Views
5 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه به ما می دهد از اینکه آینده در سوسیالبریبرزم چگونه خواهد بود.‏ در اینجا برای ‏بجنبجخستبنیبنن بار هبرنبرر در ‏مجممجحتوایش حقیقتاً‏ انسابىنبىی می شود.‏ ذهن مردم فراتر از مرزهای ‏مجممجحدود مذهب رفته است.‏ فلسفه ی یونان دیگر به خدایان نیازی ندارد تا کائنات را توضیح دهد:‏ ‏بمتبممام معنای فلسفه ی یونان تلاشی است برای یافبنتبنن توضیحی برای طبیعت بدون خدایان.‏ فقط به دستاوردهای خارق العاده ی ‏مجممججسمه سازی یونان نگاه کنید.‏ این نقطه ی اوج پیشرفت هبرنبرر انسابىنبىی برای بسیاری از مردم است.‏ متاسفانه ‏بجببجخش اعظم آن نابود شده است،‏ البته نه به دست بربرها،‏ بلکه به دست مسیحیابىنبىی که به عمد مبریبرزان عمده ای از این هبرنبرر را خراب کرده و از ببنیبنن بردند.‏ اما از این هبرنبرر حبریبررت انگبریبرز هنوز به مقدار کافىففىی در دسبرتبررس ما هست تا زیبابىیبىی و معنایش را قدردابىنبىی کنیم.‏ به ‏بمتبممامی ‏سمشسمما توصیه می کنم،‏ حبىتبىی به آبهنبههابىیبىی که عادت ندارند به گالری های هبرنبرری بروند،‏ که به یک گالری بروید و مدبىتبىی در مقابل یکی از این ‏مجممججسمه ها بایستید.‏ برای ‏بجنبجخستبنیبنن بار احساس خواهید کرد که در حضور یک آفرینش انسابىنبىی حقیقی،‏ هبرنبرر انسابىنبىی حقیقی قرار دارید.‏ به نظر می رسد که این ‏مجممججسمه ها با ما سخن می گویند،‏ باورتان ‏بمنبممی شود که این ها از سنگ ساخته شده اند.‏ با این حال ‏بمتبمماماً‏ رئالیسبىتبىی نیستند،‏ آبجنبجچه در اینجا دارید به طور دقیق رئالیسم نیست.‏ ما شکل انسان را دار ‏بمیبمم،‏ زیبابىیبىی بدن عریان هم مردان و هم زنان.‏ اما واقعاً‏ هبرنبرر ایده آل شده است.‏ آن ‏بجببجخشی از تفکر و فلسفه ی یونان را بازتاب می دهد که ایده آلیسم در آن نقش بسیار بزرگی را در آثار افلاطون و فیثاغورس ایفا می کرد.‏ فیثاغورس معتقد بود که ریاضیات و هارموبىنبىیِ‏ مبتبىنبىی بر اعداد اساس ‏همھهممه چبریبرز بودند و این باور برای مدبىتبىی طولابىنبىی تاثبریبرر شگرفىففىی بر تفکر یونابىنبىی داشت.‏ بنابراین هبرنبرر یونابىنبىی بسیار ‏همھهمماهنگ بود و ‏بمتبممامی نسبت ها در آن به دقت رعایت می شد.‏ این امر درباره ی معماری کلاسیک یونان نبریبرز صدق می کند.‏ هبرنبرر رم ادامه ی هبرنبرر یونان است اما بسیار رئالیسبىتبىی تر.‏ در این مقطع البته با تغیبریبرری بنیادین روبرو هستیم.‏ تارتحیتحخ هبرنبرر،‏ پیشرفت تارتحیتحخ بشری را دقیقاً‏ بازتاب ‏بمنبممی دهد‐‏ و ‏بمنبممی تواند بازتاب دهد.‏ این برداشت نادرسبىتبىی است که هیچ ارتباطی با مارکسیسم ندارد.‏ برای مثال،‏ نه این امر لزوماً‏ صادق است که چون نبریبرروهای مولد افزایش می یابند،‏ هبرنبرر هم الزاماً‏ جان تازه ای می گبریبررد ‏(همھهممان طور که تارتحیتحخ نیم قرن گذشته به خو ‏بىببىی نشان داده است)،‏ و نه این درست است که دوره ی ‏بجببجحران و افول اقتصادی ‏بمنبممی تواند هبرنبرر عالىللىی تولید کند.‏ !52

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه گاه در دوران رکود در اجتماع با رشد عجیب دیالکتیکی روبرو می شو ‏بمیبمم که در آن آ گاهی انسان به درون خود بازمی گردد و این می تواند نتاتحیتحج بسیار مهم هبرنبرری و فلسفی در بر داشته باشد.‏ این حقیقت دارد که در ‏بجتبجحلیل اخبریبرر،‏ ‏بمتبممام فرهنگ انسابىنبىی به رشد نبریبرروهای مولد بستگی دارد.‏ و یک فروپاشی عمومی به ناچار در پایان به معنای فروپاشی عمومی فرهنگ انسابىنبىی نبریبرز خواهد بود.‏ قرون تاریک داستان کوتاه شگفت انگبریبرزی از جک لندن‎٣١‎ ‏مجممجحبوب تد گرنت‎٣٢‎ نویسنده ی سوسیالیست آمریکابىیبىی هست که بسیار است.‏ عنوانش ‏«طاعون سرخ»‏ است و تصویری وحشتنا ک از آینده است.‏ جامعه ای را توصیف می کند که ‏بمتبممام بیماری ها در آن ریشه کن شده است و بیماری ناشناخته ی جدیدی که دارو ‏بمنبممی تواند کنبرتبررلش کند به وجود آمده و ‏بجببجخش عمده ی ‏جمججممعیت کره ی زمبنیبنن را می کشد.‏ در نتیجه،‏ ‏بمتبممدن سقوط می کند.‏ این یک داستان کوچک هوسمشسممندانه است،‏ یک داستان کوتاه،‏ چرا که رابطه ی میان نبریبرروهای مولد و فرهنگ را نشان می دهد.‏ اغلب مردم این را دست کم می گبریبررند.‏ با این حال فروپاشی نبریبرروهای مولد ‏‐علم،‏ صنعت،‏ تکنولوژی‐‏ تاثبریبرری شدید دارد.‏ تنها در یک نسل،‏ کودکابىنبىی که بعد از فاجعه به دنیا آمدند معتقد بودند که وقبىتبىی پدربزرگ شان ‏‐دانشمندی که از ویرابىنبىی بزرگ جان به در برده بود‐‏ سعی می کند به آبهنبهها توضیح دهد که جامعه ای وجود داشت که در آن ماشبنیبنن و قطار و هواپیما بود،‏ ‏[گفته هایش]‏ افسانه ای خیالىللىی و مسخره است.‏ حبىتبىی خاطره ی ‏بمتبممدن در حال ‏بجتبجحلیل رفبنتبنن است.‏ در حالىللىی که پدربزرگ پبریبرر ‏همھهممچنان به زبان انگلیسی صحیح صحبت می کند،‏ نوه ها دیگر به زبابىنبىی سلیس صحبت ‏بمنبممی کنند.‏ آبهنبهها با صداهابىیبىی گنگ ارتباط برقرار می کنند،‏ چرا که دیگر نیازی به صحبت کردن به زبان پیچیده وجود ندارد.‏ خط تاربجیبجخی سبریبرری صعودی دارد،‏ اما سبریبرر نزولىللىی را هم می شناسد،‏ ‏همھهممچون زمابىنبىی که امبرپبرراتوری رم سرنگون شد.‏ در پایان،‏ رم به دست بربرها نابود نشد؛ آبهنبهها فقط آخرین فشار را وارد کردند.‏ رم به دست تضادهای داخلی خودش نابود شد.‏ در نتیجه ی تضادهای داخلی نظام برده داری،‏ !53 Jack London ٣١ Ted Grant ٣٢

شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
دختر ونوس
هنر و مبارزه طبقاتی
اما
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
باز هم متن و بستر آن
درباره تئاتر امروز ایران
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org
هنر و سرمایه‌داری
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
اندیشه‌های کارل مارکس - آلن وودز
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر
حفظ فرهنگ تحت سلطه‌ نظام سرمایه‌داری
سرمایه‌داری و هنر، یا آنها قیمت را می‌دانند ولی نه ارزش را
صحنه معاصر بهار ۹۶
صحنه معاصر - بهار ۹۵
صحنه معاصر - تابستان ۹۵
گفت‌وگو با اگزیت - بهزاد آقاجمالی
بررسی وضعیت پوستر و تبلیغات در فضای تئاتر امروز ایران