Views
7 months ago

Amanpath

C M Y K

C M Y K SXfªf³ffaQ¦ffa½f A¸f³f ´f±f SXf¹f´fbSX, SXdU½ffSX, 08 A´fi`»f 2018 www.amanpath.com TODAY AfdQUfÀfe IÔYUSX Àf¸ffþ ³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYû dQ¹ff ³fZU°ff ÀffÔÀfQ IYe A³fbVfÔÀff ´fSX Qû ÀfOÞXIYûÔ IZY d»f¹fZ 6 IYSXûOÞX 16 »ffJ ÀUeIÈY°f SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f ·fû±fe´ffSXJbQÊ EUÔ dQd¦Uþ¹f IYfg»fZþ ÀfZ ¦füSXU ´f±f WXû°fZ WXb¹fZ OXûÔ¦fSX¦ffÔU SXûOÞX °fIY 6 IYSXûOÞX 16 »ffJ 07 WXþfSX ÷Y´fE IYe Qû ÀfOÞXIZYÔ f³fZÔ¦fe, BÀfIZY d»fE »fûIY d³f¸ffʯf dU·ff¦f õfSXf ´fiVffÀfIYe¹f ÀUeIÈYd°f QZ Qe ¦fBÊ WX`Ü ÀffÔÀfQ ßfe dÀfÔWX ³fZ BÀfIZY d»fE »fûIY d³f¸ffʯf dU·ff¦f IZY ¸fÔÂfe SXfþZVf ¸fc¯f°f EUÔ ÀfÔfÔd²f°f dU·ff¦f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ ¨f¨ffÊ IYe ±feÜ ´fdSX¯ff¸fÀUøY´f Qû³fûÔ ÀfOÞXIYûÔ IZY f³f³fZ IYf SXfÀ°ff ´fiVfÀ°f WXbAf WX`Ü ÀffÔÀfQ ßfe dÀfÔWX A´f³fZ »fûIYÀf·ff ÃfZÂf ¸fZÔ ÀfOÞXIYûÔ IYf þf»f dfLf³fZ IZY d»fE ´fi¹ffÀfSX°f WX`ÔÜ CX³fIZY BÀfe ´fi¹ffÀf IZY ¨f»f°fZ ÀffÔÀfQ AfQVfÊ ¦fif¸f ·fû±fe´ffSXJbQÊ ³f¹ff ÀfZ ·fû±fe´ffSX IY»ff ´fbSXf³ff °fIY 1.20 dIY¸fe »fÔfe ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf IZY d»fE 1 IYSXûOÞX 21 »ffJ 5 WXþfSX ÷Y´fE EUÔ dQd¦Uþ¹f IYfg»fZþ ÀfZ ¦füSXU ´f±f WXû°fZ WXb¹fZ OXûÔ¦fSX¦ffÔU SXûOÞX °fIY 1 dIY¸fe »fÔfe ÀfOÞXIY IZY d»fE 4 IYSXûOÞX 95 »ffJ 02 WXþfSX ÷Y´fE IYe ´fiVffÀfIYe¹f ÀUeIÈYd°f ´fiQf³f IYe ¦fBÊ WX`Ü B³f ÀfOÞXIYûÔ IYe ÀUeIÈYd°f d¸f»f³fZ ´fSX ÀffÔÀfQ Ad·f¿fZIY dÀfÔWX ³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX °f±ff »fûIY d³f¸ffʯf ¸fÔÂfe SXfþZVf ¸fc¯f°f IZY ´fid°f Àff²fbUfQ Äffd´f°f dIY¹ff WX`Ü dUd·f³³f UfOXûÊÔ ¸fZÔ WXû¦ff Àff¸ffdþIY ÀfbSXÃff ´fZÔVf³f IYf dU°fSX¯f SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ ³f¦fSX IZY Àff¸ffdþIY ÀfbSXÃff ´fZÔVf³f²ffdSX¹fûÔ IYe ÀfbdU²ff IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXb¹fZ ³f¦fSX d³f¦f¸f õfSXf ´fZÔVf³f IYf ·fb¦f°ff³f UfOXûÊ ¸fZÔÔ ´fid°f¸ffWX dVfdUSX »f¦ffIYSX dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀfe IYOXe ¸fZÔ ´fb³f: UfOXûÊ ¸fZÔ ´fZÔVf³f ·fb¦f°ff³f WXZ°fb 5 ¸ff¨fÊ ÀfZ 10 A´f`i»f °fIY dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü dþÀfIZY °fWX°f 9 EUÔ 10 A´f`i»f IYû UfOXÊ UfOXÊ ³fÔ. 19, IZY d»f¹fZ ´ff¿fÊQ d³fUfÀf ¦fb»f¸fûWXSX IYf»fû³fe ¦f»fe ³fÔ. 3 ¸fZÔ, UfOXÊ IiY¸ffÔIY 22 IZY d»f¹fZ ´ff¿fÊ IYf¹ffÊ»f¹f ÀMXZdOX¹f¸f SXûOX ¸fZÔ, UfOXÊ ³fÔ. 24 IZY d»f¹fZ ´fbÂfeVff»ff ÀIcY»f ¸fZÔ, UfOXÊ ³fÔ. 25 IZY d»f¹fZ ¦fbOXfJc »ffBʳf Aü¿f²ff»f¹f ¸fZÔ EUÔ UfOXÊ ³fÔ. 29 IZY d»f¹fZ AfÔ¦f³fffOXe SXf¹f´fbSX ³ffIYf IZY ´ffÀf ¸fZZÔ dVfdUSX Af¹fûdþ°f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü CXöY AfVf¹f IYe þf³fIYfSXe QZ°fZ WXb¹fZ ¸fWXf´füSX ¸f²fbÀfcQ³f ¹ffQU ³fZ f°ff¹ff dIY Àff¸ffdþIY ÀfbSXÃff ´fZÔVf³f²ffdSX¹fûÔ IYe ÀfbdU²ff IZY d»f¹fZ ³f¦fSX d³f¦f¸f õfSXf UfOXûÊ ¸fZÔ ´fZÔVf³f ·fb¦f°ff³f IYSX³fZ IYe ½¹fUÀ±ff IYe þf SXWXe WX`Ü BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ fþMX ¸fZZÔÔ ·fe ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔÔ d³f¦f¸f õfSXf ´fcUÊ ¸fZÔ dVfdUSX »f¦ff¹ff ¦f¹ff ±ffÜ dþÀfIYf AfBÊ.Àfe.AfBÊ.Àfe.AfBÊ. f`IY õfSXf Àf°¹ff´f³f ·fe dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ dþ³fIYf Àf°¹ff´f³f dIY¹ff ¦f¹ff ±ff CX³fIYf ´fb³f: dVfdUSX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ff¹fû¸fZdMÑIY ´fðd°f ÀfZ ·fb¦f°ff³f dIY¹ff þf¹fZ¦ff AüSX dþ³fIYf Àf°¹ff´f³f ³fWXeÔ WXû ´ff¹ff WX` CX³fIYf dVfdUSX ¸fZÔ WXe Àf°¹ff´f³f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ ¸ff¦fÊQVfʳf dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f 10 IYû SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ ¹fbUf I`YdSX¹fSX d³f¸ffʯf ¹fûþ³ffÔ°f¦fÊ°f U³fUfÀfe dUIYfÀf Àfd¸fd°f d·f»ffBÊ õfSXf 10 A´fi`»f 2018 IYû Qû´fWXSX 3 fþZ ÀfZ NXfIbYSX ´¹ffSXZ »ff»f ³f¦fSX ´ffd»fIYf d³f¦f¸f dUôf»f¹f SXfþ³ffÔQ¦ffÔU ¸fZÔ ¸ff¦fÊQVfʳf dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¸ff¦fÊQVfʳf dVfdUSX ¸fZÔ ¹fbUf I`YdSX¹fSX d³f¸ffʯf ¹fûþ³ffÔ°f¦fÊ°f dUd·f³³f ´fid°f¹fû¦fe ´fSXeÃffAûÔ IZY ´fSXeÃff ´fcUÊ ´fidVfÃf¯f IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ þf³fIYfSXe Qe þfE¦feÜ QfUf Af´fdØf 17 A´fi`»f °fIY Af¸fÔdÂf°f SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ ´fÔ¨ff¹f°f EUÔ ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf dU·ff¦f õfSXf ÀfÔ¨ffd»f°f SXfª¹f ¦fif¸fe¯f AfþedUIYf d¸fVf³f AÔ°f¦fÊ°f dþ»ff SXfþ³ffÔQ¦ffÔU IZY dUd·f³³f dUIYfÀfJÔOXûÔ ¸fZÔ ÃfZÂfe¹f Àf¸f³U¹fIY EUÔ »fZJf ÀfWX E¸fAfBÊEÀf ÀfWXf¹fIY IZY dSXöY ´fQûÔ IYe ·f°feÊ WXZ°fb ´fif~ AfUZQ³fûÔ IZY ´fSXeÃf¯f CX´fSXfÔ°f ´ffÂf-A´ffÂf A·¹fd±fʹfûÔ IYe Àfc¨fe IYf ´fiIYfVf³f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`ÔÜ ´fiIYfdVf°f Àfc¨fe IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ QfUf Af´fdØf AfUV¹fIY QÀ°ffUZþûÔ IZY Àff±f 17 A´fi`»f 2018 °fIY ½¹fdöY¦f°f A±fUf ´fÔþeIÈY°f OXfIY IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ IYf¹ffÊ»f¹f dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f SXfþ³ffÔQ¦ffÔU ¸fZÔ ´fiÀ°fb°f IYSX ÀfIY°fZ WX`Ü ´fiIYfdVf°f Àfc¨fe IYf AU»fûIY³f dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f SXfþ³ffÔQ¦ffÔU IZY Àfc¨f³ff ´fMX»f EUÔ UZfÀffBÊMX ´fSX dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü EIY»f½¹f ¸fZÔ ´fiUZVf ´fSXeÃff 8 A´fi`»f IYû SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ EIY»f½¹f AfQVfÊ AfUfÀfe¹f dUôf»f¹f ´fZ¯OÑe SXfþ³ffÔQ¦ffÔU ¸fZÔ IYÃff LNXUeÔ ¸fZZÔ ´fiUZVf WXZ°fb SXdUUfSX 8 A´fi`»f 2018 IYû ´fif°f: 10.30 ÀfZ Qû´fWXSX 12.30 °fIY EIY»f½¹f AfQVfÊ AfUfÀfe¹f dUôf»f¹f ´ffSXe³ffÊ»ff SXfþ³ffÔQ¦ffÔU ´fiUZVf ´fSXeÃff Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊ WX`Ü ´fSXeÃffd±fʹfûÔ IYû d³f²ffÊdSX°f d°fd±f, Àf¸f¹f EUÔ À±ff³f ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f WXû³fZ IZY d³fQZÊVf dQE ¦f¹fZ WX`Ü ¨füIYe UZÀfd»f¹f³f ÀIcY»f IYû df³ff ¦fb³ffWX dIY¹ff þf SXWXf fQ³ff¸f ¸ff³¹f°ff ´fidIiY¹ff²fe³f, Àf·fe IYf¸f ¸ff²¹fd¸fIY dVfÃff ¸fÔOX»f IZY d³fQZÊVf ´fSX dIY¹ff ¦f¹ff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ SXfþ³ffÔQ¦ffÔU dþ»fZ IZY U³ffÔ¨f»f AÔff¦fPÞX ¨füIYe ¸fZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f UZÀfd»f¹f³f BÔd¦»fVf ¸fedOX¹f¸f ÀIcY»f dU¦f°f »f¦f·f¦f EIY ¸ffWX ÀfZ ´fiVffÀfd³fIY À°fSX ´fSX ´fidIiY¹ff IZY ¸fc»f ÀUøY´f IYû ¸ff²¹fd¸fIY dVfÃff ¸fÔOX»f IZY Àfd¨fU õfSXf f°ffE ¦fE d³f¹f¸f ÀfZ A»f¦f ¸ff³f°fZ WXbE fOÞXe ´fSXZVff³fe ¸fZÔ ´fOÞXf WXbAf WX`Ü ¸ff¸f»ff IYÃff 12UeÔ IYe ¸ff³¹f°ff ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f WX`Ü ÀIcY»f ´fifÔ²f³f õfSXf f¨¨fûÔ IYe ÀfbdU²ff IZY ¸fïZ³fþSX fûOXÊ ´fSXeÃff AüSX d³f¹fd¸f°f ´fPÞXfBÊ IZY d»fE d³f¹f¸ff³fbÀffSX ¸ff²¹fd¸fIY dVfÃff ¸fÔOX»f IYû AfUZQ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ f¨¨fûÔ IYe SXZ¦fb»fSX ¢»ffÀf UZÀfd»f¹f³f ÀIcY»f ¸fZÔ VfbøY IYe ¦fBÊÜ ÀfÂf ¸fZÔ IYÃff 11UeÔ IZY f¨¨fZ A´f³fZ ´fPÞXfBÊ IYSX°fZ WXbE þf IYÃff 12UeÔ °fIY ´fWXbÔ¨fZ ¦f¹fZ, °ff °fIY ¸ff³¹f°ff IYe IYf¹fÊUfWXe ´fcSXe ³fWXeÔ IYe þf ÀfIYe ±feÜ 12UeÔ IYÃff IZY ´fSXeÃff RYf¸fÊ ·fSXZ þf³fZ ÀfZ ´fcUÊ ¸ff³¹f°ff IYe IYf¹fÊUfWXe ¸fÔOX»f õfSXf ´fcSXe ³fWXeÔ dIY¹fZ þf³fZ ´fSX ¸ff²¹fd¸fIY dVfÃff BÔd¦»fVf ¸fedOX¹f¸f ÀfZ WXe WXbBÊ f¨¨fûÔ IYe ´fSXeÃff ¹fWXfÔ ¹fWX f°ff³ff »ffdþ¸fe WX` dIY f¨¨fûÔ IYû ¦fU³fʸfZÔMX ÀIcY»f ¸fZÔ ÀfÔ»fd¦³fIYSX¯f IYSXf³fZ IZY ffQ ¸ff²¹fd¸fIY dVfÃff ¸fÔOX»f ³fZ CX³WXZÔ BÔd¦»fVf ¸fedOX¹f¸f IYf LfÂf ¸ff³f°fZ WXbE WXe ´fiV³f ´fÂf CX´f»f²f IYSXf¹fZ WX` AüSX ´fi±f¸f ·ff¿ff AÔ¦fiZþe SXJ°fZ WXbE AÔ¦fiZþe ¸ff²¹f¸f ÀfZ WXe CX³fIYe ´fSXeÃff ÀfÔ´f³³f IYSXfBÊ ¦fBÊ WX`Ü f¨¨fûÔ IYû ´fiUZVf ´fÂf ·fe fûOXÊ õfSXf WXe þfSXe dIY¹ff ¦f¹ffÜ °ff UZÀfd»f¹f³f ÀIcY»f dIYÀf °fSXWX Qû¿fe IYe ßfZ¯fe ¸fZÔ »ff JOÞXf dIY¹ff ¦f¹ff, BÀfIYf þUff JbQ dVfÃff dU·ff¦f AüSX ¸ff²¹fd¸fIY dVfÃff ¸fÔOX»f IYû WXe QZ³ff WX`Ü ¸fÔOX»f ÀfZ ´fif~ d³fQZVffʳfbÀffSX f¨¨fûÔ IYû ¸fZSXZ¦ffÔU ÀIcY»f ¸fZÔ ÀfÔ»f¦³f IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ f¨¨fûÔ IYf Àff»f fffÊQ ³f WXû BÀfZ ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE ¸ff²¹fd¸fIY dVfÃff ¸fÔOX»f Àfd¨fU õfSXf d»fdJ°f AfQZVf þfSXe IYSX ¨füIYe d´fiÔdÀf´f»f IYû d³fQZÊdVf°f dIY¹ff ¦f¹ff dIY Af´f Àf·fe f¨¨fûÔ IYû MXeÀfe ´fiQf³f IYSX QZÔ AüSX Àf´fe´f IZY ¦fU³fʸfZÔMX ÀIcY»f ¸fZSXZ¦ffÔU ¸fZÔ f¨¨fûÔ IYf ÀfÔ»fd¦³fIYSX¯f IYSXf QZÔÜ AfQZVf IYû ¸ff³f°fZ WXbE Vff»ff ´fif¨ff¹fÊ õfSXf EIY-EIY BÔ¨f IYf¸f IYSX³ff IYdNX³f ±ff, f³ff »fe 9.4 dIY¸fe ÀfOÞXIY dþ»fZ IYe ³f¢Àf»f ´fi·ffdU°f AüSX ÀffÀfZ Qb¦fʸf fÀffWXMX ¸f»f`Qf-þbSX»ffJfSX ¸fZÔ ÀfOÞXIY IYf Àf´f³ff þ»Q WXû¦ff ´fcSXf A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ dþ»fZ IYe ÀffÀfZ Qb¦fʸf AüSX ³f¢Àf»f ¨fb³fü°fe ÀfZ ¦fidÀf°f d»f¸fDYMXû»ff- ¸f»f`Qf-þbSX»ffJfSX ÀfOÞXIY IYf Àf´f³ff þ»Q WXe ´fcSXf WXû³fZ þf SXWXf WX`Ü dU¿f¸f ·fü¦fûd»fIY dÀ±fd°f °f±ff ³f¢Àf»f ¨fb³fü°fe IZY údáIYû¯f ÀfZ BÀf ÃfZÂf ¸fZÔ ÀfOÞXIY IZY d»fE EIY-EIY BÔ¨f IYf¸f IYSX³ff IYdNX³f ±ff »fZdIY³f ´fbd»fÀf AüSX A²fÊÀf`d³fIY f»f IZY þUf³fûÔ IYe þf¦føYIY ÀfbSXÃff ¸fZÔ °f±ff BÔþed³f¹fSXûÔ EUÔ ßfd¸fIYûÔ IZY IYdNX³f ´fdSXßf¸f ÀfZ 9.40 dIY¸fe IYf IYf¸f ´fcSXf IYSX d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü ffdSXVf IZY dQ³fûÔ ¸fZÔ VfZ¿f Qbd³f¹ff ÀfZ ¨ffSX ¸fWXe³fZ IYMXZ SXWX³fZ Uf»fZ QÀf ¦ffhUûÔ IZY »fû¦fûÔ IZY d»fE ¹fWX ÀfOÞXIY þeU³fSXZJf Àffdf°f WXû SXWXe WX`Ü J`SXf¦fPÞX AüSX LbBÊJQf³f »ffIY IZY B³f ¦ffÔUûÔ IZY d»fE ´fWX»fZ IYûBÊ SXfÀ°ff ³fWXeÔ ±ff IZYU»f f`»f¦ffOÞXe þf³fZ IYf ´f`ÀfZþ ±ff dþÀfZ LØfeÀf¦fPÞXe ¸fZÔ »fû¦f ¦ffOÞXf SXUf³f IYWX°fZ ±fZÜ ÀffÔÀfQ Ad·f¿fZIY dÀfÔWX ÀfZ þf B³f ¦ffhUûÔ IZY »fû¦f d¸f»fZÔ °fû CX³WXûÔ³fZ AfV½fÀ°f dIY¹ff dIY I`YÀfe ·fe dU¿f¸f ´fdSXdÀ±fd°f WXû, B³f ¦ffhUûÔ IYû þûOX?Z IYf IYf¹fÊ AfSXÔ·f dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀfIZY ffQ °f°IYf»fe³f IY»fZ¢MXSX ¸fbIZYVf fÔÀf»f ³fZ AfBÊE´fe °f±ff feAfSXþeERY¸fQ ÀfZ 6.30 IYSXûOÞX ÷Y´fE IYe ´fiVffÀfIYe¹f ÀUeIÈYd°f BÀf IYf¹fÊ IZY d»fE QeÜ IY»fZ¢MXSX ·fe¸f dÀfÔWX ³fZ OXeE¸fERY ÀfZ 4.22 IYSXûOÞX ÷Y´fE IYe SXfdVf OXf¸fSXeIYSX¯f (OX»¹fcE¸fE¸f ´»fÀf feMXe) IZY d»fE QeÜ ´feE¸fþeEÀfUf¹f ❑ ¦ffOÞXf SXUf³f ¨f¸f¨f¸ff°fe ÀfOÞXIY ¸fZZÔ °fQe»f ❑ 10 ¦ffhUûÔ IZY Àf`IYOÞXûÔ SXWXUfdÀf¹fûÔ IYû d¸f»fZ¦fe SXfWX°f ❑ A´fi`»f °fIY þeEÀffe À°fSX °fIY AüSX þc³f °fIY OXf¸fSXeIYSX¯f IYf¹fÊ ´fcSXf WXû³fZ IYe CX¸¸feQ, 12.85 dIY¸fe »fÔfe WX` ÀfOÞXIY IZY IYf¹fÊ´ff»f³f Ad·f¹fÔ°ff f»fUÔ°f ´fMXZ»f ³fZ f°ff¹ff dIY fSXÀff°f ¸fZÔ AüSX VfZ¿f ¸fWXe³fûÔ ¸fZÔ ·fe B³f ¦ffhUûÔ °fIY ´fWXbh¨f³ff fZWXQ IYdNX³f WX`Ü ÀfOÞXIY f³f³fZ ÀfZ »fû¦fûÔ IYe fbd³f¹ffQe dQ¢IY°fZÔ QcSX WXûÔ¦feÜ ßfe ´fMXZ»f ³fZ f°ff¹ff dIY IY»fZ¢MXSX ·fe¸f dÀfÔWX EUÔ EÀf´fe ´fiVffÔ°f A¦fiUf»f WXSX Àf~fWX ÀfOÞXIY IYe ´fi¦fd°f IYe þf³fIYfSXe »fZ SXWXZ WX`Ô EUÔ B³fIZY ¸ff¦fÊQVfʳf ¸fZÔ IYf¹fÊ d³fSXÔ°fSX ´fi¦fd°f ´fSX WX`Ü ¦fif¸fe¯fûÔ IZY d»fE ÀfOÞXIY IYf Àf´f³ff þ»Q ´fcSXf WXûÜ ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf IZY QüSXf³f ÀfbSXÃff ´fb£°ff WXûÜ dIYÀfe °fSXWX IYe °fIY³feIYe dQ¢IY°f Af³fZ ´fSX ´fiVffÀfd³fIY À°fSX ´fSX Àf¸f³U¹f dIY¹ff þf ÀfIZYÜ BÀfIZY d»fE WXSX ¸fWXe³fZ IY»fZ¢MXSX ·fe¸f dÀfÔWX EUÔ EÀf´fe ´fiVffÔ°f A¦fiUf»f ³fZ d³f¸ffʯf IYf¹fÊ ÀfZ þbOÞXZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe Àf¸feÃff f`NXIY »feÜ Àf¸feÃff f`NXIY ¸fZÔ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ þû ´fSXZVffd³f¹ffh SXJeÔ, CXÀf ´fSX °fbSXÔ°f E¢Vf³f d»fE A´fSX IY»fZ¢MXSX ³fZ ¸fZdOXIY»f IYf»fZþ IYf d³fSXeÃf¯f IYSX ½¹fUÀ±ffAûÔ IYf d»f¹ff þf¹fþf A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ A´fSX IY»fZ¢MXSX þZIZY ²fbiU ³fZ SXfþ³ffÔQ¦ffÔU VfWXSX dÀ±f°f VffÀfIYe¹f ¸fZdOXIY»f IYf»fZþ AÀ´f°ff»f IYf d³fSXeÃf¯f IYSX ½¹fUÀ±ffAûÔ IYf þf¹fþf d»f¹ffÜ BÀf QüSXf³f CX³WXûÔ³fZ AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ ¸fdSXþûÔ IYe ¸ffÔ¦f ´fSX AÀ´f°ff»f IZY Àf·fe UfOXûÊ ¸fZÔ IcY»fSXûÔ IYe Àf¸fbd¨f°f ½¹fUÀ±ff Àfbd³fd›°f IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf ·fe dQEÜ Äff°f½¹f WXû dIY IY»fZ¢MXSX ·fe¸f dÀfÔWX õfSXf A´fSX IY»fZ¢MXSX ßfe ²fbiU IYû VffÀfIYe¹f ¸fZdOXIY»f IYf»fZþ AÀ´f°ff»f ¸fZÔ Àfb¨fføY ½¹fUÀ±ff Àfbd³fd›°f IYSXf³fZ WXZ°fb ¦fdNX°f Àfd¸fd°f IYf A²¹fÃf f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü d³fSXeÃf¯f IZY QüSXf³f A´fSX IY»fZ¢MXSX ßfe ²fbiU ³fZ AÀ´f°ff»f IZY Àf·fe UfOXûÊ ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fIYSX ¸fdSXþûÔ IYe BÊ»ffþ EUÔ ¸fdSXþûÔ IYû d¸f»f³fZ Uf»fe ÀfbdU²ffAûÔ IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ dUÀ°ffSX ´fcUÊIY þf³fIYfSXe »feÜ ßfe ²fbiU ³fZ ´fiÀfcd°f UfOXÊ ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fIYSX ³fU ´fiÀfc°fûÔ ÀfZ BÊ»ffþ EUÔ CX³WXZÔ d¸f»f³fZ Uf»fe ÀfbdU²ffAûÔ IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ³f¢Àf»f CX³¸fc»f³f Ad·f¹ff³f WXZ°fb ´fbd»fÀf ³fZ IYe SXf¹fVfb¸ffSXe SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ ´fiVffÔ°f A¦fiUf»f ´fbd»fÀf A²feÃfIY SXfþ³ffÔQ¦ffÔU IZY d³fQZÊVf³f ¸fZÔ Àfe¸ffU°feÊ ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ³f¢Àf»f CX³¸fc»f³f Ad·f¹ff³f ¸fZÔ ÀfWX¹fû¦f U Àf¸f³U¹f WXZ°fb AÔ°fSXfª¹fe¹f f`NXIY IYf Af¹fûþ³f ¸ff³f´fbSX ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜ SXfþ³ffQ¦ffÔU ¸fWXfSXf¿MÑX U IYfÔIZYSX IZY ´fbd»fÀf Ad²fIYfSXe¦f¯f U AfBÊMXefe´fe IZY Ad²fIYfSXe¦f¯f BÀf ¸fedMXÔ¦f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXbEÜ Ad°fdSXöY ´fbd»fÀf A²feÃfIY ¸ff³f´fbSX °ffSXIZYV½fSX ´fMXZ»f, AfBÊMXefe´fe 27UeÔ UfdWX³fe ÀfZ³ff³fe Aþ¹f d³f¸fÊ»f, 44UeÔ UfdWX³fe IZY CX´f ÀfZ³ff³fe ßfe IYüdVfIY, EÀfOXeAû´fe ¸ff³f´fbSX AfIYfVf SXfU d¦fSXZ´fbÔþZ, EÀfOXeAû´fe ¨füIYe ¹fû¦fZVf ÀffWXc, EÀfOXeAû´fe ²f³fûSXf SXÔþe°f ´ffdMX»f, EÀfOXeAû´fe ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX A¸fû»fIY dPX»»f³f Àf¸fZ°f AfBÊMXefe´fe IZY Àf¸fÀ°f I`Y¸´f ´fi·ffSXe¦f¯f ÀfWXf¹fIY ÀfZ³ff³fe U Àf¸fÀ°f ±ff³ff U I`Y¸´f ´fi·ffSXe¦f¯f ¸fedMXÔ¦f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXbEÜ þf³fIYfSXe »feÜ UfOXÊ ¸fZÔ ·f°feÊ ³fU ´fiÀfc°ffAûÔ ³fZ A´f³fZ §fSX ÀfZ 108 AfdQ VffÀfIYe¹f UfWX³fûÔ ÀfZ ¸fZdOXIY»f AÀ´f°ff»f ´fWXbÔ¨f³fZ EUÔ AÀ´f°ff»f ¸fZÔ Àf¸f¹f ´fSX ³ffV°ff, ·fûþ³f, Qc²f, RY»f B°¹ffdQ Àf¸f¹f ´fSX d¸f»f³fZ IYe þf³fIYfSXe QeÜ UfOXÊ ¸fZÔ ·f°feÊ ¸fdSXþûÔ ³fZ d¨fdIY°ÀfIYûÔ EUÔ ÀMXfgRY õfSXf d³f¹fd¸f°f øY´f ÀfZ ÀUfÀ±¹f þfÔ¨f IYSX BÊ»ffþ IYe Àf¸fbd¨f°f ÀfbdU²ff ¸fbWX`¹ff IYSXf³fZ IYe þf³fIYfSXe A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IYf À±ff´f³ff dQUÀf Afþ A´fSXf³WX þeBÊ SXûOX dÀ±f°f dþ»ff IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ Àf¸ffSXûWX´fcUÊIY ¸f³ff¹ff ¦f¹ffÜ Àf¸ffSXûWX ³fZ UdSXâ ³fZ°ffAûÔ IYe ¸füþcQ¦fe ´ffIYSX dU¨ffSX¦fûâe IYf øY´f »fZ d»f¹ffÜ BÀf ¸fWX°U´fc¯fÊ AUÀfSX ´fSX DYþfUfʳf ½¹fdöY°U IZY ²f³fe, ´fi±f¸f SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf EUÔ ´fcUÊ ´fi²ff³f¸fÔÂfe AMX»f dfWXfSXe ffþ´fZ¹fe IYû ´fi¯ff¸f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dþ»ff²¹fÃf ÀfÔ°fû¿f A¦fiUf»f, QeÜ ßfe ²fbiU ³fZ ´fbøY¿f ¸fZdOXIY»f UfOXÊ, dVfVfb UfOXÊ, AdÀ±f UfOXÊ, »fOX f`ÔIY AfdQ ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fIYSX ½¹fUÀ±ffAûÔ IYf þf¹fþf d»f¹ffÜ BÀf QüSXf³f CX³WXûÔ³fZ AÀ´f°ff»f IZY Ad²fIYfSXe- IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû ½¹fUÀ±ffAûÔ IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZZÔ AfUV¹fIY þf³fIYfdSX¹ffÔ ·fe »feÜ CX³WXûÔ³fZ ·fûþ³f IYf AU»fûIY³f IYSX ·fûþ³f ¸fZÔ CXd¨f°f ¸ffÂff EUÔ ¦fb¯fUØff Àfbd³fd›°f IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQEÜ UdSXâ ³fZ°ff AVfûIY Vf¸ffÊ, »fe»ffSXf¸f ·fûþUf³fe, Jcf¨fÔQ ´ffSXJ, ¸fWXf¸fÔÂfe ÀffU³f U¸ffÊ, dþ»ff CX´ff²¹fÃf SXfþZ³Qi ¦fE AüSX IYf¸f IZY ´fi·ffUe øY´f ÀfZ ¨f»f°fZ SXWX³fZ IYf SXfÀ°ff f³ff¹ff ¦f¹ffÜ ¹fWX B°f³ff Qb¦fʸf B»ffIYf WX` dIY þf ´fWX»fe ffSX BÔþed³f¹fSX B³f ¦ffhUûÔ ¸fZÔ ÀfUZÊ IZY d»fE ´fWXbh¨fZ °fû ·fMXIY ¦fEÜ dRYSX IYfRYe ¸fVf¢IY°f IZY ffQ UZ d»f¸fDYMXû»ff °fIY ´fWXbh¨fZÜ fSXÀff°f ¸fZÔ þf ³ff»fZ A´f³fZ CXRYf³f ´fSX WXû°fZ WX`Ô °fû þbSX»ffJfSX °fIY ´fWXbh¨f³ff »f¦f·f¦f AÀfÔ·fU WX`Ü IZYU»f 9.40 dIY¸fe IZY SXfÀ°fZ ¸fZÔ WXe 25 ´fb»f f³ff¹fZ ¦fE BÀf¸fZÔ 2 ´fb»f °fû 25 ¸feMXSX IZY WX`ÔÜ IYBÊ À±f»fûÔ ´fSX §ffMXIYdMXÔ¦f IYf ¸fbdVIY»f IYf¹fÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ d³f¸ffʯf IYf¹fÊ IZY QüSXf³f °fe³f ffSX ¸fVfe³fûÔ IYû þ»ff¹ff ¦f¹ffÜ »f¦ff°ffSX ¨fb³füd°f¹ffh f³fe SXWXeÔ BÀfIZY ffUþcQ ·fe ´fbd»fÀf AüSX A²fÊÀf`d³fIY f»f IZY þUf³f ´fcSXe °fSXWX ¸fbÀ°f`Qe ÀfZ OXMXZ SXWXZÜ Afþ þf 9.40 dIY¸fe IYe ÀfOÞXIY f³f ¦fBÊ WX` AüSX BÀf ÃfZÂf IZY ¦fif¸fe¯fûÔ IZY d»fE ¦ff°ff´ffSX °fIY ´fWXbh¨f³ff AfÀff³f WXû ¦f¹ff WX` °ff BÀf fOÞXZ IYf¹fÊ IYe AWXd¸f¹f°f À´fá ³fþSX Af SXWXe WX`Ü ¹fWX ÀfOÞXIY Àf`IYOÞXûÔ »fû¦fûÔ IZY d»fE þeU³fSXZJf Àffdf°f WXû SXWXe WX`Ü ÀfOÞXIY IZY f³f³fZ ÀfZ fSXÀfûÔ ÀfZ ¸fb£¹f²ffSXf ÀfZ IYMXZ ¦fif¸f ·ffUZ, MXcMXf¦fPÞX, »fÃf³ffdÓfdSX¹ff, ÀfSX´fSX, »f¸fSXf, IYfVfefWXSXf EUÔ ³fUf¦ffÔU IZY ¦fif¸fe¯fûÔ IYû SXfWX°f d¸f»fZ¦feÜ dRY»fWXf»f ´fb»f- ´fbd»f¹ff EUÔ þeEÀffe À°fSX 9.40 dIY¸fe IYf IYf¹fÊ ´fcSXf IYSX d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü VfZ¿f »fÔffBÊ IYf IYf¹fÊ A´fi`»f 2018 °fIY ´fc¯fÊ IYSX³fZ IYf »fùf WX`Ü OXf¸fSXeIYSX¯f IYf IYf¹fÊ þc³f 2018 °fIY ´fcSXf IYSX³fZ IYf »fùf WX`Ü A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ AûÀfUf»f »ffBʳf SXfþ³ffÔQ¦ffgU ¸fZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f Qe´f¨fÔQ d¨fÂfIY»ff ´fidVfÃf¯f IZY³Qi ¸fZÔ ¸fWXfSXf¿MÑX VffÀf³f õfSXf Af¹fûdþ°f EZ»fe¸fZ³MXÐeÊ EUÔ BÔMXSX ¸fedOXEMX OÑfBÊÔ¦f ¦fiZOX ´fSXeÃff 2017 IZY ´fdSX¯ff¸f §fûd¿f°f WXb¹fZÜ ÀfÔÀ±ff IZY ¸fedOX¹ff ´fi·ffSXe AfVfe¿f ÀffWXc ³fZ f°ff¹ff dIY A³fb·fUe IY»ff dVfÃfIY Qe´f¨fÔQ ÀffWXc IZY »f¦ff°ffSX ¸ff¦fÊQVfʳf ¸fZÔ Àf·fe LfÂfûÔ ³fZ IYOÞXe ¸fZWX³f°f IYSX°fZ WXb¹fZ ¹fWX dUVfZ¿f ÀfRY»f°ff ´fif~ IYe WX`Ü ´fid°fU¿fÊ IYe °fSXWX BÀf U¿fÊ ·fe ¸fWXfSXf¿MÑX VffÀf³f õfSXf Af¹fûdþ°f EZ»fe¸fZ³MXÐeÊ OÑfBÊÔ¦f ¦fiZOX ´fSXeÃff 2017 ¸fZÔ Qe´f¨fÔQ d¨fÂfIY»ff ´fidVfÃf¯f IZY³Qi IZY IY»ffIYfSXûÔ ³fZ CX°IÈYá ´fiQVfʳf dIY¹ff AüSX ¨fÔQiZVf Àfû³fe, dVfJSX QZUfÔ¦f³f, AÃf¹ff f`Q, À³fZWXf ¦fb~f, Àf·fe f¨¨fûÔ IYû CXöY ÀIcY»f IZY LfÂf dVfÃff ¸fÔOX»f IZY d³fQZÊVf ´fSX f³ff dQ¹ff ¦f¹ffÜ ¸ff²¹fd¸fIY dVfÃff ¸fÔOX»f °f±ff dþ»ff dVfÃff Ad²fIYfSXe IYf ¹fWXe IYWX³ff WX` dIY ¹fWX EIY ´fidIiY¹ff WX`, þû U¿fûÊÔ ÀfZ ¸ff³¹f°ff WXZ°fb EZÀfe ´fdSXdÀ±fd°f CX°´f³³f WXû³fZ ´fSX A´f³ffBÊ þf°fe SXWXe WX`Ü BÀf ´fcSXe ´fidIiY¹ff ´fSX Af´fdØf ¢¹fûÔ AüSX dIYÀf³fZ IYe ¹fWX UZÀfd»f¹f³f fûOXÊ IYû ³f °fû þf³f³fZ IYe þøYSX°f WX` AüSX ³f WXe dIYÀfe ´fSX AfSXû´f- ´fi°¹ffSXû´f IYSX°fZ WXbE CX»fÓf³fZ IYeÜ BÀfZ °fb»f QZ°fZ WXbE AÔff¦fPÞX ¨füIYe ÀIcY»f, þû ÀffÀfZ ´fbSXf³fe ÀfÔÀ±ff WX`, IYû fQ³ff¸f IYSX°fZ WXbE ÀUf±feÊ °f°UûÔ ³fZ þWXfÔ ÀIcY»f IYe þ´fIYüSX ¦fiZUf»f, ¹fbdöY fbbðQZU, BdVfIYf JÔOXZ»fUf»f ³fZ 'E' ¦fiZOX ´fif~ dIY¹ffÜ UWXeÔ À³fZWXf þ`³f, ³fed²f þ`³f, ³fed°f þ`³f, dIYSX¯f ¸fû°f»ff³fe, 'fe' ¦fiZOX ÀfZ °f±ff dQVff ÀffdWX°ff EUÔ ¸fZ²ff ´ffSXJ, 'Àfe' ¦fiZOX IZY Àff±f ´fSXeÃff ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXZÜ BÀfe ´fid°fâf JSXff IYSX³fZ IYf ´fi¹f} dIY¹ff WX`Ü UWXeÔ ´fiVffÀf³f IZY d»fE ·fe ¸fbdVIY»fZÔ ´f`Qf IYe WX`ÔÜ ÀIcY»f ´fifÔ²f³f WXSX IYQ¸f ¸ff²¹fd¸fIY dVfÃff ¸fÔOX»f IZY dQVff-d³fQZÊVf ´fSX WXe CXNXf°fZ WXbE Af¦fZ fPÞXf WX`Ü WXSX Af¸f AüSX JfÀf »fû¦fûÔ IYû ÀIcY»f ´fifÔ²f³f dUV½ffÀf dQ»ff°ff WX` dIY Af´fIZY f¨¨fûÔ IYf ·fdU¿¹f WX¸ffSXe ÀfÔÀ±ff ¸fZÔ ÀfbSXdÃf°f WX` AüSX WXSX dÀ±fd°f ¸fZÔ Af´f dþÀf °fSXWX WX¸ffSXZ Àff±f JOÞX×Z SXWXZ WX`Ô, CXÀfe °fSXWX IbYL dQ³f Af´f »fû¦fûÔ IZY ÀfWX¹fû¦f IYe AüSX þøYSX°f WX¸f ¸fWXÀfcÀf IYSX°fZ WX`ÔÜ WX¸f ¹fWX ·fe IYWX³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô dIY dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYe A³¹f±ff ff°fûÔ ´fSX IYûBÊ ²¹ff³f ³f QZÔÜ Qe´f¨fÔQ d¨fÂfIY»ff ´fidVfÃf¯f IZY³Qi IZY IY»ffIYfSXûÔ IYf CX°IÈYá ´fiQVfʳf ¦fû»fLf, d³f¦f¸f A²¹fÃf dVfU U¸ffÊ, QdÃf¯f ¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ IYe A²¹fÃf ¸f²fb f`Q, ¸fÔOX»f ´fi·ffSXe SXf²fZV¹ff¸f ¦fb~f EUÔ ¸fdWX»ff IYfÔ¦fiZÀf ³fZ d³fIYf»fe ¸fWXÔ¦ffBÊ WXbÔIYfSX SX`»fe A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ ¸fdWX»ff IYfÔ¦fiZÀf IYe SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf Àfb¿¸fe°ff QZU IZY AfQZVff³fbÀffSX EUÔ LØfeÀf¦fPÞX ´fi·ffSXe B³Qif¯fe d¸fßff EUÔ ´fiQZVf ¸fdWX»ff IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf IZY d³fQZVffʳfbÀffSX SXfþ³ffÔQ¦ffÔU dþ»ff ´fi·ffSXe ³fe°ff »fû²fe IYe CX´fdÀ±fd°f ¸fZÔ SXfþ³ffÔQ¦ffÔU ¸fdWX»ff IÔYf¦fiZÀf IYe A²¹fÃf WXZ¸ff QZVf¸fbJ IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ Àf`IYOÞXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ fPÞX°fe WXbBÊ ´fZMÑû»f, OXeþ»f IZY QSX IZY dUSXû²f ¸fZÔ EUÔ ´fc¯fÊ VfSXff fÔQe IYe ¸ffÔ¦f IYSX°fZ WXbE ¸fdWX»ff IYfÔ¦fiZÀf ³fZ VfWXSX ¸fZÔ ¸fWXÔ¦ffBÊ IZY dJ»ffRY WXbÔIYfSX ·fSX°fZ WXbE AfIiYûVf SX`»fe d³fIYf»feÜ SXfþ³ffÔQ¦ffÔU ´fi·ffSXe Àfbßfe ³fe°ff »fû²fe ³fZ IYWXf dIY ¸fûQe þe IZY SXfþ ¸fZÔ WXSX ¸fdWX»ffEÔ ¸fWXÔ¦ffBÊ ÀfZ ÂfÀ°f WX` Afþ A°fSXfÊ¿MÑXe¹f ffþfSX ¸fZÔ IY¨¨fZ °fZ»f IYf ·ffU ´fid°f f`SX»f 62 ÷Y´fE OXfg»fSX WX`, þfdIY ¸f³f¸fûWX³f dÀfÔWX IZY ÀfSXIYfSX IZY Àf¸f¹f A³°fSXfÊ¿MÑXe¹f IY¨¨fZ °fZ»f IYf ·ffU 170 ÷Y´fE OXfg»fSX ´fid°f f`SX»f ±ff dRYSX ·fe ¸f³f¸fûWX³f ÀfSXIYfSX ³fZ Af¸f þ³f°ff IYû IY¸f QSX ¸fZÔ ´fZMÑû»f, OXeþ»f CX´f»f²f ¹fbUf ¸fû¨ffÊ IZY dþ»ff²¹fÃf I`Y»ffVf Vf¸ffÊ ³fZ ÀffSX¦fd·fÊ°f A´f³ff-A´f³ff CXñû²f³f dQ¹ffÜ dþ»ff ·ffþ´ff ¸fedOX¹ff ÀfZ»f ´fi·ffSXe AûþÀf QfÀf ³fZ f°ff¹ff dIY UöYfAûÔ ³fZ EIY ÀUSX ¸fZÔ IYWXf dIY 6 A´f`i»f 1980 IYe À±ffd´f°f WXbBÊ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ ¸fWXþ B³f 38 U¿fûÊ ¸fZÔ IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYe IYOÞXe ¸fZWX³f°f EUÔ EIYþbMX°ff IYe fQü»f°f Afþ dUV½f IYe ÀffÀfZ fOÞXe SXfþ³fed°fIY ´ffMXeÊ f³f ¦f¹fe WX`Ü ´ffMXeÊ ³fZ ÀfQ`U AÔ°¹fûQ¹f IYe AU²ffSX¯ff IYû ¸fWX°U dQ¹ff AüSX IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYû ·ffBÊ ¨ffSXZ IYSXf¹fZ AüSX Afþ ¸fûQe ³fSXZ³Qi ¸fûQe IZY IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ ÀffÀfZ ¨fSX¸f Àfe¸ff ´fSX ´fZMÑû»f, OXeþ»f IZY ·ffU WX`Ü VfWXSX A²¹fÃf ßfe¸f°fe WXZ¸ff QZVf¸fbJ ³fZ IYWXf dIY ³fSXZ³Qi ¸fûQe ³fZ 100 dQ³f ¸fZÔ ¸fWXÔ¦ffBÊ IY¸f IYSX³fZ IYf UfQf dIY¹ff ±ff ÀffSXZ UfQZ þb¸f»fZ Àffdf°f WXû ¦f¹fZÜ SXfª¹f IZY ¸fbdJ¹ff OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX þe ³fZ ¨fSX¯ffð °fSXeIZY ÀfZ ´fc¯fÊ VfSXff fÔQe IYe ff°f IYe ±fe, »fZdIY³f Afþ ´f¹fʳ°f °fIY IYûBÊ IYf¹fÊUfWXe ³fWXe WXbE AüSX SX¸f³f dÀfÔWX JbQ VfSXff IZY NXZIZYQfSX f³f ¦f¹fZ Afþ U°fʸff³f ¸fZÔ §fSX- §fSX ¸fdWX»ff VfSXff ÀfZ ÂfÀ°f WX` CX³fIYf Àff¸ffdþIY þeU³f AÀ°f ½¹fÀ°f WXû ¨fbIYf WX` AüSX WXSX ¸fdWX»ff ´fc¯fÊ VfSXff fÔQe ¨ffWX°fe WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe SX¸f³f dÀfÔWX õfSXf UfQf dJ»ffRYe IYSX³ff þ³f°ff IZY ÀfWX³f IZY ffWXSX WX` Af¦fZ Af³fZ Uf»fZ ·fdU¿¹f ¸fZÔ þ³f°ff BÀfIYf þUff ¸fb£¹f¸fÔÂfe þe IYû QZ¦feÜ ¸fdWX»ff IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ´fc¯fÊ VfSXff fÔQ IYe EUÔ ¸fWXÔ¦ffBÊ QSX IY¸f IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYû »fZIYSX ´fiVffÀf³f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ SXf¿MÑX´fd°f EUÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe SX¸f³f dÀfÔWX IZY ³ff¸f °fWXÀfe»fQfSX IYû Äff´f³f dQ¹ffÜ ´fiIYfSX BÔMXSX¸fedOXEMX OÑfBÊÔ¦f ¦fiZOX ´fSXeÃff 2017 ¸fZÔ ÀUf°fe ¹ffQU ³fZ 'E' ¦fiZOX °f±ff ³fÔQ³fe d¨f°f»ffÔ¦¹ff, d³fVff IYûNXfSXe EUÔ d´fi¹f»f IYûMXdOX?f ³fZ 'fe' ¦fiZOX ´fif~ IYSX ÀfRY»f°ff WXfdÀf»f IYSX°fZ WXbE ÀfÔÀ±ff IYf ³ff¸f ¦füSXUfdUÔ°f dIY¹ff WX`Ü ·ffþ´ff ³fZ þbOXÞf WX¸f ÀffIZY d»fE ¦füSXU IYe ff°f : A¦fiUf»f IZY Àff±f þûOXIYSX SXJfÜ Afþ LØfeÀf¦fPÞX WXe ³fWXeÔ fd»IY IZY³Qi EUÔ QZVf IZY A»f¦f.A»f¦f 27 SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ·ffþ´ff IYe ÀfSXIYfSX WX`Ü ¹fWX WX¸f ÀffIZY d»fE ¦füSXU IYe ff°f WX` AüSX ¹fWXeÔ ¦füSXU WX¸fZÔ ÀfQ`U f³ff¹fZ SXJ³ff WX`Ü L¦f ¸fZÔ 2018 IZY dU²ff³f Àf·ff ¨fb³ffU WXû ¹ff 2019 ¸fZÔ QZVf IYf »fûIY Àf·ff ¨fb³ffU WX` B³f Qû³fûÔ ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ ÀfRY»f°ff IYe ¨fb³fü°fe´fc¯fÊ ´fdSXdÀ±fd°f¹ffÔ WX¸f ÀffIZY Àff¸f³fZ WX`Ü WX¸f Àf·fe IYû Ad°f CX°ÀffWX ¸fZÔ ³f AfIYSX úPÞX ÀfÔIYd»´f°f WXûIYSX Qû³fûÔ ¨fb³ffUûÔ ¸fZ ÀfRY»f°ff ´ff³ff þøYSXe WX`Ü C M Y K

fÀ°fSX SXd½f½ffSX, 08 A´fi`»f 2018 A¸f³f ´f±f www.amanpath.com TODAY ¹fbUf IYfÔ¦fiZÀf U E³fEÀf¹fcAfBÊ IZY IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ³fZ Àff¹fIY»f SX`»fe d³fIYf»feÜ C M Y K d¨fMXRÔYMX IY´fÔ³fe ÀfZ SXfdVf Uf´fÀf dQ»ff³fZ 30 A´fi`»f °fIY AfUZQ³f Af¸fÔdÂf°f IYfÔIZYSXÜ dþ»fZ IZY Àf¸fÀ°f d¨fMXRÔYOX IY´fÔ³fe ¸fZÔ SXfdVf þ¸ff IYSX³fZ Uf»fZ d³fUZVfIYû IYû SXfdVf Uf´fÀf dQ»ff³fZ 30 A´fi`»f °fIY dþ»ff IYf¹ffÊ»f¹f IÔYfIZYSX ¸fZÔ AfUZQ³f ¸fÔ¦ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIZY AÔ°f¦fÊ°f d¨fMXRÔYOX IÔY´fd³f¹fûÔ (A³f¸fû»f BÔdOX¹ff, Àf³fÀffBʳf B³RYfiIYf³f, ¹ff»IYû EUÔ ¹fc.EÀf.EÀf.IZY. dSX¹f»f ÀMXZMX, QZU¹ff³fe d»fd¸fMXZOX, fe.E³f.´fe., fe.´fe.E³f., ÀffgBÊ ´fiÀffQ, ÀffBÊ ´fiIYfVf, ´fe.E.Àfe.E»f., ¸ffBÊIiYû RYf¹f³fZÔÀf d»fd¸fMXZOX, fe.E³f.¦fû»OX, ÀfÔþeU³fe, þZ0EÀf0fe0, E¨f0fe.E³f., ¦fdSX¸ff dSX¹f»f ÀMXZMX, ¦fie³f-SXZ, d¦fi³f»fZÀf IÔY´f³fe, Àf¸fÈdõ ÀfZÔdU¦f E¯OX BÔdOX¹ff d»fd¸fMXZOX, Aû¸f-·fc dUIYfÀf ´fif0 IÔY´f³fe ff¹fûdf»OXSX IÔY´f³fe, ´fi¦fd°f ¦fib´f AfRY IÔY´f³fe, E0OXe0Ue0 IYf´fSXZdMXU ÀfûÀff¹fMXe d»fd¸fMXZOX, ÀfbdU²ff RYfd¸fÔʦf, ´fe0þe0ERY0 d»fd¸fMXZOX, ßfeSXf¸f dSX¹f»f ÀMXZMX, d¸fd»f¹f³f ¸ffBʳÀf IÔY´f³fe, EÀf´feE³fþZ IÔY´f³fe, d³f¸fÊ»f BÔ³RiYfIYf³f, EUÔ A³¹f IÔY´fd³f¹fûÔ IZY dUøYõ IYf¹fÊUfWXe EUÔ þ¸ff ²f³fSXfdVf Uf´fÀf dQ»ff³fZ ÀfÔfÔ²fe dþ»fZ IZY d³fUZVfIYûÔ õfSXf AfUZQ³f 30 A´fi`»f 2018 °fIY dþ»ff IYf¹ffÊ»f¹f IYfÔIZYZSX ¸fZÔ þ¸ff IYSX ÀfIY°fZ WX`Ü d³fUZVfIYûÔ IYû AfUZQ³f IZY Àff±f SXÀfeQ,ff¯OX ´fZ´fSX IYe Lf¹ff ´fid°f, Af²ffSX IYfOXÊ Lf¹ff´fid°f, f`ÔIY Jf°ff IYf ´fi±f¸f ´fZþ IYf Lf¹ff´fid°f, Àf¸fÀ°f QÀ°ffUZþ IYf 02 ÀfZMX ¸fZÔ ÀfÔ»f¦³f IYSX Ad³fUf¹fÊ øY´f ÀfZ þ¸ff IYSX³ff WXû¦ffÜ AfUZQ³f ¸fZÔ IbY»f ´fÈâûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ·fe AÔdIY°f IYSX³ff Ad³fUf¹fÊ WXû¦ffÜ 185 ¸fþQcSX 3 U¿fûÊÔ ÀfZ ¸fþQcSXe IZY d»fE ·fMXIY SXWXZ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf feþf´fbSX /·fû´ff»f´fMX³f¸fÜ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f ¨fZSX´f»»fe ¸fZÔ þ»f ÀfÔÀff²f³f dU·ff¦f IZY õfSXf ´fbSXf³fZ °ff»fff IZY þe¯fûÊðfSX (¸fSX¸¸f°f ) IYf¹fÊ ¸f³fSXZ¦ff IZY °fWX°f IYSXf¹ff ¦f¹ff dþÀf¸fZÔ 185 ¸fþQcSXûÔ ³fZ 10 - 10 dQ³f A´f³ff Jc³f ´fÀfe³ff EIY dIY¹ff »fZdIY³f Afþ °fIY A´f³fe ¸fþQcSXe IZY d»fE 3 U¿fûÊÔ ÀfZ ·fMXIY SXWXZ WX`ÔÜ ·fi¸f¯f IZY QüSXf³f ´fÂfIYfSXûÔ ÀfZ ¸fb»ffIYf°f WXû³fZ ´fSX ´fÂfIYfSXûÔ ¦fif¸fe¯f ¸fþQcSXûÔ IZY fe¨f CX´fdÀ±f°f ¸fZMX f°ff¹ff dIY 29 »ffJ ÷Y´f¹fZ IYe »ff¦f°f ÀfZ ¨fZSX´f»»fe °ff»fff ¸fSX¸¸f°f IYf¹fÊ IYSXf¹ff ¦f¹ff WX` AüSX WX¸f Àf·fe 185 ¸fþQcSX ¨f³Qi`¹ff ´fc³fZ¸f, ¹f¸fb³ff UfÀf¸f, ¸f˜e BÊSX¢IYf, ´fc³fZ¸f AÔþd»f, dU¿¯fb ´fc³fZ¸f, dUþ¹f ´ffSXZMX, ÀfbJSXf¸f UfÀf¸f, ¸f˜e ÀfbffSXfU, UfÀf¸f ´fZÔMX`¹ff ³fZ f°ff¹ff dIY °ff»fff ¸fZÔ ¸fþQcSXe °fû IYSXf¹ff ¦f¹ff »fZdIY³f 3 U¿fÊ WXû ¦fE WX`Ô Afþ °fIY ¸fþQcSXe ³fWXeÔ Qe ¦fBÊ WX` EÀf OXe Aû MXÔOX³f ÀffWXf Af°fZ WX`Ô AüSX ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IZY CX´f¨fb³ffU IZY d»fE SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe d³f¹fböY IYfÔIZYSXÜ IY»fZ¢MXSX EUÔ dþ»ff d³fUfʨf³f Ad²fIYfSXe MXf¸f³fdÀfÔWX Àfû³fUf³fe ³fZ dþ»fZ ¸fZÔ dÂfÀ°fSXe¹f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IZY CX´f d³fUfʨf³f 2018 WXZ°fb ¸f°fQf°ff Àfc¨fe °f`¹ffSX IYSX³fZ SXdþÀMÑeIYSX¯f, ÀfWXf¹fIY SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe AüSX A´fe»f ´fifd²fIYfSXe d³f¹fböY IYSX dQ¹ff WX`Ü ÀfÔ´fc¯fÊ dþ»ff IZY d»fE A´fe»f ´fifd²fIYfSXe A´fSX IY»fZ¢MXSX IYfÔIZYSX WXûÔ¦fZÜ CX´f d³fUfʨf³f Ad²fIYfSXe CX´f dþ»ff d³fUfʨf³f Ad²fIYfSXe À±ff³fe¹f d³fUfʨf³f, SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe A³fbdU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe SXfþÀU IYfÔIZYSX, ÀfWXf¹fIY SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe IYfÔIZYSX °fWXÀfe»f IZY d»fE °fWXÀfe»fQfSX IYfÔIZYSX, ÀfWXf¹fIY SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe °fWXÀfe»fQfSX ¨ffSXf¸ff, IYfÔIZYSX, ³fSXWXSX´fbSX IYû f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe A³fbdU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe SXfþÀU ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX, ÀfWXf¹fIY SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe °fWXÀfe»fQfSX ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX, Qb¦fcIYûÊÔQ»f WXûÔ¦fZÜ SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe A³fbdU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe AÔ°ff¦fPÞX, ÀfWXf¹fIY SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe AÔ°ff¦fPÞX IYû f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü A³fbdU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe SXfþÀU ´fJfÔþcSX IYû SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe f³ff¹ff ¦f¹ff WX` AüSX ÀfWXf¹fIY SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe °fWXÀfe»fQfSX ´fÔJfþcSX IYû d³f¹fböY dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX dMX´´f¯fe IZY ffQ ÀfÔIY³fe ³fZ °fûOÞXe ¨fb´´fe IYWXf- dÀf¹ffÀf°f ¸fZÔ Àff þf¹fþ, Af ¸fZ³fÀMÑe¸f ¸fZÔ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf feþf´fbSXÜ WXf»f WXe ¸fZÔ ·ffþ´ff IYf Qf¸f³f LûOÞX LØfeÀf¦fPÞX þ³f°ff IYfÔ¦fiZÀf þû¦fe ¸fZÔ Vffd¸f»f ÀfÔIY³fe ¨fÔQ`i¹ff ³fZ ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ¸fZÔ CX³fIZY Q»ffQ»f IYû »fZIYSX WXû SXWXe dMX´´f¯fe ´fSX Jb»fIYSX IYWXf dIY dÀf¹ffÀf°f ¸fZÔ Àff þf¹fþ WX` AüSX UZ Af ¸fb£¹f²ffSXf ¸fZÔ AfE WX`ÔÜ ¹fWXfÔ ´fÂfIYfSX ·fU³f ¸fZÔ ÀfÔUfQQf°ffAûÔ ÀfZ ¨f¨ffÊ ¸fZÔ ÀfÔIY³fe ¨fÔQi`¹ff ³fZ IYWXf dIY ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX IYû »fZ IYBÊ U¦fÊ AfÔQûd»f°f WX`ÔÜ ÀfSXIYfSX dIYÀfe IYe ³fWXeÔ Àfb³f SXWXe WX`Ü SXÀfûBE, AfÔ¦f³fffOÞXe IYf¹fÊIY°ffÊ AüSX 108 ÀfZUf IZY IY¸feÊ AfÔQû»f³f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ´ffMXeÊ LûOÞX³fZ IZY ÀfUf»f ´fSX CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY UZ ÃfZÂf IZY dUIYfÀf ¸fZÔ ·ffþ´ff IYe ³fed°f ÀfZ UZ ³ffJbVf ±fZÜ ´fOÞXûÀfe ´fifÔ°fûÔ ¸fZÔ ÃfZÂfe¹f ´ffdMXʹffÔ WX`Ô AüSX UWXfÔ dUIYfÀf °fZZþe ÀfZ WXû SXWXf WX`Ü AdU·ffdþ°f AfÔ²fi´fiQZVf ¸fZÔ feÀf Àff»f ´fWX»fZ þû dUIYfÀf WXbAf Af L¦f ¸fZÔ BÀfIYf PXfÔ¨ff f³f SXWXf WX`Ü LþIYfÔ ·fe ´fiQZVf IYf dUIYfÀf IYSXZ¦feÜ Af ³fBÊ dQ»»fe ÀfZ dUIYfÀf IYe ¹fûþ³ff f³fIYSX ³fWXeÔ AfE¦fe fd»IY L¦f ¸fZÔ WXe dUIYfÀf IYf JfIYf °f`¹ffSX WXû¦ffÜ B³f Àff ff°fûÔ ´fSX dU¨ffSX IYSX³fZ IZY ffQ CX³WXûÔ³fZ LþIYfÔ þû¦fe ¸fZÔ Vffd¸f»f WXbEÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dIYÀff³f, ¸fþQcSX AüSX ¹fbUfAûÔ IZY d»fE CX³fIYe ´ffMXeÊ IYf¸f IYSXZ¦feÜ ´fiZÀf IYf³RZYÔÀf ¸fZÔ LþIYfÔ ³fZ°ff Àfb³fe»f d¸fßff, dUþ¹f ÓffOÞXe, SXfþc ¸fþQcSXe þ»Qe d¸f»f³fZ IYf AfV½ffÀf³f °fû QZ°fZ WX`Ô »fZdIY³f ¸fþQcSXe ³fWXeÔ QZ°fZ ¸fþQcSX IYBÊ ffSX A´f³fe ¸fþQcSXe IZY d»fE IY»fZ¢MXSX ÀfZ dVfIYf¹f°f IYSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf ·fe dIYE »fZdIY³f ´fi·ffSXe IYf¹fÊ´ff»f³f Ad·f¹fÔ°ff °f±ff EÀf OXe Aû ·fû´ff»f´fMX³f¸f ¹fWX IYWXIYSX ¸f³ff IYSX°fZ WX`Ô AüSX IYWX°fZ WX`Ô dIY þ»Q WXe ¸fþQcSXe ·fb¦f°ff³f dIY¹ff þfE¦ff dVfIYf¹f°f ¸f°f IYSX³ff ´fSX³°fb A´f³fe IZY d»fE ´fi°feÃff IYSX ±fIY WXfSX ¨fbIZY WX`Ô ¸fZMX SXf¸ffSXfU AüSX ¨fZ»f´f°f UfÀf¸f ³fZ f°ff¹ff dIY ¸fþQcSX WX¸f Qû³fûÔ ´fSX ¸fþQcSXe OXIYfSX þf³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff SXWXZ WX`Ô AüSX þf WX¸ffSXZ §fSX Af°fZ WX`Ô ¦ff»fe ¦f»füþ IYSX ²f¸fIYe ·fe QZ þf°fZ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf IY»f¸fc, Àf»f¸f`¹ff AÔ¦f³f´f»»fe, ¸fbIZYVf WXZ¸f»ff, SXØfeSXf¸f IbYdOÞX¹f¸f, Àf³³fc IbYdOÞX¹f¸f, dUþ¹f °fZ»f¸f EUÔ ´ffMXeÊ IZY LfÂf ³fZ°ff ¸füþcQ ±fZÜ ÀfÔIY³fe ¨fÔQ`i¹ff ³fZ IYWXf dIY LþIYfÔ Àfb´fie¸fû Aþe°f þû¦fe ÀfZ SX¸f³f ÀfSXIYfSX ·f¹f·fe°f WX`Ü 7 A´f`i»f IYû CX³fIYf feþf´fbSX ¸fZÔ IYf¹fÊIiY¸f ±ff »fZdIY³f IY»fZ¢MXSX ³fZ ¹fWX IYWXIYSX WXZ»feIYfg´MXSX CX°fSX³fZ IYe A³fb¸fd°f ³fWXeÔ Qe dIY WXZ»fe´f`OX IYf IYf¸f ¨f»f SXWXf WX` þfdIY WXZ»feIYfg´MXSX SXûþf³ff Af feþf´fbSXÜ ÀfÔþeU³fe AüSX ¸fWX°ffSXe IYd¸fʹfûÔ IYe ´fiQZV½f¹ff´fe fZd¸f¹ffQe WXOÞX°ff»f ÀfZ dþ»fZ ¸fZÔ ÀUfÀ±¹f ÀfZUf ¨fSX¸fSXf ¦fBÊ WX`Ü EIY AûSX E¸fb»fZÔÀf IY¸feÊ A´f³fe ¸ffÔ¦fûÔ ´fSX AOÞXZ WXbE WX`Ô UWXe BÀf AfÔQû»f³f IYû A´f³ff Àf¸f±fʳf QZ³fZ IYfÔ¦fiZÀf ·fe Af¦fZ Af ¦f¹fe WX`Ü Vfd³fUfSX IYû dþ»ff IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf dUIiY¸f ¸f¯OXfUe IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀfe ²fSX³ffÀ±f»f ´fSX ´fWXbÔ¨fZ AüSX CX³WXZÔ A´f³ff Àf¸f±fʳf dQ¹ffÜ dþ»ff IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf ßfe ¸f¯OXfUe ³fZ AfÔQû»f³fSX°f IY¸f¨ffÊdSX¹fûÔ IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY, ´fiQZVf ÀfSXIYfSX IYe ¦f»f°f ³fed°f IYf ´fdSX¯ff¸f WX` dIY, Afþ SXÀfûB¹ff ÀfZ »fZIYSX AfÔ¦f³fffOÞXe AüSX ÀfÔþeU³fe, ¸fWX°ffSXe þ`Àfe ¸fWX°U´fc¯fÊ Af´ff°f ÀfZUf IZY IY¸fʨffSXe Afþ WXOÞX°ff»f ´fSX WX`ÔÜ ÀfZUf ´fi·ffdU°f WXû³fZ ÀfZ BÀfIYf Àfe²ff AÀfSX Af¸f þ³f°ff ´fSX ´fOÞX SXWXf WX`Ü ¸fSXeþ WX»ffIYf³f WX`ÔÜ Qb¦fʸf B»ffIYûÔ ¸fZÔ dÀ°fd±f AüSX ·fe fQ°fSX WXû ¨fbIYe WX`Ü IY¸fþûSX °ffIZY IZY SXWXZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IY»fZ¢MXSX ´fSX SXfª¹f ÀfSXIYfSX IZY QffU ¸fZÔ IYf¸f IYSX³fZ Af AfSXû´f »f¦ff°fZ IYWXf dIY dþ»fZ ¸fZÔ IbYL ·ffþ´ffBÊ U IYfÔ¦fZiÀfe A´f³fe ´ffMXeÊ LûOÞXIYSX LþIYfÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ UZ ´ffMXeÊ IZY ÀfÔ´fIYÊ ¸fZÔ WX`ÔÜ BÀfÀfZ SXfª¹f ÀfSXIYfSX ·f¹f·fe°f WX`Ü feþf´fbSX IZY Bd°fWXfÀf ¸fZÔ ´fWX»fe ffSX EZÀff WXbAf WX` þf SXfþ³fed°fIY IYfSX¯f ÀfZ dIYÀfe ³fZ°ff IZY WXZ»feIYfg´MXSX IYû CX°fSX³fZ IYe A³fb¸fd°f ³fWXeÔ Qe ¦fBÊ WX`Ü WX`Ô CX³WXûÔ³fZ Af¦fZ IYWXf dIY ¸fþQcSXûÔ IYû ¸fþQcSXe ³fWXe d¸f»f³fZ ÀfZ ·fdU¿¹f ¸fZÔ dIYÀfe ·fe °fSXWX IYe A³fWXû³fe §fMX³ff §fdMX°f WXû³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ´fi·ffSXe IYf¹fÊ´ff»f³f Ad·f¹fÔ°ff E¸f E»f MXÔMX³f ÀfZ ´fcLZ þf³fZ ´fSX CX³WXûÔ³fZ ´fÂfIYfSXûÔ ÀfZ IYWXf dIY Àf¸ff¨ffSX ´fiIYfdVf°f ³f IYSXZÔÜ »fû¦fûÔ ´fSX Àff²f³f þbMXf³ff ·fe ÀfÔ·fU ³fWXe WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ ÀfSXIYfSX IYe ÀfÔUZQ³fWXe³f°ff ÀffRY ³fþSX Af SXWXe WX`Ü ÀfSXIYfSX IYû UûMX IYe SXfþ³fed°f ÀfZ ÀfSXûIYfSX WX` ³f IYe þ³f°ff ÀfZÜ dþ»ff IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf ßfe ¸f¯OXfUe ³fZ IYWXf dIY, Af¸f þ³f°ff IYe °fIY»feRYûÔ IZY Àff±f Àff±f ÀfÔþeU³fe ¸fWX°ffSXe IY¸f¨ffÊdSX¹fûÔ IZY ¸ff¯WXcÔ IYû þf¹fþ ¸ff³f°fZ WXbE IYfÔ¦fiZÀf CX³fIZY Àff±f JOÞXe WX`Ü A¦fSX ÀfSXIYfSX þ»Q WXe B³fIZY dWX°f ¸fZÔ ÀfSXIYfSX IYûBÊ d³f¯fʹf ³fWXe »fZ°fe WX` °fû IYfÔ¦fiZÀf WXIY IZY d»fE ÀfOÞXIY IYe »fOÞXfBÊ ·fe »fOÞXZ¦fe Àf¸f±fʳf ¸fZÔ ¸fb£¹f øY´f ÀfZ À±ff´f³ff dQUÀf ´fSX ·ffþ´ff IZY Bd°fWXfÀf ´fSX ´fiIYfVf OXf»ff IY¸f»f ÀfQ³f ¸fZÔ ¸f³ff¹ff ´ffMXeÊ IYf 38 UfÔ À±ff´f³ff dQUÀf A¸f³f ´f±f ³¹fcªf IYfÔIZYSXÜ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IYf 38 Uf À±ff´f³ff dQUÀf IY¸f»f ÀfQ³f IYfÔIZYSX ¸fZÔ ¸f³ff¹ff ¦f¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ´ffMXeÊ IZY Bd°fWXfÀf ´fSX UöYfAûÔ ³fZ ´fiIYfVf OXf»ffÜ ·ffþ´ff ¸f¯OX»f A²¹fÃf »fd»f°f ¦ffÔ²fe IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ ·ffþ´ff IZY dþ»ff U ¸f¯OX»f ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ·ffþ´ff IYf Óf¯OXfSXûWX¯f dIY¹ff Ü Àf·ff IYû dþ»ff ¸fÔÂfe dQ»fe´f þf¹fÀfUf»f,·ffþ´ff ¸f¯OX»f A²¹fÃf »fd»f°f ¦ffÔ²fe,¸f¯OX»f ´fi·ffSXe SXfþeU »fû¨f³f dÀfÔWX, Ad³f÷Yð ÀffWXc ÀfdWX°f A³¹f UöYfAûÔ ³fZ ·fe ÀfÔfûd²f°f dIY¹ff Ü IYf¹fÊIiY¸f IYf ÀfÔ¨ff»f³f ¸f¯OX»f ¸fWXf¸f³Âfe Qe´fIY dþ»ff IYfÔ¦fiZÀf IY¸fZMXe ³fZ WXOÞX°ff»fe ÀfÔþeU³fe ¸fWX°ffSXe IYd¸fʹfûÔ IZY ¸ffÔ¦fûÔ IYf dQ¹ff Àf¸f±fʳf ·ffþ´ff ³fZ ÀfÔIY³fe IYû dQ¹ff ±ff Àf¸¸ff³f : UZÔIYMX feþf´fbSXÜ dþ»ff ·ffþ´ff A²¹fÃf þe UZÔIYMX ³fZ IYWXf WX` dIY ÀfÔIY³fe ¨fÔQi`¹ff IYû ·ffþ´ff ³fZ Àf¸¸ff³f dQ¹ff AüSX CX³WXZÔ CX´ff²¹fÃf f³ff¹ff ±ffÜ ´fiUZVf IZY Àff±f WXe CX³WXZÔ Àf¸¸ff³fþ³fIY ´fQ dQ¹ff ¦f¹ff AüSX dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ A»´f¸f°f ¸fZÔ SXWX³fZ ´fSX ·fe ´ffMXeÊ IZY Àf¸f±fʳf ÀfZ CX³fIYe ´f}e ßfe¸f°fe þ¸fb³ff ÀfÔIY³fe A²¹fÃf f³feÔÜ LþIYfÔ þû¦fe ¸fZÔ ÀfÔIY³fe ¨fÔQi`¹ff IZY þf³fZ ´fSX dþ»ff ·ffþ´ff A²¹fÃf ³fZ IYWXf dIY BÀfÀfZ ´ffMXeÊ IYû AÀfSX ³fWXeÔ ´fOÞXZ¦ffÜ CX³fIZY þf³fZ ÀfZ ´ffMXeÊ A´fi·ffdU°f dÀfdU»f ÀfZUf ´fSXeÃff IYe °f`¹ffSXe IZY d»fE IYf¹ffVffÊ»ff IYf Af¹fûþ³f IYfÔIZYSXÜ AfdQUfÀfe dUIYfÀf dU·ff¦f IZY AÔ°f¦fÊ°f dþ»fZ IZY ¹fbUfAûÔ IYû ´fiû°ÀffdWX°f IYSX³fZ A³fbÀfcd¨f°f þfd°f, þ³fþfd°f EUÔ A³¹f d´fLOÞXf U¦fÊ IZY A·¹ffd±fʹfûÔ IZY d»fE ¹fbUf I`YdSX¹fSX d³f¸ffʯf ¹fûþ³ffÔ°f¦fÊ°f ÀfÔ§f »fûIY ÀfZUf A¹fû¦f ³fBÊ dQ»»fe õfSXf dÀfdU»f ÀfZUf ´fSXeÃff IYe °f`¹ffSXe IZY d»fE ´fidVfÃf¯f dQ¹ff þf¹fZ¦f¦fÜ ´fid°fdâ°f IYûd¨fÔ¦f ÀfÔÀ±ff³fûÔ ¸fZÔ ´fiUZVf »fZIYSX ´fSXeÃff IYe °f`¹ffSXe IYSX³fZ WXZ°fb dþ»ff IYfÔIZYSX IZY ´ffÂf À³ff°fIYûÔ IYû ´fidVfÃf¯f WXZ°fb IYf¹fÊVff»ff Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊ WX` dþÀf¸fZ dQ»»fe dÀ±f°f IYûd¨fÔ¦f ÀfÔÀ±ff³fûÔ ¸fZÔ ÀfÔ§f »fûIY ÀfZUf Af¹fû¦f IYe dÀfdU»f ÀfZUf ´fSXeÃff,SXf¹f´fbSX EUÔ d·f»ffBÊ dÀ±f°f IYûd¨fÔ¦f ÀfÔÀ±ffAûÔ ÀfZ ÀfÔ§f »fûIY ÀfZUf Af¹fû¦f EUÔ SXfª¹f »fûIY ÀfZUf Af¹fû¦f IYe ´fSXeÃff U SXf¹f´fbSX ,df»ffÀf´fbSX ,þ¦fQ»f´fbSX ¸fZÔ f`dIÔY¦f, SXZ»UZ,EÀf, EÀf,Àfe ½¹ff´f¸f õfSXf Af¹fûdþ°f ´fSXeÃffAûÔ IYe °f`¹ffSXe IYSX³ff dÀfJf¹ff þf¹fZ¦ffÜ ·ffþ´ff dUV½f IYe ÀffÀfZ fOÞXe SXfþ³f`d°fIY ´ffMXeÊ WX`Ü SXfþ³fed°f ¸fZÔ Af³ff-þf³ff ¨f»f°ff WX` »fZdIY³f BÀfÀfZ ´ffMXeÊ JfÀfIYSX ·ffþ´ff A´fi·ffdU°f SXWXZ¦feÜ þe UÔZIYMX ³fZ IYWXf dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe IYf þfÔ¦f»ff ´fiUfÀf WXû SXWXf WX`Ü UZ Af¸f þ³f°ff IYû ÀfÔfûd²f°f IYSXZÔ¦fZ AüSX f°ffEÔ¦fZ dIY ·ffþ´ff IZY IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ dIY°f³fZ ¸fWX°U´fc¯fÊ IYf¸f WXbEÜ ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX ³fZ WXSX U¦fÊ IYf ²¹ff³f SXJf WX` AüSX BÀfe IYû QZJ°fZ dIYÀff³f, ¹fbUf AüSX ¦fSXef °ffIZY IZY d»fE ¹fûþ³ffAûÔ IYf dIiY¹ff³U¹f³f dIY¹ffÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY Af¦f¸f³f IYû »fZIYSX ·ffþ´ffB¹fûÔ ¸fZÔ þfSXQÀ°f CX°ÀffWX WX`Ü dUIiY¸f ¸f¯OXfUe VfÔIYSX IbYdOÞX¹f¸f »ff»fc SXfNXüSX WXb¢¸fe JÂfe ÀfbJQZU ³ff¦f ´fiUe¯f OXûÔ¦fSXZ IY»ff¸f Jf³f SXZÔ¦ff ³ff¦fZVf UeSXZÔQi NXfIbYSXþ¦fQZU ¹ffQU »føf¯f IYOÞX°fe ÀfQfdVfU SXf¯ff SXûdWX°f NXfIbYSX EUÔ Àf·fe IYfÔ¦fiZÀfe IYf¹fÊIY°ffÊ CX´fdÀ±f°f ±fZ Ü JMXUf³fe U Af·ffSX ´fiQVfʳf ¸f¯OX»f ¸fWXf¸f³Âfe A÷Y¯f IYüdVfIY ³fZ dIY¹ff Ü BÀf AUÀfSX ²feSXþ ³fZ°ff¸f, SXdU d°fUfSXe, SXfþIbY¸ffSX RY¹ff³fe, d³f´fZÔQi ´fMXZ»f, ÀfÔþ¹f dÀf³WXf, AfVff SXf¸f, d³f¸fÊ»ff ³fZ°ff¸f, QZUZÔQi ·ffDY, OXfg QZUZÔQi ÀffWXc, AVfûIY U»fZ¨ff, ÀfÔþ¹f JMXUf³fe, dIYSX¯f ³fSXZMXe, ÀfÔþ¹f þbSXeÊ, WXeSXf ¸fSXIYf¸f, OXfg þZ E¸f þ`³f, dQ³fZVf SXþIY, BÊV½fSX ³ff¦f, ¦fþZÔQi ¹ffQU, þf¦fZV½fSXe ÀffWXc, »f°ff ¨füWXf³f, Ad³f°ff Àfû³fe, SXfþZVf ´fMXZ»f, dUUZIY d°fUfSXe, þ¹fÔ°f ANX·f`¹ff, d¦fSX²fSX ¹ffQU, ·ff¦feSX±fe dÀf³WXf, fQie ³ffSXf¹f¯f ´ff»f, AÔVfb Vfb¢»ff, SXfIZYVf Vf¸ffÊ, SXf¸f´¹ffSXe ÀffWXc, Àfb³fe°ff ff§f, CXVff NXfIbYSX, SXfþf ´ffÔOXZ, ´fb¿´fZÔQi dÀfÔWX, IY¸f»ff IYfÔ¦fZ, BÊV½fSX IYfUOÞXZ, SX§fbUeSX LMXf, Vf`»fZÔQi VfûSXe, BÊV½fSX ³ff¦f, ³ffSXf¹f¯f ¨fÔQZ»f, ³feSXþ Vf¸ffÊ d¨fÂfSXZJf ´fMXZ»f, ÀfbSXZVf IYûSXfʸf, ÀfdWX°f fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ·ffþ´ff IYf¹fÊIY°ffÊ CX´fdÀ±f°f SXWXZÜ MÑIY ´fZOÞX ÀfZ MXIYSXf¹ff, IYûBÊ WX°ffWX°f ³fWXeÔ þ¦fQ»f´fbSXÜ ³f¦fSX³ffSX ±ff³ff ÃfZÂf AÔ°f¦fÊ°f ¦fif¸f ¸ffSXIZY»f ¸fZÔ fe°fe SXf°f EIY fþZ AûdOXÀff IYe AûSX ÀfZ Af SXWXe MÑIY ´fZOÞX ÀfZ MXIYSXf ¦f¹ff, dþÀfÀfZ UfWX³f fbSXe °fSXWX Ãfd°f¦fiÀ°f WXû ¦f¹ffÜ UWXeÔ §fMX³ff ÀfZ dIYÀfe IZY WX°ffWX°f WXû³fZ IYe JfSX ³fWXeÔ WX`Ü f°ff¹ff ¦f¹ff WX` dIY ·fb³fZVf IbY¸ffSX ³ff¸fIY ½¹fdöY AûdOXVff ¸ff»f Jf»fe IYSX VfWXSX IYe AûSX »füMX SXWXf ±ffÜ SXfÀ°fZ ¸fZÔ CXÀf³fZ ³fVff´ff³f dIY¹ffÜ ¸ffSXIZY»f IZY ´ffÀf °fZþ SXµ°ffSX UfWX³f Ad³f¹fÔdÂf°f WXûIYSX Af¸f ´fZOÞX ÀfZ MXIYSXf ¦fBÊÜ ITR RYfB»f f³f½ffEa ¸ffÂf 500/- B³fIY¸f M`X¢Àf RYfB»f, TDS dSXRaYOX GST ³f¸fSX, dOXdªfMX»f dÀf¦³fZ¨fSX ¸¹fc¨fbA»f RaYOX E½fa ´fiûªfZ¢MX dSX´fûMÊX WZX°fb : Àf¸´fIÊY IYSmÔX : VfZJSX ¦fb´°ff 93007- 55544 94251-65464 www.onlytds .com