Views
3 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه در ‏سمشسمماری شکست ناپذیر،‏ زبجنبججبریبررهایتان را بر زمبنیبنن فرو ریزید ‏همھهممچون شبنم که در هنگام خواب بر ‏سمشسمما نشسته است‐‏ ‏سمشسمما بسیارید ‏‐آبهنبهها اندک.‏ هزاران جوابىنبىی که به این ابیات الهللهھام ‏بجببجخش گوش می کردند،‏ از روحیه ی انقلابىببىی خود غرق شادی بودند.‏ آبهنبهها به فستیوال آمده بودند تا به موسیقی پاپ گوش کنند،‏ اما برافروخته از شور انقلابىببىی از آبجنبججا رفتند.‏ در اینجا به روشبىنبىی قدرت شعر را در برافروخبنتبنن آتش در قلب مردان و زنان می بینیم.‏ این قدربىتبىی است که با گذر زمان ‏مجممجحو ‏بمنبممی شود،‏ بلکه احتمالاً‏ قوی تر می شود.‏ وردزورث و انقلاب فرانسه چند سال پیش از آنکه شلی این ابیات را بنویسد،‏ شاعر شهبریبرر انگلیسی ویلیام وردزورث‎٦‎ شعر عالىللىی خود،‏ ‏«پیش درآمد»‏ را سرود.‏ در آن زمان وردزورث در کنار بسیاری از نویسندگان و شعرای انگلستان،‏ مسحور انقلاب کببریبرر فرانسه بود.‏ او در جوابىنبىی از فرانسه ی انقلابىببىی دیدن کرد و در ‏بجتبججلیل ‏بجتبججربه ی خود این ابیات را نوشت:‏ سعادبىتبىی بود در آن صبح زنده بودن،‏ اما جوان بودن سعادبىتبىی بسیار ‏[بیشبرتبرر]!‏ آه!‏ آن دوران،‏ که در آن شیوه ی ضعیف،‏ مبتذل و بازدارنده ی عرف،‏ قانون و مصوبات یکباره توجه کشوری عاشق را به خود جلب کرد!‏ !10 William Wordsworth ٦

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه ودرزورث بعدها در زندگی اش به دنبال ظهور ناپلئون بناپارت از انقلاب فرانسه ناامید شد.‏ بسیاری دیگر از روشنفکران راه او را دنبال کردند و حبىتبىی ‏مجممجحافظه کارابىنبىی اربجتبججاعی شدند.‏ اما یک نفر در تضادی آشکار،‏ متمایز از این جریان قرار گرفته است:‏ شاعر بزرگ اسکاتلندی رابرت برنز‎٧‎ . علبریبررغم دیگر شعرا و نویسندگان آن دوران،‏ برنز از خانواده ای ثروبمتبممند و اشرافىففىی یا حبىتبىی طبقه ی متوسط نبود.‏ او که فرزند مزرعه داری خرده پا و فقبریبرر بود،‏ دنیای فقر و کار سخت را می شناخت.‏ او از طریق نبوغ ذابىتبىی خود،‏ از میان رده های شاعران بزرگ زمان خود،‏ یا هر زمان دیگر،‏ قد برافراشت.‏ برنز جدا از اینکه شاعری پرشور بود،‏ دموکرات انقلابىببىی شجاع و ثابت قدمی نبریبرز بود.‏ در آثار او مکرراً‏ ارجاعابىتبىی خصمانه و گزنده به موضوعات مورد تنفرش را می یابیم:‏ زمبنیبنن داران،‏ پادشاهان،‏ کشیش ها و وکلا.‏ برای مثال،‏ در شعر بلند طبرنبرزش ‏«بمتَبمم اوشَنبرتِبرر»‏‎٨‎ چنبنیبنن می خوانیم.‏‎٩‎ این ابیات به زبان بومی برنز،‏ اسکاتلندی جنو ‏بىببىی نوشته شده است.‏ ‏[ترجمججممه ی فارسی آن از]‏ زبان انگلیسی مدرن از این قرار است:‏ زبان سه وکیل،‏ پشت و رو شده،‏ با دروغ ‏همھهممچون لباس گدایان دوخته شده؛ قلب سه کشیش،‏ گندیده،‏ سیاه ‏همھهممچون سرگبنیبنن متعفن،‏ زننده،‏ نشسته در هر گوشه.‏ در شعر ‏مجممجختصر اما ‏بمتبممسخرآمبریبرز و گزنده اش ‏«شکرگزاری برای یک پبریبرروزی ملی»‏ برنز ببریبرزاری ‏بمتبممام خود را نسبت به تب میهن پرسبىتبىی که در طول جنگ های طولابىنبىی علیه فرانسه ی انقلابىببىی ‏بمتبممام بریتانیا را در بر گرفته بود نشان می دهد:‏ Robert Burns ٧ :Tam o’Shanter ٨ کالهی که اعضای جنبش راستافار بر سر می گذاشتند.‏ جنبش راستافار جنبشی مذهبی بود که پادشاه وقت اتیوپی هایله سالسی را مسیح می دانست و بر این باور بود که سیاهپوستان قوم برگزیده هستند که در نهایت به وطن خود در آفریقا بازمی گردند.‏ ‏-مترجم ٩ در منت اصلی شعر به زبان اسکاتلندی و انگلیسی آمده است که در اینجا تنها ترجمه ی فارسی آن نوشته شده است.‏ ‏-مترجم !11

هنر و مبارزه طبقاتی
اما
دختر ونوس
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
باز هم متن و بستر آن
درباره تئاتر امروز ایران
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
ارج نهادن به مقاومت
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
مقالاتی پیرامون جنسیت و مشتقات آن - جنسیت و جامعه
ﻟﻘﺎء دراﺳﻲ ﺣﻮل ” اﻟﻤﺮأة و اﻷدب “
رﺳﺎﻟﮫ ھﺎ ﺣﮑوﻣت ظﮭور و ﺳﻘوط - hoseini.org
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
Page 1 Page 2 . ا هكطخاي و ا ا اع . . هل رل ،هره هسلع اسمل ا هلاه رهاهعسنت ...
تیسنج و نوناق ،گنهرف
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر