Views
8 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه !40

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه الن وودز هبرنبرر و مبارزه طبقابىتبىی آبجنبجچه در اینجا منتشر کرده ابمیبمم مبنتبنن سخبرنبررابىنبىی الن وودز درباره ی رابطه ی میان هبرنبرر و مبارزه ی طبقابىتبىی است.‏ سخبرنبررابىنبىی در مدرسه ی تابستابىنبىی مارکسیسم در بارسلون ‏(اسپانیا)‏ در ماه جولای سال ٢٠٠١ ابجنبججام شد.‏ این ‏بجنبجخستبنیبنن باری است که چنبنیبنن موضوعی را در جلسه ای ببنیبنن المللممللی به ‏بجببجحث گذاشته ابمیبمم.‏ شاید این برای برخی مستلزم توجیه باشد.‏ برخی هبرنبرر را مسئله ای ثانوی و فاقد اهمھهممیت می دانند.‏ با این حال هبرنبرر در واقع یکی از اساسی ترین جنبه های وضعیت بشری است؛ به قدری اساسی که برخی انسان شناسان معتقدند می توان گفت آغاز گونه ی بشری با ظهور هبرنبرر بوده است.‏ این یک حقیقت است که یکی از ‏بجنبجخستبنیبنن نشانه های جدی ظهور گونه ی ما یعبىنبىی هوموسپبنیبنن سپبنیبنن وجود هبرنبرر است،‏ یعبىنبىی بروز مشخص و قطعی حس زیبابىیبىی شناسی.‏ این نظریه اخبریبرراً‏ به خاطر کشف آثار هبرنبرری مشخصی متعلق به گونه ای پیش بشری یعبىنبىی انسان نئاندرتال مورد ‏بجببجحث قرار گرفته است.‏ این ‏بىببىی شک نشان دهنده ی یک مشخصه ی زیبابىیبىی شناسی است.‏ اما آبجنبجچه در اینجا دار ‏بمیبمم هنوز هبرنبرر نیست،‏ بلکه تنها نطفه ای است که هبرنبرر می تواند از آن رشد و پیشرفت کند.‏ در واقع ‏ممممممکن است این استدلال مطرح شود که چنبنیبنن عناصری در گونه های جانوری دیگر نبریبرز موجود است،‏ حبىتبىی در گونه های پست تر.‏ برای مثال مرغ کرتحیتحچ ساز چبریبرزی می سازد که می توان نام سازه ی معماری بر آن ‏بهنبههاد،‏ چبریبرزی که لانه هم نیست.‏ ظاهراً‏ این سازه ها هیچ کارکرد عملی ندارند و پرنده ای که این سازه را می سازد آن را با جزئیابىتبىی فوق العاده پیچیده تزئبنیبنن می کند.‏ آبهنبهها از چنان ترکیب رنگ هابىیبىی استفاده می کنند که می توان استدلال کرد که نشان دهنده ی حضور حس زیبابىیبىی شناسی حبىتبىی در این پرندگان است.‏ اما در واقع سازه های مرغ کرتحیتحچ ساز ‏بىببىی مصرف نیستند؛ آبهنبهها در واقع سازه هابىیبىی بسیار کاربردی اند.‏ این سازه ها به دست نرها ساخته می شوند تا ماده ها را به خود جذب کنند.‏ به عبارت دیگر به هدف جفت گبریبرری ساخته می شوند.‏ در قلمرو حیوانات می توان باز هم پدیده های مشابه این را یافت.‏ معمولاً‏ این نر است که در لباسی با رنگ های پرزرق وبرق درمی آید تا ماده را که عموماً‏ در !41

اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
دختر ونوس
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
باز هم متن و بستر آن
سیاست‌گذاری های بازار؛ هم پیمانی نامبارک دولت و بخش خصوصی در ویرانی تئاتر ایران
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
درباره تئاتر امروز ایران
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
شبه‌تماشاگران؛ هیزم آتش تئاتر تجارت‌زده
مدیریت در تئاتر امروز ایران
تبلیغات در تئاتر امروز ایران
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
مخاطب در تئاتر امروز ایران
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
ارج نهادن به مقاومت
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
تیسنج و نوناق ،گنهرف
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست