Views
8 months ago

صحنه معاصر - ویژه‌ نامه هنر و سرمایه

صحنه معاصر ویژه‌ نامه هنر و سرمایه الن وودز، مرداخای پیرگوت، جک الیور، روپرت اوشی ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد بهار نود و هفت

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه ا گر به این هبرنبرر فلاندرها نگاه کنید،‏ زنان و مردان واقعی را می بینید،‏ انسان دوباره به هبرنبرر باز می گردد.‏ در فلسفه معادل این را در ظهور اومانیسم می بینیم که ‏همھهممان تفکر بورژوابىیبىی حقوق افراد را بیان می کند.‏ این توسط افرادی چون اراسمسسمموس‎٤١‎ و سر توماس مور‎٤٢‎ ارائه شد.‏ مکاتب فکری جدید بیش از ‏همھهممه ‏مجممجحصول ایتالیا بودند که هبرنبرر در آن به بالاترین نقطه ی اوج خود پس از دوران یونان رسید.‏ این بروز مستقیم ظهور بورژوازی بود.‏ این مفهوم انقلابىببىی انسان به عنوان فرد در آثار کسابىنبىی چون بوتیچلی‎٤٣‎ به شکلی عالىللىی بروز می یابد.‏ تولد ونوس یکی از بزرگ ترین نقاط اوج ‏بمتبممام نقاشی هاست.‏ این نقاشی زیبا هیچ ارتباطی به قرون وسطی یا مسیحیت ندارد.‏ سوژه ای صرفاً‏ بت پرستانه است:‏ الهللهھه ی عشق،‏ آفرودیت در حال زایش از میان موج ها.‏ در مرکز،‏ فرم مونث است،‏ بدبىنبىی عریان،‏ موضوعی که از سوی کلیسای قرون وسطی مورد تکفبریبرر بود،‏ کلیسابىیبىی که بدن را شر می دانست و زن را منشاء گناه ‏بجنبجخستبنیبنن.‏ از آن سو در اینجا گرامیداشت باشکوه بدن انسان را دار ‏بمیبمم.‏ این جوهر انسابىنبىی،‏ خود زندگی،‏ راهش را به پیش باز می کند،‏ ‏همھهممان گونه که در دوران یونان باستان کرده بود.‏ این نقاشی آزادی ای در خود دارد،‏ آن گونه که جسم و امواج کشیده شده اند،‏ حبىتبىی باد که در طرزی که لباس های لطیف تارمانند حرکت می کنند ‏بجتبججلی یافته است.‏ این یک بیانیه ی انقلابىببىی است،‏ نفی کامل ‏بجتبجحجر پیشبنیبنن،‏ یاوه های عرفابىنبىی مذهبىببىی پیشبنیبنن.‏ تاریکی پیشبنیبنن به طور کامل تبعید شده است.‏ اینجا ‏همھهممه نور است.‏ هیچ چبریبرز ثابت نیست،‏ ‏همھهممه چبریبرز حرکت می کند،‏ می رقصد و می خندد.‏ اینجا بالاخره غبریبررانسابىنبىی بودن هبرنبرر پایان می یابد،‏ واقعاً‏ هبرنبرر انسابىنبىی است.‏ این تغیبریبرری اساسی در برداشت انسان از جهان و جایگاه ما در آن را بازتاب می دهد.‏ این ‏همھهممان دیدگاه جسورانه است که در علم منجر به عصر جدید ‏بجتبجحقیقات و آزمایشات شد و در سیاست مستقیماً‏ منجر به تضاد بورژوازی قیام کننده علیه اربجتبججاع کاتولیک فئودال شد.‏ خصوصاً‏ در هلند،‏ که بورژوازی در حال ابجنبججام مبارزه ی انقلابىببىی قهرمانانه علیه قدرت اربجتبججاعی اصلی در اسپانیا بود که می توان آن را با امبرپبرریالیسم آمریکابىیبىی کنوبىنبىی مقایسه کرد.‏ Erasmus ٤١ Sir Thomas More ٤٢ Botticelli ٤٣ !60

صحنه معاصر گروه تئاتر ا گزیت ویژه نامه هبرنبرر و سرمایه شورش هلند شورش هلندِ‏ اسپانیابىیبىی مانند جنگ ویتنام و انقلاب روسیه در یک ترکیب واحد بود.‏ این جنگی ‏بىببىی رجمحجممانه بود،‏ جنگی انقلابىببىی که در مقطعی از آن پادشاه اسپانیا ‏بمتبممام ‏جمججممعیت هلند را با برخی استثنائات ‏مجممجحکوم به مرگ کرد.‏ این دورابىنبىی بود که در آن داشبنتبنن ابجنبججیل در خانه جرمی بود که ‏مجممججازاتش مرگ به وحشتنا ک ترین شیوه ی ‏ممممممکن بود.‏ هر کس که مرتد شناخته می شد ‏‐یعبىنبىی هر کس که با کلیسای کاتولیک موافق نبود‐‏ زنده زنده سوزانده می شد،‏ اما ا گر اعبرتبرراف کامل می کردید و توبه می کردید و از پروتستانبریبرزم برائت می جستید،‏ مادر مقدس کلیسا رأفت نشان می داد.‏ مردان سر از تن شان جدا می شد و زنان زنده به گور می شدند.‏ پس از دورابىنبىی طولابىنبىی بورژوازی هلندی موفق شد از اسپانیا جدا شود.‏ این امر،‏ شکوفابىیبىی ‏بجتبججارت،‏ بازرگابىنبىی،‏ رفاه و ‏همھهممچنبنیبنن هبرنبرر و فرهنگ را آغاز کرد.‏ این هبرنبرر هلند ویژگی های خاصی داشت.‏ بسیاری از این شاهکارهای هلندی روحیه ی آسودگی کامل،‏ صلح و آرامش را می دمیدند.‏ این چه معنابىیبىی دارد؟ این ریشه در دوران پیشبنیبنن دارد.‏ بورژواهای هلندی،‏ این تاجران قوی بنیه و کامیاب،‏ پس از مبارزه ی ‏بىببىی رجمحجممانه علیه اسپانیا فضابىیبىی برای تنفس می خواستند،‏ دورابىنبىی از آرامش که بتوانند از صلح،‏ سکوت،‏ آرامش و آسایش جدید لذت ببرببررند.‏ این ‏همھهممان چبریبرزی است که اغلب این نقاشی ها می رسانند:‏ جامعه ای کاملاً‏ نظم یافته و باثبات.‏ ‏همھهممچنبنیبنن ‏بجنبجخستبنیبنن بار در تارتحیتحخ است که هبرنبرر واقعاً‏ زندگی عادی را به تصویر می کشد،‏ وجود عادی آرام روزمره ی بورژوابىیبىی.‏ در اینجا زنان گیسوان شان را شانه می زنند،‏ ارگ کوچک شان را می نوازند یا نامه ای را می خوانند‐‏ ‏همھهممانند نقاشی های ورمبریبرر ٤٤ ، یکی از بزرگ ترین ‏بمنبممایندگان این مکتب.‏ ماهیت بسیار معمولىللىی این مناظر پاسخگوی نیاز روابىنبىی بسیار عمیقی است.‏ ضمناً،‏ حبىتبىی در اینجا مسئله ی اقتصاد و طبقه خود را نشان می دهد.‏ نوعی جدید از نقاشی پا به عرصه ی وجود می گذارد:‏ طبیعت ‏بىببىی جان.‏ این معمولاً‏ متشکل از مبریبرزهابىیبىی است پر از غذاهای نسبتاً‏ خوب،‏ قرقاول،‏ تنگ های شراب،‏ سیب و میوه های لذیذ دیگر.‏ میوه ها به قدری زیبا هستند که به راسبىتبىی دل تان می خواهد دست دراز کرده،‏ یکی از سیب ها را برداشته و آن را ‏بجببجخورید.‏ این پیام تاجر موفق هلندی است که می گوید:«من اینجا هستم!‏ من از راه رسیده ام،‏ ببینید از پس چه هزینه هابىیبىی برمی آبمیبمم.‏ ببینید در آشبرپبرزخانه ام چه دارم!»‏ حبىتبىی !61 Vermeer ٤٤

هنر و مبارزه طبقاتی
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر | فصل یک- آنارشیزم: واقعاً از چه دفاع می‌کند؟
اما
دختر ونوس
شکسپیر یک انقلابی در ادبیات
اما گلدمن: آنارشیزم و مقالات دیگر| فصل دوم: اقلیت ها در برابر اکثریت ها
باز هم متن و بستر آن
سیاست‌گذاری های بازار؛ هم پیمانی نامبارک دولت و بخش خصوصی در ویرانی تئاتر ایران
سندیکاها در دوران بحران سرمایه‌داری و نیاز به استراتژی انقلابی
درباره تئاتر امروز ایران
عکاسان مزاحم؛ پیاده‌نظام ارتش تبلیغاتی تئاتر واگذاری‌شده
عواطف سیاسی
تبلیغات یا تلقینات تئاتر؟
رساله دموکراسی و اسالم - hoseini.org
روجلد + فهرست مطالب+تشکر و قدردانی
رازگویی و نیازخواهی - hoseini.org
هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان- ترجمه ج. شیرازی
تیسنج و نوناق ،گنهرف
اینجا - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
Page 1 اق ايليل . هل كرت ) مك ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ و ىا ...
فصلنامه تن و روان - کانگ فوتوآ-21 اصفهان
دانش طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون پست
Pahlavi / پهلوی / عظمت بازیافته
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ و ال ضرار ضرر قاعدة ال - hoseini.org
مخاطب در تئاتر امروز ایران
صحنه معاصر بهار ۹۶
صحنه معاصر - بهار ۹۵