Views
8 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه که در آن مقدس ترین مقدسات نه هبرنبرر،‏ که پول نقد است.‏ شاید قصد اولیه ی این هبرنبررمندان جوان سرکش این بود که نظام سرمایه داری را رسوا کنند،‏ اما ا کنون اغلب آبهنبهها کاملاً‏ جذب آن شده اند.‏ ‏«یاغی گری»‏ نبریبرز می تواند ‏بجتبججاربىتبىی پولساز باشد ا گر به درسبىتبىی اداره شود!‏ هبرنبرر،‏ ثروت و ‏بجنبجخبه گرابىیبىی ضعف اصلی این هبرنبرر این است که تنها قادر به ‏«نه»‏ گفبنتبنن است.‏ منحصراً‏ با مرگ و زوال سروکار دارد.‏ این این درباره ی دنیای سرمایه داری در ‏بجنبجخستبنیبنن دهه ی قرن ٢١ بسیار به ما می گوید.‏ این بازتابىببىی دقیق از زوال کهنسالىللىی سرمایه داری است که هبرنبررمندان دیگر قادر به گفبنتبنن هیچ گزاره ی ابجیبججابىببىی نیستند و توانابىیبىی بله گفبنتبنن به زندگی را از دست داده اند.‏ گرایش عمده میل به هول و تکان به هر قیمبىتبىی است.‏ این چندان تازه نیست.‏ رمانتیک های فرانسه این نوع کار را ‏(بسیار هم ‏بهببههبرتبرر)‏ حدود ٢٠٠ سال پیش ابجنبججام دادند.‏ ‏«یاغیان»‏ مدرن عملی تر ‏‐و بدببنیبنن تر‐‏ از اجداد قرن ١٩ خود هستند.‏ آبهنبهها عمداً‏ سعی می کنند عموم را طوری تکان دهند که توجه ‏(و پول)‏ خود را به آبهنبهها بدهند.‏ کریسی اوفیلیجایزه ی ترنر را با نقاشی ساخته شده از فضولات فیل برنده شد.‏ سارا لوکاسعکس خود را نشسته بر روی توالت گرفت.‏ دیوید فالکونرمجممججسمه ای واقعاً‏ ‏بهتبههوع آور ساخته است با عنوان ‏«تَل جانواران موذی مرده»،‏ متشکل از قالب گبریبرری های گچی از لاشه ی موش های خانگی و فاضلاب.‏ نابجیبججل کوک ‏مجممججسمه ی دیگری ساخته که متشکل از سرهای بریده بر روی زمبنیبنن است.‏ پیام شان زمجممجخت،‏ دافع و گندیده است.‏ اما مردمی که این شاهکارها را خریده و به ‏بمنبممایش می گذارند لطیف،‏ خوش پوش و معطر هستند.‏ این قطعاً‏ تفسبریبرر اجتماعی عمیقی است.‏ ثروت بورژوازی بر اساس خشن ترین ‏بهببههره کشی هاست.‏ از خون،‏ عرق و اشک های فقبریبررترین مردم سیاره چلانده شده است.‏ بوی بد می دهد.‏ گندیده است.‏ ‏بهتبههوع آور است.‏ اما این گندیدگی با قرار گرفبنتبنن در یک قاب عکس ‏(و البته که طلابىیبىی)‏ در گالری ساعتچی در جنوب ‏[رود]‏ تیمز،‏ می تواند پا کبریبرزه و ضدعفوبىنبىی شده و با سود بالابىیبىی به فروش برسد.‏ مشهورترینِ‏ این نسل از هبرنبررمندان بریتانیابىیبىی دبمیبممبنیبنن هرست است که آثارش بر روی موضوعابىتبىی چون مرگ و زوال تا کید دارد ‏(چه چبریبرز دیگری می تواند باشد؟)‏ و ‏(البته که)‏ برای هولنا ک بودن ‏مجممجحاسبه شده اند.‏ به این معنا،‏ شاید دست کم بتوان آن را تا حدی موثر تلقی کرد.‏ او در سال ١٩٩۵ اثر ‏بجببجحث برانگبریبرزش،‏ ‏«مادر و فرزند جدا شده»‏ را به ‏بمنبممایش گذاشت که متشکل از گاو و !104

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه گوساله ای دو نیم شده بود.‏ مدیر گالری های تیت سر نیکلاس سروتا در سخنانش در این باره با هیجان گفت:«این تصویری فراموش نشدبىنبىی است،‏ خام و در عبنیبنن حال لطیف،‏ گستاخانه و در عبنیبنن حال با ظرافت.»‏ هرچند،‏ ‏همھهممه موافق نبودند.‏ منتقد هبرنبرری دیلی تلگراف آن را ‏«شهر فرنگ»‏ توصیف کرد.‏ با این حال برای سر نیکلاس ‏«هولنا کی و انزجارِ‏ ‏بىببىی تردید که برآمده از اثر بود،‏ ‏بجببجخشی از جذابیت آن بود.‏ هبرنبرر باید متعرّض باشد.‏ زندگی ‏بمتبمماماً‏ شبریبررین نیست.»‏ ‏(زندگی ‏بجتبججارت،‏ سپتامبرببرر،‏ ٢٠٠٣) علبریبررغم اشارات سر نیکلاس،‏ زندگی ‏بىببىی شک برای ‏بجببجخشی از دنیای هبرنبرری شبریبررین است.‏ در ‏همھهممبنیبنن مقاله نقل قولىللىی از جیمز برچ به این ترتیب آمده بود:«به هیچ وجه تردیدی نیست که دبمیبممبنیبنن می تواند آبجنبجچه انتظار می رود را ابجنبججام دهد،‏ او آدم زیرکی است.‏ حبىتبىی وقبىتبىی که ‏بمنبممایش بدی داشته است،‏ قسر در می رود.‏ بعضی از مردم فکر می کنند که نقاشی های نقطه ای او بسیار کسل کننده هستند.‏ اما ا گر بتوانید قیمت آن را که هر هفته بالا می رود نگاه کنید،‏ حبىتبىی نقطه ها هم شادی آور می شوند.»‏ ‏(همھهممان)‏ گالری هرست در لندن،‏ وایت کیوب توسط جِی جوپلینگ عضو قدبمیبممی کالجللجج اتون و فرزند مایکل جوپلینگ وزیر سابق کابینه ی حزب توری است.‏ در اینجا وجه دیگه ‏‐و عملی تر‐‏ هبرنبرر مدرن را می بینیم:‏ وجه ‏بجتبججاری.‏ اما هرست در تبدیل هبرنبررش به ‏بجتبججاربىتبىی بسیار پولساز تنها نیست.‏ دیگران هم پول بسیاری درآورده اند:‏ لوسبنیبنن فروید (٣۶ میلیون پوند)‏ و اندرو ویساری (۶٣ میلیون پوند).‏ مورد اخبریبرر نقاش دربار خانواده ی سلطنبىتبىی سعودی شده است که عشق شان به هبرنبرر و گردن زدن در ملاء عام شهره است.‏ کسی چندان درباره ی او نشنیده است،‏ اما در ‏بهنبههایت حساب بانکی استواری دارد.‏ البته این ‏بمنبممایندگان هبرنبررمندان اند که ‏بجتبججارت استواری را پیشه کرده اند.‏ در حالىللىی که ‏بمنبممایندگان نشر کتاب معمولاً‏ حدود ١۵ تا ٢٠ درصد درآمد ناخالص مشبرتبرریان شان دریافت می کنند،‏ گالری ها معمولاً‏ نیمی از دریافبىتبىی ها را می گبریبررند و هبرنبررمندان ‏‐حبىتبىی پردرآمدترین شان‐‏ را تبدیل به استثمارشده ترین مردم جامعه می کنند.‏ نرخ پنجاه درصدی ‏بهببههره کشی چبریبرزی است که اندک سرمایه داران صنعبىتبىی حبىتبىی خوابش را می بینند،‏ با این حال گفته می شود که برخی از گالری های لندن تا ٩٠ درصد قیمت فروش را برای خود نگه می دارند.‏ بنابراین نقاشان جوان با آتیه منبع سود بسیار خو ‏بىببىی هستند که بتوان آبهنبهها را دوشید تا خشک شوند و بعد هنگامی که دیگر مد روز نیستند دور انداخته شوند.‏ لاشخوران دنیای هبرنبرر هم از درآمد حاصله فربه می شوند.‏ !105

اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
دختر ونوس
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
باز هم متن و بستر آن
سیاست‌گذاری های بازار؛ هم پیمانی نامبارک دولت و بخش خصوصی در ویرانی تئاتر ایران
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
درباره تئاتر امروز ایران
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
شبه‌تماشاگران؛ هیزم آتش تئاتر تجارت‌زده
تبلیغات در تئاتر امروز ایران
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
مخاطب در تئاتر امروز ایران
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
ارج نهادن به مقاومت
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
تیسنج و نوناق ،گنهرف
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته