Views
1 month ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه هبرنبرر به معنای واقعی کلمه مفهومی مدرن است.‏ این ایده که هبرنبرر کوششی است که می تواند به خاطر خودش پیگبریبرری شود تنها در عصر بورژوا گسبرتبررش یافته است.‏ با این حال انسان های مدرن می توانند هبرنبرر،‏ یا شاید به بیان دقیق تر،‏ هبرنبررمندی ‏(مهارت هبرنبرری)‏ را در بسیاری از تولیدات فرهنگ های باستابىنبىی تشخیص دهند.‏ پس در معنای وسیع تر،‏ چبریبرزی بینافرهنگی به وضوح در هبرنبرر وجود دارد،‏ چبریبرزی که میان انسان ها ‏همھهممگابىنبىی است.‏ با این حال تولید هبرنبرری اهداف بسیاری در تارتحیتحخ داشته است و این امر امروز هم صادق است.‏ برای مثال،‏ یکی از انگبریبرزه های هبرنبرر می تواند برانگیخبنتبنن ترس باشد.‏ این امر قاعدتاً‏ می تواند به دست ساخته های متفاوبىتبىی ‏همھهممچون ماسک آییبىنبىی سنبىتبىی دوگون از مالىللىی و نقاشی ‏«ساترن پسرش را می بلعد»‏ از فرانسیسکو گویا (١٨١٩-١٨٢٣) نسبت داده شود.‏ این آثار ترسنا ک در کل نشانگر دو جنبه ی کلیدی هبرنبرر است.‏ ‏بجنبجخست آن که با احساسات ارتباط برقرار می کنند،‏ در این موارد مشخص به شیوه ای کاملاً‏ واضح.‏ دوم این که !28

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه تاثبریبررشان برآمده از توانابىیبىی هبرنبررمند در توسل به درک بیننده از زیبابىیبىی است.‏ نقاشی ناشیانه ای که به دست یک کودک از ‏همھهممبنیبنن سوژه به طرزی ضعیف ابجنبججام شده باشد تاثبریبرر نقاشی گویا را به دنبال ‏بجنبجخواهد داشت؛ استادی شناخته شده که حبىتبىی خانواده ی سلطنبىتبىی اسپانیا حاضر بودند پرتره های نه چندان خوشایند اما زنده ی او را،‏ از ‏جمججممله پرتره ی چارلز چهارم اسپانیا و خانواده اش (١٨٠٠) سفارش دهند.‏ انگبریبرزه های مشخص برای تولید هبرنبرری می تواند چنان طیف گسبرتبررده ای داشته باشد که تنها مقصودی که واقعاً‏ می توانیم به هبرنبرر در کل نسبت دهیم ارتباط است.‏ ما می توانیم هبرنبرر را مقدمتاً‏ به عنوان ابزاری برای ارتباط تعریف کنیم که دست کم به شکل جزبىئبىی متکی بر قدرتش در ابجیبججاد ارتباط با احساسات ‏مجممجخاطب و درک او از زیبابىیبىی یا فقدان زیبابىیبىی است.‏ این البته احتمال اینکه تولیدات هبرنبرری شاید اهداف اضافىففىی غبریبرر از ارتباطات داشته باشند را رد ‏بمنبممی کند:‏ برای مثال،‏ معماری سرپناه فراهم می کند.‏ البته این تعریف دو پرسش مطرح !29

هنر و مبارزه طبقاتی
اما
دختر ونوس
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
باز هم متن و بستر آن
درباره تئاتر امروز ایران
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
ارج نهادن به مقاومت
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
تیسنج و نوناق ،گنهرف
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر
سرمایه‌داری و هنر، یا آنها قیمت را می‌دانند ولی نه ارزش را
صحنه معاصر بهار ۹۶
صحنه معاصر - تابستان ۹۵
صحنه معاصر - بهار ۹۵
اندیشه‌های کارل مارکس - آلن وودز
هنر و سرمایه‌داری
پیام روز جهانی تئاتر ۲۰۱۸
دیوید هر: تئاتر ایده‌آل من