Views
2 weeks ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه فهرست مطالب ✮ هبرنبرر و سرمایه داری ‐ مقدمه الن وودز ‏……………………………………..………..صفحه ۶ ✮ مارکسیسم،‏ ماتریالیسم و هبرنبرر ‐ روپرت اوشی……………………….………………صفحه ٢۵ ✮ هبرنبرر و مبارزه طبقابىتبىی ‐ الن وودز ‏………………….………………….………………صفحه ۴١ ✮ سرمایه داری و هبرنبرر،‏ آبهنبهها قیمت را می دانند ولىللىی نه ارزش را ‐ مرداخای پبریبررگوت ‏..……..صفحه ٨٢ ✮ حفاظت از هبرنبرر ‏بجتبجحت سلطه نظام سرمایه داری‐‏ جک الیور…………….……..………صفحه ٩٠ ✮ فتیشبریبرزم سرمایه داری و زوال هبرنبرر‐‏ الن وودز………..……..………………..……صفحه ٩۵ !4

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه !5

هنر و مبارزه طبقاتی
اما
دختر ونوس
باز هم متن و بستر آن
درباره تئاتر امروز ایران
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
تیسنج و نوناق ،گنهرف
ارج نهادن به مقاومت
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر
سرمایه‌داری و هنر، یا آنها قیمت را می‌دانند ولی نه ارزش را
صحنه معاصر - بهار ۹۵
صحنه معاصر - تابستان ۹۵
صحنه معاصر بهار ۹۶
اندیشه‌های کارل مارکس - آلن وودز
هنر و سرمایه‌داری
پیام روز جهانی تئاتر ۲۰۱۸