Views
4 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه در اختیار داشتند که عملاً‏ برده بودند،‏ به زمبنیبنن زبجنبججبریبرر شده بودند،‏ هر چند رسمسسمماً‏ آزاد بودند.‏ و ا گر نبریبرروی کار ارزان داشته باشید،‏ احتیاجی به ماشبنیبنن آلات ندارید تا ‏بهببههره وری را افزایش دهید.‏ پس برای چه زجمحجممت نوآوری به خود بدهید؟ در جامعه ی برده داری هم وضعیت مشابهببههی وجود داشت.‏ هر چند که یونانیان اسکندریه موتور ‏بجببجخاری اخبرتبرراع کرده بودند که واقعاً‏ کار می کرد،‏ اما در حد یک اسباب بازی و کنجکاوی بدون کاربرد عملی بافىقفىی ماند.‏ اما ا گر نیازی به سرمایه گذاری ‏مجممججدد نبود،‏ این سوال پیش می آید که طبقه ی حا کم با مازاد چه می کرد؟ البته که ‏همھهممیشه می توان ‏بجببجخشش کرد،‏ و برخی از آنان واقعاً‏ این کار را می کردند.‏ برخی از این افراد بسیار سخاوبمتبممند بودند‐‏ امکانش را داشتند که باشند.‏ یا می توانید آن را خرج لباس ها و جواهرات فخرفروشانه و چبریبرزهابىیبىی از این قبیل کنید‐‏ که اغلب اشراف و ‏همھهممسران شان این کار را می کردند.‏ یا می توانید آن را به کلیسا بدهید.‏ تا ا گر زندگی خیلی بدی داشتید،‏ چنان که بسیاری از آبهنبهها داشتند،‏ کشیش ها تا پانصد سال برای روح تان دعا کنند،‏ تا بلیت درجه یک به قلمرو پادشاهی ‏بهببههشت برایتان تضمبنیبنن شود.‏ به ‏همھهممبنیبنن علت است که کلیسای قرون وسطی می توانست با پولىللىی که از اشراف می گبریبررد،‏ از پس هزینه های ساخت کلیساهای عظیم برآید.‏ در واقع ابجنبججیل درباره ی اینکه کلیسا یک ساختمان باشد هیچ نگفته است.‏ عیسی مسیح در جابىیبىی می گوید:«هر کجا که دو یا سه نفر از ‏سمشسمما به نام من گرد هم آیید،‏ من ‏همھهممابجنبججا هستم.»‏ این ‏همھهممان معنابىیبىی است که کلمه ی کلیسا در زبان لاتبنیبنن دارد:‏ ecclesia به معنای گرد آمدن،‏ به هیچ وجه ساختمان نیست.‏ پس هنگامی که فردی به نام لوتر پیدا شد و ابجنبججیل را به آلمللممابىنبىی ترجمججممه کرد ‏‐و از قضا آلمللممابىنبىی بسیار خو ‏بىببىی که زبان ادبىببىی مدرن را پایه ریزی کرد‐‏ و مردم شروع به خواندن ابجنبججیل کردند،‏ این آغاز انقلاب بود.‏ پروتستان ها قصد کردند که اساس را بر این ابجنبججیل قرار دهند نه هیچ چبریبرز دیگر.‏ این کلام خدا بود که مستقیماً‏ بر انسان آشکار شده بود.‏ می گفتند:«ا گر ابمیبممان داشته باشیم،‏ ا گر به عیسی مسیح اعتقاد داشته باشیم از طریق ابجنبججیل ‏بجنبججات می یابیم».‏ و این پیامی بسیار انقلابىببىی در آن دوران بود.‏ این ‏جمحجممله ای رو در رو به کلیسا،‏ به این دیکتاتوری معنوی بود؛ این بوروکراسی عظیم که بسیار پرهزینه،‏ اسرافکار و فاسد از هر نظر بود؛ این روحانیت نفرت انگبریبرز که ‏بىببىی دلیل از آبهنبهها مالیات می گرفت.‏ به یاد داشته باشیم که در اینجا از آبجنبجچه مارکس درباره ی دوران انباشت بدوی ثروت !58

