Views
6 months ago

UNIVERZITET U TUZLI - VODIČ ZA BUDUĆE STUDENTE 2018/19

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Ulica Univerzitetska 2 75000 Tuzla Bosna i Hercegovina ++387/(0)35/32 05 50 Studentska služba ++387/(0) 35/32 05 60 www.rggf.untz.ba 5 Studijskih odsjeka - Rudarstvo - Geologija - Građevinarstvo - Sigurnost i pomoć - Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina I ciklus 5 studijskih programa - Rudarstvo - Geologija - Građevinarstvo - Sigurnost i pomoć - Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina Nastavni proces na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu organizovan je na I i II ciklusu kroz pet studijskih programa/odsjeka, nastavno-naučna djelatnost izvodi se u kabinetima, učionicama i laboratorijama, a dio praktične nastave i vježbi u rudnicima, na terenima i gradilištima. Prvi ciklus studja traje četiri akademske godine u kojima studenti ostvaruju 240 ECTS i stiču diplome Bachelor-inženjer sa naznakom završenog studijskog programa (rudarstva, geologije, građevinarstva, sigurnosti i pomoći ili rudarstva za bušotinsku eksploataciju). Drugi ciklus studija traje jednu akademsku godinu i vrednuje se 60 ECTS. Realizuje se na pet studijskih programa/odsjeka i 9 usmjerenja. Studenti po završetku studija stiču diplomu Magistar, sa naznakom studijskog programa i usmjerenja. Treći cikus-doktorski studij organizuje se od ak. 2018/19. godine na studijskim programima Građevinarstvo-Hidrotehnika, Geologija i Rudarstvo. DEKAN Dr. sc. Kemal Gutić, vanr. prof. E-mail: dekan.rggf@untz.ba Tel.: 035/320-550 PRODEKAN ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA Dr. sc. Indira Sijerčić, vanr. prof. E-mail: indira.sijercic@untz.ba Tel.: 035/320-559 PRODEKAN ZA NAUČNO- -ISTRAŽIVAČKI RAD Dr. sc. Nedim Suljić, vanr. prof. E-mail: nedim.suljic@untz.ba Tel.: 035/320-561 - 15 - VODITELJ II CIKLUSA STUDIJA Dr. sc. Zijad Požegić, doc. E-mail: zijad.pozegic@untz.ba Tel.: 035/320-120 VODITELJ III CIKLUSA STUDIJA Dr. sc. Nedim Suljić, vanr. prof. E-mail: nedim.suljic@untz.ba Tel.: 035/320-561

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Ulica Univerzitetska 2 75000 Tuzla Bosna i Hercegovina ++387/(0)35/32 05 50 Studentska služba ++387/(0) 35/32 05 60 www.rggf.untz.ba II ciklus studija - 5 studijskih programa (9 studijskih usmjerenja) 1. Rudarstvo - Usmjerenje podzemna eksploatacija - Usmjerenje površinska eksploatacija - Usmjerenje priprema mineralnih sirovina, transport i materijali - Usmjerenje geookolinski inženjering i ventilacija - Usmjerenje geotehnika 2. Geologija 3. Građevinarstvo - Usmjerenje građ. konstr. - Usmjerenje saobraćajnice - Usmjerenje hidrotehnika - Usmjerenje geotehnika 4. Sigurnost i pomoć 5. Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina III ciklus studija 3 studijska programa - Građevinarstvo Hidrotehnika - Geologija - Rudarstvo DEKAN Dr. sc. Kemal Gutić, vanr. prof. E-mail: dekan.rggf@untz.ba Tel.: 035/320-550 PRODEKAN ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA Dr. sc. Indira Sijerčić, vanr. prof. E-mail: indira.sijercic@untz.ba Tel.: 035/320-559 PRODEKAN ZA NAUČNO- -ISTRAŽIVAČKI RAD Dr. sc. Nedim Suljić, vanr. prof. E-mail: nedim.suljic@untz.ba Tel.: 035/320-561 - 16 - VODITELJ II CIKLUSA STUDIJA Dr. sc. Zijad Požegić, doc. E-mail: zijad.pozegic@untz.ba Tel.: 035/320-120 VODITELJ III CIKLUSA STUDIJA Dr. sc. Nedim Suljić, vanr. prof. E-mail: nedim.suljic@untz.ba Tel.: 035/320-561

VODIČ ZA BRUCOŠE - Univerzitet u Zenici
Vodič za buduće studente - PBF - Sveučilište u Zagrebu
I ciklus studija - Fakultet za saobraćaj i komunikacije
HEMIJA II ciklus 201.. - PMF - Univerzitet u Tuzli
HEMIJA II ciklus 201.. - PMF - Univerzitet u Tuzli
ECT(A)S - vodič za nastavnike i studente - Univerzitet u Zenici
Geografski studij - PMF - Univerzitet u Tuzli
Vodič za studente (u pdf formatu, 9,31 MB) - HR
Vodič za studente UFOS - Učiteljski fakultet u Osijeku
Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet Sarajevo Preliminarna ...
Vodič za brucoše - Zdravstveni fakultet Zenica - Univerzitet u Zenici
VODIČ ZA STUDENTE - Sveučilište u Splitu
KARTON ZGRADE/OBJEKTA - PMF - Univerzitet u Tuzli
UNIVERZITET U TUZLI Å kolska: 2008./09.g. PRIRODNO ...
UNIVERZITET U TUZLI Prirodno-matematčki fakultet Odsjek-Hemija ...
Studijski program poslijediplomskog specijalističkog studija
Informator - Fakultet za fizicku hemiju - Univerzitet u Beogradu
Konkurs za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ...
Crevni helminti čoveka - Medicinski fakultet - Univerzitet u Beogradu
Studijski program - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Studijski program stručnog studija strojarstva - Tehnički fakultet u ...
DRUGI KONKURSNI ROK za upis studenata u I godinu ... - PMF
univerzitet u sarajevu filozofski fakultet u sarajevu suvremena ...
ispitna pitanja - Ekonomski fakultet Subotica - Univerzitet u Novom ...
Slobodna mjesta za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija ...
Nastavni plan i program za drugi ciklus - Fizika u obrazovanju - PMF
Tabela nastavnika - Fakultet za fizičku hemiju - Univerzitet u Beogradu
Upitnik za nastavnike - biblioteka i KOBSON - Univerzitet u Novom ...
Tabela nastavnika - Fakultet za fizicku hemiju - Univerzitet u Beogradu
ii konkursni rok za upis studenata u i godinu osnovnih studija ... - GAF