Views
8 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه می کند:‏ زیبابىیبىی چیست؟ و چرا با ارتباط پیوند دارد؟ ابتدا نیاز است که به پرسش اول پرداخته شود.‏ ا گر دقت نکنیم،‏ ‏ممممممکن است در تعاریف چرخه واری گرفتار شو ‏بمیبمم که در آن زیبابىیبىی چبریبرزی است توسط هبرنبرر تولید می شود و هبرنبرر کوشش انسابىنبىی است برای تولید زیبابىیبىی.‏ اما لازم نیست که در چنبنیبنن تله ای بیفتیم.‏ ادرا ک زیبابىیبىی ‏مجممجحدود به تولیدات کار انسابىنبىی نیست.‏ مردم زیبابىیبىی را در یک منظره ی وسیع یا در چهره ی یک انسان می بینند.‏ می توانند زیبابىیبىی را در غذابىیبىی عالىللىی ‏بجببجچشند،‏ ببویند،‏ حس کنند،‏ ببینند و گاه حبىتبىی بشنوند ‏(مثلاً‏ تردی غذا).‏ تکامل بیولوژیک ظرفیت ‏بجتبججربه ی زیبابىیبىی به خو ‏بىببىی درک نشده است.‏ اما می توانیم دست کم دست به حدس و گمان منطقی بزنیم.‏ زیبابىیبىی نوعی لذت است.‏ انسان ها ‏همھهممانند ‏بمتبممام حیوانات،‏ تکامل یافتند تا لذبىتبىی را بیابند که برای بقاء و تولید مثل به آن نیاز دارند.‏ مثال بارز آن البته سکس است.‏ نه تنها عمل تولید مثل از نظر جسمابىنبىی لذتبخش است،‏ بلکه به اشکال گونا گوبىنبىی با زیبابىیبىی نبریبرز پیوند دارد.‏ برای مثال،‏ نشان داده شده است که یک صورت زیبا اساساً‏ صوربىتبىی معمولىللىی یا متوسط است.‏ هر صوربىتبىی که از نرم فاصله بگبریبررد،‏ مثلاً‏ به طور مشخص نامتقارن باشد،‏ می تواند نشانه ی بیماری یا غبریبررطبیعی بودن بدن به طور کلی و به دنبال آن نامناسب بودن برای تولید مثل باشد.‏ ارزش بقابىئبىی یافبنتبنن مناظر طبیعی گسبرتبررده احتمالاً‏ در این است که فرصت های بالقوه و خطرات را آشکارا نشان می دهند.‏ پس زیبابىیبىی می تواند به عنوان نوعی لذت دیده شود که تنها غبریبررمستقیم به بقاء مرتبط است.‏ هنگامی که یک چشم انداز سبرببرز را ‏بجتبجحسبنیبنن می کنیم،‏ ‏ممممممکن است الزاماً‏ قصد نداشته باشیم که هیچ یک از چبریبرزهابىیبىی که در آن است را ‏بجببجخور ‏بمیبمم،‏ ‏همھهممچنان که الزاماً‏ علاقه ندار ‏بمیبمم با هر کسی که روبرو می شو ‏بمیبمم که چهره ی زیبابىیبىی دارد رابطه ی جنسی داشته باشیم.‏ اما مردم آبشارها و صدای خش خش برگ ها در باد را هم زیبا می دانند.‏ ارزش بقابىئبىی این ها چیست؟ در چنبنیبنن مواردی احتمالاً‏ ‏همھهممچنان صادق است که چبریبرزی مفید را زیبا می بینیم.‏ اما آن چبریبرز احتمالاً‏ تشخیص الگو است،‏ مهاربىتبىی بسیار ابتدابىیبىی اما بسیار حیابىتبىی.‏ الگو به معنای قاعده مندی است که یعبىنبىی قابل پیش بیبىنبىی بودن،‏ که یعبىنبىی قابلیت بقاء.‏ به بیان مشخص تر،‏ تشخیص الگو کلید حل برخی از دشوارترین مسائل است.‏ حل مسئله خود احتمالاً‏ مثال !30

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه دیگری از چبریبرزی است که انسان ها تکامل یافته اند تا از آن لذت ببرببررند،‏ چرا که برایشان خوب است.‏ پس چرا درک زیبابىیبىی یا فقدان زیبابىیبىی نقشی چنبنیبنن مهم در ارتباط انسابىنبىی ایفاء می کند؟ اجداد انسان مدرن بسیار پیش از آنکه انسان شوند،‏ حیوانابىتبىی اجتماعی بودند.‏ ارتباطات درون گونه ای برای تعامل اجتماعی و تولید حیابىتبىی است.‏ برای انسان ها آسان است که فرض کنند زبان مهم ترین شکل ارتباط است.‏ با این حال اما اجداد ما پیش از آنکه زبان در زمابىنبىی ببنیبنن ٢٠٠،٠٠٠ تا ۵٠،٠٠٠ سال پیش به طور کامل گسبرتبررش یابد،‏ میلیون ها سال با یکدیگر ارتباط برقرار می کردند.‏ به طور مشخص تر،‏ برای انسان های مدرن آسان است که فرض کنند گفتمان منطقی کارآمدترین شکل ارتباط است.‏ با این حال حبىتبىی امروز هم این امر ‏همھهممیشه صادق نیست،‏ مثلاً‏ چنان که تکنیک های تبلیغات نشان می دهند.‏ با توجه به توسل هبرنبرر به احساسات و اینکه چنبنیبنن توسلی چقدر می تواند در دستیابىببىی به اهداف موثر باشد،‏ چندان عجیب نیست که هبرنبرر به قدمت بشریت است.‏ از آبجنبججا که هبرنبرر راهی برای ارتباط است،‏ می توانیم ببینیم که چرا آثار هبرنبرری گاه به عمد دربردارنده ی عناصر زشت،‏ سطحی و دم دسبىتبىی هستند.‏ در میان برخی فرهنگ ها،‏ اشکال هبرنبرری نظام های معنابىیبىی مشابه زبان گسبرتبررش داده اند.‏ عناصری که به طور معمول زیبا نیستند،‏ می توانند با تضادی که ارائه می کنند،‏ ارتباط هبرنبرری را تقویت کنند.‏ آثار هبرنبرری که حاوی چنبنیبنن عناصر ‏«منفی»‏ هستند،‏ ‏همھهممچنان به عنوان هبرنبرر شناخته می شوند و به خاطر ‏مجممجحتوایشان تاثبریبرر دارند.‏ بگذارید مثالىللىی افراطی را در نظر بگبریبرر ‏بمیبمم.‏ ‏بجتبجختخواب من (١٩٩٧) اثر هبرنبررمند بریتانیابىیبىی تریسی اِمبنیبنن‎١٦‎ متشکل از ‏بجتبجختخواب نامرتب او و اشیا ء مرتبط با آن در آشفتگی ‏بمتبممام است.‏ ا گر زمابىنبىی در سال ١٩٩۶ وارد اتاق امبنیبنن می شدید و آن را در چنان وضعی می دیدید،‏ هرگز به ذهن تان خطور ‏بمنبممی کرد که ‏بجببجخش هابىیبىی از ‏مجممجحتویات آن یک اثر هبرنبرری را تشکیل می داد.‏ ‏بجببجخشی از آبجنبجچه ‏«بجتبجختخواب من»‏ را تبدیل به یک اثر هبرنبرری می کند،‏ جدا از دیگر ارزش هایش،‏ این است که امبنیبنن هبرنبررمندی شناخته شده ‏بجتبجختخواب و دیگر اشیاء را از بسبرتبرر اصلی خود یعبىنبىی اتاق خوابش جدا کرده و ادعا می کند که قطعاً‏ اثری هبرنبرری را تشکیل می دهند.‏ در سال ١٩٩٨ این اثر در تیت مدرن،‏ موزه ی هبرنبررهای مدرن !31 Tracey Emin ١٦

هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
دختر ونوس
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
سیاست‌گذاری های بازار؛ هم پیمانی نامبارک دولت و بخش خصوصی در ویرانی تئاتر ایران
باز هم متن و بستر آن
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
مدیریت در تئاتر امروز ایران
درباره تئاتر امروز ایران
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
مخاطب در تئاتر امروز ایران
تیسنج و نوناق ،گنهرف
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
صحنه معاصر بهار ۹۶
صحنه معاصر - بهار ۹۵
صحنه معاصر - تابستان ۹۵
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر