Views
4 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه فهرست مطالب ✮ هبرنبرر و سرمایه داری ‐ مقدمه الن وودز ‏……………………………………..………..صفحه ۶ ✮ مارکسیسم،‏ ماتریالیسم و هبرنبرر ‐ روپرت اوشی……………………….………………صفحه ٢۵ ✮ هبرنبرر و مبارزه طبقابىتبىی ‐ الن وودز ‏………………….………………….………………صفحه ۴١ ✮ سرمایه داری و هبرنبرر،‏ آبهنبهها قیمت را می دانند ولىللىی نه ارزش را ‐ مرداخای پبریبررگوت ‏..……..صفحه ٨٢ ✮ حفاظت از هبرنبرر ‏بجتبجحت سلطه نظام سرمایه داری‐‏ جک الیور…………….……..………صفحه ٩٠ ✮ فتیشبریبرزم سرمایه داری و زوال هبرنبرر‐‏ الن وودز………..……..………………..……صفحه ٩۵ !4

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه !5

هنر و مبارزه طبقاتی
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
دختر ونوس
اما
باز هم متن و بستر آن
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
درباره تئاتر امروز ایران
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
تبلیغات در تئاتر امروز ایران
ارج نهادن به مقاومت
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
هنر و سرمایه‌داری
سرمایه‌داری و هنر، یا آنها قیمت را می‌دانند ولی نه ارزش را
اندیشه‌های کارل مارکس - آلن وودز
حفظ فرهنگ تحت سلطه‌ نظام سرمایه‌داری
صحنه معاصر بهار ۹۶
صحنه معاصر - تابستان ۹۵
صحنه معاصر - بهار ۹۵
پیام روز جهانی تئاتر ۲۰۱۸
دیوید هر: تئاتر ایده‌آل من
گفت‌وگو با اگزیت - بهزاد آقاجمالی