Views
2 months ago

1972 Konteynerle Ġlgili Gümrük SözleĢmesi

Ek 6-Kroki No 1 Branda

Ek 6-Kroki No 1 Branda Bağlama Tertibatı AĢağıda Ģekli görülen tertibat Ek 4‟ün 4.maddesinin 6 (a) altparagrafının hükümlerine uyar. 26

Ek 6 Kroki No.2 KONTEYNERLERĠN KÖġE DÖKÜMLERĠ ETRAFINA BRANDANIN TUTTURULMASINA ĠLĠġKĠN TERTĠBAT AĢağıda Ģekli görülen tertibat, Ek 4‟ün 4.maddesinin 6(a) paragrafının hükümlerine uyar. Ek 6-Kroki No 3 KONTEYNER BRANDALARININ BAĞLANMASINA ĠLĠġKĠN BĠR TERTĠBAT ÖRNEĞĠ AĢağıda Ģekli görülen tertibat, Ek 4‟ün 4.maddesinin 10.paragrafının son kısmındaki hükümlere uyar. Ayrıca Ek 4‟ün 4.maddesinin 6.paragrafının hükümlerine de uyar. 27

Netherlands Yearbook - 1972
1972 Signa Brochure.pdf - Formula Boats
חוק המזונות (הבטחת תשלום) התשל"ב - 1972
Å UMARSKI LIST 1-2/1972
1972 1979 1985 1994 2004 2010 - Planica
Taternik 3 1972 - Polski Związek Alpinizmu
1972 Kawasaki G5 four page Brochure pdf file 702.8 kb
1972-1160/61 (Apollo 17) - Petites Ondes
Å UMARSKI LIST 3-4/1972
HP 8620 Family Technical Datasheet June 1972 ( PDF, 6.6 Mo )