Views
9 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه فهرست مطالب ✮ هبرنبرر و سرمایه داری ‐ مقدمه الن وودز ‏……………………………………..………..صفحه ۶ ✮ مارکسیسم،‏ ماتریالیسم و هبرنبرر ‐ روپرت اوشی……………………….………………صفحه ٢۵ ✮ هبرنبرر و مبارزه طبقابىتبىی ‐ الن وودز ‏………………….………………….………………صفحه ۴١ ✮ سرمایه داری و هبرنبرر،‏ آبهنبهها قیمت را می دانند ولىللىی نه ارزش را ‐ مرداخای پبریبررگوت ‏..……..صفحه ٨٢ ✮ حفاظت از هبرنبرر ‏بجتبجحت سلطه نظام سرمایه داری‐‏ جک الیور…………….……..………صفحه ٩٠ ✮ فتیشبریبرزم سرمایه داری و زوال هبرنبرر‐‏ الن وودز………..……..………………..……صفحه ٩۵ !4

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه !5

هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
دختر ونوس
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
سیاست‌گذاری های بازار؛ هم پیمانی نامبارک دولت و بخش خصوصی در ویرانی تئاتر ایران
باز هم متن و بستر آن
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
مدیریت در تئاتر امروز ایران
درباره تئاتر امروز ایران
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
مخاطب در تئاتر امروز ایران
تیسنج و نوناق ،گنهرف
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
صحنه معاصر بهار ۹۶
صحنه معاصر - بهار ۹۵
صحنه معاصر - تابستان ۹۵
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر