Views
8 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه دبمیبممبنیبنن هرست هم ا کنون در ‏سمشسممار ١۶۶ هبرنبررمند پرفروش جهان است،‏ در سال ٢۵ ٢٠٠٢، قطعه از آثارش ‏مجممججموعاً‏ به قیمت کمی پایبنیبنن تر از ۵/١ میلیون پوند فروخته شده است.‏ از سوی دیگر،‏ او ‏همھهممیشه شم اقتصادی خو ‏بىببىی داشته است.‏ گزارش شده است که چارلز ساعتچی هیمن (Hymn) هرست را خریده است،‏ ‏مجممججسمه ی برنزی ٢٠ فوبىتبىی که گفته می شود از روی ‏مجممججموعه ی آناتومی دانشمند جوان هامبرببررول ساخته شده است.‏ قیمت این ‏مجممججموعه در مغازه تنها ١۵ پوند است،‏ اما ‏مجممججسمه ی هرست کمی گران تر از یک میلیون پوند است.‏ ‏مجممججموعه ی شطرتحنتحج فرار ذهبىنبىی او کمی ارزان تر و حدوداً‏ بیش از ٨٠ هزار پوند قیمت دارد.‏ اما هبرنبررمندان می دانند که قیمت کالاهایشان در بازار نوسان دارد.‏ درست مانند هر کالای دیگر،‏ توسط عرضه و تقاضا تعیبنیبنن می شود.‏ فروش آثار هرست در سال ٢٠٠٢ ده درصد پایبنیبنن تر از سال قبلش که خریداران در مزایده ۴/١ میلیون پوند برای ‏مجممججموعاً‏ ٢۵ قطعه پیشنهاد می کردند بود.‏ در مقایسه ی این نتاتحیتحج با دیگر هبرنبررمندان بریتانیابىیبىی:‏ در سال ٢٠٠٢ نقاشی های دیوید ها کبىنبىی ۵/٢ میلیون پوند دریافت کرد،‏ در حالىللىی که لوسبنیبنن فروید ٨٨٠،٠٠٠ پوند به دست آورد و گیلبرببررت و جورج بیچاره ‏(که افسوس حالا نومیدانه از دور خارج شده اند)،‏ ‏همھهممه اش ۴٢٠،٠٠٠ پوند.‏ به علاوه،‏ ‏بمتبممام این ها در مقایسه با مبالغی که برای آثار پیکاسو پرداخته می شود در گمنامی ‏مجممجحو می شود:‏ ۵٠ میلیون دلار فروش در سال ٢٠٠٢ ‏(با کاهش از ۵٨ میلیون دلار در سال .(٢٠٠١ مقدار زیادی از این ‏«هبرنبرر»‏ در ده سال آینده وجود ‏بجنبجخواهد داشت که احتمالاً‏ به ‏همھهممبنیبنن دلیل است که گالری تیت یک ‏بمنبممونه ی ابتدابىیبىی از آثار هرست را هم ‏بجنبجخریده است.‏ هبرنبرر و زوال بریتانیا هبرنبررمندان جوان بریتانیا ‏(که در این ‏بجتبججارت به عنوان YBA شناخته می شوند)‏ در نشان دادن این که چطور هبرنبرر ‏‐حبىتبىی هبرنبرر متوسط‐‏ می تواند سودآور باشد راهنما شده اند.‏ آبهنبهها ‏بجببجخشی این توهم خوشایند هستند که قبلاً‏ ‏«بریتانیای آزاد شده ‏[در مسائل جنسی]»‏ نامیده می شد.‏ سرمایه داری بریتانیابىیبىی ‏بمتبممام نشانه های ابجنبجحطاط مزمن را نشان می دهد.‏ صنعت تولید نابود شده است.‏ کارگران مولد از کار اخراج شده اند،‏ معادن و کارخانه ها تعطیل شده اند و ‏بمتبممام جوامع به روی تَلی از زباله افکنده شده اند.‏ با این حال توبىنبىی بلر در سرتاسر جهان می خرامد و درباره ی به اصطلاح ‏«داستان موفقیت»‏ ما لاف می زند و فخر می فروشد.‏ !106

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه ‏«رابطه ی خاص»‏ کذابىیبىی میان بریتانیا و آمریکا شوخی ‏بىببىی مزه ای است که ضعف مفرط بریتانیا و فروپاشی قدرتش را پنهان می کند.‏ ریشه ی این ابجنبجحطاط در اقتصاد است.‏ اقتصاد بریتانیا با فروپاشی پایه های صنعبىتبىی اش تبدیل به اقتصادی انگل وار و افزونه گبریبرر بر مبنای خدمات شده است:‏ بانکداری،‏ بیمه و گردشگری.‏ این سقوط در ابجنبجحطاط طبقه ی حا کم بریتانیا بازتاب یافته است.‏ در گذشته این طبقه آینده نگرترین طبقه ی حا کم در جهان بود.‏ ا کنون حا کمان اشرافىففىی با نسل جدیدی از نوکیسه های نادان و سطحی طبقه ی متوسط جایگزین شده اند.‏ روانشناسی دافع این تازه به دوران رسیده ها با مارگارت تاچر و توبىنبىی بلر مشخص می شود.‏ ‏همھهممانند طبقه ای که ‏بمنبمماینده شان هستند،‏ تنها به منفعت آبىنبىی فکر می کنند.‏ آبهنبهها هیچ درک یا چشم اندازی ندارند.‏ کوته ببنیبنن و ‏بجتبججربه گرا هستند.‏ جامعه ای که آن را اداره می کنند هم ‏بمتبممام نشانه های ابجنبجحطاط و زوال را علبریبررغم ‏بمتبممام تلاش ها برای پوشاندن آن زیر لایه ای از زرورق نشان می دهد.‏ ‏[وضع]‏ خدمات اجتماعی بدتر می شود:‏ آموزش،‏ سلامت،‏ جاده ها،‏ ‏جمحجممل ونقل،‏ مسکن،‏ ‏بهببههداشت،‏ ‏همھهممگی زیر استاندارد هستند و بدتر هم می شوند.‏ مردم بریتانیا به طور فزاینده ای از شکاف میان تبلیغات رسمسسممی و واقعیت آ گاه هستند.‏ به شکل متناقضی،‏ شور و شعفی که با آن از تیم را گبىببىی انگلستان پس از شکست اسبرتبررالیا استقبال کردند این آ گاهی را بازتاب می داد.‏ زمابىنبىی بود که انگلستان در فوتبال و کریکت برنده می شد،‏ اما کسی آن دوران را به یاد ندارد.‏ حبىتبىی در عرصه ی ورزش هم ابجنبجحطاط بریتانیا شیوه ی دردنا کی برای بروز می یابد.‏ مردم هیجان زده بودند،‏ چرا که برای یک بار هم که شده تیم شان برنده شده بود.‏ سبریبررک رسانه های پرسروصدا درباره ی عجایب ‏«بریتارت»‏ ‏[هبرنبررمندان جوان بریتانیابىیبىی]‏ باید در این بسبرتبرر دیده شود.‏ ما مضطربیم که به خود ثابت کنیم در کاری خوب هستیم.‏ هیچ کس جز ‏مجممجحفل سا کن پلا ک ١٠ خیابان داونینگ ‏[دفبرتبرر ‏بجنبجخست وزیری بریتانیا]‏ باور ندارد که سربازان ما در جنگ عراق برنده شدند،‏ چرا که ‏همھهممه می دانند که ارتش بریتانیا در کنار ارتش و نبریبرروی هوابىیبىی آمریکا نقش دوم را داشت و تنها ‏همھهممراهی می کرد.‏ بنابراین برای هیئت حا کمه ی بریتانیا بسیار مهم بود که به جهان ‏«ثابت کند»‏ که هبرنبرر ‏«ما»‏ بسیار ‏بهببههبرتبرر از دیگران بود.‏ با این حال،‏ عملاً‏ این یک کلک بزرگ شعبده بازی بود.‏ ‏همھهممانند ‏بمتبممام تلاش های دیگر سخنگویان رسمسسممی برای فریب مردم مببىنبىی بر اینکه سیاه سفید است،‏ جنگ صلح است و کاهش ها اصلاحات مبرتبررفىقفىی هستند،‏ ا کنون ما اطمینان دار ‏بمیبمم که هبرنبرر بد هبرنبرر خوب است،‏ نه،‏ هبرنبرر نبوغ آمبریبرز است.‏ !107

هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
دختر ونوس
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
سیاست‌گذاری های بازار؛ هم پیمانی نامبارک دولت و بخش خصوصی در ویرانی تئاتر ایران
باز هم متن و بستر آن
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
درباره تئاتر امروز ایران
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
مخاطب در تئاتر امروز ایران
تیسنج و نوناق ،گنهرف
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
صحنه معاصر بهار ۹۶
صحنه معاصر - بهار ۹۵
صحنه معاصر - تابستان ۹۵
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
هنر و سرمایه‌داری