Views
7 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه فروپاشی نبریبرروهای مولد رخ داد.‏ مسیحیان ‏بجنبجخستبنیبنن ‏بمنبمماینده ی جنبشی انقلابىببىی و کمونیسبىتبىی بودند که مدافعان نظام فاسد قدبمیبمم با انزجار از آن به عنوان مذهب زنان و برده ها یاد می کردند.‏ چنان که اغلب در جنبش های انقلابىببىی فقرا و ‏مجممجحرومان پیش می آید،‏ مسیحیان ‏بجنبجخستبنیبنن که به دنیا به عنوان شر پشت کرده بودند و از زندگی ‏بجتبججملابىتبىی طبقات ثروبمتبممند ‏‐«مادر هرزگی ها و پلیدی های زمبنیبنن»‐‏ برائت جسته بودند،‏ سرشار از روحیه ای راسخ بودند که عمیقاً‏ در برابر هبرنبرر،‏ فرهنگ و علم خصمانه بود.‏ در این دوران،‏ حدود قرن پنجم،‏ بزرگ ترین جنبش مردمی ‏بمتبممام تارتحیتحخ بشری رخ داد.‏ با جابجببججابىیبىی قبایل ژرمن و اسلاو به سوی غرب،‏ جامعه ی برده داری قدبمیبمم سقوط کرد،‏ هرچند که در حقیقت به هر حال در حال فروپاشی بود.‏ و ‏همھهممراه با این فروپاشی،‏ فروپاشی کامل فرهنگ نبریبرز رخ داد.‏ من فکر می کنم تصور عمق این فروپاشی دشوار است.‏ بگذارید تنها یک واقعیت به ‏سمشسمما بگو ‏بمیبمم که بسیار گویای ‏[وضعیت]‏ قرون وسطی است.‏ در سال ١۵٠٠، پس از صدها سال ‏بىببىی توجهی،‏ جاده هابىیبىی که به دست رمی ها ساخته شده بود ‏همھهممچنان ‏بهببههبرتبررین جاده های قاره ی اروپا بودند.‏ سایر جاده ها اغلب چنان در وضعیت خرابىببىی بودند که غبریبررقابل استفاده بودند.‏ ‏بمتبممام بنادر اروپابىیبىی نبریبرز تا قرن ١٨ که ‏بجتبججارت شروع به جان گرفبنتبنن کرد ‏همھهممبنیبنن وضعیت را داشتند.‏ از ‏جمججممله ی هبرنبررهای گمشده بنّابىیبىی بود.‏ در ‏بمتبممام آلمللممان،‏ هلند،‏ انگلستان و اسکاندیناوی در طول ١٠ قرن عملاً‏ هیچ ساختمان سنگی جز کلیسا ساخته نشد.‏ به عبارت دیگر در نتیجه ی فروپاشی نبریبرروهای مولد،‏ افول کامل فرهنگی رخ داده بود.‏ ‏بجتبجحت شرایط چنبنیبنن فروپاشی وحشتنا کی،‏ چرا از وضعیت توده ها گفته شود؟ بگذارید چکیده ای را از نویسنده ی قرون وسطابىیبىی نقل قول کنم،‏ راهبىببىی به نام الفریک‎٣٣‎ در وینچسبرتبرر که کتابىببىی درباره ی آموزش مکالمللممه ی لاتبنیبنن نوشت:‏ استاد:‏ مرد شخم زن،‏ چه می کبىنبىی؟ کارت را چگونه ابجنبججام می دهی؟ شا گرد:‏ من بسیار سخت کار می کنم،‏ آقا.‏ هنگام سحر ببریبررون می روم تا گاوهای نر را به مزرعه ببرببررم و آبهنبهها را به گاوآهن ببندم.‏ هر چه زمستان سخت باشد هم از ترس اربابمببمم جرأت ‏بمنبممی کنم در خانه ‏بمببممابمنبمم؛ و وقبىتبىی که به گاو افسار زدم و تیغه ی خیش را آماده کردم و ‏مجممجحکم به خیش بستم،‏ هر روز باید یک جریب یا بیشبرتبرر را شخم بزبمنبمم.‏ استاد:‏ آیا کسی را هم با خود داری؟ !54 Aelfric ٣٣

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه شا گرد:‏ پسری دارم که گاو را با مهمبریبرز می راند،‏ و ا کنون به خاطر سرما و فریاد زدن صدایش گرفته است.‏ استاد:‏ در طول روز چه کار دیگری باید ابجنبججام دهی؟ شا گرد:‏ بسیار بیشبرتبرر از این.‏ باید آخور گاوها را از کاه پر کنم و به آبهنبهها آب بدهم و سرگبنیبنن ها را ببریبررون ببرببررم.‏ استاد:‏ و این کار سخت است؟ شا گرد:‏ بله،‏ سخت است،‏ چون آزاد نیستم.‏ ظهور نظام فئودالىللىی ‏همھهممراه با دوران طولابىنبىی ایستابىیبىی فرهنگی بود.‏ به استثناء دو اخبرتبرراع،‏ آسیاب آبىببىی و بادی،‏ در حدود هزار سال واقعاً‏ هیچ اخبرتبرراعی ابجنبججام نشد.‏ و حال ‏بمتبممام فرهنگ ‏بجتبجحت سلطه ی کلیسای کاتولیک بود.‏ البته اشاره ی من به فرهنگ اروپابىیبىی است،‏ چرا که متاسفانه فرصت ندارم که به فرهنگ جهابىنبىی ببرپبرردازم.‏ زمان زیادی می برد.‏ مسئله ی فرهنگ آسیا،‏ خاورمیانه،‏ آفریقا و آمریکای لاتبنیبنن را می بایست در فرصت دیگری باز کنیم.‏ ‏همھهممبنیبنن بس که رکود فرهنگی در اروپای قرون وسطی در جهان اسلام صادق نبود.‏ هنگامی که اروپای مسیحی غرق در بربریت بود،‏ در کشورهای اسلامی خاورمیانه و اسپانیای ‏بجتبجحت سلطه ی مسلمانان پیشرفت های علمی و هبرنبرری چشمگبریبرری صورت می گرفت که بعدها به باروری فرهنگ اروپا کمک کرد.‏ بسیاری از یافته های عرب ها و ایرابىنبىی ها نبریبرز به نوبه ی خود ریشه در هند داشت.‏ با این حال،‏ در اینجا به رشد سرمایه داری می پرداز ‏بمیبمم که به عنوان یک پدیده ی عمدتاً‏ اروپابىیبىی آغاز شد.‏ از مشخصات قرون وسطی در اروپا،‏ دیکتاتوری فرهنگی کلیسا است که نفی کامل فرهنگ کلاسیک بود.‏ هبرنبرر یونان و رم شکل انسابىنبىی را گرامی می داشت.‏ هبرنبرر مسیحی فئودال نه تنها شکل انسابىنبىی،‏ بلکه جهان و ‏بمتبممام فعالیت های حیابىتبىی انسانیت را پس می زند.‏ چشم زنان و مردان را به سوی آسمسسممان ها می گرداند،‏ به ما می آموزد که این جهان،‏ جهان اهر ‏بمیبممنان و شیاطبنیبنن است،‏ شر است،‏ و بدن شر است،‏ روابط میان زن و مرد شر است.‏ زنان مشخصاً‏ به دیده ی شر نگریسته می شدند،‏ از ‏همھهممان کتاب اول خلقت ‏[در ابجنبججیل]‏ به ما می گوید که ‏بمتبممام زیان های نوع بشر از زنان می آید ‏(«گناه ‏بجنبجخستبنیبنن»).‏ موسیقی اساساً‏ در کلیساها ‏ممممممنوع شد.‏ نقل قولىللىی از سنت توماس می آورم که در کتابش ‏«سوما تئولوژیکا»‏ درباره ی شر سازها هشدار می دهد.‏ او چنبنیبنن می گوید:«سازها از عبادت و از کلیساها !55

هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
دختر ونوس
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
باز هم متن و بستر آن
سیاست‌گذاری های بازار؛ هم پیمانی نامبارک دولت و بخش خصوصی در ویرانی تئاتر ایران
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
درباره تئاتر امروز ایران
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
تیسنج و نوناق ،گنهرف
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org
مخاطب در تئاتر امروز ایران
صحنه معاصر بهار ۹۶
صحنه معاصر - بهار ۹۵