Perbandingan Manifesto by MPNPoll

Bahan rujukan tentang perbandingan Manifesto PRU14 oleh MPNPoll

The Motivation Manifesto by Brendon Burchard | Summary Analysis
AAP Varansi Manifesto 2014
The Motivation Manifesto by Brendon Burchard | Summary Analysis
MANIFESTO
A manifesto for safer communities - welsh language version - Sustrans
2015 Wales General Election Manifesto CYM
Tomás for Academic Officer!
Portfolio 2017 by Natthida
AMERICA by V.Toohey - HTAV
Apart by Evgeny Feldman