Views
5 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه که در آن مقدس ترین مقدسات نه هبرنبرر،‏ که پول نقد است.‏ شاید قصد اولیه ی این هبرنبررمندان جوان سرکش این بود که نظام سرمایه داری را رسوا کنند،‏ اما ا کنون اغلب آبهنبهها کاملاً‏ جذب آن شده اند.‏ ‏«یاغی گری»‏ نبریبرز می تواند ‏بجتبججاربىتبىی پولساز باشد ا گر به درسبىتبىی اداره شود!‏ هبرنبرر،‏ ثروت و ‏بجنبجخبه گرابىیبىی ضعف اصلی این هبرنبرر این است که تنها قادر به ‏«نه»‏ گفبنتبنن است.‏ منحصراً‏ با مرگ و زوال سروکار دارد.‏ این این درباره ی دنیای سرمایه داری در ‏بجنبجخستبنیبنن دهه ی قرن ٢١ بسیار به ما می گوید.‏ این بازتابىببىی دقیق از زوال کهنسالىللىی سرمایه داری است که هبرنبررمندان دیگر قادر به گفبنتبنن هیچ گزاره ی ابجیبججابىببىی نیستند و توانابىیبىی بله گفبنتبنن به زندگی را از دست داده اند.‏ گرایش عمده میل به هول و تکان به هر قیمبىتبىی است.‏ این چندان تازه نیست.‏ رمانتیک های فرانسه این نوع کار را ‏(بسیار هم ‏بهببههبرتبرر)‏ حدود ٢٠٠ سال پیش ابجنبججام دادند.‏ ‏«یاغیان»‏ مدرن عملی تر ‏‐و بدببنیبنن تر‐‏ از اجداد قرن ١٩ خود هستند.‏ آبهنبهها عمداً‏ سعی می کنند عموم را طوری تکان دهند که توجه ‏(و پول)‏ خود را به آبهنبهها بدهند.‏ کریسی اوفیلیجایزه ی ترنر را با نقاشی ساخته شده از فضولات فیل برنده شد.‏ سارا لوکاسعکس خود را نشسته بر روی توالت گرفت.‏ دیوید فالکونرمجممججسمه ای واقعاً‏ ‏بهتبههوع آور ساخته است با عنوان ‏«تَل جانواران موذی مرده»،‏ متشکل از قالب گبریبرری های گچی از لاشه ی موش های خانگی و فاضلاب.‏ نابجیبججل کوک ‏مجممججسمه ی دیگری ساخته که متشکل از سرهای بریده بر روی زمبنیبنن است.‏ پیام شان زمجممجخت،‏ دافع و گندیده است.‏ اما مردمی که این شاهکارها را خریده و به ‏بمنبممایش می گذارند لطیف،‏ خوش پوش و معطر هستند.‏ این قطعاً‏ تفسبریبرر اجتماعی عمیقی است.‏ ثروت بورژوازی بر اساس خشن ترین ‏بهببههره کشی هاست.‏ از خون،‏ عرق و اشک های فقبریبررترین مردم سیاره چلانده شده است.‏ بوی بد می دهد.‏ گندیده است.‏ ‏بهتبههوع آور است.‏ اما این گندیدگی با قرار گرفبنتبنن در یک قاب عکس ‏(و البته که طلابىیبىی)‏ در گالری ساعتچی در جنوب ‏[رود]‏ تیمز،‏ می تواند پا کبریبرزه و ضدعفوبىنبىی شده و با سود بالابىیبىی به فروش برسد.‏ مشهورترینِ‏ این نسل از هبرنبررمندان بریتانیابىیبىی دبمیبممبنیبنن هرست است که آثارش بر روی موضوعابىتبىی چون مرگ و زوال تا کید دارد ‏(چه چبریبرز دیگری می تواند باشد؟)‏ و ‏(البته که)‏ برای هولنا ک بودن ‏مجممجحاسبه شده اند.‏ به این معنا،‏ شاید دست کم بتوان آن را تا حدی موثر تلقی کرد.‏ او در سال ١٩٩۵ اثر ‏بجببجحث برانگبریبرزش،‏ ‏«مادر و فرزند جدا شده»‏ را به ‏بمنبممایش گذاشت که متشکل از گاو و !104

