMXe

³fWXeÔ ±fe dIY UWX ¨fZ¹fSX¸f`³f ¸ffAû°ÀfZ °fbÔ¦f ÀfZ d¸f»f ·fe ´ffEÔ¦fZÜ

fWXSXWXf»f, CX³f Qû³fûÔ IZY fe¨f EZd°fWXfdÀfIY ¸fb»ffIYf°f WXbBÊ AüSX CXÀf

f`NXIY ³fZ AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ÀfÔfÔ²fûÔ IYf ´fcSXf ´fdSXúV¹f WXe fQ»f dQ¹ffÜ

BÀfIZY ffQ WXe UfdVfÔ¦fMX³f IYf QbQfÊ°f ÓfbIYfU ´ffdIYÀ°ff³f AüSX ¨fe³f

IYe °fSXRY WXbAfÜ CXÀf³fZ ÀffÔÀIÈYd°fIY IiYfÔd°f IYe AfOÞX ¸fZÔ ¨fe³fe

ffÊSX°ff ÀfZ A´f³fe AfÔJZÔ ¸fcÔQ »feÔ AüSX ÀfÔ¹fböY SXf¿MÑX ÀfbSXÃff ´fdSX¿fQ

IYe À±ffBÊ ÀfQÀ¹f°ff IZY fedþÔ¦f IZY QfUZ IYf Àf¸f±fʳf ·fe dIY¹ff,

UfdVfÔ¦fMX³f ³fZ ¨fe³f IZY Afd±fÊIY CXQ¹f ¸fZÔ ·fe ÀfWX¹fû¦f dIY¹ffÜ

´fdSX¯ff¸fÀUøY´f, ²feSXZ-²feSXZ fPÞX°fZ WXbE ¨fe³f Afþ Afd±fÊIY U

Àff¸fdSXIY øY´f ÀfZ A¸fZdSXIYf IZY fSXffSX JOÞXf WXbAf WX`Ü dIY¸f þûÔ¦f-

CX³f U OXû³ff»OX MÑÔ´f IZY fe¨f IYe ´fiÀ°ffdU°f ff°f¨fe°f IYf

³fIYfSXf°¸fIY ´fdSX¯ff¸f Vff¹fQ 1961 IYe þfg³f ERY IZY³fZOXe U

d³fdIY°ff fb›ZU IYe f`NXIY IYe ³ffIYf¸fe ÀfZ ·fe ª¹ffQf ÂfÀfQ WXû

ÀfIY°ff WX`Ü A¸fZdSXIYf IZY ³fUd³fUfÊd¨f°f ¹fbUf SXf¿MÑX´fd°f IZY³fZOXe AüSX

ÀfûdU¹f°f ÀfÔ§f IZY fbþb¦fÊ U A³fb·fUe °ff³ffVffWX fb›ZU IYe UWX

¸fb»ffIYf°f dU¹f³ff ¸fZÔ þc³f 1971 ¸fZÔ WXbBÊ ±feÜ °ff °f´fZ-°f´ffE

IY¸¹fbd³fÀMX VffÀfIY ³fZ ³fE-³fUZ»fZ A¸fZdSXIYe SXf¿MÑX´fd°f IYû IYfRYe

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

AfIiYf¸fIY°ff IZY Àff±f ³fÀfeWX°fZÔ d´f»ffBÊ ±feÔÜ CXÀf dVfJSX Uf°ffÊ IZY

ffQ ³fZ ¹fbUf IZY³fZOXe IYû kfZWXQ ¨f°fbSX AüSX fWXb°f IY¸fþûSXl IYWX°fZ

WXbE JfdSXþ IYSX dQ¹ff ±ff, þfdIY IZY³fZOXe ³fZ ¹fWX IYWXf ±ff dIY ¹fWX

¸fb»ffIYf°f k¸fZSXe dþÔQ¦fe IYe fQ°fSXe³f §fMX³ffl ±feÜ IbYL WXQ °fIY

IZY³fZOXe IYû »fZIYSX f³ffBÊ A´f³fe CXÀfe ²ffSX¯ff IYe df³ff ´fSX ¢¹fcff

¸fZÔ ´fSX¸ff¯fb Ãf¸f°ff ¹fböY d¸fÀffB»fZÔ °f`³ff°f IYSX³fZ IYû CXð°f WXbE AüSX

´fSX¸ff¯fb ¹fbð IYf þûdJ¸f ´f`Qf WXû ¦f¹ff ±ffÜ A¦fSX dIY¸f-MÑÔ´f

¸fb»ffIYf°f IYf ³f°feþf B³f Qû ²fibUe¹f ´fdSX¯ff¸fûÔ ÀfZ B°fSX SXWXf, °fû

BÀfIYf ÀfUfÊd²fIY ÀfbJQ ³f°feþf ¹fWXe WXû¦ff dIY UfdVfÔ¦fMX³f AüSX

´¹fûÔ¦f¹ffÔ¦f IZY dSXV°fZ Àff¸ff³¹f WXû þfEÔ¦fZÜ BÀf¸fZÔ CXØfSX IYûdSX¹ff IZY

dJ»ffRY »f¦fZ ´fid°ffÔ²fûÔ IYû WXMXf³ff AüSX CXÀfIYe ´fSX¸ff¯fb Ãf¸f°ffAûÔ

(´fSX¸ff¯fb IYf¹fÊIiY¸f °¹ff¦f³fZ IZY ffUþcQ) IYe ¸fü³f ÀUeIÈYd°f Vffd¸f»f

WX`ÔÜ BÀfÀfZ ¨fe³f U CXØfSX IYûdSX¹ff IZY ¦fNXfÔ²f³f ¸fZÔ À±ffBÊ QSXfSX ´f`Qf

WXû¦fe AüSX dIY¸f IYf VffÀf³f IYf¹f¸f SXWXZ¦ffÜ

BÀf dÀ±fd°f ¸fZÔ fWXb°f ¸fb¸fdIY³f WX` dIY CXØfSX U QdÃf¯f

IYûdSX¹ff Jb»fZ øY´f ÀfZ ³fWXeÔ, °fû ¦fû´f³fe¹f °füSX ´fSX A´f³fZ dSXV°fZ Àfb²ffSX

»fZÔÜ BÀf °fSXWX IYf IYûBÊ ·fe ´fdSX¯ff¸f þWXfÔ EIY °fSXRY þf´ff³f IYû

UfdVfÔ¦fMX³f IYe ÀfbSXÃff ´fid°ffð°ffAûÔ ´fSX ÀfUf»f CXNXf³fZ IZY ¸füIZY QZ

ÀfIY°ff WX`, °fû QcÀfSXe °fSXRY ÃfZÂf IZY BIY»fü°fZ ÀffÓfeQfSX IYû ¦fÔUf³fZ

IZY ffQ A»f¦f-±f»f¦f ´fOÞXf ¨fe³f Ad²fIY AfIiYf¸fIY WXû ÀfIY°ff

WX`ÜBÀfIZY CX»fMX, A¦fSX ¹fWX f`NXIY ³ffIYf¸f SXWXe, °fû ¹fWX ³ffIYf¸fe BÀf

ÃfZÂf ¸fZÔ J°fSXZ IYf dUÀ°ffSX IYSX ÀfIY°fe WX`Ü CXÀf ÀfcSX°f ¸fZÔ CXØfSX

IYûdSX¹ff A´f³fZ ´fSX¸ff¯fb IYf¹fÊIiY¸fûÔ AüSX »fÔfe QcSXe °fIY ¸ffSX IYSX

ÀfIY³fZ Uf»fe d¸fÀffB»fûÔ IZY ´fSXeÃf¯f U ÀfÔ¨ff»f³f IYe IYUf¹fQ dRYSX

ÀfZ VfbøY IYSX ÀfIY°ff WX`Ü QcÀfSXe °fSXRY, A¸fZdSXIYf CXØfSX IYûdSX¹ffBÊ

d¸fÀffB»f U ´fSX¸ff¯fb dNXIYf³fûÔ IZY dJ»ffRY Àf`³¹f IYfSXÊUfBÊ þ`ÀfZ

IYNXûSX IYQ¸f CXNXf³fZ IYe ff²¹f°ff ¸fWXÀfcÀf IYSXZÜ EZÀff IYûBÊ ·fe

´fdSXúV¹f CXØfSX IYûdSX¹ff IYû ¨fe³f IZY AüSX IYSXef IYSXZ¦ffÜ EZÀfZ ¸fZÔ,

fWXb°f ÀfÔ·fU WX` dIY QdÃf¯f IYûdSX¹ff IYe ¸fZ»f-d¸f»ff´f IYe IYûdVfVfZÔ

J°¸f WXû þfEÔ AüSX A¸fZdSXIYf-QdÃf¯f IYûdSX¹ff Àf`³¹f ¦fNXþûOÞX AüSX

¸fþfc°f WXû þfEÜ ¹fZ dÀ±fd°f¹ffÔ AÔ°f°f: ´fSX¸ff¯fb MXIYSXfU IYe AfVfÔIYf

IYû WXe AüSX ¦fWXSXfEÔ¦fe, dþÀfIZY QbJQ AÀfSX IYe þQ ¸fZÔ ´fcSXf ÀfÔÀffSX

AfE¦ffÜfWXSXWXf»f, dIY¸f-MÑÔ´f IYe ¹fWX ¸fb»ffIYf°f ³f °fû fWXb°f ÀfbJQ

´fdSXúV¹f SX¨f°fe dQJ SXWXe WX`, AüSX ³f WXe fWXb°f d³fSXfVffþ³fIYÜ U`ÀfZ

BÀf f`NXIY IZY IYf¸f¹fff WXû³fZ ÀfZ ª¹ffQf BÀfIZY ³ffIYf¸f WXû³fZ IYe WXe

AfVfÔIYf WX` AüSX BÀfIYe IYBÊ UþWXZÔ WX`ÔÜ EIY, ´fcUÊ IYe EZd°fWXfdÀfIY

f`NXIYûÔ IZY ¸fbIYff»fZ dIY¸f-MÑÔ´f IYe ¸fb»ffIYf°f IYe °f`¹ffdSX¹ffÔ fZWXQ

»f¨fSX WX`ÔÜ ¨ffWXZ d³f¢Àf³f-¸ffAû dVfJSX f`NXIY WXû ¹ff IZY³fZOXe

¸fb»ffIYf°f, CX³fIYe °f`¹ffSXe IZY d»fE ¸fWXe³fûÔ IYf Àf¸f¹f Qû³fûÔ ´fÃfûÔ IZY

´ffÀf ±ffÜ BÀfIZY A»ffUf, A¸fZdSXIYe dUQZVf ¸fÔÂf»f¹f ¸fZÔ WXbE WXfd»f¹ff

fQ»ffU AüSX QdÃf¯f IYûdSX¹ff ¸fZÔ A¸fZdSXIYe SXfþQc°f þ`ÀfZ ¸fWX°U´fc¯fÊ

´fQûÔ IZY Jf»fe SXWX³fZ ÀfZ ·fe °f`¹ffSXe ´fi·ffdU°f WXû¦feÜQcÀfSXf IYfSX¯f ¹fWX

WX` dIY d³f¢Àf³f AüSX IZY³fZOXe ´fdSX´f¢½f SXfþ³fZ°ff ±fZ, dþ³fIZY ´ffÀf

´f¹ffÊ~ IcYMX³fed°fIY A³fb·fU ·fe ±ffÜ »fZdIY³f ¸füþcQf QüSX ¸fZÔ ³f °fû

MÑÔ´f AüSX ³f dIY¸f IYûBÊ QcSXQVfeÊ SXfþ³fZ°ff WX`Ô, JfÀfIYSX IcYMX³fed°f IZY

d»fWXfþ ÀfZÜ IZY³fZOXe IYe Uf°ffÊ dURY»f WXû³fZ IZY ffUþcQ Qû³fûÔ ´fÃfûÔ

³fZ ¸fWXe³fûÔ °fIY dVfáf¨ffSX ¹fböY IcYMX³fed°fIY ÀfÔ´fIYÊ IYf¹f¸f SXJfÜ

BÀfIZY CX»fMX dIY¸f AüSX MÑÔ´f EIY-QcÀfSXZ IZY Àff±f ¦ff»fe-¦f»füþ IYSX

¨fbIZY WX`ÔÜ MÑÔ´f þWXfÔ dIY¸f IYû kSXfgIZYMX ¸f`³fl IYWXIYSX CX´fWXfÀf CXOÞXf°fZ

WXbE ´¹fûÔ¦f¹ffÔ¦f IYû ²f¸fIYf ¨fbIZY WX`Ô, °fû UWXeÔ dIY¸f ·fe MÑÔ´f IYû k´ff¦f»f

A¸fZdSXIYe fcPÞXZl IYe CX´ffd²f ÀfZ ³fUfþ ¨fbIZY WX`ÔÜ þfdWXSX WX`, ¹fWX

dIYÀfe EZd°fWXfdÀfIY f`NXIY IYe ´fcUÊ´fedNXIYf ³fWXeÔ WXû ÀfIY°feÜ EIY

A³¹f UþWX, þû BÀf f`NXIY IYe »f¨fSX °f`¹ffSXe IYû AüSX IY¸fþûSX

IYSX QZ°fe WX`, UWX WX` BÀf f`NXIY IZY d»fE dIYÀfe °fMXÀ±f þ¦fWX IYû

»fZIYSX IYf¹f¸f Ad³fd›°f°ff AüSX Qû³fûÔ ¸fb£¹f Uf°ffIYfÊSXûÔ IYe

°fb³fIYd¸fþfþeÜ EIY »ff·fIYfSXe f`NXIY IYf Af¹fûþ³f A¸fc¸f³f

BÀfIYf AfÀff³f dWXÀÀff WXû³ff ¨ffdWXE, »fZdIY³f BÀfIZY ffUþcQ ¹fdQ

¹fWX f`NXIY Àf¨f¸fb¨f WXû ´ff°fe WX`, °fû ¹fWX EIY ¸fWX°U´fc¯fÊ CX´f»fd²f

WXû¦feÜ A¦fSX ¹fWX f`NXIY dIYÀfe Àf¸fÓfü°fZ ´fSX ´fWXbÔ¨f°fe WX`, °fû fOÞXe

´fiʦfd°f WXû¦feÜ AüSX ¹fdQ CXÀf Àf¸fÓfü°fZ IYû IYf¸f¹fffe ÀfZ »ff¦fc dIY¹ff

¦f¹ff, °fû UWX dIYÀfe ¨f¸f°IYfSX ÀfZ IY¸f ³f WXû¦ffÜ ¸f¦fSX ARYÀfûÀfÜ

Af ¨f¸f°IYfSXûÔ IZY »ff»fZ ´fOÞX ¦fE WX`ÔÜ

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018

45


IYWXf³fe

f»ff°IYfSX IYf dÀf»fdÀf»ff

´fe.Àfe. ¦fb~f

d³f·fʹff f»f°IYfSX IYfaOX dªfÀfIZY IYfSX¯f CXÀfIYe ¸fÈ°¹fb WbBÊX ±fe, ´fcSmX

SXfáÑX IYe ÓfaIYAûSX IYSX SX£f dQÀff ±ffÜ CXÀfIZY ffQ f»f°IYfdSX¹fûÔ IZY

d½føYðX ªfû IYf³fc³f f³ff ±ff, CXÀf¸fZÔ QVffʹfZ ¦f¹fZ Àfªff IYû AüSX

Ad²fIY IYNXûSX f³ff¹ff ¦f¹ff dªfÀfÀfZ dIY EZÀfe Vf¸fʳffIY §fMX³ffAûÔ ´fSX

AaIbYVf »f¦f ÀfIZY ´fSX³°fb BXÀfÀfZ IYûBÊX »ff·f ³fWXeÔ WbXAfÜ CX»fZ

f»f°IYfSXe A´f³fZ dVfIYfSX ¹fb½f°fe ¹ff ¸fdWX»ffAûÔ A´f³fe WX½fÀf IYe

Af¦f fbÓff³fZ IZY ffQ CXÀfIYe WX°¹ff IYSX³fZ »fZÔ¦fZaÜ BX°f³ff WXe ³fWXeÔ,

f»f°IYfSXe LXûMXe-LXûMXe fd©f¹fûÔ IYû ·fe A´f³fe WX½fÀf IYf dVfIYfSX

f³ff³fZ »f¦fZ AüSX A´f³fe ´fWX¨ff³f dLX´ff³fZ IZY d»fE CX³f ¸ffÀfc¸fûÔ IYe

WX°¹ff IYSX³fZ »f¦fZÜ EZÀfe §fMX³ffAûÔ IYf Aaªff¸f QZ³fZ ½ff»fZ ¸fZÔ dIY°f³fZ

IYe d¦fSXµ°ffSXe WbXBÊX AüSX dIY°f³fZ IYû Àfªff d¸f»fe? IYWX³ff ¦f»f°f ³fWXeÔ

WXû¦ff dIY ´fbd»fÀf IZY AÃf¸f°ff IZY IYfSX¯f ¹ff f»f°IYfSXe ÀfZ CXÀfIYf

ÀffNX-¦ffaNX IZY IYfSX¯f Ad²fIYfaVf Qû¿fe ¹ff °fû dLX´fªff°fZ ¹ff ´fbd»fÀf

IYf ¸fbXe ¦f¸ffÊ ´fSX IYSX dIYÀfe d³fQûÊ¿f IZY ¦f»fZ ¸fZÔ RYfaÀf »f¦f³ff QZ°fZ

dªfÀfIZY IYfSX¯f CX³WZÔX Àfªff d¸f»f ªff°feÜ ´fif¹f: QZ£ff ¦f¹ff W`X dIY ´fWbhX¨f

AüSX ´f`ÀfZ½ff»fZ IbYIY¸feÊ ´fSX ´fbd»fÀf ´fQfÊ OXf»f QZ°fe W`XÜ IY·fe-IY·fe

SXfªf³fed°fIY Qfff IZY IYfSX¯f ·fe f»ff°IYfSXe IYf ¸ff¸f»ff SXRYf-QRYf

IYSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff ªff°ff W`XÜ

WXdSX¹ff¯ff IZY ªfe³Q VfWXSX ¸fZÔ d³f·fʹff IYfaOX ªf`Àff EIY

AüSX §fMX³ff IYf ´fb³fSXf½fÈdØf WbXBÊX W`XÜ ¨f¨ffÊ W`X dIY CXÀf f»f°IYfSX IYfaOX

¸fZÔ ´fedOXÞ°ff IZY ªf³f³ffa¦f IYe ³fÀfZ RYMX ¦fBÊX ±fe ªfû CXÀfZ IYf»f IZY ¦ff»f

¸fZÔ Àf¸ff³fZ IZY d»fE df½fÀf IYSX dQ¹ff ±ffÜ BXÀf IYfaOX ¸fZÔ Qû¿fe IYû

´fIYOXÞ³fZ ¸fZÔ ´fbd»fÀf IYe ¢¹ff ·fcd¸fIYf ±fe AüSX ½fWX f»f°IYfSXe IYû

´fIYOÞX³fZ ¸fZÔ dIY°f³ff ÀfRY»f WbXAf ½fWX dIYÀfe ÀfZ dLX´ff WbXAf ³fWXeÔ W`Ü

SXfªf³fed°fIY ¦fd»f¹ffSmX ¸fZÔ EIY ffSX WXû-WXnf WXû³fZ IZY ffQ Àff Vffa°f

WXû ¦f¹ffÜ ÀfSXIYfSX f»f°IYfSXe IYe §fMX³ff ´fSX AaIbYVf »f¦ff³fZ IZY d»fE

Àf£°f ÀfZ Àf£°f IYf³fc³f f³ff°fe W`XÜ ´fSX³°fb ¹fWX dÀf»fdÀf»ff f³Q WXû³fZ

IYf ³ff¸f ³fWXeÔ »fZ SXWXf W`XÜ ½f`ÀfZ f»f°IYfSXe IYe IbYLX WXe §fMX³ffEh

´fiIYfVf ¸fZÔ Af°fe W`XÜ ¹fb½f°fe ¹ff ¸fdWX»ff BXÀf IbYIY¸fÊ IYf dVfIYfSX WXfZ³fZ

IZY ffQ »fûIY »f«ff IZY IYfSX¯f ´fbd»fÀf ¸fZÔ dSX´fûMÊX QªfÊ ³fWXeÔ IYSXf°fe

AüSX A´f³fe ´feOÞXf A³QSX WXe A³QSX ´fe »fZ°fe W`XÜ EZÀff IYSX³fZ ÀfZ

f»f°IYfdSX¹fûÔ IYf ¸f³fûf»f AüSX Ad²fIY fPXÞ ªff°ff W`X AüSX ½fZ

d³fOXSX°ff ÀfZ EZÀfe §fMX³ffAûÔ IYf Aaªff¸f QZ³fZ »f¦f°fZ W`ÔXÜ ªff dIYÀfe

¸ff²¹f¸f ÀfZ EZÀfe §fMX³ff IYf £ffSX ¸fedOX¹ff ¸fZÔ ªff°fe W`X °ff »fû¦fûÔ IYû

ªff³fIYfSXe d¸f»f°fe W`XÜ

½f°fʸff³f ¸fZÔ f»f°IYfSXe IcYIY¸fÊ IYSX³fZ IZY ffQ A´f³fZ

¸fûffBÊX»f I`Y¸fSXf ÀfZ ½fedOX¹fû dRY»¸f f³ffIYSX ´fedOÞX°ff ÀfZ »f`IY ¸fZ»f

IYSX°fZ W`ÔX E½fa A´f³fZ CXïZXV¹f ¸fZ»f IYSX°fZ W`ÔX E½fa A´f³fZ CXïZXV¹f ¸fZÔ

AÀfRY»f WXû³fZ ´fSX CXÀf ³f¦fj QÈV¹f IYû ³fZMX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ½ffg¹fSX»f

IYSX QZ°fZ W`ÔXÜ EZÀfZ ¸fZÔ ´fedOÞX°ff IYe dÀ±fd°f ¸fü°f ÀfZ ·fe Ad²fIY fQ°fSX

WXû ªff°fe W`X ¢¹fûÔdIY f»f°IYfSX IYe ´feOÞXf °fû EIY ffSX WXû°fe W`X

ªffdIY ½ffg¹fSX»f QÈV¹f QZ£fIYSX »fû¦fûÔ IYe QÈdáX CXÀfZ ªfe½f³f ·fSX ¨f`³f

ÀfZ SXWX³fZ ³fWXeÔ QZ°fe AüSX ffSX-ffSX ¸ffSX°fe W`XÜ EZÀfZ ¸fZÔ ½fWX IYSm ·fe °fû

¢¹ff IYSmÔX? fWbX°f IY¸f ´fedOÞ°ff WXe dÀ±fd°f dWX¸¸f°f IYSXIZY ´fbd»fÀf IZY

¹fWXfa ´fWbhX¨ff°fe W`XÜ ¹fdQ CXÀf ´fbd»fÀfIY¸feÊ ¸fZÔ ¸ff³f½f°ff WXû°fe W`X °fû ½fWX

CXÀf ¹fb½f°fe IYf BX«f°f f¨ff°fZ WbXE IYf¹fÊ IYSX°fe W`X AüSX Qûd¿f¹fûÔ IYû

Àf»ff£fûÔ IZY ´feLZX ´fWbhX¨ff³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX°fe A³¹f±ff ´fcLX-°ffLX ¸fZÔ

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

CXÀfIYf BX«f°f ´¹ffªf IYf dL»fIYf ªf`Àff ´fSX°f QSX ´fSX°f CX°ffSX QZ°fe

AüSX ½fWX IbYLX ³fWXeÔ IYSX ´ff°feÜ f»f°IYfSX AüSX ´fd»fÀf IYe ·fcd¸fIYf

´fSX ¨fd¨fÊ°f dRY»¸fûÔ ¸fZÔ EIY kQfd¸f³fel ¸fZÔ QVfÊIYûÔ IYû Afªf IYf

Àf©ffBÊX QVffʳfZÔ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ IYWX³ff ¦f»f°f ³fWXeÔ WXû¦ff

dIY A¸feSXªffQûÔ IYe ¸f³f¸ff³fe ´fbd»fÀf IYf Qû¿fe IYû f¨ff³fZ IYf ´fi¹ffÀf

AüSX Vf¸fʳffIY £û»f E½fa ³¹ff¹f»f¹f ¸fZÔ Àf¨f IYû dLX´ff IYSX ÓfcNXf ¦f½ffWX

½f Àffc°f AüSX A³¹f ¸ff²¹f¸f ÀfZ Qûd¿f¹fûÔ IYû f¨ff³fZ IYû ªfû £û»f

d½fd·fÖf °fSXeIYû ÀfZ £û»ff ªff°ff W`X ½fWX d³f:ÀfaQZWX §fÈd¯f°f W`X E½fa EZÀfZ

A´fSXfd²f¹fûÔ IYû f¨ff³fZ ¸fZÔ ªfû AWX¸f ·fcd¸fIYf d³f·ff°fZ W`ÔX ½fZ Àfªff IZY

´ffÂf W`XÜ

BXÀf ´fdÂfIYf IYf ´fÂfIYfSX ¸fûffBX»f ´fSX EIY EZÀff

½ffg¹fSX»f ½fedOX¹fû QZ£ff dªfÀf¸fZÔ f»f°IYfSXe IYf W`½ffd³f¹f°f AüSX dVfIYfSX

¹fb½f°fe IYe d½f½fÀf°ff QVffʹfe ¦f¹fe ±feÜ BXÀf ½fedOX¹fû ¸fZÔ ¹fb½f°fe IYû

³fa¦ff IYSX dÀfRÊY f»f°IYfSX WXe ³fWXeÔ dIY¹ff ªff SXWXf ±ff fd»IY

f»f°IYfSXe IYf Àff±fe ªfû ¸fûffBÊX»f ÀfZ CXÀfIYf dRY»¸f f³ff SXWXf ±ff

CXÀfÀfZ ½fWX ffSX-ffSX d³f½fZQ³f IYSX SXWXe ±fe dIY ªfû ½fWX IYSX SXWXf W`X

CXÀfIYf dRY»¸f ³fWXeÔ f³ff¹fZ AüSX ffSX-ffSX ½fWX A´f³ff ¨fZWXSXf A´f³fZ

WXf±fûÔ ÀfZ PXIY »fZ°fe ±feÜ CXÀfZ ·fïXe ·ff»fe QZIYSX ½fWX Àff IYSX³fZ IZY

d»fE ¸fªffcSX dIY¹ff ªff SXWXf ±ff dªfÀfIYf ½fWX d³f½fZQ³f IZY Àff±f

d½fSXû²f IYSX SXWXe ±feÜ

Àfa·f½f°f: ´fedOÞX°f ¹fb½f°fe IYû »f`IY ¸fZ»f IYSX³fZ IZY d»fE

f»f°IYfSXe ³fZ dRY»¸f f³ff¹ff WXû¦ff AüSX CXÀfIZY ¨fa¦fb»f ÀfZ ¸fböY WXû³fZ

E½fa CXÀfIYf ff°f ³fWXeÔ ¸ff³f³fZ ´fSX ½fWX ½fedOX¹fûÔ dRY»¸f ½ffg¹fSX»f dIY¹ff

WXû¦ffÜ »fû¦f ¸f³fûSaXªf³f IYSX³fZ IZY d»fE EZÀfe dRY»¸fZÔ øYd¨f IZY Àff±f

QZ£f°fZ W`ÔX ´fSX³°fb IY·fe IYûBÊX ¹fWX ªff³f³fZ IYe IYûdVfVf ³fWXeÔ IYe dIY

´fedOÞX°ff IYü³f ±fe, IYWXfh IYe SXWX³fZ ½ff»fe ±fe E½fa dIYÀf ´fdSXdÀ±fd°f ¸fZÔ

CXÀfIZY Àff±f ¹fWX WXfQÀff WbXAf AüSX Qû¿fe ´fbd»fÀf IZY ´fIYOÞX ¸fZÔ Af¹ff

A±f½ff ³fWXeÔÜ A³fb¸ff³f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY ´fbd»fÀf ·fe ½fWX ½fedOX¹fû

QZ£fe WXû¦feÜ ¢¹ff ½fWX ½ffg¹fSX»f ½fedOX¹fû QZ£fIYSX ´fedOÞX°f ¹fb½f°fe IYû

´fWX¨ff³f³fZ IYe IYûdVfVf IYe E½fa Qû¿fe IZY d½føYðX IYûBÊX IYfSÊX½ffBÊX

IYe? BXÀfIYf EIY WXe CXØfSX W`X- k³fWXeÔlÜ ´fbd»fÀf IYû dÀfRÊY A´f³fZ

³füIYSXe E½fa A³¹f »ff·f IYe d¨f³°ff SXWX°fe W`XÜ ½fWX A´f³fZ IY°fʽ¹f ÀfZ

ÀfQ`½f d½f¸fb£f SXWXe W`X AüSX SXWZX¦fe ¢¹fûÔdIY CXÀfIZY A³QSX IYf ¸ff³f½f°ff

Q¸f °fûOXÞ ¨fbIYe W`XÜ IbYLX ´fbd»fÀf ½ff»fZ WXe A´f½ffQ WXû°fZ W`ÔX ªfû A´f³fZ

IY°fʽ¹f IZY ´fid°f ªff¦føYIY WXû°fZ W`ÔX AüSX A´f³fZ d½f·ff¦f IYf LXd½f

f³ff¹fZ SX£f³fZ IZY d»fE ÀfQ`½f ´fi¹f}Vfe»f SXWX°fZ W`ÔXÜ EZÀfZ WXe ´fbd»fÀf

½ff»fûÔ IZY IYfSX¯f ´fdSX½ffSX AüSX Àf¸ffªf ±fûOÞXf ÀfbSXdÃf°f SXWX°ff W`X

A³¹f±ff »fû¦f IYWX°fZ W`ÔX- k´fbd»fÀf SXÃfIY ³fWXeÔ, ·fÃfIY W`ÔXÜl

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018

46


Ô

Ô

À½ffÀ±¹f

ff»fûÔ IYf ÓfOÞX³ff SXûIY QZ°fe WX`Ô

A¸føYQ IYe ´fdØf¹ffÔ, EZÀfZ IYSXZÔ ´fi¹fû¦f

Àfb. OZXÀIY

A¸f÷YQ IZY ´f°°fûÔ ÀfZ WXZ¹fSXRYfg»f IYe Àf¸fÀ¹ff ÀfZ ·fe d³fþf°f ´ff¹ff þf ÀfIY°ff WXǛ

A¸f÷YQ IZY RY»f AüSX BÀfIYe ´fdØf¹fûÔ ¸fZÔ dUMXfd¸f³f Àfe IYe ·fSX´fcSX ¸ffÂff WXû°fe WXǛ

A¸føYQ IYe ´fdØf¹fûÔ IZY ´fi¹fû¦f ÀfZ ff»fûÔ IYf ÓfOÞX³ff SXûIY ÀfIY°fe WXỒÜ

A¸f÷YQ Jf³fZ ¸fZ Ô dþ°f³ff À?UfdQ¿?NX WXû°ff WX` CXÀfÀfZ ª?¹ffQf WX¸ffSXZ VfSXeSX IZY d»fE RYf¹fQZ¸fÔQ ·fe WXû°ff WXǛ

A¸f÷YQ IZY ´f°fZ ·fe ¸f³fb¿?¹fûÔ IZY d»fE dIYÀfe ¦fb¯fIYfSXe Aü¿fd²f ¹ff CX´fWXfSX ÀfZ IY¸f ³fWXeÔ WXǛ A¸f÷YQ IZY ´f°?°fûÔ

¸fZ Ô IYBÊ ¨f¸f°?IYfSXe ¦fb¯f dL´fZ WXǛ Vff¹fQ WXe Af´fIYû ¸ff»fç f WXû¦ff dIY A¸f÷YQ IZY ´f°?°fûÔ ÀfZ WXZ¹fSXRYfg»f IYe

Àf¸fÀ?¹ff ÀfZ ·fe d³fþf°f ´ff¹ff þf ÀfIY°ff WXǛ A¸f÷YQ IZY RY»f AüSX BÀfIYe ´fdØf¹fûÔ ¸fZ Ô dUMXfd¸f³f Àfe IYe ·fSX´fcSX

¸ffÂff WXû°fe WXǛ A¸føYQ IYe ´fdØf¹fûÔ IZY ´fi¹fû¦f ÀfZ ff»fûÔ IYf ÓfOÞX³ff SXûIY ÀfIY°fe WX` ÔÜ WX¸f Af´fIYû BÀf »fZJ

IZY ¸ff²¹f¸f f°ff SXWXZ WX` ÔÜ

A¸føYQ IYe ´fdØf¹fûÔ IYf IỲÀfZ IYSXZÔ BÀ°fZ¸ff»f

EIY f°fʳf ¸fZ Ô EIY »feMXSX ´ff³fe IYû IY¸f ÀfZ IY¸f 20 d¸f³fMX CXff»f »fZ, CXÀf¸fZ Ô ´fdØf¹ffÔ OXf»f QZÜ Af BÀf §fû»f

IYf NXÔOXf WXû³fZ IYf BÔ°fþfSX IYSXZ ÔÜ Af BÀf §fû»f IYû Af¦fZ ·fe ¹fcþ IYSX³fZ IZY d»fE EIY fû°f»f ¸fZ Ô SXJ QZ

AüSX Af¦fZ ·fe ¹fcþ ¸fZ Ô »fZ³fZ IZY d»fE

BÀfZ EZÀfe þ¦fWX SXJZ Ô þWXfÔ

MXZ¸´fSXZ¨fSX §fSX IZY ¸fZÔ

ÀffÀfZ IY¸f WXûÜ ¹fWX

§fû»f ff»fûÔ IZY

÷YJf´f³f IYû IY¸f

IYSXIZY BÀfZ ´fWX»fZ ÀfZ

¨f¸fIYQfSX AüSX

WXZ»Qe f³ffEÔ¦ffÜ

Af BÀf §fû»f

IYû WX±fZ»fe ´fSX

´fcSXe °fSXWX

RỲ»ff QZ AüSX

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

ff»fûÔ IYe þOÞXûÔ ´fSX A¨Le °fSXWX »f¦ff »fZÜ Vf`¸´fc IYSX³fZ ÀfZ IbYL §fÔMXû ´fWX»fZ °fIY BÀfZ ff»fûÔ ¸fZ Ô »f¦fZ SXWX³fZ QZÜ

USX³ff Af´f BÀfZ ´fcSXe SXf°f »f¦ffIYSX VffgUSX IỲ´f »f¦ffIYSX ·fe Àfû ÀfIY°fe WXǛ ÀfbfWX WXZ¹fSX UfgVf IYSX QZÜ

A¸føYQ IZY A³¹f ÀUfÀ±¹f »ff·f

A¸føYQ ¸fZ Ô dUMXfd¸f³f Àfe dL»fIZY ¸fZ Ô AüSX CXÀfIZY NXeIY ³fe¨fZ WXû°ff WX` °f±ff ·fe°fSXe ·ff¦f ¸fZ Ô ¹fWX ¸ffÂff §fMX°fe

þf°fe WXǛ RY»f IZY ´fIY³fZ IZY Àff±f-Àff±f ¹fWX ¸ffÂff fPÞX°fe þf°fe WXǛ A¸føYQ ¸fZ Ô ´fi¸fbJ dÀfdMÑIY A¸»f WX` BÀfIZY

LWX ÀfZ ffSXWX ´fid°fVf°f ·ff¦f ¸fZ Ô feþ WXû°fZ WXǛ OXf¹fdfMXeþ IZY SXû¦fe IZY d»fE EIY ´fIZY WXbE A¸føYQ IYf ·fSX°ff

IYfRYe RYf¹fQZ¸fÔQ Àffdf°f WXû°ff WXǛ

A¸føYQ IZY ÀfZU³f ÀfZ Jc³f ¸fZ Ô Àfb¦fSX IYf À°fSX IY¸f WXû°ff WXǛ BÀf¸fZ Ô RYfBfSX Ad²fIY ¸ffÂff ¸fZ Ô WXû°fZ

WX` Ô þû Vfb¦fSX ´f¨ff³fZ AüSX B³Àfbd»f³f fPÞXf³fZ ¸fZ Ô ¸fQQ IYSX°fZ WX` ÔÜ BÀf¸fZ Ô RYû»fZMX IYe A¨Le ¸ffÂff WX` dþÀfÀfZ

¸fdWX»ffAûÔ ¸fZ Ô ´fiþ³f³f Ãf¸f°ff fPÞX°fe WXǛ þû ¸fdWX»ffEÔ ¸ffÔ f³f³fZ IYe B¨LbIY WX` Ô CX³WXZ Ô WXSX SXûþ A¸føYQ IYf

ÀfZU³f IYSX³ff ¨ffdWXEÜ A¸føYQ ¸fZ Ô ÀfÔ°fSXZ IZY ¸fbIYff»fZ ¨ffSX ¦fb³ff Ad²fIY dUMXfd¸f³f Àfe WXû°ff WXǛ dUMXfd¸f³f Àfe

¸fZ Ô ¸füþcQ EÔMXeAfg¢ÀfeOXZ ÔMXÐÀf VfSXeSX IYe ´fid°fSXû²fe Ãf¸f°ff fPÞXf°fZ WX` Ô AüSX IỲÔÀfSX ÀfZ »fOÞX³fZ ¸fZ Ô VfSXeSX IYe ¸fQQ IYSX°fZ

WX` ÔÜ A¸føYQ ¸fZ Ô ¸füþcQ ´fûMX`dVf¹f¸f VfSXeSX ¸fZ Ô ÀfûdOX¹f¸f IZY ´fi·ffU IYû IY¸f IYSX°ff WX` dþÀfÀfZ »fOX ´fi ZVfSX IYe

Àf¸fÀ¹ff ÀfZ LbMXIYfSXf d¸f»f°ff WXǛ BÀfIZY A»ffUf, ¹fWX VfSXeSX ¸fZ Ô IYû»fZÀMÑfg»f IYf À°fSX IY¸f WXû°ff WXǛ A¸føYQ

¸fZ Ô Af¹fûOXe³f A¨Le ¸ffÂff ¸fZ Ô WXû°ff WX` dþÀfÀfZ ±ff¹fSXfgBOX IYe Àf¸fÀ¹ff ¸fZ Ô AfSXf¸f WXû°ff WXǛ BÀfÀfZ VfSXeSX IYf

WXf¸fûʳf»f ÀfÔ°fb»f³f f³ff SXWX°ff WXǛ A¸føYQ ¸fZ Ô dUMXfd¸f³f fe A¨Le ¸ffÂff ¸fZ Ô ´ff¹fe

þf°fe WXǛ Àff±f WXe, BÀf¸fZ Ô ³ff¹fdÀf³f ·fe WX` þû SXöY ÀfÔ¨ffSX fPÞXf°ff

WX` dþÀfÀfZ dQ¸ff¦f °fZþe ÀfZ IYf¸f IYSX°ff WXǛ BÀfIZY A»ffUf,

´ff¹fSXeOXfg¢Àfe³f ³ff¸fIY °f°U dQ¸ff¦f AüSX ³fÀfûÔ IZY d»fE

RYf¹fQZ¸fÔQ WXǛ ¦fb»fffe A¸føYQ ¸fZ Ô »ffBIYû´fe³f

MX¸ffMXSX ÀfZ Qû¦fb³fe ¸ffÂff ¸fZ Ô WXû°ff WX` þû °U¨ff

IYf A»MÑfUfg¹f»fZMX dIYSX¯fûÔ ÀfZ f¨ffU

IYSX°ff WX` AüSX °U¨ff IZY IỲÔÀfSX ÀfZ f¨ff°ff

WXǛ ÀfQeÊ-þbIYf¸f WXû³fZ ´fSX ·fb³ff WXbAf

A¸f÷YQ ³f¸fIY U IYf»fe d¸f¨fÊ IZY Àff±f

Jf³fZ ÀfZ þbIYf¸f IYe dÀ±fd°f ÀfZ

LbMXIYfSXf d¸f»f°ff WXǛ BÀf¸fZ Ô ¸füþcQ

dUMXfd¸f³f Àfe þbIYf¸f ¸fZÔ IYfRYe

RYf¹fQZ¸fÔQ Àffdf°f WXû°ff WXǛ A¸f÷YQ ¸fZ

´ff¹ff þf³fZ ff»ff SXZVff ¹ff RYfBUSX

¸fZMXfffgd»fª¸f IYû NXeIY SXJ³fZ IYe

ÀffÀfZ A¨Le QUf WX` °fû dþ³f »fû¦fûÔ

IYf ´fZMX JSXff SXWX°ff WX` Uû »fû¦f

A¸f÷YQ IYf ÀfZU³f AUV¹f

IYSXZ ÔÜ AfÔJûÔ ¸fZ Ô SXûVf³fe IY¸f

WXû³fZ ´fSX SXûþ EIY

A¸f÷YQ IYf ÀfZU³f IYSXZ

BÀf¸fZ AfÔJûÔ IZY

d»fE þøYSXe

dUMXfd¸f³f E ´fï fbSX

¸ffÂff ¸fZ Ô d¸f»f°ff

WXǛ

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018

47


¸fZ¿f

Af°¸fdUV½ffÀf ÀfZ ´fdSX´fc¯fÊ SXWXZÔ¦fZÜ ¸ffÀf IZY ´fi±f¸f Àf~fWX

¸fZÔ ¸ff°ff IYû ÀUfÀ±¹f dUIYfSX WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ 14 A´fi`»f IZY CX´fSXfÔ°f

J¨fûÊÔ ¸fZÔ IY¸fe AfE¦feÜ ÀfÔ°ff³f IZY ÀUfÀ±¹f ¸fZÔ Àfb²ffSX WXû³ff ¨ffdWXE,

´fSXÔ°fb ÀU·ffU ¸fZÔ d¨fOÞXd¨fOÞXf´f³f fPÞXZ¦ffÜ þeU³fÀff±fe ÀfZ U`¨ffdSXIY

¸f°f·fZQ fPÞX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Vf`dÃfIY EUÔ Vfû²ffdQ IYf¹fûÊÔ IZY ÀfbJQ

