Views
8 months ago

GOOD EVENING-INDORE-09-04-2018

GOOD

Àffa²¹f Q`d³fIY ³f¦fSX ÀfaÀIYSX¯f A»f¦f AaQf¬f, A»f¦f ³f¬fdSX¹ff BaQüSX, Àfû¸f½ffSX 09 A´fi`»f 2018 °fb»ff SXfdVf ½ff»fZ dWX¸¸f°f BaQüSX-·fû´ff»f ÀfZ ´fiIYfdVf°f ÀfZ »ff·f ´fif´°f IYSmÔX¦fZ ´fZªf-07 ¸fc»¹f EIY ÷Y´fE (QÀf ÷Y´fE-¸ffdÀfIY WXfgIYSX-ÀfZ½ff) • ´fÈ¿NX: 8 • ½f¿fÊ: 2 • AaIY: 20 Short News MÑIY ÀfZ MXIYSXf¹ff dU¸ff³f IYf dUÔ¦f, MX»ff fOÞXf WXfQÀff »fûIYÀf·ff CX´f¨fb³ff½f ¸fZÔ feEÀf´fe AüSX EÀf´fe ¦fNXfa²f³f IZY ´fi·ff½f IYf AÀfSX ·ffªf´ff IYû AfSXEÀfEÀf IYf ¸f`ÀfZþ ¹fc´fe ¸fZÔ Qd»f°f UûMXSXûÔ IYf SXJZ ²¹ff³f ÀfeOX»¹fcªfe 2018 ³fBÊ dQ»»feÜ AfBÊþeAfBÊ E¹fSX´fûMXÊ ´fSX þZMX E¹fSXUZþ dU¸ff³f IYf EIY dUÔ¦f fZ-EdSX¹ff ¸fZÔ JOÞXZ MÑIY ÀfZ MXIYSXf ¦f¹ffÜ BÀfÀfZ EIY fOÞXf WXfQÀff MX»f ¦f¹ffÜ þZMX E¹fSXUZþ IYe ¹fWX μ»ffBMX QbfBÊ ÀfZ dQ»»fe SXdUUfSX IYû 7.53 fªfZ AfBÊþeAfBÊ E¹fSX´fûMXÊ ´fSX »f`ÔOX WXbBÊÜ dU¸ff³f ¸fZÔ 133 ¹ffÂfe ÀfUfSX ±fZÜ dIYÀfe ·fe °fSXWX IZY þf³f-¸ff»f IZY ³fbIYÀff³f IYe JfSX ³fWXeÔ WX`Ü E¹fSX´fûMXÊ A±ffgdSXMXe IZY ¸fb°ffdfIY fZ 20 AfSX ´fSX °ffþ ÀfZMX IYf ¹fZ I`YMXdSXÔ¦f MÑIY JOÞXf WXbAf ±ff AüSX BÀfe QüSXf³f QbfBÊ ÀfZ Af SXWXf 9OXf»¹fc-545 dU¸ff³f IYf dUÔ¦f MXIYSXf ¦f¹ffÜ ÀfcÂfûÔ ³fZ f°ff¹ff dIY BÀf §fMX³ff IYe þfÔ¨f VfbøY IYSX Qe ¦fBÊ WX`Ü ¦fc¦f»f ´»fZ ÀMXûSX ¸fZÔ Vffd¸f»f WXbAf ³f¹ff RYe¨fSX ªff»fÔ²fSXÜ MX`IY þf¹fÔMX ¦fc¦f»f ³fZ A´f³fZ EÔOÑfgBOX ¹fcþÀfÊ IYû AüSX fZWX°fSX ÀfbdU²ff ´fiQf³f IYSX³fZ IZY d»fE A´f³fZ ´»fZ ÀMXûSX IYû A´fOXZMX dIY¹ff WX`Ü BÀfÀfZ ¹fcþÀfÊ IYû ¹fWX QZJ³fZ ¸fZÔ ¸fQQ d¸f»fZ¦fe dIY E´f IZY d»fE þfSXe WXbBÊ A´fOXZMX ¸fZÔ dIY³f ³fE RYe¨fÀfÊ IYû Vffd¸f»f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfÀfZ ´fWX»fZ A¦fSX IYûBÊ ¹fcþSX ¹fWX QZJ³ff ¨ffWX°ff ±ff dIY E´f IYe A´fOXZMX ¸fZÔ ¢¹ff ³f¹ff RYe¨fSX Af¹ff WX` °fû CXÀfZ E´f IYû Aû´f³f IYSX³ff ´fOÞX°ff ±ffÜ WXf»ffadIY Af ¹fcþÀfÊ A´fOXZMX ´fZþ IYû Aû´f³f IYSXIZY þf E´f IZY ³fe¨fZ f³fZ WXbE EIY ESXû ´fSX d¢»fIY IYSXZa¦fZ °fû CX³WXZa ÀffSXe þf³fIYfSXe d¸f»f þfE¦feÜ ¹fû¦fe ³fZ ¦ffÔ²fe AüSX ÀfSXQfSX ´fMXZ»f ÀfZ IYe ´feE¸f ¸fûQe IYe °fb»f³ff ¸fZWXÀff¯ffÜ CXØfSX ´fiQZVf IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f SXdUUfSX IYû ¸fZWXÀff¯ff IZY dUÀf³f¦fSX ¸fZÔ A´f³fZ ¦fb÷Y·ffBÊ IZY ¸fNX ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fZÜ ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYe °fb»f³ff ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe AüSX ÀfSXQfSX ´fMXZ»f ÀfZ IYeÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¦fbþSXf°f ²f¸fÊ IYe ²fSX°fe WX`Ü ¹fWXfÔ IYe d¸f˜e IYf ´fi·ffU WXe IbYL A»f¦f WX`Ü ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f ³fZ IYWXf dIY BÀf d¸f˜e ¸fZÔ ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe, ÀfSXQfSX ´fMXZ»f þ`ÀfZ ¸fWXf³f »fû¦fûÔ ³fZ þ³¸f d»f¹ff WX`Ü ³fSXZÔQi ¸fûQe ·fe BÀfe d¸f˜e ¸fZÔ þ³¸fZ AüSX Afþ QZVf IYf ´fid°fd³fd²f°U IYSX SXWXZ WX`Ô, CX³WXeÔ IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ QZVf Af¦fZ fPÞX SXWXf WX`Ü BÀf QüSXf³f ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f IZY Àff±f BÀf ¦fbþSXf°f IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe dUþ¹f ÷Y´ff³fe AüSX dOX´MXe ÀfeE¸f d³fd°f³f ´fMXZ»f ·fe ¸füþcQ SXWXZÜ ÀfeE¸f ¹fû¦fe ³fZ IYWXf dIY QZVf IZY dUIYfÀf IZY d»fE þfd°f, ²f¸fÊ ÀfÔ´fiQf¹f IYû ·fc»fIYSX EIY WXûIYSX IYf¸f IYSX³ff ¨ffdWXEÜ ·ffªf´ff ³fZ þfSXe IYe ´fWX»fe d»fÀMX dVfIYfSXe´fbSXf ÀfZ »fOÞXZÔ¦fZ ¹fZdQ¹fbSX´´ff EªfZÔÀfe fZÔ¦f»fb÷YÜ dQ»»fe ¸fZÔ IZYÔQie¹f ¨fb³ffU Àfd¸fd°f IYe f`NXIY IZY ffQ IY³ffÊMXIY ¨fb³ffU IZY d»fE ·ffªf´ff IYe ´fWX»fe Àfc¨fe þfSXe IYe ¦fBÊ WX`Ü BÀf¸fZÔ 72 CX¸¸feQUfSXûÔ IYe §fû¿f¯ff IYe ¦fBÊ WX`Ü Àfc¨fe ¸fZÔ ·ffªf´ff IYe °fSXRY ÀfZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ´fQ IZY CX¸¸feQUfSX feEÀf ¹fZdQ¹fbSX´´ff IYf ·fe ³ff¸f Vffd¸f»f WX`Ü UZX dVfIYfSXe´fbSXf ÀfeMX ÀfZ ¨fb³ffU ¸fZÔ CX°fSXZÔ¦fZÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ SXdUUfSX IYû ·ffªf´ff IYe IZYÔQie¹f ¨fb³ffU Àfd¸fd°f IYe AWX¸f f`NXIY WXbBÊÜ BÀf¸fZÔ IY³ffÊMXIY EªfZÔÀfe EªfZÔÀfe »fJ³fDY/³fBÊ dQ»»feÜ SXf¿MÑXe¹f ÀU¹fÔÀfZUIY ÀfÔ§f d´fL»fZ ¸fWXe³fZ WXbE »fûIYÀf·ff CX´f¨fb³ffUûÔ IZY QüSXf³f feEÀf´fe AüSX EÀf´fe ¦fNXfÔ²f³f IZY ´fi·ffU IYû »fZIYSX ¹fć fe IYe feþŹ fe »feOXSXdVf´f IYû ¹fWX Àf¸fÓff³fZ ¸fZÔ IYf¸f¹fff SXWXf WX` dIY CX³fIYû Qd»f°f-fÌYUOXÊ UûMX fỒIY IYû ÀfbSXdÃf°f SXJ³fZ IZY Àff±f WXe B³f Àf¸fbQf¹fûÔ °fIY ¹fWX ÀfÔQZVf ´fWXbÔ¨ff³fZ IYe IYûdVfVf IYe þøYSX°f WX` dIY CX³fIZY d»fE ÀffÀfZ ª¹ffQf IYf¸f dÀfRÊY feþŹ fe ³fZ dIY¹ff WXǛ 2 A´fì»f IYû ·ffSX°f fÔQ IZY QüSXf³f WXbAf dWXÔÀfIY dUSXû²f ´fiQVfʳf B°f³fZ fOÞXZ ´f`¸ff³fZ ´fSX WXû¦ff, BÀfIYf AÔQfþf SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fWXeÔ »f¦ff ´ffBÊ ±feÜ BÀf §fMX³ff IZY Àff±f WXe SXfª¹f IZY þf°fe¹f Àf¸feIYSX¯fûÔ IYe ¦fÔ·feSX°ff IYû QZJ°fZ WXbE AfSXEÀfEÀf IYû feþŹ fe IYû ¹fWX ÀfÔQZVf QZ³ff ´fOÞXfÜ feþŹ fe þ»Q WXe ¹fć fe ¸fZÔ »ff·ffd±fʹfûÔ IYe ÀfÔ¦fûâe IYSXfE¦fe, þWXfÔ ´feE¸f ¦fif¸fe¯f AfUfÀf ¹fûþ³ff, CX«U»ff AüSX Àfü·ff¦¹f ÀIYe¸f þ`Àfe IZÔYýie¹f ¹fûþ³ffAûÔ IZY »ff·ffd±fʹfûÔ IYû Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff þfE¦ffÜ B³f ÀfÔ¦fûdâ¹fûÔ ¸fZÔ Qd»f°f AüSX d´fLOÞXe þfd°f¹fûÔ IZY IY³ffÊMXIY ¨fb³ffU ³fBÊ dQ»»feÜ 13 WXþfSX 600 IYSXûOÞX ÷Y´fE IZY ´feE³ffe f`ÔIY §fûMXf»fZ IZY AfSXû´fe ³feSXU ¸fûQe AüSX ¸fZWXb»f ¨füIYÀfe IYe IYfSX¦fbþfSXe Àff¸f³fZ Af³fZ ÀfZ EIY Àff»f ´fWX»fZ WXe IZYÔQie¹f Àf°fIYÊ°ff Af¹fû¦f (ÀfeUeÀfe) ³fZ ª½fZ»fSXe ÀfZ¢MXSX ¸fZÔ Ad³f¹fd¸f°f°ff IYû »fZIYSX J°fSXf þfdWXSX dIY¹ff ±ffÜ ´feE³ffe IZY Àff±f EþZÔdÀf¹fûÔ ³fZ A¦fSX Àf°fIYÊ°ff fSX°fe WXû°fe °fû AfSXûd´f¹fûÔ ´fSX Àf¸f¹f SXWX°fZ WXe dVfIÔYþf IYÀff þf dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IZY Àff±f-Àff±f 2019 IZY Af¸f ¨fb³ffU IYû »fZIYSX SX¯f³fed°f ´fSX ¨f¨ffÊ, Qd»f°f AÀfÔ°fû¿f, E³fOXeE IZY IbYL ÀfWX¹fû¦fe Q»fûÔ IZY °feJZ °fZUSXûÔ Àf¸fZ°f °f¸ff¸f ¸fbïûÔ ´fSX ¨f¨ffÊ IYe ¦fBÊÜ f`NXIY ¸fZÔ IY³ffÊMXIY dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IZY d»fE ´ffMXeÊ IZY CX¸¸feQUfSXûÔ IZY ³ff¸fûÔ ´fSX ¸fÔ±f³f WXbAfÜ f`NXIY ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe, ·ffªf´ff A²¹fÃf Ad¸f°f VffWX, ¦fÈWX ¸fÔÂfe SXfþ³ff±f dÀfÔWX, dUQZVf ¸fÔÂfe Àfb¿f¸ff ÀUSXfþ, ¹fZdQ¹fbSX´´ff, E¸f´fe IZY ÀfeE¸f dVfUSXfþ dÀfÔWX ¨füWXf³f AfdQ Vffd¸f»f ±fZÜ »ff·ffd±fʹfûÔ IYe ´fWX¨ff³f IYSX³fZ AüSX CX³fIYf Àf¸¸ff³f IYSX³fZ ´fSX RYûIYÀf dIY¹ff þfE¦ffÜ »fJ³fDY IZY feþŹ fe ³fZ°ffAûÔ ³fZ Af¦fSXf ¸fZÔ WXbBÊ fǸXIY IYû ·f»fZ WXe øYMXe³f f°ff¹ff WXû, »fZdIY³f CX´f¨fb³ffU ¸fZÔ feþŹ fe IYe WXfSX IZY ffQ ¹fWX EZÀfe ´fWX»fe fǸXIY WXbBÊ ±feÜ fǸXIY IZY ffSXZ ¸fZÔ d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY ¸fb°ffdfIY feþŹ fe IZY ³fZ°ffAûÔ ³fZ AfSXEÀfEÀf IYû f°ff¹ff WX` dIY ´ffMXeÊ feEÀf´fe IYû E¢Àf´fûþ IYSX³fZ ¸fZÔ þbMXe WXǛ QZVf IYû ffWXdSX¹fûÔ ÀfZ ³fWXeÔ, AÔQSX ÀfZ J°fSXf : ¹fû¦fe »fJ³fDYÜ 'QZVf IYû ffWXdSX¹fûÔ ÀfZ ³fWXeÔ fd»IY AÔQSX IZY »fû¦fûÔ ÀfZ J°fSXf WX`, ¢¹fûÔdIY AÔQSX fǸXZ »fû¦f þfd°f IZY Af²ffSX ´fSX »fû¦fûÔ IYû ffÔMX SXWXZ WXỒÜ BÀfIZY Àff±f WXe IbYL EZÀfZ °f°U ·fe WXỒ þû QZVf IYû dU·ffdþ°f IYSX³fZ IYe ·fe ÀffdþVf SX¨f SXWXZ WXỒÜ WX¸fZÔ EZÀfZ »fû¦fûÔ ÀfZ ÀffU²ff³f SXWX³ff WXû¦ffÜ' ¹fWX ff°f SXdUUfSX IYû BÔdQSXf ¦ffÔ²fe ´fid°fâf³f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f EIY IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f ³fZ IYWXeÜ ¸fÔ¦f»f ´ffÔOXZ¹f IZY 161UZÔ fd»fQf³f dQUÀf IZY AUÀfSX ´fSX Q dWX³Qc RYfCXÔOXZVf³f IYe AûSX ÀfZ '´f`dMѹffgdMXª¸f B³f BÔdOX¹ff' IYf¹fÊIiY¸f IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ U`²ffd³fIY Àfc¨fe f³ff³fZ IYe ¸ffÔ¦f : IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ VfWXeQ ·f¦f°f dÀfÔWX IZY UÔVfþ ¹ffQUZÔQi dÀfÔWX ÀfÔ²fc ³fZ IYWXf- QZVf IYû AfþfQ WXbE 70 Àff»f WXû ¦fE WXỒ, »fZdIY³f Afþ °fIY VfWXeQûÔ IYe U`²ffd³fIY Àfc¨fe ³fWXeÔ f³ffBÊ ¦fBÊÜ CX³WXûÔ³fZ ¹fû¦fe ÀfSXIYfSX ÀfZ VfWXeQûÔ IYe U`²ffd³fIY Àfc¨fe f³ff³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe WXǛ ¹fZ WXbE Àf¸¸ffd³f°f ·f¦f°f dÀfÔWX IZY UÔVfþ, ¹ffQUZÔQi dÀfÔWX ÀfÔ²fc, ¨fÔQiVfZJSX AfþfQ IZY ·f°feþZ Àfbþe°f AfþfQ, ¸fÔ»f¦f ´ffÔOXZ¹f IZY UÔVfþ SX§fb³ff±f ´ffÔOXZ¹f, I`Y´MX³f ¸f³fûþ ´ffÔOXZ¹f IZY d´f°ff ¦fû´fe ¨fÔQi ´ffÔOXZ¹f, AVfRYfIY CX»»ffWX JfÔ IZY UÔVfþ AVfRYfIY CX»»ffWX JfÔ, Àf¸ffþ ÀfZUe Àfb³fe»f ¦fb~f, Àf¸fZ°f IYBÊ »fû¦f Àf¸¸ffd³f°f WXbEÜ ¸fb£¹f d³f½ffʨf³f Af¹fb¢°f SXf½f°f ´fWbaX¨fZ BaQüS BaQüSXÜ QZVf IZY ¸fb£¹f d³f½ffʨf³f Af¹fb¢°f Aû´fe SXf½f°f Afªf ÀfbfWX BaQüSX ´fWbaX¨fZÜ E¹fSX´fûMÊX ´fSX ´fiQZVf IYe ¸fb£¹f d³f½ffʨf³f ´fQfd²fIYfSXe Àf»fe³ff dÀfaWX ³fZ SXf½f°f IYû ´fb¿´f¦fb¨LX ·fZÔMX IYSX A¦f½ff³fe IYeÜX IY»fZ¢MXSX d³fVffa°f ½fSX½fOÞZX, OXeAfBʪfe WXdSX³ffSXf¹f¯f¨ffSXe d¸fßff AüSX BaQüSX ´fiZÀf ¢»ff A²¹fÃf ASXd½faQ d°f½ffSXe ³fZ CX³fIYf À½ff¦f°f dIY¹ffÜ BÀf ¸füIZY ´fSX Àfa¹fb¢°f ¸fb£¹f d³f½ffʨf³f ´fQfd²fIYfSXe EÀfEÀf faÀf»f ·fe ¸füªfcQ ±fZÜ ³feSXU ¸fûQe-¸fZWXb»f ¨füIYÀfe IZY §fûMXf»fZ ÀfZ EIY Àff»f ´fWX»fZ WXe Àfe½feÀfe ³fZ Qe ±fe J°fSXZ IYe Àfc¨f³ff ÀfIY°ff ±ffÜ ÀfeUeÀfe IYe Ufd¿fÊIY dSX´fûMXÊ 2017 IZY A³fbÀffSX Af¹fû¦f ³fZ 5 þ³fUSXe 2017 IYû ÀfefeAfBÊ, ´fiU°fʳf d³fQZVff»f¹f IZY Àfed³f¹fSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ AüSX ´feE³ffe ÀfdWX°f 10 f`ÔIYûÔ IZY ¸fb£¹f Àf°fIYÊ°ff Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àff±f f`NXIY IYe ±feÜ CXÀf f`NXIY ¸fZÔ IbYL ª½fZ»fSXe RY¸fûÊÔ IZY AIYfCXÔMXÐÀf ¸fZÔ ¦fÔ·feSX Ad³f¹fd¸f°f°ff IYe ¨f¨ffÊ IYe ¦fBÊ ±feÜ ÀfeUeÀfe IZY Ue ¨fü²fSXe ³fZ f°ff¹ff, 'UWX ¸fedMXÔ¦f dU³fÀf¸f ¦fib´f IZY þd°f³f ¸fZWX°ff õfSXf f`ÔIYû IZY Àff±f dIYE ¦fE RiYfgOX IYû »fZIYSX ±feÜ Qû ¸ffa¦fûÔ IYû »fZIYSX dIYÀff³f IYSmÔX¦fZ WOÞX°ff»f, ¦ffa½f-¦ffa½f ªffIYSX QZ SXWZX Àf¸fÓffBVf 1 ªfc³f ÀfZ RY»f-Àfªfe IYû »fZIYSX °fSXÀf ÀfIY°ff W`X VfWXSX SXfªfZÔýi JaOZX»f½ff»f BaQüSXÜ EIY ffSX dRYSX VfWXSX ¸fZa dIYÀff³f WXfWXfIYfSX ¸f¨ff³fZ ½ff»fZ W`ÔXÜ 1 ªfc³f ÀfZ A´f³fe Qû ÀfcÂfe ¸ffa¦fûÔ IYû »fZIYSX ½fû VfWXSX ¸fZÔ ³f RY»f »ffEa¦fZ, ³f Àfªfe AüSX ³f Qc²fÜ BÀfIYe AaQøY³fe °f`¹ffdSX¹ffa VfbøY WXû ¦fBÊ W`ÔX AüSX ¦ffa½f-¦ffa½f ªffIYSX dIYÀff³fûÔ IYû BÀfIZY d»fE °f`¹ffSX dIY¹ff ªff SXWXf W`XÜ d´fLX»fZ ½f¿fÊ ·fe 1 ªfc³f ÀfZ dIYÀff³fûÔ ³fZ EZÀff WXe AfÔQû»f³f dIY¹ff ±ff AüSX QÀf dQ³f °fIY VfWXSX ¸fZÔ ÂffdW-ÂffdWX ¸f¨f ¦fBÊ ±feÜ f©fZ Qc²f IYû °fSXÀf ¦fE ±fZ AüSX fOÞZX Àfªfe IYûÜ BÀf ffSX dRYSX ½fWXe ·ffSX°fe¹f dIYÀff³f ¹fcd³f¹f³f WXe BÀf AfaQû»f³f ´fSX CX°fføY W`XÜ ¸ffa¦fZÔ ·fe ½fWe W`ÔXÜ ¹fcd³f¹f³f IZY dªf»ff²¹fÃf ff»fc ªff²f½f ³fZ f°ff¹ff dIY 1 ªfc³f ÀfZ BaQüSX dªf»fZ IZY dIYÀfe ·fe ¦ffa½f ÀfZ Qc²f-Àfªfe-RY»f AfdQ Af³fZ ³fWXeÔ dQE ªffE¦ffÜ BÀf ffSmX ¸fZÔ ¹fcd³f¹f³f IYe f`NXIY ¸fZÔ SX¯f³fed°f f³f ¨fbIYe W`XÜ Af ¦ffa½f-¦ffa½f ªffIYSX dIYÀff³fûÔ IYû BÀf AfaQû»f³f IZY d»fE °f`¹ffSX dIY¹ff ªff SXWXf W`XÜ ¹fZ Ad·f¹ff³f 31 ¸fBÊ °fIY ¨f»fZ¦ffÜ dIYÀff³fûÔ IYû f°ff¹ff ªffE¦ff dIY ½fû A´f³fe Qû³fûÔ ´fi¸fbJ ¸ffa¦fûÔ IYû »fZIYSX AfaQû»f³f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXûÔÜ ³fWXeÔ Af³fZ QZÔ¦fZ VfWXSX ¸fZÔ IYûBÊ ·fe Àff¸f¦fie : ¹fcd³f¹f³f ³fZ °f¹f dIY¹ff W`X dIY VfWXSX ¸fZÔ IYûBÊ ·fe Àff¸f¦fie ³fWXeÔ Af³fZ Qe ªffE¦feÜ ¦ffa½f-¦ffa½f ªffIYSX dIYÀff³fûÔ IYû Àf¸fÓff¹ff ªff SXWXf W`XÜ ªfû dIYÀff³f ³fWXea ¸ff³fZÔ¦fZ, CX³fIYf WXfSX¸ff»ff ´fWX³ffIYSX À½ff¦f°f IYSX Àf¸fÓff¹ff ªffE¦ffÜ ¦fb»fff IZY RcY»f ·fe dQE ªffEa¦fZÜ d´fLX»fZ ½f¿fÊ QÀf dQ³f °fIY ¨f»ff ±ff AfaQû»f³f : d´fLX»fZ ½f¿fÊ ·fe 1 ªfc³f ÀfZ dIYÀff³fûÔ ³fZ AfaQû»f³f dIY¹ff ±ff AüSX QÀf dQ³f °fIY ¦ffa½fûÔ ÀfZ RY»f-Qc²f AfE ³f ÀfªfeÜ BÀf QüSXf³f ªfû »fû¦f ¨fûSXe-dLX´fZ Qc²f AfdQ »fZIYSX AfE ±fZ, CX³fIYe ¹fcd³f¹f³f IZY IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ ³fZ d´fMXfBÊ IYe ±fe AüSX ÀfOÞXIYûÔ ´fSX WXªffSXûÔ »feMSX Qc²f fWXf dQ¹ff ±ffÜ RY»f-Àfdªf¹ffa ´fVfbAûÔ IYû dJ»ff Qe ¦fBÊ ±feaÜ ´fcSmX VfWXSX ¸fZÔ WXfWXfIYfSX ¸f¨f ¦f¹ff ±ffÜ Àffa¨fe IYf Qc²f °fIY ³fWXeÔ d¸f»f ´ff¹ff ±ffÜ ¹fZ W`ÔX Qû ´fi¸fbJ ¸ffa¦fZÔ ·ffSX°fe¹f dIYÀff³f ¹fcd³f¹f³f ¨fü²fSXe ¸fWZÔXýidÀfaWX dMXI`Y°f ½ff»fe W`X, dªfÀf³fZ IY·fe CX´fi IYû ªff¸f IYSX dQ¹ff ±ffÜ ¹fcd³f¹f³f ¸ffa¦f IYSX SXWXe W`X dIY dIYÀff³fûÔ IZY Àf·fe °fSXWX IZY IYªfZÊ ¸ffRY dIYE ªffEa AüSX RYÀf»fûÔ IYf »ff·fIYfSXe ¸fc»¹f d¸f»fZÜ A·fe ÀfSIYfSX ³fZ 50 WXªffSX ÷Y´fE °fIY IZY IYªfZÊ ¸ffRY IYSX³fZ IYe §fû¿f¯ff IYe W`X, ½fû CX´f¹fb¢°f ³fWXeÔ W`XÜ BÀf¸fZÔ ·fe dIYÀff³fûÔ ´fSX IYBÊ °fSXWX IYe Vf°fZË »ffQ Qe ¦fBÊ W`ÔXÜ ÀfSXIYfSX õfSXf §fûd¿f°f dIY¹ff ¦f¹ff Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f ½¹ff´ffSXe ¸ff³f³fZ IYû °f`¹ffSX ³fWXeÔ W`ÔXÜ dIYÀff³fûÔ ÀfZ ¸faOXe ¸fZÔ ÀfSmXAf¸f »fcMX WXû SXWXe W`XÜ IYBÊ dQ³fûÔ °fIY »ffB³f ¸fZÔ »f¦f³fZ IZY ffQ ªff ¸ff»f dfIY³fZ IYe ffSXe Af°fe W`X °fû RYÀf»f ¸fZÔ JûMX d³fIYf»fIYSX Qf¸f IY¸f IYSX dQE ªff°fZ W`ÔXÜ dIYÀff³f fZ¨ffSXf »fbMXf-d´fMXf §fSX Af°ff W`XÜ ÀfSXIYfSX IYe ³ffIYfd¸f¹fûÔ IZY dJ»ffRY Afþ SXfWXb»f SXfþ§ffMX ´fSX SXJZÔ¦fZ CX´fUfÀf ³fBÊ dQ»»feÜ IY³ffÊMXIY ¨fb³ffU AüSX A¦f»fZ Àff»f WXû³fZ Uf»fZ Af¸f ¨fb³ffU ÀfZ ´fWX»fZ Qd»f°f ¸fbïZ ´fSX IYfÔ¦fiZÀf AüSX feþŹ fe ³fZ EIY-QcÀfSXZ IZY dJ»ffRY ¸fû¨ffÊ Jû»f dQ¹ff WX`Ü ³fSXZÔQi ¸fûQe ÀfSXIYfSX IYe IYd±f°f ³ffIYfd¸f¹fûÔ AüSX ÀfÔÀfQ NX´f WXû³fZ IZY dJ»ffRY IYfÔ¦fiZÀf Àfû¸fUfSX IYû QZVf½¹ff´fe dUSXû²f-´fiQVfʳf IYSXZ¦feÜ IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ff´fc IYe Àf¸ffd²f ´fSX EIY dQ³f IYf CX´fUfÀf SXJZÔ¦fZÜ IYfÔ¦fiZÀf IYf¹fÊIY°ffÊ ·fe EIY dQ³f IYf CX´fUfÀf SXJZÔ¦fZ AüSX Àf·fe SXfª¹fûÔ AüSX dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹fûÔ ´fSX ´fiQVfʳf IYSXZÔ¦fZÜ ·ffªf´ff ÀffÔÀfQ ·fe 12 IYû SXJZÔ¦fZ CX´fUfÀf ÀfÔÀfQ ÀfÂf IZY WXÔ¦ff¸fZ IYe ·fZÔMX ¨fPÞX³fZ IYf NXeIYSXf dU´fÃf ´fSX RYûOÞX°fZ WXbE ÀfØff²ffSXe feþZ´fe ³fZ ·fe EIY dQ³f IZY CX´fUfÀf IYf EZ»ff³f dIY¹ff WX`Ü feþZ´fe A²¹fÃf Ad¸f°f VffWX ³fZ IYWXf dIY dU´fÃf IZY »fû¦fûÔ ³fZ ´fcSXZ ÀfÔÀfQ ÀfÂf IYû ¨f»f³fZ ³fWXeÔ dQ¹ff AüSX »fûIY°fÔÂf IYf ¦f»ff §fûÔMXf WX`Ü BÀfIZY dUSXû²f ¸fZÔ 12 A´fi`»f IYû Àf·fe feþZ´fe ÀffÔÀfQ A´f³fZ-A´f³fZ »fûIYÀf·ff ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ²fSX³ff QZÔ¦fZ AüSX EIY dQ³f IYf CX´fUfÀf SXJZÔ¦fZÜ Af ´f`Ô¦fûÔ¦f Ófe»f IZY ´ffÀf ¨fe³fe °f³ffU EªfZÔÀfe ³fBÊ dQ»»feÜ A÷Y¯ff¨f»f ´fiQZVf IZY AÀfdRY»ff ÃfZÂf ¸fZÔ ¨fe³fe QfUZ IZY ffQ ´f`Qf WXbE °f³ffU IZY fe¨f ¨fe³f IYe §fbÀf´f`NX Uf»fe ¨ff»fffdþ¹fûÔ ´fSX fOÞXf Jb»ffÀff WXbAf WX`Ü JbdRY¹ff