Views
7 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه شاخصه ی اصلی سرمایه داری بریتانیا در دهه ی اول قرن ٢١، خصوصیت به شدت انگل وار و مبتبىنبىی بر حدس و گمان آن است.‏ هبرنبرر ‏بمنبممی تواند از این گرایش فرا گبریبرر بگریزد.‏ دیگر فعالیبىتبىی خلاقه نیست و تنها شاخه ای دیگر از گمانه زبىنبىی ‏بىببىی فکر شده است.‏ ‏بمتبمماماً‏ ‏بجتبجحت قدرت دارندگان گالری های هبرنبرری عمده و شرکت های بزرگی که پشت آبهنبهها ایستاده اند قرار دارد.‏ با اینکه گاه تلاش می کند از این بردگی شکوه کند و علیه ‏«مردم زیبا»بىیبىی که آن را کنبرتبررل می کنند بشورد،‏ باز هم در مقاومت در برابر آغوش آبهنبهها ناتوان است.‏ علبریبررغم ‏«یاغی گری»‏ ظاهری اش،‏ این هبرنبرر برده ی سرمایه داری است و مشتاقانه به آن خدمت می کند.‏ برای هبرنبرر انقلابىببىی!‏ البته ‏همھهممه ی این ها روی دیگری هم دارد.‏ در هر دورابىنبىی هبرنبرر مانند هر جلوه ی دیگر اندیشه ی انسابىنبىی گرایشات مغایر را ‏بجتبجحت تاثبریبرر طبقات متخاصم بازتاب می دهد.‏ ‏بجببجخشی از دنیای هبرنبرر با طیب خاطر خود را تابع واسطه ها و دلالان هبرنبرری قرار می دهد و نقش روسپیان را می پذیرد.‏ اما گروه دیگر و بسیار بزرگ تری از هبرنبررمندان هستند که ‏بمنبممی خواهند این تبعیت هبرنبرر از ‏بجتبججارت بزرگ را بپذیرند.‏ این هبرنبررمندان جوان نه ثروبمتبممند هستند و نه مشهور.‏ این نام ها در صفحات اول مطبوعات رزد پدیدار ‏بمنبممی شوند.‏ آثار آبهنبهها در گالری ساعتچی به ‏بمنبممایش گذاشته ‏بمنبممی شود.‏ جایزه ی ترنر به آبهنبهها تعلق ‏بمنبممی گبریبررد.‏ اما وجود دارند و تنها امید برای آینده ی هبرنبرر را فراهم می کنند.‏ نوع آثاری که در رقابت ترنر دیدبمیبمم هم به نوعی ارزش دارد.‏ ارزش آبهنبهها در این است که آینه ای مقابل اجتماعی که آبهنبهها را تولید کرده است می گبریبررند و می گویند:«این ‏همھهممابىنبىی است که هسبىتبىی،‏ و این ‏همھهممه ی آن چبریبرزی است که قادر به تولیدش هسبىتبىی.»‏ این آثار به ما خاطرنشان می کند که زیر سطح نرم و راحت بورژوازی جامعه ی مدرن،‏ وحشت در کمبنیبنن است:‏ جانوران موذی مرده،‏ جنایت،‏ مرگ و زوال.‏ پیام روشن و ‏بىببىی شک درست است.‏ لنبنیبنن مدت ها پیش گفته بود که سرمایه داری وحشبىتبىی ‏بىببىی پایان است.‏ زیر ظاهر خوش پوش،‏ متمدن و فرهنگی آن،‏ قلب و روحش گندیده است.‏ زیر سوال بردن نظم موجود درست است.‏ اما پرسیدن سوال کافىففىی نیست.‏ مردان و زنان متفکر پاسخ را طلب می کنند.‏ در این مقطع هبرنبرر جدید درجا می زند.‏ پاسخی ندارد،‏ راه حلی ارائه ‏بمنبممی کند.‏ این ضعف و پاشنه ی آشیلش است.‏ هبرنبرر عالىللىی قادر به بیان ‏بمتبممام احساسات انسابىنبىی است.‏ هبرنبرری که تنها خشم و اندوه،‏ خشونت و مرگ را بیان می کند،‏ ‏ممممممکن است چبریبرز مهمی برای گفبنتبنن داشته یا نداشته باشد،‏ اما در ‏بهببههبرتبررین حالت ‏مجممجحدود،‏ تک بعدی و نامطلوب بافىقفىی می ماند.‏ !108

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه هبرنبرر رسمسسممی دوران سقوط سرمایه داری تنها می تواند زوال را بیان کند.‏ اما در دوره های گذشته هنگامی که یک نظم اجتماعی در حال فروپاشی بود،‏ ‏همھهممواره گرایش خنبىثبىی کننده ای وجود داشت،‏ جریابىنبىی که علیه سقوط می جنگید و ‏بىببىی رجمحجممانه نقص های آن را برملا می کرد و راه رو به جلو را نشان می داد.‏ این دقیقاً‏ دستاورد گویا بود که ایده آل های انقلاب فرانسه را ‏بمنبممایش می داد.‏ این نوع هبرنبرری است که امروز مورد نیاز است.‏ البته این به معنای آن نیست که باید به سبک گویا یا هر هبرنبررمند دیگری از گذشته بازگردبمیبمم.‏ هر نسلی باید صدای خود را بیابد و ‏بهببههبرتبررین راه را برای بیان اندیشه ها و احساسات خود به دست بیاورد.‏ بنابراین دورابىنبىی که در آن زندگی می کنیم هبرنبرری را می طلبد که نه تنها قادر به رد نظم پیشبنیبنن باشد،‏ بلکه بتواند جایگزیبىنبىی را نبریبرز نشان دهد:‏ هبرنبرری که آری می گوید،‏ ‏همھهممچون هبرنبرری که نه می گوید،‏ هبرنبرری که به خود و به آینده ی بشریت باور دارد.‏ چنبنیبنن هبرنبرری از انقلاب کناره ‏بمنبممی گبریبررد،‏ بلکه آن را با آغوش باز می پذیرد.‏ تداوم نظام اجتماعی فرتوت و فاسد بقای فرهنگ را ‏بهتبههدید می کند.‏ هبرنبرر هرگز ‏بمنبممی تواند ‏بجتبجحت سلطه ی دیکتاتوری سرمایه شکوفا شود.‏ در دوران کنوبىنبىی در تارتحیتحخ،‏ هبرنبرر یا انقلابىببىی است یا هیچ است.‏ هبرنبرر بدون آزادی غبریبررقابل تصور است.‏ اما این به معنای آزادی واقعی زنان و مردان برای بیان خود رشد آزادانه ی خودشان است.‏ آزادی اولیه ی هبرنبرر در ‏بجتبججارت نبودن آن ‏بهنبههفته است.‏ ضمناً‏ این آزادی با بندهای سرمایه داری ناسازگار است.‏ مارکس می گوید:«تولید سرمایه داری نسبت به شاخه های معیبىنبىی از تولید معنوی،‏ به عنوان مثال هبرنبرر و شعر،‏ خصمانه است.»‏ ‏(مارکس،‏ نظریات ارزش اضافىففىی،‏ ‏بجببجخش اول،‏ ص ٢۵٨) هبرنبررمندان واقعی نه برای پول،‏ بلکه به عنوان بروز مستقیم طبیعت خودشان تولید ‏[اثر]‏ می کنند.‏ تنها مزدوران هستند که ‏«هبرنبرر»‏ خلق می کنند تا پول به دست بیاورند.‏ البته بسیاری از هبرنبررمندان خوب نبریبرز وادار به خلق آثار سفارشی برای گذران زندگی شده اند.‏ هبرنبررمند عالىللىی می تواند حبىتبىی اثر سفارشی را با استاندارد بالابىیبىی خلق کند.‏ اما این هرگز ‏بمنبممی تواند بزرگ ترین احساسات و استعداد خلاقه شان را واقعاً‏ بیان کند.‏ چنبنیبنن آثاری ‏همھهممان رابطه ای را با آثار واقعی دارد که روسبىپبىی گری با عشق واقعی.‏ هبرنبررمندان و نویسندگان واقعی روح شان را در نقاشی ها و کتاب هایشان جاری می کنند.‏ ارزش واقعی یک اثر هبرنبرری حقیقی به این معنا غبریبررقابل ‏مجممجحاسبه است.‏ اما این به ارزش انسابىنبىی ذابىتبىی اش بازمی گردد.‏ در جامعه ی سرمایه داری اما ارزش های انسابىنبىی تابع ارزش های بازار هستند.‏ !109

هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
دختر ونوس
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
باز هم متن و بستر آن
سیاست‌گذاری های بازار؛ هم پیمانی نامبارک دولت و بخش خصوصی در ویرانی تئاتر ایران
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
درباره تئاتر امروز ایران
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
تیسنج و نوناق ،گنهرف
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org
مخاطب در تئاتر امروز ایران
صحنه معاصر بهار ۹۶
صحنه معاصر - بهار ۹۵