Views
7 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه حرکات پرندگان و بوفالو ها و دیگر حیوانابىتبىی که شکارشان می کردند را تقلید می کردند.‏ در اینجا یک فعالیت اجتماعی مهم و ضروری دار ‏بمیبمم،‏ نه کاری ‏بجتبججملی.‏ منشاء شعر چه؟ شعر احتمالاً‏ قدبمیبممی ترین هبرنبررهاست و ریشه در جوامعی چندان دور دارد که هیچ مستندی از آن به جا ‏بمنبممانده است.‏ این تصادفىففىی نیست،‏ چرا که نوشبنتبنن پدیده ای نسبتاً‏ جدید است که تنها حدود ۵٠٠٠ سال است که وجود دارد.‏ امروزه تصور جامعه ای بدون رادیو،‏ تلویزیون،‏ اینبرتبررنت،‏ کتاب،‏ یا روزنامه بسیار دشوار است.‏ با این حال فرهنگ بشری باید از نسلی به نسل دیگر دست به دست شود،‏ وگرنه از دست می رود.‏ ما انسان ها مانند جانوران پست تر نیستیم.‏ ما متفاوتیم چون ‏همھهممه ی آبجنبجچه می دانیم،‏ حس زیبابىیبىی شناسی و دانش مان،‏ مذهب و علم مان،‏ قواعد رفتاری مان،‏ سنت ها و اخلاقیات مان،‏ ‏بمتبممام این دانش گسبرتبررده و پیچیده ‏بمنبممی تواند آن گونه که درباره ی دیگر حیوانات صدق می کند به صورت ژنتیک منتقل شود.‏ ‏بمتبممام این اطلاعات می بایست آموخته شود،‏ و این بدون کمک نوشبنتبنن بسیار دشوار است.‏ فراموش نکنید که قواعد جوامع ‏بجنبجخستبنیبنن که ما به غلط آن را بدوی می نامیم،‏ قواعد بسیار پیچیده ای بودند.‏ نوشبنتبنن وجود نداشت و با این حال ‏بمتبممام این روایات قومی،‏ این روایات قبیله ای پیچیده و افسانه ها باید از نسلی به نسل بعد منتقل می شد.‏ این چگونه ابجنبججام می شد؟ تنها یک راه وجود داشت:‏ شفاهی.‏ این منشاء چبریبرزی است که ما آن را شعر ‏جمحجمماسی می نامیم که در این دوران یعبىنبىی دوران بربریت معمول بود.‏ ‏بهببههبرتبررین مثال ‏همھهممان است که به نام هومر نوشته شده است،‏ هر چند قطعیبىتبىی وجود ندارد که هومر اصلاً‏ وجود داشته است.‏ اشعاری اعجاب انگبریبرز است و به سنت شفاهی کهن شگفت انگبریبرزی تعلق دارد.‏ این سنت باستابىنبىی کارکردی عملی داشت.‏ برای مثال،‏ ا گر ‏بجنبجخستبنیبنن کتاب ایلیاد را ‏بجببجخوانید،‏ قواعد رفتار با زندانیان جنگی را خواهید یافت؛ پس از آن قواعد مسابقه ی ارابه رابىنبىی و نبریبرز شرح جالبىببىی از آغاز جامعه ی طبقابىتبىی را خواهید یافت که به روشبىنبىی ‏بمتبممام بیان شده است.‏ دنیای ایلیاد و اودیسه جامعه ای است که توسط روسای قبایل مانند آ گاممممممنون حکمرابىنبىی می شود،‏ اما عناصری از دموکراسی ابتدابىیبىی قبیله ای نبریبرز در آن حضور دارد.‏ در اینجا مناظرابىتبىی می یابید که افراد در آن خودشان را با زبابىنبىی مستقیم و غبریبررپارلمللممابىنبىی بروز می دهند،‏ مانند جابىیبىی که آشیل از رئیس قبیله اش،‏ پادشاهش ‏‐نقل به مضمون می کنم‐‏ با عنوان ‏«سگ صورت»‏ و القابىببىی از این !48

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه قبیل یاد می کند.‏ در این جامعه شخصی وجود داشت به نام رامشگر ٢٧ ‏(که اتفاقاً‏ واژه ای ولزی است،‏ و در واقع مردم کلتیک‎٢٨‎ این ‏بهنبههاد را تا مدت های مدید حفظ کردند).‏ وظیفه ی رامشگر قبیله حفظ مبریبرزان انبوهی از اطلاعات و بازگو کردن شان در مناسبت های خاص در مقابل ‏بمتبممام قبیله یا طایفه بود.‏ امروزه حبىتبىی آن دسته از ما که حافظه ی بسیار خو ‏بىببىی دار ‏بمیبمم هم ‏بمنبممی توانیم ‏بمتبممام آن ابیات را به خاطر بسپار ‏بمیبمم اما در آن روزگار برای برخی افراد مشخص این کار بسیار معمول بود.‏ به عنوان راهی برای به خاطر سبرپبرردن این انبوه اطلاعات،‏ از ترفندهابىیبىی استفاده می کردند:‏ ریتم هابىیبىی مشخص،‏ تکرارهابىیبىی مشخص و وسایل مشخص دیگر،‏ قافیه و سجع،‏ استعاره،‏ تشبیه ‏همھهممگی به کار گرفته می شدند تا در به خاطر سبرپبرردن به آبهنبهها کمک کند.‏ این منشاء شعر است.‏ البته که ما در حال حاضر در مرحله ی جامعه ی طبقابىتبىی قرار دار ‏بمیبمم.‏ و در طبیعت هبرنبرر و فرهنگ تغیبریبرری به وجود آمده است.‏ راب سوول‎٢٩‎ دیروز به خو ‏بىببىی توضیح داد که چطور کمونبریبرزم قبیله ای ابتدابىیبىی قدبمیبمم سرنگون شد و جامعه شروع به تقسیم شدن میان دو طبقه کرد.‏ این به معنای تغیبریبرری بنیادین در ‏همھهممه چبریبرز بود،‏ در جایگاه زنان،‏ در مذهب.‏ در واقع ا گر اساطبریبرر یونابىنبىی را به دقت مطالعه کنید خواهید دید که اغلب اسطوره های یونابىنبىی بر اساس یک چبریبرز هستند:‏ سرنگوبىنبىی مادرسالاری و جایگزیبىنبىی آن با جامعه ی پدرسالار.‏ ‏بجنبجخستبنیبنن جوامع خدا نداشتند،‏ بلکه الهللهھه داشتند،‏ می بینید که موضوع قدبمیبممی ترین ‏مجممججسمه ها ‏همھهممگی زنان هستند،‏ به اصطلاح ونوس های دوره ی پارینه سنگی.‏ از سوی دیگر خدایان المللممپ خدایان مذکر هستند که بازتاب دهنده ی جامعه ای است که مردان بر آن مسلط هستند.‏ برده داری و فرهنگ ‏بجنبجخستبنیبنن شکل جامعه ی طبقابىتبىی جامعه ی برده داری است،‏ توده ها در حد برده تقلیل یافته اند.‏ برای ما برده داری به نظر چبریبرز بدی می رسد،‏ چبریبرزی به غایت مبرنبرزجر کننده.‏ اما هگل که فیلسوفىففىی بسیار اندیشمند و عمیق بود نکته ای را که در ادامه می آید خاطرنشان کرد.‏ او گفت:«انسان نه bard ٢٧ celtic ٢٨ Rob Sewell ٢٩ !49

شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
دختر ونوس
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
سیاست‌گذاری های بازار؛ هم پیمانی نامبارک دولت و بخش خصوصی در ویرانی تئاتر ایران
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
درباره تئاتر امروز ایران
باز هم متن و بستر آن
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
مدیریت در تئاتر امروز ایران
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
تیسنج و نوناق ،گنهرف
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
صحنه معاصر بهار ۹۶
صحنه معاصر - تابستان ۹۵
صحنه معاصر - بهار ۹۵
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر