Views
7 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه ‏بمتبممایل به ‏بجتبججزیه داشت.‏ برای مثال،‏ شواهدی در دست دار ‏بمیبمم مببىنبىی بر اینکه دربار شارلمللمماین امبرپبرراتور بزرگ فرانک ها در ابتدای قرن نوزده عمداً‏ طوری طراحی شده بود که افراد را ‏بجتبجحت تاثبریبرر ابهببههت خود قرار دهد.‏ هیچ یک از کسابىنبىی که دربار او را می دیدند چبریبرزی مشابه آن را ‏بجتبججربه ‏بمنبممی کردند،‏ جز معدود دیپلمات ها و ‏بجتبججاری که دربار شکوهمھهممندتر امبرپبرراتور ببریبرزانس را در آن سوی اروپا دیده بودند.‏ در کنار تولید گسبرتبررده ی هبرنبرر به دست یا برای طبقات حا کم در اروپای فئودالىللىی،‏ هبرنبرر مردمی وجود داشت که به دست رعایا برای مصرف خودشان تولید می شد.‏ این عموماً‏ ‏همھهممان کارکرد جادو ‏بىیبىی و عملی در اقتصادهای ‏بجنبجخستبنیبنن را داشت.‏ از آبجنبججا که هبرنبرر سرکوب شدگان بود،‏ می توانست شروع به ابراز عناصر اعبرتبرراضی ‏بمنبمماید که معمولاً‏ از دیدگاه مذهب،‏ ایدئولوژی حا کم دوران بروز می یافت.‏ به قول جان بال‎١٩‎ کشیش و یکی از رهبرببرران انقلاب دهقابىنبىی ١٣٨١، ‏«زمابىنبىی که آدم شخم می زد و حوا بافندگی می کرد،‏ چه کسی آنگاه ارباب بود؟»‏ در دوران موخر قرون وسطی به قدر کافىففىی مازاد اقتصادی وجود داشت تا به نوازندگان و بازیگران دوره گرد که به عنوان ‏«مامر ٢٠ « شناخته می شدند اجازه دهد با اجرای خیابابىنبىی برای دهقانان و شهرنشینان امرار معاش کنند.‏ با این حال مردم پول چندابىنبىی نداشتند که به آبهنبهها بدهند و به ‏همھهممبنیبنن خاطر ‏بمنبممی توانستند زمابىنبىی طولابىنبىی در هیچ روستا یا شهری ‏بمببممانند.‏ آبهنبهها اغلب چبریبرزی کمی بیشبرتبرر از گدا بودند.‏ هبرنبرر در دنیای بورژوابىیبىی تنها در دنیای بورژوابىیبىی این تفکر تبدیل به نرم شده است که کارکرد ‏بجنبجخستبنیبنن هبرنبرر بیان شخصی هبرنبررمند و سرگرمی عموم است.‏ مبنای مادی این امر فروش آثار و اجراهای !36 John Ball ١٩ mummer ٢٠

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه هبرنبررمندان و موسیقیدانان در بازار آزاد است که تبدیل به طریق اصلی تامبنیبنن هزینه ی هبرنبرر شده است.‏ ژوزف هایدن‎٢١‎ موسیقیدان،‏ گذار از تولید هبرنبرری فئودالىللىی به بورژوابىیبىی را در طول یک عمر به منصه ی ظهور می گذارد.‏ ‏بجببجخش عمده ی اوایل فعالیت حرفه ای او به عنوان خدمتکار دربار اسبرتبررهازی ٢٢ ، شاهزادگان ‏مجممججارستان گذشت،‏ البته خدمتکاری بسیار مورد احبرتبررام و با درآمد بسیار بالا،‏ چرا که او آهنگساز و مدیر موسیقی دربار اسبرتبررهازی بود.‏ اما ‏بجببجخش موخر فعالیت حرفه ای هایدن به عنوان موسیقیدابىنبىی خویش فرما گذشت که اجراهای عمومی خودش و آثار دیگر آهنگسازان را در شهرهای بزرگ اروپا رهبرببرری می کرد.‏ البته به عنوان ‏مجممجحبوب ترین موسیقیدان عصرش،‏ در حالت خویش فرما پول بسیار بیشبرتبرری درمی آورد تا با کار کردن برای اسبرتبررهازی ها.‏ او جد بزرگ ستاره های را ک امروز بود.‏ در جامعه ی بورژوابىیبىی برای ‏بجنبجخستبنیبنن بار خصوصیت تقسیم هبرنبرر به ‏«هبرنبررهای زیبا»‏ و سرگرمی را نبریبرز می بینیم،‏ گرچه البته تشابهببههابىتبىی با تقسیم هبرنبرر قرون وسطابىیبىی به هبرنبرر درباری !37 Franz Joseph Haydn ٢١ Esterházy ٢٢

هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
دختر ونوس
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
باز هم متن و بستر آن
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
درباره تئاتر امروز ایران
تیسنج و نوناق ،گنهرف
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
شبه‌تماشاگران؛ هیزم آتش تئاتر تجارت‌زده
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
تبلیغات در تئاتر امروز ایران
ارج نهادن به مقاومت
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org
مخاطب در تئاتر امروز ایران