Views
4 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه شخصیت های ‏بمنبممایش هم ذات پنداری کند.‏ پذیرش یا رد اعمال و بیانات آبهنبهها به جای ناخودآ گاه ‏مجممجخاطب که تا پیش از این معمول بوده است،‏ قرار است در سطحی آ گاهانه رخ دهد.»‏ با نابودی توهمھهممی که به وسیله ی آن ‏مجممجخاطب ناخودآ گاه با اندیشه ها و انگبریبرزه های بازیگران ‏بمنبممایش هم ذات پنداری می کند،‏ برشت ما را وامی دارد که درباره ی ‏مجممجحتوای واقعی آبجنبجچه برایشان ‏بمنبممایش داده می شود فکر کنند.‏ این امر گاه منجر به ‏بجتبججربه ای ناخوشایند می شود.‏ اما برشت به عنوان یک ‏بمنبممایشنامه نویش انقلابىببىی کمبرتبرر علاقه ای به آن داشت که کاری کند که ‏مجممجخاطب احساس راحبىتبىی کند.‏ به یاد دارم که سال ها پیش وقبىتبىی ماها گوبىنبىی در لندن به روی صحنه آمده بود،‏ فریادهای اعبرتبرراض علاقمندان تئاتر از طبقه ی متوسط را که احساسات شان از پیام سازش ناپذیر آن جربجیبجحه دار شده بود برآورده بود.‏ در جابىیبىی یکی از شخصیت های ‏بمنبممایش در صف اعدام قرار دارد و تنها با پرداخت مبلغ مشخصی می تواند ‏بجنبججات یابد.‏ بازیگری به جلوی صحنه آمد و مستقیماً‏ با ‏مجممجخاطبان روبرو شد و از آبهنبهها خواست که برای ‏بجنبججات جان یک انسان ایثار مالىللىی لازم را ابجنبججام دهند.‏ طبیعتاً‏ هیچ اعانه ای در راه نبود،‏ در حالىللىی که ‏جمججمماعت حبریبررت زده ی لندن دست در جیب شان می کردند تا مطمبنئبنن شوند که کیف پول شان هنوز سر جایش است.‏ متعاقباً‏ این ماجرا به عنوان ‏«توهیبىنبىی به نوع بشر»‏ ‏مجممجحکوم شد.‏ ا گر قصد هرگونه توهیبىنبىی بود،‏ هدف آن نه بشریت به طور کلی،‏ بلکه تنها خرده بورژواهای خسیس و خودخواه تئاتردوست لندن بود که ‏جمحجممله ی خشم درستکارانه شان به من نشان داد که تبریبرر تبریبرز برشت به درسبىتبىی به هدفش زده بود.‏ ادبیات،‏ شرق و غرب از جهات بسیاری شرق از غرب فرهنگی تر است.‏ در حالىللىی که شعر در غرب امروزه در قرق تعدادی ‏مجممجحدود است و اغلب از سوی مردم عادی با سوءظن نگریسته می شود،‏ در شرق ‏همھهممچنان سنبىتبىی ‏مجممجحبوب و زنده بافىقفىی مانده است.‏ ‏همھهممانند شعر،‏ تئاتر در کشورهای مسلمان هبرنبرری است با سابقه ی طولابىنبىی.‏ شعرای روزگار گذشته درباری بودند،‏ ملازمان فئودالىللىی از رده ای نامشخص که وظیفه شان این بود که هر گاه ولىللىی نعمت شان می خواست با خوش طبعی او سرگرم شود یا سر ذوق بیاید دم دست باشند.‏ در اغلب ‏بمنبممونه ها شاعران دربار بردگان سلطان مطلق بر ‏بجتبجخت بودند.‏ با این حال به نظر من این گونه می رسد که رویکرد ایرانیان به شعر ‏همھهممواره ‏مجممجحتوابىیبىی ماهیتاً‏ اجتماعی و انتقادی داشته است.‏ به من گفته اند که امروز در ‏بمتبممام زمینه های هبرنبرر ایرابىنبىی اتفاقات بسیار جالبىببىی در حال وقوع است.‏ متاسفانه باید به ‏بىببىی خبرببرری تاسف آوری درباره ی جزئیات این !18

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه موضوع اعبرتبرراف کنم.‏ ‏بجببجخشی از آن ناشی از این واقعیت است که در غرب توجهی نا کافىففىی به فرهنگ عالىللىی شرق شده است،‏ نه تنها در حال حاضر،‏ بلکه حبىتبىی در گذشته.‏ در کتاب های درسی تا امروز اسکندر مقدوبىنبىی به عنوان مردی بزرگ به تصویر کشیده شده است که اروپا را از بربرهای ایرابىنبىی ‏«بجنبججات»‏ داد.‏ کلمه ای درباره ی هبرنبرر و فرهنگ متعالىللىی ایران باستان گفته نشده است که به فرازهابىیبىی شگفت آور دست یافته بود،‏ آن هم در زمابىنبىی که مردم مقدونیه چوپان هابىیبىی فقبریبرر بودند و پدر اسکندر ‏(که در میان یونانیان به عنوان فیلیپ بربر شناخته می شد)‏ در تقلای آموخبنتبنن زبان یونابىنبىی بود.