Views
3 months ago

ud#27 (25642)

2 ¹ 27

2 ¹ 27 (25642) 2018-òž àð 10-òž îøòîëýçü КИБАШЛЫОС Киужъёс СИНМАСЬКЫМОН Быгатонлыксэ кузьма нылпиослы Ëþáîâü ÒÈÕÎÍÎÂÀ Øàðêàí ¸ðîñûñü Òàêë¸ ãóðòûñü Àëåâòèíà Ñòðåëêîâàëýí êèóæú- ¸ñûç ïàéìûìîíýñü íî àñïќðòýìëûêîåñü. - Àëåâòèíà Íèêîëàåâíàëýí êàäü êåðòòžñüêîí àìàëýç ìûíàì íîêûòûñü àäœåìå ќé âàë íà: áќç âûëý êóðèêåí òóæ ÷åáåðåñü ñóðåäú¸ñ ïóêòûëý íî ìèíäýð ïóéû âóðå. Äèâàí íî êðåñëî âûëûí òóæ ÷åáåð àäœèñüêî. Ôàáðèêàûí ëýñüòýìûí êîæàëîä, ñîêåì âîëüûòýñü íî šèêûòýñü ïќðìåìûí, - ãóðòîçý óøúÿ ãàçåòìûëýí ýøåç Ëþäìèëà Ñòàðøåâà. - Òàêåì àñïќðòýìëûêî êèóæú¸ñòýñ áàçàðûí íî øóìïîòûñà áàñüòûñàëçû, äûð? - äžñüòûòýêãåñ Ÿåêòžñüêî Àëåâòèíà Íèêîëàåâíàëû. - Îé, ìà, ìîí êèóæú¸ñûíûì áàçàðåòž óã âåòëžñüêû. ÑûŸå ìàëïàíý íîêó èê ќé âàë. Òðîññý íûëïèîñûëû êóçüìàé èíè. Ñîîñ ìûíàì 5 êóçÿ. Îäžã äûðå Êûêâàå íî Øàðêàí ÷åðêîãóðòý àäœûòîíú¸ñû ñîîñòû íóëëžçû. Ó÷êèñü¸ñëû òóæ ÿðàç, øóèçû. «Òðóæåíèê» êîëõîçûí, áќðûñü ñî «Êûêâèíñêèé» Òóñïóêòžç Ëþáîâü ÒÈÕÎÍÎÂÀ Суредъёссэ вӧта Ëþáîâü ÒÈÕÎÍÎÂÀ Ïè÷è Ïóðãà ¸ðîñûñü Àêñàêøóð ãóðòûñü Ëþäìèëà Áàðàíîâà «×èï÷èðãàí» íûëïè ñàäûí åãèò äûðûñåíûç óæà èíè. Œå÷ òûðøåìåç ïîííà ëóèç äûøåòîí óäûñûñü äàíî óæàñü, Ïè÷è Ïóðãà ¸ðîñëýí äàíî íûëûç. Ëþäìèëà Ïàâëîâíà íûëïèîñëû êûëáóðú- ¸ñ ãîæúÿ, ïќðòýì óæðàäú- ¸ñëû ñöåíàðèé¸ñ ìàëïà, òðîññý óäìóðò æóðíàëú¸ñûí íî ãàçåòú¸ñûí ïå÷àòëà. Íûëïèîñòû êèóæëû íî äûøåòý. Íóíàë ëóìáûò Ÿîæå ìàð ãèíý ñîîñ óã ëýñüòî! ÊûŸå ãèíý êóçüûìú¸ñ àíàé¸ññûëû íî àòàé¸ññûëû óã äàñÿëî! Ïèíàëú¸ñëýí òðîñýç êèóæú¸ññû íûëïè ñàäçûëýñü áîðääîðú¸ññý ÷åáåðìàëî - ñèí àçÿçû, ãðóïïàîñàçû íî êîðèäîðú- ¸ñû, îøûëýìûí. - Íîø Ëþäìèëà Ïàâëîâíàëýí äîðàç êå ïûðèäû, ýøøî íî ïàéìîäû, ìóçåå ÿêå êûŸå êå àäœûòîíý âóýì êàäü ïîòîäû, - óøúÿëî êèáàøëû íûëêûøíîçýñ Ÿîø óæàñü ýøú¸ñûç. Îçüû èê âàíü. Êîòûð êèóæú¸ñ: ïóêîíú¸ñ íî âûæ âûëûí, äèâàíûí íî áîðääîðú- ¸ñûí îøûëýìûí. Êóä-îãåç ÷èëüïàìûí, òðîñýç êåðòòýìûí. Ëþäìèëà Ïàâëîâíà íûëïèîñûí óæà øóûñà, ñîêó èê øќäžñüêå: êîòüêûòûí ìóí¸îñ. Ñîîñ àñ êèîñûíûç âóðåì íî êåðòòýì äžñüêóòú¸ñûí äžñÿìûí. Ëþäìèëà Ïàâëîâíà ÿðàòý ñÿñüêàîñòû, óêíî àçüûí ñîîñ òóðëû ïќðòýìú¸ñûç òîëáûò ñÿñüêàÿëî. Íîø ãóæåìçý áûäýñ àçáàðçû íî áàê- ÷àçû ñÿñüêà ïќëûí ïûëàñüêå. Êîðêàçû íþëýñ äóðå èê ïóêòýìûí, âîêñ¸ âûæûêûëûí êàäü, Ÿûäîíòýì øóëäûð ëóý. Êûøíîìóðòëýñü ýøøî îäžã éќñïќðòýì ñÿìçý âåðàç êàðòýç Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷: ñî, ïå, òóæ ÿðàòý ëóèç, 32 àð ñêàë êûñêè. Ñîêó êåðòòžñüêûñà ïóêûíû äûð ќç øåäüûëû, êîëõîçûí íî, äîðûí íî âàíüìàç âóòñêûíû êóëý. Åãèò äûðúÿì áåí âóðèñüêè. Ñîêó íîìûð áàñüòûíû ќì áûãàòûëý: êîíüäîí óã îêìû âàë. Ìóìè ìûíûì, âóðèñüêûñà ïóêåììå àäœûñà, âûëäû, 7-òž êëàññûí äûøåòñêûêóì, âóðèñüêîí ìàøèíà áàñüòžç. Íîêèíëýñü þàëëÿñüêûòýê, à÷èì Ïè÷è Ïóðãà ¸ðîñûñü Àêñàêøóðûñü Ë. Áàðàíîâà êèóæåç ãàæà. èíäè êèíîîñòû ó÷êûíû. Ñîîñëýí íî óëîíçû òóæ ÷åáåð óê, áûäýñàê ñÿñüêà ïóøêû âûåìûí. - Àëè ìàãàçèíûí êîòüìàð âàíü, íîìûðèí íî êàëûêåç óä íè ïàéìûòû. Íîø àñ êèîñûí ëýñüòýì êèóæäý êóçüìàñüêîä êå, àäÿìè âîêñ¸ ïàéìå, êûçüû òà ëýñüòýìûí øóûñà, ÷àáêèñüêå. Ñîèí èê íûëïè ñàäûñü ïèíàëú¸ñòû íî êèóæëû äûøåòýìå ïîòý, ìåä ñîîñ àíàé¸ññýñ íî ïåñÿíàé¸ññýñ øóìïîòòîçû íî ïàéìûòîçû, - øóý Ëþäìèëà Ïàâëîâíà. Øàðêàí ¸ðîñûñü À. Ñòðåëêîâà ñóðåäú¸ñ êóðèêåí ïóêòûëý. âóðèñüêûíû äûøè âàë, àëè êûòžÿç âèñ¸í çžáå èíè, ôåðìàûí ñåêûò âàë óæå, âàíüçý êèûí ëýñüòûëžìû. Áќç âûëý ïóêòîí ñóðåäú¸ñòû à÷èì ìàëïàñüêî, êóä-îã äûðúÿ òóæ êåìà, óéâќòàì íî àäœûëžñüêî. Òóæ ÿðàòžñüêî êîŸûøú¸ñòû íî âàëú¸ñòû. Ñîèí èê Ÿåìûñü ñîîñòû êèóæú¸ñàì âîçüìàòžñüêî. КЫЛЕМ-МЫЛЕМЛЭСЬ Выль вуж дэрем Ëþáîâü ÌÈÕÀÉËÎÂÀ Ìà ëóý âóðûíû âîðãîðîíëýí âóæ äýðåìåçëýñü? Êóëý ëóîçû: âóæ äýðåì, êà÷û, ñžíüûñ, ìåë ÿêå êàðàíäàø, âóðèñüêîí ìàøèíêà. Дыдылы дэрем Ïè÷è íûëäûëýñü äýðåìçý êàðòòûëýí äýðåìåç âûëý ïîíîíî, êîòûðòžç ìåëýí ÿêå êàðàíäàøåí îðò÷îíî íî ãîæúÿ âàíäîíî. Ñîáåðå äóðú¸ññý âóðûëîíî, ñàåñú- ¸ññý, ÷ûðòûçý òóïàòúÿíî. Ïè÷èëüòûê êèñû âóðîíî. Áќðûñü ÷èëüïàíî, âåñü¸ñûí, òåðìîíàêëåéêàîñûí ÿêå êóñêåðòòîíýí ÷åáåðìàíî. Гужем дэрем Êóíóë âàäüñûñåí êóòñêûñà, âîðãîðîí äýðåìëýñü âûëž ëþêåòñý âàíäîíî íî, ñóðåäûí ñÿìåí, áîðäàç âóðîíî âóæ ìàéêàëýñü ÿêå ôóòáîëêàëýñü âàíäýì âûëž ëþêåòñý. 1 ÷àñêûí âûëü äýðåì äàñü! Капчи кофта Äýðåìëýñü ñèðåññý âàíäûñà, äóðòžç ÷åáåð ãèíý âóðîíî. Îçüû èê ñàåñú¸ññý âàê- ÷èÿòîíî, äóðú¸ññý âóðîíî íî ïóæàëëÿíî. Ñàåñ ìåäàç ëýçèñüêû øóûñà, ÷åáåð áèðäûåí áèðäûÿíî. Юбка Âîðãîðîí äýðåìåç, êóíóë äóðûñåíûç êóòñêûñà, âàíäîíî. Þáêàëû êóëý ëóîç óëž ëþêåòýç. Êóñêàç ðåçèíêà íî êќíÿ êå øë¸âêàîñ âóðîíî. Òóíñûêîãåñ ìåä àäœèñüêîç øóûñà, äýðåìëýí ñàåñûçëýñü êóñêåðòòîí âóðîíî íà. Óðäýñú¸ññý, ñóðåäûí ñÿìåí âóðûñà, áàäœûì êèñûîñëû ïќðìûòûíû ëóý. Айшет Êóëý ëóîç äýðåìëýí àçüûç. Ñóðåäûí ñÿìåí âàíäûñà, äóðú¸ññý âóðûëîíî, êûëåìåçëýñü àéøåò êàë êàðîíî. Îçüûåí, ÷àñ êóñïûí, êîïåéêà íî êóøòûòýê, ãàðäåðîáåç âîøòûíû ëóîíî.

¹ 27 (25642) 2018-òž àð 10-òž îøòîëýçü 3 КУЗЁ Пиосмурт ужъёс АДӞЕМ КАРЫМОН Драконъёс уло Шайтангуртын ДЭМЛАН Кечато гардина Òóñïóêòžç Ëþäìèëà ÑÓÐ×ÀÊÎÂÀ Ëþäìèëà ÑÓÐ×ÀÊÎÂÀ Àëíàø ¸ðîñûñü Øàéòàíãóðòûí óëžñü ϸòð Àëåêñååâëýñü ÷åáåð êèóæú¸ññý àðòý ¸ðîñú- ¸ñûí óëžñü¸ñ ãèíý íî òîäìàëî íè. Ïóëýñü ëýñüòýì àðáåðèîñûç óëýïåñü âûëëåì, øîðå ó÷êî ïàëüïîòûñà. Àëåêñååâú¸ñ äîðû ïûðûêó èê, âàëàíû ëóý, òà þðòûí àñïќðòýìëûêî àäÿìèîñ óëî øóûñà. Êîðêàçûëýí áîðääîðåç áîðäû çîðêèáû ëÿêèñüêåìûí, íîø àçáàðàçû þñü¸ñ, ãîíäûðú- ¸ñ, äðàêîíú¸ñ ñûëî. Òîë êóàçåí ñîîñëû ëûìû óëûí ñûëûíû êåçüûò êå íî, ñî ïîííà ãóæåìçý òóæ èíàç ëóî, Àëåêñååâú- ¸ñëýñü ñÿñüêàÿñüêèñü àçáàðçýñ øóëäûðòî. ϸòð Ìèõàéëîâè÷ ïóýí óæàíû êåìàëàñü êóòñêèç. Òóííý íî òîäý íà íûðûñü ëýñüòýì óæú¸ññý. Àãàåç ãàðäèíàîñ âàíäûëýìåçëýñü àçüëî Ïåòÿëû, ñóðåä ïóêòûíû êóðûñà, âàçèñüêåì. Àãàåçëýñü àäœåì êàðûñà, âûíûç íî ïó âќëîí áîðäû áàñüòžñüêåì. Ðàìêàîñ, šàæûîñ, ãàðäèíàîñ äàñÿíû êóòñêåì. Ïóýí óæàñà ãèíý êќòûç òûðûìòý, ϸòð Ìèõàéëîâè÷ ïèòðàí ïîêðûøêàîñ, ïëàñòèê áóòûëêàîñ áîðäû áàñüòžñüêåì. - Ãóðòûñüòûìû Àëåêñåé Åâäîêèìîâëýñü êûëåì-ìûëåì ïîêðûøêàîñëýñü ÷åáåð àðáåðèîñ êûëäûòýìçý àäœûñà, ûìû èê óñüòžñüêèç, - øóý ϸòð Ìèõàéëîâè÷. - Áåðòûñà óæ áîðäû áàñüòžñüêè. Èíòåðíåòûí áóãûðúÿñüêè, ìà íî ñî à÷èì ìàëïàé, êóä-îã èíòûÿç êóçïàëû âèçü-êåíåø ñ¸òžç. Ïó ñÿíà, ïëàñòèê áóòûëêàîñ, ïåíîïëåêñ, êàíèñòðà, åçú¸ñ óò÷àé. Âåê÷è óæåç òðîñ, ÷èäàíëûêåç êóëý êàðå êå íî, ïќðìûòýì óæåç àäœûñà, ñþëýì øóìïîòý. Íûðûñü ëýñüòýì àòàñýçëû âàðìàíàéçû ñèíìàñüêåì - êóçüìàíî ëóýì ñîå âîðãîðîí. Àòàñòýê àçáàðûí ìќçìûò øóûñà, íîø èê ëýñüòýì. ϸòð Àëåêñååâ ñîêó âàëàì, îäžã êàäü óæåç 2 ïîë, ïå, ëýñüòîí ìќçìûò âûëýì. Òàáåðå ÿëàí òóðëû àðáåðèîñ ïќðìûòúÿ. Ñèíìàñüêå ïëàñòèêëû - êûëçžñüêèñü ìàêå, ïå, êîòüêûçüû êóàñàëëÿíû ëóý. Óæòýê ïóêûíû ÷èäàñüòýì âîðãîðîí, òåëåâèçîð ó÷êûêóç íî, êèóæåí âûðå. - Ìûíàì àòàå òóñïóêòûëžñü âàë, à÷èç èê ïóëýñü Àëíàø ¸ðîñûñü Øàéòàíãóðòûñü Ï. Àëåêñååâ ïóýç íî, ðåçèíàåç íî êèóæú¸ñàç êóòý. Ïóëýñü ëýñüòýì ìóäîð ñýðåã. ôîòîðàìêàîñ ëýñüòûëžç. Ìûíàì äèçàéíåð ëóýìå ïîòý âàë, íî ìàëïàíìå áûäýñòûíû ќç êûëäû, - âåðà âîðãîðîí. Íèìûñüòûç äûøåòñêûòýê íî, ϸòð Ìèõàéëîâè÷ ÷åáåð êèóæú¸ñûíûç ïàéìûòúÿ. Øêîëàûí ëþêàì òîäîí-âàëàíú¸ñûç òóííý íî þðòòî. Àñ âàêûòàç ïќðòýì êðóæîêú¸ñû âåòëýìûí. Òàáåðå ñî à÷èç èê ñóðåäàñü íî, äèçàéíåð íî ëóý, íîø âàíüìîí äûðúÿç šûòú¸ñû àðãàíýç áîðäû áàñüòžñüêå. Íèíà Ëåîíèäîâíà êóçïàëûç íî - óøúÿìîí êûøíîìóðò: êåðòòžñüêå, ÷åðñžñüêå. Êóçïàëú¸ñ äîðàçû êûêíàçû êûëåìûí, Ñëàâà íî Âëàäèñëàâ êûêòî ïèîññû, øêîëàåç ìåäàëåí éûëïóìúÿñà, ãóðò õîçÿéñòâîÿ íî ìåäèöèíàÿ êóí àêàäåìèîñûí äûøåòñêî. Òóñïóêòžç Ìàðèÿ ÂÅÊØÈÍÀ Пичи ӝӧк Àñ êèûí ëýñüòýì ãàðäèíà. ÏÅÒÛÐ ÏÅÒÛÐÎÂÈ× Êîðêà ïóêòûíû êóòñêåììû áåðå, ìàå áûãàòžñüêî, ñîå àñ êèûíûì ëýñüòûíû òóðòòžñüêî. Àëè ïќðìûòž ãàðäèíà. Ñîå ëýñüòûíû ñåêûò ќâќë, ìûëêûä ãèíý ìåä ëóîç. Øòîðà îøûëîí áûäýñûç àïïëèêàöèÿ àìàëýí ëýñüòýìûí ëóîç: êóòžñüêîì áåðèçü ïóýç íî âàíäûëžñüêîìû êâàäðàòú¸ñ, ïàñüòàëàçûÿ-êóçüäàëàçûÿ ìîí 10 ñàíòèìåòð êàðè. Óêíîäûÿ ÷àêëàëý, êќíÿ òžëåäëû êóëý ëóîçû òàŸå ïóîñ. Âàíäûëýì êâàäðàòú¸ñëýñü ñýðåãú¸ññýñ øêóðêàåí âîëÿòîíî, ñîáåðå áóÿíî: ÿ ëàêåí, ÿ ìîðèëêàåí, àñüòýîñ ó÷êîäû. ßêå âîêñ¸ íî òóðëû áó¸ëî. Òàáåðå òà êâàäðàòú¸ñòû ãàðäèíàëýí èíúåòýç âûëý ñàìîðåçýí êûðìûëîíî. Ñî ëóîç 2 íî šûíû ìåòðúåì áåðèçü ïó - òàå îçüû èê ëàêåí ÿ ìîðèëêàåí áóÿíî. Ãàðäèíàå ÷åáåðãåñ ìåä ëóîç øóûñà, ìîí êóòž êûê óðîâåíåí (òóáàòî) ïó, îçüûåí ãàðäèíàå íî ëóîç òóáàòî. Òà ïó áîðäû êâàäðàòú¸ñìå ñàìîðåçú¸ñûí êûðìè, êûê ðàäýí, øàõìàò äîñêà êàäü. Ìûøêàç èê ïóêòž øòîðêà îøûëîí ìåõàíèçìú¸ñòû - òàîñ âóçàñüêî ëàâêàîñûí. Ïóëýí êûêíàïàë ïóìòžç 10 ñàíòèìåòð êóçüäàëภïó øóêêè - òà ëýñüòžñüêå, ãàðäèíà íî áîðääîð âèñêûí èíòû ìåä êûë¸ç øóûñà. Òà 2 ïóîñ áîðäû èê ïîíž áîðääîðå îøûëîí êóðèê. Ãàðäèíà äàñü, êûëå íà êûøíîäýñ øòîðêà âóðòûòûíû. Ëþáîâü ÌÈÕÀÉËÎÂÀ Ïè÷è šќê êîòüêûòûí: êîðêàí íî, ñàäûí íî, ìóí÷îûí íî - êóëý ëóý. Ïè÷è šќê ëýñüòîí ïîííà êóëý ëóîçû: 2 ïàñüêûò ïóë íî 8 áðóñ (ïèñëýñü ñþáåãåñüãåñ). Êóçüäàëàçý íî ïàñüòàëàçý áûðú- ¸íî àñ ìûëêûääûÿ. Íûðûñü èê ëýñüòîíî êóêú¸ññý: 2-ñý ïóëú¸ñûç þíìàòîíî 3-òžåçëû âàìåí, îçüû èê ìóêåò ïóìú¸ññý. 2-òžçý êóêñý òàçüû èê âóòòîíî. Áќðûñü þíìàòîíî šќêëýñü âûëçý. ×åáåð ìåä àäœèñüêîç øóûñà, ÏÂÕ-ïë¸íêà ëÿêîíî, êóêú¸ññý áóÿíî. ÒàŸå šќê, çîð óëý ñþðèç êå íî, óç ñèñüìû.