Views
6 months ago

UNIVERZITET U TUZLI - VODIČ ZA BUDUĆE STUDENTE 2018/19

Tehnološki fakultet

Tehnološki fakultet Ulica Univerzitetska 8 75000 Tuzla Bosna i Hercegovina ++387/(0)35/32 07 40 Studentska služba ++387/(0) 35/32 07 46 www.tf.untz.ba I ciklus studija - 4 studijska programa (9 studijskih usmjerenja) II ciklus studija - 4 studijska programa (8 studijskih usmjerenja) 1. Hemijsko inženjerstvo i tehnologije Usmjerenje: - Hemijsko inženjerstvo i tehnologija - Ekološko inženjerstvo - Hemija i inženjerstvo materijala 2. Prehrambena tehnologija Usmjerenje: - Prehrambena tehnologija - Kvalitet i sigurnost hrane 3. Inženjerstvo zaštite okoline Usmjerenje: - Inženjerstvo zaštite okoline - Zaštita na radu 4. Agronomija Usmjerenje: - Biljna proizvodnja - Animalna proizvodnja 1. Hemijsko inženjerstvo i tehnologije Usmjerenje: - Hemijsko inženjerstvo - Ekološko inženjerstvo - Hemija i inženjerstvo materijala 2. Prehrambena tehnologija Usmjerenje: - Prehrambeno inženjerstvo - Upravljanje kvalitetom i sigurnošću hrane - Nutricionizam 3. Inženjerstvo zaštite okoline Usmjerenje: - Inženjerstvo zaštite okoline 4. Agronomija Usmjerenje: - Ekološka poljoprivreda DEKAN Dr. sc. Vahida Selimbašić, red. prof. E-mail: dekanat.tf@untz.ba Tel.: 035/320-808 PRODEKAN ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA Dr. sc. Indira Šestan, doc. E-mail: indira.sestan@untz.ba Tel.: 035/320-794 PRODEKAN ZA NAUČNO- -ISTRAŽIVAČKI RAD Dr. sc. Sabina Begić, vanr. prof. E-mail: sabina.begic@untz.ba Tel.: 035/320-787 - 17 - VODITELJ II CIKLUSA STUDIJA Dr.sc. Ramzija Cvrk, vanr. prof. E-mail: ramzija.cvrk@untz.ba Tel.: 035/320-790 VODITELJ III CIKLUSA STUDIJA Dr. sc. Vahida Selimbašić, red. prof. E-mail: vahida.selimbasic@untz.ba Tel: 035/320-805 VODITELJ ZAJEDNIČKOG DOKTORSKOG STUDIJA Dr.sc. Amra Odobašić, red. prof. E-mail: amra.odobasic@untz.ba Tel.: 035/320-803

Tehnološki fakultet Ulica Univerzitetska 8 75000 Tuzla Bosna i Hercegovina ++387/(0)35/32 07 40 Studentska služba ++387/(0) 35/32 07 46 www.tf.untz.ba III ciklus studija - 3 studijska programa Hemijsko inženjerstvo Prehrambeno inženjerstvo Inženjerstvo zaštite okoline Zajednički doktorski studij Tehnološkog i Prirodno-matematičkog fakulteta - 1 studijski program Primjenjena hemija Tehnološki fakultet nudi budućim studentima 4 studijska programa sa 9 studijskih usmjerenja na prvom ciklusu studija, 4 studijska programa sa 8 studijskih usmjerenja na drugom ciklusu studija, tri studijska programa na trećem ciklusu studija i jedan studijski program na zajedničkom doktorskom studiju Tehnološkog i Prirodno-matematičkog fakulteta. Svi studijski programi na Fakultetu oblikovani su prema evropskim akademskim standardima. Pravo upisa na I ciklus studijskih programa Hemijsko inženjerstvo i tehnologije, Prehrambena tehnologija, Inženjerstvo zaštite i okoline i Agronomija imaju svi učenici koji su završili četverogodišnju srednju školu, a klasifikacija i izbor kandidata se vrši u skladu sa Pravilima i procedurama za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koje utvrđuje Senat Univerziteta u Tuzli. Upis na studij se vrši na osnovu Javnog konkursa kojeg raspisuje i njegov sadržaj utvrđuje Senat, na prijedlog NNV-a fakulteta/ADU. DEKAN Dr. sc. Vahida Selimbašić, red. prof. E-mail: dekanat.tf@untz.ba Tel.: 035/320-808 PRODEKAN ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA Dr. sc. Indira Šestan, doc. E-mail: indira.sestan@untz.ba Tel.: 035/320-794 PRODEKAN ZA NAUČNO- -ISTRAŽIVAČKI RAD Dr. sc. Sabina Begić, vanr. prof. E-mail: sabina.begic@untz.ba Tel.: 035/320-787 - 18 - VODITELJ II CIKLUSA STUDIJA Dr.sc. Ramzija Cvrk, vanr. prof. E-mail: ramzija.cvrk@untz.ba Tel.: 035/320-790 VODITELJ III CIKLUSA STUDIJA Dr. sc. Vahida Selimbašić, red. prof. E-mail: vahida.selimbasic@untz.ba Tel: 035/320-805 VODITELJ ZAJEDNIČKOG DOKTORSKOG STUDIJA Dr.sc. Amra Odobašić, red. prof. E-mail: amra.odobasic@untz.ba Tel.: 035/320-803

Vodič za buduće studente - PBF - Sveučilište u Zagrebu
Brucoški vodič za školsku 2009/2010 godinu - Panevropski ...
II ciklus studija - Fakultet za saobraćaj i komunikacije
VODIČ ZA STUDENTE VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU - veleučilište u ...
VODIČ ZA BRUCOŠE - Univerzitet u Zenici
Opšti kurs fizičke hemije I - Fakultet za fizičku hemiju - Univerzitet u ...
I ciklus studija - Fakultet za saobraćaj i komunikacije
HEMIJA II ciklus 201.. - PMF - Univerzitet u Tuzli
HEMIJA II ciklus 201.. - PMF - Univerzitet u Tuzli
ECT(A)S - vodič za nastavnike i studente - Univerzitet u Zenici
Geografski studij - PMF - Univerzitet u Tuzli
Vodič za studente (u pdf formatu, 9,31 MB) - HR
Vodič za studente UFOS - Učiteljski fakultet u Osijeku
Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet Sarajevo Preliminarna ...
Vodič za brucoše - Zdravstveni fakultet Zenica - Univerzitet u Zenici
VODIČ ZA STUDENTE - Sveučilište u Splitu
KARTON ZGRADE/OBJEKTA - PMF - Univerzitet u Tuzli
organizacioni odbor.pdf - PMF - Univerzitet u Tuzli
TEORIJA MJERE - PMF - Univerzitet u Tuzli
Biosistematika kormofita I - PMF - Univerzitet u Tuzli
UNIVERZITET U TUZLI Å kolska: 2008./09.g. PRIRODNO ...
UNIVERZITET U TUZLI Prirodno-matematčki fakultet Odsjek-Hemija ...
Studijski program poslijediplomskog specijalističkog studija
Informator - Fakultet za fizicku hemiju - Univerzitet u Beogradu
infоrmatоr - Tehnoloski fakultet Banja Luka
Konkurs za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ...
ovdje. - Univerzitet u Zenici
Crevni helminti čoveka - Medicinski fakultet - Univerzitet u Beogradu
Konkurs - Filozofski fakultet u Sarajevu
Vodič za brucoše i ostale studente koji trebaju pomoć u snalaženju ...