Views
4 months ago

Amanpath

10 08 A´fi`»f 2018

10 08 A´fi`»f 2018 SXd½f½ffSX IYûSXfÊ ´fdSXÃfZÂf IZY ·fZ¯OÑf ¸fZÔ Afþ IY¸ffÊ þ¹fÔ°fe ¸fWXû°ÀfU WXfÀ¹f IYdU Àf¸¸fZ»f³f IYf Af¹fûþ³f, f°füSX Ad°fd±f ´fWXbÔ¨fZ¦fe ´fÔ¨ff¹f°f ¸fÔÂfe IYe ´f}e ´fid°f·ff ¨fÔQifIYSX A¸f³f ´f±f ³¹fcªf IbYøYQÜ ´fdSXÃfZÂfe¹f ÀffWXc Àf¸ffþ IYûSXfÊ õfSXf ·föY ¸ff°ff IY¸ffÊ IYe 1002 UeÔ þ¹fÔ°fe 08 A´fiZ»f IYû ¦fif¸f ·fZ¯OÑf ¸fZÔ Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊ WX`Ü dþÀfIZY ¸fb£¹f Ad°fd±f ´fiQZVf ÀfSXIYfSX ¸fZÔ ´fÔ¨ff¹f°f EUÔ ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf ¸fÔÂfe Aþ¹f ¨fÔQifIYSX IYe ²f¸fÊ´f}e ßfe¸f°fe ´fid°f·ff ¨fÔQifIYSX WXûÔ¦feÜ A²¹fÃf°ff dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f A²¹fÃf SX§fb³f³Q³f ÀffWXc IYSXZÔ¦fZ, UWXeÔ dUdVfá Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZÔ dþ»ff ÀffWXc ÀfÔ§f A²¹fÃf Q¹ffSXf¸f ÀffWXc ²f¸f°fSXe, ´fcd¯fʸff ÀffWXc þ³f´fQ A²¹fÃf IbY÷YQ, dU²ff³fÀf·ff A²¹fÃf ³fZ IYe ³f»f-þ»f ¹fûþ³ff IZY d»fE 57 »ffJ IYe ÀUeIÈYd°f ■ Àf¸ff²ff³f dVfdUSX AÀf³feÔQ ¸fZÔ 3820 AfUZQ³fûÔ IYf WXbAf Àf¸ff²ff³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf f»füQfffþfSX-·ffMXf´ffSXfÜ Àf¸ff²ff³f dVfdUSX ¸fZÔ dU²ff³fÀf·ff A²¹fÃf EUÔ dU²ff¹fIY IYÀfOXû»f ßfe ¦füSXeVfÔIYSX A¦fiUf»f, A²¹fÃf þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f IYÀfOXû»f ßfe¸f°fe A¸fÈ°f ffBÊ fdSXWXf, CX´ff²¹fÃf ßfe¸f°fe »f°ff ³ff¹fIY, ÀfQÀ¹f ßfe SXf¸f¨f³Qi ²fibU, SXfþZVf ±fUfBÊ°f, AÀf³feÔQ ÀfZ¢MXSX IZY ÀfSX´fÔ¨f, A³¹f þ³f´fid°fd³fd²f¦f¯f EUÔ IY»fZ¢MXSX ßfe SXfþZVf dÀfÔWX SXf¯ff, ´fbd»fÀf A²feÃfIY ßfe AfSX E³f QfVf, ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfSXe ßfe EÀf.þ¹fU²fʳf, U³f¸fÔOX»ffd²fIYfSXe dUV½fZVf IbY¸ffSX IYe CX´fdÀ±fd°f ¸fZÔ IYÀfOXû»f dUIYfÀfJÔOX IZY ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f AÀf³feÔQ ¸fZÔ »fûIY ÀfbSXfþ Ad·f¹ff³f-2018 »fùf Àf¸ff²ff³f dVfdUSX ¸fZÔ ´fi±f¸f ¨fSX¯f ¸fZÔ ´fif~ 3820 AfUZQ³fûÔ IYf ¦fif¸fe¯fûÔ IYe CX´fdÀ±fd°f ¸fZÔ AfUZQ³fûÔ IYf dU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe õfSXf ¸ffÔ¦f EUÔ dVfIYf¹f°fûÔ IYf Àf¸ff²ff³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dU²ff³fÀf·ff A²¹fÃf ßfe ¦füSXeVfÔIYSX A¦fiUf»f ³fZ ¦fif¸f WXMXüQ ¸fZÔ ³f»f-þ»f ¹fûþ³ff IZY °fWX°f 57 »ffJ øY´fE °f±ff ¸f³fSXZ¦ff IZY °fWX°f ¦fif¸f ·fe¸fQZU ÀffWXc dþ»ff CX´ff²¹fÃf ·ffþ´ff, ³ffSXf¹f¯f ÀffWXc °fWXÀfe»f ÀffWXc Àf¸ffþ A²¹fÃf IbY÷YQ, d³fWXf»f dÀfÔWX ÀffWXc þ³f´fQ ÀfQÀ¹f IbY÷YQ, ´fb¿IYSX ¸fSXIYf¸f ÀfSX´fÔ¨f ·fZ¯OÑf, SXf²fZV¹ff¸f ÀffWXc A²¹fÃf ff³f¦fSX ´fdSXÃfZÂf, IYf¸f°ff ÀffWXc A²¹fÃf ·fJfSXf ´fdSXÃfZÂf SXWXZÔ¦fZÜ IYf¹fÊIiY¸f IYe VfbøYAf°f ÀfbfWX 10 fþZ ÀfZ ·föY ¸ff°ff IY¸ffÊ IYe Vfû·ff IY»fVf ¹ffÂff d³fIYf»fe þf¹fZ¦feÜ 01 fþZ ´fcþf A¨fʳff ´f›f°f ¸fWXf´fiÀffQe IYf dU°fSX¯f WXû¦ffÜ °f°´f›f°f 04 fþZ Ad°fd±f ÀUf¦f°f EUÔ CXñû²f³f IZY ffQ Àf¸ffþ ¸fZ CX°IÈYá IYf¹fÊ IYSX³fZ Uf»fZ »fû¦fû U dUôfd±fʹfûÔ IYû Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀfIZY ´fcUÊ Qû´fWXSX 02 fþZ ÀfZ WXfÀ¹f IYdU Àf¸¸fZ»f³f IYf ·fe Af¹fûþ³f WXû¦ff dþÀf¸fZÔ ´fiQZVf IZY £¹ffd°f´fif~ IYdU ¸feSX A»fe ¸feSX, ÀfÔþ¹f Vf¸ffÊ IYfeSX, ¨fûUfSXf¸f ffQ»f, IÈY¿¯ff ·ffSX°fe, AVfûIY AfIYfVf AfdQ IYf IYdU°ff ´ffNX WXû¦ffÜ [ d½fd½f²fX ] ´fQ¹ffÂff ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYf ·ffSXe þ³fÀf¸f±fʳf ´fif~ WXbAf : OXfg. Àf³f¸f þfÔ¦fOÞZ ■ L.¦f. ¸fZÔ ´fb³f: ·ffþ´ff IYe ÀfSXIYfSX f³f³ff °f¹f ■ Ófb¸fIYf ¸fZÔ ´fQ ¹ffÂff IYf Àf¸ff´f³f ■ 25 dQ³f ,103 ¦ffÔU EUÔ 307 dIY¸fe IYe SXWXe ´fQ¹ffÂff ■ IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ³fZ ÀfRY»f f³ff¹ff ¹ffÂff IYû ■ ÀfSXÀfeUf ¸fZÔ ´fÂfIYfSXûÔ ÀfZ øYføY WXbE A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ÀfSXÀfeÔUfÜ LØfeÀf¦fPÞX ·ffþ´ff IZY d³fQZÊVf ´fSX d³fIYf»fe ¦fBÊ dU²ff³fÀf·ff À°fSXe¹f ´fQ¹ffÂff ¸fZÔ Àf·fe U¦fÊ IZY »fûÔ¦fû IYf ·ffSXe þ³f Àf¸f±fʳf ´fif~ WXbAf Ü »fû¦fû IZY þ³fÀf¸f±fʳf IYû QZJIYSX Af °f¹f WXû ¦f¹ff WX` dIY Af¦ff¸fe ¨fb³ffU ¸fZÔ ·ffþ´ff IYe ´fb³f: ÀfSXIYfSX f³fZ¦fe Ü ÀfadÃf~ Àf¸ff¨ffSX CXöY ff°fZÔ ÃfZÂfe¹f dU²ff¹fIY OXfg. Àf³f¸f þfÔ¦fOÞXZ ³fZ ´fQ ¹ffÂff Àf¸ff´f³f ´f›f°f ÀfSXÀfeUfÔ ¸fZÔ ´fcUÊ ¸fÔOX»f A²¹fÃf IZY d³fUfÀf À±ff³f ´fSX ´fÂfIYfSXûÔ ÀfZ A³fü´f¨ffdSXIY ¨f¨ffÊ ¸fZÔ IYWXfÔ Ü BÀf QüSXf³f ´ffMXeÊ IZY UdSXâ ³fZ°ff SX¸fZVf þ»ff³f ·fe ¸füþcQ ±fZ ÜdU²ff¹fIY OXfg. þfÔ¦fOÞXZ ³fZ ¨f¨ffÊ ¸fZÔ IYWXf dIY df»ffBʦfPÞX dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf ¸fZÔ ·fe ´fQ ¹ffÂff d³fIY»fe ¦fBÊ ±fe þû IYe ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ÀfRY»f SXWXf WX`Ü BÀfIYf ´fcSXf ßfZ¹f ´ffMXeÊ ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ¹ffÂff ´fi·ffSXe EUÔ WX¸ffSXZ Àf¸f¹fQf³fe IYf¹fÊIY°ffÊ IYû þf°ff WX` ÀfbIY¸ff dþ»fZ IZY RcY»ff¦fOÞXe ±ff³ff ÃfZÂf IZY ÀfbIY¸ffÜ IbYOÞXIZY»f AüSX IYû¹ffZIbYSX IZY fe¨f ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf ¸fZÔ »f¦fZ ¨ffSX UfWX³fûÔ ¸fZÔ Af¦fþ³fe IYe ¦fBÊ WX`ÜWXd±f¹ffSX fÔQ ³f¢Àfd»f¹fûÔ ³fZ §fMX³ff IYû AÔþf¸f dQ¹ff WX`. ¸fþQcSX AüSX UfWX³f ¨ff»fIYûÔ IZY Àff±f ¸ffSX´feMX ·fe dIY ¦fBÊ WX`ÜRYûÀfÊ IYe Àfd¨fÔʦf ´ffdMXʹffÔ Af B»ffIZY ¸fZÔ BÀf §fMX³ff IYû AÔþf¸f QZ³fZ Uf»fZ ³f¢Àfd»f¹fûÔ IYe °f»ffVf IYSX SXWXe WX`, SXZ»UZ ´fi·ffdU°f dIYÀff³fûÔ IYf ²fSX³ff ´fiQVfʳf Àf¸ff~ ·ff³fb´fi°ff´f´fbSXÜ SXfU§ffMX SXZ»UZ ´fdSX¹fûþ³ff IZY °fWX°f ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX ÃfZÂf IZY ´fi·ffdU°f dIYÀff³f ³füIYSXe IYe ¸ffÔ¦f »fZIYSX dU¦f°f 5 ¸ff¨fÊ ÀfZ SXZ»UZ MÑ`IY ´fSX ²fSX³ff ´fiQVfʳf IYSX SXWXZ ±fZÜ Vfd³fUfSX IYû dþ»ff ´fiVffÀf³f, SXZ»UZ AüSX ´fedOÞX°f dIYÀff³fûÔ IZY ´fid°fd³fd²f¹fûÔ IZY ¸f²¹f U³f dU·ff¦f IZY dUßff¸f ¦fÈWX ¸fZÔ f`NXIY WXbBÊ, dþÀf¸fZ »fÔfe ¨f¨ffÊ IZY ffQ SXZ»UZ IZY EOXeAfSXf¸f ßfe »fIYSXf ³fZ dIYÀff³fûÔ IYû 6 ¸ffWX IZY AÔQSX ³füIYSXe QZ³fZ IYf AfVfUfÀf³f dQ¹ffÜ dþÀfIZY ffQ AfÔQû»f³f Àf¸ff~ WXû ¦f¹ff UWXe Àf·fe IYû AfÔQû»f³f À±f»f ´fSX d¸fNXfBÊ ·fe ffÔMXe ¦fBÊÜ dþ»ff IY»fZ¢MXSX MXeEÀf Àfû³fUf³fe ³fZ ·fcJ WXOÞX°ff»f ´fSX f`NXZ »fû¦fûÔ IYû d¸fNXfBÊ dJ»ffIYSX AfÔQû»f³f Àf¸ff~ IYSXUf¹ffÜ BÀf f`NXIY IZY QüSXf³f ´fcUÊ Aþþf Af¹fû¦f IZY A²¹fÃf QZU»ff»f Qb¦¦ff, SXZ»UZ IZY Ad²fIYfSXe ÀfdWX°f dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ÀfeBÊAû FY¨ff ´fiIYfVf ¨fü²fSXe, EEÀf´fe þ¹f´fiIYfVf fPXfBÊ, EÀfOXeE¸f ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX ´fiZ¸f»f°ff ¸fÔOXfUe, EÀfOXeAû´fe A¸fû»fIY dÀfÔ¦f CX´fdÀ±f°f SXWXZÜ »ffIY À°fSXe¹f Àf°f³ff¸fe Àf¸ffþ IYe f`NXIY Afþ df»ffBʦfPÞÜ »ffIY df»ffBʦfPÞX Àf°f³ff¸fe Àf¸ffþ IYe »ffIY À°fSXe¹f f`NXIY Afþ ¦fûdUÔQU³f Àff¸ffdþIY Àf°f³ff¸f ·fU³f ¸fZÔ WXû¦feÜ f`NXIY ¸fZÔ dUd·f³³f dU¿f¹fûÔ ´fSX ¨f¨ffÊ IYe þfE¦feÜ Àf¸ffþ IZY ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IYû BÀf f`NXIY ¸fZÔ Àf·fe ÀfQÀ¹fûÔ IYû Ad³fUf¹fÊ øY´f ÀfZ Vffd¸f»f WXû³fZ IYWXf WX`Ü CXöY ff°fZÔ »ffIY df»ffBʦfPÞX IZY Àf°f³ff¸f Àf¸ffþ IZY A²¹fÃf SXf¸fQfÀf þfÔ¦fOÞXZ ³fZ þf³fIYfSXe Qe WX`Ü dþ³fIZY ¸ff¦fÊQVfʳf ´fSX ´fQ¹ffÂff ÀfRY»f SXWXf Ü ´fQ¹ffÂff 11 ¸ff¨fÊ IYû ffff ¦fb÷Y §ffÀfeQfÀf IZY °f´fû·fcd¸f d¦fSXüQ´fbSXe ²ff¸f ÀfZ ´fcþf A¨fʳff IYSX d³fIYf»fe ¦fBÊ ±fe þû dIY 25 dQ³fûÔ ¸fZÔ 305 dIY»fû¸feMXSX IYe QcSXe °f¹f IYSX 103 ¦ffÔU ¸fZÔ ¹ffÂff ´fWXbÔ¨fe þWXfÔ Af¸f þ³f°ff EUÔ ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ ´fcSXe ¹ffÂff IYf ·f½¹f°ff IZY Àff±f ÀUf¦f°f dIY¹fZ EUÔ þ³fÀf¸f±fʳf ·fe dQE Üþ¦fWX þ¦fWX ¹ffÂff IZY ·f½¹f ÀUf¦f°f IYû QZJIYSX »f¦f°ff WX` dIY dUIYfÀf IYe dIYSX¯fZÔ VfWXSX ÀfZ »fZIYSX ¦ffÔU EUÔ ¦f»fe ¸fûWX»»fZ U §fSXûÔ °fIY ´fWXbÔ¨f SXWXe WX` Ü IZY³Qi IYe ¸fûQe ÀfSXIYfSX EUÔ LØfeÀf¦fPÞX IYe OXfg SX¸f³f ÀfSXIYfSX ¦ffÔU IYû IZY³Qi dfÔQb ¸ff³fIYSX ¦ffÔU ¦ffÔU IYû DY´fSX CXNXf³fZ IZY d»fE dUd·f³³f þ³f IYf¹fÊIYfdSX¯fe ¹fûþ³ffEÔ f³ffIYSX EUÔ »ff¦fc IYSX IYf¹fÊ IYSX SXWXe WX` dþÀfIYf »ff·f ¦ffÔU ¸fZÔ d³fUfÀfSX°f »fû¦fûÔ IYû ´fif~ WXû SXWXe WX` Ü VffÀf³f IZY dUd·f³³f ¹fûþ³ffAûÔ IYf »ff·f Àf·fe U¦fÊ IZY »fû¦fûÔ IYû ´fif~ WXû SXWXe WX` dþÀfIYf ´fi°¹fÃf CXQfWXSX¯f ¹ffÂff IZY QüSXf³f Af¸f þ³f°ff ÀfZ d¸f»fZ AfVfeUfÊQ À³fZWX, ÀUf¦f°f ÀfZ þf³ff þf ÀfIY°ff WX`Ü dU²ff¹fIY OXfg þfÔ¦fOÞXZ ³fZ ¹ffÂff IZY dU¿f¹f ¸fZÔ f°ff¹ff dIY ¹ffÂff d³fIYf»f³fZ IYf ¸fb£¹f CXïZV¹f ÀfSXIYfSX IZY ¹fûþ³ffAûÔ IYf »ff·f Af¸f þ³f°ff Ad²fIY IYû Ad²fIY ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ´fif~ WXû dWX°f¦fifWXe IYf þeU³f À°fSX ¸fZÔ dIY°f³ff Àfb²ffSX WXbAf WX` BÀfIYe þf³fIYfSXe QZ³ff ´fif~ IYSX³ff WX` Ü ¹ffÂff IZY QüSXf³f »fû¦fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ ÀfZ ·fe AU¦f°f WXbAf AüSX Àf¸fÀ¹ffAûÔ IZY d³fQf³f IZY d»fE ·fe ´fi¹ffÀfSX°f SXWXf Ü ¹ffÂff IZY A³fb·fU IZY dU¿f¹f ¸fZÔ OXfg þfÔ¦fOÞXZ ³fZ f°ff¹ff dIY Af¸f þ³f°ff ÀfZ d¸f»fZ AfVfeUfÊQ A´ffSX À³fZWX U ´fiZ¸f ÀfZ ¸f`Ô ·fe fWXb°f ¦fQ¦fQ WXbAf AüSX »f¦ff dIY Afþ ¦fif¸fe¯fûÔ IYf þeU³f À°fSX fWXb°f Àfb²fSX SXWXf WX`Ü fÀf ¸fZÔ ¨fPÞX°fZ Àf¸f¹f dQ½¹ffÔ¦fûÔ IYû ³fWXeÔ WXû¦fe dQ¢IY°f, RbYMX fûOXÊ U SX`Ô´f IYe d¸f»fZ¦fe ÀfbdU²ff df»ffÀf´fbSXÜ fÀf ¸fZÔ ¨fPÞX°fZ Àf¸f¹f Af dQ½¹ffÔ¦f ¹ffdÂf¹fûÔ IYû °fIY»feRY ³fWXeÔ WXû¦feÜ WXSX fÀf ¸fZÔ RbYMX fûOXÊ ¹ff SX`Ô´f IYe ½¹fUÀ±ff IYSX³ff Ad³fUf¹fÊ IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü Ad°fdSXöY ´fdSXUWX³f Af¹fböY IYf¹ffÊ»f¹f IZY AfQZVf ´fSX VfbIiYUfSX IYû »f¦fSXf dÀ±fd°f ´fdSXUWX³f IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ ÃfZÂfe¹f ´fdSXUWX³f Ad²fIYfSXe ³fZ ¹fcd³f¹f³f IZY ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IYe f`NXIY »fZIYSX d³fQZÊVf dQEÜ ´fdSXUWX³f ¸fb£¹ff»f¹f IYû ¹fWX AfQZVf Àfb´fie¸f IYûMXÊ ÀfZ dQ¹ff ¦f¹ffÜ fÀfûÔ ¸fZÔ ÀfedPÞX¹fûÔ IYe DYÔ¨ffBÊ Ad²fIY WXû°fe WX`Ü EZÀfe dÀ±fd°f ¸fZÔ dQ½¹ffÔ¦f ¹ffdÂf¹fûÔ IYû ´fSXZVff³fe WXû°fe WX`Ü BÀfd»fE fZWX°fSX WXû¦ff dIY EZÀfZ ¹ffdÂf¹fûÔ IZY ¨fPÞX³fZ U CX°fSX³fZ IZY d»fE RbYMX fûOXÊ ¹ff SX`Ô´f IYe ½¹fUÀ±ff IYe þfEÜ ¨f¨ffÊ IZY QüSXf³f SX`Ô´f IYû »fZIYSX ¹fWX ff°fZ Àff¸f³fZ AfBÊ dIY BÀfÀfZ ½¹fUWXfdSXIY dQ¢IY°f WXû¦feÜ RbYMX fûOXÊ IYe ÀfbdU²ff ¸fbWX`¹ff IYSXfBÊ þf ÀfIY°fe WX`Ü IbYL fÀfûÔ ¸fZÔ BÀfIYf ´fWX»fZ ÀfZ ´ff»f³f WXû SXWXf WX`Ü IYûÀf¸fÀfSXf, ÀfZ¸fdSX¹ff, ³fUf´ffSXf, f¦ffSX, fûSXÀfe, AÀf³feÔQ, JSXWXf, df»ffSXe IY, WXMXüQ, f`¦f³fOXfSXe ¸fZÔ ¸fbdöY²ff¸f VfZOX d³f¸ffʯf, ¦fif¸f IYûÀf¸fÀfSXf ¸fZÔ ³f¹ff °ff»fff ¦fWXSXeIYSX¯f, ¦fif¸f ÀfZ¸fdSX¹ff ¸fZÔ QSXeÊ °ff»fff, MXZ¸fSXe ¸fZÔ ffÔ²ff °ff»fff ¦fWXSXeIYSX¯f, JUZÊ ¸fZÔ ´f`NXc °ff»fff d´fd¨fÔ¦f IYf¹fÊ, fcPÞXf °ff»fff ¦fWXSXeIYSX¯f, AÀf³feÔQ ¸fZÔ ´fif¯f ffÔ²f °ff»fff Àfü³Q¹feÊIYSX¯f, f¸WX³fe ¸fZÔ þ¸f³ff °ff»fff ¸fZÔ d´fd¨fÔ¦f d³f¸ffʯf, JSXWXf ¸fZÔ »fZUf °ff»fff Àfü³Q¹feÊIYSX¯f, WXMXüQ ¸fZÔ ¦fûSXWXf °ff»fff Àfü³Q¹feÊIYSX¯f, Jûd»fWXf °ff»fff d´fd¨fÔ¦f d³f¸ffʯf IYSXf³fZ IYe ÀUeIÈYd°f QeÜ dU²ff³fÀf·ff A²¹fÃf ßfe ¦füSXeVfÔIYSX A¦fiUf»f EUÔ A³¹f þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ ³fZ dU·ff¦fe¹f ÀMXfg»fûÔ IYf d³fSXeÃf¯f IYSX AfUV¹fIY dQVffd³fQZÊVf dQEÜ dVfdUSX ¸fZÔ AÀf³feÔQ ÀfZ¢MXSX IZY A³°f¦fÊ°f ¦fif¸f AÀf³feÔQ, f¦ffSX, f¸WX³fe, df»ffSXe IY, fûSXÀfe, WXMXüQ, JUZÊ, IYûÀf¸fÀfSXf IY, ÀfZ¸fdSX¹ff, MXZ¸fSXe IZY 3643 IÈY¿fIYûÔ IYû VffÀf³f õfSXf ÀUeIÈY°f AfSX.fe.Àfe.6-4 IZY °fWX°f °fe³f IYSXûOÞX dL¹ff³ffZ »ffJ ³ffZ WXþfSX °fe³f Àfü AOÞX°ff»feÀf øY´fE SXfdVf CX³fIZY Jf°fûÔ ¸fZÔ AfSX.MXe.þe.EÀf. IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ þ¸ff dIY¹ff ¦f¹ffÜ f 8750 IÈY¿fIYûÔ IYû ÀUfBÊ»f IYfOXÊ, ßf¸f dU·ff¦f ¸fZÔ ´fÔþeIÈY°f ¦fif¸f IYMX¦fe d³fUfÀfe IY³WX`¹ff IZY ´fbÂf Aþ¹f õfSXf IYÃff 12 UeÔ fûOXÊ ¸fZÔ MXfg´f MXZ³f ¸fZÔ À±ff³f ´fif~ IYSX³fZ ´fSX dU²ff³fÀf·ff A²¹fÃf EUÔ þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ õfSXf ßf¸f dU·ff¦f IZY ¸fZ²ffUe LfÂf dVfÃff ´fiû°ÀffWX³f ¹fûþ³ff IZY °fWX°f EIY »ffJ IYf ¨fZIY Aþ¹f d´f°ff IY³WX`¹ff IYû dQ¹ff ¦f¹ffÜ Qû³fûÔ WXe ÀfSXIYfSXZÔ ¦ffÔU IZY dUIYfÀf IYû ´fi¸fbJ°ff IZY Àff±f IYSX SXWXe WX` Ü dþÀfIYf »ff·f ¹ffÂff IZY QüSXf³f ¸fZSXZ IYû QZJ³fZ EUÔ Àfb³f³fZ IYû ´fi°¹fÃf ÷Y´f ÀfZ d¸f»ff Ü ´fQ ¹ffÂff IZY ÀfRY»f°ff IZY dU¿f¹f ¸fZÔ OXfg þfÔ¦fOÞXZ ³fZ BÀfIYf ´fcSXf ßfZ¹f ´ffMXeÊ ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ ,´ff¨fûÔ ¸fÔOX»f IZY Àf·fe IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IZY Àff±f WXe ¹ffÂff ´fi·ffSXe ´fb³feSXf¸f ´fMXZ»f ,ÀfWX ¹ffÂff ´fi·ffSXe L°fSXf¸f ÀffWXc ,Àf¸f¹fQf³fe IYf¹fÊIY°ffÊ A³fbþ dÀfÔWX EUÔ ¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ IZY dþ»ff ¸fWXf¸fÔÂfe ßfe¸f°fe Àf°¹f·ff¸ff ÀffWXc IYf dUVfZ¿f ÀfWX¹fû¦f ´fif~ SXWXfÜ ´fZÔVf³fSXûÔ IYû Af ÷Y´f IYfOXÊ ÀfZ ´fZÔVf³f »fZ³fZ IYe AfUV¹fIY°ff ³fWXeÔ : ¸fWXf´füSX ■ CX³fIZY Jf°fZ ¸fZÔ þ¸ff IYSXf¹fe þfE¦fe ´fZÔVf³f SXfdVf, ´ff¿fÊQûÔ IYû BÀfIYe þf³fIYfSXe QZUZÔ AüSX ÀfWX¹fû¦f »fZÔ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Qb¦fÊÜ ¸fWXf´füSX ßfe¸f°fe ¨fÔdQiIYf ¨fÔQifIYSX õfSXf Afþ ¸fWXf´füSX IYÃf ¸fZÔ þ³fdWX°f U þ³fIY»¹ff¯f IYf¹fÊIiY¸fûÔ ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f dU·ff¦fûÔ IZY ´fi·ffdSX¹fûÔ AüSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe f`NXIY »fZIYSX dUd·f³³f ¹fûþ³ffAûÔ IZY IYf¹fûÊ IYû ´fc¯fÊ IYSX³fZ d³fQZÊVf dQ¹fZÜ f`NXIY ¸fZÔ Af¹fböY ¸fWXûQ¹f EÀf0IZY0 Àfb³QSXf³fe, SXfþÀU ´fi·ffSXe dVfUZ³Qi ´fdSXWXfSX, »fûIY IY¸fÊ ´fi·ffSXe dQ³fZVf QZUfÔ¦f³f, ¸fdWX»ff EUÔ ff»f dUIYfÀf ´fi·ffSXe ¦ff¹fÂfe ÀffWXc, þ»fIYf¹fÊ ´fi·ffSXe QZU³ffSXf¹f¯f ¨fÔQifIYSX, Àff¸ff³¹f ´fiVffÀf³f ´fi·ffSXe IYdU°ff °ffÔOXe, ´f¹ffÊUSX¯f ´fi·ffSXe dUþ¹f þ»fIYfSXZ, ´ff¿fÊQ dQ»fe´f ÀffWXc IZY A»ffUf ÀfWXf0 SXfþÀU Ad²fIYfSXe dQ½¹ffÔ¦f ¸f°fQf°ffAûÔ IZY d»fE dþ»ff À°fSX ´fSX dU¨ffSX¦fûâe ÀfÔ´f³³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf f»füQfffþfSX-·ffMXf´ffSXfÜ ·ffSX°f d³fUfʨf³f EUÔ ¸fb£¹f d³fUfʨf³f ´fQfd²fIYfSXe LØfeÀf¦fPÞX IZY d³fQZVffʳfbÀffSX ÀfÔ¹fböY dþ»ff IYf¹ffÊ»f¹f IZY þ³fQVfʳf IYÃf ¸fZÔ Àfb¦f¸f ¸f°fQf³f IZY °fWX°f dQ½¹ffÔ¦f ¸f°fQf°ffAûÔ IYû d³fUfʨf³f ´fidIiY¹ff ÀfZ þûOÞX³fZ IZY d»fE dþ»ff À°fSX ´fSX dU¨ffSX ¦fûâe IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IY»fZ¢MXSX EUÔ dþ»ff d³fUfʨf³f Ad²fIYfSXe ßfe SXfþZVf dÀfÔWX SXf¯ff ³fZ ÀfÔ¦fûâe ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f dQ½¹ffÔ¦fûÔ IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ·ffSX°f d³fUfʨf³f Af¹fû¦f ‘‘IYûBÊ ¸f°fQf°ff ³f LcMXZ IZY dÀfÔðf°f ´fSX IYf¹fÊ IYSX°fZ WXbE ´fi°¹fZIY U¦fÊ dUVfZ¿fIYSX dQ½¹ffÔ¦f ¸f°fQf°ffAûÔ IZY d»fE ¸f°fQf³f ´fidIiY¹ff IYû Àfb¦f¸f f³ff³fZ IZY d»fE ´fid°ffð WX`Ü CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY Af¹fû¦f IZY ´fcUÊ d³fQZVfûÊÔ IZY A²fe³f dQ½¹ffÔ¦f ¸f°fQf°ffAûÔ IYû Qe þf³fZ Uf»fe ÀfbdU²ff IYû fZWX°fSX IYSX³fZ IZY d»fE dQ½¹ffÔ¦fûÔ ÀfZ ¸f°fQf³f IZY³Qi EÔU ¸f°fQf³f IZY QüSXf³f fZWX°fSX ÀfbdU²ff IZY ´fiIYfVf²fSX QeUf³f, ´fZÔVf³f VffJf IZY ¹fû¦fZVf VfcSXZ, ¸fböYZVf IYf³WXf, °f±ff AfBÊÀfeAfBÊÀfe f`ÔIY °f±ff A³¹f f`ÔIY IZY Ad²fIYfSXe ¸füþcQ ±fZÜ f`NXIY ¸fZÔ ¸fWXf´füSX ßfe¸f°fe ¨fÔQifIYSX U Af¹fböY ¸fWXûQ¹f ³fZ ´fZÔVf³f ´fiIYSX¯fûÔ IYf d³fSXfIYSX¯f IZY d»fE ´fZÔVf³fSXûÔ IZY Jf°fZ ¸fZÔ ´fZÔVf³f SXfdVf þ¸ff IYSXf³fZ IYWXfÜ CX³WXûÔ³fZ f`ÔIY Ad²fIYfdSX¹fûÔ AüSX ´fZÔVf³f VffJf ´fi·ffSXe ÀfZ IYWXf ´fZÔVf³fSXûÔ IYû ÷Y´fZ IYfOXÊ ÀfZ ´fZÔVf³f SXfdVf d³fIYf»f³fZ ¸fZÔ IYfRYe ´fSXZVffd³f¹fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX SXWXf WX` A°f: CX³fIZY Jf°fZ ¸fZÔ ´fZÔVf³f SXfdVf þ¸ff IYSXf¹fZÔ °ffdIY UZ A´f³fZ Jf°fZ ÀfZ dUOÑf»f RYf¸fÊ ·fSX IYSX ´fÔZVf³f SXfdVf d³fIYf»f ÀfIZY¦fZÔÜ CX³WXZÔ ÷Y´f` IYfOXÊ IYe AfUV¹fIY°ff ³fWXeÔ WXû¦feÜ CX³WXûÔ³fZ ´fZÔVf³f ÀfÔf²fe Àf·fe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf d³fSXfIYSX¯f IYSX³fZ IYWXfÜ BÀfIZY d»fE 10 A´fi`»f ÀfZ d³f¦f¸f IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ dVfdUSX »f¦ff³fZ d³fQZÊVf dQ¹fZÜ dVfdUSX ¸fZÔ ´fZÔVf³f²ffSXe IYe Àf¸fÀ¹ff IYf °f°IYf»f d³fSXfIYSX¯f dIY¹ff þfE¦ffÜ ¸fWXf´füSX U Af¹fböY ³fZ f`NXIY ¸fZÔ ¸fWXf ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg0 SX¸f³f dÀfÔWX IYe §fû¿f¯ff A³fbÀffSX d³f¦f¸f ´fiVffÀf³f õfSXf d³f¦f¸f Àfe¸ff ÃfZÂf SXf¹f´fbSX ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ÀfbÓffU ¸ffÔ¦fZ ¦fEÜ ÀfÔ¦fûâe ¸fZÔ dQ½¹ffÔ¦f ¸f°fQf°ffAûÔ ³fZ ¸f°fQf³f IZY³Qi EUÔ d³fUfÀf À±ff³f °fIY Af³fZ-þf³fZ IYe ÀfbdU²ffEÔ, SX`¸´f IYe AfUV¹fIY°ffEÔ, údáffd²f°f EUÔ ¸f°fQf³f IZY³Qi ¸fZÔ ¸f°fQf³f IZY d»fE CX´f¹fû¦f dIYE þf³fZ Uf»fZ UûdMXÔ¦f ¸fVfe³f IYe CXÔ¨ffBÊ IZY ÀfÔfÔ²f EUÔ A³¹f ÀfbÓffU dQEÜ IY»fZ¢MXSX EUÔ dþ»ff d³fUfʨf³f Ad²fIYfSXe ßfe SXfþZVf dÀfÔWX SXf¯ff ³fZ f°ff¹ff dIY ÀfÔ¦fûâe IZY QüSXf³f dQ½¹ffÔ¦fûÔ õfSXf dQE ¦fE ÀfbÓffUûÔ IYf ´fiÀ°ffU °f`¹ffSX IYSX ¸fb£¹f d³fUfʨf³f ´fQfd²fIYfSXe IYû ´fiZd¿f°f dIY¹ff þfE¦ffÜ dU¨ffSX ÀfÔ¦fûâe ¸fZÔ ÀfÔ¹fböY IY»fZ¢MXSX ßfe °fe±fÊSXfþ A¦fiUf»f, dOX´MX IY»fZ¢MXSX OXfg.FY°fb U¸ffÊ, ¸fb£¹f d¨fdIY°Àff EUÔ ÀUfÀ±¹f Ad²fIYfSXe OXfg.