Views
6 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه !24

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه روپرت اوشی مارکسیسم،‏ ماتریالبریبرزم و هبرنبرر مارکسیسم اغلب خود را به عنوان سوسیالبریبرزم علمی تعریف می کند.‏ این امر آن را تبدیل به علمی کاربردی با هدف مشخص سیاسی می کند.‏ برای مثال،‏ وقبىتبىی انگلس در تشییع جنازه ی مارکس سخبرنبررابىنبىی خود را ابجنبججام داد،‏ گفت که مارکس بیش از ‏همھهممه یک انقلابىببىی بود.‏ !25

اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
سه نمایشنامه (اما، مارکس در سوهو، دخترونوس) - تئاتر سیاسی هاوارد زین
هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
دختر ونوس
اما
باز هم متن و بستر آن
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
درباره تئاتر امروز ایران
تیسنج و نوناق ،گنهرف
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
شبه‌تماشاگران؛ هیزم آتش تئاتر تجارت‌زده
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
تبلیغات در تئاتر امروز ایران
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
ارج نهادن به مقاومت
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
jensiatvajameh ISSUE one - جنسیت و جامعه
مجموعه داستان کوتاه - جنسیت و جامعه
مخاطب در تئاتر امروز ایران
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org