‏ فوج های یونابىنبىی‐مقدوبىنبىیِ‏ غارتگر چنان ‏بجتبجحت تاثبریبرر عجایب پرسپولیس قرار گرفته بودند که ‏لحللححظه ای برای به آتش کشیدن آن درنگ نکردند.‏ ‏بمتبممام این ها برای مردم ایران به خو ‏بىببىی آشناست اما برای اغلب مردم غرب که اسکندر ‏همھهممچنان برایشان ‏«کببریبرر»‏ است کتابىببىی نا گشوده است.‏ با این حال عمده مشکلی که دارم زبان است.‏ هبرنبررهای بصری را می توان بدون داشبنتبنن هیچ گونه مهارت زبابىنبىی درک کرد.‏ لازم نیست هلندی صحبت کنیم یا ‏بجببجخوانیم تا نقاشی های ون گوگ را ‏بجتبجحسبنیبنن کنیم.‏ از این ‏لحللححاظ نقاشی و ‏مجممججسمه سازی ‏(و ‏همھهممچنبنیبنن موسیقی)‏ تقریباً‏ در جذابیت شان فرا گبریبرر هستند.‏ اما در ادبیات و خصوصاً‏ شعر،‏ عالىللىی ترین شکل ادبیات وضع متفاوت است.‏ شعر ‏بمنبممی تواند ترجمججممه شود.‏ ترجمججممه ی شعر،‏ نابود کردن آن به عنوان شعر است.‏ تنها دو امکان وجود دارد.‏ می توان آن را ترجمججممه ی ‏بجتبجحت اللفظی کرد،‏ کلمه به کلمه،‏ که آنگاه ‏بمتبممام کیفیات شعری آن از ببنیبنن می رود.‏ یا می توان به زبابىنبىی دیگر آن را باز آفریبىنبىی کرد که در این مورد ‏ممممممکن است شعری خوب یا حبىتبىی عالىللىی خلق کرد،‏ اما چبریبرزی ‏بمتبمماماً‏ متفاوت از اصل آن است.‏ با این حال موفقیت هابىیبىی نسبىببىی از طریق کار معدود مبرتبررجمججممان توانا به دست آمده است.‏ برخی از زیباترین اشعار زبان انگلیسی از رباعیات عمر خیام با ترجمججممه ی دلپذیر ادوارد فیبرتبرزجرالد است.‏ معتقدم که جزبىئبىی از جادوی شعر اصلی در ترجمججممه ی فیبرتبرزجرالد منتقل شده است.‏ اما کاملاً‏ آ گاهم که اشعار فیبرتبرزجرالد هر چقدر هم که عالىللىی باشند،‏ رباعیات خیام نیستند،‏ بلکه چبریبرزی ‏بمتبمماماً‏ متفاوت اند.‏ تا جابىیبىی که می دابمنبمم،‏ خیام شخصیبىتبىی برجسته بود،‏ از بسیاری جهات شبیه نوابغ رنسانس غرب،‏ اما چندین قرن پیش از آن.‏ ‏همھهممچون لئوناردو داوینچی دانشمندی جامع الاطراف بود.‏ آثار او در ‏همھهممان قرن ١١ عرصه های ستاره شناسی،‏ ریاضیات،‏ فلسفه و شعر را پوشش می داد.‏ با اینکه قادر نیستم شعرش را به زبان اصلی ‏بجببجخوابمنبمم،‏ واضح است که این شعری سرشار از زیبابىیبىی شگرف است که لذت را با حسی عمیق و تاثبریبررگذار از شکنندگی و ناپایداری عمر ترکیب کرده !19

هنر و مبارزه طبقاتی
سه نمایشنامه (اما، مارکس در سوهو، دخترونوس) - تئاتر سیاسی هاوارد زین
اما
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
دختر ونوس
باز هم متن و بستر آن
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
درباره تئاتر امروز ایران
تبلیغات در تئاتر امروز ایران
ارج نهادن به مقاومت
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
فصلنامه جنسيت و جامعه
مقالاتی پیرامون جنسیت و مشتقات آن - جنسیت و جامعه
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
ﻟﻘﺎء دراﺳﻲ ﺣﻮل ” اﻟﻤﺮأة و اﻷدب “
رﺳﺎﻟﮫ ھﺎ ﺣﮑوﻣت ظﮭور و ﺳﻘوط - hoseini.org
Page 1 Page 2 . ا هكطخاي و ا ا اع . . هل رل ،هره هسلع اسمل ا هلاه رهاهعسنت ...
jensiatvajameh ISSUE one - جنسیت و جامعه
مجموعه داستان کوتاه - جنسیت و جامعه
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر
سرمایه‌داری و هنر، یا آنها قیمت را می‌دانند ولی نه ارزش را
هنر و سرمایه‌داری
اندیشه‌های کارل مارکس - آلن وودز