Views
8 months ago

Amanpath

4 Àfa´ffQIYe¹f

4 Àfa´ffQIYe¹f ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ dUÄff³f U`ÀfZ °fû dUÄff³f WX¸ffSXZ U°fʸff³f dVfÃff ´fi¯ff»fe IYf EIY dUVfZ¿f dU¿f¹f WX`, ´fSX CXÀf¸fZÔ EZÀfZ fQ»ffU A´fZdÃf°f WX`Ô, þû LfÂfûÔ ¸fZÔ A³UZ¿f¯ff°¸fIY ´fiUÈdØf, dUãZ¿f¯ff°¸fIY IYüVf»f AüSX U`Äffd³fIY ¨fZ°f³ff IYû Àf¸fÈð IYSXZÔ QZ 07 A´fi`»f 2018 Vfd³fUfSX Vf IYe ÀIcY»fe dVfÃff ½¹fUÀ±ff IYe Jfd¸f¹fûÔ IYû QcSX IYSX³fZ IZY d»fE ÀfÔSX¨f³ff°¸fIY Àfb²ffSX IYe þøYSX°f »fÔfZ Àf¸f¹f ÀfZ ¸fWXÀfcÀf IYe þf SXWXe WXǛ IZYÔQi ÀfSXIYfSX õfSXf ´fiÀ°ffdU°f ³f¹fe dVfÃff ³fed°f BÀfe dQVff ¸fZÔ EIY NXûÀf ´fWX»f WXǛ ´fi£¹ff°f U`Äffd³fIY IZY IÔYÀ°fcSXeSXÔ¦f³f IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ ¦fdNX°f Àfd¸fd°f BÀf ³fed°f IYe øY´fSXZJf f³ff SXWXe WXǛ þc³f, 2017 ¸fZÔ f³fe BÀf Àfd¸fd°f IYe dSX´fûMXÊ fe°fZ dQÀfÔfSX °fIY A´fZdÃf°f ±fe, ´fSXÔ°fb ¸fÀf»fZ IYe ½¹ff´fIY°ff IZY ¸fïZ³fþSX BÀfIYf IYf¹fÊIYf»f fPÞXf dQ¹ff ¦f¹ff WXǛ ³fü ÀfQÀ¹fe¹f Àfd¸fd°f MXeEÀfAfSX Àfbfi¸f¯¹f¸f ´f`³f»f IZY ÀfbÓffUûÔ IYf ·fe ÀfÔÄff³f »fZ SXWXe WXǛ ÀIcY»fe dVfÃff IYe fZWX°fSXe ³f dÀfRYÊ °f¸ff¸f LfÂfûÔ IZY ·fdU¿¹f IZY d»fE þøYSXe WX`, fd»IY QZVf IZY ÀfUfÊÔ¦fe¯f dUIYfÀf IYe ¸fþfc°f ³feÔU °f`¹ffSX IYSX³fZ ¸fZÔ BÀfIYe AWX¸f ·fcd¸fIYf WXǛ Afþ Qbd³f¹ff·fSX ¸fZÔ °fIY³feIY IYf ´fi·ffU AüSX U`Äffd³fIY Àfû¨f IYe ¸fWXØff fPÞX SXWXe WXǛ EZÀfZ ¸fZÔ CX¸¸feQ WX` dIY ³f¹fe dVfÃff ³fed°f ¸fZÔ dUÄff³f IYe dVfÃff ´fSX Àf¸fbd¨f°f ²¹ff³f dQ¹ff þf¹fZ¦ffÜ IYÀ°fcSXeSXÔ¦f³f ³fZ ·fe þûSX dQ¹ff WX` dIY ¸füþcQf ¸ff³fdÀfIY°ff ÀfZ DY´fSX CXNXIYSX dUÄff³f IYe dVfÃff IYû fWXb-dU¿f¹fIY Af¹ff¸f QZ³ff þøYSXe WXǛ U`ÀfZ °fû dUÄff³f WX¸ffSXZ U°fʸff³f dVfÃff ´fī ff»fe IYf EIY dUVfZ¿f dU¿f¹f WX`, ´fSX CXÀf¸fZÔ EZÀfZ fQ»ffU A´fZdÃf°f WXỒ, þû LfÂfûÔ ¸fZÔ A³UZ¿f¯ff°¸fIY ´fiUÈdØf, dUãZ¿f¯ff°¸fIY IYüVf»f AüSX U`Äffd³fIY ¨fZ°f³ff IYû Àf¸fÈð IYSXZÔÜ ¹fWX EIY Qb·ffʦ¹f´fc¯fÊ Àf¨¨ffBÊ WX` dIY VffÀf³f-´fiVffÀf³f IZY CX¨¨f ´fQûÔ ´fSX AfÀfe³f AüSX Àff¸ffdþIY øY´f ÀfZ ÀfRY»f IbYL »fû¦f AU`Äffd³fIY, A´fbá AüSX AÀf°¹f °f±¹fûÔ IYû ´fiÀ°fb°f IYSX »fû¦fûÔ IYû ·fid¸f°f IYSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX°fZ WXỒÜ RYþeÊ JfSXûÔ AüSX IY˜SX´fÔ±fe ²ffd¸fÊIY Àfû¨f IYf Àff¹ff ·fe ¦fWXSXf WXû SXWXf WXǛ ÀIcY»fe LfÂfûÔ IZY ¸f³f AüSX fbdð ´fSX B³fIYf JSXff AÀfSX WXû ÀfIY°ff WXǛ ¹fdQ dVfÃff IYe dQVff ÀfWXe WXû¦fe, °fû ¦f»f°f ff°fZÔ fZ¸ff³fe WXû þf¹fZÔ¦feÜ Àfþ¦f Àf¸ffþ IZY d³f¸ffʯf IZY Àff±f SXûþ¦ffSX AüSX Afd±fÊIY AUÀfSX ´f`Qf IYSX³fZ ¸fZÔ ·fe dUÄff³f IYe dVfÃff fWXb°f ¸fQQ¦ffSX WXû ÀfIY°fe WXǛ ´fif¨fe³f IYf»f ÀfZ WXe dUÄff³f IYe IYBÊ VffJfAûÔ ¸fZÔ WX¸ffSXZ U`Äffd³fIYûÔ, ¦fd¯f°fÄfûÔ, J¦fû»fdUQûÔ, °fIY³fedVf¹f³fûÔ AfdQ ³fZ CX»»fZJ³fe¹f ÀfRY»f°ffEÔ WXfdÀf»f IYe WXỒÜ d¨fdIY°Àff AüSX AÔ°fdSXÃf dUÄff³f IYe WXfd»f¹ff CX´f»fd²f¹ffÔ U`dV½fIY À°fSX ´fSX QþÊ IYe ¦f¹fe WXỒÜ Àfc¨f³ff °fIY³feIY ¸fZÔ ·fe WX¸f dUIYdÀf°f QZVfûÔ IZY Àff±f IYQ¸f°ff»f IYSX SXWXZ WXỒÜ ´fSX, WX¸ffSXe ´fid°f·ff AüSX Ãf¸f°ff IYe ÀfÔ·ffU³ff IZY d»fWXfþ ÀfZ ¹fZ CX´f»fd²f¹ffÔ IY¸f WXe WXỒÜ ÀIcY»fe dVfÃff ¸fZÔ dUÄff³f IYû ´fif±fd¸fIY°ff dQ¹fZ df³ff BÀf ÀfÔ·ffU³ff IYû UfÀ°fdUIY°ff IZY ²fSXf°f»f ´fSX ³fWXeÔ CX°ffSXf þf ÀfIY°ff WXǛ BÀfIZY Àff±f ÀIcY»fûÔ ssssIYû fZWX°fSX ÀfÔÀff²f³f, Aô°f³f ´ffNXйfIiY¸f, dVfÃfIY ´fidVfÃf¯f, ³ff¸ffÔIY³f IYe QSX fPÞXf³fZ þ`ÀfZ CX´ff¹fûÔ IYe ·fe þøYSX°f WXǛ ¹fdQ dVfÃff IYe ¦fb¯fUØff ´fifSXÔd·fIY À°fSX ÀfZ WXe CX¨¨f IYûdMX IYe WXû¦fe, °fû Af¦fZ IZY A²¹f¹f³f ÀfWXþ AüSX CX´f¹fû¦fe WXû þf¹fZÔ¦fZÜ PXfBÊ QVfIY ffQ dVfÃff ³fed°f ¸fZÔ Àfb²ffSX IYe IYUf¹fQ WXû SXWXe WXǛ WXf»ffÔdIY, BÀfZ A¸f»fe þf¸ff ´fWX³ff³fZ ¸fZÔ UöY »f¦f ÀfIY°ff WX`, ´fSX ¹fdQ A¨Le dVfÃff ³fed°f »ff¦fc WXû°fe WX`, °fû QZSX ÀfZ WXe ÀfWXe, fWXb´fi°fedÃf°f Àfb²ffSX IYe ´fidIiY¹ff IYf ´fifSXÔ·f WXû¦ffÜ ¸fbQÐQZ IYe ff°f IZY. Àfe. °¹ff¦fe, »fZJIY fÔMXUfSXZ IZY ffQ SXfª¹fûÔ IZY d»fE Af¦fZ fPÞX³ff ¢¹fûÔ WXbAf ¸fbdVIY»f dU VfZ¿f SXfª¹f IYf ¸fbïf ÀfÔÀfQ IZY AÔQSX AüSX ffWXSX ¨f»f WXe SXWXf ±ff dIY BÀfÀfZ ÀfÔfÔd²f°f ³fed°f f³ff³fZ Uf»fZ Af¹fû¦f IYe ÀffÔQd·fÊIY Vf°fûÊÔ ÀfZ EIY ³f¹ff fUf»f VfbøY WXû ¦f¹ffÜ ·ffSX°f ÀfSXIYfSX õfSXf 15UZÔ dUØf Af¹fû¦f IYû ‘IZYÔQie¹f IYSX’ IZY fÔMXUfSXZ IZY d»fE 2011 IYe þ³f¦f¯f³ff BÀ°fZ¸ff»f IYSX³fZ IYf ÀfbÓffU dQ¹ff ¦f¹ff WX`, þfdIY Af °fIY IZY dUØf Af¹fû¦f 1971 IYe þ³f¦f¯f³ff IYû Af²ffSX f³ff°fZ SXWXZ WXỒÜ dUØf Af¹fû¦f IZY ÀfÔQ·fÊ IYe Vf°fûÊÔ (MX¸ÀfÊ AfgRY SXZRYSXZÔÀf) IZY ÀffUÊþd³fIY WXû³fZ IZY ffQ SXfþ³fed°fIY dUUfQ ¦fWXSXf WXbAf WX` AüSX BÀfZ QdÃf¯f AüSX CXØfSX ·ffSX°f IZY »ff·f-WXfd³f IYe údá ÀfZ ·fe QZJf þf SXWXf WXǛ EIY dSX´fûMXÊ IZY A³fbÀffSX 15UZÔ dUØf Af¹fû¦f IYû ‘MXûMX»f RYdMXÊd»fMXe SXZMX’ ´fSX IYffc ´ff³fZ IZY d»fE 11 SXfª¹fûÔ IYû B³fÀfZÔdMXU QZ³fZ IYf ÀfbÓffU dQ¹ff ¦f¹ff WXǛ QdÃf¯f IZY »f¦f·f¦f Àf·fe SXfª¹f BÀf »fùf IYû ´fif~ IYSX ¨fbIZY WXỒ °fû A³¹f SXfª¹fûÔ IYû B³fÀfZÔdMXU dQ¹ff þf³ff CX³WXZÔ ³ff¦fUfSX »f¦f SXWXf WX`Ü CX³fIYf IYWX³ff WX` dIY 1971 AüSX 2011 IZY fe¨f QdÃf¯fe SXfª¹f þ³fÀfÔ£¹ff d³f¹fÔÂf¯f ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXZ WXỒ, þfdIY CXØfSXe SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ¹fWX IYf¸f ³fWXeÔ WXû ´ff¹ffÜ BÀf UþWX ÀfZ þ³fÀfÔ£¹ff Af²ffdSX°f ‘IYSX’ fÔMXUfSXf ´fidIiY¹ff IZY °fWX°f IY¸f þ³fÀfÔ£¹ff Uf»fZ SXfª¹fûÔ IYû ³fbIYÀff³f CXNXf³ff ´fOÞX ÀfIY°ff WXǛ dUVfZ¿f SXfª¹f IYf ¸ff¸f»ff B²fSX ¨f¨ffÊ ¸fZÔ °ff Af¹ff, þf E³fOXeE IYe ´fbSXf³fZ ÀfWX¹fû¦fe MXeOXe´fe ³fZ AfÔ²fi ´fiQZVf IYû dUVfZ¿f SXfª¹f IYf QþfÊ ³f dQE þf³fZ ´fSX E³fOXeE ÀfZ A»f¦f WXû³fZ IYf EZ»ff³f IYSX dQ¹ffÜ UfÀ°fdUIY°ff ¹fWX WX` dIY °f°IYf»fe³f ´fi²ff³f¸fÔÂfe OXfg. ¸f³f¸fûWX³f dÀfÔWX õfSXf ‘AfÔ²fi ´fiQZVf SXeAfg¦fʳffBþZVf³f E¢MX 2014’ ´fSX fWXÀf IZY QüSXf³f ´fiQZVf IYû ´ffÔ¨f U¿fûÊÔ IZY d»fE dUVfZ¿f QþfÊ QZ³fZ IYe ff°f þøYSX IYWXe ¦fBÊ ±fe, »fZdIY³f AfÔ²fi ´fiQZVf dU·ffþ³f E¢MX ¸fZÔ dUVfZ¿f QþZÊ þ`Àfe IYûBÊ ff°f ³fWXeÔ ±feÜ ÀffÀfZ ¸fWX°U´fc¯fÊ dIY 14 UZÔ dUØf Af¹fû¦f IYe dÀfRYfdSXVfûÔ IZY °fWX°f dUVfZ¿f SXfª¹f IZY QþZÊ IYf ´fifU²ff³f WXe Àf¸ff~ IYSX dQ¹ff ¦f¹ff, dþÀfIYf Jfd¸f¹ffþf Afþ AfÔ²fi ´fiQZVf, dfWXfSX, CXOÞXeÀff AfdQ d´fLOÞXZ SXfª¹fûÔ IYû ·fb¦f°f³ff ´fOÞX SXWXf WXǛ BÀf Af¹fû¦f õfSXf ‘IYSX WXÀ°ffÔ°fSX¯f’ ÀfÔfÔ²fe dÀfRYfdSXVfZÔ »ff¦fc dIYE þf³fZ IYe UþWX ÀfZ dUVfZ¿f QþZÊ IYe þ¦fWX SXfª¹fûÔ IYû IYSX SXfþÀU ÀfZ WXû³fZ Uf»fe Af¹f ¸fZÔ 42 ´fid°fVf°f IYe dWXÀÀfZQfSXe QZ³fZ IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff, dþÀfÀfZ SXfª¹fûÔ IYû dQE þf³fZ Uf»fZ IZYÔQie¹f SXfþÀU ¸fZÔ BþfRYf WXbAfÜ »fZdIY³f 14UZÔ dUØf Af¹fû¦f ³fZ dUVfZ¿f SXfª¹f þ`Àfe ßfZ¯fe IYû Àf¸ff~ IYSX IYBÊ ¸ff¹f³fûÔ ¸fZÔ AdUIYdÀf°f U ¦fSXef SXfª¹fûÔ IYf WXüÀf»ff ´fÀ°f dIY¹ffÜ kSXfWXel IZY ´fiZ¸f ´fb¿´f VfQûÔ IYe ´fi¨fbSX°ff W`X, ·ffUûÔ IYe dUUZ¨f³ff W`X, ¸ff°fÈ·ff¿ff dWX³Qe ¸fZSXe, ·ffSX°f IYe Vff³f W`XÜ QfQe ¸ffa IYe ¸feNXe »fûSXe, ´fdSX¹fûÔ IYe W`X IYWXf³fe, f©fûÔ IYe ´fPÞXfBÊX AüSX, Jb»ff AfÀf¸ff³f W`XÜÜ ¦fe°ff LaXQ IYf½¹f ¸fZÔ W`X, »fZJ³fe IYe ²ffSX ¸fZÔ W`X, IYdU¹fûÔ IYe ªf³f³fe W`X, ¸ff°ff IZY Àf¸ff³f W`ÔXÜ UaQ³ff IZY ÀUSX ¸fZÔ W`X, AüSX CXQЧfû¿f ¸fZÔ ·fe, dWX³Qe ´fZ ³ffªf WX¸fZÔ, dWaXQe USXQf³f W`XÜÜ [ ³fªfdSX¹ff ] B³fIZY WXe »fWXc ÀfZ dÀf¹ffÀf°f ÀfbJÊ dQJ°fe WX` Afþ IYdU°ff IZY ¸fÔ¨fûÔ ÀfZ þf ÀfÔÀfQ, dU²ff³fÀf·ffAûÔ IYû ¨fûSX-OXI`Y°f- »fbMXZSXf IYf AOÐXOXf IYWXf þf°ff WX` °ff ÀffÀfZ ª¹ffQf °ffd»f¹ffÔ d´fMX°fe WX`ÔÜ dþÀf k³fZ°ffl VfQ IYf ²ffSX¯f Àfb·ff¿f¨fÔQi fûÀf ³fZ dIY¹ff ±ff CXÀfIYf B°f³ff ´f°f³f WXû ¦f¹ff dIY WXSX °feÀfSXe dRY»¸f IYf dU»fZ³f ³fZ°ff WXû°ff WX` ¹ff ¸fb£¹f dU»fZ³f IYf ¨f¸f¨ffÜ ¹ffQ SXdJE dÀf³fZ¸ff WXe Àf¸fIYf»fe³f Àf¸ffþ IYf AfBʳff WXû°ff WX`Ü SXfþ³fed°f B°f³fe AdUV½fÀf³fe¹f AüSX dU²f¸feÊ WXû ¦fBÊ WX` dIY UûMX, ÀfØff, IbYÀfeÊ IZY d»fE ³fSXÀfÔWXfSX SX¨f³ff ´fOÞXZ °fû UWX ·fe ÀfWXe AüSX ¹fWX ¨f»f ·fe SXWXf WX`, °ffþf ´fi´fÔ¨f ·fe SXfþ³fed°f ³fZ WXe SX¨ff WX`Ü »fûIY°fÔÂf IYe ÀfÔÀ±ffEÔ AüSX CX³fIZY ´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYû »fZIYSX þû Af¸f¸ff³fÀf WX` Uû A²fû³¸fbJe WXe WX`Ü ½¹fUÀ±ffd´fIYf IYe dUV½fÀf³fe¹f°ff IZY °fffc°f ´fSX EIY IZY ffQ EIY WXþfSXûÔ, »ffJûÔ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fûÔ IZY §fûMXf»fûÔ ¸fZÔ CX³f ARYÀfSXVffWXe IYe ·ff¦feQfSXe ³fZ IYe»fZÔ NXûIY³ff VfbøY IYSX dQ¹ff WX`Ü dVfÃff AüSX ´fSXeÃff IYe dUV½fÀf³fe¹f°ff IYû ¦f°fÊ ¸fZÔ ´fWXbÔ¨ff dQ¹ff ¦f¹ffÜ d³fþe þf³fIYfdSX¹fûÔ IYe OXfMXf OXI`Y°fe þfSXe WX`, IbY»f-d¸f»ffIYSX AüSX ·fe IYBÊ ff°fZÔ WX`Ô, dþ³WXûÔ³fZ ½¹fUÀ±ffd´fIYf IZY d»fE IYfi JûQ³ff VfbøY IYSX dQ¹ff WX`ÜAfVff IYe EIY dIYSX¯f IZY øY´f ¸fZÔ ³¹ff¹f´ffd»fIYf SXWXe þû þdÀMXÀf þZEÀf U¸ffÊ IZY Àf¸f¹f ¦fSXefûÔ, ¸fþ»fc¸fûÔ IZY WXIY ¸fZÔ JOÞXe WXûIYSX QZVf IZY IYSXûOÞXûÔ »fû¦fûÔ IYe QbAfEÔ ´ff°fe SXWXe WX`Ü Àf OÞXIYûÔ ´fSX dfLe »ffVfZÔ, fWX°ff Jc³f, þ»f°fe fÀfZÔ AüSX QbIYf³fûÔ IYe AfÔ¨f ÀfZ BÀf ¸füÀf¸fe °fd´fVf ¸fZÔ ·fe CX³f IY»fRYQfSXûÔ IZY IY»fZþZ ¸fZÔ NXÔOXIY ´fWXbÔ¨f SXWXe WXû¦fe þû BÀf ff°f ´fSX ¹fIYe³f IYSX°fZ WXỒ dIY ÀfOÞXIYûÔ ´fSX fWX³fZ Uf»fZ »fWXc ÀfZ WXe dÀf¹ffÀf°f AüSX ÀfbJÊ WXû°fe WXǛ ·ffSX°f fÔQ IZY QSX¸¹ff³f QZVf·fSX ÀfZ Jc³f ÀfZ »ffSXZþ JfSXZÔ QZJ SXWXZ WXỒÜ ¹fZ fÔQ dIYÀfd»fE? f°ff³fZ IYe þøYSX°f ³fWXeÔ, ¹fWX fÔQ Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY dJ»ffRY WX`, CX³f þþûÔ IZY dJ»ffRY WX` dþ³WXûÔ³fZ A³fbÀfcd¨f°fþfd°f/ þ³fþfd°f A°¹ff¨ffSX d³fUfSX¯f Ad²f³f¹f¸f 1989 IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ øYd»fÔ¦f Qe dIY d¦fSXµ°ffSXe ÀfZ ´fWX»fZ A¨LZ ÀfZ þfÔ¨f-´fOÞX°ff»f WXûÜ ÀfÃf¸f Ad²fIYfSXe ÀfZ A³fb¸fd°f »fe þfEÜ ¸fbIYQ¸ff QþÊ WXû°fZ WXe AfÔJ ¸fcQIYSX dIYÀfe IYû þZ»f ³f ·fZþf þfEÜ ¸ff¸f»fZ IYe ¦fÔ·feSX°ff AüSX Àffc°f IYf dUUZ¨f³f IYSX°fZ WXbE ¹fdQ »f¦fZ °fû Ad¦fi¸f þ¸ff³f°f ·fe QZ Qe þfEÜ A·fe ½¹fUÀ±ff ¹fWX ±fe dIY ¸fbIYQ¸ff QþÊ WXû°fZ WXe d¦fSXµ°ffSXe, Ad¦fi¸f þ¸ff³f°f °fû ³fWXeÔ WXe, WXfBÊIYûMXÊ ÀfZ ´fWX»fZ þ¸ff³f°f IYe CX¸¸feQ ·fe ³fWXeÔÜ ½¹fUÀ±ff °fû ¹fWX ·fe ±fe dIY þû ¸fbIYQ¸ff ³f QþÊ IYSXZ CXÀf ´fbd»fÀf Ad²fIYfSXe IZY dJ»ffRY ·fe ¸fbIYQ¸ff QþÊ dIY¹ff þfEÜ QZVf ¸fZÔ Qû EZÀfZ IYf³fc³f WXỒ ´fWX»ff °fû ¹fWXe EMÑûdÀfMXe E¢MX AüSX QcÀfSXf QWXZþ ´fi°ffOÞX³ff IYf IYf³fc³f, dþÀfIZY Qb÷Y´f¹fû¦f ³fZ Àff¸ffdþIY Àf¸fSXÀf°ff AüSX §fSX- ´fdSXUfSX IZY °ff³fZff³fZ IYû ÀffÀfZ Ad²fIY °fffWX dIY¹ff WXǛ AfÔIYOÞXZ f°ff°fZ WXỒ °f±ff SXfª¹f U IZYÔQi IZY dUd²f Af¹fû¦fûÔ ¸fZÔ BÀf ´fSX AÀfZÊ ÀfZ ¸fÔ±f³f ¨f»f SXWXf WXǛ IỲÀfe ·fe ÀfSXIYfSX WXû IYûBÊ ·fe IYf³fc³f d³fÀfÔQZWX ³ff¦fdSXIY IZY dWX°f ¸fZÔ f³f°ff WX`, »fZdIY³f þf CXÀf¸fZÔ ¨fZIY AüSX f`»fZÔÀf ³fWXeÔ WXû°ff °fû UWX ÀUf±feÊ °f°UûÔ IYf AÀÂf f³f þf°ff WXǛ ¹fZ Qû³fûÔ WXe IYf³fc³f SXfWX°f QZ³fZ ÀfZ ª¹ffQf SXfþ³fed°fIY f`SX d³fIYf»f³fZ AüSX dSXV°fZ IYe AfOÞX ¸fZÔ »fÌY¸fZ»f IYSX³fZ IZY Àff²f³f f³f ¨fbIZY WXỒ ¹fWX Àf·fe þf³f°fZ WXỒÜ BÀf¸fZÔ IYûBÊ ÀfÔQZWX ³fWXeÔ dIY Aþf/þþf U¦fÊ IZY Àff±f þb»¸f IYf ´fbSXf³ff Bd°fWXfÀf WXǛ Àff¸fÔ°fe QfQfZ Uf»fZ B»ffIYûÔ ¸fZÔ A·fe ·fe BÀfIYe Óf»fIY QZJ³fZ IYû d¸f»f°fe WXǛ SXfþeU ¦ffÔ²fe ³fZ B³fIYe ÀfbSXÃff Àfbd³fd›°f IYSX³fZ IZY d»fE ÀfÔÀfQ ¸fZÔ ¹fWX IYf³fc³f f³ff¹ff ±ffÜ BÀfIZY ffQ þf Ue´fe dÀfÔWX ÀfSXIYfSX AfBÊ AüSX CXÀf³fZ ¸fÔOX»f Af¹fû¦f IYe dÀfRYfdSXVfZÔ »ff¦fc IYeÜ dRYSX AfSXÃf¯f IYû »fZIYSX þû dÀ±fd°f d³fd¸fÊ°f WXbBÊ AüSX Àf¸ffþ IYf fÔMXUfSXf WXbAf °ff ÀfZ ¹fWX IYf³fc³f SXfWX°f QZ³fZ ÀfZ ª¹ffQf EIY AÀÂf IZY øY´f ¸fZÔ BÀ°fZ¸ff»f WXû³fZ »f¦fZÜ Uû Qd¸f°f, Qd»f°f, QbJe, ´fedOÞX°f °fû IYWXeÔ ´feLZ LcMX ¦fE BÀf U¦fÊ ÀfZ d³fIY»fZ EIY ´fi·fbU¦fÊ ³fZ BÀfZ »f´fIY d»f¹ffÜ Af¹f IZY pû°f IYf ¹füSXf À±ffd´f°f IYSXZ¦ff ¨fb³ffUe ´ffSXQdVfÊ°ff WXf ªf¹fSXf¸f Vfb¢»f UdSX¿NX ´fÂfIYfSX »f WXe ¸fZÔ Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY ³¹ff¹ff²feVf þdÀMXÀf þZ ¨f¸f»fZV½fSX EUÔ þdÀMXÀf EÀf AQb»f Aþeþ IYe ´feNX ³fZ »fJ³fDY IZY ¦f`SX ÀfSXIYfSXe ÀfÔ¦fNX³f »fûIY´fiWXSXe IYe ¹ffd¨fIYf ´fSX Àfb³fUfBÊ IYSX°fZ WXbE d³f¯fʹf dQ¹ff WX` dIY ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ ³ff¸ffÔIY³f IZY Àf¸f¹f CX¸¸feQUfSXûÔ IYû Af A´f³fZ þeU³fÀff±fe IZY Àff±f ´fdSXþ³fûÔ EUÔ Afdßf°fûÔ IYe ¨f»f-A¨f»f ÀfÔ´fdØf EUÔ Af¹f IZY pû°f IYf ¹füSXf ·fe Ad³fUf¹fÊ ÷Y´f ÀfZ QZ³ff ´fOÞXZ¦ffÜ A·fe °fIY ³ff¸ffÔIY³f ¸fZ Àf¸´fdØf EUÔ Af¹f IZY ¹füSXZ IZY Àff±f pû°f IYf CX»»fZJ Ad³fUf¹fÊ ³fWXeÔ ±ffÜ BÀfIZY ´fcUÊ ·fe Àff»f 2002 ¸fZÔ ¹fcd³f¹f³f AfgRY BÔdOX¹ff f³ff¸f EÀfûdÀfEVf³f AfgRY OXZ¸fûIiYZdMXIY EUÔ A³¹f IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Àfb³fUfBÊ IYSX°fZ WXbE Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¹fWX d³f¯fʹf QZ ¨fbIYf WX` dIY ³ff¦fdSXIYûÔ IYe þf³fIYfSXe IZY d»fE ³ff¸ffÔIY³f ¸fZÔ CX¸¸feQUfSX õfSXf Àfc¨f³ff IYf dQ¹ff þf³ff ÀfÔdU²ff³f IYd´f»f Vf¸ffÊ »ff¦fSXX IYe ²ffSXf 19(1)IY IZY °fWX°f Ad³fUf¹fÊ ´fWX»fc WX` AüSX ¹fWX ³ff¦fdSXIYûÔ IYf ¸füd»fIY Ad²fIYfSX WX` dIY UZ ¸f°fQf³f IYSX³fZ IZY Àf¸f¹f CXd¨f°f d³f¯fʹf ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f³fZ IZY d»fE ¨fb³ffU ¸fZÔ JOÞXZ WXû³fZ Uf»fZ CX¸¸feQUfSXûÔ IZY ´fid°f ÀfWXe þf³fIYfSXe ´fif~ IYSX ÀfIZYÔÜ þeU³fÀff±fe IZY Àff±f Afdßf°fûÔ IYe ¨f»f-A¨f»f ÀfÔ´fdØf EUÔ Af¹f IZY pû°f IYf ¹füSXf QZ³fZ ÀfZ d³fUfʨf³f ´fidIiY¹ff ¸fZÔ AüSX ¦fWX³f À°fSX ´fSX ´ffSXQdVfÊ°ff IYû Àfbd³fd›°f dIY¹ff þf ÀfIZY¦ffÜ A·fe °fIY ¹fWX ¸ff¸f»ff Àff¸f³fZ Af°ff SXWXf WX` dIY IYBÊ CX¸¸feQUfSX ³ff¸ffÔIY³f ¸fZÔ A´f³fe ÀfÔ´fdØf EUÔ Af¹f IZY pû°f IYf CX»»fZJ ³fWXeÔ IYSX°fZ WXǛ Af ¹fWX ÀfÔ·fÔU ³fWXeÔ WXû¦ffÜ Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY d³fQZVf IZY Af»fûIY ¸fZÔ EZÀfZ CX¸¸feQUfSXûÔ IZY ³ff¸ffÔIY³f ¹fWXfÔ WX¸f A´f³fZ ¸f²¹f´fiQZVf IYe WXe ff°f IYSX°fZ WXỒ, dIYÀfe ·fe ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ RÔYÀf³fZ IZY ffQ BÀf U¦fÊ IZY ´fid°fd³fd²f, IY¸fʨffSXe, ARYÀfSX dU²ff¹fIY AüSX ¹fWXfÔ °fIY dIY ¸fÔÂfe ·fe f¨ffU ¸fZÔ EIY WXe Q»fe»f QZ°fZ WXỒ dIY ¨fcÔdIY UZ Qd»f°f WXỒ, BÀfd»fE CX³WXZÔ Àf°ff¹ff þf SXWXf WXǛ ·f»fZ WXe UZ §fcÀf »fZ°fZ ¹ff ½¹fd·f¨ffSX IYSX°fZ SXÔ¦fZ WXf±f ´fIYOÞXZ ¦fE WXûÔÜ IYBÊ ¸ff¸f»fZ °fû EZÀfZ ·fe WXỒ dIY þfÔ¨f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY dJ»ffRY ·fe ¸fbIYQ¸fZÔ QþÊ IYSXfE ¦fEÜ ´fcSXZ QZVf·fSX ¸fZÔ WXþfSXûÔ WXe ³fWXeÔ »ffJûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ EZÀfZ ¸ff¸f»fZ WXỒ þû d³fþe U`¸f³fÀ¹f d³fIYf»f³fZ IZY d»fE QþÊ dIYE U IYSXUfE ¦fE, þfÔ¨f ffQ þf ¸fbIYQ¸fZÔ AQf»f°f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fZ °fû 80-85 RYeÀfQe JfdSXþ IYSX dQE ¦fE ¹ff³fe dIY ÓfcNXZ d³fIY»fZÜ Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY RỲÀf»fZ IYe ´feLZ BÀfe °fSXWX IZY NXûÀf, °ffdIYÊIY QÈáfÔ°f þøYSX WXûÔ¦fZ, dþÀfIZY Af²ffSX ´fSX ¹fWX øYd»fÔ¦f AfBÊÜ IY¸ff»f IYe ff°f AüSX dIY BÀf Àf¸fc¨fZ ¸fÀf»fZ IYe °fRYÀfe»f ¸fZÔ þfEÔ °fû ´ffEÔ¦fZ dIY BÀf IYf³fc³f IYf AÀÂf IZY øY´f ¸fZÔ ÀffÀfZ ª¹ffQf BÀ°fZ¸ff»f A¦fOÞXûÔ U Aþf/þþf IZY ÀfÃf¸fûÔ ³fZ WXe dIY¹ff WXû¦ff, ff°f ¨ffWXZ dUÔ²¹f IYe WXû ¹ff ¨fÔf»f IYe, þWXfÔ ¹fZ U¦fÊ ÀfdQ¹fûÔ ÀfZ ÀffÀfZ ª¹ffQf ´fedOÞX°f SXWXf WXǛ ¸fỒ dþÀf B»ffIZY ÀfZ °ff»»fbIY SXJ°ff WXcÔ, UWXfÔ IZY EIY fOÞXZ ÀfU¯fÊ ³fZ°ff IYû EÀfÀfe/EÀfMXe E¢Àf´fMXÊ IZY °füSX ´fSX þf³ff þf°ff SXWXf WXǛ UZ IYBÊ ffSX E¸fE»fE ·fe SXWXZ WXỒÜ UZ þf dIYÀfe ARYÀfSX- IY¸fʨffSXe ¹ff SXfþ³fed°fIY ´fid°fõÔQe ´fSX IbYd´f°f WXû°fZ °fû A´f³fZ »f¦fbAf ¸fþQcSXûÔ ÀfZ CXÀfIZY dJ»ffRY ¸fbIYQ¸ff QþÊ IYSXUf QZ°fZ ±fZÜ ¨fcÔdIY dU²ff¹fIY SXWX ¨fbIZY ³fZ°ff ±fZ, BÀfd»fE CX³fIYe B°f³fe WX³fIY °fû ±fe WXe dIY DY´fSX ÀfZ QffU QZIYSX ¸fbIYQ¸ff IYf¹f¸f IYSXUf QZÔÜ EIY dQ³f °fû ¸fỒ JbQ ¨fdIY°f SXWX ¦f¹ff þf EIY ±ff³ff ´fi·ffSXe SXû°fZ WXbE ¸fZSXZ AJffSX IZY Qµ°fSX Af¹ff dIY CXÀfIZY dJ»ffRY EIY Qd»f°f ¸fdWX»ff ÀfZ SXŹ f IYf ¸ff¸f»ff f³fUf¹ff þf SXWXf WXǛ dþ»fZ IZY EÀf´fe ³fZ A´f³fZ WXe QSXû¦ff IYe ¸fQQ IYSX³fZ ÀfZ WXf±f JOÞXZ IYSX d»fE ±fZÜ CXÀf ÀfU¯fÊ ±ff³fZQfSX IYe CXÀfe ¸fWXe³fZ VffQe WXû³fZUf»fe ±fe UWX fQ³ff¸fe IYe IY»´f³ff ¸ffÂf ÀfZ IYfÔ´f SXWXf ±ffÜ A´fSXfd²f¹fûÔ IYe IYû AU`²f §fûd¿f°f IYSX ¨fb³ffU »fOÞX³fZ WXZ°fb d³fSXWXÊ §fûd¿f°f dIY¹ff þf ÀfIZY¦ff þû A´f³fZ Afdßf°fûÔ IYe ÀfÔ´fdØf EUÔ Af¹f IZY pû°f IYf CX»»fZJ ³ff¸ffÔIY³f ¸fZÔ ³fWXeÔ IYSX°fZ WXǛ ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ BÔd¦f°f dIY¹ff dIY ¹fdQ IYûBÊ d³fUfÊd¨f°f ÀfÔÀfQ ÀfQÀ¹f ¹ff dU²ff³f¸fÔOX»f ÀfQÀ¹f IYe ÀfÔ´fdØf ¸fZÔ d´fL»fZ ´ffÔ¨f Àff»f ¸fZÔ 500 ÀfZ 1000 RYeÀfQe IYe fPÞXûØfSXe WXû SXWXe WX` °fû ¹fZ þfÔ¨f IYf dU¿f¹f WXû³ff ¨ffdWXEÜ WXf»f WXe ¸fZÔ IZY³Qie¹f ´fi°¹fÃf IYSX Af¹fû¦f (ÀfefeOXeMXe) ³fZ ÀfÔ´fdØf IZY §fûd¿f°f pû°fûÔ EUÔ Af¹f ¸fZÔ ¦fOÞXfOÞXe IZY d»fE 98 dU²ff¹fIYûÔ EUÔ 7 »fûIYÀf·ff ÀffÔÀfQûÔ IZY ´fi±f¸fúá¹ff þfÔ¨f IZY A²fe³f WXû³fZ IYf WX»fRY³ff¸ff Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ QfdJ»f dIY¹ff WX`, Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ BÀf WX»fRY³ff¸fZ IYf ·fe CX»»fZJ A´f³fe Àfb³fUfBÊ ¸fZÔ dIY¹ffÜ EZÀfZ ¸fZÔ ´fcUÊ d³fUfÊd¨f°f CX¸¸feQUfSXûÔ IZY d»fE ÀU¨L Af¨fSX¯f A´f³ff°fZ WXbE d³fUfʨf³f ´fidIiY¹ff ¸fZÔ ÀfWX·ff¦fe f³f³ff AüSX ·fe Ad³fUf¹fÊ Vf°fÊ f³f ¦f¹ff WXǛ Af ¹fdQ ³ff¸ffÔIY³f ´fÂf ¸fZÔ Afdßf°fûÔ IYe ÀfÔ´fdØf WXZIYOÞXe IYû dNXIYf³fZ »f¦ff³fZ Uf»fZ CXÀf ±ff³fZQfSX IYe LdU B°f³fe ·fe d³fSXeWX IYe þf ÀfIY°fe WXǛ B»ffIZY IZY CXÀf ³fZ°ff ³fZ Jb»fZAf¸f ´fdSX¯ff¸f ·fû¦f³fZ IYe ²f¸fIYe Qe ±feÜ EIY ÀfU¯fÊ IZY dJ»ffRY EIY ÀfU¯fÊ õfSXf Afþ¸ffE ¦fE EÀfÀfe/EÀfMXe E¢MX IZY AÀÂf IZY BÀ°fZ¸ff»f IYf ¹fWX EZÀff d³fIÈYá°f¸f ³f¸fc³ff ±ff, dþÀfIZY þdSXE SXfþ³fed°f ³fZ ³f þf³fZ QZVf ·fSX IZY dIY°f³fZ, QfÔ¦f, IY°fʽ¹fd³fâ, ¸fZ²ffUe ARYÀfSXûÔ IYû fd²f¹ff f³ff¹ff WXû¦ffÜ SXfþ³fed°f ³fZ BÀf U¦fÊ IYû ¹fWX QeÃff QZ Qe dIY BÀfIZY Af²ffSX ´fSX ¢¹ff-¢¹ff dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX` Afþ UWXe SXfþ³fed°f BÀf U¦fÊ IYû UûMX IZY AÀÂf IZY øY´f ¸fZÔ BÀ°fZ¸ff»f IYSX SXWXe WXǛ Qd»f°f SXfþ³fed°f Afþ IYe °ffSXeJ ¸fZÔ EZÀff ²f²fIY°ff WXbAf °fÔQcSX WX` dIY WXSX SXfþ³fed°fIY Q»f CXÀf¸fZÔ JbQ IYe SXûMXe ÀfZÔIY³ff AüSX ´fid°fõÔõe IYû CXÀf¸fZÔ ÓfûÔIY³ff ¨ffWX°ff WXǛ WXf»ff°f B°f³fZ J°fSX³ffIY f³f ¦fE WXỒ dIY dþÀf AfSXÃf¯f ½¹fUÀ±ff IZY Àf¸f¹f- Àf¸f¹f ´fSX Àf¸feÃff IYe ff°f ffff ÀffWXZf AfÔfZOXIYSX IYWX ¦fE ±fZ, Afþ CXÀfe AfSXÃf¯f IYû »fZIYSX þbff³f ÀfZ d³fIY»ff EIY »fµþ QZVf ¸fZÔ Af¦f »f¦ff³fZ IYf Àfff f³f þf°ff WXǛ IYûBÊ QZVf f³ff³ff dSX´fd»fIY (dURY»f-ASXfþIY) I`YÀfZ f³f°ff WX`? ´fWX»fZ CXÀfIYe ÀfÔÀ±ffAûÔ IYe dUV½fÀf³fe¹f°ff Le³fe þf°fe WX` AüSX ¨füSXfWXZ ´fSX CXÀfZ fZBªþ°f dIY¹ff þf°ff WXǛ QZVf IYe »fûIY°ffÔdÂfIY ÀfÔÀ±ffAûÔ, »fûIYÀf·ff, dU²ff³fÀf·ff, dUdU²f ÀfÔU`²ffd³fIY Af¹fû¦fûÔ IZY dJ»ffRY QVfIY ·fSX ÀfZ Ad·f¹ff³f ¨f»f SXWXf WXǛ B³f ÀfÔÀ±ffAûÔ ¸fZÔ fǸXZ IYBÊ °fû BÀfZ AÔQSX ÀfZ JûJ»ff IYSX SXWXZ WXỒÜ dUQZVfe ´fcÔþe ´fSX ¨f»f³fZ Uf»fZ IYd°f´f¹f E³fþeAû AüSX ¸fedOX¹ff IYf EIY dWXÀÀff ffWXSX ÀfZÜ Afþ IYdU°ff IZY ¸fÔ¨fûÔ ÀfZ þf ÀfÔÀfQ, dU²ff³fÀf·ffAûÔ IYû ¨fûSX-OXI`Y°f- »fbMXZSXf IYf AOÐXOXf IYWXf þf°ff WX` °ff ÀffÀfZ ª¹ffQf °ffd»f¹ffÔ d´fMX°fe WXỒÜ dþÀf k³fZ°ffl VfQ IYf ²ffSX¯f Àfb·ff¿f¨fÔQi fûÀf ³fZ dIY¹ff ±ff CXÀfIYf B°f³ff ´f°f³f WXû ¦f¹ff dIY WXSX °feÀfSXe dRY»¸f IYf dU»fZ³f ³fZ°ff WXû°ff WX` ¹ff ¸fb£¹f dU»fZ³f IYf ¨f¸f¨ffÜ ¹ffQ SXdJE dÀf³fZ¸ff WXe Àf¸fIYf»fe³f Àf¸ffþ IYf AfBʳff WXû°ff WXǛ SXfþ³fed°f EUÔ Af¹f IYf pû°f IYf ¹füSXf ³fWXeÔ dQ¹ff þf°ff WX` °fû ³ff¸ffÔIY³f WXe AÀUeIÈY°f WXû ÀfIY°ff WX` AüSX ¹fdQ Afdßf°fûÔ IYe ÀfÔ´fdØf AüSX Af¹f IZY pû°f IYf ¹füSXf dQ¹ff þf°ff WX` °fû ÀfÔ´fdØf ¸fZÔ d´fL»fZ ´ffÔ¨f U¿fûÊ ¸fZÔ AU`²f pû°fûÔ ÀfZ Ad³f¹fd¸f°f fPÞXûØfSXe ´ff¹fZ þf³fZ ´fSX þfÔ¨f IZY §fZSXZ ¸fZÔ Af³ff ÀfÔ·ffdU°f WXǛ BÀfIZY d»fE CX¸¸feQUfSX IYû CXd¨f°f À´fáeIYSX¯f °f`¹ffSX IYSXIZY SXJ³ff WXû¦ffÜ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ ¹fWX ·fe À´fá dIY¹ff WX` dIY CX¸¸feQUfSX õfSXf ÀU¹fÔ IYe EUÔ Afdßf°fûÔ IYe ÀfÔ´fdØf IYf Jb»ffÀff ³fWXeÔ dIY¹ff þf³ff »fûIY ´fid°fd³fd²f°U Ad²fd³f¹f¸f 1951 IYe ²ffSXf 123(2) IZY °fWX°f ·fiá Af¨fSX¯f IYf dU¿f¹f WX` EUÔ EZÀfZ CX¸¸feQUfSXûÔ ´fSX AfBÊ´feÀfe IYe ²ffSXf 177 IZY °fWX°f IYf³fc³fe IYfSXÊUfBÊ IYf Af²ffSX ·fe f³f°ff WXǛ U`ÀfZ Afdßf°fûÔ IYe ´fdSX·ff¿ff IYû »fZIYSX A·fe AüSX ª¹ffQf À´fáeIYSX¯f IYe ·fe AfUV¹fIY°ff WX` ¢¹fûÔdIY »fûIY ´fid°fd³fd²f°U Ad²fd³f¹f¸f 1951 IYe ²ffSXf 75IY IYe CX´f²ffSXf 5 IZY °fWX°f Afdßf°fûÔ ¸fZÔ B°f³fe AdUV½fÀf³fe¹f AüSX dU²f¸feÊ WXû ¦fBÊ WX` dIY UûMX, ÀfØff, IbYÀfeÊ IZY d»fE ³fSXÀfÔWXfSX SX¨f³ff ´fOÞXZ °fû UWX ·fe ÀfWXe AüSX ¹fWX ¨f»f ·fe SXWXf WX`, °ffþf ´fí fÔ¨f ·fe SXfþ³fed°f ³fZ WXe SX¨ff WXǛ »fûIY°fÔÂf IYe ÀfÔÀ±ffEÔ AüSX CX³fIZY ´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYû »fZIYSX þû Af¸f¸ff³fÀf WX` Uû A²fû³¸fbJe WXe WXǛ ½¹fUÀ±ffd´fIYf IYe dUV½fÀf³fe¹f°ff IZY °fffc°f ´fSX EIY IZY ffQ EIY WXþfSXûÔ, »ffJûÔ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fûÔ IZY §fûMXf»fûÔ ¸fZÔ CX³f ARYÀfSXVffWXe IYe ·ff¦feQfSXe ³fZ IYe»fZÔ NXûIY³ff VfbøY IYSX dQ¹ff WXǛ dVfÃff AüSX ´fSXeÃff IYe dUV½fÀf³fe¹f°ff IYû ¦f°fÊ ¸fZÔ ´fWXbÔ¨ff dQ¹ff ¦f¹ffÜ d³fþe þf³fIYfdSX¹fûÔ IYe OXfMXf OXIỲ°fe þfSXe WX`, IbY»f-d¸f»ffIYSX AüSX ·fe IYBÊ ff°fZÔ WXỒ, dþ³WXûÔ³fZ ½¹fUÀ±ffd´fIYf IZY d»fE IYfi JûQ³ff VfbøY IYSX dQ¹ff WX`ÜAfVff IYe EIY dIYSX¯f IZY øY´f ¸fZÔ ³¹ff¹f´ffd»fIYf SXWXe þû þdÀMXÀf þZEÀf U¸ffÊ IZY Àf¸f¹f ¦fSXefûÔ, ¸fþ»fç fûÔ IZY WXIY ¸fZÔ JOÞXe WXûIYSX QZVf IZY IYSXûOÞXûÔ »fû¦fûÔ IYe QbAfEÔ ´ff°fe SXWXe WXǛ SXfþ³fed°f ³fZ CXÀfIYf ·fe fZOÞXf¦fIYÊ IYSX³ff VfbøY IYSX dQ¹ffÜ Uf¹fSXÀf UWXfÔ ·fe ´fWXbÔ¨f ¦fEÜ Jb»fZ ¸fÔ¨f ÀfZ ³¹ff¹f´ffd»fIYf IZY þþûÔ IYf EIY-QcÀfSXZ ´fSX SXfþ³fed°f ÀfZ ´fiZdSX°f ´fiWXfSX ´fid°f-´fiWXfSX AüSX Af ¸fb£¹f ³¹ff¹ff²feVf IZY dJ»ffRY ¸fWXfd·f¹fû¦f IYe ¸fbdWX¸fÜ EÀfÀfe/EÀfMXe E¢MX IYû »fZIYSX dþ³f þþûÔ ³fZ øYd»fÔ¦f Qe WX` CX³f´fSX ¹fZ AfSXû´f ¸fPÞXf þf SXWXf WX` dIY ¨fcÔdIY ¹fZ ÀfU¯fÊ WXỒ BÀfd»fE B³fIYf RỲÀf»ff ´fÃf´ff°f´fc¯fÊ WXǛ BÀf øYd»fÔ¦Àf IZY dJ»ffRY RbY»f fZÔ¨f ¸fZÔ ·fe þf¹ff þf ÀfIY°ff WX` AüSX ÀfSXIYfSX °f±ff SXfþ³fed°fIY Q»f þf ·fe SXWXZ WXỒÜ °fû ¹fWX Jc³f- JSXffZ, °fûOÞX-RYûOÞX dWXÔÀff IYf QüSX ¢¹fûÔ? UWX BÀfd»fE dIY ³¹ff¹f´ffd»fIYf IYe SXWXe ÀfWXe dUV½fÀf³fe¹f°ff IYû ·fe dNXIYf³fZ »f¦ff dQ¹ff þfEÜ ³f¢Àf»fe ·fe »fûIY°ffÔdÂfIY ½¹fUÀ±ff IYû ³fWXeÔ ¸ff³f°fZ AüSX BÀf °fSXWX IZY ´fiQVfʳfûÔ IYf d³fdWX°ff±fÊ ·fe UWXe WXǛ ¨fü±ff JÔ·ff dþÀfZ ¸fedOX¹ff IYWX°fZ WXỒ UWX AfþfQe IZY ffQ ÀfZ WXe dIYÀfe ³f dIYÀfe IYe ¦fûQe ¸fZÔ fǸX³fZ IYf AfQe SXWXf WXǛ ´fWX»fZ ´fÔdOX°f ³fZWXøY IZY AüSX Af ¸fûQe IZYÜ dRYSX BÀf ¨fü±fZ JÔ·fZ IYe AüIYf°f WX` WXe ¢¹ff? ¹fWX °fû IZY»fZ IZY °f³fZ IYe °fSXWX Af·ffÀfe JÔ·ff WX`Ü þÔ¦f»f IYf BIYûdÀfÀMX¸f df¦fOÞX°ff WX` °fû UWX fÔþSX f³f þf°ff WXǛ SXf¿MÑX IYf °fÔÂf ²UÀ°f WXû°ff WX` °fû ARiYeIYe QZVfûÔ IYe °fSXWX f³ff³ff dSX´fd»fIYÜ ¸fZSXe ¹fZ ff°fZÔ Af´fIYû CXÀfe °fSXWX Ad°fSXZIY »f¦f SXWXe WXûÔ¦fe þ`ÀfZ dIY ßfeßfe SXdUVfÔIYSX IYe Uû ¨fZ°ffU³fe dIY dÀ±fd°f¹fûÔ IYû Àf¸f¹f ´fSX ³fWXeÔ ÀfÔ·ff»ff ¦f¹ff °fû ·ffSX°f ·fe EIY dQ³f ÀfedSX¹ff ¸fZÔ fQ»f þfE¦ff, »fZdIY³f SXfþ³fed°f IYf SXÔ¦f SXöY ÀfZ Q¸fIYQfSX ¹ff dRYSX dÀf¹ffÀf°f IYe ÀfbJeÊ IZY d»fE ÀfOÞXIY ¸fZÔ »fWXc fWXf³fZ-fWXUf³fZ IYe d°fþfSX°f IYSX³fZ Uf»fZ SXfþ³fed°fIY Q»f °ff Àf¸fÓfZÔ¦fZ þf U`Àfe QZSX WXû þfE¦fe þ`ÀfZ ¸fb¦f»fûÔ AüSX AÔ¦fiZþûÔ IZY dJ»ffRY EIYþbMX WXû³fZ ¸fZÔ WXbBÊ ±fe AüSX WX¸f Àff°f Àfü U¿fÊ °fIY ¦fb»ff¸fe ÓfZ»f°fZ WXbE A´f³fe ·fc»f ´fSX ´fL°ff°fZ SXWXZÜ Àfd¸¸fd»f°f ½¹fdöY UZ ´fbÂf EUÔ ´fbÂfe WX` dþ³fIYe Af¹f CX¸¸feQUfSX ÀfZ A»f¦f Af¹f ³fWXeÔ ¸ff³fe þf°fe WX` EUÔ CX³WXZÔ CX¸¸feQUfSX ´fSX ´fc¯fÊ Afdßf°f ¸ff³ff þf°ff WX`, EZÀfZ ¸fZÔ UZ ´fdSXþ³f dþ³fIYe Af¹f IYf pû°f CX¸¸feQUfSX ÀfZ A»f¦f WX`, CX³fIYû Afdßf°f ¸ff³ff þf¹fZ¦ff dIY ³fWXeÔ, BÀfIYf ·fe À´fáeIYSX¯f AfUV¹fIY WX`Ü ´fe¹fcÀfeE»f, EOXeAfSX þ`ÀfZ ÀfÔ¦fNX³f IYBÊ ffSX BÀf °fSXWX IYe ¸ffÔ¦f CXNXf°fZ WX` dIY ³ff¸ffÔIY³f IZY Àf¸f¹f þû CX¸¸feQUfSX A´f³fe ÀfÔ´fdØf, Af¹f EUÔ dIiY¸fe³f»f dSXIYfOXÊ ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f Àfc¨f³ffAûÔ IYû Lb´ff°fZ WX` ¹ff A²fcSXe QZ°fZ WXǛ EZÀfZ CX¸¸feQUfSXûÔ IZY ³ff¸ffÔIY³f IYû SXï IYSX³fZ WXZ°fb dSXMXd³fÔʦf AfdRYÀfSX IZY À°fSX ÀfZ IYfSXÊUfBÊ IYSXf³ff ÀfÔ·fU ³fWXeÔ WXû°ff WXǛ BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ À´fá WXû³ff þ÷YSXe WX` dIY Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY 13 dÀfÔ°ffSX 2013 IZY EIY d³fQZVf IZY Af»fûIY ¸fZÔ ¹fdQ ³ff¸ffÔIY³f ´fÂf A²fcSXf WX`, IYûBÊ IYfg»f þf³ffcÓfIYSX dSXMXd³fÔʦf ARYÀfSX õfSXf ³fûdMXÀf dQ¹fZ þf³fZ IZY ffQ ·fe A²fcSXf LûOÞXf þf°ff WX` °fû AÀUeIÈY°f dIY¹ff þf ÀfIY°ff WXǛ »fZdIY³f »fûIY ´fid°fd³fd²f°U Ad²fd³f¹f¸f IYe ²ffSXf 36(4) IZY °fWX°f d»fd´fIYe¹f ·fc»f, ¸f°fQf°ff Àfc¨fe IYe ÂfbdMX IZY IYfSX¯f A±fUf df³ff dIYÀfe UÀ°fbd³fâ Af²ffSX IZY dIYÀfe CX¸¸feQUfSX IYf ³ff¸ffÔIY³f AU`²f §fûd¿f°f ³fWXeÔ dIY¹ff þf ÀfIY°ffÜ EUÔ ²ffSXf 36(6) IZY °fWX°f ¹fdQ dIYÀfe IYf ³ff¸ffÔIY³f AU`²f ´ff¹ff þf°ff WX` EUÔ dSXMXd³fÔʦf ARYÀfSX õfSXf AÀUeIÈY°f dIY¹ff þf°ff WX` °fû BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ dSXMXd³fÔʦf ARYÀfSX IYû A´f³ff ¸fÔ°f½¹f dSXIYfOXÊ IYSX QZ³ff WXû¦ffÜ ¦f`SX UÀ°fbd³fâ Af²ffSX IZY dIYÀfe CX¸¸feQUfSX IYf ³ff¸ffÔIY³f AÀUeIÈY°f IYSX³ff CXÀfIZY »fûIY°ffÔdÂfIY Ad²fIYfSXûÔ IYf Ad°fIiY¸f¯f ¸ff³ff þf¹fZ¦ff EUÔ BÀfIZY ´fid°f dSXMXd³fÔʦf ARYÀfSX CXØfSXQf¹fe WXû¦ffÜ EZÀfZ ¸fZÔ dSXMXd³fÔʦf ARYÀfSX IYf ´fWX»ff CXØfSXQfd¹f°U CX¸¸feQUfSXûÔ IYû d³fUfʨf³f ´fidIiY¹ff ¸fZÔ ÀfWX·ff¦fe f³ff³ff WX` ³f dIY CX³WXZÔ d³fUfʨf³f ´fidIiY¹ff ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ ÀfZ SXûIY³ff WXǛ SXf¹f´fbSX Afªf IYf SXfdVf RY»f ¸fZ¿f ½fÈ¿f·f d¸f±fb³f IYIÊY dÀfaWX IY³¹ff °fb»ff ´fdSXUfSX IZY Àff±f dIYÀfe ²ffd¸fÊIY IYf¹fÊ IZY d»fE ¹ffÂff ´fSX þf ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ÀUfÀ±¹f IZY ´fid°f Àf¨fZ°f SXWXZÔÜ ´fdSXßf¸f IYe Ad²fIY°ff SXWXZ¦feÜ ¸f³f AVffÔ°f SXWXZ¦ffÜ Af°¸fdUV½ffÀf ¸fZÔ IY¸fe AfE¦feÜ ´fdSXUfSX IZY Àff±f ¹ffÂff ´fSX þf ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ´fdSXUfSX IYf ÀfWX¹fû¦f d¸f»fZ¦ffÜ ²f`¹fÊVfe»f°ff ¸fZÔ IY¸fe AfE¦feÜ ´ffdSXUfdSXIY Àf¸fÀ¹ffEÔ ´fSXZVff³f IYSX ÀfIY°fe WX`ÔÜ d´f°ff IYf ÀfWX¹fû¦f d¸f»fZ¦ffÜ SXWX³f- ÀfWX³f ¸fZÔ AÀfWXþ SXWXZÔ¦fZÜ Af°¸fdUV½ffÀf ¸fZÔ IY¸fe SXWXZ¦feÜ Vf`dÃfIY IYf¹fûÊÔ ¸fZÔ ½¹fU²ff³f AfEÔ¦fZÜ UÀÂfûÔ AfdQ IZY ´fid°f ÷YÓff³f fPÞXZ¦ffÜ Af¹f ¸fZÔ UÈdð WXû¦feÜ dIYÀfe ´f`°fÈIY IYfSXûffSX IYf dUÀ°ffSX WXû ÀfIY°ff WX`Ü »ff·f IZY AUÀfSX fPÞXZÔ¦fZÜ Af°¸fdUV½ffÀf ¸fZÔ UÈdð WXû¦feÜ ¸ff³fdÀfIY VffÔd°f °fû SXWXZ¦fe, »fZdIY³f ff°f¨fe°f ¸fZÔ ÀfÔ¹f°f SXWX³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSXZÔÜ ¸ff°ff IYû ÀUfÀ±¹f dUIYfSX WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ¸ff³fdÀfIY VffÔd°f SXWXZ¦feÜ IY»ff EUÔ ÀfÔ¦fe°f IZY ´fid°f ÷YÓff³f fPÞXZ¦ffÜ dIYÀfe d¸fÂf IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ Af¹f IZY pû°f dUIYdÀf°f WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Af°¸fÀfÔ¹f°f SXWXZÔÜ ÀU·ffU ¸fZÔ d¨fOÞXd¨fOÞXf´f³f WXû ÀfIY°ff WX`Ü þeU³fÀff±fe UÈdV¨fIY IYû ÀUfÀ±¹f dUIYfSX WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ²f³fb ¸fIYSX IbaY·f ¸fe³f ²f`¹fÊVfe»f°ff ¸fZÔ IY¸fe AfE¦feÜ ¸ff°ff IYf Àffd³f²¹f EUÔ ÀfWX¹fû¦f d¸f»fZ¦ffÜ ³füIYSXe ¸fZÔ °fSX¢IYe IZY AUÀfSX d¸f»f ÀfIY°fZ WX`ÔÜ »fZdIY³f À±ff³f ´fdSXU°fʳf ÀfÔ·fU WX`Ü Ad³f¹fûdþ°f J¨fûÊÔ ¸fZÔ UÈdð WXû¦feÜ dIYÀfe ´fbSXf³fZ d¸fÂf IYf Af¦f¸f³f WXû ÀfIY°ff WX`Ü ³füIYSXe ¸fZÔ ´fdSXU°fʳf IYe ÀfÔ·ffU³ff f³f SXWXe WX`Ü IiYû²f EUÔ AfUZVf IZY Ad°fSXZIY ÀfZ f¨fZÔÜ ¸f³f AVffÔ°f SXWXZ¦ffÜ þeU³fÀff±fe ÀfZ U`¨ffdSXIY ¸f°f·fZQ WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ·ffB¹fûÔ IYf ÀfWX¹fû¦f d¸f»fZ¦ffÜ ff°f¨fe°f ¸fZÔ ÀfÔ¹f°f SXWXZÔÜ Uf¯fe ¸fZÔ IYNXûSX°ff IYf ´fi·ffU WXû ÀfIY°ff WX`Ü ¸ff°ff IYû ÀUfÀ±¹f dUIYfSX WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ´fÔ. SXf²fff»»f·f d¸fßff ff¦fe-2 Aafcªff ¸ffg»f- 0771-4028480 AfBʳffg¢Àf (¸f`¦³fZMXû ¸ffg»f) 9.30 ,10.40, 12.00, 2.35, 5.10, 7.45,9.45,10.20 fþZÜ d¦»fMXÐþ(´f¨f´fZOÞXe ³ffIYf) 10.00, 12.15, 2.30, 4.50, 7.10, 9.40 fþZ dÀf³fZ¸f`¢Àf (dÀfMXe ÀfZÔMXSX ¸ffg»f)-9.00, 10.20, 12.00, 1.30, 3.00,4.30, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 fªfZÜ SZXOX dÀf³fZ¸f`¢Àf (dÀfMXe ÀfZÔMXSX ¸ffg»f) 0771-6538111 9.30 ,10.40, 12.00, 2.35, 5.10, 7.45,9.45,10.20 fþZÜ d¦»fMXÐþ(´f¨f´fZOÞXe ³ffIYf) 10.00, 12.15, 2.30,4.50, 7.10, 9.40 fþZ dÀf³fZ¸f`¢Àf (dÀfMXe ÀfZÔMXSX ¸ffg»f)-9.00, 10.20, 12.00, 1.30, 3.00,4.30, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 fªfZÜ ´fSXe AfBʳff¢Àf(dÀfMXe ¸ffg»f36) 0771 4028482 9.50, 12.45, 3.45, 6.45, 9.45 fªfZÜ d¦f»fMXÐÀf (´f¨f´fZOÞXe ³ffIYf) 10.40, 4.00, 9.45, fªfZÜ ´feUeAfS X(¸f`¦³ûMû ¸ffg»f) (0771 4241919)10.05, .1.10, 4.10, 7.10, 10.10 fªfZÜ dÀf³fZ¸f`¢Àf 9.45, 3.45, 6.45, 9.45 fªfZÜ

