Views
7 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه در بررسی نابودی دنیای هبرنبرری امروز،‏ زود متوجه عجز مطلق این هبرنبرر می شو ‏بمیبمم.‏ در پس خودبیبىنبىی خودشیفته وار و ‏بجنبجخوت ‏بىببىی ‏بهنبههایتش جز ناتوابىنبىی خلاقه هیچ نیست.‏ ‏بجتبجحولات تاربجیبجخی بزرگ که در حال آماده شدن هستند هیچ سنگی را در این هبرنبرر یا در جامعه ای که بذر آن را کاشته است بر روی سنگ دیگر بافىقفىی ‏بجنبجخواهند گذاشت.‏ ‏بمتبممام این زباله های انباشته شده به کناری روفته خواهد شد تا جا برای هبرنبرر جامعه ی جدید برپا شده بر اساس آزادی باز شود.‏ دوران کنوبىنبىی می تواند و باید هبرنبرر و ادبیات عالىللىی خلق کند.‏ اما این نه از بورژوازی فاسد و پوسیده،‏ بلکه از انقلابىببىی علیه آن برخواهد آمد.‏ هبرنبرر باید علیه ا کنون برخبریبرزد تا برای آینده ‏بجببججنگد.‏ هبرنبرر در دوران کنوبىنبىی باید انقلابىببىی باشد،‏ وگرنه هیچ است.‏ هرگز ‏بمنبممی تواند به وضعیت سا کن رضایت دهد بلکه باید علیه آن اعبرتبرراض ‏بمنبمماید.‏ در ابجنبججام این کار هبرنبرر باید وجه ‏مجممجحدود و تک بعدی خود را از دست داده و در راستای فرا گبریبرر و جهابىنبىی شدن بکوشد.‏ هبرنبرر باید صدای بشریت رتحنتحج کشیده باشد.‏ هبرنبرر باید تیغ تبریبرز کشیده شده به روی ‏بمتبممام اشکال استبداد و ‏بىببىی عدالبىتبىی باشد.‏ در طول ‏بجببجخش اعظم تارتحیتحخ بشر هبرنبرر در قرق اندک افراد ‏ممممممتاز بوده است.‏ مشخصه ای طبقابىتبىی داشته است،‏ نه مشخصه ی انسابىنبىی حقیقی.‏ آبجنبجچه می بایست جهابىنبىی باشد به چبریبرزی ویژه تقلیل یافته بود و آبجنبجچه باید ملک ‏بمتبممام بشریت باشد در ابجنبجحصار اقلیت قرار گرفته بود.‏ ا کبرثبرریت از لذت هبرنبرر ‏مجممجحروم مانده بود،‏ چنان که از لذت آزاد زندگی در ‏مجممججموع ‏مجممجحروم بود،‏ جز در ابتدابىیبىی ترین سطح.‏ و چنان که توده ها قرار بود به خرده ای که اجازه می دادند از سفره ی ثروبمتبممندان برایشان ربجیبجخته شود راضی باشند،‏ به ‏همھهممان ترتیب می بایست به کاریکاتور ‏مجممجحقر فرهنگی که به آن اجازه ی دسبرتبررسی داشتند نبریبرز راضی می شدند.‏ هبرنبرر واقعی ‏بمنبممی تواند در خا ک سرمایه داری که در آن از هوا و فضای تنفس ‏مجممجحروم است شکوفا شود.‏ الغای نظام سود شرط پیشبنیبنن است،‏ نه تنها برای رهابىیبىی پرولتاریا،‏ بلکه برای رهابىیبىی فرهنگ،‏ از زبجنبججبریبررهایش.‏ هبرنبرر جامعه ی سوسیالیسبىتبىی آینده نقش حقیقی خود را بیان احساسات انسابىنبىی مفروض می دارد،‏ نه کالابىیبىی برای خرید و فروش.‏ از گالری های هبرنبرری و برج های عاج ببریبررون خواهد آمد و شروع به ایفای نقشی اساسی و حیابىتبىی در زندگی مردم خواهد کرد.‏ برای آزاد کردن هبرنبرر،‏ هبرنبررمند باید شرکت کننده ای فعال باشد در مبارزه برای سوسیالبریبرزم.‏ لندن،‏ ١۶ دسامبرببرر ٢٠٠٣ !110

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه فروردین ماه ١٣٩٧ !111

اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
دختر ونوس
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
باز هم متن و بستر آن
سیاست‌گذاری های بازار؛ هم پیمانی نامبارک دولت و بخش خصوصی در ویرانی تئاتر ایران
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
درباره تئاتر امروز ایران
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
شبه‌تماشاگران؛ هیزم آتش تئاتر تجارت‌زده
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
تبلیغات در تئاتر امروز ایران
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
مخاطب در تئاتر امروز ایران
ارج نهادن به مقاومت
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
تیسنج و نوناق ،گنهرف
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته