Views
3 months ago

Amanpath

C M Y K C M Y K 8

C M Y K C M Y K 8 Àff¸ff³¹f Àf·ff IYe f`NXIY À±fd¦f°f þf¸fb»fÜ ³f¦fSX ´ffd»fIYf ´fdSX¿fQ þf¸fb»f ¸fZÔ 6 A´f`i»f IYû WXû³fZ Uf»fZ Àff¸ff³¹f Àf·ff IYe f`NXIY IYû A´fdSXWXf¹fÊ IYf¹fÊ ÀfZ À±fd¦f°f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX` Ü Af Àff¸ff³¹f Àf·ff IYe f`NXIY 18 A´f`i»f Qû´fWXSX 1 fþZ ³f´ff IYf¹ffÊ»f¹f þf¸fb»f IZY Àf·ff¦ffSX ¸fZÔ WXû¦fe Ü Àff¸ff³¹f Àf·ff f`NXIY IYe IYf¹fÊ Àfb¨fe ´fcUÊU°f SXWXZ¦fe Ü ¹fWX þf³fIYfSXe ¸fb£¹f ³f¦fSX ´ffd»fIYf Ad²fIYfSXe A¸fSX³ff±f QbfZ ³fZ Qe WX`Ü ³fIY»f IYSX°fZ 9 ´fSXeÃffd±fʹfûÔ IYû ´fIYOÞXfE df»ffBʦfPÞXÜ L.¦f. SXfª¹f Aû´f³f ´fSXeÃff sqrx-ry Af¹fûdþ°f IYÃff rs UeÔ þeU dUÄff³f IZY dU¿f¹f ¸fZ 07 A´fi`»f 2018 Vfd³f½ffSX dUIYfÀf J¯OX df»ffBʦfPÞX IZY AÔ°f¦fÊ°f ´fSXeÃff IZY³QiûÔ ¸fZÔ Af¹fûdþ°f WXbAfÜ dþÀf¸fZ Aû´f³f ÀIcY»f ´fSXeÃff IZY³Qi VffÀf. IY³¹ff WXfBÊ ÀIcY»f df»ffBʦfPÞX ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f ´fSXeÃff ¸fZÔ ´fSXeÃff±feÊ ÀfÔ£¹ff utz A³fb´fdÀ±f°f ÀfÔ£¹ff ru IbY»f uvt QþÊ ±ffÜ VffÀf. WXf¹fSX ÀfZIZY¯OXSXe ÀIcY»f fZ»fdMXIYSXe ¸fZÔ s, ³fIY¨fe IYû ´fIYOÞXf °fû UWXe VffÀf . WXfBÊ ÀIcY»f ¦fûSXff ¸fZÔ x ³fIY¨fe IYû dUIYfÀf J¯OX dVfÃff Ad²fIYfSXe õfSXf ¦fdNX°f CXOÞX³fQÀ°ff Q»f df»ffBʦfPÞX õfSXf ³fIY»f IYSX°fZ IbY»f qz ´fSXeÃffd±fʹfûÔ IYû ³fIY»f IYSX°fZ ´ff¹ff ¦f¹ffÜ B³f Àf·fe qz ´fSXeÃff±feÊ IYf ³fIY»f ´fiIYSX¯f f³ff¹ff ¦f¹ffÜ fÔQe IZY ¸fÈ°¹fb IYe Q¯OXfd²fIYfSXe þfÔ¨f ´fidIiY¹ff ´fifSXÔ·f Qb¦fÊÜ IZY³Qie¹f þZ»f ¸fZÔ Qd¯OX°f fÔQe ßfe Qb¦ffSXfʸf ²fbUZÊ ¦fif¸f CXSXÀfZ, ±ff³ff ¸ff³f´fbSX dþ»ff SXfþ³ffÔQ¦ffÔU IYe 28 ¸ff¨fÊ IYû ¸fÈ°¹fb WXû þf³fZ IYe Q¯OXfd²fIYfSXe þfÔ¨f Qb¦fÊ VfWXSX A³fbdU·ff¦fe¹f SXfþÀU Ad²fIYfSXe ßfe I`Y»ffVf U¸ffÊ õfSXf VfbøY IYSX Qe ¦fBÊ WX`Ü §fMX³ff IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ þf³fIYfSXe SXJ³fZ Uf»fZ ½¹fdöY¹fûÔ ÀfZ 23 A´fi`»f 2018 °fIY Àffùf Af¸fÔdÂf°f IYe ¦fBÊ WX`Ü Àffùf A³fbdU·ff¦fe¹f Q¯OXfd²fIYfSXe Qb¦fÊ VfWXSX IZY ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ÀU¹fÔ ¹ff A´f³fZ Ad²fUöYf IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ CX´fdÀ±f°f WXûIYSX ¸füdJIY ¹ff d»fdJ°f ¸fZÔ ´fiÀ°fb°f IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ßf¸f Vfd¢°f IY»¹ff¯f dVfd½fSX Af¹fûdªf°f d·f»ffBʳf¦fSXÜ ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f d·f»ffBÊ õfSXf »f¦ff¹fZ þf SXWXZ ßf¸f VfdöY IY»¹ff¯f dVfdUSX IYf Af¹fböY IZY.E»f.¨f`WXf³f ³fZ d³fSXeÃf¯f IYSX dWX°f¦fifdWX¹fûÔ õfSXf þ¸ff dIY¹fZ þf SXWXZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ´fZÔVf³f, dQ½¹ffÔ¦f ¹fb.OXe.AfBÊ.OXe., ßfd¸fIY ´fÔþe¹f³f ´fi¸ff¯f-´fÂf °f±ff fe¸ff IZY AfUZQ³fû IYf AU»fûIY³f IYSX AfUV¹fIY d³fQZÊVf dQ¹fZ VfbIiYUfSX IYû dVfdUSX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ dUd·f³³f ¹fûþ³ffAûÔ IZY 1349 AfUZQ³f ´fÂf ´fif~ dIY¹fZ ¦f¹fZ WX`Ü d·f»ffBÊ-°fe³f ¨fSXüQf ÃfZÂf ¸fÔZ ßfd¸fIY IY»¹ff¯f ´fÔþe¹f³f dVfdUSX Af¹fûdªf°f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf d·f»ffBXÊÜ IY»fZ¢MXSX Qb¦fÊ IZY AfQZVf IZY ´fdSX´ff»f³f ¸fÔZ ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f d·f»ffBÊ-3-¨fSXüQf ÃfZÂf ¸fÔZ ßfd¸fIY IY»¹ff¯f ´fÔþe¹f³f dVfdUSXûÔ IYf Af¹fûþ³f d³fSXÔ°fSX dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü OXfSXf ´ffSXf CXØfSX UfOXÊ-11, þû ´fc¯fÊ°f: ßfd¸fIY fWXb¸fb»¹f ÃfZÂf WX`, IZY dQWXfOÞXe ¸fþQcSXe ´fSX ÀfbfWX 6-10 IZY fe¨f d³fIY»f³fZ Uf»fZ ßfd¸fIYû IYû LØfeÀf¦fPÞX AÀfÔ¦fdNX°f IY¸fÊIYfSX SXfª¹f Àff¸ffdþIY ÀfbSXÃff ¸fÔOX»f EUÔ ·fU³f Àfd³³f¸ffʯf IY»¹ff¯f ¸fÔOX»f AÔ°fʦf°f ÀfÔ¨ffd»f°f Àf¸fÀ°f ¹fûþ³ffEÔ þ`ÀfZ-³füd³fWXf»f LfÂfUÈd°f ¹fûþ³ff, ·f¦f³fe ´fiÀfc°fe, Àff¹fIY»f,dÀf»ffBÊ ¸fVfe³f, ¦f¸ffbMX, QfÀ°ff³ff, ³ffBÊ IYf¹fÊ IYf Àff¸ff³f,´fbÂf- ´fbÂfe dUUfWX ¹fûþ³ff AfdQ IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ þf³fIYfSXe Qe ¦fBÊÜ Afþ ´fi±f¸f ¨fSX¯f ¸fZÔ OXfSXf´ffSXf CXØfSX UfOXÊ-11, ßfd¸fIY IY»¹ff¯f ´fÔþe¹f³f dVfdUSX Af¹fûdþ°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f d·f»ffBÊ-3 ¨fSXûQf IZY Af¹fböY ßfe »fûIZYV½fSX ÀffWXc ³fZ þf³fIYfSXe QZ°fZ WXb¹fÔZ f°ff¹ff IYe VffÀf³f IYe Àf¸fÀ°f dWX°f¦fifdWX¹fûÔ ¸fc»fIY ¹fûþ³ffAûÔ ¸fZÔ Vf°f ´fid°fVf°f »fùf ´fif~ IYSX³fZ IZY CXõZV¹f ÀfZ Àf¸fÀ°f 40 UfOXûÊ ¸fZÔ ßf¸f ÀfÔfÔ²fe ¹fûþ³ffAûÔ IZY dVfdUSX Af d³fSXÔ°fSX ÀfÔ¨ffd»f°f dIY¹fZ þf SXWXZ WX`Ü LØfeÀf¦fPÞX AÀfÔ¦fdNX°f IY¸fÊIYfSX EUÔ ·fU³f d³f¸ffʯf ßfZ¯fe IZY Àf·fe ßfd¸fIYûÔ IYû ¹fûþ³ffAfÔZ ¸fZÔ »ff·ffd³U°f IYSX³fZ CX³fIYf ´fÔþe¹f³f ¢»fe¹fSX UfMXSX ´ffB´f »ffBʳf IYû d³f¦f¸f ³fZ dIY¹ff Qb÷YÀ°f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Qb¦fÊÜ ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Qb¦fÊ õfSXf Afþ ¸ff»fUe¹f ³f¦fSX IYf¸´f»fZ¢Àf IZY ´ffÀf 42 E¸fE»fOXe IZY 600 E¸fE¸fOXf¹ff IZY ´ffB´f »ffB³f IYû fQ»f IYSX dUd·f³³f UfOXûÊ ¸fZÔ d³fd¸fÊ°f Àf·fe ´ffÔ¨f MXÔdIY¹fûÔ ¸fZÔ ´ff³fe ·fSX³fZ IZY d»fE Qb÷YÀ°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dþÀfIZY ffQ f§fZSXf, dÀfIYû»ff ·ffNXf, IYf°fb»ffûOXÊ, ´fûdMX¹ff, U fûSXÀfe ¸fZÔ d³fd¸fÊ°f Àf·fe ´ff³fe MXÔdIY¹fûÔ ¸fZÔ ´ff³fe ·fSX³fZ IYf IYf¹fÊ dIY¹ff þfUZ¦ffÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY 42 E¸fE»fOXe IZY 600 E¸fE¸f OXf¹ff IZY ´ffB´f »ffBʳf ¸fZÔ ¸ff»fUe¹f ³f¦fSX IYf¸´f»fZ¢Àf IZY ´ffÀf »feIZYþ WXû³fZ IZY IYfSX¯f ´ff³fe fWX SXWXf ±ffÜ ¦f¸feÊ IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXb¹fZ ´fZ¹fþ»f ÀfÔIYMX ³ff WXû BÀfZ QZJ°fZ WXb¹fZ ¸fWXf´füSX ßfe¸f°fe ¨fÔdQiIYf ¨fÔQifIYSX EUÔ Af¹fböY ¸fWXûQ¹f EÀf0IZY0 Àfb³QSXf³fe õfSXf ´ffB´f »ffBʳf IYû Qb÷YÀ°f IYSX³fZ d³fQZÊVf dQ¹fZ ¦f¹fZÜ þ»f¦fÈWX dU·ff¦f ´fi·ffSXe QZU³ffSXf¹f¯f ¨fÔQifIYSX IZY ¸ff¦fÊQVfʳf ¸fZÔ þ»f¦fÈWX dU·ff¦f õfSXf 600 E¸fE¸f ´ffB´f »ffBʳf IYû fQ»f IYSX ´fZ¹fþ»f IYe ½¹fUÀ±ff f³ff¹fe ¦f¹ff Ü dU·ff¦f ÀfZ d¸f»fe þf³fIYfSXe A³fbÀffSX Vff¸f SXfdÂf ÀfZ Àf·fe ³fBÊ ´ffÔ¨f MXÔdIY¹fûÔ ¸fZÔ ´ff³fe ·fSXf þfE¦ffÜ dþÀfÀfZ ´fZ¹fþ»f Àf´»ffBÊ Àff¸ff³¹f WXû þfUZ¦feÜ [ Qb¦fÊ-d·f»ffBÊX ] ¹fWXfg ·fe f³fZ¦ff ¸fWXf´füSX AüSX ´ff¿fÊQ d³fd²f ÀfZ CXôf³f ■ ´fûdMX¹ffIY»ff ³¹fc AfQVfÊ ³f¦fSX AMX»f AfUfÀf IZY »fû¦fûÔ AüSX f¨¨fûÔ IYû d¸f»fZ¦ff »ff·f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Qb¦fÊÜ ½¹fdöY°U dUIYfÀf AüSX Àff¸ffdþIY, VffSXedSXIY dUIYfÀf IZY d»fE AfUV¹fIY WX` ½¹fdöY ½¹ff¹ff¸f IYSXZÔ, ÀfbfWX Vff¸f UfdIÔY¦f IYSXZÔ, f¨¨fZ JZ»fIcYQ IYSXZÔÜ B³f Àff IZY d»fE EIY CXôf³f, ¦ffOXʳf IYe AfUV¹fIY°ff WXû°fe WX` BÀf IY¸fe IYû ´ff¿fÊQûÔ IYe ¸ffÔ¦f ´fSX CX³fIZY d³fd²f AüSX A´f³fe d³fd²f CXôf³f IYf d³f¸ffʯf AfUV¹fIY°ff A³fbÀffSX IYSXf¹ff þf SXWXf WX`ÔÜ CXöY ff°fZÔ ¸fWXf´füSX ßfe¸f°fe ¨fÔdQiIYf ¨fÔQifIYSX õfSXf UfOXÊ 53 ´fûdMX¹ffIY»ff UfOXÊ ¸fZÔ CXôf³f d³f¸ffʯf AüSX ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf IZY d»fE »f¦f·f¦f 16.00 »ffJ IYe »ff¦f°f ÀfZ dUIYfÀf IYf¹fÊ IZY d»fE ·fcd¸f´fcþ³f IZY QüSXf³f IYWXeÜ UfOXÊ 53 ´fûdMX¹ffIY»ff UfOXÊ AMX»f AfUfÀf IZY ´ffÀf UdSXâ ´fÂfIYfSX SXfþZ³Qi NXfIbYSX ¸fIYf³f IZY ´ffÀf IYf¹fÊ IZY d»fE ·fcd¸f´fcþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ·fcd¸f´fcþ³f IZY QüSXf³f dþ»ff²¹fÃf ßfe¸f°fe CX¿ff MXfUSXe, ´f¹ffÊUSX¯f ´fi·ffSXe dUþ¹f þ»fIYfSXZ, E¸fAfBÊÀfe ´fi·ffSXe¦f¯f dVfUZ³Qi ´fdSXWXfSX QZU³ffSXf¹f¯f ¨fÔQifIYSX, IYdU°ff °ffÔOXe, ´ff¿fÊQ ÀfdU°ff ÀffWXc, A³fb´f ¨fÔQfd³f¹ffg U A³¹f ´ff¿fÊQ AüSX UfOXÊ IZY d³fUfÀfe Ad²fIY ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ BÀf ¸füIZY ´fSX ¸fWXf´füSX ßfe¸f°fe ¨fÔQifIYSX ³fZ IYWXf »f¸fZ Àf¸f¹f ¹fZ ¹fWXfg IZY »fû¦f CXôf³f IYe AfUV¹fIY°ff ¸fWXÀfcÀf IYSX SXWXZ ±fZ IYSXfIYSX ÀfÔfÔd²f°f IYf¹fÊ ÀUøY´f IZY A³fbøY´f »ff·f dQ¹ff þf¹fZ¦ffÜ d·f»ffBÊ- 3 ¨fSXüQf ÃfZÂf ¸fZÔ ßf¸f d³fSXeÃfIY IZY øY´f ¸fZÔ A´f³ff IYf¹fÊ ÀfÔ´ffdQ°f IYSX SXWXe IbY.ßfõf U¸ffÊ ³fZ Àf·fe AÀfÔ¦fdNX°f EUÔ ·fU³f d³f¸ffʯf ßfZ¯fe IZY ßfd¸fIYfÔZ ÀfZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ÀfbSXÃff fe¸ff ¹fûþ³ff 12 ÷Y´fE Uf»ff EUÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe þeU³f ª¹ffd°f ¹fûþ³ff 330 øY Uf»ff AfUZQ³f d³f¦f¸f IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ þfIYSX IYSX³fZ IYe A´fe»f IYe WX`Ü ¹fWX fe¸ff ´fc¯fÊ°f: d³f:Vfb»IY dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü A´f³fZ ßfd¸fIY IYfOXÊ IYe, Af²ffSX IYfOXÊ IYe, EUÔ f`ÔIY ´ffÀf fbIY IYe, Lf¹ff´fid°f IZY Àff±f d³f²ffÊdSX°f ´fiføY´f ¸fZÔ ÀfbSXÃff fe¸ff ¹fûþ³ff IZY AfUZQ³f dIY¹fZ þf ÀfIY°fZ WX`Ü WXûMX»f, NXZ»fûÔ °f±ff ffþfSXûÔ IYe þfÔ¨f WXZ°fb Q»f IYf ¦fNX³f d·f»ffBÊÜ d³f¦f¸f ÃfZÂf ¸fZÔ Qbd¿f°f Jfô ´fQf±fûÊÔ IZY dUIiY¹f ´fSX ´fid°ffÔ²f »f¦ff³fZ Af¹fböY IZY0E»f0 ¨füWXf³f ³fZ L0¦f0 ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Ad²fd³f¹f¸f 1956 ¸fZÔ ´fifU²ffd³f°f ²ffSXfAûÔ IYf CX´f¹fû¦f IYSX°fZ WXbE Àf¸´fc¯fÊ d³f¦f¸f ÃfZÂf IZY WXûMX»f, NXZ»fûÔ °f±ff ffþfSXûÔ IYe þfÔ¨f WXZ°fb Q»f IYf ¦fNX³f dIY¹ff WX`Ü MXe¸f IZY ÀfQÀ¹f E.IZY. Vf¸ffÊ, ½WXe.IZY. Àf`¸fbU»f, ¹fVfUÔ°f ¨f°fbUZQeÊ, þ¦fSX³ff±f IbYVfUfWXf, ´fU³f d¸fßff, ¸fWXZVf ´ff¯OXZ¹f, ¸fWXZVf d¸fßff, Aþ¹f Vfb¢»ff, SXf¸ff¹f¯f dÀfÔWX, dU³fûQ Vfb¢»ff, ²f³f fWXfQcSX Àfû³fe, AVfûIY IY³³füdþ¹ff, SXfþZVf ¦fb~f, ´fbd³f°f fÔþfSXZ, ÀfÔ°fb»ff»f, IZY.SXfþc WXûÔ¦fZÜ ´fi·ffSXe ÀUfÀ±¹f Ad²fIYfSXe ²f¸fZÊÔ³Qi d¸fßff IZY ¸ff¦fÊQVfʳf ¸fZÔ ¦fdNX°f Q»f Lf´ff¸ffSX IYf¹fÊUfWXe IYSX WXûMX»f, NXZ»fûÔ, Jû¸f¨fZ, ffþfSX ¸fZÔ dUIiY¹f dIY¹fZ þf SXWXZ Qibd¿f°f Jfô ´fQf±fûÊÔ IYf °f±ff A³ffd²fIÈY°f ÷Y´f ÀfZ ¨füIY-¨füSXfWXûÔ ´fSX dUIiY¹f dIY¹fZ þf SXWXZ ¸ffÔÀf, ¸fMX³f U ¸fL»fe IYû þ°f IYSX dUd³fáeIYSX¯f IYSXZÔ¦fZÜ Af¹fböY ³fZ ³f¦fSX IZY WXûMX»f, NXZ»ff, RY»f, ¸ffÔÀf ¸fMX³f, ¸fL»fe dUIiYZ°ffAûÔ ÀfZ IYWXf WX` dIY Af¸f ³ff¦fdSXIYûÔ IZY ÀfZWX°f IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJIYSX °f±ff ¸füÀf¸fe df¸ffdSX¹fûÔ IZY f¨ffU IZY d»fE A´f³fZ ´fid°fâf³f U QbIYf³f ¸fZÔ Qibd¿f°f Jfô ´fQf±fûÊÔ IYf dUIiY¹f ³f IYSXZÔ, °f±ff Jb»fZ ¸fZÔ ¸ffÔÀf, ¸fMX³f U ¸fL»fe fZ¨f³ff ´fid°ffÔd²f°f WX`Ü CX³fIYe AfUV¹fIY°ff IYû Afþ ´fcSXf dIY¹ff þf SXWXf WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹fe UfOXÊ ¸fZÔ IYSXûOÞX IZY dUIYfÀf IYf¹fÊ WXû SXWXZÔ WX` d³fSXeÃf¯f ·fi¸f¯f IZY QüSXf³f ÃfZÂf UfdÀf¹fûÔ õfSXf ¹fWXfg CXôf³f IYe ¸ffÔ¦f dIY¹ff þf°ff WX`Ü ¸fWXf´füSX AüSX ´ff¿fÊQ d³fd²f IZY »f¦f·f¦f 6.00 »ffJ IYe »ff¦f°f ÀfZ CXôf³f d³f¸ffʯf IYe ÀUeIÈYd°f Qe ¦fBÊ WX`Ü BÀfIZY A»ffUf ³fZVf³f»f »fûIY AQf»f°f 22 IYû Qb¦fÊÜ SXf¿MÑXe¹f dUd²fIY ÀfZUf ´fifd²fIYSX¯f ³fBÊ dQ»»fe EUÔ LØfeÀf¦fPÞX SXfª¹f dUd²fIY ÀfZUf ´fifd²fIYSX¯f IZY °f°Uf²ff³f ¸fZÔ ³fZVf³f»f »fûIY AQf»f°f IYf Af¹fûþ³f Af 22 A´fi`»f IYû dþ»ff EUÔ ÀfÂf ³¹ff¹ff»f¹f ´fdSXÀfSX Qb¦fÊ, IbYMXb¸f ³¹ff¹ff»f¹f, °fWXÀfe»f ³¹ff¹ff»f¹f d·f»ffBÊ-2 EUÔ ´ffMX³f ¸fZÔ dIY¹ff þfE¦ffÜ dUd²fIY ÀfZUf ´fifd²fIYSX¯f IZY AfQZVff³fbÀffSX ´fcUÊ ¸fZÔ »fûIY AQf»f°f IYf Af¹fûþ³f 14 A´fi`»f IYû dIY¹ff þf³ff ±ffÜ dþÀfZ ´fdSXUd°fÊ°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¸fdWX»ff IY¸ffÔOXû IYSXf SXWXe °ff»fff IYf ¦fWXSXeIYSX¯f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf d·f»ffBÊÜ d·f»ffBÊ IZY ¦fûNX IYf¹fÊIiY¸f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ þ³f°ff EUÔ þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ IZY fe¨f IYe QcSXe IYû Àf¸ff~ IYSX³fZ VfbøY dIY¹fZ QüSXZ ¸fZÔ Afþ d·f»ffBÊ IZY ¸fWXf´füSX ßfe QZUZÔQi ¹ffQU UfOXÊ ur OXcÔOXZSXf ´fÔWXbh¨fZ AüSX d³f¦f¸f õfSXf WXû³fZ Uf»fe dUIYfÀf IYf¹fûÊ IYû f°ff¹ff Ü df³ff ¦fWXSXeIYSX¯f wu »ffJ ·fb¦f°ff³f,¸fdWX»ff IY¸ffÔOXû vq-vq ÷Y þ¸ffIYSX, IYSXf SXWXe °ff»fff IYf ¦fWXSXeIYSX¯f UfOXÊ ¸fZÔ d³fSXeÃf¯f IZY QüSXf³f ¸fWXf´füSX °ff»fff IZY d³fSXeÃf¯f ¸fZÔ ´fÔWXbh¨fZ, UWXfh IYe dÀ±f°f QZJ A¨fÔd·f°f SXWX ¦fE, »f¦f·f¦f wu »ffJ IYe »ff¦f°f ÀfZ f³fZ °ff»fff IYf ¦fWXSXeIYSX¯f WXe ³fWXe dIY¹ff ¦f¹ff WX`, ³¹ff¹ff»f¹f Ad°fdSX¢°f °fWXÀfe»fQfSX, d·f»ffBÊ ³f¦fSX dªf»ff Qb¦fÊ (LX.¦f.) //BÊV°fWXfSX// SXf.´fi.IiY./ / A-06/ ½f¿fÊ 2017-18 E°fQÐ QнffSXf Àf½fÊ Àff²ffSX¯f IYfZ Àfcd¨f°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY Af½fZQIY/ IiZY°ff ½fe. ½fZ¯fb, Af. ½fe.½fe. SXf½f d³f½ffÀfe ÀfZ¢MXSX 05 d·f»ffBÊX QнffSXf ¦fif¸f IbY÷YQ, ´f.WX.³fa. 19A SXf.d³f.¸fa. Qb¦fÊ °fWXÀfe»f ½f dªf»ff Qb¦fÊ dÀ±f°f ·fcd¸f À½ff¸fe WXIY IYe ·fcd¸f J.³fa. 515/5 SXIYff 0.110 WZX. IYû d½fIiZY°ff ßfe¸f°fe ÀfSXÀ½f°fe ²f.´f. ßfe Af¦fZV½fSX d³f½ffÀfe ÀfZ. 05 d·f»ffBÊX ÀfZ SXdªfÀMXOÊX f`³ff¸ff dQ³ffaIY 15.02.2018 IYû IiY¹f dIY¹ff W` dIY CX¢°f Af½fZdQ°f ·fcd¸f IYû SXdªfÀMXOÊX f`³ff¸ff IZY Af²ffSX ´fSX ³ff¸ffa°fSX¯f dIY¹fZ ªff³fZ IZY Àfafa²f ¸fZÔ Af½fZQ³f ´fÂf ¸f¹f f`³ff¸ff IYe LXf¹ff´fid°f BXÀf ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ´fiÀ°fb°f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ A°f: CX´fSXû¢°f ·fcd¸f IYû IiZY°ff IZY ³ff¸f ´fSX ³ff¸ffa°fSX¯f dIY¹fZ ªff³fZ ´fSX dªfÀf dIYÀfe ·fe ½¹fd¢°f IYû Af´fdØf ¹ff CXªfSX Qf½ff WXû °fû Àfb³f½ffBÊX d°fd±f dQ³ffaIY 19/04/ 2018 °fIY ¹ff CXÀfIZY ´fc½fÊ À½f¹fa ¹ff A´f³fZ ¸ff³¹f Ad²f½f¢°ff¦f¯f IZY Àff±f CX´fdÀ±f°f WXûIYSX A´f³ff Af´fdØf ´fiÀ°fb°f IYSX ÀfIY°fZ W`ÔXÜ d³f²ffÊdSX°f d°fd±f IZY ffQ ´fif~ Af½fZQ³f ´fÂf ´fSX IYûBÊX d½f¨ffSX ³fWXeÔ dIY¹ff ªff½fZ¦ffÜ Afªf dQ³ffaIY 05/04/2018 IYfZ ¸fZSmX WXÀ°ffÃfSX E½fa ³¹ff¹ff»f¹fe³f ¸fbWXSX IZY Àff±f ªffSXe dIY¹ff ¦f¹ffÜ Ad°fdSX¢°f °fWXÀfe»fQfSX d·f»ffBÊ ³f¦fS ¹fWXfg 8.50 »ffJ IYe »ff¦f°f ÀfZ Àfe¸fZÔMXeIYSX¯f ÀfOÞXIY IYf d³f¸ffʯf dIY¹ff þfUZ¦ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ´ff¿fÊQ ¸f¸f°ff QZUfÔ¦f³f, A»IYf ff§f¸ffSX, dþ»ff ¸fWXf¸fÔÂfe QZUZ³Qi ¨fÔQZ»f, V½fZ°ff f£Vfe, dU³ff¹fIY ³ff°fc, ¨f¸´ff ÀffWXc, ¦fûdUÔQ ³ff¸fQZU, Àf°fdUÔQSX dÀfÔ¦f, ´fiJSX ÀffWXc ÀfdWX°f Ad²fIY ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ UfOXÊ ³ff¦fdSXIY CX´fdÀ±f°f ±fZÜ UfOXÊUfdÀf¹fûÔ ³fZ ¸fWXf´füSX IYû f°ff¹ff dIY UfOXÊ IYe ¸fdWX»ff IY¸ffÔOXû ¨fÔQf IYSXIZY °ff»fff IYf ¦fWXSXeIYSX¯f IYSXf SXWXe, dþÀf ´fSX ¸fWXf´füSX ³fZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ´fSX ³ffSXfþ¦fe þfdWXSX IYe EUÔ Af¹fböY IYû ´fÂf d»fJ CXöY ³¹ff¹ff»f¹f Ad°fdSX¢°f °fWXÀfe»fQfSX, d·f»ffBÊ ³f¦fSX dªf»ff Qb¦fÊ (LX.¦f.) //BÊV°fWXfSX// SXfªfÀ½f ´fiIYSX¯f IiY¸ffaIY A/6 ½f¿fÊ 2017-18 E°fQÐ QнffSXf Àf½fÊ Àff²ffSX¯f IYfZ Àfc¨f³ff±fÊ ´fiIYfdVf°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY Af½fZQIY ´f½f³f IbY¸ffSX A¦fi½ff»f Af. À½f. ´fSXÀfSXf¸f A¦fi½ff»f ÀffdIY³f Àfb´fZ»ff õXfSXf ¦fif¸f IbY÷YQ ´f.WX.³fa. ..... SXf.d³f.¸fa. Qb¦fÊ-1, °fWXÀfe»f ½f dªf»ff Qb¦fÊ dÀ±f°f ·fcd¸f À½ff¸fe WXIY IYe ·fcd¸f J.³fa. 1158/7 SXIYff 100 ½f¦fÊRYeMX IYû SXdªfÀMXOÊX f`³ff¸ff IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ AfVfe¿f BÊX£ffSX Af. ªfe½f³f BÊX£ffSX ÀfZ IiY¹f dIY¹ff W`X IYe ³ff¸ffa°fSX¯f dIY¹fZ IZY Àfafa²f ¸fZÔ Af½fZQ³f ´fÂf ´fiÀ°fb°f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ dªfÀf ´fSX ´fiIYSX¯f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ d½f¨ffSXf²fe³f W`XÜ A°f: CX´fSXfZ¢°f ·fcd¸f IYfZ Af½fZQIY IZY ³ff¸f ´fSX ³ff¸ff³°fSX¯f dIY¹fZ ªff³fZ ´fSX dªfÀf dIYÀfe ·fe ½¹fd¢°f IYfZ Af´fd°°f ¹ff CXªfSX Qf½ff WXfZ °ffZ Àfb³f½ffBÊ d°fd±f dQ³ffaIY 18/04/2018 °fIY ¹ff CXÀfIZY ´fc½fÊ À½f¹fa ¹ff A´f³fZ ¸ff³¹f Ad²f½f¢°ff¦f¯f IZY Àff±f CX´fdÀ±f°f WXfZIYSX A´f³ff Af´fd°°f ´fiÀ°fb°f IYSX ÀfIY°fZ W`ÔXÜ d³f²ffÊdSX°f d°fd±f IZY ffQ ´fif´°f Af½fZQ³f ´fSX IYfZBÊ d½f¨ffSX ³fWXeÔ dIY¹ff ªff½fZ¦ffÜ Afªf dQ³ffaIY 27/03/2018 IYfZ ¸fZSmX WXÀ°ffÃfSX E½fa ³¹ff¹ff»f¹fe³f ¸fbWXSX IZY Àff±f ªffSXe dIY¹ff ¦f¹ffÜ Ad°fdSX¢°f °fWXÀfe»fQfSX d·f»ffBÊ ³f¦fSX d³f¦f¸f fWXb°f þ»Q IYSXf¹fZ¦fe Qb¦fÊ AfBOX»f 2018 ¦ff¹f³f ´fid°f¹fûd¦f°ff-¸fWXf´füSX ■ VfWXSX IYe þ³f°ff IYû EIY ffSX dRYSX Qb¦fÊ AfBOX»f 2018 IYf ¸f³fûSXÔþIY Uf°ffUSX¯f d¸f»fZ¦ff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Qb¦fÊÜ Qb¦fÊ VfWXSX IYe Af¸f þ³f°ff IYû BÀf U¿fÊ ¦fe°f ÀfÔ¦fe°f IYf ¦ff¹f³f ´fid°f¹fûd¦f°ff Af¹fûdþ°f IYSX ¸f³fûSXÔþIY Uf°ffUSX¯f Af³fÔQ¸f¹f ¸ffWXü»f þ»Q ´fif~ WXû¦ffÜ BÀfIZY d»fE ¸fWXf´füSX ßfe¸f°fe ¨fÔdQiIYf ¨fÔQifIYSX õfSXf ÀfÔÀIÈYd°f dU·ff¦f ´fi·ffSXe ßfe ÀfûWX³f þ`³f, d³f¦f¸f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àff±f IYf¹fÊIiY¸f IZY d»fE f`NXIY »fZIYSX AfUV¹fIY dU¨ffSX dU¸fVfÊ dIY¹ff ¦f¹ff Ü f`NXIY ¸fZÔ d³f¦f¸f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfSXe E0IZY0 QØff, ÀfWXf0 Ad·f¹fÔ°ff SXfþZVf ´ff¯OXZ¹f, CX´fAd·f¹fÔ°ff SXfþdIYVfûSX ´ffd»f¹ff, ³ffSXf¹f¯f NXfIbYSX, ·fb³fZV½fSX dÀf³WXf AfdQ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ ¸fWXf´füSX ßfe¸f°fe ¨fÔQifIYSX ³fZ IYWXf ´fid°fU¿fÊ A³fbÀffSX BÀf U¿fÊ ·fe VfWXSX IYe Lb´fe ´fid°f·ffAfÔZ IYû EIY ¸fÔ¨f ´fiQf³f IYSX³fZ ¦ff¹f³f ´fid°f¹fûd¦f°ff Qb¦fÊ AfBOX»f 2018 IYf¹fÊIiY¸f IYSXf¹ff þfE¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYf¹fÊIiY¸f IYû »fZIYSX AfUV¹fIY °f`¹ffSXe IZY d³fQZÊVf Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû dQ¹fZÜ ¸fWXf´füSX ³fZ IYWXf BÀf U¿fÊ BÀf ¦ff¹f³f ´fid°f¹fûd¦f°ff IYf¹fÊ ¸fZ WXbE ¦fOÞXfdOÞX¹fûÔ EU IY¸feVf³fJûSXeÔ ´fSX IYf¹fÊUfWXe IYSX³fZ IYe A³fbVfÔÀff IYe Ü ¨fü´ff»f IZY QüSXf³f ¸fWXf´füSX IYû ÀfSXIYfSXe Àfd¸fd°f IYe QbIYf³f Àf¸f¹f ´fSX ³fWXe Jb»f³fZ IYe þf³fIYfSXe d¸f»f³fZ ´fSX °fbSXÔ°f ³¹ff¹ff»f¹f Ad°fdSX¢°f °fWXÀfe»fQfSX, d·f»ffBÊ ³f¦fSX dªf»ff Qb¦fÊ (LX.¦f.) //BÊV°fWXfSX// SXfªfÀ½f ´fiIYSX¯f IiY¸ffaIY A/6 ½f¿fÊ 2017-18 E°fQÐ QнffSXf Àf½fÊ Àff²ffSX¯f IYfZ Àfc¨f³ff±fÊ ´fiIYfdVf°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY Af½fZQIY ßfe¸f°fe ´fb³³fe ffBÊX ´fd°f À½f. ¸fZWXØføY ÀffdIY³f IbY÷YQ õXfSXf ¦fif¸f IbY÷YQ ´f.WX.³fa. 19 SXf.d³f.¸fa. Qb¦fÊ-1, °fWXÀfe»f ½f dªf»ff Qb¦fÊ dÀ±f°f ·fcd¸f À½ff¸fe WXIY IYe ·fcd¸f J.³fa. 1275 SXIYff 0.02, WZX. ªfû CXÀfIZY À½f. ¸fZWXØføY Af. ´fSXÀfSXf¸f IZY ³ff¸f ´fSX QªfÊ W`X IYe RYü°fe QªfÊ dIY¹fZ ªff³fZ IZY Àfafa²f ¸fZa Af½fZQ³f ´fÂf ´fiÀ°fb°f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ dªfÀf ´fSX ´fiIYSX¯f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ d½f¨ffSXf²fe³f W`XÜ A°f: CX´fSXfZ¢°f ·fcd¸f IYfZ Af½fZQIY IZY ³ff¸f ´fSX ³ff¸ff³°fSX¯f dIY¹fZ ªff³fZ ´fSX dªfÀf dIYÀfe ·fe ½¹fd¢°f IYfZ Af´fd°°f ¹ff CXªfSX Qf½ff WXfZ °ffZ Àfb³f½ffBÊ d°fd±f dQ³ffaIY 23/04/2018 °fIY ¹ff CXÀfIZY ´fc½fÊ À½f¹fa ¹ff A´f³fZ ¸ff³¹f Ad²f½f¢°ff¦f¯f IZY Àff±f CX´fdÀ±f°f WXfZIYSX A´f³ff Af´fd°°f ´fiÀ°fb°f IYSX ÀfIY°fZ W`ÔXÜ d³f²ffÊdSX°f d°fd±f IZY ffQ ´fif´°f Af½fZQ³f ´fSX IYfZBÊ d½f¨ffSX ³fWXeÔ dIY¹ff ªff½fZ¦ffÜ Afªf dQ³ffaIY 5/04/2018 IYfZ ¸fZSmX WXÀ°ffÃfSX E½fa ³¹ff¹ff»f¹fe³f ¸fbWXSX IZY Àff±f ªffSXe dIY¹ff ¦f¹ffÜ Ad°fdSX¢°f °fWXÀfe»fQfSX d·f»ffBÊ ³f¦fSX SXf¹f´fbSX IZY A»ffUf JZ»f ´fid°f·ffAûÔ IYû CX·ffSX³fZ ¸fWXf´füSX MÑfRYe ·fe IYSXf¹fZ þf³fZ IYe ¹fûþ³ff f³ff¹fe þf SXWXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff ´fid°f¹fûd¦f°ffAûÔ ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ ½¹f¹f, CXÀfIYe ÀUeIÈYd°f, ÷Y´fSXZJf AfdQ °f`¹ffSX IYSX³fZ IYe þfE¦feÜ °ffdIY VfWXSX dUIYfÀf IZY Àff±f WXe Àff±f VfWXSX ¸fZÔ EIY ¸f³fûSXÔþ³f Af³fÔQ¸f¹f Uf°ffUSX¯f d³fd¸fÊ°f SXWXZÜ CX³WXûÔ³fZ Qb¦fÊ AfBOX»f 2018 ¦ff¹f³f ´fid°f¹fûd¦f°ff IZY d»fE 22 A´fi`»f 2018 ÀfZ AfUZQ³f ¸fÔ¦ff¹fZ þf³fZ IYf d³fQZÊVf dQ¹ff WX`ÔÜ BÀfIZY d»fE ÀfÔfÔd²f°f dU·ff¦f AüSX Ad²fIYfSXe A´f³fe °f`¹ffSXe IYSX SXWXZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff Qb¦fÊ AfBOX»f¹f 2018 Qû ¦fib´f þcd³f¹fSX AüSX Àfed³f¹fSX ¦fib´f ¸fZÔ dIY¹ff þfUZ¦ffÜ d³f¦f¸f Af¹fböY IZY ³ff¸f AfUZQ³f ´fÂf d»f¹fZ þfUZ¦fZÔÜ dþÀf¸fZÔ ´fid°f·ff¦fe Vf´f±f ´fcUÊIY A´f³ff ³ff¸f, d´f°ff/´fd°f IYf ³ff¸f, þ³¸f d°fd±f, Af¹fb, À±ff¹fe ´f°ff, ¸fûffB»f ³fÔfSX, UfOXÊ IYf ³ff¸f, UfOXÊ IYf IiY¸ffÔIY, Af²ffSX IYfOXÊ ³fÔfSX, °f±ff þcd³f¹fSX/Àfed³f¹fSX ¦fbi´f ¸fZÔ ¸fdWX»ff AûSX ´fb÷Y¿f IYf CX»»fZJ IYf AfUZQ³f AfUZQIYûÔ ÀfZ d»f¹ff þfUZ¦ffÜ Àf¸fÀ°f ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ ÀfZ A´fe»f WX` dIY Qb¦fÊ AfBOX»f 2018 ¦ff¹f³f ´fid°f¹fûd¦f°ff IZY d»fE d³f¦f¸f õfSXf d³f²ffÊdSX°f ´fif÷Y´f ¸fZÔ d»f¹ff þfE¦ff, ´fid°f·ff¦fe A´f³ff AfUZQ³f þ³fÀfÔ´fIYÊ dU·ff¦f ¸fZÔ IYf¹ffÊ»f¹f Àf¸f¹f ´fSX þ¸ff IYSXf ÀfIZY¦fZÔÜ ßf¸f VfdöY IY»¹ff¯f dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf d·f»ffBÊÜ VffÀf³f IYe dUd·f³³f þ³fIY»¹ff¯fIYfSXe ¹fûþ³ffAûÔ IYe þf³fIYfSXe ´fiQf³f IYSX³fZ °f±ff ´ffÂf dWX°f¦fifdWX¹fûÔ ÀfZ AfUZQ³f ´fif~ IYSX³fZ ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f d·f»ffBÊ õfSXf d³f¦f¸f ÃfZÂf IZY Àf¸´fc¯fÊ 70 UfOXûÊÔ ¸fZÔ ßf¸f VfdöY IY»¹ff¯f dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü dVfdUSX IZY ´fi±f¸f dQUÀf 663 AfUZQ³f ³ff¦fdSXIYûÔ ÀfZ þ¸ff IYSXUf¹fZ ¦f¹fZ WX`ÔÜ ¹fûþ³ffAûÔ IYe þf³fIYfSXe »fû¦fûÔ IYû WXû BÀf WXZ°fb d³f¦f¸f õfSXf 11 dSX¢Vff °f±ff 05 ´fi¨ffSX SX±f ¸fZÔ ²Ud³f dUÀ°ffSXIY ¹fÔÂf °f±ff fZ³fSX ´fûÀMXSX »f¦ffIYSX ´fi¨ffSX-´fiÀffSX dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü Af¹fböY IZYE»f ¨füWXf³f ³fZ ßfd¸fIY ffWXb»¹f ÃfZÂf ÀMXZVf³f ¸fSXûQf IZY feAfSX´fe ¨füIY ¸fZÔ »f¦ff¹fZ ¦f¹fZ dVfdUSX À±f»f ´fSX ´fWXbÔ¨fIYSX dWX°f¦fifdWX¹fûÔ ÀfZ VffÀf³f IYe dUd·f³³f ¹fûþ³ffAûÔ IYe þf³fIYfSXe QZIYSX CX³WXZ AfUV¹fIY QÀ°ffUZþ IZY Àff±f dVfdUSX ¸fZÔ AfUZQ³f þ¸ff IYSX³fZ dIY A´fe»f IYe WX`Ü ßfe ¨füWXf³f ³fZ f°ff¹ff dIY ßf¸f VfdöY IY»¹ff¯f dVfdUSX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ d³f¦f¸f ÃfZÂf ¸fZÔ d³fUfÀf IYSX³fZ Uf»fZ EZÀfZ dWX°f¦fifWXe dþ³fIYf ´ffÂf°ff WXû°fZ WXbE ·fe A·fe °fIY UZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe CXªþU»ff ¹fûþ³ff, ßfd¸fIY ´fÔþe¹f³f ´fi¸ff¯f-´fÂf, dQ½¹ffÔ¦f dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYf ¹fcOXeAfBÊOXe IYfOXÊ IYf »ff·f ³fWXeÔ d¸f»f ´ff¹ff WX`Ü ÀfÔÄff³f ¸fZÔ »fZ°fZ WXbE QcSX·ff¿f IZY þdSX¹fZ ÀfÔfÔd²f°f Ad²fIYfSXe IYû RYMXIYfSX »f¦ff¹feÔ EUÔ Àf¸f¹f ´fSX IYf¹fÊ IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQ¹fZÜ IYfÔþe WXfCXÀf ³f WXû³fZ ÀfZ ³fWXe »fZ ´ff SXWXZ Qû RYÀf»f ¨fü´ff»f ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ ³fZ A´f³fe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû ¸fWXf´füSX IZY Àf¸fÃf SXJf, CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY IYfÔþe WXfCXÀf IYf d³f¸ffʯf ³f WXû³fZ IZY UþWX ÀfZ UZ ¦f¸feÊ ¸fZÔ RYÀf»f ³fWXe »fZ ´ff SXWXZ, dþÀf ´fSX ¸fWXf´füSX ³fZ ÀfÔfÔd²f°f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû þ»Q ´fi´fûÀf»f f³ff IYSX QZ³fZ IYû IYWXfÜ ´ff³fe IYe Àf¸fÀ¹ff f°ff³fZ ´fSX ¸fWXf´füSX ³fZ °fbSXÔ°f Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ ¨f¨ffÊ IYSX A¦f»fZ dQ³f ÀfZ UfOXÊ ¸fZÔ MX`ÔIYSX ÀfZ ´ff³fe IYe Af´fcd°fÊ IYSX³fZ d³fQZÊVf dQEÜ ³¹ff¹ff»f¹f AV½f³fe Vf¸ffÊ Ad°fdSX¢°f °fWXÀfe»fQfSX, d·f»ffBÊX ³f¦fSX,dªf. Qb¦fÊ // CXQЧfû¿f¯ff // SXf.´fi.IiY. / / ½f¿fÊ 2017-2018 E°fQÐ QнffSXf Àf½fÊ Àff²ffSX¯f Af¸f ªf³f°ff IYfZ Àfcd¨f°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY Af½fZQIY SXf¸fZV½fSX ´fiÀffQ ÀffWcX d´f°ff/´fd°f À½f. SXf¸ff²ffSX ÀffWcX d³f½ffÀfe SXf½f¯f·ffNXf ªff¸fb»f ¸füªff ªff¸fb»f ´f.WX.³fa. 13/18 SXf.d³f.¸fa. Qb¦fÊ 01, °fWXÀfe»f ½f dªf»ff Qb¦fÊ ¸fZÔ dÀ±f°f ·fcd¸f £f.³fa. 470/1 IYf MbXIYOÞXf SXIYff 0.020 WZX. ·fcd¸f IYû Af½fZQIY IZY d´f°ff õXfSXf ßfe¸f°fe dÀf¹ffIY»fe ÀfZ IiY¹f ´fV¨ff°f IYfdfªf W`X, IiZY°ff d½fIiZY°ff IZY ¸fÈ°¹fb ´fV¨ff°f CX¢°f ·fcd¸f d½fIiZY°ff IZY ´fbÂf ¹fVf´ff»f Af. »føfe³ff±f IZY ³ff¸f ´fSX RYü°fe QªfÊ IYSX ³ff¸ffa°fSX¯f IYSX³fZ WZX°fb Af½fZQ³f ´fiÀ°fb°f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ A°fE½f CX´fSXû¢°f Àfafa²f ¸fZÔ dªfÀf dIYÀfe ½¹fd¢°f ¹ff ÀfaÀ±ff IYû dIYÀfe ´fiIYfSX IYf CXªfSX ¹ff Qf½ff/Af´fdØf IYSX³ff WXfZ °fû d³f¹f°f ´fZVfe dQ³ffaIY 12/04/2018 A±f½ff ´fiIYfVf³f d°fd±f ÀfZ 15 dQ½fÀf °fIY À½f¹fa A±f½ff A´f³fZ õXfSXf Ad²fIÈY°f ½¹fd¢°f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f WXûIYSX d»fd£f°f ¸fZÔ Af´fdØf Af½fZQ³f ´fZVf IYSX ÀfIY°fZ W`ÔXÜ Àf¸f¹ff½fd²f Àf¸ff~ WXû³fZ ´fSX Af´fdØf ¹ff Qf½ff ´fSX d½f¨ffSX ³fWXeÔ dIY¹ff ªff½fZ¦ffÜ Afªf dQ³ffaIY ------- IYfZ ¹fWX CXQЧfû¿f¯ff ¸fZSmX À½f¹fa IZY WXÀ°ffÃfSX E½fa ³¹ff¹ff»f¹f ¸fbWXSX IZY Àff±f ªffSXe dIY¹ff ¦f¹ffÜ Ad°fdSX¢°f °fWXÀfe»fQfSX d·f»ffBÊ ³f¦fSX C M Y K C M Y K

C M Y K C M Y K S PORTS ÀMXZVf³f ´ffÔ¨f Àff»f ¸fZÔ EdVf¹ff À°fSX ´fSX ´fWX»fe ffSX ·ffSX°f WXfSX IYe IY¦ffSX ´fSX d°f¹ff³fdþ³f/EªfZÔÀfeÜ ¨fe³f IZY dJ»ffRY EdVf¹ff- AûdVf¹ff³ff ¸fbIYff»fZ IZY QcÀfSXZ QüSX IZY ´fWX»fZ dQ³f SXf¸fIbY¸ffSX SXf¸f³ff±f³f AüSX Àfbd¸f°f ³ff¦f»f IZY ´fbøY¿f EIY»f ¸fZÔ ¨fe³fe dJ»ffdOX?ûÔ ÀfZ WXfSX IZY Àff±f ·ffSX°fe¹f OXZdUÀf IY´f MXe¸f d´fL»fZ ´ffÔ¨f Àff»f ¸fZÔ ´fWX»fe ffSX WXfSX IYe IY¦ffSX ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹ffÜ ´fZMX IYe ¸ff¸fc»fe ¨fûMX IZY IYfSX¯f ¹fbIYe ·ff¸fSXe IZY WXMX³fZ IZY ffQ SXf¸f³ff±f³f ÀfZ A¨LZ ´fiQVfʳf IYe CX¸¸feQ ±fe »fZdIY³f UZ ¨fe³f IYe ³fBÊ MXZd³fÀf Àf³fÀf³fe d¹fdfÔ¦f Uc ÀfZ 6-7 (4), 4-6 ÀfZ WXfSX ¦fEÜ WXf»f °fIY þcd³f¹fSX dUV½f ³fÔfSX EIY SXWXZ 18 Àff»f IZY ¨fe³fe dJ»ffOÞXe ³fZ 2017 ¸fZÔ ¹fcEÀf Aû´f³f ¸fZÔ þcd³f¹fSX EIY»f AüSX ¹fb¦f»f JZ»f νfOXfZ IbYV°fe IZY QüSXf³f §ff¹f»f WXbE SXZÀf»fSX ³fZ LûOÞXe Qbd³f¹ff Qû³fûÔ dJ°fff þe°fZ ±fZÜ SXf¸f³ff±f³f IYe dÀfÊUÀf ´fWX»fZ WXe ¦fZ¸f ¸fZÔ MXcMXe »fZdIY³f CX³WXûÔ³fZ Uf´fÀfe IYe AüSX ÀfZMX IYû MXfBÊfiZIYSX °fIY »fZ ¦fEÜ EIY»f ¸fZÔ IYdSX¹fSX IYe ÀfUÊßfZâ SX`ÔdIÔY¦f 132 ´fSX ´fWXbÔ¨fZ AüSX ´fcUÊ ¸fZÔ Vfe¿fÊ10 ¸fZÔ Vffd¸f»f OXûd¸fd³fIY d±f¹fZ¸f IYû WXSXf ¨fbIZY SXf¸f³ff±f³f IZY ´ffÀf QcÀfSXZ ÀfZMX ¸fZÔ dUV½f IZY 332 UZÔ ³fÔfSX IZY dJ»ffOÞXe IZY dJ»ffRY fiZIY IZY Qü ¸füIZY ±fZ »fZdIY³f UWX EIY IYf ·fe RYf¹fQf ³fWXeÔ CXNXf ÀfIZY AüSX EIY ffSX ÀfdUÊÀf ¦fÔUf f`NXZ dþÀfIZY ffQ ¸fZþff³f MXe¸f IYû 1-0 IYe fPÞX°f d¸f»f ¦fBÊÜ ¹fbUf dJ»ffOÞXe ³ff¦f»f ´fSX ·ffSX°f IYû Uf´fÀfe IYSXf³fZ IYf QfSXû¸fQfSX Af ¦f¹ff »fZdIY³f 213 UZÔ ³fÔfSX IZY BÀf dJ»ffOÞXe IYû ¸fWXþ 67 d¸f³fMX °fIY ¨f»fZ ¸fbIYff»fZ IYû»WXf´fbSXÜ ¸fWXfSXf¿MÑX IZY IYû»WXf´fbSX dþ»fZ ¸fZÔ IbYV°fe IZY EIY dþ»ff À°fSX ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ ¦fÔ·feSX øY´f ÀfZ §ff¹f»f WXbE SXZÀf»fSX d³f»fZVf dUÿ»f IYfÔOXcSXIYSX IYe VfbIiYUfSX ÀfbfWX À±ff³fe¹f AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ IYû»WXf´fbSX dþ»fZ IZY ffÔOXZUfOÞXe IZY ´f³fWXf»ff °fWXÀfe»f ¸fZÔ WXbE BÀf ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ dUÿ»f ¦fÔ·feSX øY´f ÀfZ §ff¹f»f WXû ¦fE ±fZ dþÀfIZY ffQ CX³WXZÔ IYSXfOÞX IZY IÈY¿¯ff AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf¹ff ¦f¹ff ±ff þWXfÔ Afþ ÀfbfWX CX³fIYf d³f²f³f WXû ¦f¹ffÜ IbYV°fe IZY BÀf ¸fbIYff»fZ IYû ffÔOXZUfOÞXe ¦ffÔU ¸fZÔ 31 ¸ff¨fÊ IYû d³fIYf»fe ¦fBÊ ª¹fûd°fÔʦf ¹ffÂff IZY CX´f»fÃf ¸fZÔ Af¹fûdþ°f dIY¹ff ¦f¹ff ±ff þWXfÔ CX³fIZY dU´fÃfe dJ»ffOÞXe ³fZ EIY ¨fIY QfÔU ÀfZ CX³WXZÔ d¨f°f IYSX dQ¹ff, WXf»ffÔdIY BÀfÀfZ d³f»fZVf IYe ¦fQʳf AüSX VfSXeSX IZY ffIYe dWXÀÀfZ ¸fZÔ ¦fÔ·feSX ¨fûMX »f¦f ¦f¹feÜ ´fbd»fÀf ³fZ f°ff¹ff dIY SXZÀf»fSX d´fL»fZ LWX dQ³fûÔ ÀfZ IÈY¿¯ff AÀ´f°ff»f ¸fZÔ dþÔQ¦fe Af`SX ¸ff`°f ÀfZ »fOÞX SXWXf ±ffÜ AfBÊ´feE»f IZY Bd°fWXfÀf ¸fZÔ WXbAf EZÀff ´fWX»fe QRYf, QVfÊIYûÔ IZY d»fE AfBÊ JbVfJfSXe ³fBÊ dQ»»feÜ AfBÊ´feE»f IZY Bd°fWXfÀf ¸fZÔ ´fWX»fe ffSX IbYL EZÀff WXû³fZ Uf»ff WX` dþÀfIZY RYf¹ffQ QVfÊIYûÔ IYû ·fe d¸f»fZ¦ffÜ QSXAÀf»f, BÀf ffSX AfBÊd´fE»f IZY 11UZÔ Àfeþe³fZ IYû Af´f QcSXQVfʳf ´fSX ·fe QZJ ÀfIY°fZ WXûÜ OXeOXe ÀfZ þbOÞXZ °f¸ff¸f QVfÊIY BÀfIYf »fb°RY CXNXf ´ffEÔ¦fZÜ BÀf JSXeQ ¸fZÔ A¦f»fZ ´ffÔ¨f Àff»f °fIY WXû³fZ Uf»fZ IPL IZY d»fE ÀMXfSX BÔdOX¹ff ³fZ 16000 IYSXûOÞX ÷Y´fE IYe SXIY¸f AQf IYe WX`Ü UWXeÔ IPL IZY A»ffUf BÔdOX¹ff ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ ffIYe IZY °f¸ff¸f ¸f`¨fûÔ IYf Ad²fIYfSX ·fe BÀfe IZY ´ffÀf WX` dþÀfIZY d»fE BÀf³fZ 6000 IYSXûOÞX IYe SXIY¸f AQf IYe WX`Ü ¹fZ Ad²fIYfSX ·fe ´ffÔ¨f Àff»f °fIY IZY d»fE JSXeQZ ¦fE WX`ÔÜ ´fiÀffSX ·ffSX°fe ³fZ EIY MXÐUeMX ¸fZÔ BÀfIYe þf³fIYfSXe Qe WX` dIY QcSXQVfʳf ´fSX ¸f`¨fûÔ IZY ´fiÀffSX¯f dIY¹ff þfE¦ffÜ ´fiÀffSX ·ffSX°fe ³fZ MXÐUeMX ¸fZÔ d»fJf, "QcSXQVfʳf QZJ³fZ Uf»fûÔ IZY d»fE A¨Le JfSX WX`Ü Af Af´f ´fWX»fe ffSX AfBÊ´feE»f ¸f`¨f QcSXQVfʳf ´fSX QZJ ÀfIZYÔ¦fZÜ" BÀfZ þf³fIYSX Af´fIYû ±fûOÞXe d³fSXfVff WXû ÀfIY°fe WX` »fZdIY³f QcSXQVfʳf ´fSX ¸f`¨f IYf ´fiÀffSX¯f EIY §fÔMXZ IYe QZSXe ÀfZ WXû¦ffÜ ffUþcQ BÀfIZY ¹fZ CX³fIZY d»fE SXfWX°f IYe ff°f WX` dþ³f °fIY ÀMXfSX BÔdOX¹ff IYe ´fWXbÔ¨f ³fWXeÔ WX`Ü UWXeÔ ¹fZ þf³fIYfSXe ·fe AfBÊ WX` dIY QcSXQVfʳf ´fSX Àf·fe ¸f`¨fûÔ IYf ³fWXeÔ fd»IY ¨fbd³fÔQf ¸f`¨fûÔ IYf ´fiÀffSX¯f dIY¹ff þfE¦ffÜ ·ffSX°fe¹f ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ ¸f»fZdVf¹ff IYû 4-1 ÀfZ WXSXf¹ff ¦fû»OX IYûÀMXÜ ·ffSX°fe¹f ¸fdWX»ff WXfgIYe MXe¸f ³fZ d´fL»fe WXfSX ÀfZ ÀffIY »fZ°fZ WXbE VfbIiYUfSX IYû ¹fWXfÔ 21UZÔ SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ IZY QcÀfSXZ dQ³f ¸f»fZdVf¹ff IZY dJ»ffRY A´f³fZ ´fc»f E ¸f`¨f ¸fZÔ 4-1 ÀfZ Vff³fQfSX þe°f A´f³fZ ³ff¸f IYSX »feÜ ·ffSX°f IYû A´f³fZ ÀfZ d³f¨f»fe SX`ÔIY UZ»Àf IZY dJ»ffRY JZ»fûÔ IZY ´fWX»fZ WXe dQ³f 2-3 ÀfZ IYSXefe WXfSX ÓfZ»f³fe ´fOÞXe ±feÜ »fZdIY³f ´fMXSXe ´fSX »füMX°fZ WXbE SXf³fe IYe IY~f³fe Uf»fe MXe¸f ³fZ QcÀfSXZ WXe dQ³f JbQ IYû ÀfÔ·ff»f d»f¹ffÜ ·ffSX°f ³fZ ´fWX»fZ ¢½ffMXÊSX ¸fZÔ EIY AüSX °feÀfSXZ ¢½ffMXÊSX ¸fZÔ EIY EIY ¦fû»f dIY¹ff þfdIY AfdJSXe ¢½ffMXÊSX ¸fZÔ Qû ¦fû»f Qf¦fZ þfdIY ¸f»fZdVf¹ff IYe AûSX ÀfZ °feÀfSXZ ¢½ffMXÊSX ¸fZÔ EIY¸ffÂf ¦fû»f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYfg¸f³fUZ»±f ¸fZÔ Qe´fIY ³fZ þe°ff IYfÔÀ¹f ´fQIY þb»ff³ff/EªfZÔÀfeÜ 21UZÔ IYfg¸f³fUZ»±f JZ»fûÔ ¸fZÔ WXdSX¹ff¯ff IZY LûSXZ ³fZ UZMXd»fdµMXÔ¦f BUZÔMX ¸fZÔ ·ffSX°f IYû EIY AüSX ´fQIY dQ»ff¹ffÜ þeÔQ IZY SXWX³fZ Uf»fZ Qe´fIY »ffNXZSX ³fZ 69 dIY»fû¦fif¸f UZMXd»fdµMXÔ¦f ¸fZÔ °feÀfSXf À±ff³f ´fif~ IYSX IYfÔÀ¹f ´fQIY þe°fIYSX ´fiQZVf AüSX QZVf IYf ³ff¸f SXûVf³f dIY¹ff WX`Ü Qe´fIY IZY BÀf ´fQIY IZY Àff±f WXe ·ffSX°f ³fZ IYfg¸f³fZ»?±f ¦fZ¸?Àf ¸fZÔ Af °fIY ¨ffSX ¸fZOX»f þe°f d»fE ±fZ, BÀf¸fZÔ Qû À?U¯fÊ, EIY SXþ°f AüSX EIY IYfÔÀ?¹f ´fQIY Vffd¸f»f WX`Ü Qe´fIY IYe þe°f ÀfZ CX³fIZY §fSX AüSX ´fcSXZ þb»ff³ff ¸fZÔ JbVfe IYf ¸ffWXü»f WX`Ü ´fdSXUfSX IYf IYWX³ff WX` dIY ¹fZ þe°f AIZY»fZ Qe´fIY IYe ³fWXeÔ fd»IY ´fcSXZ QZVf IYe WX`Ü Qe´fIY »ffNXZSX WXdSX¹ff¯ff IZY þeÔQ dþ»fZ IZY VffQe´fbSX ¦ffÔU IZY SXWX³fZ Uf»fZ WX`ÔÜ ´ffÔ¨fUeÔ IYÃff ´ffÀf IYSX³fZ IZY ffQ Qe´fIY ³fZ A´f³ff ¦ffÔU LûOÞX dQ¹ff ±ffÜ CX³fIYf ÀfZ»fZ¢Vf³f Af¸feÊ À´fûMXÐÀfÊ BÔÀMXeMXйfcMX ´fb¯fZ ¸fZÔ WXû ¦f¹ff ±ff, þWXfÔ CX³fIYe ¸fb»ffIYf°f dUQZVfe IYû¨f þfgþÊ ¦fbf»ff ÀfZ WXbBÊÜ IYû¨f þfþÊ ¦fbf»ff ³fZ CX³fIYf ¸fZdOXIY»f dRYMX³fZÀf MXZÀMX d»f¹ff CX³WXûÔ³fZ Qe´fIY IYû UZMXd»fdµMXÔ¦f ¦fZ¸Àf A´f³ff³fZ IYe Àf»ffWX QeÜ IYû¨f ³fZ BÀf QüSXf³f Qe´fIY ÀfZ IYWXf ±ff dIY ¹fdQ UWX ¸fZWX³f°f IZY Àff±f ´fi`d¢MXÀf IYSXZ¦ff °fû EIY dQ³f fOÞXf UZMXd»fµMXSX f³fZ¦ffÜ Qe´fIY IYû f¨f´f³f ÀfZ WXe ·ffSXe Uþ³f CXNXf³fZ IYe AfQ°f ±feÜ JZ°fûÔ ¸fZÔ AIZY»fZ WXe Uû 50 dIY»fû IZY ¨ffSXZ IYe fûSXe AfÀff³fe ÀfZ CXNXf »fZ°fZ WX`Ü BÀfIZY d»fE CX³WXZÔ dIYÀfe IZY ÀfWXfSXZ IYe þøYSX°f ³fWXeÔ ´fOÞX°fe ±feÜ Qe´fIY ³fZ 2015 ¸fZÔ ³fZVf³f»f ¹fc±f RYfBMXSX IYfg³fSX ¸f`IY¦fiZ¦fSX ³fZ Jû¹ff Af´ff, fÀf IYf VfeVff °fûOÞXf ³fBÊ dQ»»feÜ E¸fE¸fE ¸fZÔ fOÞXf ³ff¸f IYfg³fSX ¸f`IY¦fiZ¦fSX fe°fZ dQ³f A´f³fe EIY WXSXIY°f IZY IYfSX¯f A¨ff³fIY ÀfbdJʹfûÔ ¸fZÔ Af ¦fE WX`ÔÜ ¸f`IY¦fiZ¦fSX ³fZ ³¹fc¹ffIYÊ ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ ¸fedOX¹ff BUZÔMX IZY ffQ A´f³fZ dUSXû²fe dJ»ffOÞXe Jffef ³fcSX¸fû¦fû¸fZOXûU IYe fÀf °fûOÞX QeÜ BÀf §fMX³ff ¸fZÔ 2 »fû¦f þ£¸fe ·fe WXû ¦fEÜ ´fbd»fÀf ³fZ ¸f`IY¦fiZ¦fSX ´fSX dIiYd¸f³f»f IZYÀf QþÊ IYSX d»f¹ff WX`Ü f°ff QZÔ dIY CXöY fÀf ¸fZÔ Jffef IYe fþf¹f CX³fIZY IYû¨f ¸ffBIY»f d¨fEÀff ±fZ, þû dIY VfeVfZ IZY MXbIYOÞXZ ¨fZWXSXZ ´fSX »f¦f³fZ ÀfZ §ff¹f»f WXû ¦fE WX`ÔÜ §fMX³ff IZY ffQ ÀfZ ´fbd»fÀf ¸f`IY¦fiZ¦fSX IYû PXcÔPX°fe SXWXe »fZdIY³f ¸f`IY¦fiZ¦fSX ¦ff¹ff WXû ¦fEÜ AfdJSX A»fÀfbfWX UWX JbQ WXe ´fbd»fÀf ´fWXbÔ¨f ¦fEÜ IYfg¸f³fUZ»±f ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f ¸fZÔ 62 dIY»fû¦fif¸f ·ffSX U¦fÊ ¸fZÔ UZMXd»fdµMXÔ¦f IZY °fe³fûÔ ·ffSX U¦fÊ ¸fZÔ ÀffÀfZ ª¹ffQf Uþ³f CXNXf³fZ IYf dSXIYfgOXÊ f³ff¹ff ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ À³f`¨f ¸fZÔ 120 dIY»fû¦fif¸f, ¢»fe³f þIYÊ ¸fZÔ 141 IZY Àff±f IbY»f 261 dIY»fû¦fif¸f ·ffSX CXNXfIYSX WXSX dIYÀfe IYû WX`SXf³f IYSX dQ¹ff ±ffÜ BÀfe °fSXWX ÀfZ U¿fÊ 2017 ¸fZÔ QdÃf¯f IYûdSX¹ff ¸fZÔ WXbE EdVf¹ff IY´f ¸fZÔ 69 dIY»fû¦fif¸f ·ffSX U¦fÊ ¸fZÔ IYfÔÀ¹f ´fQIY, 2017 ¸fZÔ WXe AfÀMÑZd»f¹ff ¸fZÔ WXbBÊ IYfg¸f³fUZ»±f ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f ¸fZÔ 69 dIY»fû¦fif¸f ¸fZÔ ¹fc±f U þcd³f¹fSX ¸fZÔ ¦fû»OX AüSX Àfed³f¹fSX ¸fZÔ IYfÔÀ¹f ´fQIY þe°ff ±ffÜ ¸fZÔ 247 UZÔ ³fÔfSX IZY dJ»ffOÞXe þZ ÓffÔ¦f IZY WXf±fûÔ dVfIYÀ°f ÓfZ»f³fe ´fOÞXeÜ CXÀfZ ÓffÔ¦f ³fZ 6 . 4, 6 . 1 ÀfZ WXSXf¹ff Ü ·fc´fd°f ³fZ ´fdSX¯ff¸fûÔ IYû WX`SXf³f IYSX³fZ Uf»ff f°ff¹ff ·ffSX°f IZY ¦f`SX dJ»ffOÞXe IY~f³f ¸fWXZVf ·fc´fd°f ³fZ ´fWX»fZ dQ³f IZY ´fdSX¯ff¸fûÔ IYû WX`SXf³f IYSX³fZ Uf»ff f°ff¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, Qû³fûÔ ³fZ d³fSXfVffþ³fIY JZ»f IYf ´fiQVfʳf dIY¹ffÜ CX³f¸fZÔ( þe°f IZY d»fE) IYûBÊ ·fcJ, IYûBÊ þïûþWXQ AüSX IYûBÊ AfIiYf¸fIY°ff ³fWXeÔ ±feÜ ·ffSX°f BÀfÀfZ ´fWX»fZ 0-2 ÀfZ d´fLOÞX³fZ IZY ffQ IZYU»f EIY ffSX OXZdUÀf IY´f MXfBÊ þe°f³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXf WX`Ü2010 ¸fZÔ ·ffSX°f ³fZ 0- 2 ÀfZ d´fLOÞX³fZ IZY ffQ fifþe»f IYû WXSXf¹ff ±ffÜ °ff d»fEÔOXSX ´fZÀf EUÔ Afªf WXû¦ff ¸fbÔfBÊ ½fX ¨fZ³³fBÊ IZY fe¨f AfBÊ´feE»f IYf ´fWX»ff ¸f`¨f AfBÊ´feE»f Àfeþ³f 2018 IYf ´fWX»ff ¸f`¨f Vfd³fUfSX IYû ¸fbÔfBÊ IZY Uf³fJZOÞXZ ÀMXZdOX¹f¸f ¸fZÔ ¸fbÔfBÊ BÔdOX¹fÔÀf Af`SX ¨fZ³³fBÊ Àfb´fSX dIÔY¦Àf IZY fe¨f SXf°f 8 fþZ ÀfZ VfbøY WXû¦ffÜ ¦f°f ¨f`Ôd´f¹f³f ¸fbÔfBÊ IYe MXe¸f dRYSX ÀfZ ´fbSXf³ff ´fiQVfʳf QûWXSXf³fZ IYe IYûdVfVf IYSXZ¦fe, UWXeÔ Qû Àff»f ffQ Uf´fÀfe IYSX SXWXe ¨fZ³³fBÊ þe°f IZY Àff±f MXc³ff¸fZÊÔMX IYf Af¦ffþ IYSX³ff ¨ffWXZ¦feÜ ¨fZ³³fBÊ MXe¸f ³fZ AfBÊ´feE»f ³fe»ff¸fe ÀfZ ´fWX»fZ A´f³fe 2015 IYe MXe¸f ÀfZ ²fû³fe, ÀfbSXZVf SX`³ff AüSX SXUeÔQi þOXZþf IYû dSXMXZ³f dIY¹ff ±ffÜ ¨fZ³³fBÊ IYû Qû ffSX ¨f`Ôd´f¹f³f f³ff³fZ Uf»fZ ²fû³fe Af A´f³fe MXe¸f IYe ³fE dÀfSXZ ÀfZ VfbøYAf°f IYSXZÔ¦fZ dþÀf¸fZÔ IYBÊ fQ»ffU dQJfBÊ QZ SXWXZ WX`ÔÜ ²fû³fe IZY Àff¸f³fZ ·ffSX°f IYe Àfed¸f°f AûUSXûÔ IYe MXe¸f IZY CX´fIY~f³f SXûdWX°f IYe ¨fb³fü°fe SXWXZ¦fe dþ³WXûÔ³fZ d´fL»fZ Àff»f ¸fbÔfBÊ IYû ¨f`Ôd´f¹f³f f³ff¹ff ±ffÜ ¸fbÔfBÊ ³fZ BÀf ÀfÂf IZY d»fE SXûdWX°f IZY A»ffUf þÀf´fie°f fb¸fSXfWX AüSX WXfdQÊIY ´ffÔOXйff IYû dSXMXZ³f dIY¹ff ±ffÜ SXûdWX°f IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ ·ffSX°f ³fZ WXf»f WXe ¸fZÔ ßfe»fÔIYf ¸fZÔ Af¹fûdþ°f MXe 20 ¸f`¨fûÔ IYe d³fQWXfÀf MÑfgRYe þe°fe ±feÜ ²fû³fe AüSX SXûdWX°f Àfed¸f°f AûUSXûÔ IYe MXe¸f ¸fZÔ Àff±f Àff±f JZ»f°fZ WX`Ô AüSX »fÔfZ Àf¸f¹f ÀfZ JZ»f³fZ IZY IYfSX¯f EIY QcÀfSXZ IYe SX¯f³fed°f IYû ·f»fe ·ffÔd°f þf³f°fZ WX`ÔÜ Qû³fûÔ MXe¸fûÔ IZY ´ffÀf WX`Ô ¸f`¨f dUþZ°ff dJ»ffOÞXe ¸fbÔfBÊ IYe MXe¸f ¸fZÔ IYBÊ dQ¦¦fþ ¸f`¨f dUþZ°ff dJ»ffOÞXe WX`ÔÜ JbQ IY~f³f SXûdWX°f BÀf MXe¸f IZY ÀffÀfZ fOÞXZ ¸f`¨f dU³fSX WX`ÔÜ CX³fIZY ´ffÀf þÀf´fie°f fb¸fSXfWX, þZ´fe OXbd¸f³fe, d¸fVfZ»f ¸f`¢»fZ³fZ¦f³f, ¸fbÀ°ffdRYþbSX SXWX¸ff³f, WXfdQÊIY ´ffÔOXйff, IiYb¯ff»f ´ffÔOXйff, dIYSXû³f ´fû»ffOXÊ, Àfc¹fÊIbY¸ffSX ¹ffQU þ`ÀfZ IYBÊ fZWX°fSXe³f dJ»ffOÞXe WX`ÔÜ QcÀfSXe AûSX ¨fZ³³fBÊ IYe MXe¸f IYû QZJf þfE °fû IY~f³f ²fû³fe IZY Àff±f Àff±f ffEÔ WXf±f IZY ²fbSXÔ²fSX f»»fZffþ SX`³ff AüSX IYdSXV¸ffBÊ Afg»fSXfCXÔOXSX þOXZþf IYe Uf´fÀfe ³fZ MXe¸f IYû ¸fþfc°f dIY¹ff WX`Ü UZÀMXBÔOXeþ IZY OXÐUZ³f fifUû BÀf MXe¸f IZY ÀffÀfZ fOÞXZ ¸ffSXIY AÀÂf WX`ÔÜ WXSX·fþ³f WX`Ô ¸fbÔfBÊ IYû IYOÞXf þUff QZ³fZ IYû °f`¹ffSX : QdÃf¯f ARiYeIYf IZY IY~f³f RYfRY OXc ´»fZdÀfÀf AüSX »fZ¦f dÀ´f³fSX B¸fSXf³f °ffdWXSX, IZYQfSX þf²fU, AÔffMXe SXf¹fbOXc, d¸fVfZ»f ÀfZÔMX³fSX, AfÀMÑZd»f¹ffBÊ Afg»fSXfCXÔOXSX VfZ³f UfMXÀf³f AüSX Àf»ff¸fe f»»fZffþ ¸fbSX»fe dUþ¹f ¨fZ³³fBÊ MXe¸f IYû ¸fþfc°fe QZ°fZ WX`Ô ¹fWX QZJ³ff dQ»f¨fÀ´f WXû¦ff dIY ¨fZ³³fBÊ IYe MXe¸f IZY AfgRY dÀ´f³fSX WXSX·fþ³f dÀfÔWX A´f³fe ´fbSXf³fe MXe¸f ¸fbÔfBÊ IZY Àff¸f³fZ I`YÀfe ¨fb³fü°fe ´fZVf IYSX°fZ WX`ÔÜ WXSX·fþ³f 10 Àff»f °fIY ¸fbÔfBÊ BÔdOX¹f³Àf MXe¸f IYf dWXÀÀff SXWXZ ±fZÜ CX³WXûÔ³fZ BÀf MXe¸f IYe IY~f³fe ·fe ÀfÔ·ff»fe ±fe »fZdIY³f ¸fbÔfBÊ ³fZ BÀf ffSX ³f °fû CX³WXZÔ dSXMXZ³f dIY¹ff AüSX ³f WXe ³fe»ff¸fe ¸fZÔ JSXeQfÜ ´fÔþff IZY AfgRY dÀ´f³fSX WXSX·fþ³f ´fWX»fZ WXe ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ ¸fbÔfBÊ IYû IYOÞXf þUff QZ³fZ IYû °f`¹ffSX WXûÔ¦fZÜ dIYÀf MXe¸f IYf ´f»fOÞXf WX` ·ffSXe A¦fSX Qû³fûÔ MXe¸fûÔ IZY EIY-QcÀfSXZ IZY dJ»ffRY WXbE ´fiQVfʳf IYe ff°f IYSXZÔ °fû ¸fbÔfBÊ IYf ´f»fOÞXf ·ffSXe ³fþSX Af°ff WX`Ü Qû³fûÔ IZY fe¨f 24 ¸f`¨f WXbE WX`Ô, dþÀf¸fZÔ ¸fbÔfBÊ ³fZ 13 Af`SX ¨fZ³³fBÊ ³fZ 11 ¸f`¨f þe°fZ WX`ÔÜ UWXeÔ AfBÊ´feE»f IZY Bd°fWXfÀf ¸fZÔ ¨fZ³³fBÊ ³fZ AfNX ÀfÂfûÔ ¸fZÔ 132 ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ 79 þe°fZ WX`Ô AüSX 51 WXfSXZ WX`Ô þfdIY ¸fbÔfBÊ ³fZ 10 ÀfÂfûÔ ¸fZÔ 157 ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ 91 þe°fZ WX`Ô AüSX 65 WXfSXZ WX`ÔÜ MXc³ff¸fZÊÔMX ¸fZÔ ÀfUfÊd²fIY SX³f f³ff³fZ Uf»fZ f»»fZffþ ¨fZ³³fBÊ IZY SX`³ff WX`Ô dþ³WXûÔ³fZ 161 ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ 4540 SX³f f³ffE WX`Ô þfdIY SXûdWX°f IZY Jf°fZ ¸fZÔ 159 ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ 4207 SX³f WX`ÔÜ JbQ ²fû³fe ³fZ 127 ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ 3561 SX³f f³ffE WX`ÔÜ Uf³fJZOÞXZ ¸fZÔ ·fe ¸fbÔfBÊ IYf dÀf¢IYf : ff°f IYe þfE Uf³fJZOÞXZ ÀMXZdOX¹f¸f IYe °fû ¹fWXfÔ ¸fbÔfBÊ MXe¸f IYf WXe dÀf¢IYf ¨f»f°ff WX`Ü ¹fWXfÔ ¸fbÔfBÊ ³fZ ¨fZ³³fBÊ IZY dJ»ffRY 10 ¸f`¨f JZ»fZ WX`Ô, dþÀf¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ 6 ¸f`¨f þe°fZ WX`Ô, þfdIY 4 ¸fZÔ WXfSX d¸f»fe WX`Ü »ffNXZSX ÀfeOX»¹fcªfe ¸fZÔ ´fQIY þe°f³fZ Uf»fZ ÀffÀfZ ¹fbUf ·ffSX°fe¹f ·ffSXûØfû»fIY f³fZ ¦fû»OX IYûÀMXÜ ·ffSX°f IZY ¹fbUf ·ffSXûØfû»fIY Qe´fIY »ffNXZSX Afþ ¹fWXfÔ 69 dIY¦fif ·ffSX U¦fÊ ¸fZÔ IYfÔÀ¹f ´fQIY þe°f IYSX SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ ¸fZÔ QZVf IZY d»fE ´fQIY þe°f³fZ Uf»fZ ÀffÀfZ ¹fbUf ·ffSXûØfû»fIY f³f ¦fEÜ SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ ¸fZÔ ´fQf´fʯf IYSX SXWXZ WXdSX¹ff¯ff IZY18 Àff»f IZY »ffNXZSX IbY»f295 dIY¦fif(136 dIY¦fif+159 dIY¦fif) IYf ·ffSX CXNXfIYSX °feÀfSXZ À±ff³f ´fSX SXWXZÜ CX³fIZY IYSXefe ´fid°fõÔQe U`´ffUf »fûA³fZ AÔd°f¸f Qû ·ffSX ³fWXeÔ CXNXf ÀfIZY dþÀfÀfZ CX³fIYf IbY»f ·ffSX 292 dIY¦fif WXe SXWX ¦f¹ffÜ 15 Àff»f IYe CX¸fi ¸fZÔ 62 dIY¦fif U¦fÊ ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f dSXIYfOXÊ f³ff¹ff ±ff : BÀf À´f²ffÊ IYf ÀU¯fÊ UZ»Àf IZY ¦ffSXZ±f BÊUfÔÀf(299 dIY¦fif) AüSX SXþ°f ßfe»fÔIYf IZY BÔdQIYf dQÀÀff³ff¹fIZY(297 dIY¦fif) IZY ³ff¸f SXWXfÜ »ffNXZSX IZY ³ff¸f ÀffÀfZ IY¸f CX¸fi ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f dSXIYfgOXÊ f³ff³fZ Uf»fZ ¸fZÔ ·fe Vffd¸f»f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ15 Àff»f IYe CX¸fi ¸fZÔ 62 dIY¦fif U¦fÊ ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f dSXIYfOXÊ f³ff¹ff ±ffÜ Àf`³¹f JZ»f ÀfÔÀ±ff³f ¸fZÔ ¨ff»fIY IYf ´fidVfÃf¯f »fZ SXWXZ »ffNXZSX IYe ´fid°f·ff QZJ IYû¨fûÔ ³fZ CX³WXZÔ ·ffSXûØfû»f³f ¸fZÔ WXf±f Afþ¸ff³fZ IYe Àf»ffWX QeÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ ·ffSXûØfû»f³f ¸fZÔ ¸feSXfffBÊ ¨ff³fc (48 dIY¦fif) AüSX ÀfÔþe°ff ¨ff³fc (53 dIY¦fif) ³fZ ¸fdWX»ff U¦fÊ ¸fZÔ ÀU¯fÊ ´fQIY þe°ff °fû UWXe ´fe ¦fbøYSXfþf ³fZ56 dIY¦fif ´fbøY¿f U¦fÊ ¸fZÔ SXþ°f ´fQIY A´f³fZ ³ff¸f dIY¹ffÜ ·ffSX°fe¹f ·ffSXûØfû»fIYûÔ ³fZ B³f JZ»fûÔ ¸fZÔ Af °fIY ¨ffSX ´fQIY þe°fZ WX`Ü ·fc´fd°f ³fZ ¹fb¦f»f AüSX Àfû¸fQZU QZUU¸fʳf AüSX SXûWX³f fû´f³³ff ³fZ AfdJSXe dQ³f A´f³fZ A´f³fZ EIY»f ¸fbIYff»fZ þe°fIYSX ·ffSX°f IYû þe°f dQ»ffBÊ ±feÜ ´fZÀf AüSX fû´f³³ff IY»f ¸ffAû dVf³f ¦fûÔ¦f AüSX OXe Uc IYe þûOÞXe ÀfZ IYSXû ¹ff ¸fSXû IYe dÀ±fd°f Uf»fZ ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ d·fOÞXZÔ¦fZÜ ·ffSX°f IZY ¹fWX ¸f`¨f þe°f³fZ ´fSX ´fZÀf OXZdUÀf IY´f IZY Bd°fWXfÀf ¸fZÔ ÀffÀfZ ÀfRY»f ¹fb¦f»f dJ»ffOÞXe f³f þfEÔ¦fZÜ BÀf Àf¸f¹f CX³fIZY Jf°fZ ¸fZÔ 42 þe°fZÔ WX`Ô AüSX UWX ¸fWXf³f B°ff»fUe dJ»ffOÞXe d³fIYû»ff d´fÂffÔ¦fZ»fe IZY Àff±f ¹fWX dSXIYfOXÊ ÀffÓff IYSX°fZ WX`ÔÜ ·ffSX°f ³fZ ´fWX»fe ffSX RYSXUSXe, 2013 ¸fZÔ EdVf¹ff- AûdVf¹ff³ff À°fSX ´fSX ¸fbIYff»ff ¦fÔUf¹ff ±ff þf Àfû¸fQZU IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ Àf·fe Vfe¿fÊ dJ»ffdOÞX¹ffZÔ ³fZ QdÃf¯f IYûdSX¹ff IZY dJ»ffRY ¸fbIYff»fZ IYf fdWX¿IYfSX dIY¹ff ±ff AüSX IY¸fþûSX ·ffSX°fe¹f MXe¸f ³fBÊ dQ»»fe ¸fZÔ dU´fÃfe MXe¸f ÀfZ 1-4 ÀfZ WXfSX ¦fBÊ ±feÜ °ff ÀfZ ·ffSX°f ³fZ þû³f»f ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ IY·fe ·fe MXfBÊ ³fWXeÔ ¦fÔUfBÊ WX` AüSX »f¦ff°ffSX dUV½f ¦fib´f ´»fZ- AfgRY À°fSX °fIY ´fWXbÔ¨ff WX`Ü WXf»ffÔdIY UWX AfdJSXe ff²ff ³fWXeÔ ´ffSX IYSX ´ff¹ff AüSX 2014 ¸fZÔ dÀfÊf¹ff, 2015 ¸fZÔ ¨fZIY ¦f¯fSXfª¹f, 2016 ¸fZÔ À´fZ³f AüSX 2017 ¸fZÔ IY³ffOXf ÀfZ WXfSX ¦f¹ffÜ ·ffSX°f AfdJSXe ffSX 16 QZVfûÔ IZY dUV½f Àf¸fcWX ¸fZÔ 2011 ¸fZÔ ´fWXbÔ¨ff ±ff þf CXÀfZ dÀfÊf¹ff IZY WXf±fûÔ WXfSX IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXf ±ffÜ ·ffSXûØfû»fIY ÀfÔþe°ff ³fZ EIY ³fE dSXIYfOXÊ IZY Àff±f þe°ff ÀU¯fÊ ¦fû»OX IYûÀM/EªfZÔÀfeÜ ·ffSXûØfû»fIY ÀfÔþe°ff ¨ff³fc ( 53 dIY»fû ) ³fZ IY¸fSX IYe °fIY»feRY ÀfZ þcÓf³fZ IZY ffUþcQ EIY ³fE dSXIYfOXÊ IZY Àff±f SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ ¸fZÔ »f¦ff°ffSX QcÀfSXf ÀU¯fÊ ´fQIY þe°ffÜ ¨ff³fc ³fZ IbY»f 192 dIY»fû ( 84 AüSX 108 dIY»fû ) Uþ³f CXNXfIYSX ´fe»ff °f¸f¦ff þe°ffÜ UWX ´ff´fbAf ³¹fc d¦f³fe IYe »fûAf dOXIYf °fûCXAf ÀfZ Af¦fZ SXWXe dþÀf³fZ 182 dIY»fû Uþ³f CXNXf¹ffÜ IYfÔÀ¹f ´fQIY IY³ffOXf IYe SXVfZ»f »fZ »ffÔ ffdþ³fZMX ³fZ 181 dIY»fû Uþ³f IZY Àff±f þe°ffÜ ÀfÔþe°ff ³fZ ffQ ¸fZÔ IYWXf ,¸f`³fZ SXf¿MÑX¸fÔOX»f ¨f`d¸´f¹f³fdVf´f ¸fZÔ BÀfÀfZ fZWX°fSX ´fiQVfʳf dIY¹ff ±ff »fZdIY³f ¸f`Ô A´f³fZ ´fiQVfʳf ÀfZ JbVf WXcÔ Ü ´fQIY »fZ°fZ Àf¸f¹f ÀfÔþe°ff SXû ´fOÞXe AüSX d´fL»fZ IbYL ¸fWXe³fZ ÀfZ A¨LZ ´fiQVfʳf IYf QffU ´fûdOX¹f¸f ´fSX CX³fIZY AfÔÀfbAûÔ IZY øY´f ¸fZÔ ³fþSX Af¹ffÜ CXÀf³fZ IYWXf , IYBÊ »fû¦fûÔ ³fZ IYWXf dIY ¸f`Ô ´fQIY ³fWXeÔ þe°f ÀfIY°feÜ d´fL»fZ Àff»f dUV½f ¨f`d¸´f¹f³fdVf´f IZY QüSXf³f ¸fbÓfZ IY¸fSX ¸fZÔ ¨fûMX »f¦fe ±fe AüSX ¸f`Ô ´fcSXe °fSXWX CXfSX ³fWXeÔ ÀfIYe WXcÔ Ü ¸f`Ô A·fe 90 ´fid°fVf°f WXe dRYMX WXcÔ Ü ÀfÔþe°ff ³fZ f°ff¹ff ,WX¸ffSXZ dRYdþ¹fû IYû ¹fWXfÔ Af³fZ IYe A³fb¸fd°f ³fWXeÔ d¸f»fe ¢¹fûÔdIY EIiYedOXMXZVf³f IYf ¸fÀf»ff ±ff Ü ¸f`Ô ´fQIY Àf¸ffSXûWX IZY QüSXf³f SXû ´fOÞXe ¢¹fûdIY IYfRYe QffU ±ffÜ ¨ff³fc ³fZ 2014 ¦»ffÀ¦fû SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ ¸fZÔ 48 dIY»fû U¦fÊ ¸fZÔ ÀU¯fÊ þe°ff ±ffÜ CXÀf³fZ ·ffeSX°f IYe ÀUfd°f dÀfÔWX IYf WXe ¦»ffÀ¦fû ¸fZÔ f³ff¹ff 83 dIY»fû IYf À³f`¨f IYf dSXIYfOXÊ °fûOÞXfÜ ÀfÔþe°ff ³fZ www.amanpath.com www.facebook.com/amanpath 07 A´fi`»f 2018 Vfd³f½ffSX 09 d´fL»fZ Àff»f SXf¿MÑX¸fÔOX»f ¨f`d¸´f¹f³fdVf´f ¸fZÔ 195 dIY»fû Uþ³f CXNXfIYSX ÀU¯fÊ ´fQIY þe°ff ±ff Ü QbJe WXcÔ dIY ÀffSXZ dSXIYfOXÊ ³fWXeÔ °fûOÞX ÀfIYe : ÀfÔþe°ff ¨ff³fc IY·fe »f¦ff°ffSX Qû ffSX ÀU¯fÊ ´fQIY þe°f³fZ Uf»fZ dJ»ffOÞXe IYû ´fQIY Àf¸ffSXûWX IZY ffQ QbJe QZJf WX` »fZdIY³f ·ffSXûØfû»fIY ÀfÔþe°ff ¨ff³fc CXQfÀf ±fe dIY UWX SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ IYf dSXIYfOXÊ ³fWXeÔ °fûOÞX ÀfIYeÜ ¨ff³fc ³fZ Àfü RYeÀfQe dRYMX ³fWXeÔ WXû³fZ IZY ffUþcQ 53 dIY»fû U¦fÊ ¸fZÔ À³f`¨f IYf dSXIYfOXÊ °fûOÞX°fZ WXbE ÀU¯fÊ ´fQIY þe°ffÜ CXÀf³fZ IYWXf dIY UWX QbJe WX` dIY ¢»fe³f EÔOX þIYÊ IYf dSXIYfOXÊ ³fWXeÔ °fûOÞX ÀfIYeÜ CXÀf³fZ IYWXf ,‘‘ ¹fdQ AfdJSXe d»fµMX ¸fZÔ ¦f»f°fe ³fWXeÔ WXû°fe °fû ¸f`Ô JZ»fûÔ IYf dSXIYfOXÊ f³ff »fZ°feÜ ¸f`Ô UWX IYSX³ff ¨ffWX°fe ±fe »fZdIY³f ¨fcIY ¦fBÊ AüSX BÀfIYf QbJ WX` Ü»fZdIY³f ¨f»f°ff WX`Ü ¨ff³fc ¢»fe³f EÔOX þIYÊ ¸fZÔ AfdJSXe ´fi¹ffÀf ¸fZÔ 113 dIY»fû Uþ³f CXNXf³ff ¨ffWX°fe ±fe »fZdIY³f ³fWXeÔ CXNXf ÀfIYeÜ d¸f°ff»fe SXfþ ³fZ WXfdÀf»f IYe fOÞXe CX´f»fd²f, EZÀff IYSX³fZ Uf»fe f³feÔ ´fWX»fe ¸fdWX»ff dIiYIZYMXSX ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ ·ffSX°fe¹f ¸fdWX»ff U³fOXZ dIiYIZYMX MXe¸f IYe IY´°ff³f d¸f°ff»fe SXfþ ³fZ EIY fOÞXe CX´f»fd²f WXfdÀf»f IYSX ¨fbIYe WX`ÔÜ UWX ¸fdWX»ff dIiYIZYMX ¸fZÔ ÀffÀfZ ª¹ffQf U³fOXZ ¸f`¨f JZ»f³fZ Uf»fe ´fWX»fe dJ»ffOÞXe f³f ¦fBÊ WX`ÔÜ d¸f°ff»fe Af°fIY 192 U³fOXZ ¸f`¨f JZ»f ¨fbIYe WX`ÔÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ BÔ¦»f`ÔOX IYe ´fcUÊ ¸fdWX»ff dIiYIZYMXSX ¨ff»fûÊMX EOXUOXÐÀfÊ IZY ³ff¸f ÀffÀfZ ª¹ffQf 191 U³fOXZ JZ»f³ff IYf dSXIYfgOXÊ ±ffÜ 35 U¿feʹf d¸f°ff»fe ³fZ 26 þc³f 1999 IYû Af¹fSX»f`ÔOX IZY dJ»ffRY A´f³ff ´fWX»ff U³fOXZ ¸f`¨f JZ»ff ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ BÀfZ OXZ¹fc ¸f`¨f ¸fZÔ ³ffffQ 114 SX³fûÔ IYe ´ffSXe JZ»fe ±feÜ BÔ¦»f`ÔOX IZY dJ»ffRY VfbIiYUfSX ÀfbfWX VfbøY WXbE ¸f`¨f ¸fZÔ CX°fSX³fZ IZY Àff±f WXe d¸f°ff»fe ³fZ BÀf dSXIYfgOXÊ IYû ´feLZ LûOÞX dQ¹ffÜ BÀf d»fÀMX ¸fZÔ °feÀfSXZ ³fÔfSX ´fSX 167 ¸f`¨fûÔ IZY Àff±f ·ffSX°f IYe WXe Ófc»f³f ¦fûÀUf¸fe AüSX ¨fü±fZ ´ff¹fQf³f ´fSX AfgÀMÑZd»f¹ff IYe E»fZ¢Àf »f`IYUZ»f WX`ÔÜ d¸f°ff»fe 6 Vf°fIY AüSX 49 A²fÊVf°fIY IYe ¸fQQ ÀfZ 192 U³fOXZ ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ 6,292 SX³f f³ff ¨fbIYe WX`ÔÜ BÀfIZY A»ffUf CX³WXûÔ³fZ 10 MXZÀMX ¸f`¨f JZ»fZ WX`Ô dþÀf¸fZÔ EIY Vf°fIY AüSX ¨ffSX A²fÊVf°fIY IYe ¸fQQ ÀfZ CX³WXûÔ³fZ 633 SX³f f³ffE WX`ÔÜ 214 SX³f IYe ´ffSXe IZY Àff±f Uû MXZÀMX ¸f`¨f ¸fZÔ EIY QûWXSXf Vf°fIY ·fe »f¦ff ¨fbIYe WX`ÔÜ 72 MXe-20 ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ d¸f°ff»fe ³fZ 14 A²fÊVf°fIYûÔ IYe ¸fQQ ÀfZ 1,977 SX³f f³ffE WX`ÔÜ C M Y K C M Y K