07 A´fi`»f 2018 5 Vfd³f½ffSX CXôû¦f´fd°f¹fûÔ IYû ³fWXeÔ W`X IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY þf³f IYe ´fSXUfWX B Àf ÀfÔÀffSX ¸fZÔ BÔÀff³fûÔ IZY d»fE ¹fdQ ÀffÀfZ IYe¸f°fe UÀ°fb WX` °fû UWX WX`:- k¸ff³fU þeU³flÜ ÀffSXe ½¹fUÀ±ffEÔ ¸ff³fU þeU³f IZY ÀfÔSXÃf¯f, ´fû¿f¯f AüSX dUIYfÀf IZY d»fE WXe °fû f³ffE ¦fE WX`Ô, f³ffE þf SXWXZ WX`Ô AüSX ÀfÔ·fU°f: ·fdU¿¹f ¸fZÔ ·fe f³ffE þf¹fZÔ¦fZÜ ÀffSXZ AdU¿IYfSXûÔ IZY IZYÔQi dfÔQb ¸fZÔ ¸ff³fU þeU³f IYû ÀfbdU²ff ´fWXbh¨ff³ff WXe ÀfUûÊ´fdSX WX`Ü ´fSX ¢¹ff WX¸ffSXZ QZVf ¸fZÔ, ¸fb³ffRZY IZY fd³fÀf°f, ¸ff³fU þeU³f IYû IYûBÊ °fUªþû dQ¹ff þf°ff WX`? JfÀf °füSX ´fSX ¸f`Ô CX³fIYe ff°f IYSX°ff WXch þû Af °fIY WXbE AfdU¿IYfSXûÔ IYe fWXb°f dUVff»f ßfÈÔJ»ff IYf CX´f¹fû¦f IYSX ²f³f AdþÊ°f IYSX³fZ IZY d»fE LûMXZ-fOÞXZ CXôû¦f »f¦ff°fZ WX`ÔÜ þe WXfh ¸f`Ô kCXôû¦f´fd°f¹fûÔl IYe WXe ff°f IYSX SXWXf WXcaÜ LûMXZ-fOÞXZ CXôû¦fûÔ ¸fZÔ 13 U¿fûÊÔ °fIY LûMXZ ÀfZ fOÞXZ ´fQûÔ ¸fZÔ IYf¹fÊ IYSXIZY ¸f`Ô³fZ ¹fWXe A³fb·fU dIY¹ff dIY IbYL EIY IYû LûOÞXIYSX »f¦f·f¦f Àf·fe CXôû¦f´fd°f¹fûÔ IYû A´f³fZ CX°´ffQ³f ÀfZ ´fiZ¸f WXû°ff WX` ³f IYe A´f³fZ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY þeU³f ÀfZ| A´f³fZ IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ ¸f`Ô³fZ ¹fWX QZJf dIY CXôû¦f ¸fZÔ dþ°f³fe ·fe þf³fZ þf°fe WX`Ô, CXÀfIYf ¸fc»f IYfSX¯f, ÀfbSXÃff ¸fZÔ ·f¹fÔIYSX ¨fcIY WXe WXû°ff WX`Ü þû ¨fÔQ ÷Y´fE f¨ff³fZ IZY d»fE CXôû¦f´fd°f¹fûÔ IYe A³fQZJe IYe UþWX ÀfZ WXû°fZ WX`Ô AüSX ¹fdQ »f¦ff¸f ³f »f¦ffBÊ þfE °fû A³fUSX°f WXû°fZ SXWXZÔ¦fZÜ ¸fZSXe ¹fWX ¨fü±fe Àf°¹fIY±ff Af´fIYû Àfû¨f³fZ ´fSX ¸fþfcSX IYSX QZ¦fe dIY UfIYBÊ ¸fZÔ CXôû¦f´fd°f¹fûÔ IYe ³fþSX ¸fZÔ ¸ff³fU þeU³f IYe IYûBÊ AWXd¸f¹f°f ³fWXeÔ WX`Ü ff°f A¢MXcfSX 2004 AüSX RYSXUSXe 2005 IZY ¸f²¹f IYe W`Ü 10 ªf¦fQe´f U¸ffÊ Àff¸ffdªfIY IYf¹fÊIY°ffÊ ¸fWXe³fZ IZY IY¸fdVfʹf»f IYf¹fûÊÔ ¸fZÔ A³fb·fU IZY ´f›f°f ¸f`Ô³fZ A´f³fZ I`YdSX¹fSX ¦fiû±f IZY d»fE MXZd¢³fIY»f ³füIYSXe IYe VfbøYAf°f, EIY NXZIZYQfSX IZY A³QSX, d´fL»fe °f³f£Uf ÀfZ »f¦f·f¦f Af²fe ¹ffd³f ÷Y´fE 1800/- ´fid°f ¸ffWX IYe QSX ÀfZ Jd³fþ, U³fÀfÔ´fQf ÀfZ ·fSX´fcSX, ´fifIÈYd°fIY Af´fQfAûÔ ÀfZ ´fSXZ, ·ffSX°f IZY ³fUd³fd¸fÊ°f ´fiQZVf LØfeÀf¦fPÞX IYe SXfþ²ff³fe ÀfZ ÀfMXZ dÀf»f°fSXf-CXSX»ff Aüôûd¦fIY ÃfZÂf IZY EIY À´fÔþ Af¹fSX³f CXôû¦f ¸fZÔ IYeÜ CXôû¦f IZY UdIÔYʦf IY»¨fSX ÀfZ A³fþf³f ¸f`Ô³fZ A´f³fZ BÔMXSX½¹fc Uf»fZ IY´fOÞXûÔ ¸fZÔ WXe ´fWX»fZ dQ³f IYf IYf¹fÊ IYSX³fZ IYf d³f›¹f dIY¹ffÜ NXZIZYQfSX IZY f°ffE A³fbÀffSX ¸f`Ô³fZ A´f³ff ´fdSX¨f¹f ¸f`IZYd³fIY»f ¸fZÔMXZ³fZÔÀf WXZOX IYû dQ¹ff, CX³fIZY d³fQZÊVff³fbÀffSX EIY UZ»OXSX IZY Àff±f ¸fbÓfZ IcY»fSX dOXÀ¨ffþÊ ´fSX ¹fWX Àfbd³fd›°f IYSX³ff ±ff dIY ¸ff»f d³fSXÔ°fSX d³fIY»f°ff SXWXZ ¹fdQ ¸ff»f d³fIY»f³ff fÔQ WXû°ff WX` °fû °fbSXÔ°f d³fdOX»f ¦fZMX IZY d³fdOX»f IYû A´f³fZ WXf±fûÔ ÀfZ ´fIYOÞXIYSX dWX»ff³ff WX`Ü SXfÀff¹fd³fIY dIiY¹ff ÀfZ WXûIYSX d³fIY»ff ¹fWXe ¸ff»f, d¸fdßf°f RYfB³f»f CX°´ffQ ±ffÜ dþÀf¸fZÔ IYû¹f»fZ IZY SXfJ IYe ¸fWXe³f OXÀMX IYe ·f¹fÔIYSX ¸ffÂff WXû°fe WX`Ü IYBÊ ffSX fe¨f-fe¨f ¸fZÔ ´fcSXf EdSX¹ff IYf»fZ OXÀMX ÀfZ ÀfSXffûSX WXû þf°ff ±ffÜ EZÀff AfNX §fÔMXZ ¸fZÔ 10 ÀfZ 12 ffSX WXbAfÜ ¨fchdIY IcY»fSX dOXÀ¨ffþÊ ¦fifCXÔOX »fZU»f ÀfZ ³fe¨fZ ÀfbSXÔ¦f ³fb¸ff dÀfdU»f d³f¸ffʯf ¸fZÔ ±ff BÀfd»fE UWXfÔ ÀfZ ffSX-ffSX ffWXSX d³fIY»f³ff ÀfÔ·fU ³fWXeÔ ±ff, AÔ°f°f: CXÀf IYf»fZ OXÀMX IYû ÀUfÔÀf IZY øY´f ¸fZÔ »fZ³ff ¸fZSXe ¸fþfcSXe f³f ¦fBÊ ±feÜ ¸fZSXf BÔMXSX½¹fc Uf»ff ÀffRY Àfb±fSXf IY´fOÞXf, IYf»fZ OXÀMX ÀfZ Àf³f ¦f¹ff ±ffÜ AfhJZ »ff»f WXû ¦f¹feÔ ±feÔ, WXf±f IYf»fZ WXû ¦fE ±fZ, ¸fûþûÔ ¸fZÔ OXÀMX §fbÀf ¦f¹ff ±ff, ÀffÀfZ ´fWX»fe ffSX A¨f¸·ff °fû °ff WXbAf þf ¸f`Ô³fZ JJfSX IZY ±fcIYf, ´fcSXf IYf ´fcSXf ±fcIY IYf»ff-IYf»ff d³fIY»ffÜ CXªU»f ·fdU¿¹f IYf ´fWX»ff ´ff¹fQf³f ¸ff³fIYSX ¸f`Ô³fZ BÀf ¸fþfcSXe IYû ÀUeIYfSX dIY¹ffÜ LbMÐXMXe WXû³fZ ´fSX þ`ÀfZ °f`ÀfZ ¸fbÔWX WXf±f ²fûIYSX §fSX ´fWXbÔ¨fIYSX ÀffÀfZ ´fWX»fZ ff±føY¸f §fbÀfIYSX ³fWXf¹ffÜ ³fWXf³fZ ÀfZ ´fWX»fZ A´f³fZ ²fb»fZ IY´fOÞXZ Lc³fZ IYf ¸f`Ô³fZ QbÀÀffWXÀf BÀfd»fE ³fWXeÔ dIY¹ff ¢¹fûÔdIY ¸fZSXZ Lc³fZ ¸ffÂf ÀfZ WXe ¸fZSXZ ²fb»fZ IY´fOÞXZ ¸f`»fZ WXû þf°fZÜ IYfSXJf³fZ ¸fZÔ IYf¸f IYSX³fZ IZY d»fE ¸f`Ô³fZ A´f³fZ Qû þûOÞXe ´fbSXf³fZ IY´fOÞXZ dSXþUÊ dIY¹fZÜ A¦f»fZ dQ³f ¸fbÓfZ NXZIZYQfSX IYe WXe dIYSXf¹fZ IYe ¦ffOÞXe ¸fZÔ IYfSXJf³fZ þf³ff ±ffÜ ¸fZSXf §fSX VfWXSX IZY fe¨fû- fe¨f WXû³fZ IZY IYfSX¯f ÀffÀfZ ´fWX»fZ ¦ffOÞXe ´fSX ÀfUfSX WXbAfÜ fOÞXf WXe JbVf ±ff, ´fSX þ`ÀfZ-þ`ÀfZ ¦ffOÞXe Af¦fZ fPÞXe U`ÀfZ-U`ÀfZ ÀfWXIY¸feÊ ·fe fPÞX°fZ ¦fE, MÑZ³fe ÀfZ »fZIYSX þe. E¸f. AüSX Àf·fe dOX´ffMXʸfZÔMX IZY IY¸fʨffSXe EIY WXe ¦ffOÞXe ¸fZÔ ÀfUfSX WXbEÜ MXZ¸´fû MÑZ¢Àf þ`Àfe 10 ÀfeMXSX ¦ffOÞXe ¸fZÔ WX¸f þf³fUSXûÔ IYe °fSXWX 15 »fû¦f NXcÀfIYSX þfIYSX, SXûþ¦ffSX IYSX³fZ IYû dUUVf ±fZÜ EZÀff »f¦f·f¦f ¨ffSXûÔ ´ff»fe ¸fZÔ WXû°ff ±ffÜ dþ³fIYû AfSXf¸f ´fÀfÔQ ±ff, UZ A´f³fZ J¨fZÊ ÀfZ A´f³fe ¦ffOÞXe ÀfZ Af¹ff IYSX°fZ ±fZÜ ¸f`IZYd³fIY»f WXZOX ·fe CX³WXeÔ AfSXf¸f ´fÀfÔQ ´fif¯fe ¸fZÔ ÀfZ EIY ±fZÜ ¸f`Ô CX³fÀfZ d¸f»ffÜ ¦f°f dQUÀf IYf dSX´fûdMXÔʦf dQ¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf k¹fWX °fb¸WXfSXe ´fSXeÃff ±fel, ¸f`Ô³fZ ´fcLf kdIYÀf ff°f IYe?l CX³WXûÔ³fZ IYWXf k°fb¸f IYfSXJf³fZ ¸fZÔ IY¸f IYSX ÀfIY°fZ WXû ¹ff ³fWXeÔl, ¸f`Ô³fZ dRYSX ´fcLf kdIY°f³fZ AÔIY d¸f»fZ?l, CX³WXûÔ³fZ IYWXf kÀfü fMXf ÀfülÜ EIY ÀfÔ°fû¿f´fiQ ¸fbÀIYf³f IZY Àff±f ¸f`Ô³fZ CX³fIYf Ad·fUfQ³f dIY¹ff AüSX A´f³fZ IYf¸f ´fSX »f¦f ¦f¹ffÜ IYQfd¨f°f UWX ·fe B³f ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ ÀfZ ¦fbþSX ¨fbIZY ±fZÜ CX°´ffQ³f d³fIYf»f³fZ IYe ÀffSXe ½¹fUÀ±ff¹fZÔ f³ff Qe ¦f¹feÔ ±feÔ, ³fWXeÔ ±fZ °fû IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY ´ff³fe IYe ½¹fUÀ±ff; CX³fIZY IY´fOÞXZ fQ»f³fZ IYe þ¦fWX (B»fZd¢MÑIY»f WXfBÊ ´ffgUSX ´f`³f»f IZY ´feLZ WXe IY´fOÞXZ fQ»f³fZ IYe EIY ¸ffÂf AÀffUÊþd³fIY þ¦fWX ±fe); CX³fIZY d»fE ´fiÀff²f³f; ÀffRY-Àfb±fSXe I`YÔMXe³fÜ ¨ffSXûÔ °fSXRY IYf»fZ-IYf»fZ OXÀMX, CXÀf OXÀMX IZY ´fSX°f IZY d³f¨fZ WXe OXZ»fe »ff¦f-fbIY SXdþÀMXSX, MXZf»f, f`NX³fZ IYû IbYÀfeÊ, IYf¸f IYSX³fZ IZY AüþfSX, Jf³fZ IZY dMXdRY³f, ´ff³fe IYf ¸fMXIYf, SXWXf IYSX°fZ ±fZÜ k¨ffWXZ IbYL ·fe WXû þfE ´fiûOX¢Vf³f IY¸f ³fWXeÔ WXû³ff ¨ffdWXEl, ¸ffd»fIY IYf EIY¸ffÂf RYSX¸ff³f, WX¸fZÔ þf-°ff Àfb³ffBÊ ´fOÞX°ff SXWX°ff ±ffÜ ·f»fZ WXe, ¸ffd»fIY AüSX NXZIZYQfSX õfSXf, ¸fVfe³fûÔ IZY SXJSXJfU IZY d»fE CXd¨f°f ÀfÔÀff²f³fûÔ IYe ½¹fUÀ±ff ³ff WXûÜ EIY ffSX IYû»f IiYVfSX ¸fZÔ fiZIY OXfCX³f WXû³fZ ÀfZ ´fb»»fe d³fIYf»f³fZ IYe ³füf°f AfBÊ, IYfSXJf³fZ ¸fZÔ þ`IY CX´f»f²f ³fWXeÔ ±ff °fû ¸f`Ô³fZ ¸ff»f »ff³fZ Uf»fZ MÑIY IZY OÑfBÊUSX ÀfZ ff°f IYSX CXÀfIZY þ`IY ÀfZ IYû»f IiYVfSX IYf ¸fSX¸¸f°f dIY¹ffÜ EZÀfZ d³f»fÊþ AüSX EWXÀff³f RYSXf¸fûVf WXû°fZ WX`Ô, ¹fWXfh IZY CXôû¦f´fd°f dIY A´f³fZ IYfSXJf³fZ IYû ¨f»ff³fZ IZY d»fE ³¹fc³f°f¸f ´fifÔ²f dIY¹fZ df³ff WXe ´f`ÀfZ IY¸ff³fZ dÀfRYÊ AüSX dÀfRYÊ ´fiûOX¢Vf³f d³fIYf»f³fZ ´fSX WXe þûSX QZ°fZ W`ÔXÜ ¸fbÓfZ °fû »ff¦f°ff WX` dIY VffÀf³f õfSXf Qe þf³fZ Uf»fe ·fSXe-·fSXIY¸f ÀfdÀfOXe ¸fZÔ WXe CX³fIYf CXôû¦f JOÞXf WXû þf°ff WX` ffIYe ´f`Àff ´fcSXf A³QSX IYSX d»f¹ff þf°ff WX`Ü kIY¸f J¨fZÊ ¸fZÔ ª¹ffQf CX°´ffQ³f I`YÀfZ d»f¹ff þfEl, ¹fWXfh IZY CXôû¦f´fd°f, BÀf ff°f ¸fZÔ ´ffSXÔ¦f°f WX`ÔÜ J¨ffÊ IY¸f SXJ³fZ IYf EIY fi¸WXfÀÂf WX`:-kIY¸f ÀfZ IY¸f IY¸fʨffdSX¹fûÔ ÀfZ ´fcSXf IYf ´fcSXf ´fiûOX¢Vf³f d³fIY»fUf³ffÜl dQUf»fe IYf °¹füWXfSX Af³fZ IZY Àff±f »fû¦fûÔ IYf kf°ff¹fZl ¹ff kdf³f-f°ff¹fZl LbdMÐXMX¹fûÔ ´fSX þf³fZ IYf QüSX ¨ff»fc WXû ¦f¹ffÜ þf ¸f`Ô Qû dQ³f IYe LbMÐXMXe ÀfZ Ufd´fÀf »füMXf °fû QZJf dIY ¸fZSXZ ¸f`³fZþSX IYû¹f»ff WXf´fSX ´fSX JOÞXZ WXûIYSX fOÞXZ ÀfZ WX±füOÞXZ ÀfZ IYû¹f»ff °fûOÞX SXWXZ ±fZÜ d´fL»fe ÀfbfWX 9 fþZ ÀfZ Afþ ÀfbfWX 6 fþZ °fIY »f¦ff°ffSX IYf¹fÊ IYSX ´fiûOX¢Vf³f QZ³fZ IYf ·fSXÀfIY IYf¹fÊ IYSX SXWXZ ±fZÜ Af ¸fZSXZ Af³fZ ÀfZ CX³WXZÔ §fSX þf³fZ IYf ¸füIYf d¸f»ff, A³¹f±ff 9 fþZ °fIY dIYÀfe IZY Af³fZ IYf dRYSX BÔ°fþfSX IYSX³ff ´fOÞX°ffÜ Af ¸f`Ô ·fe IY´fOÞXZ fQ»fIYSX IYû¹f»ff °fûOÞX³fZ IZY IYf¹fÊ ¸fZÔ »f¦f ¦f¹ffÜ ¸f`Ô ·fe ¸füIZY IYe °f»ffVf ¸fZÔ SXWX°ff ±ff dIY ¸fbÓfZ ·fe dþ¸¸fZQfSXe d¸f»fZ, °ffdIY ¸fZSXf A³fb·fU fPXZÞÜ EIY §fMX³ff þû CXÀfe QüSXf³f CXSX»ff-fûSXÓfSXf IZY EIY ³fUd³fd¸fÊ°f CXôû¦f ¸fZÔ §fdMX°f WXbBÊX, Àfb³fIYSX SXüÔ¦fMXZ JOÞXZ WXû ¦fEÜ ´fiûOX¢Vf³f »fZ³fZ þf IY¨¨fZ ¸ff»f IYû ÀMXfgIY WXfCXÀf IZY fÔIYSXûÔ ¸fZÔ ·fSXf þf SXWXf ±ff °f·fe f³IYSX IZY d³f¨fZ IYf¸f IYSX SXWXZ BÔdþd³f¹fSX ÀfdWX°f »f¦f·f¦f 7 »fû¦f, ÀMXfgIY WXfCXÀf IZY ·fÀfIY þf³fZ ÀfZ IY¨¨fZ ¸ff»f ÀfdWX°f dfd»OXÔ¦f ÀMшYSX IZY MXbIYOÞXûÔ IZY ³fe¨fZ Qf IYSX ¸ffSXZ ¦fEÜ QfZ WXbE »ffVfûÔ IYû ¸fþQcSXûÔ AüSX ¸fVfe³fûÔ IYe ¸fQQ ÀfZ d³fIY»ff ¦f¹ffÜ EIY ·fe »ffVf EIY ´feÀf ¸fZÔ ³fWXeÔ ±ff, Àff IZY Àff MXbIYOÞXûÔ ¸fZÔ d³fIYf»fZ ¦fE ±fZÜ ¹fWX Àff f°f»ff³fZ ÀfZ dIYÀfe IYû dU¨fd»f°f IYSX³fZ IYe ¸fZSXe ¸fÔVff df»fIbY»f ³fWXeÔ WX`Ü ¸fZSXf CXïZV¹f °fû »fû¦fûÔ ¸fZÔ ÀfbSXÃff IZY ´fid°f þf¦føYIY°ff IYf ÀfÈþ³fIYSX A´f³fZ AüSX A´f³fûÔ ÀfZ ´fiZ¸f IYSXf³fZ IYf WX`Ü ¢¹ff Qû¿f ±ff CX³f ¸ffSXZ ¦fE IY¸fʨfdSX¹fûÔ IYf? ¹fdQ ¸f`Ô³fZ ¹ff Af´f³fZ dIYÀfe IYfSXJf³fZ ¸fZÔ IYf¸f dIY¹ff WX`, °fû ¢¹ff WX¸f AüSX Af´f CX³f IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYe þ¦fWX ³fWXeÔ ¸ffSXZ þf ÀfIY°fZ ±fZ? CXôû¦f´fd°f¹fûÔ AüSX VffÀfIYe¹f dþ¸¸fZQfSXûÔ ÀfZ ÀfUf»f • ¢¹ff BÀf §fMX³ff IYû SXûIYf þf ÀfIY°ff ±ff? • ¢¹ff UþWX ±fe dIY ´fWX»fZ WXe ·fSXfU ¸fZÔ ´fcSXf IYf ´fcSXf ÀMXfgIY WXfCXÀf ·fÀfIY IYSX d¦fSX ¦f¹ff? • ¢¹ff dOXþfBʳf ¸fZÔ IYûBÊ ÂfbdMX ±fe? • ¢¹ff RZYdfiIZYVf³f ¸fZÔ IYûBÊ ÂfbdMX ±fe? • ¢¹ff BSXZ¢Vf³f ¸fZÔ IYûBÊ ÂfbdMX ±fe? • ¢¹ff BÔÀ´fZ¢Vf³f ¸fZÔ IYûBÊ ÂfbdMX ±fe? • ¢¹ff d»fd¸fMX ÀfZ ª¹ffQf ¸ff»f ·fSXf ¦f¹ff ±ff? • ¢¹ff »fûOX d»fd¸fMX ¨fZIY IYSX³fZ IZY ÀfÔÀff²f³f CX´f»f²f ±ff? • ¢¹ff RZYdfiIZYVf³f ¸fZÔ Àff ÀMX`¯OXOXÊ ¸ff»f CX´f¹fû¦f ¸fZÔ »ff¹ff ¦f¹ff ±ff? • ¢¹ff Àf¸fÔd²f°f CXôû¦f´fd°f IYû ´fiûOX¢Vf³f dQJfIYSX, f¨fZ WXbE »fû³f IYû ´fif~ IYSX³fZ IYe þ»Qe ±fe? B³f ´fiV³fûÔ IZY þUff IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY ´ffÀf df»fIbY»f ³fWXeÔ WX`Ô, þû A´f³fZ ´fdSXUfSX IYf ·fSX¯f-´fû¿f¯f IYSX³fZ IYfSXJf³fZ ¸fZÔ IYf¸f IYSX°fZ W`ÔXÜ B³fIZY þUff WXû°fZ WX`Ô CXôû¦f´fd°f¹fûÔ IZY ´ffÀf dþ³fIZY ´ffÀf þUff WXû°fZ WX`Ô UWXe kþUffQfSl ·fe WXû°fZ WX`Ü ´fSX³°fb Afþ °fIY ¢¹ff WX¸f³fZ Àfb³ff? LØfeÀf¦fPÞX f³ff fZWX°fSX ÀUfÀ±¹f-ÀfZUf QZ³fZ Uf»ff SXfª¹f Afþ dUV½f ÀUfÀ±¹f dQUÀf WX`Ü WXSX U¿fÊ IYe ·ffÔd°f BÀf U¿fÊ ·fe BÀf dQUÀf ´fSX ÀUfÀ±¹f ÀfbdU²ff ´fSX A´f³fe d¨fÔ°ff AüSX d¨fÔ°f³f ´fSX Jb»f IYSX ¨f¨ffÊ WXû°fe WX`Ü dUV½f ÀUfÀ±¹f ÀfÔ¦fNX³f IZY EIY A²¹f¹f³f IZY ¸fb°ffdfIY Af²fe Qbd³f¹ff IYe þ³fÀfh£¹ff A·fe ·fe AU²ûVf ¸fd»fIY ÀffZVf»f Ed¢MdUÀMX CX³f ÀUfÀ±¹f ÀfZUfAûÔ ÀfZ QcSX WX` dþ³fIYe CX³WXZÔ þ÷YSX°f WX`Ü BÀfZ ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ »fZ°fZ WXbE BÀf U¿fÊ kdUV½f ÀUfÀ±¹f dQUÀfl ´fSX ÀfÔ¦fNX³f ³fZ kdUV½f½¹ff´fe ÀUfÀ±¹f IYUSXZþ: Àf·fe IZY d»fE, Àf·fe þ¦fWXl dU¿f¹f ´fSX þf¦føYIY°ff IZY d»fE dUV½f IZY QZVfûÔ IYf Af”f³f dIY¹ff WX`Ü dUV½f½¹ff´fe ÀUfÀ±¹f IYUSXZþ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ »fû¦fû IYû df³ff dIYÀfe Afd±fÊIY ÀfÔIYMX IZY CX³WXZÔ ¦fb¯fUØff´fc¯fÊ ÀUfÀ±¹f ÀfbdU²ff CX´f»f²f IYSXf³fZ IYe dþ¸¸fZQfSXe dIYÀfe ·fe QZVf ¹ff SXfª¹f VffÀf³f IYû d³f·ff³ff WXû°ff WX`Ü ·ffSX°f IZY Àf·fe SXfª¹fûÔ ¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX BÀf dQVff ¸fZÔ A¦fi¯fe ·fcd¸fIYf d³f·ff SXWXf WX`Ü U¿fÊ 2003 ¸fZÔ EIY fe¸fføY SXfª¹f IZY øY´f ¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX IYe IY¸ff³f þf ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ ÀfÔ·ff»fe °fû ¹fWXfh IYe ÀUfÀ±¹f ÀfbdU²ff A°¹fÔ°f »f¨fSX ±feÜ EIY OXfg¢MXSX WXû³fZ IZY ³ff°fZ OXfg¢MXSX SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ U¿fÊ 2004-05 IZY A´f³fZ ´fWX»fZ WXe fþMX ¸fZÔ d¨fdIY°Àff ÀfbdU²ffAûÔ IYe IYSXûOXû IYe þ¸fû fþMX ´fZVf IYSXIZY fZWX°fSX ÀUfÀ±¹f ¸fbWX`¹ff IYSXf³fZ IYf ÀfÔIY»´f d»f¹ffÜ ´fcSXZ ´fif³°f ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg SX¸f³f dÀfÔWX IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ AfBÊ IYBÊ »ff·fIYfSXe ¹fûþ³ffAûÔ IYe ³fþSX L°feÀf¦fPÞX IZY ÀUfÀ±¹f ´fSX dMXIYe SXWXeÜ ¹fWX dÀf»fdÀf»ff ¨f»f°ff SXWXf AüSX fZWX°fSX ÀUfÀ±¹f ÀfbdU²ffEh fWXf»f WXû°fe SXWXeÜ RY»fÀUøY´f LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ ¸fÈ°¹fb QSX §fMXe,fe¸ffdSX¹fûÔ ´fSX AÔIbYVf »f¦ff AüSX ÀUÀ±f ´fif³°f IYe Àfc¨fe ¸fZÔ ³ff¸f QþÊ WXû³fZ »f¦ffÜ BÀf U¿fÊ IZY fþMX ¸fZÔ ·fe ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ ÀUfÀ±¹f fe¸ff 30,000 ÷Y. ÀfZ fPXfIYSX 50,000 øY. °fIY IYSX QeÜ AüSX d³f:Vfb»IY ´f`±fû»ffgþe AüSX SXZdOX¹fû»fûþe IYe ÀfbdU²ff QZIYSX ¸fSXeþû IYû fOÞXe SXfWX°f Qe WX`Ü þf IY·fe ·fe LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ ÀUfB³f µ»fc, d¨fIY³f¦fbd³f¹ff þ`ÀfZ SXû¦f Àfb³ff¸fe IYe °fSXWX AfBÊ °fû ÀfSXIYfSX ³fZ CXÀfIYf OXMXIYSX ¸fbIYff»ff dIY¹ffÜ ÀfZUf ¸fZÔ »f¦ff°ffSX ßfZâ ´fiQVfʳf ´fSX IYBÊ SXf¿MÑXe¹f ´fbSXÀIYfSXûÔ IZY Àff±f LØfeÀf¦fPÞX IYe LdU fQ»fe WX`Ü fe°fZ 9 RYSXUSXe IYû ³fed°f Af¹fû¦f õfSXf þfSXe ÀUfÀ±¹f Àfc¨fIYfÔIY dSX´fûMXÊ kÀUÀ±f SXfª¹fûÔ, ´fi¦fd°fVfe»f ·ffSX°fl IZY A³fbÀffSX fZWX°fSX ÀUfÀ±¹f ÀfbdU²ffAûÔ IZY IYfSX¯f LØfeÀf¦fPÞX Af kfe¸fføY SXfª¹fl IYe ßfZ¯fe ÀfZ ffWXSX WX`Ü fe°fZ Àf~fWX EIY WXe dQ³f ¸fZÔ 7.5 IYSXûOÞX »fû¦fû IYf dÀfIY»f ÀfZ»f þfÔ¨f IYSXf³fZ IZY IYfSX¯f LØfeÀf¦fPÞX IYû ¦fû»OX³f fbIY AfgRY U»OXÊ dSXIYfgOXÊ IYf ´fi¸ff¯f-´fÂf dQ¹ff ¦f¹ffÜ ¹fWX ¦fUÊ IYe ff°f WX` dIY LØfeÀf¦fPÞX ·ffSX°f IZY A³¹f SXfª¹fûÔ IYe A´fZÃff °fZþe ÀfZ dUIYdÀf°f WXû³fZ Uf»ff SXfª¹f WX` þWXfh ÀUfÀ±¹f IZY Àff±f-Àff±f Àff¸ffdþIY- Afd±fÊIY dUIYfÀf ¸fZÔ ¦fb¯ff°¸fIY CX³³fd°f WXbAf WX`Ü ÀUfÀ±¹f IZY ´fid°f WX¸ffSXe ·fcd¸fIYf ·fe IYfRYe ¸ff¹f³fZ SXJ°fe WX`Ü WX¸fZÔ fe¸ffSXe IZY CX´f¨ffSX IYe fþf¹f SXûIY±ff¸f IYe °fSXRY ²¹ff³f QZ³ff ¨ffdWXEÜ ¸f¨LSX þ`Àfe ¨fb³fü°fe´fc¯fÊ Àf¸fÀ¹ff ÀfZ f¨f³fZ IZY d»fE WX¸fZÔ A´f³fZ AfÀf-´ffÀf IZY ÃfZÂf IYû ÀU¨L SXJ³ff WXû¦ff °ffdIY SXû¦ff¯fb SXû²fIY Ãf¸f°ff fPXZÜ ´ffSXÔ´fdSXIY d¨fdIY°Àff- ´fðd°f AüSX ¹fû¦ffÀf³f ´fSX A´f³fe d³f·fÊSX°ff fPXf³fe WXû¦feÜ BÀf dQVff ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ fZWX°fSX ÀUfÀ±¹f QZ³fZ IYe A´f³fe ´fid°ffð°ff QûWXSXf°fZ WXbE Af¹fbUZÊQ Aü¿f²ff»f¹f Vfû²f EUÔ A³fbÀfÔ²ff³f IZYÔQi °f±ff QZVf IZY ´fWX»fZ ¹fû¦f Af¹fû¦f IYe À±ff´f³ff IYeÜ LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ þf-þf þ³f°ff ÀfZ þbOXe ÀUfÀ±¹f Àf¸fÀ¹ffEh AfBÊ ÀfSXIYfSX °UdSX°f IYf¹fÊUfBÊ IYeÜ BÀf ´fiIYfSX ¹fWX IYWX³ff Ad°fV¹fûdöY ³fWXeÔ WXû¦ff dIY EIY dQ³f LØfeÀf¦fPÞX QZVf IYf fZWX°fSX ÀUfÀ±¹f ´fiQf°ff SXfª¹f f³fZ¦ffÜ ´ffgd»fdMXIY»f ÀffBÔÀf IYf ´fZ´fSX ±ff fZWXQ AfÀff³f ³fBÊ dQ»»feÜ ÀfZÔMÑ»f fûOXÊ AfgRY ÀfZIÔYOXSXe EþbIZYVf³f (ÀfefeEÀfBÊ) ³fZ 6 A´fi`»f IYû 12UeÔ IZY c¸f`d³fMXeþ IZY ÀMXcOXZÔMXÐÀf IYf ´ffgd»fdMXIY»f ÀffBÔÀf IYf E¦þf¸f IYSXUf¹ff ±ffÜ U`ÀfZ 12UeÔ IYÃff IYf ´ffgd»fdMXIY»f ÀffBÔÀf IYf ´fZ´fSX IYfRYe ÀfSX»f ¸ff³ff þf°ff WX` »fZdIY³f fOÞXZ ÀfUf»fûÔ IZY d»fE ÀMXcOXZÔMXÐÀf IYû °fe³f §fÔMXZ IYf UöY IY¸f »f¦f°ff WX`Ü ÀMXcOXZÔMXÐÀf IZY ¸fb°ffdfIY Afþ IYf ´fZ´fSX IYfRYe ÀfSX»f ±ff AüSX »fÔff ·fe ³fWXeÔ ±ffÜ dQ»»fe IZY IYBÊ ÀfZÔMXÀfÊ ÀfZ d³fIY»f³fZ Uf»fZ ÀMXcOXZÔMXÐÀf ¸fbÀIbYSXf°fZ WXbE ffWXSX Af°fZ dQJfBÊ dQEÜ dQ»»fe IZY EÀfIZYUe ÀIcY»f IYe MXe¨fSX »føfe SXf³fe ³fZ þf³fIYfSXe Qe, ´fZ´fSX EIYQ¸f ÀfÔ°fbd»f°f ±ff ª¹ffQf°fSX ÀfUf»f E³fÀfeBÊAfSXMXe IYe MXZ¢ÀMXfbIY ÀfZ ±fZ, dþ³f ÀMXcOXZÔMXÐÀf IYû ±fûOÞXe fWXb°f ·fe þf³fIYfSXe WXû¦fe °fû CX³fIZY A¨LZ ¸ff¢ÀfÊ Af þfEÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY ¸f`¨f AfgRY dQ RYfg»fûBÔ¦f Uf»fZ ÀfUf»f ·fe fWXb°f AfÀff³f ±fZÜ ¸fbÓfZ »f¦f°ff WX` dIY IY¸fþûSX f¨¨fZ ·fe BÀf Àff»f AfÀff³fe ÀfZ ´ffÀf WXû þfE¦ffÜ fûOXÊ ffSXWXUeÔ ¢»ffÀf IYe ÀfûdVf¹ffg»fþe IYe ´fSXeÃff 10 A´fi`»f IYû IYSXUfE¦ff AüSX BIY³ffgd¸f¢Àf IYf fZMXe f¨ffAû-fZMXe ´fPÞXfAû ¹fûþ³ff ¸fZÔ BÀ°fZ¸ff»f ³fWXeÔ WXbAf ´fcSXf fþMX ³fBÊ dQ»»feÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYe ¸fWX°UIYfÔÃfe fZMXe f¨ffAû-fZMXe ´fPÞXfAû ¹fûþ³ff ¸fZÔ d´fL»fZ °fe³f Àff»f IZY QüSXf³f dIY¹ff ¦f¹ff fþMXe¹f AfUÔMX³f ´fcSXe °fSXWX ÀfZ J¨fÊ ³fWXeÔ WXû ´ff SXWXf WX`Ü IZYÔQie¹f ¸fdWX»ff EUÔ ff»f dUIYfÀf ¸fÔÂfe ¸fZ³fIYf ¦ffÔ²fe ³fZ Afþ SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ EIY ´fiV³f IZY d»fdJ°f CXØfSX ¸fZÔ f°ff¹ff dIY ff»f ‚пf»f¦f A³fb´ff°f ¸fZÔ Àfb²ffSX IZY SXe-E¦þf¸f 25 A´fi`»f IYû WXû¦ff, BÀfIZY Àff±f WXe ´fSXeÃffEÔ J°¸f WXû þfEÔ¦feÜ ¦fZ¸f OXZU»fd´fÔ¦f ¸fZÔ WX` ¹fbUfAûÔ IZY d»fE fPÞX°fZ IYdSX¹fSX Afg´Vf³f ³fBÊ dQ»»feÜ Afþ IYf Àf¸f¹f dþÀf °fZþe IZY Àff±f fQ»f SXWXf WX`, CXÀf Àf¸f¹f ¸fZÔ þ÷YSXe ³fWXeÔ WX` dIY UWXeÔ ´fbSXf³fe ´fPÞXfBÊ AfMXÐÀfÊ, IYfg¸fÀfÊ AüSX ÀffBÔÀf ´fPÞXe þf¹fZ, þ¸ff³ff fQ»f SXWXf WX`Ü A»f¦f A»f¦f RYe»OX ¸fZÔ IYdSX¹fSX f³ff³fZ IZY ³fE - ³fE ¸füIZY AüSX dUIY»´f ¸füþcQ WX`ÔÜ IYdSX¹fSX IZY IYBÊ ÀffSXZ Afg´Vf³f WX¸ffSXZ Àff¸f³fZ ¸füþcQ WX`Ü °fIY³feIY IZY dUIYdÀf°f WXû³fZ ÀfZ BÀf ÃfZÂf ¸fZÔ ³fE IYdSXASX dUIY»´fûÔ ¸fZÔ fPÞXû°fSXe WXbBÊ WX`Ü B³WXeÔ dUIY»´fûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY dUIY»´f WX` dOXdþMX»f ¦fZ¸f OXZU»fd´fÔ¦f IYfÜ Afþ f¨¨fZ Jû-Jû ¹ff IYfçe þ`ÀfZ JZ»fûÔ ÀfZ ´fdSXd¨f°f WXûÔ ¹ff ³f WXûÔ »fZdIY³f UfBÀfdÀfMXe, RYeRYf-13, ¸fûMXSXSXZÀf, À´fZÀfUfSX þ`ÀfZ dOXdþMX»f ¦fZ¸fûÔ ÀfZ UZ A¨Le °fSXWX UfdIYRY WXû°fZ WX`ÔÜ À¸ffMXÊRYû³f AüSX ÀfûVf»f ³fZMXUdIÔYʦf UZfÀffBMXÐÀf IYf BÀ°fZ¸ff»f fPÞX³fZ ÀfZ ¦fZd¸fÔ¦f CXôû¦f IZY dUIYfÀf ¸fZÔ IYfRYe °fZþe AfBÊ WX`Ü Afg³f»ffB³f dOXdþMX»f ¦fZd¸fÔ¦f CXôû¦f ¸fZÔ ´fid°f·ffUf³f ¹fbUfAûÔ IYe ¸ffÔ¦f dQ³fûÔdQ³f fPÞX SXWXe WX`Ü A¦fSX Af´fIYû ·fe IY¸´¹fcMXÀfÊ, ¸fûffB»Àf AüSX »f`´fMXfg´Àf ´fSX ¦fZ¸f JZ»f³ff ´fÀfÔQ WX` °fû BÀf BÔOXÀMÑe ¸fZÔ IYdSX¹fSX f³ff³ff Af´fIZY d»f¹fZ EIY ÀfWXe dUIY»´f WXû ÀfIY°ff WX`Ü A¦fSX Af´f ·fe dIiYEdMXdUMXe IZY Àff±f A´f³fe MXZd¢³fIY»f dÀIY»Àf IYû Vff´fÊ IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô, °fû ¦fZ¸f OXZU»f´f¸fZÔMX ¸fZÔ IYdSX¹fSX f³ff ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Afþ IZY ¹fbUfAûÔ IYf ¦fZ¸f ¸fZÔ IYfRYe BÔMXSXZÀMX WXû°ff WX`Ü UWX WXSX Afg³f»ffB³f JZ»fZ þf³fZ Uf»fZ JZ»f IYû IYfRYe ¸fþZ ÀfZ JZ»f°fZ WX`Ü Àff±f WXe CXÀf ¦fZ¸f IYû »fZIYSX A´f³fe Àfû¨f ·fe þfdWXSX IYSX°fZ WX` dIY dIYÀf °fSXWX ÀfZ CXÀf ¦fZ¸f IYû AüSX dIiYEdMXU f³ff¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü d»fE VfbøY IYe ¦f¹fe ¹fWX ¹fûþ³ff Àff¸ffdþIY ¸ff³fdÀfIY°ff IYû fQ»f³fZ ¸fZÔ IYf¸f¹fff WXû SXWXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ AfÔIYOÞXûÔ IZY WXUf»fZ ÀfZ f°ff¹ff dIY fe°fZ dUØf U¿fÊ 2017-18 ¸fZÔ fZMXe f¨ffAû-fZMXe ´fPÞXfAû ¹fûþ³ff ¸fZÔ 200 IYSXûOÞX ÷Y´fE IYf AfUÔMX³f dIY¹ff ¦f¹ff ±ff dþÀf¸fZÔ 23 ¸ff¨fÊ 2018 °fIY 162.43 IYSXûOÞX ÷Y´fE ½¹f¹f dIY¹fZ þf ¨fbIZY ±fZÜ ¢¹ff WX` ¦fZ¸f dOXþfBd³fÔ¦f? ¦fZ¸f OXZU»fd´fÔ¦f IYf IYf¸f ÀffgµMXUZ¹fSX OXZU»f¸fZÔMX IYf EIY dWXÀÀff WX`Ü BÀf¸fZÔ IÔYMXZMX IYe dOXþfBd³fÔ¦f IZY Àff±f WXe ¦fZ¸f IZY d³f¹f¸f ·fe °f¹f IYSX³fZ WXû°fZ WX`ÔÜ BÀf¸fZÔ ¸f`IZYd³f¢Àf, ´fiû¦fifd¸fÔ¦f AüSX dUþbA»f AfMXÊ ·fe Vffd¸f»f WX`Ü ¹fWX EIY MXe¸f UIYÊ WXû°ff WX`, dþÀf¸fZÔ ÀffgµMXUZ¹fSX dOXþfB³f ÀfZ »fZIYSX dÀIiY´MX SXfBdMXÔ¦f AüSX Ed³f¸fZVf³f °fIY IYe ¸fWXØU´fc¯fÊ ·fcd¸fIYf WXû°fe WX`Ü ¦fZ¸f OXZU»fd´fÔ¦f IZY AÔ°f¦fÊ°f dUd·f³³f ´fiIYfSX IZY JZ»fûÔ IYû IÔY´¹fcMXSX ¸fZÔ dOXþfB³f IYSX d¨f´f ¸fZÔ OXf»fIYSX dUd·f³³f BÔMXSXMXZ³f¸fZÔMX dOXUfBÀf ¸fZÔ CX´f¹fû¦f dIY¹ff þf°ff WX`Ü B³f ¦fZ¸fûÔ IYf d³f¸ffʯf ¸f»MXe¸fedOX¹ff, ¦fifdRY¢Àf ÀffgµMXUZ¹fSX AüSX IÔY´¹fcMXSX ´fiû¦fifd¸fÔ¦f IZY BÀ°fZ¸ff»f õfSXf dIY¹ff þf°ff WX`Ü ÀfWXe ¸ff¹f³fûÔ ¸fZÔ QZJf þfE °fû ¹fWX IYdSXASX ´fiüôûd¦fIYe SX¨f³ff°¸fIY°ff AüSX ¸f³fûSXÔþ³f IYf A³fcNXf ÀfÔ¦f¸f WX`Ü dOXdþMX»f ¦fZ¸f CXôû¸f °fe³f ´fiIYfSX IYe WXû°fe WX`- ¦fZd¸fÔ¦f IÔYÀfû»f, dþÀfIZY AÔ°fʦf°f ÀfZMX MXfg´f ffg¢Àf ¦fZ¸f, MXeUe ¦fZ¸Àf AfdQ Af°fZ WX`ÔÜ QcÀfSXe ßfZ¯fe IÔY´¹fcMXSX ¦fZ¸Àf IYe WX`Ü °feÀfSXe WX` I`YþbA»f ¦fZ¸Àf, BÀfIZY °fWX°f ¸fûffB»f ¦fZ¸f AüSX ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ¦fZ¸f Af°fZ WX`ÔÜ d³fþe ÀIcY»f ¸fZÔ dU¿fföY ·fûþ³f Jf³fZ ÀfZ QþʳfûÔ f¨¨fZ fe¸ffSX ³fûEOXfÜ VfWXSX IZY ³ff¸fe ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY ÀMXZ´f ffBÊ ÀMXZ´f ¸fZÔ dU¿fföY ·fûþ³f Jf³fZ ÀfZ QþʳfûÔ LfÂf fe¸ffSX ´fOÞX ¦fEÜ ´fWX»fZ f¨¨fûÔ IZY ´fZMX ¸fZÔ QQÊ WXbAfÜ BÀfIZY ffQ CX»MXe ¨f¢IYSX IZY Àff±f QÀ°f Af³fZ »f¦fZÜ ÀIcY»f ´fifÔ²f³f ³fZ Af³f³f-RYf³f³f ¸fZÔ A´fû»fû U ¸f`¢Àf AÀ´f°ff»f IZY OXfg¢MXSXûÔ IYû Àfc¨f³ff QeÜ ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨fZ OXf¢MXSXûÔ ³fZ f¨¨fûÔ IYf ´fif±fd¸fIY B»ffþ dIY¹ffÜ IYBÊ f¨¨fûÔ IYû AfSXf¸f IZY ffQ §fSX ·fZþ dQ¹ff ¦f¹ffÜ IbYL IYe WXf»f°f NXeIY ³fWXeÔ WXû³fZ ÀfZ CX³WXZÔ ³fþQeIY IZY þøYSXe IYûÀfÊ BÀf RYe»OX ¸fZÔ I`YdSX¹fSX f³ff³fZ IZY d»fE BÔMXSX ¸fZÔ IY¸´¹fcMXSX dU¿f¹f »fZÔÜ IY¸´¹fcMXSX ´fiû¦fifd¸fÔ¦f IZY d»fE feÀfeE, E¸fÀfeE ¹ff BÔRYfg¸fZÊVf³f MXZ¢³fû»ffgþe ¸fZÔ feMXZIY ¹ff feBÊ IYSXZÔÜ ¦fiZþbEVf³f IZY ffQ Af´f dOX´»fû¸ff B³f ¦fZ¸f dOXþfB³f EÔOX ¦fZd¸fÔ¦f, UedOX¹fû ¦fZ¸f dOXþfB³f EÔOX OXZU»f´f¸fZÔMX ÀfdMXÊdRYIZYVf³f, EOXUfÔÀOX dOX´»fû¸ff B³f ¦fZ¸f dOXþfB³f þ`ÀfZ IYûÀfÊ IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Af´f 2OXe AüSX 3OXe Qû³fûÔ ¸fZÔ ÀfZ IYûBÊ ·fe EIY ´»fZMXRYfg¸fÊ ¨fb³f ÀfIY°fZ WX`Ô AüSX CXÀfIZY ffQ CXÀfÀfZ þbOÞXe Ed´»fIZYVfÔÀf ´fSX IYf¸f IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ UIYÊ ´fiûRYfB»f ¦fZ¸f dOXþfBd³fÔ¦f ¸fZÔ IYBÊ ÀMXZ´Àf ´fSX IYf¸f WXû°ff WX`Ü BÀfIZY VfbøYAf°fe ¨fSX¯f ¸fZÔ AfMXÐÀfÊ dOXþfBd³fÔ¦f U dIiYEVf³f ´fSX IYf¸f dIY¹ff þf°ff WX`Ü BÀfIZY ffQ IYfgd¸´fiWXZd³ÀfU ÀMXûSXe »ffB³f °f`¹ffSX IYe þf°fe WX`, dþÀf¸fZÔ dÀIiYd´MXÔ¦f, I`YSXZ¢MXSX ÀIZYd¨fÔ¦f AfgþZ¢MXÐÀf, »fZU»Àf AüSX f`IY¦fifÔCXOX dOXþfBd³fÔ¦f Vffd¸f»f WX`ÔÜ BÀfIZY ffQ IY¸´¹fcMXSX ´fSX BÀfIYe dÂf-Af¹ff¸fe (3 OXe) dOXþfB³f °f`¹ffSX IYe þf°fe WX`Ü BÀf ÀMXZþ ¸fZÔ dOXþfB³fÀfÊ IYû I`YSXZ¢MXÀfÊ IZY RZYdVf¹f»f E¢Àf´fiZVfÔÀf U RYe¨fÀfÊ ´fSX JfÀf ²¹ff³f QZ³ff WXû°ff WX`Ü BÀfIZY ffQ ÀffCXÔOX BRZY¢MXÐÀf, UedOX¹fû dSXIYfgdOXÔʦÀf AüSX f`IY¦fifCXÔOX ¸¹fcdþIY °f`¹ffSX dIY¹ff þf°ff WX`Ü BÀfIZY ffQ ´fiû¦fifd¸fÔ¦f »f`Ô¦UZþ IYe ¸fQQ ÀfZ ¦fZd¸fÔ¦f ÀffgµMXUZ¹fSX °f`¹ffSX dIY¹ff þf°ff WX`Ü AfCXMX »ff¹fSX ÀffgµMXUZ¹fSX ÀfZ WXû¦ff AÔIYûÔ IYf Àf°¹ff´f³f ³fBÊ dQ»»feÜ IZYÔQie¹f ¸ff²¹fd¸fIY dVfÃff fûOXÊ (ÀfefeEÀfBÊ) ´fWX»fe ffSX fûOXÊ ´fSXeÃff IZY AÔIYûÔ IYf Àf°¹ff´f³f ÀffgµMXUZ¹fSX ÀfZ IYSX³fZ þf SXWXf WX` dþÀfÀfZ þfSXe dIYE ¦fE ´fdSX¯ff¸f ´fSX ÀfUf»f ³f JOÞXZ WXûÔÜ fûOXÊ IYe AûSX ÀfZ ¹fWX IYQ¸f d´fL»fZ Àff»f IYe ¦f»fd°f¹fûÔ ÀfZ ÀffIY »fZ°fZ WXbE CXNXf¹ff ¦f¹ff WX`Ü d´fL»fZ Àff»f ´fSXeÃff ´fdSX¯ff¸f ´fSX LfÂfûÔ ³fZ VfÔIYf þfdWXSX IYe ±feÜ BÀfIZY ffQ WXbBÊ CXØfSX ´fbdÀ°fIYfAûÔ IYe SXe- ¨fZdIÔY¦f ¸fZÔ 5 ÀfZ 26 ³fÔfSX °fIY fPÞXZ ±fZÜ ÀfefeEÀfBÊ IZY A³fbÀffSX CXÀf³fZ ´fSXeÃff ´fdSX¯ff¸f °f`¹ffSX IYSX³fZ IZY d»fE AfCXMX »ff¹fSX ÀffgµMXUZ¹fSX IYf RYfB³f»f MXZÀMX IYSX d»f¹ff WX`Ü IZYÔQie¹f ¸ff³fU ÀfÔÀff²f³f dUIYfÀf SXfª¹f¸fÔÂfe CX´fZÔQi IbYVfUfWXf ³fZ f°ff¹ff dIY fûOXÊ IZY AfBÊMXe (Àfc¨f³ff EUÔ °fIY³feIY) dU·ff¦f ³fZ ´fdSX¯ff¸f þfSXe WXû³fZ ÀfZ ´fWX»fZ WXe LfÂfûÔ IZY AÔIYûÔ IYf Àf°¹ff´f³f ÀffgµMXUZ¹fSX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ IYSX³fZ IYe ½¹fUÀ±ff IYe WX`Ü »fJ³fDYÜ »fJ³fDY dUV½fdUôf»f¹f ¸fZÔ þ»Q WXe Af dRY»¸f ¸fZdIÔY¦f ÀfZ þbOÞXZ IYûÀfÊ ·fe ´fPÞXfE þfEÔ¦fZÜ dUdU ¸fZÔ dÀIiY´MX SXfBdMXÔ¦f, d»fdSX¢Àf SXfBdMXÔ¦f, ÀMXZþ dOXþfBd³fÔ¦f, OÑZÀf dOXþfBd³fÔ¦f, OXf¹f»ffg¦f SXfBdMXÔ¦f Àf¸fZ°f A³¹f IYûÀfûÊÔ IYû IYSXUf³fZ IYe °f`¹ffSXe IYe þf SXWXe WX`Ü dUdU ´fiVffÀf³f IYe AûSX ÀfZ ´fiQZVf ÀfSXIYfSX IZY dRY»¸f dUIYfÀf ´fdSX¿fQ IYû BÀfIYf ´fiÀ°ffU ·fZþf þf SXWXf WX`Ü BÀfIZY °fWX°f dUdU ³fZ VffÀf³f ÀfZ BÀfIZY d»fE dUdU ¸fZÔ »f`f À±ffd´f°f IYSX³fZ IYe ·fe ¸ffÔ¦f IYe WX`Ü »f`f À±ffd´f°f WXû³fZ IZY ffQ BÀf¸fZÔ IYûÀfûÊÔ IYe VfbøYAf°f IYe þfE¦feÜ ¹fZ IYûÀfÊ dUdU IYe AûE³fþeÀfe dfd»OXÔ¦f ¸fZÔ ¨f»ffE þfEÔ¦fZÜ UeÀfe ´fiû. EÀf´fe dÀfÔWX ³fZ f°ff¹ff dIY dRY»¸f ¸fZÔ Ad·f³f¹f, dÀfÔd¦fÔ¦f AüSX OXfdÀfÔ¦f IZY A»ffUf ·fe Àf`ÔIYOÞXûÔ E¢Àf´fMXÊ IYe þøYSX°f WXû°fe WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ WX¸f CX³f E¢Àf´fMXÊ IYû °f`¹ffSX IYSX³fZ IZY d»fE IYûÀfûÊÔ IYe VfbøYAf°f IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ BÀf¸fZÔ WX¸ffSXe ´fWX»fe ´fif±fd¸fIY°ff WX` dIY AI`YOXd¸f¢Àf ÀfZ þbOÞXZ ´fiRZYVf³f VfbøY AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf¹ff ¦f¹ffÜ ÀIcY»f IYe WX³fIY IYf AÔQfþf BÀfe ff°f ÀfZ »f¦ff¹ff þf ÀfIY°ff WX` dIY §fMX³ff IYe þf³fIYfSXe ´ffIYSX ÀIcY»f ´fWXbÔ¨fZ ´fbd»fÀf U ´fiVffÀf³f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû IYBÊ §fÔMXZ ÀIcY»f ´fifÔ²f³f ³fZ AÔQSX ³fWXeÔ Af³fZ dQ¹ffÜ Ad²fIYfSXe ÀIcY»f IZY ¦fZMX IZY ffWXSX JOÞXZ SXWXZÜ E¢Àf´fiZÀf-UZ IZY ´ffÀf ÀfZ¢MXSX-132 ¸fZÔ ÀMXZ´f ffBÊ ÀMXZ´f ÀIcY»f WX`Ü ¹fWXfÔ Qû´fWXSX IYf ·fûþ³f U ÀfbfWX IYf ³ffV°ff f¨¨fûÔ IYû dQ¹ff þf°ff WX`Ü BÀfIZY d»fE Ad·f·ffUIYûÔ ÀfZ ·ffSXe ·fSXIY¸f RYeÀf ·fe UÀfc»f ·fdU¿¹f IYe ÀfÔ·ffU³ffEÔ Af´f fOÞXZ ¦fZd¸fÔ¦f Afg¦fʳffBþZVfÔÀf ¸fZÔ f°füSX ¦fZ¸f OXZU»f´fSX, ¦fZ¸f dOXþfB³fSX, ¦fZ¸f AfdMXÊÀMX, ¦fZ¸f EÔOX ³fZMXUIYÊ ´fiû¦fif¸fSX,dÀIiY´MX SXfBMXSX U ¦fZ¸f MXZÀMXSX IYf¸f IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ MÑZ³fe IZY °füSX ´fSX Af´fIYe Àf`»fSXe 10,000 ÷Y´fE IZY AfÀf´ffÀf WXû¦fe, þû A³fb·fU IZY Àff±f 80,000 ÷Y´fE °fIY ´fWXbÔ¨f ÀfIY°fe WX`Ü IYü³f IYSX ÀfIY°ff WX` feE, feIYfg¸f, ÀffBÔÀf ¹ff A³¹f dIYÀfe ÀMÑe¸f ÀfZ ¦fi`þbEMX ÀMXcOXZÔMXÐÀf ·fe BÀf IYûÀfÊ IYû IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ 12UeÔ °fIY ´fPÞXfBÊ IYSX ¨fbIZY ÀMXcOXZÔMXÐÀf ·fe IYûÀfÊ IZY d»fE ´ffÂf WXû°fZ WX`ÔÜ ¦fi`þbEVf³f ¸fZÔ ¹fdQ dIYÀfe IYf MXZd¢³fIY»f f`IY¦fifCXÔOX WX` °fû CXÀfZ AüSX ª¹ffQf Àf´fûMXÊ d¸f»f þf°ff WX`Ü E»f¹fc ¸fZÔ Af IYSX ÀfIZYÔ¦fZ dRY»¸f ¸fZdIÔY¦f IZY IYûÀfÊ dIYE þfEÔÜ BÀfIZY ffQ WX¸f °fIY³feIY ÀfZ þbOÞXZ IYûÀfÊ þ`ÀfZ ÀfZMX dOXþfBd³fÔ¦f, UeERYE¢Àf, Ed³f¸fZVf³f, EdOXdMXÔ¦f, I`Y¸fSXf U A³¹f °fIY³feIYe ´fWX»fbAûÔ ÀfZ þbOÞXZ IYûÀfÊ ·fe VfbøY IYSXZÔ¦fZÜ ÀfSXIYfSX IYSXZ¦fe ÀfIYfSXf°¸fIY ´fWX»f : dRY»¸f dUIYfÀf ´fdSX¿fQ IZY ÀfÔ¹fböY Àfd¨fU dQ³fZVf ÀfWX¦f»f ³fZ f°ff¹ff dIY dUdU UeÀfe ´fiû. EÀf´fe dÀfÔWX IZY Àff±f BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ EIY f`NXIY WXû ¨fbIYe WX`Ü WX¸f³fZ UeÀfe ÀfZ BÀfIYf ´fi´fûþ»f ¸ffÔ¦ff ±ffÜ Af BÀfZ VffÀf³f À°fSX ´fSX SXJf þfE¦ffÜ WX¸f³fZ BÀfÀfZ ´fWX»fZ ·fe IYBÊ E¸fAû¹fc dIYE WX`ÔÜ BÀf¸fZÔ ·fe ÀfSXIYfSX ÀfIYfSXf°¸fIY ´fWX»f IYSXZ¦fe AüSX dUdU IYe ÀfÔ·fU ¸fQQ IYSXZ¦fe, dþÀfÀfZ dUôfd±fʹfûÔ IYû ·fe »ff·f d¸f»f ÀfIZYÜ IYe þf°fe WX`Ü UeSXUfSX ÀfbfWX ´fif±fʳff IZY ffQ f¨¨fûÔ IYû ³ffV°ff dQ¹ff ¦f¹ffÜ ³ffV°fZ IZY ffQ IYSXef 15 ÀfZ 20 f¨¨fûÔ IZY ´fZMX ¸fZÔ QQÊ WXû³fZ »f¦ffÜ ÀIcY»f ´fifÔ²f³f ³fZ BÀfIYe þf³fIYfSXe Ad·f·ffUIYûÔ IYû ³fWXeÔ QeÜ ´fifÔ²f³f ³fZ ¸f`¢Àf U A´fû»fûÔ IZY OXfg¢MXSXûÔ IYû B»ffþ IZY d»fE fb»ff d»f¹ffÜ OXfg¢MXSXûÔ IYe MXe¸f ³fZ f¨¨fûÔ IYf B»ffþ dIY¹ffÜ ´fif±fd¸fIY CX´f¨ffSX IZY ffQ IYfRYe f¨¨fûÔ IYû AfSXf¸f d¸f»f ¦f¹ff, dþÀfIZY ffQ CX³WXZÔ §fSX ·fZþ³ff VfbøY dIY¹ffÜ IYWXfÔ d¸f»fZ¦fe þfgf dÀIY»f OXZU»f´f WXû³fZ IZY ffQ Af´f §fSX ÀfZ WXe Afg³f»ffB³f IYf¸f VfbøY ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ¦fZ¸f OXZU»f´f IYSXIZY ¦fc¦f»f ´»fZÀMXûSX ´fSX A´f»fûOX IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ¹fWXfÔ ÀfZ ¦fZ¸f OXfCX³f»fûOX WXû³fZ ´fSX Af´fIYû Afg³f»ffB³f ·fb¦f°ff³f ´fif~ WXû¦ffÜJbQ IYe UZfÀffBMX VfbøY IYSXIZY RiYe»ffÔdÀfÔ¦f VfbøY IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ AfCXMXÀfûdÀfÔʦf IZY þdSXE IYf¸f IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜdQ»»fe, f`Ô¦f»fb÷Y, WX`QSXfffQ þ`ÀfZ VfWXSXûÔ ¸fZÔ fOÞXe ¸f»MXe³fZVf³f»f IÔY´fd³f¹ffÔ WX`Ô þWXfÔ ¦fZ¸f OXZU»f´fÀfÊ IYe þ÷YSX°f WX`Ü Af´f ¹fWXfÔ ·fe þfgf IZY d»fE MÑf¹f IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ A¦fSX Af´f ·fe ¦fZ¸f OXZU»f´f¸fZÔMX ¸fZÔ IYdSX¹fSX IYû »fZIYSX IÔYµ¹fcþ WX` °fû dIiYEdMXdUMXe ÀfZ ·fSXf ¦fZ¸f OXZU»f´f¸fZÔMX ¸fZÔ IYdSX¹fSX Af´fIZY d»fE fZWX°fSX WXû ÀfIY°ff WX`Ü ´fi¸fbJ ÀfÔÀ±ff³f • BÔdOX¹f³f ÀIcY»f AfgRY ¦fZd¸fÔ¦f • þe BÔÀMXeMXйfcMX AfgRY dIiYEdMXU AfMXÐÀfÊ • EdVf¹f³f BÔÀMXeMXйfcMX AfgRY ¦fZd¸fÔ¦f EÔOX Ed³f¸fZVf³f • ¸ff¹ff AIZYOX¸fe AfgRY EOXUfÔÀOX dÀf³fZ¸fZdMX¢Àf • ¦»fûf»f BÔÀMXeMXйfcMX AfgRY ¦fZd¸fÔ¦f EÔOX Ed³f¸fZVf³f • AfBÊÀfeEMXe dOXþfB³f EÔOX ¸fedOX¹ff IYfg»fZþ d´fIYfÀfû Ed³f¸fZVf³f IYfg»fZþ