Views
1 week ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه !24

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه روپرت اوشی مارکسیسم،‏ ماتریالبریبرزم و هبرنبرر مارکسیسم اغلب خود را به عنوان سوسیالبریبرزم علمی تعریف می کند.‏ این امر آن را تبدیل به علمی کاربردی با هدف مشخص سیاسی می کند.‏ برای مثال،‏ وقبىتبىی انگلس در تشییع جنازه ی مارکس سخبرنبررابىنبىی خود را ابجنبججام داد،‏ گفت که مارکس بیش از ‏همھهممه یک انقلابىببىی بود.‏ !25

هنر و مبارزه طبقاتی
اما
دختر ونوس
باز هم متن و بستر آن
درباره تئاتر امروز ایران
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
تیسنج و نوناق ،گنهرف
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
ارج نهادن به مقاومت
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر
سرمایه‌داری و هنر، یا آنها قیمت را می‌دانند ولی نه ارزش را
صحنه معاصر - بهار ۹۵
صحنه معاصر بهار ۹۶
صحنه معاصر - تابستان ۹۵
اندیشه‌های کارل مارکس - آلن وودز
پیام روز جهانی تئاتر ۲۰۱۸
دیوید هر: تئاتر ایده‌آل من