¹fû¦fZVf Vf¸ffÊ, OXfg. fÔþfSXZ, dþ»ff IYf¹fÊIiY¸f Ad²fIYfSXe ßfe dUd´f³f þ`³f, dþ»ff dVfÃff Ad²fIYfSXe ßfe þe.AfSX.¨f³QifIYSX, ¸fb£¹f ³f¦fSX ´ffd»fIYf Ad²fIYfSXe ßfe ·fû»ffdÀfÔWX NXfIbYSX, Àf¸ffþ IY»¹ff¯f dU·ff¦f ´fi·ffSXe Ad²fIYfSXe Àfbßfe fe³ff QedÃf°f EUÔ dQ½¹ffÔ¦fþ³f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ IZY E`ÀfZ ´fdSXUfSX dþ³fIZY ¹fWXfg ¦f`Àf IY³fZ¢Vf³f ³fWXeÔ WX` CX³fIYf ÀfUZÊ IYf¹fÊ þfSXe WX`Ü E`ÀfZ ´fdSXUfSXûÔ IYe þf³fIYfSXe IZY d»fE ´ff¿fÊQ IYf ÀfWX¹fû¦f ´fif~ IYSXZÔ AüSX ÃfZÂf ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYû BÀfIYe þf³fIYfSXe QZZUZÔÜ BÀfIZY A»ffUf CX³WXûÔ³fZ ffþfSX dU·ff¦f ´fi·ffSXe Ad²fIYfSXe IYû d³fQZÊdVf°f IYSX IYWXf dþ³f »fû¦fûÔ IYû ½¹fUÀ±ff´f³f IZY °fWX° d¨fd³WX°f þ¦fWXûÔ ´fSX dUÀ±ff´f³f dIY¹ff þf³ff WX` CX³fIYe Àfc¨fe °f`¹ffSX IYSX ´fiÀ°fb°f IYSXZÔÜ BÀfIZY A»ffUf CX³WXûÔ³fZ IYWXf fûSXÀfe ¸fZÔ QbIYf³fZÔ AffÔdMX°f dIY¹ff ¦f¹ff WX` ´fcUÊ ¸fZÔ QbIYf³f IYe SXfdVf þ¸ff IYSX³fZ ³fûdMXÀf dQ¹ff ¦f¹ff ±ff ´fSX³°fb Af °fIY »fû¦f SXfdVf þ¸ff ³fWXeÔ IYSXf¹fZÔÜ E`ÀfZ »fû¦fûÔ IYû AÔd°f¸f ³fûdMXÀf þfSXe IYSX AfQZdVf°f IYSXZÔ dIY UZ 3 dQUÀf IZY AÔQSX QbIYf³f IYe SXfdVf þ¸ff IYSXf¹fZÔÜ A³¹f±ff AffÔdMX°f QbIYf³fZÔ d³fSXÀ°f IYSX Qe þfE¦feÜ f`NXIY ¸fZÔ ßf¸f VfdöY IY»¹ff¯f dVfdUSX IYe þf³fIYfSXe »fe ¦fBÊÜ CX³WXûÔ³fZ dVfdUSX IZY ÀffÔ²f ¸fZÔ UfOXÊ ´ff¿fÊQûÔ IYû þf³fIYfSXe QZ³fZ AüSX CX³fÀfZ CX³fIZY UfOXÊ IZY ßfd¸fIYûÔ IYf ´fÔþe¹f³f, U fe¸ff IYSXf³fZ ÀfWX¹fû¦f AUV¹f »fZUZÔ Ü IYf¹ffÊ»f¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad·f¹fa°ff »ffZIY d³f¸ffʯf d½f·ff¦f (·f/Àf) Àf¸·ff¦f- ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX //d³fd½fQf Af¸faÂf¯f Àfc¨f³ff// IiY¸ffaIY-1012/NIT-1/2018-2019/ ½f »fZ d»f dQ³ffaIY : 05/04/2018 d³fd½fQf ´fi´fÂf IiY¹f IYSX³fZ WZX°fb Af½fZQ³f ´fiÀ°fb°f IYSX³fZ IYe Aad°f¸f d°fd±f:- 16/04//2018 A´fSXf³WX 5.30 fªfZ °fIY NZXIZYQfSXfZÔ QнffSXf ´fiÀ°fb°f d³fd½fQf¹fZÔ ´fif´°f IYSX³fZ IYe Aad°f¸f d°fd±f:- 23/04/ 2018 A´fSXf³WX 5.30 fªfZ °fIY d³fd½fQf JfZ»f³fZ IYe d°fd±f :- 24/04/2018 ´fc½ffʳWX 11.30 fªfZ °fIY E³fAfBÊMXe IYf¹fÊ IYf ³ff¸f IYf¹fÊ IYe d³fd½fQf d³fd½fQfIYfSXe IYf¹fÊ IYe IiY. NoofCals A³fb¸ffd³f°f »ff¦f°f ´fi´fÂf IYe IYe ßfZ¯fe A½fd²f d³fd½fQf »ff¦f°f (»ffJ ¸fZÔ) IYe¸f°f IiY. A¸ff³f°f SXfdVf (÷Y.¸fZÔ) (÷Y.¸fZÔ) f`ÔIY Àff»f½fZÔÀfe (÷Y.¸fZÔ) 1 2 3 4 5 6 1 Construction of Boundary 4,73 A BÊ-´faªfe¹f³f IZY 02 ¸ffWX T0001 wall at Nitrogen plant 3600.00 750.00 Aa°f¦fÊ°f ßfZ¯fe ½f¿ffÊ FY°fb Building block 70950.00 kQl ÀfZ kAl °fIY ÀfdWX°f Bhanupratappur. ´fi±f¸f ÀfaÀIYSX¯f 1 General maintence work for 5,00 A BÊ-´faªfe¹f³f IZY 03 ¸ffW T0002 Office of the Executive 3750.00 750.00 Aa°f¦fÊ°f ßfZ¯fe ½f¿ffÊ FY°fb Engineer P.W.D (B&R) 75000.00 kQl ÀfZ kAl °fIY ÀfdWX°f Division Bhanupratappur. ´fi±f¸f ÀfaÀIYSX¯f 1 General maintence work for 2,99 A BÊ-´faªfe¹f³f IZY 02 ¸ffWX T0003 Office of Sub Divisional 2300.00 750.00 Aa°f¦fÊ°f ßfZ¯fe ½f¿ffÊ FY°fb Office PWD (B&R) Sub 44950.00 kQl ÀfZ kAl °fIY ÀfdWX°f Division Bhanupratappur. ´fi±f¸f ÀfaÀIYSX¯f d³fd½fQf Àfafa²fe Vf°fZË d½f·ff¦fe¹f ½fZfÀffBÊMX www.cg.nic.in/pwdraipur ¸fZÔ Live Tender IZY Aa°f¦fÊ°f d³fd½fQf ´fi´fÂf ¸fZÔ CX´f»f²f W`XÜ B³fIYf A½f»ffZIY³f Àfafad²f°f Àfa·ff¦f IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ dIY¹ff ªff ÀfIY°ff W`XÜ ªfe- 50195/3 IY»fZ¢MXSX ³fZ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f UMX¦f³f ¸fZÔ d³f¸ff¯ffʲfe³f ¦füVff»ff IYf Aü¨fIY d³fSXeÃf¯f dIY¹ff f»füQfffþfSX-·ffMXf´ffSXfÜ IY»fZ¢MXSX ßfe SXfþZVf dÀfÔWX SXf¯ff ³fZ ´f»ffSXe dUIYfÀfJÔOX IZY AÔ°f¦fÊ°f ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f UMX¦f³f ¸fZÔ d³f¸ff¯ffʲfe³f ¦füVff»ff IYf Aü¨fIY d³fSXeÃf¯f dIY¹ffÜ d³fSXeÃf¯f IZY QüSXf³f ¦füVff»ff IZY d³f¸ffʯf IYf¹fÊ d³f²ffÊdSX°f Àf¸f¹f-Àfe¸ff EUÔ ¦fb¯fUØff´fcUÊIY IYSX³fZ, ´fdSXÀfSX ¸fZÔ UÈÃffSXû´f¯f ¸fZÔ ¦fd°f »ff³fZ, VfZOX d³f¸ffʯf, OXfSXe d³f¸ffʯf Vfe§fi IYSX³fZ, ´fVfbAûÔ IZY ¨ffSXf IZY d»fE ³fZd´f¹fSX §ffÀf Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY »f¦ff³fZ IZY d»fE d³fQZÊdVf°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ³ff¹ff °fWXÀfe»fQfSX Àfbßfe dSX¨ff dÀfÔWX ³fZ f°ff¹ff dIY ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f UMX¦f³f ¸fZÔ ¦füVff»ff IZY d»fE 25 EIYOÞX þ¸fe³f ¸fZÔ 200 ¦füUÔVfe¹f ´ff»f³fZ IYe Ãf¸f°ff WXû¦feÜ IYf¹fÊ´ff»f³f Ad·f¹f³°ff »ffZIY d³f¸ffʯf d½f·ff¦f (·f/Àf) Àf¸·ff¦f- ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX

C M Y K ½f»OÊX SXf¹f´fbSX d½f³OXû QdÃf¯f IYûdSX¹ff IYe ´fcUÊ SXf¿MÑX´fd°f IYû 24 Àff»f IYe þZ»f Àfû»fÜ QdÃf¯f IYûdSX¹ff IYe ´fcUÊ SXf¿MÑX´fd°f ´ffIYÊ ¦UZ³f IYû ·fiáf¨ffSX AüSX f»ff°IYfSX þ`ÀfZ AfSXû´fûÔ IZY ¨f»f°fZ VfbIiYUfSX IYû 24 Àff»f IYe þZ»f IYe Àfþf Àfb³ffBÊ ¦fBÊÜ 10 ¸fWXe³fZ IZY MÑf¹f»f IZY ffQ ´ffIYÊ IYû ¹fWX Àfþf Àfb³ffBÊ ¦fBÊÜ f»ff°IYfSX AüSX ·fiáf¨ffSX IZY A»ffUf ´ffIYÊ ¦UZ³f ´fSX ´ffUSX IYf ¦f»f°f BÀ°fZ¸ff»f IYSX³fZ AüSX A´f³fZ EIY IYSXefe IYû ´fQZÊ IZY ´feLZ ÀfØff IYf Qb÷Y´f¹fû¦f þ`ÀfZ AfSXû´f ·fe Vffd¸f»f WX`ÔÜ BÀfIZY A»ffUf CX³f ´fSX ¹fWX ·fe AfSXû´f ±ff dIY CX³WXûÔ³fZ A´f³fe QûÀ°f ¨fûBÊ IZY Àff±f d¸f»fIYSX QdÃf¯f IYûdSX¹ff IYe IYBÊ IÔY´fd³f¹fûÔ ÀfZ CX¦ffWXe ·fe IYeÜ ´ffIYÊ ¦UZ³f IYû ³f dÀfRYÊ 24 Àff»f IYe þZ»f IYe Àfþf Àfb³ffBÊ ¦fBÊ WX`, fd»IY CX³f ´fSX 1 ASXf ÷Y´fE IYf þb¸ffʳff ·fe »f¦ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü ´fcUÊ øYÀfe þfÀfcÀf IYe fZMXe IYe WXf»f°f ¸fZÔ WXû SXWXf Àfb²ffSX »fÔQ³fÜ ´fcUÊ øYÀfe þfÀfcÀf IYe fZMXe ³fZ ¦fb÷YUfSX IYû IYWXf dIY ¸fbdVIY»f ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ IZY ffQ UWX °fZþe ÀfZ CXfSX SXWXe WX`Ü UWXeÔ ³fUÊ EþZÔMX WX¸f»fZ IYe þfÔ¨f ÀfZ A»f¦f SXJZ þf³fZ IYf ¸ffgÀIYû ³fZ IYOÞXf dUSXû²f dIY¹ff WX`Ü dfiMXZ³f ³fZ Àf`d»fÀffSXe VfWXSX ¸fZÔ ´fcUÊ øYÀfe þfÀfcÀf Àf¦fZÊBÊ dÀIiY´ff»f AüSX CX³fIYe fZMXe ¹fcd»f¹ff IYû þWXSX QZ³fZ IYf AfSXû´f øYÀf ´fSX »f¦ff¹ff WX`Ü BÀfIZY ffQ EIYþbMX°ff dQJf°fZ WXbE A¸fZdSXIYf, ³ffMXû AüSX dfiMXZ³f ÀfdWX°f Qû Qþʳf ´fd›¸fe QZVfûÔ ³fZ 150 ÀfZ Ad²fIY øYÀfe SXfþ³fd¹fIYûÔ IYû d³f¿IYfdÀf°f IYSX dQ¹ff ±ffÜ ¸ffgÀIYû ³fZ ·fe ³fUÊ EþZÔMX WX¸f»fZ ¸fZÔ A´f³fe ÀfÔd»f~°ff ÀfZ ÀffRY B³fIYfSX IYSX°fZ WXbE B°f³fZ WXe SXfþ³fd¹fIYûÔ IYû d³f¿IYfdÀf°f IYSX dQ¹ff ±ffÜ A¸fZdSXIYf ³fZ ´fbd°f³f IZY IYSXedf¹fûÔ ´fSX »f¦ffE ´fid°ffÔ²f UfgdVfÔ¦fMX³fÜ A¸fZdSXIYf ³fZ øYÀf IZY Àff°f ´fi·ffUVff»fe ½¹ff´ffdSX¹fûÔ AüSX SXBÊÀfûÔ ´fSX ´fid°ffÔ²f »f¦ff dQ¹ff WX`Ü ¹fZ ´fid°ffÔ²f øYÀf IZY SXf¿MÑX´fd°f ½»ffdQ¸feSX ´fbd°f³f IZY Qf¸ffQ IZY A»ffUf 12 IÔY´fd³f¹fûÔ, 17 UdSXâ øYÀfe Ad²fIYfdSX¹fûÔ AüSX WXd±f¹ffSXûÔ IYf d³f¹ffÊ°f IYSX³fZ Uf»fe EIY ÀfSXIYfSXe IÔY´f³fe ´fSX »f¦ffE ¦fE WX`ÔÜ ¦füSX°f»ff WX` dIY ´fcUÊ þfÀfcÀf ÀfSX¦fBÊ dÀIiY´f»f IYû þWXSX QZ³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ÀfZ øYÀf AüSX ´fd›¸fe QZVfûÔ IZY fe¨f IcYMX³fed°fIY ÀfÔIYMX ´f`Qf WXû ¦f¹ff WX`Ü A¸fZdSXIYf IZY B³f ´fid°ffÔ²fûÔ IYû »fZIYSX øYÀf ³fZ IYOÞXf þUff QZ³fZ IYf EZ»ff³f dIY¹ff AüSX IYWXf dIY ´fWX»fZ 50 ¨fSX¯fûÔ IZY ´fid°ffÔ²fûÔ ÀfZ IbYL WXfdÀf»f ³f WXû³fZ IZY ffQ A¸fZdSXIYf Ueþf þfSXe ³f IYSXIZY OXSX R`Y»ff SXWXf WX`Ü øYÀf IZY CXôû¦fûÔ IYe IÔY´fd³f¹fûÔ IYe ÀfÔ´fdØf þ°f IYSX³fZ IYe ²f¸fIYe QZ SXWXf WX`, þfdIY UWX ·fc»f ¦f¹ff WX` dIY d³fþe ÀfÔ´fdØf AüSX A³¹f »fû¦fûÔ IZY ²f³f IYû Ad²f¦fiWX¯f IYSX³ff ¨fûSXe ¸ff³fe þf°ff WX`Ü ¸fÔÂff»f¹f ³fZ Af¦fZ IYWXf dIY EZÀfZ ´fid°ffÔ²f A¸fZdSXIYf IYû ffþfSX A±fʽ¹fUÀ±ff AüSX ÀU°fÔÂf ´fid°f¹fûd¦f°ff IZY QbV¸f³fûÔ IYe ßfZ¯fe ¸fZÔ SXJ°fZ WX`ÔÜ ¸ff»fQeU ¸fZÔ ¨fe³f IYe ¦fd°fdUd²f¹ffZÔ ÀfZ A¸fZdSXIYf IYe ³feÔQ CXOÞXe UfgdVfÔ¦fMX³fÜ ¸ff»fQeU ¸fZÔ ¨fe³f °fZþe ÀfZ ´f`SX ´fÀffSX SXWXf WX`Ü CXÀfIZY fPÞX°fZ QJ»f ³fZ A¸fZdSXIYf IYe ³feÔQ CXOÞXf Qe WX`Ü ¸ff»fQeU ¸fZÔ ¨fe³f IYe QJ»fAÔQfþe ·ffSX°f IZY d»fE ·fe d¨fÔ°ff IYf dU¿f¹f WX`Ü IbYL UöY ´fWX»fZ ¸ff»fQeU IZY EIY ´fcUÊ ¸fÔÂfe ³fZ ¨fe³f ´fSX ¸ff»fQeU ¸fZÔ þ¸fe³f WXd±f¹ff³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff¹ff ±ff AüSX IYWXf ±ff dIY A¦fSX BÀf dÀ±fd°f ´fSX IYffc ³fWXeÔ ´ff¹ff ¦f¹ff °fû ·ffSX°f AüSX A¸fZdSXIYf Qû³fûÔ IZY d»fE fOÞXf J°fSXf ´f`Qf WXû ÀfIY°ff WX`Ü B³f AfSXû´fûÔ IZY fe¨f ´fZÔMXf¦f³f ³fZ Vfd³fUfSX IYû IYWXf dIY ¹fWX A¸fZdSXIYf IZY d»fE d¨fÔ°ff IYf IYfSX¯f WX`Ü ´fZÔMXf¦f³f IZY Vfe¿fÊ Ad²fIYfSXe þûBÊ RZY»MXSX ³fZ IYWXf dIY A¸fZdSXIYf EIY ÀU°fÔÂf AüSX Jb»fZ BÔdOX¹ff-´fdÀfdRYIY d³f¹f¸fûÔ IZY d»fE ´fid°ffð WX`, »fZdIY³f þWXfÔ °fIY ¨fe³fe ´fi·ffU IYe ff°f WX`, ¸ff»fQeU ¸fZÔ d¨fÔd°f°f IYSX³fZ Uf»fe ¦fd°fdUd²f¹ffÔ QZJe ¦fBÊ WX`ÔÜ Ad²fIYfSXe ³fZ Af¦fZ IYWXf, ¹fWX dÀ±fd°f ·ffSX°f IZY d»fE d¨fÔ°ffþ³fIY WX` AüSX WX¸ffSXZ d»fE ·fe ¹fWX d¨fÔ°ff IYf dU¿f¹f WX`Ü Af fÀf ¹fWX QZJ³ff WX` dIY BÀfÀfZ I`YÀfZ d³f´fMXf þfEÜ ¹fWX WX¸ffSXe ´fif±fd¸fIY°ffAûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f WX`Ü ¦ffþf ¸fZÔ BþSXf¹f»fe Àf`d³fIY IYe ¦fû»fe ÀfZ RY»fÀ°fe³fe ´fÂfIYfSX IYe ¸fü°f ¦ffþf VfWXSXÜ ¦ffþf Àfe¸ff IZY ´ffÀf VfbIiYUfSX IYû BþSXf¹f»fe ÀfbSXÃff f»fûÔ IYe ¦fû»fe ÀfZ RY»fÀ°fe³fe ´fÂfIYfSX ¹ffÀfSX ¸fb°fÊþf IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ ¸fb°fÊþf BþSXf¹f»f IZY dJ»ffRY dUSXû²f ´fiQVfʳf IYSX SXWXZ RY»fÀ°fe³fe ³ff¦fdSXIYûÔ IYe ³¹fcþ IYUSX IYSX³fZ ¦fE ±fZÜ ¹fWX þf³fIYfSXe RY»fÀ°fe³f IZY ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂff»f¹f ³fZ Vfd³fUfSX IYû QeÜ ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂff»f¹f IZY A³fbÀffSX BþSXf¹f»fe Àfe¸ff ÀfZ ÀfMXZ ¦ffþf IZY ´ffÀf 20 WXþfSX RY»fÀ°fe³fe ³ff¦fdSXIY BþSXf¹f»f IZY dJ»ffRY dUSXû²f ´fiQVfʳf IYSX SXWXZ WX`ÔÜ BÀfZ IYUSX IYSX³fZ ¦fE ¸fb°fÊþf IYû BþSXf¹f»fe ÀfbSXÃff f»fûÔ IYe ¦fûd»f¹fûÔ IYf dVfIYfSX WXû³ff ´fOÞXfÜ ¦fû»fe »f¦f³fZ IZY UöY CXÀf³fZ ´fiZÀf Uf»fe VfMXÊ ´fWX³fe WXbBÊ ±feÜ ¸fb°fÊþf ¦ffþf dÀ±f°f E³f ¸fedOX¹ff EþZÔÀfe ¸fZÔ RYûMXû þ³fÊd»fÀMX IZY °füSX ´fSX IYf¹fÊSX°f ±fZÜ BþSXf¹f»fe ÀfZ³ff ³fZ §fMX³ff ´fSX dMX´´f¯fe IYSX³fZ ÀfZ B³fIYfSX IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY UWX BÀfIYe Àf¸feÃff IYSXZÔ¦fZÜ UWXeÔ EIY QcÀfSXe §fMX³ff ¸fZÔ ¸f²¹f ¦ffþf IZY A»f-fbSXZþe ÃfZÂf ¸fZÔ 20 U¿feʹf WX¸fþf AQZ»f Af»f IYe ·fe ¦fû»fe »f¦f³fZ ÀfZ ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ BÀf °fSXWX dUSXû²f ´fiQVfʳf ¸fZÔ ¸fSX³fZ Uf»fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff fPÞXIYSX ³fü WXû ¦fBÊ WX`Ü Äff³f-d½fÄff³f df³ff AfUfþ d³fIYf»fZ ·fe WXû ÀfIZY¦fe ff°f¨fe°f ³fBÊX dQ»»fe/EªfZÀfeÜ dOXUfBÀf Af´fIYf dQ¸ff¦f ³fWXeÔ ´fPÞX ÀfIY°fe WX`...BÀf dÀfÀMX¸f IYf Af´fIYe fiZ³f EZd¢MXdUMXe ÀfZ IYûBÊ Àfe²ff UWX dQ³f Af QcSX ³fWXeÔ þf Af´f dIYÀfe dÀf³fZ¸ff WXfg»f ¸fZÔ f`NXIYSX A¦f»f-f¦f»f f`NXZ QcÀfSXZ QVfÊIYûÔ IYû dOXÀMXfÊ dIYE df³ff fOÞXe AfÀff³fe ÀfZ A´f³fZ QûÀ°fûÔ IZY IY³fZ¢Vf³f ¹ff VffSXedSXIY þbOÞXfU ³fWXeÔ WX` AüSX ¹fWXe UþWX WX` dIY ¹fWX dOXUfBÀf Af´fIZY dU¨ffSXûÔ IYû ³fWXeÔ ´fPÞX ÀfIY°feÜ d»fWXfþf A´f³fe d´fiUZÀfe IYû »fZIYSX d¨fÔd°f°f SXWX³fZ Àff±f ff°f IYSX ÀfIZYÔ¦fZÜ Uf»fûÔ IYû A·fe ÀfZ ´fSXZVff³f WXû³fZ ¸f`Àf¨fcdÀfMXÐÀf BÔdÀMXMXйfcMX AfgRY MXZ¢³ffg»fþe IZY EIY A³fbÀfÔ²ff³fIY°ffÊ þû ·ffSX°fe¹f ¸fc»f IZY WX`Ô ³fZ EIY EZÀfe dOXUfBÀf dUIYdÀf°f IYe WX` dþÀfIZY þdSXE df³ff Af´fIZY AfUfþ d³fIYf»fZ QcÀfSXZ »fû¦f CX³f VfQûÔ IYû Àfb³f ÀfIZYÔ¦fZ þû CXÀf UöY Af´fIZY dQ¸ff¦f ¸fZÔ ¨f»f SXWXf WXû¦ffÜ ·ffSX°fe¹f-¸fc»f IZY BÀf dSXÀf¨fÊSX IYf ³ff¸f ASX³fU IY´fcSX WX` dþ³WXûÔ³fZ A»MXSXB¦fû ³ff¸f IYf EIY WXZOXÀfZMX f³ff¹ff WX` »fZdIY³f ¹fWX IYûBÊ OXSXfU³ff ¹ff dUd¨fÂf ¸ffBÔOXSXedOXÔ¦f dOXUfBÀf ³fWXeÔ WX`Ü ¸fedOX¹ff »f`f IYe UZfÀffBMX ³fZ BÀf ff°f IYû ÀffRY IYSX dQ¹ff WX`, ¹fWX IYe þøYSX°f ³fWXeÔ WX`Ü EIY ffSX þf ¹fWX dOXUfBÀf dÀf¦³f»f ´fIYOÞX »fZ°ff WX`, CXÀfIZY ffQ EIY IÔY´¹fcMXSX dþÀfZ BÀfe ff°f IZY d»fE MÑZ³f dIY¹ff ¦f¹ff WX` dIY UWX B³f dÀf¦³f»Àf IYû VfQûÔ ¸fZÔ fQ»fZ, UWX IYf¸f IYSX³ff VfbøY IYSX QZ°ff WX`Ü »fZdIY³f Àfb³f³fZ Uf»fZ ½¹fdöY IYû WXUf ¸fZÔ ¸füþcQ ÀffCXÔOX UZ½Àf IZY þdSXE Àff²ffSX¯f °fSXeIZY ÀfZ VfQ ³fWXeÔ ·fZþ°ffÜ WXUf ¸fZÔ ÀffCXÔOX IYû UfBfiZMX WXû³fZ IZY d»fE LûOÞX³fZ IYe fþfE, BÀf UfBfiZVf³f IYû ßfû°ff IZY þfOÞXZ °fIY OXf¹fSXZ¢MX IYfg³MX`¢MX IZY þdSXE ´fWXbÔ¨ff¹ff þf°ff WX`Ü »fÔQ³f/EªfZÀfeÜ dþ¦fSX ¸fZÔ Ad³f¹fÔdÂf°f I`YÔÀfSX IYûdVfIYfAûÔ IZY ´fiÀffSX IYe SXûIY±ff¸f IYSX³fZ IZY d»fE U`Äffd³fIYûÔ ³fZ EIY JfÀf °fSXWX IZY ´fiûMXe³f IYe Jûþ IYe WX`Ü I`YÔÀfSX-SXû²fe BÀf ´fiûMXe³f IYû E»fE¨f´fe´fe ³ff¸f dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü ³fZ¨fSX ³ff¸fIY þ³fÊ»f ¸fZÔ ´fiIYfdVf°f BÀf Vfû²f ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff dIY E»fE¨f´fe´fe dþ¦fSX (»feUSX) IZY I`YÔÀfSX IYe ´fWX¨ff³f U d³fQf³f ¸fZÔ ff¹fû¸ffIYÊSX A±ffÊ°f þ`dUIY dÀ±fd°f IYf ´fdSX¨ff¹fIY WXû ÀfIY°ff WX`Ü Af¸f°füSX ´fSX dþ¦fSX IZY I`YÔÀfSX IYe ´fWX¨ff³f þf WXû°fe WX` °ff °fIY fWXb°f QZSX WXû þf°fe WX`, ¸f°f»ff I`YÔÀfSX IYf SXû¦f ¦fWXSXf þf°ff WX` AüSX dþ¦fSX ¦fÔ·feSX øY´f ÀfZ Ãfd°f¦fiÀ°f WXû þf°ff WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ SXû¦f IYf d³fQf³f IYdNX³f WXû þf°ff WX`Ü Vfû²fIY°ffÊAûÔ IYf ¸ff³f³ff WX` dIY I`YÔÀfSX-SXû²fe BÀf ´fiûMXe³f ÀfZ d¨fdIY°ÀfIYûÔ IYû fZWX°fSX B»ffþ IYf dUIY»´f d¸f»f ÀfIY°ff WX`Ü Vfû²f IZY »fZJIY U dÀUMXþSX»f`ÔOX dÀ±f°f 08 A´fi`»f 2018 [ QZVf-dUQZVf] SXdUUfSX 11 BÀ°feRYf QZ QcÔ¦ff, Àf`³¹f VffÀf³f IYf Àf¸f±fʳf ³fWXeÔ IYøYÔ¦ff ÀfÔdU²ff³f ¸fZÔ dIYÀfe ·fe °fSXWX IZY Àf`³¹f VffÀf³f IZY d»fE IYûBÊ þ¦fWX ³fWXeÔ WX` BÀ»ff¸ffffQ/EªfZÀfeÜ ´ffdIYÀ°ff³f IZY ¨feRY þdÀMXÀf d¸f¹ffÔ ÀffdIYf d³fÀffSX ³fZ QZVf ¸fZÔ Àf`³¹f VffÀf³f »f¦ffE þf³fZ IYe AfVfÔIYf AüSX ARYUfWXûÔ IYû JfdSXþ dIY¹ff AüSX IYWXf dIY UWX BÀ°feRYf QZ QZÔ¦fZ »fZdIY³f EZÀfZ dIYÀfe ·fe IYQ¸f IYf IY·fe ·fe Àf¸f±fʳf ³fWXeÔ IYSXZÔ¦fZÜ þdÀMXÀf d³fÀffSX ³fZ AfV½ffÀf³f dQ¹ff dIY ¨fb³ffU ¸fZÔ dIYÀfe ·fe °fSXWX IYe QZSXe IYe Bþfþ°f ³fWXeÔ Qe þfE¦feÜ CX³WXûÔ³fZ þ³f°ff ÀfZ IYWXf dIY UWX CX³f ´fSX ·fSXûÀff IYSXZÔÜ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ffSX AÀfûdÀfEVf³f IYe B¸ffSX°f ¸fZÔ EIY ³fBÊ dQ»»fe AüSX IYfNX¸ffÔOXc SXZ»f¸ff¦fÊ ÀfZ þbOÞXZÔ¦fZ: ¸fûQe ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÀfeÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe AüSX CX³fIZY ³fZ´ff»fe Àf¸fIYÃf IZY.´fe.Vf¸ffÊ Aû»fe ³fZ Vfd³fUfSX IYû dõ´fÃfe¹f ÀfÔfÔ²fûÔ ´fSX dUÀ°fÈ°f f`NXIY IYe AüSX SXÃff U ÀfbSXÃff, ÀfÔ´fIYÊ AüSX ½¹ff´ffSX þ`ÀfZ ¸fb£¹f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ÀfÔfÔ²fûÔ IYû ¸fþfc°f f³ff³fZ IYf ÀfÔIY»´f d»f¹ffÜ dþ³f AWX¸f ¸fbïûÔ ´fSX ÀfWX¸fd°f f³fe WX` CX³f¸fZÔ ³fBÊ dQ»»fe ÀfZ IYfNX¸ffÔOXc °fIY ³fE SXZ»f¸ff¦fÊ IYf d³f¸ffʯf ·fe Vffd¸f»f WX`Ü f`NXIY IZY ffQ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe ³fZ ÀfÔ¹fböY ´fiZÀf IYfg³RiYZÔÀf ¸fZÔ IYWXf dIY ·ffSX°f, QZVf IYe ´fif±fd¸fIY°ffAûÔ IZY °fWX°f ³fZ´ff»f IYû Àf´ffgMXÊ IYSX³ff þfSXe SXJZ¦ffÜ ¸fZd¢ÀfIYû Àfe¸ff ÀfZ ¹fcEÀf ¸fZÔ WXû°fe WX` 90 RYeÀfQ AU`²f §fbÀf´f`NX, Af »f¦fZ¦fe ´fcSXe SXûIY CXQ¹f´fbSX/EªfZÀfeÜ ·ffSX°f IYf ´fidÀfï Ófe»fûÔ IYf VfWXSX SXdUUfSX 8 A´fi`»f 2018 IYû Qbd³f¹ff IZY ÀffÀfZ fOÞXZ UÀÂf Qf³f Ad·f¹ff³f IYe ¸fZþff³fe IYSXZ¦ffÜ ¸fZUfOÞX IZY 1500 fSXÀf ´fbSXf³fZ VffWXe ´fdSXUfSX IZY UÔVfþ »fùfSXfþ dÀfÔWX ¸fZUfOÞX IZY ÀfÔSXÃf¯f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f WXû³fZ Uf»fZ BÀf Ad·f¹ff³f, ·ffSX°f·fSX ¸fZÔ ÀfbdU²ffAûÔ ÀfZ UÔd¨f°f Àf¸fbQf¹fûÔ IZY »ffJûÔ »fû¦fûÔ IYû UÀÂfûÔ IYe ¦fdSX¸ff CX´f»f²f IYSXUfIYSX ÀfWXf¹f°ff ´fiQf³f IYSXZ¦ffÜ Afþ IYe ·ff¦f-QüOÞX AüSX ´fid°fÀ´f²ffÊ ÀfZ ·fSXe Qbd³f¹ff ¸fZÔ ´fSXû´fIYfSX IZY d»fE dIY¹fZ þf³fZ Uf»fZ Qf³f IZY ¸fWX°U IYû ´fi¸fbJ°ff ÀfZ QVff³fÊZ IZY EIY ´fi¹ffÀf IZY AÔ°f¦fÊ°f ¹fWX Ad·f¹ff³f SXf¿MÑXe¹f °f±ff AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f Qû³fûÔ WXe dSXIYfgOXÐÀfÊ IYû °fûOÞX°fZ WXbE, Qbd³f¹ff ¸fZÔ Af °fIY IYf ÀffÀfZ fOÞXf UÀÂf Qf³f Ad·f¹ff³f f³f³fZ IZY IY¦ffSX ´fSX WX` Ü U°fʸff³f ¸fZÔ ¹fWX dSXIYfgOXÊ QbfBÊ IZY ³ff¸f WX` þWXfh 2016 ¸fZÔ À±ff³fe¹f ³ff¦fdSXIYûÔ ³fZ 295,122 IY´fOÞXûÔ IYf Qf³f dIY¹ff ±ffÜ BÀf Af¹fûþ³f IZY ffSXZ ¸fZÔ dUÀ°ffSX ÀfZ ¨f¨ffÊ IYSX°fZ WXbE, dWXþ WXfB³fZÀf, »fùfSXfþ dÀfÔWX ¸fZUfOÞX ³fZ IYWXf -WX¸f Àfü·ff¦¹fVff»fe WX`Ô dIY Qbd³f¹ff·fSX ÀfZ »fû¦fûÔ ³fZ BÀf ³fZIY IYf¹fÊ IYû »fZIYSX WX¸fZÔ fWXb°f þfSXQÀ°f ´fid°fdIiY¹ff Qe WX`Ü WX¸fZÔ AfVff CX³WXûÔ³fZ Àff±f WXe IYWXf dIY Qû³fûÔ WXe QZVf ÀfÔ´fIYÊ ÀfÔfÔ²fe Àf·fe ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ ¸fZÔ °fZþe »ff³fZ ´fSX ³fBÊ dQ»»feÜ ¹fcEÀf-¸fZd¢ÀfIYû Àfe¸ff ´fSX QeUfSX f³ff³fZ IYû »fZIYSX Qû³fûÔ QZVfûÔ IZY fe¨f °f³ff°f³fe fPÞX ¦fBÊ WX`Ü UWXeÔ QcÀfSXe °fSXRY A¸fZdSXIYf ³fZ ¹fWX ·fe ÀffRY IYSX dQ¹ff WX` dIY UWX ¸fZd¢ÀfIYû ÀfZ »f¦f°fe IYSXef 3140 dIY¸fe 1951 ¸fe»f IYe Àfe¸ff ´fSX ³fZVf³f»f dÀf¢?¹fûdSXMXe ¦ffOXÊ °f`³ff°f IYSXZ¦ffÜ BÀfIZY d»fE dRY»fWXf»f ´ffdIYÀ°ff³f IZY ¨feRY þdÀMXÀf d¸f¹ffÔ ÀffdIYf d³fÀffSX ³fZ ÀffRY IYWXf ÀfWX¸f°f WXbE WX`ÔÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY Qû³fûÔ QZVfûÔ IZY fe¨f ÀfWX¹fû¦f ÀfZ ³fZ´ff»f IYf »fûIY°fÔÂf ÀfbúPÞX WXû¦ffÜ EdSXþû³ff AüSX MXZ¢ÀffÀf ³fZ 400 þUf³fûÔ IYû ·fZþ³fZ IYf ·fe R`YÀf»ff IYSX d»f¹ff WX`Ü Af´fIYû f°ff QZÔ dIY Ófe»fûÔ IYf VfWXSX f³fZ¦ff Qbd³f¹ff IZY ÀffÀfZ fOÞXZ UÀÂf Qf³f Ad·f¹ff³f IYf ÀffÃfe WX` dIY þf IY´fOÞXûÔ IYe d¦f³f°fe IYe þf SXWXe WXû¦fe CXÀf UöY ·fe CXQ¹f´fbSX IZY ÀfùQ¹f »fû¦f UWXfÔ CX´fdÀ±f°f SXWXIYSX WX¸ffSXZ BÀf Ad·f¹ff³f IYû d³fSXÔ°fSX ÀfWX¹fû¦f QZÔ¦fZÜ WX¸fZÔ ¹fWX ·fe CX¸¸feQ WX` dIY WX¸f CXQ¹f´fbSX IZY ³ff¸f IYû IZYU»f kÓfe»fûÔ IZY VfWXSl IZY øY´f ¸fZÔ WXe ³fWXeÔ fd»IY kfOÞXZ dQ»f Uf»fûÔ IYf VfWXSXl IZY °füSX ´fSX dUV½f ·fSX ¸fZÔ À±ffd´f°f IYSX³fZ ¸fZÔ U`Äffd³fIYûÔ ³fZ PXcÔPXf I`YÔÀfSX-SXû²fe ´fiûMXe³f ffÀfZ»f dUV½fdUôf»f¹f IZY Vfû²fIY°ffÊ pfUÔ°f dWXÔQb´fbSX ³fZ IYWXf, ¹fWX dQ»f¨fÀ´f ff°f WX` dIY E»fE¨f´fe´fe CX³WXûÔ³fZ Àff±f WXe IYWXf dIY Qû³fûÔ ´fOÞXûÀfe IYfNX¸ffÔOXc AüSX dQ»»fe IZY fe¨f ³f¹ff SXZ»f¸ff¦fÊ °f`¹ffSX IYSX³fZ ´fSX ÀfWX¸f°f WXbE WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ·ffSX°f AüSX ³fZ´ff»f IZY fe¨f SXÃff AüSX ÀfbSXÃff ÃfZÂf ¸fZÔ ¸fþfc°f ¦fNXþûOÞX WX` AüSX Qû³fûÔ WXe A´f³fe Jb»fe Àfe¸ff IYf Qb÷Y´f¹fû¦f SXûIY³fZ IZY d»fE Àff±f d¸f»fIYSX IYf¸f IYSXZÔ¦fZÜ CX²fSX, Aû»fe ³fZ IYWXf dIY UWX ·ffSX°f IYf QüSXf 21UeÔ ÀfQe IYe UfÀ°fdUIY°ff IZY Àff±f Qû³fûÔ QZVfûÔ IZY fe¨f dõ´fÃfe¹f ÀfÔfÔ²f IYû ³fBÊ DYÔ¨ffBÊ QZ³fZ IZY d»fE IYSX SXWXZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, WX¸f Qû³fûÔ IYSXefe ´fOÞXûdÀf¹fûÔ IZY fe¨f ·fSXûÀff Af²ffdSX°f ÀfÔfÔ²f IYe ¸fþfc°f B¸ffSX°f JOÞXe IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ A¸fZdSXIYf ¸fZÔ AU`²f °fSXeIZY ÀfZ QfdJ»f WXû³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ ¸fZÔ 90 RYeÀfQe ¸fZd¢ÀfIYû Àfe¸ff ÀfZ A¸fZdSXIYf ¸fZÔ §fbÀf°fZ WX`ÔÜ BÀf fff°f Àff¸f³fZ AfBÊ EIY dSX´fûMXÊ IZY ¸fb°ffdfIY A¸fZdSXIYf ¸fZÔ IYSXef 60 »ffJ ¸fZd¢ÀfIY³f EZÀfZ ¸fZÔ þû AU`²f øY´f ÀfZ ¹fWXfÔ ´fSX SXWX SXWXZ WX`Ô dþ³fIZY ´ffÀf IYf¦fþf°f °fIY ³fWXeÔ WX`ÔÜ ÀfRY»f WXûÔ¦fZÜ BÀf UÀÂf Qf³f Ad·f¹ff³f IYf Af¦ffþ 15 þ³fUSXe 2018 IYû dWXþ WXfB³fZÀf »fùfSXfþ dÀfÔWX ¸fZUfOÞX õfSXf dIY¹ff ¦f¹ff ±ff EUÔ BÀfIYf Àf¸ff´f³f 8 A´fi`»f, 2018, SXdUUfSX IYû ´fif°f: E¨fAfSXE¨f ¦fib´f IZY dVfIYfSXffOÞXe WXûMX»f ¦fifCXÔOX ´fSX Qf³f dIY¹fZ ¦f¹fZ IY´fOÞXûÔ IYe d¦f³f°fe IZY Àff±f WXû¦ffÜ ÀUÀ±f DY°fIY ¸fZÔ ¸füþcQ SXWX°ff WX` AüSX MXйfc¸fSX Uf»fZ DY°fIY ¸fZÔ ¹fWX df»IbY»f ³fWXeÔ ´ff¹ff þf°ff WX`Ü AfgdOXMXûdSX¹f¸f IYf ³ff¸f fQ»fIYSX dQUÔ¦f°f ¸ff³fUfd²fIYfSX IYf¹fÊIY°ffÊ AfÀ¸ffÔ þWXfÔ¦feSX IZY ³ff¸f ´fSX SXJ³fZ IZY ¸füIZY ´fSX Af¹fûdþ°f EIY IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ d³fÀffSX ³fZ IYWXf, ÀfÔdU²ff³f ¸fZÔ dIYÀfe ·fe °fSXWX IZY Àf`³¹f VffÀf³f IZY d»fE IYûBÊ þ¦fWX ³fWXeÔ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf, A¦fSX ¸f`Ô BÀfZ (Àf`³¹f VffÀf³f) IYû SXûIY ³fWXeÔ ´ffDYÔ¦ff °fû §fSX »füMX þfDYÔ¦ff »fZdIY³f BÀfIYf dfªf³fZÀf d½f³OXû (EZÀfZ dIYÀfe ·fe IYQ¸f) IY·fe Àf¸f±fʳf ³fWXeÔ IYøYÔ¦ffÜ ´fQ ÀfZ WXMXfE ¦fE ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fUfþ VfSXeRY ³fZ EIY dQ³f ´fWX»fZ IYWXf ±ff dIY QZVf Àf`³¹f VffÀf³f IZY IbY¨fIiY ¸fZÔ RÔYÀf ¦f¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf ±ff dIY CX³fIYe ´ffMXeÊ Af¸f ¨fb³ffU ¸fZÔ dIYÀfe ·fe °fSXWX IYe QZSXe IYû ÀUeIYfSX ³fWXeÔ IYSXZ¦feÜ ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ Af¸f ¨fb³ffU þb»ffBÊ ¸fZÔ WXû³fZ WX`ÔÜ dSXþUÊ f`ÔIY ³fZ f`ÔIYûÔ ÀfZ ³fIYQe IYe PXb»ffBÊ ´fSX d³f¹f¸fûÔ IYû dIY¹ff Àf£°f ³fBÊ dQ»»feÜ dSXþUÊ f`ÔIY ³fZ ³fIYQe IYe PXb»ffBÊ IZY d»fE ffWXSXe ÀfZUf ´fiQf°ffAûÔ ´fSX f`ÔIYûÔ IYe fPÞX°fe d³f·fÊSX°ff IZY fe¨f BÀfIZY d³f¹f¸f Àf£°f dIYE WX`ÔÜ dSXþUÊ f`ÔIY IZY dQVffd³fQZÊVf IZY ¸fb°ffdfIY, ÀfZUf ´fiQf°ff IYe ³fZMXU±fÊ IY¸f ÀfZ IY¸f 100 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ WXû³fe ¨ffdWXEÜ BÀfIZY A»ffUf CXÀfIZY ´ffÀf dUVfZ¿f øY´f ÀfZ °f`¹ffSX IY¸f ÀfZ IY¸f 300 UfWX³fûÔ IYf fZOÞXf WXû³ff ¨ffdWXEÜ dSXþUÊ f`ÔIY IZY ÀfIbYÊ»fSX IZY ¸fb°ffdfIY, "ÀfZUf ´fiQf°ff AüSX CX³fIZY Àff-IYfg³MÑZ¢MXSX IZY ´ffÀf ´fOÞXe ³fIYQe ·fe f`ÔIY IYe WXe ÀfÔ´fdØf WX`Ü