dSX´fûMXÊ ÀfZ Jb»ffÀff WXbAf WX` dIY ¨fe³fe Àf`d³fIY feþZ´fe IYf dU´fÃf ´fSX dWXÔÀff ·fOÞXIYf³fZ IYf AfSXû´f : feþZ´fe ³fZ IYfÔ¦fiZÀf AüSX feEÀf´fe ÀfdWX°f dU´fÃfe Q»fûÔ ´fSX Qd»f°f Àf¸fbQf¹f ÀfZ þbOÞXZ ¸fbïûÔ IYû »fZIYSX ¸ffWXü»f JSXff IYSX³fZ IYe ÀffdþVf IZY °fWX°f dWXÔÀff ·fOÞXIYf³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff¹ff WX`Ü 6 dIY»fû¸feMXSX °fIY AÔQSX §fbÀfZ ¨fe³fe Àf`d³fIY þe°fc SXfg¹f ³fZ IYfg¸f³fUZ»±f dSXIYfgOXÊ °fûOÞXIYSX ·ffSX°f IYû dQ»ff¹ff ¦fû»OX ´fiQe´f ³fZ þe°ff dÀf»USX EªfZÔÀfe ¦fû»OX IYûÀMXÜ 21UZÔ IYfg¸f³fUZ»±f ¦fZ¸Àf IZY ´ffÔ¨fUZÔ dQ³f ·fe ·ffSX°f IYe Vfb÷YAf°f Vff³fQfSX SXWXeÜ UZMXd»fdμMXÔ¦f ¸fZÔ ´fiQe´f dÀfÔWX IZY SXþ°f ´fQIY þe°f³fZ IZY ffQ d³fVff³fZffþe ¸fZÔ þe°fc SXfg¹f ³fZ 10 ¸feMXSX E¹fSX d´fÀMX»f BUZÔMX ¸fZÔ ¦fû»OX ¸fZOX»f dQ»ff dQ¹ffÜ BÀfe BUZÔMX IYf fifg³þ ¸fZOX»f Aû¸f d¸f±fSXUf»f ³fZ þe°ffÜ IYfg¸f³fUZ»±f ¸fZÔ ·ffSX°f IYû Af °fIY 8 ¦fû»OX d¸f»f ¨fbIZY WX`ÔÜ fZ»f¸fûÔMX VfcdMX¦f ÀfZÔMXSX ¸fZÔ Af¹fûdþ°f ´fb÷Y¿fûÔ IYe 10 ¸fe¹fSX E¹fSX d´fÀMX»f d³fVff³fZffþe À´f²ffÊ IZY RYfB³f»f ¸fZÔ þe°fc ³fZ Àfû³ff þe°ffÜ þe°fc ³fZ RYfB³f»f ¸fZÔ IbY»f 235.1 AÔIY WXfdÀf»f dIYEÜ BÀfIZY Àff±f WXe CX³WXûÔ³fZ BÀf À´f²ffÊ IYf ³f¹ff dSXIYfgOXÊ ·fe IYf¹f¸f dIY¹ffÜ d¸f±ffSXU»f ³fZ 214.3 AÔIYûÔ IZY Àff±f IYfÔÀ¹f ´fQIY þe°ffÜ BÀf À´f²ffÊ IYf SXþ°f ´fQIY AfgÀMÑZd»f¹ff IZY I`YSXe fZ»f ³fZ þe°ffÜ CX³WXûÔ³fZ IbY»f 233.5 AÔIY WXfdÀf»f dIYEÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ ·ffSX°f IZY ´fiQe´f dÀfÔWX ³fZ ´ffÔ¨fUZÔ dQ³f Àfû¸fUfSX IYû ·ffSX°f IYe Ófû»fe ¸fZÔ EIY AüSX ´fQIY OXf»f dQ¹ffÜ ´fiQe´f ³fZ ´fb÷Y¿fûÔ IYe 105 dIY»fû¦fif¸f ·ffSXU¦fÊ UZMXd»fdμMXÔ¦f ¸fZÔ SXþ°f ´fQIY ´fSX IYþf þ¸ff¹ffÜ »fïfJ ¸fZÔ ´f`Ô¦fûÔ¦f Ófe»f IZY ´ffÀf ·ffSX°fe¹f Àfe¸ff ¸fZÔ 6 dIY¸fe AÔQSX °fIY §fbÀf AfEÜ ·ffSX°fe¹f d°ff°f Àfe¸ff ´fbd»fÀf ³fZ ¦fÈWX ¸fÔÂff»f¹f IYû ÀfüÔ´fe dSX´fûMXÊ ¸fZÔ ¨fe³fe §fbÀf´f`NX IYe ´fcSXe þf³fIYfSXe Qe WX`Ü ¨fe³f ³fZ »fïfJ ÀfZ¢MXSX ¸fZÔ BÀf Àff»f ¸ff¨fÊ ¸fWXe³fZ ¸fZÔ ÀffÀfZ ª¹ffQf §fbÀf´f`NX IYe IYûdVfVfZÔ IYe WX`ÔÜ