Views
8 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه و هبرنبرر مردمی وجود دارد.‏ در سرگرمی،‏ هبرنبررمند بیان شخصی خود را فدای ارضاء سلائق توده ها می کند تا بتواند امرار معاش ‏بمنبمماید.‏ ‏همھهممزمان با کنبرتبررل از سوی ‏بجتبججارت بزرگِ‏ اغلب رسانه های ‏جمججممعی که سازندگان سرگرمی به آبهنبهها متکی هستند،‏ سرگرمی اغلب نقشی اربجتبججاعی در ‏بجتبجحمیق دیدگاه توده ها نسبت به جهان ایفاء کرده و فرار از واقعیت را به عنوان جایگزیبىنبىی برای مبارزه ی طبقابىتبىی تروتحیتحج می کند.‏ هبرنبررهای زیبا که برخی آن را با عنوان هبرنبرر ناب نبریبرز می شناسند شامل نقاشی،‏ ‏مجممججسمه سازی و موسیقی کلاسیک است.‏ هدف هبرنبررمند هبرنبررهای زیبا وفادار ماندن به ایده آل بیان شخصی است.‏ اما حبىتبىی متعهدترین هبرنبررمندان هبرنبررهای زیبا نبریبرز باید زندگی کنند.‏ در ‏بجببجخش اعظم عصر بورژوابىیبىی،‏ هبرنبررمندان هبرنبررهای زیبا یا اعضای مرفه طبقه ی سرمایه دار بودند و یا برای زندگابىنبىی شان متکی به پشتیبابىنبىی سرمایه داران یا دولت بورژوابىیبىی بودند.‏ پس با اینکه ایده آل هبرنبررهای زیبا بیان شخصی بود،‏ در عمل به سوی بازتاب دادن سلائق و علائق مادی طبقه ی بورژوا گرایش داشت.‏ با این حال باید تا کید شود که در راستای علاقه ی افراطی بورژوابىیبىی به فردیت،‏ نه هبرنبررهای زیبای بورژوابىیبىی و نه هبرنبرر توده ای سازندگان سرگرمی هیچ یک ماشبنیبنن های تبلیغات یکپارچه ای که هبرنبرر قرون وسطی به آن شکل بود نیستند.‏ برخی از بزرگ ترین هبرنبررمندان به طور مشخص فراتر از علائق ‏مجممجحدود طبقه ی سرمایه دار رفته تا آثاری را خلق کنند که عمیقاً‏ منتقد دنیای وانفسای بازار بورژوابىیبىی است.‏ چشم انداز هبرنبرر امروز شکاف دوگانه میان هبرنبرر و سرگرمی به طور فزاینده ای ‏بجتبجحلیل رفته است.‏ علبریبررغم آغاز ‏بجببجحران اقتصادی،‏ کارگران بیشبرتبرر و بیشبرتبرری زمان و منابع لازم برای خلق هبرنبرر خود دارند و به طور روزافزوبىنبىی قادرند به ‏مجممجخاطبابىنبىی دست یابند بدون آنکه مرهون غول های !38

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه رسانه ای دنیای سرگرمی و یا حامیان بورژوای هبرنبررهای زیبا باشند.‏ مبنای مادی این تغیبریبرر هبرنبرری مطابق معمول رشد نبریبرروهای مولد است.‏ دست کم برای برخی از مردم،‏ ساعات کار کوتاه تر و کار یدی کمبرتبرر از یک قرن پیش است،‏ حبىتبىی با این وجود که تغیبریبرر آهسته و ناپیوسته بوده است.‏ این به آبهنبهها وقت و نبریبرروی بیشبرتبرری می دهد تا هبرنبرر خلق کنند.‏ ارزان شدن تکنولوژی منجر به آن شده است که ‏بجتبججهبریبرزات ضبط ویدیو و موسیقی که چند دهه پیش تنها در دسبرتبررس ستاره های را ک و استودیوهای فیلمسازی بود،‏ ا کنون حبىتبىی در دسبرتبررس کارگران نسبتاً‏ کم درآمد قرار دارد.‏ اینبرتبررنت هم هبرنبرر را در بسبرتبرری تقریباً‏ رایگان در مقیاسی جهابىنبىی فراهم می کند.‏ پیامد این توانابىیبىی جدید برای کارگران برای بیان خود از طریق هبرنبرر بالقوه انقلابىببىی است.‏ این امر به راحت ترین شکل ‏ممممممکن می تواند در قلمرو موسیقی دیده شود،‏ فرم هبرنبرری ای که تا کنون بیشبرتبررین ‏بهببههره را از این تغیبریبررات برده است.‏ این امر نبریبرز هم برای ترانه و هم تنالیته ی موسیقی معمول شده است که نارضایبىتبىی از دنیابىیبىی که در آن زندگی می کنیم را بیان کند.‏ با سکون در مبارزه ی طبقابىتبىی از سال ١٩٨٠ به بعد و غیبت قطب جاذب سوسیالیسبىتبىی ‏جمججممعی،‏ این نقد هبرنبرری و موسیقابىیبىی اغلب چاشبىنبىی منفی و بدبینانه ای داشته است.‏ تقویت مبارزه ی طبقابىتبىی در سرتاسر جهان ناشی از ‏بجببجحران اقتصادی سال ٢٠٠٨، این گرایش بدبینانه را تبدیل به هبرنبرر انقلابىببىی صرتحیتحح تری می ‏بمنبمماید،‏ حبىتبىی در سطحی بالاتر از دورابىنبىی که موسیقی و سایر هبرنبررها از جنبش های اجتماعی دهه های ١٩۶٠ و ١٩٧٠ الهللهھام گرفته بودند.‏ هبرنبرر انقلابىببىی از شرایط مادی و مبارزه ی طبقابىتبىی برمی خبریبرزد و به نوبه ی خود این مبارزه ی طبقابىتبىی را تقویت خواهد کرد.‏ به عملی ترین شیوه،‏ یک بار دیگر نشان داده خواهد شد که هبرنبرر نقشی ضروری در تغیبریبرر اجتماعی ایفاء می کند و صرفاً‏ تزئیبىنبىی زیبا نیست.‏ ۱ اکتبر ۲۰۱۵ !39

هنر و مبارزه طبقاتی
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
دختر ونوس
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
باز هم متن و بستر آن
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
سیاست‌گذاری های بازار؛ هم پیمانی نامبارک دولت و بخش خصوصی در ویرانی تئاتر ایران
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
مدیریت در تئاتر امروز ایران
درباره تئاتر امروز ایران
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
مخاطب در تئاتر امروز ایران
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
تیسنج و نوناق ،گنهرف
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
صحنه معاصر بهار ۹۶