Views
2 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه آیا این هبرنبرر ‏بىببىی معناست؟ این که به تفکر،‏ به جدال برای فهم و درک اشکال هبرنبرری جدید وادار شو ‏بمیبمم یک ‏بجببجحث است.‏ این که هبرنبرری فاقد هرگونه ‏مجممجحتوا وابمنبممود می کند که آبسبنتبنن ‏مجممجحتوابىیبىی اسرارآمبریبرز و به قدری عمیق است که ما آن را ‏«بمنبممی فهمیم»‏ ‏بجببجحث دیگری است.‏ هگل در جابىیبىی اشاره می کند:‏ ‏همھهممبنیبنن که گسبرتبرره ای هست که خالىللىی است،‏ عمقی هم هست که آن هم خالىللىی است.‏ و اغلب،‏ در برخی آثار هبرنبرری مشخص ‏بمنبممی توانیم هیچ ببینیم،‏ چرا که اساساً‏ چبریبرزی برای دیدن وجود ندارد.‏ اخبریبرراً‏ برنامه ای در کانال (١١/٢٠٠٣/١۴) ۴۵ با برخی توجیهات تا کید کرد که یکی از معیارهای برنده شدن جایزه ی ترنر فهمیده نشدن است.‏ فلسفه اش این است:‏ هر چه کمبرتبرر فهمیده شوم،‏ هبرنبررم ‏بهببههبرتبرر است.‏ اما هبرنبرر نوعی ارتباط میان مردم است.‏ هبرنبرری که فهمیده نشود هبرنبرری است که ‏بمنبممی تواند ارتباط برقرار کند.‏ این فلسفه که هبرنبرر باید غبریبررقابل درک باشد ‏‐که باید ‏بىببىی معنا باشد‐‏ بلافاصله ما را به نقطه ی آغاز سلبرببرریبىتبىی ‏بىببىی استعداد می برد که می خواهد ‏بىببىی هیچ دلیل خاصی ستایش شود،‏ فقط برای اینکه هست.‏ این یادآور سخبرنبررابىنبىی ای است که با اظهارنظر پرشور یکی از حضار به پایان رسید:«سخبرنبررابىنبىی فوق العاده عمیقی بود،‏ من یک کلمه هم نفهمیدم!»‏ اما قرار است مردم به سخبرنبررابىنبىی بروند تا بینشی درباره ی مسائلی به آبهنبهها ارائه شود که پیش تر مبهم بودند.‏ نطقی که چبریبرزی را روشن نکند و در پایان ما را گیج تر از آغاز بگذارد،‏ نطق بدی است.‏ سخبرنبرران بد ‏بمنبممی داند موضوعش را چگونه به ‏مجممجخاطبان توضیح دهد.‏ این معمولاً‏ یعبىنبىی خودش هم نفهمیده و صرفاً‏ تلاش می کند نادابىنبىی و ‏بىببىی کفایبىتبىی خود را در پس ابری از دود حرافىففىی پنهان کند.‏ این هبرنبرر قرار است آبسبنتبنن ‏بمتبممام انواع معابىنبىی عمیق باشد که ما قادر به ادرا ک آن نیستیم.‏ ا گر انصاف را رعایت کنیم،‏ اثر پری قابل درک تر از اغلب آثار است.‏ شاید،‏ برای تنوع،‏ پری جایزه را برد چون ‏«معنا»ی او به قدر کفایت نزدیک به سطح بود تا برای ذهن های فابىنبىی قابل درک باشد.‏ او به خاطر ‏«درگبریبرری سازش ناپذیر با دغدغه های شخصی و اجتماعی»اش مورد تقدیر قرار گرفت.‏ این عمدتاً‏ شامل دغدغه ی او درباره ی پدیده ی آزار کودکان می شود،‏ چبریبرزی که ظاهراً‏ در جامعه ی ما به ابعاد ‏همھهممه گبریبرر رسیده است،‏ دست کم ا گر ‏بجببجخواهیم مطبوعات اغراق آمبریبرز را باور کنیم.‏ موضوعات اصلی،‏ آزار و قتل کودکان،‏ و نگاهی به کودکی سخت خود پری است.‏ آیا این هبرنبرر اصلاً‏ هیچ به ما ‏بمنبممی گوید؟ این منصفانه نیست.‏ ‏همھهممه ی هبرنبررها ‏بىببىی شک چبریبرزی درباره ی اجتماعی که در آن زندگی می کنیم،‏ اخلاقیات و روانشناسی اش به ما می گویند.‏ این درست !100

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه است که هبرنبرر نه تنها درباره ی نگاه کردن،‏ بلکه درباره ی فکر کردن نبریبرز هست.‏ تا آبجنبججابىیبىی که هبرنبرر مفهومی ما را وادار به فکر درباره ی وضعیت اجتماع و جهابىنبىی که در آن زندگی می کنیم می ‏بمنبمماید،‏ می توان گفت که قدری جالب است.‏ اما چنبنیبنن ‏«بیانیه هابىیبىی»‏ چنان که می توانند از سوی گاوهای مرده ی ترشی انداخته شده در فرمالدئید ارائه شوند،‏ در ‏بهببههبرتبررین حالت ‏مجممجحدود هستند.‏ سفال های پری حاوی تفسبریبرری درباره ی اجتماع هستند و این تفسبریبرری معتبرببرر است.‏ ا گر درست باشد که جامعه ای معبنیبنن را بر اساس رفتارش با زنان و کودکان قضاوت کنیم،‏ پس سرمایه داری سالحللحخورده در برابر تارتحیتحخ ‏مجممجحکوم است.‏ دنیابىیبىی که در آن زندگی می کنیم مشخصاً‏ مکابىنبىی خبیث است که قوانبنیبنن بازار بر آن حا کم است،‏ که ‏همھهممان قوانبنیبنن جنگل است.‏ نبریبرروی ‏مجممجحرکه اش مشتمل بر خودخواهی،‏ طمع و ‏بىببىی تفاوبىتبىی به رتحنتحج دیگران است.‏ مردم به عنوان اشیاء تلقی می شوند که مورد استفاده قرار گرفته و دور انداخته می شوند،‏ در حالىللىی که اشیاء ‏‐خصوصاً‏ آن اشیاء کاغذی سبرببرز رنگ‐‏ به عنوان باارزش ترین،‏ خواستبىنبىی ترین و مقدس ترین اشیاء تلقی می شوند که پرستش شده و بالاتر از ‏همھهممه چبریبرز قرار می گبریبررند.‏ در این مسابقه ی سخت ‏بىببىی پایان،‏ انسان ها با اختلاف بسیار زیادی در مقام دوم قرار دارند.‏ این ‏همھهممان فتیشبریبرزم کالابىیبىی است که مارکس درباره اش نوشته بود.‏ این ‏بجتبججلی یک جامعه ی بیمار است.‏ ا گر مقصود این است که نشان داده شود ما در دنیابىیبىی زندگی می کنیم که خشونت ببریبررجمحجممانه ‏(هم به انسان و هم به حیوان)‏ امری معمول است،‏ پس چنبنیبنن پیامی به شکل یک مقاله یا کتاب بسیار ‏بهببههبرتبرر رسانده می شود.‏ این ها متناسب ترین ‏مجممجحمل برای بیان یک اندیشه هستند.‏ حال آنکه در این هبرنبرر اندیشه،‏ به شیوه ای پیچیده،‏ نابمتبممام و نامتجانس پدیدار می شود ‏(ا گر اصلاً‏ پدیدار شود).‏ بسیاری از هبرنبررمندان با مرگ و خشونت سروکار دارند.‏ علت این علاقمندی روشن است.‏ این بازتاب پیچیده ای در ذهن هبرنبررمند از دنیابىیبىی است که در آن زندگی می کنیم.‏ در دنیابىیبىی که در آن نبریبرروهای امبرپبرریالیسم ایالات متحده و بریتانیا اجازه دارند دیوانه وار در عراق بگردند،‏ ‏بمببممباران کنند،‏ بسوزانند،‏ بکشند،‏ لت وپار کنند و غارت کنند،‏ نقاشی کردن چبریبرزی چون نیلوفرهای آبىببىی مونه چه فایده ای دارد؟ این که چنبنیبنن موضوعابىتبىی در هبرنبرر عصر ما جایگاهی مهم دارند جای تعجب ندارد.‏ مشکل این است که ‏همھهممیشه روشن نیست که آیا به این موضوعات با هدف پرداخبنتبنن به مشکلات اجتماعی واقعی پرداخته می شود یا صرفاً‏ برای جلب توجه رسانه و ابجیبججاد شور و هیجان.‏ !101

هنر و مبارزه طبقاتی
اما
دختر ونوس
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
باز هم متن و بستر آن
درباره تئاتر امروز ایران
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
ارج نهادن به مقاومت
تیسنج و نوناق ،گنهرف
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر
سرمایه‌داری و هنر، یا آنها قیمت را می‌دانند ولی نه ارزش را
صحنه معاصر بهار ۹۶
صحنه معاصر - تابستان ۹۵
صحنه معاصر - بهار ۹۵
اندیشه‌های کارل مارکس - آلن وودز
هنر و سرمایه‌داری
پیام روز جهانی تئاتر ۲۰۱۸
دیوید هر: تئاتر ایده‌آل من