CXÀfÀfZ þbOÞXZ dIYÀfe ·fe °fSXWX IZY J°fSXZ IYe dþ¸¸fZQfSXe f`ÔIY IYe WXû¦feÜ dIYÀfe ·fe ÀfZUf ´fiQf°ff IZY Àff±f OXe»f IYSX°fZ WXbE f`ÔIY IZY ´ffÀf fûOXÊ IYe AûSX ÀfZ ½¹ff´fIY ¸fÔþcSXe WXû³fe ¨ffdWXEÜ" f`ÔIYûÔ IYû 90 dQ³f IZY ·fe°fSX d³fQZVfûÊÔ IYf ´ff»f³f IYSX³fZ IZY d»fE IYWXf ¦f¹ff WX`Ü ÀfIbYÊ»fSX IZY A³fbÀffSX, ³fIYQe »fZ þf³fZ Uf»fZ UfWX³f ¸fZÔ þe´feEÀf WXû³ff þøYSXe WX`Ü SXf°f ¸fZÔ B³fIYe AfUfþfWXe ÀfZ f¨f³ff ¨ffdWXEÜ ffSX-ffSX EIY WXe Àf¸f¹f ´fSX EIY WXe SXfÀ°fZ ÀfZ dIYÀfe UfWX³f IYû ³fWXeÔ ·fZþf þf³ff ¨ffdWXEÜ UfWX³f ¸fZÔ MXйfcf»fZÀf MXf¹fSX, ¸fûffB»f AüSX WXcMXSX ·fe Ad³fUf¹fÊ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü df³ff³fe IZY »fZ³fQfSXûÔ ³fZ NXbIYSXfBÊ OXf»fd¸f¹ff IYe AûSX ÀfZ 151 IYSXûOÞX IYe ´fZVfIYVf ³fBÊ dQ»»feÜ df³ff³fe Àfe¸fZÔMX IYe dQUfd»f¹ff´f³f ´fidIiY¹ff ¸fZÔ ³f¹ff ¸fûOÞX Af ¦f¹ff WX`Ü IÔY´f³fe IZY Afg´fSXZVf³f»f IiYZdOXMXÀfÊ (AûÀfe) ¹ff³fe »fZ³fQfSXûÔ ³fZ OXf»fd¸f¹ff ·ffSX°f õfSXf CX³fIZY IYþÊ IZY fQ»fZ 151 IYSXûOÞX IYe ´fZVfIYVf IYû ·feJ IYWX°fZ WXbE Àfe²fZ NXbIYSXf dQ¹ff WX`Ü »fZ³fQfSXûÔ ³fZ IYWXf WX` dIY UZ UÀfc»fe ÀfZ ´fWX»fZ ¨f`³f ÀfZ ³fWXeÔ f`NXZÔ¦fZÜ df³ff³fe Afg´fSXZVf³f»f IiYZdOXMXÀfÊ RYûSX¸f (feAûÀfeERY) IZY ´fiUöYf dÀfðf±fÊ dMXfSXZUf»f ³fZ VfbIiYUfSX IYû f¹ff³f ¸fZÔ IYWXf ‘»fZ³fQfSXûÔ IYf UfÀ°fdUIY IYþÊ 700 IYSXûOÞX ÀfZ ª¹ffQf WX`Ü dQUfd»f¹ff´f³f ´fidIiY¹ff IZY Àf¸ff²ff³f ´fZVfZUSXûÔ (AfSX´fe) ³fZ BÀf SXIY¸f IYû ´fWX»fZ WXe ¦f»f°fe ÀfZ 503.37 IYSXûOÞX Àf°¹ffd´f°f IYSX dQ¹ff WX`Ü BÀf¸fZÔ ·fe OXf»fd¸f¹ff ·ffSX°f ³fZ ¸fWXþ 151 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IZY ·fb¦f°ff³f IYe ´fZVfIYVf IYe WX`, þû ÀUeIYf¹fÊ ³fWXeÔ WXû ÀfIY°feÜ ³fZVf³f»f IÔY´f³fe »ffg dMѹfc³f»f (E³fÀfeE»fMXe) A¦f»fZ Àf~fWX Àfû¸fUfSX IYû ¸ff¸f»fZ IYe Àfb³fUfBÊ IYSXZ¦ffÜ ³fZVf³f»f IÔY´f³fe »ffg A´fe»fZMX dMѹfc³f»f (E³fÀfeE»fEMXe) ³fZ Ad³f»f AÔff³fe d³f¹fÔdÂf°f dSX»ff¹fÔÀf IY¸¹fcd³fIZYVfÔÀf (AfSXIYfg¸f) IYû ÀfÔ´fdØf dfIiYe IYe ¸fÔþcSXe QZ Qe WX`Ü ¦fb÷YUfSX IYû Àfb´fie¸f IYûMXÊ õfSXf AfSXIYfg¸f IYe ÀfÔ´fdØf dfIiYe ´fSX »f¦fe SXûIY WXMXf³fZ IZY ffQ VfbIiYUfSX IYû IÔY´f³fe ³fZ E³fÀfeE»fEMXe ÀfZ Af¦fiWX dIY¹ff ±ff dIY UWX ·fe ÀfÔ´fdØf dfIiYe ´fSX »f¦fe SXûIY WXMXf »fZÜ øYÀfe MXZ»feIYfg¸f IÔY´f³fe dÀfÀMX¸ff EÀfEÀfMXeE»f IYe ·ffSX°fe¹f BIYfBÊ dÀfÀMX¸ff V¹ff¸f ³fZ AfSXIYfg¸f ¸fZÔ dWXÀÀfZQfSXe §fMXfIYSX 4.9 RYeÀfQ IYSX Qe WX`Ü d³fþe IÔY´fd³f¹ffÔ ·fe fifgOXf`ÔOX PXfÔ¨fZ IYû dUÀ°ffSX QZ³fZ ¸fZÔ þbMXeÔ ³fBÊ dQ»»feÜ dOXdþMX»f BÔdOX¹ff Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f ÀfSXIYfSXe IÔY´fd³f¹fûÔ IZY Àff±f d³fþe IÔY´fd³f¹fûÔ ³fZ ·fe QZVf ·fSX ¸fZÔ BÔMXSX³fZMX IYf dUÀ°ffSX IYSX³fZ IYe SXµ°ffSX fPÞXf Qe WX`Ü BÔMXSX³fZMX ÀfZUf´fiQf°ff IÔY´f³fe OXZ³f ³fZMXUIYÊ ³fZ A¦f»fZ EIY U¿fÊ ¸fZÔ QZVf IZY 100 VfWXSXûÔ ¸fZÔ fifgOXf`ÔOX BÔMXSX³fZMX IY³fZ¢Vf³f ´fWXbÔ¨ff³fZ IYe §fû¿f¯ff IYe WX`Ü IÔY´f³fe IYf IYWX³ff WX` dIY UWX WXfBÊ À´feOX fifgOXf`ÔOX BÔMXSX³fZMX ÀfZUfAûÔ IZY d»fE 11 SXfª¹fûÔ °fIY ´fWXbÔ¨fZ¦feÜ BÀfIZY °fWX°f IÔY´f³fe 18 A´fi`»f ÀfZ IYf¸f VfbøY IYSX QZ¦feÜ IÔY´f³fe ³fZ BÀf dUÀ°ffSX IZY d»fE À±ff³fe¹f IZYf»f Afg´fSXZMXSXûÔ IZY þdSX¹fZ Afgd´MXIY»f RYfBfSX IZYf»f dfLf³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ff WX`Ü U°fʸff³f ¸fZÔ ·fe IÔY´f³fe RYfBfSX IZYf»f IZY þdSX¹fZ A´f³fZ IZYf»f MXeUe ¦fifWXIYûÔ IYû WXfBÊ À´feOX fifgOXf`ÔOX ÀfZUfEÔ ´fiQf³f IYSX SXWXe WX`Ü ·f»fZ WXe QZVf ¸fZÔ OXfMXf IZY BÀ°fZ¸ff»f ¸fZÔ °fZþ UÈdð WXû SXWXe WX` AüSX ´fid°f ¦fifWXIY 4þe fifgOXf`ÔOX BÔMXSX³fZMX IYf BÀ°fZ¸ff»f 11 þefe °fIY WXû ¦f¹ff WX`Ü BÀfIZY ffUþcQ A·fe dRY¢ÀOX »ffB³f IZY þdSX¹fZ fifgOXf`ÔOX BÔMXSX³fZMX BÀ°fZ¸ff»f IYSX³fZ Uf»fûÔ IYf A³fb´ff°f Qû RYeÀfQ ÀfZ ·fe IY¸f WX`Ü OXZ³f ³fZMXU¢ÀfÊ IZY ÀfeBÊAû EÀf. E³f. Vf¸ffÊ IYf IYWX³ff WX` dIY fifgOXf`ÔOX IYe ·fcd¸fIYf dOXdþMX»f BÔdOX¹ff IYû fPÞXf³fZ ¸fZÔ AWX¸f WX`Ü IÔY´f³fe QZVf IZY dOXdþMX»f B³RiYfÀMшYSX ¸fZÔ ¸fWX°U´fc¯fÊ ·fcd¸fIYf AQf IYSX³fe ¨ffWX°fe WX`Ü IÔY´f³fe A´f³fZ RYfBfSX IZYf»f B³RiYfÀMшYSX ´fSX Af °fIY 2500 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ d³fUZVf IYSX ¨fbIYe WX` AüSX EIY Qþʳf SXfª¹fûÔ ¸fZÔ CXÀfIZY ÀfUf IYSXûOÞX ÀfZ ª¹ffQf ¦fifWXIY WX`ÔÜ WXf»f QcSXfe³f ³fZ fišffÔOX ¸fZÔ ÀffÀfZ QcSX dÀ±f°f °ffSXf Jûþf UfgdVfÔ¦fMX³f/EªfZÀfeÜ ³ffÀff IYe WXf»f AÔ°fdSXÃf QcSXfe³f ³fZ A·fe °fIY IYf ÀffÀfZ ÀfbQcSXU°feÊ °ffSXf Jûþf WX`Ü fišffÔOX IZY fe¨f ¸fZÔ dÀ±f°f ³fe»fZ SXÔ¦f IZY BÀf dUVff»f °ffSXZ IYf ³ff¸f BIYfSXÀf WX`Ü ¹fWX °ffSXf B°f³ff QcSX WX` dIY BÀfIYe SXûVf³fe IYû ´fȱUe °fIY ´fWXbÔ¨f³fZ ¸fZÔ 9ASXf Àff»f »f¦f ¦fEÜ Qbd³f¹ff IYe ÀffÀfZ fOÞXe QcSXfe³f ÀfZ ·fe ¹fWX °ffSXf fWXb°f ²fbÔ²f»ff dQJfBÊ QZ¦ffÜ WXf»ffÔdIY ¦fi`dUMXZVf³f»f »fZ³fdÀfÔ¦f ³ff¸f IYe ´fidIiY¹ff WXû°fe WX` þû °ffSXûÔ IYe ²fbÔ²f»fe ¨f¸fIY IYû °fZþ IYSX QZ°fe WX` dþÀfÀfZ J¦fû»fdUÄff³fe QcSX IZY °ffSXZ IYû ·fe QZJ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ fIZY»fÊZ ¸fZÔ ¹fcd³fUdÀfÊMXe AfgRY I`Yd»fRYfgd³fʹff ¸fZÔ BÀf Vfû²f IYf ³fZ°fÈ°U IYSX³fZ Uf»fZ ´f`dMÑIY IZY»fe ³fZ IYWXf, ¹fWX ´fWX»fe ffSX WX` dIY þf WX¸f³fZ EIY dUVff»f AüSX A´f³fe °fSXWX IYf AIZY»ff °ffSXf QZJf WX`Ü IZY»fe ³fZ IYWXf, Af´f UWXfÔ ´fSX IYBÊ AfIYfVf¦fÔ¦ffAûÔ IYû QZJ ÀfIY°fZ WX`Ô »fZdIY³f ¹fWX °ffSXf CXÀf °ffSXZ ÀfZ IY¸f ÀfZ IY¸f 100 ¦fb³ff QcSX dÀ±f°f WX` dþÀfIYf WX¸f A²¹f¹f³f IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ C M Y K