Views
8 months ago

Amanpath

C M Y K SXf¹f´fbS, Vfd³fUfSX 07 A´fi`»f 2018 f`VffJ IÈY¿¯f ´fÃf Àf´°f¸feÔ, Àfa½f°f-2075 ½f¿fÊ : 5 AaIY : 323, IYe¸f°f - " 3.00 IbY»f ´fÈ¿NX Àfa£¹ff : 12+4 SXf¿MÑXe¹f dWX³Qe Q`d³fIY CWG 2018: QcÀfSXZ dQ³f ÀfÔþe°ff IZY ¦fû»OX IZY ffQ Qe´fIY »ffNXZSX ³fZ þe°ff fifg³þ ¥æÚU°Ù¥æ§ü ÚUçÁ. CHHHIN/2013/50728 Postal Regn No. C.G./RYP DN/46/2017-19 ³¹fcªf dUaOXû SX§fb NXfIbYSX 8 ÀfZ LX°°feÀf¦fPÞX QüSXZ ´fSX SXf¹f´fbSXÜ »fûIY°ffÔdÂfIY Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ IZY SXf¿MÑXe¹f ÀfÔSXÃfIY SX§fb NXfIbYSX Af¦ff¸fe 8 A´fiZ»f IYû LØfeÀf¦fPÞX QüSXZ ´fSX Af SXWXZ WX`ÔÜ ßfe NXfIbYSX Af¦ff¸fe 16 A´fiZ»f ÀfZ SXf¹f´fbSX ¸fZÔ AfdQUfÀfe EUÔ dIYÀff³fûÔ EUÔ ³f¦fSXe ÃfZÂf IZY U¿fûÊÔ ÀfZ AfÔQûd»f°f dIYÀff³fûÔ IYe ¸ffÔ¦fûÔ IYû »fZIYSX ²fSX³ff, AfÔQû»f³f IYe øY´fSXZJf IYe Àf¸feÃff IYSX IYf¹fÊIiY¸f IYû AÔd°f¸f øY´f QZÔ¦fZÜ CXöY þf³fIYfSXe ´fiQZVf A²¹fÃf AVfûIY ´fÔOXf ³fZ QeÜ Af dUIY»ffÔ¦f ´fUÊ°ffSXûWXe ·fe ¨fPÞX ÀfIZYÔ¦fZ EUSXZÀMX IYfNX¸ffÔOXcÜ ¨ffSX QVfIY ´fWX»fZ EUSXZÀMX IYe ·f¹fÔIYSX NXÔOX IYe UþWX ÀfZ A´f³fZ Qû³fûÔ ´f`SX ¦fÔUf f`NXf EIY ¨fe³fe ´fUÊ°ffSXûWXe Af BÀf ´fUÊ°f ¨fûMXe ´fSX þf³fZ IZY A´f³fZ Àf´f³fZ IYû ´fcSXf IYSX ´ffE¦ffÜ QSXAÀf»f, ³fZ´ff»f IYe Vfe¿fÊ AQf»f°f ³fZ ³fZÂfWXe³f AüSX ´f`SXûÔ ÀfZ dUIY»ffÔ¦f ½¹fdöY¹fûÔ IZY ´fUÊ°ffSXûWX¯f ´fSX dUUfQfÀ´fQ ÀfSXIYfSXe ´fid°ffÔ²f IZY dU´fSXe°f R`YÀf»ff Àfb³ff¹ff WX`Ü dVf¹ff fû¹fc Qû³fûÔ ´f`SXûÔ ÀfZ dUIY»ffÔ¦f ´fWX»fZ EZÀfZ ½¹fdöY WX`Ô dþ³WXZÔ BÀf ´fffÔQe IZY WXMX³fZ IZY ffQ dUV½f IYe ÀffÀfZ DYÔ¨fe ´fUÊ°f ¨fûMXe ´fSX ¨fPÞX³fZ IYe Bþfþ°f Qe ¦fBÊ WX`Ü dVf¹ff ³fZ BÀf ´fffÔQe IYû dUIY»ffÔ¦fûÔ IZY ´fid°f ·fZQ·ffUIYfSXe f°ff¹ff ±ffÜ ¹fWX ´fid°ffÔ²f dQÀfÔfSX ¸fZÔ »f¦ff¹ff ¦f¹ff ±ff AüSX CXÀfIYe IYOÞXe Af»fû¨f³ff WXbBÊ ±feÜ SXffMXÊ UfOÑf ÀfZ þbOÞXe RY¸fÊ IYe ¹ffd¨fIYf JfdSXþ ³fBÊ dQ»»feÜ SXffMXÊ UfOÑf ÀfZ þbOÞXe RY¸fÊ IYe ¹ffd¨fIYf Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ JfdSXþ IYSX Qe WX`Ü dQ»»fe IYe ÀIYfBÊ »ffBMX WXfgÀ´feMXZd»fMXe RY¸fÊ ³fZ Af¹fIYSX dU·ff¦f IZY ³fûdMXÀf IZY dUSXû²f ¸fZÔ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ ¹ffd¨fIYf »f¦ffBÊ ±feÜ WXdSX¹ff¯ff U SXfþÀ±ff³f ¸fZÔ þ¸fe³f ÀfüQZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ WXbE ¸fb³ffRZY IYe Af¹fIYSX dU·ff¦f Àf¸feÃff IYSX SXWXf ±ffÜ Àff»f 2010-11 ¸fZÔ ¹fWX JSXeQ RYSXû£°f IYe ¦fBÊ ±feÜ RY¸fÊ ³fZ dQ»»fe WXfBIYûMXÊ ¸fZÔ Af¹fIYSX dU·ff¦f IYe IYf¹fÊUfWXe IZY dUSXû²f ¸fZÔ ¹ffd¨fIYf »f¦ffBÊ ±feÜ AQf»f°f ³fZ BÀfZ RYSXUSXe ¸fZÔ JfdSXþ IYSX dQ¹ff ±ffÜ VfbIiYUfSX IYû þdÀMXÀf EIZY dÀfIYSXe U AVfûIY ·fc¿f¯f IYe fZÔ¨f ³fZ WXfBÊ IYûMXÊ IZY AfQZVf ¸fZÔ QJ»f QZ³fZ ÀfZ B³fIYfSX IYSX dQ¹ffÜ ¨fbMXIYe www.amanpath.com ´fiV³f ´fÂf Jb»f³fZ IYe ´fidIiY¹ff IYû »ffBU QZJf ªff ÀfIZY¦ff BSXfQf Àf¨f IYf WXÔ¦ff¸fZ ÀfZ ÀfÔÀfQ IZY 250 §fÔMXZ fffÊQ, 18 Àff»f ¸fZÔ ÀffÀfZ IY¸f IYf¸fIYfþ ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ ÀfÔÀfQ IYf fþMX ÀfÂf VfbIiYUfSX IYû Ad³fd›°fIYf»f IZY d»fE À±fd¦f°f WXû ¦f¹ffÜ »fûIYÀf·ff ¸fZÔ IbY»f 23 AüSX SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ 28% IYf¸fIYfþ WXbAfÜ »f¦ff°ffSX WXÔ¦ff¸fZ IYe UþWX ÀfZ Qû³fûÔ ÀfQ³fûÔ IZY 250 §fÔMXZ fffÊQ WXû ¦fEÜ IYf¸f IZY d»fWXf»f ÀfZ ¹fWX ÀfÂf 18 Àff»f ¸fZÔ ÀffÀfZ JSXff SXWXfÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ 2000 ¸fZÔ »fûIYÀf·ff ¸fZÔ ´fiûOXd¢MXdUMXe 21% AüSX SXfª¹fÀf·ff IYe 27% ±feÜ BÀf ffSX AfÔ²fi ´fiQZVf IZY d»fE dUVfZ¿f SXfª¹f IZY QþfÊ IYe ¸ffÔ¦f, IYfUZSXe dUUfQ AüSX ³feSXU ¸fûQe þ`ÀfZ ¸fbïûÔ IYfÔ¦fiZÀf, MXeOXe´fe AüSX EAfBÊEOXeE¸fIZY Àf¸fZ°f dU´fÃf ´ffdMXʹfûÔ ³fZ WXÔ¦ff¸ff dIY¹ffÜ BÀf ´fSX ÀfÔÀfQe¹f IYf¹fʸfÔÂfe A³fÔ°f IbY¸ffSX ³fZ IYWXf IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ÀfÔÀfQ ¨f»f³fZ ³fWXeÔ QeÜ »fûIYÀf·ff-f`NXIZYÔ: IbY»f 29 IYf¸fIYfþ: 34.5 §fÔMXZ fffÊQ WXbAf UöY: IbY»f 127 §fÔMXZ 45 d¸f³fMX I`YÀff SXWXf fþMX ÀfÂf? SXfª¹fÀf·ff-f`NXIZYÔ: IbY»f 30, IYf¸fIYfþ: 44 §fÔMXZ fffÊQ WXbAf UöY: IbY»f 121 §fÔMXZ, IbY»f ÀfUf»f: Qû³fûÔ ÀfQ³fûÔ ¸fZÔ IbY»f 580 ÀfUf»f ´fcLZ ¦fEÜ »fûIYÀf·ff ¸fZÔ 17 AüSX SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ 19 ÀfUf»fûÔ IYf þUff dQ¹ff ¦f¹ffÜ ÀfQ³f ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYf SXU`¹ff ³fIYfSXf°¸fIY A³fÔ°f IbY¸ffSX ³fZ IYWXf-·ffþ´ff »fû¦fûÔ IYû þûOÞX³fZ IZY d»fE IYf¸f IYSX SXWXe WX`, þfdIY IYfÔ¦fiZÀf A´f³fe ³fIYfSXf°¸fIY SXfþ³fed°f IZY þdSXE CX³WXZÔ ffÔMX°fe WX`Ü BÀfed»fE CX³WXûÔ³fZ ÀfÔÀfQ IYe IYf¹fÊUfWXe ³fWXeÔ ¨f»f³fZ QeÜ IYfÔ¦fiZÀf IZY BÀf SXU`¹fZ IZY fe¨f WX¸f 23 dQ³f °fIY ÀfQ³f ¸fZÔ f`NXZ SXWXZÜ Afþ ÀffÔÀfQûÔ ³fZ IYfÔ¦fiZÀf IZY dJ»ffRY ´fiQVfʳf IYSX³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ffÜ dUSXû²f IZY QcÀfSXZ ¨fSX¯f ¸fZÔ ·ffþ´ff ÀffÔÀfQ A´f³fZ-A´f³fZ »fûIYÀf·ff ÃfZÂf ¸fZÔ 12 A´fi`»f IYû EIY dQ³f CX´fUfÀf IYSXZÔ¦fZÜ ¦ffÔ²fe ´fid°f¸ff IZY ´ffÀf Af¸f³fZ-Àff¸f³fZ AfE ÀffÔÀfQ VfbIiYUfSX IYû ÀfÔÀfQ ´fdSXÀfSX ¸fZÔ E³fOXeE IZY ÀffÔÀfQ SXf¿MÑXd´f°ff ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe IYe ´fid°f¸ff IZY Àff¸f³fZ þbMXZ AüSX WXf±fûÔ ¸fZÔ °fd£°f¹ffÔ »fZIYSX ´fiQVfʳf dIY¹ffÜ IbYL WXe QZSX ffQ IYfÔ¦fiZÀf IZY ÀffÔÀfQ ·fe CX³fIZY Àff¸f³fZ AfIYSX ³ffSXZffþe IYSX³fZ »f¦fZÜ BÀfIZY ffQ E³fOXeE IZY ÀffÔÀfQ ¸ff¨fÊ d³fIYf»f°fZ WXbE ffff ÀffWXf ·fe¸fSXfU AÔfZOXIYSX IYe ´fid°f¸ff °fIY ¦fEÜ IYfÔ¦fiZÀf ÀffÔÀfQûÔ ³fZ ·fe CXÀfe dQVff ¸fZÔ ¸ff¨fÊ VfbøY IYSX dQ¹ff, fZdIY³f AÔfZOXIYSX ´fid°f¸ff °fIY ´fWXbÔ¨f³fZ ÀfZ ´fWX»fZ WXe Uf´fÀf »füMX AfEÜ Àf»f¸ff³f Jf³f IYû ³fWXeÔ d¸f»fe þ¸ff³f°f, Afªf AfE¦ff R`YÀf»ff þ¹f´fbSX/EªfZÔÀfeÜ IYfÔIYf¯fe dWXSX¯f dVfIYfSX ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ dRY»¸f Ad·f³fZ°ff Àf»f¸ff³f Jf³f IYû VfbIiYUfSX SXf°f ·fe þû²f´fbSX ÀfZÔMÑ»f þZ»f ¸fZÔ df°ff³fe WXû¦fe Ü Àf»f¸ff³f Jf³f IYe þ¸ff³f°f ¹ffd¨fIYf ´fSX VfbIiYUfSX IYû þû²f´fbSX dþ»ff EUÔ ÀfÂf ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ Àfb³fUfBÊ WXbBÊ Ü Àfb³fUfBÊ IZY QüSXf³f fWXÀf ´fcSXe WXû³fZ IZY ffQ þþ ³fZ IYWXf dIY R`YÀf»fZ ¸fZÔ þ»Qffþe ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fZ WX`Ô Ü ¸ff¸f»ff ¦fÔ·feSX WX`, Àffùf ¸fþfc°f WX`, BÀfd»fE Àf·fe °f±¹fûÔ ´fSX dU¨ffSX IZY ffQ R`YÀf»ff WXû¦ff Ü þþ ³fZ IZYÀf ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f IbYL ´fÂffUd»f¹ffÔ AüSX Ad²f³fÀ±f ³¹ff¹ff»f¹f IYe dSX´fûMXÊ ¸fÔ¦fUfBÊ WX`, UZ B³fIYf ·fe A²¹f¹f³f IYSXZÔ¦fZÜ þ¸ff³f°f ¹ffd¨fIYf ´fSX Àf»f¸ff³f IYe AûSX ÀfZ CX³fIZY UIYe»f ¸fWXZVf fûOÞXf AüSX WXÀ°fe¸f»f ÀffSXÀU°f ³fZ fWXÀf IYe UWXeÔ »fûIY Ad·f¹fûþIY ´fûIYSXfSXf¸f dUV³fûBÊ ³fZ ÀfSXIYfSX IYe °fSXRY ÀfZ fWXÀf IYe Ü BÀfIZY ffQ þþ ³fZ Àfb³fUfBÊ Vfd³fUfSX °fIY IZY d»fE MXf»f Qe Ü Af Vfd³fUfSX IYû ´fWX»fZ Àfb³fUfBÊ WXû¦fe AüSX dRYSX CXÀfIZY ffQ þþ A´f³ff R`YÀf»ff Àfb³ffEÔ¦fZ Ü Af Àff IYe ³fþSXZÔ Vfd³fUfSX IYû WXû³fZ Uf»fe Àfb³fUfBÊ ´fSX dMXIYe WX` Ü ¹fdQ Vfd³fUfSX IYû ÀfZÔVf³f IYûMXÊ ÀfZ Àf»f¸ff³f Jf³f IYû þ¸ff³f°f ³fWXeÔ d¸f»f ´ff°fe WX` °fû, dRYSX CX³fIZY UIYe»f WXfBÊIYûMXÊ ¸fZÔ þ¸ff³f°f ¹ffd¨fIYf Qf¹fSX IYSXZÔ¦fZ Ü Vfd³fUfSX IYû WXfBÊIYûMXÊ ¸fZÔ þ¸ff³f°f ¹ffd¨fIYf ´fSX °f°IYf»f Àfb³fUfBÊ WXû³ff ¸fbdVIY»f WX` AüSX BÀfIZY A¦f»fZ dQ³f SXdUUfSX IYû AUIYfVf WXû³fZ IZY IYfSX¯f Àf»f¸ff³f Jf³f IYû Qû dQ³f AüSX þZ»f ¸fZÔ SXWX³ff ´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü SXÃff ¸fÔÂff»f¹f IYe UZfÀffBMX WX`IY ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ VfbIiYUfSX IYû SXÃff ¸fÔÂff»f¹f IYe UZfÀffBMX IYû dIYÀfe ³fZ WX`IY IYSX d»f¹ff WX`Ü UZfÀffBMX IZY WXû¸f ´fZþ ´fSX ¨fe³fe AÃfSX dQJfBÊ QZ SXWXf WX`Ü UZfÀffBMX IYû Jû»f³fZ IYSX³fZ ´fSX d¸fd³fÀMÑe AfgRY dOXRZYÔÀf (AÔ¦fiZþe ¸fZÔ) AüSX dWXÔQe ¸fZÔ SXÃff ¸fÔÂff»f¹f d»fJf dQJ SXWXf WX`Ü BÀf ¦fÈWX ¸fÔÂff»f¹f IYe ÀffBMX EWXd°f¹ff°f fÔQ §fMX³ff IZY ffQ SXÃff ¸fÔÂfe d³f¸fÊ»ff Àfe°ffSX¸f¯f ³fZ MXÐUeMX dIY¹ff, CXd¨f°f IYQ¸f CXNXfE þf SXWXZ WX`ÔÜ UZfÀffBMX IYû þ»Q WXe ¨ff»fc dIY¹ff þfE¦ffÜ Af³fZ Uf»fZ Àf¸f¹f ¸fZÔ WXSX ÀfÔ·ffdU°f IYQ¸f CXNXfE þfEÔ¦fZ °ffdIY BÀf °fSXWX IYe ¨feþûÔ IYû WXû³fZ ÀfZ SXûIYf þfEÜ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ f°ff¹ff dIY UZfÀffBMX ´fSX ¨fe³fe AÃfSX ³fþSX Af¹fZ þû BÀf ff°f IYf ÀfÔIZY°f WX` dIY ¨fe³fe WX`IYSX CXÀf¸fZÔ Vffd¸f»f WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ¸fÔÂff»f¹f IZY ´fiUöYf ³fZ IYWXf, ¸ff¸f»fZ ´fSX WX¸ffSXe ´f`³fe ³fþSX WX`Ü SXf¿MÑXe¹f Àfc¨f³ff IZYÔQi CXÀfZ fWXf»f IYSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX SXWXf WX`Ü ¹fWX IZYÔQi UZfÀffBMX IYf SXJSXJfU IYSX°ff WX`Ü EIY A³¹f Ad²fIYfSXe ³fZ f°ff¹ff dIY ¨fe³fe WX`IYSX BÀf UZfÀffBMX IYû df¦ffOÞX³fZ ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ þþ ³fZ IYWXf, þ»Qffþe ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fZ Àf»f¸ff³f IZY UIYe»f IYe Q»fe»f UIYe»fûÔ ³fZ IYWXf dIY A³¹f AfSXûd´f¹fûÔ IYe °fSXWX Àf»f¸ff³f Jf³f IYû ·fe ÀfÔQZWX IYf »ff·f d¸f»f³ff ¨ffdWXEÜ BÀfIZY A»ffUf CX³fIZY UIYe»f IYf IYWX³ff ±ff dIY BÀf R`YÀf»fZ IYû Af³fZ ¸fZÔ 20 Àff»f IYf Àf¸f¹f »f¦ff, EZÀfZ ¸fZÔ CX³fIZY ¹fZ 20 Àff»f ·fe Àfþf ÀfZ IY¸f ³fWXeÔ ±fZÜ Àf»f¸ff³f IZY UIYe»fûÔ ³fZ IYûMXÊ ¸fZÔ ´fZVf WXbE ¦fUfWXûÔ ´fSX ·fe ÀfUf»f CXNXf°fZ WXbE IYWXf dIY UZ ·fSXûÀfZ IZY »ff¹fIY ³fWXeÔ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Àf»f¸ff³f IZY IY¸fSXZ ÀfZ WXd±f¹ffSX ³fWXeÔ d¸f»fZ WX`Ô, Àff±f WXe CX³fIYe dþ´Àfe IYû »fZIYSX ·fe ÀfUf»f CXNXfE WX`ÔÜ ÀfSXIYfSXe UIYe»f IYe Q»fe»f fV³fûBÊ Àf¸ffþ IZY UIYe»f ¸fdWX´ff»f dfV³fûBÊ ³fZ f°ff¹ff dIY ¢¹fûÔdIY ¹fWX ¸ff¸f»ff »fÔfZ Àf¸f¹f ÀfZ ¨f»f SXWXf WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ ÀfSXIYfSXe UIYe»f IYe °fSXRY ÀfZ ÀfZVfÔÀf IYûMXÊ ¸fZÔ Q»fe»f Qe ¦fBÊ dIY ÀfeþZE¸f IYûMXÊ IZY dSXIYfgOXÊ ·fe QZJ³fZ WXûÔ¦fZÜ EZÀfZ ¸fZÔ þ¸ff³f°f IYû EIY dQ³f MXf»f³fZ ¸fZÔ BÀf Q»fe»f IYû AWX¸f ¸ff³ff þf SXWXf WX`Ü Àf»f¸ff³f IYe Qû³fûÔ fWX³fZÔ ¸füþcQ ±feÔ Àf»f¸ff³f IZY UIYe»f ³fZ ·fSXûÀff þ°ff¹ff ±ff dIY Afþ þ¸ff³f°f d¸f»f þfE¦fe, »fZdIY³f þ¸ff³f°f ³fWXeÔ d¸f»feÜ ÀfZÀf³f IYûMXÊ ¸fZÔ fWXÀf IZY QüSXf³f Àf»f¸ff³f IYe Qû³fûÔ fWX³fûÔ IZY Àff±f ffgOXe¦ffOXÊ VfZSXf ·fe ¸füþcQ ±ffÜ UWXeÔ IYûMXÊ IZY ffWXSX dfV³fûBÊ Àf¸ffþ IZY »fû¦f ·fe BIYf WXbE ±fZÜ VffWX ³fZ ÀffÔ´f-³fZU»ff ÀfZ IYe dU´fÃf IYe °fb»f³ff ¸fbÔfBÊ/EªfZÔÀfeÜ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IZY 38UZÔ À±ff´f³ff dQUÀf IZY ¸füIZY ´fSX Ad¸f°f VffWX ³fZ dU´fÃf IYe °fb»f³ff ÀffÔ´f-³fZU»ff, IbYØffdf»»fe ÀfZ IYeÜ ¸fbÔfBÊ IYe SX`»fe ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY 2019 IYf CX»MXe d¦f³f°fe VfbøY WXû ¦fBÊ WX` AüSX ÀffSXe ´ffdMXʹffÔ ³fSXZÔQi ¸fûQe IYe ffPÞX ÀfZ OXSXIYSX Àff±f ¨fb³ffU »fOÞX³fZ IYe ¹fûþ³ff f³ff SXWXe WX`ÔÜ ·ffSXe ffPÞX IZY UöY °fû Àf·fe þf³f f¨ff³fZ IZY d»fE EIY þ¦fWX þ¸ff WXû þf°fZ WX`ÔÜ Ad¸f°f VffWX ³fZ IYWXf, »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY ´fWX»fZ ÀffSXf dU´fÃf IYWX°ff WX`, EIY Àff±f AfAû-EIY Àff±f AfAûÜ ¸f`Ô³fZ EIY IYWXfU°f Àfb³fe ±fe dIY þf IYWXe °fZþ ffPÞX Af°fe WX` AüSX ÀffSXZ ´fZOÞX-´fü²fZ ´ff³fe ¸fZÔ fWX þf°fZ WX`ÔÜ dÀfRYÊ EIY ´fZOÞX f¨f°ff WX`Ü ÀffÔ´f, ³fZU»ff, IbYØff, df»»fe, VfZSX AüSX ¨fe°ff Àff þf³f f¨ff³fZ IZY d»fE CXÀfe ´fSX ¨fPÞX þf°fZ WX`Ô ¢¹fûÔdIY ³fe¨fZ ´ff³fe IYf OXSX SXWX°ff WX`Ü BÀfe °fSXWX ¸fûQe IYe ffPÞX ¨f»f SXWXe WX` AüSX dU´fÃf IZY ³fZ°ff Àff±f Af³fZ IZY d»fE IYWX³fZ »f¦fZ WX`ÔÜ VffWX ³fZ IYWXf, WX¸ffSXZ ´fcUÊþ IYWX°fZ ±fZ dIY WX¸f SXfþ³fed°f ¸fZÔ ÀfØff IZY CX´f·fû¦f IZY d»fE ³fWXeÔ WX`Ô, WX¸f SXfþ³fed°f ¸fZÔ ÀfØff IYû Àff²f³f f³ff³fZ IZY d»fE AfE WX`ÔÜ CXÀfe SXfÀ°fZ ´fSX ³fSXZÔQi ¸fûQe ÀfSXIYfSX ¨f»f SXWXe WX`Ü þfÀfcÀfe dUUfQ ´fSX øYÀf ³fZ Qe þÔ¦f IYe ²f¸fIYe ³¹fc¹ffgIÊY/EªfZÔÀfeÜ þfÀfcÀf Àf¦fZÊBÊ dÀIiY´f»f IYû þWXSX QZ³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ dfiMXZ³f AüSX øYÀf IZY fe¨f dUUfQ AüSX ª¹ffQf fPÞX ¦f¹ff WX`Ü dÀf¢¹fbdSXMXe IYfCXÔdÀf»f IYe f`NXIY ¸fZÔ VfbIiYUfSX IYû øYÀf IZY E¸fZÀOXSX UdÀfd»f ³fZfZÔdþ¹ff ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY dfiMXZ³f CX³WXZÔ fQ³ff¸f IYSX³fZ IZY d»fE RYþeÊ IYWXfd³f¹ffÔ ¦fPÞX SXWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¨fZ°ffU³fe QZ°fZ WXbE IYWXf dfiMXZ³f Af¦f ÀfZ JZ»f SXWXf WX` AüSX ffQ ¸fZÔ BÀfIZY d»fE CXÀfZ ARYÀfûÀf þ°ff³ff ´fOÞXZ¦ffÜ ¸ffgÀIYû ³fZ WX¸f»fZ IZY ffSXZ ¸fZÔ ¨f¨ffÊ IYSX³fZ IZY d»fE JbQ dÀf¢¹fbdSXMXe IYfCXÔdÀf»f IYe À´fZVf»f ¸fedMXÔ¦f fb»ffBÊ WX`Ü ¦fû»OX IYûÀMXÜ 21UZÔ IYfg¸f³fUZ»±f JZ»fûÔ ¸fZÔ UZMXd»fdµMXÔ¦f BUZÔMX ¸fZÔ VfbIiYUfSX IYû ·ffSX°f IYû EIY AüSX ´fQIY d¸f»f ¦f¹ff WX`Ü 69 dIY»fû I`YMXZ¦fSXe ¸fZÔ ·ffSX°f IZY Qe´fIY »ffNXZSX ³fZ fifg³þ ¸fZOX»f þe°f d»f¹ffÜ Qe´fIY ³fZ À³f`¨f ¸fZÔ 136 AüSX ¢»fe³f EÔOX þIYÊ ¸fZÔ 159 dIY»fû¦fif¸f Uþ³f CXNXf¹ffÜ AfdJSXe ´fi¹ffÀf ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ 160 dIY»fû¦fif¸f IYf Uþ³f CXNXf³fZ IYe IYûdVfVf IYe, »fZdIY³f CX³WXZÔ IYf¸f¹fffe WXfdÀf»f ³fWXeÔ WXbBÊÜ CX³WXûÔ³fZ IbY»f 295 dIY»fû¦fif¸f Uþ³f CXNXf¹ffÜ BÀfIZY Àff±f WXe ·ffSX°f IYe UZMXd»fdµMXÔ¦f ¸fZÔ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ MÑfÔÀf´fûMXÊSX AUÀfSX dÀfÔWX NXfIbYSX IYe WX°¹ff IYSX »ffVf þ»ff³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ASXZÀMX A·f³f´fbSX IZY IYûMXUfSX QZUZÔQi f¹ff ´fSX ´fbd»fÀf ³fZ VfbIiYUfSX IYû ²fûJf²fOÞXe IYf ¸ff¸f»ff QþÊ dIY¹ff WX`Ü SXf¹f´fbSX IZY IYfSXûffSXe IYû CXÀf³fZ SXIY¸f 10 ¦fb³ff IYSX³fZ IYf ÓffÔÀff QZIYSX 1 »ffJ 40 WXþfSX ÷Y´fE NX¦fZ ±fZÜ A·f³f´fbSX MXeAfBÊ þeÀfe ´fd°f ³fZ f°ff¹ff dIY VfbIiYUfSX IYû CXSXIbYSXf þf¦fÈd°f ³f¦fSX J¸f°fSXfBÊ d³fUfÀfe ¹fû¦fZVf IbY¸ffSX ÀffWXc ³fZ IYûMXUfSX IZY dJ»ffRY dVfIYf¹f°f QeÜ IYfSXûffSXe ÀffWXc ³fZ f°ff¹ff dIY JûSX´ff d³fUfÀfe dMXIZYVf ´fMXZ»f IZY þdSXE IYûMXUfSX QZUZÔQi f¹ff ÀfZ d¸f»ff ±ffÜ IYûMXUfSX ³fZ CXÀfZ ÓffÔÀff dQ¹ff dIY OXZPÞX »ffJ ÷Y´fE ´fcþf À±f»f ´fSX SXJIYSX ´fcþf IYSXUfE¦ff, °fû SXIY¸f 10 ¦fb³ff WXû ªfZBÊXBÊX ¸fZ³f ´fSXeÃff IY»f, Afg³f»ffB³f ´fSXeÃff 15 AüSX 16 IYû A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ QZVf IZY 23 AfBÊAfBÊMXe AüSX 31 E³fAfBÊMXe ÀfdWX°f BÔþed³f¹fdSXÔ¦f IYfg»fZþûÔ ¸fZÔ QfdJ»fZ IZY d»fE 8 A´fi`»f IYû þZBÊBÊ ¸fZ³f WXû¦ffÜ ´fSXeÃff IYe °f`¹ffSXe ´fcSXe WXû ¦f¹fe WX`Ü BÀf ffSX ´fSXeÃff ¸fZÔ IYfRYe Àf£°fe WXû¦feÜ IYBÊ d³fQZÊVf dQ¹fZ ¦fE WX`ÔÜ UWXeÔ Afg³f»ffB³f ´fSXeÃff 15 AüSX 16 A´fi`»f IYû WXû¦feÜ A´fe»f IYe WX` dIY dIYÀfe °fSXWX IYe ARYUfWXûÔ ´fSX ²¹ff³f ³fWXeÔ QZÔÜ BÀf ffSX ÀfefeEÀfBÊ ³fZ EIY E´f °f`¹ffSX dIY¹ff WX`Ü ´fSXeÃff ÀfZÔMXSX ´fSX ´fiV³f ´fÂf Jb»f³fZ IYe ´fidIiY¹ff IYû »ffBU QZJf þfE¦ffÜ BÀfIZY d»fE EIY E´f °f`¹ffSX WXû¦ffÜ BÀfIZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ dQ»»fe ÀfZ WXSX ÀfZÔMXSX IYe ¸ffgd³fMXdSXÔ¦f WXû¦feÜ ÀfeÀfeMXeUe ÀfZ ¸ffgd³fMXdSXÔ¦f WXû¦feÜ ´fSXeÃff IZY³QiûÔ ´fSX dVfÃfIY ·fe ¸fûffB»f ³fWXeÔ »fZ þfEÔ¦fZÜ QZVf IYe 10UeÔ AüSX 12UeÔ IYe ´fSXeÃff ´fSXeÃff LfÂfûÔ IYû Àf£°f