Views
8 months ago

Amanpath

C M Y K C M Y K 6 07

C M Y K C M Y K 6 07 A´fi`»fX 2018 Vfd³f½ffSX IY»fZ¢MXSX IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ IYf¹fÊVff»ff 8 A´fi`»f IYû ¸fbÔ¦fZ»feÜ ³fUe³f AÔVfQf¹fe ´fZÔVf³f ¹fûþ³ff IZY Ad·fQf°ffAûÔ IYf UZ°f³f Àf¸f¹f ´fSX þ¸ff/·fb¦f°ff³f ³fWXeÔ WXû³fZ ´fSX Ad·fQf°ffAûÔ IYû WXû³fZ Uf»fe ¹ffþ IYe WXfd³f IYe UÀfc»fe IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ EUÔ ÀfRY»f dIiY¹ff³U¹f³f WXZ°fb IY»fZ¢MXSX IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ 8 A´fi`»f 2018 dQ³f SXdUUfSX IYû ´fif°f: 11 fþZ IY»fZ¢MXûSXZMX IZY ¸fd³f¹ffSXe Àf·ffIYÃf ¸fZÔ Àf¸fÀ°f AfWXSX¯f EUÔ ÀfÔdU°fSX¯f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe IYf¹fÊVff»ff IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü dþÀf¸fZÔ ¸fb£¹f°f: AfWXSX¯f EUÔ ÀfÔdU°fSX¯f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû dUØf d³fQZÊVf EUÔ ´fifU²ff³fûÔ ÀfZ AU¦f°f IYSXf°fZ WXbE CX³fIYe ·fcd¸fIYf U Qfd¹f°UûÔ ´fSX dUÀ°fÈ°f ¨f¨ffÊ IYe þfE¦feÜ AfQVfÊ ¦fif¸f ¹fûþ³ff IZY dIiY¹ff³U¹f³f IYe f`NXIY 9 IYû ¸fbÔ¦fZ»feÜ IY»fZ¢MXSX ßfe E³fE³f E¢IYf IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfQVfÊ ¦fif¸f ¹fûþ³ff AÔ°f¦fÊ°f ´fi±f¸f ¨fSX¯f ¸fZÔ ¨f¹fd³f°f 40 ¦fif¸fûÔ ¸fZÔ ÀfZ dþ³f ¦fif¸fûÔ ¸fZÔ ¦fif¸f dUIYfÀf ¹fûþ³ff (½WXe.OXe.´fe.) ÀUeIÈY°f dIY¹fZ ¦f¹fZ WX`, CX³f ¦fif¸fûÔ ¸fZÔ ÀUeIÈY°f IYf¹fûÊ IZY dIiY¹ff³U¹f³f IYe dÀ±fd°f IYe Àf¸feÃff f`NXIY IY»fZ¢MXûSXZMX dÀ±f°f ¸fd³f¹ffSXe Àf·ffIYÃf ¸fZÔ 9 A´fi`»f 2018 IYû A´fSXf³WX 2.30 fþZ Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊ WX`Ü f`NXIY ¸fZÔ IYf¹fÊ EþZÔdÀf¹fûÔ õfSXf IYSXfE ¦fE IYf¹fûÊ IYe ¦fif¸fUfSX EUÔ IYf¹fÊUfSX ´fi¦fd°f, ÀfÔÀ±ff¦f°f ´fiÀfU EUÔ MXeIYfIYSX¯f IYe þf³fIYfSXe, IbY´fû¿f¯f EUÔ ff»f dUUfWX IYe þf³fIYfSXe, Vff»ffAûÔ IYe CX´fdÀ±fd°f EUÔ OÑf´fAfCXMX EUÔ ´fiüPÞX dVfÃff IYe þf³fIYfSXe, þ³¸f EUÔ ¸fÈ°¹fb ´fÔþe¹f³f IYe þf³fIYfSXe, ¦fif¸fûÔ ¸fZÔ dUôb°feIYSX¯f EUÔ Àfü·ff¦¹f ¹fûþ³ff IYe ¦fif¸fUfSX ´fi¦fd°f, ßfd¸fIY ´fÔþe¹f³f IYe dÀ±fd°f, A³¹f dU·ff¦fe¹f ¹fûþ³ffAûÔ ´fSX ¦fif¸fUfSX ¨f¨ffÊ EUÔ Àf¸feÃff IYe þfE¦feÜ CX¨¨fSXöY¨ff´f ÀIiYed³fÔ¦f IYSX B»ffþ EUÔ þf¦føYIY°ff WXZ°fb dVfdUSX Afþ ¸fbÔ¦fZ»feÜ SXf¿MÑXe¹f ÀUfÀ±¹f d¸fVf³f IZY AÔ°f¦fÊ°f ÀfÔ¨ffd»f°f ¦f`SX ÀfÔ¨ffSXe SXû¦f ´fiIYûâ, (E³f.Àfe.OXe.) ¸fbÔ¦fZ»fe AÔ°f¦fÊ°f ·ffSX°f ÀfSXIYfSX õfSXf Afþ 07 A´fi`»f IYû dUV½f ÀUfÀ±¹f dQUÀf ¸f³ff¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀf U¿fÊ IYf ±fe¸f (¹fcd³fUÀfÊ»f WXZ»±f IYUSXZþ: EUSXeU³f EUSXe½WXZ¹fSX) AüSX À»fû¦f³f WXZ»±f RYfgSX Af»f WX`Ü BÀf °ffSX°f¸¹f ¸fZÔ dþ»fZ IZY ´fi°¹fZIY ÀUfÀ±¹f IZYÔQiûÔ ¸fZÔ ¸f²fb¸fZWX EUÔ CX¨¨fSXöY¨ff´f ÀIiYed³fÔ¦f IYSX B»ffþ EUÔ þf¦føYIY°ff WXZ°fb dUVfZ¿f dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f 07 A´fi`»f 2018 IYû ´fif°f: 9 fþZ ÀfZ 4 fþZ °fIY dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü dþÀfÀfZ Af¸f þ³f°ff IYû Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY »ff·f d¸f»f ÀfIZYÜ BÀfIZY d»fE dþ»ff d¨fdIY°Àff»f¹f ¸fbÔ¦fZ»fe, Àff¸fbQfd¹fIY ÀUfÀ±¹f IZYÔQi »fûSX¸fe, ÀfSX¦ffÔU, ´f±fdSX¹ff EUÔ ¸fbÔ¦fZ»fe dþ»fZ IZY Àf¸fÀ°f ´fif±fd¸fIY ÀUfÀ±¹f IZYÔQi À°fSX ´fSX dUV½f ÀUfÀ±¹f dQUÀf IZY øY´f ¸fZÔ ¸f³ff¹ff þf SXWXf WX`Ü CXöY dVfdUSX ¸fZÔ Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY »fû¦fûÔ ÀfZ CX´fdÀ±f°f WXû³fZ IYe A´fe»f IYe ¦fBÊ WX`Ü ¸ff³fdÀfIY øY´f ÀfZ AÀUÀ±f »fû¦fûÔ IYf d³f:Vfb»IY ´fSXeÃf¯f dVfdUSX Afþ ¸fbÔ¦fZ»feÜ SXf¿MÑXe¹f ÀUfÀ±¹f d¸fVf³f IZY AÔ°f¦fÊ°f ÀfÔ¨ffd»f°f SXf¿MÑXe¹f ¸ff³fdÀfIY ÀUfÀ±¹f IYf¹fÊIiY¸f AÔ°f¦fÊ°f Afþ 07 A´fi`»f 2018 IYû dUV½f ÀUfÀ±¹f dQUÀf ¸f³ff¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀf U¿fÊ IYf ±fe¸f (¹fcd³fUÀfÊ»f WXZ»±f IYUSXZþ: EUSXeU³f EUSXe½WXZ¹fSX) AüSX À»fû¦f³f WXZ»±f RYfgSX Af»f WX`Ü BÀf °ffSX°f¸¹f ¸fZÔ ´fif±fd¸fIY ÀUfÀ±¹f IZYÔQi ÀfZ°f¦fÔ¦ff ¸fbÔ¦fZ»fe ¸fZÔ ¸ff³fdÀfIY øY´f ÀfZ AÀUÀ±f »fû¦fûÔ IYf ´fSXeÃf¯f IYSX d³fQf³f, CXd¨f°f ´fSXf¸fVfÊ EUÔ þf¦føYIY°ff WXZ°fb d³f:Vfb»IY dVfdUSX ´fif°f: 9 fþZ ÀfZ 4 fþZ °fIY Af¹fûdþ°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü dþÀfÀfZ Af¸f þ³f°ff IYû Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY BÀf dVfdUSX IYf »ff·f d¸f»f ÀfIZYÜ [ Côû¦ffa¨f»f ] 9 ÀfcÂfe¹f ¸ffÔ¦fûÔ IZY Àf¸f±fʳf ¸fZÔ dVfÃffIY¸feÊ IYf»fe ´f˜e »f¦ffIYSX dUSXû²f QVffʹff A¸f³f ´f±f ³¹fcþ ff»fûQÜ dVfÃfIY ´fÔ¨ff¹f°f ³f¦fSXe¹f d³fIYf¹f ¸fû¨ffÊ IZY ´fifÔ°fe¹f Af”f³f ´fSX ÀfÔdUd»f¹f³f ÀfdWX°f 9 ÀfcÂfe¹f ¸ffÔ¦fûÔ IZY Àf¸f±fʳf ¸fZÔ dVfÃffIY¸feÊ IYf»fe ´f˜e »f¦ffIYSX dUSXû²f QVff°fÊZ WXbE ¸fc»¹ffÔIY³f IYf¹fÊ dIY¹fZÜ ¸fû¨ffÊ IZY ¸ffÔ¦fûÔ ´fSX f³ffBÊ ¦fBÊ IY¸fZMXe õfSXf Af °fIY dSX´fûMXÊ ³fWXeÔ ÀfüÔ´fZ þf³fZ ÀfZ dVfÃffIY¸feÊ ³ffSXfþ WX`ÔÜdVfÃffIY¸fe¹fÊû ³fZ A´fi`»f IYû EIY dQUÀfe¹f ÀffÔIZYd°fIY fûOXÊ ´fSXeÃff ¸fc»¹ffÔIY³f IYf fdWX¿IYfSX ·fe dIY¹ff ±ffÜ ¸fc»¹ffÔIY³f IZY °feÀfSXZ dQ³f AfQVfÊ ff»fIY CX¨¨f°fSX ¸ff²¹fd¸fIY dUôf»f¹f ff»fûQ ¸fZÔ ¸fc»¹ffÔIY³fIY°ffÊ dVfÃffIYd¸fʹfûÔ ³fZ IYf»fe ´f˜e »f¦ffIYSX ¸fc»¹ffÔIY³f IZYÔQi ¸fZÔ CXØfSX ´fbdÀ°fIYf IYf ¸fc»¹ffÔIY³f dIY¹ffÜ ¸fû¨ffÊ IZY dþ»ff²¹fÃf dQ»fe´f ÀffWXc ³fZ f°ff¹ff ¸fc»¹ffÔIY³f »f¦f·f¦f 30 A´fi`»f °fIY WXû³ff WX`Ü þf °fIY ÀfSXIYfSX õfSXf ÀfÔdUd»f¹f³f IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ NXûÀf d³f¯fʹf ³fWXeÔ d»f¹ff þf°ff °ff °fIY BÀf ´fiIYfSX IYf dUSXû²f þfSXe SXWXZ¦ff, ¢¹fûÔdIY ÀfÔdUd»f¹f³f IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ÀfSXIYfSX ³fZ dþÀf IY¸fZMXe IYû °fe³f ¸ffWX ¸fZÔ dSX´fûMXÊ ÀfüÔ´f³fZ IYf dþ¸¸ff dQ¹ff ±ff CXÀf IY¸fZMXe õfSXf ÀfSXIYfSX IYû ¨ffSX ¸ffWX ffQ ·fe Äff´f³f ³fWXeÔ ÀfüÔ´ff þf³ff Àf¸fÓf ÀfZ ´fSXZ WX`Ü ¦fb÷YUfSX IYû ¸fc»¹ffÔIY³f dIYÀff³fûÔ IZY ¸fbïZ ´fSX dÀf¹ffÀfe ÀfÔ¦fif¸f, IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ³fZVf³f»f WXfBUZ ´fSX dIY¹ff ¨f¢IYfþf¸f A¸f³f´f±f ³¹fcþ ff»fûQÜ ¨fb³ffUe Àff»f WXû³fZ IZY ¨f»f°fZ LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf ÀfSXIYfSX IYû WXSX ¸fbïZ ¸fZÔ §fZSX³fZ ¸fZÔ þbMXe WXbBÊ WX`Ü dIYÀff³fûÔ IYf ¨f³ff 4400 ÷Y´f¹fZ Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f ¸fZÔ ³fWXeÔ JSXeQ³fZ IYû ff»fûQ ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf ¦fb¯fUØffWXe³f IYf¹fÊ IYf EIY AüSX ³f¸fc³ff VfSXff QbIYf³f IYe QeUf»f ¸fZÔ QZJ³fZ IYû d¸f»f SXWXe WX` dþÀf¸fZ EIY U¿fÊ ¸fZÔ QSXfSX Af³fZ ÀfZ UWX d¦fSX³fZ IZY IY¦ffSX ´fSX WX` A¸f³f ´f±f ³¹fcþ ff»fûQ Ü dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹f IZY AÔ¦fiZþe VfSXff QbIYf³f IYe QeUf»f ¸fZÔ QZJ³fZ IYû d¸f»f SXWXe WX` dþÀf¸fZ EIY U¿fÊ ¸fZÔ QSXfSX Af³fZ ÀfZ UWX d¦fSX³fZ IZY IY¦ffSX ´fSX WX` dþÀfÀfZ IYfSX¯f IY·fe ·fe Qb§fÊMX³ff IYf J°fSXf ¸fÔOXSXf³fZ »f¦ff WX`Ü EIY U¿fÊ ´fWX»fZ ³f¦fSX ´ffd»fIYf ff»fûQ õfSXf dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹f ¸fZÔ QZVfe U dUQZVfe VfSXff QbIYf³f IYf d³f¸ffʯf dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ QbIYf³f ¸fZÔ VfSXff dfIiYe 1 A´fiZ»f LX°°feÀf¦fPÞX SXfª¹f dU´f¯f³f ÀfWXIYfSXe ÀfÔ§f IZY ¨fZ¹fSX¸fZ³f ³fZ d¦f³ffBÊ CX´f»fd²f¹ffa A¸f³f ´f±f ³¹fcþ ´fifSXÔ·f WXû³fZ ÀfZ ´fcUÊ dþ»ff ¸fû¨ffÊ IZY ´fQfd²fIYfdSX¹fû ³fZ ¸fc»¹ffÔIY³f IZYÔQi IZY ffWXSX IYf»fe ´f˜e dU°fSX¯f ·fe dIY¹ffÜ dþ»fZ ÀfZ ¸fû¨ffÊ IZY ´fifÔ°fe¹f ÀfWXÀfÔ¨ff»fIY dU²ff¹fIY ·f`¹ffSXf¸f dÀf³WXf ³fZ A´f³fZ Àf¸f±fÊIYûÔ ½f dIYÀff³fûÔ IZY Àff±f ³fZVf³f»f WXfBUZ-930 ´fSX ¦fb÷YSX ³f¦fSX ¸fZÔ ¨f¢IYfþf¸f dIY¹ffÜ IYfÔ¦fiZÀf dU²ff¹fIY ·f`¹ffSXf¸f dÀf³WXf ³fZ SXfª¹f ÀfSXIYfSX ´fSX þ¸fIYSX UfSX dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY EIY °fSXRY °fû ÀfSXIYfSX JbQ IYû dIYÀff³f 2017 ÀfZ ´fifSXÔ·f WXbBÊ Üd³f¸ffʯf IZY EIY Àff»f ¸fZÔ WXe dUQZVfe VfSXff QbIYf³f IYe QeUfSXûÔ ¸fZÔ QSXfSXZÔ Af³fe VfbøY WXû ¦fBÊ dþÀfIZY IYfSX¯f ´fid°fdQ³f VfSXff QbIYf³f Af³fZ Uf»fZ Àf`ÔIYOÞXûÔ VfSXff ´fiZd¸f¹fûÔ ´fSX Qb§fÊMX³ff IYf J°fSXf fPÞX ¦f¹ff WX` AüSX AÔ¦fiZþe VfSXff QbIYf³f ¸fZÔ EIY U¿fÊ IZY ffQ ·fe d³f¸ffʯf IYf¹fÊ ´fc¯fÊ ³fWXeÔ WXû ´ff¹ff WX`Ü ´ffd»fIYf ³fZ AÔ¦fiZþe VfSXff ·fÔOXfSX³f dþ°fZ³Qi ¦fþZÔQi ÀfdWX°f dþ»ff ÀfWXÀfÔ¨ff»fIY »fZJSXf¸f ÀffWXc, A°fb»f AUÀ±fe, °feSX±f fOX¦fÔBʹff, dVfUZ³Qi fWXfQbSX ÀffWXc, d³f°fe³f Àfû³ffSXÀff, E»fZÔQi ¹ffQU, AdV½f³fe dWX°f`¿fe ff°ff SXWXe WX`, °fû QcÀfSXe °fSXRY dIYÀff³fûÔ ¨f³ff 4400 ÷Y´f¹fZ Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f ´fSX ³fWXeÔ JSXeQ SXWXe, þû dIY dIYÀff³fûÔ IZY Àff±f ÀfSXfÀfSX ²fûJf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¨fZ°ffU³fe Qe WX` A¦fSX Af ·fe ÀfSXIYfSX ³fWXeÔ þf¦fe °fû ´fiQZVf IYfÔ¦fiZÀf IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ CX¦fi AfÔQû»f³f dIY¹ff þfE¦ffÜ EIY WXe IYfCXÔMXSX ÀfZ dUUfQ IYe dÀ±fd°f VfSXff QbIYf³f IZY IY¸fʨffdSX¹fûÔ ³fZ f°ff¹ff dIY QZVfe U dUQZVfe VfSXff QbIYf³fûÔ ¸fZÔ EIY WXe IYfCXÔMXSX WXû³fZ IZY IYfSX¯f Af¹fZ dQ³f IY¸fʨffdSX¹fûÔ U ¦fifWXIYûÔ IZY fe¨f dUUfQ IYe dÀ±fd°f d³fd¸fÊ°f WXû°fe WX`Ü UWXeÔ ³f¦fSX ´ffd»fIYf õfSXf d³f¸ffʯf dIY¹fZ ¦f¹fZ ffCXÔOÑeUf»f ·fe LûMXZ WX`Ô dþÀfIZY IYfSX¯f VfSXff Àf´»ffBÊ IYe ¦ffOÞXe þf ·fe QbIYf³f ¸fZÔ Af°fe WX` °ff VfSXff QbIYf³fûÔ ¸fZÔ dfIiYe SXûIY Qe þf°fe WX` dþÀfÀfZ ¦fifWXIYûÔ IYû A³ffUV¹fIY BÔ°fþfSX IYSX³ff ´fOÞX°ff WX`Ü dþÀfÀfZ QbIYf³f ¸fZÔ ·ffSXe ·feOÞX WXû þf°fe WX` AüSX ·feOÞX ´fSX IYffc IYSX³fZ ¸fZÔ IY¸fʨffdSX¹fû IYû Àf¸fÀ¹ffEÔ WXû°fe WX`Ü IZY d»fE þû IYÃf f³ff¹ff ±ff UWX Afþ ·fe A´fc¯fÊ WX`Ü ·fÔOXfSX¯f IYÃf ¸fZÔ µ»fûdSXÔ¦f ³fWXeÔ WXbAf WX` dþÀfIZY IYfSX¯f IYÃf ¸fZÔ fOÞXZ-fOÞXZ ¦fèZ WXû ¦f¹fZ WX`ÔÜ dþÀfÀfZ ·fÔOXfSX¯f IYÃf A³fb´f¹fû¦fe Àffdf°f WXû SXWXf WX` BÀfIZY Àff±f WXe AÔ¦fiZþe VfSXff IYû QZVfe VfSXff QbIYf³f IZY ·fÔOXfSX¯f IYÃf ¸fZÔ ·fÔOXfSX¯f IYSX³ff ´fOÞX SXWXf WX`Ü dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹f IZY QZVfe U dÀf³WXf, ÀfÔQe´f QbfZ, WXZ¸f»ff»f þûVfe U A³¹f dVfÃffIYd¸fʹfû ³fZ ´f˜e dU°fdSX°f IYeÜ IYÃffAûÔ IZY CXØfSX ´fbdÀ°fIYf IYf ¸fc»¹ffÔIY³f ¨f»f SXWXf WX`Ü °f°´f›f°f WXfBÊÀIcY»f IZY 12 UeÔ þeU dUÄff³f IZY ´fZ´fSX ¸fZÔ dUIYfÀf J¯OX dVfÃff Ad²fIYfSXe õfSXf ³fIY»f IYSX°fZ 9 ´fSXeÃffd±fʹfûÔ IYû ´fIYOÞXf df»ffBʦfPÞÜ L.