Views
1 week ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه برجسته ی بریتانیا به ‏بمنبممایش درآمد و نامزد جایزه ی ترنر،‏ بالاترین جایزه ی هبرنبرری بریتانیا شد:‏ روشن است که ‏بجببجخشی از ساختار هبرنبرری تصمیم گرفته بود که این نه تنها یک اثر هبرنبرری بود،‏ بلکه اثر بسیار خو ‏بىببىی هم بود.‏ این دیدگاه ارزش ها و دغدغه های ‏مجممججموعه داران بورژوابىیبىی را بازتاب می داد که در آن زمان بر بازار هبرنبرر بریتانیا سلطه داشتند؛ برای ‏مجممجخاطبان عام دوستدار هبرنبرر در سطح گسبرتبررده تر،‏ این اثر ‏بجببجحث برانگبریبرز بود و ‏همھهممچنان بافىقفىی ماند.‏ البته آبجنبجچه که زیبا تلقی می شود تا حدی شخصی است.‏ زشبىتبىی وحشتنا ک امروز می تواند هبرنبرر بزرگ فردا باشد.‏ در سال ١٩۵٨ آیرا گیتلر‎١٧‎ می نوشت،‏ تک نوازی های مبتکرانه ی جان کالبرتبررین‎١٨‎ منتقدی که در ‏مجممججله ی جاز داون بیت با سا کسوفون را ‏«صفحات صدا»‏ توصیف کرد.‏ نقد گیلبرتبرر نامهربانانه نبود بلکه نشان دهنده ی عدم درک بود.‏ هنگامی که تک نوازی های کالبرتبررین را می شنوم،‏ ‏«صفحات صدا»‏ که توده ای نامتمایز را القاء می کند،‏ به نظر توصیفی ‏بمتبمماماً‏ نابجببججا می رسد.‏ در عوض،‏ من آبشار نت های سریع کالبرتبررین را چون جریان !32 Ira Gitler ١٧ John Coltrane ١٨

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه آهنگبنیبنن پیچیده ی دابمئبمماً‏ در حال تغیبریبرری از خلاقیت مبهوت کننده می شنوم.‏ به گوش های من،‏ این یکی از زیباترین موسیقی هابىیبىی است که تا کنون شنیده ام.‏ هبرنبرر عصر حجر ‏همھهممبنیبنن که انسان ها به جای حیواناتِ‏ صرفاً‏ مصرف کننده حیوانات کارگر شدند،‏ عمداً‏ چبریبرزهابىیبىی را تولید می کردند که علاوه بر مفید بودن به طرق دیگر،‏ زیبا هم بودند.‏ شواهد باستان شناسی از نقاشی های غارها و مهره های تراش خورده در گورها نشان می دهد که هبرنبرر به قدمت خود تولید است.‏ ‏همھهممچون امروز،‏ بسیاری از اشیاء عصر حجر هم زیبا و هم کاربردی هستند.‏ تقارن یک سرنبریبرزه نه تنها شیء را زیبا می کند،‏ بلکه به عنوان یک سلاح آن را موثرتر نبریبرز می سازد.‏ میل به ساخبنتبنن اشیاء زیبا ‏ممممممکن است به ‏مجممجخبرتبررعبنیبنن سرنبریبرزه کمک کرده باشد که بیشبرتبرر به صورت شهودی به طراحی های کارآمد رسیده باشند.‏ اما نقاشی های غارها،‏ گردنبندها و فلوت های استخوابىنبىی هیچ ارزش ماهوی جدا از زیبابىیبىی شان ندارند،‏ دست کم از دیدگاه مردم مدربىنبىی که آبهنبهها را در کتاب ها و موزه ها می بینند.‏ به ‏همھهممبنیبنن دلیل است که معمولاً‏ این اشیاء و نه سرنبریبرزه ها را به عنوان هبرنبرر عصر حجر طبقه بندی می کنند.‏ اما آیا باید معتقد باشیم که این اشیاء تنها تولید شده بودند تا میلی مطلق به خلق زیبابىیبىی را ارضاء کنند؟ ما هیچ گونه شواهد مستقیمی از انگبریبرزه های پیش از تارتحیتحخ ندار ‏بمیبمم اما به دلایل متعدد به نظر نامجممجحتمل می رسد.‏ !33

هنر و مبارزه طبقاتی
اما
دختر ونوس
باز هم متن و بستر آن
درباره تئاتر امروز ایران
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
ارج نهادن به مقاومت
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
تیسنج و نوناق ،گنهرف
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر
سرمایه‌داری و هنر، یا آنها قیمت را می‌دانند ولی نه ارزش را
صحنه معاصر - بهار ۹۵
صحنه معاصر - تابستان ۹۵
صحنه معاصر بهار ۹۶
اندیشه‌های کارل مارکس - آلن وودز
هنر و سرمایه‌داری
پیام روز جهانی تئاتر ۲۰۱۸