Views
7 months ago

GOOD EVENING-BHOPAL-09-04-2018

02 ¦fbOX BX½fd³fa¦f,

02 ¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»f SXfª¹f d³f¸ffʯf dU·ff¦f IY¸fʨffSXe ÀfÔ§f ´fiQZVf IZY Àf·fe d³f¸ffʯf dU·ff¦f ¸fZ IYf¹fÊSX°f WXþfSXûÔ Q`d³fIY UZ°f³f·fû¦fe À±ff¹fe IY¸fʨffSXe 11 A´fi`»f IYû ³fe»f¸f ´ffIYÊ ¸fZÔ ²fSX³ff QZÔ¦fZÜ ÀfÔ§f IZY A²¹fÃf VfÔIYS dÀfÔWX ÀfZÔ¦fSX ³fZ ¸fedOX¹ff ÀfZ ¨f¨ffÊ ¸fZÔ IYWXf dIY VffÀf³f õfSXf d³f¹fd¸f°feIYSX¯f IYe ¹fûþ³ff ¸fZÔ QffU ´fcUÊIY Àfd¸¸fd»f°f IYSX³fZ EUÔ ÀfÔdU²ff³f IZY A³fb¨LZQ 14 EUÔ 16 IYf CX»»fÔ§f³f IYSX°fZ WXbE ÀfUûʨ¨f ³¹f¹ff»f¹f õfSXf þfSXe AfQZVfûÔ IYf ´ff»f³f ³fWXe dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀfIZY dUSXû²f ¸fZÔ ÀfÔ§f WXþfSXûÔ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY Àff±f 11 A´fi`»f IYû SXfþ²ff³fe ·fû´ff»f dÀ±f°f ³fe»f¸f ´ffIYÊ, þWfa¦feSXfffQ ¸fZÔ EIY dQUÀfe¹f ²fSX³ff ´fiQVfʳf IYSXZÔ¦fZÜ ÀfZÔ¦fSX IYf IYWX³ff WX` dIY ´fiQZVf IZY Q`d³fIY UZ°f³f·fû¦fe À±ff¹fe IY¸feÊ IY¸fʨffdSX¹fûÔ õfSXf ÀfÔ§f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ U¿fÊ 2008 ÀfZ ³¹ff¹ff»f¹fe³f IYf¹fÊUfWXe IYe þf SXWXe WX`Ü dþÀf¸fZÔ CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f EIY»f ´feNX ¸fZÔ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYe þe°f WXû³fZ IZY ´fV¨ff°f ·fe ¸f²¹f´fiQZVf VffÀf³f õfSXf ¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»f A´f`i»f IYf ´fWX»ff Àf~fWX ¸füÀf¸f IZY d»fE OXfa½ffOXû»f IYSX³fZ ½ff»ff f³ff WbXAf W`XÜ °ff´f¸ff³f ¸fZÔ ³f °fû dÀ±fSX°ff W`X AüSX ³f WXe dIYÀfe ´fiIYfSX IYf IYûBÊX ÀfWXe A³fb¸ff³f »f¦ff ´ff SXWXf W`XÜ EZÀfZ WXf»ff°f ¸fZÔ ¸füÀf¸f ¸fZÔ A¨ff³fIY AfE fQ»ffU IZY IYfSX¯f °fZþ ²fc´f AüSX ¦f¸feÊ ÀfZ Af¸fþ³f IYû SXfWX°f d¸f»f°fe dQ£f SXWXe W`XÜ fe°ff dQ½fÀf SXdUUfSX dQ³f·fSX ¸füÀf¸f JbVf³fb¸ff SXWXfÜ UWXe fe°fe SXf°f ´fiQZVf·f IZY IYBÊ B»ffIYûÔ ¸fZÔ WX»IYe fcÔQfffÔQe WXbBÊÜ ¸füÀf¸f IZY fQ»ffU IZY IYfSX¯f VfWXSX ¸fZÔ NXÔOXIY ·fe ¸fWXÀfcÀf IYe ¦fBÊÜ A´fi`»f IZY ´fWX»fZ Àf~fWX ¸fZÔ ´fiQZVf·fSX ¸fZÔ ¦f¸feÊ IYf AÀfSX »f¦ff°ffSX fPÞX°ff WXbAf ±ff, »fZdIY³f dQ³f·fSX ffQ»f LfE SXWXZÜ BÀfe IYOÞXe ¸fZÔ ¸füÀf¸f dU·ff¦f ³fZ Af¦ff¸fe 24 §fÔMXûÔ ¸fZÔ SXfª¹f IZY IYBÊ dWXÀÀfûÔ ¸fZÔ ²fc»f ·fSXe AfÔ²fe ¨f»f³fZ IZY Àff±f füLfSXZÔ ´fOÞX³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff þ°ffBÊ WX`Ü UWXe ´fiQZVf ¸fZÔ WXUfAûÔ IYe ¦fd°f 16 dIY¸fe §fÔMXf WX`Ü ¸füÀf¸f dU·ff¦f IZY A³fbÀffSX, fÔ¦ff»f IYe JfOÞXe ÀfZ Af SXWXe QdÃf¯fe ¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»f fe°fe SXf°f Àfe-21 ¸ffg»f IZY Àff¸f³fZ feAfSXMXe IYfgdSXOXûSX ¸fZÔ ³f¸fIYe³f IÔY´f³fe IZY ÀfZ»Àf¸f`³f IYû SXüÔQ³fZ Uf»fe IYfSX EÀfOXeAû´fe IYe WXe f°ffBÊ þf SXWXe WXǛ WXf»ffÔdIY EÀfOXeAû´fe §fMX³ff IZY UöY IYfSX ¸fZÔ ³fWXeÔ ±fZÜ ´fbd»fÀf ÀfcÂfûÔ ³fZ f°ff¹ff dIY IY»f d¸fÀfSXûQ EÀfOXeAû´fe IYe ³ffBMX ±fe, UZ ÀffPÞXZ AfNX fþZ SXf°f WXe AfgdRYÀf ÀfZ §fSX ¨f»fZ ¦fE ±fZÜ ´fbd»fÀf ÀfcÂfûÔ IYe ¸ff³fZÔ °fû EÀfOXeAû´fe IYe IYfSX ´fÀfʳf»f IYf¸f IZY d»fE OÑfBUSX »fZIYSX ·fû´ff»f Àfû¸f½ffSX, 09 A´fi`»f 2018 ³ffSXfªf IY¸fʨffSXe IYSmÔX¦fZ ´fiQVfʳf ³¹ff¹ff»f¹f IZY AfQZVf IYf ´ff»f³f ³fWeÔ WXû³fZ ÀfZ IY¸fʨffdSX¹fûÔ ¸fZÔ W`X ·ffSXe SXû¿f 11 IYû ³fe»f¸f ´ffIÊY ¸fZÔ EIY dQUÀfe¹f ²fSX³fZ ´fSX f`NXZÔ¦fZ À±ff¹fe IY¸feÊ A´fe»f QSX A´fe»f IYSX°fZ WXbE ¸ff³f³fe¹f ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ EÀf.E»f.´fe. IiY¸ffÔIY 20025/11 ¸fZÔ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY dUþ¹f WXû³fZ IZY ´fV¨ff°f dSX½¹fc d´fMXeVf³f ¸fZÔ ·fe ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f Afa²fe IZY Àff±f WbXBÊ fcaQfffaQe IY¸fZÔMX dIY¹ff °fû QûÀ°f IYû ¸ffSXe °f»fUfSX ¦fbOX B½fγf¦f, ·fû´ff»fÜ f`SXf¦fPÞX ¸fZÔ ·ffÔþe ´fSX IY¸fZÔMX IYSX³fZ ´fSX QûÀ°f IYû °f»fUfSX ¸ffSX³fZ IYf ¸ff¸f»ff Àff¸f³fZ Af¹ff WX`Ü ¸f³fûþ U¸ffÊ d´f°ff ³ff±fcSXf¸f U¸ffÊ(22)¸fL»fe ¸ffIZYÊMX, f`SXf¦fPÞX ¸fZÔ SXWX°ff WX`Ü UWXeÔ ´fSX CXÀfIYf QûÀ°f AfIYfVf U Àf¢IYc ·fe SXWX°fZ WX`ÔÜ °fe³fûÔ ´fb°ffBÊ IYf IYf¸f IYSX°fZ WX`ÔÜ IY»f SXf°f °fe³fûÔ ¹fbUIY BÔQif ³f¦fSX ¸fZÔ f`NXIYSX VfSXff ´fe SXWXZ ±fZÜ BÀfe QüSXf³f ¸f³fûþ U¸ffÊ ³fZ Àf¢IYc IYe ·ffÔþe IZY ffSXZ ¸fZÔ IbYL Aãe»f ff°fZÔ IYSX°fZ WXbE IY¸fZÔMXÐÀf IYSX dQEÜ Àf¢IYc IYû ¹fWX ff°f ³ff¦fUfSX ¦fbþSXeÜ UWX VfSXff ´fe³ff LûOÞXIYSX §fSX ¦f¹ff AüSX UWXfÔ ÀfZ °f»fUfSX »fZIYSX Af¹ff AüSX ¸f³fûþ U¸ffÊ IZY dÀfSX ¸fZÔ ¸ffSX QeÜ ´fbd»fÀf ³fZ Àf¢IYc IZY dJ»ffRY WX°¹ff IZY ´fi¹ffÀf IYf ¸ff¸f»ff QþÊ IYSX d»f¹ff WX`, »fZdIY³f AfSXû´fe ¹fbUIY IYe d¦fSXμ°ffSXe ³fWXeÔ WXû ÀfIYe WX`Ü ´fbd»fÀf CXÀfIYe d¦fSXμ°ffSXe IZY d»fE þ¦fWX-þ¦fWX QdfVf QZ SXWXe WX`Ü ´fbd»fÀf IYf IYWX³ff WX` dIY þ»Q WXe CXÀfIYû d¦fSXμ°ffSX IYSX d»f¹ff þfE¦ffÜ EZÀff SXWXf °ff´f¸ff³f ·fû´ff»f IYf ³¹fc³f°f¸f °ff´f¸ff³f 23.4 dOX¦fie ÀfZd»Àf¹fÀf BÔQüSX IYf 20.2 ¦Ufd»f¹fSX IYf 20.4 þf»f´fbSX IYf ³¹fc³f°f¸f °ff´f¸ff³f 22.3 dOX¦fie ÀfZd»Àf¹fÀf WXUfEÔ AüSX ASXf Àff¦fSX ¸fZÔ f³fZ ¨fIiYUf°f IZY IYfSX¯f SXfª¹f ¸fZÔ CXØfSXe WXUfAûÔ IYf AÀfSX fPÞXf WX`Ü BÀfe IZY ¨f»f°fZ ¸füÀf¸f ¸fZÔ fQ»ffU Af¹ff WX`Ü RYþÊ×eÊ UûMXÀfÊ IYe d½fÀ°fÈ°f ªffa¨f WXû³fe ¨ffdWXE : IY¸f»f³ff±f ¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»f ·ffSX°f d³fUfʨf³f Af¹fû¦f õfSXf ¸f´fi ¸fZÔ RYþeÊ UûMXSXûÔ IYf Jb»ffÀff IYSX³fZ IZY ffQ dU´fÃf IZY WX¸f»fZ °fZþ WXû ¨f»fZ WX`ÔÜ RYþeÊ UûMXSXûÔ IYû »fZIYSX dU´fÃf »f¦ff°ffSX ·ffþ´ff ´fSX WX¸f»fZ fû»f SXWXf WX`Ü dÀfÔd²f¹ff IZY ffQ IYfÔ¦fiZÀf IZY UdSXâ ³fZ°ff IY¸f»f³ff±f ³fZ ·ffþ´ff ´fSX °feJf WX¸f»ff fû»ff WX`Ü IY¸f»f³ff±f ³fZ MXÐUeMXSX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ dVfUSXfþ ÀfSXIYfSX ´fSX MXÐUeMXUfSX dIYE WX`Ü QSXAÀf»f ¸f´fi ¸fZÔ ¸f°fQf°ff Àfc¨fe ÀfZ A´ffÂf ½¹fdöY¹fûÔ IYf ³ff¸f WXMXUf³fZ IZY d»f¹fZ dU¦f°f 15 ¸ff¨fÊ ÀfZ 7 A´fi`»f °fIY dUVfZ¿f Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff ¦f¹ff ±ffÜ þfÔ¨f ¸fZÔ UûMXSX d»fÀMX ¸fZÔ fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¸fÈ°f AüSX dVfμMXZOX ¸f°fQf°ffAûÔ IZY ³ff¸f WXû³fZ þ`Àfe ¦fOÞXfOÞXe Àff¸f³fZ AfBÊ WX`Ü ¸f²¹f ´fiQZVf ¸fZÔ Af °fIY 6.73 »ffJ ¸fÈ°fIY ¸f°fQf°ffAûÔ IZY ³ff¸f Àfc¨fe ¸fZÔ d¨fd³WX°f dIYE þf ¨fbIZY WX`ÔÜUWXe ¸f°fQf°ff Àfc¨fe ¸fZÔ ¦fOÞXfOÞXe ÀffÀfZ ª¹ffQf ¸ff¸f»fZ Àff¦fSX ÀfZ WX`, ¹fWXfÔ WXfQÀfZ IZY UöY ´fÀfʳf»f IYf¸f ÀfZ d³fIY»fe ±fe EÀfOXeAû´fe IYe ¦ffOÞXe d³fIY»ff ±ffÜ BÀfe UöY WXfQÀff WXû ¦f¹ffÜ ÀfeÀfeMXeUe RbYMXZþ ´fbd»fÀf °f»ffVf SXWXe WXǛ Äff°f WXû IY»f SXf°f QÀf fþZ EIY UfWX³f ³fZ 45 U¿feʹf ¸fbSX»fe °f»fSXZþf d³fUfÀfe IYSXûÔQ IYû E¢ÀfeOXZÔMX IYSX dQ¹ff, dþÀfÀfZ CX³fIYe ¸füIZY ´fSX ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ ´fi°¹fÃfQdVfʹfûÔ ³fZ d¸fÀfSXûQ EÀfOXeAû´fe IYe IYfSX ÀfZ WXfQÀff WXû³ff f°ff¹ff WXǛ EÀf´fe ³fZ IYWXf þfÔ¨f ¸fZÔ þû ·fe UfWX³f Àff¸f³fZ AfE¦ff, CXÀf ´fSX IYfSXÊUfBÊ IYe þfE¦feÜ A·fe AÄff°f UfWX³f ¨ff»fIY IZY dJ»ffRY ¸ff¸f»ff QþÊ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ÀfOÞXIY WXfQÀffZÔ ¸fZÔ ¨ffSX »ffZ¦f §ff¹f»f f`SXdÀf¹ff IZY ¦fif¸f ÀfûWXf¹ff ¸fZÔ dSXÔIcY ÀffWXc IYe ffBIY IYe MX¢IYSX ÀfZ 8 Àff»f IZY f¨¨fZ ÀffdWX»f IYû ¨fûMX »f¦fe WXǛ MXeMXe ³f¦fSX ¸fZÔ þ`³f ¸fÔdQSX IZY ´ffÀf IYfSX ³fZ SXfþZ³Qi ´fiþf´fd°f IYû MX¢IYSX ¸ffSX Qe WXǛ ¸f³fe¿ff ¸ffIZYÊMX IZY ´ffÀf dÀfðf±fÊ ¦ffÔ²fe IYû IYfSX ³fZ MX¢IYSX ¸ffSX Qe WXǛ UWXeÔ ¸fZ³f SXûOX ¨fc³ff·f˜e ¸fZÔ IYfSX ³fZ ¸f³fûþ ¹ffQU IYe ffBIY ¸fZÔ MX¢IYSX ¸ffSXe, dþÀfÀfZ UZ §ff¹f»f WXû ¦fE WXỒÜ dU·ff¦f IYe ¸ff³fZ °fû f`°fb»f, ³fSXdÀfÔWX´fbSX, þf»f´fbSX, dUdQVff °f±ff V¹fû´fbSX AfdQ dþ»fûÔ ¸fZÔ °fZþ WXUfAûÔ IZY Àff±f AfIYfVfe¹f dfþ»fe d¦fSX³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü UWXe SXfþ¦fPÞX, Vffþf´fbSX, ÀfeWXûSX, ·fû´ff»f, Àff¦fSX, Q¸fûWX °f±ff ¦fb³ff dþ»fûÔ ¸fZÔ ·fe A¦f»fZ 3 ÀfZ 6 §fÔMXûÔ ¸fZÔ ¸f²¹f¸f ¦fd°f IYe WXUfAûÔ AüSX ¦fSXþ IZY Àff±f WX»IYe fcaQfffaQe WXû³fZ IYe Àfa·ff½f³ff ªf°ffBÊX ªff SXWXe W`XÜ 60424 ¸fÈ°fIY ¸f°fQf°ff WX`ÔÜ ¦Ufd»f¹fSX ¸fZÔ 41851 ·fû´ff»f ¸fZ 35248 B³QüSX ¸fZ 31043 AüSX d·f³OX ¸fZ 23756 ¸fÈ°fIY ¸f°fQf°ff d¸f»fZ WX`ÔÜ BÀf RYþeÊ UûMXSXûÔ IYû »fZIYSX IYfÔ¦fiZÀf IZY UdSXâ ³fZ°ff IY¸f»f³ff±f ³fZ ·ffþ´ff ´fSX d³fVff³ff ¸fZÔ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYe dUþ¹f WXbBÊ Ü dþÀf¸fZZÔ U¿fÊ 2015 ¸fZÔ ¸ff³f³fe¹f ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f õfSXf 8 ¸ffWX ¸fZÔ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû d³fd¸f°feIYSX¯f IZY AfQZVf þfSXe IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf þfSXe dIY¹fZ ¦f¹fZ ±fZÜ ´fSXÔ°fb ¸f.´fi. VffÀf³f õfSXf dUd³fd¸f°feIYSX¯f IYe ¹fûþ³ff »ff¦fc IYSX ÂfbdMX´fc¯fÊ AfQZVf þfSXe dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü UWXeÔ ¸ff³f³fe¹f ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f õfSXf þ¦fþe°f dÀfÔWX dU÷Yð WXdSX¹ff¯ff ´fÔþff ÀfSXIYfSX IYû dÀfdU»f A´fe»f IiY¸ffÔIY 213/13 ¸fZÔ Àf¸ff³f IYf¹fÊ Àf¸ff³f UZ°f³f IYf d³f¯fʹf QZIYSX Q`d³fIY UZ°f³f ·fû¦fe À±ff¹fe IY¸feÊ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY Àff±f ³¹ff¹f IYSXÀf¸ff³f IYf¹fÊ Àf¸ff³f UZ°f³f IYf d³f¯fʹf QZIYSX Q`d³fIY UZ°f³f·fû¦fe À±ff¹fe IY¸feÊ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY Àff±f ³¹ff¹f dIY¹ff WXfdQÊIY IYf SXûOX Vfû ·ff¦fʽf IZY ÃûÂf ¸fZÔ ·fû´ff»fÜ AûfeÀfe ¹fc³ffBMXZOX RiaYMX AfgRY BÔdOX¹ff IZY ³fZ°ff WXfdQÊIY ´fMXZ»f ³fZ ´fiQZVf IZY ´fÔ¨ff¹f°f ¸fÔÂfe ¦fû´ff»f ·ff¦fÊU IZY ¦fÈWX ³f¦fSX ¦fPÞXfIYûMXf ¸fZÔ dIYÀff³f Àf¸¸fZ»f³f Af¹fûdþ°f IYSX ·ffþ´ff IZY dJ»ffRY ¸fû¨ffÊ Jû»f dQ¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX dIYÀff³fûÔ IZY Àff±f »f¦ff°ffSX L»ffUf IYSX SXWXe WXǛ WXfdQÊIY ´fMXZ»f IZY Àff±f A»´fZVf NXfIYûSX AüSX dþ¦³fZVf ¸fZUf¯fe ·fe ¸füþcQ ±fZÜ d´fL»fZ Qû dQ³fûÔ ÀfZ ´fiQZVf IZY QüSXZ ´fSX ¨f»f SXWXZ WXfdQÊIY ´fMXZ»f SXf¹fÀfZ³f dþ»fZ IZY fZ¦f¸f¦fÔþ ÀfZ SXûOX Vfû IYSX°fZ WXbE Àff¦fSX ´fWXbÔ¨fZÜ ¹fWXfÔ ·f¦fUf³f¦fÔþ ¸fZÔ CX³fIYf ÀUf¦f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¹fWXfÔ ÀfZ UZ ¦fPÞXfIYûMXf ´fWXbÔ¨fZÜ ¹fWXfÔ CX³WXûÔ³fZ dIYÀff³f IiYfÔd°f ¸fWXfÀf¸¸fZ»f³f IYû ÀfÔfûd²f°f dIY¹ffÜ SXûOX Vfû IZY QüSXf³f WXfdQÊIY ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY ´fiVffÀf³f CX³fIZY IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Af³fZ ÀfZ dIYÀff³fûÔ IYû SXûIY SXWXf WXǛ ¹fWXe UþWX WX` dIY ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ ¦fif¸f Àf·ffAûÔ IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü Àff²f°fZ WXbE d»fJf WX` dIY dVfUSXfþ ÀfSXIYfSX IZY SXfþ ¸fZÔ d³fSXÔ°fSX RYþÊ×eUfOXZ IZY dSXIYfgOXÊ f³f°fZ, MP ¸fZÔ dþÀf ´fiIYfSX ÀfZ RYþÊ×e UûMXÀfÊ IYf fPÞX°ff AfhIYOÞXf Àff¸f³fZ SXWXf WX` Uû ¨füIYf³fZ Uf»ff WXûIYSX,d³f¿´fÃf ¸f°fQf³f IZY ´fid°f fOÞXZ ÀfÔQZWX IYû þ³¸f QZ SXWXf WX`Ü B°f³fe fPÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ RYþÊ×e UûMXÀfÊ ¨fb³ffU ´fdSX¯ff¸f IYû ´f»fMX ÀfIY°fZ WX`, BÀfIYe dUÀ°fÈ°f þfh¨f WXûÜ dQ»»fe ÀfSXIYfSX IZY ffIYe IYf¸f IYf IYSXZ¦fe ´fiQZVf IYe ·ffªf´ff ÀfSXIYfSX : Af»fûIY A¦fi½ff»f Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IZY ´fiQZVf ÀfÔ¹fûþIY Af»fûIY A¦fiUf»f ³fZ ¸f²¹f ´fiQZVf ¸fZÔ AfÔ¦f³fffOÞXe IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYe UZ°f³f UÈdð IYe §fû¿f¯ff IYû dQ»»fe IYe Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ÀfSXIYfSX IYe þe°f IYSXfSX dQ¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dQ»»fe ¸fZÔ IZYþSXeUf»f ÀfSXIYfSX ³fZ þû IYf¸f ´fWX»fZ Àff»f ¸fZÔ WXe IYSX dQ¹ff ±ff, CXÀfZ IYSX³fZ ¸fZÔ dVfUSXfþ dÀfÔWX ¨füWXf³f IYû 15 Àff»f »f¦f ¦fEÜ UWX ·fe ¨fb³ffUe Àff»f ¸fZÔ ¹fWX §fû¿f¯ff IYe ¦fBÊ WX`Ü Àff±f WXe CX³WXûÔ³fZ CX¸¸feQ þ°ffBÊ dIY Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IYe ÀfSXIYfSX ÀfZ ÀffIY »fZ°fZ WXbE dQ»»fe IYe °fþÊ ´fSX ¸f²¹f ´fiQZVf ÀfSXIYfSX IYû dfþ»fe IZY Qf¸f Af²fZ, Àf·fe IYû ¸fbμ°f ´ff³fe, A¨LZ ÀIcY»f, ¸fbμ°f ÀUfÀ±¹f ÀfbdU²ff AüSX dIYÀff³f IYû 50,000 ´fid°f WXZ¢MXZ¹fSX IYf ¸fbAfUþf ·fe QZ³ff ¨ffdWXEÜ CX³WXûÔ³fZ EIY MXÐUeMX IZY þdSX¹fZ ÀfUf»f ´fcLf WX` dIY dQ»»fe ÀfSXIYfSX IZY ffIYe IYf¸fûÔ IYû dVfUSXfþ dÀfÔWX ¨füWXf³f IYf ´fcSXf IYSXZÔ¦fZÜ ¦füSX°f»ff WX` dIY ¨fb³ffUe Àff»f ¸fZÔ dVfUSXfþ dÀfÔWX ¨füWXf³f ³fZ AfÔ¦f³fffOÞXe IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYf UZ°f³f fPÞXf³fZ IYe §fû¿f¯ff IYe WX`Ü d½f²ff¹fIYûÔ IYû ´fWX»fZ WXe ÀfüÔ´f ¨fbIZY W`ÔX d½fSXû²f IYf Äff´f³f ÀfÔ§f ÀfSXIYfSX IZY AdWX°fIYfSXe d³f¯fʹf IZY dUSXû²f ¸fZÔ ´fiQZVf IZY 230 dU²ff¹fIYûÔ IYû BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ Äff´f³f ·fe ÀfüÔ´f ¨fbIYf WX`Ü ffUþcQ BÀfIZY CX³fIYe ¸ffÔ¦ffZÔ ´fSX ÀfSXIYfSX ³fZ A·fe °fIY IYûBÊ dU¨ffSX ³fWXe dIY¹ff WX`Ü BÀfÀfZ ³ffSXfþ WXûIYSX ÀfÔ§f ³fZ EIY dQUÀfe¹f ²fSX³ff ´fiQVfʳf IYSX A´f³fe ¸ffÔ¦fû ÀfZ ÀfSXIYfSX AüSX VffÀf³f IYf ²¹ff³f AfIYd¿fÊ°f IYSXZ¦ff °ffdIY Àf·fe d³f¸ffʯf dU·ff¦fûÔ ¸fZÔ IYf¹fÊSX°f Q`d³fIY UZ°f³f ·fû¦fe AüSX À±ff¹fe IYd¸fʹfûÔ IYe CXd¨f°f ¸ffÔ¦fû IYf d³fSXfIYSX¯f WXû ÀfIZYÜ ÀfÔ§f ÀfSXIYfSX ÀfZ ³¹ff¹ff»fe³f AfQZVfûÔ IYf ´ff»f³f IYSX ´fi°¹fZIY IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû Àf¸ff³f IYf¹fÊ Àf¸ff³f UZ°f³f QZ³fZ IYe ¸ffÔ¦f ·fe IYSX°ff WX`Ü ´fiZÀfUf°ffÊ ¸fZÔ VfÔIYSX dÀfÔWX ÀfZÔ¦fSX ´fifÔ°ff²¹fÃf, ÀfÔþ¹f ´f»fÀfûQIYSX, SXfIZYVf MXÔOX³f, ·ffSX°f dÀfÔWX ¨füWXf³f, A³feÀf Jf³f ´fifÔ°fe¹f CX´ff²¹fÃf, J»fe»f Jf³f, QZUZ³Qi ·ffSXõfþ ÀfdWX°f ´fQfd²fIYfSXe ¸füþcQ SXWXZÜ ¦f¹ff EUÔ QZVf IZY A³¹f ´fiQZVfûÔ IYe ÀfSXIYfSX ³fZ CXöY d³f¯fʹf IZY ´ffdSX°f AfQZVfûÔ IZY A³fbÀffSX IYf¹fÊUfWXe IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf þfSXe dIY¹fZ ¦f¹fZ Ü »fZdIY³f Afþ dQ³ffÔIY °fIY ¸f.´fi. ÀfSXIYfSX õfSXf Q`d³fIY UZ°f³f ·fûf°f¦fe À±ff¹fe IY¸feÊ IZY dWX°f ¸fZÔ dQ¹fZ ¦f¹fZ ³¹ff¹ff»f¹fe³f d³fQZVfûÊÔ IZY °fWX°f IYûBÊ IYf¹fÊUfWXe Àf¸´f³³f ³fWXeÔ IYe ¦fBÊ WX`Ü ¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»f ´fiQZVf ¸fZÔ BX³f dQ³fûÔ ·ffªf´ff ³fZ dIYÀff³fûÔ IZY Àf¸¸ff³f ¸fZÔ Àf¸¸ff³f ¹ffÂff d³fIYf»f SX£fe W`X ªfû ´fiQZVf IYe Àf·fe d½f²ff³f Àf·ff À°fSX °fIY ´fWbaX¨f SXWXe W`XÜ BXÀfe àÈaJ»ff ¸fZÔ ·fû´ff»f IZY WXbþcSX dU²ff¹fIY EUÔ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IZY ´fiQZVf CX´ff²¹fÃf SXf¸fZV½fSX Vf¸ffÊ ¦f°f 5 A´fi`»f ÀfZ WXbþcSX dU²ff³fÀf·ff ¸fZ dIYÀff³f Àf¸¸ff³f ¹ffÂff ´fSX d³fIY»fZ W`ÔÜ Äff°f WXû dIY dU²ff¹fIY Vf¸ffÊ BÀf QüSXf³f dQ³f ·fSX ¦ffÔU-¦ffÔU þfIYSX °fû dIYÀff³f fÔ²fbAû IYe UÔQ³ff IYSX°fZ WX`aÜ dU²ff¹fIY Vf¸ffÊ SX°f³f´fbSX , þ¸fbd³f¹ff EUÔ IYf³WXfÀf`¹ff ¦ffÔU ¸fZÔ dIYÀff³f fÔ²fbAû IZY fe¨f ÷YIZY Ü dIYÀff³f Àf¸¸ff³f ¹ffÂff IZY QüSXf³f dU²ff¹fIY SXf¸fZV½fSX Vf¸ffÊ ¦ffÔU IZY SXÔ¦f ¸fZÔ SXÔ¦fZ dQJZ ÀfWXþ ÀfSX»f dU²ff¹fIY Vf¸ffÊ ³fZ 5 A´fì»f IYû dIYÀff³f Àf¸¸ff³f ¹ffÂff IYf Vfb·ffSX¸·f IYf»ff´ff³fe ¸fZÔ f`»f¦ffOÞXe IYe ÀfUfSXe IZY Àff±f dIY¹ffÜ IYû»ffSX SXûOX ÀfZ þbOÞXZ IYf»ff´ff³fe , ¦fû»f, SXfªf³fed°fIY-´fiVffÀfd³fIY Af¹fû¦f IZY E¢Àf´fMXÊ IYSmÔX¦fZ ¸f°fQf°ff Àfcd¨f¹fûÔ IYe ªffa¨f ·fû´ff»f, BaQüSX AüSX ªff»f´fbSX IYe Àfc¨fe ¸fZÔ ¦fOÞXfOÞÓff»ff ¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»f ´fiQZVf IYe ¸f°fQf°ff Àfc¨fe ¸fZÔ fe°fZ dQ³fûÔ »ffJûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ RYþeÊ ¸f°fQf°ffAûÔ IZY ³ff¸f Àff¸f³fZ Af³fZ IZY ffQ ´fiVffÀfd³fIY ¸fWXIY¸fZ ¸fZÔ IYfRYe ·fc¨ff»f Af ¦f¹ff W`XÜ BXÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ fe°fZ dQ³fûÔ ´fiVffÀfd³fIY IYÀff½fMX ·fe QZ£f³fZ IYû d¸f»fe ±feÜ Af Af»f¸f ¹fWX W`X dIY BXÀf ¸ff¸f»fZ IYû ÀfaÄff³f ¸fZÔ £fbQ ·ffSX°f d³fUfʨf³f Af¹fû¦f ³fZ d»f¹ff W`X AüSX ÀfdIiY¹f WXû ¦f¹ff WX`Ü Af¹fû¦f ³fZ E¢Àf´fMXÊ IYe MXe¸f ¸f´fi ·fZþe WX`Ô,þû ¸f°fQf°ff Àfcd¨f¹fûÔ ÀfZ RYþeÊ UûMXSXûÔ IZY ³ff¸f WXMXfEÔ¦fZÜ Àff±f WXe Àfc¨fe Àfb²ffSX IYf IYf¸f Af Af¹fû¦f IYe d³f¦fSXf³fe ¸fZÔ WXe WXû¦ffÜ Äff°f WXû dIY ´fiQZVf ¸fZÔ dU²ff³fÀf·ff A¸fSXfU°f, ÀfbSX`¹ff ³f¦fSX WXû°fZ WXbE SX°f³f´fbSX ´fWXbä fZ Ü 05 A´fì»f IYe SXf°f dU²ff¹fIY Vf¸ffÊ SX°f³f´fbSX ÷YIZY, 06 A´fì»f IYû dU²ff¹fIY Vf¸ffÊ ³fZ ¹ffÂff IYe VfbøYAf°f BÀfe ¦ffÔU ÀfZ IYe Ü UWX BÀf dQ³f Àf¸fSX²ff, Qe´fOXe, fÔ¦fSXdÀf¹ff, ffdOÞX¹ff, Óff¦fdSX¹ff, A¸fÓfSXf, ffÔdÀf¹ff, þ¸fbd³f¹ff IY»ffÔ IZY dIYÀff³f fÔ²fbAû IZY fe¨f ´fWXbÔ¨fZ Ü 06 A´fì»f dU²ff¹fIY Vf¸ffÊ þ¸fbd³f¹ff IY»ffÔ IZY dIYÀff³f fÔ²fbAû IZY fe¨f ÷YIZY Ü 7 SXeUf ¸fZÔ QcÀfSXf Aüôûd¦fIY ÃfZÂf WXû¦ff ¦fbPÞX ff¹f´ffÀf : Vfb¢»f ¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»f ´fiQZVf IZY CXôû¦f ¸fÔÂfe SXfþZ³Qi Vfb¢»f ³fZ SXeUf IZY Aüôûd¦fIY ÃfZÂf dUWXfSX ¨fûSXWXMXf ¸fZÔ 23 IYSXûOÞX 38 »ffJ IZY d³f¸ffʯf IYf¹fûÊÔ IYf dVf»ff³¹ffÀf dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ BÀf A½fÀfSX ´fSX IYWXf dIY SXe½ff IYf ¦fbPÞX ff¹f´ffÀf ´fSX Vfe§fi WXe ³f¹ff Aüôûd¦fIY IZY³Qi dUIYdÀf°f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ SXeUf IZY BÀf QcÀfSXZ Aüôûd¦fIY IZY³Qi IZY d»f¹fZ 125 ¨fb³ffU ÀfZ ´fWX»fZ »ffJûÔ RYþeÊ ¸f°fQf°ffAûÔ IYf JZ»f CXþf¦fSX WXû³fZ IZY ffQ ¨fb³ffU Af¹fû¦f ³fZ ¸ff¸f»fZ IYû ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ d»f¹ff WX`Ü Af¹fû¦f RYþeÊ UûMXSXûÔ IYû »fZIYSX °f·fe ÀfZ ÀfdIiY¹f WXû ¦f¹ff ±ff,°ff ¸fbÔ¦ffU»fe EUÔ IYû»ffSXÀf dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IZY QüSXf³f RYþeÊ ¸f°fQf°ffAûÔ IZY ³ff¸f Àff¸f³fZ AfE ±fZÜ dIYÀff³f Àf¸¸ff³f ¹ffÂff : d½f²ff¹fIYX ³fZ ¨f»ff¹ff MÑ`¢MXSX AüSX Àff²ff d³fVff³ff UfWX³f ³fZ ¹fbUIY IYû SXüÔQf ·fû´ff»fÜ ¦fb³f¦ff ±ff³ff ÃfZÂf ¸fZÔ fe°fe SXf°f AÄff°f UfWX³f IZY SXüÔQ³fZ ÀfZ ¹fbUIY IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊ WXǛ dQ³fZVf CXRYÊ ¦fûdUÔQf ¦fif¸f dQ»»füQ IYf SXWX³fZ Uf»ff ±ffÜ UWX WXSXfJÊZOÞXf ÀfZ A´f³fZ §fSX dQ»»füQ þf SXWXf ±ff, °f·fe SXfÀ°fZ ¸fZÔ AÄff°f UfWX³f ³fZ CXÀfZ SXüÔQ dQ¹ff ±ffÜ IY»f CXÀfIYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ UWXeÔ IYû»ffSX ±ff³fZ IZY ¦fû»f ¦ffÔU ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ 50 U¿feʹf IY¸f»f dÀfÔWX ³fZ IY»f ÀfbfWX A´f³fZ IY¸fSXZ ¸fZÔ RYfÔÀfe »f¦ffIYSX JbQIbYVfe IYSX »fe WXǛ B²fSX fe»fJZOÞXe ¦ffÔU ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ 35 U¿feʹf ¸f³fûþ ¦fb~f IYe fOÞXZ °ff»fff ÀfZ »f¦fe ³fQe IZY Q»fQ»f ¸fZÔ ²fÔÀf³fZ ÀfZ ¸fü°f WXû ¦fBÊ Ü Af¹fû¦f IYû d¸f»fe ±fe dVfIYf¹f°f Af¹fû¦f IYû dVfIYf¹f°f d¸f»fe ±fe dIY ´fiQZVf IZY »ffJûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ RYþeÊ ¸f°fQf°ff WX`Ô AüSX Àfc¨fe Àfb²ffSX IYf IYf¸f ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY Àfd¨fU IYe d³f¦fSXf³fe ¸fZÔ WXû SXWXf WX`Ü Af¹fû¦f IZY QJ»f IZY ffQ ÀfSXIYfSX ³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY Àfd¨fU ¨fÔQiVfZJSX fûSXIYSX IYû BÀf IYf¸f ÀfZ A»f¦f IYSX dQ¹ffÜ B²fSX Af¹fû¦f ³fZ ¸f°fQf°ff Àfcd¨f¹fûÔ ¸fZÔ Àfb²ffSX IZY d»fE E¢Àf´fMXÊ IYe MXe¸f ·fZZþe WX`ÔÜ þû ¸f°fQf°ff Àfcd¨f¹fûÔ IYf VfbdðIYSX¯f IYSXZÔ¦feÜ ¨fb³ffU Af¹fû¦f IZY A³fbÀffSX ¸f´fi ¸fZÔ U°fʸff³f ¸fZÔ ¸f°fQf°ffAûÔ IYe ÀfÔ£¹ff 5,07,80,373 WX`Ü dþ³f¸fZÔ ÀfZ ´fb÷Y¿f ¸f°fQf°ff 2,65,78,271 WX`Ô, þfdIY ¸fdWX»ff ¸f°fQf°ff 2,42,00,785 WX`ÔÜ ¸f°fQf°ffAûÔ IYf d»fÔ¦ff³fb´ff°fX 910 WX`Ü A´fì»f IYû CX³WXûÔ³fZ dIYÀff³f ¹ffÂff ´fifSXÔ·f IYe UWX OXÔ¦fSXû»fe, MXfÔOXf, ÀffÔIY»f, df»fdJdSX¹ff, ´fOXdSX¹ff IYfLe, IYû»fbAf JbQÊ, IYû»fbAf JbQÊ, AfQ¸f´fbSX LfU³fe, LfU³fe, OXûfSXf, Àf¦fü³fe, ³fUe³f fÀ°fe, IYf³WXfÀf`¹ff IZY dIYÀff³f fÔ²fbAû IZY fe¨f ´fWXbÔ¨fZÜ 7 A´fì»f IYû dU²ff¹fIY Vf¸ffÊ ³fZ dIYÀff³f fÔ²fbAfZÔ IZY Àff±f MÑ`¢MXSX IYe ÀfUfSXe IYe UWX MÑ`¢MXSX ¨f»ff°fZ WXbE dIYÀff³f fÔ²fbAû IZY fe¨f ´fWXbä fZ Ü IYSXûOÞX ÷Y´fE IYe SXfdVf ¸fÔþcSX IYe ¦fBÊ WX`Ü BÀfÀfZ SXe½ff ÀfdWX°f ´fcSmX ´fiQZVf IZY ¹fb½ffAûa IYû SXûªf¦ffSX IYe ³fBÊ Àfa·ff½f³ff AüSX ´»fZMXRYf¸fÊ d¸f»f ÀfIZY¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¹fWX ·fe IYWXf dIY d½fa²¹f IZY d½fIYfÀf ¸fZÔ ¦fbPÞX IYf ¹fWX ³f¹ff Aüôûd¦fIY IZÔYýi ¸fe»f IYf ´f°±fSX Àffdf°f WXû¦ffÜ BÀf A½fÀfSX ´fSX À±ff³fe¹f ¦f¯f¸ff³¹f ³ff¦fdSXIY AüSX CXôû¦f ªf¦f°f ÀfZ ªfbOÞZX WbXE »fû¦f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ »fû¦fûÔ IYf ¸ff³f³ff ±ff dIY d½fa²¹f IZY d»fE ¹fWX IZÔYýi EIY ³fBÊ SXûVf³fe IYe °fSXWX W`ÔXÜ

dÀfMXe Short News dUÔ²¹f AÔ¨f»f ¸fZÔ dÀfÔ¨ffBÊ IiYfÔd°f ³fZ JbVfWXf»fe IYf õfSX Jû»ff : Vf¸ffÊ ·fû´ff»fÜ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IZY ´fiQZVf ¸fWXf¸fÔÂfe dU¿¯fbQØf Vf¸ffÊ ³fZ IYWXf dIY ´fiQZVf ¸fZÔ dÀfÔ¨ffBÊ IiYfÔd°f ÀfZ JZ°f °fIY ´ff³fe ´fWXbÔ¨ff WX`Ü SXeUf AÔ¨f»f ¸fZÔ ff¯f Àff¦fSX ³fZ IÈYd¿f dVf»´f IYû d³fJfSXf WX`Ü ´fiQZVf ¸fZÔ dÀfÔ¨ffBÊ IYf ÃfZÂf ÀffPÞXZ Àff°f »ffJ WXZ¢MXSX ÀfZ fPÞXf IYSX 40 »ffJ WXZ¢MXSX WXû ¦f¹ff WX`Ü dIYÀff³fûÔ IYû þeSXû ´fid°fVf°f ¹ffþ ´fSX IYþÊ, QÀf §fÔMXZ dfþ»fe, ·ffUf³°fSX ·fb¦f°ff³f ¹fûþ³ff IZY A»ffUf Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f JSXeQe ´fSX 2000øY. d¢½fÔMX»f ¦fZWXcÔ IYf ·fb¦f°ff³f USXQf³f f³ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¹fWX ff°f SXeUf AÔ¨f»f IZY ¸f³f¦fÔUf ¸fZÔ dIYÀff³f Àf¸¸ff³f ¹ffÂff ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYû Àf¸¸ffd³f°f IYSX°fZ WXbE IYWXeÜ IÈYd¿f IY¸fʯf ÀfeE¸f ³fZ A³³fQf°ff IYû Àf¸fd´fÊ°f IYSX Àf¨¨ff Àf¸¸ff³f dQ¹ff ·fû´ff»fÜ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IZY ´fiQZVf ¸fWXf¸fÔÂfe AüSX ÀffÔÀfQ Aþ¹f ´fi°ff´f dÀfÔWX ³fZ IYMX³fe, CX¸fdSX¹ff AüSX VfWXOXû»f ¸fZÔ dIYÀff³f Àf¸¸ff³f ¹ffÂff ¸fZÔ CX³³f°fVfe»f dIYÀff³fûÔ IYf Ad·f³fÔQ³f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY IÈYd¿f CX°´ffQ³f AüSX CX°´ffQIY°ff ¸fZÔ UÈdð IYSXIZY A³³fQf°ff dIYÀff³fûÔ ³fZ ³f¹ff IYed°fʸff³f fPÞXf WX`Ü ¸f²¹f´fiQZVf IYû »f¦ff°ffSX ´ffÔ¨fUe ffSX IÈYd¿f IY¸fʯf AUfOXÊ ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ßfe dVfUSXfþ dÀfÔWX ¨füWXf³f ³fZ IÈYd¿f IY¸fʯf Àf¸¸ff³f ´fiQZVf IZY dIYÀff³fûÔ IYû Àf¸fd´fÊ°f IYSXIZY ÀfWXe ¸ff¹f³fZ ¸fZÔ A³³fQf°ff IYû ¦fdSX¸ff ´fiQf³f IYe WX`Ü AÀfÔ¦fdNX°f ÃfZÂf IZY ¸fþQcSXûÔ IYf ´fÔþe¹f³f ÀfbSXÃff IYU¨f : I`YSXû ·fû´ff»fÜ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ A³fbÀfcd¨f°f þfd°f ¸fû¨ffÊ õfSXf ·fû´ff»f IZY dWXSXQfSXf¸f ³f¦fSX, f`SXf¦fPÞX UfOXÊ IiY. 4 ¸fZÔ ´fÔþe¹f³f dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ´fiQZVf IZY Àff¸ff³¹f ´fiVffÀf³f SXfª¹f ¸fÔÂfe »ff»fdÀfÔWX Af¹fÊ,dU²ff¹fIY SXf¸fZV½fSX Vf¸ffÊ, A³fbÀfcd¨f°f þfd°f ¸fû¨ffÊ IZY ´fiQZVf A²¹fÃf ÀfcSXþ I`YSXû, dþ»ff A²¹fÃf, dU²ff¹fIY ÀfbSXZ³Qi³ff±f dÀfÔWX ³fZ AÀfÔ¦fdNX°f ÃfZÂf IZY ¸fþQcSXûÔ IYf ÀUf¦f°f dIY¹ff AüSX CX³fIYf ´fÔþe¹f³f dIY¹ffÜ I`YSXû ³fZ fSXJZOÞXf ´fNXf³fe ´fWXbÔ¨fIYSX ´fÔþe¹f³f dVfdUSX ¸fZÔ ·ff¦f d»f¹ff AüSX IYWXf dIY ¸fþQcSX ´fÔþe¹f³f Àff¸ffdþIY Afd±fÊIY IYU¨f dÀfð WXû¦ffÜ QZVf ¸fZÔ ´fiQZVf IYf ¸ff³f fPÞXf³fZ Uf»fûÔ IYû ¸f´fi S°³f Afªf QZÔ¦fZ ÀfeE¸f ¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»fÜ QZVf ¸fZÔ ´fiQZVf IYf ³ff¸f SXûVf³f IYSX³fZ ½ff»fZ dUdVfá »fû¦fûÔ IYû ´fiQZVf SX} A»fÔIYSX¯f QZÔ¦fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe dVfUSXfþ dÀfÔWX ¨füWXf³fÜ WXûMX»f ´f»ffVf ¸fZÔ Àfû¸fUfSX Vff¸f 7.00 fþZ Af¹fûdþ°f A»fÔIYIYSX¯f Àf¸ffSXûWX IYe A²¹fÃf°ff IYSXZÔ¦fZ ¦fe°ff ¸f³fe¿fe ¸fWXf¸faOX»fZV½fSX ÀUf¸fe Äff³ff³fÔQ ¸fWXfSXfþ EUÔ dUdVfá Ad°fd±f WXûÔ¦fZ þ³fÀfÔ´fIYÊ ¸fÔÂfe OXfg. ³fSXûØf¸f d¸fßffÜ ¹fWX þf³fIYfSXe ÀfÔ¹fûþIY EUÔ ÀffÔÀfQ Af»fûIY ÀfÔþSX EUÔ ¸f´fi ´fiZÀf ¢»ff IZY A²¹fÃf OXfg. ³fUe³f Af³fÔQ þûVfe ³fZ QeÜ Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ IYfSXd¦f»f »feOXSX SXWXZ ÀfZ³ff ÀfZ ÀfZUf. þ³fSX»f þeOXe f£Vfe, ´fSX¸f IÔY´¹fcMXSX IYe ÀfÔSX¨f³ff ¸fZÔ Àfd¸¸fd»f°f SXWXZ IÔY´¹fcMXSX U`Äffd³fIY ¨fÔQiIYfÔ°f SXfþc, Qbd³f¹ff ¸fZÔ d¨fÂfIY»ff ÀfZ ´fWX¨ff³fZ þf³fZ Uf»fZ ßfZd¯fIY þ`³f, QcSXQVfʳf ½f AfIYfVfUf¯fe IZY Ad°f. ¸fWXfd³fQZVfIY »fZJIY SXfþVfZJSX ½¹ffÀf, ¦fûdUÔQ ³ff¸fQZU, ªff³fZ ¸ff³fZ ´fÂfIYfS SXfþZVf ffQ»f, ASXdUÔQ ÀfQfdVfU þûVfe, MXeUe IZY ÃfZÂf ¸fZÔ dQ½¹fÔIYf dÂf´ffNXe ÀfdWX°f 21 ´fid°f·ffAûÔ IYû Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff þfE¦ffÜ IZYSX»ff E¢Àf´fiZÀf ÀfZ 24 »ffJ IZY ÀffZ³fZ ÀfZ ·fSXf f`¦f ¨fûSXe ¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»f/BMXfSXÀfe ³fBÊ-dQ»»fe ÀfZ d°f÷YA³fÔ°f´fbSX¸f þf SXWXe IZYSX»ff E¢Àf´fiZÀf IZY dUIY»ffÔ¦f IYû¨f ÀfZ Af¦fSXf IZY Àfû³fZ-¨ffÔQe IZY IYfSXûffSXe IYf f`¦f ¨fûSXe WXû ¦f¹ffÜ f`¦f ¸fZÔ 140 ¦fif¸f Vfbð Àfû³ff, 800 ¦fif¸f Àfû³fZ IZY þZUSX AüSX PXfBÊ »ffJ ÷Y´fE ³fIYQ ±fZÜ 940 ¦fif¸f Àfû³ff ¨fûSXe WXbAfÜ ffþfSX ¸fc»¹f IYSXef 24 »ffJ WX`Ü §fMX³ff d¸fOX§ffMX AüSX ¨füIYf ÀMXZVf³f IZY fe¨f VfbIiYUfSX- Vfd³fUfSX IYe SXf°f IYSXef 12.50 fþZ IYe §fMX³ff WXbBÊÜ fQ¸ffVfûÔ IYe °f»ffVf BMXfSXÀfe, WXûVfÔ¦ffffQ, WXfef¦fÔþ, WXSXQf IYe SXZ»fUZ ´fbd»fÀf IYSX SXWXe WX`Ü ´»fZMXRYf¸fÊ ´fSX ÀfeÀfeMXeUe I`Y¸fSXZ IZY RbYMXZþ JÔ¦ff»fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ ¸ff¸f»ff WXfef¦fÔþ þeAfSX´fe ±ff³ff ÃfZÂf ¸fZÔ Af³fZ IZY IYfSX¯f Vfc³¹f ´fSX ¸ff¸f»ff QþÊ IYSX IZYÀf OXf¹fSXe WXfef¦fÔþ ±ff³ff, ¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»f WXfef¦fÔþ SXZ»fUZ ´fbd»fÀf IYSX SXWXe þfÔ¨f ¸fb£¹f¸fÔÂfe dVfUSXfþ dÀfÔWX ¨füWXf³f ¸fZÔ ´fiþf´fd°f Àf¸ffþ IZY SXf¿MÑXe¹f Ad²fUZVf³f ¸fZÔ Àf¸ffþ IYe ´fid°f·ffAûÔ IYû Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ffÜ Àf¸ffþ ³fZ ¨füWXf³f IYf þ³fdWX°f`¿fe ¹fûþ³ffAûÔ IZY d»f¹fZ ´ffSXÔ´fdSXIY ÀffRYf ´fWX³ffIYSX Ad·f³fÔ³fQ³f dIY¹ffÜ ¨füWXf³f ³fZ IYWXf dIY ´fiþf´fd°f IbYÔ·fIYfSX Àf¸ffþ ´fdSXßf¸fe, Bʸff³fQfSX AüSX ¸fQQ¦ffSX Àf¸ffþ WX`Ü IY»ff²f¸feÊ ´fiþf´fd°f Àf¸ffþ ¸ffMXe IYû ·fe dUd·f³³f IY»fføY´f QZ³fZ IYe ´fid°f·ff SXJ°ff WX`Ü BÀfd»f¹fZ BÀf¸fZÔ ´fid°f·ffAûÔ IYe IY¸fe ³fWXeÔ WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY Àf¸ffþ ³fZ fZdMX¹fûÔ IYf Àf¸¸ff³f dIY¹ff WX` AüSX CX³WXZÔ Af¦fZ fPX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ IYe WX`Ü ßfe ¨füWXf³f ³fZ IYWXf dIY ´fid°f·ffAûÔ IYe ´fPXfBÊ-d»fJfBÊ IYf ´fcSXf J¨fÊ ÀfSXIYfSX CXNXf¹fZ¦feÜ ´fiþf´fd°f Àf¸ffþ IZY SXf¿MÑXe¹f ¹fbUf A²¹fÃf ßfe ¸f³fûþ ´fiþf´fd°f õfSXf ¸ffh¦f-´fÂf ´fiÀ°fb°f IYSX³fZ ·fû´ff»f ·fZþe ¦fBÊÜ ½¹ff´ffSXe SXfþIbY¸ffSX d´f°ff SXf¸ffffc A¦fiUf»f (52) d³fUfÀfe »fûWXf ¸fÔOXe Af¦fSXf WX`Ü UWX Àfû³fZ-¨ffÔQe IZY fOÞXZ ½¹ff´ffSXe WX`ÔÜ UWX BMXfSXÀfe, f`°fc»f, Af¸f»ff, ¸fb»f°ffBÊ, dUdQVff ÀfdWX°f A³¹f VfWXSXûÔ IZY ªU`»fÀfÊ IYû Àfû³fZ-¨ffÔQe IZY þZUSX U Vfbð Àfû³ff fZ¨f³fZ Af°fZ WX`ÔÜ þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX 6 A´fi`»f IYû SXfþIbY¸ffSX A¦fiUf»f Àfû³ff fZ¨f³fZ ¸f´fi AfEÜ JþbSXfWXû, dUdQVff ¦fEÜ A³¹f Àff²f³f ÀfZ ·fû´ff»f Af ¦fEÜ ·fû´ff»f ÀfZ BMXfSXÀfe IYe ¹ffÂff IZY d»fE ½¹ff´ffSXe SXfþIbY¸ffSX IZYSX»ff E¢Àf´fiZÀf IZY ÀffÀfZ ´feLZ Uf»fZ dUIY»ffÔ¦f IYû¨f ¸fZÔ f`NX ¦fEÜ ³fe»fZ SXÔ¦f IYf f`¦f CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ Qû³fûÔ ´f`SX IZY fe¨f ¸fZÔ Qff d»f¹ffÜ WXfef¦fÔþ IZY ffQ ½¹ff´ffSXe IYe Óf´fIYe »f¦f ¦fBÊÜ ¨füIYf-d¸fOX§ffMX IZY ´ffÀf þÔ¦f»f ¸fZÔ PX»ff³f ÃfZÂf ¸fZÔ þf MÑZ³f IYe À´feOX IY¸f WXbBÊÜ ´fdSXßf¸fe AüSX IY»ff²f¸feÊ WX` ´fiþf´fd°f Àf¸ffþ, IYSmÔX¦fZ ¸fQQX : dVf½fSXfªf dVfU'SXfþ' IYf AfÔ¦f³f½ffOÞXe IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ IYû ¨fb³ffUe °fûWXRYf ÀfSXIYfSX QZ¦fe Qû¦fb³ff ¸ff³fQZ¹f dSXMXf¹fSX¸fZÔMX WXû¦ff 62 Àff»f ¸fZÔ ¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»f ÀfeE¸f WXfCXÀf ´fSX Af¹fûdþ°f AfÔ¦f³f½ffOÞXe IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ IZY Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ ÀfeE¸f dVfUSXfþ dÀfÔWX ¨füWXf³f ³fZ fOÞXf E»ff³f dIY¹ff WX`Ü ÀfeE¸f ³fZ AfÔ¦f³fffOÞXe IYf¹fÊIY°ffÊAfZÔ IYf ¸ff³fQZ¹f ´ffÔ¨f WXþfSX ÷Y´fE ÀfZ fPÞXfIYSX QÀf WXþfSX AüSX ÀfWXfd¹fIYfAûÔ IYf ¸ff³fQZ¹f ´f¨¨feÀf Àfü ÀfZ fPÞXfIYSX ´ffÔ¨f WXþfSX ÷Y´fE IYSX dQ¹ffÜ Àff±f WXe dSXMXf¹fSX¸fZÔMX IYe CX¸fi ·fe 60 ÀfZ fPÞXfIYSX 62 U¿fÊ IYSX Qe ¦fBÊ WX`Ü ÀfeE¸f WXfCXÀf ´fSX Af¹fûdþ°f AfÔ¦f³fffOÞXe IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IZY Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY ¸fdWX»ff ÀfVfdöYIYSX¯f IYe ¸fZSXZ þeU³f IYf »fùf WX`Ü ÀfeE¸f ³fZ IYWXf dIY AfÔ¦f³fffOÞXe IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ÀfZ WXSX dU·ff¦f IYf IYf¸f IYSXUf¹ff þf°ff WX`Ü þfdIY UWX BÀfIYf IY·fe dUSXû²f ·fe ³fWXeÔ IYSX°fe fd»IY A´f³fZ IYf¸f IYû dþ¸¸fZQfSXe ÀfZ IYSX°fe WX`ÔÜ EZÀfZ ¸fZÔ AfÔ¦f³fffOÞXe IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYe ¸ffÔ¦fûÔ IYû ´fcSXf IYSX³ff ¸fZSXf Qfd¹f°U ±ffÜ BÀf QüSXf³f ¸fdWX»ff ff»f dUIYfÀf ¸fÔÂfe A¨fʳff d¨fMXd³fÀf ³fZ AfÔ¦f³fffOÞXe IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ IYe ¸ffÔ¦fZ ´fcSXe IYSX³fZ IZY d»f¹fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe dVfUSXfþ dÀfÔWX ¨füWXf³f IYf Àf¸¸ff³f dIY¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f ´fWX»fZ fOÞXZ À°fSX ´fSX IYSX³fZ »ff»f ´fSXZOX ¸fZÔ dIY¹ff þf³ff ±ff, »fZdIY³f ÀfÔ£¹ff IY¸f Af³fZ IYe AfVfÔIYf IZY ¨f»f°fZ BÀfZ ÀfeE¸f WXfCXÀf ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜ WXf»ffÔdIY BÀfIZY ffQ ·fe EIYeIÈY°f ff»f ´fSX ßfe ¨füWXf³f ³fZ IYWXf dIY ¸ffÔ¦fûÔ IYf ´fSXeÃf¯f IYSX Àf¸ffþ IYe fZWX°fSXe IZY WXSX ÀfÔ·fU IYQ¸f CXNXf¹fZ þf¹fZÔ¦fZÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ÀffÔÀfQ Af»fûIY ÀfÔþSX, SXfª¹f ¸ffMXe IY»ff fûOXÊ IZY A²¹fÃf SXf¸fQ¹ff»f ´fiþf´fd°f AüSX fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ Àf¸ffþ IZY f³²fb CX´fdÀ±f°f ±fZÜ dUIYfÀf ÀfZUf Af¹fböY ³fZ dþ»fûÔ IYû MXfSX¦fZMX dQ¹ff ±ffÜ ·fû´ff»f dþ»fZ ÀfZ 1000, SXf¹fÀfZ³f, ÀfeWXûSX, dUdQVff, WXûVfÔ¦ffffQ, QZUfÀf AüSX CXªþ`³f dþ»fZ ÀfZ 200 AfÔ¦f³fffOÞXe IYf¹fÊIY°ffÊ U ÀfWXfd¹fIYfEÔ fb»ffBÊ ¦fBÊ WX`ÔÜ SXfþ¦fPÞX dþ»fZ IYû 100 ´fid°f·ff¦fe fb»ffBÊ ¦fBÊ WX`ÔÜ ´fifSXÔd·fIY ´fSXeÃff dSXþ»MX ÀfZ ´fWX»fZ E¸f´fe´feEÀfÀfe ³fZ fPÞXfE ³ff¹ff °fWXÀfe»fQfSX IZY 48 ´fQ ¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»f/BaQüSX ¸f²¹f ´fiQZVf SXfª¹f »fûIY ÀfZUf Af¹fû¦f IYe ´fifSXÔd·fIY ´fSXeÃff-2018 ¸fZÔ ´fQûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ EIY ffSX dRYSX ÀfÔVfû²f³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü Af¹fû¦f ³fZ Vfd³fUfSX IYû ´fSXeÃff ¸fZÔ dSXöY ´fQûÔ IYe ÀfÔ£¹ff fPÞXf Qe WX`Ü BÀf¸fZÔ 48 ³fE ´fQ þûOÞXZ ¦fE WX`ÔÜ Àf·fe ´fQ ³ff¹ff °fWXÀfe»fQfSX IZY WX`ÔÜ Qû dQ³f ´fWX»fZ WXe WXfBÊIYûMXÊ þf»f´fbSX ³fZ ´fifSXÔd·fIY ´fSXeÃff IZY dSXþ»MX ÀfZ ÀMXZ WXMXf¹ff ±ffÜ fe¨f ¸fZÔ ´fQ fPÞXfE þf³fZ IZY dUSXû²f ¸fZÔ ´fWX»fZ ·fe ·fû´ff»f ÀfZ »fZIYSX BÔQüSX °fIY dUSXû²f ´fiQVfʳf dIYE ¦fE ±fZÜ Af¹fû¦f dSXþ»MX EIY Àf~fWX IZY ffQ WXe §fûd¿f°f IYSXZ¦ff CXÀf QüSXf³f ´fQûÔ ¸fZÔ EIY AüSX ÀfÔVfû²f³f IYe CX¸¸feQ WX`Ü dQÀfÔfSX ¸fZÔ ´feEÀfÀfe ³fZ 202 ´fQûÔ IZY Àff±f ´fSXeÃff IYf EZ»ff³f dIY¹ff ±ffÜ BÀfIZY ffQ 20 AüSX ¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»fÜ ÀfeE¸f dVfUSXfþ dÀfÔWX ¨füWXf³f ³fZ EIY A´fì»f ÀfZ ´fiQZVf ·fSX IYe Àf·fe VfSXff QbIYf³fûÔ IZY AWXf°fZ fÔQ IYSX³fZ IYf RYSX¸ff³f þfSXe IYSX ¨fbIZY WXỒÜ BÀfIZY ffUþcQ AWXf°fZ Jb»fZ WXbE WXỒ AüSX þf¸f L»fIY SXWXZ WXỒÜ BÔQí fbSXe ¸fZÔ ·fZ»f ÀU¯fÊ þ¹fÔ°fe õfSX IZY Àff¸f³fZ AWXf°fZ ´fSX Jb»fZAf¸f ´fe³fZ AüSX d´f»ff³fZ Uf»fûÔ IYe ·feOÞX þbMXe SXWX°fe WXǛ BÀfIZY ffUþcQ ´fbd»fÀf AüSX ´fiVffÀf³f IYf B³f ´fSX IYûBÊ þûSX ³fWXeÔ WXǛ f°ff QZÔ dIY °fe³f dQ³f ÀfZ VfSXff IYe QbIYf³fûÔ IYû SXWXUfÀfe B»ffIZY ¸fZÔ fÔQ IYSXf³fZ IYû »fZIYSX SX}fd¦fSXe A¹fû²¹ff ffBÊ´ffÀf AüSX fSXJZOÞXf ´fNXf³fe ¸fZÔ SXWXUfÀfe þ¸fIYSX dUSXû²f IYSX SXWXZ WXỒÜ d³f¹f¸f ¹fZ ·fe WX` dIY 31 ¸ff¨fÊ IZY ffQ VfSXff IYe QbIYf³fûÔ IZY »ffBÀfZÔÀf d³fSXÀ°f WXû þf°fZ WXỒ, BÀfIZY ffQ dIYÀfe ·fe QbIYf³f ¸fZÔ VfSXff fZ¨f³ff AU`²f WXû þf°ff WX`, »fZdIY³f VfSXff IZY NXZIYûÔ IYf dSX³¹fcA»f ³fWXeÔ WXû³fZ IZY ffQ ·fe VfSXff IYf AU`²f IYfSXûffSX þûSXûÔ ÀfZ ¨f»f SXWXf WXǛ ³ffSXfªf¦fe QcSX IYSX³fZ ÀfeE¸f IYe ¨ff»f ÀfeE¸f ³fZ IYWXf dIY ¸fZSXe fWX³fZÔ Àff ÀfWX³f IYSX »fZ°fe WX`Ô, »fZdIY³f A´f³fZ ·f`¹ff IYe fbSXfBÊ ÀfWX³f ³fWXe IYSX ´ff°fe WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY AfÔ¦fffOÞXe IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYû fZUþWX WXMXf³fZ IZY ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ SXûIY »f¦ff³fZ IZY d»fE ½¹fUÀ±ff IYe þf SXWXe WX`Ü df³ff þfÔ¨f dIYE WXb¹fZ IYûBÊ ·fe Af AfÔ¦f³fffOÞXe IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYû ³fWXeÔ WXMXf ´ff¹fZÔ¦ffÜ SXfª¹f ÀfZUf ´fSXeÃff-2018 ¸fZÔ ´fQûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ EIY ffSX dRYSX ÀfÔVfû²f³f ·fû´ff»f ¸fZÔ BÀf ¸fbïZ IYû »fZIYSX A·¹fd±fʹfûÔ ³fZ dIY¹ff ±ff dUSXû²f ´fiQVfʳf ÀfeE¸f IYSX ¨fbIZY WX`Ô EIY A´fi`»f ÀfZ AWXf°fZ f`³f, dRYSX ·fe ¨f»f SXWXZ 21 ¸ff¨fÊ IYû »f¦ff°ffSX ´fQ fPÞXfE ¦fEÜ ¹fZ ´fQ CX´f´fÔþe¹fIY, dþ»ff ´fÔþe¹fIY AüSX ¸fb£¹f ³f¦fSX ´ffd»fIYf Ad²fIYfSXe IZY ±fZÜ ´fQ UÈdð IZY B³f Qû ÀfÔVfû²f³fûÔ IZY Àff±f WXe IbY»f ´fQûÔ IYe ÀfÔ£¹ff fPÞXIYSX 234 °fIY ´fWXbÔ¨f ¦fBÊ ±feÜ Vfd³fUfSX IYû WXbBÊÜ °ffþf UÈdð IZY Àff±f WXe IbY»f ´fQûÔ IYe ÀfÔ£¹ff 282 WXû ¦fBÊ WX`Ü WXf»ffÔdIY CX¸¸feQUfSX ´fQûÔ ¸fZÔ JfÀfe fPÞXû°fSXe IYe CX¸¸feQ IYSX SXWXZ ±fZÜ Af¹fû¦f ³fZ ·fe ´fWX»fZ BÀf ffSXZ ¸fZÔ AfVff þ°ffBÊ ±feÜ ´feEÀfÀfe IZY ´fSXeÃff d³f¹fÔÂfIY dQ³fZVf þ`³f IZY ¸fb°ffdfIY ´fQûÔ ¸fZÔ UÈdð ÀfÔfÔd²f°f dU·ff¦f IYe ¸ffÔ¦f AüSX ´fiÀ°ffU IZY Af²ffSX ´fSX IYe þf°fe WX`Ü ¨f¨ffÊ ¸fZÔ dU·ff¦f ¸fZÔ ª¹ffQf ´fQûÔ IYe ff°f IYWXe þf°fe WX`, »fZdIY³f IYBÊ ffSX d»fdJ°f ´fiÀ°ffU IY¸f ´fQûÔ IYf Af°ff WX`Ü SXfþÀU dU·ff¦f ³fZ dþ°f³fZ ´fQûÔ IYf ´fiÀ°ffU ·fZþf, CXÀfe A³fbÀffSX A·fe ³ff¹ff °fWXÀfe»fQfSX IZY ´fQ þûOÞXZ ¦fEÜ AWXf°fûÔ ¸fZÔ L»fIY SXWXZ þf¸f EÀfOXeAû´fe IYe ¦ffOÞXe ³fZ ¹fbUIY IYû IbY¨f»ff, ´fbd»fÀf ¸ff¸f»ff Qff³fZ ¸fZÔ »f¦fe ¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»f EÀfOXeAû´fe d¸fÀfSXûQ dUþ¹f ´fbÔþ IYe ÀfSXIYfSXe ¦ffOÞXe ÀfZ IbY¨f»f IYSX fe°feX SXf°f EIY ¹fbUIY IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ §fMX³ff Àfe 21 ¸ff»f WXûVfÔ¦ffffQ SXûOÞX IYe WX`Ü §fMX³ff IZY ffQ EÀfOXeAû´fe IYe ¦ffOÞXe ¸füIZY ÀfZ RYSXfSX WXû ¦fBÊÜ d¸fÀfSXûQ ´fbd»fÀf ³fZ EÀfOXeAû´fe IYe ¦ffOÞXe IYe þ¦fWX AÄff°f UfWX³f IZY dJ»ffRY ¸ff¸f»ff QþÊ dIY¹ff WX`Ü EÀf´fe ÀffDY±f SXfWXb»f »fûPXf ³fZ f°ff¹ff IYe ¸fÈ°fIY IZY ´fbÂf IYe dVfIYf¹f°f IZY ffQ ¸ff¸f»fZ IYe þfh¨f IYe þf SXWXe WX`Ü IbYL ´fi°¹fÃf QVfe¹fûÊÔ ³fZ ´fbd»fÀf ¸fZÔ f¹ff³f QþÊ IYSXf¹fZ WX` IYe E¢ÀfeOXZMX EÀfOXeAû´fe d¸fÀfSXûQ IYe ¦ffOÞXe ÀfZ WXbAf WX`Ü B³f ´fi°¹fÃf QdVfʹfûa IZY f¹ff³f IZY A²ffSX ´fSX ÀfeÀfeMXeUe RbYMXZþ d³fIYf»fZ þf SXWXZ WX`Ü EÀf´fe ³fZ f°ff¹ff dIY A¦fSX ÀfeÀfeMXeUe RbYMXZþ ¸fZÔ EÀfOXeAû´fe IYe ¦ffOÞXe ÀfZ E¢ÀfeOXZMX WXû³ff ´ff¹ff þf°ff WX` °fû feþZ´fe ³fZ ÎRYIYUfBÊ WXfdQÊIY ´fSX À¹ffWXe, Af¦ff¸fe ¨fb³ffU ¸fZÔ WXfSX IYe füJ»ffWXM ¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»fÜ WXfdQÊIY ´fMXZ»f ´fSX À¹ffWXe RZYÔIY³fZ IYf ¸ff¸f»ff ´fiQZVf IYe SXfþ³fed°fIY CX±f»f-´fb±f»f IYf AWX¸f dWXÀÀff f³f°ff þf SXWXf WXǛ BÀf ¸ff¸f»fZ IYû »fZIYSX IYfÔ¦fiZÀf ÀffÔÀfQ ª¹fûd°fSXfdQ°¹f dÀfÔd²f¹ff ³fZ feþŹ fe ´fSX AfSXû´f »f¦ff¹ff WXǛ dÀfÔd²f¹ff ³fZ BÀfZ ·ffþ´ff IYe Af¦ff¸fe ¨fb³ffU ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fe WXfSX IYe füJ»ffWXMX f°ff¹ff WX`Ü ª¹fûd°fSXfdQ°¹f dÀfÔd²f¹ff ³fZ ´ffMXeQfSX AfÔQû»f³f IZY ³fZ°ff WXfdQÊIY ´fMXZ»f IZY DY´fSX À¹ffWXe RZYÔIY³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ´fSX MXÐUeMX IYSX°fZ WXbE feþŹ fe ´fSX BÀfIYf AfSXû´f »f¦ff¹ff WXǛ CX³WXûÔ³fZ A´f³fe MXÐUeMX ¸fZÔ d»fJf ·ffþ´ff õfSXf WXfdQÊIY ´fMXZ»f ´fSX À¹ffWXe dRYIYUf³ff, EIY fZWXQ IYf¹fSXf³ff IYQ¸f WX`, dþÀfIYe ¸fỒ IYOÞXe d³fÔQf IYSX°ff WXcÔÜ ·ffþ´ff õfSXf A´f³fZ dUSXûd²f¹fûÔ IZY dJ»ffRY B°f³fZ d³f¸³f À°fSX IYe WXSXIY°fZÔ ÀffRY QVff°feÊÔ WXỒ dIY UWX Af¦ff¸fe ¨fb³ffU ¸fZÔ A´f³fe WXfSX IYû QZJIYSX dIY°f³fZ füJ»ffE WXbE WXỒÜ Vfd³fUfSX IYû ¸f²¹f´fiQZVf QüSXZ ´fSX AfE ´ffMXeQfSX AfÔQû»f³f IZY ³fZ°ff WXfdQÊIY ´fMXZ»f IZY DY´fSX À¹ffWXe RZYÔIY³fZ IYf ¸ff¸f»ff Àff¸f³fZ Af¹ff ±ffÜ ´ffMXeQfSX ³fZ°ff WXfdQÊIY ´fMXZ»f BÔQüSX ÀfZ CXªþ`³f ¸ff¦fÊ ´fSX ¸füþcQ EIY PXffZ ´fSX ÷YIZY ±fZ, þWXfÔ EIY ¹fbUIY ³fZ CX³f ´fSX ³fe»fe À¹ffWXe OXf»f QeÜ dQd¦Uþ¹f dÀfÔWX IYû ³f¸fÊQf ´fdSXIiY¸ff ¹ffÂff ´fcSXe IYSX³fZ ´fSX ³fZ°ff ´fid°f´fÃf ³fZ f²ffBÊ Qe ¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»fÜ ³fZ°ff ´fid°f´fÃf Aþ¹f dÀfÔWX ³fZ ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe dQd¦Uþ¹f dÀfÔWX EUÔ CX³fIYe ´f}e A¸fÈ°ff dÀfÔWX IYû ³f¸fÊQf ´fdSXIiY¸ff ÀfRY»f°ff´fcUÊIY ´fcSXe IYSX³fZ ´fSX WXfdQÊIY f²ffBÊ Qe WX`Ü EIY f¹ff³f þfSXe IYSX Aþ¹f dÀfÔWX ³fZ IYWXf WX` IYe UWX EZÀff IYSXIZY UZ ´fiQZVf IZY Bd°fWXfÀf ¸fZÔ ´fWX»fZ EZÀfZ SXfþ³fZ°ff f³f ¦fE WX`Ô dþ³WXûÔ³fZ Àf¨¨fZ A±fûÊÔ ¸fZÔ ¸ffh ³f¸fÊQf IYe ´fdSXIiY¸ff IYe WX`Ü ³fZ°ff ´fid°f´fÃf Aþ¹f dÀfÔWX ³fZ ´fcUÊ ÀffÀfÔQ SXf¸fZV½fSX ³feJSXf EUÔ Àff±f ¨f»f SXWXZ 500 ¹ffdÂf¹fûÔ IYû ·fe f²ffBÊ Qe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe dQd¦Uþ¹f dÀfÔWX IYe ¹fWX ¹ffÂff IYBÊ dUVfZ¿f°ffEÔ d»fE WX`Ü þ`ÀfZ ¹fWX ¹ffÂff þ`Àff IYe ÀfÔIY»´f d»f¹ff ¦f¹ff ±ff ´fcSXe °fSXWX ¦f`SX SXfþ³fed°fIY SXWXe AüSX ´fi¨ffSX-´fiÀffSX ÀfZ QcSX SXWXeÜ °feÀfSXe dUVfZ¿f°ff ±fe dQd¦Uþ¹f dÀfÔWX Àf´f}eIY A´f³fZ ÀfWX ¹ffdÂf¹fûÔ IZY Àff±f 132 dQ³f 3 WXþfSX 325 dIY»fû¸feMXSX ´f`Q»f ¨f»fZÜ ³fZ°ff ´fid°f´fÃf dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY CX³fIYe BÀf ÀfRY»f ¹ffÂff ´fSX ´fcSXZ ´fiQZVf IYe þ³f°ff ³fZ QZJf dIY CX³WXûÔ³fZ EIY ÀfÔIY»´f IYSX AÀfÔ·fU IYf¸f IYû ÀfÔ·fU IYSXIZY dQJf¹ffÜ ¹fZ WX`Ô ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYe §fû¿f¯ff AfÔ¦f³fffOÞXe IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ IYû 10 WXþfSX AüSX ÀfWXfd¹fIYf IYû 5 WXþfSX ÷Y´fE ¸ff³fQZ¹f QZÔ¦fZÜ 62 U¿fÊ ¸fZÔ ÀfZUfd³fUÈdØf ´fSX IiY¸fVf: 1 »ffJ ÷Y´fE AüSX 75 WXþfSX ÷Y´fE dQE þfEÔ¦fZÜ AfÔ¦f³fffOÞXe IYf¹fÊIY°ffÊ- ÀfWXfd¹fIYfAûÔ IYe AfIYdÀ¸fIY ¸fÈ°¹fb ´fSX ´fdSXUfSX IYe fZMXe IYû d³f¹fbdöY ¸fZÔ 10 IYe LcMXÜ IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ IYû fZUþWX WXMXf³fZ IZY ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ SXûIY »f¦ff³fZ IZY d»fE ½¹fUÀ±ff IYe þf SXWXe WX`Ü df³ff þfÔ¨f dIYE Af ÀfZ IYûBÊ ·fe dIYÀfe IYû WXMXf ³fWXeÔ ÀfIZY¦ffÜ Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ ¸fÈ°¹fb ¸fZÔ IYf¹fÊIYØffÊAûÔ ¹ff ÀfWXfd¹fIYf IZY ´fdSXþ³fûÔ IYû 2 »ffJ IYe Afd±fÊIY ÀfWXf¹f°ffÜ IYBÊ U¿fûÊÔ ÀfZ AfÔ¦f³fffOÞXe ¸fZÔ IYf¹fÊSX°f A³fb·fUe ÀfWXfd¹fIYfEÔ ¹fdQ ¹fû¦¹f°ff SXJZÔ¦fe WX`Ô °fû CX³WXZÔ IYf¹fÊIY°ffÊ ¨f¹f³f ¸fZÔ USXe¹f°ff AfÔ¦f³fffOÞXe IYf¹fÊIY°ffÊ IYû ¹ffÂff ·fØff ·fe dQ¹ff þfE¦ffÜ AÄff°f UfWX³f IYe þ¦fWX EÀfOXeAû´fe IYe ¦ffOXe IZY ¨ff»fIY IYû AfSXû´fe f³ff¹ff þf¹fZ¦ffÜ EÀf´fe ³fZ ¹fWX f°ff³fZ ÀfZ ¸f³ff IYSX dQ¹ff IYe §fMX³ff IZY Àf¸f¹f ¦ffOÞXe IYü³f ¨f»ff SXWXf ±ffÜ þf³fIYfSXe IZY ¸fb°ffdfIY EÀfOXeAû´fe IYe ¦ffOÞXe OÑf¹fUSX d¸f»fIY¹f°f dÀfÔWX ¨f»ff SXWXf ±ff þû CXÀf Àf¸f¹f ³fVfZ ¸fZÔ ±ffÜ ¦ffOÞXe ¸fZÔ VfSXff IYf EIY IiYZMX ·fe SXJf WXbAf ±ffÜ OÑf¹fUSX d¸f»fIY¹f°f dÀfÔWX ³fZ ÀffÀfZ ´fWX»fZ E¢ÀfeOXZMX IYe þf³fIYfSXe EÀfOXeAû´fe dUþ¹f ´fbÔþ IYû QeÜ BÀfIZY ffQ UWX ¦ffOÞXe »fZIYSX RYSXfSX WXû ¦f¹ffÜ IYSXûÔQ d³fUfÀfe ¸fbSX»fe °f»fSXZþf þû EIY ³f¸fIYe³f RZY¢MÑe ¸fZÔ ÀfZ»Àf¸f`³f WX` IY»f SXf°f Àfe 21 ¸ff»f IZY Àff¸f³fZ ÀfZ ´f`Q»f ÀfOÞXIY ´ffSX IYSX SXWXf ±ffÜ CXÀfe UöY EOXeAû´fe d¸fÀfSXûQ IYe ¦ffOÞXe E¸f´fe 03 E 2217 ³fZ feAfSXMXeEÀf IYfgdSXOXûSX ¸fZÔ ´f`Q»f þf SXWXZ ¸fbSX»fe °fSX»fZþf IYû MX¢IYSX ¸ffSX QeÜ ·fû´ff»fX Àfû¸f½ffSX, 09 A´fi`»f 2018 dQ»fe´f Àfc¹fÊUÔVfe f³fZ SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf, fû»fZ- Àf¸ffþ IZY ¦fSXef f¨¨fûÔ IYe IYSXfEa¦fZ VffQe ´fiQZVf IZY WXSX dþ»fZ ¸fZÔ WXû¦ff Àf¸ffþ IZY ·fU³fûÔ IYf d³f¸ffʯf : Àfc¹fÊUÔVfe ¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»f ¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»f ´f¹fÊMX³f dU·ff¦f IZY ´ffÀf ¸füþcQ ´ffa¨f WXZdSXMXZþ Àf¸´fdØf¹fûÔ ¸fZÔ ÀfZ Qû WXZSXeMXZþ ´fdSXÀfa´fdØf¹ffa d³fþe d³fUZVfIYûÔ IYû AfUÔdMX°f IYSX Qe ¦fBÊ WX`ÔÜ BÀfÀfZ dU·ff¦f IYû 8 IYSXûOÞX 64 »ffJ IYe SXfdVf ´fif~ WXbBÊ WX`Ü ´f¹fÊMX³f SXfª¹f¸fÔÂfe (ÀU°fÔÂf ´fi·ffSX) ÀfbSXZ³Qi ´fMXUf ³fZ f°ff¹ff WX` dIY SXeUf ¸fZÔ ¦fûdUÔQ¦fPÞX RYûMXÊ AüSX ·fû´ff»f IYf °ffþ¸fWX»f ´f`»fZÀf d³fdUQf ´fidIiY¹ff ´fcSXe WXû³fZ IZY ffQ d³fþe d³fUZVfIYûÔ IYû AfUÔdMX°f dIY¹ff þf ¨fbIYf WX`Ü ¨ff»fc ¸ff»fe Àff»f ¸fZÔ SXfþ¦fPÞX ´f`»fZÀf Qd°f¹ff, fZ³fþeSX ´f`»fZÀf ·fû´ff»f AüSX ¸ff²fU¦fPÞX RYûMXÊ Àf°f³ff IYû WXZdSXMXZþ WXûMX»f À±ffd´f°f dIY¹fZ þf³fZ IZY d»f¹fZ d³fþe d³fUZVfIYûÔ IYû ÀfüÔ´f dQ¹ff þf¹fZ¦ffÜ 16 WXZSXeMXZþ ´fdSXÀf¸´fdØf¹ffh d¨fd³WX°f: SXfª¹f ¸fÔÂfe ´fMXUf ³fZ f°ff¹ff dIY Af¦ff¸fe U¿fûÊÔ ¸fZÔ d³fþe d³fUZVfIYûÔ ÀfZ WXZSXeMXZþ WXûMX»fûÔ IZY dUIYfÀf IZY d»f¹fZ WXZSXeMXZþ ´fdSXÀf¸´fdØf¹fûÔ IYf f`ÔIY f³ff¹ff þf¹fZ¦ffÜ ¸fb£¹f Àfd¨fU IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ ¦fdNX°f Àffd²fIYfSX Àfd¸fd°f õfSXf BÀf °fSXWX IYe 16 WXZSXeMXZþ ´fdSXÀf¸´fdØf¹fûÔ IYû ´f¹fÊMX³f dU·ff¦f IYû WXÀ°ffÔ°fdSX°f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ d¨fd³WX°f ·fe dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü CXªþ`³f ¸fZÔ IYûNXe ¸fWX»f, ¦Ufd»f¹fSX ßfe ÀfWXÀÂfffWXb IY»f¨fbSXe (IY»ffSX) ¸fWXfÀf·ff IZY ´fid°fd³f²fe ÀfQÀ¹fûÔ õfSXf dQ»fe´f Àfc¹fÊUÔVfe IYû d³fdUÊSXû²f SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf d³fUfÊd¨f°f WXû³fZ ´fSX IY»f¨fbSXe ÀfZ³ff ´fdSXUfSX U ¸fWXfÀf·ff IZY AþeU³f ÀfQÀ¹fûÔ õfSXf ·f½¹f ÀUf¦f°f dIY¹ff W`XÜ ¸fedOX¹ff ´fi·ffSXe SXfþZVf SXf¹f ³fZ f°ff¹ff dIY dQ»fe´f Àfc¹fÊUÔVfe IZY d³fdUÊSXû²f d³fUfÊd¨f°f WXû³fZ ´fSX IY»f¨fbSXe ÀfZ³ff ´fdSXUfSX IZY A²¹fÃf IYüVf»f SXf¹f, AüSX ¸fWXfÀf·ff IZY ÀfQÀ¹fûÔ õfSXf WXfSX RcY»f ¸ff»fEÔ ´fWX³ffIYSX þV³f ¸f³ff¹ffÜ ¸fWXfÀf·ff IZY AfþeU³f ÀfQÀ¹fûÔ õfSXf ¦fb»fQÀ°fZ ·fZÔMX IYSX CX³WXZÔ d³fdUÊSXû²f A²¹fÃf d³fUfÊd¨f°f WXû³fZ ´fSX Vfb·fIYf¸f³ffE QeÜ A²¹fÃf d³fUfÊd¨f°f WXû³fZ IZY ffQ dQ»fe´f Àfc¹fÊUÔVfe ³fZ IYWXf dIY IY»f¨fbSXe ·fU³f ¸fZÔ WXSX ¸ffWX Àf¸ffþ IZY ¦fSXef ´fdSXUfSX IZY ¹fbUIY- ¹fbUd°f¹fûÔ IYe VffQe IYSXfBÊ d³fþe d³fUZVfIYûÔ IYû AfUÔdMX°f WXûÔ¦fe WXZdSXMXZþ ´fdSXÀfa´fdØf¹ffa : ¸fÔÂfe ´fMXUf 16 WXZdSXMXZþ Àfa´fdØf¹ffa d¨f³WXfÔdIY°f dVf»ff³¹ffÀf... ¸fZÔ ¸fû°fe ¸fWX»f AüSX ¦fU¸fZÊÔMX ´fiZÀf ·fU³f, dVfU´fbSXe ¸fZÔ ³fSXUSX RYûMXÊ, V¹fû´fbSX ¸fZÔ V¹fû´fbSX RYûMXÊ, ¦fb³ff ¸fZÔ fþSXÔ¦f RYûMXÊ, ¸fbSX`³ff ¸fZÔ Àff»f¦fPÞX RYûMXÊ, Àff¦fSX ¸fZÔ SXfWX°f¦fPÞX RYûMXÊ, ´f³³ff ¸fZÔ ¸fWXZ³Qi ·fU³f, MXeIY¸f¦fPÞX ¸fZÔ f»QZU¦fPÞX RYûMXÊ, ²ffSX ¸fZÔ »fb³fZSXf IYe ÀfSXf¹f, fOÞXUf³fe ¸fZÔ IY»fZ¢MXSX ·fU³f, þf»f´fbSX ¸fZÔ SXfg¹f»f WXûMX»f, IYMX³fe ¸fZÔ dUþ¹fSXf§fU¦fPÞX RYûMXÊ, ¸f¯OX»ff ¸fZÔ SXf¸f³f¦fSX RYûMXÊ AüSX SXeUf ¸fZÔ ¢¹fûMXe RYûMXÊ Vffd¸f»f WX`ÔÜ SXfª¹f¸fÔÂfe ´fMXUf ³fZ f°ff¹ff dIY ´fiQZVf ¸fZÔ ´f¹fÊMX³f IZY Àf¸f¦fi dUIYfÀf- ´fiû°ÀffWX³f, ´f¹fÊMX³f ³fed°f IYf dIiY¹ff³U¹f³f EUÔ d³fþe d³fUZVfIYûÔ IYû AfIYd¿fÊ°f IYSX³fZ IZY CXïZV¹f ÀfZ d´fL»fZ Àff»f ¦fdNX°f WXbE ¸f²¹f´fiQZVf MXcdSXª¸f fûOXÊ õfSXf WXZSXeMXZþ ´fdSXÀf¸´fdØf¹ffh d³fþe d³fUZVfIYûÔ IYû AfUÔdMX°f IYSX³fZ IYe IYf¹fÊUfWXe IYe þf SXWXe WX`Ü ·fû´ff»fÜ þ³fÀf¸´fIYÊ ¸fÔÂfe OXfg. ³fSXûØf¸f d¸fßf ³fZ Qd°f¹ff ¸fZÔ dUV½fIY¸ffÊ Àf¸ffþ IZY Àff¸fbQfd¹fIY ·fU³f IYf dVf»ff³¹ffÀf dIY¹ffÜ WXfdQÊIY ³fZ ´fcUÊ SXfª¹f´ff»f ÀfZ QZSX Vff¸f IYe ¸fb»ffIYf°f WXfdQÊIY ³fZ IYWXf dIY ¸ff¸ff IYû ¸ff»fc¸f ³fWXeÔ ·ffÔþf fWXb°f Vf`°ff³f WX` AüSX fOÞXf dJ»ffOÞXe WX` ¦fbþSXf°f ¸fZÔ 150 ÀfZ 99 °fIY ´fWXbÔ¨ff dQ¹ff WX` ¦fbOX BX½fd³fa¦f, Àff¦fSX/·fû´ff»f ¦fbþSXf°f IZY ´ffMXeQfSX ³fZ°ff WXfdQÊIY ´fMXZ»f ³fZ ´fÔ¨ff¹f°f U ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf ¸fÔÂfe ¦fû´ff»f ·ff¦fÊU IZY ¦fPÞX Àff¦fSX dþ»fZ IZY ¦fPÞXfIYûMXf ¸fZÔ IZYÔQi U SXfª¹f ÀfSXIYfSX IZY dJ»ffRY WXbÔIYfSX ·fSXeÜ ¹fWXfÔ ÀfÔ·ff¦fe¹f dIYÀff³f IiYfÔd°f Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸ff¸ff IYû ¸ff»fc¸f ³fWXeÔ ·ffÔþf fWXb°f Vf`°ff³f WX` AüSX fOÞXf dJ»ffOÞXe WX`Ü ¦fbþSXf°f ¸fZÔ 150 ÀfZ 99 °fIY ´fWXbÔ¨ff¹ff dQ¹ff WX`Ü ¸ff¸ff þf³f°fZ WX`Ô dIY ¹fdQ ¸f´fi IZY dIYÀff³f AüSX ¹fWXfÔ IYe þ³f°ff þf¦f ¦fBÊ °fû IY¸´¹fcMXSX ffff ·fe IbYL ³fWXeÔ IYSX ´ffEÔ¦fZÜ WXfdQÊIY IYe Àf·ff ¸fZÔ JfÀfe ·feOÞX ±feÜ ¦fPÞXfIYûMXf ¸fZÔ ´fWX»fe ffSX ¸fÔÂfe IZY A»ffUf dIYÀfe 03 IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ B°f³fe ·feOÞX dQJeÜ B²fSX ¦fPÞXfIYûMXf ÀfZ »füMXIYSX WXfdQÊIY ³fZ SXdUUfSX Vff¸f IYû ·fû´ff»f ¸fZÔ ´fcUÊ SXfª¹f´ff»f U UdSXâ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff Aþeþ IbYSX`Vfe ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYeÜ CX³WXûÔ³fZ BÀfZ Àfüþ³¹f ·fZÔMX f°ff¹ffÜ BÀfIZY ffQ UZ IbYL IYfÔ¦fiZÀfe ³fZ°ffAûÔ ÀfZ ·fe d¸f»fZÜ ¦fûSXûÔ ÀfZ AfþfQe d¸f»fe °fû ¨fûSX AfIYSX ÀfØff ¸fZÔ f`NX ¦fE ´fMXZ»f ³fZ IYWXf dIY ¸f`Ô ½¹fUÀ±ff ´fdSXU°fʳf IZY d»fE »fOÞX SXWXf WXcÔÜ ¹fdQ SXfþ³fed°f IYSX³ff WXû°fe °fû IYf IYf CX³fIYe ¦fûQ ¸fZÔ þfIYSX f`NX þf°ffÜ ¦fûSXûÔ ÀfZ AfþfQe d¸f»fe, »fZdIY³f ¨fûSX AfIYSX ÀfØff ¸fZÔ f`NX ¦fEÜ BÀfd»fE WX¸fZÔ Afþ Àf·ffEÔ IYSX³fe ´fOÞX SXWXe WX`ÔÜ ³f¸fÊQf ¸fZÔ fOÞXf §fûMXf»ff WXbAfÜ ¸ff¸ff ³fZ 4 ffffAûÔ IYfZ SXfª¹f¸fÔÂfe IYf QþfÊ QZ dQ¹ffÜ ÀfWXe dIY¹ffÜ þf EIY ffff ¸fb£¹f¸fÔÂfe f³f ÀfIY°ff WX` °fû UZ ¸fÔÂfe ¢¹fûÔ ³fWXeÔ f³f ÀfIY°fZÜ þf¹fZ¦fe Àff±f WXe Àf¸ffþ ÀfZUf IZY d»fE ¹fbUf ´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYû Af¦fZ »ff¹ff þf¹fZ¦ffÜ ßfe Àfc¹fÊUÔVfe ³fZ ´fiQZVf ³fZ IYWXf dIY ´fiQZVf IZY WXSX dþ»fZÔ ¸fZÔ Àf¸ffþ IYf ·fU³f f³fZ BÀfIZY d»fE þ¸fe³f AfUÔMX³f, ·fU³f d³f¸ffʯf, ÀfdWX°f Àf·fe ´fidIiY¹ffAûÔ IYû °fZþ dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ CX³WXû³fZ BÀf ¸füIZY ´fSX IY»f¨fbSXe Àf¸ffþ IYû EIY VfU UfWX³f QZ³fZ IYe §fû¿f¯ff ·fe IYeÜ BÀf ¸füIZY ´fSX IY»f¨fbSXe ÀfZ³ff IYe ´fiQZVf ¸fdWX»ff ´fi·ffSXe IY»´f³ff SXf¹f, ¸fedOX¹ff ´fi·ffSXe SXfþZVf SXf¹f, ¸fWXfÀfd¨fU dUd´f³f SXf¹f, dþ»ff²¹fÃf ÀfÔþ¹f ¨füIYÀfZ, CX´ff²¹fÃf dUd´f³f ¨füIYÀfZ, ÀfWX Àfd¨fU SXfþZ³Qi SXf¹f, ´fiUöYf U`·fU U¸ffÊ, IYû¿ff²¹fÃf Àfb²feSX SXf¹f,ÀfÔ¦fNX³f ´fi·ffSXe UeSXdÀfÔWX SXf¹f, ¹fbUf A²¹fÃf ´fi¸fûQ SXf¹f, ´fi¨ffSX ´fiÀffSX ¸fÔÂfe »føfe³ffSXf¹f¯f ¨füIYÀfZ,QZUZ³Qi ¨füIYÀfZ, ¦fûIbY»f Af¹fÊ, ÀfdWX°f fOXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ Àff¸ffdþIY fÔ²fb CX´fdÀ±f°f ±fZÜ