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه توصیف می کند حرف می زنیم.‏ بورژواها می خواستند پول شان را برای مقاصد سرمایه گذاری حفظ کنند.‏ دو قرن بعد،‏ شعار انقلابیون آمریکابىیبىی ‏«نفی مالیات بدون ‏بمنبممایندگی»‏‎٣٦‎ بود،‏ در حالىللىی که در قرن ١٩، لیبرببررال ها ‏«دولت ارزان!»‏‎٣٧‎ را طلب می کردند.‏ اما ‏بجنبجخستبنیبنن شعار بورژواها ‏«مذهب ارزان!»‏‎٣٨‎ بود.‏ ما به این ‏همھهممه کلیسا و این ‏همھهممه کشیش و این ‏همھهممه اسقف و این ‏همھهممه پاپ نیازی ندار ‏بمیبمم‐‏ این ایده ی اصلی بود.‏ و این هم البته به خودی خود بیان زیبابىیبىی شناسی هبرنبرری هم داشت.‏ انقلاب بورژوابىیبىی پیوریبنتبنن های بریتانیا لباس های مشکی بسیار ساده می پوشیدند.‏ این به خودی خود بیانیه ای انقلابىببىی علیه ثروبمتبممندان،‏ علیه ‏بمتبممام این فخرفروشی،‏ این آراستگی افراطی،‏ این جواهرات،‏ این فساد بود.‏ تلوتحیتحح انقلابىببىی واضحی داشت.‏ سرمایه داری بر خلاف فئودالیسم یا جامعه ی برده داری،‏ برای ‏بجنبجخستبنیبنن بار در تارتحیتحخ درباره ی حقوق انسان،‏ حقوق فرد موعظه می کند.‏ فردگرابىیبىی و سرمایه داری در واقع جدابىیبىی ناپذیرند.‏ و این نتیجه ی مهمی در هبرنبرر دارد،‏ برای ‏بجنبجخستبنیبنن بار در تارتحیتحخ بشر،‏ چرا که ‏بمتبممام یا تقریباً‏ ‏بمتبممام هبرنبررهای پیشبنیبنن هبرنبرر گمنام بودند.‏ در اینجا ظهور هبرنبررمندان بزرگ را شاهدبمیبمم،‏ کسابىنبىی که به عنوان فرد برابمیبممان شناخته شده هستند.‏ شروع آن از قرن چهاردهم و پانزدهم.‏ در ایتالیای ‏سمشسممالىللىی و بعدها در هلند،‏ شاهد آغاز آن دوران شگفت انگبریبرز تارتحیتحخ بشریت هستیم که آن را رنسانس می نامیم.‏ این هبرنبرر چه ویژگی جدیدی دارد؟ در مورد فلاندرها ٣٩ افرادی مثل برادران فان آیک‎٤٠‎ را دار ‏بمیبمم،‏ هوبرت و ژان فان آیک که موضوعات مذهبىببىی را به شیوه ای نو نقاشی می کردند.‏ آبهنبهها مذهبىببىی بودند،‏ اما ‏بمتبممام ‏مجممجحتوای این نقاشی ها متفاوت از هبرنبرر پیشبنیبنن بود.‏ No taxation without representation ٣٦ Cheap Government ٣٧ Cheap religion ٣٨ :Flanders ٣٩ ناحیه ای در شمال غرب اروپا که اکنون میان بلژیک،‏ فرانسه و هلند تقسیم شده است و زبان شان هلندی است.‏ !59 Hubert van Eyck ٤٠ Jan van Eyck

هنر و مبارزه طبقاتی
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
دختر ونوس
اما
باز هم متن و بستر آن
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
درباره تئاتر امروز ایران
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org
هنر و سرمایه‌داری
مارکسیسم، ماتریالیزم و هنر
اندیشه‌های کارل مارکس - آلن وودز
فتیشیزم سرمایه‌داری و زوال هنر
حفظ فرهنگ تحت سلطه‌ نظام سرمایه‌داری
سرمایه‌داری و هنر، یا آنها قیمت را می‌دانند ولی نه ارزش را
صحنه معاصر - بهار ۹۵
صحنه معاصر - تابستان ۹۵
صحنه معاصر بهار ۹۶
گفت‌وگو با اگزیت - بهزاد آقاجمالی
بررسی وضعیت پوستر و تبلیغات در فضای تئاتر امروز ایران
تئاتر به مثابه مبارزه و عمل مقاومت
گفت‌وگو با اگزیت - دکتر رفیق نصرتی
گروه تئاتر اگزیت