¦f. SXfª¹f Aû´f³f ´fSXeÃff 2017-18 Af¹fûdþ°f IYÃff 12 UeÔ þeU dUÄff³f IZY dU¿f¹f ¸fZ dUIYfÀf J¯OX df»ffBʦfPÞX IZY AÔ°f¦fÊ°f ´fSXeÃff IZY³QiûÔ ¸fZÔ Af¹fûdþ°f WXbAf Ü dþÀf¸fZ Aû´f³f ÀIcY»f ´fSXeÃff IZY³Qi (1) VffÀf. IY³¹ff WXfBÊ ÀIcY»f df»ffBʦfPÞX ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f ´fSXeÃff ¸fZÔ ´fSXeÃff±feÊ ÀfÔ£¹ff 439 A³fb´fdÀ±f°f ÀfÔ£¹ff 14 IbY»f 453 QþÊ ±ff ÜBÀfe °fSXWX (3) VffÀf . WXf¹fSX ÀfZIZY¯OXSXe ÀIcY»f MXc¯OXSXe ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f ´fSXeÃff±feÊ ÀfÔ£¹ff 385 , A³fb´fdÀ±f°f ÀfÔ£¹ff 11 IbY»f 398 QþÊ ´fSXeÃff±feÊ Ü UWXe 7 (4) VffÀf . WXfBÊ ÀIcY»f ¦fûSXff ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f ´fSXeÃff±feÊ ÀfÔ£¹ff 45 , A³fb´fdÀ±f°f ÀfÔ£¹ff 17 IbY»f 458 QþÊ ±ff Ü AüSX (5) VffÀf . WXf¹fSX ÀfZIZY¯OXSXe ÀIcY»f ÀfSXÀfeUûÔ ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f ´fSXeÃff±feÊ ÀfÔ£¹ff 69 . A³fb´fdÀ±f°f ÀfÔ£¹ff 03 IbY»f 831 ´fSXeÃff±feÊ Ü (6) VffÀf. WXf¹fSX ÀfZIZY¯OXSXe ÀIcY»f fZ»fdMXIYSXe ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f ´fSXeÃff±feÊ ÀfÔ£¹ff 324 . A³fb´fdÀ±f°f ÀfÔ£¹ff 08 IbY»f 330 ÀfZ (7) Vff.ff. WXf¹fSX ÀfZIZY¯OXSXe ÀIcY»f ·fMX¦ffhU ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f ´fSXeÃff ÀfÔ£¹ff 291 , A³fb´fdÀ±f°f ÀfÔ£¹ff 12 IbY»f 303 ´fSXeÃff±feÊ ±ff Ü dþÀf¸fZ ¸fb£¹f øY´f ÀfZ (6) VffÀf. WXf¹fSX ÀfZIZY¯OXSXe ÀIcY»f fZ»fdMXIYSXe ¸fZÔ 2, ³fIY¨fe IYû ´fIYOÞXf °fû UWXe 7 (4) VffÀf . WXfBÊ ÀIcY»f ¦fûSXff ¸fZÔ 7 ³fIY¨fe IYû dUIYfÀf J¯OX dVfÃff Ad²fIYfSXe õfSXf ¦fdNX°f CXOÞX³fQÀ°ff Q»f df»ffBʦfPÞX õfSXf ³fIY»f IYSX°fZ IbY»f 09 ´fSXeÃffd±fʹfûÔ IYû ³fIY»f IYSX°fZ ´ff¹ff ¦f¹ffÜ dUQZÀfe QbIYf³f ¸fZÔ Afþ ·fe ¸fb»f·fc°f ÀfbdU²ffEÔ ³fWXeÔ WX`Ü ¹fWXfÔ ³f °fû ´fe³fZ IZY ´ff³fe IYe IYûBÊ ÀfbdU²ff WX` AüSX ³f WXe ¸fcÂff»f¹f IYeÜ d»fWXfþf VfSXff QbIYf³f IZY IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû ´fe³fZ IZY ´ff³fe U ¸fcÂff»f¹f IZY d»fE B²fSX-CX²fSX ·fMXIY³ff ´fOÞX SXWXf WX`Ü ´fiÀfU ´fcUÊ þfÔ¨f EUÔ CX´f¨ffSX WXZ°fb dVfdUSX 9 A´fì»f IYû ¸fbÔ¦fZ»feÜ dþ»ff d¨fdIY°Àff»f¹f ¸fbÔ¦fZ»fe IZY IYÃf IiY¸ffÔIY 3 EUÔ 4 ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ÀfbSXdÃf°f ¸ff°fÈ°U Ad·f¹ff³f IZY dIiY¹ff³U¹f³f WXZ°fb ¦f·fÊU°fe ¸fdWX»ffAûÔ IZY ´fiÀfU ´fcUÊ þfÔ¨f EUÔ þdMX»f ´fiIYSX¯fûÔ IYf Àf¸f¹f ÀfZ ´fWX»fZ ´fWX¨ff³f AüSX CX´f¨ffSX WXZ°fb 9 A´fi`»f 2018 IYû ÀffZSXZ 9 fþZ ÀfZ dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ff»fûQÜ L.¦f. SXfª¹f dU´f¯f³f ÀfWXIYfSXe ÀfÔ§f IZY SXfª¹f ¸fÔÂfe QþfÊ ´fif~ ¨fZ¹fSX¸fZ³f SXf²ffIÈY¿¯f ¦fb~f U L.¦f. SXfª¹f ÀfWXIYfSXe ÀfÔ§f IZY A²¹fÃf »fJ³f »ff»f ÀffWXc ¦fbøYUfSX IYû Q»»feSXfþWXSXf QüSXZ IZY QüSXf³f ÀfdIYÊMX WXfDYÀf ff»fûQ ´fWXbÔ¨f ´fÂfIYfSXûÔ ÀfZ ¨f¨ffÊ IYeÜ ßfe ¦fb~f ³fZ f°ff¹ff SXfª¹f ¦fNX³f CX´fSXfÔ°f dU´f¯f³f ÀfÔ§f õfSXf A´f³fZ À±ff´f³ff IZY Àff±f WXe d³fSXÔ°fSX ÀfWXIYfdSX°ff IZY ÃfZÂf ¸fZÔ ÀfWXIYfSXe dUIYfÀf IZY CXïZ¿¹fûÔ IYe ´fcd°fÊ IZY d»fE A´f³ff ¹fû¦fQf³f QZ SXWXf WX`Ü IZY³Qi EUÔ SXfª¹f ¿ffÀf³f IYe ¸fWX°fe ¹fûþ³ffAûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f ´fSX ²ff³f CX´ffþʳf ¹fûþ³ff IYf ÀfRY»f°ff´fcUÊIY dIiY¹ff³U¹f³f dU´f¯f³f ÀfÔ§f õfSXf dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü ÀfÔ§f ´fiQZ¿f IZY dIYÀff³fûÔ IZY dUIYfÀf EUÔ CX³³f¹f³f þfSXe SXWXZ¦ff dUSXû²f ´fiQVfʳf dVfÃfIY ´fÔ¨ff¹f°f ³fd³f ¸fû¨ffÊ ff»fûQ IZY dþ»ff ÀfÔ¨ff»fIY dQ»fe´f ÀffWXc U ´fifÔ°fe¹f ÀfWXÀfÔ¨ff»fIY ´fiQe´f ÀffWXc ³fZ f°ff¹ff dIY VffÀf³f IYe AûSX ÀfZ ÀfÔdUd»f¹f³f ÀfdWX°f A³¹f ¸ffÔ¦fûÔ ´fSX NXûÀf U ÀfIYfSXf°¸fIY d³f¯fʹf WXû³fZ °fIY ¹fWX ÀffÔIZYd°fIY ´fiQVfʳf U dUSXû²f BÀfe °fSXWX þfSXe SXWXZ¦ffÜ CXØfSX ´fbdÀ°fIYfAûÔ IYe þfÔ¨f IYSXfBÊ þfE¦feÜ Ad²fIYfÔVf ½¹ff£¹ff°ff ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IYe OXйfcMXe »f¦ffBÊ ¦fBÊ WX`Ü ¦f°f dQ³fûÔ 15 dQUÀf °fIY ¨f»fZ AfÔQû»f³f IZY ´f›f°f VffÀf³f õfSXf ÀfÔdUd»f¹f³f ´fSX Af °fIY d³f¯fʹf ³fWXeÔ WXû³fZ ÀfZ dVfÃffIYd¸fʹfû ¸fZÔ JfÀfe ³ffSXfþ¦fe WX`Ü Afþ ¸fc»¹ffÔIY³f IZYÔQi ¸fZÔ dþ»ff ¸fû¨ffÊ IZY ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àff±f °fûSX¯f QZVf¸fbJ, ÀfÔþ¹f NXfIbYSX, ¦fÔ¦ff´fiÀffQ ffSX»fZ, WXSXeVf ÀffWXc, UeSXZÔQi ´fMXZ»f, U ¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ ÀfZ Àfb¿f¸ff ´fMXZ»f, ¹fVfû¸fd°f, IZY. ÀffWXc, d³f¸fÊ»ff ¨fü²fSXe, RbY»fZV½fSXe NXfIbYSX, IZY. þ¹ff´fiQf, CX¸ff IZYÀfSXe, Ue¯ff ¸f¦fZÔQi ÀfdWX°f Àf`IYOÞXûÔ ½¹¹ff£¹ff°ff ´fÔ¨ff¹f°f IYf»fe ´f˜e »f¦ffIYSX ¸fc»¹ffÔIY³f ¸fZÔ Vffd¸f»f SXWXZÜ ¸fZÔ ¸fWX°U´fc¯fÊ ¹fû¦fQf³f QZ SXWXZ WX`ÔÜ 12 »ffJ ´fÔþeIÈY°f dIYÀff³fûÔ ÀfZ 56 »ffJ ¸fedMÑIY MX³f ²ff³f IYe JSXeQe : ßfe ¦fb~f ³fZ f°ff¹ff dIY U¿fÊ 2017- 18 ¸fZÔ dU´f¯f³f ÀfÔ§f õfSXf ´fiQZ¿f ¸fZÔ 1333 ´fif±fd¸fIY IÈYd¿f ÀffJ ÀfWXIYfSXe Àfd¸fd°f (»f`¢Àf EUÔ ´f`¢Àf) IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ 1992 CX´ffþʳf IZY³QiûÔ ¸fZÔ ¿ffÀf³f õfSXf d³f²ffÊdSX°f Àf¸f¹ffUd²f 15 ³fU¸fSX 2017 ÀfZ 31 þ³fUSXe 2018 °fIY 12 »ffJ 2 WXþfSX 16 ´fÔþeIÈY°f dIYÀff³fûÔ ÀfZ 56 »ffJ 88 WXþfSX 434 ¸fedMÑIY MX³f ²ff³f IYe JSXeQe IYe ¦fBÊÜ 15 »ffJ ¸fedMÑIY MX³f ²ff³f SXf¹f´fbSX 18 U¿fûÊa ÀfZ ²f¸fʳf¦fSXe ¸fZÔ WXe OXZSXf þ¸ffE ´feE¨fBÊ IZY BÔþed³f¹fSX A¸f³f ´f±f ³¹fcªf OXûÔ¦fSX¦fPÞÜ ²f¸fʳf¦fSXe IZY ³ff¸f ÀfZ dU£¹ff°f ¸ffÔ f¸»fZ¿USXe QZUe IYe ³f¦fSXe OXûÔ¦fSX¦fPÞX IZY »fûIY ÀUfÀ±¹f ¹ffÔdÂfIYe¹f dU·ff¦f ¸fZÔ ´fQÀ±f BÔþed³f¹fSX þû d³f¹f¸f dU´fSXe°f 18 UVfûÊ ÀfZ EIY WXe þ¦fWX ¸fZÔ OXZSXf þ¸ff¹fZ WXbE WX` ¹fWX ¨f¨ffÊ AüSX Àfû¨f³fZ IYf dUVf¹f f³f ¦f¹ff WX` dIY AfdJSX SXfª¹f ¨fb³ffU Af¹fû¦f, dU·ff¦f IZY À±ff³ffÔ°fSX¯f d³f¹f¸f EUÔ ÀfSXIYfSX IZY VffÀfIYe¹f À±ff³ffÔ°fSX¯f d³f¹f¸f BÀf BÔþed³f¹fSX IZY d»fE ³fWXe f³ff¹fZ ¦f¹fZ WX`Ü ÀfUÊ´fi±f¸f WX¸f Af´fIYû ¹fWX f°ff QZ dIY ³f¦fSX IZY WXe EIY AfSXMXeAfBÊ IYf¹fÊIY°ffÊ õfSXf Àfc¨f³ff Ad²fIYfSX IYf CX´f¹fû¦f IYSX »fûIY ÀUfÀ±¹f ¹ffÔdÂfIYe¹f dU·ff¦f OXûÔ¦fSX¦fPÞX ¸fZÔ Ad²fIYfSXe IY¸fʨffSXe IZY ´fQÀ±ff´f³ff IYe Àfc¨fe ¸ffÔ¦fe ¦fBÊ dþÀfIZY ffQ ´fWX»fZ °fû B³f ´fQ¸f´fbSX, ·fe¸f´fbSXe EUÔ ÀfZ¸fSXIYû³ff CXd¨f°f ¸fc»¹f IYe QbIYf³f ÀfÔ¨ff»f³f WXZ°fb AfUZQ³f Af¸fÔdÂf°f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ¸fbÔ¦fZ»feÜ VffÀfIYe¹f CXd¨f°f ¸fc»¹f IYe QbIYf³f ´fQ¸f´fbSX, ·fe¸f´fbSXe EUÔ ÀfZ¸fSXIYû³ff IYf ÀfÔ¨ff»f³f ÀUfd¸f°U dSXöY WXû³fZ IZY IYfSX¯f B¨LbIY ÀfÔÀ±ffAûÔ ÀfZ Vf°fûÊ IZY A²fe³f ´fiIYfdVf°f d°fd±f ÀfZ ·fe¸f´fbSXe AüSX ÀfZ¸fSXIYû³ff IZY d»fE Àff°f dQUÀf EUÔ ´fQ¸f´fbSX IZY d»fE ´ffÔ¨f dQUÀf IZY ·fe°fSX A³fbdU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe (SXf.) IYf¹ffÊ»f¹f ¸fbÔ¦fZ»fe ¸fZÔ IYf¹ffÊ»f¹fe³f Àf¸f¹f ´fSX AfUZQ³f Af¸fÔdÂf°f dIYE ¦fE WX`Ü Ad²fIÈY°f ÀfÔÀ±ff ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f, ¸fdWX»ff ÀU ÀfWXf¹f°ff Àf¸fcWX, ´fif±fd¸fIY IÈYd¿f VffJf Àfd¸fd°f¹ffÔ, A³¹f ÀfWXIYfSXe Àfd¸fd°f¹ffÔ, ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f WXZ°fb ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f IZY õfSXf QbIYf³f ÀfÔ¨ff»f³f IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f IYû QbIYf³f ÀfÔ¨ff»f³f ÀU°f: IYSX³ff WXû¦ff A±ffÊ°f dIYÀfe d³fþe ½¹fdöY IYû Ad²fIÈY°f ³fWXeÔ dIY¹ff þf ÀfIZY¦ffÜ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f õfSXf QbIYf³f ÀfÔ¨ff»f³f IYSX³fZ ´fSX ÀfSX´fÔ¨f, EIY ´fÔ¨f, ´fÔ¨ff¹f°f Àfd¨fU EUÔ EIY ¦fSXefe SXZJf IZY ³fe¨fZ þeU³f ¹ff´f³f IYSX³fZ Uf»fZ IYfOXʲffSXe °f±ff EIY A³°¹fûQ¹f IYfOXʲffSXe ½¹fdöY dþÀf¸fZÔ Qû ¸fdWX»ff ÀfQÀ¹f WXû³ff Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY õfSXf AfUQZIY IYû þf³fIYfSXe QZ³fZ IZY d»fE ¦fb¸fSXfWX dIY¹ff ¦f¹ff þf³fIYfSXe »fZ³fZ ÀfÔfÔd²f°f ÀffSXe ´fidIiY¹ff ´fcSXe IYSX³fZ EUÔ Vfb»IY AQf IYSX³fZ IZY ffQ ·fe Afþ-IY»f, Afþ- IY»f IYSX°fZ WXbE ¸fWXe³fû ¦fb¸fSXfWX IYSX³fZ IZY ffQ þf³fIYfSXe ´fiQf³f IYe ¦fBÊÜþf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE AfUZQIY ÀfZ ¹fWX ·fe IYWXf ¦f¹ff dIY WX¸fZÔ ³ff dIYÀfe IYf OXSX, ³ff dIYÀfe IYf ·f¹f ¢¹fûÔdIY WX¸fIYû WX` ´fiQZVf IZY ¸fbdJ¹ff IYf Vf¹fÜ ¹fdQ Ad²fIYfdSX¹fûÔ õfSXf IYWXe ¦fBÊ B³f »ffBʳfû ´fSX ¦füSX dIY¹ff þf¹fZ °fû IYWXeÔ ³ff IYWXeÔ ¹fWX »ffBʳfZ ¨fdSX°ff±fÊ WXû°fe ³fþSX Af SXWXe WX` °f·fe d´fL»fZ 18 UVfûÊ ÀfZ EIY BÔþed³f¹fSX EIY WXe þ¦fWX ´fSX ·fe AÔ¦fQ IYe °fSXWX ´f`SX þ¸ffIYSX f`NXZ WX`Ü Àfc¨f³ff IZY Ad²fIYfSX IZY °fWX°f ´fif~ ´fQÀ±ff´f³ff Àfc¨fe IZY Af²ffSX ´fSX ÀfÔ¦fiWX¯f IZY³QiûÔ ¸fZÔ »f¦ffE þf¹fZÔ¦fZ ÀfeÀfeMXeUe I`Y¸fSXZ ´fÂfIYfSXûÔ ÀfZ ¨f¨ffÊ IZY QüSXf³f ßfe ¦fb~f ³fZ f°ff¹ff ´fiQZ¿f IZY Àf·fe ²ff³f ÀfÔ¦fiWX¯f IZY³QiûÔ ¸fZÔ ¨fûSXe, ¿ffMXZÊþ ¸fZÔ dUUfQ þ`Àfe §fMX³ff IYû SXûIY³fZ IZY CXïZ¿¹f ÀfZ ÀfeÀfeMXeUe I`Y¸fSXZ »f¦ffE þfEÔ¦fZÜ UWXeÔ ²fSX¸fIYfÔMXf ·fe »f¦ff¹ff þf¹fZ¦ff dþÀf¸fZÔ ff»fûQ dþ»fZ IZY ÀfÔ¦fiWX¯f IZY³Qi ·fe Vffd¸f»f WX`ÔÜ ´fiZÀfUf°ffÊ ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f EUÔ SXfª¹f ÀfWXIYfSXe ÀfÔ§f »fJ³f »ff»f ÀffWXc U ff»fûQ ÀfWXIYfSXe dU´f¯f³f ÀfÔ§f IZY dþ»ff²¹fÃf Ófb³fÓfb¸f ¦fb~f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ þþÊSX ¸ff¦fÊ IYf OXf¸fSXeIYSX¯f dU·ff¦f õfSXf dIY¹ff þf SXWXf ff»fûQÜ dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹f ¸fZÔ dÀ±f°f SXZ»fUZ ÀMXZVf³f þf³fZ Uf»fZ ´fbSXf³fZ WXû ¨fbIZY þþÊSX ¸ff¦fÊ IYf OXf¸fSXeIYSX¯f dU·ff¦f õfSXf dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü CXöY ¸ff¦fÊ ff»fûQ SXfþ³ffÔQ¦ffÔU ¸ff¦fÊ ´fSX dÀ±f°f E»fAfBÊÀfe IYf¹ffÊ»f¹f IZY Àff¸f³fZ ÀfZ WXûIYSX ¦fbþSX°fe WX`, þû d´fL»fZ IYBÊ U¿fûÊ ÀfZ JSXff WXû ¨fbIYe ±fe Ü BÀf ¸ff¦fÊ IYf ´fWX»fZ ·fe OXf¸fSXeIYSX¯f WXû ¦f¹ff ±ff »fZdIY³f ¦fb¯fUØffWXe³f WXû³fZ IYe UþWX ÀfZ ÀfOÞXIY IZY fe¨fûÔ-fe¨f QSXfSX WXû³fZ ÀfZ UWX Qû ·ff¦f ¸fZÔ fMX ¦f¹ff ±ff dþÀfIYe UþWX ÀfZ ³ff¦fdSXIYûÔ õfSXf ¸fSX¸¸f°f IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f ffSX ffSX IYe þf SXWXe ±feÜ CXöY ¸ff¦fÊ ÀfZ WXûIYSX SXZ»fUZ ÀMXZVf³f þf³fZ Uf»fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff Ad²fIY SXWX°fe WX`Ü d»fWXfþf Af OXf¸fSXeIYSX¯f WXû³fZ ÀfZ Af³fZ-þf³fZ Uf»fZ SXfWX¦feSXûÔ U ¹ffdÂf¹fûÔ IYû ÀfbdU²ff d¸f»fZ¦feÜ IYf»fû³fe UfdÀf¹fûÔ IYû d¸f»fZ¦fe ÀfbdU²ff : ¦füSX°f»ff WX` dIY CXöY ¸ff¦fÊ UWXf fÀfZ IYf»fû³fe IZY d³fUfdÀf¹fû U SXZ»fUZ dU·ff¦f IZY Ad²fIYfSXe IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY d»fE f³ff¹ff ¦f¹ff WX`, þWXfÔ dU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe, IY¸fʨffSXe d³fUfÀf IYSX°fZ WX`ÔÜ ÀfOÞXIY JSXff IZY QüSXf³f B³WXZÔ ·fe IYBÊ ´fSXZVffd³f¹fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX SXWXf ±ffÜ Af CX³fIZY ´fdSXUfSXûÔ ³fZ ·fe SXfWX°f IYe ÀffÔÀf »feÜ Q»»fe ÀfZ Qb¦fÊ °fIY Af³fZ þf³fZ Uf»fZ ´f`ÀfZÔþSX dQ³f ·fSX ¸fZÔ ´ffÔ¨f ffSX Qû³fûÔ AûSX SXd³fÔ¦f IYSX°fe WX`Ü dþÀfIZY IYfSX¯f CXöY ¸ff¦fÊ ´fSX SXZ»fUZ ÀMXZVf³f þf³fZ Uf»fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff Ad²fIY SXWX°fe WX`Ü AfUV¹fIY WX` IZY Àfd¸fd°f õfSXf ÀfÔ¨ff»f³f dIY¹ff þf³ff WXû¦ffÜ À±ff³fe¹f dVfdÃf°f fZSXûþ¦ffSX ½¹fdöY IYû ÀfZ»Àf¸fZ³f IZY ´fQ ´fSX ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f A³fb¸fûQ³f ´f›f°f SXJf þf³ff Ad³fUf¹fÊ WXû¦ffÜ ¸fdWX»ff ÀU ÀfWXf¹f°ff Àf¸fcWX WXZ°fb Àf¸fcWX IYf ´fÔþe¹f³f WXû³ff Ad³fUf¹fÊ WX`Ü Àf¸fcWX IZY Jf°fZ ¸fZÔ ´f¹ffÊ~ ²f³f SXfdVf þ¸ff WXû³ff Ad³fUf¹fÊ WX` dþÀfÀfZ B»fZ¢MÑfd³fIY IYfÔMXf, MXZf»fZMX EUÔ EIY ¸ffWX IZY Jfôf³³f EUÔ IZYSXûdÀf³f IZY OXe.OXe. WXZ°fb ´f¹ffÊ~ SXfdVf WXûÜ Àf¸fcWX õfSXf dUIiYZ°ff IZY ´fQ ´fSX dVfdÃf°f fZSXûþ¦ffSX ¸fdWX»ff IYû SXJ³ff Ad³fUf¹fÊ WXû¦ffÜ CX´fAd·f¹fÔ°ff AfSX fe Vf¸ffÊ 8 ¸ff¨fÊ 2001 ÀfZ OXûÔ¦fSX¦fPÞX ¸fZÔ ´fQÀ±f WXbE dþÀfIZY dWXÀfff ÀfZ Afþ B³WXZ 18 UVfÊ ÀfZ ·fe Ad²fIY Àf¸f¹f ÀfZ IbYÔOX»fe ¸ffSXIYSX f`NXZ WX` AüSX A´f³fe IYfSX¦fbþfdSX¹fûÔ ÀfZ IY¸ff¹fZ WXbE IYf»fZ ²f³f IZY f»f ´fSX ³ff dÀfRYÊ VffÀf³f IZY À±ff³ffÔ°fSX¯f d³f¹f¸f IYû NXZÔ¦ff dQJf SXWXZÔ WX` fd»IY OXûÔ¦fSX¦fPÞX ¸fZÔ A´f³fe ¸f³f¸ff³fe IYSX SXWXZÔ WX`Ü ¹fWXfÔ ´fSX ¦füSX IYSX³fZ Uf»fe ff°f ¹fWX WX` dIY B³f 18 UVfûÊ ¸fZÔ °fe³f ÀfZ ¨ffSX dU²ff³fÀf·ff EUÔ »fûIY Àf·ff ¨fb³ffU ÀfÔ´f³³f WXû ¨fbIZY WX` BÀfIZY ffUþcQ ³ff °fû ¨fb³ffU Af¹fû¦f, ³ff dU·ff¦f AüSX ³ff WXe VffÀfIYe¹f À±ff³ffÔ°fSX¯f d³f¹f¸f B³fIZY d»fE »ff¦fc WXbE AüSX ¹fWX BÔþed³f¹fSX »f¦ff°ffSX B°f³fZ »fÔfZ Àf¸f¹f ÀfZ EIY WXe À±ff³f ´fSX ´fQÀ±f WX` AüSX ³f¦fSX IZY dUIYfÀf IYû ´fi·ffdU°f IYSX SXWXf WX`Ü ÀfÔ¦fiWX¯f IZY³QiûÔ ¸fZÔ ·fÔOXfSX¯f : ßfe ¦fb~f ³fZ f°ff¹ff CX´ffdþÊ°f ²ff³f ¸fZÔ ÀfZ 3 A´fi`»f 2018 IYe dÀ±fd°f °fIY 41 »ffJ 44 WXþfSX ¸fedMÑIY MX³f ²ff³f Àfd¸fd°f¹fûÔ ÀfZ Àfe²fZ d¸f»fSXûÔ IYû IYÀMX¸f ¸fed»fÔ¦f IZY d»fE ´fiQf³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ UWXeÔ 15 »ffJ 42 WXþfSX ¸fedMÑIY MX³f ²ff³f ÀfÔ¦fiWX¯f IZY³QiûÔ ¸fZÔ ·fÔOXfSX¯f IYSXf¹ff ¦f¹ffÜ IY¸´¹fcMXSXeIÈY°f JSXeQe ¸fZÔ L¦f ´fWX»ff SXfª¹f : ¨fZ¹fSX¸fZ³f ³fZ f°ff¹ff ¸ffIYÊRZYOX IZY °fWX°f ²ff³f JSXeQe IZY³QiûÔ ¸fZÔ IY¸´¹fcMXSXeIÈY°f IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX ´fWX»ff SXfª¹f WX`Ü BÀfIZY d»fE ¸ffIYÊRZYOX IYû ·ffSX°f ÀfSXIYfSX ÀfZ BÊ-¦fUʳfZÔÀf IYf ´fbSXÀIYfSX ·fe d¸f»ff WX`Ü C M Y K

C M Y K 07 A´fi`»f 2018 Vfd³f½ffSX SXf¹f´fbSX [ ªffaªf¦feSX ¨ffa´ff] 7 SXZ°f ¸fZÔ °fQe»f WXû ¦fBÊ ´fcSXe WXÀfQZU ³fQe.... C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K ÀfÔ·ff¦fe¹f CX´ff²¹fÃf f³fZ ¦füSXU ¦fb~f þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ ¦f¸feÊ IZY Àff±f WXe ÃfZÂf ¸fZÔ ´ff³fe IYe ¦fÔ·feSX Àf¸fÀ¹ff JOÞXe WXû ¦fBÊ WX`Ü ¹fWXfÔ °fIY þeU³fQfd¹f³fe WXÀfQZU ³fQe ´fcSXe °fSXWX SXZ°f ¸fZÔ °fQe»f WXû ¦fBÊ WX`Ü BÀfIZY ¨f»f°fZ »fû¦fûÔ IZY Àf¸fÃf d³fÀ°ffSX IYe ¦fÔ·feSX Àf¸fÀ¹ff JOÞXe WXû ¦fBÊ WX`Ü þ»fÀ°fSX ³fe¨fZ þf³fZ IZY IYfSX¯f ´fWX»fZ WXe °ff»fff IZY Àff±f WXe WX`ÔOX´fÔ´f U fûSX þUff QZ³fZ »f¦fZ WX`ÔÜ EZÀfZ ¸fZÔ ´ff³fe IZY d»fE »fû¦f ÂffdWX-ÂffdWX IYSX³fZ »f¦fZ WX`ÔÜ WXÀfQZU ³fQe ¸fZÔ ´ff³fe LûOÞXZ þf³fZ IZY ffQ WXe »fû¦fûÔ IYû IbYL WXQ °fIY SXfWX°f d¸f»f ÀfIY°fe WX`Ü ¨ffÔ´ff ÀfdWX°f AÔ¨f»f IZY d»fE WXÀfQZU ³fQe þeU³fQfd¹f³fe WX`Ü WXÀfQZU IZY ´ff³fe IYf CX´f¹fû¦f ´fZ¹fþ»f, d³fÀ°ffSX, dÀfÔ¨ffBÊ IZY A»ffUf ´ffUSX ´»ffÔMXûÔ IZY d»fE dIY¹ff þf°ff WX`Ü ´fiVffÀf³f IYe CXQfÀfe³f°ff IZY IYfSX¯f fe°fZ IbYL Àff»fûÔ ÀfZ WXÀfQZU IYe CX»MXe d¦f³f°fe VfbøY WXû ¦fBÊ WX`Ü ´ffUSX ´»ffÔMXûÔ IZY A´fdVfá U ³ff»fe IZY ´ff³fe ÀfZ WXÀfQZU Af AÔd°f¸f ´fOÞXfU ´fSX WX`Ü ´fiQc¿f¯f IYe UþWX ÀfZ ³fQe ´fcSXe °fSXWX SXZ°f ¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX þ³fÊd»fÀMX ¹fcd³f¹f³f IZY ´fiQZVff²¹fÃf BÊV½fSX QbfZ ³fZ df»ffÀf´fbSX ÀfÔ·ff¦f IZY dSXöY ´fQûÔ ´fSX Àf¸·ff¦fe¹f CX´ff²¹fÃf IZY d»fE þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ff IZY ¦füSXU IbY¸ffSX ¦fb~f, IbYÀf¸fbÔOXf d³fUfÀfe IbY¸ffSX SXfNXüSX EUÔ ÀfSX¦ffÔU d³fUfÀfe WX³feRY ¸fZ¸f³f IYû ¸f³fû³fe°f dIY¹ff WX`Ü CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY ¦füSXU IbY¸ffSX ¦fb~f ³fZ d´fL»fZ IYBÊ ¸fWXe³fûÔ ÀfZ BÀf ÀfÔ¦fNX³f ÀfZ þbOÞXIYSX d³f:ÀUf±fÊ ·ffU ÀfZ þ³fdWX°f ÀfZ þbOÞXZ IYf¹fÊ dIY¹ff WX`Ü ßfe ¦fb~f ³fZ dþ»fZ AüSX ´fiQZVf IZY dUd·f³³f þ¦fWXûÔ ¸fZÔ þfIYSX þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ff ÀfZ ¸fWXfÀfd¨fU IZY øY´f ¸fZÔ ÀfÔ¦fNX³f ¸fZÔ ¸fþfc°fe IZY Àff±f IYf¹fÊ dIY¹ff WX`Ü CX³fIYe d³f¹fbdöY ÀfZ ÀfÔ§f IZY ÀfÔSXÃfIY IbY»fUÔ°f Àf»fcþf, IYf¹fÊIYfSXe A²¹fÃf ßfe¸f°fe d³f¸fÊ»ff Vf¸ffÊ, ÀfÔ·ff¦f ´fi·ffSXe df»ffÀf´fbSX ÀfÔ·ff¦f A²¹fÃf ³fe»f¸f ´fOÞXUfSX ÀfdWX°f A³¹f »fû¦fûÔ ¸fZÔ WX¿fÊ WX`Ü ´fifIÈYd°fIY Af´fQf IZY ´fiIYSX¯f ¸fZÔ ¸fQQ ¸fÔþcSX þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ IY»fZ¢MXSX OXfg. EÀf ·ffSX°feQfÀf³f ³fZ ´fifIÈYd°fIY Af´fQf IZY EIY ´fiIYSX¯f ¸fZÔ ¸fÈ°fIY IZY d³fIYMX°f¸f UfdSXÀf IZY d»fE SXfþÀU ´fbÀ°fIY ´fdSX´fÂf 6-4 IZY °fWX°f IbY»f ¨ffSX »ffJ ÷Y´fE IYe ¸fQQ ÀUeIÈY°f IYe WX`Ü IY»fZ¢MXSX IYf¹ffÊ»f¹f ÀfZ þfSXe AfQZVf IZY A³fbÀffSX I`Y±ff, WXÀfüQ d³fUfÀfe f˜c»ff»f IYe Ad¦³f Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ ¸fÈ°¹fb IZY ´fiIYSX¯f ¸fZÔ ¹fWX ÀfWXf¹f°ff SXfdVf ÀUeIÈY°f IYe ¦fBÊ WX`Ü SX¸f³f IZY ¦fûNX IYf ´fiÀffSX¯f IY»f þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX IYe ¸ffdÀfIY SXZdOX¹fû Uf°ffÊ SX¸f³f IZY ¦fûNX IYf ´fiÀffSX¯f SXdUUfSX 8 A´fi`»f IYû AfIYfVfUf¯fe IZY SXf¹f´fbSX IZY³Qi ÀfZ ÀfbbfWX 10.45 fþZ dIY¹ff þfE¦ffÜ SXfª¹f ¸fZÔ dÀ±f°f AfIYfVfUf¯fe IZY df»ffÀf´fbSX, SXf¹f¦fPÞX, þ¦fQ»f´fbSX AüSX Ad¸fIYf´fbSX °f±ff ÀfSXf¹f´ff»fe IZY³QiûÔ ÀfZ ·fe EIY Àff±f BÀf IYf¹fÊIiY¸f IYf ´fiÀffSX¯f dIY¹ff þfE¦ffÜ ■ d³fÀ°ffSX IZY d»fE ¨ffÔ´ff ¸fZÔ JOÞXe WXbBÊ ¦fÔ·feSX Àf¸fÀ¹ff ■ þ»fÀ°fSX ³fe¨fZ þf³fZ IZY IYfSX¯f °ff»fff AüSX WX`ÔOX´fÔ´fûÔ ³fZ ·fe dQ¹ff þUff °fQe»f WXû ¦fBÊ WX`Ü A·fe WXÀfQZU ³fQe ÀfcJ³fZ IZY IYfSX¯f »fû¦f ´ff³fe IZY d»fE ÂffdWX-ÂffdWX IYSX³fZ »f¦fZ WX`ÔÜ Af»f¸f ¹fWX WX` dIY ¨ffÔ´ff IZY dUd·f³³f §ffMXûÔ ¸fZÔ ´ff³fe WXe ³fWXeÔ WX`Ü ¹fWXfÔ °fIY VfWXSX IYf ´fi¸fbJ OXûÔ¦ff§ffMX ÀfZ »fZIYSX E³feIYMX °fIY ³ff»fe IZY ´ff³fe ÀfZ IYe¨fOÞX IYf Àf¸fifª¹f À±ffd´f°f WXû ¦f¹ff WX`, þfdIY AfÀf´ffÀf ·fe ´ff³fe WXe ³fWXeÔ WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYû ³fWXf³fZ, IY´fOÞXf ²fû³fZ ÀfdWX°f d³fÀ°ffSX IZY d»fE IYfRYe þïûþWXQ IYSX³ff ´fOÞX SXWXf WX`Ü ¹fWXe WXf»f ³fQe IZY Àf·fe §ffMXûÔ IYf WX`Ü þ»fÀ°fSX ³fe¨fZ þf³fZ IZY IYfSX¯f VfWXSX IZY °ff»fffûÔ IYf ´fWX»fZ WXe fbSXf WXf»f WX`Ü ´fiVffÀf³f IYe CXQfÀfe³f°ff IZY IYfSX¯f VfWXSX IZY LbB¹ff °ff»fff, d°f»fWXf OXfSXe ÀfdWX°f IYBÊ °ff»fff ´fWX»fZ WXe ÀffSXf¦ffÔU IYû ¨ffÔ´ff ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ Vffd¸f»f IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f ■ °fWXÀfe»f Ad²fUöYf ÀfÔ§f ³fZ dþ»ff ÀfÂf ³¹ff¹ff²feVf IYû ÀfüÔ´ff Äff´f³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ ¨ffÔ´ff ¸fZÔ ½¹fUWXfSX ³¹ff¹ff»f¹f IYe À±ff´f³ff 21 þ³fUSXe 2008 IYû IYe ¦fBÊ ±feÜ CXÀf Àf¸f¹f ÀffSXf¦ffÔU ±ff³ff IYû ½¹fUWXfSX ³¹ff¹ff»f¹f ¨ffÔ´ff IZY ÃfZÂffd²fIYfSX ¸fZÔ SXJf ¦f¹ff ±ffÜ UWXeÔ ÀffSXf¦ffÔU ¨ffÔ´ff °fWXÀfe»f ÃfZÂf ¸fZÔ WX`Ü »fZdIY³f °fe³f- ¨ffSX Àff»fûÔ ÀfZ ÀffSXf¦ffÔU IYû ½¹fUWXfSX ³¹ff¹ff»f¹f þfÔþ¦feSX IZY A²fe³f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfÀfZ »fû¦fûÔ IYû IYBÊ °fSXWX IYe ´fSXZVff³fe WXû SXWXe WX`Ü °fWXÀfe»f Ad²fUöYf ÀfÔ§f ¨ffÔ´ff ³fZ dþ»ff EUÔ ÀfÂf ³¹ff¹ff²feVf IYû Äff´f³f QZ°fZ WXbE ÀffSXf¦ffÔU IYû ¨ffÔ´ff ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ Àf¸ffdWX°f dIYE þf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe WX`Ü °fWXÀfe»f Ad²fUöYf ÀfÔ§f ³fZ A´f³fZ Äff´f³f ¸fZÔ IYWXf WX` dIY ·fü¦fûd»fIY údáIYû¯f ÀfZ ÀffSXf¦ffÔU IYe QcSXe ¨ffÔ´ff ÀfZ IYSXef 20 dIY¸fe WX`Ü UWXeÔ ¨ffÔ´ff ÀfZ þfÔþ¦feSX IYe QcSXe IYSXef 10 dIY¸fe WX`Ü ÀffSXf¦ffÔU ÀfZ þfÔþ¦feSX ³¹ff¹ff»f¹f þf³fZ IZY d»fE ¨ffÔ´ff ÀfZ WXûIYSX þf³ff ´fOÞX°ff WX`Ü ÀffSXf¦ffÔU ÀfZ þfÔþ¦feSX þf³fZ IZY d»fE A³¹f IYûBÊ ¸ff¦fÊ ³fWXeÔ WX`Ü BÀf ´fiIYfSX ÀffSXf¦ffÔU IZY Af¸f »fû¦fûÔ IYû ¨ffÔ´ff ½¹fUWXfSX ³¹ff¹ff»f¹f ´ffSX IYSXIZY WXe þfÔþ¦feSX ½¹fUWXfSX ³¹ff¹ff»f¹f þf³ff ´fOÞX°ff WX`, þû CX³fIZY d»fE A°¹fÔ°f VfSXff IZY Àff±f ¨ffSX ´fIYOÞXfE A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ¸fWXfÀf¸fbÔQÜ IY»fZ¢MXSX ßfe dWX¸fdVfJSX ¦fb~f ³fZ dþ»ff AffIYfSXe Ad²fIYfSXe, ¸fWXfÀf¸fbÔQ EUÔ AffIYfSXe CX´fd³fSXeÃfIYûÔ IYû Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX ¸fdQSXf QbIYf³fûÔ IYf AfIYdÀ¸fIY d³fSXeÃf¯f IYSX AU`²f VfSXff dfIiYe EUÔ d¸f»ffUMX JûSXe ´fSX SXûIY »f¦ff³fZ IZY d³fQZÊVf dQE ¦fE ±fZÜ BÀfe °ffSX°f¸¹f ¸fZÔ Afþ AffIYfSXe dU·ff¦f IYû Àfc¨f³ff d¸f»f³fZ ´fSX d´f±füSXf IZY dUQZVfe ¸fdQSXf QbIYf³f ¸fZÔ QdfVf Qe ¦fBÊÜ ¸füIZY ´fSX QbIYf³f ¸fZZÔ IYf¹fÊSX°f ÀfZ»Àf¸fZ³f BáQZU ¹ffQU, øYQiQŸf ´fMXZ»f, WXûSXe»ff»f ÀffWXc, ¨f³Qi IbY¸ffSX ·fûBÊ õfSXf IbYL fif¯OXûÔ ¸fZÔ ´ff³fe d¸f»ffIYSX fZ¨f°fZ WXbE ´ff¹ff ¦f¹ffÜ dþÀf ´fSX AfSXûd´f¹fûÔ IZY dUøYð ´fiIYSX¯f IYf¹f¸f IYSX ´fÔ¨f³ff¸ff °f`¹ffSX dIY¹ff ¦f¹ff EUÔ Ad¦fi¸f IYfSXÊUfBÊ IZY d»fE ´fbd»fÀf dU·ff¦f IYû ÀfüÔ´ff ¦f¹ffÜ AfÔ¦f³fffOÞXe IZY³QiûÔ IZY ÀfÔ¨ff»f³f ÀfbfWX 7 ÀfZ 11 fþZ °fIY ¸fWXfÀf¸fbÔQÜ ¦fie¿¸f IYf»f ¸fZÔ f¨¨fûÔ IZY ÀUfÀ±¹f EUÔ AfUf¦f¸f³f IYe Àf¸fÀ¹ff IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE 5 A´f`i»f ÀfZ 15 þc³f 2018 °fIY dþ»fZ IZY Àf·fe AfÔ¦f³fffOÞXe A±fUf d¸f³fe AfÔ¦f³fffOÞXe IZY³QiûÔ IZY ÀfÔ¨ff»f³f IYf Àf¸f¹f ´fdSXU°fʳf dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¸fdWX»ff EUÔ ff»f dUIYfÀf dU·ff¦f IZY dþ»ff IYf¹fÊIiY¸f Ad²fIYfSXe ³fZ f°ff¹ff dIY Af AfÔ¦f³fffOÞXe IZY³QiûÔ IZY Jb»f³fZ IYf Àf¸f¹f ÀfUZSXZ 7 fþZ ÀfZ 11 fþZ °fIY IYf Àf¸f¹f SXJf ¦f¹ff WX`Ü IYáQf¹fe WX`Ü CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY dUd·f³³f SXfþÀU EUÔ dÀfdU»f ´fiIYSX¯fûÔ IYe Àfb³fUfBÊ ¨ffÔ´ff °fWXÀfe»f AüSX ½¹fUWXfSX ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ WXû°fe WX`Ü QfÔdOXIY ´fiIYSX¯fûÔ IYe Àfb³fUfBÊ IZY d»fE ÀffSXf¦ffÔU IZY ´fÃfIYfSXûÔ IYû þfÔþ¦feSX ³¹ff¹ff»f¹f þf³ff ´fOÞX°ff WX`Ü BÀfÀfZ IYfRYe AÀfbdU²ff WXû SXWXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ÀffSXf¦ffÔU ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f QfÔdOXIY ³ff³fe ffBÊ SXû ¸ff¹fSXû 10 A´fi`»f ÀfZ þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ ßfe V¹ff¸f JfMXc ÀfZUf Àfd¸fd°f þfÔþ¦feSX-³f`»ff IZY °f°UfU²ff³f ¸fZÔ ³ff³fe ffBÊ SXû ¸ff¹fSXû EUÔ ßfe V¹ff¸f ÀfÔIYe°fʳf ¸fWXû°ÀfU IYf Af¹fûþ³f 10 ÀfZ 12 A´fi`»f °fIY dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀf fe¨f 11 ßfe V¹ff¸f ´fiZ¸f ¸fÔdQSX ·fcd¸f ´fcþ³f ¸fWXû°ÀfU 11 A´fi`»f IYû ÀfbfWX 10 fþZ Àf°¹ff ¸fføYd°f VfûøY¸f IZY Àff¸f³fZ JûJÀff RYfMXIY IZY ´ffÀf WXû¦ffÜ þfÔþ¦feSX-³f`»ff ¸fZÔ ff»f ½¹ffÀf þ¹ff dIYVfûSXe IZY ¸fbJfSXdUÔQ ÀfZ 10 ÀfZ 12 A´fi`»f °fIY ³ff³fe ffBÊ SXû ¸ff¹fSXû IYf ·f½¹f IYf¹fÊIiY¸f IYf³WXf ´f`»fZÀf ¸fWXfSXfþf A¦fiÀfZ³f ¸ff¦fÊ ³f`»ff ¸fZÔ Af¹fûdþ°f WX`Ü 11 A´fi`»f IYû ßfe V¹ff¸f ´fiZ¸f ¸fd³QSX IYf ·fcd¸f´fcþ³f ¸fb£¹f d³fþ ÀfZUIY ßfe JfMXc V¹ff¸f ¸fd³QSX IZY V¹ff¸f dÀfÔWX ¨füWXf³f IZY Àffd³fÔ²¹f EUÔ ¸fb£¹f Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZÔ I`Ydf³fZMX ¸fÔÂfe fÈþ¸fûWX³f A¦fiUf»f Vff¸f 5 ÀfZ 8 fþZ °fIY ¸füþcQ SXWXZÔ¦fZÜ IYf¹fÊIiY¸f IZY d»fE ´fÔOXf»f IZY A»ffUf AfIYÊ¿fIY »ffBdMXÔ¦f EUÔ RcY»fûÔ IYe ÀfþfUMX þfSXe WX`Ü Àfd¸fd°f IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ßfðf»fbAûÔ ÀfZ CX´fdÀ±fd°f IYf Af¦fiWX dIY¹ff WX`Ü ´fiIYSX¯fûÔ IYû þfÔþ¦feSX ÀfZ WXMXfIYSX ¨ffÔ´ff ½¹fUWXfSX ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ´fWX»fZ IYe °fSXWX Àfb³fUfBÊ dIYE þf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe ¦fBÊ WX`Ü BÀf QüSXf³f °fWXÀfe»f Ad²fUöYf ÀfÔ§f IZY A²¹fÃf dUþ¹f ´fMXZ»f ÀfdWX°f Ad²fUöYf ÀfÔþ¹f Àfû¹fZÂff, dþ°fZ³Qi þf¹fÀfUf»f, Qb¦ffÊ A¦fiUf»f, »fJZV½fSX IYWXSXf ÀfdWX°f A³¹f Ad²fUöYf ¸füþcQ ±fZÜ ÀffdSX¹ffOXZSXf ¸fZ ´fIYOXe 120 »feMXSX IY¨¨fe ¸fWXbAf VfSXff ■ ·fMX¦ffÔU ¨füIYe IYe fOÞXe IYf¹fÊUfWXe A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ·fMX¦ffÔUÜ f»füQfffþfSX EÀf´fe AfSX E³f QfÀf IZY d³fQZÊVf³f ´fSX EÀfOXe Aû´fe þZ ´fe E³f dÀfÔWX ½QfSXf ¦fdNX°f ´fbd»fÀf ±ff³ff df»ffBʦfPX U ´fbd»fÀf ¨füIYe ·fMX¦ffÔU IYe ÀfÔ¹fböY MXe¸f ³fZ IY¨¨fe VfSXff f³ff³fZ Uf»fZ U fZ¨f³fZ Uf»fZ ´fSX fOXe IYf¹ffUfÊWXe dIY¹ff WX` Ü þWXfÔ ´fbd»fÀf IYe ÀfÔ¹fböY MXe¸f ³fZ þb¸f»ff rsq »feMXSX IY¨¨fe ¸fWXbE IYe VfSXff ´fbd»fÀf ¨füIYe ·fMX¦ffÔU IYf ¦fif¸f Àf»fü³feIY»ff ÀffdSX¹ffOXZSXf ÀfZ fSXffQ ´fȱfIY ´fȱfIY IYSX w »fû¦fû ÀfZ dIY¹ff WX`Ü dþÀfIYf ffþfSX dIY¸¸f°f rrsqq ÷Y´fE f°ffE ¦f¹fZ WX`Ü ´fbd»fÀf ³fZ AfSXû´fe °fb»fÀfe d´f°ff SXf¸f³ff±f ¦fûOX ,¨f`°fSXf¸f d´f°ff Àfe°ffSXf¸f ¦fûOX ¦fif¸f IYû¿ff ±ff³ff ¸fb»f¸fb»ff dþ»ff þfÔþ¦feSX,SXfþb d´f°ff ³ffSXf¹f¯f ,¦fû´ff»f d´f°ff »føf¯f ¦fûOX ¦fif¸f ²ffSXfdVfU ±ff³ff ³fU¦fPX dþ»ff þfÔþ¦feSX , ·fe¸f d´f°ff WXeSXf »ff»f ¦fif¸f §fMX¸fOXUf ¸f`Qf³f ¸fZÔ °fQe»f WXû ¦fE WX`ÔÜ UWXeÔ VfWXSX IZY ÀffÀfZ dUVff»f SXf¸fffÔ²ff °ff»fff IYû ÀfüÔQ¹feÊIYSX¯f IZY d»fE ÀfcJf dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ BÀf Àff»f ¨ffÔ´ff ¸fZÔ ´ff³fe IYe ¦fÔ·feSX Àf¸fÀ¹ff JOÞXe WXû ¦fBÊ WX`Ü ÀfeE¸f IZY d³fQZÊVf IYf ´f°ff ³fWXeÔ »fûIY ÀfbSXfþ IZY QüSXf³f WXf»f WXe ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX dþ»ff ´fiUfÀf ´fSX ±fZÜ BÀf QüSXf³f Af¹fûdþ°f ´fÂfUf°ffÊ ¸fZÔ WXÀfQZU ³fQe IYf ¸fbïf CX³fIZY Àf¸fÃf CXNXf¹ff ¦f¹ff ±ffÜ WX¸f³fZÔ ÀfeE¸f OXfg. dÀfÔWX IYû f°ff¹ff dIY WXÀfQZU IYe ÀfRYfBÊ IZY d»fE IY»fZ¢MXSX OXfg. EÀf ·ffSX°feQfÀf³f ³fZ OXZPÞX Àff»f ´fWX»fZ Qû IYSXûOÞX ÷Y´fE IYe ÀUeIÈYd°f Qe ±feÜ BÀf ´fSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. dÀfÔWX ³fZ IY»fZ¢MXSX IYe þ¸fIYSX ¢»ffÀf »fe ±feÜ Àff±f WXe IY»fZ¢MXSX IYû WXÀfQZU IYf IYf¹ffIY»´f IYSX³fZ dUÀ°fÈ°f ´fi´fûþ»f f³ffIYSX ·fZþ³fZ IYû IYWXf ±ff, »fZdIY³f Af °fIY BÀf dQVff ¸fZÔ ¢¹ff IYQ¸f CXNXf¹ff ¦f¹ff WX` ¹fWX ÀffUÊþd³fIY ³fWXeÔ dIY¹ff dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¨fb³ffUe U¿fÊ ¸fZÔ WXÀfQZU IZY ¸fbïZ IYû ³fþSXAÔQfþ IYSX³ff ÀfSXIYfSX IYû ¸fWXÔ¦ff ´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü QÀf EIYOÞX °fIY IZY dIYÀff³fûÔ IYû OXfSXe d³f¸ffʯf IZY d»fE Qe þfE¦fe ÀUeIÈYd°f : IY»fZ¢MXSX A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ¸fWXfÀf¸fbÔQÜ IY»fZ¢MXSX dWX¸fdVfJSX ¦fb~f ³fZ dþ»ff IYf¹ffÊ»f¹f IZY Àf·ffIYÃf ¸fZÔ Àf·fe þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfSXe, Àff BÔþed³f¹fSX, dþ»ff ¹fûþ³ff EUÔ ÀffÔd£¹fIYe¹f Ad²fIYfSXe IYe f`NXIY »fZIYSX ÀffÔÀfQ À±ff³fe¹f ÃfZÂf dUIYfÀf ¹fûþ³ff, dU²ff¹fIY d³fd²f, A³fbÀfcd¨f°f þfd°f dUIYfÀf ´fifd²fIYSX¯f, d´fL×OXf ÃfZÂf dUIYfÀf ´fifd²fIYSX¯f (feAfSXþeERY), ¸f³fSXZ¦ff, ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff °f±ff ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f õfSXf IYSXfE ¦fE IYf¹fûÊÔ, ¸ffOXf ´ffIZYMX ÀfdWX°f A³¹f dUIYfÀf IYf¹fûÊÔ IYe ÀUeIÈYd°f, IYf¹fÊ ´fc¯fÊ EUÔ A´fc¯fÊ IYf¹fûÊÔ IYe þf³fIYfSXe »feÜ IY»fZ¢MXSX ³fZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû d³fQZÊdVf°f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY A´fc¯fÊ IYf¹fûÊÔ IYû ´fif±fd¸fIY°ff IiY¸f ¸fZÔ IYf¹fÊ ¹fûþ³ff f³ffIYSX Ad°fVfe§fi ´fc¯fÊ IYSXf d»f¹ff þfEÜ BÀfIZY d»fE þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f IZY ÀfeBÊAû EUÔ ÀfÔfÔd²f°f Àff BÔþed³f¹fSX Àf¸f³U¹f IYSX d³f²ffÊdSX°f ¸ff´fQ¯OX EUÔ ¦fb¯fUØff ´fc¯fÊ °fSXeIZY ÀfZ ´fcSXf IYSXfEÔÜ CX³WXûÔ³fZ ÀffÔÀfQ d³fd²f, dU²ff¹fIY d³fd²f °f±ff ¦fif¸fe¯f ±ff³ff d¦f²füSXe dþ»ff f»füQfffþfSX, ßfeSXf¸f d´f°ff VfÔIYSX ¦fûOX ¦fif¸f f³ffSXe IY¨¨fe ³ff»f ±ff³ff þfÔþ¦feSX dþ»ff þfÔþ¦feSX ¨ffÔ´ff, ´fSX AU`²f øY´f ÀfZ VffÀf³f IYû ²fûJf QZ³fZ , AU`²f øY´f ÀfZ VfSXff d³fd¸fÊ°f IYSX dfIiYe IYSX³fZ ÀfdWX°f AU`²f øY´f ÀfZ ²f³f AdþÊ°f IYSX³fZ ´ff¹fZ þf³fZ ´fSX A´fSXf²f IiY¸ffÔIYrtv/ry , ÃfZÂf dUIYfÀf ´fifd²fIYSX¯f ÀfdWX°f A³¹f dUIYfÀf IYf¹fûÊÔ IZY ´fi¦fd°f IYe þf³fIYfSXe IZY d»fE ´fi°¹fZIY dUIYfÀfJÔOX ¸fZÔ þfIYSX dIYE ¦fE IYf¹fûÊ IYe Àf¸feÃff IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQEÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY d³f¸ffʯf À±f»f ´fSX IYf¹fÊ ´fifSXÔ·f WXû³fZ IYe d°fd±f, »ff¦f°f SXfdVf, dUd·f³³f ¸fQ IYf fûOXÊ Ad³fUf¹fÊ øY´f ÀfZ »f¦ffEÜ dþ»ff ÀfÔfd£¹fIYe¹f Ad²fIYfSXe ³fZ f°ff¹ff dIY ÀffÔÀfQ À±ff³fe¹f ÃfZÂf dUIYfÀf ¹fûþ³ff AÔ°f¦fÊ°f 1398 IYf¹fÊ °f±ff dU²ff¹fIY d³fd²f IZY AÔ°f¦fÊ°f 2 WXþfSX 824 dUd·f³³f d³f¸ffʯf IYf¹fûÊÔ IYû ´fcSXf rtw/ry , rtx/ry ,rty/ry, rtz/ry, ruq/ry, ²ffSXf tu(s)AfIYfSXe E¢MX U usq ·ffQdU, IYe ´fiIYSX¯f ´fÔþef²Q dIY¹ff WX`Ü AüSX Àf·fe AfSXû´feAû IYû ´fiIYSX¯f ´fSX ³¹ff¹ffd¹fIY dSX¸ffOX ´fSX d»fE ¦f¹fZ WX`Ü Af´fIYû f°ff QZ ¹fWX IYf¹ffUfÊWXe ´fbd»fÀf ·fMX¦ffÔU IZY d»fE fOXe ´feE¨fBÊ BÊBÊ IYf QfUf RZY»f ´feE¨fBÊ IZY BÊBÊ ´feIZY IZYVfSXUf³fe ³fZ QfUf dIY¹ff ±ff dIY ¸ff¨fÊ 2018 °fIY ¨ffÔ´ff IZY Àf·fe ¸fûWX»»fûÔ ¸fZÔ ´ffB´f »ffB³f IYf dUÀ°ffSX IYSX ´fZ¹fþ»f Af´fcd°fÊ IYSXf Qe þfE¦fe, »fZdIY³f A´fi`»f VfbøY WXû³fZ IZY ffUþcQ ´ffB´f »ffB³f IYf IYf¸f A²fSX ¸fZÔ WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ BÀf Àff»f ·fe VfWXSX IZY Àf·fe »fû¦fûÔ IYû ³f»f ÀfZ ´ff³fe d¸f»f ´ff³ff ¸fbdVIY»f WX`Ü Af´fIYûÔ f°ff QZÔ dIY ¨ffÔ´ff ¸fZÔ þ»f AfU²fʳf ¹fûþ³ff IYe VfbøYAf°f U¿fÊ 2008 ¸fZÔ WXbBÊ ±fe, »fZdIY³f ´feE¨fBÊ IZY ARYÀfSX AüSX NXZIZYQfSXûÔ IYe »ff´fSXUfWXe IZY IYfSX¯f Af °fIY IYf¸f A²fSX ¸fZÔ WX`Ü ³f¦fSX´ffd»fIYf IYe ÀfdIiY¹f°ff ÀfZ ´ffB´f »ffB³f IZY IYf¸f ¸fZÔ IYfRYe ¦fd°f AfBÊ WX`, dRYSX ·fe UfQZ IZY ¸fb°ffdfIY ¸ff¨fÊ °fIY ´ffB´f »ffB³f IYf IYf¸f ´fcSXf ³fWXeÔ WXû ÀfIYfÜ EZÀfZ ¸fZÔ BÀf ffSX ¦f¸feÊ ¸fZÔ dRYSX ÀfZ »fû¦fûÔ IYû ´ff³fe IYe Àf¸fÀ¹ff Àf°ff³fZ »f¦fe WX`Ü ³f¦fSX´ffd»fIYf õfSXf ´fZ¹fþ»f Af´fcd°fÊ IZY d»fE ·fZþf þf SXWXf ´ff³fe MX`ÔIYSX ·fe »fû¦fûÔ IYe ´¹ffÀf fbÓff³fZ ¸fZÔ ³ffIYf¸f WX`ÔÜ IYSX d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¸f³fSXZ¦ff ¹fûþ³ff IZY °fWX°f dIYÀff³fûÔ IZY JZ°fûÔ ¸fZÔ Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY OXfSXe d³f¸ffʯf, ·fcd¸f Àfb²ffSX IZY IYf¹fûÊÔ IYe ÀUeIÈYd°f QZ³fZ IYû IYWXfÜ Af ¸f³fSXZ¦ff ¹fûþ³ff IZY °fWX°f IYûBÊ ·fe 10 EIYOÞX °fIY IYf ·fcd¸f ÀUf¸fe Uf»fZ dIYÀff³f OXfSXe d³f¸ffʯf IYSXf³fZ IZY d»fE AfUZQ³f QZ ÀfIY°fZ WX`Ü BÀfIZY d»fE Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY dIYÀff³fûÔ IYû ´fiZdSX°f IYSX³fZ ´fSX f»f dQ¹ffÜ IY»fZ¢MXSX ³fZ IYWXf dIY þû dIYÀff³f ´fVfb´ff»f³f, ¸fL»fe´ff»f³f, CXôfd³fIYe JZ°fe IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX` CX³WXZÔ ÀUeIÈYd°f dQ»ffEÜ C M Y K C M Y K IYf¹ffUfÊWXe WX` AüSX Àf»fü³feIY»ff ÀffSXe¹ffOXZSXf ´fSX ´fbd»fÀf IYe ÀfRY»f IYf¹ffUfÊWXe WX`Ü ³fWXe °fû UWXfÔ ´fSX ´fbd»fÀf IYû fOXe ¸fVf¢IY°f IYSX³ff C ´fOX°ff WX`Ü BÀf IYf¹ffUfÊWXe ¸fZÔ ´fbd»fÀf M ¨füIYe ´fi·ffSXe þ¹fSXf¸f ¦fÔ¦ffZSX U ±ff³ff Y ´fi·ffSXe IZY.EÀf. CXÀfZÔOXe IYe AWX¸f K ·fbd¸fIYf SXWXfÜ