´fdSX¯ff¸f d¸f»fZÔ¦fZÜ Af¹f IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ Àfb²ffSX WXû¦ffÜ (´fÔdOX°f

SXf§fUZÔQi Vf¸ffÊ)

UÈ¿f

¸ffdÀfIY SXfdVfRY»f

¸ffÀf IZY ´fi±f¸f ´fJUfOÞXZ ¸fZÔ ¸f³f AVffÔ°f SXWXZ¦ffÜ ¸ff³fdÀfIY

CX»fÓf³fZÔ fPÞX ÀfIY°fe WX`ÔÜ Af°¸fdUV½ffÀf ¸fZÔ IY¸fe SXWXZ¦feÜ 19

A´fi`»f IZY ffQ ÀfZ Af°¸fdUV½ffÀf ¸fZÔ UÈdð WXû¦feÜ dIYÀfe ´fbSXf³fZ d¸fÂf

IYf Af¦f¸f³f WXû ÀfIY°ff WX`Ü UÀÂfûÔ IZY ´fid°f ÷YÓff³f fPÞXZ¦ffÜ UfWX³f

ÀfbJ ¸fZÔ UÈdð WXû¦fe, ´fSXÔ°fb J¨fÊ ·fe fPÞXZÔ¦fZÜ 14 A´fi`»f IZY ffQ

¸ff°ff IZY ÀUfÀ±¹f IZY ´fid°f Àf¨fZ°f SXWXZÔÜ SXWX³f-ÀfWX³f ¸fZÔ AÀfWXþ

SXWXZÔ¦fZÜ (´fÔdOX°f SXf§fUZÔQi Vf¸ffÊ)

d¸f±fb³f

¸ffÀf IZY ´fifSXÔ·f ¸fZÔ ¸f³f ¸fZÔ d³fSXfVff U AÀfÔ°fû¿f IZY ·ffU

SXWXZÔ¦fZÜ Af°¸fdUV½ffÀf ¸fZÔ IY¸fe SXWXZ¦feÜ ¸f³f ¸fZÔ ³fIYfSXf°¸fIY dU¨ffSXûÔ

IYf ´fi·ffU SXWXZ¦ff, ´fSXÔ°fb ´fdSXUfSX IYf ´fc¯fÊ ÀfWX¹fû¦f d¸f»fZ¦ffÜ ³füIYSXe

¸fZÔ 14 A´fi`»f IZY ffQ IYf¹fÊÃfZÂf ¸fZÔ dUÀ°ffSX WXû ÀfIY°ff WX`Ü 19

A´fi`»f IZY ffQ UÀÂfûÔ AfdQ °f±ff UfWX³f IZY SXJSXJfU ´fSX J¨fÊ

fPÞX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ARYÀfSXûÔ ÀfZ U`¨ffdSXIY ¸f°f·fZQ WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ

(´fÔdOX°f SXf§fUZÔQi Vf¸ffÊ)

IYIYÊ

¸f³f AVffÔ°f SXWXZ¦ffÜ dIYÀfe AÄff°f ·f¹f ÀfZ ´fSXZVff³f WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ

þeU³fÀff±fe IYû ÀUfÀ±¹f dUIYfSX WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ¸ff°ff IYf Àffd³f²¹f

U ÀfWX¹fû¦f d¸f»fZ¦ff, ´fSXÔ°fb 14 A´fi`»f IZY ffQ ¸ff°ff IYû ÀUfÀ±¹f

dUIYfSX WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ §fSX-´fdSXUfSX ¸fZÔ ²ffd¸fÊIY IYf¹fÊ WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ

UÀÂffdQ CX´fWXfSX ¸fZÔ ´fif~ WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ¸ff³f-Àf¸¸ff³f ¸fZÔ UÈdð WXû¦feÜ

VffÀf³f ÀfØff IYf ÀfWX¹fû¦f d¸f»fZ¦ffÜ (´fÔdOX°f SXf§fUZÔQi Vf¸ffÊ)

dÀfÔW

13 A´fi`»f °fIY ¸f³f AVffÔ°f SXWXZ¦ffÜ Af°¸fdUV½ffÀf ¸fZÔ IY¸fe

SXWXZ¦feÜ ¸f³f ¸fZÔ d³fSXfVff U AÀfÔ°fû¿f IZY ·ffU SXWXZÔ¦fZÜ 14 A´fi`»f ÀfZ

Af°¸fdUV½ffÀf ¸fZÔ UÈdð, ³füIYSXe ¸fZÔ °fSX¢IYe IZY AUÀfSX d¸f»f

ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ´fSXÔ°fb IYf¹fÊÃfZÂf ¸fZÔ ´fdSXU°fʳf IYe ÀfÔ·ffU³ff ·fe f³f SXWXe

WX`Ü ´fdSXßf¸f IYe Ad²fIY°ff SXWXZ¦feÜ UfWX³f ÀfbJ IYf dUÀ°ffSX WXû

ÀfIY°ff WX`Ü ´fdSXUfSX ¸fZÔ ÀfbJ VffÔd°f SXWXZ¦feÜ (´fÔdOX°f SXf§fUZÔQi Vf¸ffÊ)

IY³¹ff

¸ffÀf IZY ´fifSXÔ·f ¸fZÔ AfVff-d³fSXfVff IZY d¸fdßf°f ·ffU ¸f³f ¸fZÔ SXWXZÔ¦fZÜ

¸f³f ¸fZÔ ³fIYfSXf°¸fIY dU¨ffSXûÔ IYf ´fi·ffU ·fe WXû ÀfIY°ff WX`Ü 13

A´fi`»f °fIY IiYû²f IYe Ad²fIY°ff ·fe SXWXZ¦feÜ ´fdSXUfSX IYe Àf¸fÀ¹ff

´fSXZVff³f IYSX ÀfIY°fe WX`ÔÜ SXWX³f-ÀfWX³f ¸fZÔ AÀfWXþ SXWXZÔ¦fZÜ 14 A´fi`»f

IZY ffQ ¸ff³f Àf¸¸ff³f ¸fZÔ IY¸fe Af ÀfIY°fe WX`Ü J¨fûÊÔ ¸fZÔ UÈdð WXû¦feÜ

ÀfÔd¨f°f ²f³f ¸fZÔ IY¸fe Af ÀfIY°fe WX`Ü (´fÔdOX°f SXf§fUZÔQi Vf¸ffÊ)

°fb»ff

Af°¸fdUV½ffÀf ÀfZ ´fdSX´fc¯fÊ SXWXZÔ¦fZÜ ²f¸fÊ-IY¸fÊ ¸fZÔ ÷Yd¨f SXWXZ¦feÜ

¸ffÀf IZY ´fifSXÔ·f ¸fZÔ dIYÀfe ²ffd¸fÊIY À±ff³f IYe ¹ffÂff ´fSX þf ÀfIY°fZ

WX`Ô, ´fSXÔ°fb d´f°ff IYû ÀUfÀ±¹f dUIYfSX WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ 14 A´fi`»f IZY

ffQ Af¹f ¸fZÔ Àfb²ffSX WXû¦ffÜ ¸feNXZ Jf³f-´ff³f IZY ´fid°f ÷YÓff³f fPÞX

ÀfIY°ff WX`, ´fSXÔ°fb ÀUfÀ±¹f IZY ´fid°f Àf¨fZ°f SXWXZÔÜ IYf¹fÊÃfZÂf ¸fZÔ ´fid°fIcY»f

´fdSXdÀ±fd°f¹ffÔ WXû ÀfIY°fe WX`Ü ´fdSXßf¸f Ad²fIY SXWXZ¦ffÜ (´fÔdOX°f

SXf§fUZÔQi Vf¸ffÊ)

UÈd›IY

¸f³f AVffÔ°f SXWXZ¦ffÜ IiYû²f EUÔ AfUZVf IYe Ad²fIY°ff

SXWXZ¦feÜ ´fSXÔ°fb 14 A´fi`»f IZY CX´fSXfÔ°f IbYL IY¸fe Af ÀfIY°fe WX`,

»fZdIY³f ff°f¨fe°f ¸fZÔ ÀfÔ¹f°f SXWXZÔÜ Uf¯fe ¸fZÔ IYNXûSX°ff IYf ´fi·ffU A·fe

SXWXZ¦ffÜ 19 A´fi`»f IZY ffQ ÀfZ þeU³fÀff±fe IZY ÀUfÀ±¹f ¸fZÔ Àfb²ffSX

Af ÀfIY°ff WX`Ü IY»ff U ÀfÔ¦fe°f IZY ´fid°f ÷YÓff³f fPÞX ÀfIY°ff WX`Ü

d´f°ff IYû ÀUfÀ±¹f dUIYfSX WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Vf`dÃfIY IYf¹fûÊÔ ¸fZÔ

IYdNX³ffBÊ SXWXZ¦feÜ (´fÔdOX°f SXf§fUZÔQi Vf¸ffÊ)

²f³fb

²f`¹fÊVfe»f°ff ¸fZÔ IY¸fe AfE¦feÜ Af»fÀ¹f IYe Ad²fIY°ff

SXWXZ¦feÜ ´fdSXUfSX ¸fZÔ Af´fÀfe ¸f°f·fZQ WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ¸f³f ¸fZÔ dU´fSXe°f

dU¨ffSXûÔ IYf ´fi·ffU WXû ÀfIY°ff WX`Ü 14 A´fi`»f IZY ffQ IiYû²f EUÔ

AfUZVf IYe Ad²fIY°ff SXWXZ¦feÜ ³füIYSXe ¸fZÔ ´fdSXU°fʳf IZY ¹fû¦f f³f SXWXZ

WX`ÔÜ CX¨¨f ´fQ IYe ´fifd~ WXû ÀfIY°fe WX`, ´fSXÔ°fb dIYÀfe QcÀfSXZ À±ff³f ´fSX

þf³ff ´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü IYf¹fÊÃfZÂf IYf dUÀ°ffSX WXû¦ffÜ (´fÔdOX°f

SXf§fUZÔQi Vf¸ffÊ)

¸fIYSX

¸f³f AVffÔ°f SXWXZ¦ffÜ Af°¸fdUV½ffÀf ¸fZÔ IY¸fe AfE¦feÜ

ÀU·ffU ¸fZÔ d¨fOÞXd¨fOÞXf´f³f SXWXZ¦ffÜ 14 A´fi`»f IZY ffQ IYf¹fÊÃfZÂf ¸fZÔ

´fdSXU°fʳf IZY ¹fû¦f f³f SXWXZ WX`ÔÜ ARYÀfSXûÔ ÀfZ ¸f°f·fZQ fPÞX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ

19 A´fi`»f IZY CX´fSXfÔ°f ÀfÔ°ff³f ÀfbJ ¸fZÔ UÈdð WXû¦feÜ IY»ff U ÀfÔ¦fe°f

IZY ´fid°f ÷YÓff³f fPÞX ÀfIY°ff WX`Ü Vf`dÃfIY IYf¹fûÊÔ IZY ÀfbJQ ´fdSX¯ff¸f

d¸f»fZÔ¦fZÜ ¹ffÂff »ff·f´fiQ SXWXZÔ¦feÜ ÀUfÀ±¹f IYf ²¹ff³f SXJZÔÜ (´fÔdOX°f

SXf§fUZÔQi Vf¸ffÊ)

IbYÔ·f

Af°¸fdUV½ffÀf ÀfZ ´fdSX´fc¯fÊ SXWXZÔ¦fZ, ´fSXÔ°fb IiYû²f EUÔ AfUZVf

IYe Ad²fIY°ff ·fe SXWXZ¦feÜ ²f¸fÊ, IY¸fÊ ¸fZÔ ÷Yd¨f fPÞXZ¦feÜ IbYMXb¸f-

´fdSXUfSX ¸fZÔ ²ffd¸fÊIY IYf¹fÊ WXûÔ¦fZÜ 14 A´fi`»f IZY ffQ ÀfÔd¨f°f ²f³f ¸fZÔ

UÈdð WXû¦fe, ´fSXÔ°fb ³füIYSXe ¸fZÔ IYûBÊ Ad°fdSXöY dþ¸¸fZQfSXe d¸f»f

ÀfIY°fe WX`Ü ´fdSXßf¸f IYe Ad²fIY°ff SXWXZ¦feÜ IbYL ´fbSXf³fZ d¸fÂfûÔ ÀfZ

ÀfÔ´fIYÊ f³f ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Af¹f IYe dÀ±fd°f ÀfÔ°fû¿fþ³fIY SXWXZ¦feÜ

(´fÔdOX°f SXf§fUZÔQi Vf¸ffÊ)

¸fe³f

Af°¸fdUV½ffÀf ¸fZÔ IY¸fe SXWXZ¦feÜ ¸f³f ¸fZÔ ³fIYfSXf°¸fIY

dU¨ffSXûÔ IYf ´fi·ffU WXû ÀfIY°ff WX`Ü Af°¸fÀfÔ¹f°f SXWXZÔÜ 13 A´fi`»f

°fIY IiYû²f EUÔ AfUZVf IYe Ad²fIY°ff SXWXZ¦feÜ 14 A´fi`»f ÀfZ

þeU³fÀff±fe ÀfZ ÀfÔfÔ²fûÔ ¸fZÔ Àfb²ffSX AfE¦ffÜ dIYÀfe ´f`°fÈIY ÀfÔ´fdØf IYf

»ff·f WXû ÀfIY°ff WX`Ü ³füIYSXe ¸fZÔ ´fdSXU°fʳf IZY ¹fû¦f f³f SXWXZ WX`ÔÜ CX¨¨f

´fQ IYe ´fifd~ WXû ÀfIY°fe WX`Ü Af¹f ¸fZÔ UÈdð ·fe WXû¦feÜ (´fÔdOX°f

SXf§fUZÔQi Vf¸ffÊ)

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018

48


£û»f

Af ³fZ´ff»f ·fe JZ»fZ¦ff U³fOXZ dIiYIZYMX, U»OXÊ

IY´f ¢½ffd»fRYf¹fSX ¸fZÔ dIY¹ff ¹fZ IY¸ff»f

³fZ´ff»f IYe MXe¸f 1996 ÀfZ dIiYIZYMX JZ»f SXWXe WX`, »fZdIY³f CXÀfZ Af

þfIYSX U³fOXZ dIiYIZYMX IYe BÔMXSX³fZVf³f»f MXe¸f IYf ÀMXZMXÀf d¸f»ff WX`Ü

dþ¸ffgUZ ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ U»OXÊ IY´f ¢½ffd»fRYf¹fSX ¸fbIYff»fûÔ ¸fZÔ ³fZ´ff»f

³fZ ¹fZ CX´f»fd²f WXfdÀf»f IYeÜ CXÀf³fZ ´»fZ AfgRY ¸f`¨f ¸fZÔ ´ff´fbAf ³¹fc

d¦f³fe MXe¸f IYû 6 dUIZYMX ÀfZ WXSXf dQ¹ffÜ BÀfIZY ffQ AfBÊÀfeÀfe ³fZ

dMXÐUMXSX ´fSX IYWXf, '³fZ´ff»f IYû f²ffBÊ, dIiYIZYMX USX»OXÐ IY´f

¢½ffd»fRYf¹fSX IZY ffQ Uû EIY ODI MXe¸f WXû¦feÜ 7UZÔ À±ff³f IZY d»fE

Af CXÀfIYf ¸fbIYfff»f ³feQSX»f`ÔOXÐÀf ÀfZ WXû³ff IY³RY¸fÊ WX`Ü IPL ¸fZÔ

dfIY ¨fbIYf ³fZ´ff»f IYe dIiYIZYMXSX....

F U»OXÊ IY´f ¢½ffd»fRYf¹fSX IZY ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ ´ff´fbAf ³¹fc d¦f³fe MXe¸f

³fZ ´fWX»fZ f`dMXÔ¦f IYSX°fZ WXbE ¸ffÂf 114 SX³f f³ffEÜ 50 AûUSX

IZY ¸f`¨f ¸fZÔ CXÀfIYe MXe¸f 27.2 AûUÀfÊ ¸fZÔ WXe dÀf¸fMX ¦fBÊÜ

F ³fZ´ff»f IZY d»fE ÀfÔQe´f »ffd¸fLf³fZ AüSX Qe´fZÔQi dÀfÔWX ³fZ 4-4

dUIZYMX d»fEÜ þUff ¸fZÔ ³fZ´ff»f ³fZ 23 AûUSX ¸fZÔ 4 dUIZYMX

JûIYSX MXfSX¦fZMX WXfdÀf»f IYSX d»f¹ffÜ 4 dUIZYMX »fZ³fZ IZY Àff±f WXe

³ffgMXAfCXMX 50 SX³f f³ff³fZ Uf»fZ Qe´fZÔQi ¸f`³f AfgRY Q ¸f`¨f f³fZÜ

F 4 dUIZYMX »fZ³fZ Uf»fZ ÀfÔQe´f UWXe ³fZ´ff»fe dIiYIZYMXSX WX`Ô dþ³WXZÔ

2018 IZY AfBÊ´feE»f Afg¢Vf³f ¸fZÔ dQ»»fe OXZ¹fSXOXZdU»Àf MXe¸f

³fZ 20 »ffJ ÷Y´fE ¸fZÔ JSXeQf WX`Ü dÀ´f³fSX ÀfÔQe´f AfBÊ´feE»f ¸fZÔ

dfIY³fZ Uf»fZ ´fWX»fZ ³fZ´ff»fe dIiYIZYMXSX WX`ÔÜ

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

IYfg¸f³fUZ»±f ¦fZ¸Àf 2018: fZWX°fSX dOXRZYÔÀf IZY Àff±f ÀffÃfe ¸fd»fIY IYû ¦fû»OX IYe CX¸¸feQ

Aû»fÔd´fIY IYfÔÀ¹f ´fQIY dUþZ°ff ÀffÃfe ¸fd»fIY IYû ¹fIYe³f WX` dIY

³f¹fe SXÃff°¸fIY °fIY³feIY IZY Àff±f UWX A¦f»fZ ¸fWXe³fZ SXf¿MÑX¸fÔOX»f

JZ»fûÔ IYe IbYV°fe À´f²ffÊ ¸fZÔ A´f³ff ´fWX»ff ÀU¯fÊ ´fQIY þe°fZ¦feÜ

dSX¹fû Aû»fÔd´fIY IYfÔÀ¹f ´fQIY dUþZ°ff ÀffÃfe ³fZ A´f³fZ IYû¨f

IbY»fQe´f dÀfÔWX ¸fd»fIY IZY IYWX³fZ ´fSX »fZ¦f dOXRZYÔÀf ¸fZÔ fQ»ffU

dIY¹ff WX`Ü UWX d´fL»fZ Àff»f dQÀfÔfSX ¸fZÔ SXf¿MÑX¸fÔOX»f ¨f`d¸´f¹f³fdVf´f

¸fZÔ ÀU¯fÊ þe°f ¨fbIYe WX`Ü

³fBÊ °fIY³feIY IZY ffSXZ ¸fZÔ f°ff³fZ ÀfZ dIY¹ff B³fIYfSX

ÀffÃfe ³fZ ³f¹fe °fIY³feIY IZY ffSXZ ¸fZÔ dUÀ°ffSX ÀfZ f°ff³fZ ÀfZ B³fIYfSX

IYSX dQ¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ''¸f`Ô BÀfIYf ¹füSXf ³fWXeÔ QZ ÀfIY°fe »fZdIY³f

¸fbÓfZ ÀU¯fÊ ´fQIY þe°f³fZ IYf ¹fIYe³f WX`Ü ¸fZSXf Af°¸fdUV½ffÀf fPXf

WX`Ü ÀffÃfe ³fZ IYWXf, ''dSX¹fû Aû»fÔd´fIY IZY ffQ þeU³f ´fcSXf fQ»f

¦f¹ff WX`Ü Af ¸fbÓf ´fSX Ad²fIY dþ¸¸fZQfSXe WX`Ü ·ffSX°f IZY d»f¹fZ AüSX

´fQIY þe°f³fZ WX`Ü CX¸¸feQ WX` dIY SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ ÀfZ BÀfIYe

VfbøYAf°f WXû¦fe dþÀfIZY ffQ EdVf¹ffBÊ JZ»f AüSX dRYSX 2020 ¸fZÔ

MXû¢¹fû Aû»fÔd´fIY WX`Ü

AfgÀMÑZd»f¹ff ¸fZÔ ÀU¯fÊ þe°f³ff »fùf

ÀffÃfe ³fZ IYWXf, ''¸fZSXf »fùf AfÀMÑZd»f¹ff ¸fZÔ ÀU¯fÊ þe°f³ff WX`Ü

°f`¹ffSXe fWXb°f A¨Le WX` AüSX ¸f`Ô A´f³ff Vf°f ´fid°fVf°f A·¹ffÀf ´fSX

QZ SXWXe WXcÔÜ °f`¹ffdSX¹fûÔ IZY d»fE UWX IY³ffOXf AüSX ³ffBþedSX¹ff IZY

´fWX»fUf³fûÔ IZY UedOX¹fû ·fe QZJ SXWXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff, ''IY³ffOXf

AüSX ³ffBþedSX¹ff IZY ´fid°fõÔõe IYdNX³f WXûÔ¦fZÜ ¸f`Ô CX³fIZY UedOX¹fû

QZJIYSX CX³fIYe °fIY³feIY IYû Àf¸fÓf SXWXe WXcÔÜ

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018

49


dRY»¸f

d´f°ff þ`ÀfZ dIYÀfe

BÔÀff³f ÀfZ VffQe ³fWXeÔ

IYSX³ff ¨ffWX°feÔ

kAfd»f¹ff ·f˜ l

Àfb. OZXÀIY

ffg»feUbOX IYe MX`»fZÔMXZOX E¢MÑZÀf Afd»f¹ff ·f◊ Afþ A´f³ff 25UfÔ þ³¸fdQ³f

¸f³ff SXWXe WX`ÔÜ LûMXe Àfe CX¸fi ¸fZÔ B°f³fe ÀfRY»f°ff ´ff³ff fWXb°f WXe ¸fbdVIY»f

WXû°ff WX`, »fZdIY³f Afd»f¹ff ³fZ A´f³fe ¸fZWX³f°f ÀfZ Àff WXfdÀf»f IYSX

d»f¹ffÜ Afþ CX³fIZY þ³¸fdQ³f IZY JfÀf ¸füIZY ´fSX f°ff°fZ WX`Ô

CX³fÀfZ þbOÞXe IbYL dQ»f¨fÀ´f ff°fZÔÜ

f°ff QZÔ dIY Afd»f¹ff ·f◊ A´f³fZ d´f°ff þ`ÀfZ dIYÀfe BÔÀff³f

ÀfZ IY·fe VffQe ³fWXeÔ IYSX³ff ¨ffWX°feÔÜ EZÀff JbQ Afd»f¹ff ³fZ

EIY ¨f`MX Vfû IZY QüSXf³f IYWXf ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf ±ff dIY

Uû A´f³fZ d´f°ff ¸fWXZVf ·f◊ þ`ÀfZ BÔÀff³f ÀfZ IY·fe VffQe

³fWXeÔ IYSX³ff ¨ffWXZÔ¦feÜ

WXf»ffÔdIY Afd»f¹ff ³fZ BÀfIZY ´feLZ IYe UþWX

³fWXeÔ f°ffBÊ ±feÜ Afd»f¹ff IZY ffSXZ ¸fZÔ f°ff QZÔ dIY

CX³WXZÔ Jf³fZ IYf fWXb°f VfüIY WX`Ü f°ff QZÔ dIY

Afd»f¹ff ³fZ f°füSX ¨ffB»OX AfdMXÊÀMX 1999

IYe dRY»¸f 'ÀfÔ§f¿fÊ' ¸fZÔ IYf¸f dIY¹ff ±ffÜ

BÀf¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ ´fied°f dþÔMXf IZY f¨f´f³f IYf

SXû»f AQf dIY¹ff ±ffÜ

»feOX E¢MÑZÀf IZY °füSX ´fSX Afd»f¹ff

IYe ´fWX»fe dRY»¸f ÀMXcOXZÔMX AfgRY Q

BʹfSX ±feÜ BÀf dRY»¸f IZY d»fE

Afd»f¹ff ³fZ A´f³ff IYfRYe Uþ³f

IY¸f dIY¹ff ±ffÜ Afd»f¹ff ³fZ

dþ°f³fe dRY»¸fZÔ IYe WX`Ô, CXÀfÀfZ

ª¹ffQf CX³WXZÔ AUfgOXÐÀfÊ d¸f»fZ WX`ÔÜ

dRY»fWXf»f Afd»f¹ff ¦fb»fe Ufg¹f

IYe VfcdMXÔ¦f ¸fZÔ dfþe WX`ÔÜ BÀf

dRY»¸f ¸fZÔ CX³fIZY Àff±f SX¯fUeSX dÀfÔWX

»feOX SXû»f ¸fZÔ WX`ÔÜ

website : www.sunamitimes.in | E-mail : sunamitimes@gmail.com

Àfb³ff¸fe MXfBÊX¸Àf Ü A´fi `»f, 2018

50

More magazines by this user
Similar magazines