Views
3 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه اما پیش فرض نگرش مارکس این بود که انقلاب تنها زمابىنبىی پبریبرروز می شود که بر اساس درکی از فرآیندهای فعال در یک جامعه به عنوان کل باشد.‏ البته جهان اجتماعی مردم تنها ‏بجببجخشی از واقعیت گسبرتبررده تر مادی است که شبکه ای ‏بهپبههناور از ارتباطات متقابل داخلی است.‏ به ‏همھهممبنیبنن دلیل است که مارکسیسم به عنوان علم انقلاب ‏بمنبممی تواند به دقت از علم به عنوان یک ‏مجممججموعه ‏بمتبممایز یابد.‏ یک وجه از این رویکرد کل گرایانه این است که مارکسیسم باید توجهی علمی و عملی به هبرنبرر داشته باشد،‏ پدیده ای که گاه می تواند کاملاً‏ ‏مجممججزا از سیاست ظاهر شود.‏ فلسفه های ایده آلیست و ماتریالیست هبرنبرر علم و هبرنبرر اغلب به عنوان تلاش های بشری کاملاً‏ ‏مجممججزا در مقابل هم قرار داده می شوند.‏ یقیناً‏ علم هبرنبرر نیست.‏ اما علم،‏ سکس یا عشق یا تیله بازی هم نیست.‏ آبجنبجچه این پدیده ها و علم ‏همھهممگی با هم در آن مشبرتبررک اند این است که موضوع ‏بجتبججربه ی آ گاهانه ی انسابىنبىی هستند.‏ اما ‏بجتبجحلیل علمی می تواند بر هر یک از آبهنبهها متمرکز شود بدون آنکه ادعای تقلیل آبهنبهها را به ‏مجممججموعه ای از قوانبنیبنن علمی داشته باشد.‏ هرگونه مطالعه ی جدی بر روی هبرنبرر نشان می دهد که در حالىللىی که هبرنبرر می تواند پویابىیبىی خود را داشته باشد،‏ به روشبىنبىی ریشه در بسبرتبرر گسبرتبررده تر تاربجیبجخی دارد و اینکه حبىتبىی انبرتبرزاعی ترین و تصفیه شده ترین هبرنبرر هم به نوعی بر جهان پبریبررامون خود اثرگذار است.‏ با این حال افسانه ای دابمئبممی وجود دارد که می گوید هبرنبرر شیوه ای از بیان خود است که تنها روح هبرنبررمند و تارتحیتحخ پیشبنیبنن خود هبرنبرر را بازتاب می دهد.‏ این افسانه وجهی از فلسفه ی ایده آلیسبىتبىی بورژوابىیبىی است،‏ این مفهوم که اندیشه های افراد تارتحیتحخ را تعیبنیبنن می کند،‏ در حالىللىی که خود اندیشه ها تنها متاثر از رشد پیشبنیبنن خود اندیشه ها هستند.‏ طبق این دیدگاه نسبت به تارتحیتحخ،‏ یک هبرنبررمند بزرگ ‏ممممممکن است بر تارتحیتحخ اثر بگذارد،‏ اما او این کار را به عنوان عملی نبوغ آمبریبرز که تنها از روح خودش سرچشمه می گبریبررد ابجنبججام می دهد.‏ این عدم پذیرش درک مبنای هبرنبرر در بسبرتبرر مادی خود تبیبنیبنن می ‏بمنبمماید که چرا فلسفه ی ایده آلیست برایش تا این حد دشوار است که حبىتبىی تعریف کند که !26

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه هبرنبرر چیست.‏ بدون بسبرتبرر گسبرتبررده،‏ هرگونه تعریفی از این قبیل می بایست تا حدی سلیقه ای باشد.‏ ماتریالبریبرزم دیالکتیک استدلال می کند که درک جهان ‏بمنبممی تواند از تعاریف مقرر اجزاء تشکیل دهنده ی خود پیشی بگبریبررد.‏ ما باید با مفاهیم به عنوان ابزارهابىیبىی که با آن می توان جهان را بررسی کرد آغاز کنیم.‏ اما این مفاهیم باید دست کم ابتدائاً‏ مشروط و نیازمند بررسی و ‏بمتبممایز در زیر نور شواهد مادی تلقی شوند.‏ مفاهیم ‏بهببههبرتبرر منجر به پرسش هابىیبىی ‏بهببههبرتبرر می شوند که می توانند برای کاوش جهان واقعی مورد استفاده قرار گبریبررند.‏ ا گر قرار باشد چنبنیبنن مفهوم تعریف ناپذیری چون هبرنبرر را درک کنیم،‏ این تعامل پربمثبممر میان اندیشه ها و جهان مادی ای که به آن تعلق دارند مشخصاً‏ لازم است.‏ پس بیایید با تعریفی ساده و موقت از هبرنبرر آغاز کنیم و سپس از آن برای کاوش جهان مادی استفاده ‏بمنبمماییم.‏ هدف ما نه دستیابىببىی به تعریفی ساده و برتر از هبرنبرر،‏ بلکه کسب درکی است از اینکه چگونه هبرنبرر در جهابىنبىی در حال تغیبریبرر رشد کرده است.‏ این روش تاربجیبجخی به کار گرفته خواهد شد تا مفهوم معمول بورژوازی درباره ی هبرنبرر را نسبىببىی سازی کنیم.‏ البته می خواهیم نتاتحیتحج سیاسی نبریبرز بگبریبرر ‏بمیبمم.‏ زیبابىیبىی و ارتباط !27

هنر و مبارزه طبقاتی
اما
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
دختر ونوس
باز هم متن و بستر آن
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
درباره تئاتر امروز ایران
تبلیغات در تئاتر امروز ایران
ارج نهادن به مقاومت
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
مقالاتی پیرامون جنسیت و مشتقات آن - جنسیت و جامعه
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
ﻟﻘﺎء دراﺳﻲ ﺣﻮل ” اﻟﻤﺮأة و اﻷدب “
رﺳﺎﻟﮫ ھﺎ ﺣﮑوﻣت ظﮭور و ﺳﻘوط - hoseini.org
Page 1 Page 2 . ا هكطخاي و ا ا اع . . هل رل ،هره هسلع اسمل ا هلاه رهاهعسنت ...
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر
سرمایه‌داری و هنر، یا آنها قیمت را می‌دانند ولی نه ارزش را
هنر و سرمایه‌داری
اندیشه‌های کارل مارکس - آلن وودز