Views
7 months ago

UNIVERZITET U TUZLI - VODIČ ZA BUDUĆE STUDENTE 2018/19

Filozofski fakultet

Filozofski fakultet Ulica Tihomila Markovića 1 75000 Tuzla Bosna i Hercegovina ++387/(0)35/30 63 31 Studentska služba ++387/(0) 35/30 63 42 www.ff.untz.ba III ciklus Studijski program - Historija - Stari vijek - Historija Bosne i Hercegovine u XIX i XX stoljeću - Književnost - Komunikologija - Lingvistika Filozofski fakultet nudi budućim studentima 11 studijskih programa na prvom ciklusu studija, 21 program na drugom (master) i 5 programa na trećem (doktorskom) ciklusa studija. Svi studijski programi na Fakultetu oblikovani su prema europskim načelima visokog obrazovanja, utemeljeni su na naučnom, stručnom i pedagoškom znanju i iskustvu, te principima otvorenosti, raznolikosti, modularnosti i mobilnosti studija. DEKAN Dr. sc. Nihada Delibegović Džanić, vanr. prof. E-mail: dekan.ff@untz.ba Tel.: 035/306-331 PRODEKANI PRODEKANI ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA Dr. sc. Sanja Berberović, vanr. prof. E-mail: sanja.berberovic@untz.ba Tel.: 035/306-368 PRODEKANI ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA Dr. sc. Ljubica Tomić Selimović, doc. E-mail: ljubica.tomic@untz.ba Tel.: 035/306-368 - 9 - PRODEKAN ZA NAUČNO- -ISTRAŽIVAČKI RAD Dr. sc. Mirza Mahmutović, doc. E-mail: mirza.mahmutovic@untz.ba Tel.: 035/306-366 VODITELJICA TREĆEG CIKLUSA STUDIJA Dr. sc. Adisa Imamović, red. prof. E-mail: adisa.imamovic@untz.ba Tel.: 035/306-331

Mašinski fakultet Ulica Univerzitetska 4 75000 Tuzla Bosna i Hercegovina ++387/(0)35/32 09 20 Studentska služba ++387/(0) 35/32 09 24 www.mf.untz.ba I ciklus - studijski programi - Energetsko mašinstvo - Proizvodno mašinstvo – Mehatronika II ciklus studija - studijski program - Termoenergetika, Održiva energija i okolina - Proizvodne tehnologije, Industrijski inženjering – Mehatronika III ciklus studija Doktorski studij - Termoenergetika, - Održiva energija i okolina, - Proizvodne tehnologije, - Industrijski inženjering, - Mehatronika, - Mašinske konstrukcije II Ciklus Upis na studij vrši se na osnovu javnog konkursa kojeg raspisuje i njegov sadržaj utvrđuje Senat, na prijedlog NNV/UNV fakulteta/ADU-a. Pravo upisa na II ciklus studija imaju sva lica koja su završila I ciklus studija mašinskog fakulteta u trajanju od 4 godine, tj. sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova, a klasifikacija i izbor kandidata za upis vrši se na osnovu rezultata postignutih tokom I ciklusa studija, te drugih kriterija u skladu s procedurama koje utvrđuje Senat Univerziteta u Tuzli. Ostali uslovi za upis kandidata i druga pitanja koja se odnose na II ciklus studija, bliže se utvrđuju Statutom Univerziteta u Tuzli, Pravilnikom o studiju II ciklusa i studijskim programom. DEKAN Dr.sc. Denijal Sprečić, red. prof. E-mail: denijal.sprecic@untz.ba Tel.: 035/320-920 PRODEKANI PRODEKAN ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA Dr.sc. Slađan Lovrić, doc. E-mail: sladjan.lovric@untz.ba Tel.: 035/320-926 PRODEKAN ZA NAUČNO- ISTRAŽIVAČKI RAD Dr.sc. Indira Buljubašić, vanr. prof. E-mail: indira.buljubasic@untz.ba Tel.: 035/320-925 - 10 - VODITELJ DRUGOG CIKLUSA STUDIJA Dr.sc. Izudin Delić, doc. E-mail: izudin.delic@untz.ba Tel.: 035 320 936 VODITELJ TREĆEG CIKLUSA STUDIJA Dr. sc. Sead Delalić, red. prof. E-mail: sead.delalic@untz.ba Tel.: 035 320 933

VODIČ ZA BRUCOŠE - Univerzitet u Zenici
Vodič za buduće studente - PBF - Sveučilište u Zagrebu
I ciklus studija - Fakultet za saobraćaj i komunikacije
HEMIJA II ciklus 201.. - PMF - Univerzitet u Tuzli
HEMIJA II ciklus 201.. - PMF - Univerzitet u Tuzli
ECT(A)S - vodič za nastavnike i studente - Univerzitet u Zenici
Geografski studij - PMF - Univerzitet u Tuzli
Vodič za studente (u pdf formatu, 9,31 MB) - HR
Vodič za studente UFOS - Učiteljski fakultet u Osijeku
Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet Sarajevo Preliminarna ...
Vodič za brucoše - Zdravstveni fakultet Zenica - Univerzitet u Zenici
VODIČ ZA STUDENTE - Sveučilište u Splitu
KARTON ZGRADE/OBJEKTA - PMF - Univerzitet u Tuzli
UNIVERZITET U TUZLI Å kolska: 2008./09.g. PRIRODNO ...
UNIVERZITET U TUZLI Prirodno-matematčki fakultet Odsjek-Hemija ...
Studijski program poslijediplomskog specijalističkog studija
Informator - Fakultet za fizicku hemiju - Univerzitet u Beogradu
Konkurs za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ...
Crevni helminti čoveka - Medicinski fakultet - Univerzitet u Beogradu
Studijski program - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Studijski program stručnog studija strojarstva - Tehnički fakultet u ...
DRUGI KONKURSNI ROK za upis studenata u I godinu ... - PMF
univerzitet u sarajevu filozofski fakultet u sarajevu suvremena ...
ispitna pitanja - Ekonomski fakultet Subotica - Univerzitet u Novom ...
Slobodna mjesta za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija ...
Nastavni plan i program za drugi ciklus - Fizika u obrazovanju - PMF
Tabela nastavnika - Fakultet za fizičku hemiju - Univerzitet u Beogradu
Upitnik za nastavnike - biblioteka i KOBSON - Univerzitet u Novom ...
Tabela nastavnika - Fakultet za fizicku hemiju - Univerzitet u Beogradu
ii konkursni rok za upis studenata u i godinu osnovnih studija ... - GAF