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه گوساله ای دو نیم شده بود.‏ مدیر گالری های تیت سر نیکلاس سروتا در سخنانش در این باره با هیجان گفت:«این تصویری فراموش نشدبىنبىی است،‏ خام و در عبنیبنن حال لطیف،‏ گستاخانه و در عبنیبنن حال با ظرافت.»‏ هرچند،‏ ‏همھهممه موافق نبودند.‏ منتقد هبرنبرری دیلی تلگراف آن را ‏«شهر فرنگ»‏ توصیف کرد.‏ با این حال برای سر نیکلاس ‏«هولنا کی و انزجارِ‏ ‏بىببىی تردید که برآمده از اثر بود،‏ ‏بجببجخشی از جذابیت آن بود.‏ هبرنبرر باید متعرّض باشد.‏ زندگی ‏بمتبمماماً‏ شبریبررین نیست.»‏ ‏(زندگی ‏بجتبججارت،‏ سپتامبرببرر،‏ ٢٠٠٣) علبریبررغم اشارات سر نیکلاس،‏ زندگی ‏بىببىی شک برای ‏بجببجخشی از دنیای هبرنبرری شبریبررین است.‏ در ‏همھهممبنیبنن مقاله نقل قولىللىی از جیمز برچ به این ترتیب آمده بود:«به هیچ وجه تردیدی نیست که دبمیبممبنیبنن می تواند آبجنبجچه انتظار می رود را ابجنبججام دهد،‏ او آدم زیرکی است.‏ حبىتبىی وقبىتبىی که ‏بمنبممایش بدی داشته است،‏ قسر در می رود.‏ بعضی از مردم فکر می کنند که نقاشی های نقطه ای او بسیار کسل کننده هستند.‏ اما ا گر بتوانید قیمت آن را که هر هفته بالا می رود نگاه کنید،‏ حبىتبىی نقطه ها هم شادی آور می شوند.»‏ ‏(همھهممان)‏ گالری هرست در لندن،‏ وایت کیوب توسط جِی جوپلینگ عضو قدبمیبممی کالجللجج اتون و فرزند مایکل جوپلینگ وزیر سابق کابینه ی حزب توری است.‏ در اینجا وجه دیگه ‏‐و عملی تر‐‏ هبرنبرر مدرن را می بینیم:‏ وجه ‏بجتبججاری.‏ اما هرست در تبدیل هبرنبررش به ‏بجتبججاربىتبىی بسیار پولساز تنها نیست.‏ دیگران هم پول بسیاری درآورده اند:‏ لوسبنیبنن فروید (٣۶ میلیون پوند)‏ و اندرو ویساری (۶٣ میلیون پوند).‏ مورد اخبریبرر نقاش دربار خانواده ی سلطنبىتبىی سعودی شده است که عشق شان به هبرنبرر و گردن زدن در ملاء عام شهره است.‏ کسی چندان درباره ی او نشنیده است،‏ اما در ‏بهنبههایت حساب بانکی استواری دارد.‏ البته این ‏بمنبممایندگان هبرنبررمندان اند که ‏بجتبججارت استواری را پیشه کرده اند.‏ در حالىللىی که ‏بمنبممایندگان نشر کتاب معمولاً‏ حدود ١۵ تا ٢٠ درصد درآمد ناخالص مشبرتبرریان شان دریافت می کنند،‏ گالری ها معمولاً‏ نیمی از دریافبىتبىی ها را می گبریبررند و هبرنبررمندان ‏‐حبىتبىی پردرآمدترین شان‐‏ را تبدیل به استثمارشده ترین مردم جامعه می کنند.‏ نرخ پنجاه درصدی ‏بهببههره کشی چبریبرزی است که اندک سرمایه داران صنعبىتبىی حبىتبىی خوابش را می بینند،‏ با این حال گفته می شود که برخی از گالری های لندن تا ٩٠ درصد قیمت فروش را برای خود نگه می دارند.‏ بنابراین نقاشان جوان با آتیه منبع سود بسیار خو ‏بىببىی هستند که بتوان آبهنبهها را دوشید تا خشک شوند و بعد هنگامی که دیگر مد روز نیستند دور انداخته شوند.‏ لاشخوران دنیای هبرنبرر هم از درآمد حاصله فربه می شوند.‏ !105

هنر و مبارزه طبقاتی
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
دختر ونوس
اما
باز هم متن و بستر آن
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
تیسنج و نوناق ،گنهرف
درباره تئاتر امروز ایران
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
شبه‌تماشاگران؛ هیزم آتش تئاتر تجارت‌زده
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
تبلیغات در تئاتر امروز ایران
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
ارج نهادن به مقاومت
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
مخاطب در تئاتر امروز ایران