Views
8 months ago

Amanpath

C M Y K C M Y K 6 08

C M Y K C M Y K 6 08 A´fi`»fX 2018 SXd½f½ffSX ²f¸fʳf¦fSXe ¸fZÔ Qû ´fÃfûa ¸fZÔ ÓfOÞX´f ÀffÔIZYd°fIY fûOXÊ AüSX ´fid°f¸ff À±ffd´f°f IYSX³fZ IYû »fZIYSX WXbAf dUUfQ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf OXûÔ¦fSX¦fPÞXÜ ÀfUʲf¸fÊ EIY°ff IYf ´fi°feIY EUÔ ´f¹fÊMX³f À±f»f IZY øY´f ¸fZÔ dUIYdÀf°f LØfeÀf¦fPÞX IYe ²f¸fʳf¦fSXe OXûÔ¦fSX¦fPÞX ¸fZÔ IY»f SXf°f DY´fSX ¸ffÔ f¸»fZ¿USXe ¸fÔdQSX þf³fZ Uf»fZ ¸ff¦fÊ IZY EIY ¨f`IY ¸fZÔ ÀffÔIZYd°fIY fûOXÊ AüSX ´fid°f¸ff À±ffd´f°f IYSX³fZ IYû »fZIYSX Qû ´fÃfû ¸fZÔ ÓfOÞX´f WXû ¦fBÊ dUUfQ B°f³ff fPÞX ¦f¹ff dIY ¸füIZY ´fSX ´fbd»fÀf IYû fe¨f- f¨ffU IZY d»fE Af³ff ´fOÞXfÜ ¸ffWXü»f IYû QZJ°fZ WXbE A´fSX IY»fZ¢MXSX þZ IZY ²fbiU ,EdOXVf³f»f EÀf´fe ´fiRbY»»f NXfIbYSX, EÀfOXeAû´fe ¸fd¯fVfÔIYSX ¨fÔQif EUÔ ±ff³ff ´fi·ffSXe IZY ³ff¦fZ ³fZ °UdSX°f IYf¹fÊUfWXe IYSX°fZ WXbE °f°IYf»f À±ff³fe¹f ´fbd»fÀf f»f EUÔ dþ»ff ´fbd»fÀf f»f IYe ¸fQQ ÀfZ dÀ±fd°f IYû d³f¹fÔÂf¯f ¸fZÔ dIY¹ffÜdIYÀfe ·fe Ad´fi¹f §fMX³ff IYû SXûIY³fZ IZY d»fE SXf°f 8 fþZ ÀfZ ÀfbfWX °fIY ¸füIZY ´fSX fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ´fbd»fÀf f»f °f`³ff°f SXWXf þû ÀfSXfWX³fe¹f IYf¹fÊ SXWXfܳfWXe °fû Àf³f 1984 EUÔ 2006 IZY QüSXf³f WXbE QÔ¦fû IYf QÔVf A·fe °fIY ³f¦fSXUfÀfe ³fWXe ·fc»f ´ff¹fZ WX` AüSX IY»f °feÀfSXZ QÔ¦fZ IYe °f`¹ffSXe WXû SXWXe ±fe »fZdIY³f ´fbd»fÀf AüSX ´fiVffÀf³f IYe °f°´fSX°ff IZY ¨f»f°fZ dÀ±fd°f IYû IYffc ¸fZÔ IYSX d»f¹ff ¦f¹ff AüSX Àff¸ff³¹f Uf°ffUSX¯f d³fd¸fÊ°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ Äff°f WXû dIY IbYL SXfþ³fed°fIY »fû¦fû IZY õfSXf SXfþ³fed°fIY »ff·f CXNXf³fZ IZY d»fE Àf¸ffþ dUVfZVf IZY »fû¦fû IYû ²f¸fÊ IZY ³ff¸f ´fSX ·fOÞXIYf¹ff þf SXWXf WX` AüSX Af³fZ Uf»fZ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IYû QZJ°fZ WXbE ÀffÔ´fiQfd¹fIY QÔ¦ff ·fOÞXIYf³fZ IYf ´fbSXþûSX ´fi¹ffÀf dIY¹ff þf SXWXf WX` °ffdIY UZ SXfþ³fed°fIY »ff·f CXNXf ÀfIZYÜVfWXSX IZY fbdðþeUe þ³f°ff þû ´fcUÊ ¸fZÔ QÔ¦fû IYf QÔVf ÓfZ»f ¨fbIYe WX` Af AüSX EZÀfe dÀ±fd°f ÀfZ øYføY ³fWXe WXû³ff ¨ffWX°fe dIY³°fb B³f SXfþ³fed°fÄfû IYû Af¸f ³ff¦fdSXIYû IYe EZÀfe ³¹fcªf d½faOXfZ 14 A´fi`»f ÀfZ ¦fif¸f Àf·ff Àfd¸¸f»f³f Af¹fûþ³f IYSX³fZ IY»fZ¢MXSX IZY d³fQZÊVf ff»fûQÜ IY»fZ¢MXSX OXfg. ÀffSXfÔVf d¸fØfSX ³fZ þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû d³fQZÊdVf°f dIY¹ff WX` dIY UZ LØfeÀf¦fPÞX ´fÔ¨ff¹f°f SXfþ Ad²fd³f¹f¸f 1993 IYe ²ffSXf 06 ¸fZÔ ´fifU²ff³f A³fbÀffSX 14 A´fi`»f 2018 ÀfZ Af¹fûdþ°f WXû³fZ Uf»fe ¦fif¸fÀf·ff IYe f`NXIY WXZ°fb þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°fUfSX ´fi°¹fZIY ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ EUÔ CX³fIZY Afdßf°f ¦fif¸fûÔ ¸fZÔ ¦fif¸fÀf·ff IYf Af¹fûþ³f IYSX³fZ IZY d»fE EIY Àf¸f¹f ÀffSX¯fe °f`¹ffSX IYSXZÔ, °ffdIY EIY d°fd±f ¸fZÔ dIYÀfe ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f IZY EIY WXe ¦fif¸f ¸fZÔ ¦fif¸fÀf·ff IYf Af¹fûþ³f WXû ÀfIZYÜ BÀf ´fiIYfSX IYe ½¹fUÀ±ff ÀfZ dUVfZVfIYSX ÀfSX´fÔ¨f EUÔ Àfd¨fU CXÀf ¦fif¸fÀf·ff IYe f`NXIY ¸fZÔ AfÀff³fe ÀfZ CX´f»f²f SXWX ÀfIZYÔ¦fZÜ À±ff³fe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ, IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû dUVfZVf dþ¸¸fZQfSXe QZ³fZ IZY d³fQZÊVf dQE WX`ÔÜ SX¸f³f IZY ¦fûNX IYf ´fiÀffSX¯f 8 IYû ff»fûQÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX IYe ¸ffdÀfIY SXZdOX¹fû Uf°ffÊ SX¸f³f IZY ¦fûNX IYf ´fiÀffSX¯f 08 A´fi`»f 2018 SXdUUfSX IYû ´fiQZVf IZY Àf·fe AfIYfVfUf¯fe IZYÔQiûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ´fif°f: 10.45 fþZ ÀfZ 11.05 fþZ °fIY dIY¹ff þfE¦ffÜ IY»fZ¢MXSX OXfg. ÀffSXfÔVf d¸fØfSX ³fZ dþ»fZ ¸fZÔ ‘‘SX¸f³f IZY ¦fûNX‘‘ IYf¹fÊIiY¸f IZY ½¹ff´fIY ´fi¨ffSX-´fiÀffSX °f±ff BÀf IYf¹fÊIiY¸f IYû ª¹ffQf ÀfZ ª¹ffQf »fû¦f Àfb³f ÀfIZY BÀfIZY d»fE AfU¿¹fIY ½¹fUÀ±ff Àfbd³fd¿¨f°f IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf Àf¸fÀ°f A³fbdU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe U þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû dQE WX`ÔÜ IY¸´¹fcMXSX Àff¸f¦fie IiY¹f WXZ°fb QSX Af¸fÔdÂf°f ff»fûQÜ A´fSX IY»fZ¢MXSX ßfe E.IZY.²fÈ°f»fWXSXZ ³fZ f°ff¹ff dIY dþ»ff ff»fûQ WXZ°fb dUØfe¹f UVfÊ 2018-19 ¸fZÔ »fZJ³f Àff¸f¦fie, ÀMXZVf³fSXe EUÔ IY¸´¹fcMXSX Àff¸f¦fie IiY¹f dIYE þf³fZ dþ»fZ IZY ÀMXZVf³fSXe EUÔ IY¸´¹fcMXSX Àff¸f¦fie dUIZY°ffAûÔ ÀfZ 25 A´fi`»f 2018 IYû Vff¸f ´ffg¨f fþZ °fIY ÀfÔ¹fböY dþ»ff IYf¹ffÊ»f¹f IZY IYÃf IiY¸ffÔIY 43 ¸fZÔ d³fdUQf QSX Af¸fÔdÂf°f IYe ¦fBÊ WX`Ü d³fdUQf IYe Vf°fZÊÔ EUÔ Àff¸f¦fie IYe dUÀ°fÈ°f þf³fIYfSXe dþ»fZ IZY UZfÀffBÊMX ff»fûQ OXfgMX þeAûUe OXfgMX B³f ÀfZ ´fif~ IYe þf ÀfIY°fe WX`Ü ´fSXZVffd³f¹fûÔ ÀfZ IYûBÊ UfÀ°ff ³fWXe WX` ¢¹fûÔdIY UZ °fû Qû ´fÃfû ¸fZÔ Af¦f »f¦ffIYSX QcSX WXû þf°fZ WX`ÜIbYL EZÀff WXe fe°fe SXf°f DY´fSX ¸fÔdQSX þf³fZ Uf»fZ ¸ff¦fÊ ´fSX ³fSXZ³Qi AfSXf d¸f»f IZY Àff¸f³fZ Uf»fZ ¨f`IY ´fSX WX³fb¸ff³f ·föY ¹fbUf Àfd¸fd°f EUÔ füð Àf¸ffþ IZY A³fb¹ffd¹f¹fûÔ IZY fe¨f ÀffÔIZYd°fIY fûOXÊ EUÔ ffff ÀffWXf IYe ´fid°f¸ff À±ffd´f°f IYSX³fZ IYû »fZIYSX ÓfOÞX´f WXû ¦fBÊÜBÀf ¸ff¸f»fZ IYû »fZIYSX 07 A´fi`»f Vfd³fUfSX IYû Vff¸f 5 fþZ À±ff³fe¹f ³fUe³f dUßff¸f ¦fÈWX ¸fZÔ VffÔd°f Àfd¸fd°f IYe f`NXIY Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊ dþÀf¸fZÔ Qû³fû ´fÃfû IZY Àff±f-Àff±f dUd·f³³f Àf¸ffþ IZY ´fi¸fbJû, ´fÂfIYfSXû EUÔ ¦f¯f¸ff³¹f ³ff¦fdSXIYû IYû fb»ffIYSX Qû³fû ´fÃfû ¸fZÔ Àf¸fÓfü°ff IYSXUf³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff ¦f¹ffÜ ÀfcÂfû ÀfZ d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX VfWXSX ¸fZÔ BÀf °fSXWX ARYUfWX R`Y»ffBÊ þf SXWXe WX` dIY ³f¦fSX´ffd»fIYf ´fdSXVfQ ¸fZÔ ffff ÀffWXf IYe ´fid°f¸ff À±ffd´f°f IYSX³fZ IZY d»fE ´feAfBÊÀfe IYe f`NXIY ¸fZÔ ´fiÀ°ffU ´ffdSX°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`ÜBÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ þf³fIYfSXe »fZ³fZ IZY d»fE þf ³f¦fSX ´ffd»fIYf A²¹fÃf °føY¯f WX°±fZ»f ÀfZ CX³fIZY ¸fûÔ ³fÔ. 9926117312 ´fSX ÀfÔ´fIYÊ dIY¹ff ¦f¹ff °fû SXf°f 8 fþZ ÀfZ A¦f»fZ dQ³f °fIY CX³fIYf RYû³f fÔQ f°ff¹ffÜ dþÀfIZY ffQ ´ffd»fIYf CX´ff²¹fÃf dVfU d³fVffQ ÀfZ CX³fIZY ¸fûÔ. ³fÔ. 7898754440 ´fSX ÀfÔ´fIYÊ dIY¹ff ¦f¹ff °fû CX³WXû³fZ f°ff¹ff dIY ´fdSXVfQ IYe f`NXIY ¸fZÔ ffff ÀffWXf IYe ´fid°f¸ff À±ffd´f°f IYSX³fZ IYf IYûBÊ ·fe ´fiÀ°ffU ´ffdSX°f ³fWXe dIY¹ff ¦f¹ff WX`,fZUþWX ARYUfWX R`Y»ffBÊ þf SXWXe WX`ÜBÀfe °fSXWX ÃfZÂf IYe dU²ff¹fIY ÀfSXûþ³fe þeU³f fÔþfSXZ ÀfZ CX³fIYf ¸f°f þf³f³fZ IZY d»fE dU²ff¹fIY ´fd°f EUÔ dU²ff¹fIY ´fid°fd³fd²f þeU³f fÔþfSXZ IZY ¸fûffBÊ»f ³fÔfSX 9926887813 ´fSX ÀfÔ´fIYÊ dIY¹ff ¦f¹ff °fû CX³fIZY õfSXf RYû³f ³fWXe CXNXf¹ff ¦f¹ffÜ Af¹fb¿¸ff³f ·ffSX°f Ad·f¹ff³f IZY dIiY¹ff³U¹f³f IZY d»fE IYf¹fÊVff»ff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ÀfbIY¸ffÜ IbY¸WXfSXSXfÀf IZY VffSXe AfgdOXMXûdSX¹f¸f ¸fZÔ IY»fZ¢MXSX ßfe þ¹f ´fiIYfVf ¸fü¹fÊ IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ Af¹fb¿¸ff³f ·ffSX°f Ad·f¹ff³f IZY dIiY¹ff³U¹f³f IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ IYf¹fÊVff»ff °f±ff feþf´fbSX ¸fZÔ ¸ff³f³fe¹f ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY ´fiUfÀf IZY °f`¹ffSXe IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ f`NXIY IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ Àff±f WXe f`NXIY ¸fZÔ dU·ff¦fe¹f IYf¹fûÊÔ IYe Àf¸feÃff ·fe IYe ¦fBÊÜ BÀf f`NXIY ¸fZÔ Af¹fb¿¸ff³f ·ffSX°f Ad·f¹ff³f IZY °fWX° dþ»fZ IZY Àf·fe dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû ÀUfÀ±¹f IYfOXÊ IZY °fWX° 5 »ffJ IYe SXfdVf °fIY CX´f¨ffSX IZY d»fE VffÀf³f õfSXf IYfOXÊ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ IYe þfE¦feÜ BÀfIZY dIiY¹ff³U¹f³f IZY d»fE IYf¹fÊVff»ff ¸fZÔ ¦fif¸f Àfd¨fUûÔ IYû AfUV¹fIY þf³fIYfSXe Qe ¦fBÊÜ BÀf IYf¹fÊ WXZ°fb ¦fif¸f À°fSX IZY A³¹f IY¸fʨffSXe¦f¯f, d¸f°ffd³f³f, dVfÃfIY U AfÔff IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYû þûOÞX°fZ WXbE 15 ÀfZ 30 A´fi`»f °fIY dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYf d¨f³WXfÔIY³f IYSX³fZ IYWXf ¦f¹ffÜ Àff±f WXe Af¦ff¸fe dQ³fûÔ ¸fZÔ ¸ff³f³fe¹f ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYf feþf´fbSX ´fiUfÀf IZY °f`¹ffSXe IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ¨f¨ffÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ f`NXIY ¸fZÔ ¸f³fSXZ¦ff IZY ¸fþQcSXe IZY ³f¦fQ ·fb¦f°ff³f, ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff IYe ´fi¦fd°f EUÔ dþ»fZ ¸fZÔ ³fE f`ÔIY °f±ff EMXeE¸f IYe À±ff´f³ff ´fSX ¦fif¸f Àfd¨fUûÔ ÀfZ VffÀfIYe¹f ·fU³fûÔ IYe CX´f»f²f°ff IYf ÀfÔÄff³f d»fEÜ f`NXIY ¸fZÔ AfÔ¦f³fffOÞXe IZY³QiûÔ IZY d»fE SXZOXe-MXc-BÊMX Àff¸f¦fie ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f [ Côû¦ffa¨f»f ] Àfd¨fU U ¦fif¸fe¯f EUÔ AfÔff IYf¹fÊIY°ffÊ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ´fWXbÔ¨ff³fZ IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ¨f¨ffÊ ·fe dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ÀfeBÊAû ¦fþZ³Qi dÀfÔWX NXfIbYSX ÀfdWX°f dþ»ff À°fSXe¹f Ad²fIYfSXe U Àf·fe ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f IZY Àfd¨fU, ´fMXUfSXe¦f¯f CX´fdÀ±f°f SXWXZÜ L¦f ßf¸fþeUe ´fÂfIYfSX ÀfÔ§f IYf dþ»ff À°fSXe¹f Àf¸¸fZ»f³f QZU´fbSX ¸fZÔ ÀfÔ´f³³f WXbAf A¸f³f ´f±f ³¹fcªf d´f±füSXfÜ L¦f ßf¸fþeUe ´fÂfIYfSX ÀfÔ§f IYf dþ»ff À°fSXe¹f Àf¸¸fZ»f³f QZU´fbSX ¸fZÔ ÀfÔ´f³³f WXbAfÜ dþÀf¸fZÔ ÀfUÊÀf¸¸fd°f ÀfZ ÀUd´³f»f d°fUfSXe IYû dþ»ff²¹fÃf ¨fb³ff ¦f¹ffÜ ´fifÔ°fe¹f A²¹fÃf ASXdUÔQ AUÀ±fe ³fZ Àf·fe »ffIY IZY ´fÂfIYfSXûÔ ÀfZ dU¨ffSX dU¸fVfÊ IZY ffQ ßfe d°fUfSXe IZY ³ff¸f IYe Aü´f¨ffdSXIY §fû¿f¯ff IYeÜ Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ ÀfÔ¦fNX³ff°¸fIY ¸fbïûÔ ´fSX dUÀ°fÈ°f ¦fWX³f ¸fÔ±f³f WXbAf °f±ff ÀfÔ¦fNX³f IZY dUÀ°ffSX IZY d»fE IYf¹fʹfûþ³ff °f`¹ffSX IYe ¦fBÊÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ´fifÔ°fe¹f Àfd¨fU ¸f³fûþ d¸fßff, ´fcUÊ A²¹fÃf SXû¸fe Àf»fcþf, ³fUd³fUfÊd¨f°f dþ»ff²¹fÃf ÀUd´³f»f d°fUfSXe, CX´ff²¹fÃfõ¹f ·f¦fUf³f QfÀf A¦fiUf»f, SXfþZÔQi dÀf³WXf U d´f±füSXf »ffIY A²¹fÃf ¸f³fûWXSX ÀffWXc ¸fÔ¨fÀ±f ±fZÜ ßf¸fþeUe ´fÂfIYfSX ÀfÔ§f IZY ¸fWXfÀf¸fbÔQ dþ»ff IYf¹fÊIYfdSX¯fe IYf Àf¸¸fZ»f³f ffSX ³f¹ff´ffSXf A·f¹ffSX¯¹f IZY ÀfbSX¸¹f UfdQ¹fûÔ ¸fZÔ dÀ±f°f QZU´fbSX dUßff¸f ¦fÈWX ¸fZÔ Af¹fûdþ°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ÀfÔ§f IZY ´fifÔ°fe¹f A²¹fÃf ASXdUÔQ AUÀ±fe ³fZ Qe´f ´fiªþUd»f°f IYSX IYf¹fÊIiY¸f IYf Vfb·ffSXÔ·f dIY¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fÂfIYfdSX°ff IZY CX¨¨f ¸ff³fQÔOXûÔ IYf ´ff»f³f IYSX°fZ WXbE ´fÂfIYfSXûÔ IZY dWX°fûÔ IYf ´fc¯fÊ°f: ÀfÔU²fʳf EUÔ ÀfÔSXÃf¯f IYSX³fZ Uf»ff ´fiQZVf IYf ÀffÀfZ fOÞXf ´fÂfIYfSX ÀfÔ¦fNX³f WX` ßf¸fþeUe ´fÂfIYfSX ÀfÔ§fÜ dþÀf¸fZÔ Àf°f°f dIiY¹ffVfe»f°ff IZY ¨f»f°fZ A»´fÀf¸f¹f ¸fZÔ WXe A´f³fe dUdVfá ´fWX¨ff³f f³ffBÊ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ´fÂfIYfSXþ³fûÔ IYf Af½WXf³f dIY¹ff dIY ÀfÔ¦fNX³f IZY dWX°f ¸fZÔ IYf¹fÊ IYSXZÔ AüSX d³f¿´fÃf ´fÂfIYfdSX°ff IZY »fùf ¸fZÔ Af³fZ Uf»fe ff²ffAûÔ IYf OXMXIYSX Àff¸f³ff IYSXZÔ, ÀfÔ¦fNX³f ÀfQ`U CXÀfIZY Àff±f WX`Ü IY»fIYÀff IZY ´ff³fe MXÔIYe d³f¸ffʯf ¸fZÔ þ¸fIYSX WXbAf ·fi¿MXf¨ffSX A¸f³f ´f±f ³¹fcªf OXûÔ¦fSX¦fPÞXÜ þWXfÔ EIY AûSX QZVf IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe IZY õfSXf QZVf IYû ·fiáf¨ffSX ¸fböY f³ff³fZ IZY d»fE ³fûMXfÔQe, þeEÀfMXe EUÔ Àf·fe VffÀfIYe¹f dU·ff¦fû IZY »fZ³fQZ³f IYû Afg³f»ffBʳf þ`ÀfZ IYBÊ °fSXeIZY A´f³ff¹fZ þf SXWXZÔ WX` UWXeÔ QcÀfSXe AûSX OXûÔ¦fSX¦fPÞX »fûIYÀUfÀ±¹f ¹ffÔdÂfIYe¹f dU·ff¦f IZY A³fb·fUe BÔþed³f¹fSX AfSX fe Vf¸ffÊ IZY õfSXf §fdMX¹ff d³f¸ffʯf IYSX Jb»fZAf¸f ·fiáf¨ffSX dIY¹ff þf SXWXf WX` AüSX A´f³fe IYfSX¦fbþfdSX¹fûÔ ÀfZ ¸fûQe þe IZY BÀf Ad·f¹ff³f ´fSX ¦fiWX¯f »f¦ff SXWXZÔ WX`Ü IbYL EZÀff WXe dUIYfÀfJÔOX IZY ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f IY»fIYÀff ¸fZÔ »fûIY ÀUfÀ±¹f ¹ffÔdÂfIYe¹f dU·ff¦f IZY BÔþed³f¹fSX IYe IYfSX¦fbþfSXe AüSX NXZIZYQfSXû IYe ¸f³f¸ff³fe ÀffRY QZJe þf ÀfIY°fe WX`Ü d³f¸ffʯf IYf¹fûÊ IYe dÀ±fd°f EZÀfe dIY ¦ffÔU IYf Af¸f AfQ¸fe ·fe QZJIYSX f°ff QZÔ dIY d³f¸ffʯf IYf¹fÊ IYû dIY°f³fe Bʸff³fQfSXe IZY Àff±f dIY¹ff ¦f¹ff WX`ÜWX¸f ff°f IYSX SXWXZÔ WX` ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f IY»fIYÀff IZY ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f IZY ´feLZ f³fe ´ff³fe MXÔIYe d³f¸ffʯf IYe dþÀf¸fZÔ NXZIZYQfSXû IYe ¸f³f¸ff³fe ÀffRY Óf»fIY SXWXe WX` AüSX CXÀfZ PXfÔIY³fZ IZY d»fE Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe IYfSX¦fbþfSXe ·feÜ ÀfcÂfû ÀfZ ´fif~ þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ³f»f þ»f ¹fûþ³ff IZY AÔ°f¦fÊ°f »f¦f·f¦f 3 UVfÊ ´fcUÊ 9 RYSXUSXe 2015 IYû ´ff³fe MXÔIYe d³f¸ffʯf EUÔ ´ffBÊ´f »ffBʳf dUÀ°ffSX IZY d»fE 36 »ffJ 81 WXþfSX øY IYe ÀUeIÈYd°f WXbBÊ dþÀfIZY ffQ ´ff³fe MXÔIYe d³f¸ffʯf dIY¹ff ¦f¹ff °f±ff ´ffBÊ´f A´f³fZ ¦fNX³f ÀfZ »fZIYSX Af °fIY ´fÂfIYfSXûÔ IZY dWX°f ¸fZÔ °f¸ff¸f IYf¹fÊ ÀfÔ¦fNX³f õfSXf dIYE ¦fEÜ BÀfIZY ´fWX»fZ ÀUf¦f°f ·ff¿f¯f QZ°fZ WXbE ÀUd´³f»f d°fUfSXe ³fZ dþ»ff²¹fÃf f³ffE þf³fZ ´fSX ´fifÔ°ff²¹fÃf EUÔ dþ»fZ ·fSX IZY ´fÂfIYfSXûÔ IZY ´fid°f Af·ffSX ´fiIYMX IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ¸fbÓf ´fSX ´fÂfIYfSX Àffd±f¹fûÔ ³fZ þû dUV½ffÀf ¹föY dIY¹ff WX` CXÀf ´fSX ´fcSXe °fSXWX JSXf CX°fSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYøYÔ¦ffÜ ´fcUÊ A²¹fÃf SXû¸fe Àf»fcþf ³fZ ³fBÊ IYf¹fÊIYfdSX¯fe IYû f²ffBÊ QZ°fZ WXbE A´f³ff ´fcSXf ÀfWX¹fû¦f ÀfÔ¦fNX³f IZY dWX°f ¸fZÔ QZ³fZ IYe ff°f IYWXeÜ d´f±füSXf »ffIY »ffBʳf dfLfBÊ ¦fBÊ dIY³°fb ³ff °fû ´ff³fe MXÔIYe d³f¸ffʯf ¦fb¯fUØff¹fböY dIY¹ff ¦f¹ff AüSX ³ff WXe ´ffBÊ´f »ffBʳf dfLf³fZ IZY d»fE JûQe ¦fBÊ ÀfOÞXIY IYû ´ffMXf ¦f¹ffÜ d³f¸ffʯf À±f»f ´fSX þf³fZ ÀfZ ´fi°fe°f WXû°ff WX` dIY ´ff³fe MXÔIYe IZY d³f¸ffʯf ¸fZÔ »ff´fSXUfWXe fSX°fe ¦fBÊ WX` AüSX ÀfcÂfû ³fZ f°ff¹ff dIY »fûIY ÀUfÀ±¹f ¹ffÔdÂfIYe¹f dU·ff¦f IZY EÀfOXeAû EUÔ BÔþed³f¹fSX MXÔIYe d³f¸ffʯf IZY Àf¸f¹f NXZIZYQfSX IZY Àff±f Af¹fZ ±fZ AüSX ÀfSX´fÔ¨f ´fSX QffU OXf»ff ±ff dIY ¹fdQ MXÔIYe d³f¸ffʯf A¨LZ PXÔ¦f ÀfZ IYSXf³ff WX` °fû °fSXfBÊ IYSX³fZ IZY d»fE ´ff³fe IYe ½¹fUÀ±ff Af´fIYû IYSX³fe WXû¦fe A³¹f±ff MXÔIYe IYf d³f¸ffʯf ÀfWXe ³fWXe WXû¦ff AüSX CXÀfIZY þUffQfSX Af´f WXû¦fZÜ CX³fIYe ff°f ³fWXe ¹fbUf I`YdSX¹fSX d³f¸ffʯf ¹fûþ³ff IZY AÔ°f¦fÊ°f ¸ff¦fÊQVfʳf dVfdUSX ³fü A´fi`»f IYû ff»fûQÜ IYûd¨fÔ¦f ÀfÔÀ±ffAûÔ ¸fZÔ ´fiUZVf ´fif~ IYSX³fZ IZY d»fE À³ff°fIY EUÔ À³ff°fIYûØfSX À°fSX IZY A·¹fd±fʹfûÔ IZY d»fE ´fbSXf³ff dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f IZY Àf·ff¦ffSX ¸fZÔ ¸ff¦fÊQVfʳf dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f 09 A´fi`»f 2018 IYû Qû´fWXSX 02 fþZ ÀfZ U³fUfÀfe dUIYfÀf Àfd¸fd°f d·f»ffBÊ õfSXf dIY¹ff þfE¦ffÜ AfdQUfÀfe dUIYfÀf dU·ff¦f IZY ÀfWXf¹fIY Af¹fböY ßfe AfSX.EÀf.·fûBÊ ³fZ f°ff¹ff dIY dþ»fZ IZY À³ff°fIY EUÔ À³ff°fIYûØfSX CXØfe¯fÊ dUôf±feÊ CXöY dVfdUSX ¸fZÔ Vffd¸f»f WXûIYSX »ff·ffd³U°f WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY AfdQUfÀfe dUIYfÀf dU·ff¦f õfSXf ¸fWX°UfIÔYfÃfe ¹fbUf I`YdSX¹fSX d³f¸ffʯf ¹fûþ³ff IZY AÔ°f¦fÊ°f dUd·f³³f ´fid°f¹fû¦fe ´fSXeÃffAûÔ IZY ´fSXeÃff ´fcUÊ ´fidVfÃf¯f IZY³QiûÔ dQ»»fe dÀ±f°f IYûd¨fÔ¦f ÀfÔÀ±ff³fûÔ ¸fZÔ ÀfÔ§f »fûIY ÀfZUf Af¹fû¦f IYe dÀfdU»f ÀfZUf ´fSXeÃff IYe °f`¹ffSXe, SXf¹f´fbSX EUÔ d·f»ffBÊ dÀ±f°f IYûd¨fÔ¦f ÀfÔÀ±ffAûÔ ¸fZÔ ÀfÔ§f »fûIY ÀfZUf Af¹fû¦f EUÔ SXfª¹f »fûIY ÀfZUf Af¹fZf¦f IYe ´fSXeÃffAûÔ IYe °f`¹ffSXe °f±ff SXf¹f´fbSX, df»ffÀf´fbSX, þ¦fQ»f´fbSX ¸fZÔ f`ÔdIÔY¦f, SXZ»UZ, EÀf.EÀf.Àfe., ½¹ff´f¸f õfSXf Af¹fûdþ°f ´fSXeÃffAûÔ IYe °f`¹ffSXe IYSXf¹ff þf°ff WX`Ü A²¹fÃf ¸f³fûWXSX ÀffWXc ³fZ IYWXf dIY d´f±füSXf ÃfZÂf ¸fZÔ ÀfÔ¦fNX³f ³fZ A´f³fZ Àff¸ffdþIY ÀfSXûIYfSXûÔ IZY °fWX°f IYBÊ SX¨f³ff°¸fIY IYf¹fÊ dIYE WX`Ô °f±ff Àf¸ffþ ÀfZ Àf°f° ÀfÔUfQ AüSX °ffSX°f¸¹f À±ffd´f°f dIY¹ff WX`Ü ÀfÔ¦fNX³f IYe ¹fWX ¦fd°fdUd²f¹ffÔ ³fE IYf¹fÊIYfdSX¯fe IZY ¦fNX³f IZY ffQ ·fe A³fUSX°f øY´f ÀfZ þfSXe SXWXZ¦feÜ Àf·ff IYû dþ»ff CX´ff²¹fÃf ·f¦fUf³fQfÀf A¦fiUf»f, ÀfSXfBÊ´ff»fe A²¹fÃf þ³fff Jf³f, fÀf³ff A²¹fÃf ´fiIYfVf dÀf³WXf, f»fSXf¸f QedÃf°f °fZÔQcIYû³ff, ÀfbSXZVf ³fSXZdOÞX¹ff ff¦fffWXSXf ³fZ ·fe ÀfÔfûd²f°f dIY¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ´fiQZVf A²¹fÃf ASXdUÔQ AUÀ±fe, ´fifÔ°fe¹f Àfd¨fU ¸f³fûþ d¸fßff, ´fcUÊ A²¹fÃf SXû¸fe Àf»fcþf, CX´ff²¹fÃfõ¹f ·f¦fUf³f QfÀf A¦fiUf»f, SXfþZÔQi dÀf³WXf U d´f±füSXf »ffIY A²¹fÃf ¸f³fûWXSX ÀffWXc IYf dþ»fZ EUÔ Àf·fe »ffIY IYe AûSX ÀfZ Vff»f ßfeRY»f EUÔ À¸fÈd°f d¨f³WX ·fZÔMXIYSX Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IYf ÀfÔ¨ff»f³f AfIYfVf A¦fiUf»f ³fZ dIY¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ´fi¸fbJ øY´f ÀfZ ÀfSXfBÊ´ff»fe, fÀf³ff, ff¦fffWXSXf, d´f±füSXf, °fZÔQcIYû³ff IZY ´fÂfIYfSX fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ ¸ff³f³fZ ´fSX dU²ff¹fIY EUÔ ÀffÔÀfQ ÀfZ ff°f IYSXf³fZ IYe ff°f IYSX³fZ »f¦fZ dRYSX ·fe ³fWXe ¸ff³f³fZ ´fSX UZ UWXfÔ ÀfZ ¨f»fZ ¦f¹fZ AüSX ´fcSXZ MXÔIYe d³f¸ffʯf IZY QüSXf³f EIY ·fe ffSX °fSXfBÊ ³fWXe dIY¹ff ¦f¹ff dþÀfIZY IYfSX¯f MXÔIYe ¸fZÔ f³fe ÀfedPÞX¹fûÔ IYe SXûd»fÔ¦f EUÔ Àfe¸fZÔMX IZY d´f»WXSX dWX»f SXWXZÔ WX` dþÀfÀfZ Qb§fÊMX³ff IYe ÀfÔ·ffU³ff f³fe WXbBÊ WX`Ü BÀfIZY A»ffUf ´ff³fe MXÔIYe IZY DY´fSX ´fWXbÔ¨f³fZ IZY d»fE »fûWXZ IYe þû Qû ÀfePÞXe f³ffBÊ ¦fBÊ WX` CXÀfIZY Afþc-ffþc Jf»fe þ¦fWX LûOÞX Qe ¦fBÊ WX` AüSX IYûBÊ Àf´fûMXÊ ³fWXe dQ¹ff ¦f¹ff WX` dþÀfÀfZ UWXfÔ IYf¸f IYSX³fZ Uf»fZ IY¸fʨffSXe IYe þf³f IYû J°fSXf f³ff SXWXZ¦ffÜ UWXeÔ dþÀf þ¦fWX ´fSX »fûWXZ IYe ÀfedPÞX¹fûÔ IYf þûOÞX dQ¹ff ¦f¹ff WX` UWXfÔ ´fSX ·fe QSXfSXZ SXf¹f´fbSX LcMXZ ´fdSXUfSXûÔ IYf À¸ffMXÊ IYfOXÊ f³ff³fZ dVfdUSX A¸f³f ´f±f ³¹fcªf IYfÔIZYSXÜSXf¿MÑXe¹f ÀUfÀ±¹f fe¸ff ¹fûþ³ff EUÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ÀUfÀ±¹f fe¸ff ¹fûþ³ff IZY AÔ°f¦fÊ°f dþ»fZ ¸fZÔ LcMXZ WXb¹fZ ´fdSXUfSXû IYf À¸ffMXÊ IYfOXÊ f³ff¹fZ þf³fZ IYf IYf¹fÊ dUIYfÀfJÔOX IYfÔIZYSX ÀfZ 07 A´fi`»f 2018 ÀfZ ´fifSX¸·f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ BÀfIZY d»fE dþ»fZ ¸fZÔ À¸ffMXÊ IYfOXÊ f³ff³fZ IYf IbY»f »fùf- 3460 WX`Ü IYfÔIZYSX ¦fif¸fe¯f ÃfZÂf ¸fZÔ À¸ffMXÊ IYfOXÊ f³ff³fZ WXZ°fb 07 A´fi`»f ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f ´fbÀfUfOXf, ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f ½¹ffÀfIYûÔ¦fZSXf, ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f Af°fbSX¦ffÔU, dQ³ffÔIY 08 A´fi`»f ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f IbY»f¦ffÔU, ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f dÀfÔ¦ffSX·ffMX, ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f ¦fPÞXd´fLUfOXe, dQ³ffÔIY 09 A´fi`»f ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f ³fUf¦ffÔU (·ffU¦feSX), ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f ¸ffJOXe Jc³ff, ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f ³ffd±f¹ff ³fUf¦ffÔU, dQ³ffÔIY 10 A´fi`»f ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f IYûIYOÞXe, ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f ´ff¯OXSXUWXe, ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f dIYSX¦fû»fe, dQ³ffÔIY 11 A´fi`»f ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f ffSXQZUSXe, ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f ´fûMX¦ffÔU, ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f °ff»ffIbYSXfÊ, dQ³ffÔIY 12 A´fi`»f ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f fffcQfZ³ff, ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f ÀfbSXZ»fe, ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f OXû¸ffWXSXfÊ, ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f Àff»WXZ·ffMX, dQ³ffÔIY 13 A´fi`»f ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f ´fePXf´ff»f, ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f IYûOXZþbÔ¦ff, ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f NXZ»fIYffûOÞX, dQ³ffÔIY 14 A´fi`»f À´ff³ÀfSXdVf´f EUÔ RYfÀMXSX IZY¹fSX A´ficU»f IY¸fZMXe ¦fdNX°f IYSX³fZ AfUZQ³f 16 A´fi`»f °fIY ff»fûQÜ ¸fdWX»ff EUÔ ff»f dUIYfÀf dU·ff¦f õfSXf EIYeIÈY°f ff»f ÀfÔSXÃf¯f ¹fûþ³ff IZY dIiY¹ff³U¹f³f IZY d»fE SXfª¹f À°fSX ´fSX LØfeÀf¦fPÞX SXfª¹f ff»f ÀfÔSXÃf¯f Àfd¸fd°f ¦fdNX°f WX`Ü ¸fdWX»ff EUÔ ff»f dUIYfÀf dU·ff¦f IZY dþ»ff IYf¹fÊIiY¸f Ad²fIYfSXe ³fZ f°ff¹ff dIY Àfd¸fd°f IZY d³f¹f¸ffU»fe IYd¯OXIYf 17 A³fbÀffSX f¨¨fûÔ IZY À´ff³ÀfSXVfe´f EUÔ RYfÀMXSX IZY¹fSX IZY A³fb¸fûQ³f WXZ°fb Àfd¸fd°f ¦fdNX°f dIY¹ff þf°ff WX`Ü ¹fWX Àfd¸fd°f SXfª¹f/dþ»ff ff»f ÀfSXÔÃf¯f Àfd¸fd°f IZY A²fe³f EIY BIYfBÊ IZY øY´f ¸fZÔ IYf¹fÊ IYSXZ¦feÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY CXöY Àfd¸fd°f WXZ°fb dþ»ff À°fSX ´fSX f¨¨fûÔ IZY Ad²fIYfSX U ÀfSXÔÃf¯f IZY ÃfZÂf ¸fZÔ IYf¹fÊSX°f ÀU`d¨LIY ÀfÔ¦fNX³f IZY ´fid°fd³fd²f WXZ°fb øYd¨f IYe Ad·f½¹fdöY IZY °fWX°f ´fiÀ°ffU ff»fûQ dþ»fZ ÀfZ CXöY ÃfZÂf ¸fZÔ IYf¹fÊ IYSX³fZ Uf»fZ ½¹fdöY¹fûÔ ÀfZ AfUZQ³f, Àff¸ff³¹f þeU³f ´fdSX¨f¹f U ÀU`d¨LIY ÀfÔ¦fNX³f IZY SXdþÀMÑeIYSX¯f ´fÂf ÀfdWX°f IYf¹ffÊ»f¹fe³f Àf¸f¹f ¸fZÔ IYf¹ffÊ»f¹f dþ»ff IYf¹fÊIiY¸f Ad²fIYfSXe ¸fdWX»ff EUÔ ff»f dUIYfÀf dU·ff¦f ff»fûQ ¸fZÔ 16 A´fi`»f 2018 °fIY ´fiÀ°fb°f IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ´fOÞX³fZ »f¦fe WX` þû ÀfedPÞX¹fûÔ IZY dJÀfIY³fZ IZY d»fE IYfRYe WX` AüSX dIYÀfe ·fe IY¸fʨffSXe IYe þf³f J°fSXZ ¸fZÔ ´fOÞX ÀfIY°fe WX`ÜBÀfIZY A»ffUf MXÔIYe IZY MXfg´f ¸fZÔ ÀffÀfZ DY´fSX MXÔIYe IYû PXfIY³fZ IZY d»fE IZYU»f þf»fe »f¦ffBÊ ¦fBÊ UWX ·fe ³fe¨fZ ÀfZ Jb»fe LûOÞX Qe ¦fBÊ WX` þû dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IZY þeU-þÔ°fb IZY MXÔIYe ¸fZÔ þf³fZ IZY d»fE IYfRYe WX` AüSX ¦ffÔU IYe þ³f°ff IZY d»fE §ff°fIY Àffdf°f WXû ÀfIY°ff WX`ÜMXÔIYe d³f¸ffʯf ´fcSXf WXbE Àff»f ·fSX fe°f ¦f¹fZ WX` CXÀfIZY ffUþcQ Af °fIY ´ff³fe MXÔIYe ´fÔ¨ff¹f°f IYû WX`ÔOXAû½WXSX ³fWXe WXbBÊ WX`Ü ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f fLZSXf·ffNXf, dVfU´fbSXe, PXfSXf, QZUIY˜f ÀfdWX°f A³¹f ´fÔ¨ff¹f°fû ¸fZÔ ·fe B³fIZY õfSXf §fdMX¹ff ´ff³fe MXÔIYe IYf d³f¸ffʯf dIY¹ff ¦f¹ff ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f ¦fûdU³Q´fbSX, ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f ·feSXUfWXe, ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f WXfMXIYû¦fZÔSXf, dQ³ffÔIY 15 A´fi`»f ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f OXb¸ff»fe, ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f ¸ffMXUfOXf (¸fûQe), ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f IYûQf·ffMX, dQ³ffÔIY 16 A´fi`»f ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f ÀfSXÔ¦f´ff»f, ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f QÀf´fbSX, ´fÔ¨ff¹f°f ·fU³f ´fMXüQ, dQ³ffÔIY 17 A´fi`»f ²f³fZ»feIY³WXfSX ¸fZ dVfdUSX »f¦ff¹ff þf¹fZ¦ffÜ ¸fb£¹f d¨fdIY°Àff EUÔ ÀUfÀ±¹f Ad²fIYfSXe IYfÔIZYSX õfSXf À¸ffMXÊ IYfOXÊ ÀfZ LcMXZ WXb¹fZ Àf¸fÀ°f ´fdSXUfSXû ÀfZ A´fe»f dIY¹ff þf°ff WX` dIY ¸fbdJ¹ff ÀfdWX°f ´fdSXUfSX IZY Ad²fIY°f¸f ´ffÔ¨f SXfþÀU dU·ff¦f IYe Àf¸feÃff f`NXIY A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ÀfbIY¸ffÜ dþ»ff IYf¹ffÊ»f¹f IZY Àf·ffIYÃf ¸fZÔ IY»fZ¢MXSX ßfe þ¹f ´fiIYfVf ¸fü¹fÊ õfSXf SXfþÀU Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe Àf¸feÃff f`NXIY »fZIYSX dUd·f³³f dU¿f¹fûÔ ´fSX IYf¹fÊUfWXe IYf ÀfÔÄff³f d»fEÜ dþÀf¸fZÔ ³fþc»f ·fcd¸f ´f˜f, ³f¦fSXe¹f d³fIYf¹f ¸fZÔ U³ffd²fIYfSX ´f˜f, ³fþc»f §fû¿f¯ff (2004) »fÔdf°f IYf¹fÊUfWXe, ´fi²ff³f¸fÔÂfe RYÀf»f fe¸ff, U³ffd²fIYfSX ´f˜f²ffdSX¹fûÔ IYû dIYÀff³f ´fbdÀ°fIYf IYf dU°fSX¯f, AfSXfeÀfe 6-4 ´fiIYSX¯fûÔ IYe Ad²fIY°ff ´fSX ¨f¨ffÊ, »fûIY ÀfbSXfþ Ad·f¹ff³f 2018, SXfþÀU dU·ff¦f IYû ´fif~ AfUZQ³fûÔ IZY WX` dþÀfIYf Jb»ffÀff ·füd°fIY Àf°¹ff´f³f IYSX³fZ ´fSX WXû þf¹fZ¦ff AüSX B³fIYe IYfSX¦fbþfSXe Àff¸f³fZ Af þf¹fZ¦feÜ ´feE¨fBÊ BÔþed³f¹fSX ³fZ IYWXf-BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ »fûIY ÀUfÀ±¹f ¹ffÔdÂfIYe¹f dU·ff¦f IZY BÔþed³f¹fSX AfSX fe Vf¸ffÊ þû IYBÊ U¿fûÊ ÀfZ VfZ¿f ³ff¦f IYe °fSXWX RY³f R`Y»ff¹fZ ¹fWXfÔ IbYÔOX»fe ¸ffSXIYSX f`NXZ WX` ³fZ CX³fIZY ¸fûffBÊ»f ³fÔfSX 9406206049 ´fSX ÀfÔ´fIYÊ IYSX³fZ ´fSX CX³WXû³fZ IYWXf dIY ¸f`Ô ¸fûffBÊ»f ´fSX IYûBÊ þf³fIYfSXe ³fWXe QZ°ff ¹fdQ IYûBÊ þf³fIYfSXe ¨ffdWXE °fû ¸fZSXZ AfdRYÀf ´fSX Af¹fZ AüSX ³fWXe °fû þû Lf´f³ff WX` Lf´f »fû ¸fZSXf IYûBÊ IbYL ³fWXe IYSX ÀfIY°ffÜ ¸fZSXZ °ffSX ¸fÔÂff»f¹f °fIY þbOÞXZ WXbE WX` AüSX fOÞXZ-fOÞXZ Ad²fIYfSXe AüSX ¸fÔÂfe ¸fZSXZ dSX¿°fZQfSX WX`Ü ÀfQÀ¹fû IZY Àff±f Àf¸fÀ°f ÀfQÀ¹fûÔ IYf Af²ffSX IYfOXÊ EUÔ 30 ÷Y´fE Àf:Vfb»IY IZY Àff±f dVfdUSX À±f»f ¸fZÔ d³f²ffÊdSX°f dQ³ffÔIY EUÔ À±ff³f ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f WXûIYSX A´f³ff À¸ffMXÊ IYfOXÊ AUV¹f f³fUf¹fZÜ dIYÀfe ´fdSXUfSX IZY ¸fbdJ¹ff A±fUf A³¹f ÀfQÀ¹f IYf þ³fUSXe 2013 IZY ´f›f° À¸ffMXÊ IYfOXÊ f³ff¹fZ ¦f¹fZÔ WX` CX³WXZ QûffSXf ³f¹ff À¸ffMXÊ IYfOXÊ f³fUf³fZ IYe AfUV¹fIY°ff ³fWXe WX`Ü þf³fIYfSXe WXZ°fb ÀfÔfÔd²f°f ÀUfÀ±¹f IYf¹fÊIY°ffÊ ÀfZ, MXû»f RiYe. ³fÔ 104 EUÔ IYf¹ffÊ»f¹f d¨fdIY°Àff EUÔ ÀUfÀ±¹f Ad²fIYfSXe IYfÔIZYSX ¸fZÔ ÀfÔ´fIYÊ IYSX ÀfIY°fZ WX`Ü ¹fbIYf ³fZ ´fZMÑû»f OXeþ»f ¸fc»¹f UÈdð IZY dUSXû²f ¸fZÔ d³fIYf»fe Àff¹fIY»f SX`»fe IYfÔIZYSXÜ IYfÔIZYSX dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IZY ¹fbUf IYfÔ¦fiZÀf U E³fEÀf¹fcAfBÊ IZY IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ³fZ IZYÔQi ÀfSXIYfSX IZY ³fed°f¹fûÔ IZY dUSXû²f ¸fZÔ 03 dIY»fû¸feMXSX Àff¹fIY»f SX`»fe d³fIYf»feÜ ¹fbUf IYfÔ¦fiZÀf ³fZ IYWXf dIY IZYÔQi ¸fZÔ þf ÀfZ ·ffþ´ff IYe ÀfSXIYfSX f³fe WX` °ff ÀfZ ´fZMÑû»f OXeþ»f IZY IYe¸f°fûÔ ¸fZÔ ·ffSXe UÈdð WXû SXWXe WX`Ü dþÀfÀfZ QZVf ¸fZ »f¦f°ffSX ¸fWXÔ¦ffBÊ fPÞX SXWXe WX`Ü IZYÔQi ÀfSXIYfSX ³fZ ¸fWXÔ¦ffBÊ IY¸f IYSX³fZ IYf fOÞXf UfQf QZVf ÀfZ dIY¹ff ±ff Ü þfdIY »f¦ff°ffSX ¸fÔWX¦ffBÊ fPÞX°fZ þf SXWXe WX`Ü U°fʸff³f ¸fZÔ IY¨¨fZ °fZ»f IYe IYe¸f°f IY¸f WXû³fZ IZY ffQ ·fe OXeþ»f AüSX ´fZMÑû»f IYe IYe¸f°f Ad²fIY WX` þû ÀfSXIYfSX IYe ³ffIYf¸fe IYû dQJf°fe WX` Ü SX`»fe ¸fZÔ ¸fb£¹f øY´f ÀfZ ¨f¸f³f ÀffWXc, dVfUfÔdIY°f ßfeUfÀ°fU, ´fiIYfVf NXfIbYSX, ¹fbUf IYfÔ¦fiZÀf VfWXSX A²¹fÃf ÀffQff Jf³f dþ»ff ¸fWXfÀfd¨fU SXfþf NXfIbYSX dU²ff³fÀf·ff ¸fWXfÀfd¨fU Ad·f»ff»f fû¦ff,dU²ff³fÀf·ff ¸fWXfÀfd¨fU ¦fû»fc ¸fÔOXfUe AfdQ ¹fbUf IYfÔ¦fiZÀf IZY IYf¹fÊIY°ffÊ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ ¦fb¯fUØff´fc¯fÊ d³fSXfIYSX¯f IYe Àf¸feÃff, BÊ-IYûMXÊ ÀfÔ¨ff»f³f, ¸ffd»fIY ¸fIYfcþf IZY »fÔdf°f ´fiIYSX¯f U VffÀf³f õfSXf d³f¹f°f Àf¸f¹f ´fSX d³fSXfIYSX¯f IYe IYf¹fÊUfWXe, ´fMXUfdSX¹fûÔ IYû 02 dQUÀf d³f²ffÊdSX°f ¸fb£¹ff»f¹f ´fSX CX´fdÀ±f°f SXWX³fZ IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ, d¨f³WXfSXe IYe ´fi¦fd°f U dõ°fe¹f ¨fSX¯f ¸fZÔ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f õfSXf IYe ¦fBÊ IYf¹fÊUfWXe, dOXþeMX»f WXÀ°ffÃfSX AfdQ IYe IYf¹fÊUfWXe ´fSX ¨f¨ffÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ÀfeBÊAû ¦fþZ³Qi dÀfÔWX NXfIbYSX, EÀfOXeE¸f ÀfbIY¸ff U IYû¯MXf °f±ff dOX´MXe IY»fZ¢MXSX AüSX SXfþÀU dU·ff¦f IZY A³¹f Ad²fIYfSXe¦f¯f CX´fdÀ±f°f SXWXZÜ C M Y K

C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K °fZþ SXµ°ffSX MÑ`¢MXSX IYe NXûIYSX ÀfZ ffBIY ÀfUfSX IYe ¸fü°f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ °fZþ SXµ°ffSX MÑ`¢MXSX IYe NXûIYSX ÀfZ ffBIY ÀfUfSX ¦fif¸fe¯f IYe ¸füIZY ´fSX WXe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ Qb§fÊMX³ff IZY ffQ ¸füIZY ´fSX IYSXef EIY §fÔMXZ °fIY °f³ffU IYf ¸ffWXü»f ±ffÜ ´fbd»fÀf IYe ÀfdIiY¹f°ff ÀfZ °f°IYf»f VfU IYû CXNXfIYSX ´feE¸f IZY d»fE ·fZþ dQ¹ff ¦f¹ffÜ dfSXfÊ ´fbd»fÀf IZY A³fbÀffSX, dfSXfÊ d³fUfÀfe QbþSXf¸f QZUfÔ¦f³f A´f³fe ffBIY ¸fZÔ dIYÀfe IYf¸f ÀfZ Vfd³fUfSX IYû ¨ffÔ´ff ¦f¹ff ±ffÜ UWX Qû´fWXSX 12 fþZ ¨ffÔ´ff ÀfZ dfSXfÊ IYe AûSX »füMX SXWXf ±ffÜ dIYdIYSXQf ¦ffÔU IZY ´ffÀf Àff¸f³fZ ÀfZ Af SXWXZ °fZþ SXµ°ffSX MÑ`¢MXSX ³fZ ffBIY ÀfUfSX QbþSXf¸f IYû A´f³fe ¨f´fZMX ¸fZÔ »fZ d»f¹ffÜ BÀfÀfZ ffBIY ¨ff»fIY IYe ¸füIZY ´fSX WXe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ B²fSX, Qb§fÊMX³ff IZY ffQ ¸füIZY ´fSX »fû¦fûÔ IYe ·feOÞX þbMX ¦fBÊÜ »fû¦f °f¸ffVffe³f f³fZ SXWXZÜ WXfQÀfZ IYe Àfc¨f³ff ¸fÈ°fIY IZY ´fdSXþ³fûÔ IYû Qe ¦fBÊÜ ´fdSXþ³f ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨fIYSX ¨f¢IYfþf¸f IYSX³fZ IYe ¹fûþ³ff f³ff SXWXZ ±fZ, °f·fe ´fbd»fÀf IYe MXe¸f ³fZ ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨fIYSX VfU IYû A´f³fZ UfWX³f ÀfZ ´fûÀMX¸ffMXʸf IZY d»fE f¸WX³feOXeWX IZY Àff¸fbQfd¹fIY ÀUfÀ±¹f IZYÔQi d·fþUf dQ¹ffÜ ¸füIZY ´fSX ¸füþcQ »fû¦f QZJ°fZ WXe SXWX ¦fEÜ ´fbd»fÀf ³fZ MÑ`¢MXSX ¨ff»fIY IZY dJ»ffRY ²ffSXf 304 E IZY °fWX°f þb¸fÊ QþÊ IYSX d»f¹ff WX`Ü SXf¸fffÔ²ff IZY ÀfcJ³fZ ÀfZ d³fÀ°ffSX IYe ¦fÔ·feSX Àf¸fÀ¹ff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ SXf¸fffÔ²ff °ff»fff ÀfüÔQ¹feÊIYSX¯f IZY ¨f»f°fZ ÀfcJfE ¦fE °ff»fff ³fZ ¦f¸feÊ ¸fZÔ d³fÀ°ffSX IYe ¦fÔ·feSX Àf¸fÀ¹ff JOÞXe IYSX Qe WX`Ü »fû¦fûÔ IYe »f¦ff°ffSX dVfIYf¹f°f ´fSX dU²ff¹fIY ¸fû°fe»ff»f QZUfÔ¦f³f ³fZ SXf¸fffÔ²ff °ff»fff ÀfüÔQ¹feÊIYSX¯f IYf d³fSXeÃf¯f IYSX ³f¦fSX´ffd»fIYf IZY IYf¹fÊ´ff»f³f Ad·fÔ¹f°ff IYû IYf¹fÊ IYe ¦fd°f fPÞXf³fZ IYf d³fQZÊVf dQ¹ffÜ VfWXSX IZY EZd°fWXfdÀfIY SXf¸fffÔ²ff °ff»fff IZY ÀfüÔQ¹feÊIYSX¯f IZY d»fE dþ»ff ´fiVffÀf³f ³fZ ¦fü¯f Jd³fþ ¸fQ ÀfZ IYSXef ´fü³fZ ³fü IYSXûOÞX ÷Y´fE IYe ÀUeIÈYd°f ´fiQf³f IYe WX`Ü BÀf IYf¹fÊ IZY fe°fZ U¿fÊ dÀf°fÔfSX ¸ffWX ¸fZÔ SXf¸fffÔ²ff °ff»fff IZY ´ff³fe IYe d³fIYfÀfe IYSX BÀfZ ÀfcJf dQ¹ff ¦f¹ffÜ þb»ffBÊ 2017 ¸fZÔ NXZIZYQfSX IYû IYf¹ffQÊZVf þfSXe dIY¹ff ¦f¹fffÜ BÀfIZY ffQ SXf¸fffÔ²ff °ff»fff ÀfüÔQ¹feÊIYSX¯f IYf¹fÊ ´fifSXÔ·f WXbAf, ´ff¸f¦fPÞX ¸fZÔ d³fIY»fe ffBIY SX`»fe, þ³fÀfÔ´fIYÊ ¹ffÂff IYf Àf¸ff´f³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ ·ffþ´ff IZY þ³fÀfÔ´fIYÊ ¹ffÂff IYf Àf¸ff´f³f 5 A´fi`»f IYû ´ff¸f¦fPÞX ¸fZÔ WXbAfÜ BÀf QüSXf³f ´ff¸f¦fPÞX ÀfZ ¨fÔOXe´ffSXf °fIY IYf¹fÊIY°ffAûÔ ³fZ ffBIY SX`»fe d³fIY»feÜ Àf¸ff´f³f IYf¹fÊIiY¸f ÀfòfU³ff ·fU³f ´ff¸f¦fPÞX ¸fZÔ Af¹fûdþ°f WXbAfÜ BÀf QüSXf³f 100 ÀfZ ª¹ffQf Aþf U¦fÊ IZY IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ³fZ ·ffþ´ff IYf Qf¸f³f ±ff¸ffÜ þ³fÀfÔ´fIYÊ AfVfeUfÊQ ´fQ¹ffÂff IZY Àf¸ff´f³f ¸fZÔ ´ff¸f¦fPÞX dU²ff¹fIY U ÀfÔÀfQe¹f Àfd¨fU AÔfZVf þfÔ¦fOÞXZ, dUôf dÀfQfSX, IZYIZY dÀfÔ¦fÀfUfÊ, IYfd°fÊIZYV½fSX ÀU¯fÊIYSX, ¸fÔOX»f A²¹fÃf ²f³fÔþ¹f dÀfÔWX, QSXÀf ´fMXZ»f, ¦fþf³fÔQ IYV¹f´f, ¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ ¸fÔOX»f A²¹fÃf dU¸f»ff ³ff¹fIY, IÈY¿¯ff QZUe ÀffWXc, ÀfÔ°fû¿fe ÀffWXc, ¸fWXf¸fÔÂfe ¨fÔQiIYfÔ°f d°fUfSXe, ½¹ffÀf U¸ffÊ, OXfg. ÀfÔ°fû¿f IYV¹f´f, °fb»ffSXf¸f ÀffWXc dþ»ff¸fÔÂfe d¸f±f»fZVf ÀffU, IY³fIY þûVfe, ÀfÔ°fû¿f A¦fiUf»f, ÀfdU°ff d°fUfSXe, Aþf ¸fû¨ffÊ dþ»ff²¹fÃf 08 A´fi`»f 2018 SXd½f½ffSX SXf¹f´fbSX [ ªffaªf¦feSX ¨ffa´ff] 7 IZYIYSXf·ffMX IYû IYf¦fþ ¸fZÔ f³ff dQ¹ff AûOXeERY ■ IYSXef 40 §fSXûÔ ¸fZÔ Vfü¨ff»f¹f IYf ³fWXeÔ dIY¹ff d³f¸ffʯf ■ þ³f´fQ ÀfeBÊAû ³fZ ¦ffÔU IYf þf¹fþf d»f¹ff °fû Àff¸f³fZ AfBÊ ¦fOÞXfOÞXe A¸f³f ´f±f ³¹fcªf þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ Vfü¨f¸fböY ¦ffÔU f³ff³fZ IZY d»fE dIYÀf °fSXWX AfÔIYOÞXûÔ IYf RYþeUfÊOÞXf dIY¹ff þf SXWXf WX`, BÀfIYe ff³f¦fe ¦fif¸f IZYIYSXf·ffMX ¸fZÔ Àff¸f³fZ AfBÊ WX`Ü ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f AIY»fÀfSXf IYû °fe³f ¸ffWX ´fWX»fZ WXe IYf¦fþ ¸fZÔ AûOXeERY §fûd¿f°f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff, þfdIY ²fSXf°f»f ´fSX Af ·fe Vfü¨ff»f¹f IYf d³f¸ffʯf A²fSX ¸fZÔ WX`Ü ¸ff¸f»fZ IYe dVfIYf¹f°f d¸f»f³fZ ´fSX þ³f´fQ ÀfeBÊAû ³fZ IZYIYSXf·ffMX ¦ffÔU IYf þf¹fþf d»f¹ff, °ff °fe³f Qþʳf ÀfZ Ad²fIY Vfü¨ff»f¹f ³fWXeÔ f³ffE þf³fZ IYe ff°f Àff¸f³fZ AfBÊÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe IYe ÀfSXIYfSX ÀU¨L ·ffSX°f d¸fVf³f ´fSX IYf¸f IYSX SXWXe WX`Ü BÀfIZY ¸fïZ³fþSX ´fiQZVf IZY Àf·fe ³f¦fSXe¹f U AfSXMXeBÊ IZY °fWX°f ´fiUZVf IZY d»fE AfUZQ³f 15 ÀfZ þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ dVfÃff IYf Ad²fIYfSX Ad²fd³f¹f¸f IZY °fWX°f Af¦ff¸fe dVfÃff ÀfÂf 2018-19 ¸fZÔ d³fþe ÀIcY»fûÔ IYe ´fifSXÔd·fIY IYÃffAûÔ ¸fZÔ ´fiUZVf IZY d»fE Afg³f»ffB³f AfUZQ³f 15 A´fi`»f ÀfZ 30 A´fi`»f °fIY Af¸fÔdÂf°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü dþ»ff dVfÃff Ad²fIYfSXe ³fZ ´fif¨ff¹fÊ AüSX ³fûOX»f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû þfSXe d³fQZÊVf ¸fZÔ IYWXf WX` dIY Àf·fe d³fþe dVfÃf¯f ÀfÔÀ±ff³fûÔ IZY ´fifSXÔd·fIY IYÃff ´fWX»fe A±fUf ³fÀfÊSXe IYe CX´f»f²f ÀfeMXûÔ IYe þf³fIYfSXe EIYÂf IYSX Afg³f»ffB³f ´fidUá IYSXZÔÜ 20 À±ff³fûÔ ´fSX »f¦ff ßf¸f VfdöY IY»¹ff¯f dVfdUSX Qb¦fÊÜ ¸fWXf´füSX ßfe¸f°fe ¨fÔdQiIYf ¨fÔQifIYSX EUÔ Af¹fböY EÀfIZY Àfb³QSXf³fe IZY d³fQZÊVf ´fSX ³f¦fSX d³f¦f¸f ÃfZÂf IZY ´fÔþeIÈY°f AÀfÔ¦fdNX°f IY¸fÊIYfSXûÔ IYf ´fi²ff³f¸fÔÂfe þeU³f ª¹fûd°f fe¸ff ¹fûþ³ff °f±ff ´fi²ff³f¸fÔÂfe ÀfbSXÃff fe¸ff ¹fûþ³ff IZY °fWX° Afþ UfOXÊ IiYÔ0 01 ÀfZ 60 UfOXÊ IZY dUd·f³³f 20 À±ff³fûÔ ´fSX ßf¸f VfdöY IY»¹ff¯f dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ IYû Jb»fZ ¸fZÔ Vfü¨f¸fböY f³ff³fZ ´fbSXþûSX IYûdVfVf IYe þf SXWXe WX`Ü dþ»fZ ¸fZÔ »f¦ff°ffSX IYf¦fþûÔ ¸fZÔ AûOXeERY ¦ffÔU f³ffIYSX Jcf UfWXUfWXe »fbMXe þf SXWXe WX`, þfdIY ²fSXf°f»f ´fSX þWXfÔ Vfü¨ff»f¹fûÔ IYf d³f¸ffʯf A²fcSXf WX` °fû UWXeÔ Af ·fe AûOXeERY ¦ffÔU IZY »fû¦f Jb»fZ ¸fZÔ Vfü¨f þf SXWXZ WX`ÔÜ BÀfe °fSXWX IYf EIY ¦ffÔU IZYIYSXf·ffMX WX`Ü Af´fIYûÔ f°ff QZÔ dIY þ`þ`´fbSX dUIYfÀfJÔOX AÔ°f¦fÊ°f ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f dþ»fZ IZY IYfÔ¦fZiÀfe CX´fUfÀf IYSXZÔ¦fZ Afþ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ ·ffSX°f fÔQ IZY QüSXf³f ·ffþ´ff VffdÀf°f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ dWXÔÀfIY §fMX³ffAûÔ AüSX d³fQûÊ¿f »fû¦fûÔ IYe ¸fü°fûÔ ´fSX IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ÀfSXIYfSX IYû §fZSXf WX`Ü UWXeÔ dUSXû²f ¸fZÔ ´fiQZVf IZY Àf·fe dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹fûÔ ¸fZÔ 9 A´fi`»f IYû IYfÔ¦fiZÀfþ³f CX´fUfÀf ´fSX f`NXZÔ¦fZÜ dþ»ff IYfÔ¦fiZZÀf ´fiUöYf SXRYeIY dÀfdðIYe ³fZ f°ff¹ff dIY IYfÔ¦fiZÀf IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ BÀf dQ³f dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹f ¸fZÔ CX´fUfÀf SXJ³fZ IYf d³fQZÊVf dQ¹fZÜ CX´fUfÀf IZY þdSX¹fZ IYfÔ¦fiZÀfþ³f Àf¸fSXÀ°ff, ·ffBʨffSXf, ÀfòfU³ff IYf ÀfÔQZVf QZ³fZ IYe IYûdVfVf WXû¦feÜ ·ffSX°f fÔQ IZY QüSXf³f ·ffþ´ff VffdÀf°f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ dWXÔÀfIY §fMX³ffAûÔ ´fSX IYfÔ¦fiZÀf IZY dþ»ff²¹fÃf ³fZ dQ³fZVf Vf¸ffÊ ³fZ ÀfSXIYfSX ´fSX AfSXû´f »f¦ff¹ff WX` dIY BÀf dWXÔÀfIY §fMX³ff ÀfZ QZVf IZY ¸f³fWXSX³f JcÔMXZ, ¸fWXf¸fÔÂfe ÀfbJSXf¸f ¸f²fbIYSX, Aþf ¸fû¨ffÊ ¸fÔOX»f A²¹fÃf QZVf-´fiQZVf IZY dWXÔÀfIY §fMX³ffAûÔ IYf þ°ffEÔ¦fZ dUSXû²f Àff¸ffdþIY °ff³fZ-ff³fZ IYû ·ffSXe Ãfd°f WXbBÊ WX`Ü IZY³Qi IYe ¸fûQe ÀfSXIYfSX AüSX SXfª¹f IZY ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX ³fZ dWXÔÀff SXûIY³fZ ¸fZÔ IYûBÊ NXûÀf IYQ¸f ³fWXeÔ CXNXf¹ff WX`, BÀfÀfZ þf³f¸ff»f IYû Ãfd°f ´fWXbÔ¨fe WX`Ü BÀfe IYOÞXe ¸fZÔ 9 A´fi`»f Àfû¸fUfSX IYû ÀfbfWX 11 fþZ ÀfZ þfÔþ¦feSX ffþfSX ´ffSXf dÀ±f°f ff´fc ¨füIY ¸fZÔ SXf¿MÑXd´f°ff ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe IYe ´fid°f¸ff IZY Àf¸fÃf ÀffÔÀfQ dþ»ff ´fi·ffSXe ßfe¸f°fe Lf¹ff U¸ffÊ U dU²ff¹fIY õ¹f ¸fû°fe»ff»f QZUfÔ¦f³f, ¨fb³³fe»ff»f ÀffWXc EUÔ dþ»fZ IZY UdSXâ IYfÔ¦fiZÀfþ³fûÔ IYe CX´fdÀ±fd°f ¸fZÔ dþ»fZ ·fSX IZY IYfÔ¦fiZÀfþ³f CX´fUfÀf ´fSX f`NXZÔ¦fZÜ dþ»ff IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf dQ³fZVf Vf¸ffÊ ³fZ dþ»fZ IZY Àf·fe »ffgIY IYfÔ¦fiZZÀf A²¹fÃfûÔ U IYfÔ¦fiZÀfþ³f ¸fû¨ffÊ ÀfÔ¦fNX³f IZY ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IYû CX´fUfÀf À±f»f ´fSX ´fWXbÔ¨fIYSX ÀfRY»f f³ff³fZ IYe A´fe»f IYe WX`Ü ¸f³fûWXSX VffÀÂfe, Af³fÔQ IbYSXZÊ, d´fLOÞXf U¦fÊ ¸fû¨ffÊ SXfþIbY¸ffSX ÀffWXc, ¹fbUf ¸fû¨ffÊ dIYdIYSXQf ¦ffÔU ¸fZÔ WXbBÊ ÀfOÞXIY Qb§fÊMX³ff ´fbd»fÀf ³fZ QþÊ dIY¹ff A´fSXf²f AIY»fÀfSXf IYû fe°fZ dQÀfÔfSX ¸ffWX ¸fZÔ AûOXeERY §fûd¿f°f dIY¹ff ¦f¹ff ±ff, »fZdIY³f BÀf ´fÔ¨ff¹f°f IZY Afdßf°f ¦fif¸f IZYIYSXf·ffMX ¸fZÔ A·fe °fe³f Qþʳf ÀfZ Ad²fIY §fSXûÔ ¸fZÔ Vfü¨ff»f¹f WXe ³fWXeÔ WX`Ü dIYÀfe ·fe ´fÔ¨ff¹f°f IYû AûOXeERY °f·fe §fûd¿f°f dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`, þf UWXfÔ IZY Vf°f-´fid°fVf°f §fSXûÔ ¸fZÔ Vfü¨ff»f¹f IYf d³f¸ffʯf ´fcSXf WXû þfEÜ B²fSX, ¦fif¸f IZYIYSXf·ffMX IZY IYSXef 40 §fSXûÔ ¸fZÔ Vfü¨ff»f¹f ³fWXeÔ f³f³fZ ■ dU²ff¹fIY ³fZ ÀfüÔQ¹feÊIYSX¯f IYe ²fe¸fe ¦fd°f ÀfZ þ°ffBÊ ³ffSXfþ¦fe Àf³f°f ÀffWXc, SXf¸f»ff»f IYV¹f´f, dU´fe³f, ¸f³fûþ Àf°¹fZ³Qi, CXØf¸f Àfû³fe, ³fe»fc ¨fÔQZ»f ÀfdWX°f fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ IYf¹fÊIY°ffÊ CX´fdÀ±f°f SXWXZÜ »fZdIY³f IYf¹fÊ IYe ²fe¸fe ¦fd°f IZY ¨f»f°fZ JfÀfIYSX ¦f¸feÊ ¸fZÔ d³fÀ°ffSX IYe ¦fÔ·feSX Àf¸fÀ¹ff JOÞXe WXû ¦fBÊ WX`Ü BÀf °ff»fff IYf CX´f¹fû¦f VfWXSX IZY °feÀf RYeÀfQe »fû¦f IYSX°fZ ±fZ, »fZdIY³f WXÀfQZU ³fQe dÀfÔ¨ffBÊ BÊBÊ EÀfE»f ¹ffQU d³f»fÔdf°f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ þ»f ÀfÔÀff²f³f dU·ff¦f ³fZ WXfBÊIYûMXÊ IZY AU¸ff³f³ff ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f EIY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IYfSXÊUfBÊ IYSX°fZ WXbE WXÀfQZU ³fWXSX þ»f ´fifÔ²f ÀfÔ·ff¦f,þfÔþ¦feSX IZY ´fi·ffSXe IYf¹fÊ´ff»f³f Ad·f¹fÔ°ff EÀfE»f ¹ffQU IYû °f°IYf»f ´fi·ffU ÀfZ d³f»fÔdf°f IYSX dQ¹ff WX`Ü d³f»fÔf³f AUd²f ¸fZÔ EÀfE»f ¹ffQU IYû A²feÃf¯f Ad·f¹fÔ°ff IYf¹ffÊ»f¹f B³QifU°fe ´fdSX¹fûþ³ff ¸fÔOX»f þ¦fQ»f´fbSX ¸fZÔ AMX`¨f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIZY A»ffUf d¸f³fe¸ff°ff ffÔ¦fû ´fdSX¹fûþ³ff IZY ¸fb£¹f Ad·f¹fÔ°ff AfSXE³f dQ½¹f IYû ³fûdMXÀf þfSXe IYSX EIY Àf~fWX IZY ·fe°fSX þUff ¸ffÔ¦ff ¦f¹ff WX`Ü þf³fIYfSXe IZY ¸fb°ffdfIY, VfVffÔIY dÀfÔWX dU÷Yð LØfeÀf¦fPÞX VffÀf³f IZY EIY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX WXfBÊIYûMXÊ ¸fZÔ IZY Àff±f WXe SXf¸fffÔ²ff °ff»fff IZY ÀfcJ þf³fZ ÀfZ ¹fWXfÔ d³fÀ°ffSX IYe ¦fÔ·feSX Àf¸fÀ¹ff JOÞXe WXû ¦fBÊ WX`Ü d³fÀ°ffSX IYe Àf¸fÀ¹ff ÀfZ þbÓf SXWXZ »fû¦fûÔ ³fZ dU²ff¹fIY QZUfÔ¦f³f ÀfZ ÀfÔ´fIYÊ IYSX AU¸ff³f³ff ¹ffd¨fIYf Qf¹fSX IYe ¦fBÊ ±feÜ BÀf ¹ffd¨fIYf IYe Àfb³fUfBÊ IZY ffQ WXfBÊIYûMXÊ ³fZ þ»f ÀfÔÀff²f³f dU·ff¦f IYû ³fûdMXÀf þfSXe IYSX Qû¿fe Ad²fIYfSXe IZY dJ»ffRY IYfSXÊUfBÊ IZY d³fQZÊVf dQE ±fZÜ WXfBÊIYûMXÊ IZY d³fQZÊVf IZY ffQ þ»f ÀfÔÀff²f³f dU·ff¦f IZY Àfd¨fU Àfû³f¸fd¯f fûSXf ³fZ dU·ff¦f IZY ´fi¸fbJ A´f³fe ½¹f±ff Àfb³ffBÊÜ dU²ff¹fIY ³fZ IYf¸f IYe ²fe¸fe ¦fd°f ´fSX ³ffSXfþ¦fe þfdWXSX IYSX°fZ WXbE ³f´ff IZY BÊBÊ E¸fIZY U¸ffÊ IYû IYf¸f ¸fZÔ ¦fd°f »ff³fZ IZY d³fQZÊVf dQEÜ Ad·f¹fÔ°ff ÀfZ ´fcSXZ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ dSX´fûMXÊ °f»ff IYe ±feÜ ´fi¸fbJ Ad·f¹fÔ°ff ³fZ BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ A´f³fe dSX´fûMXÊ ÀfüÔ´fe, dþÀf¸fZÔ EÀfE»f ¹ffQU IYû WXfBÊIYûMXÊ IYe AU¸ff³f³ff IYf Qû¿fe f°ff¹ff ¦f¹ff AüSX BÀfe dSX´fûMXÊ IZY Af²ffSX ´fSX dU·ff¦f ³fZ ´fi·ffSXe IYf¹fÊ´ff»f³f Ad·f¹fÔ°ff IYû d³f»fÔdf°f IYSX dQ¹ff VffÔd°f þeOXe ´»ffÔMX IZY OXf¹fSXZ¢MXSX ´fSX ²fûJf²fOÞXe IYf AfSXû´f ■ ´f˜Z IYe ·fcd¸f IYû ´fMXUfSXe ÀfZ d¸f»fe·f¦f°f IYSX IiY¹f IYSX³fZ IYe dVfIYf¹f°f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ BÔMXIY IZY ´fiQZVff²¹fÃf Qe´fIY QbfZ ³fZ ¸fWXbQf ¦ffÔU ¸fZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f VffÔd°f þeOXe ´fifBUZMX d»fd¸fMXZOX EUÔ ¸fbd£°f¹ffSX SXf¸fþe SXfNXüSX WX»IYf ´fMXUfSXe ´fSX þ¸fe³f RYþeUfÊOÞXZ IYf Àf³fÀf³feJZþ AfSXû´f »f¦ff¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¸ff¸f»fZ IYe dVfIYf¹f°f VffÀf³f-´fiVffÀf³f ÀfZ IYSX°fZ WXbE IÔY´f³fe IZY OXf¹fSXZ¢MXSX A³fc´f A¦fiUf»f U ´fMXUfSXe IZY dJ»ffRY ²fûJf²fOÞXe IYf A´fSXf²f QþÊ IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe WX`Ü SXf¿MÑXe¹f ¸fþQcSX IYfÔ¦fiZÀf BÔMXIY IZY LØfeÀf¦fPÞX ´fiQZVff²¹fÃf Qe´fIY QbfZ ³fZ IY»fZ¢MXSX- EÀf´fe ÀfZ IYe A´f³fe dVfIYf¹f°f ¸fZÔ IYWXf WX` dIY ¸fWXbQf ¦ffÔU IYe ¦fü¨fSX IZY ffUþcQ Àfü ´fid°fVf°f Vfü¨ff»f¹f d³f¸ffʯf IYe dSX´fûdMXÔÊÔ¦f QZ Qe ¦fBÊÜ BÀf ¦fÔ·feSX »ff´fSXUfWXe IYe dVfIYf¹f°f þf þ³f´fQ ÀfeBÊAû þ¹f´fiIYfVf Vfb¢»ff °fIY ´fWXbÔ¨fe °fû CX³fIZY ·fe WXûVf CXOÞX ¦fEÜ CX³WXûÔ³fZ ¸füIZY ´fSX þfIYSX þf QZJf °fû UfIYBÊ IYf¦fþ ¸fZÔ AûOXeERY ¦fif¸f §fûd¿f°f dIYE þf³fZ IYe þf³fIYfSXe Àff¸f³fZ AfBÊÜ CX³WXûÔ³fZ °f°IYf»f Vfü¨ff»f¹f d³f¸ffʯf ´fcSXf IYSXf³fZ IZY d³fQZÊVf dQE WX`ÔÜ ·fcd¸f EUÔ LûMXZ fOÞXZ ÓffOÞX IZY þÔ¦f»f IYe þ¸fe³f IYû þf»fÀffþe IYSX°fZ WXbE IiY¹f-dUIiY¹f IYSX³fZ IYe ¸füdJIY dVfIYf¹f°f ´fif~ WXbBÊ ±feÜ BÀf ´fSX þf QÀ°ffUZþûÔ IYf AU»fûIY³f dIY¹ff ¦f¹ff °fû ¦fif¸f ¸fWXbQf ¸fZÔ dÀ±f°f VffÀfIYe¹f ·fcd¸f JÀfSXf ³fÔfSX 1508 SXIYff 187 AfdJSX I`YÀfZ IYSX Qe MÑ`dIÔY¦f f°ff¹ff þf SXWXf WX` Vfü¨ff»f¹f d³f¸ffʯf A²fcSXf WXû³fZ IZY ffUþcQ VffÀf³f´fiVffÀf³f IYe AfÔJûÔ ¸fZÔ ²fc»f ÓfûÔIY³fZZ ´fÔ¨ff¹f°f Àfd¨fU ³fZ IYûBÊ IYÀfSX ³fWXeÔ LûOÞXeÜ Àfd¨fU ³fZ IZYIYSXf·ffMX ¦ffÔU IZY Àf·fe §fSXûÔ ¸fZÔ Vfü¨ff»f¹f ³fWXeÔ f³f³fZ IZY ffUþcQ Vf°f ´fid°fVf°f §fSXûÔ ¸fZÔ Vfü¨ff»f¹f IYe dSX´fûdMXÔʦf ´fiVffÀf³f IYû QZ QeÜ ·fûd±f¹ff IZY ¸fÔOX»f ¸fWXf¸fÔÂfe ÀfÔþc ¨fÔQif ³fZ ¸ff¸f»fZ IYe dVfIYf¹f°f þf þ³f´fQ ÀfeBÊAû ÀfZ IYe, °ff ´fcSXf IYf ´fcSXf ¸ff¸f»ff Àff¸f³fZ Af ¦f¹ffÜ Af QZJ³ff WX` ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fÔ¨ff¹f°f Àfd¨fU IZY dJ»ffRY dIYÀf °fSXWX IYfSXÊUfBÊ IYe þf°fe WX`Ü Àff¸f³fZ AfBÊ ¦fOÞXfOÞXe IZYIYSXf·ffMX ¦ffÔU ¸fZÔ Vfü¨ff»f¹f IYf d³f¸ffʯf ´fcSXf dIYE df³ff ´fÔ¨ff¹f°f IYû AûOXeERY §fûd¿f°f dIYE þf³fZ IYe dVfIYf¹f°f d¸f»fe ±feÜ BÀf ´fSX ¦ffÔU IYf d³fSXeÃf¯f dIY¹ff ¦f¹ff, °ff ¦fOÞXfOÞXe Àff¸f³fZ AfBÊÜ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Qûd¿f¹fûÔ IZY dJ»ffRY IYfSXÊUfBÊ IYSX³fZ dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ÀfeBÊAû AüSX EÀfOXeE¸f IYû ´fid°fUZQ³f ·fZþf þfE¦ffÜ þ¹f´fiIYfVf Vfb¢»ff, ÀfeBÊAû, þ³f´fQ þ`þ`´fbSX EIYOÞX ·fcd¸f þû d¸fVf»f ´fÔþe U¿fÊ 1928-29 IZY A³fbÀffSX §ffÀf ·fcd¸f ¸fQ ¸fZÔ QþÊ WX`Ü BÀfZ VffÀf³f õfSXf IbYL ·fcd¸f IYû ¦ffÔU IZY d³f²fʳf EUÔ ·fcd¸fWXe³f AfdQUfÀfe U¦fÊ EUÔ A³¹f U¦fÊ IZY IbYL »fû¦fûÔ IYû Àfþe ·ffþe U JZ°fe IYSX³fZ IZY d»fE ´f˜f þfSXe IY»fVf ¹ffÂff IZY Àff±f ßfe¸fQÐ ·ff¦fU°f Afþ ÀfZ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ þ`þ`´fbSX ÃfZÂf IZY ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f dIYdIYSXQf IZY CX´fSX´ffSXf ¸fZÔ fQie ´fMXZ»f IZY d³fUfÀf ¸fZÔ 8 A´fi`»f IYû ÀfbfWX IY»fVf ¹ffÂff, ÀfUÊQZUe QZU°ff Af”f³f, ´fcþ³f EUÔ ²fbÔ²fIYfSXe ¸fûÃf IZY Àff±f ßfe¸fQÐ ·ff¦fU°f ¸fWXf´fbSXf¯f Äff³f ¹fÄf IY±ff IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þfE¦ffÜ ·ff¦fU°f ¸fZÔ 9 A´fi`»f IYû ´fSXedÃf°f þ³¸f EUÔ IYd´f»f AU°ffSX, 10 A´fi`»f IYû Àf°fe IY±ff EUÔ ²fbiU ¨fdSXÂf IY±ff U ·fSX°f ¨fdSXÂf, 11 A´fi`»f IYû Aþfd¸f»f IY±ff, UÈØffÀfbSX EUÔ ´fiWX»ffQ ¨fdSXÂf, 12 A´fi`»f IYû ¦fþZÔQi ¸fûÃf, ßfeSXf¸f ¨fdSX°f EUÔ ßfe IÈY¿¯f þ³¸fû°ÀfU, 13 A´fi`»f IYû ßfe IÈY¿¯f IYe ff»f »fe»ff, SXfÀf»fe»ff EUÔ ÷Y¢¸f¯fe ¸fÔ¦f»f CX°ÀfU, 14 A´fi`»f IYû ßfe IÈY¿¯f dUUfWX EUÔ ÀfbQf¸ff ¨fdSXÂf, 15 A´fi`»f IYû ·ff¦fU°f ¸fWXf°¸f, ´fSXedÃf°f ¸fûÃf ·ff¦fU°f Àf¸ff´f³f EUÔ ¨fPÞXûÂfe, 16 A´fi`»f IYû ¦fe°ff ´ffNX, °fb»fÀfe U¿ffÊ, WXU³f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ UWXeÔ ´fMXUfSXe dSXIYfOXÊ fe-U³f JÀfSXf ¸fZÔ ´f˜ZQfSX IZY ³ff¸f ÀfZ ÀfÃf¸f VffÀfIYe¹f ·fcd¸f ´f˜Z ÀfZ ´fif~ AWXÀ°ffÔ°fSX¯fe¹f WXû°fZ ¨f»f SXWXf ±ff, dþÀf¸fZÔ U¿fÊ 2010 ¸fZÔ CXöY »fû¦fûÔ õfSXf Af´fÀfe ÀffÔNX¦ffÔNX IYSX df³ff dIYÀfe ÀfÃf¸f Ad²fIYfSXe IYe A³fb¸fd°f f¦f`SX ´fc¯ffWXÊbd°f, fifšf¯f ·fûþ³f EUÔ ·ff¦fU°f ·f¦fUf³f IYe dUQfBÊ WXû¦feÜ IY±ff IYf Àf¸f¹f ÀfbfWX 9 ÀfZ Qû´fWXSX 12 fþZ °fIY EUÔ Qû´fWXSX 3 fþZ ÀfZ Vff¸f 6 fþZ °fIY ¨f»fZ¦ffÜ IY±ff ½¹ffÀf ·f`Àf¸fbOÞXe IZY ´fÔdOX°f VfZJSX ´fiÀffQ ¨f°fbUZQeÊ WX`ÔÜ UWXeÔ dIYdIYSXQf IZY USX¯f ¸fWXSXfþ, dUþ¹f Vf¸ffÊ WX`ÔÜ ßfe¸fQÐ ·ff¦fU°f ¸fWXf´fbSXf¯f Äff³f ¹fÄf IY±ff IYf Af¹fûþIY fQie ´fMXZ»f, VfüJe»ff»f ´fMXZ»f, fÔVfe»ff»f ´fMXZ»f, fÔVfe»ff»f ´fMXZ»f, Aû¸f´fiIYfVf ´fMXZ»f, ¨fÔQiVfZJSX ´fMXZ»f AfdQ WX`ÔÜ WXfBÊIYûMXÊ IYe AU¸ff³f³ff IYSX³fZ ´fSX WXbBÊ IYfSXÊUfBÊ C M Y K C M Y K C M Y K CXöY ·fcd¸f IYû RYþeÊ °fSXeIZY ÀfZ IiY¹f dUIiY¹f IYSX U°fʸff³f ¸fZÔ VffÔd°f OXeþe ´fifBUZMX d»fd¸fMXZOX ´»ffÔMX »f¦ffIYSX C ½¹fUÀffd¹fIY CX´f¹fû¦f dIY¹ff þf SXWXf M WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IÔY´f³fe IZY Y OXf¹fSXZ¢MXSX U ´fMXUfSXe IZY dJ»ffRY K A´fSXf²f QþÊ IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe WX`Ü