d³fQZÊVf ´fOÞXZ¦ffÜ LûMXZ-LûMXZ B»fZ¢MÑfgd³fIY dOXUfBÀf ¸fVfe³f IYû ´fIYOÞX³fZ IZY d»fE ·fe ¸fVfe³f »f¦ff¹fe þfE¦feÜ ÀfefeEÀfBÊ ³fZ ´fSXeÃff IZYÔQiûÔ IYû d³fQZÊVf dQ¹ff WX` dIY 9.30 fþZ ÀfZ ´fSXeÃff VfbøY WXû¦feÜ LfÂfûÔ IYû Qû §fÔMXZ ´fWX»fZ WXe IZYÔQi ´fSX ´fWXbÔ¨f þf³ff WX`Ü dU»fÔf ÀfZ Af³fZ Uf»fZ IYû ´fiUZVf IYf ¸füIYf ³fWXeÔ dQ¹ff þfE¦ffÜ þZBÊBÊ ¸fZ³f ¸fZÔ ·fe ´fSXeÃff±feÊ IYû ´fZ³f, ´fZÔdÀf»f »ff³fZ IZY³Qi ´fSX WXe CX´f»f²f IYSXfE þfEÔ¦fZÜ ´fSXeÃff±feÊ EOXd¸fMX IYfOXÊ AüSX AfBÊIYfOXÊ »fZIYSX WXe ´fSXeÃff IZYÔQi ´fSX þf¹fZÔ¦fZÜ BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ÀfefeEÀfBÊ ³fZ °f¸ff¸f ´fSXeÃff IZYÔQiûÔ IYû d³fQZÊVf ·fZþ WX`Ü LfÂfûÔ IYû EOXd¸fMX IYfOXÊ IZY Àff±f JbQ IYf RYûMXû, Af²ffSX IYfOXÊ, ´f`³f IYfOXÊ, OÑfB¨U¦f »ffBÀfZÔÀf, ´ffÀf´fûMXÊ AfdQ ¸fZÔ ÀfZ dIYÀfe EIY WXe IYfg´fe »ff³fe WXû¦feÜ °ffdIY ´fSXeÃff IZY³QiûÔ ´fSX SXdUUfSX IYû WXû³fZ Uf»fe ´fSXeÃff IYû IYe WXSX fOÞXe ´fSXeÃff ¸fZÔ ´fZ´fSX »feIY IYf ´fZ´fSX »feIY WXû ¦f¹ffÜ BÀf dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀf ffSX LfÂfûÔ IYû IYe A³fb¸fd°f ³fWXeÔ Qe ¦f¹fe WX`Ü dIYÀfe °fSXWX IYe dQ¢IY°f »fZIYSX LfÂfûÔ ÀfZ ÀfefeEÀfBÊ ³fZ WXû SXWXf WX`Ü BÀf ffSX ÀfefeEÀfBÊ UþWX ÀfZ ÀfefeEÀfBÊ þZBÊBÊ ¸fZ³f IYe ¸fZMX»f dOXMXZ¢MXSX ÀfZ ¦fbþSX³ff LfÂfûÔ IYû ´fZ³f AüSX ´fZÔdÀf»f ´fSXeÃff ³fWXeÔ WXû ÀfIZYÜ ´fQIYûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¨ffSX WXû ¦fBÊ WX`Ü dþÀf¸fZÔ Qû ¦fû»OX, EIY dÀf»USX AüSX EIY fifg³þ ¸fZOX»f WX`Ü BÀfÀfZ ´fWX»fZ ·ffSX°f IYe ÀMXfSX UZMXd»fµMXSX ÀfÔþe°ff ¨ff³fc ³fZ 53 dIY»fû¦fif¸f U¦fÊ ¸fZÔ ¦fû»OX ¸fZOX»f þe°ffÜ UZMXd»fdµMXÔ¦f BUZÔMX ¸fZÔ ·ffSX°f IYû ¹fWX QcÀfSXf ¦fû»OX ¸fZOX»f d¸f»ff WX`Ü ´fWX»fZ dQ³f ·ffSX°f IYe WXe ¸feSXfffBÊ ¨ff³fc ³fZ ·ffSX°f IYû ´fWX»ff ¦fû»OX ¸fZOX»f dQ»ff¹ff ±ffÜ ·ffSX°f Af ¸fZOX»f MX`»fe ¸fZÔ ´ffÔ¨fUZÔ ³fÔfSX ´fSX WX`Ü WX°¹ffSXZ IYûMXUfSX ³fZ dQ¹ff ±ff SXIY¸f QÀf ¦fb³ff IYSX³fZÔ IYf ÓffaÀff þfE¦feÜ IYfSXûffSXe ÀffWXc Àff±fe ´fMXZ»f IZY Àff±f 9 ¸ff¨fÊ IYe SXf°f IYSXef 11 fþZ JûSX´ff ´fWXbÔ¨ffÜ UZ IYûMXUfSX IZY Àff±f ¦ffÔU IZY AfdJSXe LûSX ´fSX ¦fEÜ IYûMXUfSX ³fZ þ¦fWX °f¹f IYSX SXIY¸f SXJUfBÊ AüSX ´fcþf IYSX³fZ »f¦ffÜ OXZPÞX §fÔMXZ ´fcþf IYSX³fZ IZY ffQ IYûMXUfSX f¹ff ³fZ IYWXf dIY SXIY¸f þ¸fe³f ¸fZÔ ¨f»fe ¦fBÊ WX`, dIYÀfe dQ³f QûffSXf ´fcþf IYSX³fe WXû¦feÜ ¹fWX IYWXIYSX CXÀf³fZ IYfSXûffSXe ÀffWXc IYû 10300 ÷Y´fE »füMXfEÜ IYfSXûffSXe ÀffWXc ³fZ ´fcSXe SXIY¸f ¸ffÔ¦feÜ CXÀf³fZ ffQ ¸fZÔ Af³fZ IYWXf AüSX dRYSX IYfg»f dSXÀfeU IYSX³ff fÔQ IYSX dQ¹ffÜ BÀfIZY ffQ AJffSXûÔ IZY þdSXE CXÀfZ ´f°ff ¨f»ff dIY IYûMXUfSX f¹ff ³fZ IYBÊ AüSX »fû¦fûÔ ÀfZ RYþeÊUfOÞXf dIY¹ff WX` AüSX WX°¹ff ·fe IYe WX`Ü CXÀfIYe dSX´fûMXÊ ´fSX ´fbd»fÀf ³fZ IYûMXUfSX IZY dJ»ffRY ²ffSXf 420 IZY °fWX°f ¸ff¸f»ff QþÊ dIY¹ff WX`Ü ·ffþ´ff IZY À±ff´f³ff dQUÀf ´fSX ¹fbUf ¸fû¨ffÊ ³fZ ¨f»ff¹ff ÀU¨LX°ff Ad·f¹ff³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ 6 A´fi`»f IYû ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IZY À±ff´f³ff dQUÀf ´fSX ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ¹fbUf ¸fû¨ffÊ ³fZ ´fiQZVf ·fSX ¸fZÔ ÀU¨L°ff Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff Ü BÀfIZY °fSXWX Àf·fe 29 ÀffÔ¦fNXd³fIY dþ»fû ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ¹fbUf ¸fû¨ffÊ IZY ´fiQZVf ´fQfd²fIYfSXe , dþ»ff²¹fÃfûÔ ³fZ Àf·fe 404 ¸fÔOX»fûÔ ¸fZÔ AÀ´f°ff»fûÔ ÀIcY»f ´fdSXÀfSX, ¸fWXf´fb÷Y¿fûÔ IYe ´fid°f¸ff U AfÀf-´ffÀf ÀfRYfBÊ Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ffÜ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ¹fbUf ¸fû¨ffÊ IZY ³fUd³f¹fböY ´fiQZVf ´fi·ffSXe U SXf¿MÑXe¹f CX´ff²¹fÃf SX¯fþe°f QfÀf þe U ·ffþ¹fb¸fû ´fiQZVf A²¹fÃf dUþ¹f Vf¸ffÊ SXf¹f´fbSX dþ»fZ IZY ¸ff³ff ¸fÔOX»f U SXf¹f´fbSX ¦fif¸fe¯f IZY dÀfU³fe ¦fif¸f ¸fZÔ IY³¹ff Vff»ff IZY ÀfRYfBÊ Ad·f¹ff³f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXbEÜ CXöY IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ·ffþ¹fb¸fû ¸fWXf¸fÔÂfe ÀfÔþb³ffSXf¹f³f NXfIbYSX, ´fiQZVf ÀfWX´fi¨ffSX ¸fÔÂfe A³fbSXf¦f A¦fiUf»f, ¦fif¸fe¯f dþ»ff²¹fÃf SXfþZVf ÀffWXc, VfWXSX A²¹fÃf SXfþZVf ´ffÔOXZ, ¸fWXf¸fÔÂfe ÀfÔd¨f°f d°fUfSXe ÀfdWX°f Àf`IYOÞXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ¹fbUf ¸fû¨ffÊ IZY IYf¹fÊIY°ffÊ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ dSXþUÊ f`ÔIY IZY ´fcUÊ OXZ´¹fbMXe ¦fU³fÊSX ÀfZ ´fcL°ffL ³fBÊ dQ»»feÜ ÀfefeAfBÊ ³fZ WXeSXf IYfSXûffSXe ³feSXU ¸fûQe AüSX ¸fZWXb»f ¨füIYÀfe õfSXf AÔþf¸f dQE ¦fE f`ÔIY ²fûJf²fOÞXe AüSX d´fL»fe ¹fc´feE ÀfSXIYfSX õfSXf Àfû³ff Af¹ff°f ³fed°f ¸fZÔ PXe»f dQE þf³fZ IZY dÀf»fdÀf»fZ ¸fZÔ AfSXfeAfBÊ IZY ´fcUÊ OXZ´¹fbMXe ¦fU³fÊSX Jf³f ÀfZ VfbIiYUfSX IYû ´fcL°ffL IYeÜ Jf³f ÀfZ ¹fc´feE ÀfSXIYfSX IYe 20:80 Àfû³ff Af¹ff°f ¹fûþ³ff IZY ffSXZ ¸fZÔ ´fcL°ffL IYe ¦fBÊ dþÀfIYe ¸fÔþcSXe °f°IYf»fe³f dUØf ¸fÔÂfe ³fZ Af¸f ¨fb³ffU IYe ¸f°f¦f¯f³ff ÀfZ ¸fWXþ °fe³f dQ³f ´fWX»fZ 13 ¸fBÊ 2014 IYû Qe ±feÜ C M Y K