Views
9 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه چندان از بردگی،‏ بلکه از طریق برده داری است که آزاد می شود.»‏ این کلامی بسیار پرمعناست.‏ چرا که ا گر به پیشرفت جامعه ی بشری فکر کنید،‏ آبجنبجچه جلب توجه می کند آهستگی مفرط پیشرفت اولیه ی ماست.‏ برای میلیون ها سال،‏ ما پیشرفبىتبىی بسیار کند ‏‐و به طرز دردنا کی کند‐‏ داشته ابمیبمم.‏ بعد شروع به حرکت می کند.‏ با چه؟ با جامعه ی برده داری.‏ ‏بمتبممدن ما از برده داری می آید.‏ ارسطو تقریباً‏ ٢۵٠٠ سال پیش گفته بود:«انسان زمابىنبىی به فلسفه می پردازد که نیازهای زندگی اش تامبنیبنن شده باشد.»‏ نکته ای بسیار مهم!‏ او ادامه می دهد:«در نتیجه ریاضیات و ستاره شناسی در مصر به این دلیل کشف شد که کاهنان ‏مجممججبور نبودند کار کنند.»‏ آبهنبهها از ضرورت کار کردن رها شده بودند.‏ به قول نویسنده ی مارکسیست،‏ پل لافارژ ٣٠ ، ‏بجتبجحت سلطه ی نظام سرمایه داری زنان و مردان این مهم ترین حق را به دست می آورند:‏ حق بیکار بودن،‏ حق این که هیچ کاری نکنند.‏ این حق هم ا کنون امتیاز تعداد کمی از استثمارکنندگان ثروبمتبممند است و استفاده ی خو ‏بىببىی هم از آن می کنند!‏ برخی از آبهنبهها وقت شان را به دراز کشیدن در ساحل دریای کارائیب می گذرانند.‏ اما نه ‏همھهممه شان.‏ اغلب مردم ترجیح می دهند از وقت آزادشان استفاده ی ‏بهببههبرتبرری بکنند،‏ و این اساس پیشرفت هبرنبرر،‏ علم و ‏بمتبممام فرهنگ به طور کلی است.‏ طبقه ی کاهنان در مصر باستان وقت لازم برای فکر کردن را داشتند:‏ می توانستند به ستارگان نگاه کنند و ا کتشافات مهمی ابجنبججام دهند.‏ این پایه ی فرهنگ مصری است.‏ بر ‏همھهممبنیبنن اساس تفکیک عمده ی جامعه به طبقات را به وجود می آورد که در آن برای اولبنیبنن بار هبرنبرر از توده ها جدا می شود،‏ کاملاً‏ جدای از زندگی.‏ مبنای هبرنبرر مصر چیست؟ از سو ‏بىیبىی ‏بىببىی ‏بهنبههایت بسیار پیشرفته تر از پیشرفته ترین هبرنبررهای پیشبنیبنن،‏ اما ‏همھهممچنان هبرنبرر برای هبرنبرر هم نیست:‏ قطعاً‏ هبرنبرر برای چبریبرزی است.‏ هدف و علت وجودی اش را دارد.‏ اما ‏[هدف و علتش]‏ چیست؟ اولاً‏ هبرنبرر مذهبىببىی است،‏ و بنابراین هبرنبرری بسیار ‏مجممجحافظه کار است.‏ به علاوه عمدتاً‏ هبرنبرر گمنام است.‏ آفرینش های هبرنبرری بزرگی بوده است،‏ بله،‏ اما نام آبهنبهها که خلق شان کرده اند را ‏بمنبممی دانیم.‏ رامبرببرراند مصری وجود ندارد،‏ پیکاسوی مصری وجود ندارد و علتش هم این است که هبرنبرر هم اشبرتبررا کی و اجتماعی بود،‏ نه فردی.‏ این وظیفه ی طبقه ی کاهن بود که هبرنبرر را کنبرتبررل کند.‏ آبهنبهها بودند که مطلقاً‏ ‏بمتبممام قواعدش را تعیبنیبنن می کردند،‏ هبرنبررمندان ‏بمنبممی توانستند یک میلیمبرتبرر فراتر بروند.‏ ‏همھهممبنیبنن رژ ‏بمیبمم بازدارنده است که فقدان عجیب رشد هبرنبرر مصر را در گذر دوران هزار ساله توجیه !50 Paul Lafargue ٣٠

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه می کند.‏ با اینکه ‏بهببههبرتبررین تولیداتش مسلماً‏ بسیار عالىللىی هستند،‏ اما به ‏بجنبجحوی فاقد آن زندگی هبرنبرر یونان است.‏ این هبرنبرر است که به سوی خلق تصویر یک انسان هدف گبریبرری شده است:‏ خدا‐شاه،‏ که در آن اهرام عظیم و آن ‏مجممججسمه های ستبرببرر گرامی داشته شده است.‏ در موزه ی بریتانیا می توانید یک دست یکی از فراعنه را بیابید و این دست به تنهابىیبىی به بزرگی یک انسان یا شاید کمی بزرگ تر است.‏ این هبرنبرر چبریبرزی را می گوید.‏ این چبریبرزی است که می گوید:«من شاهم،‏ من قدربمتبممندم،‏ ‏سمشسمما هیچ نیستید.‏ پس ‏سمشسمما ‏همھهممواره مرا پرستش کرده و از من اطاعت خواهید کرد.»‏ ‏همھهممبنیبنن پیام در هبرنبرر آشوری نبریبرز یافت می شود که به خاطر نبود سنگ در ببنیبنن النهرین عمدتاً‏ نقش برجسته است.‏ اغلب این آثار خصوصیبىتبىی جنگاورانه دارند.‏ اما پیام ‏همھهممان است.‏ نقاشی های بسیار زنده ای از شاه در حال شکار و کشبنتبنن شبریبررها از داخل ارابه وجود دارد.‏ آبهنبهها نشان دهنده ی دانش دقیقی از آناتومی هستند.‏ می توانیم ‏بمتبممام عضلات و رباط ها را در بازوان قدربمتبممند پادشاه که شبریبرر را بدون هیچ رجمحجممی سلاخی می کند ببینیم.‏ خون از شبریبرری زجمخجممی فوران می زند و شبریبرری دیگر با تبریبررهای متعدد بر جا میخکوب شده است.‏ این تصویری از قدرت است،‏ نامجممجحدود و سبریبرری ناپذیر.‏ ‏همھهممبنیبنن تفکر در صحنه های جنگ نبریبرز جای گرفته است.‏ شاه ارتشش را علیه یک شهر رهبرببرری می کند.‏ شهر ویران شده است،‏ زنان،‏ کودکان و حیوانات به عنوان غنیمت برده می شوند در حالىللىی که اسرای مرد بر روی زانوان شان در مقابل ‏بجتبجخت پادشاه طلب رحم می کند.‏ اما رجمحجممی در کار نیست.‏ در کنار ‏بجتبجخت پادشاهی تلّی از سرهای بریده قرار دارد و اسرای دیگر را نبریبرز می بینیم که زنده زنده پوست شان کنده می شود.‏ این هبرنبرر سند جامعه ای مشخص است:‏ حکومبىتبىی بسیار نظامی و مستبد که توسط خدا‐شاه اداره می شود که ‏همھهممچنان که دسمشسممنانش را زیر پا خرد می کند می خندد.‏ یک تصویر بالاتر از ‏بمتبممام تصاویر دیگر قرار دارد:‏ تصویر شاه.‏ در عهد باستان مهم ترین پیشرفت ها را در هبرنبرر کلاسیک یونان می بینیم.‏ در آتن باستان ابزار تولید،‏ علم و فن به بالاترین حد ‏ممممممکن در دوران باستان رسید.‏ البته ‏بمتبممام این دستاوردها بر اساس کار بردگان بود،‏ اما برای ‏جمججممعیت آزاد آتن آزادی حقیقی وجود داشت.‏ روح این آزادی به ‏بجنبجحوی موجب تسری این هبرنبرر می شد،‏ خصوصاً‏ در ‏مجممججسمه های اعجاب انگبریبرزش.‏ این هبرنبرر مانند هبرنبرر مصر نیست.‏ این چبریبرزی کاملاً‏ متفاوت است.‏ در اینجا برای ‏بجنبجخستبنیبنن بار شکوفابىیبىی عظیم بیان بشری،‏ فرهنگ بشری و هبرنبرر بشری را می بینیم که ‏‐البته به شکلی نارس‐‏ تصوری !51

هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
دختر ونوس
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
سیاست‌گذاری های بازار؛ هم پیمانی نامبارک دولت و بخش خصوصی در ویرانی تئاتر ایران
باز هم متن و بستر آن
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
مدیریت در تئاتر امروز ایران
درباره تئاتر امروز ایران
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
مخاطب در تئاتر امروز ایران
تیسنج و نوناق ،گنهرف
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
صحنه معاصر بهار ۹۶
صحنه معاصر - بهار ۹۵
صحنه معاصر - تابستان ۹۵
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر